Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy."

Transkript

1 Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy Jan Ježek, 6 let 2011

2 Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého zaloţení. Základní umělecká škola i přes svůj věk je stále čilá a plná nápadů. Je mladá především duchem a atmosférou, kterou zde vytváří kolektiv skvělých lidí, abyste byli spokojeni vy a hlavně pak všechny generace ţáků, které zde působily a které k nám ještě zajisté svou cestu najdou. Ve škole se nachází celá nabídka uměleckých aktivit - výuka na jednotlivé nástroje, soubory, komorní hra, taneční, dramatický a výtvarný obor. Naše škola za celá léta své existence vychovala několik generací amatérských, ale i profesionálních umělců v různých oborech i ţánrech. Nejstarší informace o škole byly zapsány učitelkou paní B. Purmovou Ţelezníkovou. Pokračoval v něm pan řed. M. Drašner a řed. D. Dachsová. Pouţité informace v této kronice nejsou vyčerpávající, ale informují nás o základní historii školy v průběhu let nynější ředitel František Zima 2

3 Kronika září 1961 byla zřízena v Dobrušce pobočka Lidové školy umění v Opočně, jejímž ředitelem byl pan Josef Kováříček. Škola měla 58 ţáků, z toho 20 v přípravném ročníku vyučující byli: Bohuslava Purmová ( Ţelezníková ) klavír, pověřena zastupováním ředitele, Vladimír Homolka housle. Škola neměla vlastní budovu, vyučovalo se ve třídách Základní devítileté školy Fr. Kupky 15. června 1962 navštívil školu krajský inspektor J. Vedlich a provedl hospitaci u obou vyučujících. 16. června 1962 pořádala škola první koncert ţáků v závodním klubu JAS, na koncertě spoluúčinkovali i ţáci opočenské LŠU. 3

4 4

5 k 1. září 1962 byla na vlastní ţádost přeloţena na LŠU v Dobrušce Marie Rathouská, odborná učitelka houslí, která dosud učila v Čáslavi. Škole byly přiděleny 3 malé učebny v 1. poschodí bývalého Osvětového domu, vyučovalo se zde hře na klavír a housle, hudebním naukám a přípravné hudební výchově se vyučovalo i nadále ve třídách ZDŠ. Na škole byl zaloţen výtvarný obor, který vyučovala učitelka Eliška Horáková v učebnách ZDŠ, pro tento obor se přihlásilo 16 ţáků, hudební obor měl 69 ţáků. Ţákovský koncert se konal 8. června 1963 opět v Závodním klubu JAS V tomto roce byl zřízen taneční obor, jehoţ externí učitelkou byla Olga Podruhová z Nového Města n. Metují, vyučovalo se v tělocvičně ZDŠ a přihlášeno bylo 32 ţáků, hudební obor měl 76 ţáků a výtvarný obor 33 ţáků. 19. června 1964 uspořádala škola v ZK JAS 1. koncert konzervatoristů, na kterém účinkovali bývalí ţáci školy: P. Fiala (klavír), J. Václavková (housle), J. Pilc (kontrabas), L. Malík (klavír), J. Polák (klavír). Koncert byl velmi úspěšný a u posluchačů byl přijat s velkým nadšením Do hudebního oboru byl přijat nový učitel L. Malík, absolvent státní konzervatoře v Kroměříţi, vyučoval klavír a sólový zpěv. Počet ţáků: hudební obor 81 ţáků, výtvarný obor 58 ţáků, taneční obor 20 ţáků. Vedle jednoho tradičního ţákovského koncertu byl pořádán ještě malý ţákovský koncert v pěveckém sálku v závodní jídelně Pro tento rok byly škole přiděleny i další místnosti v 1. poschodí Osvětového domu. Takţe celé poschodí patří nyní škole. Pro oční onemocnění M. Rathouská v září nenastoupila a zároveň bez náhrady odešel ze školy externí učitel V. Homolka, takţe houslové oddělení bylo nyní bez učitele. O výpomoc byl poţádán odborný učitel Dulíček, který dojíţdí do Dobrušky z Týniště a zde učí 8 hodin houslové hry, 5 zbývajících ţáků houslového oddělení dojíţdí do LŠU v Opočně byl v Dobrušce pořádán Večer melodramů, na kterém účinkovali divadelní 5

6 ochotníci a hudební doprovody provedli učitelé LŠU Opočna a Dobrušky. Malý ţákovský koncert byl uspořádán poprvé v malém sále LŠU , hudební obor - 59 ţáků, PHV 23 ţáků, výtvarný obor 34 ţáků, taneční obor 24 ţáků. Celkový stav ţáků Na LŠU v Opočně nastoupil nový učitel J. Sedlák pro vyučování hře na klarinet a kytaru. 15 ţáků z Dobrušky vyučuje na LŠU v Dobrušce, učí v malém hudebním sále. Škola přijala pozvání LŠU v Litovli na výměnný koncert. Pro tento koncert, který se uskutečnil v Litovli 3. června 1967 byli vybráni nejlepší ţáci LŠU v Opočně a v Dobrušce. Z Dobrušky to byli tito ţáci: O. Pavlíková, J. Komínek, I. Kosařová, D. Sedláčková, M. Fingrálová ( klavír ), V. Šmídová, M. Šotalová, I. Purm (housle), R. Šoléřová (zpěv), J. Pohl a V. Tošovský (klarinet), M. Šmída (akordeon), D. Pavlová (kytara), M. Hartmanová (čtení průvodního slova). Z LŠ v Opočně kromě sólistů téţ taneční soubor a smyčcový orchestr. Koncert v Litovli byl spojen se školním autobusovým výletem do Mladičské jeskyně, na hrad Bouzov a zámek Úsov následujícího dne. Hudební obor 97 ţáků, taneční obor 17 a výtvarný obor 29 ţáků Vyučování výtvarného oboru od E. Horákové přejímá Jana Trnková, odborná učitelka ZDŠ. Základní devítiletá škola nehodlá uţ nadále trpět vyučování výt. oboru LŠU ve svých učebnách a tak MěNV přiděluje k tomuto účelu LŠU bývalý krám v domě paní Hartvichové u kostela, který jí byl tehdejším reţimem zkonfiskován. 27. října 1967 pořádaly dobrušská a opočenská LŠU zájezd do Hradce Králové na smetanovskou soutěţ. Výtvarný obor se účastnil mezinárodních výtvarných dětských soutěţí ( Egypt, Skandinávie, New York). V červnu 1968 uspořádal velkou úspěšnou výtvarnou ţákovskou výstavu ţákovských prací z LŠU Opočna a Dobrušky v zámeckém letohrádku v Opočně a tutéţ výstavu instaloval 2. července 1968 v zasedací síni MěNV v Dobrušce. Hudební obor 67 ţáků, PHV 20 ţáků, výtvarný obor 28 ţáků, taneční obor 29 ţáků L. Malík odchází na vlastní ţádost na LŠU ve Vyškově, aby mohl dálkově studovat zpěv na AMU v Brně. Na jeho místo přichází M. Drašner z LŠU v Králíkách. Bude vyučovat klavíru, sólovému zpěvu, sborovému zpěvu a hře na akordeon, přebírá téţ vyučování hudebních nauk M. Drašner zaloţil na LŠU v Dobrušce pěvecký soubor, který dosáhl v krátké době velmi pěkných výsledků. Jiţ před zaloţením pobočky LŠU v Dobrušce byli její učitelé, spolu s opočenskými, členy Opočenského komorního orchestru, který se skládá z učitelů a amatérů, pořádá kaţdý týden pravidelné zkoušky a účinkuje na veřejných koncertech. Ve dnech 28. a 29. listopadu 1968 uspořádal tento orchestr 3 výchovné a 2 večerní koncerty v Dobrušce a v Opočně ve prospěch vesničky SOS. Ţáci výtvarného oboru vytvořili k tomuto účelu sérii zdařilých grafických listů, které byly prodávány místo vstupenek. 7. prosince 1968 byly tyto grafické listy uveřejněny v televizním vysílání Vlaštovky. Ţáci hudebního oboru LŠU se účastnili soutěţe tvořivosti mládeţe, jejíţ místní kolo se konalo 6

7 24. května 1969 v Opočně a v Dobrušce, okresní kolo 20. února 1969 v Rychnově n. Kn. a krajské kolo 15. března 1969 v Pardubicích. Do krajského kola se dostali z Dobrušky tito ţáci: M. Drašner, H. Bučková a D. Sedláčková (klavíry). Výtvarný obor uspořádal výstavu na Pedagogické fakultě v HK. V červnu 1969 byla výstava na MěNV v Dobrušce. Výtvarné práce ţáků LŠU v Dobrušce byly zveřejněny v časopise Výtvarná výchova. Vedoucí výtvarného oboru, Jana Trnková, posílá pravidelné zprávy do Kulturního kalendáře Dobrušky. Uvedla také (v HK) pedagogické čtení na téma Talentové zkoušky na LŠU v Dobrušce. Na mezinárodním kongresu Insea byly demonstrovány dětské výtvarné práce LŠU v Dobrušce. Grafické práce, vytvořené pro koncert Opočenského komorního orchestru ve prospěch vesničky SOS, byly zveřejněny v televizním vysílání Vlaštovky. Stav ţáků v hudebním oboru zůstává téměř stejný jako v min. roce hud. Obor 65 ţáků, PHV 18 ţáků, taneční obor 22 ţáků. Počet ţáků ve výtvarném oboru stoupl z 28 min. roku na V září 1969 se LŠU v Dobrušce stává samostatnou školou. Jejím ředitelem jmenoval Okresní národní výbor v RK Miroslava Drašnera. Ve snaze udrţet na škole všechny ţáky loňského přípravného ročníku, rozšiřuje ředitel školy učitelský sbor. O výpomoc v klavírním oddělení poţádal pani Julii Škornovou, učitelku hudebních kurzů v závodním klubu JAS. Vyučování všech hudebních nauk svěřil Karlu Porkertovi z Deštného, absolventu praţské konzervatoře (aprobace kytara + viola). 2 hodiny klavírních doprovodů v tanečním oddělení svěřuje ředitel L. Moravcové, absolventce průmyslové školy v Dobrušce, schopné ţákyni paní Škvrnové. Za Janu Škvrnovou, která je v nemocničním léčení, přebírá vyučování výtvarného oboru Marie Dachsová, absolventka Umělecko-průmyslové školy v Praze. 1. ledna 1970 se vrací do školní sluţby Jana Trnková. Na místo paní B. Hubáčkové, nastoupila paní L. Mervartová od 1. března 1969 jako uklizečka. Po osamostatnění školy a zvýšení počtu ţáků i učitelů byla ustanovena národním výborem školnicí na naší LŠU. V tomto školním roce byl zaveden ve výtvarném oboru experimentální ročník mateřské školy, ojedinělý v celostátním měřítku, který pořádá pravidelné průběţné výstavky dětí celkový počet ţáků 211: hudební obor 87, taneční 42 a výtvarný 82 ţáků. Po návratu J. Trnkové z léčení značně stoupl počet zájemců o výtvarný obor, takţe koncem šk. roku vykazoval tento obor 120 ţáků. v hudebním oboru se vyučovalo hře na tyto nástroje: klavír 46 ţáků, housle 18 ţáků, akordeon 3 ţáci, sólový zpěv 2 ţáci, kytara 1 ţák přípravný ročník měl 17 ţáků, pěvecký sbor 25 ţáků a houslová souhra 5 ţáků navštívil školu krajský inspektor Josef Vedlich z HK. 7

8 V tomto šk. roce byla vyhlášena Soutěţ tvořivosti mládeţe pro lidové nástroje a soubory. Místní kolo se konalo v Dobrušce Účastnil se ho pěvecký soubor pod vedením M. Drašnera a přípravný ročník hudebního oboru (zpěv s doprovodem orffovských nástrojů učitelka B. Purmová) oba soubory mimo soutěţ. Ze sólistů zde soutěţili Š. Černý a J. Cvejnová (akordeony). Všichni účastníci ( i soubory ) postoupili do okresního kola, které se konalo v RK Do krajského kola v Pardubicích ( ) postoupila J. Cvejnová. Š. Černý získal 2. místo v okresní soutěţi. Na oslavu 25. výročí osvobození naší vlasti uspořádala naše škola spolu s LŠU Opočno koncert ţáků v Dobrém uspořádali učitelé LŠU v Dobrušce koncert k 200. výročí narození L. van Beethovena. v sobotu se uskutečnil v Malém sále LŠU tradiční koncert konzervatoristů, účinkovali na něm Ivona Stránská ( housle ), Alexandra Kanárková ( klavír ), Marta Poláková ( flétna ) a Jan Molinger ( hoboj ), všichni studující státní konzervatoře v Brně. Jana Trnková, uč. výtvar. oboru, provedla v prosinci 1969 v RK pedagogické čtení na téma Talentové zkoušky na LŠU v Dobrušce. V dubnu 1970 uspořádala na poţádání Krajského ped. Ústavu v HK přednášku o psychologii dětského výtvarného projevu pro učitele výtvarného oboru v místě ústavu. V červnu se účastnil výtvarný obor okresní dětské soutěţe Dítě a výtvarný projev v RK, kde ve všech kategoriích obsadil první místa. Ve dnech 25. a se konala v Dobrušce vědecká konference o Národním obrození Podorlicka za účasti našich vynikajících vědeckých pracovníků univerzitního prof. J. B. Čapka, Doc. dr. R. Praţáka Csc, Doc. dr. M. Hrocha Csc Od 1. září 1970 přiděluje MěNV v Dobrušce celou budovu bývalého Osvětového domu Lidové škole umění s tou výhradou, ţe v dolejší velké učebně a v místnosti s ní sousedící bude dočasně umístěna Zvláštní škola. Od 1. září nastupuje na LŠU nový učitel Jiří Pilc z Dobrého, absolvent kroměříţské konzervatoře (kontrabas + klarinet), je výborný pianista a improvizátor, přejímá tedy všechny klavírní doprovody v tanečním oboru, vyučuje hře na klavír, akordeon a klarinet. 1. září otevírá LŠU v Dobrušce detašovanou třídu v Dobřanech, kde vyučuje učitel K. Porkert z Deštného (7 ţáků). Celkový stav ţáků na začátku šk. roku je 249, z toho má hudební obor 119, taneční 26 a výtvarný 104. Hudební obor má tyto nástroje: klavír, housle, akordeon, kytara a sólový zpěv. Automobilové závody, u.p. závod v Kvasinách vypsaly v září II. Ročník dětské výtvarné soutěţe nazvané Autokresba Soutěţ byla vypsána na téma 1) Já, svět a automobil pro děti 10 a 15 let a 2) Sportovní automobil pro děti do 18 let. Ţáci naší LŠU vyhráli 1. a 3. cenu. 1. cenu vyhrál Pavel Radkovič za kresbu nazvanou 8

9 Jaké auto bych chtěl, 3. cenu dostala Jana Melicharová za kresbu s názvem Strašně líné auto , kdy jiţ byly známy výsledky soutěţe, přijeli do dobrušské LŠU pracovníci čsl. Televize a natočili v učebnách výtvarného oboru děti při práci a krátký rozhovor s učitelkou výtvarného oboru, Janou Trnkovou se konaly na ZDŠ v Pulické ul. politické prověrky učitelů dobrušské LŠU. Komisi předsedal ředitel školy L. Bodlák, členkami komise byly učitelky M. Konečná a B. Neumanová. Přísedící byl ředitel LŠU M. Drašner. Všichni byli prověřeni. K výročí 75. narozenin prezidenta republiky L. Svobody byl uspořádán slavnostní večer v zasedací síni MěNV. Ţáci LŠU se účastnili této oslavy krátkým koncertem se konalo okresní kolo Soutěţe tvořivosti mládeţe na LŠU v Dobrušce. Soutěţilo se ve zpěvu a v komorních souborech. Vítězové okresního kola A. Tomášová a M. Bělská (sólový zpěv), pěvecké kvarteto (D. Sedláčková, M. Bělská, A Tomášová a V. Šmídová) a pěvecký soubor postoupili do krajského kola v Hradci Králové vykonali inspekci na naší škole okresní školní inspektor František Škop a krajský školní inspektor Antonín Šimeček. Nebylo shledáno závad odchází ze školy na vlastní ţádost učitel J. Pilc a na jeho místo nastupuje 1.5. Petr Fiala, absolvent brněnské konzervatoře. Bude vyučovat klavíru, akordeonu a korepetovat v hodinách taneční výchovy. Vyučování hře na klarinet převzal externě MUDr. Vladimír Wisinger maldší účinkovali ţáci naší LŠU na okresním koncertu Lidových škol ve Vamberku v tomto roce absolvovali I. Cyklus tito ţáci: Dana Sedláčková a Markéta Suchánková ( klavír ), Martin Jeţek (výtvarný obor), Boţena Peterová a Eva Netíková ( taneční obor ) V tomto školním roce měla LŠU v Dobrušce 261 ţáků ve třech oborech hudebním, tanečním a výtvarném. Detašovaná učebna v Dobřanech měla 8 ţáků na kytaru. v letošním roce absolvovali I. cyklus hudebního oboru 3 ţáci: Vladimíra Boháčová, Miroslav Drašner a Boţena Veverková. Miroslav Drašner se podrobil přijímací zkoušce na konzervatoři v Brně a byl přijat ve studiu do klavírního oddělení. Na škole byl ţákem ředitele školy. Významnou akcí pro školu i město je zaloţení komorního orchestru při LŠU, sloţeného z učitelů a ţáků školy, rodičů a dobrých hudebníků z blízkého okolí. Byl zaloţen v únoru Komorní orchestr má 14 členů, dirigentem je ředitel školy M. Drašner. Ke 130. výročí narození Antonína Dvořáka uspořádala škola ve spolupráci s pěveckým sborem Praus z Rychnova n. Kn. Koncert z díla skladatele. Na závěr koncertu byla provedena Školní scéna z opery Jakobín s dětským pěveckým sborem LŠU. Tento koncert byl proveden Na 1. máje při slavnostním otevření domku F. L. Věka hrálo dobrušské kvarteto a zpíval řed. školy M. Drašner skladbu F. L. Heka. Totéţ bylo provedeno odpoledne v místním kině při besedě s představiteli seriálu F. L. Věk.Výtvarný obor se zúčastnil soutěţe Dítě, mír a umění. V okresním kole se umístilo 5 ţáků, kteří obdrţeli diplom a peněţitou odměnu. Byly to ţákyně Denisa a Patrisie Trnková, Jana Melicharová, S. Bodláková a J. Musilová. V celostátní soutěţi obdrţela Denisa Trnková 1. místo. Diplom jí byl předán na Hradě v Praze. Krajské kulturní středisko vypsalo soutěţ pro taneční obor. Z naší školy se zúčastnil II. ročník a získal 3. místo. Soutěţ se konala v Ústí nad Orlicí. Při výstavě k 1. máji navštívila školu a výstavu delegace herců z televizního seriálu F. L. Věk. 9

10 září nastupuje na školu nový učitel Vlastimil Ţelezník, absolvent Střední hudební školy internátní pro mládeţ s vadami zraku v Praze. Jeho hlavní obor je trubka, vedlejší housle. LŠU v Dobrušce je tedy rozšířeno o obor dechových nástrojů ţesťových. V letošním roce byla vypsána soutěţ pro lidové a dechové nástroje. Místního kola se zúčastnilo 10 ţáků na akordeon, kytaru a trubku. Do okresního kola postoupilo 5 ţáků. 1. místo získal Š. Černý na akordeon, 2. místo dostal J. Ondrák kytara. Na vlastní ţádost odchází z naší školy a ze školství vůbec učitel Petr Fiala. Bude působit jako profesionální hudebník v tanečním orchestru v Karlových Varech. V březnu vykonal hospitaci na škole krajský inspektor Antonín Šimeček V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 290 ţáků. Ze školy odešel učitel P. Fiala a řediteli školy se nepodařilo získat za něho náhradu. Povolením ONV v Rychnově n. Kn. Byla přijata uč. Škvrnová na celý úvazek. Akordeony vyučovala D. Pavlová, posluchačka 5. ročníku státní konzervatoře v Kroměříţi. Hudební nauky vyučovala Magda Strnadová, posluchačka Pedagogické fakulty v HK, kde studovala obor hudební výhova a čeština. Za nemocnou Dr. Janu Trnkovou zastupoval akad. sochař A. Trnka a prof. J. Güttner Soutěţe Z. Nejedlého v městském kině se zúčastnili a do krajského kola postoupili pěvecký soubor a Pavla Černá (sólový zpěv). Pěvecký soubor získal v krajském kole 3. místo. Taneční oddělení soutěţilo v Chrudimi a odtud postoupilo do krajského kola v Hradci Králové, kde dostalo čestné uznání. Výtvarné oddělení odeslalo své práce na mezinárodní soutěţ do Polska. letos poprvé byl uspořádán koncert absolventů LŠU. I. cyklus absolvovali: Hana Bučková, Petr Čtvrtečka a Milada Polzerová, II. cyklus Markéta Suchánková, Dana Sedláčková a Blanka Vohralíková. Koncert se konal v malém sále LŠU. Učitelé Lidových škol umění oslavili Rok české hudby společným vystoupením v Opočně, v Rychnově n. Kn. a v Dobrušce. Kaţdá škola přispěla do programu několika skladbami jubilujících skladatelů. Při LŠU byl zaloţen ţenský pěvecký sbor sloţený ze ţákyň školy a místních zpěvaček, které dříve navštěvovaly pěvecký sbor Vlasta. Sbormistrem je ředitel školy M. Drašner, jméno Vlasta bylo ponecháno z tradice předcházejících sborů Vlasta a Dobroš. V dechovém oddělení LŠU byla zaloţena fanfárová skupina. Vede ji V. Ţelezník V tomto školním roce měla škola celkem 252 ţáků, vyučování hudebních nauk převzala za Magdu Strnadovou, která odešla, Jana Sobotková, uč. ZDŠ v Opočně, má kvalifikaci pro hudební výchovu a ruský jazyky tento školní rok byl zaměřen na oslavy 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou letošní soutěţ lidových škol umění byla pro sólový a 4 ruční klavír a pro sólové housle a houslová dua. V místním kole soutěţilo 16 ţáků, do 10

11 okresního kola v RK postoupilo 8 ţáků v sólové hře, dvě dvojice 4 ručního klavíru a 3 dvojice houslová dua. V klavírní soutěţi postoupilo do okresního kola 5 ţáků a všichni získali pěkné umístění na předních místech ve svých ročnících: Libor Čapek 1. cena s postupem do krajského kola (6.roč.), Zdeňka Dědková (2/II) 1. cena s postupem do kraj. Kola, Milan Mádr (4.roč.) - 2. cena, Jitka Kalendová (3.roč.) - 3. cena, Lenka Remešová (4.roč.) - 3. cena, Pavel a Petr Heřmanovi (4 ruční klavír) 1. cena s postupem do krajského kola, Libor Čapek a Boţena Veverková (4 ruční klavír) 2. cena. V houslovém oboru postoupili do okresního kola 3 ţáci a 3 houslová dua. Všichni se umístili na předních místech: J. Petera ( 5.r.) - 1. místo, M. Štěpánová ( 3.r.) - 1. místo, S. Michlová ( 3.r.) - 2. místo. Houslová dua: S. Michlová M. Štěpánová 1. kategorie 1. místo, J. Petera K. Šolín 2. kategorie 1. místo, J. Pincová V. Pařízek 2. kategorie 2. místo. Do krajského kola soutěţe, které se konalo v Novém Městě n. M. postoupili z naší školy: Libor Čapek, Zdeňka Dědková a Pavel a Petr Heřmanovi. Libor Čapek získal v krajském kole čestné uznání. V tomto šk. roce provedl dvakrát inspekci okresní šk. inspektor J. Kimel Absolventský koncert se konal a účinkovali na něm tito ţáci: Štěpán Černý, Milan Ondrák, Věra Hejzlarová, Milena Lukášková, Boţena Veverková, Zdena Veverková, Libor Čapek, Pavel a Petr Heřmanovi, Josef Frýda, Stanislav Kupka a Jana Prázová Výtvarný obor vede od Milan Bořek, absolvent umělecko-průmyslové školy sklářské v Ţelezném Brodu. J. Trnková odešla do Lomnice n. Popelkou. V letošním roce byl zaveden nový obor literárně dramatický, vyučujícím je Vladislav Balcar, dlouholetý pracovník ochotnického divadelního spolku Šubert. Hudební obor 147 ţáků, výtvarný obor 69 ţáků, taneční obor 46 ţáků a literárně dramatický 7 ţáků. Výtvarný obor se letos zapojil do tří soutěţí: Děti, mír a umění; Dětský výtvarný projev; Alšova země. Ve všech soutěţích získal obor pěkná umístění. V září letošního roku provedli inspekci na naší škole okresní školní inspektorka Věra Růţičková a krajský inspektor Ant. Šimeček místo nemocné Jaroslavy Křelinové nastoupila jako školnice Gisela Syrůčková od Hudební obor 137 ţáků, výtvarný 68 ţáků, taneční 57 ţáků, literárně dramatický obor 7 ţáků v tomto roce byli učitelé zapojeni do studia na středním stupni stranického vzdělání. Školení se konalo v LŠU v Rychnově n. Kn., kde přednášeli ředitelé škol a někteří vybraní učitelé na předepsaná témata. Semináře k předepsaným tématům organizovali ředitelé jednotlivých škol na svých pracovištích. Závěrečný seminář byl uspořádán na LŠU v Rychnově n. Kn. za přítomnosti člena ideologického oddělení OV KSČ pana Broţka a vedoucího OPS pana Dobeše, který celý rok školení vedl. Závěr semináře zhodnotil Broţek kritickým rozborem o smyslu školení učitelů. V tomto roce byla škola vybavena dechovými nástroji z finančních prostředků ONV ke zřízení dechového orchestru. Libor Čapek, absolvent klavírního oddělení ze třídy B. Ţelezníkové, byl přijat ke studiu klavíru na státní konzervatoři v Brně. 11

12 Věra Šolínová ( Martinová ), ţákyně kytarového oddělení D. Dachsové, byla přijata do 2. ročníku brněnské konzervatoře. Josef Frýda, absolvent 2. cyklu dechového oddělení Vlastimila Ţelezníka, byl přijat k vojenské hudbě v Hradci Králové Celkový stav ţáků na konci roku byl 287 ţáků: hudební obor 120 ţáků, přípravná hudební výchova 24 ţáků, výtvarný obor 41 ţáků, v tanečním oboru 56 ţáků. Byla vypsána soutěţ lidových škol umění pro klavír, housle a houslové dua. Do krajského kola, které se konalo v Pardubicích postoupili 2 ţáci klavírního oddělení: Pavlína Víchová ( 6.roč.) a Milan Mádr ( 7.roč.) - 3. cena krajského kola. Houslová soutěţ měla krajské kolo v Ústí n. Orl. Soutěţili v něm Jaroslav Petera (1./2) a Lenka Albrechtová (4r.). Oba získali česné uznání. Houslové duo Jaroslav Petera a Miroslava Štěpánová ( 6.r ) získalo 2. místo v krajském kole. Smetanovské klavírní soutěţe, která se konala opět v HK, se zúčastnila Pavlína Víchová ( 6.r.) absolventi: I. cyklus: - klavír: Jan Hejzlar, Přemysl Hejzlar, Zdeněk Jílek, Milan Mádr, Lenka Remešová - housle: Martin Večeřa - akordeon: Lenka Skaličková - trubka: Josef Soukup - kytara: J. Moravec, Tomáš Kočnar, Markéta Šimonová II. cyklus: - kytara: František Zima - trubka: Stanislav Kupka umístění absolventů: konzervatoř Pardubice Milan Mádr ţák 7.r. Klavírního oddělení ze třídy B. Ţelezníkové, František Zima absolvent 2. cyklu kytarového oddělení ze třídy D. Dachsové, na Uměleckoprůmyslovou školu obor propagant v Praze Jitka Jirmanová, ţákyně výtvarného oboru ze třídy M. Bořka. 12

13 13

14 Od je ve funkci školnice Františka Gütlerová, Gizela Syrůčková odešla do jiného zaměstnání. Celkový stav ţáků ke konci šk. roku je 265, z toho v hudebním oboru: 130 ţáků, ve výtvarném oboru: 46 ţáků, v tanečním oboru 33 ţáků, přípravné obory s LDO: 56 ţáků v tomto roce jsme si připomínali 80. výročí PO a Mezinárodní rok dítěte. K těmto výročím škola uspořádala tři veřejné koncerty ţáků. Byla vypsána soutěţ pro nástroje dechové a lidové. Místního (školního) kola se zúčastnilo 23 ţáků z toho na dechové nástroje 10 ţáků, na lidové nástroje 13. Do okresního kola postoupilo na dechové nástroje 6 ţáků, na lidové (kytara + akordeon) 7 ţáků. Do krajského kola postoupilo na lid. nástroje 3 ţáci a dechové 1 ţák. Obor výtvarný se zúčastnil soutěţí Děti, mír a umění, Dětský výtvarný projev a Alšova země. V soutěţi Děti, mír a umění obor získal 3 druhá místa. V Dětském výtvarném projevu se ţák Petr Vlček probojoval do národního kola. absolventi: II. cyklus Michal Pop (kytara) ze třídy K. Porkerta celkový stav ţáků je 298, z toho: obor hudební 159 ţáků, obor taneční 43 ţáků, obor výtvarný 79 ţáků, obor literárně dramat ţáků V letošním roce se ze ţáků dech. oddělení vytvořil dechový orchestr, má 18 členů. Obsazení: 3 flétny, 3 klarinety, 4 trubky, 1 tenor, 1 bariton, 2 lesní rohy, 1 tuba, 3 bicí škola byla vybavena dechovými nástroji. Ve výtvarné soutěţi získala ţákyně Zuzana Volfová 3. místo s věcným darem, ţákyně Zuzana Pešková získala 1. místo s postupem do krajského kola absolventi: II. cyklus Jaroslav Petera housle (ţák M. Rathouské) Jiří Novotný trubka (ţák Vl. Ţelezníka) v tomto školním roce na škole působili: ředitel: učitelé: Miroslav Drašner Bohuslava Ţelezníková Marie Rathouská Karel Porkert Daniela Štěpánová Vlastimil Ţelezník Jan Bořek Miloš Klestil (externí) Milan Bořek Jana Polzerová Vladislav Balcar (externí) František Poláček (externí) 14

15 od nastoupila do funkce školnice Jana Václavková, Františka Gütlerová je pak jako uklízečka v budově na náměstí. Celkový stav ţáků je 290, hudební obor: 155, výtvarný obor: 67, taneční obor: 51, literárně dramatický: 17. Vyhlášena soutěţ pro klavír, smyčcové nástroje, kytaru. Celkem soutěţilo 47 ţáků. Nejúspěšnější ţáci: M. Nosková, P. Víchová klavír, J. Dobešová kytara. Obor výtvarný se zúčastnil soutěţe: Děti, mír a umění, Dětský výtvarný projev, Alšova země, Děti, pozor červená. Nejúspěšnější ţákyně L. Korotničková její práce byla vybrána na výstavu na Kubě. Při škole pracuje ţenský komorní pěvecký sbor Vlasta. Letošního roku oslavil 100 let trvání sboru v Dobrušce. K tomuto výročí byl uspořádán OKS festival pěveckých sboru okresu Rychnov n. Kn. Zúčastnil se ho Prausův pěvecký sbor z RK sbormistr Jaroslav Ehl, pěvecký sbor Orlice z Kostelce n. Orl. - sbormistr Rudolf Forman, Ţenský komorní pěvecký sbor Vlasta - sbormistr Miroslav Drašner. Na závěr festivalu byla všemi sbory zazpívána 4. část kantáty B. Smetany Česká píseň - řídil M. Drašner. Od 1. září se začalo naplno vyučovat v nově opravených učebnách na náměstí čp. 83 absolventi II. cyklu Josef Soukup trubka, M. Šimonová kytara Stav ţáků ke konci školního roku: hudební obor 160 ţáků, výtvarný obor: 71 ţáků, taneční obor: 35 ţáků, literárně dramatický: 18 ţáků, celkem: 284 ţáků. Soutěţ pro dechové nástroje, smyčcové soubory a akordeon. V místním kole soutěţilo 36 ţáků. V okresním kole získal 1. místo Michal Valeský na akordeon. Jiří Novotný postoupil do krajského kola obor trubka. absolventi: II. cyklus: S. Michlová a M. Štěpánová housle, J. Prokopová a K. Sedláček trubka, P. Víchová a Z. Jílek klavír Stav ţáků: hudební obor: 148 ţáků, výtvarný obor: 79 ţáků, taneční obor: 44 ţáků, literárně dramatický: 16 ţáků, celkový stav: 287 ţáků. V roce 1980 odešla na mateřskou dovolenou Eva Kudrnová. Ve školním roce tento obor ( taneční ) vyučovala Jana Polzerová. Ve šk. roce od října červen vyučovala externě tento obor Ilona Šlitrová z Nového Města n. Met. Byla absolventka II. cyklu LŠU v Novém Městě n. Met. a zároveň studentkou gymnázia v Rychnově n. Kn.. 1. září 1982 nastoupila na školu pro obor taneční Jana Ficková z Náchoda. Klavírní doprovod k tanečnímu oboru měl Františel Poláček. Dechový orchestr se zúčastnil soutěţe ţáků LŠU a v okresním kole získal 2. místo. Školního kola se účastnil: dechový orchestr (18 ţáků), pěvecký soubor (30 ţáků), sólový zpěv 1. kategorie Petra Volková, 2. kategorie Ilona Linková, smyčcový orchestr. Do okresního kola postoupil dechový orchestr, pěvecký soubor, sólisté Petra Volková, Ilona Linková. Do krajského kola postoupil: pěvecký soubor, který získal čestné uznání. 3 místo v sólovém zpěvu získala Ilona Linková II. cyklus ukončili: Ilona Linková zpěv, Viktor Moravec housle absolventi: Lidmila Krčmářová kytara, Miloslava Nosková klavír, Luďka Korotničková. Studované obory si zvolili za své povolání a studovali: M. Nosková klavír Konzervatoř Pardubice, I. Linková - PdF HV/Čj Olomouc, L. Korotničková umělecká prům. škola Praha. 15

16 Stav ţáků: hudební obor 156 ţáků, výtvarný obor 87 ţáků, taneční obor 52 ţáků, literárně dramatický 15 ţáků, celkem 310 ţáků. II. cyklus ukončili: Lenka Albrechtová housle ze třídy M. Rathouské, Monika Barvířová flétna ( J. Bořek), Josef Skuček trubka ( V. Ţelezník), Vladislav Jiroud lesní roh ( M. Klestil ), Jana Dobešová kytara ( D. Dachsová ), Ivona Šrenková klavír ( B. Ţelezníková); výtvarný obor: Renata Kujalová, Věra Tačíková. Studovaný obor si zvolil za povolání Josef Skuček. Byl přijat do Vojenské hudební školy Víta Nejedlého v Roudnici n. Labem. Soutěţ hudebního oboru pro LŠU k Roku české kultury pro nástroje: klavír, housle, smyčcové nástroje a smyčcové dua a kytary. Soutěţe se účastnilo celkem 30 ţáků v uvedených nástrojích. Umístění: v krajském kole obor kytara obsadila 1. místo ţákyně uč. Dachsové L. Hrnčířová, 3. místo získal na klavír Jan Šváb 4. ročník (ţák M. Drašnera), L. Hrnčířová soutěţila za III. i II.cyklus Dětský pěvecký sbor školy se účastnil Písně přátelské. V okresním kole získal zlaté pásmo. V krajském kole získal pásmo bronzové, jelikoţ byl omylem zařazen mezi vyspělé sbory. Obor výtvarný zaslal své práce do druhého ročníku soutěţe LŠU 8 prací. Do celostátního kola byla vybrána 1 práce ţáků naší školy Stav ţáků: hudební obor 148 ţáků, výtvarný obor 83 ţáků, taneční obor 60 ţáků, literárně dramatický 16 ţáků, celkem 307 ţáků. Celkem I. cyklu hudebního oboru absolvovalo 11 ţáků, II. cyklus ukončila Miroslava Obechtnerová ţákyně smyčcového oddělení ze třídy M. Rathouské. Obor výtvarný ukončilo I. cyklus 10 ţáků, II. cyklus Irena Fialová. Výtvarný obor si zvolila za povolání a byla přijata ke studiu na PF v HK. Hudební obor v letošním školním roce soutěţil: v oboru akordeon, dechové nástroje, smyčcové soubory. V krajském kole v Náchodě soutěţil v dechových nástrojích Milan Vencl 4. ročník trubka ţák V. Ţelezníka a Vladislav Jiroud lesní roh za III. a II. cyklus a získal zde 3.místo. Je ţákem M. Klestila Obor taneční: pro tento rok byla poprvé vypsána soutěţ lidových škol umění. V okresním kole soutěţil 1., 2. a 3. ročník. Obor zde nezískal umístění. Vyučovala tento obor prvním rokem absolventka gymnázia Blanka Stránská z N.M.nad Metují. Obor výtvarný: odeslal své práce do soutěţe Děti mír a umění, zde nebylo získáno umístění obor literárně dramatický převzala od místo Vladislava Balcara učitelka ZŠ Alena Rohlenová. V letošní soutěţi v okresním kole v Týništi n. Orl. Získal obor 2. Místo Hudební obor: 146 ţáků, výtvarný obor: 82 ţáků, taneční obor: 63 ţáků, literárně dramatický obor: 21 ţáků, celkový stav: 312 ţáků Na návrh ONV odboru školství a ţádosti Olešnice v Orlických horách byla od otevřena detašovaná učebna v Olešnici. Byla pro ni přijata učitelka Melita Vodeničarová. Vyučuje zde kytaru a klavír 15 hodin. Na detašovanou učebnu v Dobřanech dojíţdí Karel Porkert a učí 6 h kytaru + housle. Hudební obor se zapojil do soutěţí LŠU vypsané letos pro sólový zpěv, pěvecké soubory, dechové orchestry. Pěvecký soubor školy pod vedením ředitele M. Drašnera získal v krajském 16

17 kole 2. místo. Krajského kola v sólovém zpěvu se zúčastnila ţákyně 5. ročníku Petra Volková. Dechový orchestr se umístil v okresním kole na 3. místě. Pěvecký soubor školy se zúčastnil soutěţe, kterou pořádá SČSP Píseň přátelství. Soubor byl doporučen k reprezentaci v krajském kole. Sbor se nemohl krajského kola zúčastnit pro velkou nemocnost ţáků. Hudební obor absolvovali: II. cyklus Jiří Koch housle, Milan Vencl trubka, výtvarný obor: Renata Říčařová. I. cyklus absolvovalo 10 ţáků Hudební obor: 157 ţáků, výtvarný obor: 86 ţáků, taneční obor: 58 ţáků, literárně dramatický: 16 ţáků, celkem: 317 ţáků. V tomto šk. roce byla vyhlášena soutěţ v HO pro klavír, housle, kytaru a houslová dua. Školního kola se účastnilo 25 ţáků jednotlivců a 3 houslová dua. Do okresního kola postoupilo 17 ţáků a 1 houslové duo. Do krajského kola postoupil 1 ţák na klavír Jan Šváb. Ţák postoupil i do druhého kola. V krajském kole získala čestné uznání Šárka Veselá a 3. místo Pavla Šmídová. 3. místo získalo i houslové duo: Šárka Veselá a Pavla Šmídová. Do krajského kola postoupila i ţákyně přípravného ročníku na violu Jitka Holečková. Výtvarný obor: v celostátní soutěţi Alšova země získala 1. místo Vendula Čtvrtečková v kategorii 10letých. Její práce byla vystavena na mezinárodní výstavě v Berlíně. V soutěţi Krkonoše očima dětí získal 1. místo Lukáš Konrád. V soutěţi Děti pozor červená získal 1. místo opět Lukáš Konrád a 3. místo Milan Kubec a S. Kavlová. Absolventi: II. cyklus Petr Jeţek housle, I. cyklus 17 ţáků oboru hudebního, výtvarného a tanečního. Ţákyně pěveckého oddělení ze třídy ředitele školy Petra Volková si zvolila sólový zpěv za své povolání. Vykonala úspěšně zkoušku na konzervatoř v Pardubicích. Na konzervatoř v Praze byla přijata do pěveckého oddělení i ţákyně Denisa Hebnarová ţákyně M. Drašnera Hudební obor: 156 ţáků, výtvarný obor: 89 ţáků, taneční obor: 45 ţáků, literárně dramatický obor: 38 ţáků, celkem: 328 ţáků. V tomto roce bylo 65.výročí narození hudebního skladatele Radima Drejsla. K tomuto výročí uspořádal SK ROH celý večer. Hudební obor soutěţil v tomto roce ve hře na dechové nástroje, akordeon, smyčcové soubory. Soutěţe se v místním (školním) kole účastnilo 23 ţáků. V krajském kole získalo 2.místo na trubku Milan Vencl, akordeonové duo Valeský, Hofman získalo v krajském kole v Chrudimi 3.místo pěvecký sbor se účastnil Písně přátelské a v krajském kole v HK získal 3.místo. Soutěţe Kocianovo Ústí se účastnila Šárka Veselá obor výtvarný se účastnil soutěţe Alšova země a Lidice II.cyklus ukončili absolventským vystoupením Leoš Vágner klarinet a Hana Jílková klavír na detašované učebně v Olešnici skončila pracovní poměr ve školství Melita Vodeničarová pro malý plat. Odchází na jiné pracoviště. 17

18 Hudební obor: 162 ţáků, výtvarný obor: 88 ţáků, taneční obor: 53 ţáků, literárně dramatický: 35 ţáků, celkem: 338 ţáků I. stupeň hudebního oboru ukončil: Petr Holeček trubka, Hana Potůčková housle, Lada Pařízková klavír, Miloš Hofman akordeon II. stupeň absolvovala: Jana Flechtnerová klavír, Robert Bejda trubka výtvarný obor II. stupně absolvoval: Milan Kubec, Lukáš, Konrád Taneční obor: Petra Martínková a zvolila si TO za své povolání, byla přijata na pětisemestrální stupeň AMU v Praze Dne byl v Dobrušce uspořádán III. Festival dechových orchestrů LŠU okresu Rychnov n. Kn.. Festivalu se zúčastnily dech. orchestry z LŠU Opočno, Týniště n. Orl., Kostelec n. Orl., Dobrušky. Z hostujících vystoupil dech. orchestr z LŠU Nové Město n. M. Hudební obor měl svoji soutěţ pro sólový zpěv, pěvecké soubory, dechové orchestry i komorní hru. Škola se účastnila soutěţe ve všech disciplínách. Pěvecký a dechový orchestr v okresním kole obsadily II. místa. V sólovém zpěvu ţákyně 1. roč. Jana Ramadorfová postoupila do krajského kola. V Chrudimi získala čestné uznání. Písně přátelské se zúčastnil ţenský pěvecký sbor Vlasta. V krajské soutěţi se umístil na 3. místě Hudební obor: 174 ţáků, výtvarný: 75 ţáků, taneční: 57 ţáků, literárně dramatický: 46 ţáků, celkem: 352 ţáků. V tomto roce byla vyhlášena soutěţ v HO pro klavír, housle, kytara. Tato soutěţ byla oproti jiným létům zcela dobrovolná. Školního kola se účastnilo 10 ţáků. Naše školu reprezentovali: Markéta Fišerová, Šárka Veselá, Pavla Šmídová, Markéta Čtvrtečková. Obor výtvarný se účastnil soutěţe Moje domácí zvíře. Umístění ţáků: Šárka Kovářová 1. místo v I. kategorii, Luboš Sedláček 3. místo ve II. kat., Alena Ryšavá 1. místo ve III.kat. Hudební obor absolvovalo celkem 11 ţáků, z nich 2 ţáci ukončili II. stupeň, obor výtvarný 14 ţáků, obor taneční 5 ţáků a obor literárně dramatický 5 ţáků. Na konzervatoř v Pardubicích učinili úspěšně přijímací zkoušku: Radka Štolbová klavír, přijata na varhanní oddělení, Šárka Veselá housle, Milan Kubec přijat na VŠUP v Praze Od je podle nového zákona o školství zrušen název lidová škola umění a nese název Základní umělecká škola. Dnem ukončil na škole funkci ředitele ZUŠ v Dobrušce Miroslav Drašner - odchodem do důchodu. Jeho funkci bude zastávat učitelka školy Drahomíra Dachsová. 18

19 Hudební obor: 177 ţáků, taneční: 63 ţáků, výtvarný: 62 ţáků, literárně dramatický: 47 ţáků, celkem: 349 ţáků. Soutěţ ve hře na akordeon, hře na lidové nástroje, dechové a bicí a hře houslových, smyčcových souborů a ţákovských orchestrů. Okresní kolo ve hře na akordeon a dechové nástroje dřevěné organizovala ZUŠ v Dobrušce. Do krajského kola postoupila Jana Hartmanová a Miloš Hofman ve hře na akordeon, Václav Pavel ve hře na baryton a tři ţáci ve hře na trubku. Taneční obor se zúčastnil úspěšně okresního kola soutěţe TO v Rychnově n. Kn. poprvé v ČSFR se podařilo uskutečnit mezinárodní houslový kurz. Ze ZUŠ v Dobrušce se tohoto kurzu zúčastnila ţákyně učitele K. Porkerta Lenka Kindlová. Tato ţákyně se připravuje ke studiu na konzervatoř. V letošním roce absolvovali v I. cyklu HO 4 ţáci a VO 7 ţáků. V II. cyklu HO absolvovalo 6 ţáků Hudební obor: 188 ţáků, výtvarný: 77 ţáků, taneční: 67 ţáků, literárně dramatický: 24, celkem: 356 ţáků. Od byly ZUŠ v okrese RK převedeny do správy školského úřadu. Podle nového školského zákona z je zřizováním ZUŠ pověřen školský úřad. Touto změnou přibyla ředitelům ZUŠ administrativa a proto bylo doporučeno všem ředitelům ZUŠ, aby přijali na poloviční úvazek hospodářku. Na toto místo nastoupila od paní Irena Moravcová. V hudebním oboru byla vypsaná soutěţ pro komorní soubory, akordeonové soubory a dechové orchestry. V okresní přehlídce akordeonů získali ţáci ZUŠ v Dobrušce pěkná umístění. Duo M. Brandejsová Z. Šmída získalo 2. místo. Mimo soutěţ se zúčastnil okresní přehlídky také smyčcový soubor, který vedla D. Prokopová. Dechový orchestr se soutěţe nezúčastnil. V letošním roce působily na škole tyto soubory: Ţákovský dechový soubor ved. M. Klestil, Houslový soubor vede D. Prokopová, Komorní orchestr vede V. Ţelezník, Fanfárová skupina vede V. Ţelezník, 19

20 Akordeonový soubor vede D. Štěpánová, Pěvecký soubor ved. P. Volková, Š. Veverková Z důvodu odstěhování učitelů J. Bezstarosti a R. Pátkové byla zrušena detašovaná pracoviště v Olešnici a v Deštném. Zůstalo pouze detašované pracoviště v Dobřanech, kam jednou týdně dojíţděl K. Porkert. Hudební obor v tomto roce absolvovalo celkem 11 ţáků, taneční obor 4 ţákyně a výtvarný obor 7 ţáků. Na konzervatoř v oboru hra na housle byla přijata ţákyně K. Porkerta Lenka Kindlová Hudební obor: 173 ţáků, taneční obor: 66 ţáků, výtvarný obor 76 ţáků, literárně dramatický obor: 11 ţáků, celkem: 326 ţáků V hudebním oboru byla vypsána soutěţ ve hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru. Okresní kolo: klavír I. Václavíková 1. m. s postupem, 2. místo v I. kat. Lenka Prokopová, ve IV. kat. Renata Cvejnová, v VI. kat. Monika Škodová, v VIII. kat. Markéta Fišerová. Ve hře na housle získala 1. místo s postupem Eva Zounarová, v VII. kat. 1. místo bez postupu Hana Potůčková. Na 2. místě Iva Holubcová a Dana Štěpánová. Ve hře na violu získal Radek Čtvrtečka 1. místo. Ve hře na kytaru se v V. kat. Umístil na 1. místě Martin Hubáček a v I. kat. získala 3. místo Veronika Řeháková. V krajském kole se Irena Václavíková i Eva Zounarová umístily na 3. místě. V letošním roce absolvovalo v hudebním obor I. stupeň 6 ţáků, II. stupeň 5 ţáků. Ve výtvarném oboru I. stupeň 3 ţáci a II. stupeň 1 ţák. V literárně dram. oboru I. stupně 3 ţáci. Podle nařízení vlády musí být SRPŠ registrovanou samostatnou organizací. Nový název je teda Sdruţení rodičů a přátel ZUŠ v Dobrušce Hudební obor: 170 ţáků, taneční obor: 91 ţáků, výtvarný obor: 69 ţáků, literárně dram.: 14 ţáků v hudební oboru byla vypsána soutěţ těchto oborů: Hra na dechové nástroje, akordeon, smyčcové soubory. ZUŠ v Dobrušce se stala pořadatelem okresních kol ve hře na dechové nástroje a akordeony. V okresním kole získali ţáci ZUŠ v Dobrušce celkem 7x 1. místo, 2x 2. místo a 3x 3. místo. Nejlépe reprezentoval školu smyčcový soubor vedený D. Prokopovou, který získal 2. místo. taneční obor se zúčastnil dvou soutěţí pořádaných okr. DDM v RK a Mě DDM v Dobrušce. V obou soutěţích získal 1. cenu. výtvarný obor měřil své dovednosti v soutěţi Poţární ochrana 20

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou ROČNÍK V., SRPEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2010 Bystřicko se prezentovalo v Praze strana 1-2 Slévárenské sympozium 2010 strana 5 Program kulturního domu strana 8-9 Jak se mění Bystřice n. P. strana

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více