Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové"

Transkript

1 Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové Autor: Růžičková Kamila, Kaliba Martin Resumé: Text seznamuje se základními východisky mechanizmu ověřování účinnosti podpory uchazečů o studium a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Hradec Králové v rámci systémových změn a zkvalitnění podpory studia těchto studentů na UHK. Shrnuje aktuální stav podpory v rámci činnosti Střediska Augustin a nabízí také inspirativní model konkrétních indikátorů k praktickému ověřování účinnosti podpory. Summary: The text introduces the basic principles of veryfying the effectiveness of support for applicants and students with special educational needs at the University of Hradec Králové in the context of systemic change and improvement of support for these students in UHK. It summarizes the current state of support within the Centre Augustin activities and also offers an inspiring model specific indicators for validation of the effectiveness of aid. 1. Úvod Úsilí o vzdělávání osob se zdravotním postižením má v naší zemi dlouholetou tradici. Mimo etických důvodů vede k podpoře vzdělanosti těchto osob poznání, že člověk se zdravotním postižením nemusí být zákonitě závislý na podpoře státu a pomoci druhých. Pokud jsou uzpůsobeny podmínky pro výkon pracovních, uměleckých či sportovních aktivit, může člověk se zdravotním postižením dosáhnout ve vybraných aktivitách i lepších výsledků, než lidé, kteří žádným postižením netrpí (1). Na Univerzitě Hradec Králové jsou proto již dlouhodobě (od r. 2001) vyvíjeny snahy o podporu studentů se specifickými potřebami (dále jen se SP ), které v současné době vrcholí standardizací podpůrných opatření. V rámci projektu Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia pro studenty se specifickými potřebami (CZ.1.07/2.2.00/ ) došlo ke schválení systémového řešení, které je zaneseno ve vnitřních normách UHK (2). Jedním z úkolů projektu je vytvoření mechanizmu pro ověřování účinnosti podpory uchazečů studentů se SP ze strany UHK (dále jen mechanismus). Podpora studentů se SP bohužel nebývá hlavním a zpravidla ani okrajovým tématem hodnocení 1. Není tomu jinak ani na UHK. Univerzita Hradec Králové se dlouhodobě snaží o zlepšení úrovně edukace na vlastních fakultách a ústavech. V současné době je realizován projekt Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století, který je mimo jiné zaměřen na sledování kvality vzdělávání na UHK (ESF OP VK reg.č. 1 Dle rozvojového projektu UK (2008) Současný stav poradenských center a poradenství na vysokých školách v ČR je účinnost poradenských aktivit ověřována v 77% neformálními rozhovory s klienty, ve 23% dotazníkem (bezprostředně po akci) a pouze v 6 % dotazníkem pravidelně (1 2x ročně) rozesílaným uživatelům. Ve 12 % pracovišť účinnost služeb nezjišťuje vůbec. 1

2 CZ.1.07/2.2.00/ ). Přestože UHK podpůrné služby studentům se SP poskytuje již delší dobu, jejich kvalita doposud nebyla hodnocena. Prostřednictvím tohoto mechanismu ověřování účinnosti podpory budou dlouhodobě získávány podklady pro hodnocení jak kvality podpůrných opatření, tak i vlastní činnosti. Výsledky šetření lze považovat též za stimuly k dalšímu rozvoji podpůrných opatření na UHK. 2. Aktuální situace v oblasti vyrovnávání příležitostí ke studiu studentům se SPna UHK V současné době na UHK začíná fungovat nový systém podpory studentů se SP, který je poprvé podložen rektorským výnosem a jeho metodickým pokynem. Systém lze tedy považovat za závazný. UHK se zavazuje respektovat specifické potřeby studentů se SP. Podpůrná opatření při studiu zajišťuje Středisko podpory studentů se specifickými potřebami Augustin (dále jen Středisko Augustin) ve spolupráci s pracovišti, která zabezpečují studentovu výuku nebo jiné související úkony. V metodickém pokynu jsou vyjmenovány nároky na minimální specifické kompetence, které musí student se SP při studiu ovládat, aby jimi minimalizoval dopad vlastního zdravotního postižení/znevýhodnění a sekundárně i nároky na podporu ze strany UHK. Jedná se zejména o dovednosti spojené s ovládáním osobních kompenzačních pomůcek a strategií minimalizujících dopady postižení při řešení úkolů spojených se studiem (např. samostatný pohyb a orientaci u nevidomých studentů, dostatečnou úroveň českého jazyka zejm. porozumění psanému textu u neslyšících aj.). 3. Posilování kompetencí intaktních studentů UHK jako strategie podpory studentů se SP Efektivní podpora VŠ studia studentů se SP může být výrazně podpořena také ze strany dalších studentů. Nová koncepce podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na UHK počítá také s vybudováním účinného schématu pro rozvoj efektivní komunikace a podpory studentů se SP ze strany intaktních studentů univerzity s vědomím, že tento postup výrazně podpoří rozvoje inkluzivního prostředí. Cílová skupina intaktních studentů UHK je adresátem pravidelných akcí (přednášek, kulturních akcí) i prožitkově, sebezkušenostně orientovaných integračních aktivit. Takový druh akcí směřuje k práci se sebepoznáním (které je jednou ze základních podmínek pro kvalitní práci v rámci pomáhajících profesí), se skupinovou dynamikou a dalšími procesy, které napomáhají procesům didaktickým. Předpokladem je v podstatě teze, že na základě zlepšení úrovně sebepoznání i kvality vztahových struktur dojde ke zvýšení kvality výuky. V další fázi zkvalitňování podpory studia na UHK bude také zrealizován e-learningový kurz určený studentům UHK zaměřený na specifické problémy při studiu v případě jednotlivých druhů zdravotního znevýhodnění a efektivní strategie podpory při jejich překonávání. Absolvování kurzu vybaví studenty klíčovými kompetencemi pro dobrovolnickou činnost ve funkci osobního či studijního asistenta. Dále vzniknou informační materiály a metodické manuály adresované studentům UHK. Tištěný i elektronický informační a metodický materiál poskytne studentům UHK informace o specificích studia VŠ v případě zdravotního znevýhodnění, seznámí se základními specifiky komunikace, možnostmi participace studentů 2

3 na podpoře studentů se SVP při studiu a pozve je k účasti na pravidelných i jednorázových vzdělávacích a osvětově-zážitkových aktivitách 4. Sledování úrovně vyrovnávání podmínek studia studentům se SP Kritéria hodnocení by měla vycházet z evropských standardů. Proces hodnocení by měl respektovat základní principy jako: zodpovědnost poskytovatele, ochranu kvality a standardů, rozvoj a zvyšování kvality akademických programů, efektivní organizační struktury, transparentnost a využití vnější expertízy (3). Předpokladem pro dosažení optimálních podmínek pro vzdělávání studentů se SP je hodnocení kvality poskytovaných podpůrných opatření. Za základní prostředky pro zjišťování kvality služeb lze považovat: individuální hodnocení podpory studenty se SP (participativní výzkum); porovnání cílů vysoké školy s nabídkou služeb pracoviště zajišťujícího podpůrná opatření; sledování kvality práce poskytovatele (tzn. ověření příslušných kompetencí zaměstnanců UHK); hodnocení služeb Střediska Augustin (autoevaluační mechanismus nebo posouzení nezávislého externího hodnotitele). 5. Indikátory pro ověřování úrovně podpůrných opatření na UHK Při hodnocení podpůrných opatření UHK uchazeči a studenty se SP je třeba přihlédnout k potřebám a očekávání jednotlivých cílových skupin. Cílovou skupinou šetření jsou uchazeči, studenti prvních ročníků, studenti vyšších ročníků, absolventi, studenti s různým druhem a stupněm zdravotního postižení/znevýhodnění. Zcela jiné potřeby mají (a jinou podporu tedy očekávají) akademičtí a ostatní pracovníci vysoké školy. UHK je kompetentní stanovit indikátory (ukazatele úspěchu) pro hodnocení. Efektivní ověřování účinnosti realizovaných podpůrných opatření vychází z premisy, že data budou získávána po delší dobu. Nezbytným požadavkem je tedy získávat data pravidelně a s dostatečnou frekvencí. Pro získání potřebných dat je dostačující frekvence 1x ročně (úroveň odborných kompetencí konkrétního zaměstnance UHK se hodnotí pouze jednou). Indikátory hodnocení úrovně podpory studentů se SP vychází z cílů vysoké školy a jejího zaměření. Na období jsou navrženy následující indikátory: Kvalitativní: - porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP (analýza dlouhodobého záměru a výročních zpráv); - vybrané položky z: ankety pro jednotlivá pracoviště UHK, dotazníků pro studenty se SP a zaměstnance. Kvantitativní: - hodnocení úrovně služeb Střediska Augustin (hodnocení úrovně podpory uchazeči a studenty se SP UHK, zaměstnanci školy, autoevaluace); - hodnocení úrovně specifických kompetencí zaměstnanců UHK; - množství poskytnutých podpůrných služeb uchazečům a studentům se SP; - množství přímé metodické a jiné podpory pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců UHK; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro akademické pracovníky a další zaměstnance UHK; 3

4 - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro intaktní studenty; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro studenty se SP. 6. Mechanismus praktického ověřování účinnosti podpůrných opatření pro uchazeče a studenty se SP na UHK Sledování úrovně poskytovaných podpůrných opatření v kontextu standardů, ke kterým se UHK zavázala, je jedním z úkolů univerzity. K hodnocení používá baterii prostředků navrženou v tomto dokumentu. Úroveň činnosti Střediska Augustin je hodnocena vícezdrojovým evaluačním mechanismem. Kvalitativní indikátor představuje porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP. Konkrétně jde o analýzu dostupných dokumentů jako: dlouhodobý záměr školy nebo výroční zpráva. Mimoto jsou k hodnocení využívány vybrané položky z ankety pro jednotlivá pracoviště UHK, dále z dotazníku pro studenty se SP a zaměstnance. Za základní prostředek pro získávání kvantitativních dat lze považovat elektronické dotazníky umístěné na webových stránkách Střediska Augustin (www.uhk.cz/augustin). Uvedená forma zjišťování dat umožní evaluaci podpůrných služeb také samotnými uživateli (tzn. uchazeči a studenty se SP, ale též zaměstnanci UHK). Výhodou je snadná dostupnost a automatické generování výstupů dle předem zadaných kritérií. Středisko Augustin je povinno zpracovávat data ze zdrojů uvedených v tomto mechanismu. V pravidelném 5ti letém cyklu je doporučeno požádat o posouzení úrovně přístupnosti studia studentům se SP na UHK nezávislého externího hodnotitele. 7. Porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP Analýza dlouhodobého záměru a výročních zpráv školy zhodnotí míru plnění úkolů, ke kterým se škola ve svých dlouhodobých plánech zavazuje. Výsledky šetření jsou zpracovány ve zprávě a předány pověřenému pracovníkovi z vedení UHK. Konkrétně budou uvedeny případné rozpory mezi plány a deklarovanými závazky UHK a reálnou úrovní podpory. Analýza je prováděna 1x ročně v závislosti na vydání nové výroční zprávy UHK. porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP. Mezi další kvalitativní indikátory hodnocení jsou využívány vybrané položky z ankety pro jednotlivá pracoviště UHK (příloha 2) a z dotazníků pro studenty se SP a zaměstnance (příloha 1, 3). 8. Hodnocení úrovně služeb Střediska Augustin Analýza vlastní činnosti patří k pravidelným povinnostem Střediska Augustin. Ke zhodnocení kvantitativních znaků slouží precizní systém zaznamenávání a archivace dat o činnosti. Zjištěná data budou využívána k dlouhodobému sledování vývoje kvality poskytovaných služeb a podpůrných opatření. Získaná data je vhodné pravidelně porovnávat s výsledky činnosti obdobně zaměřených podpůrných zařízení. K hodnocení je využito dotazníků Hodnocení úrovně podpůrných opatření uchazeči a studenty se SP určených uchazečům a studentům se SP, kteří se účastnili přijímacího řízení nebo studují na UHK (příloha 1). Studenti se SP, kteří využívají služeb Střediska Augustin, 4

5 jsou vybízeni k jeho vyplnění poprvé po ukončení 1. ročníku a posléze po ukončení studia (tj. po absolvování státních závěrečných zkoušek). Důvodem je posouzení vývoje specifických potřeb studenta se SP během studia a kvality jejich poskytování v procesu studia na UHK. Anketa o stavu zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se SP na UHK (příloha 2) je určena primárně k ověření míry zkušeností kateder/ústavů s výukou studentů se SP. Vyplnit ji však mohou i jiná klíčová pracoviště (jako např. studijní oddělení nebo univerzitní knihovna aj.). Anketa bude použita v souvislosti se získáním primárních dat a lze ji dále využít v intervalu jeden krát za 1-2 roky. Získaná data slouží ke zhodnocení aktuální míry zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se SP a s kvality spolupráce jednotlivých pracovišť se Střediskem Augustin při zajišťování specifických potřeb jejich studentů. Dalším indikátor představuje Dotazník pro hodnocení úrovně podpůrných opatření zaměstnanci UHK (příloha 3). Dotazník je určen všem zaměstnancům, kteří mají zkušenost s jednáním/výukou studentů se SP. Získaná data budou využita primárně ke zkvalitňování podpůrných opatření Střediska Augustin při podpoře zaměstnanců UHK. Dotazník bude použit v rámci e-learningového vzdělávacího kurzu pro zaměstnance UHK a jiných vzdělávacích akcích pro zaměstnance UHK organizovaných Střediskem Augustin. Dotazník je trvale dostupný na webových stránkách Střediska Augustin. Mezi významné metody hodnocení patří autoevaluace a externí supervize. V rámci autoevaulace dojde jedenkrát ročně k sumarizaci následujících ukazatelů: - množství poskytnutých podpůrných služeb uchazečům a studentům se SP; - množství realizované přímé poradenské, metodické a jiné podpůrné činnosti pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům UHK (vč. telefonických, e- mailových aj. konzultací); - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro akademické pracovníky a další zaměstnance UHK; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro intaktní studenty; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro studenty se SP. Základní veličinou jsou hodiny, přičemž pro zaznamenávání představuje minimální jednotku 1/4h. V praxi to znamená každá započatá intervence (pokud je kratší) je zaznamenána jako 15 min. 9. Hodnocení úrovně specifických kompetencí zaměstnanců UHK (příloha 4) K hodnocení odborných kompetencí zaměstnanců UHK v jednání/edukaci studentů se SP slouží evaluační test. Je určen primárně klíčovým zaměstnancům (fakultním koordinátorům a tutorům), ale lze použít též pro evaluaci kompetencí všech vyučujícím studentů se SP a dalších zaměstnanců. Test je koncipován jako výstupní evaluační indikátor e-learningového vzdělávacího kurzu pro zaměstnance UHK a slouží především pro informaci účastníkům kurzu o úrovni získaných kompetencí 2. Mimo to budou získaná data využita k evaluaci účinnosti a případně k aktualizaci obsahu kurzu. V neposlední řadě jde o jeden z kvantitativních indikátorů úrovně podpory studentů se SP na UHK. 2 Po skončení projektu bude kurz každoročně realizován pro nové zájemce - vyučující/zaměstnance UHK. 5

6 10. Výsledky praktického ověřování účinnosti podpory a jejich další využití Na základě interního (příp. externího) zhodnocení úrovně služeb středisko Augustin vypracuje návrh pro aktualizaci své činnosti. Spolu s ostatními výsledky evaluace jej předá garantujícímu útvaru UHK. Ten je zodpovědný za následné zhodnocení výsledků a zajištění potřebných opatření. Závěr Současné změny v oblasti vysokoškolského vzdělávání postihují přirozeně také oblast vysokoškolského poradenství, které můžeme velmi obecně vymezit jako službu (pomoc) poskytovanou vysokoškolským studentům. Ti v závislosti na přibývajícím počtu celoživotních studií v současnosti tvoří velmi různorodou skupinu. Důsledkem je mj. nutnost rozšiřování spektra poradenských služeb. Příkladem je právě poradenství a poskytování podpůrných opatření pro studenty se SP. Uvedená oblast poradenství a služeb má svá specifika a klade také specifické požadavky na své poskytovatele. Tomu musí odpovídat také hodnocení kvality poskytovaných služeb a vymezení požadavků na minimální kompetence vysokoškolských poradců, klíčových pracovníků jednotlivých pracovišť školy a v neposlední řadě i pedagogických pracovníků, kteří se stanou vyučujícím studenta/ů se SP. V České republice dosud nejsou vytvořeny jednotné nástroje pro hodnocení činnosti vysokých škol zaměřené na oblast hodnocení a kvality ve vysokoškolském poradenství a poskytování podpory studentům se SP. Je tedy zodpovědností každé školy reagovat na uvedené potřeby vlastní cestou. Text usiluje o sumarizaci indikátorů umožňujících evaluaci účinnosti podpůrných opatření pro uchazeče a studenty se SP. V uvedeném duchu bude v příštím roce zkušebně aplikován na Univerzitě Hradec Králové. Výsledky budou dlouhodobě sledovány a srovnávány s výsledky z jiných pracovišť. Autoři si od tohoto přístupu slibují jak přínos informační dojde ke zvýšení prokazatelnosti podpůrných opatření, tak i aplikační zřetelněji poukáže na potřebu změny / dalšího vývoje podpory. Použité zdroje 1 KRATOCHVÍLOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách. NÚV : Praha, ISBN: Podpora uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové. Rektorský výnos [online]. [cit ]. Dostupné z: %20Podpora%20uchazečům%20a%20studentům%20se%20specifickými%20potřebami %20na%20UHK.pdf a Metodický pokyn k realizaci podpory uchazečů a studentů se SP na Univerzitě Hradec Králové. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2Ddeska%2Furedni%2Ddeska%2Duhk%2FDocuments%2F%C5%98%C3%ADd%C3 %ADc%C3%AD%20akty%2FMetodick%C3%A9%20pokyny%20prorektor%C5%AF %2F2013&FolderCTID=0x012000BFC95CC235087D409652A8D921AB0CB9&View ={3D634A DB7-D82A8F2C821B} 3 KRHÚTOVÁ, L. Kvalita v systému terciálního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. MŠMT, Praha, V rámci IPN (CZ.1.07/4.1.00/ ) 6

7 4 Doporučení evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z: 5 Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z: kodex.doc PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. Mgr. Martin Kaliba Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Rokitanského Hradec Králové 7

8 Příloha 1 - Hodnocení úrovně podpůrných opatření uchazeči a studenty se SP Dotazník slouží k evaluaci zkušeností uchazečů/studentů se SP při studiu na UHK. Vážení uchazeči/studenti, prosíme Vás o pomoc při evaluaci podpůrných služeb na UHK. Následující otázky zodpovězte pravdivě a co nejkonkrétněji. Pokud jste uchazeč/ka, vyplňte pouze 1. Okruh otázek. S uvedenými daty bude zacházeno jako s důvěrným materiálem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V textu je použita zkratka SP pro termín specifické potřeby. V případě, že považujete za vhodné o vlastních zkušenostech osobně diskutovat, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Údaje o osobě (vyplnění je dobrovolné): Jméno, příjmení: Druh postižení/znevýhodnění: Specifické potřeby při přijímacím řízení: Specifické potřeby při studiu: UCHAZEČ STUDENT ID studenta: Obor, na který jste se hlásil/který studujete: Ročník: 8 Děkujeme Vám za spolupráci. I. Otázky k výběru školy a přijímacího řízení: 1. Sehrál při výběru VŠ nějakou roli fakt, zda škola poskytuje podpůrná opatření studentům se SP? ANO ZÁSADNÍ ANO DOPLŇKOVOU NE 2. Odkud jste se dozvěděl o existenci Střediska podpory pro studenty se SP Augustin? (doplňte) 3. Jak jste byl/a spokojen/a s jednáním pracovníků střediska v rámci úvodního kontaktování? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh: 4. Žádal/a jste o podpůrná opatření při přijímacím řízení? ANO NE V případě odpovědi ano, uveďte, jak jste byl/a se zajištěním spokojen/a? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh:

9 5. Považujete opatření poskytnutá při přijímacím řízení za efektivní? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh: II. Otázky k úrovni vyrovnávání podmínek při studiu ze strany pedagogů a dalších zaměstnanců UHK 6. Respektují zaměstnanci UHK při jednání s Vámi zásady správné komunikace? (známka 1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nemohu posoudit) Jak často se potýkáte s potížemi v komunikaci při jednání se zaměstnanci UHK? VŽDY (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) OBČAS (49 25%) VELMI OMEZENĚ NEBO VŮBEC (24 0%) Pokud se zaměstnanci UHK vůči Vám dopouštějí chyb v komunikaci, uveďte konkrétní příklady. 8. Setkal/a jste se během studia s diskriminací ze strany pedagoga? ANO NE Pokud ano, prosím popište: 9. Jak jste spokojení s úrovní podpůrných opatření poskytnutých během výuky: (známka 1 výborně; 5 nedostatečně, 0 nemohu posoudit). RESPEKTOVÁNÍ SPECIFICKÝCH POTŘEB VYUČUJÍCÍM: DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD KOMUNIKACE: VYSVĚTLOVÁNÍ LÁTKY: PŘÍSTUPNOST STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ: RESPEKTOVÁNÍ SP PŘI OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Uveďte vlastní postřehy k úrovni podpory při výuce ze strany vyučujících. 9

10 III. Otázky k úrovni poskytování služeb Střediskem Augustin 10. Jak jste spokojeni s mírou podpory, kterou Vám poskytuje Středisko Augustin? SPÍŠE NEDOSTATEČNÁ PŘIMĚŘENÁ SPÍŠE NADMĚRNÁ Uveďte vlastní postřeh. 11. Jak jste spokojeni s komunikací s pracovníky Střediska Augustin v průběhu studia? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh. 12. Jaká opatření jste využíval/a a jak je hodnotíte (1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nevyužíval/a): ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDIJNÍ LITERATURY ZAPISOVATELSKÝ A VIZUALIZAČNÍ SERVIS TLUMOČNICKÝ SERVIS INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA STUDIJNÍ ASISTENCE OSOBNÍ ASISTENCE PROSTOROVÁ ORIENTACE DIAGNOSTIKA REŽIJNÍ OPATŘENÍ ČASOVÁ KOMPENZACE TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ JINÉ (doplňte) Uveďte prosím jakékoli další postřehy k činnosti Střediska Augustin: IV. Otázky k charakteru postojů spolužáků a sebehodnocení 10

11 14. Jaké máte zkušenosti s přijetím do vrstevnické skupiny spolužáků na UHK? POZITIVNÍ PŘEVÁŽNĚ POZITIVNÍ PŘEVÁŽNĚ NEGATIVNÍ NEGATIVNÍ 15. V čem spatřujete důvody, které ovlivňují úroveň Vašeho začlenění do studijní skupiny? 16. Zaregistrovali jste aktivity pro studenty, které podporují integraci studentů se SP (např. studentský klub, osvětová a vzdělávací činnost)? ANO NE Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte, o jaké aktivity šlo a zda je hodnotíte jako přínosné? Uveďte vlastní postřeh. 17. Uveďte, v jakých oblastech musíte při studiu vyrovnávat vlastní znevýhodnění? 18. Myslíte si, že existují opatření/oblasti rozvoje, které by usnadnily Vaše studium (pomohly ke zvýšení studijní výkonnosti) a nebyly využívány? ANO NE Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte jaké a důvody, proč nebyly využívány. 11

12 Příloha 2 - Anketa o stavu zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se specifickými potřebami Anketa slouží k evaluaci míry zkušeností s výukou studentů se specifickými potřebami (dále jen SP) na pracovištích UHK. Je určen pouze pro ta pracoviště, která mají zkušenost se zajišťováním specifických potřeb studentům se SP. Prosíme o zodpovězení níže uvedených otázek. V případě, že považujete za vhodnou podrobnější diskuzi o daném tématu, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Děkujeme Vám za spolupráci. Údaje o pracovišti: Název pracoviště: Jméno a pracovní pozice pracovníka, který informace poskytl: Datum: 1. Uveďte prosím počet studentů s konkrétním druhem zdravotního postižení, kteří studovali na vaší katedře/ústavu v posledních 3 letech: Student se zrakovým postižením:. Student se sluchovým postižením:. Student s pohybovým postižením:. Student se specifickými poruchami učení:. Student s narušenou komunikační schopnosti:. Student s psychickou poruchou:. Student s chronickým somatickým onemocněním:. 2. Jaké jsou vaše zkušenosti se studenty se SP? POZITIVNÍ (100-75%) PŘEVÁŽNĚ POZITIVNÍ (74-50%) SPÍŠE NEGATIVNÍ (49-25%) NEGATIVNÍ (24-0%) Uveďte důvod/vlastní postřeh. 3. Jsou pracovištěm využívané prostory (učebny/laboratoře) a jejich vybavení přístupné studentům se SP? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Pokud jste odpověděl/a jinak než ano zcela, uveďte, v čem spočívaly problémy s přístupností. 4. Vznikly nějaké specifické problémy při zajišťování výuky studentů se SP, na které musela katedra/ústav reagovat? NE ANO (doplňte jaké) 12

13 5. Jak hodnotíte kvalitu podpory poskytnutou Střediskem Augustin při zajištění podpůrných opatření (1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nemohu hodnotit): OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ÚROVEŇ KOMUNIKACE: ÚROVEŇ ORGANIZACE A KOORDINACE OPATŘENÍ: SPOLUPRÁCE PŘI SERVISNÍCH SLUŽEB: ÚROVEŇ PODPORY VYUČUJÍCÍCH: Celkové hodnocení spolupráce se Střediskem Augustin (prostor pro vlastní postřeh):. 6. Pokud máte jakékoli další postřehy k zajišťování podpůrných opatření při studiu studentů se SP ve vztahu k vašemu pracovišti, prosím uveďte je na tomto místě.. 13

14 Příloha 3 - Hodnocení úrovně podpůrných opatření zaměstnanci UHK Dotazník slouží k získání informací o zkušenostech zaměstnanců UHK s výukou studentů se SP a o jejich spokojenosti se službami Střediska Augustin. Vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplnění Vás nebude stát více než 10 min. S uvedenými daty bude zacházeno důvěrně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že považujete za vhodné o následujících tématech osobně diskutovat, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Děkujeme Vám za spolupráci. Identifikační údaje (vyplnění je dobrovolné): Jméno a příjmení, titul: Kontakt: Pracoviště: Informace o zkušenostech zaměstnance 1. Počet let pedagogické praxe (pouze pedagogičtí pracovníci):.. 2. Počet studentů se SP, se kterými máte osobní zkušenost:.. 3. Označte typ Vaší zkušenosti se studenty se SP (0 bez zkušenosti; 1 osobní jednání; 2 písemná komunikace; 3 výuka; 4 jiná (doplňte jaká): ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM SE SPECIFICKOU PORUCHOU UČENÍ S PSYCHICKOU PORUCHOU S CHRONICKÝM SOMATICKÝM ONEMOCNĚNÍM Zaznamenal jste potíže při komunikaci/výuce studenta se SP? ANO NE NEMÁM ZKUŠENOST Pokud jste zaznamenal potíže, uveďte konkrétně, co bylo jejich podstatou a jak jste je řešil/a: 5. Pokud jste vyučoval studenta se SP, uveďte, v jaké oblasti se projevil specifický přístup z Vaší strany? (v opačném případě zaškrtněte nemám zkušenost ) ÚPRAVA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE ÚPRAVA ORGANIZACE VÝUKY PŘÍPRAVA PÍSEMNÝCH PODKLADŮ K VÝUCE INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA (VYSVĚTLENÍ LÁTKY) 14

15 POSKYTOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ V ALTERNATIVNÍCH FORMÁTECH JINÉ (doplňte):. NEMÁM ZKUŠENOST 6. S realizací specifických opatření pro vyrovnávání studijních podmínek studentům se SP při studiu na UHK: ZCELA SOUHLASÍM SOUHLASÍM S VÝHRADAMI JEDNOZNAČNĚ NESOUHLASÍM Prostor pro vlastní stanovisko: Domníváte se, že jste ke komunikaci/výuce se studenty se SP dostatečně informačně vybaven/a? ANO ČÁSTEČNĚ NE Spolupráce zaměstnance UHK se Střediskem Augustin 8. Využil jste podpůrných služeb Střediska Augustin? ANO NE Pokud jste uvedl/a ano, jaká je Vaše zkušenost s činností Střediska Augustin? PLNĚ VYHOVUJÍCÍ DÍLČÍ VÝHRADY PODSTATNÉ VÝHRADY Svou odpověď zdůvodněte: 9. Byl Vám v době Vašeho působení na UHK nabídnut vzdělávací program/seminář o dané problematice? ANO NE 10. Absolvoval jste již vzdělávací program/seminář s tématem komunikace a edukace studentů se SP? (pokud je Vaše odpověď NE, pokračujte otázkou č. 12) ANO NE 11. Uveďte prosím, zda byl program dle Vašeho názoru užitečný. ZCELA SPLNIL OČEKÁVÁNÍ SPLNIL ČÁSTEČNĚ NESPLNIL 12. Máte zájem se v dané problematice dále vzdělávat? (pokud je Vaše odpověď NE, pokračujte otázkou č. 15) ANO NE 13. Uveďte formu a časovou dotaci vzdělávání, která by Vám nejlépe vyhovovala. FORMA: TEORETICKÝ (INFORMAČNĚ HUTNÝ) SEMINÁŘ PRAKTICKÝ (ZÁŽITKOVÝ) SEMINÁŘ E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JINÉ (UVEĎTE FORMU):... HODINOVÝ ROZSAH: do 2h. 3 6h. od 7 do 9h. více než 10h. 15

16 14. S jakými konkrétními tématy byste se v programu rád seznámil? 15. Pokud máte jakékoli další postřehy ohledně zajišťování podpůrných opatření při studiu studentů se SP, které chcete sdělit, prosím uveďte je zde. 16

17 Příloha 4 Test k hodnocení úrovně specifických odborných kompetencí zaměstnanců UHK Okruhy testových otázek: 1. Přístup UHK (zaměstnanců) ke vzdělávání studentů se SP. 2. Možné psychické odlišnosti ve vývoji jedinců s různými druhy postižení/znevýhodnění. 3. Základní termíny vztahující se k integraci/inkluzi a k problému zdravotního postižení/znevýhodnění. 4. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se zrakovým postižením. 5. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se sluchovým postižením. 6. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů s pohybovým postižením nebo s chronickým somatickým onemocněním. 7. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se specifickou poruchou učení. 8. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů s narušenou komunikační schopnosti nebo psychickou poruchou. 9. Základní pravidla pro organizaci podpory studentů se SP na UHK. 17

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na Univerzitě Hradec Králové

Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na Univerzitě Hradec Králové Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na Univerzitě Hradec Králové Inovation Communication Stratgies with Students with Visual Impairment during the study in

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více