Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC)"

Transkript

1 Název standardu Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC) Vypracoval autorský tým. České společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s týmem pro vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Hlavní autor Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Autor 5 Jméno, příjmení, tituly Pozice autora Stav zpracování standardu: Standard schválený: Standard publikovaný: Vydáno: Platnost standardu: ddmmrrrr od ddmmrrrr

2 Osnova: Lexikon standardu...4 Základní informace o standardu...4 Zařazení standardu...4 Zdůvodnění standardu a jeho ověřování v praxi...4 Způsob vývoje standardu...4 Vymezení standardu...6 Obory, kterých se standard týká...6 Oblasti péče, kterých se standard týká...7 Skupina pacientů...7 Určující klasifikace standardu...7 Kvalifikační a technické požadavky poskytovatele...9 Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení...9 Personální kvalifikační požadavky...10 Popis nemoci...10 Definice nemoci...10 Rizika, příčiny a primární prevence onemocnění...11 Další používané klasifikace onemocnění...11 Epidemiologie onemocnění...11 Hlavní proces péče...11 Blokové schéma procesu péče...11 Klinický obraz při vzniku onemocnění (nebo při zahájení péče volitelné dle způsobu vymezení standardu)...12 Diagnostika a diferenciální diagnostika...12 Základní léčba...12 Následná péče...13 Výstup procesu péče...13 Výsledky...14 Doporučené údaje pro sběr za účelem vyhodnocení procesu...14 Doporučená kritéria a indikátory kvality péče...15 Ekonomické aspekty standardu...18 Informace určené pro pacienty...18 Definice a popis onemocnění...18 Příčiny onemocnění a možnosti prevence...18 Jaké jsou možnosti pomoci při vzniku příznaků...18 Jak mohou pacienti sami přispět k péči a rekonvalescenci...19 Dostupné typy péče a jak fungují...19 Jak pracují léky a jaké jsou jejich vedlejší efekty...19 Vysvětlení, z jakých důvodů může být léčba měněna...19 Očekávaný výsledek léčby...19 Kontakty na odborná pracoviště...19 Využitelnost standardu pro koncentraci péče...19 Odkazy na literaturu...20 Platné legislativní normy České republiky:...20 Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 2 z 20

3 Odborné literární odkazy, zahraničí:...20 Odborné literární odkazy prací autorů standardu:...20 Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 3 z 20

4 Lexikon standardu Kapitola povinná Položky volitelné Zkratka Název Výklad ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty - Purkyně JIP Jednotka intenzivní péče - - Základní informace o standardu Obsah vkládán a exportován z Registru standardů Zařazení standardu Upravený název standardu Nemusí odpoví názvu navrženému Navrhovatelem Autorský obor Dle číselníků autorských odborností Seznamu výkonů Zdůvodnění standardu a jeho ověřování v praxi proč je standard vypracován, kde jsou dnes známé odchylky od postupů dle EBM, nebo kde jsou nepříznivé výjimky závažnost a význam onemocnění, předpoklad zlepšování péče, doklad o pozitivním vlivu standardu na kvalitu péče. popsat vztah standardu a kvality a popsat způsob, jakým bude ověřována účinnost standardu v praxi (ukazatele, klinický auditnegovat právní závaznost standardu s odkazem na cíle a způsob jeho vývoje (jako doporučení, která mají za cíl zlepšovat kvalitu na základě vědeckých důkazů a ne omezovat péči administrativním způsobem Způsob vývoje standardu Kdo vyvíjel standard, s jakým cílem, zda a jakými metodami vědecké průkaznosti. Výsledek (součást) nějaké studie, nebo dílo skupiny autorů zaměřené účelově na vytvoření standardu. Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 4 z 20

5 Autorský tým Jméno, příjmení, tituly Hlavní autor Autor 1 Autor 2 Autor 3 Pozice autora Člen výboru ČNS JEP Garant standardu Jméno, příjmení, tituly Pozice garanta Člen výboru ČNS JEP Konzultační tým Konzultanti jsou de facto spoluautoři s výrazně menším podílem prací na standardu, ve smyslu konzultací, ne formulování podstatných statí standardu. Jako dobrovolnou možnost volby konzultanta doporučujeme zvolit pacientskou organizaci Koalice pro zdraví. Jméno, příjmení, tituly Pozice konzultanta Konzultant 1 Koalice pro zdraví, o.p.s Pacientská organizace Oponentní tým Hlavní oponent Oponent 1 Oponent 2 Jméno, příjmení, tituly Pozice autora Člen výboru ČNS JEP Vědecké ověření standardu Stávající stav Jaké metody vědeckého ověřování autorský tým používal, zda přebíral vědecké důkazy z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem. Zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení standardu. Navrhované řešení V případě, že se autor domnívá, že vědecké dokazování vydaných doporučení u tohoto DP může být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, např. návrh grantu atd.) Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 5 z 20

6 Klasifikace vydaných doporučení Zde se uvede citace konkrétního systému hodnocení úrovně vědeckého důkazu vydaných doporučení Zde se uvede konkrétní tabulka: Například: Tabulka 1. Definice průkaznosti pro standard ([European Stroke Initiative, 2000], modifikovaný podle Adamse a kolektivu [1994]) Úroveň Popis/zdroje I Nejvyšší úroveň průkaznosti a) Primární výstup RCT (randomizované, kontrolované studie) s adekvátní velikostí vzorku b) Meta-analýza nejlepších RCT II Střední úroveň průkaznosti a) Randomizované studie menšího rozsahu či významu b) Předdefinované sekundární poznatky významných RCT III Nižší úroveň průkaznosti a) Prospektivní případové studie se skupinou souběžných nebo retrospektivních kontrol b) Následně provedené analýzy významných RTC IV Neurčená úroveň průkaznosti a) Méně významné nekontrolované příkladové studie b) Všeobecná odborná shoda (konsensus) i přes neexistující důkazy Převzato z ESO Doporučená doba účinnosti standardu Obligatorně dva roky Prohlášení o autorských právech a podmínkách distribuce Obligatorně je uveden tento text. Standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s používáním a šířením souvisejících dokumentů o standardu je upraven dohodou mezi autorským kolektivem a Národním referenčním centrem. Vymezení standardu Obory, kterých se standard týká Výběr oborů dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů (číselník v příloze osnovy).volí se obory, kterých se týká především hlavní proces DP Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 6 z 20

7 001 Praktický lékař pro dospělé 002 Praktický lékař pro děti a dorost 014 praktický lékař stomatolog 015 Čelistní ortopedie 101 Interní lékařství 102 Angiologie 103 Diabetologie atd. Oblasti péče, kterých se standard týká Smazat ty položky, které neplatí. Volí se oblasti péče, kterých se především týká hlavní proces DP. Preventivní Léčebná Rehabilitační Ošetřovatelská Paliativní Lékárenská Konzultační Ostatní Akutní lůžková péče standardní Akutní lůžková péče intenzivní Následná lůžková péče LDN Následná lůžková péče ošetřovatelská Následná lůžková péče rehabilitační Ambulnantní péče ústavní (nemocnice, polikliniky) Péče praktických lékařů Péše ambulantních specialistů Neodkladná péče (ZZS) Péče ve stacionáři Jednodenní péče chirurgická Jednodenní péče nechirurgická Skupina pacientů Popsat skupiny pacientů, kterých se týká především hlavní proces DP, pokud jejich definice není totožná s níže uvedenou klasifikací standardu Určující klasifikace standardu Zde se textem popíše definice chorobného stavu, Definice dle WHO, nebo jiná, využívající exaktní klinickou formulaci. Výčet chorob, resp. jejich závažnosti, kterých se standard týká Určující chorobné stavy Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 7 z 20

8 Uvede se kód a název dle MKN 10, popíše se pouze slovy zde, pokud není možné popsat kódy Základní určující chorobné stavy Chorobný stav Kód MKN10* Název MKN10* Chorobný stav (chorobné stavy), kterého se standard týká Všechny diagnózy, které definují chorobný stav, kterého se standard týká *dle platné verze Doplňující chorobné stavy Chorobný stav Chorobný stav (chorobné stavy), kterého s tématem standardu souvisí Kód MKN10* Název MKN10* Chorobný stav (chorobné stavy), kterého s tématem standardu souvisí Určující výkony Popíše se pouze slovy zde, pokud není možné popsat kódy Základní určující výkony Výkon, nebo skupina výkonů Všechny výkony, nebo skupiny výkonů, které definují chorobný stav, kterého se standard týká (například TEP pro artrózu) Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů* Ostatní výkony Výkon, nebo skupina výkonů Jiné výkony, které mívají vztah k chorobnému stavu (někdy se používají) Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů* Jiné určující klasifikace Například systém severity score a nebo jiné, které používá příslušný obor. Zde se uvádí pouze v případě, že se jimi skutečně vymezuje (pozitivně) chorobný stav. Negativní klinické vymezení Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 8 z 20

9 Pouze textem vymezit příbuzné stavy, kterých se standard netýká. Uvést kódy příslušných položek v případě, že vymezení je jednoznačné. Klíčová slova česká 3-5 slov (sousloví) Klíčová slova anglická 3-5 slov (sousloví), stejných jako v předchozím odstavci, vyjádřených anglicky Kvalifikační a technické požadavky poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Uvádí se jen položky, které jsou relevantní pro daný standard. Popíše se typ organizace, ev. její úroveň, pokud taková klasifikace existuje a ev. legislativa, která danou kvalifikaci předepisuje Přednemocniční péče Nemocniční péče Následná péče Technické požadavky (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Uvádí se technické specifikace vybavení, která jsou požadována, ev. včetně specifikace legislativy, která to předepisuje Přednemocniční péče Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 9 z 20

10 Nemocniční péče Následná péče Personální kvalifikační požadavky (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Uvádí se specifikace personálních požadavků, která jsou požadována, ev. včetně specifikace legislativy, která to předepisuje Přednemocniční péče Nemocniční péče Následná péče Souhrn doporučení pro část kvalifikační a technické požadavky Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 Vybraná nejdůležitější, stručně formulovaná doporučení Klasifikace doporučení 2 Popis nemoci Definice nemoci Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 10 z 20

11 Tato položka je nepovinná, v zahraničních standardech není pravidelně používána. Popíší se patofyziologické charakteristiky chorobného stavu, který standard popisuje a to pouze v případě, že tyto informace mají nějaký vztah (odkaz) ke zvyšování kvality nebo efektivity péče. Ve většině případů se doporučuje použít odkaz na informační zdroje, které patofyziologii stavu popisují (monografie, učebnice) Rizika, příčiny a primární prevence onemocnění Genetická a další onemocnění či stavy, která se mohou stát příčinou vzniku stavu, který je předmětem standardu. Popsat obvyklé metody, kterými se doporučuje tato rizika eliminovat (primární prevence). Volí se rizika a primární prevence, které mají především vztah k hlavnímu procesu DP. Další používané klasifikace onemocnění (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Pokud má chorobný stav nějakou speciální klasifikaci, uvede se zde. Dle etiopatogeneze Dle postižené lokalizace Epidemiologie onemocnění Uvedou se známé údaje o počtu nově vznikajících onemocnění a odhad ročních nákladů na péči v rámci toho, co standard popisuje. Použít údaje tuzemské i zahraniční, ev. je potrovnat. Hlavní proces péče Vstupní podmínky: Povinná tabulka Zde se uvedou přesně podmínky, které určují začátek hlavního procesu péče (například vznik nepochybných příznaků MI, nebo pozitivní výsledek histologie u Ca recta atd.). Musí být konsistentní se vstupem v blokovém schématu viz. dále. Pořadí Popis kriteria Blokové schéma procesu péče Vložit blokové schéma vyhotovené s použitím piktogramů Microsoft Office Visio. Zpracovává operátor standardu, autor poskytuje podklady ve formě, na které se s operátorem domluví. Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 11 z 20

12 Klinický obraz při vzniku onemocnění (nebo při zahájení péče volitelné dle způsobu vymezení standardu) Popíše se obvyklý klinický stav při vzniku choroby, resp. ve fázi, která zahajuje hlavní proces. Lze popsat i aspekty anamnézy, pokud se jedná o doporučení, které má vztah ke kvalitě péče Diagnostika a diferenciální diagnostika (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Přednemocniční péče Nemocniční péče Následná péče Základní léčba (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole) Přednemocniční terapie Nemocniční terapie Obecná Specifická, včetně popisu operačního výkonu (v případě, že je součástí standardu) Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 12 z 20

13 Následná péče (je třeba zvolit alespoň jednu z volitelných podkapitol v této kapitole). Použije se však pouze za předpokladu, že ji autor KS zvolí jako součást Hlavního procesu péče. Pokud ne, měla by být popsána Sekundární prevence a léčba komplikací jako součást kapitoly Základní péče. Následná ústavní a rehabilitační péče Následná ambulantní péče Sekundární prevence a léčba komplikací Souhrn doporučení pro část hlavního procesu péče Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 III. 2 I. Výstup procesu péče Výstupní podmínky Povinná tabulka Zde se uvedou přesně podmínky, které určují konec Hlavního procesu péče to bez ohledu na to, zda odpovídají očekávanému výslednému stavu popsanému v dalším odstavci. Jedná se výhradně o určení konce hlavního procesu péče. (například negativní kontrolní vyšetření, zhojení rány, dosažení nějakých kriterií hybnosti atd.) Výstup z hospitalizace: Pořadí Popis kriteria 1 Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 13 z 20

14 2 3 Očekávaný výsledný stav a prognóza Popsat v jakém stavu by se měl pacient za obvyklých podmínek nacházet na konci léčby. Tento bod by měl být formulován i s ohledem na to, co je možné sdělit pacientovi jako očekávání výsledku péče (například obvyklá úroveň hybnosti po určité době rehabilitace po provedení TEP kyčle). Posudková hlediska Je-li relevantní Doporučení další léčby, ošetřovatelské péče nebo sociální pomoci za předpokladu, že autor nezvolí tuto část jako součást Hlavního procesu DP. V tom případě se použijí kapitoly Následná péče (viz. výše). Souhrn doporučení pro kapitolu výstup péče Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 III. 2 I. Výsledky Doporučené údaje pro sběr za účelem vyhodnocení procesu Popsat údaje, které je vhodné sbírat během léčby, aby bylo možné vyhodncovat kvalitu péče. Tam, kde je to možné, uvést konkrétní ový zdroj, ového rozhraní, např. registr atd. Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 14 z 20

15 Doporučená kritéria a indikátory kvality péče Zpracovává interní garant standardu za pomoci autora Strukturovaný přehled klíčových doporučení a ukazatelů Název Fibrilace síní Typ doporučení Klinický doporučený postup Vydavatel National Institute for Health and Clinical Excellence Datum vydání Červenec 2006 Klinické EKG vyšetření by mělo být provedeno u všech pacientů, u nichž byl zaznamenán nepravidelný puls a je u doporučení č. 1 nich tedy podezření na fibrilaci síní Klinické kriterium Všem pacientům, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení primární či sekundární péče s anamnézou hypertenze, srdečního selhání, diabetu či iktu a všimli si nepravidelnosti pulsu, je nabídnuto EKG vyšetření a jakákoliv nová diagnóza fibrilace síní je zaznamenána Výjimka Nebyla stanovena Ukazatel péče Podíl pacientů s nově zachycenou fibrilací síní při EKG vyšetření na základě anamnézy nepravidelného pulsu Strukturovaný přehled všech navržených ukazatelů Ukazatele kvality již registrované v rámci NSUZS Název návrhu ukazatele Typ ukazatele Stav vývoje ukazatele Referenční hodnoty pro ČR Datové zdroje Odkazy QM0073NS Nemocniční mortalita po resekci pankreatu QV0072NS Počet výkonů resekce pankreatu Výsledkový NSUZS, přijatý do NS 10,6% (u nemocnic 3. typu) Objemový NSUZS, přijatý do NS 15/rok (u nemocnic 3. typu) K-dávky K-dávky guidelines/fulltext/67/in dex.html guidelines/fulltext/67/in dex.html Ukazatele výkonnostní již registrované v rámci NSUZS Název návrhu ukazatele Typ ukazatele Stav vývoje ukazatele Referenční hodnoty pro ČR Datové zdroje Odkazy QM0073ANS Průměrná ošetřovací doba u resekce pankreatu QM0073BNS Průměrný počet vykázaných bodů u resekce pankreatu QM0073ZNS Průměrná hodnota ZUP u resekce pankreatu QM0073TNS Průměrná hodnota TISS u resekce pankreatu Výsledkový NSUZS, testovaný 27,3 dne (u nemocnic 3. typu) Výsledkový NSUZS, testovaný Výsledkový NSUZS, testovaný Výsledkový NSUZS, testovaný bodů na případ (u nemocnic 3. typu) Kč na případ (u nemocnic 3. typu) 357 TISS bodů na případ (u nemocnic 3. typu) K-dávky K-dávky K-dávky K-dávky Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 15 z 20

16 Ukazatele doporučené k registraci do RNSUZS Název návrhu ukazatele Typ ukazatele Stav vývoje ukazatele Referenční hodnoty pro ČR Datové zdroje Odkazy 30 - ti denní mortalita Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky +NOR com/online/content/a bstract.do?topickey=~ Nr_SSnTgUH5Uu&ref Num= leté přežití Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky +NOR com/online/content/a bstract.do?topickey=~ Nr_SSnTgUH5Uu&ref Num=4-8 Podíl radikálních PE Utilizace Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu Podíl pacientů léčených ve Strukturální Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu specializovaných centrech Podíl pacientů vyšetřených Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu nádorovými markery (CA19-09) do 3 dnů od přijetí k hospitalizaci Podíl pacientů vyšetřených US, Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu nebo CT do 3 dnů od přijetí k hospitalizaci Podíl pacientů vyšetřených Esofagogastroduodenoskopií (EGD) před provedením výkonu Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje K-dávky Vlastní text standardu Ukazatele, k jejichž zpracování je potřeba zajistit sběr nových Název návrhu ukazatele Typ ukazatele Stav vývoje ukazatele Referenční hodnoty pro ČR Datové zdroje Odkazy Podíl pooperačních komplikací (níže) abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 % early delayed gastric emptying Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr % pancreatic fistula Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr % wound infection Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr % intra-abdominal abscess Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 com/produktedb/pro dukte.asp?typ=fulltex t&file=dsu19138 % reoperace Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje I-COP Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 16 z 20

17 v pooperačním období Adekvátní určení histologicky negativní hranice tkáně Accuracy of Staging Node- Negative Pancreas Cancer Adekvátní, dokumentovaná indikace 3D konformní radiační terapie The median intraoperative blood loss Median units of red cells transfused Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Procesní Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Median operative time Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Podíl pozdních komplikací Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr Kvalita života Výsledkový Neregistrovaný návrh Nejsou údaje Speciální sběr (dotazník SF36).com/online/content/ abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum= amaassn.org/cgi/rep rint/142/8/767. pdf 2. er_dbr.html easures.ahrq.gov/sum mary/summary.aspx? doc_id= abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 abstract.do?topickey= ~Nr_SSnTgUH5Uu&re fnum=4-8 Vlastní text standardu Vlastní text standardu Souhrn doporučení pro část výsledků Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 Vybraná nejdůležitější, stručně formulovaná doporučení Klasifikace doporučení 2 Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 17 z 20

18 Ekonomické aspekty standardu Zpracovává interní garant DP. Autor standardu připraví spolu s ním podklady. Uvedou se průměrné náklady na případ ve struktuře výkonů a materiálu a hlavní cost drivers daného standardu. Hodnoty platné pro rok Název položky Výklad položky Poznámka Hodnota Počet případů Počet případů zjištěných v abázi Publikováno v rámci v daném období referenčních hodnot Publikováno jako Průměrný počet bodů na Celkový počet bodů vykázaných za referenční hodnota případ případy dělený počtem případů ukazatele Náklady na bod Použitá hodnota nákladů na bod Explicitně určená hodnota Průměrné náklady za Průměrný počet bodů na případ * body Použitá hodnota nákladů na bod - Průměrné náklady za přípravky Průměrné náklady na případ Populační náklady Celkový finanční objem vykázaných ZUP a/nebo receptů dělený počtem případů Průměrné náklady za body + průměrné náklady za přípravky Průměrné náklady na případ * počet případů Informace určené pro pacienty Definice a popis onemocnění Publikováno jako referenční hodnota ukazatele Zde se uvede definice onemocnění, tj. jak se onemocnění projevuje a manifestuje (jak vzniká). Příčiny onemocnění a možnosti prevence Především pacienti (a jejich blízcí) s riziky vzniku dané choroby by měli znát tato rizika a znát i základní možnosti prevence vzniku onemocnění. Měli by se je dozvědět od svých praktických lékařů, nebo specialistů v oborech, jejichž předmětem je klinická oblast daných rizik. Dále by měli znát charakteristické příznaky vzniku choroby, ev. příznaky zhoršení jiných chorob, které představují riziko vzniku předmětné choroby. Jaké jsou možnosti pomoci při vzniku příznaků Zde jsou uvedeny základní informace o organizaci péče v případě vzniku varujících příznaků. Důležité je to především u závažných chorob, jejichž náhlý vznik ohrožuje život a vyžaduje neodkladnou péči. V těchto případech bývá první zásah většinou věcí záchranných systémů, nebo jakéhokoliv lékaře aktuálně dostupného. - - Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 18 z 20

19 Jak mohou pacienti sami přispět k péči a rekonvalescenci Tato kapitola popisuje nejdůležitější informace o potřebné (vhodné) formě součinnosti pacienta při diagnostice a léčbě. Týká se to nejen akutní fáze onemocnění, kdy je péče více v režii lékařů a ošetřovatelů, ale především ve fázi rekonvalescence a rehabilitace vedoucí k minimalizaci důsledků choroby. Velmi důležitá je pak sekundární prevence vedoucí k minimalizaci rizika recidivy původního stavu. Dostupné typy péče a jak fungují Kapitola poskytuje pacientovi přehled všech forem péče (včetně konkrétních procedur), které mu budou v průběhu léčby pravděpodobně poskytovány. Dále popisuje, jaký je charakter poskytovaných služeb, v čem spočívají a jaké mají ev. nepříznivé (nepříjemné) dopady. Pacient by se v této kapitole měl dozvědět, jaké formy péče jsou obvyklé (doporučované), například že s touto chorobou by měl být přijat na intenzivní a ne standardní lůžka atd. Mohou tak do jisté míry kontrolovat, zda je mu poskytováno to, co je v KDP doporučeno. Jak pracují léky a jaké jsou jejich vedlejší efekty V kapitole je srozumitelně vysvětlen mechanizmus působení podávaných léků, jsou popsány obvyklé vedlejší efekty péče (pacient je připravován na možné nepříjemnosti), jakých činností (včetně požívání určitých nápojů a potravin) se má vyvarovat a podobné informace, jejichž cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro léčbu. Vysvětlení, z jakých důvodů může být léčba měněna Cílem sdělení této kapitoly je informovat pacienta, že ne vždy je při léčbě postupováno stejným způsobem, že léčba může být měněna v důsledku komplikací, v důsledku přítomnosti souběžných chorob, anebo v důsledku jiných individuálních dispozic pacienta (alergie, genetické faktory, nebo anamnesticky zjištěné odchylky, či zkušenosti). Očekávaný výsledek léčby Pacient by měl z této kapitoly zjistit, zda je očekávaným výsledkem péče plné zdraví, nebo život s nějakým konkrétním omezením (hybnosti, smyslů atd.) Kontakty na odborná pracoviště Zde se uvedou kontakty na odborná pracoviště, která se zabývají uvedenou diagnózou. Využitelnost standardu pro koncentraci péče Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 19 z 20

20 Shrnout vlasnosti a parametry standardu, které souvisejí s koncentrací péče (počet případů na počet obyvatel, vybavení atd.) Tyto údaje je však třeba uvést i odpovídajících v jiných kapitolách (kvalifikační a technické předpoklady atd.) Souhrn doporučení týkající se koncentrace péče Uvede se souhrn nejdůležitějších požadavků s hodnocením úrovně klasifikace doporučení (viz kapitola Klasifikace vydaných doporučení). Doporučení v Souhrnu musí být formulována tak, aby splňovala požadavek na možnost samostatného publikování Souhrnů (např. zkrácené verze doporučeného postupu). Formulace doporučení v Souhrnu tedy musí být dostatečně obsahově naplněny tak, aby šly použít i samostatně po vytržení z kontextu dokumentu. Pořadí Doporučení Úroveň 1 Vybraná nejdůležitější, stručně formulovaná doporučení Klasifikace doporučení 2 Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky: Odborné literární odkazy, zahraničí: Odborné literární odkazy prací autorů standardu: Národní referenční centrum Verze osnovy 0.9 Stránka 20 z 20

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE XX NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Miloš Suchý, řešitel projektu Poděkování Metodologie vývoje Národní sady klinických standardů je podporována projektem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více