Předpis pro provozování drážních vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis pro provozování drážních vozidel"

Transkript

1 Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od

2 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan Ing. Svoboda Jiří Schválil Ing. Svoboda Jiří JUDr. Pavel Reiser Historie změn Č. Verze Datum Důvod vydání Nový dokument Změna šablony. Úprava před žádostí o vydání Osvědčení Verze platná ke dni získání Osvědčení.

3 Strana: 3 z 19 Obsah 1. Úvod Účel dokumentu Odkazy na jiné dokumenty Odkazy na vnitřní přepisy Dopravce Použité zkratky a symboly Definice Základní ustanovení Drážní vozidla Provoz drážních vozidel Technologické zabezpečení provozu Údržba drážních vozidel Doklady a technická dokumentace Kontrolní činnost Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha

4 Strana: 4 z Úvod 1.1 Účel dokumentu 1.2 Tento Předpis pro provozování drážních vozidel vydává Dopravce v souladu se zákonem o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon o dráhách). Jeho účelem je specifikovat pravidla pro provozování drážních vozidel provozovaných Dopravcem. 1.3 Odkazy na jiné dokumenty Č. Označení Název [1] Směrnice 2004/49/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (v platném znění) [2] Nařízení 1158/2010 Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 č. 1158/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic [3] Nařízení 445/2011 Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 [4] Nařízení 1078/2012 Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu [5] DUCR-64341/12/Kj Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce [6] Zákon 266/1994 Sb. Zákon o dráhách [7] Vyhláška 173/1995 Sb. Dopravní řád drah Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění

5 Strana: 5 z 19 [8] Vyhláška 100/1995 Sb. Řád UTZ Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění [9] Vyhláška 101/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění [10] Vyhláška 16/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění [11] Vyhláška 376/2006 Sb. Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění [12] Nařízení 352/2009 Nařízení komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [13] DUCR-66910/12/Kj Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik [14] Rozhodnutí 2010/410/EU Rozhodnutí Komise o společných bezpečnostních cílech podle článku 7 směrnice 2004/49/ES 1.4 Odkazy na vnitřní přepisy Dopravce Č. Název [15] Předpis pro odbornou způsobilost osob [16] Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí [17] Organizační struktura [18] Předpis pro provozování drážních vozidel [19] Předpis pro provozování určených technických zařízení [20] Předpis pro provozování drážní dopravy [21] Systém zajišťování bezpečnosti a bezpečnostní politika Dopravce

6 Strana: 6 z Použité zkratky a symboly DÚ DI EU HDV PHM SMS TSI UTZ ÚNMZ VZ 1.6 Definice Drážní úřad ČR Drážní inspekce ČR Evropská unie Hnací drážní vozidlo Pohonné hmoty a maziva Systém zajišťování bezpečnosti (Safety Management System) Technické specifikace interoperability (Technical Specification for Interoperability) Určené technické zařízení Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Vlakový zabezpečovač Dopravce (železniční podnik) Dopravcem je pro účely tohoto dokumentu občanské sdružení Lokálka Group. Pracovník Dopravce je každý člen občanského sdružení Lokálka Group nebo pracovník jiné organizace vykonávající činnosti pro Dopravce písemně zavázaný k respektování přepisů Dopravce v rozsahu dle jím vykonávané činnosti. Pověřená osoba Dopravce je pracovník Dopravce pověřený určitou konkrétní činností (funkcí) dle Organizační struktury [17]. Pověřená osoba Dopravce je obvykle odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilá osoba je odborně způsobilá osoba dle Předpisu pro odbornou způsobilost osob [15]. Provozovatel dráhy celostátní a regionální pokud není uvedeno jinak, rozumí se jím Správa železniční dopravní cesty, s.o. Provozovatel dráhy-vlečky je provozovatel vlečky podle Zákona o dráhách [6], se kterým má Dopravce smluvní vztah. Provozovatel dráhy (provozovatel infrastruktury) společný pojem pro provozovatele dráhy celostátní a regionální a dráhy-vlečky.

7 Strana: 7 z Základní ustanovení 2.1 Tento předpis stanoví zásady pro provoz a údržbu drážních vozidel provozovaných Dopravcem ve smyslu zákona o dráhách. Tento předpis se týká i vozidel, která si Dopravce zapůjčil nebo pronajal. 2.2 Znalost tohoto předpisu je podmínkou odborné způsobilosti pracovníků Dopravce, kteří jsou pověřeni organizací údržby a provozování vozidel Dopravce. 2.3 Pro vozidla, která Dopravce nevlastní, ale která ad-hoc provozuje, může být závaznost tohoto přepisu vůči provozovateli vozidla stanovena písemně (například rámcovou smlouvou). 2.4 Pokud Dopravce přejímá vozidlo, které není provozováno podle tohoto přepisu (provozovatel vozidla má vlastní předpis), musí pověřená osoba Dopravce provést přejímku vozidla v rozsahu specifikovaném tímto přepisem. 2.5 Přepis se nevztahuje na vozidla, která Dopravce vlastní ale neprovozuje, protože jsou v renovaci. V okamžiku zahájení provozu takového vozidla se na něj tento přepis vztahuje v celém rozsahu. 2.6 Tento přepis je součástí systému zajišťovány bezpečnosti ve smyslu směrnice 2004/49/ES [1]. 2.7 Tento předpis je schválen Výkonným výborem Dopravce a vstupuje v platnost ke dni Jakákoliv změna tohoto přepisu se musí promítnout do označení jeho verze a musí být schválena Výkonným výborem Dopravce a dotčení pracovníci Dopravce musí být na změnu upozorněni a je-li změna významná, musí být prokazatelně proškoleni. 3. Drážní vozidla 3.1 Drážní vozidlo je způsobilé provozu, má-li platnou technickou kontrolu dle Dopravního řádu drah [7] a určená technická zařízení mají platné revize, prohlídky a zkoušky dle Řádu UTZ [8] a vyhovují Přepisu pro provozování určených technických zařízení [19]. 3.2 Drážní vozidlo musí mít platný průkaz způsobilosti vozidla a platné průkazy způsobilosti UTZ, vydané Drážním úřadem. Vozidla bez platných průkazů způsobilosti není možné provozovat. 3.3 Drážní vozidlo je nezpůsobilé provozu, vykazuje-li některou z těchto závad: a) má překročeny přípustné meze opotřebení, nebo nepřípustné poškození nebo trhliny na provozně důležitých částech vozidla, s výjimkou drážního vozidla přepra-

8 Strana: 8 z 19 vovaného do místa opravy, pokud není bezprostředně ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy; b) má závadu na brzdovém systému, která může způsobit nespolehlivé brzdění drážního vozidla nebo vlaku; c) má nefunkční návěstní zařízení nebo zabezpečovací zařízení v rozsahu bezprostředně ohrožujícím bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy; d) nemá provedenou pravidelnou kontrolu technického stavu, s výjimkou drážního vozidla přepravovaného do místa opravy a loženého nákladního vozu, přepravovaného do místa vykládky, pokud svým technickým stavem bezprostředně neohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy; e) svým technickým stavem ohrožuje životní prostředí; f) má poškození, případně deformace vozové skříně, nebo pojezdu, nebo má jiné závady bezprostředně ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy; g) je zjevně nerovnoměrně naloženo nebo jeho náklad není řádně uložen a zajištěn, nebo přeprava nákladu není dovolena; h) některou svou součástí překračuje obrys drážního vozidla nebo jakákoliv součást nákladu na drážním vozidle taženém přesahuje stanovený průjezdný průřez, nejedná-li se o dopravu zvlášť povolenou; i) nezaručuje součinností s kolejovými obvody správnou činnost zabezpečovacího zařízení, nejedná-li se o jízdu zvlášť povolenou. 3.4 Drážní vozidlo, u kterého za jízdy došlo k závadám uvedeným v předchozím odstavci, smí dojet na místo, je-li to nezbytné, kde je možno závadu odstranit, avšak jen pokud tím není ohroženo bezpečné provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy. 3.5 Přípustné meze opotřebení na provozně důležitých částech drážního vozidla a meze jeho funkčnosti v závislosti na vybavení drážního vozidla, na způsobu použití a na technických požadavcích dráhy, na které je drážní vozidlo provozováno, nesmí překračovat hodnoty mezních technických stavů, stanovené v technických podmínkách schváleného typu drážního vozidla. Mezní hodnoty poškození na provozně důležitých částech drážního vozidla stanovují technické podmínky schváleného typu drážního vozidla. 3.6 Jestliže za jízdy vozidla upozorní pověřená osoba provozovatele dráhy strojvedoucího na poplach vyvolaný indikátorem horkých obručí (IHO) nebo indikátorem horkých kol (IHK), musí se strojvedoucí s tímto pracovníkem dohodnout na zastavení vlaku

9 Strana: 9 z 19 v nebližší stanici. Strojvedoucí pak posoudí, zda jízda vlaku může pokračovat aniž by byla narušena bezpečnost drážní dopravy. 3.7 Jestliže za jízdy vozidla upozorní pověřená osoba provozovatele dráhy strojvedoucího na poplach vyvolaný indikátorem plochých kol (IPK), provede strojvedoucí zápis do Knihy předávky nebo do Vozové knihy, podle toho na které nápravě IPK vyhodnotil poplach a uvědomí vedoucího oprav, v případě jeho nedostupnosti vedoucího provozu. 4. Provoz drážních vozidel 4.1 Provozována mohou být pouze drážní vozidla způsobilá provozu dle článku 3 tohoto předpisu. Za to, že jsou provozována jen vozidla způsobilá podle tohoto článku, zodpovídá pověřená osoba vedoucí oprav. 4.2 O provozu hnacího vozidla je vedena Kniha předávky a Provozní kniha lokomotivy. O provozu každého vozu je vedena Vozová kniha. 4.3 Do Knihy předávky a do Vozové knihy se zaznamenávají údaje technického charakteru a zejména záznamy o zjištěných závadách a způsobu jejich odstranění. Jsou uloženy přímo na vozidle, pro které jsou vedeny. Za vedení těchto knih zodpovídá vedoucí oprav. 4.4 Provozní kniha lokomotivy slouží pro evidenci výkonů hnacího vozidla a o provedených revizích a technickým prohlídkách a zkouškách. Za vedení této knihy zodpovídá vedoucí oprav. 4.5 Způsobilost drážních vozidel k provozu je zajišťována: provozní prohlídkou vozidla; technickou kontrolou vozidla; revizemi, prohlídkami a zkouškami UTZ. 4.6 Provozní prohlídka hnacího vozidla a tažených vozidel se provádí před vystavením soupravy k jízdě a případně po skončení jízdy. Dále se provozní prohlídka provádí vždy po ukončení plánované nebo neplánované opravy. Kilometrický proběh mezi prohlídkami je stanoven na max km. Při provozní prohlídce se kontroluje především správná činnost funkčních celků vozidla a stav provozních hmot. Minimální rozsah prohlídky je uveden v příloze 1 tohoto předpisu. V případě zjištění závad nesmí bez jejich odstranění být převzato vozidlo k jízdě. Její vykonání se eviduje v Knize předávky. 4.7 Za provedení provozní prohlídky před vystavením soupravy k jízdě je zodpovědný strojvedoucí. Strojvedoucí může delegovat provedení provozní prohlídky na pracov-

10 Strana: 10 z 19 níka, který má odbornou způsobilost strojvedoucí, vedoucí oprav nebo kontrolor vozidel. 4.8 Za provedení provozní prohlídky po ukončení opravy je zodpovědný vedoucí oprav. Vedoucí oprav může delegovat provedení provozní prohlídky na pracovníka, který má odbornou způsobilost strojvedoucí, vedoucí oprav nebo kontrolor vozidel. 4.9 Všechny závady, včetně způsobu jejich odstranění, se zapisují do Knihy předávky nebo Vozové knihy. Pro účely sledování se zapisují i závady ihned odstraněné, kromě závad banálního charakteru Technickou kontrolou se ověřuje bezpečnost vozidla a jeho možný provoz na dráze. V případě historických vozidel, která nejsou používána v pravidelném provozu, se při technické kontrole vozidla postupuje přiměřeně k vybavení a povaze vozidla ale vždy s ohledem na bezpečnost provozování drážní dopravy Technickou kontrolu vozidla provádí pracovník z odbornou způsobilostí kontrolor vozidel nebo vedoucí provozu ve lhůtách a rozsahu určených přílohami 5 a 6 Dopravního řádu drah [7]. Tato osoba musí být vybavena všemi potřebnými měřidly. O provedené technické kontrole se vyhotoví písemný protokol. Vzor protokolu je uveden v příloze 2 tohoto předpisu. Technickou kontrolu vozidla může provádět i odborně způsobilá osoba jiného dopravce Revize, prohlídky a zkoušky UTZ se provádí v souladu s ustanoveními Předpisu pro provozování určených technických zařízení [19] Za dodržování lhůt technických kontrol vozidel, revizí, prohlídek a zkoušek UTZ a km proběhů u provozních prohlídek odpovídá vedoucí oprav Drážní vozidlo zapůjčené nebo pronajaté může být provozováno při splnění následujících podmínek: a) drážní vozidlo bude převzato na základě protokolu, ve kterém bude zaznamenán technický stav všech důležitých celků vozidla a tento protokol podepsán přebírající a předávající stranou s uvedením datu a místa předání; b) k drážnímu vozidlu bude předloženo alespoň v kopii Průkaz způsobilosti drážního vozidla, Průkazy způsobilosti všech UTZ umístěných na vozidle, protokoly platných revizí UTZ; c) bude provedena technická kontrola drážního vozidla U drážních vozidel, které Dopravce nevlastní ale provozuje ad-hoc ve smyslu článku 2.3, není nutno provádět úkony dle článku 4.14, ale je nutno zajistit, že: a) s provozovatelem vozidla je uzavřena rámcová smlouva, která stanoví závaznost alespoň tohoto předpisu a Přepisu pro provozování UTZ [19];

11 Strana: 11 z 19 b) jsou stanoveny pověřené osoby zodpovědné za provozování a údržbu takového vozidla, které splňují odbornou způsobilost podle Přepisu pro odbornou způsobilost osob [15], c) jsou upraveny zodpovědnosti Dopravce a provozovatele vozidla a způsoby výměny bezpečnostně relevantních informací týkající se takto provozovaných vozidel. 5. Technologické zabezpečení provozu 5.1 Pro provoz drážních vozidel je zabezpečováno: zbrojení PHM; zbrojení pískem; zbrojení vodou; úklid a čištění. 5.2 Zbrojení pohonnými hmotami je prováděno dodavatelsky z cisterny, případně pomocí kanystrů. Zbrojení mazivy je prováděno v místě deponace vozidel. Při těchto činnostech je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby ropné produkty neunikly do okolí. Případné úniky je nutno okamžitě ekologicky zlikvidovat. 5.3 Zbrojení pískem odpovídajících parametrů se provádí dodavatelsky podle provozní potřeby. 5.4 Zbrojení vodou se provádí pouze pro účely WC pitnou vodou podle provozní potřeby v místě deponace vozidel nebo v nácestných stanicích. 5.5 Úklid a čištění se provádí podle provozní potřeby v místě deponace vozidel nebo v nácestných stanicích. 6. Údržba drážních vozidel 6.1 Údržba drážních vozidel je zajišťována: provozní údržbou (mazání, čištění motoru atd.); plánovanou údržbou (komplexní údržba celků) dle plánu údržby; neplánovanými opravami. 6.2 Provozní údržba se provádí podle potřeby na základě výsledku provozní prohlídky. 6.3 Pro běžný rok se vytváří plán údržby, kde se uvedou celky, které musí v daném roce projít plánovanou údržbou. Tento plán se vytváří na základě zkušeností Dopravce s provozem určitých celků a na základě pokynů výrobce.

12 Strana: 12 z O každé provedené pravidelné údržbě se provede záznam do Knihy předávky respektive do Vozové knihy. 6.5 Neplánované opravy se provádějí při zjištění poruchy, která nemůže být opravena v rámci provozní údržby, na základě výsledků technických kontrol provedených pracovníky Dopravce, případně na základě výsledku revize nebo technické prohlídky a zkoušky UTZ. 6.6 Opravy zajišťuje Dopravce podle povahy a náročnosti vlastními silami nebo smluvním dodavatelem. 6.7 Veškeré činnosti při údržbě vozidel musí být prováděny v souladu s technickou dokumentací vozidel, případně jednotlivých funkčních celků a schválenými technologickými postupy. Používány mohou být pouze schválené materiály a náhradní díly. 6.8 Dopravce se zabývá též renovací vozidel. Renovace je činnost na vozidle spočívající v jeho celkové opravě. Provádí se pouze u historických vozidel a jejími kritérii, kromě bezpečnosti provozu drážního vozidla, jsou i nařízení a doporučení vyplývající ze Zákona o kulturních památkách ČR. Po provedení renovace musí být vždy provedena Technická kontrola podle článku Všichni pracovníci Dopravce, kteří se podílejí na údržbě a opravách drážních vozidel, musejí mít odbornou způsobilost v elektrotechnice osoba poučená nebo vyšší podle Předpisu pro odbornou způsobilost osob [15] Plánovanou údržbu a opravy mohou provádět jen pracovníci s odbornou způsobilostí vedoucí oprav, strojvedoucí nebo kontrolor vozidel. Ostatní pracovníci Dopravce pak pod jejich dohledem V případě zjištění, že určitý díl nebo celek mající vliv na bezpečnost provozování drážní dopravy vykazuje častější závady, zkrátí termíny pravidelných kontrol tohoto prvku anebo zpřísní jeho kontrolu. 7. Doklady a technická dokumentace 7.1 Dopravce vede technickou a provozní dokumentaci každého provozovaného vozidla. Tato dokumentace je uložena v sídle Dopravce. Za její kompletnost a aktuálnost zodpovídá vedoucí oprav. 7.2 Technická dokumentace je soubor veškerých popisů, vyobrazení či dokladů o provedených schválených změnách, apod. a je spolu s ostatní dokumentací součástí Technické složky vozidla, která je uložena v sídle Dopravce. 7.3 Provozní dokumentace vozidla je soubor technologických postupů, provozních dokladů, protokolů a dokladů sloužících k evidenci a kontrole všech důležitých informa-

13 Strana: 13 z 19 cí o vozidle (např. vážení vozidla, apod.). Tato dokumentace je spolu s ostatní dokumentací součástí Technické složky vozidla, která je uložena v sídle Dopravce. 7.4 Průkazy způsobilosti UTZ, protokoly o prohlídkách a zkouškách a revizní zprávy jsou uloženy v sídle Dopravce. 7.5 Na každém provozovaném vozidle je uložena Kniha předávky nebo Vozová kniha, do které pracovníci Dopravce provádějí záznamy o zjištěných poruchách a o způsobu odstranění těchto poruch. U každého záznamu musí být datum a jméno a podpis toho, kdo záznam provedl. Popsaná Kniha předávky nebo Vozová kniha se archivuje v sídle Dopravce po dobu alespoň tří let. 7.6 Protože Dopravce je provozovatelem vozidel historických, využívá rámci údržby rovněž některé starší přepisy. Jejich seznam je v příloze Kontrolní činnost 8.1 Dodržování všech opatření Dopravce a dalších právních předpisů musí být soustavně vyžadováno a kontrolováno. Vnitřní kontrolou u Dopravce provádějí osoby pověřené Organizační strukturou [17]. 8.2 Dopravce provádí kontrolu systémem osobních kontrol. Z každé kontroly v případě zjištění porušení předpisů musí být vždy vyhotoven zápis, který se uloží v sídle Dopravce. Zjištěná pochybení projednává Výkonný výbor Dopravce, který zároveň, pokud je to možné, přijímá preventivní opatření tak, aby docházelo k soustavnému zvyšování úrovně bezpečnosti při provozování drážní dopravy. 8.3 Dopravce je povinen umožnit kontrolu i ostatním oprávněným organizacím (DÚ, DI apod.). V případě zjištění nedostatku takovou organizací, přijme Výkonný výbor bezodkladná opatření vedoucí k nápravě.

14 Strana: 14 z 19 Příloha 1 Minimální rozsah provozní prohlídky drážního vozidla Provede se: a) vizuální kontrola dvojkolí; b) vizuální kontrola vzduchojemů a jejich výstroje; c) kontrola strojního zařízení a funkčnosti celků; d) kontrola provozních hmot; e) kontrola bezpečnostního zařízení včetně brzdové výstroje a záchytek; f) kontrola lékárničky; g) kontrola upotřebitelnosti hasicích přístrojů; h) kontrola návěstních svítilen a osvětlení interiéru; i) kontrola přechodových můstků, zábradlí, madel, stupaček, jejich funkčnost a upevnění; j) kontrola zajištění dveří a krytů na skříni a popř. na střeše; k) kontrola vodivého propojení mezi skříní a rámem podvozku (hnací vozidla); l) kontrola zajištění vozové výstroje (tažená vozidla).

15 Strana: 15 z 19 Příloha 2 Vzor protokolu z technické kontroly vozidla Zápis o technické kontrole drážního vozidla dle přílohy č. 6 k vyhlášce č.173/1995 Sb., část I. HDV: Datum: Místo:.. Provedl:. Označení a nápisy na vozidle Úplnost a funkčnost brzdové výstroje Kontrola obrysu Těsnost proti úniku mazadel Stav důležitých dílů vozidla Úplnost vybavení vozidla Úplnost dokladů vozidla Předepsané vybavení Funkčnost vnějšího osvětlení Funkčnost vytápění a větrání stanoviště Funkčnost ovládacích prvků a mechanismů Funkčnost pískovacího zařízení Funkčnost rychloměrů Funkčnost pomocných strojů Funkčnost vnitřního osvětlení oddílu Funkčnost vytápění a větrání oddílu Ovladatelnost oken a dveří Kontrola madel, stupaček a přechodů Funkčnost spouštění spal. motoru Funkčnost přístrojů spal. motoru

16 Strana: 16 z 19 Funkčnost chlazení spal. motoru Podlaha, skříň vozidla Funkčnost WC, umývárny Funkčnost měřících a kontrolních přístrojů Funkčnost elektrické výstroje Funkčnost brzdové výstroje výšky táhlových a narážecích ústrojí na temenem kolejnice: Strana P Strana Z Parametry dvojkolí (podle TNŽ ): Rozkolí 1. dvojkolí, strana P Rozkolí 2. dvojkolí, strana P Rozkolí 1. dvojkolí, strana Z Rozkolí 2. dvojkolí, strana Z Tloušťky okolků 1. dvojkolí, strana P Tloušťky okolků 2. dvojkolí, strana P Tloušťky okolků 1. dvojkolí, strana Z Tloušťky okolků 2. dvojkolí, strana Z Výška okolků 1. dvojkolí, strana P Výška okolků 2. dvojkolí, strana P Výška okolků 1. dvojkolí, strana Z Výška okolků 2. dvojkolí, strana Z Strmost 1. dvojkolí, strana P Strmost 2. dvojkolí, strana P Strmost 1. dvojkolí, strana Z Strmost 2. dvojkolí, strana Z Závěr technické kontroly: vozidlo je není schopné dalšího provozu. Razítko a podpis:

17 Strana: 17 z 19 Příloha 3 Časové lhůty technických kontrol Časové lhůty technických kontrol drážních vozidel jsou stanoveny, podle přílohy 5 vyhlášky 173/1995 Sb., takto: hnací drážní vozidla historická vozidla tažená služební vozy 6 měsíců 3 roky 3 roky

18 Strana: 18 z 19 Příloha 4 Mezní hodnoty rozměrů dvojkolí Mezní hodnoty parametrů kol a dvojkolí jsou stanoveny takto: tloušťka obručí řada 700, mm řada 801 osobní vozy 30 mm 35 mm rozkolí rozdíl měřených míst tloušťka okolku výška okolku strmost okolku 1360 ± 3 mm max. 1 mm min. 22 mm max. 36 mm min. 6,5 mm

19 Strana: 19 z 19 Příloha 5 Vážení vozidel, tolerance hmotností (podle přílohy 3 vyhlášky 173/1995 Sb.) 1. Hmotností hnacího vozidla se rozumí vozidlo plně vyzbrojené provozními hmotami bez cestujících. Vážením zjištěný údaj hmotnosti vozidla se nesmí lišit od údaje vyznačeném na vozidle o více než -1% až + 3%. Rozdíl hmotností na nápravu se nesmí lišit o více než ± 2% průměrné hmotnosti na nápravu a rozdíl hmotnosti na kolo téže nápravy o více než ± 2% hmotnosti na této nápravě. 2. Hmotností taženého vozidla se rozumí prázdné vozidlo. Vážením zjištěný údaj hmotnosti vozidla se nesmí lišit od údaje vyznačeném na vozidle o více než +/- 1%. Rozdíl hmotností na nápravu se nesmí lišit o více než ± 10% průměrné hmotnosti na nápravu a rozdíl hmotnosti na kolo téže nápravy o více než ± 4% hmotnosti na této nápravě (osobní vozy).

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce I. Úvod

Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce I. Úvod Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady DUCR-64341/12/Kj *crdux0053139* CRDUX0053139 Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce I. Úvod 1.

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení I. Úvod 1. Tento metodický

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

Pokyn generálního ředitele č. 20/2017

Pokyn generálního ředitele č. 20/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn generálního ředitele č. 20/2017 Věc: Pokyn pro kontrolu výkonu práce strojvedoucích u SŽDC

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího *crdux006qmlw* CRDUX006QMLW 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č.j.: DUCR-4898/14/Fo Metodický pokyn pro získání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální a průkazu způsobilosti

Více

Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ

Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ 1. Sekce stavební Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ Sekce stavební Správní řízení o omezení vlastnických

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje?

Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje? Je rozdíl mezi schválením, autorizací a uvedením do provozu? Kdy se vozidlo registruje? Drážní úřad Ing. Jiří Hanuš a Ing. Karel Růžička Schválení, autorizace, uvedení do provozu Homologace, kterou v minulosti

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. ledna 2016 č.j.: S 566/2016-SŽDC-O13 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

Bezpečnost práce v železniční dopravě

Bezpečnost práce v železniční dopravě SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 18 Bezpečnost práce v železniční dopravě Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

Metodický pokyn pro přepravu. nečinných HDV

Metodický pokyn pro přepravu. nečinných HDV Ředitel SOKV České Budějovice, Ostrava, Ústí nad Labem Ředitel PJ Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem Ředitel O 10, O 11, O 13 Ing. Petr Říha

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce:

Více

210/2006 Sb. VYHLÁKA

210/2006 Sb. VYHLÁKA 210/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 5. května 2006, kterou se mění vyhláka č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Hodnoticí standard. Tranzitér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Tranzitér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Tranzitér (kód: 37-014-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Vyhláška č. 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst.

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5 List 1 z 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2007, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů Český báňský úřad stanoví podle 37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka Přednáška: Schvalování typů cisteren, výroba a zkoušky nových cisteren, změny předpisu RID v oblasti cisteren

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vozmistr (kód: 37-046-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vozmistr Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Název Úroveň Orientace

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,...

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,... Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná. Účinnost od 28. 12. 2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení 5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO

226/2003 Sb. ZÁKON. Služby v oblasti BOZP a PO 226/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD Petřín Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit: 1 b. b) a) Provozním předpisem L1/1, příkazy

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995

Více

Nově přijatá a připravovaná TSI

Nově přijatá a připravovaná TSI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Radek Čech ACRI Akademie 2011, Praha, 04.05.2011 RISC Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost zřízený na základě směrnice 2008/57/ES

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY s. o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí n/l. č. j. 2019/2002-S pro dráhu - vlečku Doly Bílina vlečka Jana odbočující z vlečky Vitrablok, a.s., výhybkou č. J1 v km 0,459 Účinnost od: 1. 7. 2002

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ

PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ OBSAH Předpis ČD Ok 2 Příloha 6 účinnost od 1. 1. 2013 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ... 5 Kapitola I. Seznam tiskopisů k elektrotechnické

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt Schváleno generálním

Více

KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální

KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální Účinné od 09.12.2012. Společnost KŽC, s.r.o., IČ 2721 0481, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 Koloděje, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního

Více

Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu

Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu Pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu I. Úvod 1. Tento pokyn stanoví postup pro uvádění do provozu strukturálních

Více

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý Kontrolní otázky podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 91 odst. 1 zákona č.

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více