Největší bludy rušitelů železničních tratí. Ing. Tomáš Tužín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší bludy rušitelů železničních tratí. Ing. Tomáš Tužín"

Transkript

1 Největší bludy rušitelů železničních tratí Ing. Tomáš Tužín

2 Úvod: Cílem tohoto dokumentu je osvětlit co nejširšímu spektru zájemců hlubší souvislosti problematiky rušení ţelezničních tratí a vytvořit si velmi kritický odstup od určité kategorie osob, které se prezentují jako odborníci na tuto problematiku a pomocí různých polopravd (o nichţ jsou pravděpodobně i přesvědčení) se jim částečně daří ovlivňovat názory politiků, novinářů i občanské veřejnosti. 1. Železnice vede mimo obce a nezajistí dopravní obslužnost. Oblíbené všeobecné konstatování, které málokdy doplní nějaký konkrétní případ. Prakticky si dovolím tvrdit, ţe je to nesmysl. Představme si typickou českou krajinu posetou vesnicemi, tu a tam je nějaké městečko regionální centrum. Pokud chceme tímto krajem vést ţeleznici, potom logicky povede kolem některých obcí, takţe nepovede kolem jiných obcí. Ty obce, které dráha mine, potom logicky dopravně neobslouţí. Není to fyzická vlastnost ţeleznice, je to zcela typické pro veškeré dopravní linky (i autobusové), ţe prostě někam vedou a někam nevedou. Kdyby totiţ byla trať vedená tak, aby zajela do kaţdé vesnice, potom by se její délka neúměrně prodlouţila a stala by se nepouţitelnou k dopravě na delší vzdálenost mezi regionálními centry. Prakticky vţdycky v dobách stavby ţeleznic bylo nejtěţším úkolem sehnat peníze stejně jako dnes. Kdyţ uţ byly nemalé peníze do stavby investovány, potom se stavitelé vţdy snaţili o to, aby se jim investice vrátila tedy snaţili se ţeleznici dovést co nejblíţe k zákazníkům, tj. i regionálním průmyslovým, dopravním a správním centrům. Za cca. 100 let existence těchto tratí snad s výjimkou Dolních Kralovic a Doupova nezaniklo ţádné regionální centrum, do kterého dráha mířila, tj. nezanikl ani význam spojení. Tvrzení, ţe dráha vede odnikud nikam je naprosto nesmyslné. Snad jako jedinou výjimku bychom mohli poukázat na čistě nákladní, zpravidla důlní dráhy, které po zániku dolu, kam původně směřovaly, ztratily význam. 2. Nádraží je v polích, autobus stojí na návsi: Nejoblíbenější blud rušitelů ţelezničních tratí. Praktická zkušenost je taková, ţe prostě některým lidem nevadí si na zastávku dojít. Např. v Olomouci lze sledovat, ţe několik desítek lidí z kaţdého vlaku jde pěšky do centra města, tj. cca. 2 km podél tramvajové tratě, kde jede tramvaj kaţdé 4 minuty. Pokud bude někdo sedět celý den v práci v kanceláři, potom se klidně projde na nádraţí pěšky, přičemţ mine řadu zastávek autobusů, které by třeba byly pro jeho cestu pouţitelné. Hledisko pohybově rekreační tady evidentně vítězí nad teoretickým pragmatismem (mnohdy amatérských) dopravních inţenýrů. V některých regionech je vzdálenost nádraţí lehce řešitelná dojíţďkou na kole. Nejlépe poslouţí praktický příklad. Na rovinaté Hané se nacházejí obce Brodek u Přerova (s nádraţím) a Majetín (bez nádraţí). Pragmatický občan by měl nasednout v Majetíně na autobus na návsi a jet do Olomouce. Mnohdy je však chování občana trestuhodně nepragmatické, protoţe místo výhodné zastávky na vlastní návsi cestuje na nádraţí ve vedlejším Brodku. Důvod je jednoduchý. Vlak je daleko rychlejší, jezdí kaţdou hodinu (ve špičce dokonce kaţdou půlhodinu), a od nádraţí v Olomouci se lze rychle dostat dále do města na všechny strany. Naopak autobus sice stojí na místní návsi, to je však jeho poslední výhoda. Jede pomaleji, nabízí menší počet spojů a v Olomouci končí na autobusovém nádraţí na ztracené vartě, odkud je nejlepším spojením dojít pěšky k vlakovému nádraţí. Stejně tak i na nedalekém Prostějovsku se víc vyplatí dojít pěšky na vlak z Klenovic do Čelčic, protoţe z této zastávky jede vlak kaţdou hodinu do krajského města, coţ je nabídka, které se cestující na autobusové zastávce na místní návsi rozhodně nedočká. Jinými slovy, cestující vţdycky hodnotí dopravní spojení z bodu A do bodu B jako celek, nikoliv podle prvního dojmu či Největší bludy rušitelů tratí Stránka 2

3 jediného kritéria, kterým je vzdálenostní rozdíl mezi nejbliţší autobusovou zastávkou a nejbliţším nádraţím. Praxe ukazuje, ţe zastávka na návsi (kde zastavuje autobus 3 x denně) mnohdy souboj o cestujícího prohrává i s nádraţím za kopcem (které třeba nabízí slušnou nabídku spojů zajímavým směrem). 3. Zastávka je v lese, pro dopravní obsluhu je nepoužitelná. Další variace na předchozí témata. Vezmeme si opět příklad z praxe ţelezniční zastávka Jívová (trať 310). Z hlediska rušitelů ţeleznic ideální příklad tratě, která je vedená úplně nemoţně mimo obce. Oproti předchozímu je tu však nový faktor terénní profil. Bylo by jistě podle samozvaných dopravních expertů milé, kdyby vláček kličkoval mezi vesnicemi a zastavoval na návsích, leč strmé kopce a hluboká údolí tomu poněkud brání. Smyslem tratě je spojit Bruntálsko, Krnovsko a Opavsko na straně jedné s Olomouckem na straně druhé. S ohledem na těţké nákladní vlaky je trasa ţeleznice ideální (konstantní stoupání bez ztracených spádů). Tomu odpovídá i její trasa v terénu. Naopak na všech silnicích v regionu je ztracených spádů víc neţ dost, plýtvání naftou je tu oproti ţeleznici extrémní a stav silnic se nedá slušnými slovy vůbec popsat. Jinými slovy trať plní v regionu veledůleţitou úlohu, ovšem jinou neţ vymetat zastávky na návsích. A jak to souvisí se zastávkou? Ideální by bylo zvolit její přejmenování. Pokud totiţ samozvaný dopravní specialista zjistí, ţe obec se stejným názvem jako zastávka leţí 5 km daleko, tak nebude mít klidné spaní. Pokud by se na zdejší zajímavé budově nacházel třeba nápis Turistická, chatařská, lyţařská a houbařská zastávka na horním toku Bystřice, potom by název korespondoval s jejím existenčním významem a samozvaný dopravní expert by mohl mít klidné spaní, ţe tu zmatena názvem skutečně nebude bloudit hlubokou nocí nešťastná babička a nebude po vystoupení z vlaku zoufale hledat vzdálenou ves. Zejména je nutné si uvědomit fakt, ţe v určitých regionech a na určitých tratích na vlak chodí i jiní cestující neţ ti, kteří jezdí do práce, do školy či k lékaři. Ţelezniční doprava je sluţbou veřejnosti, stejně jako třeba hospoda. Stejně jako hospoda můţe být i uprostřed lesa, pokud se tam najde dost zákazníků, kteří ji uţiví, potom i ţelezniční zastávka můţe být uprostřed lesa, pokud ji i tam vyuţije dost cestujících. Nakonec pořád je to tak lepší, neţ kdyby do onoho lesa jezdili všichni autem. 4. Pro jeden motorák se nevyplatí udržovat trať: Další velmi pochybné konstatováni. Čistě pro srovnání je otázkou, jestli se vyplatí pro jednu kabinu udrţovat dráhu lanovky. Zaměřme se na podstatu slova vyplatí se. Především odpůrci regionálních ţeleznic vycházejí ze dvou nesmyslných faktů, z nichţ první je ten, ţe ţeleznice musí být rentabilní, zatímco jakákoliv jiná dopravní infrastruktura rentabilní být nemusí. Druhým faktem je to, ţe údrţba silnice je zadarmo a údrţba dráhy je velmi nákladná. Údrţba silnic však není levná záleţitost. Tradiční reakcí rušitelů tratí je, ţe silnice se musí v kaţdém případě udrţovat. To je sice pravda, jenţe otázkou je, nakolik je údrţba vyvolaná opotřebením silnice těţkou dopravou. Ano, autobus JE na silnici těţkým vozidlem a MÁ vliv na opotřebení silnice. Stačí se podívat na autobusové zastávky, jak je v jejich prostoru často poškozená vozovka. Konkrétně vţdy záleţí na dané komunikaci. Pokud je to frekventovaná silnice, kde jezdí běţně těţké kamiony, potom na ni nemají autobusy velký vliv. Pokud se však jedná o úzkou okresní silnici s nedostatečnou konstrukcí vozovky a bez pravidelné těţké dopravy (coţ je častější případ), potom je autobus tím vozidlem, které můţe výrazně přispívat k jejímu poškozování, mj. např. i tím, ţe míjením s protijedoucími vozidly musí najíţdět na krajnice, které jsou u silnic nejslabším článkem. Údrţba dráhy nemusí být nákladná. Regionální dráha byla ze své podstaty zřízena regionem pro účel místní dopravní obsluhy. Prakticky se na ní většinou nenacházejí drahé Největší bludy rušitelů tratí Stránka 3

4 objekty, jako např. dlouhé mosty, tunely, opěrné zdi, dlouhá nástupiště s podchody ve stanicích, velké výpravní budovy atd., které by byly náročné na údrţbu. Stavitelé těchto drah se dokázali vhodným trasováním těmto objektům vyhnout, nebo jejich rozsah omezit na minimum, jinak by se pro ně provoz dráhy stal finančně neúnosným (do zestátnění drah byli většinou i jejich vlastníky). Slabší zatíţení těchto tratí znamená menší opotřebení ţelezničního svršku, který tak má většinou výrazně delší ţivotnost neţ na hlavních tratích. Niţší rychlosti i niţší hmotnost vlaků znamenají niţší potřebu udrţovat trať v takových parametrech, jak je to nutné u hlavních tratí. Stejně tak na regionálních drahách zpravidla nejsou skoro ţádní stálí zaměstnanci provozu (staniční personál), zabezpečovací zařízení zde buď nejsou vůbec, nebo jsou jen malého rozsahu (zpravidla přejezdy). Náklady na provoz regionální dráhy jsou tak řádově několikanásobně niţší neţ u hlavních tratí. Údrţba tratí je mnohdy prodraţována tím, ţe SŢDC k opravám pouţívá uţitý materiál z hlavních tratí, který je na regionální dráze na doţití. Po relativně krátkém čase je třeba jej znovu měnit, coţ vyvolává dojem neustálé potřeby oprav regionálních tratí. Efektivní provádění oprav novým materiálem s dostatečnou ţivotností, nikoliv lokálně a ručně, ale v souvislých úsecích a strojně, by nepochybně vedlo k zásadnímu zefektivnění prací, sníţení četnosti oprav, omezení počtu výluk a prodlouţení ţivotnosti provedených prací. To by v důsledku vedlo k výraznému sníţení ceny a zvýšení kvality prací. Oproti autobusu, který je na silnici vţdy těţkým vozidlem (např. únosnost některých mostů je pro autobusy na hraně nebo i za hranou ), není prakticky ţádný motorový vůz těţkým dráţním vozidlem. Nejtypičtější motorový vůz řady 810 má nápravový tlak cca. 13,5 tuny na nápravu (při plném obsazení i stojícími cestujícími, většinou však kolem tun), maximální nápravový tlak se pohybuje na regionálních tratích mezi 16. a 20. tunami, tj. motorový vůz zatěţuje v závislosti na nejvyšším nápravovém tlaku a v závislosti na svém momentálním zatíţení danou trať na % její únosnosti. Účetně vykazované náklady SŢDC na údrţbu tratí nejsou reálnými hodnotami. Dejme si příklad. Výrobní cena jednoho rohlíku je cca. 1 kč. Všechny pekárny však budou převedeny na jeden státní pekárenský podnik, který bude rohlíky v celé ČR dodávat za paušální cenu 5 kč. za kus. Tato cena však není výrobní cenou rohlíku ta je stále 1 kč za kus. Je to cena monopolního dodavatele, který si tuto cenu diktuje s ohledem na to, ţe nemá konkurenci. Je diametrální rozdíl mezi reálně provedenými pracemi při údrţbě dráhy (drobná údrţba, sečení trávy, řezání větví) a milionovými částkami, které SŢDC za tyto práce vykazuje. Troufám si tvrdit, ţe malá četa pracovníků s drobnou technikou, pracující pod vedením svazku obcí, dokáţe provést stejné práce jako SŢDC se zlomkem nákladů, které vykazuje SŢDC. Tato četa navíc můţe samozřejmě pracovat i jinde, např. na údrţbě komunikací v daných obcích. Na rozdíl od čety SŢDC však nestráví polovinu své pracovní doby cestou na pracoviště v MUVce. Odborné práce při opravách ţelezničního svršku lze snadno objednat subdodavatelsky u stavebních firem, obdobně jak to dělají např. dopravní podniky při opravách tramvajových tratí. Podtrţeno sečteno, při srovnávání nákladů na provoz dráhy bývají obecně náklady na provoz silnic i podíl autobusů na jejich opotřebení značně podceňované (lépe řečeno vůbec se o nich nemluví), naopak náklady na provoz drah bývají značně přeceňované. Takováto srovnání jsou zcela neobjektivní. 5. Vlak je drahý: Není drahý vlak, je drahá sluţba monopolního dopravce. Opět platí příměr s rohlíkem. Pokud se operuje s cenou cca. 100 Kč. Za 1 km jízdy vlaku, tak to v ţádném případě NENÍ cena ţelezniční dopravy, je to pouze cena jednoho dopravce za jím poskytovanou monopolní sluţbu. Absurdně je tato cena účtovaná paušálním průměrem na území celého kraje za kaţdý vlak, bez ohledu na to, jestli je tvořený jednou lokomotivou o Největší bludy rušitelů tratí Stránka 4

5 hmotnosti 75 tun a pěti vozy o váze 45 tun (celkem 300 tun), nebo jedním motorovým vozem o hmotnosti cca 20 tun. Těţký vlak potom musí být logicky draţší neţ účtovaný průměr, lehký vlak musí být logicky levnější neţ účtovaný průměr. Opět si představme příklad, kdy v restauraci stojí jakákoliv objednávka 60 Kč, od kompletního menu aţ po jeden chlebíček. Také nelze tvrdit, ţe výrobní cena chlebíčku je 60 Kč, natoţ s tímto číslem dále operovat a pouţívat ho k objektivnímu srovnávání. 6. Dráha ztratila původní dopravní význam: Nic nového pod sluncem. Původní dopravní význam ztratila moţná většina tratí v ČR. Např. trať Břeclav Přerov Bohumín byla postavena Severní dráhou císaře Ferdinanda za účelem dopravy soli z Haliče do Vídně. Dnes je tato dráha modernizovaným dvoukolejným elektrifikovaným ţelezničním koridorem, v úseku Přerov Hranice je to dokonce nejzatíţenější dráha v ČR. Otázka, nakolik se na zatíţení této trati podílí sůl z Haliče, má snadnou odpověď nijak. Trať ztratila svůj původní význam, ale jiný význam našla. Úplně stejně to můţe být i s regionálními tratěmi. Některé podniky, které dráhu vyuţívaly, v minulosti dávno zanikly, jiné zase vznikly. Kaţdý kraj generuje určitou poptávku po dopravě, která se v čase mění, málokdy však zcela zaniká. Skoro nikde neplatí, ţe během století existence regionálních tratí je jejich vyuţití stále stejné. Stejně tak se mění i způsob vyuţití dráhy, málokdy však nastane v jejím okolí natolik totální úpadek všeho, aby prostě po trati nebylo co nebo koho vozit. Ztráta původního dopravního významu je tak pouze jedním z jalových argumentů rušitelů tratí, které samy o sobě nic neznamenají. Zásadní problém (o němţ se nemluví) je ztráta zákazníků, daná nekvalitou poskytované sluţby, a odchod zákazníků k silničním dopravcům. 7. Vlak jezdí skoro prázdný: Další oblíbená námitka. Především u jakékoliv linkové dopravy (i autobusové) nastává stav nerovnoměrného vytíţení - - v čase. Prostě v určité době jezdí např. děti do školy do města. Aby je tam mohl vlak dovézt, tak musí z toho města vyjet. Kdyţ vyjíţdí, tak je prázdný, kdyţ se vrací zpět, tak je třeba plný. U autobusových linek je to samozřejmě naprosto stejné. Přesto se dokáţe najít dopravní expert, který takový prázdný vlak vyfotí a jasně tím demonstruje minimální vyuţití ţelezniční trati a moudře dodá těm třem cestujícím by se vyplatilo zaplatit taxík. Škoda ţe příslušný expert nedodá, ţe stejný vlak, aţ se bude za hodinu vracet, poveze třeba 40 cestujících. Z toho uţ by měl asi taxikář těţkou hlavu. - v prostoru. Představme si, ţe na trati je šest zastávek, na kaţdé vysedne 7 cestujících. Vlak vyjede takřka plně obsazený (vůz 810 má kapacitu okolo 50. cestujících), na konečné vysedne posledních 7. Někdo přijde s moudrou myšlenkou, ţe těch 7 cestujících je málo, takţe na poslední 2 zastávky (14 cestujících) zruší vlak a nasadí mikrobus. Zdánlivě skvělá myšlenka, ovšem výsledkem celé úspory je to, ţe místo jednoho strojvedoucího s jedním motorovým vozem potřebujeme strojvedoucího + vlak a řidiče + autobus. Místo jednoho zaměstnance dva, místo jednoho vozidla dvě. Zatímco mikrobus jede, tak strojvedoucí s vlakem mají neproduktivní prostoj (a opačně). Je zcela evidentní, ţe takové šetření se pěkně prodraţí. Navíc dost cestujících bude z přesedání otráveno, takţe příště raději pojedou autem. Na lokálce tak nakonec ze šesti zastávek zůstanou čtyři, do kterých pojede vlakem po sedmi cestujících, tj. 28 lidí. Tady se opět objeví dopravní expert, a zjistí, ţe 28 cestujících odveze autobus. Část cestujících však prostě nepohodlným autobusem jezdit nebude, takţe nakonec místo vlaku, který vozil 42 cestujících, zůstane autobus, který bude vozit 10 cestujících. Typický model toho, jak lze hloupou kombinací zdánlivě Největší bludy rušitelů tratí Stránka 5

6 logických kroků docílit úplné likvidace vyuţívaného dopravního spojení. Toho se v podstatě obdodným způsobem dosáhlo na Podbořansku. Co se týká vytíţení spojů, tak dopravním expertům uniká ještě jeden podstatný fakt, totiţ rozdíl mezi linkovou dopravou a dopravou na objednávku. Pokud mám odvézt autobusem 45 dětí na hory, potom klidně můţu dojet s autobusem s padesáti místy k sezení. Pokud mi však na lince jezdí průměrně 40 cestujících, potom nemůţu jezdit s autobusem s kapacitou 40 míst a tvářit se, ţe je vše v pořádku. Stačí, kdyţ přijde ke spoji školní třída nebo turistická výprava o 25. členech (ve většině případů stačí skupina o 10 členech) + zavazadla a nastává značný problém. Rezerva v kapacitě není vadou, ale naopak velkou výhodou či spíše nezbytností, kvůli které větší skupiny cestujících se zavazadly preferují vlak, který oproti autobusu většinou rezervní kapacitu nabízí. Bude li v některých trasách nahrazený vlak autobusem, potom můţe být většími skupinami turistů vyhodnoceno toto zrušené spojení jako nevýhodné (nespolehlivé) a turisté sem přestanou prostě jezdit. To můţe mít pro regiony velmi negativní vliv. 8. Máme jednu z nejhustších železničních sítí: Toto konstatování zní jako diagnóza, vyţadující okamţitou léčbu, tj. naředění sítě patřičným rušením. Je třeba se však zamyslet nad souvislostmi. Česká republika má taky velmi husté osídlení, které je navíc rozprostřené do řady menších sídel. Tato struktura a hustota osídlení vytváří podmínky pro vznik husté ţelezniční (ale i silniční) sítě. V okolních státech s obdobnou hustotou a strukturou osídlení je běţná obdobná hustota ţelezniční sítě (platí zejména pro Sasko, Bavorsko, ale i Rakousko, Slovensko a polské příhraničí). Nejedná se tedy o ţádnou českou specialitu. V jiných zemích má výrazně větší význam neţ v ČR vnitrozemská plavba nebo pobřeţní plavba. ČR jako vnitrozemský stát nemá moře ani dopravně významné řeky, tedy jejich význam u nás převzala ţelezniční doprava. Není to důsledek nadměrné preference ţelezniční dopravy, ale v podstatě geograficky daná skutečnost. 9. Vlak je těžký a neekologický, má vysokou spotřebu Velmi účelově a manipulativně je předkládána myšlenka, ţe autobus vezoucí cca. 40 cestujících je o třetinu levnější, takţe vlak je zbytečně těţký a neekologický, navíc se zastaralým motorem produkujícím emise. Na tomto tvrzení není objektivním faktem proti ţelezniční dopravě prakticky nic. Kolejové vozidlo má výrazně niţší valivý odpor, takţe i větší váhu vozidla lze po koleji dopravit s menším výkonem, tedy i s niţší spotřebou. Příklad za motorový vůz 810 lze připojit dva přívěsné vozy. Motorový i přívěsný vůz mají kapacitu podobnou jako autobus, tj. zhruba 60 cestujících. Zatímco motorový vůz 810 (vybavený autobusovým motorem) veze soupravu o kapacitě 3 x 60 = 180 cestujících, tak autobus se stejným autobusovým motorem uveze stále jen max. 60 cestujících, tedy 3 x méně. Profil tratí je trasovaný řádově výhodněji neţ profil silnic. Na stejné trase, kde jede vlak v konstantním stoupání nebo konstantním klesání, tak silnice často mění sklony a prochází směrovými oblouky malých poloměrů, kde musí autobus brzdit a následně zrychlovat. To výrazně zvyšuje jeho spotřebu. Toto se ještě výrazněji projevuje při průjezdu obcemi, kde autobus zastavuje na několika zastávkách, křiţovatkách a přechodech pro chodce. Vlak většinou projíţdí obec plynule s jednou zastávkou na nádraţí nebo zastávce. Tvrzení o neekologičnosti vlaku jsou v tomto případě doslova absurdní. Známý je argument o neekologickém motoru, nepohodlné jízdě, nefunkčním topení a větrání atd. Jde o ZCESTNÉ argumenty, související s tím, jak udrţuje konkrétní dopravce Největší bludy rušitelů tratí Stránka 6

7 svůj vozový park. Technické závady konkrétního vozu nejsou v ţádném případě argumentem ke zrušení dráhy, ALE JSOU ARGUMENTEM K OKAMŢITÉ ZMĚNĚ DOPRAVCE. Naprosto stejného charakteru jsou i mnohdy opakované argumenty o tarifní nevýhodnosti ţelezniční dopravy či nevhodném jízdním řádu. Toto jsou snadno odstranitelné problémy, tarif i jízdní řád jdou upravit prakticky ze dne na den. V ţádném případě nelze tyto argumenty chápat jako fakta, odůvodňující rušení tratí! Kolejové vozidlo má výrazně delší ţivotnost neţ autobus, coţ je také argumentem pro ţelezniční dopravu. Výroba i likvidace vozidla zatěţují ţivotní prostředí vyšší spotřebou energie i odpady. Delší ţivotnost kolejových vozidel sniţují potřebu výroby a likvidace vozidel v krátkém intervalu, a šetří tak ţivotní prostředí. Zimní údrţba ţeleznic nevyţaduje na rozdíl od silnic solení, je proto levnější a šetrnější k vozidlům i k ţivotnímu prostředí. Zcela jsou zanedbávané externí náklady dopravy (externality), které velmi výrazně svědčí ve prospěch ţelezniční dopravy. 10. Autobus vlak plnohodnotně nahradí: Silnice byly budované výrazně dříve neţ ţeleznice. Impulsem ke stavbě ţeleznic bylo zpravidla to, ţe silniční spojení bylo nevyhovující. Přes průběţné zlepšování kvality silnic zůstává základ komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech na silnicích z 18. a 19. století, někdy i starších. Komunikace se skutečně moderními parametry se zřizují zejména v důleţitých aglomeracích s vysokým zatíţením, kde se však zpravidla nenacházejí regionální tratě. Propagátoři náhrady regionálních ţeleznic autobusovou dopravou pomíjejí systematicky zejména tato fakta: - Špatný technický stav silniční infrastruktury - (nepohodlí při jízdě, sníţená rychlost, zvýšené poškozování vozidel, zvýšená spotřeba paliva při pomalé jízdě) - Absence zastávek ve směrech, kam mají být vedené nové autobusové linky - Zásadně nevyhovující stav zastávek, na které má být vedená nová linka, např. řešení odporující podmínkám pro bezbariérové uţívání, absence základního vybavení jízdní řády, lavičky, čekárny, osvětlení, absence bezpečných přístupových tras. - Fyzické bariéry, které zcela znemoţňují jízdu autobusů určitým směrem mosty s nízkou únosností, příliš nízké podjezdy, křiţovatky, kde ostrý úhel napojení komunikací znemoţňuje odbočení autobusu atd. - Bezpečnostní parametry infrastruktury silnice jsou místy velmi úzké, nevhodné pro jízdu širokých a dlouhých vozidel včetně autobusů, nejsou mnohdy zajištěné potřebné rozhledy, autobus musí např. v obloucích malých poloměrů částečně najíţdět do protisměru (absence rozšíření v obloucích), coţ je rizikové, z bezpečnostních důvodů musí jet pomalu, coţ zpomaluje ostatní řidiče při praktické nemoţnosti předjíţdění na dlouhých úsecích riziko riskantního předjíţdění jak pro řidiče osobních vozidel, chtějí li předjíţdět autobus, nebo i pro řidiče autobusu, má li předjíţdět na úzké a nepřehledné silnici pomalejší vozidla cyklisty nebo dokonce např. traktory atd. - Bezpečnostní parametry vozidla ţelezniční doprava je statisticky daleko bezpečnější neţ silniční doprava, výrazněji je eliminováno riziko selhání lidského činitele. Jak bylo popsáno výše, vlak je zpravidla těţší, tedy i robustnější neţ silniční vozidla, cestující jsou v případě kolize ve vlaku lépe chráněni. Vlak si lépe poradí s vrstvou sněhu a prakticky nijak se jej nedotýká problém náledí, protoţe díky Největší bludy rušitelů tratí Stránka 7

8 značným bodovým tlakům mezi kolem a kolejnicí je nebezpečný led na rozdíl od silnic vţdy rozdrcený. - Kvalita sluţby i v nejběţnějších motorových vozech 810 je k dispozici např. WC, coţ v regionálních autobusech zpravidla chybí. Přitom i regionální spoj můţe mít delší jízdní dobu, tedy poptávka po vyuţití WC je zřejmá. Např. pro cestující se specifickými zdravotními problémy můţe být absence WC důvodem k nevyuţívání autobusu a přechodu z vlaků do automobilové dopravy, kde mají moţnost zastavit podle své aktuální potřeby. - Přeprava zavazadel Kapacita vlaku jde na rozdíl od autobusu snadno navyšovat, vlakem není problém převáţet skupiny cyklistů, lyţařů nebo větší zavazadla (např. menší rekreační lodě). Přeprava zavazadel autobusem je sice moţná, avšak je neoperativní. V případě přepravy kol je třeba buď speciálních autobusů, nebo speciálních přívěsných vozů za autobusy, totéţ při přepravě lodí. Přeprava lyţí vyţaduje vystoupení řidiče a otevření zavazadlového prostoru na boku autobusu, a to jak při nástupu, tak i při výstupu cestujících, coţ jízdu výrazně zdrţuje. Z výše uvedeného vyplývá, ţe náhrada vlaku autobusem je problematická, prakticky nikdy není pro cestující přínosem, s vysokou pravděpodobností znamená zhoršení komfortu, bezpečnosti a sníţení kapacity. Dočasnou kompenzací se můţe stát náhrada kvantitou, tedy větším počtem spojů, případně nasazením modernějších vozidel. Snahou je vytvořit dojem menší nepřijatelnosti této změny. Po definitivním zrušení ţelezničního spojení pak zpravidla nastává postupné zhoršení autobusové dopravy menší počet spojů, zhoršení stavu vozidel, následně značný úbytek počtu cestujících a jejich přechod na individuální automobilovou dopravu, pokles kreditu takto postiţené oblasti. Závěr: Výše uvedený materiál vznikl jako reakce na neustálé snahy o omezování provozu a rušení regionálních ţelezničních tratí. Argumenty pro tyto kroky jsou mnohdy značně účelové, jejich charakter je laicky amatérský, paušální, (rádoby) akademicky teoretický, nebere ohledy na znalost místních dopravních podmínek (klimatických, dopravních, infrastrukturních, hospodářských, ekologických, demografických atd.), pomíjí důleţitá fakta, mnohá nedůleţitá fakta naopak nepřiměřeně zveličuje, dochází k rychlým závěrům bez zváţení souvislostí. Mnohé, co je udáváno jako absolutní pravda, platí jenom někdy a jenom někde, či za určitých okolností. Mnohdy amatérské posudky efektivnosti ţelezničních tratí zacházejí tak daleko, ţe se objevují snahy celou tuto sloţitou problematiku naprosto trivializovat do podoby vzorce či algoritmu, kdy dosazením několika statistických tabulkových hodnot docházíme k jistému podivnému indexu, který má rozhodnout o bytí a nebytí tratě, a to zcela bez ohledu na desítky ostatních skutečností, jejichţ vliv můţe být zásadní. Tento materiál má za úkol bránit tomu, aby na základě neúplných informací a různých polopravd nedocházelo k nevratným rozhodnutím, vedoucím k likvidaci dopravní infrastruktury. Naopak neuspokojivý stav infrastruktury či provozu by měl vést k co nejrychlejší snaze nabídnout provozování dopravy i správu infrastruktury subjektům, které by tuto činnost dokázaly vykonávat ve vyšší kvalitě a s niţšími náklady, neţ státem vlastněné organizace. Příklady z tuzemska i ze zahraničí jasně potvrzují reálnost a funkčnost tohoto modelu. Největší bludy rušitelů tratí Stránka 8

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

2. Železnice je dopravou budoucnosti v Evropě a jednou z mála účinných zbraní v boji proti záplavě aut a kamionů.

2. Železnice je dopravou budoucnosti v Evropě a jednou z mála účinných zbraní v boji proti záplavě aut a kamionů. Oponentura textu Šance pro Brno, jímž magistrát propaguje přesun nádraží. Vždy pod bodem oficiální argumentace (psáno tučnou kurzívou) je uvedena oponentura i s vysvětlením. Šance pro Brno 1. Přestavba

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Danuše STRNADOVÁ CAR-SHARING JAKO TRVALE UDRŢITELNÁ FORMA DOPRAVY Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2010

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

Proč a jak jezdit po městě na kole (nebo elektorkole)

Proč a jak jezdit po městě na kole (nebo elektorkole) Proč a jak jezdit po městě na kole (nebo elektorkole) Jezdit po městě každý den? Pro někoho obávaná noční můra, pro někoho nejpříjemnější způsob dopravy po městě. V dnešním článku jsme posbírali kopu důvodů,

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy

Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rovnováha na trhu s nemovitostmi Rodinné domy Bakalářská práce Autor: Jitka Horychová Realitní makléř, RMK Vedoucí práce: Ing.

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylva

Více

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Odborná studie k rozvoji sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 2011 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT 4. ročník soutěže ZPRACOVALI: Petr Blažek Martin Kebza Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 Vysočany OBSAH Úvod Uvedení

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více