Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví 5 Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k 30.9.2011, výhled 2012 8-16"

Transkript

1 ST A V EBN Í B Y TO V É D R U Ţ S T V O V Í TKO V I C E, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, IČ , zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vloţka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2 Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled Technická příprava rozsáhlých oprav a rekonstrukcí obytných budov Informace o převodech jednotek do osobního vlastnictví 23 8 Pravidla pro výkon správy převedených jednotek do vlastnictví podle Zákona č.72/1994 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů Problematika dluţníků v SBD Vítkovice Pojištění majetku SBD Vítkovice v letech Kontaktní místa SBD Vítkovice, telefonní seznam Listopad 2011 Ing. Karel Hortvík, Ph.D. předseda představenstva,v.r.

2 Vážení družstevníci, 1.Úvodní slovo předsedy představenstva připravovaná kodifikace soukromého a obchodního práva zásadním způsobem ovlivní činnost bytových družstev. Snaha zákonodárců a vlády vypracovat nové kodexy občanského práva, které vychází z respektu k evropskému právnímu myšlení a budou v souladu s evropskou právní a kulturní konvencí, bude mít nepochybně za následek definitivní rozchod s myšlenkovým světem socialistického práva. Nový občanský zákoník, tak jak je připravován, rozhodným způsobem zasáhne i do činnosti bytových družstev. Bytová družstva, ve vztahu k členům a nájemcům družstevních bytů, ustanovení občanského zákoníku plně využívají a budou i v budoucnu využívat jako obecnou normu. Zejména se jedná o práva a povinnosti v rodině, věcná práva, práva vlastnická, zástavní a podobně. Neméně závažná a zásadní bude i změna druhé části rekodifikace soukromého práva, která navazuje na pravidla obsažená v návrhu občanského zákoníku. Připravovaný zákon o obchodních korporacích postupně plně nahradí stávající obchodní zákoník. Návrh zákona o obchodních korporacích je nastaven tak, aby byl propojen s ostatními předpisy, které upravují podnikání nejen v podmínkách ČR, ale obecně i v Evropské unii. Zásadní změny očekáváme zejména v předpisech daňových a účetních, kdy budou i družstva v pozici obchodních společností povinna evropské standardy důsledně uplatňovat a dodržovat. V nastávajícím období v horizontu několika let nás tedy čeká zásadní reforma Stanov družstva i všech navazujících vnitřních předpisů a řídících norem. Bude úkolem orgánů družstva, pracovních komisí a vedoucích pracovníků družstva všechny změny kvalifikovaně a v souladu s právními předpisy připravit a uvést do praxe. Nejvyšší orgán SBD Vítkovice - Shromáždění delegátů - dne zvolil nové představenstvo pro funkční období 2011 až Na své ustavující schůzi mne pak představenstvo zvolilo jeho předsedou. Členem SBD Vítkovice jsem od roku Od roku 2001 jsem se stal postupně členem představenstva a následně pak od roku 2004 místopředsedou představenstva a předsedou ekonomické komise. Během tohoto období jsem získal bohaté zkušenosti a praxi v problematice družstevního bydlení. Zvolení do funkce předsedy představenstva družstva představuje pro mne osobní výzvu a poslání zabezpečovat i nadále ve složitých ekonomických a společenských podmínkách našim družstevníkům důstojné bydlení a kvalitní služby. Ing. Karel Hortvík, Ph.D. předseda představenstva, v.r.

3 2. Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Shromáţdění delegátů na svém zasedání dne za přítomnosti 258 delegátů přijalo 148 delegáty usnesení : I. Shromáţdění delegátů bere na v ě d o m í: 1. Zprávu o činnosti druţstva od minulého shromáţdění delegátů 2. Zprávu kontrolní komise II. Shromáţdění delegátů s ch v a l u j e : 1. Účetní závěrku za období od do a Výroční zprávu o výsledcích hospodaření za rok Příděl vytvořeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši ,01 Kč do nedělitelného fondu druţstva. 3. Rozdělení hospodářského výsledku přiděleného do nedělitelného fondu z pronájmu nebytových prostor za rok 2010 ve výši ,-- Kč a zúčtování celkové částky k dobru středisek bytového hospodářství, a to podle předloţeného návrhu k Rozdělení hospodářského výsledku přiděleného do nedělitelného fondu z přijatých úroků z termínovaných úloţek volných finančních prostředků za rok 2010 ve výši ,-- Kč a zúčtování celkové částky k dobru středisek bytového hospodářství, a to k Rozdělení úroků z vnitrodruţstevních půjček za rok 2010 ve výši ,--Kč, zúčtování celkové částky k dobru nedělitelného fondu a k tíţi středisek bytového hospodářství, a to podle předloţeného návrhu k Podle působnosti stanovené v čl. 67, odst. 2., písm. m), Stanov Stavebního bytového druţstva Vítkovice případné zřízení zástavního práva k nemovitostem s byty ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví druţstva k zajištění pohledávek vyplývajících z budoucích smluv o úvěrech na celkovou nebo částečnou rekonstrukci domu, poskytnutých Stavebnímu bytovému druţstvu Vítkovice financující bankou podle rozhodnutí představenstva druţstva 7. Volbu volební komise ve sloţení : člen Jindřich Klásek, člen Milan Bezděk, člen Pavel Handl, člen Jiří Skoumal, člen Alena Stebnická III. Shromáţdění delegátů u k l á d á: 1. Představenstvu druţstva projednat diskusní příspěvky a připomínky delegátů, písemně odpovědět na nezodpovězené příspěvky delegátů v termínu do Představenstvu druţstva ve smyslu čl.67, odst.2, písm.e) přehodnotit koncepci rekonstrukcí výtahů přijatou usnesením představenstva ze dne v části

4 výběrového řízení ze dne týkající se rozhodnutí o působnosti vybraných firem v předem určených lokalitách. S účinností od provádět výběr dodavatele na plánované rekonstrukce výtahu samostatným výběrovým řízením pro konkrétní dům z vybraných smluvních dodavatelů Výtahy Ostrava, s.r.o., Cenok-Výtahy, a.s., Liftcomp, a.s. 3. Informace ze shromáţdění delegátů konaného dne Shromáţdění delegátů na svém zasedání dne za přítomnosti 188 delegátů přijalo 157 delegáty usnesení : I. Shromáţdění delegátů bere na v ě d o m í: 1. Hodnotící zprávu představenstva Stavebního bytového druţstva Vítkovice za uplynulé funkční období Hodnotící zprávu kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice za uplynulé funkční období Zprávu mandátové komise. 4. Zprávu volební komise o volbě představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice. II. Shromáţdění delegátů s c h v a l u j e: 1. Navrţený program jednání, a to beze změn a doplňků. III. Shromáţdění delegátů u k l á d á: 1. Představenstvu Stavebního bytového druţstva Vítkovice podat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku v souvislosti s provedenou volbou nového představenstva a kontrolní komise druţstva a to ve lhůtě 45 dnů od konání tohoto shromáţdění delegátů. Do představenstva Stavebního bytového druţstva Vítkovice byli zvoleni : Ing. Josef Klímek - člen představenstva Ing. Michaela Spurná - člen představenstva (po abdikaci Ing.Spurné funkci přijal 1.zvolený náhradník Ing. Daniela Ranná) Ing. Jan Foit - člen představenstva Ing. Karel Hortvík Ph.D. - člen představenstva Ing. Jiří Závodný - člen představenstva Bc. Tomáš Nytra - člen představenstva Ing. Zdeněk Pěnička - člen představenstva Ing. Milan Bezděk - člen představenstva Eva Jurčová - člen představenstva

5 Do kontrolní komise Stavebního bytového druţstva Vítkovice byli zvoleni : Ing. Hana Hradilová Ph.D.- člen kontrolní komise Dalibor Polášek - člen kontrolní komise Ivo Míček - člen kontrolní komise Mgr. Jiří Kráčmar - člen kontrolní komise Zdeněk Novák - člen kontrolní komise Účast delegátů na letošních zasedáních nejvyššího orgánu druţstva : stř. blok adresa jméno delegáta Španielova 924/15 Štefanik Martin ne ne U sportoviště 1162/6 Janatka David ne ne Sokolovská 1223/34 Kupčík Miroslav ano ne Otty Synka 1832/14 Staněk Libor ne ne Otty Synka 1830/22 Ing.Černá Martina ano ne Krasnoarmějců 6 Ing.Válková Lucie ano ne Svazácká 2126/28 Kyrisová Eva ano ne Volgogradská 2479/75 Jurášek Jiří ano ne Výškovická 2565/72 Kucharský Jaroslav ne ne Výškovická 2561/80 Hampejs Jiří ne ne P.Lumumby 2317/46 Kraml František ano ne Volgogradská 2404/111 Ing.Witosová Renata ne ne Volgogradská 122/109a Nováková Zdeňka ano ne Svazácká 58/5 Ing.Martinec Josef ano ne Volgogradská 2525/57 Fišer Petr ano ne Volgogradská 2520/47 Babišová Vanda ne ne Vyškovická 144/130 Navrátilová Pavla ne ano Volgogradská 2488/81 Kroupa Stanislav ano ne Výškovická 2539/108 Sumerová Miroslava ano ne Vítězná 2754/9D Hušková Anna ne ne J.Brabce 2876/11 Ing.Slováček Ondřej ano ne Gen.Piky 2899/26 Adámková Olga ano ne Baarova 1160/17 Olschak Roman ano ne Varenská 2919/16 Král Jiří ne ano Mojmírovců 1188/26 Kokeš Luděk ano ne G.Piky 2904/18 Matura Karel ne ano Varenská 2945/8 Knopp Tomáš ne ano Gen.Svobody 2153/27 Zácha Pavel ne ne

6 stř. blok adresa jméno delegáta Gen.Svobody 2154/287 Stratil Marek ne ne Krakovská 12/1081 Sýkora Jiří ano ne Krakovská 4/1085 Cimprich Vladimír ano ne Krakovská 14/1080 Kostka Lumír ne ne Plzeňská 1122/7 Šumný Radek ne ano Plzeňská 1123/5 Pustějovská Ludmila ano ne Dr.Martínka 1165/67 Vlosinský Jan ne ano J.Kotase 1177/21 Trnovec Ivan ano ne Krestova 1269/32 Ing.Čech Eduard ano ne Krestova 1278/22 Nováček Jiří ano ne Dr.Martínka 1509/5 Zemánek Miroslav ano ne Na obvodu 1101/47 Chocholatý Jiří ne ne U Haldy 1544/64 Ing.Braţina Jiří ano ne U Haldy 1539/54 Ing.Vidiševský Jaroslav ne ano Moravská 2873/118 Hoffmann Mojmír ano ne Moravská 2872/112 Holocsiová Ivana ne ne Moravská 2867/102 Gruss Robert ne ano Krakovská 11 garáţe Ing.Zych Vilém ano ne A.Poledníka 4/8 Gocala Jaroslav ano ne J.Matuška 23/2 Filipková Stanislava ano ne J.Maluchy 47/18 Handlíř Jaroslav ne ne J.Maluchy 45/16 Peszyňski Jakub ano ne J.Maluchy 44/12 Štafa René ano ne J.Matušky 56/15 Veselá Dáša ano ne J.Misky 67/2 Wittgruber Miroslav ne ano J.Misky 72/13 Hořínek Rostislav ano ne J.Misky 75/16 Vojcík Libor ne ano J.Herolda 1557/12 Hladký Petr ne ne J.Herolda 1563/4 Sládek Antonín ne ne J.Herolda 1564/2 Cieslarová Ivanka ano ne V.Košaře 95/11 Bischof Miroslav ano ne V.Košaře 60/28 Juřička Štěpán ne ano V.Košaře 104/18 Krásný Lumír ne ano Zd.Bára 115/6 Pokludová Iveta ne ano J.Maluchy 43/10 Moravec Milan ne ano J.Maluchy 127/9 Bacul Jan ano ne

7 stř. blok adresa jméno delegáta V.Jiříkovského 137/24 Mai Pavel ano ne V.Jiříkovského 140/30 Lučevová Iveta ano ne V.Jiříkovského 176/56 Dobrodincová Liliana ano ne V.Jiříkovského 66/181 Jarolím Milan ano ne Fr.Formana 232/21 Knotek Karel ne ne Fr.Formana 238/33 Návrátil Radim ano ne J.Škody 186/10 Ing.Hric Jiří ano ne J.Škody 185/8 Mgr.Jírů Ivana ano ne J.Maluchy 217/83 Janečka Kamil ano ne J.Maluchy 203/51 Juřica Igor ano ne J.Maluchy 199/43 Kolarovič Tomáš ne ne J.Maluchy 163/31 Talíková Ivana ne ano J.Maluchy 43/10 Kocmánek Petr ne ne Ostatní pozvaní delegáti se zúčastnili obou zasedání. 4 Nová koncepce občanského a obchodního práva v podmínkách bytového druţstevnictví V současné době probíhá veřejná diskuze a proces přípravy návrhu rekodifikace soukromého práva. Ačkoliv by zcela nový občanský zákoník a další doprovodné předpisy neměly nabýt účinnosti dříve neţ v roce 2013, dopady změn má smysl sledovat a připravovat se na ně jiţ nyní. Lze je očekávat ve všech oblastech soukromého a občanského práva. Připravovaná změna obchodního práva, mimo jiné i zákonem o obchodních korporacích, zásadním způsobem změní koncept poţadavku na řádnou péči o majetek a zodpovědnosti členů orgánů všech obchodních společností bez rozdílu. Stávající obchodní zákoník byl přijat v době, kdy se soukromé právo probouzelo z šoku devastace nastolené po roce Zákon byl mnohokrát novelizován a stal se nepřehledným. Komplikace způsobuje především dvojkolejná regulace smluv v obchodním a občanském zákoníku. Návrh zákona o obchodních korporacích vychází z myšlenky, ţe základním kodexem soukromého práva je občanský zákoník, který postihne obecné situace, a zákon o obchodních korporacích včetně druţstev upraví pouze skutečnosti vztahující se k těmto korporacím a druţstvům.

8 Nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních společnostech a druţstvech se budou bezprostředně dotýkat nejen druţstev jako právnických osob, ale i jejich jednotlivých členů jako osob fyzických. Upozorňujeme na nejdůleţitější změny občanského zákoníku týkající se oblasti nájemného bydlení účinné jiţ od : Nájemce musí hlásit změny v počtu, jménech a příjmeních a datech narození osob v bytě, jestliţe změna potrvá déle neţ dva měsíce. Má povinnost také hlásit uzavření sňatku. Prodlení s hlášením delším neţ dva měsíce je hrubým porušením povinností nájemce. Nájemce musí oznámit dlouhodobou nepřítomnost v bytě a určit osobu oprávněnou ke vstupu do bytu. Pronajímatel můţe poţadovat, aby v bytě ţil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně uţívat byt a ţít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Pronajímatel si můţe vyhradit v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. Rozhoduje-li soud o přivolení k výpovědi z nájmu, rozhodne současně o povinnosti byt vyklidit. V písemné výpovědi byla vypuštěna povinnost pronajímatele uvést závazek zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. Všechny aktuální změny budou zapracovány s účinností od do Všeobecných smluvních podmínek nájmu druţstevního bytu v SBD Vítkovice, které jsou součástí nájemní smlouvy. 5. Úvěrová angaţovanost SBD Vítkovice k , výhled 2012 K zrealizovalo nebo realizuje SBD Vítkovice celkem 246 projektů revitalizace bytových domů financovaných z cizích úvěrových zdrojů. K datu poslední roční účetní závěrky k nezaplacené zůstatky úvěrů na rekonstrukce bytových domů činí ,-- Kč.. Celková úvěrová angaţovanost, tj. podíl nezaplacených zůstatků cizích finančních zdrojů na krytí hmotného majetku druţstva činí 37%. Přijatá koncepce, zabezpečit zadluţenost druţstva nejvýše do 50% majetkových hodnot druţstva, bude i v následujícím roce 2012 zachována. Je předpoklad, ţe na základě poţadavků členských samospráv a stanovených bankovních limitů bude moţno financovat rekonstrukce bytových domů v roce 2012 z úvěrových zdrojů v celkovém objemu cca ,--Kč. Specifikace domů a nezaplacených zůstatků k : stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2010 Španielova 923,924,925 KB ,33

9 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2010 Španielova 923,924,925 W,s.s , Francouzská 1003,1004 Raiffeisen , Francouzská 1001,1002 Raiffeisen , Opavská 1008,1009 W,s.s , Jaselská 1160,1161 W,s.s , Jaselská 1158,1159 W,s.s , U sportoviště 1165 Raiffeisen , U sportoviště 1162 KB , Nám Druţby 1237,1238,1239 ČSOB , Charkovská 1257,1258,1259 Raiffeisen , Bajkalská 1272,1273,1274 ČSOB , Slavíkova 1392,1393,1394 W,s.s , Slavíkova 1197,1198,1199 KB , Slavíkova 1197,1198,1199 W,s.s , Jasmínova 1615 KB , Jasmínova 1616 KB , Jasmínova 1617 KB , Svojsíkova 1594 Raiffeisen , Podrouţkova 1660,1661,1662 KB , Podrouţkova 1659,1658,1657 KB , Podrouţkova 1656,1655,1654 KB , Podrouţkova 1653,1652,1651 KB , Sokolovská 1223,1222,1221,1220 KB , Sokolovská 1223,1222,1221,1220 W,s.s , Ţilinská 1317,1318,1319,1320 W,h.b , Ţilinská 1374,1375 W,s.s , Ţilinská 1376,1377 W,s.s , O.Synka 1832 KB , O.Synka 1833 KB , O.Synka 1829 KB , O.Synka 1830 KB ,15

10 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 2390 Resslova 1058 KB , Resslova 1058 W,s.s , Krasnoarmějců 2083,2084,2085 W,s.s , Krasnoarmějců 2131,2132,2133 W,s.s , Kosmonautů 2134,2135,2136,2137 KB , Svazácká 2125,2126,2127,2128 ČSOB , Jiţní 2277,2278,2279 ČSOB , Svornosti 2289,2290,2291 W,s.s , Volgogradská 2491,2492,2493 KB , Volgogradská 2491,2492,2493 KB , Volgogradská 2494,2495,2496 W,s.s , Volgogradská 2479,2480,2481 ČSOB , Výškovická 2559,2560 W,h.b , Výškovická 2557,2558 ČSOB , Výškovická 2555,2556 ČSOB , Výškovická 2538 KB , Výškovická 2550 ČSOB , Výškovická 2549 ČSOB , Výškovická 2553 Raiffeisen , Volgogradská 2565,2566 ČSOB , Dolní 2472,2473,2474 KB , Dolní 2322,2323,2324 KB , P.Lumumby 2319,2318,2317 KB , Kischova 2344,2345,2346 W,s.s , Volgogradská 2478,2477,2476 KB , Volgogradská KB , Volgogadská 122 W,s.s , Volgogradská 2482,2483,2484 KB 3310 Výškovická 2584,2585 W,h.b , Výškovická 2645,2646,2647,2648,2649,2650 W,s.s , Výškovická 2573 W,h.b ,10

11 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 3340 Volgogradská 74 KB , Výškovická 2590,2591,2592,2593 KB , Výškovická 2590,2591,2592,2593 KB 3370 Svornosti 56 KB , Svornosti 57 KB , Svazácká 58 ČSOB , Svazácká 59 KB , Hýlova 368 KB , Hýlova 368 W,s.s , Kubalova 369 ČSOB , Výškovická 76 KB , Volgogradská 2488,2489,2490 KB , Výškovická 2539 KB , Baarova 1161 W,s.s , Gen.Janka 1157 ČSOB , Gen.Janka 1153 KB , Gen.Hrušky 1197 W,h.b , Gen.Hrušky 1210 ČSOB , Gen.Hrušky 1210 ČSOB , Gen Hrušky 1215 W,s.s , J.Trnky 1149,1250 KB , J.Trnky 1149,1250 W,h.b , Lechowiczova 2843 KB , Lechowiczova 2840 ČSOB , Lechowiczova 2841 ČSOB , Lechowiczova 2842 ČSOB , J.Brabce 2876 KB , Gen.Píky 2903 KB , Gen.Píky 2903 W,s.s , Gen.Píky 2901 KB , Gen.Píky 2900 KB ,25

12 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 4183 Gen.Píky 2899 ČSOB , Gen.Píky 2898 KB , Gen.Píky(BD) 2917 KB , Gen.Píky 2917 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2918 KB , Gen.Píky 2918 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2919 KB , Gen.Píky 2919 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2920 KB , Gen.Píky 2920 W,h.b , Gen.Píky(BD) 2921 KB , Gen.Píky 2921 W,h.b , Gen.Janouška 2926 ČSOB , Gen.Janouška 2927 ČSOB , Gen.Janouška 2928 ČSOB , Baarova 1160 W,s.s , Gen.Janka 1156 KB , Gen.Janka 1154 KB , Gen.Janka 1154 KB , Gen.Janka 1154 W,s.s , Várenská 2934 KB 4252 Várenská 2935 KB 4253 Várenská 2936 KB 4260 Hornopolní 2955,2956 KB , Várenská 2939 KB 4280 Varenská 2946,2947,2948 W,s.s , Mojmírovců 1188 KB , Gen.Píky 2904 ČSOB , Gen.Píky 2904 ČSOB , Lechowiczova 2845 W,h.b , Lechowiczova 2844 KB ,91

13 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 4370 J.Brabce 2877 KB , J.Brabce 2877 W,h.b , J.Trnky 1150,1251 KB , J.Trnky 1150,1251 W,h.b , J.Trnky 1151,1252 W,h.b , J.Trnky 1152,1253 KB , J.Trnky 1152,1253 W,h.b , J.Brabce 2870 KB , Letecká,Moravská 933,932,931 KB 5040 Letecká/Moravská 935,936/934 Raiffeisen , Krakovská 1103,1104 W,s.s , Krakovská 1107,1108 W,s.s , Plzeňská 1122 KB , Plzeňská 1123 W,s.s , Holasova 1130,1131,1132 W,s.s , Dr.Martínka 1142,1143 ČSOB , Dr.Martínka 1145,1146,1147,1148,1149,1150 W,s.s , Dr.Martínka 1151,1152,1155,1156 W,h.b , Dr.Martínka KB , Dr.Martínka 1163,1164 KB , Dr.Martínka 1165,1166 Raiffeisen , J.Kotase 1174,1175,1176,1177 ČSOB , Krestova 1269,1270 ČSOB , Krestova 1277,1278 KB , Krestova 1279,1280 KB , Klegova 1488 W,s.s , Dr.Martínka 1509 KB 5360 Dr.Martínka 1509 W,s.s , Dr.Martínka 1489 KB , Dr.Martínka 1138,1139,1140,1141 W,h.b , Na obvodu 1100 KB ,02

14 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 5440 Na obvodu 1101 W,s.s , Na obvodu 1102 W,s.s , U haldy 58,60 ČSOB , U Haldy 1539,1540 KB , Moravská BD) 2873 ČSOB , Moravská 2870 ČSOB , Moravská 2872 ČSOB , Moravská 2867 KB , Moravská 2868 KB , Moravská 2869 KB , Moravská 1553 KB , Moravská 1554 KB , Moravská 1555 KB , Na obecní 1526 W,s.s , Dr.Martínka 1144 KB , Dr.Martínka 1144 W,s.s , Na obecní 1525 KB , A.Poledníka 2 W,s.s , A.Poledníka 4 Raiffeisen , Poledníka 24 W,s.s , J.Matuška 21,22,23 KB , J.Matuška 17,18,19,20 ČSOB , J.Matuška 14,15,16 KB , J.Matuška 11,12,13 KB , J.Matuška 7 KB , J.Maluchy 26 KB , Maluchy 25 KB , Matuška 31 KB , J.Maluchy 47 Raiffeisen , J.Maluchy 45,46 Raiffeisen , J.Maluchy 44 KB ,69

15 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 6170 A.Gavlase 35,36,37 KB , A.Gavlase 38,39,40 ČSOB , J.Matuška 54 Raiffeisen , J.Matuška 56 KB , E.Podgorného 88,89,90,91 KB , A.Gavlase 57,58 W,s.s , Misky 67,68,69,70 KB , J.Misky 65,66 W,s.s , Košaře 61,62 KB , V.Košaře 63,64 Raiffeisen , J.Misky 71,72 Raiffeisen , Misky 75 KB , J.Herolda 1557 KB , J.Herolda 1559 KB , Herolda 1562 W,s.s , J.Herolda 1562 Raiffeisen , J.Herolda 1563 KB , Herolda 1563 ČSOB , J.Herolda 1564 ČSOB , J.Misky 76, 77, 78 KB , V.Košaře 94, 95, 96 KB , E.Podgorného 99,10 Raiffeisen , V.Košaře 60, 59 KB , J.Misky 73,74 Raiffeisen , V.Košaře 101, 102 KB , Z.Bára 115 KB , Z.Bára 114 KB , A.Gavlase 105,106,108,109 KB , Maluchy 127 KB , Maluchy 128 KB , Frýda,Podgorného 153,154 KB ,88

16 stř. ulice č.popis. banka zůstatek (Kč) 6550 N.Frýda, V.Jiříkovského 158-9,160,161 Raiffeisen , Jiříkovského 162,163,164 W,s.s , Jiříkovského 130,131,132 ČSOB , Jiříkovského 133,134,135 KB , Jiříkovského 136,137,138,139 KB , V.Jiříkovského 140,141,142 KB , Jiříkovského 165,166 KB , V.Jiříkovského 173,174,175 KB , V.Jiříkovského 176,177 KB , Jiříkovského 178,179,180,181 KB , Formana 229,230,231 ČSOB , F.Formana 229,230,231 ČSOB , F.Formana 232,233,234 KB , F.Formana 232,233,234 W,s.s , F.Formana 235,236,237 KB , Formana 238,239,240 KB , F.Formana 241,242,243 ČSOB , J.Škody 189 Raiffeisen , J.Maluchy 216,217,218 W,s.s , J.Maluchy 197,198,199,200 KB , M.Fialy 245 ČSOB , J.Matuška 55 W,s.s , A.Gavlase 107 KB , Matuška 8 KB , J.Matuška 10 W,s.s , J.Maluchy 42 KB , J.Maluchy 42 W,s.s , Maluchy 43 ČSOB , ,68

17 6. Technická příprava rozsáhlých oprav a rekonstrukcí obytných budov A. Plán údrţby a oprav Proces vytváření plánu oprav v SBD Vítkovice je rozdělen do čtyř postupných kroků. V prvé řadě je to příprava, následuje projekt, poté realizace a posledním krokem je vyhodnocení. Do plánu oprav jsou zahrnuty všechny stavební úpravy,rekonstrukce a modernizace, vyjma udrţovacích prací podle 3 stavebního zákona, které nevyţadují stavební povolení nebo ohlášení, a které odstraňují poškození domu za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Plán údrţby a oprav na návrh technické komise projednává a schvaluje představenstvo druţstva. Působnost orgánů samosprávy (tj. členské schůze samosprávy a výboru samosprávy) při rozhodování o plánu údrţby a oprav je stanovena v čl. 81 a čl.85 Stanov SBD Vítkovice. I. Technická příprava realizace rozsáhlé opravy nebo rekonstrukce budovy 1. Stavebně technický průzkum objektu, specifikace vadných konstrukcí, návrh moţného technického řešení. 2. Vypracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy v případě, ţe budou prováděna opatření, týkající se úspor energie vč. propočtu moţného financování projektu 3. Ověření splnění podmínek dotačního programu - bude-li existovat moţnost jeho vyuţití 4. Zpracování technicko-ekonomických podkladů včetně orientačního ocenění 5. Výběr zpracovatele projektových prací Technickou přípravu organizuje a provádí v celém rozsahu technický útvar druţstva. II. Projektová příprava 1. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební řízení je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb. Ať uţ dům rekonstruujeme "na ohlášení" nebo v rozsahu, který vyţaduje vydání stavebního povolení, je nutno k projektové dokumentaci doloţit splnění poţadavků na energetickou náročnost budovy. Povinnou součástí stavební dokumentace je tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhlášky 148/2007 Sb.

18 Jednotlivé konstrukce domu musí zároveň splnit poţadavky normy ČSN , která definuje i tzv. Energetický štítek obálky budovy. Oba dokumenty jsou si graficky velmi podobné. Štítek však ukazuje pouze to, jak dobře je dům izolován, kdeţto průkaz hodnotí spotřebu veškerých energií v domě - tedy energie na vytápění, větrání, chlazení, ohřev. 2. Inţenýrská činnost za účelem stavebního řízení (stavební povolení, ohlášení) Projektovou přípravu zabezpečuje technický útvar druţstva v rozsahu a podle poţadavků technického stavu budovy s přihlédnutím k poţadavkům samosprávy domu. K projekční přípravě vyuţívá druţstvo smluvní projekční kanceláře. Cena projektu je stanovena jako cena smluvní s přihlédnutím k rozsahu projekčních prací a souvisejících činností zabezpečovaných projektantem. Cena projektu je účtována k tíţi dlouhodobé zálohy na opravy a údrţbu domu (tzv. fond oprav). Cena za projekt není součástí ceny stavebního díla. III. Realizace díla 1. Výběrové řízení na dodavatele podle vnitřních pravidel druţstva Výběrová řízení jsou u našeho druţstva rozdělena do tří finančních stupňů (skupin): a) Dílo s rozpočtem do ,-- Kč. Výběrové řízení se u těchto akcí neorganizuje. Akce do této výše jsou organizovány prostřednictvím OBS a pověřeným technikem druţstva při splnění níţe uvedených podmínek: předseda samosprávy vypíše a stvrdí svým podpisem na tiskopise Hlášení závad poţadavek na opravu. Tiskopis vedle podpisu dále obsahuje údaj o podílu úhrady bloku. v případě, ţe v bloku vznikl vlastnický vztah k bytové jednotce a oprava bude hrazena z účtu dlouhodobé zálohy na údrţbu a opravy (FO), pak osoba pověřená jednat jménem druţstva s vlastníky jednotek zajistí informovanost a podpis osoby oprávněné jednat za vlastníky. tiskopis Hlášení závad musí být doručen na OBS nebo osobně na technický úsek druţstva. Po zaevidování Hlášení závad se pověřený technik druţstva kontaktuje se samosprávou z důvodu upřesnění jejich poţadavku na zamýšlenou opravu.

19 technik druţstva objedná zhotovitelskou firmu, která vystavením objednávky nebo smlouvy o dílo provede poţadovanou opravu podle přesně definovaných podmínek. Před započetím prací bude stanoviště předáno zhotovitelské firmě a následně i převzato po zhotovení opravy. b) Dílo s rozpočtem nad ,-- Kč do ,-- Kč. Výběrové řízení má interní charakter, vychází z potřeb druţstva, nenahrazuje a nekopíruje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění s novelami zákona. Pravidla odchylná od výběrového řízení můţe stanovit pouze představenstvo druţstva. U těchto akcí je potřeba samosprávou naplnit následující kritéria, nutná pro výběrové řízení: vypsat a stvrdit podpisem předsedy samosprávy, který má souhlas členské základny s plánovanou opravou, na tiskopise Hlášení závad poţadavek na opravu. Tiskopis vedle podpisu dále obsahuje údaj o podílu úhrady bloku. po zaevidováním Hlášení závad se pověřený technik druţstva kontaktuje se samosprávou z důvodu upřesnění jejich poţadavku na zamýšlenou opravu. upřesnění poţadavku formou fyzického nálezu na místě samém, provedeného technikem druţstva, pak slouţí k vypracování poptávky na zhotovení díla. bude-li oprava svým charakterem vyţadovat oznámení stavebnímu úřadu, bezodkladně bude podána ţádost na příslušný úřad. výběrové řízení se neuskuteční, je-li ze zápisu z členské schůze bloku zřejmý souhlas členské základny s provedením poţadované opravy daným zhotovitelem díla. poptávané zhotovitelské firmy jsou vybírané z vytvořené databáze firem. poptávka na dílo je firmám rozesílána nejméně 14 dnů předem. technický náměstek písemně informuje na technicko investiční komisi předsedu komise o chystaných výběrových řízeních v mezidobí mezi dvěmi představenstvy. Předseda komise určí, kdo za představenstvo se zúčastní výběrového řízení. po realizaci díla provede pověřený technik zhodnocení dodavatele sluţby dle dané metodiky. Tento dokument slouţí jako vodítko pro účastníky výběrového řízení. výběrového řízení se zúčastní technický náměstek, technik druţstva, zástupce samosprávy a pověřený vlastník jednotky, kaţdý s hlasem rozhodujícím. výběrové řízení je organizováno pověřeným technikem druţstva zpravidla v úřední dny. Ve dnech konání schůze představenstva druţstva se výběrové řízení neuskuteční. do tří dnů po uskutečněném výběrovém řízení technik druţstva vyhotoví návrh Smlouvy o dílo.

20 obchodně ekonomický náměstek písemně potvrdí finanční krytí smluvní částky z uzavírané Smlouvy o dílo na vybraného zhotovitele. podpisem Smlouvy o dílo všemi stranami, určený stavební dozor a technik druţstva předají staveniště zhotoviteli, vzešlého z výběrového řízení. v případě, ţe připravovaná realizace díla vyţaduje vyšší technickou náročnost na technický dozor, je druţstvem sjednán smluvní TDI za cenu stanovenou dohodou. Cena není součástí ceny stavebního díla a je účtována k tíţi fondu oprav domu. při přípravě realizace díla je organizována schůzka všech zúčastněných stran, tj. zhotovitelské firmy, předsedy samosprávy příslušného domu a technického dozoru, kde je předmětem organizační zajištění rozsáhlejší opravy a jsou konzultovány otázky, týkající se termínu realizace a provádění díla a následných smluvních vazeb a příslušných povolení. c) Dílo s rozpočtem nad ,-- Kč. U takovýchto akcí v celém rozsahu platí výše uvedené náleţitosti s následujícími odchylkami: výběrové řízení se uskuteční i přes zřejmý souhlas členské samosprávy. výběrového řízení se zúčastní pověřený člen představenstva druţstva, technický náměstek, zástupce samosprávy popř. pověřený vlastník jednotky, kaţdý s hlasem rozhodujícím. do výběrového řízení na zhotovení díla jsou obesílány minimálně čtyři firmy, z čehoţ do výběrového řízení musí zaslat nabídku minimálně tři firmy. Pokud z poptávaných firem zašle nabídku méně jak tři firmy, výběrové řízení bude zrušeno a vyvoláno nové. Jestliţe ani v opakovaném výběrovém řízení nebude dosaţen počet nabídek, výběrová komise určí zhotovitele díla ze zaslaných nabídek k tomuto dni. Opakované výběrové řízení se zruší v případě jedné zaslané nabídky. 2. Převzetí realizovaného díla Dílo je vţy převzato protokolárně bez zjevných vad a nedodělků. Po předání díla je cena díla zcela zaplacena a zúčtována. Dílčí převzetí ucelených částí dodávky nenahrazuje převzetí díla jako celku. Technický dozor investora Dozor investora - zastupuje zájem vlastníka domu, pravidelně a bez předchozího ohlášení kontroluje stavbu, zjištěné skutečnosti a pokyny pro zhotovitele zapisuje do stavebního deníku, v případě zjištěných závad řeší jejich odstranění, před zakrytím dílčích částí konstrukcí například izolantem, kontroluje stav podkladových vrstev, kotvení atd. Účastní se kontrolních dnů. Dozor investora musí být na realizátorovi

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 67/2014 Organizační řád 1. Úvodní ustanovení 1.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více