Největší bludy rušitelů železničních tratí. Ing. Tomáš Tužín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší bludy rušitelů železničních tratí. Ing. Tomáš Tužín"

Transkript

1 Největší bludy rušitelů železničních tratí Ing. Tomáš Tužín

2 Úvod: Cílem tohoto dokumentu je osvětlit co nejširšímu spektru zájemců hlubší souvislosti problematiky rušení ţelezničních tratí a vytvořit si velmi kritický odstup od určité kategorie osob, které se prezentují jako odborníci na tuto problematiku a pomocí různých polopravd (o nichţ jsou pravděpodobně i přesvědčení) se jim částečně daří ovlivňovat názory politiků, novinářů i občanské veřejnosti. 1. Železnice vede mimo obce a nezajistí dopravní obslužnost. Oblíbené všeobecné konstatování, které málokdy doplní nějaký konkrétní případ. Prakticky si dovolím tvrdit, ţe je to nesmysl. Představme si typickou českou krajinu posetou vesnicemi, tu a tam je nějaké městečko regionální centrum. Pokud chceme tímto krajem vést ţeleznici, potom logicky povede kolem některých obcí, takţe nepovede kolem jiných obcí. Ty obce, které dráha mine, potom logicky dopravně neobslouţí. Není to fyzická vlastnost ţeleznice, je to zcela typické pro veškeré dopravní linky (i autobusové), ţe prostě někam vedou a někam nevedou. Kdyby totiţ byla trať vedená tak, aby zajela do kaţdé vesnice, potom by se její délka neúměrně prodlouţila a stala by se nepouţitelnou k dopravě na delší vzdálenost mezi regionálními centry. Prakticky vţdycky v dobách stavby ţeleznic bylo nejtěţším úkolem sehnat peníze stejně jako dnes. Kdyţ uţ byly nemalé peníze do stavby investovány, potom se stavitelé vţdy snaţili o to, aby se jim investice vrátila tedy snaţili se ţeleznici dovést co nejblíţe k zákazníkům, tj. i regionálním průmyslovým, dopravním a správním centrům. Za cca. 100 let existence těchto tratí snad s výjimkou Dolních Kralovic a Doupova nezaniklo ţádné regionální centrum, do kterého dráha mířila, tj. nezanikl ani význam spojení. Tvrzení, ţe dráha vede odnikud nikam je naprosto nesmyslné. Snad jako jedinou výjimku bychom mohli poukázat na čistě nákladní, zpravidla důlní dráhy, které po zániku dolu, kam původně směřovaly, ztratily význam. 2. Nádraží je v polích, autobus stojí na návsi: Nejoblíbenější blud rušitelů ţelezničních tratí. Praktická zkušenost je taková, ţe prostě některým lidem nevadí si na zastávku dojít. Např. v Olomouci lze sledovat, ţe několik desítek lidí z kaţdého vlaku jde pěšky do centra města, tj. cca. 2 km podél tramvajové tratě, kde jede tramvaj kaţdé 4 minuty. Pokud bude někdo sedět celý den v práci v kanceláři, potom se klidně projde na nádraţí pěšky, přičemţ mine řadu zastávek autobusů, které by třeba byly pro jeho cestu pouţitelné. Hledisko pohybově rekreační tady evidentně vítězí nad teoretickým pragmatismem (mnohdy amatérských) dopravních inţenýrů. V některých regionech je vzdálenost nádraţí lehce řešitelná dojíţďkou na kole. Nejlépe poslouţí praktický příklad. Na rovinaté Hané se nacházejí obce Brodek u Přerova (s nádraţím) a Majetín (bez nádraţí). Pragmatický občan by měl nasednout v Majetíně na autobus na návsi a jet do Olomouce. Mnohdy je však chování občana trestuhodně nepragmatické, protoţe místo výhodné zastávky na vlastní návsi cestuje na nádraţí ve vedlejším Brodku. Důvod je jednoduchý. Vlak je daleko rychlejší, jezdí kaţdou hodinu (ve špičce dokonce kaţdou půlhodinu), a od nádraţí v Olomouci se lze rychle dostat dále do města na všechny strany. Naopak autobus sice stojí na místní návsi, to je však jeho poslední výhoda. Jede pomaleji, nabízí menší počet spojů a v Olomouci končí na autobusovém nádraţí na ztracené vartě, odkud je nejlepším spojením dojít pěšky k vlakovému nádraţí. Stejně tak i na nedalekém Prostějovsku se víc vyplatí dojít pěšky na vlak z Klenovic do Čelčic, protoţe z této zastávky jede vlak kaţdou hodinu do krajského města, coţ je nabídka, které se cestující na autobusové zastávce na místní návsi rozhodně nedočká. Jinými slovy, cestující vţdycky hodnotí dopravní spojení z bodu A do bodu B jako celek, nikoliv podle prvního dojmu či Největší bludy rušitelů tratí Stránka 2

3 jediného kritéria, kterým je vzdálenostní rozdíl mezi nejbliţší autobusovou zastávkou a nejbliţším nádraţím. Praxe ukazuje, ţe zastávka na návsi (kde zastavuje autobus 3 x denně) mnohdy souboj o cestujícího prohrává i s nádraţím za kopcem (které třeba nabízí slušnou nabídku spojů zajímavým směrem). 3. Zastávka je v lese, pro dopravní obsluhu je nepoužitelná. Další variace na předchozí témata. Vezmeme si opět příklad z praxe ţelezniční zastávka Jívová (trať 310). Z hlediska rušitelů ţeleznic ideální příklad tratě, která je vedená úplně nemoţně mimo obce. Oproti předchozímu je tu však nový faktor terénní profil. Bylo by jistě podle samozvaných dopravních expertů milé, kdyby vláček kličkoval mezi vesnicemi a zastavoval na návsích, leč strmé kopce a hluboká údolí tomu poněkud brání. Smyslem tratě je spojit Bruntálsko, Krnovsko a Opavsko na straně jedné s Olomouckem na straně druhé. S ohledem na těţké nákladní vlaky je trasa ţeleznice ideální (konstantní stoupání bez ztracených spádů). Tomu odpovídá i její trasa v terénu. Naopak na všech silnicích v regionu je ztracených spádů víc neţ dost, plýtvání naftou je tu oproti ţeleznici extrémní a stav silnic se nedá slušnými slovy vůbec popsat. Jinými slovy trať plní v regionu veledůleţitou úlohu, ovšem jinou neţ vymetat zastávky na návsích. A jak to souvisí se zastávkou? Ideální by bylo zvolit její přejmenování. Pokud totiţ samozvaný dopravní specialista zjistí, ţe obec se stejným názvem jako zastávka leţí 5 km daleko, tak nebude mít klidné spaní. Pokud by se na zdejší zajímavé budově nacházel třeba nápis Turistická, chatařská, lyţařská a houbařská zastávka na horním toku Bystřice, potom by název korespondoval s jejím existenčním významem a samozvaný dopravní expert by mohl mít klidné spaní, ţe tu zmatena názvem skutečně nebude bloudit hlubokou nocí nešťastná babička a nebude po vystoupení z vlaku zoufale hledat vzdálenou ves. Zejména je nutné si uvědomit fakt, ţe v určitých regionech a na určitých tratích na vlak chodí i jiní cestující neţ ti, kteří jezdí do práce, do školy či k lékaři. Ţelezniční doprava je sluţbou veřejnosti, stejně jako třeba hospoda. Stejně jako hospoda můţe být i uprostřed lesa, pokud se tam najde dost zákazníků, kteří ji uţiví, potom i ţelezniční zastávka můţe být uprostřed lesa, pokud ji i tam vyuţije dost cestujících. Nakonec pořád je to tak lepší, neţ kdyby do onoho lesa jezdili všichni autem. 4. Pro jeden motorák se nevyplatí udržovat trať: Další velmi pochybné konstatováni. Čistě pro srovnání je otázkou, jestli se vyplatí pro jednu kabinu udrţovat dráhu lanovky. Zaměřme se na podstatu slova vyplatí se. Především odpůrci regionálních ţeleznic vycházejí ze dvou nesmyslných faktů, z nichţ první je ten, ţe ţeleznice musí být rentabilní, zatímco jakákoliv jiná dopravní infrastruktura rentabilní být nemusí. Druhým faktem je to, ţe údrţba silnice je zadarmo a údrţba dráhy je velmi nákladná. Údrţba silnic však není levná záleţitost. Tradiční reakcí rušitelů tratí je, ţe silnice se musí v kaţdém případě udrţovat. To je sice pravda, jenţe otázkou je, nakolik je údrţba vyvolaná opotřebením silnice těţkou dopravou. Ano, autobus JE na silnici těţkým vozidlem a MÁ vliv na opotřebení silnice. Stačí se podívat na autobusové zastávky, jak je v jejich prostoru často poškozená vozovka. Konkrétně vţdy záleţí na dané komunikaci. Pokud je to frekventovaná silnice, kde jezdí běţně těţké kamiony, potom na ni nemají autobusy velký vliv. Pokud se však jedná o úzkou okresní silnici s nedostatečnou konstrukcí vozovky a bez pravidelné těţké dopravy (coţ je častější případ), potom je autobus tím vozidlem, které můţe výrazně přispívat k jejímu poškozování, mj. např. i tím, ţe míjením s protijedoucími vozidly musí najíţdět na krajnice, které jsou u silnic nejslabším článkem. Údrţba dráhy nemusí být nákladná. Regionální dráha byla ze své podstaty zřízena regionem pro účel místní dopravní obsluhy. Prakticky se na ní většinou nenacházejí drahé Největší bludy rušitelů tratí Stránka 3

4 objekty, jako např. dlouhé mosty, tunely, opěrné zdi, dlouhá nástupiště s podchody ve stanicích, velké výpravní budovy atd., které by byly náročné na údrţbu. Stavitelé těchto drah se dokázali vhodným trasováním těmto objektům vyhnout, nebo jejich rozsah omezit na minimum, jinak by se pro ně provoz dráhy stal finančně neúnosným (do zestátnění drah byli většinou i jejich vlastníky). Slabší zatíţení těchto tratí znamená menší opotřebení ţelezničního svršku, který tak má většinou výrazně delší ţivotnost neţ na hlavních tratích. Niţší rychlosti i niţší hmotnost vlaků znamenají niţší potřebu udrţovat trať v takových parametrech, jak je to nutné u hlavních tratí. Stejně tak na regionálních drahách zpravidla nejsou skoro ţádní stálí zaměstnanci provozu (staniční personál), zabezpečovací zařízení zde buď nejsou vůbec, nebo jsou jen malého rozsahu (zpravidla přejezdy). Náklady na provoz regionální dráhy jsou tak řádově několikanásobně niţší neţ u hlavních tratí. Údrţba tratí je mnohdy prodraţována tím, ţe SŢDC k opravám pouţívá uţitý materiál z hlavních tratí, který je na regionální dráze na doţití. Po relativně krátkém čase je třeba jej znovu měnit, coţ vyvolává dojem neustálé potřeby oprav regionálních tratí. Efektivní provádění oprav novým materiálem s dostatečnou ţivotností, nikoliv lokálně a ručně, ale v souvislých úsecích a strojně, by nepochybně vedlo k zásadnímu zefektivnění prací, sníţení četnosti oprav, omezení počtu výluk a prodlouţení ţivotnosti provedených prací. To by v důsledku vedlo k výraznému sníţení ceny a zvýšení kvality prací. Oproti autobusu, který je na silnici vţdy těţkým vozidlem (např. únosnost některých mostů je pro autobusy na hraně nebo i za hranou ), není prakticky ţádný motorový vůz těţkým dráţním vozidlem. Nejtypičtější motorový vůz řady 810 má nápravový tlak cca. 13,5 tuny na nápravu (při plném obsazení i stojícími cestujícími, většinou však kolem tun), maximální nápravový tlak se pohybuje na regionálních tratích mezi 16. a 20. tunami, tj. motorový vůz zatěţuje v závislosti na nejvyšším nápravovém tlaku a v závislosti na svém momentálním zatíţení danou trať na % její únosnosti. Účetně vykazované náklady SŢDC na údrţbu tratí nejsou reálnými hodnotami. Dejme si příklad. Výrobní cena jednoho rohlíku je cca. 1 kč. Všechny pekárny však budou převedeny na jeden státní pekárenský podnik, který bude rohlíky v celé ČR dodávat za paušální cenu 5 kč. za kus. Tato cena však není výrobní cenou rohlíku ta je stále 1 kč za kus. Je to cena monopolního dodavatele, který si tuto cenu diktuje s ohledem na to, ţe nemá konkurenci. Je diametrální rozdíl mezi reálně provedenými pracemi při údrţbě dráhy (drobná údrţba, sečení trávy, řezání větví) a milionovými částkami, které SŢDC za tyto práce vykazuje. Troufám si tvrdit, ţe malá četa pracovníků s drobnou technikou, pracující pod vedením svazku obcí, dokáţe provést stejné práce jako SŢDC se zlomkem nákladů, které vykazuje SŢDC. Tato četa navíc můţe samozřejmě pracovat i jinde, např. na údrţbě komunikací v daných obcích. Na rozdíl od čety SŢDC však nestráví polovinu své pracovní doby cestou na pracoviště v MUVce. Odborné práce při opravách ţelezničního svršku lze snadno objednat subdodavatelsky u stavebních firem, obdobně jak to dělají např. dopravní podniky při opravách tramvajových tratí. Podtrţeno sečteno, při srovnávání nákladů na provoz dráhy bývají obecně náklady na provoz silnic i podíl autobusů na jejich opotřebení značně podceňované (lépe řečeno vůbec se o nich nemluví), naopak náklady na provoz drah bývají značně přeceňované. Takováto srovnání jsou zcela neobjektivní. 5. Vlak je drahý: Není drahý vlak, je drahá sluţba monopolního dopravce. Opět platí příměr s rohlíkem. Pokud se operuje s cenou cca. 100 Kč. Za 1 km jízdy vlaku, tak to v ţádném případě NENÍ cena ţelezniční dopravy, je to pouze cena jednoho dopravce za jím poskytovanou monopolní sluţbu. Absurdně je tato cena účtovaná paušálním průměrem na území celého kraje za kaţdý vlak, bez ohledu na to, jestli je tvořený jednou lokomotivou o Největší bludy rušitelů tratí Stránka 4

5 hmotnosti 75 tun a pěti vozy o váze 45 tun (celkem 300 tun), nebo jedním motorovým vozem o hmotnosti cca 20 tun. Těţký vlak potom musí být logicky draţší neţ účtovaný průměr, lehký vlak musí být logicky levnější neţ účtovaný průměr. Opět si představme příklad, kdy v restauraci stojí jakákoliv objednávka 60 Kč, od kompletního menu aţ po jeden chlebíček. Také nelze tvrdit, ţe výrobní cena chlebíčku je 60 Kč, natoţ s tímto číslem dále operovat a pouţívat ho k objektivnímu srovnávání. 6. Dráha ztratila původní dopravní význam: Nic nového pod sluncem. Původní dopravní význam ztratila moţná většina tratí v ČR. Např. trať Břeclav Přerov Bohumín byla postavena Severní dráhou císaře Ferdinanda za účelem dopravy soli z Haliče do Vídně. Dnes je tato dráha modernizovaným dvoukolejným elektrifikovaným ţelezničním koridorem, v úseku Přerov Hranice je to dokonce nejzatíţenější dráha v ČR. Otázka, nakolik se na zatíţení této trati podílí sůl z Haliče, má snadnou odpověď nijak. Trať ztratila svůj původní význam, ale jiný význam našla. Úplně stejně to můţe být i s regionálními tratěmi. Některé podniky, které dráhu vyuţívaly, v minulosti dávno zanikly, jiné zase vznikly. Kaţdý kraj generuje určitou poptávku po dopravě, která se v čase mění, málokdy však zcela zaniká. Skoro nikde neplatí, ţe během století existence regionálních tratí je jejich vyuţití stále stejné. Stejně tak se mění i způsob vyuţití dráhy, málokdy však nastane v jejím okolí natolik totální úpadek všeho, aby prostě po trati nebylo co nebo koho vozit. Ztráta původního dopravního významu je tak pouze jedním z jalových argumentů rušitelů tratí, které samy o sobě nic neznamenají. Zásadní problém (o němţ se nemluví) je ztráta zákazníků, daná nekvalitou poskytované sluţby, a odchod zákazníků k silničním dopravcům. 7. Vlak jezdí skoro prázdný: Další oblíbená námitka. Především u jakékoliv linkové dopravy (i autobusové) nastává stav nerovnoměrného vytíţení - - v čase. Prostě v určité době jezdí např. děti do školy do města. Aby je tam mohl vlak dovézt, tak musí z toho města vyjet. Kdyţ vyjíţdí, tak je prázdný, kdyţ se vrací zpět, tak je třeba plný. U autobusových linek je to samozřejmě naprosto stejné. Přesto se dokáţe najít dopravní expert, který takový prázdný vlak vyfotí a jasně tím demonstruje minimální vyuţití ţelezniční trati a moudře dodá těm třem cestujícím by se vyplatilo zaplatit taxík. Škoda ţe příslušný expert nedodá, ţe stejný vlak, aţ se bude za hodinu vracet, poveze třeba 40 cestujících. Z toho uţ by měl asi taxikář těţkou hlavu. - v prostoru. Představme si, ţe na trati je šest zastávek, na kaţdé vysedne 7 cestujících. Vlak vyjede takřka plně obsazený (vůz 810 má kapacitu okolo 50. cestujících), na konečné vysedne posledních 7. Někdo přijde s moudrou myšlenkou, ţe těch 7 cestujících je málo, takţe na poslední 2 zastávky (14 cestujících) zruší vlak a nasadí mikrobus. Zdánlivě skvělá myšlenka, ovšem výsledkem celé úspory je to, ţe místo jednoho strojvedoucího s jedním motorovým vozem potřebujeme strojvedoucího + vlak a řidiče + autobus. Místo jednoho zaměstnance dva, místo jednoho vozidla dvě. Zatímco mikrobus jede, tak strojvedoucí s vlakem mají neproduktivní prostoj (a opačně). Je zcela evidentní, ţe takové šetření se pěkně prodraţí. Navíc dost cestujících bude z přesedání otráveno, takţe příště raději pojedou autem. Na lokálce tak nakonec ze šesti zastávek zůstanou čtyři, do kterých pojede vlakem po sedmi cestujících, tj. 28 lidí. Tady se opět objeví dopravní expert, a zjistí, ţe 28 cestujících odveze autobus. Část cestujících však prostě nepohodlným autobusem jezdit nebude, takţe nakonec místo vlaku, který vozil 42 cestujících, zůstane autobus, který bude vozit 10 cestujících. Typický model toho, jak lze hloupou kombinací zdánlivě Největší bludy rušitelů tratí Stránka 5

6 logických kroků docílit úplné likvidace vyuţívaného dopravního spojení. Toho se v podstatě obdodným způsobem dosáhlo na Podbořansku. Co se týká vytíţení spojů, tak dopravním expertům uniká ještě jeden podstatný fakt, totiţ rozdíl mezi linkovou dopravou a dopravou na objednávku. Pokud mám odvézt autobusem 45 dětí na hory, potom klidně můţu dojet s autobusem s padesáti místy k sezení. Pokud mi však na lince jezdí průměrně 40 cestujících, potom nemůţu jezdit s autobusem s kapacitou 40 míst a tvářit se, ţe je vše v pořádku. Stačí, kdyţ přijde ke spoji školní třída nebo turistická výprava o 25. členech (ve většině případů stačí skupina o 10 členech) + zavazadla a nastává značný problém. Rezerva v kapacitě není vadou, ale naopak velkou výhodou či spíše nezbytností, kvůli které větší skupiny cestujících se zavazadly preferují vlak, který oproti autobusu většinou rezervní kapacitu nabízí. Bude li v některých trasách nahrazený vlak autobusem, potom můţe být většími skupinami turistů vyhodnoceno toto zrušené spojení jako nevýhodné (nespolehlivé) a turisté sem přestanou prostě jezdit. To můţe mít pro regiony velmi negativní vliv. 8. Máme jednu z nejhustších železničních sítí: Toto konstatování zní jako diagnóza, vyţadující okamţitou léčbu, tj. naředění sítě patřičným rušením. Je třeba se však zamyslet nad souvislostmi. Česká republika má taky velmi husté osídlení, které je navíc rozprostřené do řady menších sídel. Tato struktura a hustota osídlení vytváří podmínky pro vznik husté ţelezniční (ale i silniční) sítě. V okolních státech s obdobnou hustotou a strukturou osídlení je běţná obdobná hustota ţelezniční sítě (platí zejména pro Sasko, Bavorsko, ale i Rakousko, Slovensko a polské příhraničí). Nejedná se tedy o ţádnou českou specialitu. V jiných zemích má výrazně větší význam neţ v ČR vnitrozemská plavba nebo pobřeţní plavba. ČR jako vnitrozemský stát nemá moře ani dopravně významné řeky, tedy jejich význam u nás převzala ţelezniční doprava. Není to důsledek nadměrné preference ţelezniční dopravy, ale v podstatě geograficky daná skutečnost. 9. Vlak je těžký a neekologický, má vysokou spotřebu Velmi účelově a manipulativně je předkládána myšlenka, ţe autobus vezoucí cca. 40 cestujících je o třetinu levnější, takţe vlak je zbytečně těţký a neekologický, navíc se zastaralým motorem produkujícím emise. Na tomto tvrzení není objektivním faktem proti ţelezniční dopravě prakticky nic. Kolejové vozidlo má výrazně niţší valivý odpor, takţe i větší váhu vozidla lze po koleji dopravit s menším výkonem, tedy i s niţší spotřebou. Příklad za motorový vůz 810 lze připojit dva přívěsné vozy. Motorový i přívěsný vůz mají kapacitu podobnou jako autobus, tj. zhruba 60 cestujících. Zatímco motorový vůz 810 (vybavený autobusovým motorem) veze soupravu o kapacitě 3 x 60 = 180 cestujících, tak autobus se stejným autobusovým motorem uveze stále jen max. 60 cestujících, tedy 3 x méně. Profil tratí je trasovaný řádově výhodněji neţ profil silnic. Na stejné trase, kde jede vlak v konstantním stoupání nebo konstantním klesání, tak silnice často mění sklony a prochází směrovými oblouky malých poloměrů, kde musí autobus brzdit a následně zrychlovat. To výrazně zvyšuje jeho spotřebu. Toto se ještě výrazněji projevuje při průjezdu obcemi, kde autobus zastavuje na několika zastávkách, křiţovatkách a přechodech pro chodce. Vlak většinou projíţdí obec plynule s jednou zastávkou na nádraţí nebo zastávce. Tvrzení o neekologičnosti vlaku jsou v tomto případě doslova absurdní. Známý je argument o neekologickém motoru, nepohodlné jízdě, nefunkčním topení a větrání atd. Jde o ZCESTNÉ argumenty, související s tím, jak udrţuje konkrétní dopravce Největší bludy rušitelů tratí Stránka 6

7 svůj vozový park. Technické závady konkrétního vozu nejsou v ţádném případě argumentem ke zrušení dráhy, ALE JSOU ARGUMENTEM K OKAMŢITÉ ZMĚNĚ DOPRAVCE. Naprosto stejného charakteru jsou i mnohdy opakované argumenty o tarifní nevýhodnosti ţelezniční dopravy či nevhodném jízdním řádu. Toto jsou snadno odstranitelné problémy, tarif i jízdní řád jdou upravit prakticky ze dne na den. V ţádném případě nelze tyto argumenty chápat jako fakta, odůvodňující rušení tratí! Kolejové vozidlo má výrazně delší ţivotnost neţ autobus, coţ je také argumentem pro ţelezniční dopravu. Výroba i likvidace vozidla zatěţují ţivotní prostředí vyšší spotřebou energie i odpady. Delší ţivotnost kolejových vozidel sniţují potřebu výroby a likvidace vozidel v krátkém intervalu, a šetří tak ţivotní prostředí. Zimní údrţba ţeleznic nevyţaduje na rozdíl od silnic solení, je proto levnější a šetrnější k vozidlům i k ţivotnímu prostředí. Zcela jsou zanedbávané externí náklady dopravy (externality), které velmi výrazně svědčí ve prospěch ţelezniční dopravy. 10. Autobus vlak plnohodnotně nahradí: Silnice byly budované výrazně dříve neţ ţeleznice. Impulsem ke stavbě ţeleznic bylo zpravidla to, ţe silniční spojení bylo nevyhovující. Přes průběţné zlepšování kvality silnic zůstává základ komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech na silnicích z 18. a 19. století, někdy i starších. Komunikace se skutečně moderními parametry se zřizují zejména v důleţitých aglomeracích s vysokým zatíţením, kde se však zpravidla nenacházejí regionální tratě. Propagátoři náhrady regionálních ţeleznic autobusovou dopravou pomíjejí systematicky zejména tato fakta: - Špatný technický stav silniční infrastruktury - (nepohodlí při jízdě, sníţená rychlost, zvýšené poškozování vozidel, zvýšená spotřeba paliva při pomalé jízdě) - Absence zastávek ve směrech, kam mají být vedené nové autobusové linky - Zásadně nevyhovující stav zastávek, na které má být vedená nová linka, např. řešení odporující podmínkám pro bezbariérové uţívání, absence základního vybavení jízdní řády, lavičky, čekárny, osvětlení, absence bezpečných přístupových tras. - Fyzické bariéry, které zcela znemoţňují jízdu autobusů určitým směrem mosty s nízkou únosností, příliš nízké podjezdy, křiţovatky, kde ostrý úhel napojení komunikací znemoţňuje odbočení autobusu atd. - Bezpečnostní parametry infrastruktury silnice jsou místy velmi úzké, nevhodné pro jízdu širokých a dlouhých vozidel včetně autobusů, nejsou mnohdy zajištěné potřebné rozhledy, autobus musí např. v obloucích malých poloměrů částečně najíţdět do protisměru (absence rozšíření v obloucích), coţ je rizikové, z bezpečnostních důvodů musí jet pomalu, coţ zpomaluje ostatní řidiče při praktické nemoţnosti předjíţdění na dlouhých úsecích riziko riskantního předjíţdění jak pro řidiče osobních vozidel, chtějí li předjíţdět autobus, nebo i pro řidiče autobusu, má li předjíţdět na úzké a nepřehledné silnici pomalejší vozidla cyklisty nebo dokonce např. traktory atd. - Bezpečnostní parametry vozidla ţelezniční doprava je statisticky daleko bezpečnější neţ silniční doprava, výrazněji je eliminováno riziko selhání lidského činitele. Jak bylo popsáno výše, vlak je zpravidla těţší, tedy i robustnější neţ silniční vozidla, cestující jsou v případě kolize ve vlaku lépe chráněni. Vlak si lépe poradí s vrstvou sněhu a prakticky nijak se jej nedotýká problém náledí, protoţe díky Největší bludy rušitelů tratí Stránka 7

8 značným bodovým tlakům mezi kolem a kolejnicí je nebezpečný led na rozdíl od silnic vţdy rozdrcený. - Kvalita sluţby i v nejběţnějších motorových vozech 810 je k dispozici např. WC, coţ v regionálních autobusech zpravidla chybí. Přitom i regionální spoj můţe mít delší jízdní dobu, tedy poptávka po vyuţití WC je zřejmá. Např. pro cestující se specifickými zdravotními problémy můţe být absence WC důvodem k nevyuţívání autobusu a přechodu z vlaků do automobilové dopravy, kde mají moţnost zastavit podle své aktuální potřeby. - Přeprava zavazadel Kapacita vlaku jde na rozdíl od autobusu snadno navyšovat, vlakem není problém převáţet skupiny cyklistů, lyţařů nebo větší zavazadla (např. menší rekreační lodě). Přeprava zavazadel autobusem je sice moţná, avšak je neoperativní. V případě přepravy kol je třeba buď speciálních autobusů, nebo speciálních přívěsných vozů za autobusy, totéţ při přepravě lodí. Přeprava lyţí vyţaduje vystoupení řidiče a otevření zavazadlového prostoru na boku autobusu, a to jak při nástupu, tak i při výstupu cestujících, coţ jízdu výrazně zdrţuje. Z výše uvedeného vyplývá, ţe náhrada vlaku autobusem je problematická, prakticky nikdy není pro cestující přínosem, s vysokou pravděpodobností znamená zhoršení komfortu, bezpečnosti a sníţení kapacity. Dočasnou kompenzací se můţe stát náhrada kvantitou, tedy větším počtem spojů, případně nasazením modernějších vozidel. Snahou je vytvořit dojem menší nepřijatelnosti této změny. Po definitivním zrušení ţelezničního spojení pak zpravidla nastává postupné zhoršení autobusové dopravy menší počet spojů, zhoršení stavu vozidel, následně značný úbytek počtu cestujících a jejich přechod na individuální automobilovou dopravu, pokles kreditu takto postiţené oblasti. Závěr: Výše uvedený materiál vznikl jako reakce na neustálé snahy o omezování provozu a rušení regionálních ţelezničních tratí. Argumenty pro tyto kroky jsou mnohdy značně účelové, jejich charakter je laicky amatérský, paušální, (rádoby) akademicky teoretický, nebere ohledy na znalost místních dopravních podmínek (klimatických, dopravních, infrastrukturních, hospodářských, ekologických, demografických atd.), pomíjí důleţitá fakta, mnohá nedůleţitá fakta naopak nepřiměřeně zveličuje, dochází k rychlým závěrům bez zváţení souvislostí. Mnohé, co je udáváno jako absolutní pravda, platí jenom někdy a jenom někde, či za určitých okolností. Mnohdy amatérské posudky efektivnosti ţelezničních tratí zacházejí tak daleko, ţe se objevují snahy celou tuto sloţitou problematiku naprosto trivializovat do podoby vzorce či algoritmu, kdy dosazením několika statistických tabulkových hodnot docházíme k jistému podivnému indexu, který má rozhodnout o bytí a nebytí tratě, a to zcela bez ohledu na desítky ostatních skutečností, jejichţ vliv můţe být zásadní. Tento materiál má za úkol bránit tomu, aby na základě neúplných informací a různých polopravd nedocházelo k nevratným rozhodnutím, vedoucím k likvidaci dopravní infrastruktury. Naopak neuspokojivý stav infrastruktury či provozu by měl vést k co nejrychlejší snaze nabídnout provozování dopravy i správu infrastruktury subjektům, které by tuto činnost dokázaly vykonávat ve vyšší kvalitě a s niţšími náklady, neţ státem vlastněné organizace. Příklady z tuzemska i ze zahraničí jasně potvrzují reálnost a funkčnost tohoto modelu. Největší bludy rušitelů tratí Stránka 8

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Od roku 2006 objednávají regionální osobní dopravu autobusovou i ţelezniční kraje

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Křenovická spojka Severní varianta

Křenovická spojka Severní varianta Křenovická spojka Severní varianta Technická studie severní varianty Křenovické spojky propojení tratí 300 a 340 Ing. Jiří Kalčík, Projektové středisko, Nádražní 404, 330 03 Chrást u Plzně, IČ: 45394644

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat

Co se týče slučování organizací, toto není náplní kontrolního výboru a neměl by se k tomu vůbec vyjadřovat Vyjádření: opomenu-li skutečnost, ţe členové kontrolní skupiny nenavrhují opatření, ale pouze zjišťují nedostatky, musím konstatovat, ţe jejich závěry nejsou pravdivé. Skupina po celou dobu kontroly seděla

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VLAD.KOCI@VSCHT.CZ 1 OKRUHY VYUŢITÍ LCA V DOPRAVĚ a) porovnávání environmentálních

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Přednášející: Ing. Tomáš Čech České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní možnosti cenotvorby v osobní dopravě Tarif zónový Malá srozumitelnost při

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. září 2012 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Seminář Standardy dopravní obslužnosti - centrální strategie vs. krajské priority Telč, 6.11. 2014, Siemens, s.r.o. Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Siemens, s.r.o., divize Rail

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost 175 let železnice v Brně Brno je první významné město na území České republiky, kam dorazil parní vlak. Stalo se tak v roce 1839, kdy

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu!

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Klimabündnis grenzenlos >>> Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Doprava je pro klima problémem číslo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA pro přeshraniční spolupráci.

Více

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Bo Bylund, generální ředitel, Banverket Na základě skutečné politické jednoty se ve Švédsku bude investovat po dobu dvaceti let přibližně 100 miliard SEK do modernizace

Více