Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok

2 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové Tel.: , Webové stránky školy: Facebook: Škola v nemocnici Hradec Králové Právní forma: Příspěvková organizace IČ: Obor vzdělání: C/01 Základní škola Denní forma vzdělávání Zřizovatel školy: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Ředitelka školy: Mgr. Blanka Kovandová, Krátká 19, Stěžery Zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Věra Lukášová, Labská Kotlina 977, Hradec Králové 2 Vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Jana Kulířová, Horova 1185, Hradec Králové 2 Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Eva Bubáková, Medkova 1577, Hradec Králové 2 Součásti školy: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub Datum zařazení do sítě škol: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 zařazena dne pod č. j /SM/

3 Kapacita školy: Mateřská škola: Základní škola: Školní družina: 30 žáků 60 žáků 28 žáků Poslání školy: Základní škola poskytuje žákům vzdělání a výchovu způsobem přiměřeným jejich zdravotnímu stavu, míře postižení, nemoci a oslabení přímo ve zdravotnickém zařízení. Žáci jsou zařazováni do výuky se souhlasem ošetřujícího lékaře a písemným souhlasem rodičů. Výuka žáků probíhá individuálně u lůžka. Doba výuky se přizpůsobuje léčebnému režimu oddělení, učitelky úzce spolupracují se zdravotnickým personálem. Škola plní kromě vzdělávací funkce i funkci psychoterapeutickou, psychologickou a sociální. Učitelky pracují podle ŠVP kmenových škol, v ojedinělých případech i podle našeho vlastního vzdělávacího programu Učení léčení hraní, který byl aktualizován o prvky dopravní výchovy, o prvky o ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, o obranu vlasti, o přesuny matematického učiva o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň. Prvky finanční gramotnosti a korupci jsme zařadili na 2. stupeň. Výuka dalšího cizího jazyka - německého jazyka je zahájena od 8. ročníku ZŠ. Mateřská škola poskytuje všem dětem od dvou let věku až do počátku školní docházky přiměřenou výchovně vzdělávací péči. Specifikum výchovně vzdělávacího procesu spočívá především v individuální práci a v akceptaci volnějšího tempa. Výchozím bodem pro práci s dětmi různé úrovně, které se ve třídě vždy sejdou, byla a je výchova k sebeobsluze, hygieně, stolování a rozvoji řeči. Učitelky spolupracují se zdravotními sestrami na odděleních a velmi se osvědčila i spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí, zvláště při společné hře na nemocnici, při níž jsou děti seznamovány s některými běžnými lékařskými zákroky přiměřeně věku, nebo si hrou na to, co prožily, odehrají svá traumata. Učitelky mateřské školy pracovaly podle vlastního vzdělávacího programu Škola v postýlce aneb chceme být zdraví, doplněného o prvky zdravé školy. Školní družina a klub zaměstnává nemocné hospitalizované děti v odpoledních hodinách řadou výtvarných a rukodělných činností. Vychovatelky motivují děti k pozitivnímu myšlení i optimistické pohodě. Díky pochopení zdravotníků jsou dětem v době rekonvalescence umožňovány i vycházky po areálu nemocnice, na dětské hřiště, k heliportu a akváriu, pokud to dovolí jejich zdravotní stav a ošetřující lékař. V současnosti jsou již všechny pokoje vybaveny televizory a DVD. Dále jsou využívána čtyři přenosná DVD a další hry jak pro děti na lůžko, tak do heren, i pro přiměřené sportovní vyžití - florbal, míčové hry (nejčastěji žáci dětské neurologické a kožní kliniky) atd. Vychovatelky pracují podle vlastního ŠVP Dětský úsměv navzdory onemocnění. 3

4 Řízení školy: V čele základní školy a mateřské školy stojí ředitelka, kterou jmenuje nebo odvolává Rada Královéhradeckého kraje. Povinnosti ředitele jsou dány zák. č. 561/2004 Školského zákona v platném znění. Pravomoci ředitele vyplývají z 164 a 165 Školského zákona. Od bylo zrušeno místo vedoucí učitelky mateřské školy. Od byla zrušena pracovní pozice zástupce ředitele školy. Situování školy: Ředitelství školy je umístěno v prvním patře budovy Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Prostory, k nimž má ZŠ a MŠ právo užívání, jsou majetkem Fakultní nemocnice. Třídy jsou rozmístěny na dětských odděleních jednotlivých klinik: Dětská klinika oddělení VD1 hematoonkologické oddělení VD2 oddělení kožních nemocí Chirurgická a urologická klinika Neurologická klinika Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Klinika ORL Infekční klinika Oční klinika Součástí školy jsou i školní družina a školní klub, které působí na Dětské, Chirurgické, Infekční, Ortopedické, Neurochirurgické a Neurologické klinice. 4

5 Přehled o žácích Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný poč. žáků/třídu Počet žáků/učitele Základní škola ,75 10,6 Mateřská škola ,7 10,7 Školní družina a školní klub ,4 13,4 Základní škola ZŠ ZŠ pr. Celkem Celkem Dlouhodobí žáci 158 Dívek Chlapců Mateřská škola Celkem 1101 Dívek 439 Chlapců 662 Mentální retardace 19 Sluchové postižení 4 Zrakové postižení 0 Nesprávná výslovnost 107 Tělesné postižení 5 Autismus 7 Školní družina a klub Celkem Celkem 965 Dívek 426 Chlapců 539 5

6 Část II. Výchovně vzdělávací program školy Základní škola: Vyučování probíhalo podle učebních plánů a standardů základního vzdělávání kmenových škol schválených MŠMT ČR. Výchova a vzdělávání v naší ZŠ má své specifické rysy. Žáci přicházejí z různých škol České republiky a s velkou variabilitou učebnic. Objevují se i děti ze Slovenské republiky nebo jiných zemí EU (Německa, Ukrajiny apod.). Učitelé pracují podle individuálních plánů a základem jejich práce je pedagogická diagnostika. Plán se operativně mění v závislosti na zdravotním stavu dítěte. K zefektivnění vzdělávacího procesu má naše škola 14 notebooků s výukovými programy, 13 stolních počítačů a 2 netbooky, 11 tabletů, 5 tiskáren, 1 skener, 9 radiomagnetofonů, 3 televize a 12 DVD přehrávačů na dětských odděleních a vlastníme i 1 interaktivní tabuli a 1 dataprojektor. Dále používáme dva digitální fotoaparáty pro zdokumentování důležitých okamžiků naší školy, které jsou zveřejnovány na facebooku a webových stránkách školy. Škola má vypracované i vlastní ŠVP nazvaný Učení léčení hraní, který je v souladu s RVP a je operativně přizpůsobován kmenovým školám. Od 1. září 2011 se základní škola zapojila do projektu EU Peníze školám, v dubnu 2014 úspěšně obhájila 5. monitorovací zprávu, k byla schválena závěrečná monitorovací zpráva. Od byl zahájen projekt z grantu EU OP VK s názvem Jsme v kontaktu podpora žáků školy při Fakultní nemocnici v Hradci Králové během jejich hospitalizace na dětských odděleních a během domácího léčení. V srpnu 2014 byla odevzdána již 5. monitorovací zpráva. V průběhu školního roku 2013/2014 jsme realizovali projekt KÚ KHK Melodie v obraze. Závěrečná vernisáž proběhla v dubnu 2014 ve FNHK a po té následovala výstava na KÚ KHK v červnu Vychovatelky školní družiny a školního klubu pracují podle celoročního plánu činností, který každý rok aktualizují, a kromě časového plánu formulují i obsahovou náplň činností a jejich organizaci. V činnosti vychovatelek se uplatňuje program herní specializace. Vychovatelky aktualizovaly ŠVP Dětský úsměv navzdory onemocnění. Mateřská škola vycházela z dokumentu rámcových vzdělávacích plánů pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT ČR pod j.č /01-22 a zpracovala vlastní školní vzdělávací program Hrajeme si celý den. Každá třída má rozpracován vlastní vzdělávací program zohledňující specifika svých oddělení. Mateřská i základní škola jsou zapojeny do projektu Podpora zdraví ve škole a v červnu 2012 ho obhájily a získaly certifikát na období od do Žáci naší školy se v průběhu celého školního roku účastnili výtvarných soutěží, které vypisují různé firmy a organizace. Děti malovaly na plátna obrazy s náměty na volné téma, dále Ilustrace pohádky apod. 6

7 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy celková situace, její hodnocení: Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: Minulý školní rok v % Tento školní rok v % 88,96% 87,5 b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Od do Osobní číslo Pracovní Kvalifikace Druh Délka praxe zařazení 300 učitelka MŠ VŠ + Spec. ped PF učitelka MŠ SŠ + Spec. ped SŠpg ředitelka školy VŠ + Spec. ped. PF zástupkyně VŠ + Spec. ped PF 39 ředitelky školy učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped. PF učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF vychovatelka VŠ + Spec. ped PF vychovatelka SŠ + Spec. ped EISŠ, Ped. lyceum 19 Škola nezaměstnává nepedagogické pracovníky v hlavním zaměstnaneckém poměru. c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Minulý školní rok Tento školní rok 0 0 d) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli: Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 0 0 Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Odešli

8 e) Počet pracovníků v důchodovém věku: Minulý školní rok Tento školní rok 0 1 f) Počet nekvalifikovaných pracovníků: Minulý školní rok Tento školní rok 1 1 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků probíhající celoročně: Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Magisterské 0 Metodický kurz Aj 0 Kurz PI a PII 0 Studium pro ředitele školy 1 Studium speciální pedagogiky 0 Studium předškolní pedagogiky 0 Charakter naší práce klade i vyšší nároky na další vzdělávání, neboť většina učitelek musí učit všechny předměty. Pravidelně se vzdělávají nejen v oboru svých aprobací, ale i v ostatních předmětech, cizích jazycích, speciální pedagogice, psychologii a navíc v pediatrii, která je nezbytným doplňkem jejich každodenní práce. Semináře pořádané DVPP a NIDV: Oblasti seminářů Počet zúčastněných pracovníků Český jazyk 5 Matematika 6 Cizí jazyky 3 Pedagogika, psychologie, oblast řízení, 11 ŠD, IT Tyto údaje mají kmenové školy. Část IV. Údaje o přijímacím řízení 8

9 Část V. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce neproběhla v naší škole kontrola ČŠI. Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vystavovány jsou obrazy z celoročních grantových projektů Zvíře, ve které bych se rád proměnil, Příroda nás uzdravuje, Co skrývá moje srdce, Čtyři roční období a Melodie v obraze. Učitelé se aktivně účastní vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost (semináře, přednášky). K propagaci školy na veřejnosti velmi úspěšně slouží facebook školy, webové stránky, DVD Škola v postýlce, dále nástěnky v areálu nemocnice a na dětských odděleních, pravidelné články v časopisech a novinách Scan, Hradecký deník. Naše škola svolala 3. celostátní seminář škol při nemocnicích pořádaný při příležitosti XV. pediatrických dnů v listopadu 2013 v KC Aldis Dětskou klinikou FN v Hradci Králové. Při té příležitosti jsme uspořádali výstavku o životě naší školy a podíleli se na řadě odborných přednášek. Facebook Škola v nemocnici Hradec Králové Časopis SCAN čtvrtletník vydává FNHK 9

10 Akce školy Pravidelně během celého školního roku: Výtvarné dílny s malířem Janem Lušovským Herní terapie Kačenka stůně Zdravý úsměv Zdravotní klauni Slavnostní zahájení školního roku 2013/14 ZUŠ Střezina Hradec Králové Malíř Jan Lušovský na dětské chirurgii, VD1, VD2, kožní oddělení Divadlo Loutky v nemocnici Malíř Jan Lušovský na oddělení dětské ortopedie Divadlo Medvídek Nebojsa Vystoupení MŠ, Speciální školy a Praktická škola Hradec Králové s hudebním pásmem Dobrovolníci. Podzimní soutěžení s dobrovolníky, Drakiáda Vystoupení divadla Loutky v nemocnici Divadlo Drak Divadlo Zdravá 5 Cukrátko a cholesterol Divadlo Medvídek Nebojsa Rostliny a houby východních Čech Muzikál Beatles XV. pediatrické dny Dětské kliniky FNHK Beseda s městskou policií na téma multikulturalita Beseda s městskou policií o bezpečnosti silničního provozu Mikuláš Do Norska s pižmoněm Vánoční dílničky s Amátkou Divadlo Jesličky Divadlo Loutky v nemocnici pohádka Tři prasátka Malíř Jan Lušovský Beseda s městskou policií Minikurz prvků sebeobrany pro dívky Sdružení Salinger - Drogy a jiné návykové látky 3, 3, 2014 Beseda s policií ČR Právo a pořádek Divadlo O Koblížkovi Malíř Jan Lušovský Kapela Kryštof a Richard Krajčo Policie ČR Sebeobrana dívek Kosmonautika ve službách člověka hvězdárna HK Malování s malířem Lušovským Velikonoční tvoření s Amátkou Vernisáž k projektu Melodie v obraze Pohádka O Smolíčkovi Dobrovolníci Angels 10

11 Světový den hygieny rukou Hudební pásmo ZŠ Čeperka MDD 2014 soutěže a hry Beseda se sdružením Salinger o kyberšikaně Vernisáž Melodie v obraze KÚ KHK Kouzelník Malování s malířem Lušovským Divadlo Novozámský a tvoření Ukončení školního roku 11

12 Výstavní činnost Pavilony FN + Interní klinika FN, kde se koná průběžná výstava dětských prací po celý rok - Srdce, Zvíře, Čtyři roční období, výkresy na téma Zima, Čerti, Jaro a Velikonoce, Léto. V Hradci Králové v září byly vystaveny v Infocentru výtvarné práce našich žáků na téma Místo, které mám rád. Duben 2014 projektová vernisáž Melodie v obraze na DK ve FNHK. Kavárna Dobromysl v Hradci Králové sponzorská výstava uměleckých fotografii. Výtěžek darován hospitalizovaným dětem na výtvarný materiál. Dětské práce byly také vystaveny na zahájení workshopu umělců v zahradní galerii v Přelouči. Červen 2014 Výstava obrazů KÚ KHK. Ukázky herní terapie pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ na dětském oddělení Ortopedické kliniky (v průběhu celého školního roku). Spolupráce se zdravotníky Spolupráce se zdravotními sestrami, lékaři, herním terapeutem, psychologem a rehabilitačními pracovníky je na všech odděleních na velmi dobré úrovni. Zúčastňovali jsme se jejich seminářů nejen jako posluchači, ale i jako přednášející. Práce školy je zdravotníky velmi ceněna, neboť jim pomáhá malé pacienty uzdravovat. Učitelky a vychovatelky odvádějí děti od jejich nemoci nejen výukou, ale i v odpoledních hodinách je zaměstnávají různými výtvarnými a herními činnostmi. Za příznivého počasí s žáky navštěvují dětské hřiště umístěné vedle Dětské kliniky a heliport, pokud to jejich zdravotní stav a ošetřující lékaři dovolí. Žáci tak mají i větší psychickou pohodu, když vědí, že nezameškají učivo a že se mohou po svém návratu zapojit do školního kolektivu bez větších problémů. Velmi dobrá spolupráce je s ředitelstvím FN a s vedením Dětské kliniky, kdy se společně staráme o dětské hřiště umístěné vedle Dětské kliniky. Úzce spolupracujeme i s odborem výpočetní techniky FN. 12

13 Spolupráce s kmenovými školami V rámci ŠVP je nutné úzce spolupracovat s většinou kmenových škol hospitalizovaných žáků, proto s nimi udržujeme písemný, telefonický i elektronický kontakt. Přicházejí k nám žáci nejen ze škol (mateřských a základních) Královéhradeckého kraje, ale i z celé republiky, občas i ze zahraničí. Další spolupráce probíhá i v kulturní a společenské oblasti, kdy žáci některých základních a uměleckých škol pořádají pro své nemocné spolužáky představení (např. ZUŠ Střezina, či OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ ze Stěžer, VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové, ZŠ Čeperka, SŠ aplikované kybernetiky HK, Speciální školy Hradec Králové a SŠ polygrafické tvorby Velké Poříčí apod.). Spolupráce s rodiči Informace o ZŠ a MŠ poskytují učitelky při příjmu dítěte ústní formou. Rodiče mají též k dispozici informační letáček s veškerými informacemi týkající se školní práce hospitalizovaného dítěte. O pracovních výsledcích dítěte v naší ZŠ jsou rodiče informováni při návštěvách svého dítěte nebo při jeho propuštění. Rodiče mají také možnost sledovat kdykoliv výuku svých dětí a odpoledne se zúčastnit výchovné práce nebo kulturního programu s vychovatelkou. Ohlasy rodičů jsou kladné. Oceňují, že je jejich dětem věnována péče téměř po celý den a že chroničtí pacienti, kteří se do nemocnice vracejí i během roku, se sem těší na svou vychovatelku nebo učitelku. Školská rada Od školního roku začala pracovat na této škole Školská rada, která se aktivně zapojuje do aktuálního dění školy. Předsedou Školské rady byla zvolena pro tento školní rok Mgr. Ilona Macháčková, členy jsou Marek Semerák a Mgr. Monika Bourová. Školská rada dne byla seznámena s Výroční zprávou a Plánem práce školy na školní rok

14 Spolupráce se středními školami Studentky OA,SOŠ a JŠ Hradec Králové vykonávají na naší škole pravidelnou praxi během celého školního roku. Úspěšně pokračuje také spolupráce se SZŠ a VOŠ zdravotnickou Hradec Králové. Studentky zdravotní školy pravidelně dvakrát ročně připravují pro nemocné děti divadelní představení. Naše škola spolupracuje také s Odborným učilištěm 17. listopadu v Hradci Králové a se SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici, SŠ aplikované kybernetiky s.r.o, SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové, Univerzitou České Budějovice a Fakultní nemocnicí HK Naše škola zajišťuje praxi pro studenty speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Škola se podílí na výzdobě prostor všech dětských oddělení FN a na chodbách Interní kliniky FN pořádá stálou výstavu dětských výtvarných prací. Trvá i nadále výborná spolupráce s výpočetním střediskem FN HK. Spolupracujeme i s Jihočeskou Univerzitou České Budějovice a ČVUT Praha. Spolupráce se sponzory I ve školním roce 2013/14 pokračovala úspěšná spolupráce s dosavadními sponzory. Vyhledávání nových sponzorů probíhalo nepřetržitě během celého roku. Důležitými sponzorskými akcemi bylo zajištění věcných darů pro školní akce, jako jsou mikulášská besídka, MDD, nákup sportovního vybavení pro hřiště apod. Hlavním sponzorem se v roce 2013/14 stala firma AMCOR Flexibles Nový Bydžov, drobnějšími dárky a sladkostmi přispěly i firmy AG FOODS, Hrbek HK, HIMPEX, IKEA Praha, Poradenská a konzultační a.s. a další. Granty Škola je zapojena do grantu EU Peníze školám. V dubnu 2014 úspěšně prošla pátou monitorovací zprávou. MŠMT schválilo i závěrečná monitorovací zprávu. Od jsme zahájili 2 projekty: grant EU OP VK 1 s názvem Jsme v kontaktu podpora žáků školy při Fakultní nemocnici v Hradci Králové během jejich hospitalizace na dětských odděleních a během domácího léčení, v srpnu 2014 jsme úspěšně prošli čtvrtou monitorovací zprávou a dotační program KÚ KHK Melodie v obrazech malujeme na oblíbenou píseň. 14

15 Tiskové materiály používané školou Propagační leták školy: Škola v postýlce (vytvořen pedagogy školy ve spolupráci s počítačovým grafikem) Brožury: Vítáme tě v Tvé nemocnici Články v tisku (Scan, Mladá fronta DNES, Hradecký deník) Nástěnky na dětských odděleních a v areálu nemocnice Školní kronika Videa a DVD: Škola, která pomáhá léčit Není škola jako škola Hrou ke zdraví Škola v postýlce Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola vychází z Primárního preventivního programu, jehož cílovou skupinou jsou žáci 1. a 2. stupně ZŠ. Hlavním těžištěm preventivního působení jsou, vzhledem k typu naší školy, jednorázové akce, např. besedy s Policií ČR, se zdravotníky, s lesními pedagogy, ukázkové akce městské policie, beseda Salinger, ekologické středisko Sever apod. Protože struktura a složení žactva se v průběhu školního roku neustále mění, nelze zvolit formu kontinuálního působení. Během celého školního roku probíhá i projekt Zdravý úsměv, zaměřený na děti z mateřských škol a žáky mladšího školního věku, který upozorňuje na správné čištění zubů a zdravou stravu. Projekt herní terapie Kačenka stůně, pořádaný pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ, probíhá na dětském oddělení Ortopedické kliniky. Zde se děti seznamují s nemocničním prostředím, s lidským tělem a zkouší si provádět některé úkony lékařů a sestřiček na velkých pannách. Část VIII. Spolupráce s odborovou organizací Od 1. ledna 2012 odborová organizace při ZŠ a MŠ při FN nemá mandát spolurozhodovat s vedením školy z důvodů nízkého počtu aktivních členek (1 členka). 15

16 Část IX. Jiné aktivity Na dětských odděleních učitelky mateřské školy a vychovatelky ZŠ připravily novou výzdobu a snaží se i nadále o vytváření příjemného a estetického prostředí na dětských pokojích, chodbách a v čekárnách. Naše škola v dubnu uspořádala setkání bývalých zaměstnanců školy s prohlídkou dětských oddělení. Naše škola umožňuje náslechy a praxi studentům středních škol a PF UHK. Učitelky naší MŠ se zábavnou formou podílejí na primárně preventivních programech Zdravý úsměv a Kačenka stůně a předvádějí herní terapii pro děti z městských mateřských školek. Část X. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v samostatné výroční zprávě o hospodaření školy za kalendářní rok Část XI. Záměry školy Nadále aktualizujeme ŠVP pro ZŠ a ŠD (doplnili jsme je o prvky environmentální, mediální výchovy i o standardy základního učiva v matematice, českém a anglickém jazyce pro 5. a 9. ročník, dále o prvky dopravní výchovy, obranu vlasti, o korupci, o finanční gramotnost, o ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, o další cizí jazyk němčinu a zavedení matematického učiva o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň ZŠ) a neustále doplňujeme ŠVP pro MŠ podle projektu Podpora zdraví ve škole. Materiálně dále vybavujeme jednotlivá oddělení pomůckami pro výuku a zdokonalujeme internetovou síť ve spolupráci s výpočetním střediskem Fakultní nemocnice. V letošním roce jsme zakoupili jednu interaktivní tabuli a dataprojektor pro zkvalitnění výuky. Dále chceme pokračovat ve zlepšení příjmu internetu zakoupením dalších WiFi a zakoupit osm výkonnějších počítačů na jednotlivá dětská oddělení. 16

17 Vzhledem k celkovému rozvoji fakultní nemocnice dochází průběžně k prostorovým a organizačním změnám na jednotlivých dětských odděleních. Naše škola na tyto změny musí pružně reagovat, a proto jim budeme i nadále přizpůsobovat svou práci. Získali jsme a udržovali jsme si důvěru jak rodičů a žáků, tak i zdravotníků. Pro své žáky se snažíme stále vylepšovat nemocniční prostředí a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici, pracemi žáků zdobíme chodby i oddělení, práce žáků vystavujeme na veřejnosti. S výroční zprávou byli pedagogičtí pracovníci seznámeni na mimořádné pedagogické radě Přílohy č.1 - Grafický vývoj počtu žáků školní roky 2011/2012 až 2013/2014 č.2 - Články z tisku V Hradci Králové dne Mgr. Blanka Kovandová ředitelka školy 17

18 Školská rada ZŠ a MŠ při FNHK schválila výroční zprávu o činnosti školy dle 168, odst. 1 a 3, školského zákona č. 561/2004 Sb. dne V Hradci Králové dne Mgr. Ilona Macháčková předsedkyně školské rady 18

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006 Praha srpen 2006 vypracovala : PaedDr. Iva Křivánková 1. Obecná část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU Tento dokument nabývá platnosti dne 1. prosince 2010

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více