Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok

2 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové Tel.: , Webové stránky školy: Facebook: Škola v nemocnici Hradec Králové Právní forma: Příspěvková organizace IČ: Obor vzdělání: C/01 Základní škola Denní forma vzdělávání Zřizovatel školy: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ Ředitelka školy: Mgr. Blanka Kovandová, Krátká 19, Stěžery Zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Věra Lukášová, Labská Kotlina 977, Hradec Králové 2 Vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Jana Kulířová, Horova 1185, Hradec Králové 2 Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Eva Bubáková, Medkova 1577, Hradec Králové 2 Součásti školy: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub Datum zařazení do sítě škol: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 zařazena dne pod č. j /SM/

3 Kapacita školy: Mateřská škola: Základní škola: Školní družina: 30 žáků 60 žáků 28 žáků Poslání školy: Základní škola poskytuje žákům vzdělání a výchovu způsobem přiměřeným jejich zdravotnímu stavu, míře postižení, nemoci a oslabení přímo ve zdravotnickém zařízení. Žáci jsou zařazováni do výuky se souhlasem ošetřujícího lékaře a písemným souhlasem rodičů. Výuka žáků probíhá individuálně u lůžka. Doba výuky se přizpůsobuje léčebnému režimu oddělení, učitelky úzce spolupracují se zdravotnickým personálem. Škola plní kromě vzdělávací funkce i funkci psychoterapeutickou, psychologickou a sociální. Učitelky pracují podle ŠVP kmenových škol, v ojedinělých případech i podle našeho vlastního vzdělávacího programu Učení léčení hraní, který byl aktualizován o prvky dopravní výchovy, o prvky o ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, o obranu vlasti, o přesuny matematického učiva o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň. Prvky finanční gramotnosti a korupci jsme zařadili na 2. stupeň. Výuka dalšího cizího jazyka - německého jazyka je zahájena od 8. ročníku ZŠ. Mateřská škola poskytuje všem dětem od dvou let věku až do počátku školní docházky přiměřenou výchovně vzdělávací péči. Specifikum výchovně vzdělávacího procesu spočívá především v individuální práci a v akceptaci volnějšího tempa. Výchozím bodem pro práci s dětmi různé úrovně, které se ve třídě vždy sejdou, byla a je výchova k sebeobsluze, hygieně, stolování a rozvoji řeči. Učitelky spolupracují se zdravotními sestrami na odděleních a velmi se osvědčila i spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí, zvláště při společné hře na nemocnici, při níž jsou děti seznamovány s některými běžnými lékařskými zákroky přiměřeně věku, nebo si hrou na to, co prožily, odehrají svá traumata. Učitelky mateřské školy pracovaly podle vlastního vzdělávacího programu Škola v postýlce aneb chceme být zdraví, doplněného o prvky zdravé školy. Školní družina a klub zaměstnává nemocné hospitalizované děti v odpoledních hodinách řadou výtvarných a rukodělných činností. Vychovatelky motivují děti k pozitivnímu myšlení i optimistické pohodě. Díky pochopení zdravotníků jsou dětem v době rekonvalescence umožňovány i vycházky po areálu nemocnice, na dětské hřiště, k heliportu a akváriu, pokud to dovolí jejich zdravotní stav a ošetřující lékař. V současnosti jsou již všechny pokoje vybaveny televizory a DVD. Dále jsou využívána čtyři přenosná DVD a další hry jak pro děti na lůžko, tak do heren, i pro přiměřené sportovní vyžití - florbal, míčové hry (nejčastěji žáci dětské neurologické a kožní kliniky) atd. Vychovatelky pracují podle vlastního ŠVP Dětský úsměv navzdory onemocnění. 3

4 Řízení školy: V čele základní školy a mateřské školy stojí ředitelka, kterou jmenuje nebo odvolává Rada Královéhradeckého kraje. Povinnosti ředitele jsou dány zák. č. 561/2004 Školského zákona v platném znění. Pravomoci ředitele vyplývají z 164 a 165 Školského zákona. Od bylo zrušeno místo vedoucí učitelky mateřské školy. Od byla zrušena pracovní pozice zástupce ředitele školy. Situování školy: Ředitelství školy je umístěno v prvním patře budovy Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Prostory, k nimž má ZŠ a MŠ právo užívání, jsou majetkem Fakultní nemocnice. Třídy jsou rozmístěny na dětských odděleních jednotlivých klinik: Dětská klinika oddělení VD1 hematoonkologické oddělení VD2 oddělení kožních nemocí Chirurgická a urologická klinika Neurologická klinika Neurochirurgická klinika Ortopedická klinika Klinika ORL Infekční klinika Oční klinika Součástí školy jsou i školní družina a školní klub, které působí na Dětské, Chirurgické, Infekční, Ortopedické, Neurochirurgické a Neurologické klinice. 4

5 Přehled o žácích Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný poč. žáků/třídu Počet žáků/učitele Základní škola ,75 10,6 Mateřská škola ,7 10,7 Školní družina a školní klub ,4 13,4 Základní škola ZŠ ZŠ pr. Celkem Celkem Dlouhodobí žáci 158 Dívek Chlapců Mateřská škola Celkem 1101 Dívek 439 Chlapců 662 Mentální retardace 19 Sluchové postižení 4 Zrakové postižení 0 Nesprávná výslovnost 107 Tělesné postižení 5 Autismus 7 Školní družina a klub Celkem Celkem 965 Dívek 426 Chlapců 539 5

6 Část II. Výchovně vzdělávací program školy Základní škola: Vyučování probíhalo podle učebních plánů a standardů základního vzdělávání kmenových škol schválených MŠMT ČR. Výchova a vzdělávání v naší ZŠ má své specifické rysy. Žáci přicházejí z různých škol České republiky a s velkou variabilitou učebnic. Objevují se i děti ze Slovenské republiky nebo jiných zemí EU (Německa, Ukrajiny apod.). Učitelé pracují podle individuálních plánů a základem jejich práce je pedagogická diagnostika. Plán se operativně mění v závislosti na zdravotním stavu dítěte. K zefektivnění vzdělávacího procesu má naše škola 14 notebooků s výukovými programy, 13 stolních počítačů a 2 netbooky, 11 tabletů, 5 tiskáren, 1 skener, 9 radiomagnetofonů, 3 televize a 12 DVD přehrávačů na dětských odděleních a vlastníme i 1 interaktivní tabuli a 1 dataprojektor. Dále používáme dva digitální fotoaparáty pro zdokumentování důležitých okamžiků naší školy, které jsou zveřejnovány na facebooku a webových stránkách školy. Škola má vypracované i vlastní ŠVP nazvaný Učení léčení hraní, který je v souladu s RVP a je operativně přizpůsobován kmenovým školám. Od 1. září 2011 se základní škola zapojila do projektu EU Peníze školám, v dubnu 2014 úspěšně obhájila 5. monitorovací zprávu, k byla schválena závěrečná monitorovací zpráva. Od byl zahájen projekt z grantu EU OP VK s názvem Jsme v kontaktu podpora žáků školy při Fakultní nemocnici v Hradci Králové během jejich hospitalizace na dětských odděleních a během domácího léčení. V srpnu 2014 byla odevzdána již 5. monitorovací zpráva. V průběhu školního roku 2013/2014 jsme realizovali projekt KÚ KHK Melodie v obraze. Závěrečná vernisáž proběhla v dubnu 2014 ve FNHK a po té následovala výstava na KÚ KHK v červnu Vychovatelky školní družiny a školního klubu pracují podle celoročního plánu činností, který každý rok aktualizují, a kromě časového plánu formulují i obsahovou náplň činností a jejich organizaci. V činnosti vychovatelek se uplatňuje program herní specializace. Vychovatelky aktualizovaly ŠVP Dětský úsměv navzdory onemocnění. Mateřská škola vycházela z dokumentu rámcových vzdělávacích plánů pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT ČR pod j.č /01-22 a zpracovala vlastní školní vzdělávací program Hrajeme si celý den. Každá třída má rozpracován vlastní vzdělávací program zohledňující specifika svých oddělení. Mateřská i základní škola jsou zapojeny do projektu Podpora zdraví ve škole a v červnu 2012 ho obhájily a získaly certifikát na období od do Žáci naší školy se v průběhu celého školního roku účastnili výtvarných soutěží, které vypisují různé firmy a organizace. Děti malovaly na plátna obrazy s náměty na volné téma, dále Ilustrace pohádky apod. 6

7 Část III. Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy celková situace, její hodnocení: Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: Minulý školní rok v % Tento školní rok v % 88,96% 87,5 b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti: Od do Osobní číslo Pracovní Kvalifikace Druh Délka praxe zařazení 300 učitelka MŠ VŠ + Spec. ped PF učitelka MŠ SŠ + Spec. ped SŠpg ředitelka školy VŠ + Spec. ped. PF zástupkyně VŠ + Spec. ped PF 39 ředitelky školy učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped. PF učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF vychovatelka VŠ + Spec. ped PF vychovatelka SŠ + Spec. ped EISŠ, Ped. lyceum 19 Škola nezaměstnává nepedagogické pracovníky v hlavním zaměstnaneckém poměru. c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Minulý školní rok Tento školní rok 0 0 d) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli: Minulý školní rok Tento školní rok Nastoupili 0 0 Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Odešli

8 e) Počet pracovníků v důchodovém věku: Minulý školní rok Tento školní rok 0 1 f) Počet nekvalifikovaných pracovníků: Minulý školní rok Tento školní rok 1 1 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků probíhající celoročně: Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Magisterské 0 Metodický kurz Aj 0 Kurz PI a PII 0 Studium pro ředitele školy 1 Studium speciální pedagogiky 0 Studium předškolní pedagogiky 0 Charakter naší práce klade i vyšší nároky na další vzdělávání, neboť většina učitelek musí učit všechny předměty. Pravidelně se vzdělávají nejen v oboru svých aprobací, ale i v ostatních předmětech, cizích jazycích, speciální pedagogice, psychologii a navíc v pediatrii, která je nezbytným doplňkem jejich každodenní práce. Semináře pořádané DVPP a NIDV: Oblasti seminářů Počet zúčastněných pracovníků Český jazyk 5 Matematika 6 Cizí jazyky 3 Pedagogika, psychologie, oblast řízení, 11 ŠD, IT Tyto údaje mají kmenové školy. Část IV. Údaje o přijímacím řízení 8

9 Část V. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce neproběhla v naší škole kontrola ČŠI. Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vystavovány jsou obrazy z celoročních grantových projektů Zvíře, ve které bych se rád proměnil, Příroda nás uzdravuje, Co skrývá moje srdce, Čtyři roční období a Melodie v obraze. Učitelé se aktivně účastní vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost (semináře, přednášky). K propagaci školy na veřejnosti velmi úspěšně slouží facebook školy, webové stránky, DVD Škola v postýlce, dále nástěnky v areálu nemocnice a na dětských odděleních, pravidelné články v časopisech a novinách Scan, Hradecký deník. Naše škola svolala 3. celostátní seminář škol při nemocnicích pořádaný při příležitosti XV. pediatrických dnů v listopadu 2013 v KC Aldis Dětskou klinikou FN v Hradci Králové. Při té příležitosti jsme uspořádali výstavku o životě naší školy a podíleli se na řadě odborných přednášek. Facebook Škola v nemocnici Hradec Králové Časopis SCAN čtvrtletník vydává FNHK 9

10 Akce školy Pravidelně během celého školního roku: Výtvarné dílny s malířem Janem Lušovským Herní terapie Kačenka stůně Zdravý úsměv Zdravotní klauni Slavnostní zahájení školního roku 2013/14 ZUŠ Střezina Hradec Králové Malíř Jan Lušovský na dětské chirurgii, VD1, VD2, kožní oddělení Divadlo Loutky v nemocnici Malíř Jan Lušovský na oddělení dětské ortopedie Divadlo Medvídek Nebojsa Vystoupení MŠ, Speciální školy a Praktická škola Hradec Králové s hudebním pásmem Dobrovolníci. Podzimní soutěžení s dobrovolníky, Drakiáda Vystoupení divadla Loutky v nemocnici Divadlo Drak Divadlo Zdravá 5 Cukrátko a cholesterol Divadlo Medvídek Nebojsa Rostliny a houby východních Čech Muzikál Beatles XV. pediatrické dny Dětské kliniky FNHK Beseda s městskou policií na téma multikulturalita Beseda s městskou policií o bezpečnosti silničního provozu Mikuláš Do Norska s pižmoněm Vánoční dílničky s Amátkou Divadlo Jesličky Divadlo Loutky v nemocnici pohádka Tři prasátka Malíř Jan Lušovský Beseda s městskou policií Minikurz prvků sebeobrany pro dívky Sdružení Salinger - Drogy a jiné návykové látky 3, 3, 2014 Beseda s policií ČR Právo a pořádek Divadlo O Koblížkovi Malíř Jan Lušovský Kapela Kryštof a Richard Krajčo Policie ČR Sebeobrana dívek Kosmonautika ve službách člověka hvězdárna HK Malování s malířem Lušovským Velikonoční tvoření s Amátkou Vernisáž k projektu Melodie v obraze Pohádka O Smolíčkovi Dobrovolníci Angels 10

11 Světový den hygieny rukou Hudební pásmo ZŠ Čeperka MDD 2014 soutěže a hry Beseda se sdružením Salinger o kyberšikaně Vernisáž Melodie v obraze KÚ KHK Kouzelník Malování s malířem Lušovským Divadlo Novozámský a tvoření Ukončení školního roku 11

12 Výstavní činnost Pavilony FN + Interní klinika FN, kde se koná průběžná výstava dětských prací po celý rok - Srdce, Zvíře, Čtyři roční období, výkresy na téma Zima, Čerti, Jaro a Velikonoce, Léto. V Hradci Králové v září byly vystaveny v Infocentru výtvarné práce našich žáků na téma Místo, které mám rád. Duben 2014 projektová vernisáž Melodie v obraze na DK ve FNHK. Kavárna Dobromysl v Hradci Králové sponzorská výstava uměleckých fotografii. Výtěžek darován hospitalizovaným dětem na výtvarný materiál. Dětské práce byly také vystaveny na zahájení workshopu umělců v zahradní galerii v Přelouči. Červen 2014 Výstava obrazů KÚ KHK. Ukázky herní terapie pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ na dětském oddělení Ortopedické kliniky (v průběhu celého školního roku). Spolupráce se zdravotníky Spolupráce se zdravotními sestrami, lékaři, herním terapeutem, psychologem a rehabilitačními pracovníky je na všech odděleních na velmi dobré úrovni. Zúčastňovali jsme se jejich seminářů nejen jako posluchači, ale i jako přednášející. Práce školy je zdravotníky velmi ceněna, neboť jim pomáhá malé pacienty uzdravovat. Učitelky a vychovatelky odvádějí děti od jejich nemoci nejen výukou, ale i v odpoledních hodinách je zaměstnávají různými výtvarnými a herními činnostmi. Za příznivého počasí s žáky navštěvují dětské hřiště umístěné vedle Dětské kliniky a heliport, pokud to jejich zdravotní stav a ošetřující lékaři dovolí. Žáci tak mají i větší psychickou pohodu, když vědí, že nezameškají učivo a že se mohou po svém návratu zapojit do školního kolektivu bez větších problémů. Velmi dobrá spolupráce je s ředitelstvím FN a s vedením Dětské kliniky, kdy se společně staráme o dětské hřiště umístěné vedle Dětské kliniky. Úzce spolupracujeme i s odborem výpočetní techniky FN. 12

13 Spolupráce s kmenovými školami V rámci ŠVP je nutné úzce spolupracovat s většinou kmenových škol hospitalizovaných žáků, proto s nimi udržujeme písemný, telefonický i elektronický kontakt. Přicházejí k nám žáci nejen ze škol (mateřských a základních) Královéhradeckého kraje, ale i z celé republiky, občas i ze zahraničí. Další spolupráce probíhá i v kulturní a společenské oblasti, kdy žáci některých základních a uměleckých škol pořádají pro své nemocné spolužáky představení (např. ZUŠ Střezina, či OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ ze Stěžer, VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové, ZŠ Čeperka, SŠ aplikované kybernetiky HK, Speciální školy Hradec Králové a SŠ polygrafické tvorby Velké Poříčí apod.). Spolupráce s rodiči Informace o ZŠ a MŠ poskytují učitelky při příjmu dítěte ústní formou. Rodiče mají též k dispozici informační letáček s veškerými informacemi týkající se školní práce hospitalizovaného dítěte. O pracovních výsledcích dítěte v naší ZŠ jsou rodiče informováni při návštěvách svého dítěte nebo při jeho propuštění. Rodiče mají také možnost sledovat kdykoliv výuku svých dětí a odpoledne se zúčastnit výchovné práce nebo kulturního programu s vychovatelkou. Ohlasy rodičů jsou kladné. Oceňují, že je jejich dětem věnována péče téměř po celý den a že chroničtí pacienti, kteří se do nemocnice vracejí i během roku, se sem těší na svou vychovatelku nebo učitelku. Školská rada Od školního roku začala pracovat na této škole Školská rada, která se aktivně zapojuje do aktuálního dění školy. Předsedou Školské rady byla zvolena pro tento školní rok Mgr. Ilona Macháčková, členy jsou Marek Semerák a Mgr. Monika Bourová. Školská rada dne byla seznámena s Výroční zprávou a Plánem práce školy na školní rok

14 Spolupráce se středními školami Studentky OA,SOŠ a JŠ Hradec Králové vykonávají na naší škole pravidelnou praxi během celého školního roku. Úspěšně pokračuje také spolupráce se SZŠ a VOŠ zdravotnickou Hradec Králové. Studentky zdravotní školy pravidelně dvakrát ročně připravují pro nemocné děti divadelní představení. Naše škola spolupracuje také s Odborným učilištěm 17. listopadu v Hradci Králové a se SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici, SŠ aplikované kybernetiky s.r.o, SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové, Univerzitou České Budějovice a Fakultní nemocnicí HK Naše škola zajišťuje praxi pro studenty speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Škola se podílí na výzdobě prostor všech dětských oddělení FN a na chodbách Interní kliniky FN pořádá stálou výstavu dětských výtvarných prací. Trvá i nadále výborná spolupráce s výpočetním střediskem FN HK. Spolupracujeme i s Jihočeskou Univerzitou České Budějovice a ČVUT Praha. Spolupráce se sponzory I ve školním roce 2013/14 pokračovala úspěšná spolupráce s dosavadními sponzory. Vyhledávání nových sponzorů probíhalo nepřetržitě během celého roku. Důležitými sponzorskými akcemi bylo zajištění věcných darů pro školní akce, jako jsou mikulášská besídka, MDD, nákup sportovního vybavení pro hřiště apod. Hlavním sponzorem se v roce 2013/14 stala firma AMCOR Flexibles Nový Bydžov, drobnějšími dárky a sladkostmi přispěly i firmy AG FOODS, Hrbek HK, HIMPEX, IKEA Praha, Poradenská a konzultační a.s. a další. Granty Škola je zapojena do grantu EU Peníze školám. V dubnu 2014 úspěšně prošla pátou monitorovací zprávou. MŠMT schválilo i závěrečná monitorovací zprávu. Od jsme zahájili 2 projekty: grant EU OP VK 1 s názvem Jsme v kontaktu podpora žáků školy při Fakultní nemocnici v Hradci Králové během jejich hospitalizace na dětských odděleních a během domácího léčení, v srpnu 2014 jsme úspěšně prošli čtvrtou monitorovací zprávou a dotační program KÚ KHK Melodie v obrazech malujeme na oblíbenou píseň. 14

15 Tiskové materiály používané školou Propagační leták školy: Škola v postýlce (vytvořen pedagogy školy ve spolupráci s počítačovým grafikem) Brožury: Vítáme tě v Tvé nemocnici Články v tisku (Scan, Mladá fronta DNES, Hradecký deník) Nástěnky na dětských odděleních a v areálu nemocnice Školní kronika Videa a DVD: Škola, která pomáhá léčit Není škola jako škola Hrou ke zdraví Škola v postýlce Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola vychází z Primárního preventivního programu, jehož cílovou skupinou jsou žáci 1. a 2. stupně ZŠ. Hlavním těžištěm preventivního působení jsou, vzhledem k typu naší školy, jednorázové akce, např. besedy s Policií ČR, se zdravotníky, s lesními pedagogy, ukázkové akce městské policie, beseda Salinger, ekologické středisko Sever apod. Protože struktura a složení žactva se v průběhu školního roku neustále mění, nelze zvolit formu kontinuálního působení. Během celého školního roku probíhá i projekt Zdravý úsměv, zaměřený na děti z mateřských škol a žáky mladšího školního věku, který upozorňuje na správné čištění zubů a zdravou stravu. Projekt herní terapie Kačenka stůně, pořádaný pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ, probíhá na dětském oddělení Ortopedické kliniky. Zde se děti seznamují s nemocničním prostředím, s lidským tělem a zkouší si provádět některé úkony lékařů a sestřiček na velkých pannách. Část VIII. Spolupráce s odborovou organizací Od 1. ledna 2012 odborová organizace při ZŠ a MŠ při FN nemá mandát spolurozhodovat s vedením školy z důvodů nízkého počtu aktivních členek (1 členka). 15

16 Část IX. Jiné aktivity Na dětských odděleních učitelky mateřské školy a vychovatelky ZŠ připravily novou výzdobu a snaží se i nadále o vytváření příjemného a estetického prostředí na dětských pokojích, chodbách a v čekárnách. Naše škola v dubnu uspořádala setkání bývalých zaměstnanců školy s prohlídkou dětských oddělení. Naše škola umožňuje náslechy a praxi studentům středních škol a PF UHK. Učitelky naší MŠ se zábavnou formou podílejí na primárně preventivních programech Zdravý úsměv a Kačenka stůně a předvádějí herní terapii pro děti z městských mateřských školek. Část X. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v samostatné výroční zprávě o hospodaření školy za kalendářní rok Část XI. Záměry školy Nadále aktualizujeme ŠVP pro ZŠ a ŠD (doplnili jsme je o prvky environmentální, mediální výchovy i o standardy základního učiva v matematice, českém a anglickém jazyce pro 5. a 9. ročník, dále o prvky dopravní výchovy, obranu vlasti, o korupci, o finanční gramotnost, o ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, o další cizí jazyk němčinu a zavedení matematického učiva o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň ZŠ) a neustále doplňujeme ŠVP pro MŠ podle projektu Podpora zdraví ve škole. Materiálně dále vybavujeme jednotlivá oddělení pomůckami pro výuku a zdokonalujeme internetovou síť ve spolupráci s výpočetním střediskem Fakultní nemocnice. V letošním roce jsme zakoupili jednu interaktivní tabuli a dataprojektor pro zkvalitnění výuky. Dále chceme pokračovat ve zlepšení příjmu internetu zakoupením dalších WiFi a zakoupit osm výkonnějších počítačů na jednotlivá dětská oddělení. 16

17 Vzhledem k celkovému rozvoji fakultní nemocnice dochází průběžně k prostorovým a organizačním změnám na jednotlivých dětských odděleních. Naše škola na tyto změny musí pružně reagovat, a proto jim budeme i nadále přizpůsobovat svou práci. Získali jsme a udržovali jsme si důvěru jak rodičů a žáků, tak i zdravotníků. Pro své žáky se snažíme stále vylepšovat nemocniční prostředí a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici, pracemi žáků zdobíme chodby i oddělení, práce žáků vystavujeme na veřejnosti. S výroční zprávou byli pedagogičtí pracovníci seznámeni na mimořádné pedagogické radě Přílohy č.1 - Grafický vývoj počtu žáků školní roky 2011/2012 až 2013/2014 č.2 - Články z tisku V Hradci Králové dne Mgr. Blanka Kovandová ředitelka školy 17

18 Školská rada ZŠ a MŠ při FNHK schválila výroční zprávu o činnosti školy dle 168, odst. 1 a 3, školského zákona č. 561/2004 Sb. dne V Hradci Králové dne Mgr. Ilona Macháčková předsedkyně školské rady 18

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2014 2015 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2015 2016 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Škola založena roku 1955. Zakladatel školy PhDr. Jan Hiblbauer. Učitelé se stali často jediným spojením s vnějším světem a s běžným

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Na odloučeném pracovišti v rychnovské nemocnici je jedna třída a jako učitelka tady působí Mgr. Leona Černohousová (český jazyk, matematika).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec n.n., Nemocniční 15, nemskola@email.cz odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy,jablonec nad Nisou,Kamenná 404/4 příspěvkové organizace www.nemjbc.cz,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2. Budínova 2/67, 180 81 Praha 8 - Libeň

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2. Budínova 2/67, 180 81 Praha 8 - Libeň Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2 Budínova 2/67, 180 81 Praha 8 - Libeň Identifikátor: 600 021

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více