NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY"

Transkript

1 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro povrchové úpravy. Neželezné kovy se získávají nejčastěji ze sirníkových rud, které se nejdříve vhodně upraví drcením a mletím, odstraněním hlušiny popř. odvodněním a sušením. Kov se získá z upravené rudy: Pyrometalurgií (žárovou cestou) - pražení - zbavování síry a vody, spékání a tavení. Musí se provést rafinace. Hydrometalurgií (mokrou cestou) - vyluhováním v kyselinách nebo zásadách. Z výluhu chemicky nebo elektrolýzou. Elektrometalurgií - elektrolýzou taveniny Technicky důležité kovy: Kov hustota (kg/dm 3 Teplota tavení o C Rm (MPa) Měď - Cu 8, Olovo - Pb 11, Cín - Sn 7, Zinek - Zn 7, Mangan - Mn 7, Wolfram - W 19, Hliník - Al 2, Hořčík - Mg 1, Titan - Ti 4, vytvrz.1150 Čisté kovy Jsou technické čisté kovy s čistotou 99.9 až 99.99%. Nečistoty zvyšují mez kluzu, pevnost v tahu, ale snižují plastičnost. Hodí se proto pouze v některých případech pro konstrukční účely. Vysoce čisté kovy se pro konstrukční účely nehodí. Mají vysokou tvárnost, dobrou elektrickou a tepelnou vodivost a odolnost proti korozi, ale nízkou mez pevnosti v kluzu a tahu. Používají se k výrobě nových slitin a k výrobě polovodičů. Slitiny neželezných kovů Slitiny jsou útvary složené z několika neželezných kovů i prvků nekovových, které tvoří v tuhém stavu soudržný celek. Od chemických sloučenin se liší tím, že vznikají ve vzájemných poměrech nezávislých na atomových hmotnostech. Od směsí se liší tím, že jejich složky lze oddělit jen chemicky. Mají obvykle lepší vlastnosti než kovy, z nichž jsou vyrobeny, proto mají větší technický význam. Tyto vlastnosti lze měnit změnou složení slitin.

2 2 Vlastnosti a použití slitin Hustota bývá vyšší než by odpovídala poměru hustot jednotlivých složek. Slévatelnost a obrobitelnost je lepší než u čistých kovů. Teplota tavení je obvykle nižší než u jednotlivých složek. Elektrická a tepelná vodivost je nižší než vodivost u jednotlivých složek (čistých kovů). Z chemických vlastností mají tyto kovy oproti ocelím mnohem vyšší odolnost proti korozi. Jsou to jednak vzácné kovy, nebo Pb, Ti, Al, Cu, Zn a jejich slitiny. Použití: při stavbě chemického zařízení a ve spotřebním průmyslu. Mechanické vlastnosti: výrazně odlišné od slitin železa. Např. pevnost při snížených teplotách, nízký součinitel tření (Cu, Pb, Sn). Z technologického hlediska se řada neželezných kovů vyznačuje dobrou tvárností, slévatelností a obrobitelností. Obecně lze při obrábění použít vyšších řezných parametrů než u ocelí. Jejich vlastnosti lze upravovat tepelným zpracováním (u slitin Al a u některých slitin Cu a Ti), vytvrzováním, kalením a popouštěním (bronzy). Výroba slitin Slitiny se připravují míšením v tekutém stavu tak, že se roztaví hlavní základní kov a do něj se přidá další prvek nebo jeho slitina (předslitina), která má mít přibližně stejnou teplotu tavení jako základní kov. K tavení se používají pece elektrické, odporové kelímkové, obloukové, s obloukem nad lázní, nebo indukční. Rozdělení neželezných kovů a slitin Rozdělujeme na dvě velké skupiny: těžké neželezné kovy a jejich slitiny o hustotě nad 5kg/dm 3 lehké neželezné kovy a jejich slitiny o hustotě menší než 5kg/dm 3 Označování neželezných kovů a slitin (ČSN ) Skládá se ze základního čísla a doplňkového čísla. Základní číslo - šestimístné, označuje druh materiálu a se značkou ČSN je označením jeho normy jakosti. Doplňkové číslo - dvoumístné, 1.číslo -způsob tepelného zpracování. 2.číslo - u odlitků způsob odlévání u tvářených polotovarů stav a jakost vyjádřená dvojčíslím

3 3 4 2 x x x x. x x Třída norem hutnictví Odlitky:způsob odlév. 3 = těžké kovy Tepelné zpracování 4 = lehké kovy 0 tepelně nezpracovaný 1 žíhaný Sudá čísl. 0,2,4,6,8 = mat.pro tváření 2 neobsazeno Lichá čísl. 1,3,5,7,9 = slévár.slitiny 3 žíhaný na rozpouštění 4 uměle stárnutý Dvojčíslí ze 4. a 5. číslice určuje skup. 5 vytvrzený za studena těžkých nebo lehkých kovů a slitin 6 žíhaný na rozp. a stabil. 7 vytvrzený za tepla Pořadová číslice 8 kalený a popuštěný Tvářené materiály: Dvojčíslí vyjadřuje stav a jakost výrobků Těžké neželezné kovy a jejich slitiny Hlavním těžkým neželezným kovem je měď a její slitiny. Další technické kovy této skupiny jsou: antimon, cín, zinek, kadmium, nikl a olovo. Měď a slitiny mědi Měď má tepelnou a elektrickou vodivost asi 6x vyšší než ocel. Pevnost válcované Cu je asi 215 MPa při tažnosti asi 40%. Tvářením za studena se pevnost zdvojnásobuje, ale klesá tažnost. Obrobitelnost není dobrá, protože se měď maže. Dobře se pájí na tvrdo i na měkko a dá se svařovat.teplota tání mědi je C. Dobrá odolnost proti korozi (dobře odolává atmosférickým vlivům a organickým kyselinám). Norma rozděluje měď na : - měď tvářenou - měď slévárenskou Měď tvářená - elektrovodné a konstrukční účely Měď slévárenská - předslitina pro výrobu slitin mědi. Méně se používá pro odlitky, protože špatně vyplňuje formy Slitiny mědi Jsou to bronzy a mosazi. Norma tyto slitiny rozděluje na : - tvářené slitiny - slévárenské slitiny

4 4 Bronzy Podle způsobu zpracování je rozdělujeme: - bronzy tvářené - bronzy slévárenské Podle hlavního legujícího prvku to jsou: Bronzy cínové - tvoří nejpočetnější skupinu bronzů. Obsahují nejvýše 20%Sn. Slitiny s 8% Sn lze zpracovat tvářením, s více procenty Sn pouze litím. Mají dobrou odolnost proti korozi a velmi dobře odolávají opotřebení. Dodávají se ve tvaru trubek, drátů a plechů. Používají se na pružiny, membrány, součásti v elektrotechnice a chemickém průmyslu a jako trubky pro ložisková pouzdra. Bronzy olověné - slitiny Cu a Pb v množství až 33%, popř. s dalšími kovy, hlavně cínem (cínoolověné bronzy). Typické ložiskové kovy patřící do skupiny slévárenských bronzů. Snesou vysoká namáhání (tlaky >10MPa, obvod. rychlosti do 10m.s -1 ). Bronzy červené - slévárenské bronzy s 3 až 10%Sn a s menším množstvím Pb a Zn. Používají se na armatury pracující s teplou tlakovou vodou a párou, součásti čerpadel a na ložiska obráběcích strojů. Bronzy hliníkové - slévárenské i tvářené. Obsahují 3 až 11%Al. Jsou odolné i proti kyselinám a louhům. Legují se i s dalšími prvky (Fe, Ni, Mn). Z tvářených se vyrábí větší výkovky. Používají se na armatury pro přehřátou páru, výfukové ventily motorů a na vysoce namáhané součásti. Některé se dají kalit a popouštět. Bronzy beryliové - jsou slitiny mědi s 1 až 2% berylia Be. Zpravidla jsou legovány ještě dalšími prvky. Používají se jako tvářené na značně namáhané součásti s požadavkem na vodivost, na pružiny pracující v korozním prostředí, na kuličky korozivzdorných ložisek a na důlní nástroje, které nemají jiskřit. Po vytvrzení mají pevnost až 1350MPa. Bronzy niklové - jsou především materiály odporové. Jsou to slitiny mědi s niklem, manganem a železem (např. konstantan a nikelin), které se používají na regulační odpory, měřící přístroje. Některé jsou dobré proti působení mořské vody a přehřáté páry. Manganové bronzy se používají hlavně na měřící odpory (manganin, isobelin, resistin atd.). Slitiny s více než 10%Mn a 9%Al tvoří pozoruhodné slitiny, tzv. Heuslerovy slitiny. Jsou feromagnetické, aniž obsahují železo. Mosazi Pro technickou praxi mají význam mosazi s obsahem 58%Cu. Slitiny s menším obsahem Cu jsou nepoužitelné pro tvrdost a křehkost. Mosazi s obsahem 75 až 85%Cu nejsou tvárné za tepla. Obsahují-li více než 80%Cu, nazývají se tombaky. Pevnost i tvrdost je závislá na obsahu Cu. Tažnost je maxim. při 70%Cu. Nejlepší slévatelnost je při 60%Cu. Mosazi rozdělujeme na : - mosazi tvářené - mosazi slévárenské

5 5 Mosazi tvářené - 20 jakostních značek (např. Ms70, Ms57-Al-Mn). Mosazi značek Ms96, Ms90, Ms85, Ms80, tzv. tombaky, se dodávají jako trubky, plechy, dráty. Slouží k výrobě chladičů, loveckých nábojnic a rozbušek, lopatek parních turbín a na výrobu součástí hlubokým tažením. Mosazi Ms68 a Ms63 se používají na lisované součásti v elektrotechnice, pružiny, šrouby do dřeva a na jiné drobné výrobky. Mosazi automatové s přísadou olova jsou mosazi Ms63Pb, Ms60Pb, Ms59Pb, Ms58Pb. Dodávají se hlavně jako tyče, plechy a trubky. Jsou velmi dobře obrobitelné, dají se lisovat, kovat za tepla a razit. Používají se na součásti měřících přístrojů, karburátorů a armatur. Mosazi niklové, cínové a hliníkové jsou speciální mosazi (kvůli svým nejrůznějším vlastnostem). Mosazi slévárenské se označují značkou MsL a číslem značícím střední obsah Cu, nebo označením číselným. Dají se odlévat do písku, kokil, odstředivě i pod tlakem. Norma uvádí 10 značek těchto slitin. Jsou to speciální mosazi, které jsou legovány ještě dalšími prvky. Jsou určeny na více namáhané prvky čerpadel a hydraulických strojů. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny Jsou to : Al, Mg, Ti a jejich slitiny. Hliník a jeho slitiny Al je dnes nejpoužívanější lehký kov. Má malou hustotu (2.7kg/dm 3 ), dobrou elektrickou a tepelnou vodivost, dobré mechanické vlastnosti a tvárnost, chemickou odolnost, dobrou slévatelnost a svařitelnost, teplotu tání 660 o C. Druhy hliníku Hliník tvářený - dodává se ve třech jakostech, Al99,85, Al99,5 elektrovodný a Al99,5 pro plátování. Vyrábí se ve tvaru drátů, fólií, tyčí různých profilů a plechů. Hliník hutnický - má větší počet značek čistoty, od 99.7 do 98%Al. Používá se k odlévání odlitků pro elektrotechnickém průmysl i pro strojírenství. Největší množství se spotřebuje na výrobu slitin. Slitiny hliníku - slitiny tvářené - slitiny slévárenské Tvářené hliníkové slitiny Rozdělují se nejčastěji podle chemického složení. Z hlediska vlastností je rozdělujeme na: Slitiny s vysokými mechanickými vlastnostmi (omezená odolnost proti korozi, základní přísad. prvky Cu, Zn). Slitiny se středními mechanickými vlastnostmi (dobrá odolnost proti korozi, základní přísad. prvky Mg, Mn, Si).

6 6 Slitiny s vysokou pevností Dural - Al-Cu4-Mg - nejrozšířenější skupina. Je to vytvrditelná slitina. V měkkém stavu má pevnost 200 MPa a tažnost 20%, ve vytvrzeném stavu dosahuje pevnosti 400 až 420MPa. Má však malou odolnost proti korozi, proto se plátuje čistým hliníkem v tloušťce asi 5% tloušťky plechu. Dodává se ve tvaru tyčí, profilů a plechů. Hlavní použití: při stavbě letadel a dopravních zařízení. Superdural - Al-Cu4-Mg1. Má vyšší mech. hodnoty,zvýšený obsah Mg. Dosahuje po tváření za studena a po vytvrzení pevnosti 500MPa. Další slitiny typu Al-Cu s vyšší pevností jsou slitiny legované ještě Si, Ni, Zn. Slitiny typu Al-Cu-Ni jsou dobře tvárné za tepla a po vytvrzení mají pevnost až 400MPa. Mají dobré mach. vlastnosti i za vyšších teplot. Používají se na kované písty spal. motorů, ojnic apod. Slitiny typu Al-Zn-Mg dosahují po tepelném zpracování přes 500MPa. Používají se pro vysoce namáhané součásti dopravních zařízení (např. plátovaná slitina Al-Zn6-Mg-Cu). Slitiny s dobrou odolností proti korozi Jsou známy pod názvem Hydronalium. Obsahují 2 až 8%Mg. Dosahují pevnosti až 400MPa. Používají se při stavbě letadel, lodí a v potravinářském a chemickém průmyslu. Na druhém místě v použití slitin této skupiny je slitina Al-Mg-Si zvaná Pantal. V měkkém stavu má pevnost asi 110MPa, po vytvrzení 300MPa. Tváři-li se v tomto stavu, zvýší se pevnost na 420MPa. Používá se při stavbě letadel a vozidel a ve stavebnictví. Slitiny typu Al-Mn Mangan přidaný do Al zvyšuje pevnost až na 200MPa, aniž se sníží jeho korozní odolnost. Používají se pouze v případech, že nestačí pevnost Al (hlavně na nádrže v chemickém průmyslu). Slévárenské hliníkové slitiny Používají se více než tvářené. Hlavní legující prvek je křemík, který působí příznivě na slévatelnost slitin. Jsou označovány společným názvem Silumin. Jsou vytvrditelné, houževnaté, odolné i proti mořské vodě. Špatně se obrábí. Používají se na středně namáhané tenkostěnné odlitky všeho druhu, hlavně v leteckém průmyslu a pro speciální vozidla. Slitiny Al-Si-Cu jsou určeny na velmi namáhané odlitky, na tenkostěnné odlitky ve výrobě motorů (bloky, klikové skříně aj.). Slitiny Al-Si-Mg snesou i nejvyšší namáhání. Používají se na součásti letadel a speciálních vozidel. Slitiny Al-Mg mají dobré vlastnosti v zakaleném stavu. Hodí se pro odlitky nepropouštějící kapaliny a namáhané za vyšších teplot nebo rázy. Slitiny Al-Cu-Ni se používají pro součásti vysoce namáhané i za tepla (písty spal. motorů).

7 7 Titan a jeho slitiny Titan má podobné vlastnosti jako ocel, ale má menší hustotu (4.5kg/dm 3 ). Nevýhodou je vysoká cena. Dá se zpracovat za tepla při střední teplotě 900 C. Svařuje se elektrickým obloukem i odporem (bodově). Není dobrá obrobitelnost. Zpracovává se na výkovky, vývalky, plechy a dráty. Je to kov nemagnetický. Pevnost rychle klesá se vzrůstající teplotou. Je velmi odolný proti korozi. Odolává všem anorganickým i organickým kyselinám a zředěným alkalickým roztokům. Je důležitým legujícím prvkem oceli. Slitiny titanu mají větší pevnost než čistý kov, zvláště při vyšších teplotách. Legujícími prvky jsou Cr, Mo, W, Al. Slitina Ti-Al6-V4 má po vytvrzení pevnost 1150 MPa. Vzhledem k vysoké odolnosti proti korozi se tyto slitiny používají v chemickém průmyslu. Větší použití je v průmyslu leteckém (při stavbě draků a motorů tam, kde nevyhovují slitiny Al). Speciální slitiny neželezných kovů Jsou to slitiny pro kluzná ložiska a pájky. Pro kluzná ložiska se používá dvou typů slitin - těžkotavitelné a lehko tavitelné slitiny. Kromě těchto slitin jsou slitiny používané výhradně na ložiska. Jsou to tzv. kompozice. Základním kovem je olovo s cínem nebo cín. Slouží k vylévání ložisek pro velké rychlosti a tlaky do 12MPa. Dělíme je na kompozice cínové a olověné. Cínové kompozice obsahují cín, antimon a měď. Olověné kompozice jsou slitiny Pb, Sn, Sb a Cu. Pájky jsou slitiny neželezných kovů. Podle teploty tavení rozdělujeme pájky na měkké s teplotou tavení nižší jak 500 C a tvrdé (nad 500 C). Naše norma rozeznává pájky cínové, hliníkové, mosazné, niklové olověné a stříbrné. Kovové prášky Prášková metalurgie se zabývá výrobou prášků čistých kovů, slitin a kovových sloučenin a jejich zpracováním tlakem a teplem na polotovary nebo hotové výrobky. Materiál se při tepelném zpracování netaví, zůstává ve stavu tuhém. Tento druh technologie se nazývá slinování nebo spékání. Vyrábějí se prášky všech technicky důležitých kovů a jejich slitin, buď mechanicky (drcením, mletím, rozprašováním), nebo chemickou a fyzikálně chemickou redukcí. Zrna prášků musí mít určitou velikost a tvar. Kovové prášky jsou normalizovány. Jsou rozděleny podle chemického složení prášků. Označení jednotlivých jakostí je stejné jako u ocelí, tj. pětimístným číslem a doplňkovou číslicí. První dvojčíslí je 18. Další tři čísla určují blíže materiál prášků, např. železné prášky mají třetí číslo nulu. Doplňková číslice udává druh prášku podle zrnitosti. Číslo normy jakosti je číslo šestimístné a je vytvořeno stejně jako u všech hutních materiálů předřazením značky ČSN a číslicí 4 před číselnou značku. Např. ČSN 41 80XXXX.X. Kovový odpad Odpad železných i neželezných kovů je důležitou surovinou pro hutě a slévárny. Proto je ve strojírenských závodech snaha dodat hutím a slévárnám co největší množství odpadu.

8 8 Ocelový a litinový odpad Norma ČSN rozeznává různé druhy odpadů. Pro naše potřeby má největší význam tzv. zpracovatelský odpad, který vzniká při zpracování oceli a litiny, např. třísky, odřezky a zmetky při obrábění, lisování aj. Hutě a slévárny požadují jen kvalitní odpad, tj. odpad neznečištěný jinými kovy nebo slitinami. Norma určuje způsob označování odpadu v technických podkladech. Ocelový a litinový odpad se označuje pětimístným číslem, kde první tři číslice vyjadřují třídu odpadu, a čtvrtá a pátá číslice vyjadřuje druh odpadu, jako např. ocelové třísky, drobné výseky apod. XXX Třída XX druh V popisovém poli strojnických výkresů v rubrice třída odpadu se vyplňuje jen třída odpadu. Číslo třídy odpadu se vyhledá v uvedené normě nebo v materiálových listech, případně v technických příručkách. Jsou to čísla 001 až 195 pro ocelový odpad a čísla 211 až 247 pro litinový odpad. Odpad neželezných kovů Na rozdíl od ocelového odpadu se odpad neželezných kovů označuje šestimístným číslem podle ČSN Tři čísla tvoří třídu odpadu a tři druh odpadu. Neželezným kovům přísluší čísla tříd odpadu 311 až 912.

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ A JEJICH SLITINY Neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa a jeho slitiny. Neželezné kovy se používají jako : konstrukční materiál, surovina pro výrobu slitinových ocelí, povrchové úpravy.

Více

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 2 _ N E Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin Výroba surového železa surové železo se vyrábí ve vysokých pecích (výška cca 80m, průměr cca 15m) z kyslíkatých rud shora se pec neustále plní železnou

Více

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 9: KOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Směrnice OPVK_IVK_c14_2009-11-14 Třídění, označování a základní informace o kovových materiálech se zaměřením na oceli podle ČSN a EN pro projekt

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15 ALUPLUS 1 Obsah L profily nerovnoramenné......................................................2 L profily rovnoramenné........................................................3 T profily..................................................................3

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské 9. NEŽELEZNÉ KOVY Význam - specifické vlastnosti - i malá množství rozhodují o spolehlivosti, výkonu a využití celého zařízení (součásti elektrických obvodů, kontakty, pružiny, korozně a tepelně namáhané

Více

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec Technické materiály - Technické materiály se dělí na kovové a nekovové - Kovové jsou ţelezné kovy ( oceli a litiny ) a neţelezné kovy ( lehlé: slitiny hliníku, těţké slitiny mědi ) Surové železo - Je měkké,

Více

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Rozdělení ocelí ke tváření podle Rozdělení ocelí podle ČSN 42 0002 : 78 ČSN EN 10020 : 01 (42 0002) (rozdělení národní) (rozdělení podle evropské

Více

Vítězslav Bártl. duben 2012

Vítězslav Bártl. duben 2012 VY_32_INOVACE_VB03_Rozdělení oceli podle chemického složení a podle oblasti použití Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Katalog barevných kovů

Katalog barevných kovů CÍNOVÝ BRONZ Katalog barevných kovů 2015 2016 BRONZ MOSAZ MĚĎ OBSAH BRONZ BRONZ 4 35 CÍNOVÝ CuSn12, CuSn7Zn4Pb7, CuSn5Zn5Pb5, CuSn12Ni2, CuSn11Pb2, CuSn10 4 21 HLINÍKOVÝ CuAl10Fe5Ni5, CuAl10Ni5Fe4, CuAl10Fe3Mn2,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.12 1.část: Neželezné kovy a jejich slitiny Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím

Více

Vlastnosti technických materiálů

Vlastnosti technických materiálů Vlastnosti technických materiálů Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu

SLITINY ŽELEZA. Přehled a výroba materiálu Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0304

CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Technické materiály Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Kovy,

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Hliník a slitiny hliníku

Hliník a slitiny hliníku Hliník a slitiny hliníku Slitiny hliníku patří kromě ocelí nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. Z taveniny tohoto

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury. 3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU OZNAČOVÁNÍ OCELI DLE ČSN EN Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu

Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu Materiály Základní požadavky: mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu nesmí se měnit při provozních podmínkách mechanické vlastnosti jsou funkcí teploty vliv zpracování u kovových materiálů (např.

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti 194 000 189 000 173 000. Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C 1 SVERKER 3 2 Charakteristika SVERKER 3 je wolframem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Maximální odolnost proti opotřebení Vysoká

Více

Označování materiálů podle evropských norem

Označování materiálů podle evropských norem Označování materiálů podle evropských norem 1 2 3 Cílem této přednášky je srovnat jednotlivá značení ocelí 4 Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 (42 0002) Oceli ke tváření jsou ocelové materiály, jejichž

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

dělení materiálu, předzpracované polotovary

dělení materiálu, předzpracované polotovary dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální

Více

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání r : M HLUCHÝ, J KOLOUCH, R PAŇÁK I I, S ROJIRENSKA echnologie POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1 díl 2, upravené vydání / /,\\1// -- -- SCientia, spol s ro, pedagogické nakladatelství Praha 2001 \ OBSAH

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní:

Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní: Slévárenské slitiny Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní: tavitelnost - je schopnost kovů a slitin přecházet ze stavu pevného do stavu kapalného; zabíhavost

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

Z k á l k ad a n d í n š k š o k l o a a B r B un u t n ál á, R m ý ař a ov o s v k s á k á 15

Z k á l k ad a n d í n š k š o k l o a a B r B un u t n ál á, R m ý ař a ov o s v k s á k á 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Praktické práce 9. ročník Kovové materiály (slitiny železa a uhlíku, litina, slitiny neželezných kovů) 08. 09. / 2012 Ing. Martin Greško Železné kovy Kovy se získávají

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21 SVERKER 21 1 SVERKER 21 2 Charakteristika SVERKER 21 je molybdenem a vanadem legovaná nástrojová ocel s vysokým obsahem uhlíku a chrómu, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: TVÁŘENÍ Nástroje

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

POLOTOVARY. Základní rozdělení polotovarů

POLOTOVARY. Základní rozdělení polotovarů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Návarové plné dráty pro technologii TIG (WIG)

Návarové plné dráty pro technologii TIG (WIG) Návarové plné dráty pro technologii TIG (WIG) Návarové plné materiály pro technologii TIG (WIG) je vedle naší nabídky laserových návarových drátů, dalším sortimentem v oblasti přesného navařování. Všude

Více

v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV II. C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV II. C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. . v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV I, II... C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. -- i, 14 UVOD 1 14.1 Historická poznámka l 14.2 Současný stav použití technických materiálu 4 14.3 Technické materiály

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 23. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Normy technických dodacích podmínek - přehled

Normy technických dodacích podmínek - přehled Tyčová ocel a drát válcované za tepla ČSN EN 10025-1 vyd. 2005-09 ČSN EN 10083-1 vyd. 2007-01 ČSN EN 10088-1 vyd. 2005-11 ČSN EN ISO 4957 vyd. 2003-01 Výrobky válcované za tepla z konstruk- Oceli k zušlechťování

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky technologičnost konstrukce odlitků, výhody a nevýhody slévání v porovnání s ostatními technologiemi, slévárenské materiály - vlastnosti a podmínky odlévání, technologické

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky Pod značkou Aweld nacházejí naši zákazníci již celou řadu let velice kvalitní přídavné svařovací materiály, jako jsou svařovací dráty pro CO 2, hořáky, příslušenství a doplňky. Klademe velký důraz na vysokou

Více

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto mateirálů. Děkuji Ing. D.

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 EN 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT Tematické okruhy pro ústní maturity STT 1 ) Statické zkoušky pro zjišťování pevnosti materiálu druhy zkoušek, zkušební zařízení zkušební vzorky grafické závislosti, vyhodnocení zkoušek, výpočetní vztahy

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více