Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

2

3 2 3

4 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP 16 Představení Českýh plynovodů 19 Oenění ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA České energie Úvodní slovo předsedy představenstva 24 Předmět činnosti společnosti 26 Vedení společnosti 26 Akionářská struktura 26 Auditoři společnosti 26 Informae o hospodářském vývoji 27 Zpráva nezávislého auditora o účetní uzávěre 28 Rozvaha - Aktiva 30 Rozvaha - Pasiva 32 Výkaz zisku a ztráty 34 VÝROČNÍ ZPRÁVA České plynárenské Úvodní slovo předsedy představenstva 36 Předmět činnosti společnosti 38 Vedení společnosti 38 Akionářská struktura 38 Auditoři společnosti 39 Informae o hospodářském vývoji 39 Zpráva nezávislého auditora o účetní uzávěre 40 Rozvaha - Aktiva 42 Rozvaha - Pasiva 44 Výkaz zisku a ztráty 46 VÝROČNÍ ZPRÁVA GSCeP Zpráva nezávislého auditora 48 Rozvaha - Aktiva 50 Rozvaha - Pasiva 52 Výkaz zisku a ztráty 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA Českýh plynovodů Rozvaha - Aktiva 56 Rozvaha - Pasiva 58 Výkaz zisku a ztráty

5 Zpráva představenstva Vážené dámy a pánové, tění klienti, milí spolupraovníi, vážení partneři, dovolte mi, abyh vás seznámil se zprávou představenstva společností CE GROUP o podnikatelské činnosti. Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat už v roe 2002, kdy jsme založili první z firem, a sie společnost Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. se primárně orientovala na dodávky elektriké energie a následně i zemního plynu konovým zákazníkům. Jejím hlavním ílem bylo vybudovat si pevné postavení na energetikém trhu, který ve svýh liberalizačníh počátíh doznával značnýh změn. Náš záměr se ukázal jako správný a s postupujíí liberalizaí trhu se záběr skupiny, a její aktivity začaly výrazně rozšiřovat. Logiky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny tak, aby víe odpovídaly přibývajíím a složitějším úkolům. Česká plynárenská, a.s. V roe 2007 byla založena společnost Česká plynárenská, a.s., do které se soustředily velkoobhodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný, protože nová společnost už ve své počáteční fázi překročila hranie České republiky. Společnost Česká plynárenská, a.s. se za uplynulou dobu velmi dobře etablovala na evropském plynárenském trhu a vybudovala si jméno spolehlivého a perspektivního obhodního partnera. Dnes jsme registrovaným obhodníkem se zemním plynem nejen v České republie, ale i v Rakousku a Němeku a máme uzavřeny rámové smlouvy praktiky se všemi významnými obhodníky se zemním plynem v tomto regionu. Velmi pečlivě monitorujeme situai na trhu v Polsku a na Slovensku. GSCeP, a.s. Další činnost a směřování našeho uskupení nás dovedlo v roe 2009 k založení společnosti GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) s ílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. Dne jsme se státním podnikem DIAMO a společností METROSTAV, a.s. slavnostně podepsali smlouvu umožňujíí zahájení důlníh praí na výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině a dne 3. srpna 2010 jsme slavnostním poklepem na základní kámen zahájili ražbu průzkumné hodby v rámi první etapy praí na výstavbě ryhlého kavernového zásobníku zemního plynu. V této etapě jsme si kladli za íl ověřit výsledky analýzy geologikého prostředí a na základě realizovanýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku. Tato první etapa by měla trvat zhruba 15 měsíů. Ve druhé etapě pak přistoupíme k vybudování samotného zásobníku o předpokládané kapaitě 180 mil.m3 zemního plynu. Dokončení zásobníku se předpokládá za zhruba 5 až 6 let. Rozsah investie zhruba 6 mld.czk. Projekt využívá v evropském měřítku unikátního prostředí poměrně geologiky podrobně zmapované lokality s aktivním přístupem do podzemí. To umožňuje stávajíí důlní dílo státního podniku DIAMO, který v lokalitě Rožná provozuje elosvětově bezkonkurenčně nejstarší uranový důl. První důlní práe se zde zahajovaly již v roe 1956 a za období 52 let se podařilo shromáždit dostatek podrobnýh 6 7

6 informaí o vhodnosti této lokality pro výstavbu ryhlého zásobníku zemního plynu, předurčeného pro vyrovnávání odhylek a trading. Očekává se, že tento projekt zabezpečí prái pro zhruba tisíovku praovníků v regionu po dobu jeho výstavby. Dokončení výstavby zásobníku by společnost GSCeP ráda časově sladila s ostatními plynárenskými projekty v tomto středoevropském regionu. Zejména s projektem výstavby plynovodu North Stream, South Stream, Mozart či Gazele. Očekáváme, že tento typ zásobníku přispěje ke zvýšení energetiké bezpečnosti a likviditě plynárenského trhu v tomto regionu. K pololetí 2011 máme vyraženo zhruba 400 m průzkumné hodby a nalézáme se spolehlivě v zájmovém prostoru pro výstavbu zásobníku.. Na základě vyhodnoení elé řady horninovýh vzorků mohu již nyní s potěšením konstatovat, že horninové prostředí je zela bez tektonikýh poruh a dosahuje výrazně lepšíh pevnostníh parametrů, než jsme očekávali či požadovali. Tyto výsledky nás opravňují k návrhu úpravy tlakovýh poměrů v budouím zásobníku, ož ve svém důsledku umožní praovat s výrazně vyššími provozními tlaky. Na modelování těhto parametrů v současnosti intenzivně praujeme spolu s odborníky. Tyto výsledky nás rovněž opravňují k dokončení přípravnýh praí na návazném projektu, kterým je výstavba přečerpávaí elektrárny na bázi stlačeného vzduhu v bezprostředním sousedství, využívajííh synergie s výstavbou podzemního zásobníku zemního plynu. Jedná se o tzv. zásobník elektriké energie, aplikovaný dlouhodobě v Němeku a USA na bázi tehnologie CAES (Compressed Air Energy Storage). Předpokládáme jeho doplnění o výsledky výzkumu v oblasti Advaned Adiabati Tehnology, zvyšujíí účinnost této jednotky nad 70%. Významná synergie je v tom, že při výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu je možné s minimálními náklady vybudovat i potřebný zásobník na stlačený vzduh a naví v žulovém podloží na rozdíl od ve světě užívanýh solnýh kaveren. Lokalita Rožné má i další výhody a to z hlediska napojení na bezprostředně sousedíí vysokotlaký plynovod a dostatečně dimenzované vedení velmi vysokého napětí. České plynovody, a.s. V reaki na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody, a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiiózní: příprava a realizae projektu s poetikým jménem MOZART, jedná se o propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. V roe 2010 jsme ukončili teoretikou přípravu a po úvodníh jednáníh s rakouskou stranou jsme současně dokončili projektovou studii. Plynovod Mozart vhodně navazuje na připravovaný projekt propojení pěti národníh plynárenskýh soustav pod názvem 5GL. Organizační jednotka v zahraničí Díky dobrým obhodním vztahům a vazbám na severoameriký kontinent překročila v roe 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranie evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA ve státu Florida - účelovou organizační složku Česká energie USA LLC. Jejím ílem je zmapovat nové tehnologie v oblasti alternativníh zdrojů elektriké energie, tehnologie vhodné pro projekty GSCeP a dále vytvořit podmínky pro rozvinutí obhodníh aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou. Naše organizační jednotka mimo jiné stála u podpisu rámové smlouvy České plynárenské otevírajíí jí přístup k obhodům se zkapalněným plynem LNG. Pojištění aktivit V roe 2010 jsme po dohodě s makléřskou pojišťovaí společností RENOMIA přistoupili k rozšíření stávajíího pojištění obhodníh rizik ve výši 5 mil. EUR pro obhodní operae v Evropě na všehny členy CE GROUP. Soiální aktivity Skupina CE GROUP se dnes prostřednitvím nosnýh společností Česká energie, a.s. a Česká plynárenská, a.s. věnuje elospolečensky potřebným a užitečným aktivitám. Mezi ně patří podpora vybranýh sportovů, umělů nebo významnýh událostí z různýh oblastí života. Spolupraovali jsme na některýh akíh pražského klubu ROTARY, jehož prostřednitvím jsme podpořili zdravotně postižené malíře. Opakovaně přispíváme k úspěhu hudebního festivalu v Kutné Hoře. Dlouhodobě pomáháme rozvíjet nejen české kolektivní sporty, ale i vybrané talenty či veterány automobilového sportu a yklistiky. Podíleli jsme se také na zajištění slavnostního uvedení do funke nového českého aribiskupa Dominika Duky. Podobným aktivitám se budeme věnovat i nadále. Oenění členů skupiny CE GROUP Naše skupina zaznamenává v posledníh leteh stabilní růst bez potřeby izíh zdrojů či úvěrů. Velmi si vážíme oenění, kterého se nám dostává. Společnost Comenius Českou energii již druhým rokem řadí mezi 100 nejlepšíh českýh firem. Oproti 74 pozii jsme se v roe 2010 posunuli do první padesátky na 38. místo a současně obdrželi zvláštní enu za obhodní inveni. Neméně významným pro nás bylo udělení prestižního ratingu AAA exelentní ze strany uznávané společnosti ČEKIA za výsledky České energie, dosažené v roe Tento rating jsme obhájili i v roe Vedení soutěže Nejlepší podnikatel, manažer a firma roku ofiiálně propůjčil společnosti Česká energie ertifikát Držitel TOP CZECH QUALITY 1.stupně. Velmi milým překvapením pro nás bylo oslovení ze strany přední světové bankovní skupiny HSBC. Ta na základě jejíh analýz navrhla, aby Česká energie mezi deseti dalšími společnostmi reprezentovala Českou republiku v mezinárodní soutěži o prestižní označení nejlepší evropská firma roku Bez ohledu na to, zda se nám podaří v tvrdé evropské konkureni obstát, je pro nás tí už samotná nominae. Dovolte mi, abyh vyjádřil upřímné poděkování všem našim zákazníkům, partnerům a spolupraovníkům za jejih přínos pro plnění naših společnýh ílů. Červen 2011 Projekty obnovitelnýh zdrojů Tím výčet aktivit CE GROUP ještě nekončí. Jedním z podnikatelskýh záměrů skupiny byla i realizae projektů v oblasti obnovitelnýh zdrojů energie a následný provoz solárníh elektráren. Součástí skupiny se proto staly společnosti EGEP, a.s. a CZECH SOLAR ENERGY PROJECT, a.s. Rozhodnutím akionářů však skupina omezila své aktivity v oblasti produke solární energie a konentruje se nadále na hlavní předmět podnikání, tedy obhod s elektřinou a zemním plynem. Obě společnosti byly proto odprodány. Fotovoltaikým projektům se CE GROUP dále nevěnuje. Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva společností CE GROUP 8 9

7 Představení skupiny CE GROUP Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat už v roe 2002 založením společnosti Česká energie, a.s. s orientaí na energetiku. S postupujíí liberalizaí trhu se záběr skupiny začal výrazně rozšiřovat a logiky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny. V roe 2007 jsme proto založili společnost Česká plynárenská, a.s., do které se soustředily velkoobhodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný a společnost už ve své počáteční fázi překročila hranie České republiky. V roe 2009 vznikla společnost GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) s ílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. V reaki na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody, a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiiózní: příprava a realizae projektu s poetikým jménem MOZART nebo-li propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. Díky dobrým obhodním vztahům a vazbám na severoameriký kontinent překročila v roe 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranie evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA stát Florida - účelovou organizační složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím ílem je zmapovat nové tehnologie v oblasti alternativníh zdrojů elektriké energie a vytvořit podmínky pro rozvinutí obhodníh aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou

8 Představení České energie Česká energie, a.s. je ryze českou společností, která obhoduje s elektrikou energií a zemním plynem. Na trhu úspěšně působíme už od roku Stali jsme se jedním z prvníh privátníh obhodníků v České republie, který získal lieni na obhodování s elektrikou energií a zemním plynem. Velmi úze spolupraujeme mimo jiné s elou řadou profesníh svazů a asoiaí. Aktivně obhoduje s elektrikou energií a zemním plynem v kategorii maloodběru i velkoodběru. Na trhu se orientuje především na malé a středně velké podniky (SME - Small and Medium Enterprises - podle definie EU s ročním obratem do a. 1,5 mld. korun) a dále na takzvané síťové klienty, tedy právniké subjekty, které mají ví provozoven nebo kaneláří na území elé České republiky. Česká energie, a.s. jako jeden z prvníh alternativníh dodavatelů elektriké energie a zemního plynu vstoupila na energetiký trh s jasnou vizí být partnerem a pomoníkem malýh a středně velkýh podniků a obhodníh nebo výrobníh řetězů. Touto systematikou činností je Česká energie, a.s. významným dodavatelem elektriké energie a zemního plynu a podílí se tak na formování českého energetikého trhu. Česká energie, a.s. splnila veškeré normy pro získání ertifikátu EN ISO 9001:2008 a je jeho držitelem. Naše společnost tak může zákazníkům poskytovat maximální kvalitu prodeje elektriké energie, zemního plynu a s tím souvisejííh služeb. Česká energie, a.s. získala v roe místo za dynamiký růst a zároveň se umístila na 57. místě v každoročně vyhlašované kategorii ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH / CZECH 100 BEST z víe než soutěžííh společností. V roe 2010 své postavení mezi 100 nejlepšími nejen obhájila, ale postoupila na 36 místo a současně obdržela oenění za obhodní inveni. Divizí společnosti Česká energie, a.s. je společnost CeSPARK ( která speializuje svůj dodavatelský program na veškeré komponenty souvisejíí s výrobou neonové a světelné reklamy, včetně návrhu a výroby. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z vysoe kvalitníh materiálů zajišťujíí vysokou životnost, ale také možnou kreativitu při sestavování reklam dle přání zákazníka. Bezkonkurenčně nejširší nabídka materiálů umožňuje rozsáhlé možnosti při kompletai prvků pro výrazný konečný efekt světelné či neonové reklamy

9 Představení České plynárenské Česká plynárenská, a.s. vznikla v roe 2007 s ílem vstoupit na evropský velkoobhodní trh se zemním plynem. Ve skupině CEGroup zajišťuje velkoobhodní operae se zemním plynem a komoditní trading. V roe 2009 se podařilo rozvinout fyziký obhod se zemním plynem a vybudovat si základní síť obhodníh vztahů na primárním trhu. V době lednové krize v roe 2009 nabídla operativně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou republiku. Společnost je registrovaným obhodníkem se zemním plynem na českém, němekém a rakouském trhu. Na českém trhu má uzavřenu rámovou smlouvu s NET4GAS s ílem zajistit přeshraniční přepravu tranzitním plynovodem. Společnost je současně subjektem zúčtování u operátora trhu (OTE, a.s.) a má veškerá oprávnění a liene pro své obhodní operae. Je registrovaným obhodníkem v němekém přepravním systému ONTRAS, obhodním prostředí GASPOOL a NET Connet Germany a současně má uzavřenu smlouvu s významným rakouským obhodním Hubem Baumgarten. Vytyčené íle pro rok 2009 byly splněny a společnosti se podařilo během krátké doby od legislativního otevření obhodu s plynem etablovat se na trhu. Většina tehnikýh a administrativníh překážek obhodování byla v roe 2009 překonána díky vytvoření nezávislé funke operátora trhu. Naše společnost má dobré předpoklady pro další expanzi a přípravu na komoditní trading

10 Představení GSCeP Společnost GSCeP, a.s. vznikla v roe 2009 s ílem nalézt vhodnou lokalitu pro ryhlý zásobník zemního plynu a v případě dobrýh podmínek, projekt také realizovat. Společnosti se podařilo získat nezbytná oprávnění pro důlní činnost, a tak neprodleně zahájila vyhledávání vhodnýh lokalit. Rok 2009 byl pro nás rozhodně významným mezníkem v projektu budování vlastního zásobníku zemního plynu, určeného pro potřeby vyrovnávání odhylek a denní trading. Po rozsáhlýh analytikýh praíh a přípravě administrativníh podmínek jsme doko nčili všehny nezbytné kroky a mohli přistoupit k přípravě průzkumnýh vrtů. Během roku jsme na základě dostupné dokumentae vytipovali tři geologiky vhodné lokality vyhovujíí podmínkám pro vybudování ryhlého zásobníku kavernového typu. Jedná se o lokality: Okrouhlá Radouň v jižníh Čeháh poblíž Jindřihova Hrade Rožná Rožínka na Vysočině Rožná - Milasín na Vysočině Ve všeh vytipovanýh lokalitáh jsme na základě udělenýh oprávnění k průzkumu vytyčeného území analyzovali dostupné dokumenty a geologiké mapy. Ve výsledku jsme vybrali k zahájení důlníh praí dvě bezprostředně sousedíí lokality Rožná-Rožínka a Rožná-Milasín. Výhodou je dostupnost páteřního tranzitního plynovodu společnosti NET4GAS, který prohází pouhýh 16 km od obou lokalit. Zásobník plánujeme vybudovat v hloube až metrů, kam je zajištěn přístup jediným aktivním uranovým dolem v Evropě. Část kapaity bude uvolněna k zobhodování na volném trhu aukčním způsobem. Nevylučujeme ani možnost, aby se do projektu zapojili i další vybraní investoři. Společnost GSCeP a.s., člen skupiny CE GROUP, podepsala dne se státním podnikem DIAMO a společností METROSTAV, a.s. smlouvu, která umožňuje zahájení důlníh praí na výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině. Smluvní strany si v první etapě kladou za íl ověřit dosavadní výsledky analýzy geologikého prostředí a na základě realizovanýh průzkumnýh vrtů zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku. Tato první etapa by měla trvat zhruba 15 měsíů. Ve druhé etapě pak přistoupí k vybudování samotného zásobníku ve dvou bezprostředně sousedííh kavernáh o předpokládanýh kapaitáh 100 mil. m 3 a 80 mil. m 3 zemního plynu. Dokončení zásobníku se předpokládá v horizontu 5 až 6 let

11 Představení Českýh plynovodů Společnost České plynovody, a.s. vznikla v roe 2009 v souladu se širšími záměry naší skupiny investovat do rozvojovýh projektů v plynárenství v České republie. Společnost České plynovody, a.s. vznikla v roe 2009 v souladu se širšími záměry naší skupiny investovat do rozvojovýh projektů v plynárenství v České republie. Hlavním ílem je posílit likviditu českého plynárenského trhu jako nezbytnou podmínku pro zvyšování obhodní atraktivity nově liberalizovaného trhu. Konkrétně se jedná o přípravu a realizai projektu MOZART propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. Skupina CEGroup vidí perspektivu a příležitost k vybudování vysoe likvidního prostředí právě na území České republiky, která se nahází ve strategiké poloze přímo na páteřním tranzitním plynovodu z Ruska. Výhodou je i sousedství s nově integrovaným obhodním prostředím Gaspoolu. Doposud byl český trh poměrně značně limitován velmi omezeným počtem přeshraničníh propojení na sousední plynárenské soustavy (Lanžhot, Waidhaus a Hora svaté Kateřiny) a dominantní rolí vlastníka tranzitní přepravní soustavy

12 Oenění V uplynulém roe 2010 naše společnosti získali následujíí oenění

13 22 23

14 Výroční zpráva České energie Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, Posláním společnosti Česká energie,a.s. je zajišťovat dodávky elektriké energie, zemního plynu a s tím souvisejííh energetikýh služeb konovým zákazníkům. Rok 2010 byl již pátým rokem ve znamení stabilního nárůstu zákazníků pro dodávky elektriké energie a zásadního rozvoje obhodu se zemním plynem. Hospodářské výsledky roku 2010 považujeme za zatím nejlepší v historii společnosti. Podařilo se nám opětovně udržet vybalanovaný rozpočet s konzervativní výší provozníh nákladů, a to i přes velký nárůst realizovanýh obhodů a s tím souvisejííh investi do náročné infrastruktury. Rok 2010 byl rokem každodenní práe se všemi obhodními partnery jak na straně primárníh nákupů, tak na straně konovýh uživatelů naših služeb. Našim ílem bylo v období hospodářské krize a současně značné volatility evropského energetikého trhu zajistit našim zákazníkům optimální podmínky pro jejih působení a současně uzavření smluvníh dodávek v roe 2011 a Můžeme s uspokojením konstatovat, že se nám podařilo zajistit pro naše klienty na další období dodávky a služby za plně konkureneshopnýh podmínek. Věříme, že i s našim přispěním se našim obhodním partnerům podařilo úspěšně překonat složité období všeobeného poklesu výroby a spotřebitelské poptávky. Společnost Česká energie,a.s. splnila své očekávání pro dané období a je dle dlouhodobého plánu rozvoje již třetím rokem v ideální pozii pro svoji další expanzi. Pro Českou energii, a.s. byl rok 2010 současně rokem, ve kterém se kolem České energie formalizovalo seskupení ostatníh sesterskýh firem a pod názvem CE GROUP se tato skupina představila na energetikém trhu. Je příjemné konstatovat, že v roe 2010 jsme s úspěhem opakovaně udrželi a dále upevnili svou pozii v prestižní soutěži Českýh 100 nejlepšíh firem, pořádané společností Comenius. Nejen, že jsme svou nominai opět obhájili, ale podařilo se nám probojovat se na 36. pozii mezi českými firmami a naví získat nominai za inveni. Za výsledky roku 2009 jsme rovněž získali prestižní rating AAA společnosti ČEKIA, který jsme v roe 2010 obhájili a kterého si nesmírně vážíme. Vedení soutěže Nejlepší podnikatel, manažer a firma roku ofiiálně propůjčil společnosti Česká energie ertifikát Držitel TOP CZECH QUALITY 1. stupně na základě dosaženého koefiientu kvality dle Metodiky hodnoení. Naše hospodářské výsledky, vybudovaný goodwill a dlouhodobý stabilní růst společnosti nám přinesl oenění, které nás potěšilo a velmi mile překvapilo. Významná světová banka HSBC nominovala naši společnost jako jednoho z 10 reprezentantů České republiky na prestižní oenění nejlepší evropská firma roku Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva Česká energie, a.s

15 Předmět činnosti společnosti Společnost Česká energie,a.s. (IČO ) byla založena 6. dubna 2000 a její činnost dle obhodního rejstříku je: správa vlastního majetku zprostředkování obhodu zprostředkování služeb výroba, instalae a opravy elektrikýh strojů a přístrojů testování, měření a analýzy činnost tehnikýh poradů v oblasti energetiky vydavatelské a nakladatelské činnosti činnost podnikatelskýh, finančníh, organizačníh a ekonomikýh poradů Informae o hospodářském vývoji Vedení společnosti Představenstvo praovalo do v tomto složení: Mgr. Ladislav Dráb (*1959) předseda Ing. Marek Černý (*1966) místopředseda Ing. Robert Zedník (*1943) člen Představenstvo praovalo od v tomto složení: Mgr. Ladislav Dráb (*1959) předseda Ing. Marek Černý (*1966) místopředseda Ing. Ladislav Těťál (*1953) člen Dozorčí rada praovala do v tomto složení: Ing. Eduard Pálka (*1957) předseda David Herčík (*1972) místopředseda Mgr. Ladislav Dráb (*1983) člen Dozorčí rada praovala od v tomto složení: Ing. Eduard Pálka (*1957) předseda Ing. Robert Zedník (*1943) místopředseda Mgr. Ladislav Dráb (*1983) člen Akionářská struktura Společnost emitovala 120 kusů kmenovýh akií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál společnosti činní Kč. Složení akionářů: Ladislav Dráb 55 kusů akií Marek Černý 53 kusů akií Eduard Pálka 12 kusů akií Auditoři společnosti Audit za rok 2010 provedl účetní auditor Ing. Jiří Fišer, liene č Pro rok 2011 představenstvo navrhuje, aby audit opět provedl Ing. Jiří Fišer

16 Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěre určené k všeobeným účelům. Zpráva je zpraována dle Mezinárodního auditorského standardu ISA 700 s použitím aplikační doložky pro Českou republiku AD ISA 700 a v souladu se zákonem č. 93/2009 SB. o auditoreh. Tyto předpisy přesně vymezují rozsah a znění zprávy auditora. Auditovaná účetní závěrka k , obhodní společnosti (podrobně identifikovaná v účetní závěre, včetně předmětu podnikání): Název: Česká energie a.s., Sídlo: Beranovýh 65/ , Praha 9, IČ: , DIČ: CZ Příjeme zprávy: Vedení a valná hromada uvedené společnosti, státní orgán dle zvláštního zákona uživatelé účetní závěrky Auditor, fyziká osoba (OSVČ): Ing. Jiří Fišer Trvalý pobyt: Sarajevská 12/2504, Praha 2 Místo podnikání: Ostrá 299/2, Praha 9 Číslo oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vztah: uzavřen se statutárním orgánem auditované Společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb. 1. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenované společnosti, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, přehled o změnáh vlastního kapitálu a přehled o peněžníh toíh za období od do , dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitýh významnýh účetníh metod Údaje o společnosti, kde audit byl proveden jsou uvedeny v příloze k této účetní závěre. 2. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávajíí věrný a potivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo hybou a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situai přiměřené účetní odhady. 3. Odpovědnost auditora Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěre. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditoreh a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejíími aplikačními doložkami Komory auditoru České republiky,. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etiké normy a naplánovat a provést audit tak, abyh získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorskýh postupu, jejihž ílem je získat důkazní informae o částkáh a skutečnosteh uvedenýh v účetní závěre. Výběr auditorskýh postupu závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo hybou Při posouzení těhto rizik auditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřníh kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřníh kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitýh účetníh metod, přiměřenosti účetníh odhadů provedenýh vedením i posouzení elkové prezentae účetní závěrky. 4. Domnívám se, že získané důkazní informae tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. Auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako elek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost. 5. Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a potivý obraz aktiv a pasiv auditované společnosti k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření včetně peněžníh toků za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer Číslo audit. oprávnění: 1026 Datum vypraováni: Podpis auditora: 28 29

17 ROZVAHA - AKTIVA v plném rozsahu ke dni (v elýh tisííh Kč). Označení AKTIVA Čísl. řád. Běžné účetní období Minulé ú. období a b Brutto 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM Součet A až D A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8. 4 B. I. 1. Zřizovaí výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Oenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věi a soubory movitýh věí Pěstitelské elky trvalýh porostů Dospělá zvířata a jejih skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oeňovaí rozdíly k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III B. III. 1. Podíly v ovládanýh a řízenýh osobáh Podíly v účetníh jednotkáh pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé enné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládajíí a řídíí osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV C. I. Zásoby Součet I.1. až C. I. 1. Materiál Označení AKTIVA Čísl. řád. Běžné účetní období Minulé ú. období a b Brutto 1 Koreke 2 Netto 3 Netto 4 2. Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejih skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II C. II. 1. Pohledávky z obhodníh vztahů Pohledávky - ovládajíí a řídíí osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III C. III. 1. Pohledávky z obhodníh vztahů Pohledávky - ovládajíí a řídíí osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Soiální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 57 C. IV. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV C. IV. 1. Peníze Účty v bankáh Krátkodobé enné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I D. I. 1. Náklady příštíh období Komplexní náklady příštíh období Příjmy příštíh období

18 ROZVAHA - PASIVA v plném rozsahu ke dni (v elýh tisííh Kč). Označení a PASIVA b Čísl. řád. Stav v běžném 5 Stav v minulém 6 PASIVA CELKEM Součet A až C A. Vlastní kapitál Součet A.I až A.V A. I. Základní kapitál Součet I.1. až I A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akie a vlastní obhodní podíly (-) Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy Součet II.1. až I A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oeňovaí rozdíly z přeenění majetku a závazků Oeňovaí rozdíly z přeenění při přeměnáh společností Rozdíly z přeměn společností 121 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodaření minulýh let Součet IV.1. až IV A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrazená ztráta minulýh let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV B. I. Rezervy Součet I.1. až I B. I. 1. Rezervy podle zvláštníh předpisů Rezerva na důhody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 90 B. II. Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II B. II. 1. Závazky z obhodníh vztahů Závazky - ovládajíí a řídíí osoba 93 Označení a PASIVA b Čísl. řád. Stav v běžném 5 Stav v minulém 6 3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 101 B. III. Krátkodobé závazky Součet III.1. až III B. III. 1. Závazky z obhodníh vztahů Závazky - ovládajíí a řídíí osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnanům Závazky ze soiálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotae Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoi Součet IV.1. až IV B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoi C. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I C. I. 1. Výdaje příštíh období Výnosy příštíh období

19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni Označení TEXT a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obhodní marže I. - A II. Výkony Součet II.1. až II II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivae 7 B. Výkonová spotřeba Součet B.1. až B B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota I. - A. + II. - B C. Osobní náklady Součet C.1. až C C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na soiální zabezpečení a zdravotní pojištění Soiální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková ena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F F. 1. Zůstatková ena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravnýh položek v provozní oblasti a komplexníh nákladů příštíh období 25 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozníh výnosů 28 I. Převod provozníh nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosu a nákladu římská I. až písmeno I VI. Tržby z prodeje ennýh papírů a podílů Čísl. řád. Skutečnost v běžném Skutečnost v minulém Označení a TEXT b Čísl. řád. Skutečnost v běžném 1 Skutečnost v minulém 2 J. Prodané enné papíry a podíly VII: Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII VII. 1. Výnosy z podílů v ovládanýh a řízenýh osobáh a v účetníh jednotkáh pod podstatným vlivem Výnosy z ostatníh dlouhodobýh ennýh papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh papírů a derivátů 39 L. Náklady z přeenění ennýh papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravnýh položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančníh výnosů 46 P. Převod finančníh nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q Q. 1. -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S S. 1. -splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S. 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T **** Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R

20 Výroční zpráva České plynárenské Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, Společnost Česká plynárenská, a.s. se speializuje na obhod se zemním plynem. Jejími obhodními partnery jsou výhradně produenti zemního plynu a lienovaní obhodníi. S ohledem na situai na plynárenském trhu a vysoký převis nabídky zemního plynu nad poptávkou v průběhu roku 2010 se společnost Česká plynárenská v tomto roe soustředila na dokončení ráme smluvníh vztahů s klíčovými obhodními partnery s ílem připravit si podmínky pro náběh obhodní činnosti v dalším období. Díky harakteru těhto vztahů nebyla Česká plynárenská vázána žádnou odběrovou povinností a praovala s uzavřenou obhodní pozií. Politika obezřetného obhodování bez spekulativníh a rizikovýh obhodů je jednou ze základníh zásad elé skupiny CE GROUP. Maximum svýh sil společnost Česká plynárenská v roe 2010 věnovala spoluprái se sesterskou společností GSCeP, a.s. a podpoře zdárného zahájení průzkumnýh praí na zásobníku zemního plynu. Dalším úkolem společnosti bylo vytvořit podmínky pro efektivní působení České energie, a.s. v oblasti dodávek zemního plynu konovým zákazníkům. Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva Česká plynárenská, a.s

Největší energie je v každém z nás.

Největší energie je v každém z nás. Výroční zpráva 2011 Největší energie je v každém z nás. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA České plynárenské Zpráva představenstva 5 PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 9 Představení České energie 11 Představení

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více