Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Zadavatel: příspěvková organizace územního samosprávného celku Právní forma zadavatele: příspěvková organizace Název zadavatele: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka IČ: Osoba oprávněná jednat: Mgr. Milan Pospíšil, ředitel Název zakázky: Zateplení truhlářských dílen Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka stavební práce Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 1

2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE ZÁSTUPCE ZADAVATELE ÚDAJE O UCHAZEČÍCH VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SUBDODÁVKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ZADÁVACÍ PODKLADY PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY STRUKTURA PODANÉ NABÍDKY KRYCÍ LIST NABÍDKY DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI NABÍDKOVÁ CENA NÁVRH SMLOUVY O DÍLO MÍSTO A DOBA PRO PODÁNÍ NABÍDEK OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SEZNAM PŘÍLOH

3 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka IČ: Osoba oprávněná jednat: Mgr. Milan Pospíšil, ředitel 2 Zástupce zadavatele Název: Centrum EP Sídlo: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: DIČ: CZ v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 863 Osoba oprávněná jednat: Ing. Klára Dostálová Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pour Telefon:

4 3 Údaje o uchazečích Uchazeč je povinen vyplnit Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 4 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce a s nimi související dodávky. CPV kód: Předmětem zakázky je řádné zhotovení díla obnova a zateplení obvodového pláště odloučeného pracoviště - truhlářských dílen Střední školy gastronomie a služeb (provozované na adrese: Leontýny Mašínové 368 Lázně Bělohrad). 4.2 Předmětem zakázky je dále zajištění povinné publicity díla v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ), Pravidly publicity v rámci OPŽP. Cílem povinné publicity je v průběhu stavebních prací a následně v době udržitelnosti informovat veřejnost o spolufinancování projektů z OPŽP. Více informací v Příloze č. 2 - Projektová dokumentace a v Příloze č. 3 Specifikace prostředků povinné publicity. V případě, že příloha č. 2 Projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení 5 Subdodávky Objem stavebních prací a dodávek realizovaných subdodavateli může činit max. 30% z objemu zakázky. 6 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Celková maximální hodnota veřejné zakázky specifikované v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace je Kč bez DPH. Celková maximální hodnota veřejné zakázky specifikované v Příloze č. 3 této zadávací 4

5 dokumentace je Kč bez DPH. Celková maximální hodnota veřejné zakázky specifikovaná v Příloze č. 2 a 3 je Kč bez DPH. V případě překročení maximálních hodnot bude nabídka hodnocena jako nepřijatelná. 7 Termíny plnění zakázky Předpokládaný termín zahájení prací: červenec 2010 Nejzazší termín dokončení prací: září Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče Uchazeči musí pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumenty. 8.1 Základní kvalifikační předpoklady Základních kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizování zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 5

6 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; který není v likvidaci; který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 6

7 odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. který není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč čestné prohlášení za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za tohoto pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu této osoby. 8.2 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením: Výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v originále nebo úředně ověřené kopii ne starší než 90 dnů. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence a to v originále nebo úředně ověřené kopii. Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách (ZVZ), může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů. Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu. Výpis ze seznamu nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů. 8.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který: 7

8 a) Má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimálním rozsahu Kč. b) Dosáhl za poslední tři účetní období obratu ve výši minimálně Kč za každé účetní období. V případě, že uchazeč vznikl později, postačí doložení účetního obratu za období od svého vzniku Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění prokazující splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu písm. a) výše; b) čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu písm. b) s uvedením konkrétních údajů o dosaženém obratu za sledovaná období; 8.4 Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady dle splňuje uchazeč, který: - Realizoval v posledních pěti letech stavební práce obdobného charakteru; Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o uchazeči Splnění technické kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který: - Ve vztahu k bodu předloží seznam (reference) minimálně 3 dokončených stavebních prací za posledních pět roků v rozsahu fakturované hodnoty minimálně Kč pro každou stavbu a dále osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 2 z těchto stavebních prací. Osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně. 9 Zadávací podklady Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy. Příloha č. 2 je k vyzvednutí u zástupce zadavatele po telefonické dohodě s kontaktní osobou (Mgr. Jiří Pour, ) alespoň 24 hodin před požadovaným předáním dokumentace. 8

9 9.1 Prohlídka místa plnění Prohlídka místa stavby (ul. Leontýny Mašínové 368, Lázně Bělohrad) bude umožněna zájemcům dne v 9:00 po předběžné registraci u zástupce zadavatele (Mgr. Jiří Pour, ). Prohlídka místa plnění není pro uchazeče povinná. 9.2 Doplňující informace Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně nebo em zástupci zadavatele. Telefonické dotazy nemohou být akceptovány. Zástupce zadavatele přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny nejpozději pět dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce zadavatele poskytne dodatečné informace nejpozději do třech dní po doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zástupce zadavatele i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli vyzvání k podání nabídky. Zástupce zadavatele uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem jakým poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. 10 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: NEOTEVÍRAT - Zateplení truhlářských dílen Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka stavební práce Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů. 9

10 10.1 Struktura podané nabídky Nabídka bude zpracována v následující struktuře Krycí list nabídky Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná Doklady prokazující kvalifikaci Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedené v článku 8 zadávací dokumentace Nabídková cena Celková nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH. Celková cena bude doložena nabídkovým rozpočtem, který dodavatel zpracuje formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr, který je součástí Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (Projektová dokumentace) a součástí Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace (Specifikace prostředků povinné publicity). Takto vyplněné výkazy výměr budou součásti nabídky i v elektronické podobě na CD Návrh smlouvy o dílo Uchazeč vloží do nabídky podepsaný návrh Smlouvy o dílo. Uchazeč není oprávněn návrh smlouvy upravovat, ale pouze doplní chybějící údaje, pokud se k němu vztahují. Návrh Smlouvy o dílo tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. 10

11 11 Místo a doba pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dnem v 10:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele do skončení lhůty pro podání nabídky. Nabídky se podávají na doručovací adrese zástupce zadavatele: Centrum EP Mgr. Jiří Pour Soukenická Hradec Králové Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:30 do 14:30 v kanceláři zástupce zadavatele. 12 Otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány neveřejně dne v 14:00 hodin v sídle zástupce zadavatele Centrum EP (ul. Soukenická 54, Hradec Králové ). Pověřená osoba zadavatele bude při otevírání obálek s nabídkami postupovat následovně. Nejprve budou postupně otevřeny obálky všech dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě, a to v pořadí, jak byly nabídky doručeny. Po otevření každé obálky provede pověřená osoba kontrolu úplnosti nabídky. Následně pověřená osoba provede posouzení a hodnocení nabídek. O tomto postupu bude vyhotoven záznam. 13 Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 14 Závěrečná ustanovení 1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. 2. Zadavatel upozorňuje na právo zrušit toto zadávací řízení. 11

12 3. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací. 4. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 15 Seznam příloh Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Projektová dokumentace Příloha č. 3: Specifikace prostředků povinné publicity Příloha č. 4: Návrh smlouvy o dílo V Hradci Králové dne Ing. Klára Dostálová zástupce zadavatele 12

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více