V Hradci Králové dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Hradci Králové dne 9.1.2012"

Transkript

1 V Hradci Králové dne Doplňující informace č. 3 k veřejné zakázce: Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové Otázka č.1: Položka VV č. 15, odstranění stávajícího dětského hřiště (Jedná se o demontáž se zpětným sestavením, nebo jde o demolici?) V rozpočtu je počítáno pouze s demolicí - demontáží. Zpětná montáž není součástí PD. Jedno pískoviště zůstává zachováno. Otázka č.2: Je součástí rozpočtu vystěhování strojů a následná instalace? Kde se může vybavení uložit během stavby? Nebo mají uchazeči nacenit vlastní uložení? Stroje je nutné vystěhovat a uložit, vše navrhujeme přesunout do malé tělocvičny. Dodavatel musí zajistit a důkladně ochránit stávající podlahu tělocvičny, tak aby nedošlo k mechanickému ani technickému porušení stávající podlahy tělocvičny. Otázka č.3: Je součástí rozpočtu stěhování nábytku (pracovní stoly, atd ) do rekonstruovaných či nových prostor. Mají uchazeči nacenit vlastní uložení? Viz odpověď na dotaz č.2. Otázka č.4: Součástí VV je montáž oken, prolínají se tedy oba dva projekty (zateplení a rekonstrukce a přístavba) i u rekonstruovaných stávajících prostor, nebo se jedná pouze o okna v nově realizované části? To samé platí o zateplení? Tady je třeba důsledně oddělit oba souběžně probíhající projekty (projekt Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549 a projekt Výměna oken a opláštění budov, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549). Součástí tohoto projektu jsou pouze okna v nově přistavované části, projekt jasně vymezuje novou a stávající část. Nutná je pouze koordinace zateplení obou částí objektu. Otázka č.5: Druh oken použít stejná jako u projektu zateplení? Barva, profily, ve VV uvedeno jinak?

2 Opět je třeba důsledně oddělit oba projekty (více viz odpověď na otázku č. 4). Souběžný projekt zateplení pracuje s okny v probarveném profilu a odstínu zlatý dub. U projektu Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549 máme jednak stávající část, u které je provedeno zateplení a výměna oken tedy probarvený profil a oboustranný zlatý dub a dále máme dostavovanou část (dle PD je jasně dán rozsah) jsou okna navržená v pohledově shodném profilu, barva je ale dle projektu žlutá RAL 1003, vše je jednoznačně projektem určeno (jak výpis oken, tak pohledy). Otázka č.6: Položka VV č. 16, Terénní a sadové úpravy není řešeno vzhledem k přístupu na staveniště a manipulačnímu prostoru, křoví pod okny zůstává nebo je třeba ho odstranit? Přístup na staveniště je navržen v části projektu E situace zařízení staveniště. Křoví pod okny zůstane, sadové úpravy je třeba nacenit dle rozpisu v příloze Sadové úpravy specifikace. Otázka č.7: V projektové dokumentaci jsme nenašli požární zprávu. Může ji zadavatel poskytnout? Přikládáme jako přílohu k této doplňující informaci. Viz příloha PZ Přístavba. Otázka č.8: V PD není přesně specifikován akustický podhled. Prosím o doplnění požadovaných parametrů podhledu. Podhled je specifikován v technické zprávě jednoznačně: Jedná se o akustický podhled (chodby, učebny, kabinet) ve stávající i přistavované části, viz. Půdorys 1.NP. Podhled bude proveden na dřevěný rošt z akustických desek z dřevěných vláken spojených bílým cementem v tl. 25mm, o rozměrech 600x1200mm spoje na tupo na sraz. Barva podhledu bude s nátěrem v RAL Pouze v zákoutí vstupů do učeben , , , , , bude proveden pás 1,2 x 0,5m z SDK podhledu desek GKB. Ve sprchách a vlhkých provozech z SDK desek GKBi, impregnovaných se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Otázka č.9: Je správný postup uchazeče, pokud položku č.16 výkazu výměr - Sadové úpravy (neřešeno) -1 kpl ocení 0,- Kč? Sadové úpravy je třeba nacenit dle rozpisu v příloze Rozpis sadových úprav. Otázka č.10: Dle tabulky výrobků je požadováno nacenění připojovací spáry je požadováno použití pásek, případně typ, vnější, vnitřní, obojí? Toto má být, stejně jako montáž oken součástí položky dodávky okna a dveří? Povinností je vyřešit kompletně připojovací spáru okna, tedy například páskami, typ pásky není možné přesně

3 vzhledem k dotacím dodat. Nutné je, aby to bylo součástí položky dodávky oken. Dodavatel musí dle TNI splnit vše výše popsané automaticky. Otázka č.11: Barva u oken je požadována oboustranně nebo pouze venkovní? Požadujeme probarvený profil a oboustranně žlutou barvu RAL 1003, v projektu není zmínka o jiné barvě, platí žlutá oboustranně. Otázka č.12: Požadovaný odstín RAL 1003 výrobci označují jako nestandardní, s vyšší cenou a delší dodací lhůtou. Musí být dodržen přesně tento odstín nebo obecně jen žlutá barva? Ano, odstín musí být dodržen, neboť barevnost váže na celkové architektonické řešení komplexu školy a projektu zateplení školy, jehož barevnost byla schválena hlavním architektem Hradce Králové. Odstín musí být dodržen a tedy není možná záměna, specifikace RAL je dána a musí být splněna. K dopřesnění specifikace oken : Celkové detailní řešení oken okenní kličky, dětské bezpečnostní pojistky (zajištění okna proti otevření dětmi, ventilace okna bez nutnosti okno okno odjistit, kličky vzhledem k tomu že nemůžeme používat konkrétní model: klička bude čistého tvaru L (bez ergonomických výstupků), kličky budou opatřeny nástřikem barvou odstínu RAL Vše v souladu s vybavením oken jako u projektu zateplení vše podlehne schválení architektem v rámci AD. Otázka č.13: Bylo by možné doplnit PD o požárně bezpečnostní řešení? Přikládáme jako přílohu k této doplňující informaci. Viz příloha PZ - Přístavba Otázka č.14: Je položka č.16 stavebního rozpočtu terénní a sadové úpravy - předmětem ocenění? Jaký je rozsah prací? Ano. Sadové úpravy je třeba nacenit dle rozpisu v příloze Rozpis sadových úprav. Otázka č.15: Je položka č. 145 stavebního rozpočtu - kuchyňská linka - předmětem ocenění? V rozpočtu je množství kpl 0,000 Ne, položka č 145 nebude naceněna, neboť je součástí vybavení interiéru, které není předmětem této veřejné zakázky. Otázka č.16: Je předmětem ocenění i vyklizení všech dotčených prostor učeben včetně demontáže strojů z důvodu montáže nového PVC? Kam by se tyto stroje stěhovaly?

4 Ano, je součástí. Více viz odpověď na otázku č.2. Otázka č.17: Je předmětem ocenění i zpětná montáž strojů do učeben? ANO. Zpětná montáž strojů proběhne již do nově realizovaného pavilonu. Otázka č.18: Jak je řešen příjezd ke stavbě, kde bude umístěno zařízení staveniště? Viz projekt část E zařízení staveniště. Dodavatel si podrobněji upřesní zařízení staveniště dle svých potřeb v místech vymezených projektem. Otázka č.19: při kontrole výkazů výměr jsem zjistila, že v základových konstrukcích chybí 9 kusů základových patek ZP2 vč. dříků, bednění a odbednění a 4 kusy základových patek pod přesunuté stávající silo (800/800) vč. bednění a odbednění - toto je patrné z výkresu půdorysu Součástí celkového nacenění musí být, jak výkaz výměr zpracovaný projektantem, tak vlastní projektová dokumentace. Prosíme docenit vše tak, aby cena díla odpovídala nejen výkazu výměr, ale i projektu. Otázka č.20: prosím o upřesnění barvy a profilu plastových oken - v projektové dokumentaci je uvedená žlutá barva, podle včerejší prohlídky by okna měla být bílá nebo v barvě zlatý dub Ne. Dub není nikde v projektu specifikován. Více viz odpovědi na otázky č.11,12. Otázka č.21: jak máme cenit položku č.16 - Terénní a sadové úpravy (neřešeno) Viz odpověď na otázku č.14. Otázka č.22: ve výkazu výměr jsem nenašla položku na přesunutí stávajícího sila a přemístění stávající technologie, na včerejší prohlídce nám bylo řečeno, že by tyto práce měly být součástí naší nabídky Ano musí být součásti celého díla. Otázka č.23: V PD není jednoznačně dána tl. zátěžové PVC podlahy. Můžete upřesnit její tloušťku? Tloušťku není možné vzhledem k výběrovému dotačnímu řízení a absenci přesné specifikace a výběru materiálu určit. Musí však odpovídat dle normy ČSN na podlahy zátěži daného provozu, tedy komerční

5 prostor intenzivní zátěž (34). Otázka č.24: V PD je uvedeno, že okna mají být žlutá RAL Trváte na tomto výrazně dražším odstínu, nebo může být vnější strana zlatý dub, vnitřní strana bílá, případně jiné dostupnější RAL odstíny? Trváme na RAL Více viz odpovědi na otázky č.11,12. Otázka č.25: Ve výkazu výměr položka č.175 mají být naceněny malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé, v souboru interiér.pdf je však uvedeno, že stěny budou natírány různými odstíny barev. Jakým způsobem máme tedy malby stěn ocenit? Malby je třeba dle PD INTERIÉRU (architektonicko-stavební část PD), kde je uvedená přesná specifikace barev. Otázka č.26: Z projektové dokumentace není zřejmý typ a počet radiátorů, v položce č. 83 VTP je uvedeno pouze otopná tělesa dle specifikace. Specifikace jednotlivých těles je uvedena v půdoryse 1NP v části UT projektové dokumentace, zároveň přikládáme výpis. Viz příloha specifikace těles. Otázka č.27: V celkovém výkazu výměr je na jeho konci uveden oddíl interiérového vybavení (samostatná část). Projektová dokumentace obsahuje pouze celkové řešení interieru, nikde však není uveden položkový výkaz pro oddíl interiérového vybavení. Uvedené specifikace v PD nejsou směrodatným podkladem pro ocenění a není jasné, které položky skutečně do uvažovaného oddílu přísluší. Proto Vás žádám o jasnou specifikaci položek interiérového vybavení (alespoň uvedení čísel stránek z tabulky interiérového vybavení uvedené v PD) Interiérové vybavení není součástí tohoto VŘ. Viz doplňující informace č.1. Otázka č.28: V oddílu sádrokartonových konstrukcí je uvedena položka akustického podhledu. Z projektové dokumentace není možné zjistit konkrétní systém a materiálovou specifikaci (uvažuji, že se nejedná o běžné minerální kazetové podhledy). Proto požaduji bližší specifikaci systémového řešení a případný požadavek na akustické vlastnosti a případně požární odolnost Nejde o minerální kazetové podhledy, požární odolnost není navržena. Podhled je specifikován v technické zprávě jednoznačně: Jedná se o akustický podhled (chodby, učebny, kabinet) ve stávající i přistavované části, viz. Půdorys 1.NP. Podhled bude proveden na dřevěný rošt z akustických desek z dřevěných vláken spojených bílým cementem

6 v tl. 25mm, o rozměrech 600x1200mm spoje na tupo na sraz. Barva podhledu bude s nátěrem v RAL Pouze v zákoutí vstupů do učeben , , , , , bude proveden pás 1,2 x 0,5m z SDK podhledu desek GKB. Ve sprchách a vlhkých provozech z SDK desek GKBi, impregnovaných se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Otázka č.29: Ve výkazu výměr v oddílu zemní práce je uvedena položka Terénní a sadové úpravy (neřešeno). Jakým způsobem máme tuto položku ocenit? Nebylo by vhodné stanovit částku jednotnou pro všechny účastníky soutěže? Sadové úpravy je třeba nacenit dle rozpisu v příloze Sadové úpravy specifikace. Otázka č.30: Ve výkazu výměr v oddílu truhlářských konstrukcí je uvedena položka kuchyňská linka s nulovým množstvím.tato položka se nebude oceňovat? Nebo bude případně součástí interiérového vybavení? Ne, položka č 145 nebude naceněna, neboť je součástí vybavení interiéru, které není předmětem této veřejné zakázky. Otázka č.31: Ve výkazu výměr v oddílu maleb je uvedena položka výmalby Primalexem v bílém odstínu. V projektové dokumentaci je v tabulce interiéru uveden přehled barevných maleb stěn. Máme malby ocenit podle položky ve výkazu tedy v bílém odstínu? Ocenit dle INTERIÉRU,tedy dle barevnosti, ve VV je pouze celková výměra. Otázka č.32: Ve VV (a ve výpisu výrobků) jsou dveře D2, D3 zřejmě chybně uváděny s rozměry 2000/1970, zatímco v půdorysu mají rozměr 1600/1970. O jaké velikosti mají být tyto dveře naceněny? Platí to co je ve výkresové dokumentaci tedy rozměr 1600/1970mm Otázka č.33: Položka 15 VV Odstranění stávajícího dětského hřiště Jedná se o kompletní zrušení hřiště bez náhrady s odvezením na skládku? Nebo o přestěhování na určené místo v rámci areálu? Budou zrušeny úplně všechny prvky (prolézačka, 2 pískoviště, 2 dřevěné domy, zpevněná plocha)? Viz odpověď na dotaz č.1. Otázka č.34: Položka 16 VV Terénní a sadové úpravy (neřešeno) jak máme ocenit položku, kterou zadání neřeší? Bude určena stejná cena pro všechny uchazeče nebo bude určen přesný rozsah a práce?

7 Sadové úpravy je třeba nacenit dle rozpisu v příloze Rozpis sadových úprav. Otázka č.35: Ve výkaze výměr chybí položky pro systémové lišty k zateplovacímu systému a penetrační nátěr pod tenkovrstvé omítky? Bude doplněno? V nacenění nutno počítat s kompletním zateplovacím systémem (ETICS), tedy se všemi prvky, které bude dodavatelem určený systém, ve svém technologickém postupu vyžadovat. Otázka č.36: Vystěhování strojů ze stávající části provede investor před započetím prací? Viz odpověď na otázku č. 2. Otázka č.37: Součástí SOD do nabídky mají být i přílohy Harmonogram a plán organizace výstavby, platební kalendář nebo budou požadoány až po vítězném uchazeči před uzavřením SOD? Zadavatel k tomuto uvádí, že přílohy, které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, bude požadovat až po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy o dílo. V nabídce uchazečů být tedy uvedeny nemusí. Přílohy: Sadové úpravy specifikace PZ přístavba Specifikace těles

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Požadavky na zpracování dokumentace

Požadavky na zpracování dokumentace Požadavky na zpracování dokumentace Projektová dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více