Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové"

Transkript

1 Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové Autor: Růžičková Kamila, Kaliba Martin Resumé: Text seznamuje se základními východisky mechanizmu ověřování účinnosti podpory uchazečů o studium a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Hradec Králové v rámci systémových změn a zkvalitnění podpory studia těchto studentů na UHK. Shrnuje aktuální stav podpory v rámci činnosti Střediska Augustin a nabízí také inspirativní model konkrétních indikátorů k praktickému ověřování účinnosti podpory. Summary: The text introduces the basic principles of veryfying the effectiveness of support for applicants and students with special educational needs at the University of Hradec Králové in the context of systemic change and improvement of support for these students in UHK. It summarizes the current state of support within the Centre Augustin activities and also offers an inspiring model specific indicators for validation of the effectiveness of aid. 1. Úvod Úsilí o vzdělávání osob se zdravotním postižením má v naší zemi dlouholetou tradici. Mimo etických důvodů vede k podpoře vzdělanosti těchto osob poznání, že člověk se zdravotním postižením nemusí být zákonitě závislý na podpoře státu a pomoci druhých. Pokud jsou uzpůsobeny podmínky pro výkon pracovních, uměleckých či sportovních aktivit, může člověk se zdravotním postižením dosáhnout ve vybraných aktivitách i lepších výsledků, než lidé, kteří žádným postižením netrpí (1). Na Univerzitě Hradec Králové jsou proto již dlouhodobě (od r. 2001) vyvíjeny snahy o podporu studentů se specifickými potřebami (dále jen se SP ), které v současné době vrcholí standardizací podpůrných opatření. V rámci projektu Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia pro studenty se specifickými potřebami (CZ.1.07/2.2.00/ ) došlo ke schválení systémového řešení, které je zaneseno ve vnitřních normách UHK (2). Jedním z úkolů projektu je vytvoření mechanizmu pro ověřování účinnosti podpory uchazečů studentů se SP ze strany UHK (dále jen mechanismus). Podpora studentů se SP bohužel nebývá hlavním a zpravidla ani okrajovým tématem hodnocení 1. Není tomu jinak ani na UHK. Univerzita Hradec Králové se dlouhodobě snaží o zlepšení úrovně edukace na vlastních fakultách a ústavech. V současné době je realizován projekt Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století, který je mimo jiné zaměřen na sledování kvality vzdělávání na UHK (ESF OP VK reg.č. 1 Dle rozvojového projektu UK (2008) Současný stav poradenských center a poradenství na vysokých školách v ČR je účinnost poradenských aktivit ověřována v 77% neformálními rozhovory s klienty, ve 23% dotazníkem (bezprostředně po akci) a pouze v 6 % dotazníkem pravidelně (1 2x ročně) rozesílaným uživatelům. Ve 12 % pracovišť účinnost služeb nezjišťuje vůbec. 1

2 CZ.1.07/2.2.00/ ). Přestože UHK podpůrné služby studentům se SP poskytuje již delší dobu, jejich kvalita doposud nebyla hodnocena. Prostřednictvím tohoto mechanismu ověřování účinnosti podpory budou dlouhodobě získávány podklady pro hodnocení jak kvality podpůrných opatření, tak i vlastní činnosti. Výsledky šetření lze považovat též za stimuly k dalšímu rozvoji podpůrných opatření na UHK. 2. Aktuální situace v oblasti vyrovnávání příležitostí ke studiu studentům se SPna UHK V současné době na UHK začíná fungovat nový systém podpory studentů se SP, který je poprvé podložen rektorským výnosem a jeho metodickým pokynem. Systém lze tedy považovat za závazný. UHK se zavazuje respektovat specifické potřeby studentů se SP. Podpůrná opatření při studiu zajišťuje Středisko podpory studentů se specifickými potřebami Augustin (dále jen Středisko Augustin) ve spolupráci s pracovišti, která zabezpečují studentovu výuku nebo jiné související úkony. V metodickém pokynu jsou vyjmenovány nároky na minimální specifické kompetence, které musí student se SP při studiu ovládat, aby jimi minimalizoval dopad vlastního zdravotního postižení/znevýhodnění a sekundárně i nároky na podporu ze strany UHK. Jedná se zejména o dovednosti spojené s ovládáním osobních kompenzačních pomůcek a strategií minimalizujících dopady postižení při řešení úkolů spojených se studiem (např. samostatný pohyb a orientaci u nevidomých studentů, dostatečnou úroveň českého jazyka zejm. porozumění psanému textu u neslyšících aj.). 3. Posilování kompetencí intaktních studentů UHK jako strategie podpory studentů se SP Efektivní podpora VŠ studia studentů se SP může být výrazně podpořena také ze strany dalších studentů. Nová koncepce podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na UHK počítá také s vybudováním účinného schématu pro rozvoj efektivní komunikace a podpory studentů se SP ze strany intaktních studentů univerzity s vědomím, že tento postup výrazně podpoří rozvoje inkluzivního prostředí. Cílová skupina intaktních studentů UHK je adresátem pravidelných akcí (přednášek, kulturních akcí) i prožitkově, sebezkušenostně orientovaných integračních aktivit. Takový druh akcí směřuje k práci se sebepoznáním (které je jednou ze základních podmínek pro kvalitní práci v rámci pomáhajících profesí), se skupinovou dynamikou a dalšími procesy, které napomáhají procesům didaktickým. Předpokladem je v podstatě teze, že na základě zlepšení úrovně sebepoznání i kvality vztahových struktur dojde ke zvýšení kvality výuky. V další fázi zkvalitňování podpory studia na UHK bude také zrealizován e-learningový kurz určený studentům UHK zaměřený na specifické problémy při studiu v případě jednotlivých druhů zdravotního znevýhodnění a efektivní strategie podpory při jejich překonávání. Absolvování kurzu vybaví studenty klíčovými kompetencemi pro dobrovolnickou činnost ve funkci osobního či studijního asistenta. Dále vzniknou informační materiály a metodické manuály adresované studentům UHK. Tištěný i elektronický informační a metodický materiál poskytne studentům UHK informace o specificích studia VŠ v případě zdravotního znevýhodnění, seznámí se základními specifiky komunikace, možnostmi participace studentů 2

3 na podpoře studentů se SVP při studiu a pozve je k účasti na pravidelných i jednorázových vzdělávacích a osvětově-zážitkových aktivitách 4. Sledování úrovně vyrovnávání podmínek studia studentům se SP Kritéria hodnocení by měla vycházet z evropských standardů. Proces hodnocení by měl respektovat základní principy jako: zodpovědnost poskytovatele, ochranu kvality a standardů, rozvoj a zvyšování kvality akademických programů, efektivní organizační struktury, transparentnost a využití vnější expertízy (3). Předpokladem pro dosažení optimálních podmínek pro vzdělávání studentů se SP je hodnocení kvality poskytovaných podpůrných opatření. Za základní prostředky pro zjišťování kvality služeb lze považovat: individuální hodnocení podpory studenty se SP (participativní výzkum); porovnání cílů vysoké školy s nabídkou služeb pracoviště zajišťujícího podpůrná opatření; sledování kvality práce poskytovatele (tzn. ověření příslušných kompetencí zaměstnanců UHK); hodnocení služeb Střediska Augustin (autoevaluační mechanismus nebo posouzení nezávislého externího hodnotitele). 5. Indikátory pro ověřování úrovně podpůrných opatření na UHK Při hodnocení podpůrných opatření UHK uchazeči a studenty se SP je třeba přihlédnout k potřebám a očekávání jednotlivých cílových skupin. Cílovou skupinou šetření jsou uchazeči, studenti prvních ročníků, studenti vyšších ročníků, absolventi, studenti s různým druhem a stupněm zdravotního postižení/znevýhodnění. Zcela jiné potřeby mají (a jinou podporu tedy očekávají) akademičtí a ostatní pracovníci vysoké školy. UHK je kompetentní stanovit indikátory (ukazatele úspěchu) pro hodnocení. Efektivní ověřování účinnosti realizovaných podpůrných opatření vychází z premisy, že data budou získávána po delší dobu. Nezbytným požadavkem je tedy získávat data pravidelně a s dostatečnou frekvencí. Pro získání potřebných dat je dostačující frekvence 1x ročně (úroveň odborných kompetencí konkrétního zaměstnance UHK se hodnotí pouze jednou). Indikátory hodnocení úrovně podpory studentů se SP vychází z cílů vysoké školy a jejího zaměření. Na období jsou navrženy následující indikátory: Kvalitativní: - porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP (analýza dlouhodobého záměru a výročních zpráv); - vybrané položky z: ankety pro jednotlivá pracoviště UHK, dotazníků pro studenty se SP a zaměstnance. Kvantitativní: - hodnocení úrovně služeb Střediska Augustin (hodnocení úrovně podpory uchazeči a studenty se SP UHK, zaměstnanci školy, autoevaluace); - hodnocení úrovně specifických kompetencí zaměstnanců UHK; - množství poskytnutých podpůrných služeb uchazečům a studentům se SP; - množství přímé metodické a jiné podpory pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců UHK; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro akademické pracovníky a další zaměstnance UHK; 3

4 - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro intaktní studenty; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro studenty se SP. 6. Mechanismus praktického ověřování účinnosti podpůrných opatření pro uchazeče a studenty se SP na UHK Sledování úrovně poskytovaných podpůrných opatření v kontextu standardů, ke kterým se UHK zavázala, je jedním z úkolů univerzity. K hodnocení používá baterii prostředků navrženou v tomto dokumentu. Úroveň činnosti Střediska Augustin je hodnocena vícezdrojovým evaluačním mechanismem. Kvalitativní indikátor představuje porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP. Konkrétně jde o analýzu dostupných dokumentů jako: dlouhodobý záměr školy nebo výroční zpráva. Mimoto jsou k hodnocení využívány vybrané položky z ankety pro jednotlivá pracoviště UHK, dále z dotazníku pro studenty se SP a zaměstnance. Za základní prostředek pro získávání kvantitativních dat lze považovat elektronické dotazníky umístěné na webových stránkách Střediska Augustin (www.uhk.cz/augustin). Uvedená forma zjišťování dat umožní evaluaci podpůrných služeb také samotnými uživateli (tzn. uchazeči a studenty se SP, ale též zaměstnanci UHK). Výhodou je snadná dostupnost a automatické generování výstupů dle předem zadaných kritérií. Středisko Augustin je povinno zpracovávat data ze zdrojů uvedených v tomto mechanismu. V pravidelném 5ti letém cyklu je doporučeno požádat o posouzení úrovně přístupnosti studia studentům se SP na UHK nezávislého externího hodnotitele. 7. Porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP Analýza dlouhodobého záměru a výročních zpráv školy zhodnotí míru plnění úkolů, ke kterým se škola ve svých dlouhodobých plánech zavazuje. Výsledky šetření jsou zpracovány ve zprávě a předány pověřenému pracovníkovi z vedení UHK. Konkrétně budou uvedeny případné rozpory mezi plány a deklarovanými závazky UHK a reálnou úrovní podpory. Analýza je prováděna 1x ročně v závislosti na vydání nové výroční zprávy UHK. porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP. Mezi další kvalitativní indikátory hodnocení jsou využívány vybrané položky z ankety pro jednotlivá pracoviště UHK (příloha 2) a z dotazníků pro studenty se SP a zaměstnance (příloha 1, 3). 8. Hodnocení úrovně služeb Střediska Augustin Analýza vlastní činnosti patří k pravidelným povinnostem Střediska Augustin. Ke zhodnocení kvantitativních znaků slouží precizní systém zaznamenávání a archivace dat o činnosti. Zjištěná data budou využívána k dlouhodobému sledování vývoje kvality poskytovaných služeb a podpůrných opatření. Získaná data je vhodné pravidelně porovnávat s výsledky činnosti obdobně zaměřených podpůrných zařízení. K hodnocení je využito dotazníků Hodnocení úrovně podpůrných opatření uchazeči a studenty se SP určených uchazečům a studentům se SP, kteří se účastnili přijímacího řízení nebo studují na UHK (příloha 1). Studenti se SP, kteří využívají služeb Střediska Augustin, 4

5 jsou vybízeni k jeho vyplnění poprvé po ukončení 1. ročníku a posléze po ukončení studia (tj. po absolvování státních závěrečných zkoušek). Důvodem je posouzení vývoje specifických potřeb studenta se SP během studia a kvality jejich poskytování v procesu studia na UHK. Anketa o stavu zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se SP na UHK (příloha 2) je určena primárně k ověření míry zkušeností kateder/ústavů s výukou studentů se SP. Vyplnit ji však mohou i jiná klíčová pracoviště (jako např. studijní oddělení nebo univerzitní knihovna aj.). Anketa bude použita v souvislosti se získáním primárních dat a lze ji dále využít v intervalu jeden krát za 1-2 roky. Získaná data slouží ke zhodnocení aktuální míry zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se SP a s kvality spolupráce jednotlivých pracovišť se Střediskem Augustin při zajišťování specifických potřeb jejich studentů. Dalším indikátor představuje Dotazník pro hodnocení úrovně podpůrných opatření zaměstnanci UHK (příloha 3). Dotazník je určen všem zaměstnancům, kteří mají zkušenost s jednáním/výukou studentů se SP. Získaná data budou využita primárně ke zkvalitňování podpůrných opatření Střediska Augustin při podpoře zaměstnanců UHK. Dotazník bude použit v rámci e-learningového vzdělávacího kurzu pro zaměstnance UHK a jiných vzdělávacích akcích pro zaměstnance UHK organizovaných Střediskem Augustin. Dotazník je trvale dostupný na webových stránkách Střediska Augustin. Mezi významné metody hodnocení patří autoevaluace a externí supervize. V rámci autoevaulace dojde jedenkrát ročně k sumarizaci následujících ukazatelů: - množství poskytnutých podpůrných služeb uchazečům a studentům se SP; - množství realizované přímé poradenské, metodické a jiné podpůrné činnosti pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům UHK (vč. telefonických, e- mailových aj. konzultací); - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro akademické pracovníky a další zaměstnance UHK; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro intaktní studenty; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro studenty se SP. Základní veličinou jsou hodiny, přičemž pro zaznamenávání představuje minimální jednotku 1/4h. V praxi to znamená každá započatá intervence (pokud je kratší) je zaznamenána jako 15 min. 9. Hodnocení úrovně specifických kompetencí zaměstnanců UHK (příloha 4) K hodnocení odborných kompetencí zaměstnanců UHK v jednání/edukaci studentů se SP slouží evaluační test. Je určen primárně klíčovým zaměstnancům (fakultním koordinátorům a tutorům), ale lze použít též pro evaluaci kompetencí všech vyučujícím studentů se SP a dalších zaměstnanců. Test je koncipován jako výstupní evaluační indikátor e-learningového vzdělávacího kurzu pro zaměstnance UHK a slouží především pro informaci účastníkům kurzu o úrovni získaných kompetencí 2. Mimo to budou získaná data využita k evaluaci účinnosti a případně k aktualizaci obsahu kurzu. V neposlední řadě jde o jeden z kvantitativních indikátorů úrovně podpory studentů se SP na UHK. 2 Po skončení projektu bude kurz každoročně realizován pro nové zájemce - vyučující/zaměstnance UHK. 5

6 10. Výsledky praktického ověřování účinnosti podpory a jejich další využití Na základě interního (příp. externího) zhodnocení úrovně služeb středisko Augustin vypracuje návrh pro aktualizaci své činnosti. Spolu s ostatními výsledky evaluace jej předá garantujícímu útvaru UHK. Ten je zodpovědný za následné zhodnocení výsledků a zajištění potřebných opatření. Závěr Současné změny v oblasti vysokoškolského vzdělávání postihují přirozeně také oblast vysokoškolského poradenství, které můžeme velmi obecně vymezit jako službu (pomoc) poskytovanou vysokoškolským studentům. Ti v závislosti na přibývajícím počtu celoživotních studií v současnosti tvoří velmi různorodou skupinu. Důsledkem je mj. nutnost rozšiřování spektra poradenských služeb. Příkladem je právě poradenství a poskytování podpůrných opatření pro studenty se SP. Uvedená oblast poradenství a služeb má svá specifika a klade také specifické požadavky na své poskytovatele. Tomu musí odpovídat také hodnocení kvality poskytovaných služeb a vymezení požadavků na minimální kompetence vysokoškolských poradců, klíčových pracovníků jednotlivých pracovišť školy a v neposlední řadě i pedagogických pracovníků, kteří se stanou vyučujícím studenta/ů se SP. V České republice dosud nejsou vytvořeny jednotné nástroje pro hodnocení činnosti vysokých škol zaměřené na oblast hodnocení a kvality ve vysokoškolském poradenství a poskytování podpory studentům se SP. Je tedy zodpovědností každé školy reagovat na uvedené potřeby vlastní cestou. Text usiluje o sumarizaci indikátorů umožňujících evaluaci účinnosti podpůrných opatření pro uchazeče a studenty se SP. V uvedeném duchu bude v příštím roce zkušebně aplikován na Univerzitě Hradec Králové. Výsledky budou dlouhodobě sledovány a srovnávány s výsledky z jiných pracovišť. Autoři si od tohoto přístupu slibují jak přínos informační dojde ke zvýšení prokazatelnosti podpůrných opatření, tak i aplikační zřetelněji poukáže na potřebu změny / dalšího vývoje podpory. Použité zdroje 1 KRATOCHVÍLOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách. NÚV : Praha, ISBN: Podpora uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové. Rektorský výnos [online]. [cit ]. Dostupné z: %20Podpora%20uchazečům%20a%20studentům%20se%20specifickými%20potřebami %20na%20UHK.pdf a Metodický pokyn k realizaci podpory uchazečů a studentů se SP na Univerzitě Hradec Králové. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2Ddeska%2Furedni%2Ddeska%2Duhk%2FDocuments%2F%C5%98%C3%ADd%C3 %ADc%C3%AD%20akty%2FMetodick%C3%A9%20pokyny%20prorektor%C5%AF %2F2013&FolderCTID=0x012000BFC95CC235087D409652A8D921AB0CB9&View ={3D634A DB7-D82A8F2C821B} 3 KRHÚTOVÁ, L. Kvalita v systému terciálního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. MŠMT, Praha, V rámci IPN (CZ.1.07/4.1.00/ ) 6

7 4 Doporučení evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z: 5 Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z: kodex.doc PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. Mgr. Martin Kaliba Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Rokitanského Hradec Králové 7

8 Příloha 1 - Hodnocení úrovně podpůrných opatření uchazeči a studenty se SP Dotazník slouží k evaluaci zkušeností uchazečů/studentů se SP při studiu na UHK. Vážení uchazeči/studenti, prosíme Vás o pomoc při evaluaci podpůrných služeb na UHK. Následující otázky zodpovězte pravdivě a co nejkonkrétněji. Pokud jste uchazeč/ka, vyplňte pouze 1. Okruh otázek. S uvedenými daty bude zacházeno jako s důvěrným materiálem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V textu je použita zkratka SP pro termín specifické potřeby. V případě, že považujete za vhodné o vlastních zkušenostech osobně diskutovat, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Údaje o osobě (vyplnění je dobrovolné): Jméno, příjmení: Druh postižení/znevýhodnění: Specifické potřeby při přijímacím řízení: Specifické potřeby při studiu: UCHAZEČ STUDENT ID studenta: Obor, na který jste se hlásil/který studujete: Ročník: 8 Děkujeme Vám za spolupráci. I. Otázky k výběru školy a přijímacího řízení: 1. Sehrál při výběru VŠ nějakou roli fakt, zda škola poskytuje podpůrná opatření studentům se SP? ANO ZÁSADNÍ ANO DOPLŇKOVOU NE 2. Odkud jste se dozvěděl o existenci Střediska podpory pro studenty se SP Augustin? (doplňte) 3. Jak jste byl/a spokojen/a s jednáním pracovníků střediska v rámci úvodního kontaktování? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh: 4. Žádal/a jste o podpůrná opatření při přijímacím řízení? ANO NE V případě odpovědi ano, uveďte, jak jste byl/a se zajištěním spokojen/a? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh:

9 5. Považujete opatření poskytnutá při přijímacím řízení za efektivní? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh: II. Otázky k úrovni vyrovnávání podmínek při studiu ze strany pedagogů a dalších zaměstnanců UHK 6. Respektují zaměstnanci UHK při jednání s Vámi zásady správné komunikace? (známka 1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nemohu posoudit) Jak často se potýkáte s potížemi v komunikaci při jednání se zaměstnanci UHK? VŽDY (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) OBČAS (49 25%) VELMI OMEZENĚ NEBO VŮBEC (24 0%) Pokud se zaměstnanci UHK vůči Vám dopouštějí chyb v komunikaci, uveďte konkrétní příklady. 8. Setkal/a jste se během studia s diskriminací ze strany pedagoga? ANO NE Pokud ano, prosím popište: 9. Jak jste spokojení s úrovní podpůrných opatření poskytnutých během výuky: (známka 1 výborně; 5 nedostatečně, 0 nemohu posoudit). RESPEKTOVÁNÍ SPECIFICKÝCH POTŘEB VYUČUJÍCÍM: DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD KOMUNIKACE: VYSVĚTLOVÁNÍ LÁTKY: PŘÍSTUPNOST STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ: RESPEKTOVÁNÍ SP PŘI OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Uveďte vlastní postřehy k úrovni podpory při výuce ze strany vyučujících. 9

10 III. Otázky k úrovni poskytování služeb Střediskem Augustin 10. Jak jste spokojeni s mírou podpory, kterou Vám poskytuje Středisko Augustin? SPÍŠE NEDOSTATEČNÁ PŘIMĚŘENÁ SPÍŠE NADMĚRNÁ Uveďte vlastní postřeh. 11. Jak jste spokojeni s komunikací s pracovníky Střediska Augustin v průběhu studia? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh. 12. Jaká opatření jste využíval/a a jak je hodnotíte (1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nevyužíval/a): ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDIJNÍ LITERATURY ZAPISOVATELSKÝ A VIZUALIZAČNÍ SERVIS TLUMOČNICKÝ SERVIS INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA STUDIJNÍ ASISTENCE OSOBNÍ ASISTENCE PROSTOROVÁ ORIENTACE DIAGNOSTIKA REŽIJNÍ OPATŘENÍ ČASOVÁ KOMPENZACE TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ JINÉ (doplňte) Uveďte prosím jakékoli další postřehy k činnosti Střediska Augustin: IV. Otázky k charakteru postojů spolužáků a sebehodnocení 10

11 14. Jaké máte zkušenosti s přijetím do vrstevnické skupiny spolužáků na UHK? POZITIVNÍ PŘEVÁŽNĚ POZITIVNÍ PŘEVÁŽNĚ NEGATIVNÍ NEGATIVNÍ 15. V čem spatřujete důvody, které ovlivňují úroveň Vašeho začlenění do studijní skupiny? 16. Zaregistrovali jste aktivity pro studenty, které podporují integraci studentů se SP (např. studentský klub, osvětová a vzdělávací činnost)? ANO NE Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte, o jaké aktivity šlo a zda je hodnotíte jako přínosné? Uveďte vlastní postřeh. 17. Uveďte, v jakých oblastech musíte při studiu vyrovnávat vlastní znevýhodnění? 18. Myslíte si, že existují opatření/oblasti rozvoje, které by usnadnily Vaše studium (pomohly ke zvýšení studijní výkonnosti) a nebyly využívány? ANO NE Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte jaké a důvody, proč nebyly využívány. 11

12 Příloha 2 - Anketa o stavu zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se specifickými potřebami Anketa slouží k evaluaci míry zkušeností s výukou studentů se specifickými potřebami (dále jen SP) na pracovištích UHK. Je určen pouze pro ta pracoviště, která mají zkušenost se zajišťováním specifických potřeb studentům se SP. Prosíme o zodpovězení níže uvedených otázek. V případě, že považujete za vhodnou podrobnější diskuzi o daném tématu, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Děkujeme Vám za spolupráci. Údaje o pracovišti: Název pracoviště: Jméno a pracovní pozice pracovníka, který informace poskytl: Datum: 1. Uveďte prosím počet studentů s konkrétním druhem zdravotního postižení, kteří studovali na vaší katedře/ústavu v posledních 3 letech: Student se zrakovým postižením:. Student se sluchovým postižením:. Student s pohybovým postižením:. Student se specifickými poruchami učení:. Student s narušenou komunikační schopnosti:. Student s psychickou poruchou:. Student s chronickým somatickým onemocněním:. 2. Jaké jsou vaše zkušenosti se studenty se SP? POZITIVNÍ (100-75%) PŘEVÁŽNĚ POZITIVNÍ (74-50%) SPÍŠE NEGATIVNÍ (49-25%) NEGATIVNÍ (24-0%) Uveďte důvod/vlastní postřeh. 3. Jsou pracovištěm využívané prostory (učebny/laboratoře) a jejich vybavení přístupné studentům se SP? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Pokud jste odpověděl/a jinak než ano zcela, uveďte, v čem spočívaly problémy s přístupností. 4. Vznikly nějaké specifické problémy při zajišťování výuky studentů se SP, na které musela katedra/ústav reagovat? NE ANO (doplňte jaké) 12

13 5. Jak hodnotíte kvalitu podpory poskytnutou Střediskem Augustin při zajištění podpůrných opatření (1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nemohu hodnotit): OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ÚROVEŇ KOMUNIKACE: ÚROVEŇ ORGANIZACE A KOORDINACE OPATŘENÍ: SPOLUPRÁCE PŘI SERVISNÍCH SLUŽEB: ÚROVEŇ PODPORY VYUČUJÍCÍCH: Celkové hodnocení spolupráce se Střediskem Augustin (prostor pro vlastní postřeh):. 6. Pokud máte jakékoli další postřehy k zajišťování podpůrných opatření při studiu studentů se SP ve vztahu k vašemu pracovišti, prosím uveďte je na tomto místě.. 13

14 Příloha 3 - Hodnocení úrovně podpůrných opatření zaměstnanci UHK Dotazník slouží k získání informací o zkušenostech zaměstnanců UHK s výukou studentů se SP a o jejich spokojenosti se službami Střediska Augustin. Vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplnění Vás nebude stát více než 10 min. S uvedenými daty bude zacházeno důvěrně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že považujete za vhodné o následujících tématech osobně diskutovat, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Děkujeme Vám za spolupráci. Identifikační údaje (vyplnění je dobrovolné): Jméno a příjmení, titul: Kontakt: Pracoviště: Informace o zkušenostech zaměstnance 1. Počet let pedagogické praxe (pouze pedagogičtí pracovníci):.. 2. Počet studentů se SP, se kterými máte osobní zkušenost:.. 3. Označte typ Vaší zkušenosti se studenty se SP (0 bez zkušenosti; 1 osobní jednání; 2 písemná komunikace; 3 výuka; 4 jiná (doplňte jaká): ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM SE SPECIFICKOU PORUCHOU UČENÍ S PSYCHICKOU PORUCHOU S CHRONICKÝM SOMATICKÝM ONEMOCNĚNÍM Zaznamenal jste potíže při komunikaci/výuce studenta se SP? ANO NE NEMÁM ZKUŠENOST Pokud jste zaznamenal potíže, uveďte konkrétně, co bylo jejich podstatou a jak jste je řešil/a: 5. Pokud jste vyučoval studenta se SP, uveďte, v jaké oblasti se projevil specifický přístup z Vaší strany? (v opačném případě zaškrtněte nemám zkušenost ) ÚPRAVA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE ÚPRAVA ORGANIZACE VÝUKY PŘÍPRAVA PÍSEMNÝCH PODKLADŮ K VÝUCE INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA (VYSVĚTLENÍ LÁTKY) 14

15 POSKYTOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ V ALTERNATIVNÍCH FORMÁTECH JINÉ (doplňte):. NEMÁM ZKUŠENOST 6. S realizací specifických opatření pro vyrovnávání studijních podmínek studentům se SP při studiu na UHK: ZCELA SOUHLASÍM SOUHLASÍM S VÝHRADAMI JEDNOZNAČNĚ NESOUHLASÍM Prostor pro vlastní stanovisko: Domníváte se, že jste ke komunikaci/výuce se studenty se SP dostatečně informačně vybaven/a? ANO ČÁSTEČNĚ NE Spolupráce zaměstnance UHK se Střediskem Augustin 8. Využil jste podpůrných služeb Střediska Augustin? ANO NE Pokud jste uvedl/a ano, jaká je Vaše zkušenost s činností Střediska Augustin? PLNĚ VYHOVUJÍCÍ DÍLČÍ VÝHRADY PODSTATNÉ VÝHRADY Svou odpověď zdůvodněte: 9. Byl Vám v době Vašeho působení na UHK nabídnut vzdělávací program/seminář o dané problematice? ANO NE 10. Absolvoval jste již vzdělávací program/seminář s tématem komunikace a edukace studentů se SP? (pokud je Vaše odpověď NE, pokračujte otázkou č. 12) ANO NE 11. Uveďte prosím, zda byl program dle Vašeho názoru užitečný. ZCELA SPLNIL OČEKÁVÁNÍ SPLNIL ČÁSTEČNĚ NESPLNIL 12. Máte zájem se v dané problematice dále vzdělávat? (pokud je Vaše odpověď NE, pokračujte otázkou č. 15) ANO NE 13. Uveďte formu a časovou dotaci vzdělávání, která by Vám nejlépe vyhovovala. FORMA: TEORETICKÝ (INFORMAČNĚ HUTNÝ) SEMINÁŘ PRAKTICKÝ (ZÁŽITKOVÝ) SEMINÁŘ E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JINÉ (UVEĎTE FORMU):... HODINOVÝ ROZSAH: do 2h. 3 6h. od 7 do 9h. více než 10h. 15

16 14. S jakými konkrétními tématy byste se v programu rád seznámil? 15. Pokud máte jakékoli další postřehy ohledně zajišťování podpůrných opatření při studiu studentů se SP, které chcete sdělit, prosím uveďte je zde. 16

17 Příloha 4 Test k hodnocení úrovně specifických odborných kompetencí zaměstnanců UHK Okruhy testových otázek: 1. Přístup UHK (zaměstnanců) ke vzdělávání studentů se SP. 2. Možné psychické odlišnosti ve vývoji jedinců s různými druhy postižení/znevýhodnění. 3. Základní termíny vztahující se k integraci/inkluzi a k problému zdravotního postižení/znevýhodnění. 4. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se zrakovým postižením. 5. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se sluchovým postižením. 6. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů s pohybovým postižením nebo s chronickým somatickým onemocněním. 7. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se specifickou poruchou učení. 8. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů s narušenou komunikační schopnosti nebo psychickou poruchou. 9. Základní pravidla pro organizaci podpory studentů se SP na UHK. 17

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK

DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK ÚVOD V rámci současných diskuzí o terciárním vzdělávání se na jedné straně hovoří o změně financování terciálního

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

AUGUSTIN. Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami na UHK

AUGUSTIN. Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami na UHK AUGUSTIN Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami na UHK Obsah Kdo jsme 3 Co nabízíme 4 Kde a kdy nás najdete 5 Jak nás kontaktovat 5 Kudy k nám 6 Organizační struktura Střediska Augustin

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 1/2 0 1 5

S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 1/2 0 1 5 S M Ě R N I C E R E K T O R A č. 1/2 0 1 5 METODIKA PODPORY A VYROVNÁVÁNÍ PODMÍNEK UCHAZEČŮ A STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. SMĚRNICE PRO UJEP Platná od: 4. 5.

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Číslo a název oblasti podpory:

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Vítek, Jitka, Olga ÚVOD - Vize Vít Beran 1 Kvalita vzdělávání 1.1 Formativní hodnocení Olga Králová, Vít Beran 1.2 Revize ŠVP Olga

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více