Předpis pro provozování drážních vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis pro provozování drážních vozidel"

Transkript

1 Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od

2 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan Ing. Svoboda Jiří Schválil Ing. Svoboda Jiří JUDr. Pavel Reiser Historie změn Č. Verze Datum Důvod vydání Nový dokument Změna šablony. Úprava před žádostí o vydání Osvědčení Verze platná ke dni získání Osvědčení.

3 Strana: 3 z 19 Obsah 1. Úvod Účel dokumentu Odkazy na jiné dokumenty Odkazy na vnitřní přepisy Dopravce Použité zkratky a symboly Definice Základní ustanovení Drážní vozidla Provoz drážních vozidel Technologické zabezpečení provozu Údržba drážních vozidel Doklady a technická dokumentace Kontrolní činnost Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha

4 Strana: 4 z Úvod 1.1 Účel dokumentu 1.2 Tento Předpis pro provozování drážních vozidel vydává Dopravce v souladu se zákonem o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon o dráhách). Jeho účelem je specifikovat pravidla pro provozování drážních vozidel provozovaných Dopravcem. 1.3 Odkazy na jiné dokumenty Č. Označení Název [1] Směrnice 2004/49/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (v platném znění) [2] Nařízení 1158/2010 Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 č. 1158/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic [3] Nařízení 445/2011 Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 [4] Nařízení 1078/2012 Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu [5] DUCR-64341/12/Kj Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce [6] Zákon 266/1994 Sb. Zákon o dráhách [7] Vyhláška 173/1995 Sb. Dopravní řád drah Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění

5 Strana: 5 z 19 [8] Vyhláška 100/1995 Sb. Řád UTZ Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění [9] Vyhláška 101/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění [10] Vyhláška 16/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění [11] Vyhláška 376/2006 Sb. Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění [12] Nařízení 352/2009 Nařízení komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [13] DUCR-66910/12/Kj Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik [14] Rozhodnutí 2010/410/EU Rozhodnutí Komise o společných bezpečnostních cílech podle článku 7 směrnice 2004/49/ES 1.4 Odkazy na vnitřní přepisy Dopravce Č. Název [15] Předpis pro odbornou způsobilost osob [16] Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí [17] Organizační struktura [18] Předpis pro provozování drážních vozidel [19] Předpis pro provozování určených technických zařízení [20] Předpis pro provozování drážní dopravy [21] Systém zajišťování bezpečnosti a bezpečnostní politika Dopravce

6 Strana: 6 z Použité zkratky a symboly DÚ DI EU HDV PHM SMS TSI UTZ ÚNMZ VZ 1.6 Definice Drážní úřad ČR Drážní inspekce ČR Evropská unie Hnací drážní vozidlo Pohonné hmoty a maziva Systém zajišťování bezpečnosti (Safety Management System) Technické specifikace interoperability (Technical Specification for Interoperability) Určené technické zařízení Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Vlakový zabezpečovač Dopravce (železniční podnik) Dopravcem je pro účely tohoto dokumentu občanské sdružení Lokálka Group. Pracovník Dopravce je každý člen občanského sdružení Lokálka Group nebo pracovník jiné organizace vykonávající činnosti pro Dopravce písemně zavázaný k respektování přepisů Dopravce v rozsahu dle jím vykonávané činnosti. Pověřená osoba Dopravce je pracovník Dopravce pověřený určitou konkrétní činností (funkcí) dle Organizační struktury [17]. Pověřená osoba Dopravce je obvykle odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilá osoba je odborně způsobilá osoba dle Předpisu pro odbornou způsobilost osob [15]. Provozovatel dráhy celostátní a regionální pokud není uvedeno jinak, rozumí se jím Správa železniční dopravní cesty, s.o. Provozovatel dráhy-vlečky je provozovatel vlečky podle Zákona o dráhách [6], se kterým má Dopravce smluvní vztah. Provozovatel dráhy (provozovatel infrastruktury) společný pojem pro provozovatele dráhy celostátní a regionální a dráhy-vlečky.

7 Strana: 7 z Základní ustanovení 2.1 Tento předpis stanoví zásady pro provoz a údržbu drážních vozidel provozovaných Dopravcem ve smyslu zákona o dráhách. Tento předpis se týká i vozidel, která si Dopravce zapůjčil nebo pronajal. 2.2 Znalost tohoto předpisu je podmínkou odborné způsobilosti pracovníků Dopravce, kteří jsou pověřeni organizací údržby a provozování vozidel Dopravce. 2.3 Pro vozidla, která Dopravce nevlastní, ale která ad-hoc provozuje, může být závaznost tohoto přepisu vůči provozovateli vozidla stanovena písemně (například rámcovou smlouvou). 2.4 Pokud Dopravce přejímá vozidlo, které není provozováno podle tohoto přepisu (provozovatel vozidla má vlastní předpis), musí pověřená osoba Dopravce provést přejímku vozidla v rozsahu specifikovaném tímto přepisem. 2.5 Přepis se nevztahuje na vozidla, která Dopravce vlastní ale neprovozuje, protože jsou v renovaci. V okamžiku zahájení provozu takového vozidla se na něj tento přepis vztahuje v celém rozsahu. 2.6 Tento přepis je součástí systému zajišťovány bezpečnosti ve smyslu směrnice 2004/49/ES [1]. 2.7 Tento předpis je schválen Výkonným výborem Dopravce a vstupuje v platnost ke dni Jakákoliv změna tohoto přepisu se musí promítnout do označení jeho verze a musí být schválena Výkonným výborem Dopravce a dotčení pracovníci Dopravce musí být na změnu upozorněni a je-li změna významná, musí být prokazatelně proškoleni. 3. Drážní vozidla 3.1 Drážní vozidlo je způsobilé provozu, má-li platnou technickou kontrolu dle Dopravního řádu drah [7] a určená technická zařízení mají platné revize, prohlídky a zkoušky dle Řádu UTZ [8] a vyhovují Přepisu pro provozování určených technických zařízení [19]. 3.2 Drážní vozidlo musí mít platný průkaz způsobilosti vozidla a platné průkazy způsobilosti UTZ, vydané Drážním úřadem. Vozidla bez platných průkazů způsobilosti není možné provozovat. 3.3 Drážní vozidlo je nezpůsobilé provozu, vykazuje-li některou z těchto závad: a) má překročeny přípustné meze opotřebení, nebo nepřípustné poškození nebo trhliny na provozně důležitých částech vozidla, s výjimkou drážního vozidla přepra-

8 Strana: 8 z 19 vovaného do místa opravy, pokud není bezprostředně ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy; b) má závadu na brzdovém systému, která může způsobit nespolehlivé brzdění drážního vozidla nebo vlaku; c) má nefunkční návěstní zařízení nebo zabezpečovací zařízení v rozsahu bezprostředně ohrožujícím bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy; d) nemá provedenou pravidelnou kontrolu technického stavu, s výjimkou drážního vozidla přepravovaného do místa opravy a loženého nákladního vozu, přepravovaného do místa vykládky, pokud svým technickým stavem bezprostředně neohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy; e) svým technickým stavem ohrožuje životní prostředí; f) má poškození, případně deformace vozové skříně, nebo pojezdu, nebo má jiné závady bezprostředně ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy; g) je zjevně nerovnoměrně naloženo nebo jeho náklad není řádně uložen a zajištěn, nebo přeprava nákladu není dovolena; h) některou svou součástí překračuje obrys drážního vozidla nebo jakákoliv součást nákladu na drážním vozidle taženém přesahuje stanovený průjezdný průřez, nejedná-li se o dopravu zvlášť povolenou; i) nezaručuje součinností s kolejovými obvody správnou činnost zabezpečovacího zařízení, nejedná-li se o jízdu zvlášť povolenou. 3.4 Drážní vozidlo, u kterého za jízdy došlo k závadám uvedeným v předchozím odstavci, smí dojet na místo, je-li to nezbytné, kde je možno závadu odstranit, avšak jen pokud tím není ohroženo bezpečné provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy. 3.5 Přípustné meze opotřebení na provozně důležitých částech drážního vozidla a meze jeho funkčnosti v závislosti na vybavení drážního vozidla, na způsobu použití a na technických požadavcích dráhy, na které je drážní vozidlo provozováno, nesmí překračovat hodnoty mezních technických stavů, stanovené v technických podmínkách schváleného typu drážního vozidla. Mezní hodnoty poškození na provozně důležitých částech drážního vozidla stanovují technické podmínky schváleného typu drážního vozidla. 3.6 Jestliže za jízdy vozidla upozorní pověřená osoba provozovatele dráhy strojvedoucího na poplach vyvolaný indikátorem horkých obručí (IHO) nebo indikátorem horkých kol (IHK), musí se strojvedoucí s tímto pracovníkem dohodnout na zastavení vlaku

9 Strana: 9 z 19 v nebližší stanici. Strojvedoucí pak posoudí, zda jízda vlaku může pokračovat aniž by byla narušena bezpečnost drážní dopravy. 3.7 Jestliže za jízdy vozidla upozorní pověřená osoba provozovatele dráhy strojvedoucího na poplach vyvolaný indikátorem plochých kol (IPK), provede strojvedoucí zápis do Knihy předávky nebo do Vozové knihy, podle toho na které nápravě IPK vyhodnotil poplach a uvědomí vedoucího oprav, v případě jeho nedostupnosti vedoucího provozu. 4. Provoz drážních vozidel 4.1 Provozována mohou být pouze drážní vozidla způsobilá provozu dle článku 3 tohoto předpisu. Za to, že jsou provozována jen vozidla způsobilá podle tohoto článku, zodpovídá pověřená osoba vedoucí oprav. 4.2 O provozu hnacího vozidla je vedena Kniha předávky a Provozní kniha lokomotivy. O provozu každého vozu je vedena Vozová kniha. 4.3 Do Knihy předávky a do Vozové knihy se zaznamenávají údaje technického charakteru a zejména záznamy o zjištěných závadách a způsobu jejich odstranění. Jsou uloženy přímo na vozidle, pro které jsou vedeny. Za vedení těchto knih zodpovídá vedoucí oprav. 4.4 Provozní kniha lokomotivy slouží pro evidenci výkonů hnacího vozidla a o provedených revizích a technickým prohlídkách a zkouškách. Za vedení této knihy zodpovídá vedoucí oprav. 4.5 Způsobilost drážních vozidel k provozu je zajišťována: provozní prohlídkou vozidla; technickou kontrolou vozidla; revizemi, prohlídkami a zkouškami UTZ. 4.6 Provozní prohlídka hnacího vozidla a tažených vozidel se provádí před vystavením soupravy k jízdě a případně po skončení jízdy. Dále se provozní prohlídka provádí vždy po ukončení plánované nebo neplánované opravy. Kilometrický proběh mezi prohlídkami je stanoven na max km. Při provozní prohlídce se kontroluje především správná činnost funkčních celků vozidla a stav provozních hmot. Minimální rozsah prohlídky je uveden v příloze 1 tohoto předpisu. V případě zjištění závad nesmí bez jejich odstranění být převzato vozidlo k jízdě. Její vykonání se eviduje v Knize předávky. 4.7 Za provedení provozní prohlídky před vystavením soupravy k jízdě je zodpovědný strojvedoucí. Strojvedoucí může delegovat provedení provozní prohlídky na pracov-

10 Strana: 10 z 19 níka, který má odbornou způsobilost strojvedoucí, vedoucí oprav nebo kontrolor vozidel. 4.8 Za provedení provozní prohlídky po ukončení opravy je zodpovědný vedoucí oprav. Vedoucí oprav může delegovat provedení provozní prohlídky na pracovníka, který má odbornou způsobilost strojvedoucí, vedoucí oprav nebo kontrolor vozidel. 4.9 Všechny závady, včetně způsobu jejich odstranění, se zapisují do Knihy předávky nebo Vozové knihy. Pro účely sledování se zapisují i závady ihned odstraněné, kromě závad banálního charakteru Technickou kontrolou se ověřuje bezpečnost vozidla a jeho možný provoz na dráze. V případě historických vozidel, která nejsou používána v pravidelném provozu, se při technické kontrole vozidla postupuje přiměřeně k vybavení a povaze vozidla ale vždy s ohledem na bezpečnost provozování drážní dopravy Technickou kontrolu vozidla provádí pracovník z odbornou způsobilostí kontrolor vozidel nebo vedoucí provozu ve lhůtách a rozsahu určených přílohami 5 a 6 Dopravního řádu drah [7]. Tato osoba musí být vybavena všemi potřebnými měřidly. O provedené technické kontrole se vyhotoví písemný protokol. Vzor protokolu je uveden v příloze 2 tohoto předpisu. Technickou kontrolu vozidla může provádět i odborně způsobilá osoba jiného dopravce Revize, prohlídky a zkoušky UTZ se provádí v souladu s ustanoveními Předpisu pro provozování určených technických zařízení [19] Za dodržování lhůt technických kontrol vozidel, revizí, prohlídek a zkoušek UTZ a km proběhů u provozních prohlídek odpovídá vedoucí oprav Drážní vozidlo zapůjčené nebo pronajaté může být provozováno při splnění následujících podmínek: a) drážní vozidlo bude převzato na základě protokolu, ve kterém bude zaznamenán technický stav všech důležitých celků vozidla a tento protokol podepsán přebírající a předávající stranou s uvedením datu a místa předání; b) k drážnímu vozidlu bude předloženo alespoň v kopii Průkaz způsobilosti drážního vozidla, Průkazy způsobilosti všech UTZ umístěných na vozidle, protokoly platných revizí UTZ; c) bude provedena technická kontrola drážního vozidla U drážních vozidel, které Dopravce nevlastní ale provozuje ad-hoc ve smyslu článku 2.3, není nutno provádět úkony dle článku 4.14, ale je nutno zajistit, že: a) s provozovatelem vozidla je uzavřena rámcová smlouva, která stanoví závaznost alespoň tohoto předpisu a Přepisu pro provozování UTZ [19];

11 Strana: 11 z 19 b) jsou stanoveny pověřené osoby zodpovědné za provozování a údržbu takového vozidla, které splňují odbornou způsobilost podle Přepisu pro odbornou způsobilost osob [15], c) jsou upraveny zodpovědnosti Dopravce a provozovatele vozidla a způsoby výměny bezpečnostně relevantních informací týkající se takto provozovaných vozidel. 5. Technologické zabezpečení provozu 5.1 Pro provoz drážních vozidel je zabezpečováno: zbrojení PHM; zbrojení pískem; zbrojení vodou; úklid a čištění. 5.2 Zbrojení pohonnými hmotami je prováděno dodavatelsky z cisterny, případně pomocí kanystrů. Zbrojení mazivy je prováděno v místě deponace vozidel. Při těchto činnostech je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby ropné produkty neunikly do okolí. Případné úniky je nutno okamžitě ekologicky zlikvidovat. 5.3 Zbrojení pískem odpovídajících parametrů se provádí dodavatelsky podle provozní potřeby. 5.4 Zbrojení vodou se provádí pouze pro účely WC pitnou vodou podle provozní potřeby v místě deponace vozidel nebo v nácestných stanicích. 5.5 Úklid a čištění se provádí podle provozní potřeby v místě deponace vozidel nebo v nácestných stanicích. 6. Údržba drážních vozidel 6.1 Údržba drážních vozidel je zajišťována: provozní údržbou (mazání, čištění motoru atd.); plánovanou údržbou (komplexní údržba celků) dle plánu údržby; neplánovanými opravami. 6.2 Provozní údržba se provádí podle potřeby na základě výsledku provozní prohlídky. 6.3 Pro běžný rok se vytváří plán údržby, kde se uvedou celky, které musí v daném roce projít plánovanou údržbou. Tento plán se vytváří na základě zkušeností Dopravce s provozem určitých celků a na základě pokynů výrobce.

12 Strana: 12 z O každé provedené pravidelné údržbě se provede záznam do Knihy předávky respektive do Vozové knihy. 6.5 Neplánované opravy se provádějí při zjištění poruchy, která nemůže být opravena v rámci provozní údržby, na základě výsledků technických kontrol provedených pracovníky Dopravce, případně na základě výsledku revize nebo technické prohlídky a zkoušky UTZ. 6.6 Opravy zajišťuje Dopravce podle povahy a náročnosti vlastními silami nebo smluvním dodavatelem. 6.7 Veškeré činnosti při údržbě vozidel musí být prováděny v souladu s technickou dokumentací vozidel, případně jednotlivých funkčních celků a schválenými technologickými postupy. Používány mohou být pouze schválené materiály a náhradní díly. 6.8 Dopravce se zabývá též renovací vozidel. Renovace je činnost na vozidle spočívající v jeho celkové opravě. Provádí se pouze u historických vozidel a jejími kritérii, kromě bezpečnosti provozu drážního vozidla, jsou i nařízení a doporučení vyplývající ze Zákona o kulturních památkách ČR. Po provedení renovace musí být vždy provedena Technická kontrola podle článku Všichni pracovníci Dopravce, kteří se podílejí na údržbě a opravách drážních vozidel, musejí mít odbornou způsobilost v elektrotechnice osoba poučená nebo vyšší podle Předpisu pro odbornou způsobilost osob [15] Plánovanou údržbu a opravy mohou provádět jen pracovníci s odbornou způsobilostí vedoucí oprav, strojvedoucí nebo kontrolor vozidel. Ostatní pracovníci Dopravce pak pod jejich dohledem V případě zjištění, že určitý díl nebo celek mající vliv na bezpečnost provozování drážní dopravy vykazuje častější závady, zkrátí termíny pravidelných kontrol tohoto prvku anebo zpřísní jeho kontrolu. 7. Doklady a technická dokumentace 7.1 Dopravce vede technickou a provozní dokumentaci každého provozovaného vozidla. Tato dokumentace je uložena v sídle Dopravce. Za její kompletnost a aktuálnost zodpovídá vedoucí oprav. 7.2 Technická dokumentace je soubor veškerých popisů, vyobrazení či dokladů o provedených schválených změnách, apod. a je spolu s ostatní dokumentací součástí Technické složky vozidla, která je uložena v sídle Dopravce. 7.3 Provozní dokumentace vozidla je soubor technologických postupů, provozních dokladů, protokolů a dokladů sloužících k evidenci a kontrole všech důležitých informa-

13 Strana: 13 z 19 cí o vozidle (např. vážení vozidla, apod.). Tato dokumentace je spolu s ostatní dokumentací součástí Technické složky vozidla, která je uložena v sídle Dopravce. 7.4 Průkazy způsobilosti UTZ, protokoly o prohlídkách a zkouškách a revizní zprávy jsou uloženy v sídle Dopravce. 7.5 Na každém provozovaném vozidle je uložena Kniha předávky nebo Vozová kniha, do které pracovníci Dopravce provádějí záznamy o zjištěných poruchách a o způsobu odstranění těchto poruch. U každého záznamu musí být datum a jméno a podpis toho, kdo záznam provedl. Popsaná Kniha předávky nebo Vozová kniha se archivuje v sídle Dopravce po dobu alespoň tří let. 7.6 Protože Dopravce je provozovatelem vozidel historických, využívá rámci údržby rovněž některé starší přepisy. Jejich seznam je v příloze Kontrolní činnost 8.1 Dodržování všech opatření Dopravce a dalších právních předpisů musí být soustavně vyžadováno a kontrolováno. Vnitřní kontrolou u Dopravce provádějí osoby pověřené Organizační strukturou [17]. 8.2 Dopravce provádí kontrolu systémem osobních kontrol. Z každé kontroly v případě zjištění porušení předpisů musí být vždy vyhotoven zápis, který se uloží v sídle Dopravce. Zjištěná pochybení projednává Výkonný výbor Dopravce, který zároveň, pokud je to možné, přijímá preventivní opatření tak, aby docházelo k soustavnému zvyšování úrovně bezpečnosti při provozování drážní dopravy. 8.3 Dopravce je povinen umožnit kontrolu i ostatním oprávněným organizacím (DÚ, DI apod.). V případě zjištění nedostatku takovou organizací, přijme Výkonný výbor bezodkladná opatření vedoucí k nápravě.

14 Strana: 14 z 19 Příloha 1 Minimální rozsah provozní prohlídky drážního vozidla Provede se: a) vizuální kontrola dvojkolí; b) vizuální kontrola vzduchojemů a jejich výstroje; c) kontrola strojního zařízení a funkčnosti celků; d) kontrola provozních hmot; e) kontrola bezpečnostního zařízení včetně brzdové výstroje a záchytek; f) kontrola lékárničky; g) kontrola upotřebitelnosti hasicích přístrojů; h) kontrola návěstních svítilen a osvětlení interiéru; i) kontrola přechodových můstků, zábradlí, madel, stupaček, jejich funkčnost a upevnění; j) kontrola zajištění dveří a krytů na skříni a popř. na střeše; k) kontrola vodivého propojení mezi skříní a rámem podvozku (hnací vozidla); l) kontrola zajištění vozové výstroje (tažená vozidla).

15 Strana: 15 z 19 Příloha 2 Vzor protokolu z technické kontroly vozidla Zápis o technické kontrole drážního vozidla dle přílohy č. 6 k vyhlášce č.173/1995 Sb., část I. HDV: Datum: Místo:.. Provedl:. Označení a nápisy na vozidle Úplnost a funkčnost brzdové výstroje Kontrola obrysu Těsnost proti úniku mazadel Stav důležitých dílů vozidla Úplnost vybavení vozidla Úplnost dokladů vozidla Předepsané vybavení Funkčnost vnějšího osvětlení Funkčnost vytápění a větrání stanoviště Funkčnost ovládacích prvků a mechanismů Funkčnost pískovacího zařízení Funkčnost rychloměrů Funkčnost pomocných strojů Funkčnost vnitřního osvětlení oddílu Funkčnost vytápění a větrání oddílu Ovladatelnost oken a dveří Kontrola madel, stupaček a přechodů Funkčnost spouštění spal. motoru Funkčnost přístrojů spal. motoru

16 Strana: 16 z 19 Funkčnost chlazení spal. motoru Podlaha, skříň vozidla Funkčnost WC, umývárny Funkčnost měřících a kontrolních přístrojů Funkčnost elektrické výstroje Funkčnost brzdové výstroje výšky táhlových a narážecích ústrojí na temenem kolejnice: Strana P Strana Z Parametry dvojkolí (podle TNŽ ): Rozkolí 1. dvojkolí, strana P Rozkolí 2. dvojkolí, strana P Rozkolí 1. dvojkolí, strana Z Rozkolí 2. dvojkolí, strana Z Tloušťky okolků 1. dvojkolí, strana P Tloušťky okolků 2. dvojkolí, strana P Tloušťky okolků 1. dvojkolí, strana Z Tloušťky okolků 2. dvojkolí, strana Z Výška okolků 1. dvojkolí, strana P Výška okolků 2. dvojkolí, strana P Výška okolků 1. dvojkolí, strana Z Výška okolků 2. dvojkolí, strana Z Strmost 1. dvojkolí, strana P Strmost 2. dvojkolí, strana P Strmost 1. dvojkolí, strana Z Strmost 2. dvojkolí, strana Z Závěr technické kontroly: vozidlo je není schopné dalšího provozu. Razítko a podpis:

17 Strana: 17 z 19 Příloha 3 Časové lhůty technických kontrol Časové lhůty technických kontrol drážních vozidel jsou stanoveny, podle přílohy 5 vyhlášky 173/1995 Sb., takto: hnací drážní vozidla historická vozidla tažená služební vozy 6 měsíců 3 roky 3 roky

18 Strana: 18 z 19 Příloha 4 Mezní hodnoty rozměrů dvojkolí Mezní hodnoty parametrů kol a dvojkolí jsou stanoveny takto: tloušťka obručí řada 700, mm řada 801 osobní vozy 30 mm 35 mm rozkolí rozdíl měřených míst tloušťka okolku výška okolku strmost okolku 1360 ± 3 mm max. 1 mm min. 22 mm max. 36 mm min. 6,5 mm

19 Strana: 19 z 19 Příloha 5 Vážení vozidel, tolerance hmotností (podle přílohy 3 vyhlášky 173/1995 Sb.) 1. Hmotností hnacího vozidla se rozumí vozidlo plně vyzbrojené provozními hmotami bez cestujících. Vážením zjištěný údaj hmotnosti vozidla se nesmí lišit od údaje vyznačeném na vozidle o více než -1% až + 3%. Rozdíl hmotností na nápravu se nesmí lišit o více než ± 2% průměrné hmotnosti na nápravu a rozdíl hmotnosti na kolo téže nápravy o více než ± 2% hmotnosti na této nápravě. 2. Hmotností taženého vozidla se rozumí prázdné vozidlo. Vážením zjištěný údaj hmotnosti vozidla se nesmí lišit od údaje vyznačeném na vozidle o více než +/- 1%. Rozdíl hmotností na nápravu se nesmí lišit o více než ± 10% průměrné hmotnosti na nápravu a rozdíl hmotnosti na kolo téže nápravy o více než ± 4% hmotnosti na této nápravě (osobní vozy).

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a 114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více