Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy."

Transkript

1 Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy Jan Ježek, 6 let 2011

2 Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého zaloţení. Základní umělecká škola i přes svůj věk je stále čilá a plná nápadů. Je mladá především duchem a atmosférou, kterou zde vytváří kolektiv skvělých lidí, abyste byli spokojeni vy a hlavně pak všechny generace ţáků, které zde působily a které k nám ještě zajisté svou cestu najdou. Ve škole se nachází celá nabídka uměleckých aktivit - výuka na jednotlivé nástroje, soubory, komorní hra, taneční, dramatický a výtvarný obor. Naše škola za celá léta své existence vychovala několik generací amatérských, ale i profesionálních umělců v různých oborech i ţánrech. Nejstarší informace o škole byly zapsány učitelkou paní B. Purmovou Ţelezníkovou. Pokračoval v něm pan řed. M. Drašner a řed. D. Dachsová. Pouţité informace v této kronice nejsou vyčerpávající, ale informují nás o základní historii školy v průběhu let nynější ředitel František Zima 2

3 Kronika září 1961 byla zřízena v Dobrušce pobočka Lidové školy umění v Opočně, jejímž ředitelem byl pan Josef Kováříček. Škola měla 58 ţáků, z toho 20 v přípravném ročníku vyučující byli: Bohuslava Purmová ( Ţelezníková ) klavír, pověřena zastupováním ředitele, Vladimír Homolka housle. Škola neměla vlastní budovu, vyučovalo se ve třídách Základní devítileté školy Fr. Kupky 15. června 1962 navštívil školu krajský inspektor J. Vedlich a provedl hospitaci u obou vyučujících. 16. června 1962 pořádala škola první koncert ţáků v závodním klubu JAS, na koncertě spoluúčinkovali i ţáci opočenské LŠU. 3

4 4

5 k 1. září 1962 byla na vlastní ţádost přeloţena na LŠU v Dobrušce Marie Rathouská, odborná učitelka houslí, která dosud učila v Čáslavi. Škole byly přiděleny 3 malé učebny v 1. poschodí bývalého Osvětového domu, vyučovalo se zde hře na klavír a housle, hudebním naukám a přípravné hudební výchově se vyučovalo i nadále ve třídách ZDŠ. Na škole byl zaloţen výtvarný obor, který vyučovala učitelka Eliška Horáková v učebnách ZDŠ, pro tento obor se přihlásilo 16 ţáků, hudební obor měl 69 ţáků. Ţákovský koncert se konal 8. června 1963 opět v Závodním klubu JAS V tomto roce byl zřízen taneční obor, jehoţ externí učitelkou byla Olga Podruhová z Nového Města n. Metují, vyučovalo se v tělocvičně ZDŠ a přihlášeno bylo 32 ţáků, hudební obor měl 76 ţáků a výtvarný obor 33 ţáků. 19. června 1964 uspořádala škola v ZK JAS 1. koncert konzervatoristů, na kterém účinkovali bývalí ţáci školy: P. Fiala (klavír), J. Václavková (housle), J. Pilc (kontrabas), L. Malík (klavír), J. Polák (klavír). Koncert byl velmi úspěšný a u posluchačů byl přijat s velkým nadšením Do hudebního oboru byl přijat nový učitel L. Malík, absolvent státní konzervatoře v Kroměříţi, vyučoval klavír a sólový zpěv. Počet ţáků: hudební obor 81 ţáků, výtvarný obor 58 ţáků, taneční obor 20 ţáků. Vedle jednoho tradičního ţákovského koncertu byl pořádán ještě malý ţákovský koncert v pěveckém sálku v závodní jídelně Pro tento rok byly škole přiděleny i další místnosti v 1. poschodí Osvětového domu. Takţe celé poschodí patří nyní škole. Pro oční onemocnění M. Rathouská v září nenastoupila a zároveň bez náhrady odešel ze školy externí učitel V. Homolka, takţe houslové oddělení bylo nyní bez učitele. O výpomoc byl poţádán odborný učitel Dulíček, který dojíţdí do Dobrušky z Týniště a zde učí 8 hodin houslové hry, 5 zbývajících ţáků houslového oddělení dojíţdí do LŠU v Opočně byl v Dobrušce pořádán Večer melodramů, na kterém účinkovali divadelní 5

6 ochotníci a hudební doprovody provedli učitelé LŠU Opočna a Dobrušky. Malý ţákovský koncert byl uspořádán poprvé v malém sále LŠU , hudební obor - 59 ţáků, PHV 23 ţáků, výtvarný obor 34 ţáků, taneční obor 24 ţáků. Celkový stav ţáků Na LŠU v Opočně nastoupil nový učitel J. Sedlák pro vyučování hře na klarinet a kytaru. 15 ţáků z Dobrušky vyučuje na LŠU v Dobrušce, učí v malém hudebním sále. Škola přijala pozvání LŠU v Litovli na výměnný koncert. Pro tento koncert, který se uskutečnil v Litovli 3. června 1967 byli vybráni nejlepší ţáci LŠU v Opočně a v Dobrušce. Z Dobrušky to byli tito ţáci: O. Pavlíková, J. Komínek, I. Kosařová, D. Sedláčková, M. Fingrálová ( klavír ), V. Šmídová, M. Šotalová, I. Purm (housle), R. Šoléřová (zpěv), J. Pohl a V. Tošovský (klarinet), M. Šmída (akordeon), D. Pavlová (kytara), M. Hartmanová (čtení průvodního slova). Z LŠ v Opočně kromě sólistů téţ taneční soubor a smyčcový orchestr. Koncert v Litovli byl spojen se školním autobusovým výletem do Mladičské jeskyně, na hrad Bouzov a zámek Úsov následujícího dne. Hudební obor 97 ţáků, taneční obor 17 a výtvarný obor 29 ţáků Vyučování výtvarného oboru od E. Horákové přejímá Jana Trnková, odborná učitelka ZDŠ. Základní devítiletá škola nehodlá uţ nadále trpět vyučování výt. oboru LŠU ve svých učebnách a tak MěNV přiděluje k tomuto účelu LŠU bývalý krám v domě paní Hartvichové u kostela, který jí byl tehdejším reţimem zkonfiskován. 27. října 1967 pořádaly dobrušská a opočenská LŠU zájezd do Hradce Králové na smetanovskou soutěţ. Výtvarný obor se účastnil mezinárodních výtvarných dětských soutěţí ( Egypt, Skandinávie, New York). V červnu 1968 uspořádal velkou úspěšnou výtvarnou ţákovskou výstavu ţákovských prací z LŠU Opočna a Dobrušky v zámeckém letohrádku v Opočně a tutéţ výstavu instaloval 2. července 1968 v zasedací síni MěNV v Dobrušce. Hudební obor 67 ţáků, PHV 20 ţáků, výtvarný obor 28 ţáků, taneční obor 29 ţáků L. Malík odchází na vlastní ţádost na LŠU ve Vyškově, aby mohl dálkově studovat zpěv na AMU v Brně. Na jeho místo přichází M. Drašner z LŠU v Králíkách. Bude vyučovat klavíru, sólovému zpěvu, sborovému zpěvu a hře na akordeon, přebírá téţ vyučování hudebních nauk M. Drašner zaloţil na LŠU v Dobrušce pěvecký soubor, který dosáhl v krátké době velmi pěkných výsledků. Jiţ před zaloţením pobočky LŠU v Dobrušce byli její učitelé, spolu s opočenskými, členy Opočenského komorního orchestru, který se skládá z učitelů a amatérů, pořádá kaţdý týden pravidelné zkoušky a účinkuje na veřejných koncertech. Ve dnech 28. a 29. listopadu 1968 uspořádal tento orchestr 3 výchovné a 2 večerní koncerty v Dobrušce a v Opočně ve prospěch vesničky SOS. Ţáci výtvarného oboru vytvořili k tomuto účelu sérii zdařilých grafických listů, které byly prodávány místo vstupenek. 7. prosince 1968 byly tyto grafické listy uveřejněny v televizním vysílání Vlaštovky. Ţáci hudebního oboru LŠU se účastnili soutěţe tvořivosti mládeţe, jejíţ místní kolo se konalo 6

7 24. května 1969 v Opočně a v Dobrušce, okresní kolo 20. února 1969 v Rychnově n. Kn. a krajské kolo 15. března 1969 v Pardubicích. Do krajského kola se dostali z Dobrušky tito ţáci: M. Drašner, H. Bučková a D. Sedláčková (klavíry). Výtvarný obor uspořádal výstavu na Pedagogické fakultě v HK. V červnu 1969 byla výstava na MěNV v Dobrušce. Výtvarné práce ţáků LŠU v Dobrušce byly zveřejněny v časopise Výtvarná výchova. Vedoucí výtvarného oboru, Jana Trnková, posílá pravidelné zprávy do Kulturního kalendáře Dobrušky. Uvedla také (v HK) pedagogické čtení na téma Talentové zkoušky na LŠU v Dobrušce. Na mezinárodním kongresu Insea byly demonstrovány dětské výtvarné práce LŠU v Dobrušce. Grafické práce, vytvořené pro koncert Opočenského komorního orchestru ve prospěch vesničky SOS, byly zveřejněny v televizním vysílání Vlaštovky. Stav ţáků v hudebním oboru zůstává téměř stejný jako v min. roce hud. Obor 65 ţáků, PHV 18 ţáků, taneční obor 22 ţáků. Počet ţáků ve výtvarném oboru stoupl z 28 min. roku na V září 1969 se LŠU v Dobrušce stává samostatnou školou. Jejím ředitelem jmenoval Okresní národní výbor v RK Miroslava Drašnera. Ve snaze udrţet na škole všechny ţáky loňského přípravného ročníku, rozšiřuje ředitel školy učitelský sbor. O výpomoc v klavírním oddělení poţádal pani Julii Škornovou, učitelku hudebních kurzů v závodním klubu JAS. Vyučování všech hudebních nauk svěřil Karlu Porkertovi z Deštného, absolventu praţské konzervatoře (aprobace kytara + viola). 2 hodiny klavírních doprovodů v tanečním oddělení svěřuje ředitel L. Moravcové, absolventce průmyslové školy v Dobrušce, schopné ţákyni paní Škvrnové. Za Janu Škvrnovou, která je v nemocničním léčení, přebírá vyučování výtvarného oboru Marie Dachsová, absolventka Umělecko-průmyslové školy v Praze. 1. ledna 1970 se vrací do školní sluţby Jana Trnková. Na místo paní B. Hubáčkové, nastoupila paní L. Mervartová od 1. března 1969 jako uklizečka. Po osamostatnění školy a zvýšení počtu ţáků i učitelů byla ustanovena národním výborem školnicí na naší LŠU. V tomto školním roce byl zaveden ve výtvarném oboru experimentální ročník mateřské školy, ojedinělý v celostátním měřítku, který pořádá pravidelné průběţné výstavky dětí celkový počet ţáků 211: hudební obor 87, taneční 42 a výtvarný 82 ţáků. Po návratu J. Trnkové z léčení značně stoupl počet zájemců o výtvarný obor, takţe koncem šk. roku vykazoval tento obor 120 ţáků. v hudebním oboru se vyučovalo hře na tyto nástroje: klavír 46 ţáků, housle 18 ţáků, akordeon 3 ţáci, sólový zpěv 2 ţáci, kytara 1 ţák přípravný ročník měl 17 ţáků, pěvecký sbor 25 ţáků a houslová souhra 5 ţáků navštívil školu krajský inspektor Josef Vedlich z HK. 7

8 V tomto šk. roce byla vyhlášena Soutěţ tvořivosti mládeţe pro lidové nástroje a soubory. Místní kolo se konalo v Dobrušce Účastnil se ho pěvecký soubor pod vedením M. Drašnera a přípravný ročník hudebního oboru (zpěv s doprovodem orffovských nástrojů učitelka B. Purmová) oba soubory mimo soutěţ. Ze sólistů zde soutěţili Š. Černý a J. Cvejnová (akordeony). Všichni účastníci ( i soubory ) postoupili do okresního kola, které se konalo v RK Do krajského kola v Pardubicích ( ) postoupila J. Cvejnová. Š. Černý získal 2. místo v okresní soutěţi. Na oslavu 25. výročí osvobození naší vlasti uspořádala naše škola spolu s LŠU Opočno koncert ţáků v Dobrém uspořádali učitelé LŠU v Dobrušce koncert k 200. výročí narození L. van Beethovena. v sobotu se uskutečnil v Malém sále LŠU tradiční koncert konzervatoristů, účinkovali na něm Ivona Stránská ( housle ), Alexandra Kanárková ( klavír ), Marta Poláková ( flétna ) a Jan Molinger ( hoboj ), všichni studující státní konzervatoře v Brně. Jana Trnková, uč. výtvar. oboru, provedla v prosinci 1969 v RK pedagogické čtení na téma Talentové zkoušky na LŠU v Dobrušce. V dubnu 1970 uspořádala na poţádání Krajského ped. Ústavu v HK přednášku o psychologii dětského výtvarného projevu pro učitele výtvarného oboru v místě ústavu. V červnu se účastnil výtvarný obor okresní dětské soutěţe Dítě a výtvarný projev v RK, kde ve všech kategoriích obsadil první místa. Ve dnech 25. a se konala v Dobrušce vědecká konference o Národním obrození Podorlicka za účasti našich vynikajících vědeckých pracovníků univerzitního prof. J. B. Čapka, Doc. dr. R. Praţáka Csc, Doc. dr. M. Hrocha Csc Od 1. září 1970 přiděluje MěNV v Dobrušce celou budovu bývalého Osvětového domu Lidové škole umění s tou výhradou, ţe v dolejší velké učebně a v místnosti s ní sousedící bude dočasně umístěna Zvláštní škola. Od 1. září nastupuje na LŠU nový učitel Jiří Pilc z Dobrého, absolvent kroměříţské konzervatoře (kontrabas + klarinet), je výborný pianista a improvizátor, přejímá tedy všechny klavírní doprovody v tanečním oboru, vyučuje hře na klavír, akordeon a klarinet. 1. září otevírá LŠU v Dobrušce detašovanou třídu v Dobřanech, kde vyučuje učitel K. Porkert z Deštného (7 ţáků). Celkový stav ţáků na začátku šk. roku je 249, z toho má hudební obor 119, taneční 26 a výtvarný 104. Hudební obor má tyto nástroje: klavír, housle, akordeon, kytara a sólový zpěv. Automobilové závody, u.p. závod v Kvasinách vypsaly v září II. Ročník dětské výtvarné soutěţe nazvané Autokresba Soutěţ byla vypsána na téma 1) Já, svět a automobil pro děti 10 a 15 let a 2) Sportovní automobil pro děti do 18 let. Ţáci naší LŠU vyhráli 1. a 3. cenu. 1. cenu vyhrál Pavel Radkovič za kresbu nazvanou 8

9 Jaké auto bych chtěl, 3. cenu dostala Jana Melicharová za kresbu s názvem Strašně líné auto , kdy jiţ byly známy výsledky soutěţe, přijeli do dobrušské LŠU pracovníci čsl. Televize a natočili v učebnách výtvarného oboru děti při práci a krátký rozhovor s učitelkou výtvarného oboru, Janou Trnkovou se konaly na ZDŠ v Pulické ul. politické prověrky učitelů dobrušské LŠU. Komisi předsedal ředitel školy L. Bodlák, členkami komise byly učitelky M. Konečná a B. Neumanová. Přísedící byl ředitel LŠU M. Drašner. Všichni byli prověřeni. K výročí 75. narozenin prezidenta republiky L. Svobody byl uspořádán slavnostní večer v zasedací síni MěNV. Ţáci LŠU se účastnili této oslavy krátkým koncertem se konalo okresní kolo Soutěţe tvořivosti mládeţe na LŠU v Dobrušce. Soutěţilo se ve zpěvu a v komorních souborech. Vítězové okresního kola A. Tomášová a M. Bělská (sólový zpěv), pěvecké kvarteto (D. Sedláčková, M. Bělská, A Tomášová a V. Šmídová) a pěvecký soubor postoupili do krajského kola v Hradci Králové vykonali inspekci na naší škole okresní školní inspektor František Škop a krajský školní inspektor Antonín Šimeček. Nebylo shledáno závad odchází ze školy na vlastní ţádost učitel J. Pilc a na jeho místo nastupuje 1.5. Petr Fiala, absolvent brněnské konzervatoře. Bude vyučovat klavíru, akordeonu a korepetovat v hodinách taneční výchovy. Vyučování hře na klarinet převzal externě MUDr. Vladimír Wisinger maldší účinkovali ţáci naší LŠU na okresním koncertu Lidových škol ve Vamberku v tomto roce absolvovali I. Cyklus tito ţáci: Dana Sedláčková a Markéta Suchánková ( klavír ), Martin Jeţek (výtvarný obor), Boţena Peterová a Eva Netíková ( taneční obor ) V tomto školním roce měla LŠU v Dobrušce 261 ţáků ve třech oborech hudebním, tanečním a výtvarném. Detašovaná učebna v Dobřanech měla 8 ţáků na kytaru. v letošním roce absolvovali I. cyklus hudebního oboru 3 ţáci: Vladimíra Boháčová, Miroslav Drašner a Boţena Veverková. Miroslav Drašner se podrobil přijímací zkoušce na konzervatoři v Brně a byl přijat ve studiu do klavírního oddělení. Na škole byl ţákem ředitele školy. Významnou akcí pro školu i město je zaloţení komorního orchestru při LŠU, sloţeného z učitelů a ţáků školy, rodičů a dobrých hudebníků z blízkého okolí. Byl zaloţen v únoru Komorní orchestr má 14 členů, dirigentem je ředitel školy M. Drašner. Ke 130. výročí narození Antonína Dvořáka uspořádala škola ve spolupráci s pěveckým sborem Praus z Rychnova n. Kn. Koncert z díla skladatele. Na závěr koncertu byla provedena Školní scéna z opery Jakobín s dětským pěveckým sborem LŠU. Tento koncert byl proveden Na 1. máje při slavnostním otevření domku F. L. Věka hrálo dobrušské kvarteto a zpíval řed. školy M. Drašner skladbu F. L. Heka. Totéţ bylo provedeno odpoledne v místním kině při besedě s představiteli seriálu F. L. Věk.Výtvarný obor se zúčastnil soutěţe Dítě, mír a umění. V okresním kole se umístilo 5 ţáků, kteří obdrţeli diplom a peněţitou odměnu. Byly to ţákyně Denisa a Patrisie Trnková, Jana Melicharová, S. Bodláková a J. Musilová. V celostátní soutěţi obdrţela Denisa Trnková 1. místo. Diplom jí byl předán na Hradě v Praze. Krajské kulturní středisko vypsalo soutěţ pro taneční obor. Z naší školy se zúčastnil II. ročník a získal 3. místo. Soutěţ se konala v Ústí nad Orlicí. Při výstavě k 1. máji navštívila školu a výstavu delegace herců z televizního seriálu F. L. Věk. 9

10 září nastupuje na školu nový učitel Vlastimil Ţelezník, absolvent Střední hudební školy internátní pro mládeţ s vadami zraku v Praze. Jeho hlavní obor je trubka, vedlejší housle. LŠU v Dobrušce je tedy rozšířeno o obor dechových nástrojů ţesťových. V letošním roce byla vypsána soutěţ pro lidové a dechové nástroje. Místního kola se zúčastnilo 10 ţáků na akordeon, kytaru a trubku. Do okresního kola postoupilo 5 ţáků. 1. místo získal Š. Černý na akordeon, 2. místo dostal J. Ondrák kytara. Na vlastní ţádost odchází z naší školy a ze školství vůbec učitel Petr Fiala. Bude působit jako profesionální hudebník v tanečním orchestru v Karlových Varech. V březnu vykonal hospitaci na škole krajský inspektor Antonín Šimeček V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 290 ţáků. Ze školy odešel učitel P. Fiala a řediteli školy se nepodařilo získat za něho náhradu. Povolením ONV v Rychnově n. Kn. Byla přijata uč. Škvrnová na celý úvazek. Akordeony vyučovala D. Pavlová, posluchačka 5. ročníku státní konzervatoře v Kroměříţi. Hudební nauky vyučovala Magda Strnadová, posluchačka Pedagogické fakulty v HK, kde studovala obor hudební výhova a čeština. Za nemocnou Dr. Janu Trnkovou zastupoval akad. sochař A. Trnka a prof. J. Güttner Soutěţe Z. Nejedlého v městském kině se zúčastnili a do krajského kola postoupili pěvecký soubor a Pavla Černá (sólový zpěv). Pěvecký soubor získal v krajském kole 3. místo. Taneční oddělení soutěţilo v Chrudimi a odtud postoupilo do krajského kola v Hradci Králové, kde dostalo čestné uznání. Výtvarné oddělení odeslalo své práce na mezinárodní soutěţ do Polska. letos poprvé byl uspořádán koncert absolventů LŠU. I. cyklus absolvovali: Hana Bučková, Petr Čtvrtečka a Milada Polzerová, II. cyklus Markéta Suchánková, Dana Sedláčková a Blanka Vohralíková. Koncert se konal v malém sále LŠU. Učitelé Lidových škol umění oslavili Rok české hudby společným vystoupením v Opočně, v Rychnově n. Kn. a v Dobrušce. Kaţdá škola přispěla do programu několika skladbami jubilujících skladatelů. Při LŠU byl zaloţen ţenský pěvecký sbor sloţený ze ţákyň školy a místních zpěvaček, které dříve navštěvovaly pěvecký sbor Vlasta. Sbormistrem je ředitel školy M. Drašner, jméno Vlasta bylo ponecháno z tradice předcházejících sborů Vlasta a Dobroš. V dechovém oddělení LŠU byla zaloţena fanfárová skupina. Vede ji V. Ţelezník V tomto školním roce měla škola celkem 252 ţáků, vyučování hudebních nauk převzala za Magdu Strnadovou, která odešla, Jana Sobotková, uč. ZDŠ v Opočně, má kvalifikaci pro hudební výchovu a ruský jazyky tento školní rok byl zaměřen na oslavy 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou letošní soutěţ lidových škol umění byla pro sólový a 4 ruční klavír a pro sólové housle a houslová dua. V místním kole soutěţilo 16 ţáků, do 10

11 okresního kola v RK postoupilo 8 ţáků v sólové hře, dvě dvojice 4 ručního klavíru a 3 dvojice houslová dua. V klavírní soutěţi postoupilo do okresního kola 5 ţáků a všichni získali pěkné umístění na předních místech ve svých ročnících: Libor Čapek 1. cena s postupem do krajského kola (6.roč.), Zdeňka Dědková (2/II) 1. cena s postupem do kraj. Kola, Milan Mádr (4.roč.) - 2. cena, Jitka Kalendová (3.roč.) - 3. cena, Lenka Remešová (4.roč.) - 3. cena, Pavel a Petr Heřmanovi (4 ruční klavír) 1. cena s postupem do krajského kola, Libor Čapek a Boţena Veverková (4 ruční klavír) 2. cena. V houslovém oboru postoupili do okresního kola 3 ţáci a 3 houslová dua. Všichni se umístili na předních místech: J. Petera ( 5.r.) - 1. místo, M. Štěpánová ( 3.r.) - 1. místo, S. Michlová ( 3.r.) - 2. místo. Houslová dua: S. Michlová M. Štěpánová 1. kategorie 1. místo, J. Petera K. Šolín 2. kategorie 1. místo, J. Pincová V. Pařízek 2. kategorie 2. místo. Do krajského kola soutěţe, které se konalo v Novém Městě n. M. postoupili z naší školy: Libor Čapek, Zdeňka Dědková a Pavel a Petr Heřmanovi. Libor Čapek získal v krajském kole čestné uznání. V tomto šk. roce provedl dvakrát inspekci okresní šk. inspektor J. Kimel Absolventský koncert se konal a účinkovali na něm tito ţáci: Štěpán Černý, Milan Ondrák, Věra Hejzlarová, Milena Lukášková, Boţena Veverková, Zdena Veverková, Libor Čapek, Pavel a Petr Heřmanovi, Josef Frýda, Stanislav Kupka a Jana Prázová Výtvarný obor vede od Milan Bořek, absolvent umělecko-průmyslové školy sklářské v Ţelezném Brodu. J. Trnková odešla do Lomnice n. Popelkou. V letošním roce byl zaveden nový obor literárně dramatický, vyučujícím je Vladislav Balcar, dlouholetý pracovník ochotnického divadelního spolku Šubert. Hudební obor 147 ţáků, výtvarný obor 69 ţáků, taneční obor 46 ţáků a literárně dramatický 7 ţáků. Výtvarný obor se letos zapojil do tří soutěţí: Děti, mír a umění; Dětský výtvarný projev; Alšova země. Ve všech soutěţích získal obor pěkná umístění. V září letošního roku provedli inspekci na naší škole okresní školní inspektorka Věra Růţičková a krajský inspektor Ant. Šimeček místo nemocné Jaroslavy Křelinové nastoupila jako školnice Gisela Syrůčková od Hudební obor 137 ţáků, výtvarný 68 ţáků, taneční 57 ţáků, literárně dramatický obor 7 ţáků v tomto roce byli učitelé zapojeni do studia na středním stupni stranického vzdělání. Školení se konalo v LŠU v Rychnově n. Kn., kde přednášeli ředitelé škol a někteří vybraní učitelé na předepsaná témata. Semináře k předepsaným tématům organizovali ředitelé jednotlivých škol na svých pracovištích. Závěrečný seminář byl uspořádán na LŠU v Rychnově n. Kn. za přítomnosti člena ideologického oddělení OV KSČ pana Broţka a vedoucího OPS pana Dobeše, který celý rok školení vedl. Závěr semináře zhodnotil Broţek kritickým rozborem o smyslu školení učitelů. V tomto roce byla škola vybavena dechovými nástroji z finančních prostředků ONV ke zřízení dechového orchestru. Libor Čapek, absolvent klavírního oddělení ze třídy B. Ţelezníkové, byl přijat ke studiu klavíru na státní konzervatoři v Brně. 11

12 Věra Šolínová ( Martinová ), ţákyně kytarového oddělení D. Dachsové, byla přijata do 2. ročníku brněnské konzervatoře. Josef Frýda, absolvent 2. cyklu dechového oddělení Vlastimila Ţelezníka, byl přijat k vojenské hudbě v Hradci Králové Celkový stav ţáků na konci roku byl 287 ţáků: hudební obor 120 ţáků, přípravná hudební výchova 24 ţáků, výtvarný obor 41 ţáků, v tanečním oboru 56 ţáků. Byla vypsána soutěţ lidových škol umění pro klavír, housle a houslové dua. Do krajského kola, které se konalo v Pardubicích postoupili 2 ţáci klavírního oddělení: Pavlína Víchová ( 6.roč.) a Milan Mádr ( 7.roč.) - 3. cena krajského kola. Houslová soutěţ měla krajské kolo v Ústí n. Orl. Soutěţili v něm Jaroslav Petera (1./2) a Lenka Albrechtová (4r.). Oba získali česné uznání. Houslové duo Jaroslav Petera a Miroslava Štěpánová ( 6.r ) získalo 2. místo v krajském kole. Smetanovské klavírní soutěţe, která se konala opět v HK, se zúčastnila Pavlína Víchová ( 6.r.) absolventi: I. cyklus: - klavír: Jan Hejzlar, Přemysl Hejzlar, Zdeněk Jílek, Milan Mádr, Lenka Remešová - housle: Martin Večeřa - akordeon: Lenka Skaličková - trubka: Josef Soukup - kytara: J. Moravec, Tomáš Kočnar, Markéta Šimonová II. cyklus: - kytara: František Zima - trubka: Stanislav Kupka umístění absolventů: konzervatoř Pardubice Milan Mádr ţák 7.r. Klavírního oddělení ze třídy B. Ţelezníkové, František Zima absolvent 2. cyklu kytarového oddělení ze třídy D. Dachsové, na Uměleckoprůmyslovou školu obor propagant v Praze Jitka Jirmanová, ţákyně výtvarného oboru ze třídy M. Bořka. 12

13 13

14 Od je ve funkci školnice Františka Gütlerová, Gizela Syrůčková odešla do jiného zaměstnání. Celkový stav ţáků ke konci šk. roku je 265, z toho v hudebním oboru: 130 ţáků, ve výtvarném oboru: 46 ţáků, v tanečním oboru 33 ţáků, přípravné obory s LDO: 56 ţáků v tomto roce jsme si připomínali 80. výročí PO a Mezinárodní rok dítěte. K těmto výročím škola uspořádala tři veřejné koncerty ţáků. Byla vypsána soutěţ pro nástroje dechové a lidové. Místního (školního) kola se zúčastnilo 23 ţáků z toho na dechové nástroje 10 ţáků, na lidové nástroje 13. Do okresního kola postoupilo na dechové nástroje 6 ţáků, na lidové (kytara + akordeon) 7 ţáků. Do krajského kola postoupilo na lid. nástroje 3 ţáci a dechové 1 ţák. Obor výtvarný se zúčastnil soutěţí Děti, mír a umění, Dětský výtvarný projev a Alšova země. V soutěţi Děti, mír a umění obor získal 3 druhá místa. V Dětském výtvarném projevu se ţák Petr Vlček probojoval do národního kola. absolventi: II. cyklus Michal Pop (kytara) ze třídy K. Porkerta celkový stav ţáků je 298, z toho: obor hudební 159 ţáků, obor taneční 43 ţáků, obor výtvarný 79 ţáků, obor literárně dramat ţáků V letošním roce se ze ţáků dech. oddělení vytvořil dechový orchestr, má 18 členů. Obsazení: 3 flétny, 3 klarinety, 4 trubky, 1 tenor, 1 bariton, 2 lesní rohy, 1 tuba, 3 bicí škola byla vybavena dechovými nástroji. Ve výtvarné soutěţi získala ţákyně Zuzana Volfová 3. místo s věcným darem, ţákyně Zuzana Pešková získala 1. místo s postupem do krajského kola absolventi: II. cyklus Jaroslav Petera housle (ţák M. Rathouské) Jiří Novotný trubka (ţák Vl. Ţelezníka) v tomto školním roce na škole působili: ředitel: učitelé: Miroslav Drašner Bohuslava Ţelezníková Marie Rathouská Karel Porkert Daniela Štěpánová Vlastimil Ţelezník Jan Bořek Miloš Klestil (externí) Milan Bořek Jana Polzerová Vladislav Balcar (externí) František Poláček (externí) 14

15 od nastoupila do funkce školnice Jana Václavková, Františka Gütlerová je pak jako uklízečka v budově na náměstí. Celkový stav ţáků je 290, hudební obor: 155, výtvarný obor: 67, taneční obor: 51, literárně dramatický: 17. Vyhlášena soutěţ pro klavír, smyčcové nástroje, kytaru. Celkem soutěţilo 47 ţáků. Nejúspěšnější ţáci: M. Nosková, P. Víchová klavír, J. Dobešová kytara. Obor výtvarný se zúčastnil soutěţe: Děti, mír a umění, Dětský výtvarný projev, Alšova země, Děti, pozor červená. Nejúspěšnější ţákyně L. Korotničková její práce byla vybrána na výstavu na Kubě. Při škole pracuje ţenský komorní pěvecký sbor Vlasta. Letošního roku oslavil 100 let trvání sboru v Dobrušce. K tomuto výročí byl uspořádán OKS festival pěveckých sboru okresu Rychnov n. Kn. Zúčastnil se ho Prausův pěvecký sbor z RK sbormistr Jaroslav Ehl, pěvecký sbor Orlice z Kostelce n. Orl. - sbormistr Rudolf Forman, Ţenský komorní pěvecký sbor Vlasta - sbormistr Miroslav Drašner. Na závěr festivalu byla všemi sbory zazpívána 4. část kantáty B. Smetany Česká píseň - řídil M. Drašner. Od 1. září se začalo naplno vyučovat v nově opravených učebnách na náměstí čp. 83 absolventi II. cyklu Josef Soukup trubka, M. Šimonová kytara Stav ţáků ke konci školního roku: hudební obor 160 ţáků, výtvarný obor: 71 ţáků, taneční obor: 35 ţáků, literárně dramatický: 18 ţáků, celkem: 284 ţáků. Soutěţ pro dechové nástroje, smyčcové soubory a akordeon. V místním kole soutěţilo 36 ţáků. V okresním kole získal 1. místo Michal Valeský na akordeon. Jiří Novotný postoupil do krajského kola obor trubka. absolventi: II. cyklus: S. Michlová a M. Štěpánová housle, J. Prokopová a K. Sedláček trubka, P. Víchová a Z. Jílek klavír Stav ţáků: hudební obor: 148 ţáků, výtvarný obor: 79 ţáků, taneční obor: 44 ţáků, literárně dramatický: 16 ţáků, celkový stav: 287 ţáků. V roce 1980 odešla na mateřskou dovolenou Eva Kudrnová. Ve školním roce tento obor ( taneční ) vyučovala Jana Polzerová. Ve šk. roce od října červen vyučovala externě tento obor Ilona Šlitrová z Nového Města n. Met. Byla absolventka II. cyklu LŠU v Novém Městě n. Met. a zároveň studentkou gymnázia v Rychnově n. Kn.. 1. září 1982 nastoupila na školu pro obor taneční Jana Ficková z Náchoda. Klavírní doprovod k tanečnímu oboru měl Františel Poláček. Dechový orchestr se zúčastnil soutěţe ţáků LŠU a v okresním kole získal 2. místo. Školního kola se účastnil: dechový orchestr (18 ţáků), pěvecký soubor (30 ţáků), sólový zpěv 1. kategorie Petra Volková, 2. kategorie Ilona Linková, smyčcový orchestr. Do okresního kola postoupil dechový orchestr, pěvecký soubor, sólisté Petra Volková, Ilona Linková. Do krajského kola postoupil: pěvecký soubor, který získal čestné uznání. 3 místo v sólovém zpěvu získala Ilona Linková II. cyklus ukončili: Ilona Linková zpěv, Viktor Moravec housle absolventi: Lidmila Krčmářová kytara, Miloslava Nosková klavír, Luďka Korotničková. Studované obory si zvolili za své povolání a studovali: M. Nosková klavír Konzervatoř Pardubice, I. Linková - PdF HV/Čj Olomouc, L. Korotničková umělecká prům. škola Praha. 15

16 Stav ţáků: hudební obor 156 ţáků, výtvarný obor 87 ţáků, taneční obor 52 ţáků, literárně dramatický 15 ţáků, celkem 310 ţáků. II. cyklus ukončili: Lenka Albrechtová housle ze třídy M. Rathouské, Monika Barvířová flétna ( J. Bořek), Josef Skuček trubka ( V. Ţelezník), Vladislav Jiroud lesní roh ( M. Klestil ), Jana Dobešová kytara ( D. Dachsová ), Ivona Šrenková klavír ( B. Ţelezníková); výtvarný obor: Renata Kujalová, Věra Tačíková. Studovaný obor si zvolil za povolání Josef Skuček. Byl přijat do Vojenské hudební školy Víta Nejedlého v Roudnici n. Labem. Soutěţ hudebního oboru pro LŠU k Roku české kultury pro nástroje: klavír, housle, smyčcové nástroje a smyčcové dua a kytary. Soutěţe se účastnilo celkem 30 ţáků v uvedených nástrojích. Umístění: v krajském kole obor kytara obsadila 1. místo ţákyně uč. Dachsové L. Hrnčířová, 3. místo získal na klavír Jan Šváb 4. ročník (ţák M. Drašnera), L. Hrnčířová soutěţila za III. i II.cyklus Dětský pěvecký sbor školy se účastnil Písně přátelské. V okresním kole získal zlaté pásmo. V krajském kole získal pásmo bronzové, jelikoţ byl omylem zařazen mezi vyspělé sbory. Obor výtvarný zaslal své práce do druhého ročníku soutěţe LŠU 8 prací. Do celostátního kola byla vybrána 1 práce ţáků naší školy Stav ţáků: hudební obor 148 ţáků, výtvarný obor 83 ţáků, taneční obor 60 ţáků, literárně dramatický 16 ţáků, celkem 307 ţáků. Celkem I. cyklu hudebního oboru absolvovalo 11 ţáků, II. cyklus ukončila Miroslava Obechtnerová ţákyně smyčcového oddělení ze třídy M. Rathouské. Obor výtvarný ukončilo I. cyklus 10 ţáků, II. cyklus Irena Fialová. Výtvarný obor si zvolila za povolání a byla přijata ke studiu na PF v HK. Hudební obor v letošním školním roce soutěţil: v oboru akordeon, dechové nástroje, smyčcové soubory. V krajském kole v Náchodě soutěţil v dechových nástrojích Milan Vencl 4. ročník trubka ţák V. Ţelezníka a Vladislav Jiroud lesní roh za III. a II. cyklus a získal zde 3.místo. Je ţákem M. Klestila Obor taneční: pro tento rok byla poprvé vypsána soutěţ lidových škol umění. V okresním kole soutěţil 1., 2. a 3. ročník. Obor zde nezískal umístění. Vyučovala tento obor prvním rokem absolventka gymnázia Blanka Stránská z N.M.nad Metují. Obor výtvarný: odeslal své práce do soutěţe Děti mír a umění, zde nebylo získáno umístění obor literárně dramatický převzala od místo Vladislava Balcara učitelka ZŠ Alena Rohlenová. V letošní soutěţi v okresním kole v Týništi n. Orl. Získal obor 2. Místo Hudební obor: 146 ţáků, výtvarný obor: 82 ţáků, taneční obor: 63 ţáků, literárně dramatický obor: 21 ţáků, celkový stav: 312 ţáků Na návrh ONV odboru školství a ţádosti Olešnice v Orlických horách byla od otevřena detašovaná učebna v Olešnici. Byla pro ni přijata učitelka Melita Vodeničarová. Vyučuje zde kytaru a klavír 15 hodin. Na detašovanou učebnu v Dobřanech dojíţdí Karel Porkert a učí 6 h kytaru + housle. Hudební obor se zapojil do soutěţí LŠU vypsané letos pro sólový zpěv, pěvecké soubory, dechové orchestry. Pěvecký soubor školy pod vedením ředitele M. Drašnera získal v krajském 16

17 kole 2. místo. Krajského kola v sólovém zpěvu se zúčastnila ţákyně 5. ročníku Petra Volková. Dechový orchestr se umístil v okresním kole na 3. místě. Pěvecký soubor školy se zúčastnil soutěţe, kterou pořádá SČSP Píseň přátelství. Soubor byl doporučen k reprezentaci v krajském kole. Sbor se nemohl krajského kola zúčastnit pro velkou nemocnost ţáků. Hudební obor absolvovali: II. cyklus Jiří Koch housle, Milan Vencl trubka, výtvarný obor: Renata Říčařová. I. cyklus absolvovalo 10 ţáků Hudební obor: 157 ţáků, výtvarný obor: 86 ţáků, taneční obor: 58 ţáků, literárně dramatický: 16 ţáků, celkem: 317 ţáků. V tomto šk. roce byla vyhlášena soutěţ v HO pro klavír, housle, kytaru a houslová dua. Školního kola se účastnilo 25 ţáků jednotlivců a 3 houslová dua. Do okresního kola postoupilo 17 ţáků a 1 houslové duo. Do krajského kola postoupil 1 ţák na klavír Jan Šváb. Ţák postoupil i do druhého kola. V krajském kole získala čestné uznání Šárka Veselá a 3. místo Pavla Šmídová. 3. místo získalo i houslové duo: Šárka Veselá a Pavla Šmídová. Do krajského kola postoupila i ţákyně přípravného ročníku na violu Jitka Holečková. Výtvarný obor: v celostátní soutěţi Alšova země získala 1. místo Vendula Čtvrtečková v kategorii 10letých. Její práce byla vystavena na mezinárodní výstavě v Berlíně. V soutěţi Krkonoše očima dětí získal 1. místo Lukáš Konrád. V soutěţi Děti pozor červená získal 1. místo opět Lukáš Konrád a 3. místo Milan Kubec a S. Kavlová. Absolventi: II. cyklus Petr Jeţek housle, I. cyklus 17 ţáků oboru hudebního, výtvarného a tanečního. Ţákyně pěveckého oddělení ze třídy ředitele školy Petra Volková si zvolila sólový zpěv za své povolání. Vykonala úspěšně zkoušku na konzervatoř v Pardubicích. Na konzervatoř v Praze byla přijata do pěveckého oddělení i ţákyně Denisa Hebnarová ţákyně M. Drašnera Hudební obor: 156 ţáků, výtvarný obor: 89 ţáků, taneční obor: 45 ţáků, literárně dramatický obor: 38 ţáků, celkem: 328 ţáků. V tomto roce bylo 65.výročí narození hudebního skladatele Radima Drejsla. K tomuto výročí uspořádal SK ROH celý večer. Hudební obor soutěţil v tomto roce ve hře na dechové nástroje, akordeon, smyčcové soubory. Soutěţe se v místním (školním) kole účastnilo 23 ţáků. V krajském kole získalo 2.místo na trubku Milan Vencl, akordeonové duo Valeský, Hofman získalo v krajském kole v Chrudimi 3.místo pěvecký sbor se účastnil Písně přátelské a v krajském kole v HK získal 3.místo. Soutěţe Kocianovo Ústí se účastnila Šárka Veselá obor výtvarný se účastnil soutěţe Alšova země a Lidice II.cyklus ukončili absolventským vystoupením Leoš Vágner klarinet a Hana Jílková klavír na detašované učebně v Olešnici skončila pracovní poměr ve školství Melita Vodeničarová pro malý plat. Odchází na jiné pracoviště. 17

18 Hudební obor: 162 ţáků, výtvarný obor: 88 ţáků, taneční obor: 53 ţáků, literárně dramatický: 35 ţáků, celkem: 338 ţáků I. stupeň hudebního oboru ukončil: Petr Holeček trubka, Hana Potůčková housle, Lada Pařízková klavír, Miloš Hofman akordeon II. stupeň absolvovala: Jana Flechtnerová klavír, Robert Bejda trubka výtvarný obor II. stupně absolvoval: Milan Kubec, Lukáš, Konrád Taneční obor: Petra Martínková a zvolila si TO za své povolání, byla přijata na pětisemestrální stupeň AMU v Praze Dne byl v Dobrušce uspořádán III. Festival dechových orchestrů LŠU okresu Rychnov n. Kn.. Festivalu se zúčastnily dech. orchestry z LŠU Opočno, Týniště n. Orl., Kostelec n. Orl., Dobrušky. Z hostujících vystoupil dech. orchestr z LŠU Nové Město n. M. Hudební obor měl svoji soutěţ pro sólový zpěv, pěvecké soubory, dechové orchestry i komorní hru. Škola se účastnila soutěţe ve všech disciplínách. Pěvecký a dechový orchestr v okresním kole obsadily II. místa. V sólovém zpěvu ţákyně 1. roč. Jana Ramadorfová postoupila do krajského kola. V Chrudimi získala čestné uznání. Písně přátelské se zúčastnil ţenský pěvecký sbor Vlasta. V krajské soutěţi se umístil na 3. místě Hudební obor: 174 ţáků, výtvarný: 75 ţáků, taneční: 57 ţáků, literárně dramatický: 46 ţáků, celkem: 352 ţáků. V tomto roce byla vyhlášena soutěţ v HO pro klavír, housle, kytara. Tato soutěţ byla oproti jiným létům zcela dobrovolná. Školního kola se účastnilo 10 ţáků. Naše školu reprezentovali: Markéta Fišerová, Šárka Veselá, Pavla Šmídová, Markéta Čtvrtečková. Obor výtvarný se účastnil soutěţe Moje domácí zvíře. Umístění ţáků: Šárka Kovářová 1. místo v I. kategorii, Luboš Sedláček 3. místo ve II. kat., Alena Ryšavá 1. místo ve III.kat. Hudební obor absolvovalo celkem 11 ţáků, z nich 2 ţáci ukončili II. stupeň, obor výtvarný 14 ţáků, obor taneční 5 ţáků a obor literárně dramatický 5 ţáků. Na konzervatoř v Pardubicích učinili úspěšně přijímací zkoušku: Radka Štolbová klavír, přijata na varhanní oddělení, Šárka Veselá housle, Milan Kubec přijat na VŠUP v Praze Od je podle nového zákona o školství zrušen název lidová škola umění a nese název Základní umělecká škola. Dnem ukončil na škole funkci ředitele ZUŠ v Dobrušce Miroslav Drašner - odchodem do důchodu. Jeho funkci bude zastávat učitelka školy Drahomíra Dachsová. 18

19 Hudební obor: 177 ţáků, taneční: 63 ţáků, výtvarný: 62 ţáků, literárně dramatický: 47 ţáků, celkem: 349 ţáků. Soutěţ ve hře na akordeon, hře na lidové nástroje, dechové a bicí a hře houslových, smyčcových souborů a ţákovských orchestrů. Okresní kolo ve hře na akordeon a dechové nástroje dřevěné organizovala ZUŠ v Dobrušce. Do krajského kola postoupila Jana Hartmanová a Miloš Hofman ve hře na akordeon, Václav Pavel ve hře na baryton a tři ţáci ve hře na trubku. Taneční obor se zúčastnil úspěšně okresního kola soutěţe TO v Rychnově n. Kn. poprvé v ČSFR se podařilo uskutečnit mezinárodní houslový kurz. Ze ZUŠ v Dobrušce se tohoto kurzu zúčastnila ţákyně učitele K. Porkerta Lenka Kindlová. Tato ţákyně se připravuje ke studiu na konzervatoř. V letošním roce absolvovali v I. cyklu HO 4 ţáci a VO 7 ţáků. V II. cyklu HO absolvovalo 6 ţáků Hudební obor: 188 ţáků, výtvarný: 77 ţáků, taneční: 67 ţáků, literárně dramatický: 24, celkem: 356 ţáků. Od byly ZUŠ v okrese RK převedeny do správy školského úřadu. Podle nového školského zákona z je zřizováním ZUŠ pověřen školský úřad. Touto změnou přibyla ředitelům ZUŠ administrativa a proto bylo doporučeno všem ředitelům ZUŠ, aby přijali na poloviční úvazek hospodářku. Na toto místo nastoupila od paní Irena Moravcová. V hudebním oboru byla vypsaná soutěţ pro komorní soubory, akordeonové soubory a dechové orchestry. V okresní přehlídce akordeonů získali ţáci ZUŠ v Dobrušce pěkná umístění. Duo M. Brandejsová Z. Šmída získalo 2. místo. Mimo soutěţ se zúčastnil okresní přehlídky také smyčcový soubor, který vedla D. Prokopová. Dechový orchestr se soutěţe nezúčastnil. V letošním roce působily na škole tyto soubory: Ţákovský dechový soubor ved. M. Klestil, Houslový soubor vede D. Prokopová, Komorní orchestr vede V. Ţelezník, Fanfárová skupina vede V. Ţelezník, 19

20 Akordeonový soubor vede D. Štěpánová, Pěvecký soubor ved. P. Volková, Š. Veverková Z důvodu odstěhování učitelů J. Bezstarosti a R. Pátkové byla zrušena detašovaná pracoviště v Olešnici a v Deštném. Zůstalo pouze detašované pracoviště v Dobřanech, kam jednou týdně dojíţděl K. Porkert. Hudební obor v tomto roce absolvovalo celkem 11 ţáků, taneční obor 4 ţákyně a výtvarný obor 7 ţáků. Na konzervatoř v oboru hra na housle byla přijata ţákyně K. Porkerta Lenka Kindlová Hudební obor: 173 ţáků, taneční obor: 66 ţáků, výtvarný obor 76 ţáků, literárně dramatický obor: 11 ţáků, celkem: 326 ţáků V hudebním oboru byla vypsána soutěţ ve hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru. Okresní kolo: klavír I. Václavíková 1. m. s postupem, 2. místo v I. kat. Lenka Prokopová, ve IV. kat. Renata Cvejnová, v VI. kat. Monika Škodová, v VIII. kat. Markéta Fišerová. Ve hře na housle získala 1. místo s postupem Eva Zounarová, v VII. kat. 1. místo bez postupu Hana Potůčková. Na 2. místě Iva Holubcová a Dana Štěpánová. Ve hře na violu získal Radek Čtvrtečka 1. místo. Ve hře na kytaru se v V. kat. Umístil na 1. místě Martin Hubáček a v I. kat. získala 3. místo Veronika Řeháková. V krajském kole se Irena Václavíková i Eva Zounarová umístily na 3. místě. V letošním roce absolvovalo v hudebním obor I. stupeň 6 ţáků, II. stupeň 5 ţáků. Ve výtvarném oboru I. stupeň 3 ţáci a II. stupeň 1 ţák. V literárně dram. oboru I. stupně 3 ţáci. Podle nařízení vlády musí být SRPŠ registrovanou samostatnou organizací. Nový název je teda Sdruţení rodičů a přátel ZUŠ v Dobrušce Hudební obor: 170 ţáků, taneční obor: 91 ţáků, výtvarný obor: 69 ţáků, literárně dram.: 14 ţáků v hudební oboru byla vypsána soutěţ těchto oborů: Hra na dechové nástroje, akordeon, smyčcové soubory. ZUŠ v Dobrušce se stala pořadatelem okresních kol ve hře na dechové nástroje a akordeony. V okresním kole získali ţáci ZUŠ v Dobrušce celkem 7x 1. místo, 2x 2. místo a 3x 3. místo. Nejlépe reprezentoval školu smyčcový soubor vedený D. Prokopovou, který získal 2. místo. taneční obor se zúčastnil dvou soutěţí pořádaných okr. DDM v RK a Mě DDM v Dobrušce. V obou soutěţích získal 1. cenu. výtvarný obor měřil své dovednosti v soutěţi Poţární ochrana 20

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ Jana Štursy 60. školní rok 2011-2012 a/ Charakteristika školy Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je školou čtyř oborovou s oborem hudebním, výtvarným, tanečním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2013/2014 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : část I. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 21/211 Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 116 ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva školní rok 2008-2009 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 2223907, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 200 20 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO: 06046004

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více