EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 03.V.2005 C(2005)1324 fin Věc: Státní podpora č. N 323/2004 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy Pane ministře, 1. Postup 1. Dopisem ze dne 14. června 2004, jehož obdržení potvrdil generální sekretariát Evropské komise týž den (SG/A/6491), informovaly orgány České republiky Komisi v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES o výše zmíněném opatření. Oznámení bylo zaevidováno jako státní podpora pod číslem N 323/ Komise vyzvala orgány České republiky k poskytnutí doplňujících informací svými dopisy ze dne 28. července 2004 (D/13282), 29. října 2004 (D/19403) a 14. února 2005 (D/103147). Požadované informace byly obsaženy v dopise ze dne 19. srpna zaevidovaném dne 25. srpna (A/29143), ze dne 14. prosince 2004 zaevidovaném dne 17. prosince 2004 A/39163) a ze dne 14. března 2005 zaevidovaném dne 16. března Kromě toho se ve dnech 2. prosince 2004 a 11. února 2005 uskutečnila setkání mezi útvary Komise a představiteli orgánů České republiky. 2. Popis opatření podpory 2.1 Cíl opatření 3. Cílem oznámeného opatření je usnadnění nákupu kolejových vozidel pro osobní dopravu společností České dráhy (dále jen jako ČD). Za tímto účelem mají orgány České republiky v úmyslu zaručit se za půjčku, kterou ČD poskytne finanční společnost EUROFIMA. Zaručená půjčka se použije výhradně na obměnu současných kolejových vozidel pro osobní dopravu. JUDr. Cyril SVOBODA ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Evropská komise, B-1049 Brusel Belgie. Tel.: (32-2)

2 4. Současná kolejová vozidla ČD pro osobní dopravu jsou výrazně zastaralá a je třeba je zmodernizovat, aby se omezila jejich poruchovost, a naopak se zvýšila jejich provozní spolehlivost a bezpečnost služeb osobní železniční dopravy v České republice. Obměna obecně zlepší celkovou kvalitu služeb poskytovaných cestujícím a přispěje k plnění směrnice 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému 1. Tato směrnice stanoví podmínky, které musejí být splněny, aby bylo dosaženo interoperability týkající se návrhu, konstrukce, zprovoznění, modernizace, obnovy, provozu a údržby infrastruktury a kolejových vozidel. Nová kolejová vozidla přispějí rovněž ke zlepšení ochrany životního prostředí a k přípravě využití interoperability v souladu s uvedenou směrnicí nasazením nových elektrických a třísystémových lokomotiv. Vzhledem k tomu, že účelem nákupu nových kolejových vozidel je pouze obměna stávajících, jež v současné době nejsou schopny poskytnout odpovídající úroveň kvality služeb v zájmu široké veřejnosti, nezvýší však tato nová železniční kolejová vozidla současnou kapacitu. Stará kolejová vozidla, která budou nahrazena novými dopravními prostředky, budou postupně vyřazována z provozu a likvidována. 5. Půjčka bude použita na nákup následujících kolejových vozidel - vozy řady Ampz - vozy řady BmZ - lokomotivy elektrických jednotek řady 471 pro osobní dopravu - třísystémové lokomotivy řady 380 pro osobní dopravu. 6. Dodavatelé železničních kolejových vozidel byli vybráni prostřednictvím nabídkového řízení plně v souladu s povinnostmi týkajícími se postupu při nabídkových řízeních, jak je uvedeno v právních předpisech Společenství Kolejová vozidla budou určena výhradně pro osobní dopravu a jako taková budou schválena (získají licenci) Drážním úřadem, který bude rovněž kontrolovat a sledovat, zda jsou používána k tomuto účelu. Stát se nezaručí za žádný případný úvěr týkající se obchodní oblasti (nákladní doprava). Společnost ČD se v této souvislosti zavázala nepoužívat nová kolejová vozidla pro účely nákladní dopravy. Také tento závazek bude sledován orgány České republiky na základě práv vyplývajících z vlastnictví společnosti, a to prostřednictvím řídícího výboru a dozorčí rady. 8. Průměrné stáří stávajících vozů řady Ampz a Bmz je přibližně 27 let, zatímco stávající elektrické jednotky řady 451 a 452 jsou 36 let staré. Žádost o nákup lokomotiv řady 380 pro dálkovou osobní dopravu je dána nedostatkem vhodných lokomotiv, které by mohly být pro dálkové vlaky používány. Tyto lokomotivy nesplňují požadované rychlostní parametry, jejich průměrné stáří je 25 let, jsou poruchové, mají nízkou výkonnost a vysoké provozní náklady. Žádná z elektrických nebo naftových pohonných jednotek navíc v současnosti nesplňuje 1 2 Úř. věst. L 110, , s. 1. Směrnice 2004/17, Úř. věst. L 134, , s. 1. Tato směrnice musí být provedena do 31. ledna Před provedením uvedené směrnice se použije směrnice Rady 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, Úř. věst. L 199, , s

3 mezní hodnoty hluku stanovené v technických specifikacích pro interoperabilitu uvedených ve směrnici 2001/ Druh a částka podpory, doba trvání, rozpočet 9. Státní záruka bude poskytnuta na pokrytí jistiny úvěru do výše 45 milionů EUR, včetně úroků a poplatků společnosti EUROFIMA. Státní záruka bude platit nejdéle do 31. prosince Záruka pokryje částku odpovídající 95 % z půjčky, zatímco zbývajících 5 % budou hradit ČD z vlastních zdrojů. Vyplývá to z podmínek týkajících se půjčky společnosti EUROFIMA, podle kterých při každém finančním případu (půjčka) musí být vždy 5 % hrazeno z vlastních zdrojů ČD. Společnost ČD zaplatí orgánům České republiky za poskytnutí záruky poplatek, který se bude rovnat 0,5 % ze zaručené částky. Tento poplatek ve výši EUR nezávisí na obchodních faktorech, nýbrž je stanoven v souladu s právními předpisy České republiky 3 a bude splácen formou ročních splátek po dobu trvání záruky. 11. [ ] * 2.3 Příjemce 12. ČD, akciová společnost, jejímž výhradním vlastníkem je stát Česká republika, byla založena 1. ledna 2003 jako jeden ze dvou nástupnických subjektů organizace České dráhy. Druhým subjektem je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Společnost ČD nevyužívá žádný systém státních záruk, na jehož základě by nemohla přivedena k bankrotu. Naopak zcela podléhá českému obchodnímu zákoníku a zákonu o konkurzu a vyrovnání. Je největším provozovatelem na českém železničním trhu a její hlavní obchodní aktivitou je poskytování železničních služeb. 13. Společnost ČD má stabilizované finanční postavení a nemá žádné finanční obtíže. Přestože dluh společnosti za posledních deset jet narostl, nemusí být nutně považován za neudržitelný vzhledem k tomu, že na počátku byl jeho stav velmi nízký. V roce 2002 činil tento dluh 39 % z celkových závazků a podíl celkových dluhů k vlastnímu kapitálu činil 0,6. Má se nicméně za to, že zamýšlené opatření bude rozhodující pro povzbuzení ČD k obměně kolejových vozidel dříve, než by to bylo možné za jiných okolností, vezmou-li se v úvahu potřeby společnosti v oblasti investic. 14. ČD jsou povinny vést oddělené účetnictví pro náklady, tržby a výnosy spojené s činnostmi v oblastech provozování železniční infrastruktury a osobní a nákladní dopravy 4. Kromě toho jsou v rámci odděleného účetnictví povinny vést nezávislé účetnictví pro činnosti hrazené z veřejných fondů a nesmí je přerozdělovat mezi 3 * 4 Zákon č. 368/1992 o správních poplatcích naposledy pozměněn zákonem č. 337/1992 o správě daní a poplatků. Tato povinnost je rovněž stanovena ve smlouvě o úpravě některých práv a povinností v souvislosti s převzetím státní záruky, uzavřené mezi Ministerstvem financí České republiky a Českými drahami. Dôverné informácie Článek 10 zákona č. 77/

4 své ostatní činnosti. Poskytování železničních dopravních služeb a správa železniční infrastruktury jsou účetně odděleny 5. Veřejné dotace na každou z těchto dvou oblastí nesmí být navzájem převáděny. 2.4 Právní základ 15. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu kolejových vozidel. 2.5 Odvětví osobní železniční dopravy v EU 16. Během posledních let došlo k poklesu tržního podílu odvětví osobní železniční dopravy v Evropě. Ačkoliv od roku 1970 vzrostl objem ze 217 miliard osobových kilometrů na 290 miliard v roce 1998, tržní podíl železnic klesl z důvodů velkého nárůstu v automobilové a letecké dopravě z 10 % na 6 %. 17. Výše uvedená skutečnost platí především pro nové členské státy, ve kterých se po podstatném poklesu v dopravě na počátku 90. let 20. století snížil podíl vlakových kilometrů mezi roky 1995 a 2001 o dalších 12 %, a to i přes optimistický hospodářský růst. Toto klesající postavení na trhu, které je výsledkem mnoha faktorů, včetně nárůstu vlastnictví motorových vozidel a omezení objemu výroby v některých odvětvích těžkého průmyslu, znamenalo, že tržby v témže období klesly přibližně o čtvrtinu. Tento vývoj zabránil provozovatelům železnic ve většině nových členských států investovat do obměny kolejových vozidel, jelikož se stal negativní prioritou. 18. Z obecného pohledu to znamená, že vzhledem k tomu, že velká většina evropských vagónů je starší než 25 let, představuje průměrné stáří kolejových vozidel a jejich náhrada pro mnoho evropských provozovatelů železnic výrazný problém. Skutečné tendence evropských provozovatelů železnic k obměně kolejových vozidel nejsou takového rozsahu, že bude moci být dosaženo jejich celkové modernizace, která by nicméně byla zapotřebí za účelem zajištění lepší úrovně služeb a splnění podmínek interoperability. 19. Důsledkem toho vzrůstá nerovnováha mezi druhy osobní dopravy v různých částech Evropské unie. Úspěch silniční a letecké dopravy tak ústí do ještě horšího přetížení, zatímco neschopnost využít plného potenciálu železniční dopravy paradoxně znemožňuje rozvoj reálných alternativ především k dopravě silniční. Tato přetrvávající situace vede k nerovnoměrnému rozložení dopravy, které se projevuje především na hlavních transevropských koridorech a ve městech. 5 V souladu s článkem 6 směrnice 91/440. 4

5 20. Železnice nadále zůstává prostředkem osobní přepravy se značným potenciálem a právě její modernizace je klíčová k dosažení modálního vyrovnání. V této souvislosti se zúčastněné strany v oblasti železnic dohodly na tom, že budou usilovat o nárůst tržního podílu osobní přepravy do roku 2020 ze 6 na 10 % 6. K dosažení tohoto cíle musí být zlepšena produktivita a spolehlivost služeb cestujícím, která nyní nesplňuje očekávání zákazníků. 21. Komise průběžně jedná s cílem podpořit posílení odvětví železniční dopravy. Směrnice 2001/12/ES, 2001/13/ES a 2001/14/ES 7 stanovily konkrétní rámec a zajistily transparentnost pro rozdělování kapacity a systému poplatků infrastruktury. Směrnice 2001/16/ES 8 si klade za cíl především postupné rozšiřování pole působnosti interoperability na celou železniční síť. Sjednocení železničních systémů je založeno na konvergenci technických specifikací za účelem zajištění interoperability mezi kolejovými vozidly a vybavením. Pozměněná směrnice 91/440 9 předpokládá otevření trhu nákladní dopravy a rozšíření oprávnění k přístupu k infrastruktuře. 22. Společná dopravní politika v tomto právním rámci nepřetržitě podporovala činnosti směřující k posílení konkurenceschopnosti železnice, regulaci přístupu k infrastruktuře, zvýšení transparentnosti nákladů, harmonizaci technických norem a pravidel k rozvoji interoperability a investování do vybavení za účelem podpory interoperability, přenesení dopravy ze silnic na železnici a rozvoje infrastruktury Železniční trh České republiky pro osobní dopravu 23. Společnost ČD provozuje téměř veškerou osobní železniční dopravu v České republice. Kromě toho existuje ještě pět železničních podniků s povolením provozovat osobní železniční dopravu, jejichž podíl na trhu je však pouze nepatrný. Z celkového objemu osobových kilometrů poskytují ČD 6 482,7 (99,5 %). Počítáno na cestující obslouží ČD z celkem cestujících (98,7 %). Kromě toho uvedení provozovatelé poskytují své služby pouze místně, zatímco společnost ČD je jediný provozovatel osobní dopravy na dlouhé vzdálenosti. Tyto údaje naznačují, že otevírání trhu má pouze místní charakter a je velice zanedbatelné, a že v současné době neexistuje pro cestující na české železnici žádná hospodářská soutěž v oblasti dálkové dopravy a zanedbatelná hospodářská soutěž na trhu osobní železniční dopravy v České republice vůbec Bílá kniha Komise, strana 27. Úř. věst. L 75, , s. 1, 26 a 29. Úř. věst. L 110, , s. 1. Úř. věst. L 237, , s. 25, změněná směrnicemi 2001/12 a 2004/51, Úř. věst. L 164, , s Viz rozhodnutí Komise č. 170/2004 ze dne 6. října 2004, Pokyny k financování budování soukromých železničních vleček, jejich rozšiřování a opětovné uvedení do provozu, rozhodnutí Komise č. 643/2001 ze dne 19. června 2002, Rakousko, Program pro podporu rozšíření propojení dílčích železničních úseků, Úř. věst. C 178, , s. 20, rozhodnutí č. 308/2002 ze dne 18. září 2002, Německo, Pokyny pro poskytnutí investiční podpory na železniční infrastrukturu v Sasku-Anhaltsku, Úř. věst. C 277, , s. 2. 5

6 3. Zhodnocení opatření 3.1 Použití čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES 24. Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES podpory poskytované v jakékoliv formě členským státem nebo prostřednictvím státních zdrojů, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž zvýhodňováním určitých podniků nebo produkcí určitého zboží, jsou neslučitelné se společným trhem, za předpokladu, že ovlivňují obchod mezi členskými státy, nestanoví-li tato smlouva jinak. 25. Jak je uvedeno v bodě 4 oznámení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě záruk 11, je Komise toho názoru, že samostatná státní záruka není podporou, pokud mimo jiné nepokrývá více než 80 % nesplacené půjčky. Vzhledem k tomu, že v uvedeném případě pokrývá záruka 95 %, není tato podmínka splněna. 26. Státní záruka umožňuje ČD získání výhodnějších finančních podmínek pro úvěr, než jaké by byly v tomto případě běžně dostupné na finančních trzích. Je příznačné, že s přispěním státní záruky může dlužník získat menší sazby a/nebo nabídnout nižší zajištění. Výhoda státní záruky spočívá v tom, že riziko s ní spojené nese stát. Toto nesení rizika státem by mělo být za běžných okolností vynahrazeno přiměřeným poplatkem. V případech, jako je tento, kdy se stát takového poplatku i jen částečně vzdá, vzniká tak nejen prospěch ČD, ale i využití zdrojů státu. ČD tedy získají dvojnásobnou výhodu; finanční podmínky úvěru pro ČD budou výhodnější a za státní záruku nebude muset být uhrazena tržní cena. 27. Vzhledem k tomu, že záruka se vztahuje konkrétně na úvěr ČD, jedná se o selektivní formu podpory. Tato podpora tudíž přímo zvýhodňuje ČD před ostatními konkurenčními provozovateli osobní dopravy. 28. Komise poukazuje na to, že podle ustálené judikatury jakákoliv veřejná finanční podpora, která posiluje postavení podniku v porovnání s ostatními konkurenčními nebo potenciálně konkurenčními podniky na trhu uvnitř Společenství, je považována za faktor ovlivňující trh mezi členskými státy 12. Vzhledem k tomu, že železniční společnosti konkurují ostatním způsobům dopravy, jako například silniční a letecké dopravě, nemůže Komise vyloučit, že opatření podpory neovlivní obchod a nenaruší hospodářskou soutěž, nebo že nevznikne možnost narušení hospodářské soutěže 13. Nelze vyloučit ani to, že by mohlo dojít k postižení hospodářské soutěže v železničním odvětví. Vzhledem k tomu, Úř. věst. C 71, , s. 14. Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. září 1980, C 730/79, Philip Morris, ECR 1980, s a případ T- 298/97 Alzetta a.a. v Commission [2000]ECR II-2319, odstavec 91. Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2001, č. 597/2000 Nizozemí, Régime de subvention des raccordements industriels particuliers aux voies navigables, Úř. věst. C 102,

7 že přístup jak silniční, tak letecké dopravy na trh je plně liberalizován, bude mít veřejné financování, které by mohlo upřednostnit železnici před silniční a leteckou dopravou, tendenci ovlivnit trh mezi členskými státy. Plánované opatření by tudíž mohlo mít vliv na trh mezi členskými státy. 29. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti Komise shledala, že oznámené opatření podpory představuje podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1, a je proto v zásadě zakázáno, pokud by ovšem nebylo považováno za slučitelné se společným trhem na základě kterékoliv z výjimek ustanovených ve Smlouvě. 3.2 Právní základ pro hodnocení 30. Podle výjimek uvedených v článku 73 Smlouvy je považována za slučitelnou se Smlouvou jen taková podpora, která se týká koordinace tuzemské dopravy nebo náhrady poskytování veřejných služeb. Podmínky, podle kterých se může použít první výjimka článku 73, jsou důsledně vyjmenovány v nařízení 1107/ Pokud se jedná o koordinaci dopravy, brala Komise vždy v úvahu, že způsobilé projekty v rámci nařízení 1107/70 jsou spojeny s dodatečnými náklady na užívání infrastruktury. Cílem orgánů České republiky je však poskytnout lepší kvalitu služeb, přičemž tento cíl není přímo spojen s náklady. 32. Zmíněné opatření navíc nemůže být vnímáno jako kompenzace povinností veřejných služeb vzhledem k tomu, že je uděleno na základě nařízení Rady 1191/69 15, což představuje druhý případ výjimky v rámci článku 73. Z těchto důvodů se v tomto případě článek 73 nepoužije. 33. Komise je nicméně toho názoru, že k posouzení zamýšleného opatření je relevantní čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, ve kterém se uvádí, že podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, mohou být slučitelné se společným trhem, pokud taková podpora nepříznivě neovlivní obchodní podmínky v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. 3.3 Slučitelnost podpory s ohledem na čl. 87 odst. 3 písm. c) 34. Komise musí v tomto případě prozkoumat, zda podpora usnadňuje rozvoj určitých hospodářských činností a nemá nepříznivý vliv na podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Při tom může mít na zřeteli charakteristiky a cíle politiky Společenství v železničním odvětví. 35. V tomto ohledu Komise především upozorňuje na to, že výhody poskytnuté společnosti ČD jsou velmi omezené. Společnost ČD platí za úvěr, přestože se jedná o výhodnější úrokovou sazbu než při řádných tržních podmínkách Nařízení Rady 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, Úř. věst. L 130, , s. 1. Nařízení Rady 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, Úř. věst. L 156, , s.1. 7

8 ČD navíc platí cenu za záruku, ačkoli je tato cena nižší než při záruce obchodní. Výhodná úroková sazba spolu s poplatkem za záruku poskytují ČD jen velmi omezené výhody v porovnání s tržní úrokovou sazbou, kterou by ČD platily v případě, že by jim nebyla poskytnuta státní záruka, a dá se předpokládat, že by tato sazba nebyla vyšší než omezené procento z výše úvěru. 36. S ohledem na státní záruky může být celková částka podpory obecně vypočítána následujícím způsobem: subvence představuje rozdíl mezi tržní úrokovou sazbou a sazbou získanou díky státní záruce po odečtení všech uhrazených poplatků 16. V tomto případě bude poplatek činit 0,5 % a bude uhrazen ze strany ČD státu za poskytnutí záruky. [ ] Na základě dostupných informací Komise odhaduje, že celkový peněžní ekvivalent výhody se bude pohybovat přibližně mezi 1 milionem EUR a 1,5 milionem EUR. Výše úvěru je 45 milionů EUR, což je jen malé procento (přibližně 3 %) z obratu ČD, který v roce 2003 činil milionů Kč (přibližně 1,5 miliard EUR). Proto vzhledem k tomu, že i ve srovnání s obratem ČD je celková výše podpory velmi omezena, dá se předpokládat, že pravděpodobný dopad záruky na hospodářskou soutěž bude velmi nízký. 37. Opatření nebude mít žádný dopad na aktivity ČD spojené s nákladní dopravou. Záruka se bude skutečně vztahovat pouze na činnost ČD spojenou s osobní dopravou a orgány České republiky se v tomto ohledu zavázaly. Vzhledem k tomu, že společnost ČD je povinna vést oddělené účetnictví pro náklady, tržby a výnosy spojené s činnostmi v oblastech provozování železniční infrastruktury a osobní a nákladní dopravy, může být tento závazek ověřován českým Drážním úřadem. Komise zdůrazňuje, že v zájmu zaručení naprosté transparentnosti v tomto ohledu musí být náklady na státní záruku zahrnuty do účetnictví za provozování osobní železniční dopravy. Tak dojde k vyloučení křížových dotací týkajících se jiných dopravních činností než těch, které se nyní předpokládají. 38. Komise poukazuje na to, že v současné době neexistují evropské právní předpisy, které by vyzývaly členské státy k otevření trhu pro hospodářskou soutěž tak jako v případě nákladní železniční dopravy. S ohledem na trh v České republice Komise zdůrazňuje, že z celkového objemu milionů osobových kilometrů provozují ČD 6 482,7 (99,5 %). Počítáno na cestující obslouží ČD z celkového počtu (98,7 %). Zatímco teoreticky nelze vyloučit, že hospodářská soutěž v odvětví osobní železniční dopravy by se mohla odehrávat na mezinárodní úrovni, domnívá se Komise, že otevření trhu je v současné době zanedbatelné a jen místní, a že tedy nyní neexistuje téměř žádná hospodářská soutěž. ČD jsou navíc jediným provozovatelem dálkové osobní dopravy. 16 Bod 3.2 oznámení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě záruk. 8

9 Důsledkem toho bude mít z tohoto hlediska navrhované opatření pravděpodobně jen velmi omezený vliv na hospodářskou soutěž. Na druhé straně, v souvislosti s tím, že trh v oblasti nákladní železniční dopravy byl již v mnoha členských státech zpřístupněn a k jeho úplnému otevření v rámci celé Unie dojde od 1. ledna 2007, mělo by podobné opatření v oblasti nákladní dopravy mnohem silnější rušivý účinek. 39. Vzhledem k výše uvedenému poukazuje Komise na to, že výhoda pro příjemce je přísně omezena, a že tudíž opatření bude mít velice omezený vliv na hospodářskou soutěž a obchod v oblasti osobní železniční dopravy, zatímco bude sledovat cíl, který není proti společnému zájmu. 40. S ohledem na intermodální hospodářskou soutěž musí být tento případ posouzen v souvislosti se společnou politikou za účelem podpory železnice. Jak bylo již uvedeno a jak zdůrazňuje Komise ve své Bílé knize evropské dopravní politiky do roku , oživení železniční dopravy je jedním z hlavních cílů společné dopravní politiky. Pokud jde o vnější náklady a zpoplatnění infrastruktury, Komise v této souvislosti poukazuje na nepříznivé postavení železničního odvětví ve srovnání se silniční dopravou. 41. Jedná-li se o trh železniční dopravy v České republice, jsou provozovatelé železnic ve srovnání s provozovateli silnic v nevýhodném konkurenčním postavení. Již totiž platí příslušné poplatky za používání infrastruktury narozdíl od provozovatelů silnic, v jejichž případě je spravedlivý systém ukládání poplatků za užívání silnic a dálnic prostřednictvím elektronického vybírání mýtného teprve připravován a bude v České republice zaveden nejdříve v roce Komise se domnívá, že zamýšlené opatření je v souladu s politikou Komise pro propagaci železnice, a to obzvláště prostřednictvím lepšího využití infrastruktury, maximálního rozvoje transevropských sítí, posílení interoperability a lépe vyhovující nabídky zákazníkům. Taková podpora odvětví nesoucího náklady, které ostatní druhy dopravy (silniční doprava) nenesou, jež je udělována za účelem zachování hospodářské soutěže železnic, provádí společnou politiku udržitelné mobility 18. Berou-li se v úvahu aspekty, jako je životní prostředí, dopravní zácpy a bezpečnost, přispěje opatření k podpoře udržitelného rozvoje a vysoké úrovně ochrany a zlepšení životního prostředí, jelikož vnější náklady železniční dopravy jsou mnohem nižší ve srovnání s ostatními druhy dopravy po silnicích a ve vzduchu. 43. S ohledem na historickou situaci železničních společností a na klesající tržní podíl železniční dopravy se zdá, že bude nutné urychlit proces obměny kolejových vozidel za účelem podpoření železnice a zabezpečení rovné soutěže s Bílá kniha Komise (KOM 2001/370), Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnout. Jak je uvedeno v závěrech zasedání Evropské rady v Gőteborgu, dopravní systém musí být optimalizován, aby splňoval požadavky pro rozšíření a udržitelný rozvoj. Evropská rada na svém zasedání v Göteborgu učinila změnu poměru mezi jednotlivými druhy dopravy stěžejní v rámci strategie udržitelného rozvoje. 9

10 ostatními druhy dopravy. Je třeba vážnějšího a rychlejšího úsilí o modernizaci a/nebo obnovu kolejových vozidel, pokud má být zabráněno tomu, aby železniční doprava v Evropě dále upadala ve srovnání s méně udržitelnými nebo ekologicky méně přijatelnými způsoby dopravy. Proto Komise shledala, že podpora je v tomto případě nezbytná, jelikož nepřítomnost opatření by vážně zdržela a zkomplikovala obnovu vybavení ČD, které je v současné době zastaralé a jak technicky, tak provozně nespolehlivé. Vzhledem ke skutečnosti, že ČD musí zaplatit dluhy, které během posledních deseti let vážně narostly 39 % z celkových finančních závazků ČD tvoří dluhy, je v tomto případě poskytnutí podpory nezbytné k urychlení procesu obměny kolejových vozidel. 44. Komise poukazuje na to, že průměrná životnost nových železničních kolejových vozidel je dlouhá, obecně trvá nejméně 20 let. Opatření navíc nepředstavuje přímou dotaci, protože ČD kupují kolejová vozidla samy s pomocí prostředků vypůjčených na finančním trhu. Opatření vede k dlouhodobému strukturálnímu dopadu na podnikání ČD, které bude pokračovat i po vypršení záruky. Rozdílný přístup Komise v případě obměny kolejových vozidel v železničním odvětví ve srovnání s obměnou mobilního majetku v jiných odvětvích se projevuje v nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům 19. V čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení se jasně uvádí výjimka pro investování do železničních kolejových vozidel, která na rozdíl od investování do ostatních způsobů dopravy není jako taková vyloučena ze způsobů slučitelné pomoci Komise se domnívá, že nová kolejová vozidla mohou přispět a v tomto případě přispějí k dodržení společné politiky posílení interoperability, a to především nákupem nových vícesystémových lokomotiv (schopných provozu pod různým napětím), k bezpečnosti, spolehlivosti a dostupnosti železnice, technické kompatibilitě a ochraně životního prostředí, především pokud jde o emise a akustické charakteristiky. Kromě toho přispěje zamýšlené opatření k modernizaci služeb z hlediska dočasnosti, spolehlivosti a rychlosti. Dále mohou přispět k optimálnímu využití kapacity již existující infrastruktury tím, že nabídnou spolehlivější služby. Poskytnutí spolehlivé služby zákazníkům je jediný způsob, jak získat jejich důvěru. Navržením zamýšleného opatření se orgány České republiky zasazují o to, aby kvalita služeb byla podstatně zlepšena. Vzhledem k tomu, že obměna kolejových vozidel je nezbytnou součástí politiky rozvoje železničního odvětví, domnívá se Komise, že zamýšlené opatření není v rozporu se společným zájmem. 46. Následkem toho došla Komise k závěru, že účinky podpory jsou velmi omezené, a že navrhované opatření je navíc ve společném zájmu vzhledem k obecnému cíli evropské železniční politiky revitalizovat železniční odvětví Úř. věst. L 10, , s. 33. Čl. 4 odst. 5 uvádí, že v oblasti dopravy, vyjma železniční vozový park, nelze dopravní prostředky a zařízení zahrnout do způsobilých nákladů. 10

11 47. V hodnocení tohoto případu přihlížela Komise především k následujícím prvkům: podpora je poskytována ve formě záruky, tato záruka se nevztahuje na celý úvěr, úvěr tvoří jen malou částku ve srovnání s celkovým obratem příjemce, záruka poskytuje příjemci celkovou výhodu, která může být přibližně odhadnuta maximálně na 1,5 milionů EUR, záruka se vztahuje pouze na nákup kolejových vozidel pro osobní dopravu, příjemce hradí poplatek za záruku, příjemce je povinen vést oddělené účetnictví pro činnosti v oblastech provozování osobní a nákladní železniční dopravy za účelem zamezení vzniku křížových dotací, příjemce by vzhledem ke své finanční situaci mohl získat úvěr na trhu i bez státní záruky a konečně opatření nepovede ke zvýšení kapacity ve vztahu k lokomotivám a vagónům určeným pro osobní dopravu. 48. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem se Komise domnívá, že navrhované opatření kladně přispěje k rozvoji určitých hospodářských činností a nebude mít nepříznivý vliv na obchodní podmínky v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES. 49. Konečně Komise poukazuje na to, že kontrola státní podpory může hrát zásadní úlohu ve vytváření takového železničního průmyslu, který je konkurenceschopný a má možnost účinně poskytovat vysoce kvalitní služby. Z tohoto důvodu navrhne Komise rámec týkající se veřejného financování železničních společností, který bude postaven na zásadách transparentnosti, nediskriminace a proporcionality, přičemž vezme v úvahu hlavní cíle evropské dopravní politiky. Osobní železniční doprava potřebuje rovněž jasná pravidla týkající se státní podpory, která by vzala v úvahu charakteristické rysy této činnosti. Toto šetření bude zahrnovat mimo jiné financování kolejových vozidel. Komise bude v tomto ohledu vyžadovat záruky, které zabrání udělování takových podpor, které by se týkaly odlišných činností železniční dopravy. 11

12 4. Rozhodnutí Komise proto rozhodla: - považovat oznámené opatření podpory za slučitelné se Smlouvou o ES a nevznášet námitky. Pokud by tento dopis obsahoval důvěrné informace, které nesmějí být zveřejněny, je nezbytné o tom informovat Komisi, a to ve lhůtě čtrnácti pracovních dní ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise neobdrží ve stanovené lhůtě odůvodněnou žádost, bude mít za to, že souhlasíte se sdělením informací třetím osobám a se zveřejněním celého znění dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce Tato žádost musí být poslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: European Commission Directorate-General for Energy & Transport Directorate A Rue De Mot/De Motstraat 28 B-1040 Brussels Fax No.: 0032 (0) S úctou, Za Komisi Jacques Barrot místopředseda 12

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží EVROPSKÁ KOMISE Brussels, 10-VIII-2007 K (2007) 3935 Věc: Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží Vážený pane, 1. Postup Dopisem ze

Více

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury.

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.1.2009 K(2008) 8905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 307/2008 Česká republika Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1) Dne

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Č.j.: VP/S 63/ V Brně dne 21. dubna 2004

Č.j.: VP/S 63/ V Brně dne 21. dubna 2004 Č.j.: VP/S 63/04-160 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 3. 2004 na základě žádosti Finančního úřadu v Ostrově, č.j. 15067/04/129970 ze dne

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní Věc: Státní podpora č. N 302/2005 Česká republika Pane ministře, 1. Postup Prodej akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, poskytující

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES. ze dne 26. července 2000,

SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES. ze dne 26. července 2000, SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES ze dne 26. července 2000, pozměňující směrnici 80/723/EHS o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a orgány veřejné moci KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ

SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ Rada ES - se zřetelem na: SMĚRNICE RADY 91/440/EHS Z 29. ČERVENCE 1991 O ROZVOJI ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ - - Smlouvu o ustavení EHS, zejména čl. 75, - - návrh Komise; - - názor Evropského parlamentu; - -

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 260 Vládní návrh na vydání zákona, o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 564/2005 Česká republika Podpora ke kompenzaci ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi mezi Ústím

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období 1261 Vládní návrh na vydání zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Konečné znění z 29. 11. 2007 COCOF 07/0037/03-CS EVROPSKÁ KOMISE POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV, KTERÉ SE POUŽIJÍ PRO VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PŘÍPADĚ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby 1

Oznámení informací o zadání veřejné zakázky na služby 1 Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu Oznámení informací o zadání

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Polské republice povoluje nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst.

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final. Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 20.8.2015 C(2015) 5982 final Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA.42107 (2015/N) Nákup plemenných zvířat Vážený pane ministře, Evropská komise (dále jen Komise

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Č.j.: VP/S 83/ V Brně dne 19. srpna 2003

Č.j.: VP/S 83/ V Brně dne 19. srpna 2003 Č.j.: VP/S 83/03-160 V Brně dne 19. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 16. 6. 2003 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění, ve spojení

Více