Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)"

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová

2 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná a ţe jsem v práci neporušila autorská práce (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným pouţitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov dne podpis

4 Resumé Předmětem bakalářská práce je analýza běţných účtů pro fyzické osoby u vybraných bank, kterými jsou Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. Analýza je prováděna na základě stanovených kritérií. Dle zjištěných skutečností obsahuje návrh a vyhodnocení nejlepší varianty výběru běţného účtu pro fyzické osoby- občany. Summary The goal of this thesis is an analysis of current accounts for individuals in selected banks, which are Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. The analysis is performed on the basis of established criteria. On the basis of the findings include the design and evaluation of the best options to select the current account for individuals.

5 Obsah Úvod Historie Historie bankovnictví na našem území Historie bankovních sluţeb Historie elektronického bankovnictví Historie běţného účtu Historie platebních karet Historie bankomatů Vývoj bankovních sluţeb po roce Běžný účet Hotovostní platební styk Bezhotovostní platební styk Tuzemský bezhotovostní platební styk Zahraniční bezhotovostní platební styk Zaloţení běţného účtu Zrušení běţného účtu Typy účtů Sluţby vázané na běţný účet Kontokorent Platební karta Přímé bankovnictví Telebanking GSM banking WAP banking Internet banking

6 2.7.5 Home banking Bankovní a cestovní šeky Nabídka běžných účtů u vybraných bank - Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s Česká spořitelna, a.s Nabídka běţných účtů ČS Komerční banka, a.s Nabídka běţných účtů Komerční banky Československá obchodní banka, a.s Nabídka běţných účtů u ČSOB Porovnání vybraných běžných účtů Metody výpočtu úroků na běţných účtech Zůstatkový způsob výpočtu Postupný způsob Zpětný způsob Výhody a nevýhody běţných účtů Srovnání běţných účtů u vybraných bank Kontokorent Úroky Poplatky za sluţby Shrnutí SWOT analýza Závěr Použité zkratky Použitá literatura Seznam obrázků

7 Seznam grafů Seznam tabulek Seznam schémat Seznam příloh

8 Úvod Sluţby poskytované v oblasti bankovnictví jsou nedílnou součástí kaţdého člověka a obklopují nás ze všech stran. Základní sluţbou, které banky poskytují je zřízení a vedení běţných účtů. Z tohoto důvodu jsem se pokusila objasnit problematiku běţného účtu, který je nutností dnešní doby. I přes skutečnost, ţe se běţný účet stal samozřejmostí kaţdé osoby, je zahalen mnohými skutečnostmi, kterými, ne kaţdý, dokáţe porozumět. Proto bych ráda v následujících kapitolách seznámila čtenáře s běţným účtem jako s hlavním produktem, který banky nabízejí. Banky poskytují několik druhů účtů, které dokáţou uspokojit běţné i velmi náročné klienty. Pojem běţný účet jiţ v dnešní době poněkud zaniká, jelikoţ bankovní instituty tento produkt nabízejí ve formě balíčků sluţeb, které samotné vedení a správu běţného účtu doplňují. Jedná se např. o korent, platební karty, různé druhy pojištění aj. Kaţdý kdo si chce zaloţit běţný účet, by si měl především uvědomit, v jakém rozsahu ho chce vyuţívat s ohledem na poskytované sluţby. Platí, ţe čím více sluţeb klient vyuţívá, tím více poplatků bude muset strpět a platit. Proto je velice důleţité analyzovat své poţadavky a vybrat si správný balíček sluţeb s produkty, který opravdu vyuţije. Nemálo důleţité je také výběr samotné banky. V úvodní části práce si dovolím seznámit čtenáře s historií a vývojem bankovních sluţeb a samotného bankovnictví, dále s hlavními pojmy, se kterými se v rámci běţného účtu můţe setkat a v neposlední řadě o působení bankovních domů na našem území s ohledem na historii, kde bude vyuţita statistická metoda časových řad. Dále se pokusím vyhodnotit nabídku tří významných bank působících na územní České Republiky, kterými jsou Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s. Tyto banky byly vybrány, jelikoţ jsou si navzájem největšími konkurenty s velkým mnoţstvím klientů. Cílem práce bude srovnání a analýza tří vybraných osobních účtů, které poskytují výše popsané banky, zakončené doporučením nejlepší varianty pro fyzickou osobu - občana, nestudenta. V závěru práce budou popsány výhody a nevýhody běţných účtů, SWOT analýza a v neposlední řadě samotné vyhodnocení vybraných aspektů

9 Doufám, ţe tato práce dokáţe čtenářům prohloubit informace ohledně této problematiky a moţná i pomůţe pochopit určité pojmy spojené s vybraným tématem. Práce obsahuje vlastní úvahy a vyhodnocení modelového příkladu

10 1 Historie ˮ Od počátku 90. let bylo, a do dnešní doby je bankovnictví oblastí velmi dynamického rozvoje. Od poloviny 90. let začíná vzrůstat důraz na kvalitu bankovních sluţeb a zejména na rozvoj funkcí bankovního systému. V důsledku toho je aktuální otázkou optimalizace struktury bankovnictví jednotlivých bank i nabídka produktů a sluţeb Historie bankovnictví na našem území Po druhé světové válce byla zaloţena Státní banka československá, která byla bankou centrální a emisní. Státní banku československou doplnily další banky, a to: Československá obchodní banka (banka pro zahraniční obchod); Česká a Slovenská státní spořitelna (banka občanů); Ţivnostenská banka (banka směnárenského a platebního styku); Investiční banka. Všechny vyjmenované banky byly řízeny direktivně Státní bankou československou. Do roku 1990 byl u nás bankovní sektor jednoúrovňový s výrazným monopolem Státní banky Československé. Přechodem na trţní hospodářství vznikla potřeba přeměnit bankovní sektor na konkurující si podnikatelské subjekty a oddělit centrální banku jako nástroj státu k regulaci tohoto trhu. Ne náhodou byl proto vznik nového bankovního systému jedním z prvních významných porevolučních kroků (bez fungujícího trhu peněz trţní hospodářství nemůţe existovat). 2 V roce 1993, kdy se rozpadlo Československo, vznikla v České republice Česká národní banka, která byla centrální bankou. 1.2 Historie bankovních služeb V minulosti měly banky stále produkty, které neměly zájem nějakým způsobem měnit či inovovat. Klienti měli velice malý výběr v produktech. Hlavní roli zde hrála především tradice, která byla pokryta pouze na sporoţirový účet a vkladní kníţku. Dalším produktem bylo poskytování úvěrů. 1 ŠENKÝŘOVÁ, B.: Bankovnictví I. : učebnice. Grada Publishing, spol. s r.o., Praha, 1997, str ŠVARCOVÁ, J.: Ekonomie: struční přehled. CEED, Zlín, 2005, str

11 V dnešní době je situace opačná. Banky poskytují další sluţby, jako například: pojištění; s moţností internetu přichází elektronické bankovnictví; investice do cenných papírů; a jiné Historie elektronického bankovnictví V 90. letech 20. století a na přelomu století začaly některé banky nabízet svým klientům jako alternativu ke klasickému platebnímu styku různé formy elektronického, neboli přímého, bankovnictví. Tyto formy platebního styku si získaly oblibu zejména u firemní klientely a u mladší populace. Důleţitým faktorem pro jejich rozšíření v České republice je rozšíření internetu a přímo masivní vyuţívání mobilních telefonů. Sluţby elektronického bankovnictví v posledních letech přestaly být doménou jedné nebo několika vybraných bank a stávají se všeobecně poskytovaným standardem. Pojem elektronické bankovnictví se vytvořil v závislosti na distribučních kanálech, kterými banky umoţňují svým klientům provádění platebního styku, popř. vyuţívání jiných sluţeb nebo na způsobu pouţití daného platebního prostředku. ˮ Historie běžného účtu Jak kaţdý ví, běţný účet je jedním z nejzákladnějších produktů, které banka poskytuje. V dřívější době se běţný účet pouţíval jako nástroj k provádění platebního styku. Nyní si klienti mohou zřídit k tomuto produktu další přídavné sluţby, jde tedy o jakýsi balíček sluţeb Historie platebních karet První kreditní kartu (v této době byly všechny karty označovány jako kreditní) vydala v roce 1914 americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company. Byla z plechu a zákazníci ji vyuţívali k telefonování a posílání telegramů bez okamţitého placení. Ve čtyřicátých letech 20. století velké obchodní domy (např. Gimbel s) vydávaly platební karty, které sebou přinášely dlouhodobý úvěr s úrokovou sazbou. 3 Hartlová, V. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. Fortuna, Praha, 2004, str

12 Avšak revoluční byla padesátá léta 20. století, kdy společnost Diners Club International, v čele s F. Mc. Namarou, vydala svým členům klubu úvěrovou kartu ( Charge Card), se kterou mohli platit v různých restauracích za občerstvení a jídlo. V polovině šedesátých let 20. století byly karty spjaty především s vyšší vrstvou americké společnosti. Postupně se tato situace změnila se vznikem prví bankovní platební karty, kterou vydala v New Yourku banka The Franklin National Bank Historie bankomatů První bankomat byl instalován v britské bance Barclays v roce Tento fakt byl podstatnou změnou v oblasti samoobsluţných platebních terminálů (změna vzhledu i rozsah poskytovaných funkcí). První terminály slouţily jako takříkajíc nezvyklý způsob, kterým se klientela dostávala ke svým penězům. Dnes je bankomat (také ATM Automated Teller Machine) nejrozšířenějším prostředkem pro výdej hotovostních peněz. Bankám klesly výdaje na pracovní místa. Dnešní bankomat nabízí velký počet sluţeb po celý den. Oblibou dnešní doby jsou bezhotovostní transakce a tzv. plastové peníze, avšak odborníci se shodují, ţe hotové peníze budou i v rozvinutém světě hrát významnou roli nejméně další dvě desetiletí. 1.3 Vývoj bankovních služeb po roce 2000 S novým tisíciletím přichází nový rozvoj elektronického bankovnictví, kterým se sniţují obchodní rizika, sniţují se náklady a zvyšuje se efektivnost. Dále se bankovní domy zaměřují na pojištění nebo také bankopojištění. Prolínají se tedy produkty bankovních subjektů a nebankovních. Obchodní banky pojišťovací sluţby poskytují, jelikoţ mají snahu zajistit primární finanční zdroje, omezují rizika bank, posilují rentabilitu a zvyšují svoji konkurenceschopnost. Termínované obchody ve svém rozvoji jistě byly ovlivněny snahou o omezení jistých rizik, které byly způsobeny kolísáním měnových kurzů, úroků a obchodních rizik. Oblasti obsluhy drobných klientů je věnována větší pozornost za účelem získání primárních zdrojů a postavení na trhu. Sniţují se hotovostní operace, jelikoţ sebou přináší vysoké náklady a jistá rizika při manipulaci a zpracování

13 1.4 Časové řady banky působící na území ČR Tabulka č. 1 Počet bank působících na našem území v historických datech Datum Počet bank působících v ČR Datum Počet bank působících v ČR Zdroj: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Počet bank podle vlastnictví [online]

14 Graf č. 1 Vývoj bank dle počtu poboček na území ČR v jednotlivých letech Ve výše uvedeném grafu můţeme zjistit, ţe nejvíce bankovních institucí sídlilo na našem území v letech 1993 aţ Po roce 1996 banky sniţovali své stavy a křivka nám kolísá aţ do roku 2003, kdy můţeme zaznamenat malý vzrůst aţ do dnešní doby

15 2 Běžný účet Běţný účet je základním bankovním produktem, který banky nabízejí. Slouţí ke správě financí. ˮ Běţný účet je chronologicky vedený záznam o vzájemných peněţních pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou. Obchodní zákoník, kde je problematika běţného účtu upravena, charakterizuje běţný účet jako účet platebního styku. Vyplývá to ze skutečnosti, ţe na těchto účtech jsou ukládány peněţní prostředky, které nemají slouţit k vytvoření úspor, ale od nichţ jejich majitel očekává, ţe budou kdykoli pohotově k placení. Proto se také o peněţních prostředcích na běţných účtech hovoří jako o vkladech na viděnou. 4 Jeho hlavním účelem je umoţnit hospodaření s peněţními prostředky prostřednictvím některého z bankovních domů. Slouţí nejen ke skladování peněz, ale především ke snadnější manipulaci s penězi. V dnešní době se bez běţného účtu nedokáţeme obejít. Téměř kaţdý zaměstnavatel poţaduje k výplatě peněz číslo účtu. Je velmi důleţité vybrat si správnou banku, jelikoţ změna není jednoduchou cestou. Samostatný běţný účet v dnešní době téměř neexistuje. Většinou banka nabízí, které obsahuje balíček sluţeb. Jde o nadstandardní sluţby, které se odvíjejí v závislosti na jejich ceně. Jedná se o debetní kartu, zvýhodněné úročení, výběr z bankomatu zdarma apod. Standardem všech účtů je oblast přímého bankovnictví (telebanking, GSM banking, internet banking a homebanking). V případě měsíčního paušálu je dobré si vše dobře spočítat, ne vţdy jsou tyto balíčky výhodné. Hlavním úkolem běţného účtu je zabezpečení bezhotovostního a hotovostního platebního styku. Platební styk lze provádět základními způsoby: Výběr hotovosti z bankomatu či na přepáţce v bance (hotovostní platební styk); platba kartou při nákupu u obchodníků (bezhotovostní platební styk); bezhotovostní převod na jiný účet (bezhotovostní platební styk). 4 ŠENKÝŘOVÁ, B.: Bankovnictví I. : učebnice. Grada Publishing, spol. s r.o., Praha, 1997, str

16 Banky nabízejí jiné běžné účty pro občany a jiné pro firmy: Občan je fyzická osoba, která nepodniká; firma je právnická osoba (často odlišována podle velikosti). Můţeme si však pod tímto pojmem představit také drobnější podnikatele, společenství vlastníků bytových jednotek, neziskové organizace, bytová druţstva a jiné. 2.1 Hotovostní platební styk Platby v hotovosti jsou nejstarší a nejvíce rozšířeným platebním stykem na světě. Hotovostní operace je jakákoliv platební transakce, při které je pouţito peněţní hotovosti - platidla. Hotovostní operace lze provádět: příjmem nebo výdejem hotovosti na pokladně; příjmem nebo výdejem hotovosti pomocí bankomatů. 2.2 Bezhotovostní platební styk Bezhotovostní operace je jakákoliv platební transakce za pomocí převodu na běţný účet. Bezhotovostní peníze mají nemateriální podobu. Existují pouze ve formě zápisů na účtech. ˮ5 Formy bezhotovostního styku: Úhradová - jedná se o platby z příkazu plátce. Inkasní - jedná se o platby z příkazu příjemce Tuzemský bezhotovostní platební styk Příkaz k úhradě - vystavuje dluţník. Přikazuje bance, aby ze svého účtu poskytla finanční prostředky na jiný účet. Příkaz k inkasu - vystavuje věřitel, který má písemné povolení od dluţníka, ţe si smí z dluţníkova účtu sám převést dluţnou částku. Toto písemné povolení dává dluţník své bance při podpisu smlouvy o vedení účtu, aby banka věděla, kdo má toto inkaso povoleno. Z uvedeného popisu je vidět, ţe inkaso je mnohem méně pouţívanou formou 5 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava, a kol. Bankovnictví I. : učebnice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN

17 bezhotovostního styku (protoţe je těţké najít firmu, které se dá věřit, ţe si vezme z účtu jen to, na co má nárok). Hromadný příkaz k úhradě - slouţí k více platbám z jednoho účtu v jeden den směrovaným různým příjemcům (resp. na různé účty). Trvalý příkaz k platbě SIPO - SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouţí k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, ţivotních i jiných pojistek atd. Trvalý příkaz k úhradě - je obdobou jednorázového příkazu k úhradě s tím rozdílem, ţe dluţník dá své bance dlouhodobý příkaz, aby platila pravidelně (např. měsíčně) určité částky věřiteli. Trvalý příkaz k inkasu - je obdobou jednorázového příkazu k inkasu. Věřitel dá dlouhodobý pokyn bance, ať mu z dluţníkova účtu pravidelně posílá určitou částku Zahraniční bezhotovostní platební styk Dokumentární instrumenty platba formou dokumentárního inkasa nebo dokumentárního akreditivu. Jsou to platební instrumenty, kdy ke smluvnímu vztahu dodavatele a odběratele přistupují i jejich banky (tzn. ţe v kaţdém státě je jeden z obchodních subjektů a jeho banka). 6 Dokumentární inkaso banka dodavatele vyřídí vydání dokladů bance odběratele, které opravňuje odběratele nakládat s dodaným zboţí za podmínky, ţe byla zaplacena sjednaná částka. Dokumentární akreditiv je bezpečnější neţ dokumentární inkaso. Odběratel se písemně zaváţe, ţe poskytne dodavateli plnění (peníze, směnku), pokud dodavatel splní ujednané podmínky. Nedokumentární instrumenty platba hladký plat a směnečný aval. Tyto nástroje však nepokrývají rizika obchodu tak jako nástroje dokumentární. ˮ6 Hladký plat úhrada do jiné banky na jiném území neţ je Česká republika (de facto příkaz k úhradě). 6 ŠVARCOVÁ, J.: Ekonomie: struční přehled. CEED, Zlín, str

18 Směnečný aval za platbu ručí tzv. Aval, který při nezaplacení dluţné částky platí věřiteli za dluţníka (v případě, ţe to věřitel poţaduje). Hlavní náležitosti formulářů sloužící k bezhotovostním platbám: ˮ Číslo bankovního spojení plátce a příjemce číslo bankovního spojení je konstruováno tak, aby se neopakovalo a nedošlo k záměně s číslem účtu jiného klienta u téţe či jiné banky. Banka je dále povinna svým klientům sdělit svůj identifikační kód, neboť bez něj není moţné platbu zaúčtovat. ˮ7 Variabilní symbol maximálně desetimístní znak, který představuje identifikaci platby pro účastníky platebního styku (zpravidla se jedná o číslo faktury). ˮ8 Specifický symbol je uváděn, dohodne-li se klient na jeho pouţívání s bankou (např. u plateb klientů České spořitelny, a.s., je jím číslo sporoţirového účtu). ˮ8 Konstantní symbol maximálně desetimístní znak, který se člení na šestimístný znak pro zvláštní dispozice (např. rezervace či blokace prostředků a čtyřmístný znak, který vymezuje ekonomický charakter platby a způsob placení nebo zúčtování. ˮ8 2.3 Založení běžného účtu Běţný účet je moţné zřídit pouze písemně, a to Smlouvou o zřízení a vedení běţného účtu. Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu obsahuje: identifikace banky; identifikace majitele účtu; měna, ve které je účet veden; den, ke kterému se běţný účet zřizuje; číslo účtu; jakým způsobem můţe klient s finančními prostředky manipulovat; vymezení platebních prostředků, které klient můţe pouţívat; odkaz na obchodní podmínky; aktuální sazebník; 7 JIRKŮVKOVÁ, M.: Banky, bankovní služby, burza. Iuridica Brunensia, Moravská obchodní společnost Brno s.r.o., Brno, 1995, str KIPIELOVÁ, I.: Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. Fortuna, Praha, 1995, str

19 podpisový vzor v příloze jako formulář. Na poslední bod bych se ráda více zaměřila, jelikoţ podpisový vzor je velice důleţitou součástí smlouvy. Tento vzor slouţí pro kontrolu prováděných pokynů a operací, které poţaduje klient od banky. Podpisový vzor se vţdy musí shodovat s podpisem například na příkazu k úhradě na přepáţce či pomocí sběrného koše. V případě neshodnosti, nebude příkaz proveden. Základní podmínkou zaloţení běţného účtu je dosaţení věku 18 let, pokud se nejedná o specifické produkty, například o Studentský účet, z nichţ některé lze uzavřít jiţ od 15 let, ovšem s podmínkou přítomnosti zákonného zástupce. Fyzické osoby předkládají: V případě občanů České republiky: Občanský průkaz; další doklad o totoţnosti (kartička pojištěnce, rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz). V případě cizinců: Cestovní pas; další doklad. Právnické osoby předkládají: V případě firmy: Výpis z Obchodního rejstříku; občanský průkaz. V případě fyzické osoby podnikatele: Ţivnostenský list, koncesní listinu nebo ţádost o přidělení IČO; občanský průkaz. Studenti předkládají: Občanský průkaz; další doklad o totoţnosti (kartička pojištěnce, rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz); v případě dosaţení věku 19 let i potvrzení o studiu

20 2.4 Zrušení běžného účtu Zrušení můţe být provedeno pouze písemnou výpovědí smlouvy o běţném účtu. Spolu s výpovědí musí klient bance odevzdat platební karty, šeky apod. Účet můţe zrušit pouze majitel účtu, nebo osoba, která je pověřena zrušením na základě plné moci. Varianty zrušení běžného účtu: výpověď klienta; výpověď banky; dohodou klienta a banky; uplynutím doby, po kterou byl účet zřízen; splněním účelu, pro který byl účet zřízen. 2.5 Typy účtů Klasický běžný účet účet, který slouţí především ke snadnější hotovostní i bezhotovostní správě, manipulaci a hospodaření s finančními prostředky (převody, platby, vklady). Inteligentní účet účet, který automaticky převádí finanční prostředky podle nastavených kritérií (např. za účelem vyššího úročení vkladů nad stanovený limit). Devizový účet účet, který je veden v cizí měně, většinou vyuţívaný pro časté zahraniční transakce (např. příjmy ze zahraničí). Vkladový účet, Spořící účet - účet který slouţí nejčastěji ke spoření nebo ukládání dočasně volných finančních prostředků s vyšším úročením. Úvěrový účet účet, na kterém banka eviduje stav poskytnutého úvěru. 2.6 Služby vázané na běžný účet Kontokorent Kontokorent, si klient můţe sjednat k běţnému účtu. Tato sluţba dovoluje majiteli běţného účtu čerpat peníze i v případě, ţe na účtu nemá dostatek finančních prostředků. Klient v takovém případě jde do mínusu a banka mu peněţní prostředky půjčuje. Běţný účet, ke kterému je sjednán korent se nazývá korentní účet

21 Specifikem v korentu je úvěrový limit, nebo také maximální částka, kterou banka poskytne svému klientovi. Klient za takto vypůjčené peníze platí úrokem a jsou zde stanoveny poplatky za sjednání a vedení korentu. U korentu není stanovena pevná splátka, ale klient ji musí (zpravidla jednou ročně) splatit, svůj účet musí vyrovnat do plusové hodnoty. Po té můţe opět korentní úvěr vyuţívat, pokud není korent časově omezen. Jak vyplývá z výše popsaného, jedná se o krátkodobý a neúčelový úvěr, který je nejvíce oblíbený u klientů a také nejvíce vyuţívaný. Tento úvěr patří mezi nezajištěné úvěry, proto je s ním spjata větší úroková míra a někdy se platí i poplatek z nevyuţité částky přečerpání účtu. Kontokorent je vyuţíván jak fyzickými, tak i právnickými osobami Platební karta Platební karta je malá, většinou plastová karta s identifikačními údaji. Na kartě je vidět např. jméno a příjmení, čip, magnetický prouţek, podpis a další. Platební kartou je moţné platit u obchodníků za účelem nákupu zboţí či sluţeb, ale také 24 hodin denně vybírat z bankomatů tuzemských i zahraničních. Mezi nejznámější mezinárodní kartové systémy patří VISA, MasterCard, American Express a Dinners Club Druhy platebních karet: debetní karta; platební karta; charge karta; nákupní úvěrová karta. Debetní karta Nejvíce rozšířený typ platební karty, jelikoţ je poskytována automaticky při uzavření smlouvy o běţném účtu. Umoţňuje výběry hotovostí v bankomatech a platby za zboţí a sluţby u obchodníků prostřednictvím platebního terminálu. Veškeré transakce za pomoci debetní karty mohou být uskutečněny pouze do výše zůstatku na účtu. Nová sluţba, kterou mohou klienti vyuţít je tzv. cash-back (peníze zpátky), kdy si při platbě kartou v obchodě zákazník můţe vybrat i menší částku v hotovosti, aniţ by

22 musel jít vybírat do bankomatu. Zákazníci mohou vybírat v obchodní síti prodejen Albert, u čerpacích stanic Čepro EuroOil, ve většině prodejen řetězce COOP, v řetězcích Spar a Globus, nebo prostě na kterémkoliv místě označeném nálepkou CashBack. Kreditní karta Na první pohled se můţe zdát, ţe se jedná o jakoukoliv jinou platební kartou, jelikoţ umoţňuje stejně jako karta debetní výběry z bankomatů a platby v obchodech za zboţí a sluţby. Odlišností je, ţe klient platí půjčenými penězi. Drţiteli této karty byl schválen úvěrový limit, který je oprávněn čerpat. Výhodou je zde lhůta splacení, která je bezúročná, dle podmínek banky. Jelikoţ se jedná stejně jako o korent o nezajištěný typ úvěru, jsou zde vyšší úrokové sazby. Tuto sluţbu však vyuţívá velké mnoţství klientů, jelikoţ se jedná o jednu z nejdostupnějších typů úvěru. Charge karta Tento typ karet je vydáván bankovními i nebankovními subjekty. Nabízejí aţ dvouměsíční bezúročné období. Rozdílem je zde fakt, ţe splatit musí klient vţdy celou částku. Vydání karty bývá většinou zdarma, ale platí se z pravidla roční poplatek. Nákupní úvěrová karta Kreditní karty, které vydávají nebankovní instituce Náležitosti platebních karet V současné době jsou platební karty plastické o rozměrech daných normou ISO Tyto normy jsou 85,6 mm 54 mm délky a 0,76 mm šířky. Vzhled, fyzikální vlastnosti i obsahové náleţitosti jsou mezinárodně standardizovány

23 Tabulka č.2 Náležitosti platební karty Označení vydavatele Název a logo příslušné banky Číslo platební karty numerických hodnot (2 znaky druh karty, 5 znaků identifikace vydávající banky, zbytek identifikace drţitele) Část čísla BIN Platnost platební karty Jméno drţitele Podpisový prouţek 4 znaky čísla BIN (Bank Identifikation Number). Jedná se o číslo přidělené karetní asociací dané bance. Udání začátku a konce platnosti nebo jen konce platnosti. Maximálně 27 znaků, u sluţebních karet i název podniku Vzor podpisu drţitele karty, obvykle na zadní straně. Jako příklad zde vyobrazuji platební kartu Visa Gold, na které jsou patrné náleţitosti. Obrázek č. 1 Náležitosti platební karety Embosované číslo karty Název a logo banky Název, logo a ochranný hologram karetní asociace BIN Embosované jméno držitele Embosované období platnosti Embosovaný ochranný prvek letící V ˮ

24 2.7 Přímé bankovnictví Jde o elektronickou komunikaci mezi bankou a klientem. Umoţňuje klientovi zpravovat své záleţitosti, aniţ by musel zavítat do banky. Operace na účtu provádí klient dle dostupných technických zařízení, a to kdykoliv, coţ je pro klienta velkou výhodou. Banka má na této sluţbě také své výhody, jelikoţ zaměstnanci banky nemusí obsluhovat zákazníky na přepáţce. Banka má tedy niţší náklady. Banky nabízí širokou škálu produktů. Veškeré sluţby se uskutečňují pomocí telefonu, počítače nebo internetu. Patří sem: telebanking; GSM banking; WAP banking; internetbanking; homebanking. V následujících řádcích mi, prosím, dovolte objasnit výše popsané produkty Telebanking Princip této sluţby spočívá v tom, ţe prostřednictvím telefonu spravuje klient svůj účet. Zde lze získávat informace o produktech, o aktuálním zůstatku na účtu, klient můţe zadávat příkazy k úhradě či inkasu, trvalé příkazy, a jiné. Klient zavolá na linku telefonního bankovnictví (u většiny bank je hovor bezplatný), na lince se prokáţe svým identifikačním číslem a číslem PIN. Klient komunikuje s automatickým hlasovým systémem nebo s telefonním bankéřem, závisí to na poskytovateli sluţby GSM banking Jsou dva druhy, jak tuto službu spravovat: SIM Toolkit; SMS banking. SIM Toolkit banka do mobilního telefonu klienta (na SIM kartu) nahraje vlastní bankovní aplikaci. V případě ztráty nebo odcizení telefonu se klient nemusí bát, jelikoţ je SIM karta zašifrována a nelze z ní získat ţádné údaje

25 Přístup k aplikaci je chráněn PINem, který se nazývá BPIN. Po přihlášení klient listuje v seznamu sluţeb, pomocí kterých spravuje svůj účet. Ke konci obdrţí informaci o vybrané sluţbě (formou u nebo sms zprávy). SMS banking Komunikace probíhá pouze prostřednictvím SMS zpráv. Banka k této aplikaci vydá autentizační kalkulátor, s jehoţ pomocí je vygenerován speciální kód, který klient vloţí do struktury SMS zprávy. SMS zprávy musí být posílány ve formátu daném bankou. Zadávání tedy vyţaduje velkou pozornost WAP banking Sluţba, která klienta spojí s účtem pomocí mobilního telefonu, který je vybaven technologií WAP. Pomocí tohoto telefonu a autorizačního klíče můţe klient spravovat svůj účet Internet banking Za pomocí internetu můţe klient z jakéhokoliv místa na světě spravovat svůj účet. Nutný je počítač s internetovým prohlíţečem a připojení k internetu. Na internetové adrese banky zadá klient uţivatelské jméno a certifikační kód a dostane se na speciální stránky banky, kde můţe zadávat operace a získávat informace o všech produktech, které má uzavřené s dotyčnou bankou Home banking Klient za pomocí počítače připojeného k internetu a softwaru, který poskytne banka, spravuje svůj účet. Software si klient nainstaluje sám, většinou z instalačního CD. Velkou výhodou je, ţe tento produkt je kompatibilní s účetními a ekonomickými programy. 2.8 Bankovní a cestovní šeky V České republice se jedná o okrajovou záleţitost, ale v zahraničí jsou bankovní a cestovní šeky běţnou záleţitostí. Například ve Spojených Státech je vydávání šeků samozřejmostí. Šek je cenný papír, kterým majitel účtu dává příkaz své bance, aby osobě uvedené na šeku zaplatila určitou část finančních prostředků. Šekem lze platit bezhotovostním způsobem za sluţby například v hotelích, na letištích či obchodech

26 V případě, ţe si klient koupí šek, je s touto skutečností obvykle spjat poplatek ve výši 1% nebo 2% z částky šeku. Vyuţívají se při cestách do zahraničí, kdy klient nevlastní platební kartu. Šek je moţno přeměnit v bankách či směnárnách, ale dá se s ním i platit. Tento typ šeků neposkytují pouze banky, ale také cestovní kanceláře, směnárny a zahraniční pošty. Obrázek č. 2 Cestovní šek

27 3 Nabídka běžných účtů u vybraných bank - Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s. V této kapitole uvádím nabídku běţných účtů u vybraných bank, které působí na území České republiky. Jedná se o Českou spořitelnu, a.s. (dále také ČS), Komerční banku, a.s. (dále také KB) a Československou obchodní banku, a.s. (dále také ČSOB). V úvodu kaţdé skupiny můţete zjistit základní informace o konkrétní bance. 3.1 Česká spořitelna, a.s. ˮ Kořeny České spořitelny sahají aţ do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. 5,3 milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu. 9 Tabulka č. 3 Základní fakta o ČS Počet klientů 5,2 milionů Počet poboček 664 Průměrný počet zaměstnanců Počet bankomatů Zdroj: ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. Profil České spořitelny [online] Nabídka běžných účtů ČS Nabídka běţných účtů pokrývá základní i rozšířené poţadavky klientů. Osobní účet, jako nejrozšířenější produkt této banky se dá rozšířit o balíček sluţeb, který dokáţe uspokojit i náročnější klientelu Osobní účet České spořitelny Je určen fyzickým osobám starším 18 let (občanům České republiky i cizím státním příslušníkům). Zdarma jsou vždy poskytovány tyto služby: 9 ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. Profil České spořitelny [online]. [cit ]

28 vedení sporoţirového účtu; vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu; zřízení a vedení vkladového účtu; zřízení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem. Balíček služeb k tomuto produktu je rozdělen na 3 kategorie, a to: Standard: debetní karta (mezinárodní embosované karty a elektronické debetní karty); neomezený počet výběrů z bankomatu České spořitelny zdarma; Servis 24 telefonní a internetové bankovnictví; platby v rámci České spořitelny zdarma; korent aţ do výše ; zůstatková sms zpráva zdarma. Plus: prestiţní karty Gold Partner; platby v rámci České republiky zdarma; spořící plán (zvýhodněné úročení aţ 2,0% p.a.). Speciál: pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje (například při ztrátě zaměstnání, pracovní neschopnosti, trvalé invalidity nebo smrti); cestovní pojištění; úrazové pojištění; pojištění platební karty; právní ochrana (právní servis v případě řešení reklamací zboţí, sluţeb a nemovitostí); asistenční sluţby pro motoristy a domácnost (pomoc v případě poruchy automobilu či havárie v domácnosti) Exclusive Je určeno fyzickým osobám starším 18 let (občanům České republiky i cizím státním příslušníkům)

29 Zdarma jsou vždy poskytovány tyto služby: sporoţirový účet s pásmovým úročením: vedení sporoţirového účtu; vyhotovení a odeslání kaţdého pravidelného výpisu; zřízení trvalého příkazu; změna a zrušení trvalého příkazu prostřednictvím sluţby přímého bankovnictví. dvě karty vydané ke sporoţirovému účtu: obě karty dle výběru klienta; první karta včetně karet typu Gold; 10 výběrů ze sporoţirového účtu debetní kartou z bankomatu České spořitelny; platby kartou u obchodníka; dobití mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu. Přímé bankovnictví. Kontokorent. 3.2 Komerční banka, a.s. ˮ Komerční banka byla zaloţena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla transformována na akciovou společnost. Komerční banka, a.s. je mateřská společnost Skupiny, která je tvořena osmi společnostmi. Sluţby samotné Komerční banky vyuţívalo téměř 1,62 milionu zákazníků po celé České republice KOMERČNÍ BANKA, a.s. Profil Komerční banky [online]. [cit ]

30 Tabulka č. 4 Základní fakta o KB Počet klientů 1,6 milionů Počet poboček 398 Průměrný počet zaměstnanců Počet bankomatů 685 Zdroj: KOMERČNÍ BANKA, a.s. Profil Komerční banky [online] Nabídka běžných účtů Komerční banky Komerční banka jako moderní bankovní institut poskytuje svým klientům velké mnoţství běţných účtů. Pro naše potřeby byly vybrány 3 typy běţných účtů poskytující touto bankou, které jsou u klientů nejoblíbenější a nejvíce rozšířené Ideal Je určen fyzickým osobám - občanům od 18 let věku. Ideal je základní finanční balíček, který umoţní jednoduše spravovat běţné finanční transakce, zdarma získat platební kartu Bankokarta VISA Electron a čerpat z účtu do mínusu. Ideal je základní balíček bankovních produktů. Ideal obsahuje: běţný účet; elektronickou platební kartu Bankokarta VISA Electron; po splnění podmínek moţnost čerpat povolený debet Perfekt Je určen fyzickým osobám - občanům od 18 let věku. Balíček bankovních sluţeb pro snadný a pohodlný přístup k běţnému účtu. Umoţní okamţitě čerpat povolený debet aţ , ovládat účet prostřednictvím Expresní linky nebo internetového bankovnictví Mojebanka, pouţívat mezinárodní platební Perfekt kartu VISA Elektron

31 Perfekt obsahuje: balíček bankovních produktů a sluţeb; běţný účet s měsíčním elektronickým výpisem; okamţitý povolený debet aţ do výše ; mezinárodní platební karta zdarma; výhodné výběry z bankomatů Komerční banky; sluţba telefonického bankovnictví Expresní linka KB a internetového bankovnictví Mojebanka; dvě transakce provedené přes Mojibanku zdarma kaţdý měsíc Extra Je určen fyzickým osobám - občanům od 18 let věku. Extra výhodný balíček finančních produktů a sluţeb. Za jediný měsíční poplatek získá klient běţný účet v, telefonní i internetové bankovnictví, všechny internetové transakce, dvě mezinárodní platební karty s cestovním pojištěním, virtuální platební kartu pro bezpečné internetové platby, moţnost čerpat peníze do mínusu i běţný účet v EUR. Moderní finanční balíček určený pro náročné klienty, který obsahuje běžný účet a k němu: telefonní, internetové i mobilní bankovnictví; všechny běţné transakce v zadané přes internet; dvě mezinárodní platební karty s cestovním pojištěním; virtuální platební kartu pro bezpečné internetové platby; moţnost čerpat peníze do mínusu; běţný účet v EUR. Všechny výše uvedené sluţby za jeden měsíční poplatek. 3.3 Československá obchodní banka, a.s. ˮ ČSOB byla zaloţena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování sluţeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku

32 (IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. 11 Tabulka č. 5 Základní fakta o ČSOB Počet klientů 3 miliony Počet poboček 247 Průměrný počet zaměstnanců Počet bankomatů 772 Zdroj: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s. Profil ČSOB [online] Nabídka běžných účtů u ČSOB Tato banka nabízí pro fyzické osoby nepodnikatele základní tři typy běţných účtů, které jsou vybrány a zpracovány v této práci. Kaţdý typ dokonale postačí k výběru dle bonity klienta a jeho poţadavků ČSOB Je určeno fyzickým osobám - občanům od 18 let věku. Vhodné pro klienty, kteří vyuţívají základní bankovní sluţby v malém objemu - mají do 2 příchozích a 2 odchozích plateb a z bankomatů vybírají jen 2x měsíčně. ČSOB obsahuje: nepřetrţitý přístup k penězům; zdarma platební karta pro majitele účtu a disponenta; dostupnost povoleného přečerpání účtu; zdarma 2 příchozí a 2 odchozí (elektronické) platby; zdarma 2 výběry z bankomatů ČSOB; běţný účet v ; ČSOB Elektronické bankovnictví ČSOB Aktivní Je určeno fyzickým osobám - občanům od 18 let věku. 11 ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s. Profil ČSOB [online]. [cit ]

33 Vhodné pro klienty, kteří aktivně vyuţívající účet, platby provádí přes elektronické sluţby (mají více neţ 1 příchozí a 3 odchozí platby měsíčně), vybírají z bankomatů více neţ 2x měsíčně a chtějí vyuţívat embosovanou platební (příp. kreditní) kartu pojištěnou proti ztrátě a krádeţi. Konto je vhodné i pro řešení finančních potřeb celé rodiny. ČSOB Aktivní obsahuje: nepřetrţitý přístup k penězům; zdarma embosované platební karty pro majitele účtu i pro disponenta; dostatek volných transakcí pro aktivního klienta i rodinné finance s moţností připlatit si balíček neomezených transakcí; moţnost povoleného přečerpání účtu a vydání ČSOB Kreditní karty; přehled o veškerém dění na účtu prostřednictvím u nebo SMS zpráv; běţný účet v ; 10 odchozích a 5 příchozích plateb ČSOB Exkluzivní Je určen fyzickým osobám - občanům od 18 let věku. Vhodné pro nejnáročnější klienty, kteří hledají nejlepší a nejširší nabídku bankovních sluţeb, vyuţijí běţný devizový účet nebo ocení výhody GOLD platební (příp. kreditní) karty s velmi kvalitním cestovním pojištěním a pojištěním proti ztrátě a krádeţi. ČSOB Exkluzivní obsahuje: zdarma prestiţní platební kartu VISA Gold pojištěnou proti ztrátě a krádeţi; kvalitní cestovní pojištění GOLD ke kartě VISA Gold; neomezené mnoţství volných transakcí; ČSOB Kreditní kartu MasterCard; běţný devizový účet (v EUR, USD nebo GBP); přehled o veškerém dění na účtu prostřednictvím u nebo SMS zpráv; běţný účet v ; mezinárodní platební kartu VISA Classic pro disponenta; povoleného přečerpání účtu; ČSOB Elektronické bankovnictví;

34 4 Porovnání vybraných běžných účtů Konečným a stěţejním bodem této práce se stává porovnání vybraných běţných účtů. Neţli budeme řešit tuto problematiku, ráda bych poukázala na tři základní metody výpočtu úroku na běţném účtu a v neposlední řadě na výhody a nevýhody běţného účtu. Na konci této kapitoly je v tabulkách uvedené srovnání vybraných a výše popsaných běţných účtů poskytovaných jednotlivými bankami z různých hledisek. Jedná se o korent, úroky a poplatky za jednotlivé sluţby. Z porovnání je zde vybrána nejlepší varianta výběru pro občana fyzickou osobu s průměrným měsíčním příjmem a obvyklým balíčkem sluţeb. 4.1 Metody výpočtu úroků na běžných účtech Vzorec pro výpočet úroků na běžných účtech: UČ... úrokové číslo; UD... úrokový dělitel; Č Z... hodnota kapitálu; t z... úroková doba ve dnech; p... úroková míra v %. Postupy výpočtu úroků na běžných účtech: zůstatkový (anglický) způsob výpočtu; postupný (německý) způsob výpočtu; zpětný (francouzský) způsob výpočtu Zůstatkový způsob výpočtu Úroky se počítají vţdy za dobu, ve které se stav účtu nijak nezměnil. Úrokové číslo se určí ze zůstatku na účtu a dále z počtu dní, po kterou byl nezměněn. Všechny tímto způsobem vypočtená úroková čísla se na konci úrokového období sečtou a dělí se

35 úrokovým dělitelem. Tímto způsobem zjistíme daný úrok, který se připíše k zůstatku na běţném účtu. Úrokový dělitel: Úrokové číslo: Úrok: Příklad: Z následující tabulky můţeme zjistit, jak vysoký byl připsaný úrok k zůstatku na běţném účtu na konci roku. Pohyby na účtu během roku: Datum Hodnota kapitálu K Vklad Výběr Úrok 3% Úroková doba ve dnech t Úrokový dělitel UD Úrokové číslo UC x x x 114 dní x x x 85 dní x x 3000 x 117 dní x x 49 dní x x x 160,58 x ,58 x x x x x x

36 4.1.2 Postupný způsob S kaţdou změnou se vypočte úrokové číslo a to od data, kdy byla provedena změna do konce roku. V případě zvýšení stavu na běţném účtu se úrokové číslo zvýší, pří sníţení stavu se úrokové číslo sníţí. Součet úrokového čísla se dělí úrokovým dělitelem. Datum Hodnota kapitálu K Vklad Výběr Úrok 3% Úroková doba ve dnech t Úrokový dělitel UD Úrokové číslo UC x x x 365 dní x x x 251 dní 109 x x 3000 x 166 dní 194 x x 49 dní 311 x x x 160,58 x ,58 x x x x x x Zpětný způsob Při tomto způsobu výpočtu je třeba zvolit výchozí datum (např ). Úrokové číslo se vypočítá zpětně od výchozího data do data změny na běţném účtu. V případě zvýšení stavu na běţném účtu se úrokové číslo sníţí, pří sníţení stavu se úrokové číslo zvýší. Úrokové číslo se vypočítá z konečného zůstatku na účtu od zvoleného výchozího data do konce úrokového období (s pouţitím kladného znaménka). Součet úrokového čísla se dělí úrokovým dělitelem

37 Datum Hodnota kapitálu K Vklad Výběr Úrok 3% Úroková doba ve dnech t Úrokový dělitel UD Úrokové číslo UC x x x 0 dní x x x 114dní x x 3000 x 199dní x x 316dní x x x x 365dní x x x 160,58 x ,58 x x x x x x 4.2 Výhody a nevýhody běžných účtů Výhody Lehká dostupnost - peníze jsou dostupné nejen na pokladně banky, ale i při výběru z bankomatu nebo v případě platby u obchodníků. Bezpečnost - klient nemusí u sebe nosit velké částky. Peníze na běţném účtu jsou ze zákona pojištěné. Úrok - peníze na běţném účtu se úročí, i kdyţ velice malou úrokovou sazbou. Frekvenci připisování úroků na účet stanovuje banka. Pohodlí - k účtu je moţné si zřídit trvalé příkazy, inkaso a platby SIPO. Klient nemusí chodit na poštu platit sloţenky v hotovosti. Spravovat své příkazy je moţné přes internetové bankovnictví. Úvěr - banky umoţňují vybraným klientům čerpat z běţného účtu i do mínusu, tzv. korentní úvěr

38 Nevýhody Poplatky - kaţdý měsíc platí klient bance různé poplatky, např. za vedení účtu, za výpis, za bankovní transakce. Nízký úrok - zhodnocení peněz na účtu nepokryje zdaleka inflaci. Riziko spojené s elektronickým bankovnictvím. 4.3 Srovnání běžných účtů u vybraných bank Jak bude níţe řečeno, kaţdá z bank nabízí své sluţby za různých podmínek a především v různých cenových hladinách. Podkapitoly budou objasňovat nejvíce vyuţívané a rozšířené sluţby, které banka klientovi nabídne. Veškeré informace o cenách a poplatcích uvedené v tabulkách jsou ze zdrojů dle sazebníků jednotlivých bank Kontokorent Kontokorent, nebo-li čerpání finančních peněz do mínusu umoţňuje majiteli čerpat peníze i za předpokladu, ţe na účtu nemá dostatečnou hotovost. Tabulka č. 6 Porovnání korentu u vybraných bank KB ČSOB ČS Název Ideal Perfekt Extra ČSOB Ideal Perfekt Extra Název Ideal účtu účtu Povolení ko rentu Vedení ko rentu 0,90% p.a. z úvěrové ho rámce 0,90% p.a. z úvěrové ho rámce 0,90% p.a. z úvěrové ho rámce Maximá lní výše ko rentu Roční úrok 19,00% 19,00% 19,00% 18,90% 18,90% 18,90% 18,90% 18,90% 18,90%

39 V případě, ţe budeme chtít uzavřít čerpání do mínusu (korent) u některé z uvedených bank, je z tabulky patrné, ţe ideální bude výběr mezi ČSOB a ČS za srovnatelných podmínek Úroky Úročení je prováděno ze zůstatku ke konci cyklu, který klient má na účtu. Tabulka č. 7 Porovnání úroků u vybraných bank KB ČSOB ČS Název Ideal Perfekt Extra ČSOB ČSOB ČSOB Osobní účet Osobní Exclusive účtu Aktivní Exclusive (základní) účet (rozšířený) Úročení 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,55% * 0,50% ** * úročení dle zůstatku na účtu, v tabulce je uvedeno úročení při zůstatku do výše ** pásmové úročení, v tabulce je uvedeno úročení při zůstatku ve výši nad Úročení na běţných účtech je velice nízké. Za předpokladu, ţe chce klient spořit, jistě si tento produkt nevybere. Běţný účet slouţí jako pohotovostní finanční prostředky, se kterými běţně uţivatel nakládá. Avšak ČS v rámci Exclusive konta a rozšířeného Osobního účtu je schopná měnit výši úroku dle částky, která je na běţném účtu aktuálně k dispozici. S niţší částkou na účtu musí majitel účtu počítat s klasickým úročením Poplatky za služby V této práci do kritéria výběru zařadím nejběţnější poplatky, které klient platí za sluţby spojené s běţným účtem. Jedná se o poplatky za vedení účtu, výpis z účtu, hotovostní a bezhotovostní transakce Vedení účtu Vedení účtu je základní poplatek, který si banka od svého klienta nárokuje. Poplatky mohou být nízké i velice vysoké. Pravidlem však je, ţe čím menší částku za vedení účtu platíme, tím méně sluţeb můţeme vyuţívat volně (bez dalších poplatků) a naopak. Kaţdý by měl tedy zváţit, jaký účet si u banky vybrat, aby mu nevznikly příliš vysoké náklady

40 Tabulka č. 8 Porovnání poplatků za vedení účtu u vybraných bank KB ČSOB ČS Název Ideal Perfekt Extra ČSOB ČSOB ČSOB Osobní účet Osobní Exclusive účtu Aktivní Exclusive (základní) účet (rozšířený) Vedení 22,00 49,00 125, ,00 268,00 33 účtu Dle nastaveného kritéria lze soudit, ţe nejméně zaplatí klient u KB při výběru Ideal konta, u ČSOB konta a u ČS Osobního účtu (základního). Je nutné vzít však v úvahu, ţe se jedná o základní poskytované sluţby a neobsahují přídavné sluţby, které si klient musí nastavit dle zvolených vlastních priorit v rámci balíčků sluţeb. Od tohoto výběru se částka samozřejmě mění. Ale uváţíme-li, ţe chceme běţný účet, bez vyuţití nadstandardních sluţeb, nejlepší variantou by bylo Ideal vedené u KB nebo Osobní účet (základní) vedený u ČS Výpisy z účtu Výpis z účtu podává informace o provedených i přijatých platbách za určité období (zpravidla jeden měsíc), dále zde najdeme počáteční i konečný stav na účtu. Výpis z účtu nacházíme v poštovních schránkách, i kdyţ o to často nestojíme. Je tedy dobré si tuto sluţbu zrušit v případě, ţe pouţíváme elektronické bankovnictví, kde si výpis sami můţeme vygenerovat, nebo je nám touto cestou zasílán. Tabulka č. 9 Porovnání poplatků za výpis z účtu u vybraných bank KB ČSOB ČS Název účtu Ideal Perfekt Extra ČSOB ČSOB ČSOB Osobní účet Osobní účet Exclusive Aktivní Exclusive (základní) (rozšířený) Měsíční výpis ,50 14,50 14,50 z účtu (poštou) Měsíční výpis z účtu (elektronicky)

41 V dnešní době je jiţ samozřejmostí, ţe klienti bank se svými financemi hospodaří sami v rámci elektronického bankovnictví, které je u všech bank zdarma. Je to pohodlná sluţba, kterou lze většinou bezplatně zřídit u kaţdého běţného účtu. V rámci této sluţby lze vytisknout nebo uloţit na disk výpis z účtů za zvolené období. Jak je patrné z tabulky, je tato forma výpisu bezplatná. Avšak někteří majitelé účtů preferují výpis z účtu, který jim za vybrané období přijde domů poštou a mohou si ho takto archivovat. Z hlediska této sluţby se dá konstatovat, ţe nejméně zaplatí ten, který má účet vedený u ČSOB, s kontem ČSOB Exclusive dokonce zcela zdarma Hotovostní transakce Hotovostní transakce jsou jednou z nejvyuţívanějších sluţeb, které klient potřebuje při vyuţívání a správě běţného účtu. Tabulka č. 10 Porovnání poplatků za provedené hotovostní transakce u vybraných bank KB ČSOB ČS Název účtu Ideal Perfekt Extra ČSOB ČSOB ČSOB Osobní účet Osobní účet Exclusive Aktivní Exclusive (základní) (rozšířený) Vklad na 9,00 9,00 9,00 přepážce Vklad depozitním bankomatem nelze nelze nelze 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Výběr na ,00 65,00 65,00 přepážce Výběr z vlastního bankomatu * * * 6,00 6,00 6,00 6,00 Výběr z cizího 35,00 35,00 35, bankomatu Cashback 6,00 6,00 6,00 * za kaţdou bezhotovostní platbu kartou bez omezení částky je 1 výběr z bankomatu KB bez poplatku. Jinak je za 5. Např. za 5 plateb je 5 výběrů zdarma

42 S výběrem a vkladem na běţné účty přichází na řadu i nemalé poplatky, které klient musí strpět a platí za tyto sluţby nad rámec vedení účtu. Vklady se nejvíce vyplatí u KB, ale nelze vyuţít depozitního bankomatu. V případě, ţe o tuto sluţbu klient má zájem, je lépe vyuţít ČS. Naopak za výběry celkem, ať uţ na přepáţce či jinou formou, nejméně zaplatí klienti KB a vezme-li se v úvahu, ţe nejvíce se vyuţije výběru z bankomatu, je KB nejideálnější formou za podmínek, ţe stejně jako klient vybírá pomocí bankomatu, také platí platební kartou za zboţí a sluţby Bezhotovostní transakce V dnešní moderní době jsou bezhotovostní transakce samozřejmostí, ať uţ se jedná o přijaté peníze (např. mzda) nebo odeslané (např. platba inkas, faktur). Pomocí elektronického bankovnictví se tyto sluţby ještě více staly oblíbenými. Tabulka č. 11 Porovnání poplatků za provedené bezhotovostní transakce u vybraných bank KB ČSOB ČS Název účtu Ideal Perfekt Extra ČSOB ČSOB ČSOB Osobní účet Osobní účet Exclusive Aktivní Exclusive (základní) (rozšířený) Příkaz k úhradě (přepážka) 31,00 31,00 31,00 4 * 4 * 4 * 17,00 17,00 17,00 Příkaz k úhradě (elektronicky) 6,00 6,00 3,00 3,00 4,00 4,00 Platba trvalým 8,00 8,00 3,00 3,00 7,00 7,00 příkazem jiné banky do Provedení 6,00 8,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 SIPO Přijatá platby 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 7,00 z jiné banky * Sběrný box 15,

43 Stejně jako u hotovostních transakcí musí klient počítat i s poplatky za bezhotovostní operace. V případě, ţe u ČSOB a KB máme uzavřený tzv. nadstandardní účet (tedy i s vyšší měsíční částkou za vedení účtu), je většina těchto sluţeb odprostěna od poplatků. Avšak obecně lze konstatovat, ţe za sluţby v rámci bezhotovostního platebního styku nejméně zaplatí ten, který má účet vedený u ČS. Samozřejmě je nutné uváţit, zda si opět klient spravuje svůj účet přes elektronické bankovnictví. V takovém případě je nejlepší variantou otevření konta u ČSOB Shrnutí Dle dostupných informací bylo zjištěno, ţe kaţdá banka má nastaveny poplatky za vyuţívané sluţby odlišně. Ale fakticky lze říci, ţe kaţdá banka vítězí tam, kde druhá pokulhává a naopak. Pro účely této práce a především vyhodnocení optimální varianty výběru bude zvolen názorný příklad, který bude vycházet z výše zjištěných faktů a výsledkem se stane nejlépe vycházející běţný účet pro naši fiktivní osobu - občana. Příklad Pan Karel Jedlička je fyzická osoba, která pracuje ve státní správě, jako odborný referent. Čistý měsíční příjem má Tato částka mu kaţdý měsíc bude připsána na účet jako úhrada z jiné banky. Za vedení účtu je ochoten zaplatit částku v maximální výši 60 za měsíc. Rád by vyuţil sluţeb korentu ve výši , ale nemá zájem, prozatím, tuto sluţbu vyuţívat. Chce mít pouze finanční rezervu pro případ nutnosti. Jako mladý člověk vyuţije sluţeb elektronického bankovnictví a všechny úkony bude provádět touto cestou. Z měsíčního příjmu musí kaţdý měsíc odvést platby v rámci SIPO ve výši 4 800, dále si musí nastavit trvalé příkazy za sluţby (celkem 4) v celkové hodnotě Počítá, ţe provede 3 příkazy k úhradě za měsíc. Výběry bude provádět pouze z vlastního bankomatu (maximálně 5 výběrů za měsíc) a rád by vyuţil sluţbu cashback (maximálně 2 výběry za měsíc). Platební kartou platí minimálně 10x za měsíc. Ze strany maminky je podpořen určitou finanční sumou, která je kompenzací za občasné nákupy, které pro ni provádí. Tuto sumu obdrţí vţdy v hotovosti a vkládá si ji na účet na přepáţce

44 Řešení Jelikoţ pan Jedlička chce běţný účet, který bude vedený v částce do 60 za měsíc, vybranými běţnými účty se stalo Perfekt poskytované KB, ČSOB poskytované ČSOB a Osobní účet (základní) poskytovaný ČS. Ideal, které poskytuje KB, nemůţe být zařazen do výběru, jelikoţ zde není moţnost čerpání korentu. U všech uvedených produktů banka nepoţaduje platbu za uţívání klasické platební karty, která je poskytována k danému účtu. Tabulka č. 12 Porovnání celkových nákladů u vybraných bank pro modelový příklad Perfekt KB ČSOB ČSOB Osobní účet (základní) ČS Provedené úkony pana Jedličky Celkové náklady KB Celkové náklady ČSOB Celkové náklady ČS 6 1x Přijatá platba 7 2 x 7 zdarma/měsíc Provedení SIPO x Trvalý příkaz x x Příkaz k úhradě 2x 2 x 4 zdarma/měsíc zdarma/měsíc Výběr z bankomatu x zdarma/měsíc 0 5x Vklad na přepážce x Vedení účtu x Vedení účtu - korent 0,90 % p.a. z úvěrového rámce 0 0 x 0,9 0 0 cashback x Celkové náklady x x x x 102,90 95,00 95,

45 Z výše uvedené tabulky je jasné, ţe pro pana Jedličku bude nejoptimálnější variantou výběru běţného účtu ČSOB nebo základní Osobní účet České spořitelny. Samozřejmě by měl brát v úvahu dostupnost banky a počet bankomatů, kde můţe vybírat. Doporučila bych výběr České spořitelny, která má dostatečné pokrytí bankomatů i velký počet poboček. Graf č. 2 Porovnání celkových nákladů u vybraných bank pro modelový příklad ČS ČSOB KB 9 92,00 94,00 96,00 98, ,00 104, SWOT analýza Poslední část práce bude věnována SWOT analýze, nebo také Analýze vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Vybranou bankou pro tyto účely byla Česká spořitelna, a.s., jelikoţ dle dostupných zdrojů vyšla jako jedna z nejvhodnějších bank, které by si pan Jedlička měl vybrat jako správce svých finančních zdrojů. Jestliţe vezmeme v úvahu, ţe ČS je jednou z největších bank s největším počtem klientům s dlouholetou tradicí, jsou jasné důvody pro výběr analyzované banky

46 Externí analýza Schéma č. 1 SWOT analýza Interní analýza Silné stránky: Slabé stránky: široká síť poboček; nákladnost poboček; kapitál; poplatky za sluţby; SWOT ANALÝZA kvalita sluţeb; vysoký trţní podíl; nepřehledné ceníky; neodbornost řádových vysoký podíl pracovníků; klientů; nízká schopnost velká nabídka informovat klienta. různých produktů. Příležitosti: niţší náklady díky technologiím (elektronické bankovnictví); snaha o uspokojení o co nejvíce zákazníků; diferenciace od konkurence; důvěra klientů; nové sluţby na trhu; nesnadné podmínky pro nové konkurenty. Hrozby: regulace trhu; moţná nová konkurence; konkurence specializovaných bank; nespokojenost klientů; vývoj bezhotovostního bankovnictví. SWOT analýza nám ukazuje, ţe ČS má dominantní postavení na trhu a z toho také vychází vysoký prospěch. Jednou z největší silné stránky je počet poboček, tedy je zde moţnost pokrýt velký počet zákazníků, coţ posiluje postavení na trhu. České obyvatelstvo je velmi konzervativní a nerado mění banku, i tato skutečnost ČS napomáhá

47 Závěr Cílem této práce bylo srovnání běţných účtů v oblasti bankovních sluţeb u vybraných bank, kterými se staly tři nejvlivnější bankovní instituty na našem území, a to KB, ČSOB a ČS. Výběr běţného účtu není jednoduchou záleţitostí, jelikoţ kaţdý klient má jiné nároky a potřeby. Jeden typ účtu nemůţe vyhovovat kaţdému z potenciálních klientů. Na tento jev banky reagují širokou škálou běţných účtů s odlišnými poplatky za sluţby a různými balíčky doplňkových sluţeb. Správný typ běţného účtu můţe klientovi ušetřit nemalé náklady, proto je dobré zamyslet se nad tím, jaký typ účtu si zvolit a k němu přizpůsobit potřebné a vyuţívané sluţby. Prvním krokem k výběru by se měla stát banka a její dostupnost i s ohledem na síť bankomatů. Porovnání běţných účtů bylo v této práci prováděno z různých úhlů pohledu. Především se jednalo o nejvíce vyuţívané sluţby ze strany občanů fyzických osob, kteří nejsou studenty. Kaţdá z bank nabízí své sluţby svým klientům za různých podmínek a především za různé poplatky. Nejvíce vyuţívanou sluţbou, je korent, který se nejvíce vyplatí vyuţít ve spojení s běţným účtem u ČSOB nebo ČS, jelikoţ se jedná o moţnost získání čerpání do mínusu aţ do výše za roční úrokovou sazbu 18,9%. Budeme-li tento srovnávaný produkt analyzovat z pohledu úročení, tak je jasné, ţe pokud chce klient spořit, jistě si nevybere běţný účet, jelikoţ slouţí pouze jako účet pohotovostní finanční potřeby, se kterou běţně disponuje. Úročení se pohybuje téměř u všech bank stejně (zpravidla 0,01%), pouze u exkluzivních kont lze dosáhnout vyššího úroku pouze ale za předpokladu, ţe na kontě klient disponuje s velkou sumou peněz. Řádově se jedná o zůstatek nad Systém výpočtu úročení na běţných účtech byl v této práci ukázán na příkladech. Kaţdá z bank, poskytující vedení účtu si za tento úkon vybírá různé poplatky za různých podmínek. Nejméně za vedení zaplatí klient KB při výběru Ideal konta, u ČSOB konta a u ČS při výběru základního Osobního účtu. Je však nutné vzít v úvahu, ţe při volbě těchto nejlevnějších variant musí klient předpokládat, ţe nebude moci čerpat zdarma sluţby, jako např. výběr z bankomatu

48 V dnešní době je jiţ samozřejmostí spravovat si své z pohodlí domova, přes tzv. elektronické bankovnictví, které vybrané banky poskytují bezplatně. V rámci této sluţby si klient můţe nastavovat své odchozí platby, ale také vygenerovat výpis ze svého účtu. S touto sluţbou odpadá doručování výpisů z účtu poštou a tím i nemalý poplatek. S výběrem a vkladem na běţný účet přichází na řadu poplatek, který se platí nad rámec vedení běţného účtu, avšak pouze v případě, ţe neobsahuje jisté úlevy od těchto nákladů. Vklad na pobočce se nejvíce vyplatí u KB, ale nelze vyuţít depozitní bankomat. V případě, ţe o tuto sluţbu má klient zájem, je nejlepší volbou ČS. Naopak s výběry, je za menších nákladů spojena opět KB. Vezmeme-li v úvahu, ţe výběry klient provádí za pomocí bankomatu, je KB ideální volbou za předpokladu, ţe klient vybírá minimálně stejně často, jako platí kartou u obchodníků. V rámci bezhotovostního platebního styku je většina sluţeb odprostěna od poplatků, ale je nutné mít zřízený účet obsahující volné balíčky sluţeb. Lze říci, ţe nejméně zaplatí klient, který má účet vedený u ČS. V případě, ţe si své finance řídí pomocí elektronického bankovnictví, je nejlépe volit u ČSOB. Kaţdá banka má nastaveny poplatky za sluţby odlišně. Ale dá se říci, ţe jedna banka vítězí tam, kde druhá pokulhává a naopak. Pro účely této práce a především pak pro vyhodnocení názorného příkladu, který vedl k výběru ideální varianty pro fiktivní fyzickou osobu - občana s měsíčním příjmem do , byly informace o vybraných sluţbách zařazeny do názorné tabulky a vyhodnoceny. Konečným bodem bakalářské práce se stala SWOT analýza. Vybranou bankou pro tuto analýzu byla ČS, jelikoţ se stala doporučenou bankou, kterou by si fyzická osoba občan v názorném příkladu pro výběr optimálního běţného účtu měl vybrat jako správce svých finančních zdrojů. Při zpracování této bakalářské práce jsem došla k závěru, ţe bankovní instituty nabízejí produkty a sluţby za podobných podmínek. Samozřejmě existuje velká škála rozdílů, ovšem kaţdá výhoda u jednoho produktu je kompenzována nevýhodou u jiné sluţby v rámci jedné banky. Poplatky, které si banka účtuje za sluţby, se nijak neliší. Ale v případě, ţe klient vyuţívá určitou sluţbu více, je lépe si vybrat takový účet, který má vybranou sluţbu zdarma nebo za niţší poplatek. Při výběru účtu je nutné stanovit si konkrétní sluţby,

49 aby si klient vybral takovou banku a takový produkt, který bude splňovat jeho poţadavky

50 Použité zkratky ČR ČS ČSOB KB Česká republika Česká spořitelna Českosloventská obchodní banka Komerční banka p. a. per annun (ročně) SIPO Soustředěné inkaso Plateb Obyvatelstva

51 Použitá literatura [1] ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Počet bank podle vlastnictví [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: ukazatele_fin_trhu/banky/bs_ukazatele_tab01.html [2] ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. Profil České spořitelny [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: [3] ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s. O společnosti ČSOB [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: CSOB/Profil-CSOB/Stranky/default.aspx [4] FINANCE.CZ. Bankovní a cestovní šeky [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: [5] HARTLOVÁ, V. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN [6] HOLMAN, R. Základy ekonomie: pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, s. ISBN [7] JIRKŮVKOVÁ, M. Banky, bankovní služby, burza. 1. vyd. Brno: Iuridica Brunensia, Moravská obchodní společnost Brno s.r.o., s. ISBN [8] KIPIELOVÁ, I. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN X. [9] KOMERČNÍ BANKA, a.s. Základní informace o KB [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: [10] ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví I. : učebnice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN [11] ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: struční přehled. Zlín: CEED, s. ISBN

52 [12] WIKIPEDIE: OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. Běžný účet [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné na internetu: et [13] WIKIPEDIE: OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. Kontokorent [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, [cit ]. Dostupné na internetu:

53 Seznam obrázků Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Náleţitosti platební karty Cestovní šek

54 Seznam grafů Graf č. 1 Graf č. 2 Vývoj bank dle počtu poboček na území ČR v jednotlivých letech Porovnání celkových nákladů u vybraných bank pro modelový příklad

55 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 10 Tabulka č. 11 Tabulka č. 12 Počet bank působících na našem území v historických datech Náleţitosti platební karty Základní fakta o ČS Základní fakta o KB Základní fakta o ČSOB Porovnání korentu u vybraných bank Porovnání úroků u vybraných bank Porovnání poplatků za vedení účtu u vybraných bank Porovnání poplatků za výpis z účtu u vybraných bank Porovnání poplatků za provedení hotovostní transakce u vybraných bank Porovnání poplatků za provedení bezhotovostní transakce u vybraných bank Porovnání celkových nákladů u vybraných bank pro modelový příklad

56 Seznam schémat Schéma č. 1 SWOT analýza

57 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Výpis z účtu Smlouva o běţném účtu Ţádost o zrušení běţného účtu

58 Příloha č. 1

59 Příloha č. 2 část 1

60 Příloha č. 2 část 2

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013 Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne.. 203 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč vedení účtu 0 Kč 0 Kč 19 Kč 0 Kč 0 Kč zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč počáteční vklad 100 Kč 200 Kč 500 Kč 0

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.09.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.09.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne 1. 4. 2014 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání JJ Mois Année KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání Agenda Trh podnikatelů, malých a středních podniků v ČR Každodenní bankovnictví Balíčky Financování Operativní financování Úvěry Specifické programy financování

Více

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu Šárka Pastyříková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 01.01.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více