Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok

2 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové Tel.: , Webové stránky školy: Facebook: Škola v nemocnici Hradec Králové Právní forma: Příspěvková organizace IČ: Obor vzdělání: C/01 Základní škola Denní forma vzdělávání Zřizovatel školy: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Ředitelka školy: Mgr. Blanka Kovandová, Krátká 19, Stěžery Zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Věra Lukášová, Labská Kotlina 977, Hradec Králové 2 Vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Jana Kulířová, Horova 1185, Hradec Králové 2 Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Eva Bubáková, Medkova 1577, Hradec Králové 2 Součásti školy: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub Datum zařazení do sítě škol: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 zařazena dne pod č. j /SM/

3 Kapacita školy: Mateřská škola: Základní škola: Školní družina: 30 žáků 60 žáků 28 žáků Poslání školy: Základní škola poskytuje žákům vzdělání a výchovu způsobem přiměřeným jejich zdravotnímu stavu, míře postižení, nemoci a oslabení přímo ve zdravotnickém zařízení. Žáci jsou zařazováni do výuky se souhlasem ošetřujícího lékaře a písemným souhlasem rodičů. Výuka žáků probíhá individuálně u lůžka. Doba výuky se přizpůsobuje léčebnému režimu oddělení, učitelky úzce spolupracují se zdravotnickým personálem. Škola plní kromě vzdělávací funkce i funkci psychoterapeutickou, psychologickou a sociální. Učitelky pracují podle ŠVP kmenových škol, v ojedinělých případech i podle našeho vlastního vzdělávacího programu Učení léčení hraní, který byl aktualizován o prvky dopravní výchovy, o prvky o ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, o obranu vlasti, o přesuny matematického učiva o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň. Prvky finanční gramotnosti a korupci jsme zařadili na 2. stupeň. Výuka dalšího cizího jazyka - německého jazyka je zahájena od 8. ročníku ZŠ. Mateřská škola poskytuje všem dětem od dvou let věku až do počátku školní docházky přiměřenou výchovně vzdělávací péči. Specifikum výchovně vzdělávacího procesu spočívá především v individuální práci a v akceptaci volnějšího tempa. Výchozím bodem pro práci s dětmi různé úrovně, které se ve třídě vždy sejdou, byla a je výchova k sebeobsluze, hygieně, stolování a rozvoji řeči. Učitelky spolupracují se zdravotními sestrami na odděleních a velmi se osvědčila i spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí, zvláště při společné hře na nemocnici, při níž jsou děti seznamovány s některými běžnými lékařskými zákroky přiměřeně věku, nebo si hrou na to, co prožily, odehrají svá traumata. Učitelky mateřské školy pracovaly podle vlastního vzdělávacího programu Škola v postýlce aneb chceme být zdraví, doplněného o prvky zdravé školy. Školní družina a klub zaměstnává nemocné hospitalizované děti v odpoledních hodinách řadou výtvarných a rukodělných činností. Vychovatelky motivují děti k pozitivnímu myšlení i optimistické pohodě. Díky pochopení zdravotníků jsou dětem v době rekonvalescence umožňovány i vycházky po areálu nemocnice, na dětské hřiště, k heliportu a akváriu, pokud to dovolí jejich zdravotní stav a ošetřující lékař. V současnosti jsou již všechny pokoje vybaveny televizory a DVD. Dále jsou využívána čtyři přenosná DVD a další hry jak pro děti na lůžko, tak do heren, i pro přiměřené sportovní vyžití - florbal, míčové hry (nejčastěji žáci dětské neurologické a kožní kliniky) atd. Vychovatelky pracují podle vlastního ŠVP Dětský úsměv navzdory onemocnění. 3

4 Řízení školy: V čele základní školy a mateřské školy stojí ředitelka, kterou jmenuje nebo odvolává Rada Královéhradeckého kraje. Povinnosti ředitele jsou dány zák. č. 561/2004 Školského zákona v platném znění. Pravomoci ředitele vyplývají z 164 a 165 Školského zákona. Od bylo zrušeno místo vedoucí učitelky mateřské školy. Od byla zrušena pracovní pozice zástupce ředitele školy. Situování školy: Ředitelství školy je umístěno v prvním patře budovy Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Prostory, k nimž má ZŠ a MŠ právo užívání, jsou majetkem Fakultní nemocnice. Třídy jsou rozmístěny na dětských odděleních jednotlivých klinik: Dětská klinika oddělení VD1 hematoonkologické oddělení VD2 oddělení kožních nemocí Chirurgická a urologická klinika Neurologická klinika Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Klinika ORL Infekční klinika Oční klinika Součástí školy jsou i školní družina a školní klub, které působí na Dětské, Chirurgické, Infekční, Ortopedické, Neurochirurgické a Neurologické klinice. 4

5 Přehled o žácích Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný poč. žáků/třídu Počet žáků/učitele Základní škola ,75 10,6 Mateřská škola ,7 10,7 Školní družina a školní klub ,4 13,4 Základní škola ZŠ ZŠ pr. Celkem Celkem Dlouhodobí žáci 158 Dívek Chlapců Mateřská škola Celkem 1101 Dívek 439 Chlapců 662 Mentální retardace 19 Sluchové postižení 4 Zrakové postižení 0 Nesprávná výslovnost 107 Tělesné postižení 5 Autismus 7 Školní družina a klub Celkem Celkem 965 Dívek 426 Chlapců 539 5

6 Část II. Výchovně vzdělávací program školy Základní škola: Vyučování probíhalo podle učebních plánů a standardů základního vzdělávání kmenových škol schválených MŠMT ČR. Výchova a vzdělávání v naší ZŠ má své specifické rysy. Žáci přicházejí z různých škol České republiky a s velkou variabilitou učebnic. Objevují se i děti ze Slovenské republiky nebo jiných zemí EU (Německa, Ukrajiny apod.). Učitelé pracují podle individuálních plánů a základem jejich práce je pedagogická diagnostika. Plán se operativně mění v závislosti na zdravotním stavu dítěte. K zefektivnění vzdělávacího procesu má naše škola 14 notebooků s výukovými programy, 13 stolních počítačů a 2 netbooky, 11 tabletů, 5 tiskáren, 1 skener, 9 radiomagnetofonů, 3 televize a 12 DVD přehrávačů na dětských odděleních a vlastníme i 1 interaktivní tabuli a 1 dataprojektor. Dále používáme dva digitální fotoaparáty pro zdokumentování důležitých okamžiků naší školy, které jsou zveřejnovány na facebooku a webových stránkách školy. Škola má vypracované i vlastní ŠVP nazvaný Učení léčení hraní, který je v souladu s RVP a je operativně přizpůsobován kmenovým školám. Od 1. září 2011 se základní škola zapojila do projektu EU Peníze školám, v dubnu 2014 úspěšně obhájila 5. monitorovací zprávu, k byla schválena závěrečná monitorovací zpráva. Od byl zahájen projekt z grantu EU OP VK s názvem Jsme v kontaktu podpora žáků školy při Fakultní nemocnici v Hradci Králové během jejich hospitalizace na dětských odděleních a během domácího léčení. V srpnu 2014 byla odevzdána již 5. monitorovací zpráva. V průběhu školního roku 2013/2014 jsme realizovali projekt KÚ KHK Melodie v obraze. Závěrečná vernisáž proběhla v dubnu 2014 ve FNHK a po té následovala výstava na KÚ KHK v červnu Vychovatelky školní družiny a školního klubu pracují podle celoročního plánu činností, který každý rok aktualizují, a kromě časového plánu formulují i obsahovou náplň činností a jejich organizaci. V činnosti vychovatelek se uplatňuje program herní specializace. Vychovatelky aktualizovaly ŠVP Dětský úsměv navzdory onemocnění. Mateřská škola vycházela z dokumentu rámcových vzdělávacích plánů pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT ČR pod j.č /01-22 a zpracovala vlastní školní vzdělávací program Hrajeme si celý den. Každá třída má rozpracován vlastní vzdělávací program zohledňující specifika svých oddělení. Mateřská i základní škola jsou zapojeny do projektu Podpora zdraví ve škole a v červnu 2012 ho obhájily a získaly certifikát na období od do Žáci naší školy se v průběhu celého školního roku účastnili výtvarných soutěží, které vypisují různé firmy a organizace. Děti malovaly na plátna obrazy s náměty na volné téma, dále Ilustrace pohádky apod. 6

7 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy celková situace, její hodnocení: Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: Minulý školní rok v % Tento školní rok v % 88,96% 87,5 b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Od do Osobní číslo Pracovní Kvalifikace Druh Délka praxe zařazení 300 učitelka MŠ VŠ + Spec. ped PF učitelka MŠ SŠ + Spec. ped SŠpg ředitelka školy VŠ + Spec. ped. PF zástupkyně VŠ + Spec. ped PF 39 ředitelky školy učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped. PF učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF vychovatelka VŠ + Spec. ped PF vychovatelka SŠ + Spec. ped EISŠ, Ped. lyceum 19 Škola nezaměstnává nepedagogické pracovníky v hlavním zaměstnaneckém poměru. c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Minulý školní rok Tento školní rok 0 0 d) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli: Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 0 0 Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Odešli

8 e) Počet pracovníků v důchodovém věku: Minulý školní rok Tento školní rok 0 1 f) Počet nekvalifikovaných pracovníků: Minulý školní rok Tento školní rok 1 1 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků probíhající celoročně: Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Magisterské 0 Metodický kurz Aj 0 Kurz PI a PII 0 Studium pro ředitele školy 1 Studium speciální pedagogiky 0 Studium předškolní pedagogiky 0 Charakter naší práce klade i vyšší nároky na další vzdělávání, neboť většina učitelek musí učit všechny předměty. Pravidelně se vzdělávají nejen v oboru svých aprobací, ale i v ostatních předmětech, cizích jazycích, speciální pedagogice, psychologii a navíc v pediatrii, která je nezbytným doplňkem jejich každodenní práce. Semináře pořádané DVPP a NIDV: Oblasti seminářů Počet zúčastněných pracovníků Český jazyk 5 Matematika 6 Cizí jazyky 3 Pedagogika, psychologie, oblast řízení, 11 ŠD, IT Tyto údaje mají kmenové školy. Část IV. Údaje o přijímacím řízení 8

9 Část V. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce neproběhla v naší škole kontrola ČŠI. Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vystavovány jsou obrazy z celoročních grantových projektů Zvíře, ve které bych se rád proměnil, Příroda nás uzdravuje, Co skrývá moje srdce, Čtyři roční období a Melodie v obraze. Učitelé se aktivně účastní vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost (semináře, přednášky). K propagaci školy na veřejnosti velmi úspěšně slouží facebook školy, webové stránky, DVD Škola v postýlce, dále nástěnky v areálu nemocnice a na dětských odděleních, pravidelné články v časopisech a novinách Scan, Hradecký deník. Naše škola svolala 3. celostátní seminář škol při nemocnicích pořádaný při příležitosti XV. pediatrických dnů v listopadu 2013 v KC Aldis Dětskou klinikou FN v Hradci Králové. Při té příležitosti jsme uspořádali výstavku o životě naší školy a podíleli se na řadě odborných přednášek. Facebook Škola v nemocnici Hradec Králové Časopis SCAN čtvrtletník vydává FNHK 9

10 Akce školy Pravidelně během celého školního roku: Výtvarné dílny s malířem Janem Lušovským Herní terapie Kačenka stůně Zdravý úsměv Zdravotní klauni Slavnostní zahájení školního roku 2013/14 ZUŠ Střezina Hradec Králové Malíř Jan Lušovský na dětské chirurgii, VD1, VD2, kožní oddělení Divadlo Loutky v nemocnici Malíř Jan Lušovský na oddělení dětské ortopedie Divadlo Medvídek Nebojsa Vystoupení MŠ, Speciální školy a Praktická škola Hradec Králové s hudebním pásmem Dobrovolníci. Podzimní soutěžení s dobrovolníky, Drakiáda Vystoupení divadla Loutky v nemocnici Divadlo Drak Divadlo Zdravá 5 Cukrátko a cholesterol Divadlo Medvídek Nebojsa Rostliny a houby východních Čech Muzikál Beatles XV. pediatrické dny Dětské kliniky FNHK Beseda s městskou policií na téma multikulturalita Beseda s městskou policií o bezpečnosti silničního provozu Mikuláš Do Norska s pižmoněm Vánoční dílničky s Amátkou Divadlo Jesličky Divadlo Loutky v nemocnici pohádka Tři prasátka Malíř Jan Lušovský Beseda s městskou policií Minikurz prvků sebeobrany pro dívky Sdružení Salinger - Drogy a jiné návykové látky 3, 3, 2014 Beseda s policií ČR Právo a pořádek Divadlo O Koblížkovi Malíř Jan Lušovský Kapela Kryštof a Richard Krajčo Policie ČR Sebeobrana dívek Kosmonautika ve službách člověka hvězdárna HK Malování s malířem Lušovským Velikonoční tvoření s Amátkou Vernisáž k projektu Melodie v obraze Pohádka O Smolíčkovi Dobrovolníci Angels 10

11 Světový den hygieny rukou Hudební pásmo ZŠ Čeperka MDD 2014 soutěže a hry Beseda se sdružením Salinger o kyberšikaně Vernisáž Melodie v obraze KÚ KHK Kouzelník Malování s malířem Lušovským Divadlo Novozámský a tvoření Ukončení školního roku 11

12 Výstavní činnost Pavilony FN + Interní klinika FN, kde se koná průběžná výstava dětských prací po celý rok - Srdce, Zvíře, Čtyři roční období, výkresy na téma Zima, Čerti, Jaro a Velikonoce, Léto. V Hradci Králové v září byly vystaveny v Infocentru výtvarné práce našich žáků na téma Místo, které mám rád. Duben 2014 projektová vernisáž Melodie v obraze na DK ve FNHK. Kavárna Dobromysl v Hradci Králové sponzorská výstava uměleckých fotografii. Výtěžek darován hospitalizovaným dětem na výtvarný materiál. Dětské práce byly také vystaveny na zahájení workshopu umělců v zahradní galerii v Přelouči. Červen 2014 Výstava obrazů KÚ KHK. Ukázky herní terapie pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ na dětském oddělení Ortopedické kliniky (v průběhu celého školního roku). Spolupráce se zdravotníky Spolupráce se zdravotními sestrami, lékaři, herním terapeutem, psychologem a rehabilitačními pracovníky je na všech odděleních na velmi dobré úrovni. Zúčastňovali jsme se jejich seminářů nejen jako posluchači, ale i jako přednášející. Práce školy je zdravotníky velmi ceněna, neboť jim pomáhá malé pacienty uzdravovat. Učitelky a vychovatelky odvádějí děti od jejich nemoci nejen výukou, ale i v odpoledních hodinách je zaměstnávají různými výtvarnými a herními činnostmi. Za příznivého počasí s žáky navštěvují dětské hřiště umístěné vedle Dětské kliniky a heliport, pokud to jejich zdravotní stav a ošetřující lékaři dovolí. Žáci tak mají i větší psychickou pohodu, když vědí, že nezameškají učivo a že se mohou po svém návratu zapojit do školního kolektivu bez větších problémů. Velmi dobrá spolupráce je s ředitelstvím FN a s vedením Dětské kliniky, kdy se společně staráme o dětské hřiště umístěné vedle Dětské kliniky. Úzce spolupracujeme i s odborem výpočetní techniky FN. 12

13 Spolupráce s kmenovými školami V rámci ŠVP je nutné úzce spolupracovat s většinou kmenových škol hospitalizovaných žáků, proto s nimi udržujeme písemný, telefonický i elektronický kontakt. Přicházejí k nám žáci nejen ze škol (mateřských a základních) Královéhradeckého kraje, ale i z celé republiky, občas i ze zahraničí. Další spolupráce probíhá i v kulturní a společenské oblasti, kdy žáci některých základních a uměleckých škol pořádají pro své nemocné spolužáky představení (např. ZUŠ Střezina, či OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ ze Stěžer, VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové, ZŠ Čeperka, SŠ aplikované kybernetiky HK, Speciální školy Hradec Králové a SŠ polygrafické tvorby Velké Poříčí apod.). Spolupráce s rodiči Informace o ZŠ a MŠ poskytují učitelky při příjmu dítěte ústní formou. Rodiče mají též k dispozici informační letáček s veškerými informacemi týkající se školní práce hospitalizovaného dítěte. O pracovních výsledcích dítěte v naší ZŠ jsou rodiče informováni při návštěvách svého dítěte nebo při jeho propuštění. Rodiče mají také možnost sledovat kdykoliv výuku svých dětí a odpoledne se zúčastnit výchovné práce nebo kulturního programu s vychovatelkou. Ohlasy rodičů jsou kladné. Oceňují, že je jejich dětem věnována péče téměř po celý den a že chroničtí pacienti, kteří se do nemocnice vracejí i během roku, se sem těší na svou vychovatelku nebo učitelku. Školská rada Od školního roku začala pracovat na této škole Školská rada, která se aktivně zapojuje do aktuálního dění školy. Předsedou Školské rady byla zvolena pro tento školní rok Mgr. Ilona Macháčková, členy jsou Marek Semerák a Mgr. Monika Bourová. Školská rada dne byla seznámena s Výroční zprávou a Plánem práce školy na školní rok

14 Spolupráce se středními školami Studentky OA,SOŠ a JŠ Hradec Králové vykonávají na naší škole pravidelnou praxi během celého školního roku. Úspěšně pokračuje také spolupráce se SZŠ a VOŠ zdravotnickou Hradec Králové. Studentky zdravotní školy pravidelně dvakrát ročně připravují pro nemocné děti divadelní představení. Naše škola spolupracuje také s Odborným učilištěm 17. listopadu v Hradci Králové a se SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici, SŠ aplikované kybernetiky s.r.o, SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové, Univerzitou České Budějovice a Fakultní nemocnicí HK Naše škola zajišťuje praxi pro studenty speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Škola se podílí na výzdobě prostor všech dětských oddělení FN a na chodbách Interní kliniky FN pořádá stálou výstavu dětských výtvarných prací. Trvá i nadále výborná spolupráce s výpočetním střediskem FN HK. Spolupracujeme i s Jihočeskou Univerzitou České Budějovice a ČVUT Praha. Spolupráce se sponzory I ve školním roce 2013/14 pokračovala úspěšná spolupráce s dosavadními sponzory. Vyhledávání nových sponzorů probíhalo nepřetržitě během celého roku. Důležitými sponzorskými akcemi bylo zajištění věcných darů pro školní akce, jako jsou mikulášská besídka, MDD, nákup sportovního vybavení pro hřiště apod. Hlavním sponzorem se v roce 2013/14 stala firma AMCOR Flexibles Nový Bydžov, drobnějšími dárky a sladkostmi přispěly i firmy AG FOODS, Hrbek HK, HIMPEX, IKEA Praha, Poradenská a konzultační a.s. a další. Granty Škola je zapojena do grantu EU Peníze školám. V dubnu 2014 úspěšně prošla pátou monitorovací zprávou. MŠMT schválilo i závěrečná monitorovací zprávu. Od jsme zahájili 2 projekty: grant EU OP VK 1 s názvem Jsme v kontaktu podpora žáků školy při Fakultní nemocnici v Hradci Králové během jejich hospitalizace na dětských odděleních a během domácího léčení, v srpnu 2014 jsme úspěšně prošli čtvrtou monitorovací zprávou a dotační program KÚ KHK Melodie v obrazech malujeme na oblíbenou píseň. 14

15 Tiskové materiály používané školou Propagační leták školy: Škola v postýlce (vytvořen pedagogy školy ve spolupráci s počítačovým grafikem) Brožury: Vítáme tě v Tvé nemocnici Články v tisku (Scan, Mladá fronta DNES, Hradecký deník) Nástěnky na dětských odděleních a v areálu nemocnice Školní kronika Videa a DVD: Škola, která pomáhá léčit Není škola jako škola Hrou ke zdraví Škola v postýlce Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola vychází z Primárního preventivního programu, jehož cílovou skupinou jsou žáci 1. a 2. stupně ZŠ. Hlavním těžištěm preventivního působení jsou, vzhledem k typu naší školy, jednorázové akce, např. besedy s Policií ČR, se zdravotníky, s lesními pedagogy, ukázkové akce městské policie, beseda Salinger, ekologické středisko Sever apod. Protože struktura a složení žactva se v průběhu školního roku neustále mění, nelze zvolit formu kontinuálního působení. Během celého školního roku probíhá i projekt Zdravý úsměv, zaměřený na děti z mateřských škol a žáky mladšího školního věku, který upozorňuje na správné čištění zubů a zdravou stravu. Projekt herní terapie Kačenka stůně, pořádaný pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ, probíhá na dětském oddělení Ortopedické kliniky. Zde se děti seznamují s nemocničním prostředím, s lidským tělem a zkouší si provádět některé úkony lékařů a sestřiček na velkých pannách. Část VIII. Spolupráce s odborovou organizací Od 1. ledna 2012 odborová organizace při ZŠ a MŠ při FN nemá mandát spolurozhodovat s vedením školy z důvodů nízkého počtu aktivních členek (1 členka). 15

16 Část IX. Jiné aktivity Na dětských odděleních učitelky mateřské školy a vychovatelky ZŠ připravily novou výzdobu a snaží se i nadále o vytváření příjemného a estetického prostředí na dětských pokojích, chodbách a v čekárnách. Naše škola v dubnu uspořádala setkání bývalých zaměstnanců školy s prohlídkou dětských oddělení. Naše škola umožňuje náslechy a praxi studentům středních škol a PF UHK. Učitelky naší MŠ se zábavnou formou podílejí na primárně preventivních programech Zdravý úsměv a Kačenka stůně a předvádějí herní terapii pro děti z městských mateřských školek. Část X. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v samostatné výroční zprávě o hospodaření školy za kalendářní rok Část XI. Záměry školy Nadále aktualizujeme ŠVP pro ZŠ a ŠD (doplnili jsme je o prvky environmentální, mediální výchovy i o standardy základního učiva v matematice, českém a anglickém jazyce pro 5. a 9. ročník, dále o prvky dopravní výchovy, obranu vlasti, o korupci, o finanční gramotnost, o ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, o další cizí jazyk němčinu a zavedení matematického učiva o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň ZŠ) a neustále doplňujeme ŠVP pro MŠ podle projektu Podpora zdraví ve škole. Materiálně dále vybavujeme jednotlivá oddělení pomůckami pro výuku a zdokonalujeme internetovou síť ve spolupráci s výpočetním střediskem Fakultní nemocnice. V letošním roce jsme zakoupili jednu interaktivní tabuli a dataprojektor pro zkvalitnění výuky. Dále chceme pokračovat ve zlepšení příjmu internetu zakoupením dalších WiFi a zakoupit osm výkonnějších počítačů na jednotlivá dětská oddělení. 16

17 Vzhledem k celkovému rozvoji fakultní nemocnice dochází průběžně k prostorovým a organizačním změnám na jednotlivých dětských odděleních. Naše škola na tyto změny musí pružně reagovat, a proto jim budeme i nadále přizpůsobovat svou práci. Získali jsme a udržovali jsme si důvěru jak rodičů a žáků, tak i zdravotníků. Pro své žáky se snažíme stále vylepšovat nemocniční prostředí a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici, pracemi žáků zdobíme chodby i oddělení, práce žáků vystavujeme na veřejnosti. S výroční zprávou byli pedagogičtí pracovníci seznámeni na mimořádné pedagogické radě Přílohy č.1 - Grafický vývoj počtu žáků školní roky 2011/2012 až 2013/2014 č.2 - Články z tisku V Hradci Králové dne Mgr. Blanka Kovandová ředitelka školy 17

18 Školská rada ZŠ a MŠ při FNHK schválila výroční zprávu o činnosti školy dle 168, odst. 1 a 3, školského zákona č. 561/2004 Sb. dne V Hradci Králové dne Mgr. Ilona Macháčková předsedkyně školské rady 18

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 Sídlo: Hamzova odborná léčebna, 538 54 Luže, Košumberk

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více