Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové"

Transkript

1 Ověřování účinnosti podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové Autor: Růžičková Kamila, Kaliba Martin Resumé: Text seznamuje se základními východisky mechanizmu ověřování účinnosti podpory uchazečů o studium a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Hradec Králové v rámci systémových změn a zkvalitnění podpory studia těchto studentů na UHK. Shrnuje aktuální stav podpory v rámci činnosti Střediska Augustin a nabízí také inspirativní model konkrétních indikátorů k praktickému ověřování účinnosti podpory. Summary: The text introduces the basic principles of veryfying the effectiveness of support for applicants and students with special educational needs at the University of Hradec Králové in the context of systemic change and improvement of support for these students in UHK. It summarizes the current state of support within the Centre Augustin activities and also offers an inspiring model specific indicators for validation of the effectiveness of aid. 1. Úvod Úsilí o vzdělávání osob se zdravotním postižením má v naší zemi dlouholetou tradici. Mimo etických důvodů vede k podpoře vzdělanosti těchto osob poznání, že člověk se zdravotním postižením nemusí být zákonitě závislý na podpoře státu a pomoci druhých. Pokud jsou uzpůsobeny podmínky pro výkon pracovních, uměleckých či sportovních aktivit, může člověk se zdravotním postižením dosáhnout ve vybraných aktivitách i lepších výsledků, než lidé, kteří žádným postižením netrpí (1). Na Univerzitě Hradec Králové jsou proto již dlouhodobě (od r. 2001) vyvíjeny snahy o podporu studentů se specifickými potřebami (dále jen se SP ), které v současné době vrcholí standardizací podpůrných opatření. V rámci projektu Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia pro studenty se specifickými potřebami (CZ.1.07/2.2.00/ ) došlo ke schválení systémového řešení, které je zaneseno ve vnitřních normách UHK (2). Jedním z úkolů projektu je vytvoření mechanizmu pro ověřování účinnosti podpory uchazečů studentů se SP ze strany UHK (dále jen mechanismus). Podpora studentů se SP bohužel nebývá hlavním a zpravidla ani okrajovým tématem hodnocení 1. Není tomu jinak ani na UHK. Univerzita Hradec Králové se dlouhodobě snaží o zlepšení úrovně edukace na vlastních fakultách a ústavech. V současné době je realizován projekt Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století, který je mimo jiné zaměřen na sledování kvality vzdělávání na UHK (ESF OP VK reg.č. 1 Dle rozvojového projektu UK (2008) Současný stav poradenských center a poradenství na vysokých školách v ČR je účinnost poradenských aktivit ověřována v 77% neformálními rozhovory s klienty, ve 23% dotazníkem (bezprostředně po akci) a pouze v 6 % dotazníkem pravidelně (1 2x ročně) rozesílaným uživatelům. Ve 12 % pracovišť účinnost služeb nezjišťuje vůbec. 1

2 CZ.1.07/2.2.00/ ). Přestože UHK podpůrné služby studentům se SP poskytuje již delší dobu, jejich kvalita doposud nebyla hodnocena. Prostřednictvím tohoto mechanismu ověřování účinnosti podpory budou dlouhodobě získávány podklady pro hodnocení jak kvality podpůrných opatření, tak i vlastní činnosti. Výsledky šetření lze považovat též za stimuly k dalšímu rozvoji podpůrných opatření na UHK. 2. Aktuální situace v oblasti vyrovnávání příležitostí ke studiu studentům se SPna UHK V současné době na UHK začíná fungovat nový systém podpory studentů se SP, který je poprvé podložen rektorským výnosem a jeho metodickým pokynem. Systém lze tedy považovat za závazný. UHK se zavazuje respektovat specifické potřeby studentů se SP. Podpůrná opatření při studiu zajišťuje Středisko podpory studentů se specifickými potřebami Augustin (dále jen Středisko Augustin) ve spolupráci s pracovišti, která zabezpečují studentovu výuku nebo jiné související úkony. V metodickém pokynu jsou vyjmenovány nároky na minimální specifické kompetence, které musí student se SP při studiu ovládat, aby jimi minimalizoval dopad vlastního zdravotního postižení/znevýhodnění a sekundárně i nároky na podporu ze strany UHK. Jedná se zejména o dovednosti spojené s ovládáním osobních kompenzačních pomůcek a strategií minimalizujících dopady postižení při řešení úkolů spojených se studiem (např. samostatný pohyb a orientaci u nevidomých studentů, dostatečnou úroveň českého jazyka zejm. porozumění psanému textu u neslyšících aj.). 3. Posilování kompetencí intaktních studentů UHK jako strategie podpory studentů se SP Efektivní podpora VŠ studia studentů se SP může být výrazně podpořena také ze strany dalších studentů. Nová koncepce podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na UHK počítá také s vybudováním účinného schématu pro rozvoj efektivní komunikace a podpory studentů se SP ze strany intaktních studentů univerzity s vědomím, že tento postup výrazně podpoří rozvoje inkluzivního prostředí. Cílová skupina intaktních studentů UHK je adresátem pravidelných akcí (přednášek, kulturních akcí) i prožitkově, sebezkušenostně orientovaných integračních aktivit. Takový druh akcí směřuje k práci se sebepoznáním (které je jednou ze základních podmínek pro kvalitní práci v rámci pomáhajících profesí), se skupinovou dynamikou a dalšími procesy, které napomáhají procesům didaktickým. Předpokladem je v podstatě teze, že na základě zlepšení úrovně sebepoznání i kvality vztahových struktur dojde ke zvýšení kvality výuky. V další fázi zkvalitňování podpory studia na UHK bude také zrealizován e-learningový kurz určený studentům UHK zaměřený na specifické problémy při studiu v případě jednotlivých druhů zdravotního znevýhodnění a efektivní strategie podpory při jejich překonávání. Absolvování kurzu vybaví studenty klíčovými kompetencemi pro dobrovolnickou činnost ve funkci osobního či studijního asistenta. Dále vzniknou informační materiály a metodické manuály adresované studentům UHK. Tištěný i elektronický informační a metodický materiál poskytne studentům UHK informace o specificích studia VŠ v případě zdravotního znevýhodnění, seznámí se základními specifiky komunikace, možnostmi participace studentů 2

3 na podpoře studentů se SVP při studiu a pozve je k účasti na pravidelných i jednorázových vzdělávacích a osvětově-zážitkových aktivitách 4. Sledování úrovně vyrovnávání podmínek studia studentům se SP Kritéria hodnocení by měla vycházet z evropských standardů. Proces hodnocení by měl respektovat základní principy jako: zodpovědnost poskytovatele, ochranu kvality a standardů, rozvoj a zvyšování kvality akademických programů, efektivní organizační struktury, transparentnost a využití vnější expertízy (3). Předpokladem pro dosažení optimálních podmínek pro vzdělávání studentů se SP je hodnocení kvality poskytovaných podpůrných opatření. Za základní prostředky pro zjišťování kvality služeb lze považovat: individuální hodnocení podpory studenty se SP (participativní výzkum); porovnání cílů vysoké školy s nabídkou služeb pracoviště zajišťujícího podpůrná opatření; sledování kvality práce poskytovatele (tzn. ověření příslušných kompetencí zaměstnanců UHK); hodnocení služeb Střediska Augustin (autoevaluační mechanismus nebo posouzení nezávislého externího hodnotitele). 5. Indikátory pro ověřování úrovně podpůrných opatření na UHK Při hodnocení podpůrných opatření UHK uchazeči a studenty se SP je třeba přihlédnout k potřebám a očekávání jednotlivých cílových skupin. Cílovou skupinou šetření jsou uchazeči, studenti prvních ročníků, studenti vyšších ročníků, absolventi, studenti s různým druhem a stupněm zdravotního postižení/znevýhodnění. Zcela jiné potřeby mají (a jinou podporu tedy očekávají) akademičtí a ostatní pracovníci vysoké školy. UHK je kompetentní stanovit indikátory (ukazatele úspěchu) pro hodnocení. Efektivní ověřování účinnosti realizovaných podpůrných opatření vychází z premisy, že data budou získávána po delší dobu. Nezbytným požadavkem je tedy získávat data pravidelně a s dostatečnou frekvencí. Pro získání potřebných dat je dostačující frekvence 1x ročně (úroveň odborných kompetencí konkrétního zaměstnance UHK se hodnotí pouze jednou). Indikátory hodnocení úrovně podpory studentů se SP vychází z cílů vysoké školy a jejího zaměření. Na období jsou navrženy následující indikátory: Kvalitativní: - porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP (analýza dlouhodobého záměru a výročních zpráv); - vybrané položky z: ankety pro jednotlivá pracoviště UHK, dotazníků pro studenty se SP a zaměstnance. Kvantitativní: - hodnocení úrovně služeb Střediska Augustin (hodnocení úrovně podpory uchazeči a studenty se SP UHK, zaměstnanci školy, autoevaluace); - hodnocení úrovně specifických kompetencí zaměstnanců UHK; - množství poskytnutých podpůrných služeb uchazečům a studentům se SP; - množství přímé metodické a jiné podpory pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců UHK; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro akademické pracovníky a další zaměstnance UHK; 3

4 - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro intaktní studenty; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro studenty se SP. 6. Mechanismus praktického ověřování účinnosti podpůrných opatření pro uchazeče a studenty se SP na UHK Sledování úrovně poskytovaných podpůrných opatření v kontextu standardů, ke kterým se UHK zavázala, je jedním z úkolů univerzity. K hodnocení používá baterii prostředků navrženou v tomto dokumentu. Úroveň činnosti Střediska Augustin je hodnocena vícezdrojovým evaluačním mechanismem. Kvalitativní indikátor představuje porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP. Konkrétně jde o analýzu dostupných dokumentů jako: dlouhodobý záměr školy nebo výroční zpráva. Mimoto jsou k hodnocení využívány vybrané položky z ankety pro jednotlivá pracoviště UHK, dále z dotazníku pro studenty se SP a zaměstnance. Za základní prostředek pro získávání kvantitativních dat lze považovat elektronické dotazníky umístěné na webových stránkách Střediska Augustin (www.uhk.cz/augustin). Uvedená forma zjišťování dat umožní evaluaci podpůrných služeb také samotnými uživateli (tzn. uchazeči a studenty se SP, ale též zaměstnanci UHK). Výhodou je snadná dostupnost a automatické generování výstupů dle předem zadaných kritérií. Středisko Augustin je povinno zpracovávat data ze zdrojů uvedených v tomto mechanismu. V pravidelném 5ti letém cyklu je doporučeno požádat o posouzení úrovně přístupnosti studia studentům se SP na UHK nezávislého externího hodnotitele. 7. Porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP Analýza dlouhodobého záměru a výročních zpráv školy zhodnotí míru plnění úkolů, ke kterým se škola ve svých dlouhodobých plánech zavazuje. Výsledky šetření jsou zpracovány ve zprávě a předány pověřenému pracovníkovi z vedení UHK. Konkrétně budou uvedeny případné rozpory mezi plány a deklarovanými závazky UHK a reálnou úrovní podpory. Analýza je prováděna 1x ročně v závislosti na vydání nové výroční zprávy UHK. porovnání dlouhodobých cílů vysoké školy s reálnou úrovní podpory studentů se SP. Mezi další kvalitativní indikátory hodnocení jsou využívány vybrané položky z ankety pro jednotlivá pracoviště UHK (příloha 2) a z dotazníků pro studenty se SP a zaměstnance (příloha 1, 3). 8. Hodnocení úrovně služeb Střediska Augustin Analýza vlastní činnosti patří k pravidelným povinnostem Střediska Augustin. Ke zhodnocení kvantitativních znaků slouží precizní systém zaznamenávání a archivace dat o činnosti. Zjištěná data budou využívána k dlouhodobému sledování vývoje kvality poskytovaných služeb a podpůrných opatření. Získaná data je vhodné pravidelně porovnávat s výsledky činnosti obdobně zaměřených podpůrných zařízení. K hodnocení je využito dotazníků Hodnocení úrovně podpůrných opatření uchazeči a studenty se SP určených uchazečům a studentům se SP, kteří se účastnili přijímacího řízení nebo studují na UHK (příloha 1). Studenti se SP, kteří využívají služeb Střediska Augustin, 4

5 jsou vybízeni k jeho vyplnění poprvé po ukončení 1. ročníku a posléze po ukončení studia (tj. po absolvování státních závěrečných zkoušek). Důvodem je posouzení vývoje specifických potřeb studenta se SP během studia a kvality jejich poskytování v procesu studia na UHK. Anketa o stavu zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se SP na UHK (příloha 2) je určena primárně k ověření míry zkušeností kateder/ústavů s výukou studentů se SP. Vyplnit ji však mohou i jiná klíčová pracoviště (jako např. studijní oddělení nebo univerzitní knihovna aj.). Anketa bude použita v souvislosti se získáním primárních dat a lze ji dále využít v intervalu jeden krát za 1-2 roky. Získaná data slouží ke zhodnocení aktuální míry zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se SP a s kvality spolupráce jednotlivých pracovišť se Střediskem Augustin při zajišťování specifických potřeb jejich studentů. Dalším indikátor představuje Dotazník pro hodnocení úrovně podpůrných opatření zaměstnanci UHK (příloha 3). Dotazník je určen všem zaměstnancům, kteří mají zkušenost s jednáním/výukou studentů se SP. Získaná data budou využita primárně ke zkvalitňování podpůrných opatření Střediska Augustin při podpoře zaměstnanců UHK. Dotazník bude použit v rámci e-learningového vzdělávacího kurzu pro zaměstnance UHK a jiných vzdělávacích akcích pro zaměstnance UHK organizovaných Střediskem Augustin. Dotazník je trvale dostupný na webových stránkách Střediska Augustin. Mezi významné metody hodnocení patří autoevaluace a externí supervize. V rámci autoevaulace dojde jedenkrát ročně k sumarizaci následujících ukazatelů: - množství poskytnutých podpůrných služeb uchazečům a studentům se SP; - množství realizované přímé poradenské, metodické a jiné podpůrné činnosti pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům UHK (vč. telefonických, e- mailových aj. konzultací); - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro akademické pracovníky a další zaměstnance UHK; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro intaktní studenty; - množství realizovaných (osvětových, vzdělávacích aj.) aktivit pro studenty se SP. Základní veličinou jsou hodiny, přičemž pro zaznamenávání představuje minimální jednotku 1/4h. V praxi to znamená každá započatá intervence (pokud je kratší) je zaznamenána jako 15 min. 9. Hodnocení úrovně specifických kompetencí zaměstnanců UHK (příloha 4) K hodnocení odborných kompetencí zaměstnanců UHK v jednání/edukaci studentů se SP slouží evaluační test. Je určen primárně klíčovým zaměstnancům (fakultním koordinátorům a tutorům), ale lze použít též pro evaluaci kompetencí všech vyučujícím studentů se SP a dalších zaměstnanců. Test je koncipován jako výstupní evaluační indikátor e-learningového vzdělávacího kurzu pro zaměstnance UHK a slouží především pro informaci účastníkům kurzu o úrovni získaných kompetencí 2. Mimo to budou získaná data využita k evaluaci účinnosti a případně k aktualizaci obsahu kurzu. V neposlední řadě jde o jeden z kvantitativních indikátorů úrovně podpory studentů se SP na UHK. 2 Po skončení projektu bude kurz každoročně realizován pro nové zájemce - vyučující/zaměstnance UHK. 5

6 10. Výsledky praktického ověřování účinnosti podpory a jejich další využití Na základě interního (příp. externího) zhodnocení úrovně služeb středisko Augustin vypracuje návrh pro aktualizaci své činnosti. Spolu s ostatními výsledky evaluace jej předá garantujícímu útvaru UHK. Ten je zodpovědný za následné zhodnocení výsledků a zajištění potřebných opatření. Závěr Současné změny v oblasti vysokoškolského vzdělávání postihují přirozeně také oblast vysokoškolského poradenství, které můžeme velmi obecně vymezit jako službu (pomoc) poskytovanou vysokoškolským studentům. Ti v závislosti na přibývajícím počtu celoživotních studií v současnosti tvoří velmi různorodou skupinu. Důsledkem je mj. nutnost rozšiřování spektra poradenských služeb. Příkladem je právě poradenství a poskytování podpůrných opatření pro studenty se SP. Uvedená oblast poradenství a služeb má svá specifika a klade také specifické požadavky na své poskytovatele. Tomu musí odpovídat také hodnocení kvality poskytovaných služeb a vymezení požadavků na minimální kompetence vysokoškolských poradců, klíčových pracovníků jednotlivých pracovišť školy a v neposlední řadě i pedagogických pracovníků, kteří se stanou vyučujícím studenta/ů se SP. V České republice dosud nejsou vytvořeny jednotné nástroje pro hodnocení činnosti vysokých škol zaměřené na oblast hodnocení a kvality ve vysokoškolském poradenství a poskytování podpory studentům se SP. Je tedy zodpovědností každé školy reagovat na uvedené potřeby vlastní cestou. Text usiluje o sumarizaci indikátorů umožňujících evaluaci účinnosti podpůrných opatření pro uchazeče a studenty se SP. V uvedeném duchu bude v příštím roce zkušebně aplikován na Univerzitě Hradec Králové. Výsledky budou dlouhodobě sledovány a srovnávány s výsledky z jiných pracovišť. Autoři si od tohoto přístupu slibují jak přínos informační dojde ke zvýšení prokazatelnosti podpůrných opatření, tak i aplikační zřetelněji poukáže na potřebu změny / dalšího vývoje podpory. Použité zdroje 1 KRATOCHVÍLOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách. NÚV : Praha, ISBN: Podpora uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové. Rektorský výnos [online]. [cit ]. Dostupné z: %20Podpora%20uchazečům%20a%20studentům%20se%20specifickými%20potřebami %20na%20UHK.pdf a Metodický pokyn k realizaci podpory uchazečů a studentů se SP na Univerzitě Hradec Králové. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2Ddeska%2Furedni%2Ddeska%2Duhk%2FDocuments%2F%C5%98%C3%ADd%C3 %ADc%C3%AD%20akty%2FMetodick%C3%A9%20pokyny%20prorektor%C5%AF %2F2013&FolderCTID=0x012000BFC95CC235087D409652A8D921AB0CB9&View ={3D634A DB7-D82A8F2C821B} 3 KRHÚTOVÁ, L. Kvalita v systému terciálního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. MŠMT, Praha, V rámci IPN (CZ.1.07/4.1.00/ ) 6

7 4 Doporučení evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z: 5 Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z: kodex.doc PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. Mgr. Martin Kaliba Katedra speciální pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Rokitanského Hradec Králové 7

8 Příloha 1 - Hodnocení úrovně podpůrných opatření uchazeči a studenty se SP Dotazník slouží k evaluaci zkušeností uchazečů/studentů se SP při studiu na UHK. Vážení uchazeči/studenti, prosíme Vás o pomoc při evaluaci podpůrných služeb na UHK. Následující otázky zodpovězte pravdivě a co nejkonkrétněji. Pokud jste uchazeč/ka, vyplňte pouze 1. Okruh otázek. S uvedenými daty bude zacházeno jako s důvěrným materiálem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V textu je použita zkratka SP pro termín specifické potřeby. V případě, že považujete za vhodné o vlastních zkušenostech osobně diskutovat, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Údaje o osobě (vyplnění je dobrovolné): Jméno, příjmení: Druh postižení/znevýhodnění: Specifické potřeby při přijímacím řízení: Specifické potřeby při studiu: UCHAZEČ STUDENT ID studenta: Obor, na který jste se hlásil/který studujete: Ročník: 8 Děkujeme Vám za spolupráci. I. Otázky k výběru školy a přijímacího řízení: 1. Sehrál při výběru VŠ nějakou roli fakt, zda škola poskytuje podpůrná opatření studentům se SP? ANO ZÁSADNÍ ANO DOPLŇKOVOU NE 2. Odkud jste se dozvěděl o existenci Střediska podpory pro studenty se SP Augustin? (doplňte) 3. Jak jste byl/a spokojen/a s jednáním pracovníků střediska v rámci úvodního kontaktování? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh: 4. Žádal/a jste o podpůrná opatření při přijímacím řízení? ANO NE V případě odpovědi ano, uveďte, jak jste byl/a se zajištěním spokojen/a? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh:

9 5. Považujete opatření poskytnutá při přijímacím řízení za efektivní? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh: II. Otázky k úrovni vyrovnávání podmínek při studiu ze strany pedagogů a dalších zaměstnanců UHK 6. Respektují zaměstnanci UHK při jednání s Vámi zásady správné komunikace? (známka 1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nemohu posoudit) Jak často se potýkáte s potížemi v komunikaci při jednání se zaměstnanci UHK? VŽDY (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) OBČAS (49 25%) VELMI OMEZENĚ NEBO VŮBEC (24 0%) Pokud se zaměstnanci UHK vůči Vám dopouštějí chyb v komunikaci, uveďte konkrétní příklady. 8. Setkal/a jste se během studia s diskriminací ze strany pedagoga? ANO NE Pokud ano, prosím popište: 9. Jak jste spokojení s úrovní podpůrných opatření poskytnutých během výuky: (známka 1 výborně; 5 nedostatečně, 0 nemohu posoudit). RESPEKTOVÁNÍ SPECIFICKÝCH POTŘEB VYUČUJÍCÍM: DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD KOMUNIKACE: VYSVĚTLOVÁNÍ LÁTKY: PŘÍSTUPNOST STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ: RESPEKTOVÁNÍ SP PŘI OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Uveďte vlastní postřehy k úrovni podpory při výuce ze strany vyučujících. 9

10 III. Otázky k úrovni poskytování služeb Střediskem Augustin 10. Jak jste spokojeni s mírou podpory, kterou Vám poskytuje Středisko Augustin? SPÍŠE NEDOSTATEČNÁ PŘIMĚŘENÁ SPÍŠE NADMĚRNÁ Uveďte vlastní postřeh. 11. Jak jste spokojeni s komunikací s pracovníky Střediska Augustin v průběhu studia? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Uveďte vlastní postřeh. 12. Jaká opatření jste využíval/a a jak je hodnotíte (1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nevyužíval/a): ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDIJNÍ LITERATURY ZAPISOVATELSKÝ A VIZUALIZAČNÍ SERVIS TLUMOČNICKÝ SERVIS INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA STUDIJNÍ ASISTENCE OSOBNÍ ASISTENCE PROSTOROVÁ ORIENTACE DIAGNOSTIKA REŽIJNÍ OPATŘENÍ ČASOVÁ KOMPENZACE TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ JINÉ (doplňte) Uveďte prosím jakékoli další postřehy k činnosti Střediska Augustin: IV. Otázky k charakteru postojů spolužáků a sebehodnocení 10

11 14. Jaké máte zkušenosti s přijetím do vrstevnické skupiny spolužáků na UHK? POZITIVNÍ PŘEVÁŽNĚ POZITIVNÍ PŘEVÁŽNĚ NEGATIVNÍ NEGATIVNÍ 15. V čem spatřujete důvody, které ovlivňují úroveň Vašeho začlenění do studijní skupiny? 16. Zaregistrovali jste aktivity pro studenty, které podporují integraci studentů se SP (např. studentský klub, osvětová a vzdělávací činnost)? ANO NE Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte, o jaké aktivity šlo a zda je hodnotíte jako přínosné? Uveďte vlastní postřeh. 17. Uveďte, v jakých oblastech musíte při studiu vyrovnávat vlastní znevýhodnění? 18. Myslíte si, že existují opatření/oblasti rozvoje, které by usnadnily Vaše studium (pomohly ke zvýšení studijní výkonnosti) a nebyly využívány? ANO NE Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte jaké a důvody, proč nebyly využívány. 11

12 Příloha 2 - Anketa o stavu zkušeností pracovišť UHK s výukou studentů se specifickými potřebami Anketa slouží k evaluaci míry zkušeností s výukou studentů se specifickými potřebami (dále jen SP) na pracovištích UHK. Je určen pouze pro ta pracoviště, která mají zkušenost se zajišťováním specifických potřeb studentům se SP. Prosíme o zodpovězení níže uvedených otázek. V případě, že považujete za vhodnou podrobnější diskuzi o daném tématu, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Děkujeme Vám za spolupráci. Údaje o pracovišti: Název pracoviště: Jméno a pracovní pozice pracovníka, který informace poskytl: Datum: 1. Uveďte prosím počet studentů s konkrétním druhem zdravotního postižení, kteří studovali na vaší katedře/ústavu v posledních 3 letech: Student se zrakovým postižením:. Student se sluchovým postižením:. Student s pohybovým postižením:. Student se specifickými poruchami učení:. Student s narušenou komunikační schopnosti:. Student s psychickou poruchou:. Student s chronickým somatickým onemocněním:. 2. Jaké jsou vaše zkušenosti se studenty se SP? POZITIVNÍ (100-75%) PŘEVÁŽNĚ POZITIVNÍ (74-50%) SPÍŠE NEGATIVNÍ (49-25%) NEGATIVNÍ (24-0%) Uveďte důvod/vlastní postřeh. 3. Jsou pracovištěm využívané prostory (učebny/laboratoře) a jejich vybavení přístupné studentům se SP? ANO ZCELA (100 %) PŘEVÁŽNĚ (99 50%) ČÁSTEČNĚ (49 25%) VELMI OMEZENĚ (24 0%) Pokud jste odpověděl/a jinak než ano zcela, uveďte, v čem spočívaly problémy s přístupností. 4. Vznikly nějaké specifické problémy při zajišťování výuky studentů se SP, na které musela katedra/ústav reagovat? NE ANO (doplňte jaké) 12

13 5. Jak hodnotíte kvalitu podpory poskytnutou Střediskem Augustin při zajištění podpůrných opatření (1 výborně; 5 nedostatečně; 0 nemohu hodnotit): OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ÚROVEŇ KOMUNIKACE: ÚROVEŇ ORGANIZACE A KOORDINACE OPATŘENÍ: SPOLUPRÁCE PŘI SERVISNÍCH SLUŽEB: ÚROVEŇ PODPORY VYUČUJÍCÍCH: Celkové hodnocení spolupráce se Střediskem Augustin (prostor pro vlastní postřeh):. 6. Pokud máte jakékoli další postřehy k zajišťování podpůrných opatření při studiu studentů se SP ve vztahu k vašemu pracovišti, prosím uveďte je na tomto místě.. 13

14 Příloha 3 - Hodnocení úrovně podpůrných opatření zaměstnanci UHK Dotazník slouží k získání informací o zkušenostech zaměstnanců UHK s výukou studentů se SP a o jejich spokojenosti se službami Střediska Augustin. Vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Vyplnění Vás nebude stát více než 10 min. S uvedenými daty bude zacházeno důvěrně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že považujete za vhodné o následujících tématech osobně diskutovat, kontaktujte prosím Středisko Augustin (tel ; Děkujeme Vám za spolupráci. Identifikační údaje (vyplnění je dobrovolné): Jméno a příjmení, titul: Kontakt: Pracoviště: Informace o zkušenostech zaměstnance 1. Počet let pedagogické praxe (pouze pedagogičtí pracovníci):.. 2. Počet studentů se SP, se kterými máte osobní zkušenost:.. 3. Označte typ Vaší zkušenosti se studenty se SP (0 bez zkušenosti; 1 osobní jednání; 2 písemná komunikace; 3 výuka; 4 jiná (doplňte jaká): ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM SE SPECIFICKOU PORUCHOU UČENÍ S PSYCHICKOU PORUCHOU S CHRONICKÝM SOMATICKÝM ONEMOCNĚNÍM Zaznamenal jste potíže při komunikaci/výuce studenta se SP? ANO NE NEMÁM ZKUŠENOST Pokud jste zaznamenal potíže, uveďte konkrétně, co bylo jejich podstatou a jak jste je řešil/a: 5. Pokud jste vyučoval studenta se SP, uveďte, v jaké oblasti se projevil specifický přístup z Vaší strany? (v opačném případě zaškrtněte nemám zkušenost ) ÚPRAVA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE ÚPRAVA ORGANIZACE VÝUKY PŘÍPRAVA PÍSEMNÝCH PODKLADŮ K VÝUCE INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA (VYSVĚTLENÍ LÁTKY) 14

15 POSKYTOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ V ALTERNATIVNÍCH FORMÁTECH JINÉ (doplňte):. NEMÁM ZKUŠENOST 6. S realizací specifických opatření pro vyrovnávání studijních podmínek studentům se SP při studiu na UHK: ZCELA SOUHLASÍM SOUHLASÍM S VÝHRADAMI JEDNOZNAČNĚ NESOUHLASÍM Prostor pro vlastní stanovisko: Domníváte se, že jste ke komunikaci/výuce se studenty se SP dostatečně informačně vybaven/a? ANO ČÁSTEČNĚ NE Spolupráce zaměstnance UHK se Střediskem Augustin 8. Využil jste podpůrných služeb Střediska Augustin? ANO NE Pokud jste uvedl/a ano, jaká je Vaše zkušenost s činností Střediska Augustin? PLNĚ VYHOVUJÍCÍ DÍLČÍ VÝHRADY PODSTATNÉ VÝHRADY Svou odpověď zdůvodněte: 9. Byl Vám v době Vašeho působení na UHK nabídnut vzdělávací program/seminář o dané problematice? ANO NE 10. Absolvoval jste již vzdělávací program/seminář s tématem komunikace a edukace studentů se SP? (pokud je Vaše odpověď NE, pokračujte otázkou č. 12) ANO NE 11. Uveďte prosím, zda byl program dle Vašeho názoru užitečný. ZCELA SPLNIL OČEKÁVÁNÍ SPLNIL ČÁSTEČNĚ NESPLNIL 12. Máte zájem se v dané problematice dále vzdělávat? (pokud je Vaše odpověď NE, pokračujte otázkou č. 15) ANO NE 13. Uveďte formu a časovou dotaci vzdělávání, která by Vám nejlépe vyhovovala. FORMA: TEORETICKÝ (INFORMAČNĚ HUTNÝ) SEMINÁŘ PRAKTICKÝ (ZÁŽITKOVÝ) SEMINÁŘ E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JINÉ (UVEĎTE FORMU):... HODINOVÝ ROZSAH: do 2h. 3 6h. od 7 do 9h. více než 10h. 15

16 14. S jakými konkrétními tématy byste se v programu rád seznámil? 15. Pokud máte jakékoli další postřehy ohledně zajišťování podpůrných opatření při studiu studentů se SP, které chcete sdělit, prosím uveďte je zde. 16

17 Příloha 4 Test k hodnocení úrovně specifických odborných kompetencí zaměstnanců UHK Okruhy testových otázek: 1. Přístup UHK (zaměstnanců) ke vzdělávání studentů se SP. 2. Možné psychické odlišnosti ve vývoji jedinců s různými druhy postižení/znevýhodnění. 3. Základní termíny vztahující se k integraci/inkluzi a k problému zdravotního postižení/znevýhodnění. 4. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se zrakovým postižením. 5. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se sluchovým postižením. 6. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů s pohybovým postižením nebo s chronickým somatickým onemocněním. 7. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů se specifickou poruchou učení. 8. Specifické oblasti komunikace a vzdělávání studentů s narušenou komunikační schopnosti nebo psychickou poruchou. 9. Základní pravidla pro organizaci podpory studentů se SP na UHK. 17

Základní standard činnosti Střediska Augustin

Základní standard činnosti Střediska Augustin Základní standard činnosti Střediska Augustin Určení: Závazný: Na vědomí: pro potřeby Střediska Augustin (bližší určení viz obsah) pracovníci střediska, fakultní koordinátoři a tutoři, studenti se specifickými

Více

VÝZNAMNÉ KROKY KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY STUDIA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝZNAMNÉ KROKY KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY STUDIA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝZNAMNÉ KROKY KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY STUDIA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lucie Slezáková Misařová, Michaela Šteflová, Jana Maissnerová Abstrakt Článek se věnuje změnám v oblasti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK

DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK ÚVOD V rámci současných diskuzí o terciárním vzdělávání se na jedné straně hovoří o změně financování terciálního

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 1: Vyhodnocení primárního průzkumu v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn STRUKTURA PRŮZKUMU Tabulka 1: Struktura primárního průzkumu projektu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Podpora studentů se speciálními. potřebami při vysokoškolském studiu. Inkluzivní vzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011

Podpora studentů se speciálními. potřebami při vysokoškolském studiu. Inkluzivní vzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivní vzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 Cyklus seminářů na PedF UK v Praze Součást RP 2011 v oblasti inkluzivníhovzdělávání

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty:

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UNIVERZITY PARDUBICE PRO ÚČELY FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM STUDIA Student: Jméno, příjmení: Datum

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) VÝCHODISKA A KONTEXT PROJEKTU Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Informační a poradenské centrum ZČU

Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Univerzitní 20, 306 14 Plzeň UI 213 Telefon: 377 631 350-4 ipcentr@rek.zcu.cz www.zcu.cz/pracoviste/ipc/

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Systém podpory pro studenty se zdravotním

Systém podpory pro studenty se zdravotním Systém podpory pro studenty se zdravotním postižením na UK v Praze PhDr. Kateřina Šámalová Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPC RUK Obsah příspěvku Opatření rektora č. 25/2008 Student se

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

STUDENTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

STUDENTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ STUDENTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Příručka, kterou máte v rukou, Vás seznámí se systémem podpory studentů se specifickými potřebami na MENDELU, konkrétně studentů a uchazečů o studium se specifickou

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. I. Úvod

Česká zemědělská univerzita v Praze. I. Úvod Česká zemědělská univerzita v Praze Směrnice rektora č. 3/2011 o minimálních standardech poradenské a studijní podpory poskytované uchazečům o studium a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Posuzovací arch Poradenská role školy

Posuzovací arch Poradenská role školy Posuzovací arch Poradenská role školy Profil školy Zatrhněte počet žáků ve do 150 vaší škole do 250 do 550 do 800 nad 800 Stručná charakteristika školy a sociokulturní zázemí žáků Zatrhněte typ školy:

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Metodici školních poradenských pracovišť (zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a Mgr. Jana Mrázková) RAMPS-VIP III, Rozvoj

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

Akademická obec, potenciální uchazeči

Akademická obec, potenciální uchazeči OR č. 20/2012 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 11. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE006500/2012 Počet stran:

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více