Největší bludy rušitelů železničních tratí. Ing. Tomáš Tužín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší bludy rušitelů železničních tratí. Ing. Tomáš Tužín"

Transkript

1 Největší bludy rušitelů železničních tratí Ing. Tomáš Tužín

2 Úvod: Cílem tohoto dokumentu je osvětlit co nejširšímu spektru zájemců hlubší souvislosti problematiky rušení ţelezničních tratí a vytvořit si velmi kritický odstup od určité kategorie osob, které se prezentují jako odborníci na tuto problematiku a pomocí různých polopravd (o nichţ jsou pravděpodobně i přesvědčení) se jim částečně daří ovlivňovat názory politiků, novinářů i občanské veřejnosti. 1. Železnice vede mimo obce a nezajistí dopravní obslužnost. Oblíbené všeobecné konstatování, které málokdy doplní nějaký konkrétní případ. Prakticky si dovolím tvrdit, ţe je to nesmysl. Představme si typickou českou krajinu posetou vesnicemi, tu a tam je nějaké městečko regionální centrum. Pokud chceme tímto krajem vést ţeleznici, potom logicky povede kolem některých obcí, takţe nepovede kolem jiných obcí. Ty obce, které dráha mine, potom logicky dopravně neobslouţí. Není to fyzická vlastnost ţeleznice, je to zcela typické pro veškeré dopravní linky (i autobusové), ţe prostě někam vedou a někam nevedou. Kdyby totiţ byla trať vedená tak, aby zajela do kaţdé vesnice, potom by se její délka neúměrně prodlouţila a stala by se nepouţitelnou k dopravě na delší vzdálenost mezi regionálními centry. Prakticky vţdycky v dobách stavby ţeleznic bylo nejtěţším úkolem sehnat peníze stejně jako dnes. Kdyţ uţ byly nemalé peníze do stavby investovány, potom se stavitelé vţdy snaţili o to, aby se jim investice vrátila tedy snaţili se ţeleznici dovést co nejblíţe k zákazníkům, tj. i regionálním průmyslovým, dopravním a správním centrům. Za cca. 100 let existence těchto tratí snad s výjimkou Dolních Kralovic a Doupova nezaniklo ţádné regionální centrum, do kterého dráha mířila, tj. nezanikl ani význam spojení. Tvrzení, ţe dráha vede odnikud nikam je naprosto nesmyslné. Snad jako jedinou výjimku bychom mohli poukázat na čistě nákladní, zpravidla důlní dráhy, které po zániku dolu, kam původně směřovaly, ztratily význam. 2. Nádraží je v polích, autobus stojí na návsi: Nejoblíbenější blud rušitelů ţelezničních tratí. Praktická zkušenost je taková, ţe prostě některým lidem nevadí si na zastávku dojít. Např. v Olomouci lze sledovat, ţe několik desítek lidí z kaţdého vlaku jde pěšky do centra města, tj. cca. 2 km podél tramvajové tratě, kde jede tramvaj kaţdé 4 minuty. Pokud bude někdo sedět celý den v práci v kanceláři, potom se klidně projde na nádraţí pěšky, přičemţ mine řadu zastávek autobusů, které by třeba byly pro jeho cestu pouţitelné. Hledisko pohybově rekreační tady evidentně vítězí nad teoretickým pragmatismem (mnohdy amatérských) dopravních inţenýrů. V některých regionech je vzdálenost nádraţí lehce řešitelná dojíţďkou na kole. Nejlépe poslouţí praktický příklad. Na rovinaté Hané se nacházejí obce Brodek u Přerova (s nádraţím) a Majetín (bez nádraţí). Pragmatický občan by měl nasednout v Majetíně na autobus na návsi a jet do Olomouce. Mnohdy je však chování občana trestuhodně nepragmatické, protoţe místo výhodné zastávky na vlastní návsi cestuje na nádraţí ve vedlejším Brodku. Důvod je jednoduchý. Vlak je daleko rychlejší, jezdí kaţdou hodinu (ve špičce dokonce kaţdou půlhodinu), a od nádraţí v Olomouci se lze rychle dostat dále do města na všechny strany. Naopak autobus sice stojí na místní návsi, to je však jeho poslední výhoda. Jede pomaleji, nabízí menší počet spojů a v Olomouci končí na autobusovém nádraţí na ztracené vartě, odkud je nejlepším spojením dojít pěšky k vlakovému nádraţí. Stejně tak i na nedalekém Prostějovsku se víc vyplatí dojít pěšky na vlak z Klenovic do Čelčic, protoţe z této zastávky jede vlak kaţdou hodinu do krajského města, coţ je nabídka, které se cestující na autobusové zastávce na místní návsi rozhodně nedočká. Jinými slovy, cestující vţdycky hodnotí dopravní spojení z bodu A do bodu B jako celek, nikoliv podle prvního dojmu či Největší bludy rušitelů tratí Stránka 2

3 jediného kritéria, kterým je vzdálenostní rozdíl mezi nejbliţší autobusovou zastávkou a nejbliţším nádraţím. Praxe ukazuje, ţe zastávka na návsi (kde zastavuje autobus 3 x denně) mnohdy souboj o cestujícího prohrává i s nádraţím za kopcem (které třeba nabízí slušnou nabídku spojů zajímavým směrem). 3. Zastávka je v lese, pro dopravní obsluhu je nepoužitelná. Další variace na předchozí témata. Vezmeme si opět příklad z praxe ţelezniční zastávka Jívová (trať 310). Z hlediska rušitelů ţeleznic ideální příklad tratě, která je vedená úplně nemoţně mimo obce. Oproti předchozímu je tu však nový faktor terénní profil. Bylo by jistě podle samozvaných dopravních expertů milé, kdyby vláček kličkoval mezi vesnicemi a zastavoval na návsích, leč strmé kopce a hluboká údolí tomu poněkud brání. Smyslem tratě je spojit Bruntálsko, Krnovsko a Opavsko na straně jedné s Olomouckem na straně druhé. S ohledem na těţké nákladní vlaky je trasa ţeleznice ideální (konstantní stoupání bez ztracených spádů). Tomu odpovídá i její trasa v terénu. Naopak na všech silnicích v regionu je ztracených spádů víc neţ dost, plýtvání naftou je tu oproti ţeleznici extrémní a stav silnic se nedá slušnými slovy vůbec popsat. Jinými slovy trať plní v regionu veledůleţitou úlohu, ovšem jinou neţ vymetat zastávky na návsích. A jak to souvisí se zastávkou? Ideální by bylo zvolit její přejmenování. Pokud totiţ samozvaný dopravní specialista zjistí, ţe obec se stejným názvem jako zastávka leţí 5 km daleko, tak nebude mít klidné spaní. Pokud by se na zdejší zajímavé budově nacházel třeba nápis Turistická, chatařská, lyţařská a houbařská zastávka na horním toku Bystřice, potom by název korespondoval s jejím existenčním významem a samozvaný dopravní expert by mohl mít klidné spaní, ţe tu zmatena názvem skutečně nebude bloudit hlubokou nocí nešťastná babička a nebude po vystoupení z vlaku zoufale hledat vzdálenou ves. Zejména je nutné si uvědomit fakt, ţe v určitých regionech a na určitých tratích na vlak chodí i jiní cestující neţ ti, kteří jezdí do práce, do školy či k lékaři. Ţelezniční doprava je sluţbou veřejnosti, stejně jako třeba hospoda. Stejně jako hospoda můţe být i uprostřed lesa, pokud se tam najde dost zákazníků, kteří ji uţiví, potom i ţelezniční zastávka můţe být uprostřed lesa, pokud ji i tam vyuţije dost cestujících. Nakonec pořád je to tak lepší, neţ kdyby do onoho lesa jezdili všichni autem. 4. Pro jeden motorák se nevyplatí udržovat trať: Další velmi pochybné konstatováni. Čistě pro srovnání je otázkou, jestli se vyplatí pro jednu kabinu udrţovat dráhu lanovky. Zaměřme se na podstatu slova vyplatí se. Především odpůrci regionálních ţeleznic vycházejí ze dvou nesmyslných faktů, z nichţ první je ten, ţe ţeleznice musí být rentabilní, zatímco jakákoliv jiná dopravní infrastruktura rentabilní být nemusí. Druhým faktem je to, ţe údrţba silnice je zadarmo a údrţba dráhy je velmi nákladná. Údrţba silnic však není levná záleţitost. Tradiční reakcí rušitelů tratí je, ţe silnice se musí v kaţdém případě udrţovat. To je sice pravda, jenţe otázkou je, nakolik je údrţba vyvolaná opotřebením silnice těţkou dopravou. Ano, autobus JE na silnici těţkým vozidlem a MÁ vliv na opotřebení silnice. Stačí se podívat na autobusové zastávky, jak je v jejich prostoru často poškozená vozovka. Konkrétně vţdy záleţí na dané komunikaci. Pokud je to frekventovaná silnice, kde jezdí běţně těţké kamiony, potom na ni nemají autobusy velký vliv. Pokud se však jedná o úzkou okresní silnici s nedostatečnou konstrukcí vozovky a bez pravidelné těţké dopravy (coţ je častější případ), potom je autobus tím vozidlem, které můţe výrazně přispívat k jejímu poškozování, mj. např. i tím, ţe míjením s protijedoucími vozidly musí najíţdět na krajnice, které jsou u silnic nejslabším článkem. Údrţba dráhy nemusí být nákladná. Regionální dráha byla ze své podstaty zřízena regionem pro účel místní dopravní obsluhy. Prakticky se na ní většinou nenacházejí drahé Největší bludy rušitelů tratí Stránka 3

4 objekty, jako např. dlouhé mosty, tunely, opěrné zdi, dlouhá nástupiště s podchody ve stanicích, velké výpravní budovy atd., které by byly náročné na údrţbu. Stavitelé těchto drah se dokázali vhodným trasováním těmto objektům vyhnout, nebo jejich rozsah omezit na minimum, jinak by se pro ně provoz dráhy stal finančně neúnosným (do zestátnění drah byli většinou i jejich vlastníky). Slabší zatíţení těchto tratí znamená menší opotřebení ţelezničního svršku, který tak má většinou výrazně delší ţivotnost neţ na hlavních tratích. Niţší rychlosti i niţší hmotnost vlaků znamenají niţší potřebu udrţovat trať v takových parametrech, jak je to nutné u hlavních tratí. Stejně tak na regionálních drahách zpravidla nejsou skoro ţádní stálí zaměstnanci provozu (staniční personál), zabezpečovací zařízení zde buď nejsou vůbec, nebo jsou jen malého rozsahu (zpravidla přejezdy). Náklady na provoz regionální dráhy jsou tak řádově několikanásobně niţší neţ u hlavních tratí. Údrţba tratí je mnohdy prodraţována tím, ţe SŢDC k opravám pouţívá uţitý materiál z hlavních tratí, který je na regionální dráze na doţití. Po relativně krátkém čase je třeba jej znovu měnit, coţ vyvolává dojem neustálé potřeby oprav regionálních tratí. Efektivní provádění oprav novým materiálem s dostatečnou ţivotností, nikoliv lokálně a ručně, ale v souvislých úsecích a strojně, by nepochybně vedlo k zásadnímu zefektivnění prací, sníţení četnosti oprav, omezení počtu výluk a prodlouţení ţivotnosti provedených prací. To by v důsledku vedlo k výraznému sníţení ceny a zvýšení kvality prací. Oproti autobusu, který je na silnici vţdy těţkým vozidlem (např. únosnost některých mostů je pro autobusy na hraně nebo i za hranou ), není prakticky ţádný motorový vůz těţkým dráţním vozidlem. Nejtypičtější motorový vůz řady 810 má nápravový tlak cca. 13,5 tuny na nápravu (při plném obsazení i stojícími cestujícími, většinou však kolem tun), maximální nápravový tlak se pohybuje na regionálních tratích mezi 16. a 20. tunami, tj. motorový vůz zatěţuje v závislosti na nejvyšším nápravovém tlaku a v závislosti na svém momentálním zatíţení danou trať na % její únosnosti. Účetně vykazované náklady SŢDC na údrţbu tratí nejsou reálnými hodnotami. Dejme si příklad. Výrobní cena jednoho rohlíku je cca. 1 kč. Všechny pekárny však budou převedeny na jeden státní pekárenský podnik, který bude rohlíky v celé ČR dodávat za paušální cenu 5 kč. za kus. Tato cena však není výrobní cenou rohlíku ta je stále 1 kč za kus. Je to cena monopolního dodavatele, který si tuto cenu diktuje s ohledem na to, ţe nemá konkurenci. Je diametrální rozdíl mezi reálně provedenými pracemi při údrţbě dráhy (drobná údrţba, sečení trávy, řezání větví) a milionovými částkami, které SŢDC za tyto práce vykazuje. Troufám si tvrdit, ţe malá četa pracovníků s drobnou technikou, pracující pod vedením svazku obcí, dokáţe provést stejné práce jako SŢDC se zlomkem nákladů, které vykazuje SŢDC. Tato četa navíc můţe samozřejmě pracovat i jinde, např. na údrţbě komunikací v daných obcích. Na rozdíl od čety SŢDC však nestráví polovinu své pracovní doby cestou na pracoviště v MUVce. Odborné práce při opravách ţelezničního svršku lze snadno objednat subdodavatelsky u stavebních firem, obdobně jak to dělají např. dopravní podniky při opravách tramvajových tratí. Podtrţeno sečteno, při srovnávání nákladů na provoz dráhy bývají obecně náklady na provoz silnic i podíl autobusů na jejich opotřebení značně podceňované (lépe řečeno vůbec se o nich nemluví), naopak náklady na provoz drah bývají značně přeceňované. Takováto srovnání jsou zcela neobjektivní. 5. Vlak je drahý: Není drahý vlak, je drahá sluţba monopolního dopravce. Opět platí příměr s rohlíkem. Pokud se operuje s cenou cca. 100 Kč. Za 1 km jízdy vlaku, tak to v ţádném případě NENÍ cena ţelezniční dopravy, je to pouze cena jednoho dopravce za jím poskytovanou monopolní sluţbu. Absurdně je tato cena účtovaná paušálním průměrem na území celého kraje za kaţdý vlak, bez ohledu na to, jestli je tvořený jednou lokomotivou o Největší bludy rušitelů tratí Stránka 4

5 hmotnosti 75 tun a pěti vozy o váze 45 tun (celkem 300 tun), nebo jedním motorovým vozem o hmotnosti cca 20 tun. Těţký vlak potom musí být logicky draţší neţ účtovaný průměr, lehký vlak musí být logicky levnější neţ účtovaný průměr. Opět si představme příklad, kdy v restauraci stojí jakákoliv objednávka 60 Kč, od kompletního menu aţ po jeden chlebíček. Také nelze tvrdit, ţe výrobní cena chlebíčku je 60 Kč, natoţ s tímto číslem dále operovat a pouţívat ho k objektivnímu srovnávání. 6. Dráha ztratila původní dopravní význam: Nic nového pod sluncem. Původní dopravní význam ztratila moţná většina tratí v ČR. Např. trať Břeclav Přerov Bohumín byla postavena Severní dráhou císaře Ferdinanda za účelem dopravy soli z Haliče do Vídně. Dnes je tato dráha modernizovaným dvoukolejným elektrifikovaným ţelezničním koridorem, v úseku Přerov Hranice je to dokonce nejzatíţenější dráha v ČR. Otázka, nakolik se na zatíţení této trati podílí sůl z Haliče, má snadnou odpověď nijak. Trať ztratila svůj původní význam, ale jiný význam našla. Úplně stejně to můţe být i s regionálními tratěmi. Některé podniky, které dráhu vyuţívaly, v minulosti dávno zanikly, jiné zase vznikly. Kaţdý kraj generuje určitou poptávku po dopravě, která se v čase mění, málokdy však zcela zaniká. Skoro nikde neplatí, ţe během století existence regionálních tratí je jejich vyuţití stále stejné. Stejně tak se mění i způsob vyuţití dráhy, málokdy však nastane v jejím okolí natolik totální úpadek všeho, aby prostě po trati nebylo co nebo koho vozit. Ztráta původního dopravního významu je tak pouze jedním z jalových argumentů rušitelů tratí, které samy o sobě nic neznamenají. Zásadní problém (o němţ se nemluví) je ztráta zákazníků, daná nekvalitou poskytované sluţby, a odchod zákazníků k silničním dopravcům. 7. Vlak jezdí skoro prázdný: Další oblíbená námitka. Především u jakékoliv linkové dopravy (i autobusové) nastává stav nerovnoměrného vytíţení - - v čase. Prostě v určité době jezdí např. děti do školy do města. Aby je tam mohl vlak dovézt, tak musí z toho města vyjet. Kdyţ vyjíţdí, tak je prázdný, kdyţ se vrací zpět, tak je třeba plný. U autobusových linek je to samozřejmě naprosto stejné. Přesto se dokáţe najít dopravní expert, který takový prázdný vlak vyfotí a jasně tím demonstruje minimální vyuţití ţelezniční trati a moudře dodá těm třem cestujícím by se vyplatilo zaplatit taxík. Škoda ţe příslušný expert nedodá, ţe stejný vlak, aţ se bude za hodinu vracet, poveze třeba 40 cestujících. Z toho uţ by měl asi taxikář těţkou hlavu. - v prostoru. Představme si, ţe na trati je šest zastávek, na kaţdé vysedne 7 cestujících. Vlak vyjede takřka plně obsazený (vůz 810 má kapacitu okolo 50. cestujících), na konečné vysedne posledních 7. Někdo přijde s moudrou myšlenkou, ţe těch 7 cestujících je málo, takţe na poslední 2 zastávky (14 cestujících) zruší vlak a nasadí mikrobus. Zdánlivě skvělá myšlenka, ovšem výsledkem celé úspory je to, ţe místo jednoho strojvedoucího s jedním motorovým vozem potřebujeme strojvedoucího + vlak a řidiče + autobus. Místo jednoho zaměstnance dva, místo jednoho vozidla dvě. Zatímco mikrobus jede, tak strojvedoucí s vlakem mají neproduktivní prostoj (a opačně). Je zcela evidentní, ţe takové šetření se pěkně prodraţí. Navíc dost cestujících bude z přesedání otráveno, takţe příště raději pojedou autem. Na lokálce tak nakonec ze šesti zastávek zůstanou čtyři, do kterých pojede vlakem po sedmi cestujících, tj. 28 lidí. Tady se opět objeví dopravní expert, a zjistí, ţe 28 cestujících odveze autobus. Část cestujících však prostě nepohodlným autobusem jezdit nebude, takţe nakonec místo vlaku, který vozil 42 cestujících, zůstane autobus, který bude vozit 10 cestujících. Typický model toho, jak lze hloupou kombinací zdánlivě Největší bludy rušitelů tratí Stránka 5

6 logických kroků docílit úplné likvidace vyuţívaného dopravního spojení. Toho se v podstatě obdodným způsobem dosáhlo na Podbořansku. Co se týká vytíţení spojů, tak dopravním expertům uniká ještě jeden podstatný fakt, totiţ rozdíl mezi linkovou dopravou a dopravou na objednávku. Pokud mám odvézt autobusem 45 dětí na hory, potom klidně můţu dojet s autobusem s padesáti místy k sezení. Pokud mi však na lince jezdí průměrně 40 cestujících, potom nemůţu jezdit s autobusem s kapacitou 40 míst a tvářit se, ţe je vše v pořádku. Stačí, kdyţ přijde ke spoji školní třída nebo turistická výprava o 25. členech (ve většině případů stačí skupina o 10 členech) + zavazadla a nastává značný problém. Rezerva v kapacitě není vadou, ale naopak velkou výhodou či spíše nezbytností, kvůli které větší skupiny cestujících se zavazadly preferují vlak, který oproti autobusu většinou rezervní kapacitu nabízí. Bude li v některých trasách nahrazený vlak autobusem, potom můţe být většími skupinami turistů vyhodnoceno toto zrušené spojení jako nevýhodné (nespolehlivé) a turisté sem přestanou prostě jezdit. To můţe mít pro regiony velmi negativní vliv. 8. Máme jednu z nejhustších železničních sítí: Toto konstatování zní jako diagnóza, vyţadující okamţitou léčbu, tj. naředění sítě patřičným rušením. Je třeba se však zamyslet nad souvislostmi. Česká republika má taky velmi husté osídlení, které je navíc rozprostřené do řady menších sídel. Tato struktura a hustota osídlení vytváří podmínky pro vznik husté ţelezniční (ale i silniční) sítě. V okolních státech s obdobnou hustotou a strukturou osídlení je běţná obdobná hustota ţelezniční sítě (platí zejména pro Sasko, Bavorsko, ale i Rakousko, Slovensko a polské příhraničí). Nejedná se tedy o ţádnou českou specialitu. V jiných zemích má výrazně větší význam neţ v ČR vnitrozemská plavba nebo pobřeţní plavba. ČR jako vnitrozemský stát nemá moře ani dopravně významné řeky, tedy jejich význam u nás převzala ţelezniční doprava. Není to důsledek nadměrné preference ţelezniční dopravy, ale v podstatě geograficky daná skutečnost. 9. Vlak je těžký a neekologický, má vysokou spotřebu Velmi účelově a manipulativně je předkládána myšlenka, ţe autobus vezoucí cca. 40 cestujících je o třetinu levnější, takţe vlak je zbytečně těţký a neekologický, navíc se zastaralým motorem produkujícím emise. Na tomto tvrzení není objektivním faktem proti ţelezniční dopravě prakticky nic. Kolejové vozidlo má výrazně niţší valivý odpor, takţe i větší váhu vozidla lze po koleji dopravit s menším výkonem, tedy i s niţší spotřebou. Příklad za motorový vůz 810 lze připojit dva přívěsné vozy. Motorový i přívěsný vůz mají kapacitu podobnou jako autobus, tj. zhruba 60 cestujících. Zatímco motorový vůz 810 (vybavený autobusovým motorem) veze soupravu o kapacitě 3 x 60 = 180 cestujících, tak autobus se stejným autobusovým motorem uveze stále jen max. 60 cestujících, tedy 3 x méně. Profil tratí je trasovaný řádově výhodněji neţ profil silnic. Na stejné trase, kde jede vlak v konstantním stoupání nebo konstantním klesání, tak silnice často mění sklony a prochází směrovými oblouky malých poloměrů, kde musí autobus brzdit a následně zrychlovat. To výrazně zvyšuje jeho spotřebu. Toto se ještě výrazněji projevuje při průjezdu obcemi, kde autobus zastavuje na několika zastávkách, křiţovatkách a přechodech pro chodce. Vlak většinou projíţdí obec plynule s jednou zastávkou na nádraţí nebo zastávce. Tvrzení o neekologičnosti vlaku jsou v tomto případě doslova absurdní. Známý je argument o neekologickém motoru, nepohodlné jízdě, nefunkčním topení a větrání atd. Jde o ZCESTNÉ argumenty, související s tím, jak udrţuje konkrétní dopravce Největší bludy rušitelů tratí Stránka 6

7 svůj vozový park. Technické závady konkrétního vozu nejsou v ţádném případě argumentem ke zrušení dráhy, ALE JSOU ARGUMENTEM K OKAMŢITÉ ZMĚNĚ DOPRAVCE. Naprosto stejného charakteru jsou i mnohdy opakované argumenty o tarifní nevýhodnosti ţelezniční dopravy či nevhodném jízdním řádu. Toto jsou snadno odstranitelné problémy, tarif i jízdní řád jdou upravit prakticky ze dne na den. V ţádném případě nelze tyto argumenty chápat jako fakta, odůvodňující rušení tratí! Kolejové vozidlo má výrazně delší ţivotnost neţ autobus, coţ je také argumentem pro ţelezniční dopravu. Výroba i likvidace vozidla zatěţují ţivotní prostředí vyšší spotřebou energie i odpady. Delší ţivotnost kolejových vozidel sniţují potřebu výroby a likvidace vozidel v krátkém intervalu, a šetří tak ţivotní prostředí. Zimní údrţba ţeleznic nevyţaduje na rozdíl od silnic solení, je proto levnější a šetrnější k vozidlům i k ţivotnímu prostředí. Zcela jsou zanedbávané externí náklady dopravy (externality), které velmi výrazně svědčí ve prospěch ţelezniční dopravy. 10. Autobus vlak plnohodnotně nahradí: Silnice byly budované výrazně dříve neţ ţeleznice. Impulsem ke stavbě ţeleznic bylo zpravidla to, ţe silniční spojení bylo nevyhovující. Přes průběţné zlepšování kvality silnic zůstává základ komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech na silnicích z 18. a 19. století, někdy i starších. Komunikace se skutečně moderními parametry se zřizují zejména v důleţitých aglomeracích s vysokým zatíţením, kde se však zpravidla nenacházejí regionální tratě. Propagátoři náhrady regionálních ţeleznic autobusovou dopravou pomíjejí systematicky zejména tato fakta: - Špatný technický stav silniční infrastruktury - (nepohodlí při jízdě, sníţená rychlost, zvýšené poškozování vozidel, zvýšená spotřeba paliva při pomalé jízdě) - Absence zastávek ve směrech, kam mají být vedené nové autobusové linky - Zásadně nevyhovující stav zastávek, na které má být vedená nová linka, např. řešení odporující podmínkám pro bezbariérové uţívání, absence základního vybavení jízdní řády, lavičky, čekárny, osvětlení, absence bezpečných přístupových tras. - Fyzické bariéry, které zcela znemoţňují jízdu autobusů určitým směrem mosty s nízkou únosností, příliš nízké podjezdy, křiţovatky, kde ostrý úhel napojení komunikací znemoţňuje odbočení autobusu atd. - Bezpečnostní parametry infrastruktury silnice jsou místy velmi úzké, nevhodné pro jízdu širokých a dlouhých vozidel včetně autobusů, nejsou mnohdy zajištěné potřebné rozhledy, autobus musí např. v obloucích malých poloměrů částečně najíţdět do protisměru (absence rozšíření v obloucích), coţ je rizikové, z bezpečnostních důvodů musí jet pomalu, coţ zpomaluje ostatní řidiče při praktické nemoţnosti předjíţdění na dlouhých úsecích riziko riskantního předjíţdění jak pro řidiče osobních vozidel, chtějí li předjíţdět autobus, nebo i pro řidiče autobusu, má li předjíţdět na úzké a nepřehledné silnici pomalejší vozidla cyklisty nebo dokonce např. traktory atd. - Bezpečnostní parametry vozidla ţelezniční doprava je statisticky daleko bezpečnější neţ silniční doprava, výrazněji je eliminováno riziko selhání lidského činitele. Jak bylo popsáno výše, vlak je zpravidla těţší, tedy i robustnější neţ silniční vozidla, cestující jsou v případě kolize ve vlaku lépe chráněni. Vlak si lépe poradí s vrstvou sněhu a prakticky nijak se jej nedotýká problém náledí, protoţe díky Největší bludy rušitelů tratí Stránka 7

8 značným bodovým tlakům mezi kolem a kolejnicí je nebezpečný led na rozdíl od silnic vţdy rozdrcený. - Kvalita sluţby i v nejběţnějších motorových vozech 810 je k dispozici např. WC, coţ v regionálních autobusech zpravidla chybí. Přitom i regionální spoj můţe mít delší jízdní dobu, tedy poptávka po vyuţití WC je zřejmá. Např. pro cestující se specifickými zdravotními problémy můţe být absence WC důvodem k nevyuţívání autobusu a přechodu z vlaků do automobilové dopravy, kde mají moţnost zastavit podle své aktuální potřeby. - Přeprava zavazadel Kapacita vlaku jde na rozdíl od autobusu snadno navyšovat, vlakem není problém převáţet skupiny cyklistů, lyţařů nebo větší zavazadla (např. menší rekreační lodě). Přeprava zavazadel autobusem je sice moţná, avšak je neoperativní. V případě přepravy kol je třeba buď speciálních autobusů, nebo speciálních přívěsných vozů za autobusy, totéţ při přepravě lodí. Přeprava lyţí vyţaduje vystoupení řidiče a otevření zavazadlového prostoru na boku autobusu, a to jak při nástupu, tak i při výstupu cestujících, coţ jízdu výrazně zdrţuje. Z výše uvedeného vyplývá, ţe náhrada vlaku autobusem je problematická, prakticky nikdy není pro cestující přínosem, s vysokou pravděpodobností znamená zhoršení komfortu, bezpečnosti a sníţení kapacity. Dočasnou kompenzací se můţe stát náhrada kvantitou, tedy větším počtem spojů, případně nasazením modernějších vozidel. Snahou je vytvořit dojem menší nepřijatelnosti této změny. Po definitivním zrušení ţelezničního spojení pak zpravidla nastává postupné zhoršení autobusové dopravy menší počet spojů, zhoršení stavu vozidel, následně značný úbytek počtu cestujících a jejich přechod na individuální automobilovou dopravu, pokles kreditu takto postiţené oblasti. Závěr: Výše uvedený materiál vznikl jako reakce na neustálé snahy o omezování provozu a rušení regionálních ţelezničních tratí. Argumenty pro tyto kroky jsou mnohdy značně účelové, jejich charakter je laicky amatérský, paušální, (rádoby) akademicky teoretický, nebere ohledy na znalost místních dopravních podmínek (klimatických, dopravních, infrastrukturních, hospodářských, ekologických, demografických atd.), pomíjí důleţitá fakta, mnohá nedůleţitá fakta naopak nepřiměřeně zveličuje, dochází k rychlým závěrům bez zváţení souvislostí. Mnohé, co je udáváno jako absolutní pravda, platí jenom někdy a jenom někde, či za určitých okolností. Mnohdy amatérské posudky efektivnosti ţelezničních tratí zacházejí tak daleko, ţe se objevují snahy celou tuto sloţitou problematiku naprosto trivializovat do podoby vzorce či algoritmu, kdy dosazením několika statistických tabulkových hodnot docházíme k jistému podivnému indexu, který má rozhodnout o bytí a nebytí tratě, a to zcela bez ohledu na desítky ostatních skutečností, jejichţ vliv můţe být zásadní. Tento materiál má za úkol bránit tomu, aby na základě neúplných informací a různých polopravd nedocházelo k nevratným rozhodnutím, vedoucím k likvidaci dopravní infrastruktury. Naopak neuspokojivý stav infrastruktury či provozu by měl vést k co nejrychlejší snaze nabídnout provozování dopravy i správu infrastruktury subjektům, které by tuto činnost dokázaly vykonávat ve vyšší kvalitě a s niţšími náklady, neţ státem vlastněné organizace. Příklady z tuzemska i ze zahraničí jasně potvrzují reálnost a funkčnost tohoto modelu. Největší bludy rušitelů tratí Stránka 8

Výuka udržitelnosti společenského fungování a rozvoje na Bankovním institutu vysoké škole a.s. Antonín Peltrám, Bankovní institut vysoká škola - Institut pro evropskou integraci Výuka udržitelného rozvoje

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Olomouc 23. 9. 2016 Úvod Akciová společnost ve 100 % vlastnictví státu 1993 Rozdělení Československa => rozdělení ČSD České republika - České dráhy (ČD), státní

Více

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.

Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji. Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Pět let zkušeností s regionální osobní dopravou objednávanou kraji Ing. Jan Šatava, Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Od roku 2006 objednávají regionální osobní dopravu autobusovou i ţelezniční kraje

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Moderní systémy regionální osobní dopravy

Moderní systémy regionální osobní dopravy Bohumil Pokorný Moderní systémy regionální osobní dopravy Klíčová slova: regionální osobní doprava, integrované dopravní systémy, lehké kolejové systémy, lehké kolejové dráhy, lehká kolejová vozidla, integrovaná

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Železnice v Pardubickém kraji - výhody

Železnice v Pardubickém kraji - výhody Železnice v Pardubickém kraji - výhody Z větší části nově rekonstruovaná V kontextu t ČR nadprůměrně ů ě ě rychlé úseky (také ve srovnání se silniční dopravou) Koridor hustě obsloužený dálkovou dopravu,

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 2. Cyklista jede z osady do města. První polovinu cesty vedoucí přes kopec jel

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR Peter Köhler, generální ředitel LEO Express pro region střední a východní Evropy peter.koehler@le.cz

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY I. Úvod II. Plán zimní údržby 2010/2011 Obsah a členění: 1. odpovědnost za zimní údrţbu MK 2. pořadí, technologie údrţby, doba zajištění sjízdnosti 3. seznam MK dle pořadí

Více

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Železniční nákladní doprava v 21. století Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Změny vnějšího prostředí Změna historického poslání železnice v dávné minulosti především přeprava soli

Více

PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD

PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD PROGRAM PRO MHD = PROGRAM PRO BRNO OPTIMALIZACE FINANČNĚ-PROVOZNÍ NÁROČNOSTI SYSTÉMU MHD ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE MHD AKTUALIZACE PRO SDP ČR - DPS BRNO, ŘÍJEN 2013 SOUVISLOSTI EFEKTIVITY MHD SOUVISLOSTI

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí Jakub Kutílek krutas57 @ gmail.com youtube.com/krutas57 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Proč zrovna vlak? v Praze je přes 100 km tratí

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka ŠKOLA STROJVEDOUCÍ září / říjen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výnos č.1 k předpisu SŢDC D1 Výnos číslo 1 Uvedené změny v návěstění musí být v kolejišti provedeny k 13.12.2014

Více

Křenovická spojka Severní varianta

Křenovická spojka Severní varianta Křenovická spojka Severní varianta Technická studie severní varianty Křenovické spojky propojení tratí 300 a 340 Ing. Jiří Kalčík, Projektové středisko, Nádražní 404, 330 03 Chrást u Plzně, IČ: 45394644

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA České Budějovice 8. 10. 4. 2014 Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Josef Hendrych OŘ Plzeň V obvodu Oblastního ředitelství Plzeň se nachází

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od 14. 12. 2014 Trať 017 Česká Třebová Dzbel - nová objednávka vlaků Dzbel Moravská Třebová v rozsahu 4 páry denně v pracovní dny a 2 páry denně

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU

ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU ZÁSADY REKONSTRUKCÍ NA REGIONÁLNÍCH TRATÍCH VE VLASTNICTVÍ STÁTU Ing. Radovan KOVAŘÍK, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 - Karlín Z důvodů stanovení

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Příklady řešených nehodových lokalit Pavel Skládaný

Příklady řešených nehodových lokalit Pavel Skládaný Příklady řešených nehodových lokalit Pavel Skládaný Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant agreement: MOVE/SUB/2010/D3/3001/SI2.560087/PILOT4SAFETY

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš

Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš Smyslem zpracování této malé studie je prověření možností aplikace intervalového jízdního řádu na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany /

Více

Analýza dopravní obslužnosti

Analýza dopravní obslužnosti Analýza dopravní obslužnosti Část C1 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017 Stručný přehled - Na trati mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou bude spuštěn nový provozní koncept zahrnující vlaky Nezamyslice Kouty nad Desnou v hodinovém intervalu

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6.1. Stávající stav Úsek komunikace ilustruje následující letecký snímek (zdroj: mapy.cz) se zakreslením příčných profilů s označením 6.1. až

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

1/2. Výlukový jízdní řád. Sp Sp v

1/2. Výlukový jízdní řád. Sp Sp v 1/2 platný od 17.I.16, 8:08 hod. do.i.16, :55 hod. 290 Olomouc - Uničov (- Šumperk) SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3623 1 3625 3627 3 Olomouc hl.n. 270,275,301,310 4 34 5 02 5 19 6 17 6 33 6 41

Více

2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY. Rozdělení linek VHD. Ondřej Kališ. http://skpsd.wz.cz

2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY. Rozdělení linek VHD. Ondřej Kališ. http://skpsd.wz.cz 2. PREZENTACE ZE ZÁKLADŮ TEORIE HROMADNÉ DOPRAVY Rozdělení linek VHD Ondřej Kališ http://skpsd.wz.cz DRUHY LINEK VZHLEDEM CENTRU OBLASTI RADIÁLNÍ od slova radius = poloměr RADIÁLNÍ - je vedena do centra

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí Ing. Jiří Pohl / Brno / Konference vize 2030 Řešení mobility vysokorychlostní železnicí Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Brno

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030

Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Klíčová oblast 5: DOPRAVA, INFRASTRUKTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti Doprava a infrastruktura v Mostku v roce 2030 Mostek je dobře dopravně dostupný,

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

a Weinviertelu - Analýza nabídky a použivaní, Harald Buschbacher

a Weinviertelu - Analýza nabídky a použivaní, Harald Buschbacher Vídeňská technická univerzitá Diplomová práce Železniční osobní doprava na venkově Jižní Moravy a Weinviertelu - Analýza nabídky a použivaní, možnosti zvyšení atraktivnosti Harald Buschbacher (Česká zkrácená

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

ŠVÝCARSKÝ A DÁNSKÝ MODEL INFRASTRUKTURY V PODMÍNKÁCH ČR. Ing. arch. TOMÁŠ CACH. samostatný dopravní urbanista

ŠVÝCARSKÝ A DÁNSKÝ MODEL INFRASTRUKTURY V PODMÍNKÁCH ČR. Ing. arch. TOMÁŠ CACH. samostatný dopravní urbanista Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu ~ http://cyklo.praha-mesto.cz říjen 2010 ŠVÝCARSKÝ A DÁNSKÝ MODEL INFRASTRUKTURY V PODMÍNKÁCH ČR Ing. arch. TOMÁŠ CACH samostatný dopravní urbanista

Více

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí 5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí V této, nejdelší ze všech kapitol, jsou souhrněé všechny informace, týkající se zvlášť jednotlivých svazků tratí: Výchozí předpoklady

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 49 Pozemní a potrubní doprava 49.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.11

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou Semestrální práce Umístění trati Součást tratě 210 Praha-Vršovice Vrané nad Vltavou Čerčany/Dobříš V žst. Praha-Vršovice napojeno na

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

Výluky na období Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Typ: Datum konání: Trať: Stanice: - 1 - Výluky na období 20.08.2012-02.09.2012 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Blatno u Jesenice Datum konání: 13.08.2012 07:40 hod. - 20.08.2012 16:00 hod. Trať: 160

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Dodatkové tabulky Číslo El Počet Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu. E2a Tabulka vyznačuje

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí.

Území IDP je od dubna 2012 rozděleno do 29 tarifních zón - zóna 001 Plzeň a 28 vnějších zón ( ), které zahrnují 212 obcí. 3. VEŘEJNÁ DOPRAVA Základní charakteristiky veřejné dopravy Dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí je zajišťována Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Systém byl spuštěn roku 2002 v oblasti asi do

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Dopravní značky 2. část

Dopravní značky 2. část Dopravní značky 2. část Značky upravující přednost (1) Značky upravující přednost jsou Tato skupina dopravních značek byla zavedena v souladu s Úmluvou o silničních značkách a signálech (Vídeň, 1968) a

Více

Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy ČVUT V PRAZE Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů K612 Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Vypracovali: Filip Štajner 3

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více