PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE

2 1 Obsah Základní údaje 2 Historie a současnost 3/4 Struktura obchodního úseku 5 Nabízené služby 6 Železniční přeprava 7/8 Přeprava nadrozměrných zásilek 9 Námořní přeprava 10 Říční přeprava 11 Silniční přeprava 12 Dceřiná společnost 13 Contents Basic Data 2 History and Present Time 3/4 Structure of the Commercial Department 5 Offered Services 6 Railway Transportation 7/8 Oversized Consignments Transportation 9 Sea Transportation 10 River Transportation 11 Road Transportation 12 Subsidiary 13

3 INTERNATIONAL FORWARDERS 2 Základní údaje / Basic Data Obchodní jméno / Business name NH - TRANS, SE Sídlo / Registered office Poděbradova 28, Ostrava 1, Česká republika Datum vzniku / Date of establishment / Internet / Internet Představenstvo / Board of Directors Předseda představenstva / Chairman Místopředseda představenstva / Vice-Chairman Člen představenstva / Member Dozorčí rada / Supervisory Board Předseda dozorčí rady / Chairman Místopředseda dozorčí rady / Vice-Chairman Člen dozorčí rady / Member Management / Management Generální ředitel / Executive Director Obchodní ředitel / Commercial Director Finanční ředitel / Financial Director Ředitel pro strategii a rozvoj / Strategy and Development Director Věslav Heczko Ing. Anna Molnárová Ing. Aleš Němčík, MBA Ing. Oldřich Struminský Ing. Zdeněk Trojek Vlasta Šulová Věslav Heczko Ing. Aleš Němčík, MBA Ing. Anna Molnárová Ing. Martina Rašťáková Členství v organizacích / Membership in Organisations NH - TRANS, SE je - přidruženým členem Mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA - členem Svazu spedice a logistiky České republiky - členem Svazu dopravy České republiky NH - TRANS, SE is - associated member of an International Federation of Freight Forwarders Associations FIATA - member of the Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic - member of the Transport Union of the Czech Republic Certifikát jakosti Kvalita služeb poskytovaných obchodním partnerům je garantována certifikátem systému řízení jakosti (QMS) dle mezinárodních standardů kvality ISO 9001:2000. Společnost získala certifikát kvality v roce 1997 a od té doby jej v rámci recertifikačních auditů úspěšně obhajuje. Quality Certification The quality of services provided to the business partners is guaranteed by the Quality Management System (QMS) certificate. The certification according to the international quality standards ISO 9001:2000 was gained in 1997 and since then the company successfully defends it in recertification audits.

4 3 Historie a současnost Společnost NH - TRANS, SE byla založena v roce Za dobu své existence přepravila přes 130 miliónů tun zboží a v oblasti zasílatelství se řadí k nejvýznamnějším tuzemským a zahraničním společnostem v Evropě. Společnost nabízí přepravu zboží všeho druhu do celého světa s využitím železniční, námořní, říční a silniční dopravy. Úspěch společnosti je založen především na dlouholetých zkušenostech v přepravě vstupních surovin a výrobků pro hutní podniky v oblasti Ostravska. Největší objem přepravovaného zboží tvoří přeprava železné rudy a hutních materiálů po železnici, včetně komplexního servisu v polských, německých, slovinských a chorvatských přístavech, překládkových terminálech širokorozchodných tratí, tratí normálního rozchodu a logistických centrech. Významný okruh zákazníků tvoří rovněž podniky z oblasti chemického, strojírenského a automobilového průmyslu. Přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek po železnici jsou zajišťovány pomocí speciálního hlubinového vozu, který je součástí soukromého vozového parku společnosti. V současnosti se společnost snaží nabízet obchodním partnerům a potenciálním zákazníkům celý balík přepravních služeb s komplexním logistickým řešením šitým na míru, které jim umožní soustředit se na hlavní obor své činnosti, optimalizovat náklady a zapomenout na problémy spojené s přepravou. Komplexnost poskytovaných služeb je garantována úzkou spoluprací s dceřinou společností Ostravská dopravní společnost, a.s. (ODOS), která vlastní vnitrostátní a mezinárodní licenci k provozování drážní dopravy a disponuje vlastním lokomotivním parkem. Společnost NH - TRANS, SE disponuje vlastním železničním vozovým parkem, a proto ve spolupráci s dceřinou společností ODOS může nabídnout i služby soukromého železničního dopravce na vybrané projekty ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě.

5 INTERNATIONAL FORWARDERS 4 History and Present Time NH - TRANS, SE was founded in During its operation, the company has transported over 130 million tons of goods, which makes it one of the most significant domestic as well as European companies. The company offers transportation of all kinds of goods into the whole world by means of rail, see, river and road transportation. Success of the company is based mainly on its longstanding experience in the transportation of raw materials and products for industrial factories in the Ostrava region. The biggest volumes of transported goods comprise of the iron ore and metallurgical materials transported by rail, including complex services provided in the Polish, German, Slovenian and Croatian ports, in reloading terminals of broad-gauged tracks and standard-gauged tracks, as well as in logistic centres. Our business partners however also operate in the chemical, engineering and automobile industry. The transportation of heavy and oversized consignments by rail is done by means of the special low-loader wagon from the wagon fleet of the company. In the present time the company offers a complex package of services in transportation together with logistic solutions made to measure to its business partners and potential clients. This enables them to fully concentrate on their core business activities, to optimize their costs without having to deal with problems related to transportation. The complexity of rendered services is ensured by the co-operation with its subsidiary Ostravská dopravní společnost, a.s. (ODOS), which is licensed to carry out rail transportation in the Czech Republic as well as abroad and has a private locomotive fleet at its disposal. NH - TRANS, SE has its private wagon fleet and in co-operation with ODOS can provide services as the private train operator in specific projects in domestic and international transportation.

6 5 Struktura obchodního úseku OBCHODNÍ ŘEDITEL ASISTENTKA OBCHODNÍHO ŘEDITELE ZÁSTUPCE OBCHODNÍHO ŘEDITELE OCELOVÉ PRODUKTY, PŘÍSTAVY, MOŘE CHEMIE, VAGÓNY STRATEGICKÉ SUROVINY OSTATNÍ ŽELEZO MIMOŘÁDNÉ ZÁSILKY Structure of the Commercial Department COMMERCIAL DIRECTOR ASSISTANT COMMERCIAL DIRECTOR DEPUTY COMMERCIAL DIRECTOR SEA, PORTS AND STEEL CHEMICALS, WAGONS STRATEGIC MATERIALS OTHER IRON EXTRAORDINARY CARGO

7 INTERNATIONAL FORWARDERS 6 Nabízené služby Komplexní spediční a logistické služby do celého světa železniční přeprava námořní přeprava kombinovaná přeprava překládka zboží v evropských přístavech silniční přeprava říční přeprava přeprava těžkých a nadrozměrných zásilek překládka zboží z vozů širokého rozchodu na vozy normálního rozchodu a obráceně Pronájem železničních vozů a lokomotiv Kvalifikované poradenství v oblasti přeprav a zasílatelství Offered Services Complex forwarding and logistic services into the whole world rail transportation sea transportation combined transportation reloading of goods in the European ports road transportation river transportation transportation of heavy and oversized consignments reloading of goods from broad-gauged to standard-gauged wagons and vice versa Renting of wagons and locomotives Qualified consultancy services in the transportation and forwarding Průměrný podíl komodit na celkovém přepraveném množství ruda, struska 40% železo a hutní materiál 31% paliva, uhlí, koks, smola 8% dolomit, vápno, vápenec, písek 8% organ. a anorg. chemické výrobky 7% ostatní 6% Average commodity shares on total transported volumes ore, slag 40% iron and raw materials 31% fuels, coal, coke, pitch 8% dolomite, lime, lime stone, sand 8% organic and inorganic chemicals 7% others 6%

8 7 Železniční přeprava mezinárodní a vnitrostátní Klíčovým předmětem podnikání firmy je zasilatelská činnost v oblasti železniční přepravy. Zajišťujeme přepravy zásilek v jednotlivých vozech, v ucelených i systémových vlacích. kompletní zasilatelský servis poradenská činnost související s železniční přepravou tvorba ucelených vlaků přepravy z/do námořních a říčních přístavů překládka zboží z vozů širokého rozchodu na vozy normálního rozchodu a obráceně v pohraničních přechodových stanicích Čierná nad Tisou, Maťovce, Malaszewicze, Medyka sledování zásilek po trase, informace o pohybu zásilek pronájmy železničních vozů a lokomotiv celní odbavení zásilek a ručení celního dluhu při dovozu zboží ze zemí mimo EU vážení, neutralizace a avizace zásilek pojištění zásilek a vyřízení případné reklamace na vyžádání kontrola kvality přepravovaného zboží autorizovanými inspektory Společnost vlastní více než 500 železničních vozů řad Eas, Eas-z, Fals, Fals-z, Res-z, Regs-z, Sgs-z, Sgss-z, Uaai, Zas a na základě smluvních podmínek má přístup k více než dalším železničním vozům. Přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek po železnici jsou zajišťovány pomocí vlastního speciálního hlubinového vozu. Obstaráváme pravidelné celovlakové zásilky se zkrácenou dobou dodání do přístavů Koper, Gdaňsk, Gdynia, Szczecin a Świnoujście. Nabízíme optimalizované kombinace přeprav po železnici a po vodě, cenově nebo logisticky nejvýhodnější pro zákazníka. Společnost NH - TRANS, SE provozuje společně s firmou ČD Cargo, a.s. systémový vlak EAST TRAIN, který jezdí v trase Bohumín Mosty u Jablunkova Fiĺakovo Bihárkeresztes Episcopia Hihot s návazností do dalších stanic v Rumunsku. Systémový vlak EAST TRAIN představuje kvalitní spojení s možností doplňování zásilek v nácestných stanicích. Největším přínosem jsou výhodnější cenové podmínky a zkrácení doby přepravy.

9 INTERNATIONAL FORWARDERS 8 International and Domestic Railway Transportation The key subject of company s business is forwarding in the railway transportation area. We ensure the transportation of consignments in particular wagons, block trains, as well as in system train loads. complex forwarding services consultancy services related to railway transportation block trains settings transportation from/to sea and river ports reloading of goods from broad gauged wagons to standard gauged wagons and vice versa at the frontier railway stations in Čierná nad Tisou, Maťovce, Malaszewicze, Medyka monitoring of consignments, information on location of consignments renting of wagons and locomotives customs clearance of consignments and customs debt warranty on goods imported from third countries outside EU weighting, neutralisation and notification of consignments insurance of consignments and claims settlement quality checking of transported goods by authorised inspectors if required NH - TRANS, SE owns more than 500 railway wagons of series Eas, Eas-z, Fals, Fals-z, Res-z, Regs-z, Sgs-z, Sgss-z, Uaai, Zas and on the basis of contractual terms, NH - TRANS, SE has also an access to more than 1500 other wagons. Railway transportations of heavy and oversized consignments are provided by own low-loader wagon. We provide regular full-train consignments with shortened delivery time to the ports: Koper, Danzig, Gdynia, Szczecin and Świnoujście. We offer optimised combination of railway and river/sea transportations, most advantageous in terms of price or logistics. NH - TRANS, SE together with ČD Cargo, a.s. carries on a system train EAST TRAIN, which goes Bohumín Mosty u Jablunkova - Fiĺakovo Bihárkeresztes Episcopia Hihot with continuity to further stations in Romania. EAST TRAIN represents quality connection with the possibility of consignment supplementing in the staging stations. The biggest benefits are more advantageous price conditions and shortening of the transportation time.

10 9 Přeprava nadrozměrných zásilek Firma NH - TRANS, SE má dlouholeté zkušenosti se zajišťováním přeprav pro významné hutní a strojírenské podniky doma i v zahraničí. Zpracováváme komplexní dopravní projekty včetně projednání všech potřebných přepravních povolení a souhlasů. komplexní zasilatelská a poradenská činnost související s přepravou těžkých a nadrozměrných zásilek železniční přeprava těžkých a nadrozměrných zásilek zajištění přepravy využitím vlastního hlubinového vozu řady Uaai (Hx) nebo jeho pronájem asistence při nakládce zásilky zajištění překládky v říčních a námořních přístavech sledování zásilek po trase kontrola kvality přepravovaného zboží autorizovanými inspektory pojištění zásilek Volba cenově a logisticky optimálního dopravního prostředku, resp. dopravního řetězce s cílem minimalizace nákladů. Hlubinový vůz Uaai základní technické parametry šestnáctinápravový železniční hlubinový vůz řady Uaai (Hx) umožňuje přepravit nadrozměrné zásilky o max. hmotnosti kg přestavba hlubinového vozu na oplenovou jednotku umožňuje přepravit těžké a nadrozměrné zásilky o max. hmotnosti kg běžně přepravované náklady: zalomené hřídele, kotlová tělesa, ocelové ingoty, mostní ocelové konstrukce, stojany válcovacích stolic, kokily, strojní zařízení apod. Oversized Consignments Transportation NH - TRANS, SE has long-time experience with ensuring of transportations for significant metallurgical and engineering companies both in the Czech Republic and abroad. We process complex shipping projects including the arrangement of all needed permissions and agreements. complex forwarding and consultancy services related to transportation of heavy and oversized consignments railway transportation of heavy and oversized consignments providing of transportation by the own low-loader wagon, series Uaai (Hx) or its renting assistance in loading of consignment providing of the reloading in river/sea ports monitoring of consignments transported quality control of transported goods by authorised inspectors insurance of consignments The choice of the means of transport, optimum in terms of price and logistics the choice of transport methods with the aim of minimisation of expenses. Low-loader wagon Uaai basic technical parameters sixteen-axle low-loader wagon series Uaai (Hx) enables to transport oversized consignments up to kg rebuilding of low-loader wagon to wagon with radial bolster enables to transport heavy and oversized consignments up to kg consignments transported: cranks, boilers, steel ingots, bridge steel structures, rolling mills, moulds, engineering devices, etc.

11 INTERNATIONAL FORWARDERS 10 Námořní přeprava Firma NH - TRANS, SE zajišťuje námořní přepravy na bázi přímé spolupráce s přístavy. námořní přeprava zboží do všech světových přístavů překládka zboží v evropských přístavech zasilatelská a poradenská činnost související s námořní přepravou kontejnerová přeprava kompletní spediční činnosti v polských a německých přístavech a přístavech Středozemního moře Koper, Rijeka, Porto Nogaro sledování zásilek během přepravy kontrola kvality přepravovaného zboží autorizovanými inspektory pojištění zásilek Optimalizace celého námořního logistického řetězce z hlediska ceny a doby dodání. Sea Transportation NH - TRANS, SE provides sea transportation on the basis of direct cooperation with the ports. sea transportation of goods into all world ports reloading of goods in the European ports forwarding and consultancy services related with sea transportation overseas container transportation complex forwarding services in Polish and German ports as well as in the Mediterranean ports - Koper, Rijeka, Porto Nogaro monitoring of consignments during the transport quality controls of transported goods by authorised inspectors insurance of consignments Optimising of the whole nautical logistic methods in terms of price and delivery time.

12 11 Říční přeprava Říční přeprava po splavných řekách a kanálech v rámci Evropy patří k základním pilířům zvláště pro nadrozměrné nebo těžké zásilky. Často je tento druh dopravy dokonce jedinou možností a rozhoduje tak o přepravitelnosti výrobku a tedy i o realizaci jeho prodeje. zasilatelská a poradenská činnost související s říční přepravou říční přeprava zboží z/do evropských přístavů překládka zboží v říčních přístavech, včetně překládky těžkých a nadrozměrných zásilek ze speciálních železničních vozů, resp. silničních vozidel, na loď překládka mezi říční a námořní lodí ve všech přístavech sledování zásilek v průběhu přepravy kontrola kvality přepravovaného zboží autorizovanými inspektory pojištění zásilek Zajištění přepravy říčními loděmi do všech přístavů na Dunaji až do Černého moře. River Transportation River Transportation on navigable rivers and waterways within Europe belongs to the basic pillars, especially for oversized and heavy consignments. Often, this type of transportation is the only possibility and therefore determines whether the goods will be transported or not and thus determines the realization of the selling. forwarding and consultancy services related to the river transportation river transportation of goods from/to European ports reloading of goods in the river ports, including the reloading of heavy and oversized consignments from special railway wagons, as well as from road vehicles to the ship reloading from river vessel to sea vessel in all ports monitoring of consignments during the transportation quality controls of the transported goods by authorised inspectors insurance of consignments Ensuring of river ship transportation to all ports on the Danube River down to the Black Sea.

13 INTERNATIONAL FORWARDERS 12 Silniční přeprava Zajišťujeme mezinárodní i tuzemské přepravy zásilek prostřednictvím rozvinuté sítě partnerů. mezinárodní silniční přeprava zásilek v rámci celé Evropy celovozové zásilky, sběrná služba přeprava nebezpečného zboží v režimu ADR zasilatelská a poradenská činnost související se silniční přepravou aktuální informace o pohybu zásilek kontrola kvality přepravovaného zboží autorizovanými inspektory pojištění zásilek celní odbavení zásilek Road Transportation We ensure international and domestic transportations of consignments via developed network of business partners. international road transportation of consignments in the whole Europe carload freight, collecting services transportation of dangerous goods in the ADR system forwarding and consultancy services related with road transportation information on location of consignments during transportation quality controls of transported goods by authorised inspectors insurance of consignments customs clearance of consignments

14 13 Dceřiná společnost Ostravská dopravní společnost, a.s. (ODOS) 80% dceřiná společnost NH - TRANS, SE soukromý železniční dopravce vnitrostátní a mezinárodní licence na provozování drážní dopravy ODOS nabízí: vnitrostátní a mezinárodní železniční přepravu zboží se zaměřením na střední Evropu - Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo pronájem lokomotiv pronájem strojvedoucích pro pilotáž obsluhu vleček Soukromý park lokomotiv: dieselové lokomotivy typu 701, 710, 730, 742, 750, 771 elektrické lokomotivy typu 182, 140 Subsidiary Ostravská dopravní společnost, a.s. (ODOS) 80% subsidiary of NH - TRANS, SE private rail operator licensed to carry out rail transportation in the Czech Republic and abroad ODOS offers: national and international rail transportation of goods mainly in the Middle Europe Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary, Germany renting of locomotives renting of engine drivers for piloting operation of sidings Private locomotive fleet of the following series: diesel locomotives series 701,710,730,742,750, 771 electric locomotives series 182, 140

15 INTERNATIONAL FORWARDERS 14

16 Kontaktní údaje / Contact Details NH - TRANS, SE Sídlo / Registered office: Poděbradova 28, Ostrava 1, Česká republika/czech Republic tel: fax: Obchodní úsek NH - TRANS, SE / Commercial Department of NH - TRANS, SE: strategické suroviny / strategic materials ocelové produkty / steel products železo / iron products chemie / chemicals mimořádné zásilky / extraordinary cargo přístavy/moře / ports/sea vagóny / wagons OSTRAVSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, a.s. Sídlo / Registered office: U Tiskárny 9/616, Ostrava 1, Česká republika/czech Republic tel: fax:

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více