Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k 30.9.2011, výhled 2012 8-16"

Transkript

1 ST A V EBN Í B Y TO V É D R U Ţ S T V O V Í TKO V I C E, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, IČ , zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vloţka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2 Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled Technická příprava rozsáhlých oprav a rekonstrukcí obytných budov Informace o převodech jednotek do osobního vlastnictví 23 8 Pravidla pro výkon správy převedených jednotek do vlastnictví podle Zákona č.72/1994 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů Problematika dluţníků v SBD Vítkovice Pojištění majetku SBD Vítkovice v letech Kontaktní místa SBD Vítkovice, telefonní seznam Listopad 2011 Ing. Karel Hortvík, Ph.D. předseda představenstva,v.r.

2 Vážení družstevníci, 1.Úvodní slovo předsedy představenstva připravovaná kodifikace soukromého a obchodního práva zásadním způsobem ovlivní činnost bytových družstev. Snaha zákonodárců a vlády vypracovat nové kodexy občanského práva, které vychází z respektu k evropskému právnímu myšlení a budou v souladu s evropskou právní a kulturní konvencí, bude mít nepochybně za následek definitivní rozchod s myšlenkovým světem socialistického práva. Nový občanský zákoník, tak jak je připravován, rozhodným způsobem zasáhne i do činnosti bytových družstev. Bytová družstva, ve vztahu k členům a nájemcům družstevních bytů, ustanovení občanského zákoníku plně využívají a budou i v budoucnu využívat jako obecnou normu. Zejména se jedná o práva a povinnosti v rodině, věcná práva, práva vlastnická, zástavní a podobně. Neméně závažná a zásadní bude i změna druhé části rekodifikace soukromého práva, která navazuje na pravidla obsažená v návrhu občanského zákoníku. Připravovaný zákon o obchodních korporacích postupně plně nahradí stávající obchodní zákoník. Návrh zákona o obchodních korporacích je nastaven tak, aby byl propojen s ostatními předpisy, které upravují podnikání nejen v podmínkách ČR, ale obecně i v Evropské unii. Zásadní změny očekáváme zejména v předpisech daňových a účetních, kdy budou i družstva v pozici obchodních společností povinna evropské standardy důsledně uplatňovat a dodržovat. V nastávajícím období v horizontu několika let nás tedy čeká zásadní reforma Stanov družstva i všech navazujících vnitřních předpisů a řídících norem. Bude úkolem orgánů družstva, pracovních komisí a vedoucích pracovníků družstva všechny změny kvalifikovaně a v souladu s právními předpisy připravit a uvést do praxe. Nejvyšší orgán SBD Vítkovice - Shromáždění delegátů - dne zvolil nové představenstvo pro funkční období 2011 až Na své ustavující schůzi mne pak představenstvo zvolilo jeho předsedou. Členem SBD Vítkovice jsem od roku Od roku 2001 jsem se stal postupně členem představenstva a následně pak od roku 2004 místopředsedou představenstva a předsedou ekonomické komise. Během tohoto období jsem získal bohaté zkušenosti a praxi v problematice družstevního bydlení. Zvolení do funkce předsedy představenstva družstva představuje pro mne osobní výzvu a poslání zabezpečovat i nadále ve složitých ekonomických a společenských podmínkách našim družstevníkům důstojné bydlení a kvalitní služby. Ing. Karel Hortvík, Ph.D. předseda představenstva, v.r.

3 2. Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Shromáţdění delegátů na svém zasedání dne za přítomnosti 258 delegátů přijalo 148 delegáty usnesení : I. Shromáţdění delegátů bere na v ě d o m í: 1. Zprávu o činnosti druţstva od minulého shromáţdění delegátů 2. Zprávu kontrolní komise II. Shromáţdění delegátů s ch v a l u j e : 1. Účetní závěrku za období od do a Výroční zprávu o výsledcích hospodaření za rok Příděl vytvořeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši ,01 Kč do nedělitelného fondu druţstva. 3. Rozdělení hospodářského výsledku přiděleného do nedělitelného fondu z pronájmu nebytových prostor za rok 2010 ve výši ,-- Kč a zúčtování celkové částky k dobru středisek bytového hospodářství, a to podle předloţeného návrhu k Rozdělení hospodářského výsledku přiděleného do nedělitelného fondu z přijatých úroků z termínovaných úloţek volných finančních prostředků za rok 2010 ve výši ,-- Kč a zúčtování celkové částky k dobru středisek bytového hospodářství, a to k Rozdělení úroků z vnitrodruţstevních půjček za rok 2010 ve výši ,--Kč, zúčtování celkové částky k dobru nedělitelného fondu a k tíţi středisek bytového hospodářství, a to podle předloţeného návrhu k Podle působnosti stanovené v čl. 67, odst. 2., písm. m), Stanov Stavebního bytového druţstva Vítkovice případné zřízení zástavního práva k nemovitostem s byty ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví druţstva k zajištění pohledávek vyplývajících z budoucích smluv o úvěrech na celkovou nebo částečnou rekonstrukci domu, poskytnutých Stavebnímu bytovému druţstvu Vítkovice financující bankou podle rozhodnutí představenstva druţstva 7. Volbu volební komise ve sloţení : člen Jindřich Klásek, člen Milan Bezděk, člen Pavel Handl, člen Jiří Skoumal, člen Alena Stebnická III. Shromáţdění delegátů u k l á d á: 1. Představenstvu druţstva projednat diskusní příspěvky a připomínky delegátů, písemně odpovědět na nezodpovězené příspěvky delegátů v termínu do Představenstvu druţstva ve smyslu čl.67, odst.2, písm.e) přehodnotit koncepci rekonstrukcí výtahů přijatou usnesením představenstva ze dne v části

4 výběrového řízení ze dne týkající se rozhodnutí o působnosti vybraných firem v předem určených lokalitách. S účinností od provádět výběr dodavatele na plánované rekonstrukce výtahu samostatným výběrovým řízením pro konkrétní dům z vybraných smluvních dodavatelů Výtahy Ostrava, s.r.o., Cenok-Výtahy, a.s., Liftcomp, a.s. 3. Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Shromáţdění delegátů na svém zasedání dne za přítomnosti 188 delegátů přijalo 157 delegáty usnesení : I. Shromáţdění delegátů bere na v ě d o m í: 1. Hodnotící zprávu představenstva Stavebního bytového druţstva Vítkovice za uplynulé funkční období Hodnotící zprávu kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice za uplynulé funkční období Zprávu mandátové komise. 4. Zprávu volební komise o volbě představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice. II. Shromáţdění delegátů s c h v a l u j e: 1. Navrţený program jednání, a to beze změn a doplňků. III. Shromáţdění delegátů u k l á d á: 1. Představenstvu Stavebního bytového druţstva Vítkovice podat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku v souvislosti s provedenou volbou nového představenstva a kontrolní komise druţstva a to ve lhůtě 45 dnů od konání tohoto shromáţdění delegátů. Do představenstva Stavebního bytového druţstva Vítkovice byli zvoleni : Ing. Josef Klímek - člen představenstva Ing. Michaela Spurná - člen představenstva (po abdikaci Ing.Spurné funkci přijal 1.zvolený náhradník Ing. Daniela Ranná) Ing. Jan Foit - člen představenstva Ing. Karel Hortvík Ph.D. - člen představenstva Ing. Jiří Závodný - člen představenstva Bc. Tomáš Nytra - člen představenstva Ing. Zdeněk Pěnička - člen představenstva Ing. Milan Bezděk - člen představenstva Eva Jurčová - člen představenstva

5 Do kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice byli zvoleni : Ing. Hana Hradilová Ph.D.- člen kontrolní komise Dalibor Polášek - člen kontrolní komise Ivo Míček - člen kontrolní komise Mgr. Jiří Kráčmar - člen kontrolní komise Zdeněk Novák - člen kontrolní komise Účast delegátů na letošních zasedáních nejvyššího orgánu druţstva : stř. blok adresa jméno delegáta Španielova 924/15 Štefanik Martin ne ne U sportoviště 1162/6 Janatka David ne ne Sokolovská 1223/34 Kupčík Miroslav ano ne Otty Synka 1832/14 Staněk Libor ne ne Otty Synka 1830/22 Ing.Černá Martina ano ne Krasnoarmějců 6 Ing.Válková Lucie ano ne Svazácká 2126/28 Kyrisová Eva ano ne Volgogradská 2479/75 Jurášek Jiří ano ne Výškovická 2565/72 Kucharský Jaroslav ne ne Výškovická 2561/80 Hampejs Jiří ne ne P.Lumumby 2317/46 Kraml František ano ne Volgogradská 2404/111 Ing.Witosová Renata ne ne Volgogradská 122/109a Nováková Zdeňka ano ne Svazácká 58/5 Ing.Martinec Josef ano ne Volgogradská 2525/57 Fišer Petr ano ne Volgogradská 2520/47 Babišová Vanda ne ne Vyškovická 144/130 Navrátilová Pavla ne ano Volgogradská 2488/81 Kroupa Stanislav ano ne Výškovická 2539/108 Sumerová Miroslava ano ne Vítězná 2754/9D Hušková Anna ne ne J.Brabce 2876/11 Ing.Slováček Ondřej ano ne Gen.Piky 2899/26 Adámková Olga ano ne Baarova 1160/17 Olschak Roman ano ne Varenská 2919/16 Král Jiří ne ano Mojmírovců 1188/26 Kokeš Luděk ano ne G.Piky 2904/18 Matura Karel ne ano Varenská 2945/8 Knopp Tomáš ne ano Gen.Svobody 2153/27 Zácha Pavel ne ne

6 stř. blok adresa jméno delegáta Gen.Svobody 2154/287 Stratil Marek ne ne Krakovská 12/1081 Sýkora Jiří ano ne Krakovská 4/1085 Cimprich Vladimír ano ne Krakovská 14/1080 Kostka Lumír ne ne Plzeňská 1122/7 Šumný Radek ne ano Plzeňská 1123/5 Pustějovská Ludmila ano ne Dr.Martínka 1165/67 Vlosinský Jan ne ano J.Kotase 1177/21 Trnovec Ivan ano ne Krestova 1269/32 Ing.Čech Eduard ano ne Krestova 1278/22 Nováček Jiří ano ne Dr.Martínka 1509/5 Zemánek Miroslav ano ne Na obvodu 1101/47 Chocholatý Jiří ne ne U Haldy 1544/64 Ing.Braţina Jiří ano ne U Haldy 1539/54 Ing.Vidiševský Jaroslav ne ano Moravská 2873/118 Hoffmann Mojmír ano ne Moravská 2872/112 Holocsiová Ivana ne ne Moravská 2867/102 Gruss Robert ne ano Krakovská 11 garáţe Ing.Zych Vilém ano ne A.Poledníka 4/8 Gocala Jaroslav ano ne J.Matuška 23/2 Filipková Stanislava ano ne J.Maluchy 47/18 Handlíř Jaroslav ne ne J.Maluchy 45/16 Peszyňski Jakub ano ne J.Maluchy 44/12 Štafa René ano ne J.Matušky 56/15 Veselá Dáša ano ne J.Misky 67/2 Wittgruber Miroslav ne ano J.Misky 72/13 Hořínek Rostislav ano ne J.Misky 75/16 Vojcík Libor ne ano J.Herolda 1557/12 Hladký Petr ne ne J.Herolda 1563/4 Sládek Antonín ne ne J.Herolda 1564/2 Cieslarová Ivanka ano ne V.Košaře 95/11 Bischof Miroslav ano ne V.Košaře 60/28 Juřička Štěpán ne ano V.Košaře 104/18 Krásný Lumír ne ano Zd.Bára 115/6 Pokludová Iveta ne ano J.Maluchy 43/10 Moravec Milan ne ano J.Maluchy 127/9 Bacul Jan ano ne

7 stř. blok adresa jméno delegáta V.Jiříkovského 137/24 Mai Pavel ano ne V.Jiříkovského 140/30 Lučevová Iveta ano ne V.Jiříkovského 176/56 Dobrodincová Liliana ano ne V.Jiříkovského 66/181 Jarolím Milan ano ne Fr.Formana 232/21 Knotek Karel ne ne Fr.Formana 238/33 Návrátil Radim ano ne J.Škody 186/10 Ing.Hric Jiří ano ne J.Škody 185/8 Mgr.Jírů Ivana ano ne J.Maluchy 217/83 Janečka Kamil ano ne J.Maluchy 203/51 Juřica Igor ano ne J.Maluchy 199/43 Kolarovič Tomáš ne ne J.Maluchy 163/31 Talíková Ivana ne ano J.Maluchy 43/10 Kocmánek Petr ne ne Ostatní pozvaní delegáti se zúčastnili obou zasedání. 4 Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví V současné době probíhá veřejná diskuze a proces přípravy návrhu rekodifikace soukromého práva. Ačkoliv by zcela nový občanský zákoník a další doprovodné předpisy neměly nabýt účinnosti dříve neţ v roce 2013, dopady změn má smysl sledovat a připravovat se na ně jiţ nyní. Lze je očekávat ve všech oblastech soukromého a občanského práva. Připravovaná změna obchodního práva, mimo jiné i zákonem o obchodních korporacích, zásadním způsobem změní koncept poţadavku na řádnou péči o majetek a zodpovědnosti členů orgánů všech obchodních společností bez rozdílu. Stávající obchodní zákoník byl přijat v době, kdy se soukromé právo probouzelo z šoku devastace nastolené po roce Zákon byl mnohokrát novelizován a stal se nepřehledným. Komplikace způsobuje především dvojkolejná regulace smluv v obchodním a občanském zákoníku. Návrh zákona o obchodních korporacích vychází z myšlenky, ţe základním kodexem soukromého práva je občanský zákoník, který postihne obecné situace, a zákon o obchodních korporacích včetně druţstev upraví pouze skutečnosti vztahující se k těmto korporacím a druţstvům.

8 Nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních společnostech a druţstvech se budou bezprostředně dotýkat nejen druţstev jako právnických osob, ale i jejich jednotlivých členů jako osob fyzických. Upozorňujeme na nejdůleţitější změny občanského zákoníku týkající se oblasti nájemného bydlení účinné jiţ od : Nájemce musí hlásit změny v počtu, jménech a příjmeních a datech narození osob v bytě, jestliţe změna potrvá déle neţ dva měsíce. Má povinnost také hlásit uzavření sňatku. Prodlení s hlášením delším neţ dva měsíce je hrubým porušením povinností nájemce. Nájemce musí oznámit dlouhodobou nepřítomnost v bytě a určit osobu oprávněnou ke vstupu do bytu. Pronajímatel můţe poţadovat, aby v bytě ţil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně uţívat byt a ţít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Pronajímatel si můţe vyhradit v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. Rozhoduje-li soud o přivolení k výpovědi z nájmu, rozhodne současně o povinnosti byt vyklidit. V písemné výpovědi byla vypuštěna povinnost pronajímatele uvést závazek zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. Všechny aktuální změny budou zapracovány s účinností od do Všeobecných smluvních podmínek nájmu druţstevního bytu v SBD Vítkovice, které jsou součástí nájemní smlouvy. 5. Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled 2012 K zrealizovalo nebo realizuje SBD Vítkovice celkem 246 projektů revitalizace bytových domů financovaných z cizích úvěrových zdrojů. K datu poslední roční účetní závěrky k nezaplacené zůstatky úvěrů na rekonstrukce bytových domů činí ,-- Kč.. Celková úvěrová angaţovanost, tj. podíl nezaplacených zůstatků cizích finančních zdrojů na krytí hmotného majetku druţstva činí 37%. Přijatá koncepce, zabezpečit zadluţenost druţstva nejvýše do 50% majetkových hodnot druţstva, bude i v následujícím roce 2012 zachována. Je předpoklad, ţe na základě poţadavků členských samospráv a stanovených bankovních limitů bude moţno financovat rekonstrukce bytových domů v roce 2012 z úvěrových zdrojů v celkovém objemu cca ,--Kč. Specifikace domů a nezaplacených zůstatků k : stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2010 Španielova 923,924,925 KB ,33

9 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2010 Španielova 923,924,925 W,s.s , Francouzská 1003,1004 Raiffeisen , Francouzská 1001,1002 Raiffeisen , Opavská 1008,1009 W,s.s , Jaselská 1160,1161 W,s.s , Jaselská 1158,1159 W,s.s , U sportoviště 1165 Raiffeisen , U sportoviště 1162 KB , Nám Druţby 1237,1238,1239 ČSOB , Charkovská 1257,1258,1259 Raiffeisen , Bajkalská 1272,1273,1274 ČSOB , Slavíkova 1392,1393,1394 W,s.s , Slavíkova 1197,1198,1199 KB , Slavíkova 1197,1198,1199 W,s.s , Jasmínova 1615 KB , Jasmínova 1616 KB , Jasmínova 1617 KB , Svojsíkova 1594 Raiffeisen , Podrouţkova 1660,1661,1662 KB , Podrouţkova 1659,1658,1657 KB , Podrouţkova 1656,1655,1654 KB , Podrouţkova 1653,1652,1651 KB , Sokolovská 1223,1222,1221,1220 KB , Sokolovská 1223,1222,1221,1220 W,s.s , Ţilinská 1317,1318,1319,1320 W,h.b , Ţilinská 1374,1375 W,s.s , Ţilinská 1376,1377 W,s.s , O.Synka 1832 KB , O.Synka 1833 KB , O.Synka 1829 KB , O.Synka 1830 KB ,15

10 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2390 Resslova 1058 KB , Resslova 1058 W,s.s , Krasnoarmějců 2083,2084,2085 W,s.s , Krasnoarmějců 2131,2132,2133 W,s.s , Kosmonautů 2134,2135,2136,2137 KB , Svazácká 2125,2126,2127,2128 ČSOB , Jiţní 2277,2278,2279 ČSOB , Svornosti 2289,2290,2291 W,s.s , Volgogradská 2491,2492,2493 KB , Volgogradská 2491,2492,2493 KB , Volgogradská 2494,2495,2496 W,s.s , Volgogradská 2479,2480,2481 ČSOB , Výškovická 2559,2560 W,h.b , Výškovická 2557,2558 ČSOB , Výškovická 2555,2556 ČSOB , Výškovická 2538 KB , Výškovická 2550 ČSOB , Výškovická 2549 ČSOB , Výškovická 2553 Raiffeisen , Volgogradská 2565,2566 ČSOB , Dolní 2472,2473,2474 KB , Dolní 2322,2323,2324 KB , P.Lumumby 2319,2318,2317 KB , Kischova 2344,2345,2346 W,s.s , Volgogradská 2478,2477,2476 KB , Volgogradská KB , Volgogadská 122 W,s.s , Volgogradská 2482,2483,2484 KB 3310 Výškovická 2584,2585 W,h.b , Výškovická 2645,2646,2647,2648,2649,2650 W,s.s , Výškovická 2573 W,h.b ,10

11 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 3340 Volgogradská 74 KB , Výškovická 2590,2591,2592,2593 KB , Výškovická 2590,2591,2592,2593 KB 3370 Svornosti 56 KB , Svornosti 57 KB , Svazácká 58 ČSOB , Svazácká 59 KB , Hýlova 368 KB , Hýlova 368 W,s.s , Kubalova 369 ČSOB , Výškovická 76 KB , Volgogradská 2488,2489,2490 KB , Výškovická 2539 KB , Baarova 1161 W,s.s , Gen.Janka 1157 ČSOB , Gen.Janka 1153 KB , Gen.Hrušky 1197 W,h.b , Gen.Hrušky 1210 ČSOB , Gen.Hrušky 1210 ČSOB , Gen Hrušky 1215 W,s.s , J.Trnky 1149,1250 KB , J.Trnky 1149,1250 W,h.b , Lechowiczova 2843 KB , Lechowiczova 2840 ČSOB , Lechowiczova 2841 ČSOB , Lechowiczova 2842 ČSOB , J.Brabce 2876 KB , Gen.Píky 2903 KB , Gen.Píky 2903 W,s.s , Gen.Píky 2901 KB , Gen.Píky 2900 KB ,25

12 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 4183 Gen.Píky 2899 ČSOB , Gen.Píky 2898 KB , Gen.Píky(BD) 2917 KB , Gen.Píky 2917 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2918 KB , Gen.Píky 2918 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2919 KB , Gen.Píky 2919 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2920 KB , Gen.Píky 2920 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2921 KB , Gen.Píky 2921 W,h.b , Gen.Janouška 2926 ČSOB , Gen.Janouška 2927 ČSOB , Gen.Janouška 2928 ČSOB , Baarova 1160 W,s.s , Gen.Janka 1156 KB , Gen.Janka 1154 KB , Gen.Janka 1154 KB , Gen.Janka 1154 W,s.s , Várenská 2934 KB 4252 Várenská 2935 KB 4253 Várenská 2936 KB 4260 Hornopolní 2955,2956 KB , Várenská 2939 KB 4280 Varenská 2946,2947,2948 W,s.s , Mojmírovců 1188 KB , Gen.Píky 2904 ČSOB , Gen.Píky 2904 ČSOB , Lechowiczova 2845 W,h.b , Lechowiczova 2844 KB ,91

13 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 4370 J.Brabce 2877 KB , J.Brabce 2877 W,h.b , J.Trnky 1150,1251 KB , J.Trnky 1150,1251 W,h.b , J.Trnky 1151,1252 W,h.b , J.Trnky 1152,1253 KB , J.Trnky 1152,1253 W,h.b , J.Brabce 2870 KB , Letecká,Moravská 933,932,931 KB 5040 Letecká/Moravská 935,936/934 Raiffeisen , Krakovská 1103,1104 W,s.s , Krakovská 1107,1108 W,s.s , Plzeňská 1122 KB , Plzeňská 1123 W,s.s , Holasova 1130,1131,1132 W,s.s , Dr.Martínka 1142,1143 ČSOB , Dr.Martínka 1145,1146,1147,1148,1149,1150 W,s.s , Dr.Martínka 1151,1152,1155,1156 W,h.b , Dr.Martínka KB , Dr.Martínka 1163,1164 KB , Dr.Martínka 1165,1166 Raiffeisen , J.Kotase 1174,1175,1176,1177 ČSOB , Krestova 1269,1270 ČSOB , Krestova 1277,1278 KB , Krestova 1279,1280 KB , Klegova 1488 W,s.s , Dr.Martínka 1509 KB 5360 Dr.Martínka 1509 W,s.s , Dr.Martínka 1489 KB , Dr.Martínka 1138,1139,1140,1141 W,h.b , Na obvodu 1100 KB ,02

14 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 5440 Na obvodu 1101 W,s.s , Na obvodu 1102 W,s.s , U haldy 58,60 ČSOB , U Haldy 1539,1540 KB , Moravská BD) 2873 ČSOB , Moravská 2870 ČSOB , Moravská 2872 ČSOB , Moravská 2867 KB , Moravská 2868 KB , Moravská 2869 KB , Moravská 1553 KB , Moravská 1554 KB , Moravská 1555 KB , Na obecní 1526 W,s.s , Dr.Martínka 1144 KB , Dr.Martínka 1144 W,s.s , Na obecní 1525 KB , A.Poledníka 2 W,s.s , A.Poledníka 4 Raiffeisen , Poledníka 24 W,s.s , J.Matuška 21,22,23 KB , J.Matuška 17,18,19,20 ČSOB , J.Matuška 14,15,16 KB , J.Matuška 11,12,13 KB , J.Matuška 7 KB , J.Maluchy 26 KB , Maluchy 25 KB , Matuška 31 KB , J.Maluchy 47 Raiffeisen , J.Maluchy 45,46 Raiffeisen , J.Maluchy 44 KB ,69

15 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 6170 A.Gavlase 35,36,37 KB , A.Gavlase 38,39,40 ČSOB , J.Matuška 54 Raiffeisen , J.Matuška 56 KB , E.Podgorného 88,89,90,91 KB , A.Gavlase 57,58 W,s.s , Misky 67,68,69,70 KB , J.Misky 65,66 W,s.s , Košaře 61,62 KB , V.Košaře 63,64 Raiffeisen , J.Misky 71,72 Raiffeisen , Misky 75 KB , J.Herolda 1557 KB , J.Herolda 1559 KB , Herolda 1562 W,s.s , J.Herolda 1562 Raiffeisen , J.Herolda 1563 KB , Herolda 1563 ČSOB , J.Herolda 1564 ČSOB , J.Misky 76, 77, 78 KB , V.Košaře 94, 95, 96 KB , E.Podgorného 99,10 Raiffeisen , V.Košaře 60, 59 KB , J.Misky 73,74 Raiffeisen , V.Košaře 101, 102 KB , Z.Bára 115 KB , Z.Bára 114 KB , A.Gavlase 105,106,108,109 KB , Maluchy 127 KB , Maluchy 128 KB , Frýda,Podgorného 153,154 KB ,88

16 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 6550 N.Frýda, V.Jiříkovského 158-9,160,161 Raiffeisen , Jiříkovského 162,163,164 W,s.s , Jiříkovského 130,131,132 ČSOB , Jiříkovského 133,134,135 KB , Jiříkovského 136,137,138,139 KB , V.Jiříkovského 140,141,142 KB , Jiříkovského 165,166 KB , V.Jiříkovského 173,174,175 KB , V.Jiříkovského 176,177 KB , Jiříkovského 178,179,180,181 KB , Formana 229,230,231 ČSOB , F.Formana 229,230,231 ČSOB , F.Formana 232,233,234 KB , F.Formana 232,233,234 W,s.s , F.Formana 235,236,237 KB , Formana 238,239,240 KB , F.Formana 241,242,243 ČSOB , J.Škody 189 Raiffeisen , J.Maluchy 216,217,218 W,s.s , J.Maluchy 197,198,199,200 KB , M.Fialy 245 ČSOB , J.Matuška 55 W,s.s , A.Gavlase 107 KB , Matuška 8 KB , J.Matuška 10 W,s.s , J.Maluchy 42 KB , J.Maluchy 42 W,s.s , Maluchy 43 ČSOB , ,68

17 6. Technická příprava rozsáhlých oprav a rekonstrukcí obytných budov A. Plán údrţby a oprav Proces vytváření plánu oprav v SBD Vítkovice je rozdělen do čtyř postupných kroků. V prvé řadě je to příprava, následuje projekt, poté realizace a posledním krokem je vyhodnocení. Do plánu oprav jsou zahrnuty všechny stavební úpravy,rekonstrukce a modernizace, vyjma udrţovacích prací podle 3 stavebního zákona, které nevyţadují stavební povolení nebo ohlášení, a které odstraňují poškození domu za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Plán údrţby a oprav na návrh technické komise projednává a schvaluje představenstvo druţstva. Působnost orgánů samosprávy (tj. členské schůze samosprávy a výboru samosprávy) při rozhodování o plánu údrţby a oprav je stanovena v čl. 81 a čl.85 Stanov SBD Vítkovice. I. Technická příprava realizace rozsáhlé opravy nebo rekonstrukce budovy 1. Stavebně technický průzkum objektu, specifikace vadných konstrukcí, návrh moţného technického řešení. 2. Vypracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy v případě, ţe budou prováděna opatření, týkající se úspor energie vč. propočtu moţného financování projektu 3. Ověření splnění podmínek dotačního programu - bude-li existovat moţnost jeho vyuţití 4. Zpracování technicko-ekonomických podkladů včetně orientačního ocenění 5. Výběr zpracovatele projektových prací Technickou přípravu organizuje a provádí v celém rozsahu technický útvar druţstva. II. Projektová příprava 1. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební řízení je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb. Ať uţ dům rekonstruujeme "na ohlášení" nebo v rozsahu, který vyţaduje vydání stavebního povolení, je nutno k projektové dokumentaci doloţit splnění poţadavků na energetickou náročnost budovy. Povinnou součástí stavební dokumentace je tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky 148/2007 Sb.

18 Jednotlivé konstrukce domu musí zároveň splnit poţadavky normy ČSN , která definuje i tzv. Energetický štítek obálky budovy. Oba dokumenty jsou si graficky velmi podobné. Štítek však ukazuje pouze to, jak dobře je dům izolován, kdeţto průkaz hodnotí spotřebu veškerých energií v domě - tedy energie na vytápění, větrání, chlazení, ohřev. 2. Inţenýrská činnost za účelem stavebního řízení (stavební povolení, ohlášení) Projektovou přípravu zabezpečuje technický útvar druţstva v rozsahu a podle poţadavků technického stavu budovy s přihlédnutím k poţadavkům samosprávy domu. K projekční přípravě vyuţívá druţstvo smluvní projekční kanceláře. Cena projektu je stanovena jako cena smluvní s přihlédnutím k rozsahu projekčních prací a souvisejících činností zabezpečovaných projektantem. Cena projektu je účtována k tíţi dlouhodobé zálohy na opravy a údrţbu domu (tzv. fond oprav). Cena za projekt není součástí ceny stavebního díla. III. Realizace díla 1. Výběrové řízení na dodavatele podle vnitřních pravidel druţstva Výběrová řízení jsou u našeho druţstva rozdělena do tří finančních stupňů (skupin): a) Dílo s rozpočtem do ,-- Kč. Výběrové řízení se u těchto akcí neorganizuje. Akce do této výše jsou organizovány prostřednictvím OBS a pověřeným technikem druţstva při splnění níţe uvedených podmínek: předseda samosprávy vypíše a stvrdí svým podpisem na tiskopise Hlášení závad poţadavek na opravu. Tiskopis vedle podpisu dále obsahuje údaj o podílu úhrady bloku. v případě, ţe v bloku vznikl vlastnický vztah k bytové jednotce a oprava bude hrazena z účtu dlouhodobé zálohy na údrţbu a opravy (FO), pak osoba pověřená jednat jménem druţstva s vlastníky jednotek zajistí informovanost a podpis osoby oprávněné jednat za vlastníky. tiskopis Hlášení závad musí být doručen na OBS nebo osobně na technický úsek druţstva. Po zaevidování Hlášení závad se pověřený technik druţstva kontaktuje se samosprávou z důvodu upřesnění jejich poţadavku na zamýšlenou opravu.

19 technik druţstva objedná zhotovitelskou firmu, která vystavením objednávky nebo smlouvy o dílo provede poţadovanou opravu podle přesně definovaných podmínek. Před započetím prací bude stanoviště předáno zhotovitelské firmě a následně i převzato po zhotovení opravy. b) Dílo s rozpočtem nad ,-- Kč do ,-- Kč. Výběrové řízení má interní charakter, vychází z potřeb druţstva, nenahrazuje a nekopíruje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění s novelami zákona. Pravidla odchylná od výběrového řízení můţe stanovit pouze představenstvo druţstva. U těchto akcí je potřeba samosprávou naplnit následující kritéria, nutná pro výběrové řízení: vypsat a stvrdit podpisem předsedy samosprávy, který má souhlas členské základny s plánovanou opravou, na tiskopise Hlášení závad poţadavek na opravu. Tiskopis vedle podpisu dále obsahuje údaj o podílu úhrady bloku. po zaevidováním Hlášení závad se pověřený technik druţstva kontaktuje se samosprávou z důvodu upřesnění jejich poţadavku na zamýšlenou opravu. upřesnění poţadavku formou fyzického nálezu na místě samém, provedeného technikem druţstva, pak slouţí k vypracování poptávky na zhotovení díla. bude-li oprava svým charakterem vyţadovat oznámení stavebnímu úřadu, bezodkladně bude podána ţádost na příslušný úřad. výběrové řízení se neuskuteční, je-li ze zápisu z členské schůze bloku zřejmý souhlas členské základny s provedením poţadované opravy daným zhotovitelem díla. poptávané zhotovitelské firmy jsou vybírané z vytvořené databáze firem. poptávka na dílo je firmám rozesílána nejméně 14 dnů předem. technický náměstek písemně informuje na technicko investiční komisi předsedu komise o chystaných výběrových řízeních v mezidobí mezi dvěmi představenstvy. Předseda komise určí, kdo za představenstvo se zúčastní výběrového řízení. po realizaci díla provede pověřený technik zhodnocení dodavatele sluţby dle dané metodiky. Tento dokument slouţí jako vodítko pro účastníky výběrového řízení. výběrového řízení se zúčastní technický náměstek, technik druţstva, zástupce samosprávy a pověřený vlastník jednotky, kaţdý s hlasem rozhodujícím. výběrové řízení je organizováno pověřeným technikem druţstva zpravidla v úřední dny. Ve dnech konání schůze představenstva druţstva se výběrové řízení neuskuteční. do tří dnů po uskutečněném výběrovém řízení technik druţstva vyhotoví návrh Smlouvy o dílo.

20 obchodně ekonomický náměstek písemně potvrdí finanční krytí smluvní částky z uzavírané Smlouvy o dílo na vybraného zhotovitele. podpisem Smlouvy o dílo všemi stranami, určený stavební dozor a technik druţstva předají staveniště zhotoviteli, vzešlého z výběrového řízení. v případě, ţe připravovaná realizace díla vyţaduje vyšší technickou náročnost na technický dozor, je druţstvem sjednán smluvní TDI za cenu stanovenou dohodou. Cena není součástí ceny stavebního díla a je účtována k tíţi fondu oprav domu. při přípravě realizace díla je organizována schůzka všech zúčastněných stran, tj. zhotovitelské firmy, předsedy samosprávy příslušného domu a technického dozoru, kde je předmětem organizační zajištění rozsáhlejší opravy a jsou konzultovány otázky, týkající se termínu realizace a provádění díla a následných smluvních vazeb a příslušných povolení. c) Dílo s rozpočtem nad ,-- Kč. U takovýchto akcí v celém rozsahu platí výše uvedené náleţitosti s následujícími odchylkami: výběrové řízení se uskuteční i přes zřejmý souhlas členské samosprávy. výběrového řízení se zúčastní pověřený člen představenstva druţstva, technický náměstek, zástupce samosprávy popř. pověřený vlastník jednotky, kaţdý s hlasem rozhodujícím. do výběrového řízení na zhotovení díla jsou obesílány minimálně čtyři firmy, z čehoţ do výběrového řízení musí zaslat nabídku minimálně tři firmy. Pokud z poptávaných firem zašle nabídku méně jak tři firmy, výběrové řízení bude zrušeno a vyvoláno nové. Jestliţe ani v opakovaném výběrovém řízení nebude dosaţen počet nabídek, výběrová komise určí zhotovitele díla ze zaslaných nabídek k tomuto dni. Opakované výběrové řízení se zruší v případě jedné zaslané nabídky. 2. Převzetí realizovaného díla Dílo je vţy převzato protokolárně bez zjevných vad a nedodělků. Po předání díla je cena díla zcela zaplacena a zúčtována. Dílčí převzetí ucelených částí dodávky nenahrazuje převzetí díla jako celku. Technický dozor investora Dozor investora - zastupuje zájem vlastníka domu, pravidelně a bez předchozího ohlášení kontroluje stavbu, zjištěné skutečnosti a pokyny pro zhotovitele zapisuje do stavebního deníku, v případě zjištěných závad řeší jejich odstranění, před zakrytím dílčích částí konstrukcí například izolantem, kontroluje stav podkladových vrstev, kotvení atd. Účastní se kontrolních dnů. Dozor investora musí být na realizátorovi

Stavební bytové družstvo Vítkovice, Daliborova 390/54, Ostrava Mar. Hory. IČO , zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8,

Stavební bytové družstvo Vítkovice, Daliborova 390/54, Ostrava Mar. Hory. IČO , zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8, Stavební bytové družstvo Vítkovice, Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava Mar. Hory IČO 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8, DIČ CZ 00050806 Výroční zpráva o výsledcích hospodaření

Více

Stavební bytové družstvo Vítkovice, Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava Mar. Hory. IČO 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8,

Stavební bytové družstvo Vítkovice, Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava Mar. Hory. IČO 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8, Stavební bytové družstvo Vítkovice, Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava Mar. Hory IČO 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8, DIČ CZ 00050806 Výroční zpráva o výsledcích hospodaření

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

předseda představenstva, v.r.

předseda představenstva, v.r. ST A V EBN Í B Y TO V É D R U Ž S T V O V Í TKO V I C E, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vloţka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č.

Více

Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8

Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 STAVEBNÍ B YTOVÉ DRU ŽSTVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. Úvodní slovo předsedy

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Termíny odborných prohlídek výtahů na r. 2015 - Poruba

Termíny odborných prohlídek výtahů na r. 2015 - Poruba Termíny odborných prohlídek výtahů na r. 2015 - Poruba 13D 2031 Francouzská 10, 12 Liftcomp X X X 13D 2032 Francouzská 14, 16 Liftcomp X X X 14B 2040 Opavská 3, 5 Liftcomp X X X CH 2011 Španielova 15,

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

předseda představenstva,v.r.

předseda představenstva,v.r. ST A V EBN Í B Y TO V É D R U Ž S T V O V Í TKO V I C E, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č.

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

- 1 - Návrh KSČM ČÁST PRVNÍ NÁJEMNÉ A CENY SLUŢEB POSKYTOVANÝCH S UŢÍVÁNÍM BYTU. 1 Předmět úpravy

- 1 - Návrh KSČM ČÁST PRVNÍ NÁJEMNÉ A CENY SLUŢEB POSKYTOVANÝCH S UŢÍVÁNÍM BYTU. 1 Předmět úpravy - 1 - Návrh KSČM Zákon o nájemném z bytů a jeho sjednávání a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nájemném z bytů) Parlament

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy V Písku dne: 29.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na přidělení bytu v areálu 13. mateřské školy, tř. Přátelství

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

1. Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 8.6.2015 2-3. 2. Volby členů orgánů družstva v roce 2016 3-5

1. Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 8.6.2015 2-3. 2. Volby členů orgánů družstva v roce 2016 3-5 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1. Informace

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

SMĚRNICE č. 7/2005. Rozhodující pro stanovení postupu je předpokládaná výše ceny jednotlivé zakázky.

SMĚRNICE č. 7/2005. Rozhodující pro stanovení postupu je předpokládaná výše ceny jednotlivé zakázky. ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 7/2005 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá účinnosti:

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více