Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC)"

Transkript

1 Název standardu Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC) Vypracoval autorský tým. České společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s týmem pro vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Hlavní autor Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Autor 5 Jméno, příjmení, tituly Pozice autora Stav zpracování standardu: Standard schválený: Standard publikovaný: Vydáno: Platnost standardu: ddmmrrrr od ddmmrrrr

2 Osnova: Lexikon standardu...4 Základní informace o standardu...4 Zařazení standardu...4 Zdůvodnění standardu a jeho ověřování v praxi...4 Způsob vývoje standardu...4 Vymezení standardu...6 Obory, kterých se standard týká...6 Oblasti péče, kterých se standard týká...7 Skupina pacientů...7 Určující klasifikace standardu...7 Kvalifikační a technické požadavky poskytovatele...9 Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení...9 Personální kvalifikační požadavky...10 Popis nemoci...10 Definice nemoci...10 Rizika, příčiny a primární prevence onemocnění...11 Další používané klasifikace onemocnění...11 Epidemiologie onemocnění...11 Hlavní proces péče...11 Blokové schéma procesu péče...11 Klinický obraz při vzniku onemocnění (nebo při zahájení péče volitelné dle způsobu vymezení standardu)...12 Diagnostika a diferenciální diagnostika...12 Základní léčba...12 Následná péče...13 Výstup procesu péče...13 Výsledky...14 Doporučené údaje pro sběr za účelem vyhodnocení procesu...14 Doporučená kritéria a indikátory kvality péče...15 Ekonomické aspekty standardu...18 Informace určené pro pacienty...18 Definice a popis onemocnění...18 Příčiny onemocnění a možnosti prevence...18 Jaké jsou možnosti pomoci při vzniku příznaků...18 Jak mohou pacienti sami přispět k péči a rekonvalescenci...19 Dostupné typy péče a jak fungují...19 Jak pracují léky a jaké jsou jejich vedlejší efekty...19 Vysvětlení, z jakých důvodů může být léčba měněna...19 Očekávaný výsledek léčby...19 Kontakty na odborná pracoviště...19 Využitelnost standardu pro koncentraci péče...19 Odkazy na literaturu...20 Platné legislativní normy České republiky:...20 Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 2 z 20

3 Odborné literární odkazy, zahraničí:...20 Odborné literární odkazy prací autorů standardu:...20 Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 3 z 20

4 Lexikon standardu Kapitola povinná Položky volitelné Zkratka Název Výklad ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty - Purkyně JIP Jednotka intenzivní péče - - Základní informace o standardu Obsah vkládán a exportován z Registru standardů Zařazení standardu Upravený název standardu Nemusí odpoví názvu navrženému Navrhovatelem Autorský obor Dle číselníků autorských odborností Seznamu výkonů Zdůvodnění standardu a jeho ověřování v praxi proč je standard vypracován, kde jsou dnes známé odchylky od postupů dle EBM, nebo kde jsou nepříznivé výjimky závažnost a význam onemocnění, předpoklad zlepšování péče, doklad o pozitivním vlivu standardu na kvalitu péče. popsat vztah standardu a kvality a popsat způsob, jakým bude ověřována účinnost standardu v praxi (ukazatele, klinický auditnegovat právní závaznost standardu s odkazem na cíle a způsob jeho vývoje (jako doporučení, která mají za cíl zlepšovat kvalitu na základě vědeckých důkazů a ne omezovat péči administrativním způsobem Způsob vývoje standardu Kdo vyvíjel standard, s jakým cílem, zda a jakými metodami vědecké průkaznosti. Výsledek (součást) nějaké studie, nebo dílo skupiny autorů zaměřené účelově na vytvoření standardu. Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 4 z 20

5 Autorský tým Jméno, příjmení, tituly Hlavní autor Autor 1 Autor 2 Autor 3 Pozice autora Člen výboru ČNS JEP Garant standardu Jméno, příjmení, tituly Pozice garanta Člen výboru ČNS JEP Konzultační tým Konzultanti jsou de facto spoluautoři s výrazně menším podílem prací na standardu, ve smyslu konzultací, ne formulování podstatných statí standardu. Jako dobrovolnou možnost volby konzultanta doporučujeme zvolit pacientskou organizaci Koalice pro zdraví. Jméno, příjmení, tituly Pozice konzultanta Konzultant 1 Koalice pro zdraví, o.p.s Pacientská organizace Oponentní tým Hlavní oponent Oponent 1 Oponent 2 Jméno, příjmení, tituly Pozice autora Člen výboru ČNS JEP Vědecké ověření standardu Stávající stav Jaké metody vědeckého ověřování autorský tým používal, zda přebíral vědecké důkazy z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem. Zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení standardu. Navrhované řešení V případě, že se autor domnívá, že vědecké dokazování vydaných doporučení u tohoto DP může být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, např. návrh grantu atd.) Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 5 z 20

6 Klasifikace vydaných doporučení Zde se uvede citace konkrétního systému hodnocení úrovně vědeckého důkazu vydaných doporučení Zde se uvede konkrétní tabulka: Například: Tabulka 1. Definice průkaznosti pro standard ([European Stroke Initiative, 2000], modifikovaný podle Adamse a kolektivu [1994]) Úroveň Popis/zdroje I Nejvyšší úroveň průkaznosti a) Primární výstup RCT (randomizované, kontrolované studie) s adekvátní velikostí vzorku b) Meta-analýza nejlepších RCT II Střední úroveň průkaznosti a) Randomizované studie menšího rozsahu či významu b) Předdefinované sekundární poznatky významných RCT III Nižší úroveň průkaznosti a) Prospektivní případové studie se skupinou souběžných nebo retrospektivních kontrol b) Následně provedené analýzy významných RTC IV Neurčená úroveň průkaznosti a) Méně významné nekontrolované příkladové studie b) Všeobecná odborná shoda (konsensus) i přes neexistující důkazy Převzato z ESO Doporučená doba účinnosti standardu Obligatorně dva roky Prohlášení o autorských právech a podmínkách distribuce Obligatorně je uveden tento text. Standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s používáním a šířením souvisejících dokumentů o standardu je upraven dohodou mezi autorským kolektivem a Národním referenčním centrem. Vymezení standardu Obory, kterých se standard týká Výběr oborů dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů (číselník v příloze osnovy).volí se obory, kterých se týká především hlavní proces DP Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 6 z 20

7 001 Praktický lékař pro dospělé 002 Praktický lékař pro děti a dorost 014 praktický lékař stomatolog 015 Čelistní ortopedie 101 Interní lékařství 102 Angiologie 103 Diabetologie atd. Oblasti péče, kterých se standard týká Smazat ty položky, které neplatí. Volí se oblasti péče, kterých se především týká hlavní proces DP. Preventivní Léčebná Rehabilitační Ošetřovatelská Paliativní Lékárenská Konzultační Ostatní Akutní lůžková péče standardní Akutní lůžková péče intenzivní Následná lůžková péče LDN Následná lůžková péče ošetřovatelská Následná lůžková péče rehabilitační Ambulnantní péče ústavní (nemocnice, polikliniky) Péče praktických lékařů Péše ambulantních specialistů Neodkladná péče (ZZS) Péče ve stacionáři Jednodenní péče chirurgická Jednodenní péče nechirurgická Skupina pacientů Popsat skupiny pacientů, kterých se týká především hlavní proces DP, pokud jejich definice není totožná s níže uvedenou klasifikací standardu Určující klasifikace standardu Zde se textem popíše definice chorobného stavu, Definice dle WHO, nebo jiná, využívající exaktní klinickou formulaci. Výčet chorob, resp. jejich závažnosti, kterých se standard týká Určující chorobné stavy Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 7 z 20

8 Uvede se kód a název dle MKN 10, popíše se pouze slovy zde, pokud není možné popsat kódy Základní určující chorobné stavy Chorobný stav Kód MKN10* Název MKN10* Chorobný stav (chorobné stavy), kterého se standard týká Všechny diagnózy, které definují chorobný stav, kterého se standard týká *dle platné verze Doplňující chorobné stavy Chorobný stav Chorobný stav (chorobné stavy), kterého s tématem standardu souvisí Kód MKN10* Název MKN10* Chorobný stav (chorobné stavy), kterého s tématem standardu souvisí Určující výkony Popíše se pouze slovy zde, pokud není možné popsat kódy Základní určující výkony Výkon, nebo skupina výkonů Všechny výkony, nebo skupiny výkonů, které definují chorobný stav, kterého se standard týká (například TEP pro artrózu) Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů* Ostatní výkony Výkon, nebo skupina výkonů Jiné výkony, které mívají vztah k chorobnému stavu (někdy se používají) Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů* Jiné určující klasifikace Například systém severity score a nebo jiné, které používá příslušný obor. Zde se uvádí pouze v případě, že se jimi skutečně vymezuje (pozitivně) chorobný stav. Negativní klinické vymezení Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 8 z 20

9 Pouze textem vymezit příbuzné stavy, kterých se standard netýká. Uvést kódy příslušných položek v případě, že vymezení je jednoznačné. Klíčová slova česká 3-5 slov (sousloví) Klíčová slova anglická 3-5 slov (sousloví), stejných jako v předchozím odstavci, vyjádřených anglicky Kvalifikační a technické požadavky poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Uvádí se jen položky, které jsou relevantní pro daný standard. Popíše se typ organizace, ev. její úroveň, pokud taková klasifikace existuje a ev. legislativa, která danou kvalifikaci předepisuje Přednemocniční péče Nemocniční péče Následná péče Technické požadavky (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Uvádí se technické specifikace vybavení, která jsou požadována, ev. včetně specifikace legislativy, která to předepisuje Přednemocniční péče Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 9 z 20

10 Nemocniční péče Následná péče Personální kvalifikační požadavky (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Uvádí se specifikace personálních požadavků, která jsou požadována, ev. včetně specifikace legislativy, která to předepisuje Přednemocniční péče Nemocniční péče Následná péče Souhrn doporučení pro část kvalifikační a technické požadavky Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 Vybraná nejdůležitější, stručně formulovaná doporučení Klasifikace doporučení 2 Popis nemoci Definice nemoci Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 10 z 20

11 Tato položka je nepovinná, v zahraničních standardech není pravidelně používána. Popíší se patofyziologické charakteristiky chorobného stavu, který standard popisuje a to pouze v případě, že tyto informace mají nějaký vztah (odkaz) ke zvyšování kvality nebo efektivity péče. Ve většině případů se doporučuje použít odkaz na informační zdroje, které patofyziologii stavu popisují (monografie, učebnice) Rizika, příčiny a primární prevence onemocnění Genetická a další onemocnění či stavy, která se mohou stát příčinou vzniku stavu, který je předmětem standardu. Popsat obvyklé metody, kterými se doporučuje tato rizika eliminovat (primární prevence). Volí se rizika a primární prevence, které mají především vztah k hlavnímu procesu DP. Další používané klasifikace onemocnění (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Pokud má chorobný stav nějakou speciální klasifikaci, uvede se zde. Dle etiopatogeneze Dle postižené lokalizace Epidemiologie onemocnění Uvedou se známé údaje o počtu nově vznikajících onemocnění a odhad ročních nákladů na péči v rámci toho, co standard popisuje. Použít údaje tuzemské i zahraniční, ev. je potrovnat. Hlavní proces péče Vstupní podmínky: Povinná tabulka Zde se uvedou přesně podmínky, které určují začátek hlavního procesu péče (například vznik nepochybných příznaků MI, nebo pozitivní výsledek histologie u Ca recta atd.). Musí být konsistentní se vstupem v blokovém schématu viz. dále. Pořadí Popis kriteria Blokové schéma procesu péče Vložit blokové schéma vyhotovené s použitím piktogramů Microsoft Office Visio. Zpracovává operátor standardu, autor poskytuje podklady ve formě, na které se s operátorem domluví. Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 11 z 20

12 Klinický obraz při vzniku onemocnění (nebo při zahájení péče volitelné dle způsobu vymezení standardu) Popíše se obvyklý klinický stav při vzniku choroby, resp. ve fázi, která zahajuje hlavní proces. Lze popsat i aspekty anamnézy, pokud se jedná o doporučení, které má vztah ke kvalitě péče Diagnostika a diferenciální diagnostika (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Přednemocniční péče Nemocniční péče Následná péče Základní léčba (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Přednemocniční terapie Nemocniční terapie Obecná Specifická, včetně popisu operačního výkonu (v případě, že je součástí standardu) Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 12 z 20

13 Následná péče (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole). Použije se však pouze za předpokladu, že ji autor KS zvolí jako součást Hlavního procesu péče. Pokud ne, měla by být popsána Sekundární prevence a léčba komplikací jako součást kapitoly Základní péče. Následná ústavní a rehabilitační péče Následná ambulantní péče Sekundární prevence a léčba komplikací Souhrn doporučení pro část hlavního procesu péče Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 III. 2 I. Výstup procesu péče Výstupní podmínky Povinná tabulka Zde se uvedou přesně podmínky, které určují konec Hlavního procesu péče to bez ohledu na to, zda odpovídají očekávanému výslednému stavu popsanému v dalším odstavci. Jedná se výhradně o určení konce hlavního procesu péče. (například negativní kontrolní vyšetření, zhojení rány, dosažení nějakých kriterií hybnosti atd.) Výstup z hospitalizace: Pořadí Popis kriteria 1 Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 13 z 20

14 2 3 Očekávaný výsledný stav a prognóza Popsat v jakém stavu by se měl pacient za obvyklých podmínek nacházet na konci léčby. Tento bod by měl být formulován i s ohledem na to, co je možné sdělit pacientovi jako očekávání výsledku péče (například obvyklá úroveň hybnosti po určité době rehabilitace po provedení TEP kyčle). Posudková hlediska Je-li relevantní Doporučení další léčby, ošetřovatelské péče nebo sociální pomoci za předpokladu, že autor nezvolí tuto část jako součást Hlavního procesu DP. V tom případě se použijí kapitoly Následná péče (viz. výše). Souhrn doporučení pro kapitolu výstup péče Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 III. 2 I. Výsledky Doporučené údaje pro sběr za účelem vyhodnocení procesu Popsat údaje, které je vhodné sbírat během léčby, aby bylo možné vyhodncovat kvalitu péče. Tam, kde je to možné, uvést konkrétní ový zdroj, ového rozhraní, např. registr atd. Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 14 z 20

15 Doporučená kritéria a indikátory kvality péče Zpracovává interní garant standardu za pomoci autora Strukturovaný přehled klíčových doporučení a ukazatelů Název Fibrilace síní Typ doporučení Klinický doporučený postup Vydavatel National Institute for Health and Clinical Excellence Datum vydání Červenec 2006 Klinické EKG vyšetření by mělo být provedeno u všech pacientů, u nichž byl zaznamenán nepravidelný puls a je u doporučení č. 1 nich tedy podezření na fibrilaci síní Klinické kriterium Všem pacientům, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení primární či sekundární péče s anamnézou hypertenze, srdečního selhání, diabetu či iktu a všimli si nepravidelnosti pulsu, je nabídnuto EKG vyšetření a jakákoliv nová diagnóza fibrilace síní je zaznamenána Výjimka Nebyla stanovena Ukazatel péče Podíl pacientů s nově zachycenou fibrilací síní při EKG vyšetření na základě anamnézy nepravidelného pulsu Strukturovaný přehled všech navržených ukazatelů Ukazatele kvality již registrované v rámci NSUZS Název návrhu ukazatele Typ ukazatele Stav vývoje ukazatele Referenční hodnoty pro ČR Datové zdroje Odkazy QM0073NS Nemocniční mortalita po resekci pankreatu QV0072NS Počet výkonů resekce pankreatu Výsledkový NSUZS, přijatý do NS 10,6% (u nemocnic 3. typu) Objemový NSUZS, přijatý do NS 15/rok (u nemocnic 3. typu) K-dávky K-dávky guidelines/fulltext/67/in dex.html guidelines/fulltext/67/in dex.html Ukazatele výkonnostní již registrované v rámci NSUZS Název návrhu ukazatele Typ ukazatele Stav vývoje ukazatele Referenční hodnoty pro ČR Datové zdroje Odkazy QM0073ANS Průměrná ošetřovací doba u resekce pankreatu QM0073BNS Průměrný počet vykázaných bodů u resekce pankreatu QM0073ZNS Průměrná hodnota ZUP u resekce pankreatu QM0073TNS Průměrná hodnota TISS u resekce pankreatu Výsledkový NSUZS, testovaný 27,3 dne (u nemocnic 3. typu) Výsledkový NSUZS, testovaný Výsledkový NSUZS, testovaný Výsledkový NSUZS, testovaný bodů na případ (u nemocnic 3. typu) Kč na případ (u nemocnic 3. typu) 357 TISS bodů na případ (u nemocnic 3. typu) K-dávky K-dávky K-dávky K-dávky Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 15 z 20

16 Ukazatele doporučené k registraci do RNSUZS Název návrhu ukazatele Typ ukazatele Stav vývoje ukazatele Referenční hodnoty pro ČR Datové zdroje Odkazy 30 - ti denní mortalita Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky +NOR com/online/content/a bstract.do?topickey=~ Nr_SSnTgUH5Uu&ref Num= leté přežití Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky +NOR com/online/content/a bstract.do?topickey=~ Nr_SSnTgUH5Uu&ref Num=4-8 Podíl radikálních PE Utilizace Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu Podíl pacientů léčených ve Strukturální Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu specializovaných centrech Podíl pacientů vyšetřených Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu nádorovými markery (CA19-09) do 3 dnů od přijetí k hospitalizaci Podíl pacientů vyšetřených US, Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu nebo CT do 3 dnů od přijetí k hospitalizaci Podíl pacientů vyšetřených Esofagogastroduodenoskopií (EGD) před provedením výkonu Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu Ukazatele, k jejichž zpracování je potřeba zajistit sběr nových Název návrhu ukazatele Typ ukazatele Stav vývoje ukazatele Referenční hodnoty pro ČR Datové zdroje Odkazy Podíl pooperačních komplikací (níže) abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 % early delayed gastric emptying Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr % pancreatic fistula Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr % wound infection Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr % intra-abdominal abscess Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 com/produktedb/pro dukte.asp?typ=fulltex t&file=dsu19138 % reoperace Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje I-COP Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 16 z 20

17 v pooperačním období Adekvátní určení histologicky negativní hranice tkáně Accuracy of Staging Node- Negative Pancreas Cancer Adekvátní, dokumentovaná indikace 3D konformní radiační terapie The median intraoperative blood loss Median units of red cells transfused Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Median operative time Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Podíl pozdních komplikací Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Kvalita života Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr (dotazník SF36).com/online/content/ abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum= amaassn.org/cgi/rep rint/142/8/767. pdf 2. er_dbr.html easures.ahrq.gov/sum mary/summary.aspx? doc_id= abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 Vlastní text standardu Vlastní text standardu Souhrn doporučení pro část výsledků Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 Vybraná nejdůležitější, stručně formulovaná doporučení Klasifikace doporučení 2 Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 17 z 20

18 Ekonomické aspekty standardu Zpracovává interní garant DP. Autor standardu připraví spolu s ním podklady. Uvedou se průměrné náklady na případ ve struktuře výkonů a materiálu a hlavní cost drivers daného standardu. Hodnoty platné pro rok Název položky Výklad položky Poznámka Hodnota Počet případů Počet případů zjištěných v abázi Publikováno v rámci v daném období referenčních hodnot Publikováno jako Průměrný počet bodů na Celkový počet bodů vykázaných za referenční hodnota případ případy dělený počtem případů ukazatele Náklady na bod Použitá hodnota nákladů na bod Explicitně určená hodnota Průměrné náklady za Průměrný počet bodů na případ * body Použitá hodnota nákladů na bod - Průměrné náklady za přípravky Průměrné náklady na případ Populační náklady Celkový finanční objem vykázaných ZUP a/nebo receptů dělený počtem případů Průměrné náklady za body + průměrné náklady za přípravky Průměrné náklady na případ * počet případů Informace určené pro pacienty Definice a popis onemocnění Publikováno jako referenční hodnota ukazatele Zde se uvede definice onemocnění, tj. jak se onemocnění projevuje a manifestuje (jak vzniká). Příčiny onemocnění a možnosti prevence Především pacienti (a jejich blízcí) s riziky vzniku dané choroby by měli znát tato rizika a znát i základní možnosti prevence vzniku onemocnění. Měli by se je dozvědět od svých praktických lékařů, nebo specialistů v oborech, jejichž předmětem je klinická oblast daných rizik. Dále by měli znát charakteristické příznaky vzniku choroby, ev. příznaky zhoršení jiných chorob, které představují riziko vzniku předmětné choroby. Jaké jsou možnosti pomoci při vzniku příznaků Zde jsou uvedeny základní informace o organizaci péče v případě vzniku varujících příznaků. Důležité je to především u závažných chorob, jejichž náhlý vznik ohrožuje život a vyžaduje neodkladnou péči. V těchto případech bývá první zásah většinou věcí záchranných systémů, nebo jakéhokoliv lékaře aktuálně dostupného. - - Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 18 z 20

19 Jak mohou pacienti sami přispět k péči a rekonvalescenci Tato kapitola popisuje nejdůležitější informace o potřebné (vhodné) formě součinnosti pacienta při diagnostice a léčbě. Týká se to nejen akutní fáze onemocnění, kdy je péče více v režii lékařů a ošetřovatelů, ale především ve fázi rekonvalescence a rehabilitace vedoucí k minimalizaci důsledků choroby. Velmi důležitá je pak sekundární prevence vedoucí k minimalizaci rizika recidivy původního stavu. Dostupné typy péče a jak fungují Kapitola poskytuje pacientovi přehled všech forem péče (včetně konkrétních procedur), které mu budou v průběhu léčby pravděpodobně poskytovány. Dále popisuje, jaký je charakter poskytovaných služeb, v čem spočívají a jaké mají ev. nepříznivé (nepříjemné) dopady. Pacient by se v této kapitole měl dozvědět, jaké formy péče jsou obvyklé (doporučované), například že s touto chorobou by měl být přijat na intenzivní a ne standardní lůžka atd. Mohou tak do jisté míry kontrolovat, zda je mu poskytováno to, co je v KDP doporučeno. Jak pracují léky a jaké jsou jejich vedlejší efekty V kapitole je srozumitelně vysvětlen mechanizmus působení podávaných léků, jsou popsány obvyklé vedlejší efekty péče (pacient je připravován na možné nepříjemnosti), jakých činností (včetně požívání určitých nápojů a potravin) se má vyvarovat a podobné informace, jejichž cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro léčbu. Vysvětlení, z jakých důvodů může být léčba měněna Cílem sdělení této kapitoly je informovat pacienta, že ne vždy je při léčbě postupováno stejným způsobem, že léčba může být měněna v důsledku komplikací, v důsledku přítomnosti souběžných chorob, anebo v důsledku jiných individuálních dispozic pacienta (alergie, genetické faktory, nebo anamnesticky zjištěné odchylky, či zkušenosti). Očekávaný výsledek léčby Pacient by měl z této kapitoly zjistit, zda je očekávaným výsledkem péče plné zdraví, nebo život s nějakým konkrétním omezením (hybnosti, smyslů atd.) Kontakty na odborná pracoviště Zde se uvedou kontakty na odborná pracoviště, která se zabývají uvedenou diagnózou. Využitelnost standardu pro koncentraci péče Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 19 z 20

20 Shrnout vlasnosti a parametry standardu, které souvisejí s koncentrací péče (počet případů na počet obyvatel, vybavení atd.) Tyto údaje je však třeba uvést i odpovídajících v jiných kapitolách (kvalifikační a technické předpoklady atd.) Souhrn doporučení týkající se koncentrace péče Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 Vybraná nejdůležitější, stručně formulovaná doporučení Klasifikace doporučení 2 Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky: Odborné literární odkazy, zahraničí: Odborné literární odkazy prací autorů standardu: Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 20 z 20

Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů zdravotních služeb - Příloha 9 Závěrečné zprávy

Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů zdravotních služeb - Příloha 9 Závěrečné zprávy Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů - Příloha 9 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý Datum: 12.10.2009 Dokument popisující návrh výběru

Více

K čemu mohou být standardy

K čemu mohou být standardy Společné aspekty vývoje standardů a ukazatelů zdravotní péče Miloš Suchý Člen pracovní skupiny pro kvalitu MZd., NRC K čemu mohou být standardy Formalizovaná diferenciace nabídky lékaři jsou schopni popsat

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy

Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma

Více

Cíle zpracování dokumentu pro pacienty a jejich blízké osoby

Cíle zpracování dokumentu pro pacienty a jejich blízké osoby Zpracování a vyhodnocení informací pro pacienty Příloha 3n Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou

Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou Miroslav Zvolský Brainstormingový seminář Formalizace biomedicínských znalostí, 16. 6. 2014, Faustův dům Klinické doporučené postupy

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE XX NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Úvod Pro zabezpečení přípravy komplexního setu Národních akreditačních standardů zdravotnických

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech

Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Příloha5c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Po ukončení editace ZÁZNAMU HOSPIZALIZACE můžeme vytisknout potřebné formuláře prostřednictvím ikony tisku z dolní nástrojové lišty.

Po ukončení editace ZÁZNAMU HOSPIZALIZACE můžeme vytisknout potřebné formuláře prostřednictvím ikony tisku z dolní nástrojové lišty. Postup při administrativním příjmu: Příjem pacientů se provádí v hospitalizačním rozhraní NIS. V hlavním okně tohoto rozhraní uživatel zvolí konkrétní lůžkovou stanici, na kterou chce přijmout pacienta.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Postup při úmrtí a pitvy Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., účinnost 1. 4. 2012 Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

Standardy z pohledu. Jan Švihovec

Standardy z pohledu. Jan Švihovec Standardy z pohledu klinické farmakologie Jan Švihovec DOPORUČENÝ POSTUP jde o systematicky vytvářená stanoviska s cílem pomáhat lékaři nebo pacientovi (!) při rozhodování o patřičné zdravotní péči za

Více

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů Daniel Hodyc 6.11. 2013 3. Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče - struktura prezentace Formální a procedurální pravidla úhrad zdravotní péče v České

Více

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Tomáš Pavlík, Markéta Bartůňková, Jan Linda, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Ladislav

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce 2017 Ing. Jan Linda 9. 11. 2016 Časová specifikace Sběr dat za celý rok 2016 první sběr dat za celé účetní období data budou základem reálného ocenění

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD (opakuje se na každé stráně) (opakuje se na každé stráně) Obecná identifikace pacienta, jehož případová studie je předkládána: pohlaví, věk Aktuální popsaná diagnóza,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014

Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014 Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014 Proč se zabývat zahraničními DRG systémy? IR DRG 1.2. kultivujeme od roku 2003, pro účely úhrad jej používáme

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 1.DETOXIFIKACE Lůžková akutní standardní péče poskytovaná při předcházení a léčení odvykacích stavů spojených s přerušením či vysazením užívání návykové látky. 1. 1 Charakteristika služby a cílová populace

Více

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity Seminář na půdě Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Kladno MUDr. Tomáš Jedlička 4. 4. 2013 Co je efektivita Efektivita či efektivnost

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Cévní mozkové příhody epidemiologie, registr IKTA Kalita Z.. X.Cerebrovaskulární seminář, 23.9.2011 Kunětická Hora Sympozium firmy ZENTIVA Význam registru Odkud máme informace : ÚZIS

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG MUDr. Milan Kotyza

Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG MUDr. Milan Kotyza Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG 9. 5. 2016 MUDr. Milan Kotyza Revize v klasifikačním systému DRG Od roku 2010, kdy úhradu LZZ začala ovlivňovat platba za hospitalizační případ, začala

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Zdravotní péči v české republice poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, krajů, fyzických a právnických osob a to v souladu

Více

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z.

ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. ERGODIAGNOSTIKA PRIM. MUDR. PAVEL MARŠÁLEK, REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM O.Z. Metodika ergodiagnostiky je výstupem projektů Praha 7.4.2016 Problematika

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Jiří Froněk 3.LF UK v Praze, 2.12. 2016 Alokace nákladů na případ Zahraniční zkušenost Proč sledovat Jak... Pro koho... Je to proveditelné Jaká jsou

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Zdravotnická dokumentace se uchovává pouze po určitou dobu. Postupu při skartaci dokumentace se zabývá poslední část tohoto textu.

Zdravotnická dokumentace se uchovává pouze po určitou dobu. Postupu při skartaci dokumentace se zabývá poslední část tohoto textu. 1 Úvod Obsah zdravotnické dokumentace určuje vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci v návaznosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zdravotnická dokumentace

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více