Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum:

2 Obsah Obsah Manažerské shrnutí Základní údaje o škole Základní škola Zřizovatel Součásti školy Školní družina Školní výdejna Personální údaje - přehled pracovníků školy Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Aprobovanost výuky Přehled pracovníků podle aprobovanosti Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Počty žáků Počty žáků školy Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok Materiálně-technické podmínky školy Školská rada Vzdělávací program školy Učební plán pro I. stupeň základní školy (1. až 5. ročník) Hodnocení žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Průběh a výsledky vzdělávání Hospitační činnost Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Údaje o integrovaných žácích Podmínky pro vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prevence sociálně patologických jevů Strana 2 z 51

3 12. Program environmentálního vzdělávání Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Významné akce školy Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Spolupráce školy s rodiči Zájmové vzdělávání - péče o volný čas žáků Přehled kroužků na ZŠ Malšova Lhota ICT standard a plán Pracovní stanice - počet Pracovní stanice technické parametry Lokální počítačová síť (LAN) školy Připojení k internetu Prezentační a grafická technika Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Vzdělávání pedagogických pracovníků Další ukazatele Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu Vyúčtování prostředků NIV sumář Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis Hlavní činnost Doplňková činnost Hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných) Neinvestiční výdaje na 1 žáka (dítě) Základní škola Mateřská škola Školní družina Výsledky inventarizace majetku Strana 3 z 51

4 19.1 Inventarizovaný majetek Závěry inventarizace Spolupráce s odborovými organizacemi Přehled podaných grantů za školní rok 2012/ Mateřská škola Základní údaje o škole Vzdělávací program mateřské školy Personální zabezpečení činnosti školy Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2012/ Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2012/ Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rozšířené činnosti v mateřské škole Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2012/ Materiálně-technické vybavení školy Hlavní strategické cíle a hodnocení mateřské školy Závěr Strana 4 z 51

5 1. Manažerské shrnutí V pedagogické oblasti se nám dařilo úspěšně připravit naše žáky na matematické soutěže a olympiády, ve kterých se v Královéhradeckém kraji umístili na předních místech. Jedna žákyně byla přijata na osmileté gymnázium kolejního typu s dvojjazyčnou výukou Open Gate. Na podporu nadaných a šikovných žáků začal na naší škole pracovat kroužek Sovičky, ve kterém mohou děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve všech oblastech, ale zejména v oblasti přírodních věd. Navázali jsme spolupráci s Centrem nadání, účastnili jsme se projektu, který připravili studenti Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. O tom, že je naše myšlenka a cesta správná, nás přesvědčily výsledky Mapy školy, kterou nám sjednává každé dva roky zřizovatel, Magistrát města Hradce Králové. Výsledné sdělení: Významnou složku školy tvoří kvalita výuky, a to jak v oblasti získávání znalostí, tak v oblasti osvojování některých dovedností. Zejména jde o schopnosti samostatného učení, vzájemné spolupráce, věcné argumentace a vyhledávání informací. Funkce školy nespočívá jenom v získávání znalostí, ale také v osvojování slušného a tolerantního chování. Za tímto účelem organizujeme akce pro rodiče a děti, prvňáčkům posíláme laskavý dopis před nástupem do školy a s páťáky chodí paní učitelka na společný oběd s ukázkou stolování. Nedílnou součástí úspěšného působení na žáky je klima a estetické vnímání školy. Žák se musí ve škole cítit dobře, musí se do školy těšit. Z dotazníkového šetření vyplývá, že i v této oblasti si naše škola vede velmi dobře. Velice si vážíme spolupráce s rodiči. To, že rodiče chtějí se školou spolupracovat, dokazuje jejich pomoc při vedení několika kroužků. Bez jejich zapojení by naše nabídka volnočasových aktivit nebyla tak rozmanitá. Zájem o školu dokazuje také účast celých rodin na charitativní akci UNICEF MISS PANENKA. Každoročně nám dávají rodiče důvěru tím, že s námi posílají děti na školu v přírodě. Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Paní učitelky vytvořily mnoho krásného didaktického materiálu, který si vzájemně předáváme. Je to materiál, který mohou využít i na jiných školách. Proto se nyní snažíme společně s učitelkami MŠ více prohlubovat přípravu na práci s interaktivní tabulí, vzájemně konzultujeme různé didaktické materiály a pomáháme si. Hodně práce nás čeká v oblasti individuální integrace. Chceme se zejména v této oblasti hodně vzdělávat. Snažíme se, aby se u nás všechny děti cítily dobře, abychom všechny dokázaly připravit do života. To je hlavní cíl a smysl naší práce. 2. Základní údaje o škole 2.1 Základní škola Název školy Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Malšova Lhota, Lhotecká 39, Hradec Králové IČ Bankovní spojení /0100 Strana 5 z 51

6 DIČ Není Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Ředitelka:Mgr. Jaroslava Bímová Zástupce ředitele: Mgr. Iva Trojnová Organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.107/2005 Sb., o školním stravování Základní škola v Malšově Lhotě je školou základní se čtyřmi třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy je třída školní družiny a od školního roku i jedna třída Strana 6 z 51

7 mateřské školy s celodenním provozem. Od 1.září 2010 je v přízemí v provozu druhá třída mateřské školy. Škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty v rámci zájmových aktivit dětí. Naše moto: Každý má svou šanci prolíná celou atmosférou školy. Snažíme se o vstřícný přístup ke všem dětem. Věnujeme se dětem nadaným, ale i žákům s různými problémy. Při práci nám pomáhají asistenti pedagoga. Jsme zapojeni do programu inkluzivního vzdělávání. Jelikož jsme školou malou, v krásném prostředí, funguje tu velice dobře spolupráce učitelů mezi sebou, ale i s rodiči a jejich dětmi. To se velice dobře odráží i ve vztazích mezi dětmi navzájem. Výuku obohacujeme různými projekty, hrami a dalšími metodami, aby děti pracovaly s nadšením a rády získávaly nové vědomosti. Snažíme se o propojení teorie s praxí. Podporujeme zdravý životní styl. Zabýváme se ekologickou výchovou. Organizujeme přednášky pro rodiče. Výtvarných dílen se účastní i se svými dětmi. Ve škole nabízíme mnoho kroužků, využíváme interaktivní tabule. Zapojujeme se úspěšně do soutěží. Jsme rádi, že naše děti bezproblémově přechází po 5. ročníku do ostatních škol v Hradci Králové včetně osmiletého gymnázia. Nezastupitelnou úlohu ve stmelování celé naší školy má pobyt na škole v přírodě, kam odjíždí základní i mateřská škola společně. Během školního roku společně tvoříme různé akce a projekty. To usnadňuje jednodušší přechod dětí do 1. ročníku. Vždy se s dětmi na nové žáčky a kamarády těšíme. K dosažení těchto náročných cílů nám velmi pomáhá klima školy, o kterém se domníváme, že je zcela odlišné od velkých škol. Kulturní a estetické prostředí školy působí na utváření dobrých mezilidských vztahů: učitel žáci, učitel ostatní pracovníci školy, učitelé rodiče. Myslíme si, že v těchto oblastech se nám práce daří. 2.2 Zřizovatel Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, etickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též výchovu náboženskou. Toto nám ukládá Zřizovací listina, která nabyla platnosti 1. ledna 2001, kdy přešla naše škola do právní subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci. 2.3 Součásti školy Školní družina Součásti školy Kapacita Mateřská škola 38 Základní škola 90 Školní družina 25 Školní výdejna 141 Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 25 žáků s pravidelnou docházkou a 8 žáků s nepravidelnou docházkou. Družina je vedena jednou vychovatelkou. Byly to převážně děti z 1., 2. a 3. třídy. Pokud potřebovaly družinu děti starší, i jim jsme vyhověli. Strana 7 z 51

8 Školní družina začíná po vyučování a končí v 16:30 hodin. Rodiče mají možnost své dítě ze školní družiny odvádět tak, jak jim to rodinné i pracovní podmínky dovolí. Odpoledne je věnováno odpočinkovým a rekreačním činnostem, rozvíjení zájmů dětí a přípravě na vyučování formou didaktických her, soutěží, kvízů apod. Děti si zde mohou, po dohodě s rodiči, vypracovat domácí úkoly. Jsou využívány i nahodile vzniklé situace a nápady, zkušenosti či přání dětí. Děti si mohou do ŠD přinést svoji hračku. Když je počasí příznivé, jsou aktivity dětí přesouvány z interiéru na školní zahradu. Ta je vybavena pískovištěm, houpačkami, prolézačkami, domkem, dřevěnou mašinkou, tabulí a stoly. Za pěkného počasí využívají děti mlhoviště. Na velké travnaté ploše hrají míčové hry, jezdí na koloběžkách, malují na chodník. Ani za špatného počasí nechybí dětem pohyb. Ten nacházejí v tělocvičně. Dále děti v družině pracují na počítači, hrají společenské hry, malují, vyrábějí různé věci z papíru, povídají si pohádky. Děti se zde učí úctě, porozumění a toleranci mezi sebou. Rozvíjí si komunikativní dovednosti - schopnost vyjádřit se, naslouchat, uplatnit se v kolektivu. Družina nabízí dětem příjemné prostředí. Je místem pro odpočinek a radost dětí. Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Akce školní družiny: Období Září 2012 Akce projekt Vánoce Herna, tělocvična, školní zahrada Odpovídající nábytek, počítače, video, televize, hry, sportovní náčiní. Zahrada pískoviště zakryté plachtou, houpačky, prolézačky, domek, dřevěná mašinka, stoly, tabule, mlhoviště. Pokračování v projektu RECYKLOHRANÍ (detaily níže) Týden karnevalových her a soutěží Velikonoční tvoření Vystoupení kouzelníka Setkání s malířem a ilustrátorem A. Dudkem Lanový program RECYKLOHRANÍ Dne se školní družina přihlásila do celoročního projektu RECYKLOHRANÍ. Program je koncipován jako dlouhodobý ekologicko vzdělávací projekt. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení (mobilní telefony, kalkulačky, počítače, rádia, DVD rekordéry, walkmany, digitální fotoaparáty a kamery, GPS navigace, elektronické chůvičky,.). Za plnění úkolů a sběr získá škola body, které si pak může ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny - výtvarné či sportovní potřeby, hry a školní pomůcky. Strana 8 z 51

9 Na základě programu Recyklohraní byly ve škole umístěny: nádoba na zpětný odběr drobného elektrozařízení a nádoba na zpětný odběr baterií. Do sběru baterií se zapojili žáci celé školy. Ve školním roce jsme sebrali 21kg baterií a 19 kg elektrozařízení. Všechny získané body jsme vyměnili ve speciálním internetovém katalogu za odměny Školní výdejna Školní výdejna zajišťuje vydávání obědů pro mateřskou školu, žáky základní školy a učitele MŠ a ZŠ. Všechny obědy a svačiny pro mateřskou školu jsou dováženy ze školní jídelny MŠ Čajkovského. Ve škole a mateřské škole je zajištěn dostatečný pitný režim (pravidelný odběr mléka úterý, čtvrtek, každodenní vaření čaje pro děti ZŠ a MŠ). Nádoby s pitnou vodou u hlavního vchodu jsou pro děti z mateřské školy a školní družiny. 3. Personální údaje - přehled pracovníků školy 3.1 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem Učitel I. stupně základní školy Vychovatel Pedagog volného času Asistent pedagoga Celkem Aprobovanost výuky Všechny učitelky mají 100 % aprobovanost k výuce. 3.3 Přehled pracovníků podle aprobovanosti Jméno a příjmení Aprobace Učí ve školním roce Mgr. Jaroslava Bímová 1.st. první třída Mgr. Jitka Škraňková 1.st. druhá třída Mgr. Pavla Jemelková 1.st. čtvrtá třída a Aj Mgr. Iva Trojnová 1.st. třetí a pátá třída Mgr. Lenka Nádvorníková 1.st. Prv,Př,Vl,Vv,Pč,Tv, Hv Mgr. Iva Vokřálová 1.st. školní družina Daniela Hubáčková Kateřina Borysová Lenka Korečková asistent pedagoga asistent pedagoga asistent pedagoga Strana 9 z 51

10 3.4 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem let let let let a více let Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem Vyučen Střední odborné Vysokoškolské Celkem Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) Ne Ne Ne Ne Ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Strana 10 z 51

11 5. Materiálně-technické podmínky školy Prostředí, prostory a vybavení školy budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny odpočinkový areál, zahrady, hřiště koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů používaných pro výuku vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Komentář Budova školy je jednopatrová. Všechny učebny 1. stupně ZŠ se nacházejí v prvním poschodí. Celá škola je vyzdobena výtvarnými díly všech žáků školy. Průběžně je výzdoba obměňována dle situace, ročního období nebo výročí. Snažíme se, aby byla příjemným místem pro trávení času ve škole. 1 třída mateřské školy se nachází v suterénu budovy. Od 1. září 2010 je v provozu druhá třída mateřské školy v přízemí. Družina se nachází v prostoru za tělocvičnou, kterou může, spolu se dvěma menšími odpočinkovými místnostmi a herním prostorem, během odpoledne využívat. Technické vybavení školy je na dobré úrovni. K dispozici je malá učebna se 7 počítači a 15 notebooků pro děti. Ve všech třídách lze využívat multimediální tabuli. Na všech počítačích jsou nainstalovány různé výukové programy a mají přístup na internet. Ve škole je učitelská knihovna. V ní je potřebná didaktická literatura i pohádky a encyklopedie, které jsou využívány při výuce. Naše škola se nachází na okraji Hradce Králové v přírodním parku Orlice. Součástí školy je zahrada, kterou využívá MŠ a družina. Při pěkném počasí zde tráví děti velké přestávky. Zahradu také využíváme pro různé akce, ale i na práci na zahradě při pracovních činnostech, přirodovědě, tělesné a výtvarné výchově. V Malšově Lhotě je školní hřiště. Za vhodného počasí je v dopoledních hodinách využíváno při tělesné výchově. V odpoledních hodinách a o víkendech slouží veřejnosti. Dopoledne je otevřeno pro maminky s malými dětmi. V tělocvičně školy je pódium. Využíváme ho např. na divadelní představení, na vystoupení pro rodiče a přátele školy vánoční besídku. Na pracovní činnosti máme k dispozici různé druhy stavebnic, se kterými děti rády pracují. Dle možností dochází v průběhu celého školního roku k doplňování hraček (hlavně kolem Vánoc). Výuku je možno obohatit také různými hudebními nástroji. Sportovní nářadí a náčiní v tělocvičně průběžně renovujeme. Žáci 1. ročníku učebnice nevrací. Ostatním žákům učebnice zapůjčujeme. Jsou dle možností obnovovány. Vše záleží na finančních prostředcích, které jsou v posledních letech omezenější. Strana 11 z 51

12 Prostředí, prostory a vybavení školy vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu Komentář Pro různé formy práce jsou některé informace kopírovány. Pro přípravu i přímo v hodinách je využíván internet, encyklopedie a knihy ze školní knihovny, ale také ty, které nosí děti. Kabinety jsou vybaveny různými pomůckami, které je však třeba stále aktuálně doplňovat. Využíváme i aktivity dětí, které se rády zapojí. Některé pomůcky si učitelky vyrábí samy. Pomůcky jsou dostupné všem učitelkám. Vždy záleží na domluvě. Zde nejsou žádné problémy. 5.1 Školská rada Školská rada byla zřízena k a má 6 členů. Dva zástupci jsou z řad pedagogů, dva z řad rodičů, 1 člena jmenoval zřizovatel a 1 člen je ze zastupitelstva města. Za městský úřad Hradec Králové jsou do rady zvoleni JUDr. Arnošt Urban a Mgr. Libuše Moníková, za školu Mgr. Iva Trojnová a Mgr. Pavla Jemelková a za rodiče PhDr. Martin Scháněl, Ph.D. a Ing. Richard Nádvorník. Školská rada se sešla dvakrát během školního roku. Projednala a všemi hlasy schválila výroční zprávu. Projednala a vzala na vědomí rozpočet školy na rok Školská rada ve spolupráci se školou se stále zabývá otázkou dopravní situace při příjezdu dětí do školy s doprovodem rodičů. Všichni zúčastnění se shodli zejména na důležitosti tolerance a vzájemné ohleduplnosti všech řidičů. Dále se budou zabývat hledáním dalších řešení. 6. Vzdělávací program školy Ve školním roce 2012/2013 škola vyučuje ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola nabízí velké množství zájmových kroužků. Z důvodu počtu žáků a zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny spojené třídy při výuce jazyků podle ročníků. Strana 12 z 51

13 Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy 1. až 5. ročník 6.1 Učební plán pro I. stupeň základní školy (1. až 5. ročník) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník Ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celková povinná týdenní časová dotace a disponibilní hodiny Celková týdenní povinná časová dotace ročník U žáků s vývojovými poruchami byla pod vedením dyslektické asistentky prováděna náprava. Velmi dobře škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové a dalšími speciálně-pedagogickými centry. 118 Strana 13 z 51

14 7. Hodnocení žáků 7.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída třída třída třída třída Celkem Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu školy Ve výuce používáme metody a formy práce, které napomáhají dětem při zvládání nových poznatků. Snažíme se děti co nejvíce zapojovat do všech druhů činností. Naším hlavním krédem je objevovat v dětech vše dobré a volbou vhodných metod a forem práce posilovat jejich sebevědomí. Motivovat děti pro plnění všech úkolů je pro nás to nejdůležitější. V našem pojetí nejde pouze o napsanou větu na tabuli, ale je to každodenní mravenčí práce, která nás těší. Kdybych měla zhodnotit naši pedagogickou práci, domnívám se, že je na velmi dobré úrovni. Pedagogický sbor je velmi kvalitní a pracujeme ve stejném složení již přes deset let. Velký vliv na naši práci má hlavně klima, vybavení školy a možnosti, které nám toto vybavení poskytuje. V mateřské i základní škole máme funkční variabilní nábytek a bezplatně dětem poskytujeme všechny učební potřeby a pomůcky, ale zároveň je důsledně vedeme k tomu, aby o tyto věci dobře pečovaly a vážily si jich. V poslední době se snažíme lépe využívat prostor třídy jeho členěním na různá pracovní místa. Týmová práce dětí rozvíjí jejich všestrannost a nadání. Strana 14 z 51

15 8. Průběh a výsledky vzdělávání 8.1 Hospitační činnost Pracovník Počet hospitací Ředitel školy 12 Zástupce ředitele školy 4 Ostatní pracovníci Vzájemné hospitace Celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Oblast plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) Objevuje se v hodinách + Ve všech vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků + konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na předcházející témata + materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance + možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností pouze někdy - V žádných Strana 15 z 51

16 Oblast Objevuje se v hodinách + Ve všech využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou + účelnost výuky frontální, skupinové a individuální + vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek + motivace žáků pouze někdy dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + osobní příklad pedagoga + interakce a komunikace klima třídy + akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem + možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků + hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků + ocenění pokroku + zdůvodnění hodnocení žáků učitelem V žádných Strana 16 z 51

17 Oblast Objevuje se v hodinách + Ve všech vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem + využití klasifikačního řádu + 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 9.1 Údaje o integrovaných žácích Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků + - pouze někdy Individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění Podmínky pro vzdělávání - V žádných Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částeč ně ne odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy x uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky x umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám x zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků x uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeby žáka x podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky x zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami x působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby x spolupráce s rodiči x spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x Strana 17 z 51

18 Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částeč ně ne Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částeč ně ne individuální nebo skupinovou péči x přípravné třídy x pomoc asistenta třídního učitele x menší počet žáků ve třídě x odpovídající metody a formy práce x specifické učebnice a materiály x pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky x Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částeč ně ne individuální vzdělávací plány x doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu x zadávání specifických úkolů x zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů x vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech x občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka x účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky x 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogové naší školy absolvovali v minulém školním roce 2012/13 vzdělávací kurzy v těchto oblastech a oborech: název kurzu počet kurzů (absolvujících pedagogů) Celostátní konference pracovníků ŠD 1 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra 8 Problémový žák na škole běžného typu 5 Finanční gramotnost 1 Odborové vzdělávání 1 Seminář ke standardům pro základní vzdělávání 2 1 Strana 18 z 51

19 název kurzu počet kurzů (absolvujících pedagogů) Microsoft Office Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Komentář Mgr. Iva Trojnová V rámci mezipředmětových vazeb ve všech předmětech ŚVP Pedagogové v tomto školním roce zařadili v rámci předmětů Prvouka a Přírodověda Etickou výchovu. Výchova ke zdravému životnímu stylu je uplatňována především v předmětech prvouky a přírodovědy, dále v rámci mezipředmětových vazeb ve všech předmětech ŠVP. Škola je zapojena do programu Ovoce do škol a Mléko do škol. Pedagogové individuálně zařazují prvky prevence sociálně patologických jevů dle osnov a témat jednotlivých předmětů, adekvátně k věku žáků, aktuálním potřebám třídních kolektivů, či jednotlivců. Pedagogové v rámci osobního každodenního kontaktu uplatňují především metodu pozorování a metodu rozhovoru. Ajax, Jeden svět Žáci mohou navštěvovat každý den v týdnu zájmové kroužky vedené pedagogy i externími lektory přímo v areálu školy. V tomto školním roce byla již standardní nabídka 8 zájmových kroužků (počítačového, výtvarného, sportovního pro mladší žáky, sportovního pro starší žáky, hudebního, dramatického, německého a anglického jazyka) rozšířen o kroužek keramiky pro mladší i starší žáky. Strana 19 z 51

20 Vzdělávání Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Komentář Každodenní úzký kontakt všech pedagogů se všemi dětmi školy umožňuje dobrý monitoring vztahů a situací mezi žáky. Žáci spojeného třetího a pátého ročníku absolvovali v začátku školního roku adaptační kurz. Děti mají možnost obrátit se se svým problémem na kteréhokoliv pedagoga školy. Je tak umožněno včasné zachycení a řešení problémů. Žáci mají možnost problém sdělit i formou Schránky důvěry. Průběžně mezi pedagogy, aktuálně dle dohody Průběžně Dle potřeby Publikace, brožury, DVD a videokazety s danou tematikou Ano Besedy s odborníky a policií ČR na téma Práce policie ČR, Šikana, Bezpečné chování. V rámci preventivního programu Ajax se kompletně seznamují s problematikou závislosti na návykové látky. Adaptační kurz pro žáky sloučených tříd. 12. Program environmentálního vzdělávání Vzdělávání Školní metodik environmetálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Komentář Mgr. Lenka Nádvorníková Průběžné samostudium a vzdělávání dle finančních možností školy Problematika je začleněna do ŠVP v předmětech prvouka a přírodověda a formou průřezových témat i do ostatních předmětů. Strana 20 z 51

21 Vzdělávání Samostatný předmět environmentálního vzdělávání Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání Organizace environmentálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání Využívání středisek a center ekologické výchovy Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Komentář Environmentální výchova jako samostatný vyučovací předmět není v našem ŠVP vytvořen. Klíčové kompetence jsou v této oblasti úspěšně naplňovány. Spojení školy s přírodou hradeckých lesů a s Přírodním parkem Orlice umožňuje úspěšně vést žáky ke kladnému, aktivnímu a odpovědnému vztahu k přírodě. Při pravidelných vycházkách do přírody jsou děti vedeny k lásce a úctě k přírodě. Program školní družiny environmentálního vzdělávání obsahuje pozorování změn okolní přírody v jednotlivých ročních obdobích, vedení k ohleduplnému chování k přírodě a ochranu přírody, třídění odpadů. Metodik každoročně zpracovává program environmentálního vzdělávání pro příslušný školní rok. Vytvořený program prolíná všemi vyučovacími předměty a formou průřezových témat je zařazován do všech předmětů. V tomto školním roce získala naše škola podporu ředitelství Hradeckých lesů, které dětem věnovalo drobné reklamní a propagační předměty. Škola každoročně odjíždí na školu v přírodě, kde je možno plně aplikovat program environmentálního vzdělávání přímo ve spojení s přírodou. Pro své pobyty volíme cíleně objekty, které jsou v pěkném přírodním prostředí. V tomto školním roce byly naším cílem Pomezní Boudy v Krkonoších. Přínosné a zajímavé bylo setkání všech žáků školy s autorkou knih pro mládež Jitkou Vítovou, která děti seznámila se zajímavostmi ze života hmyzu. Škola aktivně spolupracuje s Ekologickým střediskem Sever v Hradci Králové. Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání je standardní. Škola již osmým rokem třídí odpad. Je zapojena do programu ekologického zpracování bioodpadu. Žáci jsou vedeni k ekologickému provozu školy a k hospodárnému užívání vody i elektrické energie. Nově je naše škola zapojena do sběru baterií a elektroodpadu. Strana 21 z 51

22 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 13.1 Významné akce školy Typ akce Poznámka (název akce, výsledek) Výuka ročník plavání Škola v Horní Malá Úpa ZŠ+MŠ přírodě Beseda s autorkou knih pro děti Jitkou Vítovou O KVĚTUŠCE A TESAŘÍKOVI ZŠ Besedy pro Beseda Velikonoce ZŠ děti Zdravotní klauni seznámení - 1. ročník Setkání s ilustrátorem a malířem Adolfem Dudkem - družina Dotazníky a Testování 5. ročníku NIQES testy Dny říjen 2012 leden x za rok ZŠ otevřených dveří Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost Žákovská Představení dramatického kroužku pro rodiče vystoupení Představení dramatického kroužku pro děti ZŠ+MŠ Přednáška Městské policie Bezpečné chování 1. a 2.ročník Prevence Přednáška Zdravé zuby - 2.ročník rizikového chování Městská policie HK Doprava Bezpečné chování (chodci a cyklisté v dopravním provozu a zodpovědnost za své chování) 3. a 4. ročník Městská policie HK seznámení s činností 5. ročník Poselství z Betléma interaktivní představení p. Rumpíkové - 2.ročník Divadlo Drak O štěstí a neštěstí - ZŠ Divadlo Drak Děvčátko se sirkami - 2.ročník Vánoční pohádka p. Škvrnová ZŠ a MŠ Hradecké biskupství program Advent - ZŠ Koncerty a Muzikohraní - ZŠ divadla Divadélko Bajky p. Zámečník - ZŠ a MŠ Divadélko O Sněhurce - ZŠ a MŠ Divadélko Šípková Růženka ZŠ a MŠ Hradecké biskupství Velikonoční příběh - ZŠ Divadélko ÚDIV (fyzikální pokusy) ročník Zápisy Zápis do 1. ročníku zapsáno 20 dětí Vánoční program studentů PF UHK ZŠ Praxe Praxe studentů 4. ročníku PF UHK průběžná praxe ve všech třídách studentů Praxe studentů PF UHK 5. ročník Strana 22 z 51

23 Typ akce Soutěže Sportovní akce Poznámka (název akce, výsledek) Internetová soutěž O nejhezčí strašidlo Halloween vytvoření strašáka a strašilky z dýní - 2. ročník Okno do přírody - zapojení do výtvarného projektu Pokus o vytvoření nejdelšího dětského nenásilně barevného leporela Barvy a vůně Indie výtvarná soutěž pořádaná indickou ambasádou díla našich dětí byla oceněna a odměněna ročník Výtvarná soutěž Muzeum leporelo Se strážníkem ve městě, cítíme se bezpečně ročník Bezpečnost Č. dráhy 3. ročník 5 žáků 1. místo v krajském kole Logické olympiády J. Dušková 5. ročník 19. místo v celostátním kole Logické olympiády J. Dušková 5. ročník Pythagoriáda - okresní kolo účast 3 dětí J. Dušková 2. místo T. Holý A. Zamouřilová Praskačský zpěváček účast 6 dětí 1. a 2. místo (V. Brouček, V. Čapková) Matematická soutěž Korespondenční matematický seminář ZŠ Milady Horákové (5 kol) účast 12 dětí Okresní matematická olympiáda ZŠ M. Horákové 3. místo J. Dušková - 5. ročník Matematická soutěž Klokan Nejlepšími řešiteli v kategorii Cvrček (2.a 3.ročník) se stali: 1. místo v celorepublikovém měřítku Jáchym Zamouřil 3. ročník Anežka Zamouřilová 3. ročník Nejlepší řešitelé v kategorii Klokánek (4.a5.ročník) byli: 1. místo v celorepublikovém měřítku Josefína Dušková 5. ročník Matematická olympiáda Z5 - Krajské kolo 5. ročník 2 děti 3.místo Josefka Dušková Vánoční turnaj ve vybíjené 2. místo z 11-ti zúčastněných škol Velikonoční turnaj ve vybíjené 1. místo z 10-ti zúčastněných škol Závod triatlonových nadějí na Stříbrném rybníku 4.-5.ročník 4 děti 2. místo Stanislav Jiška - 4.ročník Strana 23 z 51

24 Typ akce Projekty Poznámka (název akce, výsledek) Celoroční Vydáváme časopis 3.ročník Odběr Školního mléka Ovoce do škol Anglické časopisy ročník Celoročním pravidelným projektovým vyučováním propojena VV, PČ a PRV různá témata (např.: Podzim, Já školák, Podzim na poli, sv. Martin,, Vánoce, Kamarád, Zima, Masopust, Předjaří, Jaro, Maminka, Léto) - 1. ročník Dlouhodobé Krkonošská řemesla ZŠ Cvičení smyslového vnímání 1. ročník Vícedenní Adventní čas - Čert, anděl a Mikuláš 2.ročník Bubáci 2.ročník Sněhulák - 2.ročník Masopust - 2.ročník Velikonoce - 2.ročník Ptáčci 1. ročník Maminka má svátek - 2.ročník Kérkonošská řemesla - 2.ročník Kuchyňská tajemství - 2.ročník Sv. Martin ročník Dental alarm (Zdravé zuby) ZŠ Pozorujeme podzimní přírodu v okolí školy 1. ročník Jednodenní Drak - 2.ročník Halloween - 2.ročník Martin 2.ročník Vysvědčení - 2.ročník Životní prostředí Jeden svět 3. a 5. ročník Masopust ročník Velikonoce ročník Vánoční projekt studentek PF UHK ročník Strana 24 z 51

25 Typ akce Poznámka (název akce, výsledek) Vícehodinové Svět 4. ročník Divadlo - 2.ročník Šikana 4. ročník Valentýn - 2.ročník Vesmír 5. ročník Moje oblíbená kniha Aj 5. ročník Významná osoba AJ - 5. ročník Adventní projekt - 3. a 5. ročník Chování ve škole ročník Románský sloh 4. ročník Finanční gramotnost Nakupujeme 4. ročník Středověk 4. ročník Bezpečnost při zimních hrách ročník Počasí v Evropě Aj - 5. ročník Opatrnost při zimních sportech ročník Finanční gramotnost ročník Můj mazlíček Aj 5. ročník Monsters Aj 3. ročník Můj kamarád Aj 3. ročník Módní přehlídka Aj 4. ročník Pyžamová párty Aj 4. Ročník Finanční gramotnost Cestujeme 4. ročník Psaní vlastních jmen 4. ročník Ježek 4. ročník Dinosauři Aj 5.ročník Strana 25 z 51

26 Typ akce Jiné akce Poznámka (název akce, výsledek) Slavnostní zahájení školního roku ZŠ akce s rodiči Vánoční besídka pro děti, rodiče i veřejnost ZŠ a MŠ Skanzen Krňovice (vánoční dílna) ZŠ Hasiči v Malšově Lhotě - MŠ+ZŠ Poslední zvonění opékání vuřtů restaurace Kovárna - ZŠ+MŠ akce s rodiči Slavnostní oběd 5.ročníku hotel Černigov Slavnostní rozloučení s 5.ročníkem šerpování ZŠ akce s rodiči Charita Diakonie Broumov ZŠ+MŠ Muzeum Pravěk výstava 4. ročník Mikuláš, čert a anděl ve škole nadílka ZŠ+MŠ spolupráce s rodiči Vánoční besídky ve třídách ZŠ+MŠ Zápis do 1. ročníku Golf u nás ve škole seznámení - družina Návštěva Aquacentra 3. a 4. ročník Plavecký výcvik ročníku Vystoupení kouzelníka družina Karneval v družině Lanový program - družina Adventní zpívání prosinec 2011 MŠ+ZŠ Miss Panenka školní kolo ZŠ Miss Panenka Aldis (vyrobeno 23 panenek za pomoci rodičů dětí) Sběr papíru 4krát za rok 13.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Přijetí na osmileté gymnázium Národní soutěž ZUŠ hra na akordeon Počet žáků Výsledek, umístění 1 1 žákyně Open Gate 2 Krajská porota udělila: 1. místo: Anežka Zamouřilová 2. místo: Kateřina Pražáková Strana 26 z 51

27 Název akce Korespondenční matemat. seminář ZŠ M. Horákové Výtvarná soutěž Se strážníkem ve městě, cítíme se bezpečně Počet žáků 12 Logická olympiáda 3 Logická olympiáda 1 Vánoční turnaj ve vybíjené 16. ročník Velikonoční turnaj ve vybíjené Národní finále ČR v minibasketbalu v kategorii minižákyně Výsledek, umístění 3.místo - Josefka Dušková - 5.ročník do 10. místa - Tomáš Holý 5. ročník a Veronika Horáková 4. ročník 3. místo: Adéla Šupíková 3. ročník krajské kolo 1. místo J. Dušková 5. ročník Celostátní kolo 19. místo J. Dušková 5. ročník 2. místo (žáci 3.-5.ročníku)- Anička Kotková, Michaela Pešková, Tomáš Holý, Jiří Řezáč, Stanislav Jiška, Václav Malina a Vít Malina 1. místo Vítězné družstvo (žáci 3.-5.ročníku)- Tomáš Holý, Jiří Řezáč, Stanislav Jiška, Vít Malina, Míša Pešková, Jonáš Moravec a Ríša Hrnčíř 1. místo: Bára Slawischová, Veronika Horáková a Míša Pešková Mistrovství ČR přípravek 2013 v hokejbalu Matematická olympiáda Z5 2 Pythagoriáda Hudební soutěž Praskačský zpěváček MŠ+ZŠ 1 3. místo: Daniel Roleček 3. ročník 6 Krajské kolo 5. ročník 3.místo Josefka Dušková Okresní kolo účast 3 dětí J. Dušková 2. místo T. Holý A. Zamouřilová 1. místo Vilda Brouček 5. ročník 2. místo Veronika Čapková 5. ročník Strana 27 z 51

28 Název akce Matematická soutěž KLOKAN Závod triatlonových nadějí na Stříbrném rybníku Počet žáků 58 Výsledek, umístění Nejlepšími řešiteli v kategorii Cvrček (2.a 3. ročník) se stali: 1. místo v celorepublikovém měřítku Jáchym Zamouřil 3. ročník Anežka Zamouřilová 3. ročník Nejlepší řešitelé v kategorii Klokánek byli: 1. místo v celorepublikovém měřítku Josefína Dušková 5. ročník 17. místo: Veronika Čapková 5. ročník 20. místo: Veronika Horáková 4. ročník 4 2. místo Stanislav Jiška - 4. ročník 14. Spolupráce školy s rodiči Formy spolupráce Komentář Školská rada Založena Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče 5 třídních schůzek 1. Slavnostní zahájení školního roku s rodiči 2. Vánoční besídka 3. Poslední zvonění 4. Slavnostní rozloučení s páťáky šerpování 5. Dny otevřených dveří ve všední dny 6. Miss Panenka 7. Sběr papíru Strana 28 z 51

29 Formy spolupráce Školní časopis 3.ročník 1x měsíčně Komentář Pětkrát ročně se konají třídní schůzky, které jsou součástí informačního systému školy. Rodiče mají dále možnost smluvit si konzultace osobně nebo po telefonu. Jakékoliv problémy řešíme pokud možno okamžitě, telefonicky či pozváním rodičů do školy. Každoročně čtyřikrát pořádáme dny otevřených dveří. Snažíme se zvyšovat zájem rodičů o školní práci. Některé informace získávají rodiče na našich www stránkách. Přestože je spolupráce školy a rodiny na velmi dobré úrovni, je to oblast, které je třeba se věnovat, je ji třeba stále rozvíjet a zlepšovat. 15. Zájmové vzdělávání - péče o volný čas žáků Jednou z mnoha předností naší školy je bohatý výběr zájmových činností a mimoškolních aktivit. Snažíme se vyplnit volný čas, který děti mají po skončení vyučování a vytváříme tak drobné preventivní programy proti případným negativním jevům, které by mohly děti v dnešní době ovlivňovat. Žáci navštěvují zájmové kroužky, kterých naše škola nabízí celkem devět (výtvarný, počítačový, sportovní, anglický, hudební, německý, dyslektická náprava, dramatický a sovičky). Nové kroužky (dramatický a sovičky) se setkaly s velkým zájmem dětí. Na vedení kroužků se podílejí všechny učitelky, některé kroužky vedou i rodiče dětí. Strana 29 z 51

30 15.1 Přehled kroužků na ZŠ Malšova Lhota název kroužku počet zařazených žáků Z toho chlapců Z toho dívek Počítačový Keramický Výtvarný Hudební Sportovní starší Sportovní mladší Anglický jazyk Německý jazyk Sovičky Dramatický Dyslektická náprava Strana 30 z 51

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více