Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes."

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Petr Kalina, Ph.D. Vypracoval: Bc. Tomáš Votava 2015

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

3 Děkuji PhDr. Petru Kalinovi, Ph.D. za pomoc při vedení práce, cenné rady a konzultace. Dále velmi děkuji své ženě Šárce, která mne v době vzniku práce i přes péči o našeho t. č. půlročního syna Filipa vždy podporovala. Bez jejího pochopení by tato práce nevznikla. Děkuji také vedení obou základních uměleckých škol, které jsou tématy této práce, za vstřícnou spolupráci a umožnění přístupu k interním materiálům.

4 Obsah 1. Úvod Vývoj uměleckého školství v českých zemích od počátku 20. století Období Vývoj po první světové válce Vladimír Helfert Organizace školství Vývoj po druhé světové válce Ludvík Kundera Organizace školství Situace po pádu komunistického režimu Význam a úloha základních uměleckých škol ve výchově dětí a mládeže Pohled hudební psychologie Cíle základního uměleckého vzdělávání Cíle vzdělávací a výchovné Historie uměleckého školství v Hradci Králové Hudební škola LŠU Na Střezině (dnes ZUŠ Střezina) Historie školy Historie školy Soubory zřízené školou, význační absolventi LŠU Maxima Gorkého (dnes ZUŠ Habrmanova) Historie školy Historie školy Soubory zřízené školou Kurikulární reforma v oblasti základního uměleckého školství Charakteristika a organizace základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)

5 Přípravy předcházející zavedení RVP a ŠVP, důvody k reformě Vymezení RVP ZUV v systému kurikulárních dokumentů, jeho principy Terminologie RVP klíčové kompetence, očekávané výstupy Umělecké obory v ZUŠ v pojetí RVP ZUV. Hudební obor Školní vzdělávací program tvorba, kurikulární obsah Charakteristika, struktura a obsah ŠVP Zkušenosti s tvorbou a používáním ŠVP na ZUŠ Střezina Hradec Králové Vlastní (ne)profilace ZUŠ Střezina Hradec Králové fragmenty ŠVP Závěr Resumé Resumé v českém jazyce Summary Das Resumé Seznam literatury Přílohy

6 1. Úvod Předkládaná práce je pokusem o chronologický přehled vývoje a stavu státního uměleckého školství v krajském městě Hradci Králové. Zúžení tématu pouze na oblast uměleckého školství zřizovaného státem bylo vhodné pro konkretizaci této práce, jelikož umělecké vzdělávací prostředí v Hradci Králové disponuje celou řadou soukromých hudebních škol s bohatou tradicí a také Hudební katedrou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ad. Všechny tyto soukromé, vysokoškolské či volnočasové subjekty zůstávají mimo obsah této práce. Časové vymezení tématu logicky koresponduje se samotnou existencí státního uměleckého školství v našem městě od samého počátku, kdy se vznik tohoto systému vzdělávání datuje do roku Hlavními tématy tedy přednostně budou dvě základní umělecké školy se samostatnou čtyřicetiletou historií, k těmto čtyřem dekádám je pak nutné připojit i prvních dvacet let před rozdělením, kdy tyto dvě školy fungovaly jako jeden společný subjekt. Tato práce je pak svým obsahem uzavřena ke konci jubilejního školního roku 2013/14, který se celý nesl v duchu velkých oslav 60. výročí státního uměleckého školství v Hradci Králové. Motivace k výběru tématu má taktéž osobní rozměr. V září 2015 tomu bude deset let, kdy jsem v rámci pracovního poměru nastoupil jako učitel bicích nástrojů na Základní uměleckou školu Střezina, jednu z dokumentovaných škol. Díky této okolnosti mám možnost na téma nahlížet jako aktivní účastník a pozorovatel vývoje, obzvlášť v otázce změn v učebních plánech, jelikož tato součást vzdělávacího systému prochází v posledních cca osmi letech zásadním vývojem. Díky osobnímu vztahu s řediteli obou prezentovaných škol je mi umožněn přístup k neveřejným dokumentům výročním zprávám, archivům a kronikám, výročním publikacím k jednotlivým dekádám existence škol atp. Jak bylo zmíněno výše, od roku 2007 probíhá postupná celostátní obměna učebních plánů a přechod na tzv. ŠVP školní vzdělávací programy. Je to největší změna učebních plánu v oblasti uměleckého školství za posledních cca 25 let, která definitivně ukončuje platnost osnov, které mnohdy vznikaly ještě před rokem Seznámení s vývojem, principy a obsahem této kurikulární reformy je zásadní částí předkládané práce. Hodnotnou výhodou dlouhodobé spolupráce s jednou z dokumentovaných škol je také možnost setkání s některými téměř zakládajícími 3

7 kolegy, kteří se v učitelské praxi pohybují mnohdy od šedesátých let minulého století a jsou tedy přímými zdroji informací a pamětníky zkoumané doby. Po celý školní rok 2013/14 probíhaly (ve spolupráci obou prezentovaných základních uměleckých škol a za podpory Města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a dalších institucí) celoroční oslavy šedesáti let existence státního uměleckého školství v Hradci Králové. Naše město je dlouhodobě známo velmi bohatou uměleckou činností a tradicí, a i vzhledem k faktu, že Základní umělecká škola Střezina je v současné době největší školou tohoto typu v celé České republice považuji zvolené téma za dostatečně nosné k hodnotnému naplnění této diplomové práce. A jakožto hrdý občan města a od útlého dětství odchovanec mnoha jeho kulturních institucí jsem rád, že mohu evropský fenomén, kterým státem podporované umělecké školství bezpochyby je, při jeho šedesátiletém výročí takto zdokumentovat. Tématu (obzvláště) hudebního vzdělávání v český zemích se v minulosti věnovalo několik publikací, kdy každá z nich uchopila prezentaci historie tohoto typu vzdělávacího systému v jiné podobě. Nejpodrobněji a také v největším časovém rozpětí se tématu věnuje publikace Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku 1 autorů Vladimíra Gregora a Tibora Sedlického. Tato publikace velmi důkladně zpracovává historický vývoj hudební vzdělávací oblasti od samého počátku, tedy zhruba od 9. století, a aktuálnost tohoto zdroje končí v osmdesátých letech 20. století. Vladimír Gregor zpracoval část mapující českou provenienci, Tibor Sedlický pak samostatnou slovenskou část. Tato publikace také sloužila předkládané práci jako jeden z hlavních zdrojů v otázce historie hudebního vzdělávání na našem území. Výrazně stručnější publikací vztahující se k tématu pozdějších základních uměleckých škol je titul Lidové školy umění 2 Josefa Harvaříka. Jedná se o velmi přehledný prezentační materiál určený jak rodičům, tak i samotným pedagogům či toho času studujících budoucích pedagogů, kteří rozmýšleli své budoucí povolání. Publikace má taktéž motivační charakter, přikládá dobové hodinové tabulace, představuje formy a rozdělení studia do jednotlivých oborů a stupňů. Ve svém závěru předkládá i dobový přehled všech lidových škol umění v Československu, představuje možnosti navazujícího studia na vysokých 1 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, HARVAŘÍK, Josef. Lidové školy umění. Praha: SPN,

8 uměleckých školách, konzervatořích a uměleckoprůmyslových školách. Aktuálnost tohoto zdroje končí v sedmdesátých letech 20. století. Částečně s předkládaným tématem souvisí i další Harvaříkova publikace a to Vysoké školy umělecké a konzervatoře, 3 kde můžeme najít dobové nastavení kritérií u přijímacích zkoušek na tyto typy škol a uvedené požadavky přímo souvisí s výstupní úrovní absolventů tehdejších lidových škol umění. Tématu výuky hudební výchovy, tentokráte na nehudebních školách, se ve své knize Základy hudební výchovy na nehudebních školách 4 věnuje i stěžejní osobnost české hudební vědy, Vladimír Helfert. Této konkrétní knize se budu více věnovat v pozdější části práce. Ze sociologického pohledu zpracovává blízké téma (v období bezprostředně předcházející tomu zde zkoumanému) publikace Jana Trojana Kantoři na Moravě a ve Slezsku v století: jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. 5 Z ekonomického a marketingového pohledu téma nynějších základních uměleckých škol zpracovává diplomová práce Michala Šeby Aplikace marketingové komunikace v základním uměleckém školství, 6 analytickým pohledem zahrnuje téma základních uměleckých škol ve své studii Analýzy kulturního prostředí města Hradce Králové 7 i Tereza Štréglová. Situaci v královéhradeckém kulturním prostředí v období kolem tzv. Sametové revoluce zachycuje pojednání Královéhradecká kultura v Pochodni v letech Zuzany Michelfeitové. Tématem spolupráce základních uměleckých škol s rodiči žáků se zabývá práce Podoby spolupráce základních uměleckých škol a rodičů v individuální výuce 9 Andrey Herrmanové. Aleš Kratochvíl se ve své studii Role základních uměleckých škol v systému inkluzivního vzdělávání 10 zaměřuje na socializační podmínky v základních uměleckých školách pro děti se specifickými potřebami. Pojednání Kateřiny Kessnerové Význam základních uměleckých škol 3 HARVAŘÍK, Josef. Vysoké školy umělecké a konzervatoře. Praha: SPN, HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: SPN, TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a ve Slezsku v století: jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, ŠEBA, Michal. Aplikace marketingové komunikace v základním uměleckém školství. Brno: Masarykova univerzita, (Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, diplomová práce) 7 ŠTRÉGLOVÁ, Tereza. Analýzy kulturního prostředí města Hradce Králové. Brno: Masarykova univerzita, (Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, diplomová práce) 8 MICHELFEITOVÁ, Zuzana. Královéhradecká kultura v Pochodni v letech Brno: Masarykova univerzita, (Fakulta sociálních studií, diplomová práce) 9 HERRMANOVÁ, Andrea. Podoby spolupráce základních uměleckých škol a rodičů v individuální výuce. Brno: Masarykova univerzita, (Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, diplomová práce) 10 KRATOCHVÍL, Aleš. Role základních uměleckých škol v systému inkluzivního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, (Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, diplomová práce) 5

9 jako výchovně-vzdělávací instituce z pohledu pedagogů 11 k sociologické a pedagogické prezentaci základních uměleckých škol přidává i výzkum v řadách samotných pedagogů. Jako poslední ve výčtu diplomových prací zmíním tu Adély Zahradníčkové s názvem Rodinný kontext žáka hudebního oboru základní umělecké školy, 12 ve které reflektuje i socioekonomická a další hlediska v životě studentů hudebního oboru základních uměleckých škol. K totožnému výročí, které je zmíněno i v průběhu této práce, vznikla publikace Milana Moce 60 let uměleckého školství v Chotěboři, 13 která je víceméně almanachem dokumentujícím chronologicky jednotlivé roky existence školy, personální obměny učitelského sboru či přehled výsledků na soutěžích základních uměleckých škol. Oblasti hudební pedagogiky, její minulosti, vývoji a koncepci se důkladně věnuje např. publikace Hudební pedagogika 14 muzikologů Jiřího Fukače, Stanislava Tesaře a Jozefa Vereše, která komplexně představuje tento vědecký obor a řeší jeho stěžejní témata a metodologii. Publikace Hudební pedagogika a výchova minulost, přítomnost, budoucnost 15 Stanislava Tesaře a Karla Steinmetze je publikačním výstupem a sborníkem referátů z konference konané v roce 2002 v Olomouci, kde témata spojená s hudební pedagogikou prezentovali přední muzikologové z České republiky i Slovenska (Poledňák, Vereš, Tesař, Holas, Tichý a řada dalších). Dalšími zdroji budou např. Československý hudební slovník osob a institucí, 16 Slovník české hudební kultury 17 a dále Sbírky zákonů České a Československé (socialistické) republiky. 11 KESSNEROVÁ, Kateřina. Význam základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce z pohledu pedagogů. Brno: Masarykova univerzita, (Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, diplomová práce) 12 ZAHRADNÍČKOVÁ, Adéla. Rodinný kontext žáka hudebního oboru základní umělecké školy. Brno: Masarykova univerzita, (diplomová práce) 13 MOC, Milan. 60 let uměleckého školství v Chotěboři. Chotěboř: Město Chotěboř, FUKAČ, Jiří; TESAŘ, Stanislav; VEREŠ, Josef. Hudební pedagogika. Brno: Masarykova univerzita, TESAŘ, Stanislav; STEINMETZ, Karel. (ed.) Hudební pedagogika a výchova minulost, přítomnost, budoucnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek 1: A L a svazek 2: M Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon,

10 2. Vývoj uměleckého školství v českých zemích od počátku 20. století Období V úvodní kapitole této práce bych se rád stručně věnoval vývoji a stavu uměleckého školství v českých zemích v období 20. století s bližším zaměřením na vzdělávání hudební. Časové rozpětí přehledu je zúženo ve prospěch bližšího vztahu s hlavním tématem práce tedy lidovými školami umění (dále LŠU) resp. základními uměleckými školami (dále ZUŠ). Mapovat vývoj hudebních a kulturních vzdělávacích institucí po celou dobu jejich existence by znamenalo pojmout období od cca 9. století, což není záměrem této práce. Vývoj hudebního a dalšího uměleckého vzdělávání před rokem 1900 tedy zůstává mimo obsah předkládané diplomové práce. Situace a pozdější změny v oblasti obecné hudební pedagogiky jsou na začátku 20. století spojeny velmi úzce s postavou Otakara Hostinského. I on stál u vzestupu zájmu o hudební pedagogiku, o počátky její vědecké specializace a zasloužil se také o výrazný rozmach estetiky jako vědeckého oboru a zaměření se na estetickou složku výchovy. Vždyť s G. A. Lindnerem se na Karlově univerzitě ustavila stolice vědecké pedagogiky a filozofie, zvedal se současně vědecký zájem o estetiku (J. Durník, O. Hostinský) a odtud se též (opět zásluhou Lindnerovou) začalo proti herbartismu zdůrazňovat uplatnění estetické složky výchovy. Silná reakce proti herbartovské oficiální pedagogice, jíž se vytýkal především mechanický způsob učení a malé pochopení vyučujícího pro dítě, vycházela také z pera hudebního vědce, estetika i folkloristy Otakara Hostinského. 18 Hostinského aktivita měla řadu ohlasů i od zahraničních badatelů a na domácí půdě se rozrostla ve vznik domácího hnutí za uměleckou výchovu 19 s rozsáhlou publikační činností v tehdejších Pedagogických rozhledech, časopise Česká škola a mnoha dalších titulech. Gregor pokračuje: Náročným cílem bylo překonat jednostrannost intelektuální školní výchovy. Poučný byl hlubší zájem o dítě, vyvolaný mimo jiné i nejnovějšími experimenty (vliv Stumpfův a Fechnerův), které po 18 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str tamtéž, str

11 přelomu stolení u nás zahájil J. Kapras a hlavně prof. dr. F. Čáda, jakožto zakladatel české pedopsychologie. Založením Komitétu pro uměleckou výchovu (roku 1906 spolu s dr. O. Hostinským) a Pedagogického ústavu v Praze (1912) i četnými studiemi v časopise Pedagogické rozhledy zasloužil se prof. dr. Čáda také o růst zájmu o dítě v řadách učitelstva. 20 Počátek 20. století je také dobou, kdy vznikla tradice výchovných koncertů určených pro žáky školou povinné. Institucí, která na území Prahy zaštiťovala tuto postupně vznikající tradici koncertů a divadelních představení pro školy, byl již zmíněný Komitét pro uměleckou výchovu mládeže se svým vedoucím Františkem Čádou. Do této vzdělávací aktivity se však zapojila celá řada dalších osobností: První české koncerty pro mládež uváděl poutavě Adolf Piskáček, tehdy dirigent Akademického orchestru, učitel zpěvu na žižkovském gymnáziu, ředitel Pivodovy školy, a konečně i dirigent pražského Hlaholu. Jiné tehdejší výchovné koncerty nebyly uváděny slovem, ale jejich návštěvníci dostali do rukou tištěný «návod» z pera učitele V. Bernáška. 21 Obliba výchovných koncertů pro děti se postupně šířila do dalších částí dnešních Čech a Moravy. Motivaci a účel těchto koncertů lze vyjádřit velmi jednoduše: Systém výchovy hudební má dvojí úkol: 1) uváděti plody hudebního umění v život, popularizovat hudbu, 2) vychovávati lidstvo hudebně. 22 Hudební výchova v období Rakousko-Uherské monarchie měla zcela odlišnou podobu, než jak ji známe dnes. Celý předmět (a jeho koncepce) byl velmi úzce zaměřen v podstatě na jedinou hudební činnost a tou byl zpěv. Hudební výchova za Rakousko-Uherska byla realizována ve školním předmětu zvaném «zpěv». Na středních školách byl tento předmět poprvé uveden v «Nástinu organisace gymnásií» v roce Podle Nástinu byl zpěv na gymnásiích nepovinný a byly mu přiděleny dvě hodiny týdně. Nepovinnému zpěvu se vyučovalo i na ostatních typech všeobecných středních škol (reálkách, lyceích, později i na nově vzniklých reformních reálných gymnásiích). Základním školským zákonem z roku 1869 se zpěv stal předmětem povinným pro obecné a měšťanské školy s jednou týdenní hodinou. 23 Gause dále pokračuje v uvedení do provozovací roviny tehdejší hudební výchovy: Protože 20 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str tamtéž, str tamtéž, str GAUSE, František. Počátky moderních proudů v naší hudební výchově. Praha: Editio Supraphon, Str. 7. 8

12 školství Rakousko-Uherska bylo až do roku 1918 ovládáno katolickou církví, bylo úkolem zpěvu nacvičit se všemi žáky dostatečnou zásobu duchovních písní pro povinné školní bohoslužby a různé loajální slavnosti. Jedna nebo dvě týdenní hodiny se tak rozšířily na čtyři a více, což spolu s psychologickým momentem odpovědnosti při veřejném vystupování bylo jedním z mála pozitivních faktorů tehdejšího školského zpěvu. Církevní písně byly často svým dogmaticko-náboženským textem i hlasovým rozsahem pro děti (zvláště mladší) nepřiměřené. 24 Zvláště v oblasti lidové a umělé písně byla textově-obsahová kontrola v této době velmi přísná. Tehdejší Ministerstvo kultu a vyučování 25 si velmi dobře uvědomovalo možnou hrozbu výskytu protimonarchistických tendencí v obsahu písní a státní orgány udržovaly neustálý dohled nad případným výskytem nevyhovujících textů. Situace dospěla až tak daleko, že během první světové války několikrát proběhla vlna konfiskací učebnic a vydání seznamů zakázaných písní. Dobovou provozní situaci předmětu zpěv popisuje Gause následovně: Minimální vyučovací čas, špatná organizace náplně předmětu, malé finanční dotace na pomůcky a zanedbané vzdělání učitelů udržovaly školský zpěv na nízké úrovni. 26 Zároveň ale oceňuje snahu a bojovnost některých pedagogů: Někteří pedagogové ale vzdor těmto objektivním potížím v praktické výuce zpěvu i metodice dosáhli pozoruhodných úspěchů. 27 Dílčí pozitivní tendence v pojetí a úloze zpěvu oproti předchozímu stavu můžeme sledovat však již na samém počátku 20. století ve spojení s Národopisnou výstavou českoslovanskou konanou roku 1895 v Praze. Ta obnovila zájem o lidové umění a podstatně přispěla k pronikání lidové písně do škol. Zpěv se začíná vymaňovat z tendencí služebnosti, ujímá se své vlastní funkce a přináší do školské výuky prvek radosti a estetického obohacení. Ale i v této době není umělecká a estetická stránka primární, neboť tou je nyní nově probuzené národní nadšení GAUSE, František. Počátky moderních proudů v naší hudební výchově. Praha: Editio Supraphon, Str Oficiální název Ministerstvo kultu a vyučování (Ministerium für Cultus und Unterricht) byl platný v letech Zdroj: KLOČKOVÁ, Lenka. 165 let ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.msmt.cz/ministerstvo/165-let-ministerstva-skolstvi-mladeze-atelovychovy> 26 GAUSE, František. Počátky moderních proudů v naší hudební výchově. Praha: Editio Supraphon, Str tamtéž. 28 tamtéž. 9

13 Trpělivá snaha o zvýšení priority a úrovně hudebního vzdělávání však samozřejmě neprobíhala pouze v české či moravské části monarchie. Velké nedostatky v podpoře ze strany státu byly vysledovány i v sousedních zemích, v dnešním Rakousku či Německu, kde se pravidelně pořádaly konference zaměřené na podporu uměleckého vzdělávání, u mládeže obzvlášť. V rámci těchto konferencí bývaly vždy pořádány kursy. Brzy se tato forma seznamování s novinkami v hudební výchově přenesla i k nám. Boj za reformu hudební výchovy, která by měla širší výchovný význam, probíhal v celé střední Evropě. 29 Hlavně v Německu nalezneme výrazné výtky k vládám jednotlivých zemí. Příkladem uveďme otevřený dopis hudebních pedagogů zaslaný z Berlína roku 1911 příslušným ministerstvům: Stěžujeme si na dnešní vyučování zpěvu ve školách obecných důrazně a veřejně: jest přímým prohřešením na lidské přirozenosti, neboť jím zakrňují právě v dětském věku obzvláště vzdělání přístupné vlohy hudební. Stěžujeme si na dnešní zpěv ve škole obecné, poněvadž usnadňuje plenění pokladu písně lidové a zkracuje vědomí národní cti lidu. 30 Požadavek autorů je jasně shrnut v závěru: Reforma vyučování zpěvu na školách obecných jest nejdůležitějším krokem ku zvelebení veškerého života hudebního. 31 Do usilovného boje o povznesení úrovně kulturního vzdělávání dětí a mládeže však razantně vstoupila první světová válka, která podobná témata na řadu let odsunula mezi mnohem méně aktuální problematiky Vývoj po první světové válce Jak je ve výše uvedeném textu zmíněno, v době před první světovou válkou i v následném období tzv. První republiky se pro označení hudební a výchovně-estetické výuky stále používalo spíše zobecňujícího a značně zavádějícího termínu zpěv. Možno říci, že zpěv (hudební výchova) se ve spletitém vývoji české pedagogiky jen stěží probojovával jak na základní škole, tak v odborném školství, a to zvláště na jeho nižším stupni. Také obsah předmětu «zpěv» byl stále víc a více kritizován. Vření kolem HV však nebylo jen uvnitř státních sekcí a komisí, ale i mezi skupinami Jednoty hud. ústavů, Ústř. spolku profesorů a 29 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str tamtéž, str tamtéž. 10

14 dalšími. 32 Období První republiky dalo možnost vzniknout stavu, kdy to byla poprvé po pádu habsburské monarchie velká příležitost, jak chápat a uskutečnit HV místo předmětu «zpěv», který vlastně již od přelomu století dostával pozvolna novou náplň. 33 Pohled na umělecko-vzdělávací aktivity dostával (ze začátku hlavně díky menší skupině zástupců vědecké obce) nový rozměr Vladimír Helfert Kolem dr. Helferta, profesora hud. vědy na filozofické fakultě univerzity v Brně, se seskupilo několik hudebních pedagogů, kteří důsledně prosazovali název «hudební výchova», protože viděli širší náplň a cíl tohoto předmětu, tj. nejen výchovu žactva k aktivní pěvecké reprodukci, ale i recepci, porozumění hudebním dílům a jejich poznání jakožto potřebné součásti všeobecného vzdělání. 34 U Helfertovy již v úvodu zmíněné publikace Základy hudební výchovy na nehudebních školách bych se nyní rád pozastavil. Již v předmluvě této nerozsáhlé práce formuluje svůj velmi kritický postoj a obavy o budoucnost kulturní základny v tehdejším Československu: Těžce neseme nynější vážnou krisi hudebního života, kdy se velká část obecenstva vyhýbá hodnotným koncertům a operám. S úzkostí pozorujeme, že se tato netečnost začíná dotýkat samých kořenů našich předních hudebních institucí a že hrozí povážlivě dusit další vývoj naší hudby. Zájem dalšího vývoje naší hudby však žádá, aby hudební výchova na našich školách byla vklíněna ve vyučovací systém tak, aby nebyla náhodná, závislá na dobré vůli jednotlivcově, a aby byla pro všechny závazná, tedy povinná. 35 Helfert pokračuje: Opakuji znovu a důrazně: otázka povinné hudební výchovy je základní životní otázkou naší budoucí hudby. Podaří-li se tuto otázku dnes rozřešit, budeme mít v příští generaci vzdělané a zanícené obecenstvo, které bude tvořit plodnou resonanční půdu příští hudby. Zameškáme-li dnešní chvíli, způsobíme tím kulturní škody nedozírného dosahu, protože tím podetneme vývoj naší hudby u samého kořene. 36 Odhodlání a priorita 32 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str tamtéž, str tamtéž. 35 HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: SPN, Str tamtéž. 11

15 úsilí za zlepšení postavení hudební výchovy ve vzdělávacím systému je tedy ze strany Vladimíra Helferta více než evidentní. Ve výše uvedené studii Helfert shrnuje mj. i základní předpoklady hudebníka pro úspěšné rozvíjení svých vloh v hudební činnosti. Konkrétně tyto vlastnosti shledává v hudebním sluchu a hudební představivosti, dále pak v citu a smyslu pro rytmus a také v hudební paměti. Tyto základní hudební vlohy zároveň stručně představuje: Hudební sluch spočívá v tom, že vnější podněty akustické, způsobené periodickým vlněním, vyvolají v našem vědomí určité, pro všechny lidi stejně platné vjemy a představy tónové, po případě hudební. Poměr fysiologického slyšení k tónové představě v základě záleží v tom, že slyšením si hromadíme tónovou a zvukovou zkušenost, která vytřibuje a rozvíjí tónovou a hudební představivost na základě hudební paměti. 37 O dalším znaku hudebnosti Helfert pokračuje: Vnímavost pro rytmus neboli rytmický smysl se považuje za další znak hudebnosti. Hudba spočívá v organisované a uzákoněné tónové řadě, která probíhá v čase. Ten organisující řád je dán především poměrem tónickým, následným a současným, tedy útvary melodickými a harmonickými a z toho rostoucími formami. Tyto tónické poměry jsou nejdůležitějším znakem hudby a bez nich by hudba nebyla hudbou. Protože však tyto tónové řady probíhají v čase bez možnosti, že by se vracely (opakování není návrat), vyžadují kromě tohoto tónového řádu ještě také řád, který by uzákonil hudbu jakožto časovou. Tento řád pak je dán v hudbě rytmem a metrem. 38 Jeho vize uspořádání předmětu hudební výchovy v učebních plánech měla podobu rozdělení na dva hlavní oddíly: zpěv a hudební nauku. Do této nauky zahrnuje základy dějin hudby, nauku o formách, kapitoly z organologie a samozřejmě estetiky. Helfertova publikace velmi stručně, ale konkrétně definuje kritéria hudebnosti a vysvětluje pojmy jako relativní či absolutní hudební sluch, hudební představivost, smysl pro rytmus, hudební paměť ad. Dále v průběhu své studie formuluje pozitivní dopady na mravní a všeobecně-inteligenční rovinu lidské osobnosti: Hudba tedy může mít na vývoj celkové inteligence vliv nadmíru blahodárný. Jestliže by se hudební výchovou zdokonalovala receptivní hudebnost tak, že by žáci byli přiváděni stále v užší styk s hudbou, konala by se tím zároveň i důležitá práce 37 HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: SPN, Str tamtéž, str

16 výchovná. To znamená, že by se hudbou vychovávalo ke zbystřené a koncentrované inteligenci. Vedle všeobecně vzdělávacího významu má hudba dále velký význam mravní. A to je moment, který by sám sebou měl stačit, aby se o otázce hudební výchovy přemýšlelo s největší vážností a opravdovostí. 39 Jako další výrazné osobnosti bojující za nutnost reformy v oblasti uměleckého vzdělávání jmenujme Konráda Pospíšila, Jana Kunce, Františka Waice a nutně i Dobroslava Orla Organizace školství Činnost hudebních institucí v meziválečné době pokračovala v dlouhodobé tradici uměleckých vzdělávacích center: Základní odborné hudební vyučování a vyučování v dalších oborech uměleckých má u nás starou tradici. Vývoj byl organizován již od poloviny 19. století. Z hlediska normotvorného se opíral o pověstnou císařskou vyhlášku ze dne , čís. 309 ř. z., která upravovala soukromé vyučování v oboru umění. 40 Gregor a Sedlický dále pokračují: Československá pedagogika, jakož i hudba vykazovaly v osvobozeném státě brzy po roce 1918 výraznou aktivitu, zpočátku poznamenanou hledáním tvářnosti nové školy. Protože postupně převážila buržoazní podoba republiky, prosadil se též z centrálních úřadů Malý školský zákon (1922), který v mnohém nijak nekorigoval dosavadní rakouské školské zákony. Zákon nadále dovoloval mnoho soukromých škol, takže v českých zemích, a hlavně na Slovensku byly četné církevní školy. Školství v osvobozeném státě se dlouho řídilo rakouskými vyučovacími osnovami, jak dokládá i skutečnost, že nové učební osnovy byly vydány až od školního roku 1933/34 a že obecné školy na vesnicích byly stále převážně malotřídní. 41 Po roce 1918 se hudební školství dělilo na: - školy soukromé takových byla převážná většina, byly zřizovány a financovány buď jednotlivcem či správní osobou, - školy veřejné městské zřizovatelem bylo město nebo oficiální spolek či sbor, 39 HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: SPN, Str HARVAŘÍK, Josef. Lidové školy umění. Praha: SPN, Str GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str

17 - školy veřejné státní stát řídil správu školy a jmenoval učitele. Ke státním hudebním školám mj. patřily i konzervatoře, kterých bylo až do 70. let 20. století pět v celém Československu v Praze, Brně, Bratislavě, Košicích a Žilině. Konzervatoř hudby v Praze byla zestátněna již v roce 1919 a hudební a dramatická Konzervatoř v Brně, která vznikla roku 1919 z bývalé varhanické školy, byla zestátněna v roce V soukromých školách převládala výuka hry na housle, klavír, sólového a sborového zpěvu. Pouze v městských a spolkových školách byla výuka na nástroje dechové a to podle potřeb zřizovatele. Většinou se zcela opomíjely formy jakékoliv kolektivní výuky hudebnosti. 42 Učební osnovy a další zřizovací pokyny nebyly zdaleka jednotné, stejně tak jako složení učitelských sborů, jejich kvalifikace, úvazky a existenční zabezpečení. Soukromé hudební školy byly v této době poměrně silnou konkurencí pražské či brněnské konzervatoře. Původcem vysokého počtu soukromých hudebních ústavů byly zákonné souvislosti, kdy se provoz tohoto typu škol velmi dlouho řídil vládním nařízením, které však vzniklo už v roce 1850 a v první polovině 20. století svým obsahem již vůbec neodpovídalo reálnému stavu školství, ale ani nárokům odborné vědecké a pedagogické obce. Prosperitu soukromých škol umožňovaly labilní právní předpisy. Pro celé toto období platilo pro provoz soukromých hudebních škol zastaralé nařízení ze dne 28. června 1850, které připouštělo, že učitelské síly nemusely mít absolutorium konzervatoře (vyžadována byla pouze státní zkouška, ale i tato podmínka mohla být snadno obcházena). Za těchto okolností se nelze divit, že počet soukromých hudebních škol byl značný, neboť svým majitelům přinášely slušný zisk. Podle údajů Urbánkova Kalendáře českých hudebníků na rok 1910 bylo na území Prahy (zhruba obyvatel bez okrajových částí) 59 soukromých škol hudebních, 25 pěveckých škol a 4 zvláštní pěvecké školy pro děti. Postavení těchto škol bylo zvýhodněno právními předpisy, které absolventy těchto ústavů kladly na prakticky stejnou úroveň s absolventy konzervatoře. 43 Větší města zřizovala městské hudební školy, kde se vyučovalo podle plánů, které schvaloval Zemský úřad. První školou tohoto typu v naší oblasti byla Česká hudební škola 42 RAABOVÁ, Petra. Historie a současnost ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Str LÉBL, Vladimír; PUKL, Oldřich. Hudební školství. In: Dějiny české hudební kultury, svazek /1918. Praha: Academica, Str

18 v Budějovicích, kterou založila Česká Matice školská roku Na této českobudějovické škole se roku 1906 stal ředitelem Bohuslav Jeremiáš ( ), otec skladatelů Otakara a Jaroslava Jeremiáše. Činnost jedné z prvních institucí tohoto typu v Čechách a na Moravě byla výrazná: V roce 1908 dostala škola novou budovu a stala se důležitým střediskem hudebnosti celého kraje: pořádala pravidelné akademie, koncerty, slohové večery, při nichž byla významně akcentována hudba česká (pravidelně byly hrány novinky Novákovy, Sukovy, Foersterovy a samozřejmě díla Jeremiášů), ze zahraniční tvorby byl uváděn hojně Richard Strauss, Mahler a Reger. 44 Obdobné ústavy byly poté postupně zakládány např. v Táboře, Pardubicích, Plzni a v dalších městech. Specifickým typem pak byla hudební škola v Bečově u Karlových Varů, která byla velmi silně dotována přímo Říšskou radou a rakouskou vládou a ke studiu na této škole přijížděli studenti nejen z celých Čech a Moravy, ale i dalších zemí monarchie. Během druhé světové války se nadále vyučovalo převážně v soukromých školách. Vyučovací předpisy na těchto školách byly ale zcela nejednotné, vytvářené většinou ve vztahu k lokálním podmínkám a potřebám konkrétních škol. To se změnilo v roce 1945, kdy tuto podobu uměleckého školství převzaly Národní výbory a došlo ke sjednocení městských a spolkových hudebních, tanečních a ostatních uměleckých škol a soukromé hudební školy byly od roku 1948 postupně rušeny. Jednotným nařízením bylo rozhodnuto, že hudební škola bude poskytovat praktické a teoretické školení ve hře nástrojové, ve zpěvu a hudební teorii a hudební rytmice (taneční průpravě). 45 V roce 1949 došlo k přejmenování městských a spolkových hudebních škol na městské hudební ústavy. 46 Tento název však nevydržel dlouho, již od začátku školního roku 1951/52 změnilo Ministerstvo školství, věd a umění oficiální název městských ústavů na hudební školy LÉBL, Vladimír; PUKL, Oldřich. Hudební školství. In: Dějiny české hudební kultury, svazek /1918. Praha: Academica, Str RAABOVÁ, Petra. Historie a současnost ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Str Výnos MŠVU z , čj. A /48- V na základě zákona z , č. 95 sb. O základní úpravě jednotného školství. Věstník MŠVU 5, Praha 1948, str Oběžník MŠVU ze dne : Městské hudební ústavy, změna názvu, úřední pečeti a zevního označení. Čj /51-V/6, Věstník MŠVU 7, Praha 1951, str

19 2. 3. Vývoj po druhé světové válce Společenské nadšení z osvobození státu a konce války, podporované politickou i vědeckou iniciativou, se projevilo i v přístupu ke změnám v podobě uměleckého školství. Ještě v prvních letech po druhé světové válce však bylo stále v platnosti téměř sto let staré císařské nařízení z roku 1850, které již zcela míjelo podobu a stav školství v našem státě Ludvík Kundera Výraznou úlohu ve změnách školského systému bezprostředně následujících konec druhé světové války sehrál Ludvík Kundera. Tento brněnský rodák, klavírista, muzikolog, estetik, významný pedagog i zástupce mnoha významných institucí studoval v Brně německé gymnázium, spolu s ním hru na klavír. Později se stal posluchačem hudební vědy a žákem Zdeňka Nejedlého v Praze, studiu klavíru se věnoval také v Paříži. Po převratu zakotvil v Brně, zprvu jako tajemník, pak profesor konservatoře (klavír, estetika). Hudebně vědecké studium ukončil disertací «O estetice umělecké a zvláště hudební reprodukce» (PhDr v Brně u Vladimíra Helferta) a stal se Helfertovým spolupracovníkem v Hudebních rozhledech, kde bojoval mj. za Janáčkovo dílo. 48 S tématem hudebního školství je osobnost Kundery spojena také z důvodu, že byl řadu let představitelem státních kontrolních orgánů pro dohled nad uměleckým školstvím. Konkrétně byl členem zkušební komise pro učitele hudby na soukromých školách, dále pak inspektorem soukromých hudebních škol v zemi Moravskoslezské a předsedou zkušební komise pro učitele na středních školách a učitelských ústavech. Mezi další Kunderovy posty patřilo předsednictví v umělecké sekci Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR a v neposlední řadě byl ihned po druhé světové válce správcem pražské konzervatoře, pověřeným profesorem a vedoucím Ústavu pro hudební výchovu na PF UK v Praze, zároveň profesorem klavírní hry na AMU v Brně, zástupcem děkana AMU pro Brno a po založení JAMU (1947) se stal profesorem klavírní hry, nejprve děkanem hudební fakulty ( ) a později i rektorem ( ). Kundera byl ke všem výše uvedeným činnostem 48 ŠTĚDROŇ, Bohumír. Kundera Ludvík. In: Československý hudební slovník osob a institucí, svazek 1 A L. Praha: Státní hudební vydavatelství, Str

20 samozřejmě velmi aktivním klavírním interpretem a vědeckým pracovníkem s bohatou publikační činností. Mezi Kunderovy publikace velmi blízce spojené s tématem hudebního školství patří např. Jak organisovati hudební výchovu v obnoveném státě. 49 Celá tato nepříliš obsáhlá motivační brožura prezentuje Kunderovy požadavky na změny ve školství a formuluje jeho vize o budoucí podobě, úrovni a vlivu hudební výchovy na československý národ. Autorův dlouhodobý vztah k ruské provenienci je zmíněn již v samém začátku, kde se snaží zmírnit všeobecnou poválečnou averzi ke všemu co zapáchá hitlerovstvím a protektorátstvím. 50 Kundera vysvětluje: Nezavrhujme nekriticky vše jen proto, že je to podobné německému zařízení, neboť mnohé, co k nám přišlo z Německa, bylo původu sovětského. Německo kopírovalo Sovětský svaz v mnohých a mnohých vnějších organisačních zařízeních, v celku v podrobnostech, a ovšem také ve věcech kulturních. Tak na příklad, abych zůstal jen v oblasti hudební: Zavedení povinného zpěvu do vyšších tříd středních škol, zveřejnění škol hudebních, celonárodní soutěže, subvence nadaným adeptům uměleckým, organisace pro výchovu mládeže, jednotné řízení koncertního života v městě, organisace hromadných návštěv dělníků do divadel a koncertů to všechno bylo buď dávno za republiky navrhováno nebo bylo jen pouhou, ovšem velmi nedokonalou kopií původního zřízení sovětského. Otázka hudební výchovy je v Sovětském svazu vyřešena lépe než v kterémkoliv jiném státě. 51 Jako významný estetik velmi kritizoval dobový stav pojetí (nejen uměleckého) vzdělávání, kdy školství vytýkal přílišnou orientaci na exaktnost, logičnost a absolutní převahu čistě rozumových činností v průběhu vzdělávání. Zdůrazňujeme nutnost správného myšlení, ale nedbáme na správné cítění. Jsme zcela ve službách logiky, ethiky dotýkáme se jen letmo v náboženství (vyučování v mravouce je nedostatečné) a esthetika? O tu se naše výchova téměř vůbec nestará. Neboť je zakořeněno mínění, že jen rozumové nauky jsou praktické, jsou pro život, ostatní že jsou neplodné. 52 Kundera důrazně požadoval významné prohloubení látky uměleckých předmětů a kladl důraz na komplexní pojetí zahrnující jak praktickou tak i teoretickou část předmětů. Nestačí, absolvuje-li žák za rok určitý počet 49 KUNDERA, Ludvík. Jak organisovati hudební výchovu v obnoveném státě. Brno: Pazdírkovo nakladatelství, tamtéž, str tamtéž, str tamtéž, str

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila Školní rok 2014/2015 Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT v ZUŠ Jaroslava Kvapila Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

oborů studijního programu Hudební umění. Odpoledne navštívila Divadelní fakultu JAMU a jednala s vedením fakulty a představiteli Katedry dramatické

oborů studijního programu Hudební umění. Odpoledne navštívila Divadelní fakultu JAMU a jednala s vedením fakulty a představiteli Katedry dramatické Zpráva Akreditační komise o hodnocení pedagogicky zaměřených studijních programů a oborů na uměleckých vysokých školách dramatická umění a hudební umění listopad 2006 Úvod Akreditační komise na svém zasedání

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender

Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender Srovnání koncepcí hudební výchovy v Čechách a Sasku Gabriela Wingender Německo, Leo Kestenberg Leo Kestenberg byl klavírista, hudební pedagog a kulturní politik. Narodil se v roce 1882 v Ružomberoku, tehdy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více