Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k 30.9.2011, výhled 2012 8-16"

Transkript

1 ST A V EBN Í B Y TO V É D R U Ţ S T V O V Í TKO V I C E, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, IČ , zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vloţka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2 Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled Technická příprava rozsáhlých oprav a rekonstrukcí obytných budov Informace o převodech jednotek do osobního vlastnictví 23 8 Pravidla pro výkon správy převedených jednotek do vlastnictví podle Zákona č.72/1994 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů Problematika dluţníků v SBD Vítkovice Pojištění majetku SBD Vítkovice v letech Kontaktní místa SBD Vítkovice, telefonní seznam Listopad 2011 Ing. Karel Hortvík, Ph.D. předseda představenstva,v.r.

2 Vážení družstevníci, 1.Úvodní slovo předsedy představenstva připravovaná kodifikace soukromého a obchodního práva zásadním způsobem ovlivní činnost bytových družstev. Snaha zákonodárců a vlády vypracovat nové kodexy občanského práva, které vychází z respektu k evropskému právnímu myšlení a budou v souladu s evropskou právní a kulturní konvencí, bude mít nepochybně za následek definitivní rozchod s myšlenkovým světem socialistického práva. Nový občanský zákoník, tak jak je připravován, rozhodným způsobem zasáhne i do činnosti bytových družstev. Bytová družstva, ve vztahu k členům a nájemcům družstevních bytů, ustanovení občanského zákoníku plně využívají a budou i v budoucnu využívat jako obecnou normu. Zejména se jedná o práva a povinnosti v rodině, věcná práva, práva vlastnická, zástavní a podobně. Neméně závažná a zásadní bude i změna druhé části rekodifikace soukromého práva, která navazuje na pravidla obsažená v návrhu občanského zákoníku. Připravovaný zákon o obchodních korporacích postupně plně nahradí stávající obchodní zákoník. Návrh zákona o obchodních korporacích je nastaven tak, aby byl propojen s ostatními předpisy, které upravují podnikání nejen v podmínkách ČR, ale obecně i v Evropské unii. Zásadní změny očekáváme zejména v předpisech daňových a účetních, kdy budou i družstva v pozici obchodních společností povinna evropské standardy důsledně uplatňovat a dodržovat. V nastávajícím období v horizontu několika let nás tedy čeká zásadní reforma Stanov družstva i všech navazujících vnitřních předpisů a řídících norem. Bude úkolem orgánů družstva, pracovních komisí a vedoucích pracovníků družstva všechny změny kvalifikovaně a v souladu s právními předpisy připravit a uvést do praxe. Nejvyšší orgán SBD Vítkovice - Shromáždění delegátů - dne zvolil nové představenstvo pro funkční období 2011 až Na své ustavující schůzi mne pak představenstvo zvolilo jeho předsedou. Členem SBD Vítkovice jsem od roku Od roku 2001 jsem se stal postupně členem představenstva a následně pak od roku 2004 místopředsedou představenstva a předsedou ekonomické komise. Během tohoto období jsem získal bohaté zkušenosti a praxi v problematice družstevního bydlení. Zvolení do funkce předsedy představenstva družstva představuje pro mne osobní výzvu a poslání zabezpečovat i nadále ve složitých ekonomických a společenských podmínkách našim družstevníkům důstojné bydlení a kvalitní služby. Ing. Karel Hortvík, Ph.D. předseda představenstva, v.r.

3 2. Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Shromáţdění delegátů na svém zasedání dne za přítomnosti 258 delegátů přijalo 148 delegáty usnesení : I. Shromáţdění delegátů bere na v ě d o m í: 1. Zprávu o činnosti druţstva od minulého shromáţdění delegátů 2. Zprávu kontrolní komise II. Shromáţdění delegátů s ch v a l u j e : 1. Účetní závěrku za období od do a Výroční zprávu o výsledcích hospodaření za rok Příděl vytvořeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši ,01 Kč do nedělitelného fondu druţstva. 3. Rozdělení hospodářského výsledku přiděleného do nedělitelného fondu z pronájmu nebytových prostor za rok 2010 ve výši ,-- Kč a zúčtování celkové částky k dobru středisek bytového hospodářství, a to podle předloţeného návrhu k Rozdělení hospodářského výsledku přiděleného do nedělitelného fondu z přijatých úroků z termínovaných úloţek volných finančních prostředků za rok 2010 ve výši ,-- Kč a zúčtování celkové částky k dobru středisek bytového hospodářství, a to k Rozdělení úroků z vnitrodruţstevních půjček za rok 2010 ve výši ,--Kč, zúčtování celkové částky k dobru nedělitelného fondu a k tíţi středisek bytového hospodářství, a to podle předloţeného návrhu k Podle působnosti stanovené v čl. 67, odst. 2., písm. m), Stanov Stavebního bytového druţstva Vítkovice případné zřízení zástavního práva k nemovitostem s byty ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví druţstva k zajištění pohledávek vyplývajících z budoucích smluv o úvěrech na celkovou nebo částečnou rekonstrukci domu, poskytnutých Stavebnímu bytovému druţstvu Vítkovice financující bankou podle rozhodnutí představenstva druţstva 7. Volbu volební komise ve sloţení : člen Jindřich Klásek, člen Milan Bezděk, člen Pavel Handl, člen Jiří Skoumal, člen Alena Stebnická III. Shromáţdění delegátů u k l á d á: 1. Představenstvu druţstva projednat diskusní příspěvky a připomínky delegátů, písemně odpovědět na nezodpovězené příspěvky delegátů v termínu do Představenstvu druţstva ve smyslu čl.67, odst.2, písm.e) přehodnotit koncepci rekonstrukcí výtahů přijatou usnesením představenstva ze dne v části

4 výběrového řízení ze dne týkající se rozhodnutí o působnosti vybraných firem v předem určených lokalitách. S účinností od provádět výběr dodavatele na plánované rekonstrukce výtahu samostatným výběrovým řízením pro konkrétní dům z vybraných smluvních dodavatelů Výtahy Ostrava, s.r.o., Cenok-Výtahy, a.s., Liftcomp, a.s. 3. Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Shromáţdění delegátů na svém zasedání dne za přítomnosti 188 delegátů přijalo 157 delegáty usnesení : I. Shromáţdění delegátů bere na v ě d o m í: 1. Hodnotící zprávu představenstva Stavebního bytového druţstva Vítkovice za uplynulé funkční období Hodnotící zprávu kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice za uplynulé funkční období Zprávu mandátové komise. 4. Zprávu volební komise o volbě představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice. II. Shromáţdění delegátů s c h v a l u j e: 1. Navrţený program jednání, a to beze změn a doplňků. III. Shromáţdění delegátů u k l á d á: 1. Představenstvu Stavebního bytového druţstva Vítkovice podat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku v souvislosti s provedenou volbou nového představenstva a kontrolní komise druţstva a to ve lhůtě 45 dnů od konání tohoto shromáţdění delegátů. Do představenstva Stavebního bytového druţstva Vítkovice byli zvoleni : Ing. Josef Klímek - člen představenstva Ing. Michaela Spurná - člen představenstva (po abdikaci Ing.Spurné funkci přijal 1.zvolený náhradník Ing. Daniela Ranná) Ing. Jan Foit - člen představenstva Ing. Karel Hortvík Ph.D. - člen představenstva Ing. Jiří Závodný - člen představenstva Bc. Tomáš Nytra - člen představenstva Ing. Zdeněk Pěnička - člen představenstva Ing. Milan Bezděk - člen představenstva Eva Jurčová - člen představenstva

5 Do kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice byli zvoleni : Ing. Hana Hradilová Ph.D.- člen kontrolní komise Dalibor Polášek - člen kontrolní komise Ivo Míček - člen kontrolní komise Mgr. Jiří Kráčmar - člen kontrolní komise Zdeněk Novák - člen kontrolní komise Účast delegátů na letošních zasedáních nejvyššího orgánu druţstva : stř. blok adresa jméno delegáta Španielova 924/15 Štefanik Martin ne ne U sportoviště 1162/6 Janatka David ne ne Sokolovská 1223/34 Kupčík Miroslav ano ne Otty Synka 1832/14 Staněk Libor ne ne Otty Synka 1830/22 Ing.Černá Martina ano ne Krasnoarmějců 6 Ing.Válková Lucie ano ne Svazácká 2126/28 Kyrisová Eva ano ne Volgogradská 2479/75 Jurášek Jiří ano ne Výškovická 2565/72 Kucharský Jaroslav ne ne Výškovická 2561/80 Hampejs Jiří ne ne P.Lumumby 2317/46 Kraml František ano ne Volgogradská 2404/111 Ing.Witosová Renata ne ne Volgogradská 122/109a Nováková Zdeňka ano ne Svazácká 58/5 Ing.Martinec Josef ano ne Volgogradská 2525/57 Fišer Petr ano ne Volgogradská 2520/47 Babišová Vanda ne ne Vyškovická 144/130 Navrátilová Pavla ne ano Volgogradská 2488/81 Kroupa Stanislav ano ne Výškovická 2539/108 Sumerová Miroslava ano ne Vítězná 2754/9D Hušková Anna ne ne J.Brabce 2876/11 Ing.Slováček Ondřej ano ne Gen.Piky 2899/26 Adámková Olga ano ne Baarova 1160/17 Olschak Roman ano ne Varenská 2919/16 Král Jiří ne ano Mojmírovců 1188/26 Kokeš Luděk ano ne G.Piky 2904/18 Matura Karel ne ano Varenská 2945/8 Knopp Tomáš ne ano Gen.Svobody 2153/27 Zácha Pavel ne ne

6 stř. blok adresa jméno delegáta Gen.Svobody 2154/287 Stratil Marek ne ne Krakovská 12/1081 Sýkora Jiří ano ne Krakovská 4/1085 Cimprich Vladimír ano ne Krakovská 14/1080 Kostka Lumír ne ne Plzeňská 1122/7 Šumný Radek ne ano Plzeňská 1123/5 Pustějovská Ludmila ano ne Dr.Martínka 1165/67 Vlosinský Jan ne ano J.Kotase 1177/21 Trnovec Ivan ano ne Krestova 1269/32 Ing.Čech Eduard ano ne Krestova 1278/22 Nováček Jiří ano ne Dr.Martínka 1509/5 Zemánek Miroslav ano ne Na obvodu 1101/47 Chocholatý Jiří ne ne U Haldy 1544/64 Ing.Braţina Jiří ano ne U Haldy 1539/54 Ing.Vidiševský Jaroslav ne ano Moravská 2873/118 Hoffmann Mojmír ano ne Moravská 2872/112 Holocsiová Ivana ne ne Moravská 2867/102 Gruss Robert ne ano Krakovská 11 garáţe Ing.Zych Vilém ano ne A.Poledníka 4/8 Gocala Jaroslav ano ne J.Matuška 23/2 Filipková Stanislava ano ne J.Maluchy 47/18 Handlíř Jaroslav ne ne J.Maluchy 45/16 Peszyňski Jakub ano ne J.Maluchy 44/12 Štafa René ano ne J.Matušky 56/15 Veselá Dáša ano ne J.Misky 67/2 Wittgruber Miroslav ne ano J.Misky 72/13 Hořínek Rostislav ano ne J.Misky 75/16 Vojcík Libor ne ano J.Herolda 1557/12 Hladký Petr ne ne J.Herolda 1563/4 Sládek Antonín ne ne J.Herolda 1564/2 Cieslarová Ivanka ano ne V.Košaře 95/11 Bischof Miroslav ano ne V.Košaře 60/28 Juřička Štěpán ne ano V.Košaře 104/18 Krásný Lumír ne ano Zd.Bára 115/6 Pokludová Iveta ne ano J.Maluchy 43/10 Moravec Milan ne ano J.Maluchy 127/9 Bacul Jan ano ne

7 stř. blok adresa jméno delegáta V.Jiříkovského 137/24 Mai Pavel ano ne V.Jiříkovského 140/30 Lučevová Iveta ano ne V.Jiříkovského 176/56 Dobrodincová Liliana ano ne V.Jiříkovského 66/181 Jarolím Milan ano ne Fr.Formana 232/21 Knotek Karel ne ne Fr.Formana 238/33 Návrátil Radim ano ne J.Škody 186/10 Ing.Hric Jiří ano ne J.Škody 185/8 Mgr.Jírů Ivana ano ne J.Maluchy 217/83 Janečka Kamil ano ne J.Maluchy 203/51 Juřica Igor ano ne J.Maluchy 199/43 Kolarovič Tomáš ne ne J.Maluchy 163/31 Talíková Ivana ne ano J.Maluchy 43/10 Kocmánek Petr ne ne Ostatní pozvaní delegáti se zúčastnili obou zasedání. 4 Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví V současné době probíhá veřejná diskuze a proces přípravy návrhu rekodifikace soukromého práva. Ačkoliv by zcela nový občanský zákoník a další doprovodné předpisy neměly nabýt účinnosti dříve neţ v roce 2013, dopady změn má smysl sledovat a připravovat se na ně jiţ nyní. Lze je očekávat ve všech oblastech soukromého a občanského práva. Připravovaná změna obchodního práva, mimo jiné i zákonem o obchodních korporacích, zásadním způsobem změní koncept poţadavku na řádnou péči o majetek a zodpovědnosti členů orgánů všech obchodních společností bez rozdílu. Stávající obchodní zákoník byl přijat v době, kdy se soukromé právo probouzelo z šoku devastace nastolené po roce Zákon byl mnohokrát novelizován a stal se nepřehledným. Komplikace způsobuje především dvojkolejná regulace smluv v obchodním a občanském zákoníku. Návrh zákona o obchodních korporacích vychází z myšlenky, ţe základním kodexem soukromého práva je občanský zákoník, který postihne obecné situace, a zákon o obchodních korporacích včetně druţstev upraví pouze skutečnosti vztahující se k těmto korporacím a druţstvům.

8 Nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních společnostech a druţstvech se budou bezprostředně dotýkat nejen druţstev jako právnických osob, ale i jejich jednotlivých členů jako osob fyzických. Upozorňujeme na nejdůleţitější změny občanského zákoníku týkající se oblasti nájemného bydlení účinné jiţ od : Nájemce musí hlásit změny v počtu, jménech a příjmeních a datech narození osob v bytě, jestliţe změna potrvá déle neţ dva měsíce. Má povinnost také hlásit uzavření sňatku. Prodlení s hlášením delším neţ dva měsíce je hrubým porušením povinností nájemce. Nájemce musí oznámit dlouhodobou nepřítomnost v bytě a určit osobu oprávněnou ke vstupu do bytu. Pronajímatel můţe poţadovat, aby v bytě ţil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně uţívat byt a ţít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Pronajímatel si můţe vyhradit v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. Rozhoduje-li soud o přivolení k výpovědi z nájmu, rozhodne současně o povinnosti byt vyklidit. V písemné výpovědi byla vypuštěna povinnost pronajímatele uvést závazek zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. Všechny aktuální změny budou zapracovány s účinností od do Všeobecných smluvních podmínek nájmu druţstevního bytu v SBD Vítkovice, které jsou součástí nájemní smlouvy. 5. Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled 2012 K zrealizovalo nebo realizuje SBD Vítkovice celkem 246 projektů revitalizace bytových domů financovaných z cizích úvěrových zdrojů. K datu poslední roční účetní závěrky k nezaplacené zůstatky úvěrů na rekonstrukce bytových domů činí ,-- Kč.. Celková úvěrová angaţovanost, tj. podíl nezaplacených zůstatků cizích finančních zdrojů na krytí hmotného majetku druţstva činí 37%. Přijatá koncepce, zabezpečit zadluţenost druţstva nejvýše do 50% majetkových hodnot druţstva, bude i v následujícím roce 2012 zachována. Je předpoklad, ţe na základě poţadavků členských samospráv a stanovených bankovních limitů bude moţno financovat rekonstrukce bytových domů v roce 2012 z úvěrových zdrojů v celkovém objemu cca ,--Kč. Specifikace domů a nezaplacených zůstatků k : stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2010 Španielova 923,924,925 KB ,33

9 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2010 Španielova 923,924,925 W,s.s , Francouzská 1003,1004 Raiffeisen , Francouzská 1001,1002 Raiffeisen , Opavská 1008,1009 W,s.s , Jaselská 1160,1161 W,s.s , Jaselská 1158,1159 W,s.s , U sportoviště 1165 Raiffeisen , U sportoviště 1162 KB , Nám Druţby 1237,1238,1239 ČSOB , Charkovská 1257,1258,1259 Raiffeisen , Bajkalská 1272,1273,1274 ČSOB , Slavíkova 1392,1393,1394 W,s.s , Slavíkova 1197,1198,1199 KB , Slavíkova 1197,1198,1199 W,s.s , Jasmínova 1615 KB , Jasmínova 1616 KB , Jasmínova 1617 KB , Svojsíkova 1594 Raiffeisen , Podrouţkova 1660,1661,1662 KB , Podrouţkova 1659,1658,1657 KB , Podrouţkova 1656,1655,1654 KB , Podrouţkova 1653,1652,1651 KB , Sokolovská 1223,1222,1221,1220 KB , Sokolovská 1223,1222,1221,1220 W,s.s , Ţilinská 1317,1318,1319,1320 W,h.b , Ţilinská 1374,1375 W,s.s , Ţilinská 1376,1377 W,s.s , O.Synka 1832 KB , O.Synka 1833 KB , O.Synka 1829 KB , O.Synka 1830 KB ,15

10 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2390 Resslova 1058 KB , Resslova 1058 W,s.s , Krasnoarmějců 2083,2084,2085 W,s.s , Krasnoarmějců 2131,2132,2133 W,s.s , Kosmonautů 2134,2135,2136,2137 KB , Svazácká 2125,2126,2127,2128 ČSOB , Jiţní 2277,2278,2279 ČSOB , Svornosti 2289,2290,2291 W,s.s , Volgogradská 2491,2492,2493 KB , Volgogradská 2491,2492,2493 KB , Volgogradská 2494,2495,2496 W,s.s , Volgogradská 2479,2480,2481 ČSOB , Výškovická 2559,2560 W,h.b , Výškovická 2557,2558 ČSOB , Výškovická 2555,2556 ČSOB , Výškovická 2538 KB , Výškovická 2550 ČSOB , Výškovická 2549 ČSOB , Výškovická 2553 Raiffeisen , Volgogradská 2565,2566 ČSOB , Dolní 2472,2473,2474 KB , Dolní 2322,2323,2324 KB , P.Lumumby 2319,2318,2317 KB , Kischova 2344,2345,2346 W,s.s , Volgogradská 2478,2477,2476 KB , Volgogradská KB , Volgogadská 122 W,s.s , Volgogradská 2482,2483,2484 KB 3310 Výškovická 2584,2585 W,h.b , Výškovická 2645,2646,2647,2648,2649,2650 W,s.s , Výškovická 2573 W,h.b ,10

11 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 3340 Volgogradská 74 KB , Výškovická 2590,2591,2592,2593 KB , Výškovická 2590,2591,2592,2593 KB 3370 Svornosti 56 KB , Svornosti 57 KB , Svazácká 58 ČSOB , Svazácká 59 KB , Hýlova 368 KB , Hýlova 368 W,s.s , Kubalova 369 ČSOB , Výškovická 76 KB , Volgogradská 2488,2489,2490 KB , Výškovická 2539 KB , Baarova 1161 W,s.s , Gen.Janka 1157 ČSOB , Gen.Janka 1153 KB , Gen.Hrušky 1197 W,h.b , Gen.Hrušky 1210 ČSOB , Gen.Hrušky 1210 ČSOB , Gen Hrušky 1215 W,s.s , J.Trnky 1149,1250 KB , J.Trnky 1149,1250 W,h.b , Lechowiczova 2843 KB , Lechowiczova 2840 ČSOB , Lechowiczova 2841 ČSOB , Lechowiczova 2842 ČSOB , J.Brabce 2876 KB , Gen.Píky 2903 KB , Gen.Píky 2903 W,s.s , Gen.Píky 2901 KB , Gen.Píky 2900 KB ,25

12 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 4183 Gen.Píky 2899 ČSOB , Gen.Píky 2898 KB , Gen.Píky(BD) 2917 KB , Gen.Píky 2917 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2918 KB , Gen.Píky 2918 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2919 KB , Gen.Píky 2919 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2920 KB , Gen.Píky 2920 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2921 KB , Gen.Píky 2921 W,h.b , Gen.Janouška 2926 ČSOB , Gen.Janouška 2927 ČSOB , Gen.Janouška 2928 ČSOB , Baarova 1160 W,s.s , Gen.Janka 1156 KB , Gen.Janka 1154 KB , Gen.Janka 1154 KB , Gen.Janka 1154 W,s.s , Várenská 2934 KB 4252 Várenská 2935 KB 4253 Várenská 2936 KB 4260 Hornopolní 2955,2956 KB , Várenská 2939 KB 4280 Varenská 2946,2947,2948 W,s.s , Mojmírovců 1188 KB , Gen.Píky 2904 ČSOB , Gen.Píky 2904 ČSOB , Lechowiczova 2845 W,h.b , Lechowiczova 2844 KB ,91

13 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 4370 J.Brabce 2877 KB , J.Brabce 2877 W,h.b , J.Trnky 1150,1251 KB , J.Trnky 1150,1251 W,h.b , J.Trnky 1151,1252 W,h.b , J.Trnky 1152,1253 KB , J.Trnky 1152,1253 W,h.b , J.Brabce 2870 KB , Letecká,Moravská 933,932,931 KB 5040 Letecká/Moravská 935,936/934 Raiffeisen , Krakovská 1103,1104 W,s.s , Krakovská 1107,1108 W,s.s , Plzeňská 1122 KB , Plzeňská 1123 W,s.s , Holasova 1130,1131,1132 W,s.s , Dr.Martínka 1142,1143 ČSOB , Dr.Martínka 1145,1146,1147,1148,1149,1150 W,s.s , Dr.Martínka 1151,1152,1155,1156 W,h.b , Dr.Martínka KB , Dr.Martínka 1163,1164 KB , Dr.Martínka 1165,1166 Raiffeisen , J.Kotase 1174,1175,1176,1177 ČSOB , Krestova 1269,1270 ČSOB , Krestova 1277,1278 KB , Krestova 1279,1280 KB , Klegova 1488 W,s.s , Dr.Martínka 1509 KB 5360 Dr.Martínka 1509 W,s.s , Dr.Martínka 1489 KB , Dr.Martínka 1138,1139,1140,1141 W,h.b , Na obvodu 1100 KB ,02

14 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 5440 Na obvodu 1101 W,s.s , Na obvodu 1102 W,s.s , U haldy 58,60 ČSOB , U Haldy 1539,1540 KB , Moravská BD) 2873 ČSOB , Moravská 2870 ČSOB , Moravská 2872 ČSOB , Moravská 2867 KB , Moravská 2868 KB , Moravská 2869 KB , Moravská 1553 KB , Moravská 1554 KB , Moravská 1555 KB , Na obecní 1526 W,s.s , Dr.Martínka 1144 KB , Dr.Martínka 1144 W,s.s , Na obecní 1525 KB , A.Poledníka 2 W,s.s , A.Poledníka 4 Raiffeisen , Poledníka 24 W,s.s , J.Matuška 21,22,23 KB , J.Matuška 17,18,19,20 ČSOB , J.Matuška 14,15,16 KB , J.Matuška 11,12,13 KB , J.Matuška 7 KB , J.Maluchy 26 KB , Maluchy 25 KB , Matuška 31 KB , J.Maluchy 47 Raiffeisen , J.Maluchy 45,46 Raiffeisen , J.Maluchy 44 KB ,69

15 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 6170 A.Gavlase 35,36,37 KB , A.Gavlase 38,39,40 ČSOB , J.Matuška 54 Raiffeisen , J.Matuška 56 KB , E.Podgorného 88,89,90,91 KB , A.Gavlase 57,58 W,s.s , Misky 67,68,69,70 KB , J.Misky 65,66 W,s.s , Košaře 61,62 KB , V.Košaře 63,64 Raiffeisen , J.Misky 71,72 Raiffeisen , Misky 75 KB , J.Herolda 1557 KB , J.Herolda 1559 KB , Herolda 1562 W,s.s , J.Herolda 1562 Raiffeisen , J.Herolda 1563 KB , Herolda 1563 ČSOB , J.Herolda 1564 ČSOB , J.Misky 76, 77, 78 KB , V.Košaře 94, 95, 96 KB , E.Podgorného 99,10 Raiffeisen , V.Košaře 60, 59 KB , J.Misky 73,74 Raiffeisen , V.Košaře 101, 102 KB , Z.Bára 115 KB , Z.Bára 114 KB , A.Gavlase 105,106,108,109 KB , Maluchy 127 KB , Maluchy 128 KB , Frýda,Podgorného 153,154 KB ,88

16 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 6550 N.Frýda, V.Jiříkovského 158-9,160,161 Raiffeisen , Jiříkovského 162,163,164 W,s.s , Jiříkovského 130,131,132 ČSOB , Jiříkovského 133,134,135 KB , Jiříkovského 136,137,138,139 KB , V.Jiříkovského 140,141,142 KB , Jiříkovského 165,166 KB , V.Jiříkovského 173,174,175 KB , V.Jiříkovského 176,177 KB , Jiříkovského 178,179,180,181 KB , Formana 229,230,231 ČSOB , F.Formana 229,230,231 ČSOB , F.Formana 232,233,234 KB , F.Formana 232,233,234 W,s.s , F.Formana 235,236,237 KB , Formana 238,239,240 KB , F.Formana 241,242,243 ČSOB , J.Škody 189 Raiffeisen , J.Maluchy 216,217,218 W,s.s , J.Maluchy 197,198,199,200 KB , M.Fialy 245 ČSOB , J.Matuška 55 W,s.s , A.Gavlase 107 KB , Matuška 8 KB , J.Matuška 10 W,s.s , J.Maluchy 42 KB , J.Maluchy 42 W,s.s , Maluchy 43 ČSOB , ,68

17 6. Technická příprava rozsáhlých oprav a rekonstrukcí obytných budov A. Plán údrţby a oprav Proces vytváření plánu oprav v SBD Vítkovice je rozdělen do čtyř postupných kroků. V prvé řadě je to příprava, následuje projekt, poté realizace a posledním krokem je vyhodnocení. Do plánu oprav jsou zahrnuty všechny stavební úpravy,rekonstrukce a modernizace, vyjma udrţovacích prací podle 3 stavebního zákona, které nevyţadují stavební povolení nebo ohlášení, a které odstraňují poškození domu za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Plán údrţby a oprav na návrh technické komise projednává a schvaluje představenstvo druţstva. Působnost orgánů samosprávy (tj. členské schůze samosprávy a výboru samosprávy) při rozhodování o plánu údrţby a oprav je stanovena v čl. 81 a čl.85 Stanov SBD Vítkovice. I. Technická příprava realizace rozsáhlé opravy nebo rekonstrukce budovy 1. Stavebně technický průzkum objektu, specifikace vadných konstrukcí, návrh moţného technického řešení. 2. Vypracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy v případě, ţe budou prováděna opatření, týkající se úspor energie vč. propočtu moţného financování projektu 3. Ověření splnění podmínek dotačního programu - bude-li existovat moţnost jeho vyuţití 4. Zpracování technicko-ekonomických podkladů včetně orientačního ocenění 5. Výběr zpracovatele projektových prací Technickou přípravu organizuje a provádí v celém rozsahu technický útvar druţstva. II. Projektová příprava 1. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební řízení je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb. Ať uţ dům rekonstruujeme "na ohlášení" nebo v rozsahu, který vyţaduje vydání stavebního povolení, je nutno k projektové dokumentaci doloţit splnění poţadavků na energetickou náročnost budovy. Povinnou součástí stavební dokumentace je tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky 148/2007 Sb.

18 Jednotlivé konstrukce domu musí zároveň splnit poţadavky normy ČSN , která definuje i tzv. Energetický štítek obálky budovy. Oba dokumenty jsou si graficky velmi podobné. Štítek však ukazuje pouze to, jak dobře je dům izolován, kdeţto průkaz hodnotí spotřebu veškerých energií v domě - tedy energie na vytápění, větrání, chlazení, ohřev. 2. Inţenýrská činnost za účelem stavebního řízení (stavební povolení, ohlášení) Projektovou přípravu zabezpečuje technický útvar druţstva v rozsahu a podle poţadavků technického stavu budovy s přihlédnutím k poţadavkům samosprávy domu. K projekční přípravě vyuţívá druţstvo smluvní projekční kanceláře. Cena projektu je stanovena jako cena smluvní s přihlédnutím k rozsahu projekčních prací a souvisejících činností zabezpečovaných projektantem. Cena projektu je účtována k tíţi dlouhodobé zálohy na opravy a údrţbu domu (tzv. fond oprav). Cena za projekt není součástí ceny stavebního díla. III. Realizace díla 1. Výběrové řízení na dodavatele podle vnitřních pravidel druţstva Výběrová řízení jsou u našeho druţstva rozdělena do tří finančních stupňů (skupin): a) Dílo s rozpočtem do ,-- Kč. Výběrové řízení se u těchto akcí neorganizuje. Akce do této výše jsou organizovány prostřednictvím OBS a pověřeným technikem druţstva při splnění níţe uvedených podmínek: předseda samosprávy vypíše a stvrdí svým podpisem na tiskopise Hlášení závad poţadavek na opravu. Tiskopis vedle podpisu dále obsahuje údaj o podílu úhrady bloku. v případě, ţe v bloku vznikl vlastnický vztah k bytové jednotce a oprava bude hrazena z účtu dlouhodobé zálohy na údrţbu a opravy (FO), pak osoba pověřená jednat jménem druţstva s vlastníky jednotek zajistí informovanost a podpis osoby oprávněné jednat za vlastníky. tiskopis Hlášení závad musí být doručen na OBS nebo osobně na technický úsek druţstva. Po zaevidování Hlášení závad se pověřený technik druţstva kontaktuje se samosprávou z důvodu upřesnění jejich poţadavku na zamýšlenou opravu.

19 technik druţstva objedná zhotovitelskou firmu, která vystavením objednávky nebo smlouvy o dílo provede poţadovanou opravu podle přesně definovaných podmínek. Před započetím prací bude stanoviště předáno zhotovitelské firmě a následně i převzato po zhotovení opravy. b) Dílo s rozpočtem nad ,-- Kč do ,-- Kč. Výběrové řízení má interní charakter, vychází z potřeb druţstva, nenahrazuje a nekopíruje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění s novelami zákona. Pravidla odchylná od výběrového řízení můţe stanovit pouze představenstvo druţstva. U těchto akcí je potřeba samosprávou naplnit následující kritéria, nutná pro výběrové řízení: vypsat a stvrdit podpisem předsedy samosprávy, který má souhlas členské základny s plánovanou opravou, na tiskopise Hlášení závad poţadavek na opravu. Tiskopis vedle podpisu dále obsahuje údaj o podílu úhrady bloku. po zaevidováním Hlášení závad se pověřený technik druţstva kontaktuje se samosprávou z důvodu upřesnění jejich poţadavku na zamýšlenou opravu. upřesnění poţadavku formou fyzického nálezu na místě samém, provedeného technikem druţstva, pak slouţí k vypracování poptávky na zhotovení díla. bude-li oprava svým charakterem vyţadovat oznámení stavebnímu úřadu, bezodkladně bude podána ţádost na příslušný úřad. výběrové řízení se neuskuteční, je-li ze zápisu z členské schůze bloku zřejmý souhlas členské základny s provedením poţadované opravy daným zhotovitelem díla. poptávané zhotovitelské firmy jsou vybírané z vytvořené databáze firem. poptávka na dílo je firmám rozesílána nejméně 14 dnů předem. technický náměstek písemně informuje na technicko investiční komisi předsedu komise o chystaných výběrových řízeních v mezidobí mezi dvěmi představenstvy. Předseda komise určí, kdo za představenstvo se zúčastní výběrového řízení. po realizaci díla provede pověřený technik zhodnocení dodavatele sluţby dle dané metodiky. Tento dokument slouţí jako vodítko pro účastníky výběrového řízení. výběrového řízení se zúčastní technický náměstek, technik druţstva, zástupce samosprávy a pověřený vlastník jednotky, kaţdý s hlasem rozhodujícím. výběrové řízení je organizováno pověřeným technikem druţstva zpravidla v úřední dny. Ve dnech konání schůze představenstva druţstva se výběrové řízení neuskuteční. do tří dnů po uskutečněném výběrovém řízení technik druţstva vyhotoví návrh Smlouvy o dílo.

20 obchodně ekonomický náměstek písemně potvrdí finanční krytí smluvní částky z uzavírané Smlouvy o dílo na vybraného zhotovitele. podpisem Smlouvy o dílo všemi stranami, určený stavební dozor a technik druţstva předají staveniště zhotoviteli, vzešlého z výběrového řízení. v případě, ţe připravovaná realizace díla vyţaduje vyšší technickou náročnost na technický dozor, je druţstvem sjednán smluvní TDI za cenu stanovenou dohodou. Cena není součástí ceny stavebního díla a je účtována k tíţi fondu oprav domu. při přípravě realizace díla je organizována schůzka všech zúčastněných stran, tj. zhotovitelské firmy, předsedy samosprávy příslušného domu a technického dozoru, kde je předmětem organizační zajištění rozsáhlejší opravy a jsou konzultovány otázky, týkající se termínu realizace a provádění díla a následných smluvních vazeb a příslušných povolení. c) Dílo s rozpočtem nad ,-- Kč. U takovýchto akcí v celém rozsahu platí výše uvedené náleţitosti s následujícími odchylkami: výběrové řízení se uskuteční i přes zřejmý souhlas členské samosprávy. výběrového řízení se zúčastní pověřený člen představenstva druţstva, technický náměstek, zástupce samosprávy popř. pověřený vlastník jednotky, kaţdý s hlasem rozhodujícím. do výběrového řízení na zhotovení díla jsou obesílány minimálně čtyři firmy, z čehoţ do výběrového řízení musí zaslat nabídku minimálně tři firmy. Pokud z poptávaných firem zašle nabídku méně jak tři firmy, výběrové řízení bude zrušeno a vyvoláno nové. Jestliţe ani v opakovaném výběrovém řízení nebude dosaţen počet nabídek, výběrová komise určí zhotovitele díla ze zaslaných nabídek k tomuto dni. Opakované výběrové řízení se zruší v případě jedné zaslané nabídky. 2. Převzetí realizovaného díla Dílo je vţy převzato protokolárně bez zjevných vad a nedodělků. Po předání díla je cena díla zcela zaplacena a zúčtována. Dílčí převzetí ucelených částí dodávky nenahrazuje převzetí díla jako celku. Technický dozor investora Dozor investora - zastupuje zájem vlastníka domu, pravidelně a bez předchozího ohlášení kontroluje stavbu, zjištěné skutečnosti a pokyny pro zhotovitele zapisuje do stavebního deníku, v případě zjištěných závad řeší jejich odstranění, před zakrytím dílčích částí konstrukcí například izolantem, kontroluje stav podkladových vrstev, kotvení atd. Účastní se kontrolních dnů. Dozor investora musí být na realizátorovi

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více