Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0"

Transkript

1 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání Personální zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání žáků na SOŠP Trutnov, s. r. o Prevence sociálně patologických jevů ( rizikové chování ) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Česká školní inspekce Rozbor hospodaření za rok Předpisy upravující finanční hospodaření Vedení účetnictví Vnitřní mzdový předpis Finanční hospodaření Stručný rozbor Přehled příjmů a výdajů Příjmy Výdaje Výsledky hospodářských kontrol Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s regionálními partnery Závěr Přílohy

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Sídlo: Polská 357, Trutnov Identifikátor zařízení: Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Zřizovatel: PaedDr. Vladimír Zelinka Adresa: Na Vinici Vysoká nad Labem Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Pěnčíková Adresa: Svornosti 303 Školská rada: Předseda: Místopřed.: Zapisovatel: Členové: Trutnov 4 Zuzana Tůmová Mgr. Petra Velebová RNDr. Lucie Cabicarová Ing. Zdeněk Vít (učitel), Mgr. Miroslav Vosáhlo (zástupce rodičů), Kristina Šípková (žákyně denní formy vzdělávání) Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o., ve školském rejstříku pod č. j / s účinností od : Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 370 žáků IZO Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: M Ekonomika a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 měs M/01 Ekonomika a podnikání dálková forma vzdělávání délka vzdělávání 5 r. 0 měs M/022 Podnikatel pro obchod a služby denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/022 Podnikatel pro obchod a služby dálková forma vzdělávání délka vzdělávání: 5 r. 0 měs. dobíhající obor Kontakt: Telefon: Fax: ; ,

4 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Dobíhající obor v denní i dálkové formě vzdělávání: M/022 Podnikatel pro obchod a služby (učební dokumenty vydané MŠMT ČR pod číslem jednacím / s platností od ). Nový obor v denní formě vzdělávání: Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání se zaměřením: Asistent firemního managementu, Účetnictví a daně, Informatika v ekonomice, zpracovaný podle rámcového vzdělávacího programu M/01 Ekonomika a podnikání s platností od počínaje 1. ročníkem

5 3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Na SOŠP Trutnov, s. r. o., působilo ve školním roce šestnáct pracovníků (včetně ředitele školy), z toho osm externistů. Z interních pedagogů nebyl jeden plně kvalifikován. Z osmi externistů bylo kvalifikováno sedm vyučujících. Tabulka č Přehled pedagogických pracovníků na škole Školní rok Interní učitelé 8 50 % Externí učitelé 8 50 % Celkem 16 Tabulka č Souhrnné údaje o zaměstnancích SOŠP Trutnov, s. r. o. (viz str. 4 až 6) Tabulka č Počet absolventů škol (pedagog. pracovník) Školní rok Počet absolventů 0 Tabulka č Počet pracovníků v důchodovém věku Školní rok Důchodový věk 4-3 -

6 - 4 - Tabulka č Souhrnné údaje o zaměstnancích SOŠP Trutnov, s.r.o. Poř. číslo Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Aprobace Pd. praxe (r.) Interní učitelé: odborné vzdělání pedagogické vzdělání 1. Mgr. Ludmila Pěnčíková ředitelka VŠ PřF MU Brno M - Bi Mgr. Ivana Balánová tříd. učitelka PgF UK Praha ČJL - HV RNDr. Lucie Cabicarová tříd. učitelka MFF UK Praha MAT, FY Ing. Irina Bražniková učitelka Běloruská státní PDF Hradec Králové AJ univerzita 1990 DPS 2004 Studium AJ Ing. Zdeněk Vít tříd. učitel VŠZ DPS: VŠZ Praha EKO České Budějovice 1986 ZPP Ing. Iva Strnádková učitelka VŠ - VŠST Liberec 1984 Certifikát v oboru účet. a finance (2002) Mgr. Petra Velebová učitelka UHK - PdF 2003 UHK - DPS DPS: Tech. univerzita Liberec Délka praxe UCE OBK, TEA 8,5 16 sociální pedagogika 2005 PRA, PSY 8. Mgr. Jitka Dvořáková tříd. učitelka UHK - PdF 2005 UHK DPS OBK, TEA 6 12 sociální pedagogika 2005 PRA, PSY

7 Tabulka č Souhrnné údaje o zaměstnancích SOŠP Trutnov, s. r. o. (pokračování) Poř. číslo Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Způsobilost Pd. praxe (r.) Externí učitelé odborné vzdělání pedagogické vzdělání 1. Zuzana Tůmová tříd. učitelka SŠ - Pedag. škola, státní NJ - TV- Z Ing. Marek Šváb učitel VŠ - VŠST Tech. DPS: VŠP HK EKO, MAN univ Liberec 1994 Kurz LABYRINT AJ 1995 SŠ 3. Mgr. Vlasta Janáková učitelka PdF HK RJ, DEJ Mgr. Květoslava učitelka PřF UK Praha Máchová PdF UHK Bi + ZEM Jana Hüblová učitelka SEŠ Trutnov 1988 UCE 7 30 DPS 1998 UCE Ing. Hana Blažinová učitelka VŠE v Praze VŠPg HK EKO Mgr. Jana Petráčková učitelka FF UK Praha 1974 NJ Mgr. Jan Matějec učitel PdF UHK 2006 AJ + OBN 3 6 Délka praxe

8 Tabulka č Souhrnné údaje o zaměstnancích SOŠP Trutnov, s. r. o. (pokračování) Poř. číslo Titul Jméno a příjmení Pracovní zařazení Kvalifikace Délka praxe THP: Ing. Iveta Mizerová asistentka ředitele VŠ - VŠST Tech. univ. Liberec 1996 Další: 1. Regina Janktová uklízečka SOU chemické Pardubice Růžena Hillebrandová uklízečka (důchodce) 3. Josef Wenke školník (důchodce) 11

9 4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Příprava na přijímací řízení proběhla podle platných pokynů MŠMT ČR. Uchazeči o vzdělávání absolvovali přijímací zkoušku, která se skládala z testu studijních předpokladů a z ústního pohovoru. Celkový výsledek přijímací zkoušky byl bodově ohodnocen (test studijních předpokladů, ústní pohovor, prospěch ze ZŠ (8. a 9. třída) + výstupní hodnocení ze ZŠ). Přijímací zkoušku nemuseli konat žáci, kteří měli v 8. a 9. třídě průměrný prospěch do 1,5. SOŠP Trutnov, s. r. o., informovala o podmínkách přijímání do 1. ročníku všechny základní školy regionu Trutnov prostřednictvím katalogu vzdělávací nabídky středních škol, dále pak prostřednictvím webových stránek školy a prostřednictvím mediální rozhlasové kampaně na rádiu Magic, kterou zajišťovala společnost Media Marketing Services, a. s. Škola se také prezentovala na PRO FUTURO - výstavě SŠ regionu Krkonoše v Národním domě v Trutnově. Výchovný poradce, resp. ředitelka školy, metodik prevence a pověření učitelé, se také zúčastnili několika informativních schůzek s žáky 9. tříd a jejich rodiči, které pořádaly některé základní školy regionu. Rodičům a zájemcům o vzdělávání byly podány veškeré informace o oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání také v rámci akce Dny otevřených dveří. Tabulka č Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Kód oboru Obor vzdělání (ŠVP) Školní rok Ekonomika M/01 a podnikání * zápis dodatečně zrušen počet přihl. 1. kolo Další kola počet přij. počet přihl. počet přij. Zápisové lístky Počet přij. celkem * 0 Vzhledem k nízkému počtu odevzdaných zápisových lístků rozhodl zřizovatel školy, že se 1. ročník oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání v denní formě vzdělávání v Trutnově neotevře. Uchazečům bylo nabídnuto vzdělávání na stejném typu školy v Hradci Králové, kterou také zřizuje PaedDr. Zelinka

10 Na webových stránkách školy byly také zveřejněny podmínky pro přijímání uchazečů do dálkové formy vzdělávání oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání. 1. ročník však nebyl pro malý zájem uchazečů stejně jako v předchozích letech otevřen. Do dálkové formy vzdělávání tak byli na základě předchozího vzdělání přijímáni pouze uchazeči do 3. ročníku oboru vzdělání M/022 Podnikatel pro obchod a služby a do 2. ročníku oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření Asistent firemního managementu, s podmínkou vykonání předepsaných rozdílových a postupových zkoušek

11 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA SOŠP TRUTNOV, s. r. o. Tabulka č Členění podle oborů, ročníků, tříd Školní rok Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Σ M/01 Ekonomika a podnikání denní 1.A M/022 Podnikatel pro obchod a služby denní 2.A 3.A 4.A M/022 Podnikatel pro obchod a služby dálková II.D III.DS IV.DS V.DS 4 Tabulka č Přehled prospěchu žáků k Denní forma vzd. Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Opakují Školní rok ročník ročník ročník ročník Celkem Dálková forma vzdělávání II.D III.DS IV.DS V.DS Celkem Poznámka: Žáci dálkové formy vzdělávání přijímáni do 2. a 3. roč. s podmínkou vykonání rozdílových a postupových zkoušek

12 Tabulka č Přehled o počtu vyloučených žáků, přehled zameškaných hodin Počet vyloučených žáků Důvod - prospěch Důvod - chování Jiné důvody Počet zameškaných hodin* Školní rok ročník ročník ročník ročník Celkem * za celý školní rok Tabulka č Přehled klasifikace z chování Školní rok Chování 1. pololetí % z celku 2. pololetí % z celku Výborné Uspokojivé Neuspokojivé Tabulka č Přehled počtu neomluvených hodin Školní rok Celková absence Neomluvená absence % z celk. absence 1. pololetí pololetí ,22 Celkem ,

13 Tabulka č. 5.6a - Přehled výsledků maturitních zkoušek k Školní rok Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet žáků Nematurující* Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli M/022 Podnikatel pro obchod denní a služby M/022 Podnikatel pro obchod dálková a služby * Žáci, kteří nepostoupili k maturitním zkouškám v řádném termínu

14 6 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ( RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ) Preventivní aktivity rizikového chování jsou realizovány na základě zpracovaného Minimálního preventivního programu (dále jen MMP), který je každoročně na konci školního roku metodikem prevence vyhodnocován. Podklady pro hodnocení MMP jsou získávány v průběhu celého školního roku, zdrojem jsou hodnocení třídních učitelů, ostatních pedagogických pracovníků, žáků a jejich rodičů. Ve školním roce byly realizovány v rámci MMP různé besedy a exkurze (viz tab. 8.1). Za úspěšnou lze označit spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově, s Policií ČR a Okresním soudem v Trutnově. Žáci tak v závislosti na svém věku získali ty nejvhodnější informace z různých oblastí rizikového chování. Prevence byla i v tomto školním roce neodmyslitelnou součástí běžné výuky. Konkrétní témata prevence byla nejčastěji zařazována v hodinách občanské nauky, psychologie, práva, tělesné výchovy, českého jazyka a literatury, literární a kulturní výchovy, managementu, základů přírodních věd a základů společenských věd. V průběhu školního roku nedošlo k závažnějšímu projevu šikany, na škole nedocházelo ani k projevům rasismu. Bylo zaznamenáno ojedinělé zneužití návykových látek (alkoholu) na školním výletě 4. ročníku denní formy vzdělávání. Tento incident byl řešen ve spolupráci s třídní učitelkou a ředitelkou školy, žáci byli potrestáni podle míry provinění v souladu se školním řádem. Školní metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitelé zodpovědně informovali rodiče o výskytu rizikového chování souvisejících s jejich dítětem, spolupracovali s nimi na ochraně před vznikem těchto jevů a cílevědomě řešili výukové a výchovné problémy. K tomu sloužily třídní schůzky s rodiči žáků, pravidelné i individuální konzultace. Školní metodik prevence zahájil ve školním roce specializační studium pro školní metodiky prevence při Centru primární prevence Semiramis o. s. (rozsah 255 hodin). Studium bude ukončeno ve školním roce obhajobou závěrečné práce

15 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOG. PRACOVNÍKŮ Tabulka č Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků Druh semináře, školení, studia, kurzu Seminář pro řešitele schválených žádostí projektu Leonardo da Vinci - Partnership 2009 Počet zúčastněných pracovníků Setkání školních metodiků prevence 1 Okresní státní archiv školení (výkon spisové služby, archivace, skartace) 2 E-learnig v systému CISKOM pro účely státní maturitní zkoušky 9 Konference k projektu Volba povolání 1 Seminář Hodnotitel písemné práce ČJL, Hradec Králové 1 Konference rizikové chování, Hradec Králové 1 Konference k projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách SERRJ, Masarykova OA Jičín Seminář Vybrané aktuální aspekty kurikulární reformy, Pardubice 1 Seminář Hodnotitel ústní zkoušky ČJL, Hradec Králové 1 Seminář Hodnotitel ústní zkoušky německý jazyk, Hradec Králové 1 Semináře v rámci projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách SERRJ školení v interaktivním softwaru ActivStudio, ActivInspire Specializační studium metodik rizikového chování 1 Seminář Hodnotitel ústní zkoušky anglický jazyk

16 8 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Ve školním roce škola pokračovala ve využívání projektů zpracovaných v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání a rozvojového programu "Projekty škol (viz Dále škola začala realizovat projekt Cizí jazyky interaktivně v podmínkách SERRJ. V rámci tohoto projektu byla vybavena dvěma interaktivními tabulemi ActivBoard, dataprojektorem a hlasovacími zařízeními ActivVoice. Dodaný interaktivní software ActivStudio a ActivInspire umožnil nejen vyučujícím cizích jazyků zapojit do výuky moderní interaktivní prvky. Výuka se tak stala pro žáky zajímavější. Ve školním roce se SOŠP Trutnov, s. r. o., nově zapojila do projektu "Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách", který organizuje v rámci vzdělávacího programu "Jeden svět na školách" společnost Člověk v tísni, o. p. s. Základní myšlenkou tohoto projektu je využití audiovizuálních prostředků a doprovodných didaktických materiálů ve výuce vztahující se k tématice moderních československých dějin. V rámci projektu byl na naší škole promítnut film Hitler, Stalin a já s následnou besedou s plk. Janem Plovajkem, předsedou okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Trutnově, účastníka 2. světové války. Tradičně se SOŠP Trutnov, s. r. o., zapojila do projektu deníku MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, jehož cílem je zvýšit zájem mladých lidí o denní tisk. Žáci pracovali s novinami při výuce a měli také za úkol napsat články na vybraná témata. Stejně jako v minulém školním roce organizoval mimoškolní sportovní aktivity Školní sportovní klub. Žáci se zúčastnili soutěží pořádaných AŠSK. Škola spolupracovala také s kulturními a vzdělávacími středisky regionu, přispívala žákům na exkurzní činnost. I v tomto školním roce byla realizována spolupráce se Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově. Ve školním roce škola pokračovala v projektu Volba povolání, jehož cílem je mimo jiné zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce, záležitosti klíčové pro posílení konkurenceschopnosti. S tím souvisí

17 i rozvoj podnikatelských schopností a dovedností žáků. Projekt umožnil žákům školy formou odborných exkurzí navštívit různé firmy našeho regionu. Projekt bude ukončen 31. října Tab. č Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rok 2009 Akce Účast Přírodovědná exkurze Rýchory (2. r.) Seznamovací exkurze Trutnovem, sportovní akce (1. r.) Městská knihovna v Trutnově exkurze 1. ročníku Turistická exkurze Český ráj Sedmihorky (4. r.) Dějepisná exkurze Josefov Evropský den jazyků školní akce "Studenti čtou a píší noviny" projekt MF Dnes Trutnovský podzim "Divocí koně" (baletní vystoupení Balet Praha) PRO FUTURO 2009 výstava SŠ v Trutnově Projekt "Volba povolání" exkurze JED, veletrh Gaudeamus, Mendelovo muzeum Brno (1. 4. ročník) Úřad práce Trutnov exkurze 4. ročník Projekt "Příběhy bezpráví" beseda s plk. Plovajkem, projekce filmu Hitler, Stalin a já (1. 4. r.) Exkurze do Státního okresního archivu Trutnov (4. r.) Stužkování žáků 4. ročníku denní formy vzdělávání Prezentace školy na ZŠ Mládežnická Vzpomínková akce na události "Den poté " (1. 4. r.) Den otevřených dveří Výstava "Sametová revoluce a Trutnov" (2. 4. r.) 29 Projekt Leonardo da Vinci Partnership 1. projektové setkání v Bulharsku (Montana) Projekt "Volba povolání" exkurze do fy Continental Automotive Czech Republic, s. r. o., Trutnov (2. 4. r.) "Mikuláš ve Stacionáři" Burza středních škol ZŠ Hostinné "Vánoční tvůrčí dílna 2009" ve spolupráci se stacionářem Vánoční turnaj třídních družstev o putovní pohár Prezentace výrobků z "Vánoční tvůrčí dílny 2009" na Městském úřadu v Trutnově Vánoční besídka

18 Tab. č Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pokračování) Rok Maturitní ples Den otevřených dveří Školní kolo olympiády v ČJL Prezentace jazykové školy z Náchoda (4. r.) Kvalifikace na okresní kolo ve florbale chlapců zápas se SZŠ v Trutnově "Olympijský týden na SOŠP Trutnov, s. r. o." sportovní aktivity v souvislosti se ZOH ve Vancouveru Přednáška Policie ČR "Kyberšikana, stalking a další formy obtěžování pomocí INT a internetu" Projekt "Studenti čtou a píší noviny jaro 2010" Kvalifikace o postup do okr. kola v halové kopané (AŠSK) Olympiáda z ČJL okresní kolo Praxe 4. ročník práce ve fiktivní firmě, simulace výběrového řízení na pracovní pozici ADRA velikonoční sbírka Exkurze Praha 2010 (Letecké muzeum Kbely; Národní muzeum výstava "Planeta Země", "Svoboda, Free!"; exkurze ND, divadlo Pod Palmovkou) Studentské volby 2010 v rámci programu "Jeden svět na školách" Divadelní představení studentů Gymnázia Trutnov (1. 4. r.) Projekt Leonardo da Vinci Partnership 2. projektové setkání v Turecku (Istanbul) Exkurze Okresní soud v Trutnově veřejné zasedání (4. r.) Projekt Volba povolání exkurze Škoda Auto závod Vrchlabí Národní hřbitov Terezín Terezínská tryzna Slavnostní předávání maturitního vysvědčení Síň Bohuslava Martinů v Trutnově (4.A, V.DS) Praxe v denní formě vzdělávání Veřejné prezentace firem našeho regionu (3. r.) Školní výlet Dvůr Králové nad Labem: městská památková zóna, infocentrum, ZOO (1. 3. r.)

19 9 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Ve školním roce neproběhla v SOŠP Trutnov, s. r. o., žádná kontrola ze strany ČŠI. 10 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK Předpisy upravující finanční hospodaření Vedení účetnictví a) Předpisy vyplývající z Postupů účtování a účetní osnovy stanovené školou Je jimi vymezen způsob hospodaření a účtování pro oblast investičního hmotného a nehmotného majetku, zásob, materiálu účtovaného do spotřeby, časového rozlišení, účtování dotací ze státního rozpočtu, tvorby rezerv, tvorby fondů a způsob odepisování. b) Předpisy vyplývající ze zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, kterými se škola řídí Jedná se o: - účtový rozvrh a vymezený okruh účetních knih, - oběh účetních dokladů s vymezením okruhu zaměstnanců školy, kteří mají oprávnění ke schvalování hospodářských úkonů, - způsob inventarizace majetku a závazků, - způsob oceňování majetku a závazků, - předpis o úschově, archivaci a skartaci účetních písemností. c) Ostatní hospodářské předpisy upravující hospodaření školy Jedná se o: - Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při konání pracovní cesty a rozhodnutí ředitele pro rok 2009 v intencích zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, - účtování v cizích měnách (kursové přepočty a rozdíly), - pravidla pro používání služebního vozidla, - pravidla pro vedení a kontrolu pokladny, - podpisové vzory, - směrnice pro poskytování OOPP, mycích a desinfekčních prostředků

20 Vnitřní mzdový předpis Uvedený vnitřní předpis je školou uplatňován na základě ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Přílohu mzdového předpisu tvoří Zásady odměňování, které pro zvýšenou srovnatelnost se státními školami ve značné míře akceptují příslušná ustanovení vlády Finanční hospodaření Stručný rozbor Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o., hospodaří se dvěma druhy příjmů: poskytnutou státní dotací pro soukromé školy ve výši 90 % normativu na žáka na neinvestiční výdaje a příjmy z vlastní činnosti školy školným a platbami za ostatní poskytované služby. Dle Metodického pokynu MŠMT k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. byla dotace použita k úhradě závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů a ostatní výdaje školy byly hrazeny ze zdrojů vlastní činnosti. Se získanými prostředky v roce 2009 bylo hospodařeno se ztrátou Přehled příjmů a výdajů Tabulka č Přehled příjmů Druh příjmů Částka v Kč Poplatky od zletilých žáků, rodičů či zákonných zástupců ,00 39,68 % Dotace ,00 56,69 % Ostatní příjmy ,73 3,63 % Příjmy celkem ,73 Tabulka č Přehled výdajů Druh výdajů Částka v Kč Investiční výdaje 0,00 0,00 % Neinvestiční výdaje Celkové náklady na platy pracovníků školy ,00 63,50 % Zákonné odvody ZP a SP ,00 18,90 % Učebnice, literatura ,20 0,39 % Nákup drob. majetku - počítačové vybavení 2 400,00 0,06 % Služby výpočetní techniky, provoz internetové sítě ,00 1,07 % Ostatní provozní náklady ,53 16,08 % Neinvestiční výdaje celkem ,73 100,00 % Výdaje celkem ,

21 Výsledek hospodaření za kalendářní rok 2009 Účtová třída 6 za rok 2009 celkem ,73 Kč Účtová třída 5 za rok 2009 celkem ,73 Kč Hospodářský výsledek běžného účetního období ,00 Kč Daň z příjmů z běžné činnosti...0,00 Kč Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2009 ztráta ,00 Kč Zakladatel a jediný společník při výkonu působnosti valné hromady schválil: - stav majetku společnosti k , - účetní závěrku k Současně rozhoduje, že ztráta vytvořená v roce 2009 ve výši Kč bude zaúčtována na účet neuhrazená ztráta minulých let Příjmy Příjmy celkem - dosáhly úrovně ,73 Kč. Meziročně došlo ke snížení příjmů o ,35 Kč. V souvislosti se sníženým počtem žáků byla dotace nižší v porovnání s rokem 2008 o Kč. Výpad v příjmech se zčásti nahradil poskytnutím odborných služeb. Příjmy rok ,7% 3,6% 39,7% školné dotace ostatní Graf č Přehled příjmů za rok

22 Tabulka č Meziroční vývoj hlavních druhů příjmů Rok Poměr mezi roky Příjmy A B C B/A C /B Celkové příjmy , , ,00 101,80% 95,40% Státní dotace , , ,00 91,69% 95,29% Školné , , ,00 98,38% 106,65% Ostatní , , , ,17% 44,61% Státní dotace byla na základě smlouvy uzavřené s odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poskytnuta u žáků denní a dálkové formy vzdělávání SOŠ ve výši 90 % normativu stanoveného pro srovnatelný typ školy. Pro rok 2009 dosáhla výše ,00 Kč. Její podíl na celkových příjmech činí 57 %. Protože je výše dotace odvozena od výše normativu na žáka školy, uvádíme historický vývoj normativu (graf č. 10.2) a normativ pro rok 2009 (tab. č. 10.4). Tabulka č Normativ pro kalendářní rok 2009 Forma vzdělávání Normativ v Kč Denní ,00 Dálková 5 691,00 Normativ - historický vývoj normativ skutečnost Graf č Historický vývoj normativu pro SOŠ

23 Tabulka č Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za rok 2009 Ukazatel Kč Neinvestiční dotace celkem ÚZ Dotace poskytnutá soukromé škole ÚZ Zvýšení nenárokových složek platů pedagog. pracovníků ÚZ Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků Dotace celkem: poskytnuto - použito k Výdaje Výdaje v roce 2009 reagují zásadním způsobem na vývoj příjmů. Na základě přijatých úsporných opatření byly omezeny veškeré nákupy, opravy a různé služby a hrazené byly jenom nutné výdaje související se správou a provozem školy, jejím technickým zabezpečením a plněním závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.. Tabulka č Porovnání výdajů ve srovnání s rokem 2008 Výdaje Neinvestiční výdaje dosáhly úrovně ,00 Kč. A Učebnice, literatura , ,00 91,50% Drobný majetek 8 700, ,00 27,59% Ostatní nákupy , ,00 123,29% Energie , ,00 112,26% Opravy , ,00 14,66% Osobní náklady , ,00 101,36% Ostatní , ,00 85,86% Celkem , ,00 98,94% Tabulka č Porovnání příjmů a výdajů za hospodářské roky 2008, 2009 B Index B/A Rok Příjmy Výdaje Zisk/ - Ztráta , , , , Meziroční vývoj v % 95,40 98,

24 10.3 Výsledky hospodářských kontrol Kontrola AV-AUDITING s. r. o. - viz příloha. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetního výkazu zisku a ztráty za rok 2009 sestavený k Ověření souladu rozhodnutí valné hromady o úhradě ztráty za rok 2009 se zaúčtováním v roce Vyjádření stanoviska: Výkaz zisku a ztráty ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření za rok 2009 společnosti Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o., v souladu s účetními předpisy v ČR. Ztráta vykázaná za účetní období 2009 byla v souladu s těmito předpisy zaúčtována na účet NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MINULÝCH LET. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za rok 2009 viz příloha. Kontrola VZP ČR za období od do závěrečný protokol ze dne viz příloha. Protokol č. 683/10 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodového pojištění provedeného ve dnech 27. a OSSZ v Trutnově viz příloha. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a 162 odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů viz příloha

25 11 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJ. A MEZINÁROD. PROGR. Ve školním roce začala SOŠP Trutnov, s. r. o., realizovat v rámci Programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci Partnership dvouletý mezinárodní projekt "The Cross-curricular Tool an Innovative Technique invet Teaching and Learning. Cílem projektu, do kterého jsou kromě naší školy zapojeny i školy z Bulharska, Rumunska a Turecka, je vytvořit mezipředmětovou mnohojazyčnou příručku s názvem Příručka mladého podnikatele. V průběhu školního roku zpracovali vyučující odborných předmětů a anglického jazyka několik kapitol této příručky, zúčastnili se 2 partnerských setkání v Bulharsku a Turecku a zapojili do projektu také žáky denní formy vzdělávání. Škola dále podala žádost o schválení grantu k projektu MobiLoS v rámci Programu Leonardo da Vinci Projekty mobility, během kterého měli žáci vykonat praxi v zahraničních firmách v Londýně. Tento projekt však Národní agentura pro evropské vzdělávací programy nepodpořila. 12 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce SOŠP Trutnov, s. r. o., neorganizovala žádné vzdělávací aktivity v rámci celoživotního učení. 13 PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Ve školním roce se SOŠP Trutnov, s. r. o., pokračovala v projektu Hospodářské komory Volba povolání - investice do rozvoje vzdělávání, jehož cílem je mimo jiné zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce, záležitosti klíčové pro posílení konkurenceschopnosti. S tím souvisí i rozvoj podnikatelských schopností a dovedností žáků. Projekt umožnil žákům školy formou odborných exkurzí navštívit různé firmy našeho regionu. V rámci projektu

26 škola získala dotace na dopravu realizovaných exkurzí. Projekt je tříletý, ukončen bude v říjnu V březnu 2010 se začal realizovat projekt Cizí jazyky interaktivně v rámci SERRJ, v rámci kterého se vyučující cizích jazyků školí v práci s interaktivním softwarem ActivStudio, resp. ActivInspire, a dále samostatně vytváří v tomto softwaru výukové materiály. Tyto výukové materiály jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách projektu V projektu, jehož koordinátorem je Masarykova obchodní akademie Jičín, je zapojeno celkem 27 středních škol. Všechny zapojené školy mají přístup k vytvořeným výukovým materiálům. SOŠP Trutnov, s. r. o., byla v rámci tohoto projektu dále vybavena dvěma interaktivními tabulemi ActivBoard, dataprojektorem a hlasovacím zařízením pro žáky ActivVoice. Zvýšila se tak úroveň vybavení školy v oblasti didaktické a ICT techniky. 14 SPOLUPRÁCE S REGIONÁLNÍMI PARTNERY Ve školním roce patřily k základním sociálním partnerům školy rodiče žáků, Úřad práce v Trutnově, rekvalifikační centrum Most k životu, o. p. s. v Trutnově, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, různé instituce veřejného sektoru působící v Trutnově a jiné regionální organizace, ve kterých žáci vykonávali odbornou praxi. Jako každý školní rok byl významným partnerem školy Úřad práce v Trutnově, který našim žákům poskytuje konkrétní informace, vysvětlení a rady týkající se oblasti povolání, zaměstnání a trhu práce. Žáky informuje o vývoji nabídky a poptávky na trhu práce nejen v našem regionu a možnostech dalšího vzdělávání. Aktuálně je také seznamuje s pracovními a studijními nabídkami v zemích Evropské unie. Škole úřad práce umožňuje prezentovat aktuální vzdělávací nabídku v systému tzv. Integrovaného portálu MPSV. Spolupráce s rekvalifikačním centrem Most k životu, o. p. s., probíhala zejména při zajišťování odborné praxe žáků maturitního ročníku. Pracovníci centra pro ně připravili simulaci přijímacího pohovoru na vybranou pracovní pozici ve fiktivní

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více