ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV 11 2013 4 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 11 prosinec 2013 číslo 4 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Zima v Havířově-Podlesí Vánoční přání Základním opatřením k prevenci úniků plynů a vzniku požárů je provádění pravidelných revizí a kontrol plynových rozvodů a spotřebičů, pravidelné elektrorevize ve společných prostorách domů a hromosvodů a také kontroly hydrantů a hasicích přístrojů ve společných prostorách domů. Pro zajištění vyšší bezpečnosti při úniku plynu nebo požáru v jednotlivých bytových jednotkách se doporučuje využít hlídání těchto stavů příslušnými přístroji s možností upozornění na nežádoucí jevy. Navrhované systémy a) Autonomní V tomto případě je v bytové jednotce instalován autonomní plynový a požární detektor, který v případě zvýšené koncentrace zemního plynu nebo kouře spustí vestavěnou sirénku, a tím upozorní uživatele bytové jednotky na únik plynu nebo vznikající požár. Stojíme nyní v závěru posledního měsíce roku a většina z nás se již těší na nadcházející vánoční svátky s vidinou zastavení celoročního shonu. Myslím, že čím více vánočních svátků pamatujeme, tím více oceňujeme klidnou atmosféru Vánoc, zklidnění životního tempa, více si vážíme, že máme s kým prožívat tyto vánoční svátky. Za sebe i za své spolupracovníky bych chtěla Vám všem popřát nejen klidné a pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a štěstí, ale především skutečnost, abyste nejen v tomto období měli kolem sebe své nejbližší, svou rodinu, své přátele, protože podle mého názoru, toto jsou hodnoty, které si nelze koupit, které nemůžeme vyhrát, ale bohužel, které lze ztratit. Takže přeji Vám všem, jménem zaměstnanců SBD Havířov, veselé a šťastné vánoční svátky a do nového roku 2014 především pevné zdraví Vám i Vašim blízkým, velký kus štěstí, lásky i optimismu. Ing. Simona Kozlová Martiňáková ředitelka Vhodná prevence pro zajištění bezpečnosti při úniku plynu či požáru Výhodou tohoto zabezpečení jsou nízké pořizovací náklady a jednoduchá instalace. Nevýhodou je, že vznik nežádoucího jevu je signalizován pouze v bytové jednotce. b) Systémové Systém hlídání úniku plynu nebo vzniku kouře spočívá v instalaci detektorů v jednotlivých bytových jednotkách, instalace kabelové sítě zaústěné do ústředny a možnost signalizace s identifikací místa vzniku nežádoucího jevu. Signalizace musí být předána do místa, kde někdo zodpovědný rozhodne o dalším naložení s touto informací (centralizovaný pult apod.) Výhodou tohoto systému je, že signalizace je vyvedena mimo bytové jednotky, čímž je možné reagovat na případný nežádoucí jev i když není nikdo v bytové jednotce přítomen. Nevýhodou jsou značné pořizovací náklady (detektory, ústředna, kabeláž, GMS brána aj.). Tyto náklady jsou závislé na počtu hlídaných bytových jednotek (velikost ústředny, kabeláž). Celé zařízení samozřejmě musí odpovídat platné legislativě a bude podléhat pravidelným revizím. Další nevýhoda je možnost zneužití systému (plané poplachy kouření osob v místě detektoru), a tím zvyšující se náklady. Systém bude vyžadovat také provozní náklady (hotovost centrálního pultu, pravidelné kontroly, revize). Závěrem lze konstatovat, že základní prevence, proti zabránění úniku plynu nebo požáru, je v podmínkách SBD Havířov pravidelně prováděna. S navrhovanou zvýšenou prevencí je vhodné seznámit uživatele bytových jednotek a na základě požadavků samospráv nebo SVJ lze pak některou z možností ve spolupráci s technickým úsekem SBD Havířov zajistit a realizovat. Ing. Jiří Jančar, technický náměstek CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU v Havířově podtrhla opět krásná výzdoba. Kromě toho je opět od otevřena výstava betlémů, a to až do Koná se opět ve výstavní síni KD Radost. OSOBNOSTI společenského života města za rok 2013 byly vyhodnoceny a odměněny t. r. Hosty pro krásný podvečer byli Pavol Habera, Monika Absolonová a balet Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. LETOS jsou v Havířově k vidění tři vánoční stromy, a to na Náměstí republiky, na náměstí v Havířově- Šumbarku a nově na upraveném náměstí Nad Terasou. Ten věnoval občan Havířova. POČÁTKEM prosince se konalo slavnostní předávání různých ocenění dobrovolníkům, kteří pomáhají v organizaci ADRA, v nemocnici, v domovech seniorů, sociálních službách nebo v Help klubu. Akce proběhla v KD Radost v Havířově-Městě. KONCEM listopadu 2013 se konalo v Havířově setkání zástupců vedení havířovské radnice a zástupců agentury CZECH INVEST a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednání se týkalo hlavně získávání nových investorů pro město, třeba do Dukla industrial parku, takže o získání nových pracovních míst. Na shromáždění delegátů bylo pozváno 258 delegátů a dostavilo se 182. Nejlepší účast byla za OBS č %, ale také za OBS č. 4 82,1 %. Přesto se 72 pozvaných nedostavilo. (red) O VÁNOČNÍCH svátcích je v SBD Havířov v Havířově-Suché zavřeno od Štědrý den, do včetně. Úřední den je ve čtvrtek 2. ledna KAM VOLAT V PŘÍPADĚ HAVÁRIE v období vánočních svátků? SBD Havířov, ústředna Voda, topení plyn Elektro Výtahy

2 2 Čištění fasád zateplených domů Na většině domů ve vlastnictví nebo správě SBD Havířov již proběhly komplexní opravy, tzn., že většina našich domů je již dnes zateplena. Jak všichni víme, zateplením došlo k výrazným úsporám v nákladech za spotřebu tepla, nicméně je třeba si také v souvislosti s provedeným zateplením uvědomit, že o tyto fasády je následně nutné pečovat a provádět na nich v určitých časových intervalech údržbu. Fasády po čase sice neztrácejí své tepelné vlastnosti, ale usazují se na nich po určité době nečistoty a začíná růst mikroorganismů. Na fasádách opatřených vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) jsou příčinou výskytu tzv. mikroorganismů fyzikální vlastnosti povrchu fasády. Pro růst řas, mechů a plísní je v prvé řadě potřeba voda. Dešťová voda sama o sobě není dostatečným a pravidelným zdrojem živin pro tyto mikroorganismy. Hlavním a trvalým zdrojem je voda kondenzovaná na povrchu zateplených fasád v nočních hodinách, kdy dochází za určitých podmínek (teplotních, vlhkostních a polohových) k podchlazení povrchu, na kterém voda kondenzuje. Tato vlhkost, spolu s prachovými částicemi, je pak zdrojem pro růst mikroorganismů. Zejména se jedná o severovýchodní a severozápadní, velmi málo osluněné strany domů a místa, kde je značně ztížené proudění větru, as zamezení rychlému vyschnutí kondenzované vody na fasádě. Standardním způsobem ochrany omítek zateplených fasád proti růstu řas, mechů a plísní je použití biocidních prostředků Provozní předpis č. 2/2013 Systém nezbytné údržby domů Představenstvem družstva byl v říjnu 2013 schválen Provozní předpis č. 2/2013 Systém nezbytné údržby domů, který nabývá účinnosti od Obsah tohoto předpisu byl projednáván na proběhlém jarním aktivu předsedů. Tento předpis je zpracován za účelem provedení nezbytně nutné údržby našich domů, a to jak po realizaci komplexních oprav domů, tak i domů, kde nebyla komplexní oprava provedena. Jeho účelem je tedy předcházet poruchovým jevům a zabránit tak rozsáhlým škodám, které by neprovedením potřebné údržby mohly následně vzniknout. Mezi doporučené úkony, dle tohoto předpisu, patří například prohlídky obvodových plášťů domů, které budou zajištěny pracovníky technického úseku SBD Havířov, s tím že o výsledku každé prohlídky bude sepsán protokol. Dále jsou v provozním předpise doporučeny v kombinaci s hydrofobním povrchem. Tyto prostředky jsou sice již obsaženy v původních omítkách zateplených fasád, ale protože jsou vodou ředitelné, tak se časem z omítek vymývají. Již v roce 2010 proběhlo první vyčištění a následný nátěr fasády celého domu na ul. J. Gagarina 14-20/ v Havířově-Podlesí a v současné době nevykazuje tato fasáda žádné známky znečištění. V rámci pilotního projektu družstva bylo provedeno v srpnu 2013 vyčištění části fasády domu na ul. J. Gagarina 32/1464 v Havířově-Podlesí a štítu domu na ul. M. Pujmanové 15/1135 v Havířově-Šumbarku. Dle technologických postupů výrobců zateplovacích systémů bylo provedeno vyčištění fasád a následně byl aplikován ochranný nátěr, který obsahuje biocidní prostředky. Následným nátěrem zároveň dochází k zaoblení zrna fasády, což pak značně ztěžuje další usazování prachových částí a vody na povrchu fasády. Na takto ošetřené fasády byly poskytnuty záruky 4 roky. Pracovníci technického úseku SBD Havířov se již několik let zabývají problematikou znečištěných fasád a jsou schopni ve spolupráci se zástupci výrobců zateplovacích systémů poradit, jakým nejvhodnějším způsobem provést vyčištění a následnou co nejlepší ochranu proti vzniku tohoto velmi nepříznivého estetického jevu. Tam, kde jsou fasády již viditelně znečištěny, by bylo vhodné, jejich vyčištění a následné ošetření, zařadit co nejdříve do plánu oprav domu. Ing. Jiří Jančar, technický náměstek 15/13 kontroly střešních plášťů domů, které by měly být prováděny z bezpečnostního hlediska odbornou firmou. Výstupem takové kontroly bude také protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady, které by měly být odstraněny. Dalším opatřením, které je řešeno a doporučeno v tomto provozním předpise, jsou prohlídky napojovacích uzlů, tzv. směšovacích stanic. Tyto prohlídky jsou velice důležité vzhledem k tomu, že toto zařízení má velký vliv na úsporu tepla při vytápění domů. Tyto prohlídky se doporučuje provádět odbornou firmou, která provede kontrolu i správné nastavení funkce stanice a vystaví protokol o stavu zařízení. V provozním předpise je také doporučen pozáruční servis vyměněných oken a dveří, který má vliv na jejich správnou funkčnost. V provozním předpise jsou specifikovány také povinné pravidelné revize a kontroly Před čištěním A po vyčištění výtahů, elektroinstalace společných prostor domů, hromosvodů, plynových rozvodů, hydrantů a hasicích přístrojů ve společných částech domu. Tyto kontroly a revize jsou již pravidelně zařazovány do plánů oprav domů a jsou ve stanovených termínech prováděny. Závěrem lze říci, že všechna doporučená opatření mají význam v tom, že jejich realizací lze předejít případným haváriím a škodám, které by měly za důsledek zvýšené náklady vynaložené na odstraňování vzniklých škod. Bylo by proto nanejvýše vhodné tyto činnosti postupně zařazovat do plánů oprav domů. Tento provozní předpis je zveřejněn na webových stránkách SBD Havířov a je k nahlédnutí na jednotlivých obvodových bytových správách a technickém úseku SBD Havířov. Ing. Jiří Jančar technický náměstek Slušné chování pomalu mizí Je až s podivem, kolik lidí si myslí, že demokracie umožňuje, aby si každý dělal co chce a rychle se do této mylné představy vžili Těžko už je někdo vyvede z tohoto omylu Je přece pohodlné dělat v domě kravál ve dne v noci, bourat příčky bytu bez příslušných povolení, nadávat sousedům sprostě a vulgárně přes balkony. Proč ne, je přece demokracie Slušným a zodpovědným lidem to samozřejmě vadí, jsou si vědomi, že nebydlí ve vlastním rodinném domě, ale v domě plném bytů (byť jsou některé ve vlastnictví). Píše mi do redakce paní XY, ať s tím něco uděláme Ale co, když ti rozmáhající se hulváti a primitivně se chovající lidé s námi bydlí? Pak si může tato paní jen tiše přát, aby jí nad hlavou nepobíhaly celý den děti po plovoucí podlaze, která působí velký hluk; aby lidé zavírali dveře v bytě normálně a ne třískáním, aby stále neštěkal pes, když páníčkové odejdou na půl dne ven, aby ten hluk (ve dne i v noci) jednou konečně přestal Ano, i ve dne hluk obtěžuje spoustu lidí. Nejedná se ale jen o nervózní důchodce, ale i lidi mladší, kteří tráví více času doma třeba proto, že nemohou sehnat práci, nebo jsou nemocní či odpočívají po noční směně. Jenže když takovým nevychovancům řeknete, aby to nebo ono nedělali, odseknou, že jsou ve VLASTNÍM BYTĚ či NA SVÉM BALKONĚ a je vymalováno Prostě konec debaty. Ale záleží přece na každém z nás, jak se bude v mnohabytovém domě chovat a co pro dobré sousedské vztahy udělá. Zamysleli jste se někdy nad tím? Co kdybyste to udělali ještě dnes, nebo zítra? (hak)

3 S čísly si poradí Vše pro spokojenost družstevníků Na počátku letošního roku došlo, jak víme, v našem SBD Havířov ke změnám na důležitých postech. S paní ředitelkou Ing. Simonou Martiňákovou Kozlovou jsme se již seznámili, a tak nezbývá než položit několik otázek další pracovnici v jedné z nejdůležitějších funkcí ve vedení SBD Havířov ekonomické náměstkyni paní Simoně KOMENDOVÉ. Ta pracuje v našem družstvu již 20 let, a tak zažila různé změny, doplňování a tvoření důležitých dokumentů. Zeptala jsem se jí proto: Jak se Vám pracuje na novém důležitém a zodpovědnéístě? Přechod na novou pracovní pozici pro mě nebyl jednoduchý, neboť přijetím funkce náměstka jsem se stala součástí vedení družstva a v této pozici již není dostačující pouze vést svůj tým lidí ke splnění uložených úkolů ekonomického úseku tak, jako tomu bylo v mé předchozí funkci hlavní účetní. Mým prvořadým úkolem je tedy nyní podílet se na vytyčování cílů a jejich realizaci na cestě vedoucí ke spokojenosti našich klientů a prosperitě družstva. Doufám, že mé dosavadní znalosti a zkušenosti, které jsem získala za více než 20 let zaměstnaneckého poměru v našem družstvu, mi pomohou vypořádat se s novou funkcí se ctí. Očekávají se v příštím roce nějaké změny v oblasti ekonomiky a účtování? Do ekonomiky a účtování se v příštím roce hlavně promítnou změny vyplývající z nové legislativy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona č. 67/2013 Sb., zákon o službách, které by měly nabýt účinnosti od Na tuto podstatnou legislativní změnu navážou také nové stanovy našeho družstva a související vnitrodružstevní předpisy. Chystáme se rovněž na nový přístup k účtování dlužných pohledávek tak, abychom do procesu vymáhání pohledávek zainteresovali výbory členských samospráv a společných výborů a aby si případní dlužníci z titulu nájemného a služeb uvědomili, že porušováním povinnosti člena družstva, za které můžeme neplacení nájemného a služeb jednoznačně považovat, již nebude anonymní, jako tomu bylo dosud, ale že svým nezodpovědným přístupem poškodí hospodaření celého domu, ve kterém bydlí na úkor svých sousedů. Ekonomická náměstkyně Simona Komendová Jaká bude vaše pracovní priorita do r. 2014? Mezi mé pracovní priority v blížícím se roce 2014 bude patřit především optimalizace práce ekonomického útvaru, a to zejména v účtování společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou v návaznosti na účetnictví družstva, metodika softwarového zpracování evidence úvěrů a nákladů spojených s jejich čerpáním, rozšíření portálu S3 o další informace a data, které by mohly pomoci v práci výborům samospráv a společných výborů, a v neposlední řadě snaha o to, aby portál využívalo co nejvíce členských samospráv a společenství vlastníků jednotek prostřednictvím svých výborů. Za rozhovor poděkovala Hana Kuchařová Nabízím k podnájmu družstevní byt 2+1 (44 m 2 ) v Havířově na ul. Moravská. Byt v klidném prostředí, snadná dostupnost MHD, velké parkoviště. Byt volný od Nájemné 6000, + energie. Žádám dva nájmy předem jako jistinu. Kontakt inz. 16/13 3 Opět si přejeme Tak jsou zde znovu ty krásné svátky, které přicházejí každým rokem. Někteří se mnou možná oslavnou větu o krásných svátcích nesdílejí, což docela chápu. Takové ty opravdu krásné musí být prožity v pohodě, v kruhu rodinném, s teplým koutem domova, kde voní stromeček, cukroví a další dobroty. Je důležité, abychom byli zdraví, měli práci, aby nás netrápily obavy, co bude v našem zaměstnání po novém roce Pak mohou být Vánoce skutečně těmi krásnými dny, kdy vypneme a zapomeneme na všední starosti, pracovní povinnosti a dovedeme se zaposlouchat třeba do krásné hudby, zajít na půlnoční, do divadla, rozprávět bezstarostně s návštěvami, bez kterých se ony sváteční dny obvykle neobejdou. Nemáme-li pohodu, pak jen těžko sedíme spokojeně pod rozsvíceným stromečkem (pokud nějaký máme). Při své novinářské práci jseěla možnost vyslechnout od lidí hodně vánočních příběhů. Mnohé byly i veselé, ale hodně bylo těch melancholických, smutných. To když třeba táta ráno na Štědrý den zmizel od rodiny a dostavil se před půlnocí řádně posilněný alkoholem. To se pak děly věci Děti už sice naštěstí spaly, ale žena stále čekala Dočkala se výčitek, nadávek a hulvátského chování, namísto dárečků padly i facky Nebo klučina marně celý rok čekal na svoji maminku u tety, která si ho vzala na hlídání na pár týdnů, z nichž se vyklubal rok. Ta svému synovi z daleké ciziny, kde si našla práci v nočním klubu, nezavolala ani na Štědrý den. Marně ronil potoky slz Po Vánocích bude muset putovat do dětského domova Nebo příběh, kde i na štědrovečerním stole mají pouze půlku chleba, sádlo a hlavně láhev rumu jak prozradily po vánočních prázdninách děti kamarádům ve škole Zní to neuvěřitelně, ale děje se to. A možná nedaleko nás, třeba hned ve vedlejším domě. Pro většinu z nás je večer s betlémem a stromečkem, ale i další sváteční dny něčím, na co se vždy těšíme. Lidská srdce jsou otevřenější, myslíme i na ty, kteří už nadobro odešli z našich životů a přejeme si upřímně krásné svátky, a také onen opravdový pokoj lidem dobré vůle (hak) 14/13

4 4 Výňatek ze zprávy předsedy představenstva přednesené na Shromáždění delegátů dne Vážení družstevní přátelé, vážení delegáti, vítám vás tímto na dnešním podzimním shromáždění delegátů, které bylo svoláno tak, jak bylo uloženo jarním shromážděním delegátů s cílem, aby na tomto jednání byly projednány a schváleny nové Stanovy našeho družstva, a to včetně souvisejících dokumentů. Vzhledem k tomu, si dovoluji apelovat na přítomné delegáty, aby svá vystoupení omezili pouze na problematiku, která je dnes na programu jednání, tedy stanovy družstva, volební a jednací řád, smlouva o výkonu funkce a návrhy směrnic č. 6/2013 a 7/2013. Vzhledem k tomu, že obsah dnešního jednání je nejen náročný na vaši pozornost, ale může být také náročný z časového hlediska, je nanejvýš vhodné, abychom se drželi pouze jmenovaných témat, která jsou navržena na dnešní jednání. Stěžejním dokumentem, který by měl být na dnešním jednání přijat, je návrh nových Stanov našeho družstva. Návrh nových Stanov SBD Havířov, který byl které měly být zapracovány do nových Stanov předložen dnešnímu shromáždění delegátů našeho družstva, a to: k projednání a schválení, byl vytvořen již v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 2. Možnost vyjmutí družstevního podílu 1. Omezení členství právnických osob. 89/2012) a zákonem o obchodních korporacích ze společného jmění manželů. (zákon č. 90/2012), jejichž účinnost by měla 3. Doplnění podmínek, za kterých může být od Do návrhu našich nových představenstvo družstva nepřijmout Stanov jsme se snažili promítnout již také nové uchazeče za člena družstva. související předpisy, jako např. zákon o službách 4. Vyloučení spoluvlastnictví družstevního podílu či zákon o bytovém spoluvlastnictví tak, aby naše nové Stanovy byly ucelené a dostatečně 5. Vyloučení možnosti zastavení družstevního podílu. vypovídaly o základních pravidlech, kterými se činnost družstva ve vztahu ke svým členům, 6. Zahrnutí do povinností člena družstva bude v následujících obdobích řídit. také úhrady nákladů za výměnu spotřebiče v bytě, či jiného zařizovacího před- Návrh nových Stanov SBD Havířov vychází z pěti hlavních podkladů: mětu v bytě, pokud neexistuje platné 1. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích že náklady na tuto výměnu budou hra- rozhodnutí příslušného orgánu domu, 2. Původní Stanovy našeho družstva zeny jiným způsobem 3. Schválené Zásady pro tvorbu nových Tak, jak shromáždění delegátů v květnu rozhodlo, Stanov z května 2013 byly všechny jmenované zásady zapracovány 4. Vzorové Stanovy SČMBD do návrhu nových Stanov SBD Havířov. 5. Náměty a připomínky členů obvodových komisí, členů představenstva a kon- upřesnění textace bych rád na tomto místě Kromě již zmíněných zásad, úprav textu či trolní komise, včetně připomínek z řad upozornil na další změny zásadnějšího charakteru, které s sebou návrh nových našich naší členské základny Jen pro připomenutí, na jarním shromáždění Stanov přináší, a to: delegátů jsme přijali šest hlavních zásad, 1. Snížení výše penalizace z titulu dlužných úhrad nájemného a služeb, a to na 1 promile denně 2. Změna splatnosti nájemného, a to předem nejpozději však 5. dne běžného měsíce, s tím, že splatnost nájemného předem, nejpozději do 5. běžného měsíce, bude v podmínkách našeho družstva platit až od Jakým způsobem budeme tyto rozdíly při různých formách placení nájmu dorovnávat, vám sdělíme, v případě že tuto změnu přijmeme do konce měsíce března příštího roku, a to prostřednictvím našeho družstevního tisku. 3. Zavedení náhradních členských schůzí v případě, že se nesejde dostatečné množství členů nadpoloviční většina všech členů samosprávy. 4. Zavedení pojmu družstevní podíl místo dosavadního pojmu členský podíl. Tato změna vyplývá ze zákona, v podstatě jde o totéž s tím rozdílem, že pokud má někdo více družstevních bytů, nebude mít evidováno několik členských podílů, ale tyto se sloučí v jeden družstevní podíl, který lze při případném převodu některého bytu na jinou osobu samozřejmě rozdělit. Nicméně družstevník, který má více družstevních podílů, bude moci uplatňovat své právo hlasovat pouze na jedné ze samospráv, kde se jeho byty nacházejí. 5. Omezení maximálního počtu uzavřených nájemních smluv u družstevních bytů na 5 tak, aby bylo umožněno členům družstva uspokojovat potřeby své a své rodiny, ale přitom bylo zabráněno kšeftování s družstevními byty na úkor našich členů. 6. Nastavení jednotné definice o vypořádacím podílu člena družstva, tedy že vypořádací podíl je roven výši splněného vkladu ke dni ukončení členství, tedy roven tomu, co člen fakticky do družstva vložil. S touto změnou souvisí zrušení fondu vypořádacích podílů a převod zůstatku tohoto fondu do nedělitelného fondu družstva. 7. Další změnou je zrušení doplňkového fondu družstevní výstavby. 8. Poslední významnější změnou je zamezení možnosti odvolání člena družstva o vyloučení. Samozřejmě každý člen má možnost napadnout rozhodnutí o vyloučení soudní cestou. Přípravou nových Stanov se zabývalo jak vedení družstva ve spolupráci s právní kanceláří, tak jednotlivé odborné a obvodové komise, včetně představenstva družstva. Máme za to, že předložený návrh nových Stanov našeho družstva byl zpracován v duchu tradic našeho družstva a přitom byl zpracován tak, aby v sobě odrazil i nové skutečnosti, kterou s sebou přináší nejobsáhlejší legislativní změna za poslední desetiletí, tedy nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Za všechny doručené připomínky či návrhy na změnu našich Stanov a ostatních předpisů vám všem děkujeme, a to i přesto, že byly i protichůdné se stanoviskem představenstva. Myslím, že je správné, aby bylo o problémech diskutováno, protože to, že k problémům neprobíhá diskuze, je známkou toho, že něco není v pořádku. A jak mohu soudit dle posledních našich aktivů, v tomhle ohledu naše družstevní společnost určitě v pořádku je. Rád bych poděkoval všem přítomným za pozornost a popřál vám co nejpříjemnější prožití právě začínajícího adventu i vánočních svátků a do nového roku nám všem přeji především spokojenost, zdraví a velký kus optimismu a trpělivosti, abychom všechny změny, které na nás rok budoucí připravil, zvládli bez větších problémů a s vírou, že nadcházející období pro nás bude obdobím dalšího, byť postupného, rozvoje. JUDr. Ivan Kožušník předseda představenstva družstva 12/13

5 5 SBD Havířov, Ke Statku 1167, Dolní Lutyně U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů SBD Havířov, konaného dne , ve Společenském domě RENETA v Havířově-Městě A/ Shromáždění delegátů schvaluje: 1. Stanovy Stavebního bytového družstva Havířov. 2. Volební řád Stavebního bytového družstva Havířov směrnice č. 4/ Jednací řád Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov směrnice č. 5/ Směrnici č. 6/2013 Pravidla pro sestavování nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů, rodinných domů a garáží. 5. Smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva a kontrolní komise. 6. Směrnici č. 7/2013 pro odměňování členů představenstva, kontrolní komise, obvodových a odborných komisí. 7. Převod zůstatku finančních prostředků z doplňkového fondu družstevní výstavby k ve výši ,08 Kč do nedělitelného fondu družstva. 8. Převod zůstatku finančních prostředků z fondu vypořádacích podílů k ve výši Kč do nedělitelného fondu družstva, s účinností k Odložení nabytí účinnosti, a to na 1. ledna 2015, odst. 6, článku 32 Stanov Stavebního bytového družstva Havířov Pohyb je odjakživa nedílnou součástí života, v makro i mikro pojetí. Prakticky všechno v našem světě je v pohybu, všechno v nás i kolem nás se hýbe. V pohybu je všechno živé a v relativním pojetí i to, co vnímáme jako neživé. Všechny buňky, atomy i molekuly jsou v neustálém pohybu. Život na této planetě byl stvořen z pohybu. A pokud se pohyb z nějaké příčiny zastaví, vytratí, dochází ke stagnaci, destrukci, konci či skonu. Tato zákonitost hraje nemalou úlohu také v životě každého člověka. Lidský organismus byl stvořen k pohybu a fyzická aktivita formou pohybu hraje nezastupitelnou roli ve správném fungování celého našeho organismu. Ať se nám to líbí či nikoli. Přestože je současná medicína a věda na velmi vysoké úrovni, nemocí a zdravotních problémů neubývá. Naopak, objevují se další, nové, především z řady těch, které a odst. 1, čl. IX Směrnice č. 6/2013, týkajících se splatnosti nájemného a záloh na služby. 10. Zrušení zásad č. 5/1999 o vypořádání vlastníka jednotky při zániku členství ze dne B/ Shromáždění delegátů bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva za uplynulé období. 2. Zprávu kontrolní komise za uplynulé období. C/ Shromáždění delegátů ukládá: 1. Seznámit členskou základnu družstva s průběhem a závěry shromáždění delegátů. T: Z: delegáti 2. Rozeslat usnesení ze shromáždění delegátů všem samosprávám. T: Z: předseda představenstva 3. Podat informace o shromáždění delegátů ve čtvrtletníku Havířovský družstevník. T: Z: ředitel SBD Havířov Toto usnesení bylo většinou delegátů schváleno a je právoplatné v plnění. Pohyb je život se označují jako tzv. civilizační choroby. A jednou z příčin těchto onemocnění je právě nedostatek pohybu. V dnešní době jsme daleko méně aktivní, než jsme bývali kdysi. Technologický pokrok i přes veškerý svůj přínos způsobil, že fyzická aktivita byla z našeho každodenního života prakticky vyloučena. A zde si moderní technologie vybírají svou daň. Tím, že efektivně snižují míru naší každodenní fyzické aktivity, nám vlastně dláždí cestu do ordinací lékařů a nemocnic. Nenechme se zahnat do kouta. Přidejme si aktivní pohyb do každodenního života a sledujme, jak se pozitivně promítá do naší fyzické, ale také psychické pohody. Vždyť pohyb = radost pohyb = zdraví pohyb = život a ž i v o t = p o h y b! (DH) Soutěž o nejlepší panelák roku 2012 V říjnu 2012 byla vyhlášena Svazem českých a moravských bytových družstev soutěž pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek o nejlepší panelák roku Do této soutěže bylo možno přihlásit domy, které byly v období 2011 až 2012 komplexně modernizovány. Stavební bytové družstvo Havířov do této soutěže přihlásilo tři domy, u kterých v tomto období proběhly komplexní opravy. 1) Dům na ul. Ke Statku 1170, Dolní Lutyně 2) Dům na ul. Kubelíkova 2-8/ , Havířov-Podlesí 3) Dům na ul. Moskevská 18-20/ , Havířov-Město Domy, které byly přihlášeny do této soutěže, musely splnit stanovená Takhle bude vypadat dalších pár měsíců v Havířově kritéria, která se týkala úspory energie, architektonického řešení, kvality a komplexnosti provedení. Vyhodnocení soutěže provedla odborná porota v dubnu U příležitosti 20. valné hromady Svazu českých a moravských bytových družstev v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže. V nelehké konkurenci přihlášených domů napříč celou republikou, se naše domy umístily takto: 1. Dům na ul. Ke Statku 1170 v Dolní Lutyni byl zařazen do nejlepších TOP 10 domů celé soutěže. 2. Domy na ul. Kubelíkova 2-8/ , Havířov-Podlesí a na ul. Moskevská 18-20/ , Havířov-Město získaly čestné uznání soutěže. Ing. Jiří Jančar technický náměstek Všem našim zákazníkům děkujeme za projevenou důvěru a přejme krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2014 Vaše úklidová firma 13/13

6 6 Pokoj lidem dobré vůle Narodila jsem se na jižní Moravě, v malebné vesnici Padochov. V současné době je Padochov částí města Oslavany. Můj rodný dům stojí na návsi. Rodiče říkávali: Mít dobré sousedy je velké štěstí. Mnohem větší, než výhra v loterii. Nejenom se sousedy, ale se všemi obyvateli vesnice jsme žili ve shodě Hluboko pod kůží mám pozdravy, které se u nás, na vesnici, užívaly. Dodnes jim říkáinihovory s úsměvem na tváři a se srdcem na dlani. I já je mezi známými ráda užívám Dobrý den, jak se daří? Dobrý den, jak se vede? Dobrý den, ještě bolí koleno? Dobrý den, povedla se bábovka? To není vyzvídání, takto si sousedé a známí mezi sebou stručně říkají, že si drží palce, aby se den vydařil, že jsou ochotni vzájemně si pomáhat. Žiji v Havířově. V roce 1993 jsem se přestěhovala z družstevního domu na Hálkově ulici, kde jsem bydlela 21 let, do družstevního domu 1514/10 na ulici Jurije Gagarina. Ve vchodě je 13 bytových jednotek. Jací budou noví sousedé? Budeme si rozumět tak, jako na Hálkově ulici? Sláva! Žijeme ve shodě. Snažíme se jeden druhého respektovat. Při pozdravu vedeme mezi sebou běžné minihovory. Nezažila jsem, že by někdo ze spolubydlících úmyslně ničil, rušil, ubližoval Drobné problémy, které se vyskytnou všude, umíme řešit v klidu. V říjnu nám pokladli po celém schodišti nové linoleum, vše kovové je nově natřeno, máme i nové zábradlí. Chceme mít pěkné bydlení. A taky Vánoce již klepou na dveře. Bude to paráda, až celý vchod provoní hřebíček, skořice a vanilka z vánočního cukroví. Mnozí sousedé si mezi sebou vyměňují ochutnávku napečených vánočních dobrot a přejí si pohodové Vánoce. Vánoce na Kypru Vážení čtenáři, zvu vás na krátký výlet na daleký Kypr, kam občas jezdím za synem a jeho rodinou. V prosinci tam dozrávají citrusové plody. Je to úžasná, pro Středoevropana vzácná podívaná. Kypřané zdobí vánoční stromky pouze umělé, na hlavní dveře do bytů a domů připevňují věnce. Dárky dětem rozdává Santa Claus až 1. ledna. Procházím se Limassolem. Z pravoslavných kostelů zní nádherně mužské sbory, z vysokých minaretů je slyšet zpěv muslimů, z obchodních domů se ozývají koledy, nejčastěji Tichá noc, svatá noc Že to je chaos? Ale vůbec ne! Všechno kolem kvete a voní, Kypřané se usmívají, posedávají v zahradních restauracích nebo na terasách domů. Město je vyzdobeno postavami Santa Clause, v menší míře i jesličkami s Ježíškem. Stromy v ulicích jsou zkrášleny vánočními ozdobami. Na Kypru budou Vánoce. Každý je prožije podle svých představ. Žij a nech žít! Neubližuj! Pokoj lidem dobré vůle Alena Urbánková (dopisovatelka HD) Aktivy členských samospráv Letošní aktivy pro předsedy členských samospráv všech pěti obvodních bytových správ se konaly několik týdnů před Shromážděním delegátů. Někteří se setkali v malé zasedačce OBS č. 1 na Dlouhé třídě v Havířově-Městě, jiní třeba v zasedačce Úřadu práce v Havířově-Podlesí. Program pojednával především o nových stanovách; tyto se schvalovaly na Shromáždění delegátů, které proběhlo 2. prosince t. r. od 16 hodin ve Společenském domě Reneta. Dále byla na pořadu důležitá informace o změně způsobu účtování pohledávek z titulu dlužného nájemného a služeb. Se všemi připravovanými změnami by se předsedové výborů měli důkladně obeznámit a informovat o nich družstevníky na schůzích (na které ale bohužel přichází málo lidí, hlavně nájemců, kteří pak marně tápou, co se vlastně děje ). Účast na členské schůzi patří mezi povinnosti členů družstva a je zakotvena ve Stanovách. Na schůzi OBS č. 2, kterou jsem navštívila, padla rovněž zmínka o slučování podílů. Má-li někdo 2 3 byty, bude mu vypočten jeden podíl, nikoli tři. To byla jedna z novinek, které se na Shromáždění rovněž projednávaly. Hovořilo se také o volebním řádu, kde se kandidátka do orgánů SBD Havířov nebude sestavovat např. podle abecedy, ale podle vylosovaných čísel. Probíral se rovněž jednací řád, který stanovuje, že pro usnášeníschopnost Shromáždění stačí 1/3 přítomných a při hlasování o usnesení pak nadpoloviční většina z této třetiny přítomných. Nyní je už na pozvaných delegátech na prosincové Shromáždění, aby si skutečně našli čas a jednání se v co největším počtu zúčastnili. Informace předávané přes třetí osobu nebývají vždy správně interpretovány. Ale přece jen 72 pozvaných delegátů na Shromáždění chybělo (hak) Odpovědi na dotazy PRÁVNÍ PORADNA Podnájem v družstevním bytě Dotaz: Za jakých podmínek lze mít podnájemníka v bytě? Má povinnost podnájemník v bytě člena družstva - nájemce (dále jen nájemce) dodržovat stanovy družstva? Jak lze podnájemce postihnout při porušování stanov či zákona? Odpověď: Podnájemní vztah může vzniknout vždy pouze k již pronajatému bytu. Podnájemce tedy uzavírá smlouvu s nájemcem, který není vlastníkem bytu, ale má uzavřenu nájemní smlouvu s pronajímatelem (SBD Havířov). Aby mohl dát nájemce byt do podnájmu, musí k tomu mít písemný souhlas pronajímatele, což vyplývá i ze stanov našeho družstva. Porušení této nájemcovy povinnosti může být důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu. Je nutné si uvědomit, že podnájemní smlouvou nevzniká žádný vztah mezi pronajímatelem a podnájemcem. Za chování podnájemce zodpovídá nájemce, který si s ním podnájem sjednal. Dopustí-li se tedy podnájemce svým chováním něčeho, co je v rozporu s dobrými mravy nebo čím by omezil výkon práv ostatních uživatelů bytů (nebytových prostor), jedná v rozporu se stanovami družstva a pronajímatele může vést takové jednání k podání výpovědi nájemci. Důležitá je rovněž skutečnost, že skončí-li vztah nájemní, končí automaticky i vztah podnájemní. Výjimkou je, když se změní nájemce bytu v důsledku úmrtí a přechodu nájmu, v tom případě podnájemní vztah nezaniká. (Právní útvar) Advent a vánoční zvyky Slovo ADVENT není pro nás neznámé. Slovo pochází z Latiny a znamená příchod. Období Adventu tedy znamená očekávání příchodu Ježíše Krista. Doba tohoto očekávání začíná čtyři neděle před Božím hodem a slaví se již od 11. století. Ukončení vánočních oslav připadá na 6. ledna na svátek Tří králů. Adventní věnce musí být spleteny z jehličnanů, ozdobeny čtyřmi svíčkami symbolizujícími svými plamínky nadcházející slunovrat. Umístění svíček do kruhu značí věčnost, ale také věčnou pouť Slunce. V prvním adventním týdnu slavíme svátek sv. Barbory a sv. Mikuláše. Barbora je patronkou horníků, ale i řady dalších řemesel. Oblíbeným zvykem je trhání barborek větévek třešně, které mají do Štědrého dne ve váze rozkvést. Svatý Mikuláš je jedním z nejvýznamnějších světců. Tento biskup si získal oblibu lidu svou štědrostí a pomocí lidem bojujícím s chudobou. Stal se patronem námořníků a obchodníků. Po celém světě je sv. Mikuláši zasvěcena celá řada chrámů.

7 7 Asi každá hospodyňka před Vánocemi přemýšlí, čím obohatí sváteční tabuli. Cukroví stokrát zavrhované, že je prý nikdo nejí, aby netloustl, cukroví milované pro svoji neopakovatelnou vůni, kterou provoní naše příbytky. Určitě se zase na nějaké vrhneme Alespoň ty babiččiny vanilkové rohlíčky, nebo linecká kolečka Ale mnohé z nás vyzkoušejí také něco úplně nového, aby svoji rodinku překvapily. Což takhle MYSLIVECKÉ KNOFLÍKY? Na 30 ks potřebujeme: 280 g hladké mouky, 140 g másla, 80 g moučkového cukru, 3 žloutky. Perlička PEČETE NA VÁNOCE? Šťastné Vánoce a krásný, zdravím oplývající nový rok 2014 přeje Havířovský družstevník Nezapomeňte na Miss Renetu Jedna z nejlépe organizovaných soutěží krásy v ČR se koná každým rokem právě u nás v Havířově. Letos proběhne již dvaadvacátý ročník, a to je skutečně co říct. Udržet si kvalitu, ba dokonce ji stále zvyšovat, není jednoduché. Miss Reneta se ale zapsala pomalu zlatým písmem u studentek středních škol nejen u nás, ale i v Polsku a na Slovensku. Každý ročník má své motto, v jehož duchu je celý program sestaven. Na rok 2014 je to GALERIE SNŮ. Soutěž pořádá Střední škola v Prostřední Suché, Klub přátel školy a Městské kulturní středisko Havířov. Duší všech soutěží je Mgr. Libor Lenčo, původně ředitel této školy, dnes Náš recept Na sníh s ořechy: 100 g moučkového cukru, 2 bílky, 70 g mletých ořechů a na ozdobení půlky vlašských ořechů. Postup: Z mouky, pokrájeného másla, cukru a žloutků vypracujeme těsto a dáme asi na 1 hodinu do ledničky. Před použitím necháme asi půl hodiny v pokojové teplotě. Mezitím si připravíme sníh z cukru a bílků. Do tuhého sněhu vmícháme umleté ořechy. Těsto rozválíme na tenký plát, vykrojíme malá kolečka a pomocí sáčku s ustřiženým růžkem naneseme na kolečka sněhovou směs. (Stačí málo, pečením nabude.) Navrch položíme půlku vlašského ořechu a pečeme v troubě předehřáté na 150 st. dorůžova. DOBROU CHUŤ Už jste tam byli? Je to prostor, kterého si musíte všimnout na první pohled. Nachází se na samém počátku Dlouhé třídy a všechny autobusy, jedoucí z Havířova, stojí nedaleko. Jedná se o KVĚTINOVOU CAFÉ GALERII PETRA. V létě láká ke vstupu i pěkná předzahrádka a je s podivem, že si do ní zatím lidé moc nezvykli chodit. Vejděte však dovnitř a uvidíte něco, co jste v Havířově v jednoístě ještě neviděli. Najdete tady čerstvé řezané květiny, které vám na přání uváží do kytic, prohlédnete si nejrůznější druhy obrazů a obrázků zdobících všechny volné stěny, pokocháte se vkusnou bižuterií, celou plejádou rozmanitých a nápaditých drobností, můžete si vybrat i porcelán, keramiku, drobné hračky, pletené výrobky, je zde i malá vinotéka Určitě jsem na něco zapomněla, protože u paní Petry je toho opravdu mnoho. K tomu všemu samozřejmě patří posezení u dobré kávy i přečtení novin. A vezmete-li s sebou také děti, mohou se zabavit v dětském koutku různými hrami nebo kreslením. Prostě myslí se tady na všechno. Pokud zatoužíte po malém soukromí, nabídne vám je zadní trakt obchodu s pohodlným posezením ve společnosti uměleckých děl či drobností. Tento obchod i jeho sortiment je a nejen v Havířově určitě ojedinělý. Všechna čest paní majitelce, že se do takového podnikání pustila. Tak sem rozhodně někdy zajděte. (hak) působící na Krajském úřadě v Ostravě. Vždy, když vyhlašuje další ročník soutěže, je tím naprosto pohlcen a dovede ke stejnému nadšení strhnout i všechny své spolupracovníky. Sotva skončí soutěž jedna, už se mu honí v hlavě náplň té další. I letos se ujme hlavního slova báječný herec a moderátor Jan Čenský. V kulturním programu se dočkáme Ewy Farne, Josefa Laufera, Vladimíra Hrona a dalších umělců. Také oblečení dívek, scéna a líčení je v rukou renomovaných odborníků. Letošní Miss Reneta se bude konat v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově 4. dubna 2014 od hodin. Vstupenky si zajistěte VČAS. (hak) Pár fórů k silvestrovskému stolu Víte, proč se u nás už nezdraví Čest práci? Protože jedni ztratili práci a druzí čest. Před Úřadem vlády stojí muž a zvrací. Kolemjdoucí se u něj zastaví a říká: Naprosto s vámi souhlasím Potkají se na předvánočních nákupech bývalí dělníci z ČKD a Zetoru. Tak co máte letos za stromeček? Ale předloni jsme měli borovičku, loni smrček a letos bychom se všichni rádi alespoň najedli A ještě něco z babiččiny krabičky: Povídá babička při oslavě svých osmdesátých narozenin: Pane doktore, tak jsem si na vás zvykla, že se bojím, kdo mě bude ošetřovat, až vy umřete? Dědo, jak slyšíte s tím novým přístrojem? ptá se doktor pacienta. Výborně, od té doby, co ho mám, jsem už třikrát změnil poslední vůli. V kupé vlaku: Paní, kampak cestujete? Ale do Písku na sjezd abiturientů. A po kolika letech? Po sedmdesáti. To je úctyhodné. Kolik se vás tam ještě schází? No, v posledních třech letech tam jezdím už jenom já CENÍK INZERCE INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU (Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově) INZERCE ŘÁDKOVÁ: (Výhodná pro soukromé osoby) 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm 25 Kč 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně 30 Kč rámeček kolem textu příplatek +10 Kč Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea) na dva sloupce šíře 8 cm s fotografií v rámečku 250 Kč INZERCE PLOŠNÁ: 15 Kč/1 cm 2 (Výhodná pro malé i větší firmy a organizace) barevný rastr +20 Kč tučný rámeček +15 Kč zhotovení zvláštních firemních značek +50 Kč CELÁ INZERTNÍ STRANA: Kč POLOVINA INZERTNÍ STRANY: Kč Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo em na Plošná inzerce bude sjednána také osobně s klientem. HD vyjde v březnu 2014.

8 8 HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2, tel.: , fax: , a Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, Havířov-Podlesí, tel.: , Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma

Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 5 červen 2007 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma Věčné téma - další schůze, zápis z ní, jak na to? Jak

Více

CO NÁS ZAJÍMÁ. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA.

CO NÁS ZAJÍMÁ. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 9 září 2011 číslo 3 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Na podzim vydávají lesy svá bohatství Věnujte pozornost svým platbám aneb i malá nepřesnost

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Na Vánoce vedou všechny cesty domů

Na Vánoce vedou všechny cesty domů 2013 prosinec Marjorie Holmes: Na Vánoce vedou všechny cesty domů a naším domovem je Mohelnice, Květín, Libivá, Křemačov, Podolí, Újezd, Studená Loučka a Řepová. Přeji si, aby se nám tady žilo dobře, abychom

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Územní rozhodnutí pro dálnici přes Suchdol zrušeno

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Územní rozhodnutí pro dálnici přes Suchdol zrušeno SUCHDO L SKÉ 52010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Výsledky komunálních voleb str. 5 Navrhovaná úsporná opatření str. 6 Memoriál Františka Malého str. 9 stojí za

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Baška, Pstruží Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Janovice, Lhotka, Kunčice. Pržno Čeladná, Pstruží Metylovice, Staré Hamry Zpravodaj

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou

Více