Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes."

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Petr Kalina, Ph.D. Vypracoval: Bc. Tomáš Votava 2015

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

3 Děkuji PhDr. Petru Kalinovi, Ph.D. za pomoc při vedení práce, cenné rady a konzultace. Dále velmi děkuji své ženě Šárce, která mne v době vzniku práce i přes péči o našeho t. č. půlročního syna Filipa vždy podporovala. Bez jejího pochopení by tato práce nevznikla. Děkuji také vedení obou základních uměleckých škol, které jsou tématy této práce, za vstřícnou spolupráci a umožnění přístupu k interním materiálům.

4 Obsah 1. Úvod Vývoj uměleckého školství v českých zemích od počátku 20. století Období Vývoj po první světové válce Vladimír Helfert Organizace školství Vývoj po druhé světové válce Ludvík Kundera Organizace školství Situace po pádu komunistického režimu Význam a úloha základních uměleckých škol ve výchově dětí a mládeže Pohled hudební psychologie Cíle základního uměleckého vzdělávání Cíle vzdělávací a výchovné Historie uměleckého školství v Hradci Králové Hudební škola LŠU Na Střezině (dnes ZUŠ Střezina) Historie školy Historie školy Soubory zřízené školou, význační absolventi LŠU Maxima Gorkého (dnes ZUŠ Habrmanova) Historie školy Historie školy Soubory zřízené školou Kurikulární reforma v oblasti základního uměleckého školství Charakteristika a organizace základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)

5 Přípravy předcházející zavedení RVP a ŠVP, důvody k reformě Vymezení RVP ZUV v systému kurikulárních dokumentů, jeho principy Terminologie RVP klíčové kompetence, očekávané výstupy Umělecké obory v ZUŠ v pojetí RVP ZUV. Hudební obor Školní vzdělávací program tvorba, kurikulární obsah Charakteristika, struktura a obsah ŠVP Zkušenosti s tvorbou a používáním ŠVP na ZUŠ Střezina Hradec Králové Vlastní (ne)profilace ZUŠ Střezina Hradec Králové fragmenty ŠVP Závěr Resumé Resumé v českém jazyce Summary Das Resumé Seznam literatury Přílohy

6 1. Úvod Předkládaná práce je pokusem o chronologický přehled vývoje a stavu státního uměleckého školství v krajském městě Hradci Králové. Zúžení tématu pouze na oblast uměleckého školství zřizovaného státem bylo vhodné pro konkretizaci této práce, jelikož umělecké vzdělávací prostředí v Hradci Králové disponuje celou řadou soukromých hudebních škol s bohatou tradicí a také Hudební katedrou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ad. Všechny tyto soukromé, vysokoškolské či volnočasové subjekty zůstávají mimo obsah této práce. Časové vymezení tématu logicky koresponduje se samotnou existencí státního uměleckého školství v našem městě od samého počátku, kdy se vznik tohoto systému vzdělávání datuje do roku Hlavními tématy tedy přednostně budou dvě základní umělecké školy se samostatnou čtyřicetiletou historií, k těmto čtyřem dekádám je pak nutné připojit i prvních dvacet let před rozdělením, kdy tyto dvě školy fungovaly jako jeden společný subjekt. Tato práce je pak svým obsahem uzavřena ke konci jubilejního školního roku 2013/14, který se celý nesl v duchu velkých oslav 60. výročí státního uměleckého školství v Hradci Králové. Motivace k výběru tématu má taktéž osobní rozměr. V září 2015 tomu bude deset let, kdy jsem v rámci pracovního poměru nastoupil jako učitel bicích nástrojů na Základní uměleckou školu Střezina, jednu z dokumentovaných škol. Díky této okolnosti mám možnost na téma nahlížet jako aktivní účastník a pozorovatel vývoje, obzvlášť v otázce změn v učebních plánech, jelikož tato součást vzdělávacího systému prochází v posledních cca osmi letech zásadním vývojem. Díky osobnímu vztahu s řediteli obou prezentovaných škol je mi umožněn přístup k neveřejným dokumentům výročním zprávám, archivům a kronikám, výročním publikacím k jednotlivým dekádám existence škol atp. Jak bylo zmíněno výše, od roku 2007 probíhá postupná celostátní obměna učebních plánů a přechod na tzv. ŠVP školní vzdělávací programy. Je to největší změna učebních plánu v oblasti uměleckého školství za posledních cca 25 let, která definitivně ukončuje platnost osnov, které mnohdy vznikaly ještě před rokem Seznámení s vývojem, principy a obsahem této kurikulární reformy je zásadní částí předkládané práce. Hodnotnou výhodou dlouhodobé spolupráce s jednou z dokumentovaných škol je také možnost setkání s některými téměř zakládajícími 3

7 kolegy, kteří se v učitelské praxi pohybují mnohdy od šedesátých let minulého století a jsou tedy přímými zdroji informací a pamětníky zkoumané doby. Po celý školní rok 2013/14 probíhaly (ve spolupráci obou prezentovaných základních uměleckých škol a za podpory Města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a dalších institucí) celoroční oslavy šedesáti let existence státního uměleckého školství v Hradci Králové. Naše město je dlouhodobě známo velmi bohatou uměleckou činností a tradicí, a i vzhledem k faktu, že Základní umělecká škola Střezina je v současné době největší školou tohoto typu v celé České republice považuji zvolené téma za dostatečně nosné k hodnotnému naplnění této diplomové práce. A jakožto hrdý občan města a od útlého dětství odchovanec mnoha jeho kulturních institucí jsem rád, že mohu evropský fenomén, kterým státem podporované umělecké školství bezpochyby je, při jeho šedesátiletém výročí takto zdokumentovat. Tématu (obzvláště) hudebního vzdělávání v český zemích se v minulosti věnovalo několik publikací, kdy každá z nich uchopila prezentaci historie tohoto typu vzdělávacího systému v jiné podobě. Nejpodrobněji a také v největším časovém rozpětí se tématu věnuje publikace Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku 1 autorů Vladimíra Gregora a Tibora Sedlického. Tato publikace velmi důkladně zpracovává historický vývoj hudební vzdělávací oblasti od samého počátku, tedy zhruba od 9. století, a aktuálnost tohoto zdroje končí v osmdesátých letech 20. století. Vladimír Gregor zpracoval část mapující českou provenienci, Tibor Sedlický pak samostatnou slovenskou část. Tato publikace také sloužila předkládané práci jako jeden z hlavních zdrojů v otázce historie hudebního vzdělávání na našem území. Výrazně stručnější publikací vztahující se k tématu pozdějších základních uměleckých škol je titul Lidové školy umění 2 Josefa Harvaříka. Jedná se o velmi přehledný prezentační materiál určený jak rodičům, tak i samotným pedagogům či toho času studujících budoucích pedagogů, kteří rozmýšleli své budoucí povolání. Publikace má taktéž motivační charakter, přikládá dobové hodinové tabulace, představuje formy a rozdělení studia do jednotlivých oborů a stupňů. Ve svém závěru předkládá i dobový přehled všech lidových škol umění v Československu, představuje možnosti navazujícího studia na vysokých 1 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, HARVAŘÍK, Josef. Lidové školy umění. Praha: SPN,

8 uměleckých školách, konzervatořích a uměleckoprůmyslových školách. Aktuálnost tohoto zdroje končí v sedmdesátých letech 20. století. Částečně s předkládaným tématem souvisí i další Harvaříkova publikace a to Vysoké školy umělecké a konzervatoře, 3 kde můžeme najít dobové nastavení kritérií u přijímacích zkoušek na tyto typy škol a uvedené požadavky přímo souvisí s výstupní úrovní absolventů tehdejších lidových škol umění. Tématu výuky hudební výchovy, tentokráte na nehudebních školách, se ve své knize Základy hudební výchovy na nehudebních školách 4 věnuje i stěžejní osobnost české hudební vědy, Vladimír Helfert. Této konkrétní knize se budu více věnovat v pozdější části práce. Ze sociologického pohledu zpracovává blízké téma (v období bezprostředně předcházející tomu zde zkoumanému) publikace Jana Trojana Kantoři na Moravě a ve Slezsku v století: jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. 5 Z ekonomického a marketingového pohledu téma nynějších základních uměleckých škol zpracovává diplomová práce Michala Šeby Aplikace marketingové komunikace v základním uměleckém školství, 6 analytickým pohledem zahrnuje téma základních uměleckých škol ve své studii Analýzy kulturního prostředí města Hradce Králové 7 i Tereza Štréglová. Situaci v královéhradeckém kulturním prostředí v období kolem tzv. Sametové revoluce zachycuje pojednání Královéhradecká kultura v Pochodni v letech Zuzany Michelfeitové. Tématem spolupráce základních uměleckých škol s rodiči žáků se zabývá práce Podoby spolupráce základních uměleckých škol a rodičů v individuální výuce 9 Andrey Herrmanové. Aleš Kratochvíl se ve své studii Role základních uměleckých škol v systému inkluzivního vzdělávání 10 zaměřuje na socializační podmínky v základních uměleckých školách pro děti se specifickými potřebami. Pojednání Kateřiny Kessnerové Význam základních uměleckých škol 3 HARVAŘÍK, Josef. Vysoké školy umělecké a konzervatoře. Praha: SPN, HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: SPN, TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a ve Slezsku v století: jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, ŠEBA, Michal. Aplikace marketingové komunikace v základním uměleckém školství. Brno: Masarykova univerzita, (Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, diplomová práce) 7 ŠTRÉGLOVÁ, Tereza. Analýzy kulturního prostředí města Hradce Králové. Brno: Masarykova univerzita, (Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, diplomová práce) 8 MICHELFEITOVÁ, Zuzana. Královéhradecká kultura v Pochodni v letech Brno: Masarykova univerzita, (Fakulta sociálních studií, diplomová práce) 9 HERRMANOVÁ, Andrea. Podoby spolupráce základních uměleckých škol a rodičů v individuální výuce. Brno: Masarykova univerzita, (Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, diplomová práce) 10 KRATOCHVÍL, Aleš. Role základních uměleckých škol v systému inkluzivního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, (Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, diplomová práce) 5

9 jako výchovně-vzdělávací instituce z pohledu pedagogů 11 k sociologické a pedagogické prezentaci základních uměleckých škol přidává i výzkum v řadách samotných pedagogů. Jako poslední ve výčtu diplomových prací zmíním tu Adély Zahradníčkové s názvem Rodinný kontext žáka hudebního oboru základní umělecké školy, 12 ve které reflektuje i socioekonomická a další hlediska v životě studentů hudebního oboru základních uměleckých škol. K totožnému výročí, které je zmíněno i v průběhu této práce, vznikla publikace Milana Moce 60 let uměleckého školství v Chotěboři, 13 která je víceméně almanachem dokumentujícím chronologicky jednotlivé roky existence školy, personální obměny učitelského sboru či přehled výsledků na soutěžích základních uměleckých škol. Oblasti hudební pedagogiky, její minulosti, vývoji a koncepci se důkladně věnuje např. publikace Hudební pedagogika 14 muzikologů Jiřího Fukače, Stanislava Tesaře a Jozefa Vereše, která komplexně představuje tento vědecký obor a řeší jeho stěžejní témata a metodologii. Publikace Hudební pedagogika a výchova minulost, přítomnost, budoucnost 15 Stanislava Tesaře a Karla Steinmetze je publikačním výstupem a sborníkem referátů z konference konané v roce 2002 v Olomouci, kde témata spojená s hudební pedagogikou prezentovali přední muzikologové z České republiky i Slovenska (Poledňák, Vereš, Tesař, Holas, Tichý a řada dalších). Dalšími zdroji budou např. Československý hudební slovník osob a institucí, 16 Slovník české hudební kultury 17 a dále Sbírky zákonů České a Československé (socialistické) republiky. 11 KESSNEROVÁ, Kateřina. Význam základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce z pohledu pedagogů. Brno: Masarykova univerzita, (Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, diplomová práce) 12 ZAHRADNÍČKOVÁ, Adéla. Rodinný kontext žáka hudebního oboru základní umělecké školy. Brno: Masarykova univerzita, (diplomová práce) 13 MOC, Milan. 60 let uměleckého školství v Chotěboři. Chotěboř: Město Chotěboř, FUKAČ, Jiří; TESAŘ, Stanislav; VEREŠ, Josef. Hudební pedagogika. Brno: Masarykova univerzita, TESAŘ, Stanislav; STEINMETZ, Karel. (ed.) Hudební pedagogika a výchova minulost, přítomnost, budoucnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek 1: A L a svazek 2: M Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon,

10 2. Vývoj uměleckého školství v českých zemích od počátku 20. století Období V úvodní kapitole této práce bych se rád stručně věnoval vývoji a stavu uměleckého školství v českých zemích v období 20. století s bližším zaměřením na vzdělávání hudební. Časové rozpětí přehledu je zúženo ve prospěch bližšího vztahu s hlavním tématem práce tedy lidovými školami umění (dále LŠU) resp. základními uměleckými školami (dále ZUŠ). Mapovat vývoj hudebních a kulturních vzdělávacích institucí po celou dobu jejich existence by znamenalo pojmout období od cca 9. století, což není záměrem této práce. Vývoj hudebního a dalšího uměleckého vzdělávání před rokem 1900 tedy zůstává mimo obsah předkládané diplomové práce. Situace a pozdější změny v oblasti obecné hudební pedagogiky jsou na začátku 20. století spojeny velmi úzce s postavou Otakara Hostinského. I on stál u vzestupu zájmu o hudební pedagogiku, o počátky její vědecké specializace a zasloužil se také o výrazný rozmach estetiky jako vědeckého oboru a zaměření se na estetickou složku výchovy. Vždyť s G. A. Lindnerem se na Karlově univerzitě ustavila stolice vědecké pedagogiky a filozofie, zvedal se současně vědecký zájem o estetiku (J. Durník, O. Hostinský) a odtud se též (opět zásluhou Lindnerovou) začalo proti herbartismu zdůrazňovat uplatnění estetické složky výchovy. Silná reakce proti herbartovské oficiální pedagogice, jíž se vytýkal především mechanický způsob učení a malé pochopení vyučujícího pro dítě, vycházela také z pera hudebního vědce, estetika i folkloristy Otakara Hostinského. 18 Hostinského aktivita měla řadu ohlasů i od zahraničních badatelů a na domácí půdě se rozrostla ve vznik domácího hnutí za uměleckou výchovu 19 s rozsáhlou publikační činností v tehdejších Pedagogických rozhledech, časopise Česká škola a mnoha dalších titulech. Gregor pokračuje: Náročným cílem bylo překonat jednostrannost intelektuální školní výchovy. Poučný byl hlubší zájem o dítě, vyvolaný mimo jiné i nejnovějšími experimenty (vliv Stumpfův a Fechnerův), které po 18 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str tamtéž, str

11 přelomu stolení u nás zahájil J. Kapras a hlavně prof. dr. F. Čáda, jakožto zakladatel české pedopsychologie. Založením Komitétu pro uměleckou výchovu (roku 1906 spolu s dr. O. Hostinským) a Pedagogického ústavu v Praze (1912) i četnými studiemi v časopise Pedagogické rozhledy zasloužil se prof. dr. Čáda také o růst zájmu o dítě v řadách učitelstva. 20 Počátek 20. století je také dobou, kdy vznikla tradice výchovných koncertů určených pro žáky školou povinné. Institucí, která na území Prahy zaštiťovala tuto postupně vznikající tradici koncertů a divadelních představení pro školy, byl již zmíněný Komitét pro uměleckou výchovu mládeže se svým vedoucím Františkem Čádou. Do této vzdělávací aktivity se však zapojila celá řada dalších osobností: První české koncerty pro mládež uváděl poutavě Adolf Piskáček, tehdy dirigent Akademického orchestru, učitel zpěvu na žižkovském gymnáziu, ředitel Pivodovy školy, a konečně i dirigent pražského Hlaholu. Jiné tehdejší výchovné koncerty nebyly uváděny slovem, ale jejich návštěvníci dostali do rukou tištěný «návod» z pera učitele V. Bernáška. 21 Obliba výchovných koncertů pro děti se postupně šířila do dalších částí dnešních Čech a Moravy. Motivaci a účel těchto koncertů lze vyjádřit velmi jednoduše: Systém výchovy hudební má dvojí úkol: 1) uváděti plody hudebního umění v život, popularizovat hudbu, 2) vychovávati lidstvo hudebně. 22 Hudební výchova v období Rakousko-Uherské monarchie měla zcela odlišnou podobu, než jak ji známe dnes. Celý předmět (a jeho koncepce) byl velmi úzce zaměřen v podstatě na jedinou hudební činnost a tou byl zpěv. Hudební výchova za Rakousko-Uherska byla realizována ve školním předmětu zvaném «zpěv». Na středních školách byl tento předmět poprvé uveden v «Nástinu organisace gymnásií» v roce Podle Nástinu byl zpěv na gymnásiích nepovinný a byly mu přiděleny dvě hodiny týdně. Nepovinnému zpěvu se vyučovalo i na ostatních typech všeobecných středních škol (reálkách, lyceích, později i na nově vzniklých reformních reálných gymnásiích). Základním školským zákonem z roku 1869 se zpěv stal předmětem povinným pro obecné a měšťanské školy s jednou týdenní hodinou. 23 Gause dále pokračuje v uvedení do provozovací roviny tehdejší hudební výchovy: Protože 20 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str tamtéž, str tamtéž, str GAUSE, František. Počátky moderních proudů v naší hudební výchově. Praha: Editio Supraphon, Str. 7. 8

12 školství Rakousko-Uherska bylo až do roku 1918 ovládáno katolickou církví, bylo úkolem zpěvu nacvičit se všemi žáky dostatečnou zásobu duchovních písní pro povinné školní bohoslužby a různé loajální slavnosti. Jedna nebo dvě týdenní hodiny se tak rozšířily na čtyři a více, což spolu s psychologickým momentem odpovědnosti při veřejném vystupování bylo jedním z mála pozitivních faktorů tehdejšího školského zpěvu. Církevní písně byly často svým dogmaticko-náboženským textem i hlasovým rozsahem pro děti (zvláště mladší) nepřiměřené. 24 Zvláště v oblasti lidové a umělé písně byla textově-obsahová kontrola v této době velmi přísná. Tehdejší Ministerstvo kultu a vyučování 25 si velmi dobře uvědomovalo možnou hrozbu výskytu protimonarchistických tendencí v obsahu písní a státní orgány udržovaly neustálý dohled nad případným výskytem nevyhovujících textů. Situace dospěla až tak daleko, že během první světové války několikrát proběhla vlna konfiskací učebnic a vydání seznamů zakázaných písní. Dobovou provozní situaci předmětu zpěv popisuje Gause následovně: Minimální vyučovací čas, špatná organizace náplně předmětu, malé finanční dotace na pomůcky a zanedbané vzdělání učitelů udržovaly školský zpěv na nízké úrovni. 26 Zároveň ale oceňuje snahu a bojovnost některých pedagogů: Někteří pedagogové ale vzdor těmto objektivním potížím v praktické výuce zpěvu i metodice dosáhli pozoruhodných úspěchů. 27 Dílčí pozitivní tendence v pojetí a úloze zpěvu oproti předchozímu stavu můžeme sledovat však již na samém počátku 20. století ve spojení s Národopisnou výstavou českoslovanskou konanou roku 1895 v Praze. Ta obnovila zájem o lidové umění a podstatně přispěla k pronikání lidové písně do škol. Zpěv se začíná vymaňovat z tendencí služebnosti, ujímá se své vlastní funkce a přináší do školské výuky prvek radosti a estetického obohacení. Ale i v této době není umělecká a estetická stránka primární, neboť tou je nyní nově probuzené národní nadšení GAUSE, František. Počátky moderních proudů v naší hudební výchově. Praha: Editio Supraphon, Str Oficiální název Ministerstvo kultu a vyučování (Ministerium für Cultus und Unterricht) byl platný v letech Zdroj: KLOČKOVÁ, Lenka. 165 let ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.msmt.cz/ministerstvo/165-let-ministerstva-skolstvi-mladeze-atelovychovy> 26 GAUSE, František. Počátky moderních proudů v naší hudební výchově. Praha: Editio Supraphon, Str tamtéž. 28 tamtéž. 9

13 Trpělivá snaha o zvýšení priority a úrovně hudebního vzdělávání však samozřejmě neprobíhala pouze v české či moravské části monarchie. Velké nedostatky v podpoře ze strany státu byly vysledovány i v sousedních zemích, v dnešním Rakousku či Německu, kde se pravidelně pořádaly konference zaměřené na podporu uměleckého vzdělávání, u mládeže obzvlášť. V rámci těchto konferencí bývaly vždy pořádány kursy. Brzy se tato forma seznamování s novinkami v hudební výchově přenesla i k nám. Boj za reformu hudební výchovy, která by měla širší výchovný význam, probíhal v celé střední Evropě. 29 Hlavně v Německu nalezneme výrazné výtky k vládám jednotlivých zemí. Příkladem uveďme otevřený dopis hudebních pedagogů zaslaný z Berlína roku 1911 příslušným ministerstvům: Stěžujeme si na dnešní vyučování zpěvu ve školách obecných důrazně a veřejně: jest přímým prohřešením na lidské přirozenosti, neboť jím zakrňují právě v dětském věku obzvláště vzdělání přístupné vlohy hudební. Stěžujeme si na dnešní zpěv ve škole obecné, poněvadž usnadňuje plenění pokladu písně lidové a zkracuje vědomí národní cti lidu. 30 Požadavek autorů je jasně shrnut v závěru: Reforma vyučování zpěvu na školách obecných jest nejdůležitějším krokem ku zvelebení veškerého života hudebního. 31 Do usilovného boje o povznesení úrovně kulturního vzdělávání dětí a mládeže však razantně vstoupila první světová válka, která podobná témata na řadu let odsunula mezi mnohem méně aktuální problematiky Vývoj po první světové válce Jak je ve výše uvedeném textu zmíněno, v době před první světovou válkou i v následném období tzv. První republiky se pro označení hudební a výchovně-estetické výuky stále používalo spíše zobecňujícího a značně zavádějícího termínu zpěv. Možno říci, že zpěv (hudební výchova) se ve spletitém vývoji české pedagogiky jen stěží probojovával jak na základní škole, tak v odborném školství, a to zvláště na jeho nižším stupni. Také obsah předmětu «zpěv» byl stále víc a více kritizován. Vření kolem HV však nebylo jen uvnitř státních sekcí a komisí, ale i mezi skupinami Jednoty hud. ústavů, Ústř. spolku profesorů a 29 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str tamtéž, str tamtéž. 10

14 dalšími. 32 Období První republiky dalo možnost vzniknout stavu, kdy to byla poprvé po pádu habsburské monarchie velká příležitost, jak chápat a uskutečnit HV místo předmětu «zpěv», který vlastně již od přelomu století dostával pozvolna novou náplň. 33 Pohled na umělecko-vzdělávací aktivity dostával (ze začátku hlavně díky menší skupině zástupců vědecké obce) nový rozměr Vladimír Helfert Kolem dr. Helferta, profesora hud. vědy na filozofické fakultě univerzity v Brně, se seskupilo několik hudebních pedagogů, kteří důsledně prosazovali název «hudební výchova», protože viděli širší náplň a cíl tohoto předmětu, tj. nejen výchovu žactva k aktivní pěvecké reprodukci, ale i recepci, porozumění hudebním dílům a jejich poznání jakožto potřebné součásti všeobecného vzdělání. 34 U Helfertovy již v úvodu zmíněné publikace Základy hudební výchovy na nehudebních školách bych se nyní rád pozastavil. Již v předmluvě této nerozsáhlé práce formuluje svůj velmi kritický postoj a obavy o budoucnost kulturní základny v tehdejším Československu: Těžce neseme nynější vážnou krisi hudebního života, kdy se velká část obecenstva vyhýbá hodnotným koncertům a operám. S úzkostí pozorujeme, že se tato netečnost začíná dotýkat samých kořenů našich předních hudebních institucí a že hrozí povážlivě dusit další vývoj naší hudby. Zájem dalšího vývoje naší hudby však žádá, aby hudební výchova na našich školách byla vklíněna ve vyučovací systém tak, aby nebyla náhodná, závislá na dobré vůli jednotlivcově, a aby byla pro všechny závazná, tedy povinná. 35 Helfert pokračuje: Opakuji znovu a důrazně: otázka povinné hudební výchovy je základní životní otázkou naší budoucí hudby. Podaří-li se tuto otázku dnes rozřešit, budeme mít v příští generaci vzdělané a zanícené obecenstvo, které bude tvořit plodnou resonanční půdu příští hudby. Zameškáme-li dnešní chvíli, způsobíme tím kulturní škody nedozírného dosahu, protože tím podetneme vývoj naší hudby u samého kořene. 36 Odhodlání a priorita 32 GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str tamtéž, str tamtéž. 35 HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: SPN, Str tamtéž. 11

15 úsilí za zlepšení postavení hudební výchovy ve vzdělávacím systému je tedy ze strany Vladimíra Helferta více než evidentní. Ve výše uvedené studii Helfert shrnuje mj. i základní předpoklady hudebníka pro úspěšné rozvíjení svých vloh v hudební činnosti. Konkrétně tyto vlastnosti shledává v hudebním sluchu a hudební představivosti, dále pak v citu a smyslu pro rytmus a také v hudební paměti. Tyto základní hudební vlohy zároveň stručně představuje: Hudební sluch spočívá v tom, že vnější podněty akustické, způsobené periodickým vlněním, vyvolají v našem vědomí určité, pro všechny lidi stejně platné vjemy a představy tónové, po případě hudební. Poměr fysiologického slyšení k tónové představě v základě záleží v tom, že slyšením si hromadíme tónovou a zvukovou zkušenost, která vytřibuje a rozvíjí tónovou a hudební představivost na základě hudební paměti. 37 O dalším znaku hudebnosti Helfert pokračuje: Vnímavost pro rytmus neboli rytmický smysl se považuje za další znak hudebnosti. Hudba spočívá v organisované a uzákoněné tónové řadě, která probíhá v čase. Ten organisující řád je dán především poměrem tónickým, následným a současným, tedy útvary melodickými a harmonickými a z toho rostoucími formami. Tyto tónické poměry jsou nejdůležitějším znakem hudby a bez nich by hudba nebyla hudbou. Protože však tyto tónové řady probíhají v čase bez možnosti, že by se vracely (opakování není návrat), vyžadují kromě tohoto tónového řádu ještě také řád, který by uzákonil hudbu jakožto časovou. Tento řád pak je dán v hudbě rytmem a metrem. 38 Jeho vize uspořádání předmětu hudební výchovy v učebních plánech měla podobu rozdělení na dva hlavní oddíly: zpěv a hudební nauku. Do této nauky zahrnuje základy dějin hudby, nauku o formách, kapitoly z organologie a samozřejmě estetiky. Helfertova publikace velmi stručně, ale konkrétně definuje kritéria hudebnosti a vysvětluje pojmy jako relativní či absolutní hudební sluch, hudební představivost, smysl pro rytmus, hudební paměť ad. Dále v průběhu své studie formuluje pozitivní dopady na mravní a všeobecně-inteligenční rovinu lidské osobnosti: Hudba tedy může mít na vývoj celkové inteligence vliv nadmíru blahodárný. Jestliže by se hudební výchovou zdokonalovala receptivní hudebnost tak, že by žáci byli přiváděni stále v užší styk s hudbou, konala by se tím zároveň i důležitá práce 37 HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: SPN, Str tamtéž, str

16 výchovná. To znamená, že by se hudbou vychovávalo ke zbystřené a koncentrované inteligenci. Vedle všeobecně vzdělávacího významu má hudba dále velký význam mravní. A to je moment, který by sám sebou měl stačit, aby se o otázce hudební výchovy přemýšlelo s největší vážností a opravdovostí. 39 Jako další výrazné osobnosti bojující za nutnost reformy v oblasti uměleckého vzdělávání jmenujme Konráda Pospíšila, Jana Kunce, Františka Waice a nutně i Dobroslava Orla Organizace školství Činnost hudebních institucí v meziválečné době pokračovala v dlouhodobé tradici uměleckých vzdělávacích center: Základní odborné hudební vyučování a vyučování v dalších oborech uměleckých má u nás starou tradici. Vývoj byl organizován již od poloviny 19. století. Z hlediska normotvorného se opíral o pověstnou císařskou vyhlášku ze dne , čís. 309 ř. z., která upravovala soukromé vyučování v oboru umění. 40 Gregor a Sedlický dále pokračují: Československá pedagogika, jakož i hudba vykazovaly v osvobozeném státě brzy po roce 1918 výraznou aktivitu, zpočátku poznamenanou hledáním tvářnosti nové školy. Protože postupně převážila buržoazní podoba republiky, prosadil se též z centrálních úřadů Malý školský zákon (1922), který v mnohém nijak nekorigoval dosavadní rakouské školské zákony. Zákon nadále dovoloval mnoho soukromých škol, takže v českých zemích, a hlavně na Slovensku byly četné církevní školy. Školství v osvobozeném státě se dlouho řídilo rakouskými vyučovacími osnovami, jak dokládá i skutečnost, že nové učební osnovy byly vydány až od školního roku 1933/34 a že obecné školy na vesnicích byly stále převážně malotřídní. 41 Po roce 1918 se hudební školství dělilo na: - školy soukromé takových byla převážná většina, byly zřizovány a financovány buď jednotlivcem či správní osobou, - školy veřejné městské zřizovatelem bylo město nebo oficiální spolek či sbor, 39 HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: SPN, Str HARVAŘÍK, Josef. Lidové školy umění. Praha: SPN, Str GREGOR, Vladimír; SEDLICKÝ, Tibor. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha: Supraphon, Str

17 - školy veřejné státní stát řídil správu školy a jmenoval učitele. Ke státním hudebním školám mj. patřily i konzervatoře, kterých bylo až do 70. let 20. století pět v celém Československu v Praze, Brně, Bratislavě, Košicích a Žilině. Konzervatoř hudby v Praze byla zestátněna již v roce 1919 a hudební a dramatická Konzervatoř v Brně, která vznikla roku 1919 z bývalé varhanické školy, byla zestátněna v roce V soukromých školách převládala výuka hry na housle, klavír, sólového a sborového zpěvu. Pouze v městských a spolkových školách byla výuka na nástroje dechové a to podle potřeb zřizovatele. Většinou se zcela opomíjely formy jakékoliv kolektivní výuky hudebnosti. 42 Učební osnovy a další zřizovací pokyny nebyly zdaleka jednotné, stejně tak jako složení učitelských sborů, jejich kvalifikace, úvazky a existenční zabezpečení. Soukromé hudební školy byly v této době poměrně silnou konkurencí pražské či brněnské konzervatoře. Původcem vysokého počtu soukromých hudebních ústavů byly zákonné souvislosti, kdy se provoz tohoto typu škol velmi dlouho řídil vládním nařízením, které však vzniklo už v roce 1850 a v první polovině 20. století svým obsahem již vůbec neodpovídalo reálnému stavu školství, ale ani nárokům odborné vědecké a pedagogické obce. Prosperitu soukromých škol umožňovaly labilní právní předpisy. Pro celé toto období platilo pro provoz soukromých hudebních škol zastaralé nařízení ze dne 28. června 1850, které připouštělo, že učitelské síly nemusely mít absolutorium konzervatoře (vyžadována byla pouze státní zkouška, ale i tato podmínka mohla být snadno obcházena). Za těchto okolností se nelze divit, že počet soukromých hudebních škol byl značný, neboť svým majitelům přinášely slušný zisk. Podle údajů Urbánkova Kalendáře českých hudebníků na rok 1910 bylo na území Prahy (zhruba obyvatel bez okrajových částí) 59 soukromých škol hudebních, 25 pěveckých škol a 4 zvláštní pěvecké školy pro děti. Postavení těchto škol bylo zvýhodněno právními předpisy, které absolventy těchto ústavů kladly na prakticky stejnou úroveň s absolventy konzervatoře. 43 Větší města zřizovala městské hudební školy, kde se vyučovalo podle plánů, které schvaloval Zemský úřad. První školou tohoto typu v naší oblasti byla Česká hudební škola 42 RAABOVÁ, Petra. Historie a současnost ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Str LÉBL, Vladimír; PUKL, Oldřich. Hudební školství. In: Dějiny české hudební kultury, svazek /1918. Praha: Academica, Str

18 v Budějovicích, kterou založila Česká Matice školská roku Na této českobudějovické škole se roku 1906 stal ředitelem Bohuslav Jeremiáš ( ), otec skladatelů Otakara a Jaroslava Jeremiáše. Činnost jedné z prvních institucí tohoto typu v Čechách a na Moravě byla výrazná: V roce 1908 dostala škola novou budovu a stala se důležitým střediskem hudebnosti celého kraje: pořádala pravidelné akademie, koncerty, slohové večery, při nichž byla významně akcentována hudba česká (pravidelně byly hrány novinky Novákovy, Sukovy, Foersterovy a samozřejmě díla Jeremiášů), ze zahraniční tvorby byl uváděn hojně Richard Strauss, Mahler a Reger. 44 Obdobné ústavy byly poté postupně zakládány např. v Táboře, Pardubicích, Plzni a v dalších městech. Specifickým typem pak byla hudební škola v Bečově u Karlových Varů, která byla velmi silně dotována přímo Říšskou radou a rakouskou vládou a ke studiu na této škole přijížděli studenti nejen z celých Čech a Moravy, ale i dalších zemí monarchie. Během druhé světové války se nadále vyučovalo převážně v soukromých školách. Vyučovací předpisy na těchto školách byly ale zcela nejednotné, vytvářené většinou ve vztahu k lokálním podmínkám a potřebám konkrétních škol. To se změnilo v roce 1945, kdy tuto podobu uměleckého školství převzaly Národní výbory a došlo ke sjednocení městských a spolkových hudebních, tanečních a ostatních uměleckých škol a soukromé hudební školy byly od roku 1948 postupně rušeny. Jednotným nařízením bylo rozhodnuto, že hudební škola bude poskytovat praktické a teoretické školení ve hře nástrojové, ve zpěvu a hudební teorii a hudební rytmice (taneční průpravě). 45 V roce 1949 došlo k přejmenování městských a spolkových hudebních škol na městské hudební ústavy. 46 Tento název však nevydržel dlouho, již od začátku školního roku 1951/52 změnilo Ministerstvo školství, věd a umění oficiální název městských ústavů na hudební školy LÉBL, Vladimír; PUKL, Oldřich. Hudební školství. In: Dějiny české hudební kultury, svazek /1918. Praha: Academica, Str RAABOVÁ, Petra. Historie a současnost ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Str Výnos MŠVU z , čj. A /48- V na základě zákona z , č. 95 sb. O základní úpravě jednotného školství. Věstník MŠVU 5, Praha 1948, str Oběžník MŠVU ze dne : Městské hudební ústavy, změna názvu, úřední pečeti a zevního označení. Čj /51-V/6, Věstník MŠVU 7, Praha 1951, str

19 2. 3. Vývoj po druhé světové válce Společenské nadšení z osvobození státu a konce války, podporované politickou i vědeckou iniciativou, se projevilo i v přístupu ke změnám v podobě uměleckého školství. Ještě v prvních letech po druhé světové válce však bylo stále v platnosti téměř sto let staré císařské nařízení z roku 1850, které již zcela míjelo podobu a stav školství v našem státě Ludvík Kundera Výraznou úlohu ve změnách školského systému bezprostředně následujících konec druhé světové války sehrál Ludvík Kundera. Tento brněnský rodák, klavírista, muzikolog, estetik, významný pedagog i zástupce mnoha významných institucí studoval v Brně německé gymnázium, spolu s ním hru na klavír. Později se stal posluchačem hudební vědy a žákem Zdeňka Nejedlého v Praze, studiu klavíru se věnoval také v Paříži. Po převratu zakotvil v Brně, zprvu jako tajemník, pak profesor konservatoře (klavír, estetika). Hudebně vědecké studium ukončil disertací «O estetice umělecké a zvláště hudební reprodukce» (PhDr v Brně u Vladimíra Helferta) a stal se Helfertovým spolupracovníkem v Hudebních rozhledech, kde bojoval mj. za Janáčkovo dílo. 48 S tématem hudebního školství je osobnost Kundery spojena také z důvodu, že byl řadu let představitelem státních kontrolních orgánů pro dohled nad uměleckým školstvím. Konkrétně byl členem zkušební komise pro učitele hudby na soukromých školách, dále pak inspektorem soukromých hudebních škol v zemi Moravskoslezské a předsedou zkušební komise pro učitele na středních školách a učitelských ústavech. Mezi další Kunderovy posty patřilo předsednictví v umělecké sekci Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR a v neposlední řadě byl ihned po druhé světové válce správcem pražské konzervatoře, pověřeným profesorem a vedoucím Ústavu pro hudební výchovu na PF UK v Praze, zároveň profesorem klavírní hry na AMU v Brně, zástupcem děkana AMU pro Brno a po založení JAMU (1947) se stal profesorem klavírní hry, nejprve děkanem hudební fakulty ( ) a později i rektorem ( ). Kundera byl ke všem výše uvedeným činnostem 48 ŠTĚDROŇ, Bohumír. Kundera Ludvík. In: Československý hudební slovník osob a institucí, svazek 1 A L. Praha: Státní hudební vydavatelství, Str

20 samozřejmě velmi aktivním klavírním interpretem a vědeckým pracovníkem s bohatou publikační činností. Mezi Kunderovy publikace velmi blízce spojené s tématem hudebního školství patří např. Jak organisovati hudební výchovu v obnoveném státě. 49 Celá tato nepříliš obsáhlá motivační brožura prezentuje Kunderovy požadavky na změny ve školství a formuluje jeho vize o budoucí podobě, úrovni a vlivu hudební výchovy na československý národ. Autorův dlouhodobý vztah k ruské provenienci je zmíněn již v samém začátku, kde se snaží zmírnit všeobecnou poválečnou averzi ke všemu co zapáchá hitlerovstvím a protektorátstvím. 50 Kundera vysvětluje: Nezavrhujme nekriticky vše jen proto, že je to podobné německému zařízení, neboť mnohé, co k nám přišlo z Německa, bylo původu sovětského. Německo kopírovalo Sovětský svaz v mnohých a mnohých vnějších organisačních zařízeních, v celku v podrobnostech, a ovšem také ve věcech kulturních. Tak na příklad, abych zůstal jen v oblasti hudební: Zavedení povinného zpěvu do vyšších tříd středních škol, zveřejnění škol hudebních, celonárodní soutěže, subvence nadaným adeptům uměleckým, organisace pro výchovu mládeže, jednotné řízení koncertního života v městě, organisace hromadných návštěv dělníků do divadel a koncertů to všechno bylo buď dávno za republiky navrhováno nebo bylo jen pouhou, ovšem velmi nedokonalou kopií původního zřízení sovětského. Otázka hudební výchovy je v Sovětském svazu vyřešena lépe než v kterémkoliv jiném státě. 51 Jako významný estetik velmi kritizoval dobový stav pojetí (nejen uměleckého) vzdělávání, kdy školství vytýkal přílišnou orientaci na exaktnost, logičnost a absolutní převahu čistě rozumových činností v průběhu vzdělávání. Zdůrazňujeme nutnost správného myšlení, ale nedbáme na správné cítění. Jsme zcela ve službách logiky, ethiky dotýkáme se jen letmo v náboženství (vyučování v mravouce je nedostatečné) a esthetika? O tu se naše výchova téměř vůbec nestará. Neboť je zakořeněno mínění, že jen rozumové nauky jsou praktické, jsou pro život, ostatní že jsou neplodné. 52 Kundera důrazně požadoval významné prohloubení látky uměleckých předmětů a kladl důraz na komplexní pojetí zahrnující jak praktickou tak i teoretickou část předmětů. Nestačí, absolvuje-li žák za rok určitý počet 49 KUNDERA, Ludvík. Jak organisovati hudební výchovu v obnoveném státě. Brno: Pazdírkovo nakladatelství, tamtéž, str tamtéž, str tamtéž, str

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-505/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-505/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo Habrmanova 130, Hradec Králové, 500 02 E-mail právnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků Čj. MSMT-21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků metodický materiál k procesu posuzování

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Chyba!Chyba! Záložka není definována. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín Identifikátor školy: 610 450

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 Smetanova 14, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 003 230 Termín

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více