Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

2

3 2 3

4 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP 16 Představení Českýh plynovodů 19 Oenění ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA České energie Úvodní slovo předsedy představenstva 24 Předmět činnosti společnosti 26 Vedení společnosti 26 Akionářská struktura 26 Auditoři společnosti 26 Informae o hospodářském vývoji 27 Zpráva nezávislého auditora o účetní uzávěre 28 Rozvaha - Aktiva 30 Rozvaha - Pasiva 32 Výkaz zisku a ztráty 34 VÝROČNÍ ZPRÁVA České plynárenské Úvodní slovo předsedy představenstva 36 Předmět činnosti společnosti 38 Vedení společnosti 38 Akionářská struktura 38 Auditoři společnosti 39 Informae o hospodářském vývoji 39 Zpráva nezávislého auditora o účetní uzávěre 40 Rozvaha - Aktiva 42 Rozvaha - Pasiva 44 Výkaz zisku a ztráty 46 VÝROČNÍ ZPRÁVA GSCeP Zpráva nezávislého auditora 48 Rozvaha - Aktiva 50 Rozvaha - Pasiva 52 Výkaz zisku a ztráty 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA Českýh plynovodů Rozvaha - Aktiva 56 Rozvaha - Pasiva 58 Výkaz zisku a ztráty

5 Zpráva představenstva Vážené dámy a pánové, tění klienti, milí spolupraovníi, vážení partneři, dovolte mi, abyh vás seznámil se zprávou představenstva společností CE GROUP o podnikatelské činnosti. Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat už v roe 2002, kdy jsme založili první z firem, a sie společnost Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. se primárně orientovala na dodávky elektriké energie a následně i zemního plynu konovým zákazníkům. Jejím hlavním ílem bylo vybudovat si pevné postavení na energetikém trhu, který ve svýh liberalizačníh počátíh doznával značnýh změn. Náš záměr se ukázal jako správný a s postupujíí liberalizaí trhu se záběr skupiny, a její aktivity začaly výrazně rozšiřovat. Logiky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny tak, aby víe odpovídaly přibývajíím a složitějším úkolům. Česká plynárenská, a.s. V roe 2007 byla založena společnost Česká plynárenská, a.s., do které se soustředily velkoobhodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný, protože nová společnost už ve své počáteční fázi překročila hranie České republiky. Společnost Česká plynárenská, a.s. se za uplynulou dobu velmi dobře etablovala na evropském plynárenském trhu a vybudovala si jméno spolehlivého a perspektivního obhodního partnera. Dnes jsme registrovaným obhodníkem se zemním plynem nejen v České republie, ale i v Rakousku a Němeku a máme uzavřeny rámové smlouvy praktiky se všemi významnými obhodníky se zemním plynem v tomto regionu. Velmi pečlivě monitorujeme situai na trhu v Polsku a na Slovensku. GSCeP, a.s. Další činnost a směřování našeho uskupení nás dovedlo v roe 2009 k založení společnosti GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) s ílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. Dne jsme se státním podnikem DIAMO a společností METROSTAV, a.s. slavnostně podepsali smlouvu umožňujíí zahájení důlníh praí na výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině a dne 3. srpna 2010 jsme slavnostním poklepem na základní kámen zahájili ražbu průzkumné hodby v rámi první etapy praí na výstavbě ryhlého kavernového zásobníku zemního plynu. V této etapě jsme si kladli za íl ověřit výsledky analýzy geologikého prostředí a na základě realizovanýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku. Tato první etapa by měla trvat zhruba 15 měsíů. Ve druhé etapě pak přistoupíme k vybudování samotného zásobníku o předpokládané kapaitě 180 mil.m3 zemního plynu. Dokončení zásobníku se předpokládá za zhruba 5 až 6 let. Rozsah investie zhruba 6 mld.czk. Projekt využívá v evropském měřítku unikátního prostředí poměrně geologiky podrobně zmapované lokality s aktivním přístupem do podzemí. To umožňuje stávajíí důlní dílo státního podniku DIAMO, který v lokalitě Rožná provozuje elosvětově bezkonkurenčně nejstarší uranový důl. První důlní práe se zde zahajovaly již v roe 1956 a za období 52 let se podařilo shromáždit dostatek podrobnýh 6 7

6 informaí o vhodnosti této lokality pro výstavbu ryhlého zásobníku zemního plynu, předurčeného pro vyrovnávání odhylek a trading. Očekává se, že tento projekt zabezpečí prái pro zhruba tisíovku praovníků v regionu po dobu jeho výstavby. Dokončení výstavby zásobníku by společnost GSCeP ráda časově sladila s ostatními plynárenskými projekty v tomto středoevropském regionu. Zejména s projektem výstavby plynovodu North Stream, South Stream, Mozart či Gazele. Očekáváme, že tento typ zásobníku přispěje ke zvýšení energetiké bezpečnosti a likviditě plynárenského trhu v tomto regionu. K pololetí 2011 máme vyraženo zhruba 400 m průzkumné hodby a nalézáme se spolehlivě v zájmovém prostoru pro výstavbu zásobníku.. Na základě vyhodnoení elé řady horninovýh vzorků mohu již nyní s potěšením konstatovat, že horninové prostředí je zela bez tektonikýh poruh a dosahuje výrazně lepšíh pevnostníh parametrů, než jsme očekávali či požadovali. Tyto výsledky nás opravňují k návrhu úpravy tlakovýh poměrů v budouím zásobníku, ož ve svém důsledku umožní praovat s výrazně vyššími provozními tlaky. Na modelování těhto parametrů v současnosti intenzivně praujeme spolu s odborníky. Tyto výsledky nás rovněž opravňují k dokončení přípravnýh praí na návazném projektu, kterým je výstavba přečerpávaí elektrárny na bázi stlačeného vzduhu v bezprostředním sousedství, využívajííh synergie s výstavbou podzemního zásobníku zemního plynu. Jedná se o tzv. zásobník elektriké energie, aplikovaný dlouhodobě v Němeku a USA na bázi tehnologie CAES (Compressed Air Energy Storage). Předpokládáme jeho doplnění o výsledky výzkumu v oblasti Advaned Adiabati Tehnology, zvyšujíí účinnost této jednotky nad 70%. Významná synergie je v tom, že při výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu je možné s minimálními náklady vybudovat i potřebný zásobník na stlačený vzduh a naví v žulovém podloží na rozdíl od ve světě užívanýh solnýh kaveren. Lokalita Rožné má i další výhody a to z hlediska napojení na bezprostředně sousedíí vysokotlaký plynovod a dostatečně dimenzované vedení velmi vysokého napětí. České plynovody, a.s. V reaki na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody, a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiiózní: příprava a realizae projektu s poetikým jménem MOZART, jedná se o propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. V roe 2010 jsme ukončili teoretikou přípravu a po úvodníh jednáníh s rakouskou stranou jsme současně dokončili projektovou studii. Plynovod Mozart vhodně navazuje na připravovaný projekt propojení pěti národníh plynárenskýh soustav pod názvem 5GL. Organizační jednotka v zahraničí Díky dobrým obhodním vztahům a vazbám na severoameriký kontinent překročila v roe 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranie evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA ve státu Florida - účelovou organizační složku Česká energie USA LLC. Jejím ílem je zmapovat nové tehnologie v oblasti alternativníh zdrojů elektriké energie, tehnologie vhodné pro projekty GSCeP a dále vytvořit podmínky pro rozvinutí obhodníh aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou. Naše organizační jednotka mimo jiné stála u podpisu rámové smlouvy České plynárenské otevírajíí jí přístup k obhodům se zkapalněným plynem LNG. Pojištění aktivit V roe 2010 jsme po dohodě s makléřskou pojišťovaí společností RENOMIA přistoupili k rozšíření stávajíího pojištění obhodníh rizik ve výši 5 mil. EUR pro obhodní operae v Evropě na všehny členy CE GROUP. Soiální aktivity Skupina CE GROUP se dnes prostřednitvím nosnýh společností Česká energie, a.s. a Česká plynárenská, a.s. věnuje elospolečensky potřebným a užitečným aktivitám. Mezi ně patří podpora vybranýh sportovů, umělů nebo významnýh událostí z různýh oblastí života. Spolupraovali jsme na některýh akíh pražského klubu ROTARY, jehož prostřednitvím jsme podpořili zdravotně postižené malíře. Opakovaně přispíváme k úspěhu hudebního festivalu v Kutné Hoře. Dlouhodobě pomáháme rozvíjet nejen české kolektivní sporty, ale i vybrané talenty či veterány automobilového sportu a yklistiky. Podíleli jsme se také na zajištění slavnostního uvedení do funke nového českého aribiskupa Dominika Duky. Podobným aktivitám se budeme věnovat i nadále. Oenění členů skupiny CE GROUP Naše skupina zaznamenává v posledníh leteh stabilní růst bez potřeby izíh zdrojů či úvěrů. Velmi si vážíme oenění, kterého se nám dostává. Společnost Comenius Českou energii již druhým rokem řadí mezi 100 nejlepšíh českýh firem. Oproti 74 pozii jsme se v roe 2010 posunuli do první padesátky na 38. místo a současně obdrželi zvláštní enu za obhodní inveni. Neméně významným pro nás bylo udělení prestižního ratingu AAA exelentní ze strany uznávané společnosti ČEKIA za výsledky České energie, dosažené v roe Tento rating jsme obhájili i v roe Vedení soutěže Nejlepší podnikatel, manažer a firma roku ofiiálně propůjčil společnosti Česká energie ertifikát Držitel TOP CZECH QUALITY 1.stupně. Velmi milým překvapením pro nás bylo oslovení ze strany přední světové bankovní skupiny HSBC. Ta na základě jejíh analýz navrhla, aby Česká energie mezi deseti dalšími společnostmi reprezentovala Českou republiku v mezinárodní soutěži o prestižní označení nejlepší evropská firma roku Bez ohledu na to, zda se nám podaří v tvrdé evropské konkureni obstát, je pro nás tí už samotná nominae. Dovolte mi, abyh vyjádřil upřímné poděkování všem našim zákazníkům, partnerům a spolupraovníkům za jejih přínos pro plnění naših společnýh ílů. Červen 2011 Projekty obnovitelnýh zdrojů Tím výčet aktivit CE GROUP ještě nekončí. Jedním z podnikatelskýh záměrů skupiny byla i realizae projektů v oblasti obnovitelnýh zdrojů energie a následný provoz solárníh elektráren. Součástí skupiny se proto staly společnosti EGEP, a.s. a CZECH SOLAR ENERGY PROJECT, a.s. Rozhodnutím akionářů však skupina omezila své aktivity v oblasti produke solární energie a konentruje se nadále na hlavní předmět podnikání, tedy obhod s elektřinou a zemním plynem. Obě společnosti byly proto odprodány. Fotovoltaikým projektům se CE GROUP dále nevěnuje. Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva společností CE GROUP 8 9

7 Představení skupiny CE GROUP Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat už v roe 2002 založením společnosti Česká energie, a.s. s orientaí na energetiku. S postupujíí liberalizaí trhu se záběr skupiny začal výrazně rozšiřovat a logiky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny. V roe 2007 jsme proto založili společnost Česká plynárenská, a.s., do které se soustředily velkoobhodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný a společnost už ve své počáteční fázi překročila hranie České republiky. V roe 2009 vznikla společnost GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) s ílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. V reaki na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody, a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiiózní: příprava a realizae projektu s poetikým jménem MOZART nebo-li propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. Díky dobrým obhodním vztahům a vazbám na severoameriký kontinent překročila v roe 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranie evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA stát Florida - účelovou organizační složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím ílem je zmapovat nové tehnologie v oblasti alternativníh zdrojů elektriké energie a vytvořit podmínky pro rozvinutí obhodníh aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou

8 Představení České energie Česká energie, a.s. je ryze českou společností, která obhoduje s elektrikou energií a zemním plynem. Na trhu úspěšně působíme už od roku Stali jsme se jedním z prvníh privátníh obhodníků v České republie, který získal lieni na obhodování s elektrikou energií a zemním plynem. Velmi úze spolupraujeme mimo jiné s elou řadou profesníh svazů a asoiaí. Aktivně obhoduje s elektrikou energií a zemním plynem v kategorii maloodběru i velkoodběru. Na trhu se orientuje především na malé a středně velké podniky (SME - Small and Medium Enterprises - podle definie EU s ročním obratem do a. 1,5 mld. korun) a dále na takzvané síťové klienty, tedy právniké subjekty, které mají ví provozoven nebo kaneláří na území elé České republiky. Česká energie, a.s. jako jeden z prvníh alternativníh dodavatelů elektriké energie a zemního plynu vstoupila na energetiký trh s jasnou vizí být partnerem a pomoníkem malýh a středně velkýh podniků a obhodníh nebo výrobníh řetězů. Touto systematikou činností je Česká energie, a.s. významným dodavatelem elektriké energie a zemního plynu a podílí se tak na formování českého energetikého trhu. Česká energie, a.s. splnila veškeré normy pro získání ertifikátu EN ISO 9001:2008 a je jeho držitelem. Naše společnost tak může zákazníkům poskytovat maximální kvalitu prodeje elektriké energie, zemního plynu a s tím souvisejííh služeb. Česká energie, a.s. získala v roe místo za dynamiký růst a zároveň se umístila na 57. místě v každoročně vyhlašované kategorii ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH / CZECH 100 BEST z víe než soutěžííh společností. V roe 2010 své postavení mezi 100 nejlepšími nejen obhájila, ale postoupila na 36 místo a současně obdržela oenění za obhodní inveni. Divizí společnosti Česká energie, a.s. je společnost CeSPARK (www.espark.z), která speializuje svůj dodavatelský program na veškeré komponenty souvisejíí s výrobou neonové a světelné reklamy, včetně návrhu a výroby. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z vysoe kvalitníh materiálů zajišťujíí vysokou životnost, ale také možnou kreativitu při sestavování reklam dle přání zákazníka. Bezkonkurenčně nejširší nabídka materiálů umožňuje rozsáhlé možnosti při kompletai prvků pro výrazný konečný efekt světelné či neonové reklamy

9 Představení České plynárenské Česká plynárenská, a.s. vznikla v roe 2007 s ílem vstoupit na evropský velkoobhodní trh se zemním plynem. Ve skupině CEGroup zajišťuje velkoobhodní operae se zemním plynem a komoditní trading. V roe 2009 se podařilo rozvinout fyziký obhod se zemním plynem a vybudovat si základní síť obhodníh vztahů na primárním trhu. V době lednové krize v roe 2009 nabídla operativně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou republiku. Společnost je registrovaným obhodníkem se zemním plynem na českém, němekém a rakouském trhu. Na českém trhu má uzavřenu rámovou smlouvu s NET4GAS s ílem zajistit přeshraniční přepravu tranzitním plynovodem. Společnost je současně subjektem zúčtování u operátora trhu (OTE, a.s.) a má veškerá oprávnění a liene pro své obhodní operae. Je registrovaným obhodníkem v němekém přepravním systému ONTRAS, obhodním prostředí GASPOOL a NET Connet Germany a současně má uzavřenu smlouvu s významným rakouským obhodním Hubem Baumgarten. Vytyčené íle pro rok 2009 byly splněny a společnosti se podařilo během krátké doby od legislativního otevření obhodu s plynem etablovat se na trhu. Většina tehnikýh a administrativníh překážek obhodování byla v roe 2009 překonána díky vytvoření nezávislé funke operátora trhu. Naše společnost má dobré předpoklady pro další expanzi a přípravu na komoditní trading

10 Představení GSCeP Společnost GSCeP, a.s. vznikla v roe 2009 s ílem nalézt vhodnou lokalitu pro ryhlý zásobník zemního plynu a v případě dobrýh podmínek, projekt také realizovat. Společnosti se podařilo získat nezbytná oprávnění pro důlní činnost, a tak neprodleně zahájila vyhledávání vhodnýh lokalit. Rok 2009 byl pro nás rozhodně významným mezníkem v projektu budování vlastního zásobníku zemního plynu, určeného pro potřeby vyrovnávání odhylek a denní trading. Po rozsáhlýh analytikýh praíh a přípravě administrativníh podmínek jsme doko nčili všehny nezbytné kroky a mohli přistoupit k přípravě průzkumnýh vrtů. Během roku jsme na základě dostupné dokumentae vytipovali tři geologiky vhodné lokality vyhovujíí podmínkám pro vybudování ryhlého zásobníku kavernového typu. Jedná se o lokality: Okrouhlá Radouň v jižníh Čeháh poblíž Jindřihova Hrade Rožná Rožínka na Vysočině Rožná - Milasín na Vysočině Ve všeh vytipovanýh lokalitáh jsme na základě udělenýh oprávnění k průzkumu vytyčeného území analyzovali dostupné dokumenty a geologiké mapy. Ve výsledku jsme vybrali k zahájení důlníh praí dvě bezprostředně sousedíí lokality Rožná-Rožínka a Rožná-Milasín. Výhodou je dostupnost páteřního tranzitního plynovodu společnosti NET4GAS, který prohází pouhýh 16 km od obou lokalit. Zásobník plánujeme vybudovat v hloube až metrů, kam je zajištěn přístup jediným aktivním uranovým dolem v Evropě. Část kapaity bude uvolněna k zobhodování na volném trhu aukčním způsobem. Nevylučujeme ani možnost, aby se do projektu zapojili i další vybraní investoři. Společnost GSCeP a.s., člen skupiny CE GROUP, podepsala dne se státním podnikem DIAMO a společností METROSTAV, a.s. smlouvu, která umožňuje zahájení důlníh praí na výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině. Smluvní strany si v první etapě kladou za íl ověřit dosavadní výsledky analýzy geologikého prostředí a na základě realizovanýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku. Tato první etapa by měla trvat zhruba 15 měsíů. Ve druhé etapě pak přistoupí k vybudování samotného zásobníku ve dvou bezprostředně sousedííh kavernáh o předpokládanýh kapaitáh 100 mil. m 3 a 80 mil. m 3 zemního plynu. Dokončení zásobníku se předpokládá v horizontu 5 až 6 let

11 Představení Českýh plynovodů Společnost České plynovody, a.s. vznikla v roe 2009 v souladu se širšími záměry naší skupiny investovat do rozvojovýh projektů v plynárenství v České republie. Společnost České plynovody, a.s. vznikla v roe 2009 v souladu se širšími záměry naší skupiny investovat do rozvojovýh projektů v plynárenství v České republie. Hlavním ílem je posílit likviditu českého plynárenského trhu jako nezbytnou podmínku pro zvyšování obhodní atraktivity nově liberalizovaného trhu. Konkrétně se jedná o přípravu a realizai projektu MOZART propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. Skupina CEGroup vidí perspektivu a příležitost k vybudování vysoe likvidního prostředí právě na území České republiky, která se nahází ve strategiké poloze přímo na páteřním tranzitním plynovodu z Ruska. Výhodou je i sousedství s nově integrovaným obhodním prostředím Gaspoolu. Doposud byl český trh poměrně značně limitován velmi omezeným počtem přeshraničníh propojení na sousední plynárenské soustavy (Lanžhot, Waidhaus a Hora svaté Kateřiny) a dominantní rolí vlastníka tranzitní přepravní soustavy

12 Oenění V uplynulém roe 2010 naše společnosti získali následujíí oenění

13 22 23

14 Výroční zpráva České energie Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, Posláním společnosti Česká energie,a.s. je zajišťovat dodávky elektriké energie, zemního plynu a s tím souvisejííh energetikýh služeb konovým zákazníkům. Rok 2010 byl již pátým rokem ve znamení stabilního nárůstu zákazníků pro dodávky elektriké energie a zásadního rozvoje obhodu se zemním plynem. Hospodářské výsledky roku 2010 považujeme za zatím nejlepší v historii společnosti. Podařilo se nám opětovně udržet vybalanovaný rozpočet s konzervativní výší provozníh nákladů, a to i přes velký nárůst realizovanýh obhodů a s tím souvisejííh investi do náročné infrastruktury. Rok 2010 byl rokem každodenní práe se všemi obhodními partnery jak na straně primárníh nákupů, tak na straně konovýh uživatelů naših služeb. Našim ílem bylo v období hospodářské krize a současně značné volatility evropského energetikého trhu zajistit našim zákazníkům optimální podmínky pro jejih působení a současně uzavření smluvníh dodávek v roe 2011 a Můžeme s uspokojením konstatovat, že se nám podařilo zajistit pro naše klienty na další období dodávky a služby za plně konkureneshopnýh podmínek. Věříme, že i s našim přispěním se našim obhodním partnerům podařilo úspěšně překonat složité období všeobeného poklesu výroby a spotřebitelské poptávky. Společnost Česká energie,a.s. splnila své očekávání pro dané období a je dle dlouhodobého plánu rozvoje již třetím rokem v ideální pozii pro svoji další expanzi. Pro Českou energii, a.s. byl rok 2010 současně rokem, ve kterém se kolem České energie formalizovalo seskupení ostatníh sesterskýh firem a pod názvem CE GROUP se tato skupina představila na energetikém trhu. Je příjemné konstatovat, že v roe 2010 jsme s úspěhem opakovaně udrželi a dále upevnili svou pozii v prestižní soutěži Českýh 100 nejlepšíh firem, pořádané společností Comenius. Nejen, že jsme svou nominai opět obhájili, ale podařilo se nám probojovat se na 36. pozii mezi českými firmami a naví získat nominai za inveni. Za výsledky roku 2009 jsme rovněž získali prestižní rating AAA společnosti ČEKIA, který jsme v roe 2010 obhájili a kterého si nesmírně vážíme. Vedení soutěže Nejlepší podnikatel, manažer a firma roku ofiiálně propůjčil společnosti Česká energie ertifikát Držitel TOP CZECH QUALITY 1. stupně na základě dosaženého koefiientu kvality dle Metodiky hodnoení. Naše hospodářské výsledky, vybudovaný goodwill a dlouhodobý stabilní růst společnosti nám přinesl oenění, které nás potěšilo a velmi mile překvapilo. Významná světová banka HSBC nominovala naši společnost jako jednoho z 10 reprezentantů České republiky na prestižní oenění nejlepší evropská firma roku Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva Česká energie, a.s

15 Předmět činnosti společnosti Společnost Česká energie,a.s. (IČO ) byla založena 6. dubna 2000 a její činnost dle obhodního rejstříku je: správa vlastního majetku zprostředkování obhodu zprostředkování služeb výroba, instalae a opravy elektrikýh strojů a přístrojů testování, měření a analýzy činnost tehnikýh poradů v oblasti energetiky vydavatelské a nakladatelské činnosti činnost podnikatelskýh, finančníh, organizačníh a ekonomikýh poradů Informae o hospodářském vývoji Vedení společnosti Představenstvo praovalo do v tomto složení: Mgr. Ladislav Dráb (*1959) předseda Ing. Marek Černý (*1966) místopředseda Ing. Robert Zedník (*1943) člen Představenstvo praovalo od v tomto složení: Mgr. Ladislav Dráb (*1959) předseda Ing. Marek Černý (*1966) místopředseda Ing. Ladislav Těťál (*1953) člen Dozorčí rada praovala do v tomto složení: Ing. Eduard Pálka (*1957) předseda David Herčík (*1972) místopředseda Mgr. Ladislav Dráb (*1983) člen Dozorčí rada praovala od v tomto složení: Ing. Eduard Pálka (*1957) předseda Ing. Robert Zedník (*1943) místopředseda Mgr. Ladislav Dráb (*1983) člen Akionářská struktura Společnost emitovala 120 kusů kmenovýh akií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál společnosti činní Kč. Složení akionářů: Ladislav Dráb 55 kusů akií Marek Černý 53 kusů akií Eduard Pálka 12 kusů akií Auditoři společnosti Audit za rok 2010 provedl účetní auditor Ing. Jiří Fišer, liene č Pro rok 2011 představenstvo navrhuje, aby audit opět provedl Ing. Jiří Fišer

16 Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěre určené k všeobeným účelům. Zpráva je zpraována dle Mezinárodního auditorského standardu ISA 700 s použitím aplikační doložky pro Českou republiku AD ISA 700 a v souladu se zákonem č. 93/2009 SB. o auditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsah a znění zprávy auditora. Auditovaná účetní závěrka k , obhodní společnosti (podrobně identifikovaná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká energie a.s., Sídlo: Beranovýh 65/ , Praha 9, IČ: , DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení a valná hromada uvedené společnosti, státní orgán dle zvláštního zákona uživatelé účetní závěrky Auditor, fyziká osoba (OSVČ): Ing. Jiří Fišer Trvalý pobyt: Sarajevská 12/2504, Praha 2 Místo podnikání: Ostrá 299/2, Praha 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vztah: uzavřen se statutárním orgánem auditované Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb. 1. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenované společnosti, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, přehled o změnáh vlastního kapitálu a přehled o peněžníh toíh za období od do , dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh významnýh účetníh metod Údaje o společnosti, kde audit byl proveden jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. 2. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávajíí věrný a potivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo hybou a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situai přiměřené účetní odhady. 3. Odpovědnost auditora Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditoreh a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejíími aplikačními doložkami Komory auditoru České republiky,. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etiké normy a naplánovat a provést audit tak, abyh získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorskýh postupu, jejihž ílem je získat důkazní informae o částkáh a skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výběr auditorskýh postupu závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo hybou Při posouzení těhto rizik auditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhadů provedenýh vedením i posouzení elkové prezentae účetní závěrky. 4. Domnívám se, že získané důkazní informae tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. Auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako elek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost. 5. Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a potivý obraz aktiv a pasiv auditované společnosti k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření včetně peněžníh toků za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo audit. oprávnění: 1026 Datum vypraováni: Podpis auditora: 28 29

17 ROZVAHA - AKTIVA v plném rozsahu ke dni (v elýh tisííh Kč). Označení AKTIVA Čísl. řád. Běžné účetní období Minulé ú. období a b Brutto 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM Součet A až D A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8. 4 B. I. 1. Zřizovaí výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Oenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věi a soubory movitýh věí Pěstitelské elky trvalýh porostů Dospělá zvířata a jejih skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oeňovaí rozdíly k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III B. III. 1. Podíly v ovládanýh a řízenýh osobáh Podíly v účetníh jednotkáh pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé enné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládajíí a řídíí osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV C. I. Zásoby Součet I.1. až C. I. 1. Materiál Označení AKTIVA Čísl. řád. Běžné účetní období Minulé ú. období a b Brutto 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 2. Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejih skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II C. II. 1. Pohledávky z obhodníh vztahů Pohledávky - ovládajíí a řídíí osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III C. III. 1. Pohledávky z obhodníh vztahů Pohledávky - ovládajíí a řídíí osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Soiální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 57 C. IV. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV C. IV. 1. Peníze Účty v bankáh Krátkodobé enné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I D. I. 1. Náklady příštíh období Komplexní náklady příštíh období Příjmy příštíh období

18 ROZVAHA - PASIVA v plném rozsahu ke dni (v elýh tisííh Kč). Označení a PASIVA b Čísl. řád. Stav v běžném 5 Stav v minulém 6 PASIVA CELKEM Součet A až C A. Vlastní kapitál Součet A.I až A.V A. I. Základní kapitál Součet I.1. až I A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akie a vlastní obhodní podíly (-) Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy Součet II.1. až I A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oeňovaí rozdíly z přeenění majetku a závazků Oeňovaí rozdíly z přeenění při přeměnáh společností Rozdíly z přeměn společností 121 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodaření minulýh let Součet IV.1. až IV A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrazená ztráta minulýh let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV B. I. Rezervy Součet I.1. až I B. I. 1. Rezervy podle zvláštníh předpisů Rezerva na důhody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 90 B. II. Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II B. II. 1. Závazky z obhodníh vztahů Závazky - ovládajíí a řídíí osoba 93 Označení a PASIVA b Čísl. řád. Stav v běžném 5 Stav v minulém 6 3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 101 B. III. Krátkodobé závazky Součet III.1. až III B. III. 1. Závazky z obhodníh vztahů Závazky - ovládajíí a řídíí osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnanům Závazky ze soiálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotae Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoi Součet IV.1. až IV B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoi C. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I C. I. 1. Výdaje příštíh období Výnosy příštíh období

19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni Označení TEXT a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obhodní marže I. - A II. Výkony Součet II.1. až II II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivae 7 B. Výkonová spotřeba Součet B.1. až B B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota I. - A. + II. - B C. Osobní náklady Součet C.1. až C C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na soiální zabezpečení a zdravotní pojištění Soiální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková ena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F F. 1. Zůstatková ena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravnýh položek v provozní oblasti a komplexníh nákladů příštíh období 25 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozníh výnosů 28 I. Převod provozníh nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosu a nákladu římská I. až písmeno I VI. Tržby z prodeje ennýh papírů a podílů Čísl. řád. Skutečnost v běžném Skutečnost v minulém Označení a TEXT b Čísl. řád. Skutečnost v běžném 1 Skutečnost v minulém 2 J. Prodané enné papíry a podíly VII: Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII VII. 1. Výnosy z podílů v ovládanýh a řízenýh osobáh a v účetníh jednotkáh pod podstatným vlivem Výnosy z ostatníh dlouhodobýh ennýh papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh papírů a derivátů 39 L. Náklady z přeenění ennýh papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravnýh položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančníh výnosů 46 P. Převod finančníh nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q Q. 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S S. 1. -splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S. 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T **** Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R

20 Výroční zpráva České plynárenské Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, Společnost Česká plynárenská, a.s. se speializuje na obhod se zemním plynem. Jejími obhodními partnery jsou výhradně produenti zemního plynu a lienovaní obhodníi. S ohledem na situai na plynárenském trhu a vysoký převis nabídky zemního plynu nad poptávkou v průběhu roku 2010 se společnost Česká plynárenská v tomto roe soustředila na dokončení ráme smluvníh vztahů s klíčovými obhodními partnery s ílem připravit si podmínky pro náběh obhodní činnosti v dalším období. Díky harakteru těhto vztahů nebyla Česká plynárenská vázána žádnou odběrovou povinností a praovala s uzavřenou obhodní pozií. Politika obezřetného obhodování bez spekulativníh a rizikovýh obhodů je jednou ze základníh zásad elé skupiny CE GROUP. Maximum svýh sil společnost Česká plynárenská v roe 2010 věnovala spoluprái se sesterskou společností GSCeP, a.s. a podpoře zdárného zahájení průzkumnýh praí na zásobníku zemního plynu. Dalším úkolem společnosti bylo vytvořit podmínky pro efektivní působení České energie, a.s. v oblasti dodávek zemního plynu konovým zákazníkům. Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva Česká plynárenská, a.s

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více