SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ"

Transkript

1 SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, Praha 5 zapsána: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka zastoupena: p. Faouzi Mrabeti, jednatel ve věcech smluvních: JUDr. Petra Adámková, výkonná ředitelka tel: IČO: DIČ: CZ e mail: webová stránka: bankovní spojení: /0100, Komerční Banka Praha 5 Cestovní kancelář / cestovní agentura: se sídlem zapsána zastoupena korespondenční adresa Telefon: IČO DIČ www: (dále jen zastoupený ) a (dále jen prodejce ), 1

2 1. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této smlouvy je prodej zájezdů prodejcem, jménem cestovní kanceláře you travel s.r.o., na účet you travel s.r.o. a dle nabídky you travel s.r.o.. Prodej probíhá na základě podmínek stanovených touto smlouvou. 2. POVINNOSTI ZASTOUPENÉHO - dodat prodejci katalogy, cestovní smlouvy, zvláštní nabídky a jiné podklady k prodeji, - seznámit prodejce se všemi nezbytnými informacemi a podmínkami k úspěšnému prodeji a realizaci zájezdů, - realizovat zájezdy, - informovat prodejce o případných změnách v zájezdech, ceně, Smluvních podmínkách, - poskytnout prodejci provizi za prodané zájezdy, - vyřizovat v zákonné lhůtě případné reklamace, - zastoupený je odpovědný za vady vzniklé v důsledku nekvalitně poskytovaných služeb. 3. POVINNOSTI PRODEJCE - postupovat při prodeji zájezdů v souladu s touto smlouvou a řídit se pokyny zastoupeného, - nabízet a prodávat zájezdy zastoupeného, a to za ceny stanovené zastoupeným, - seznámit zákazníky se Smluvními podmínkami zprostředkovatele, - neodkladně informovat zákazníka o případných změnách zastoupeného. - řádně vyplnit veškeré dokumenty, zejména Cestovní smlouvu, a prověřovat správnost údajů klientem uváděných. Touto kontrolou bere na sebe prodejce odpovědnost za případné nesrovnalosti spojené s nedostatečným nebo nesprávným vyplněním formulářů. - provádět vyúčtování prodaných zájezdů, - předat klientovi obratem všechny písemnosti zaslané zprostředkovatelem týkající se daného zájezdu, - prodejce odpovídá za vady a škody vzniklé nesprávným informováním zákazníka o podmínkách programu zájezdu, průběhu zájezdu a o službách obsažených v ceně zájezdu, a také při porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy. 4. POSTUP PŘI PRODEJI - cestovní kancelář you travel s.r.o., využívá on-line rezervační systém RezaPortal (cesky.rezaportal.com), - prodejce se prostřednictvím RezaPortalu, telefonicky či em informuje na aktuální obsazenost požadovaného zájezdu a v případě, že je daný zájezd volný, bude provedena rezervace na daný zájezd s přidělením rezervačního čísla, - prodejce zašle do termínu rezervace řádně vyplněnou Cestovní smlouvu. Cestovní smlouvu podepíše spolu se zákazníkem odpovědný pracovník prodejce, - neobdrží li zastoupený Cestovní smlouvu od prodejce do sjednaného termínu, je zastoupený oprávněn rezervovaný zájezd zrušit a uvolnit pro jiného zákazníka, -na základě Cestovní smlouvy zašle zastoupený obratem potvrzení objednávky / fakturu a rozpis platby na úhradu zájezdu, -prodejce je povinen informovat zákazníka o způsobu platby, Cestovní smlouvy zasílá prodejce na ovou adresu: 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY Při sepsání Cestovní smlouvy vybere prodejce od zákazníka 50% zálohu s tím, že doplatek zbývajících 50% z celkové ceny zájezdu je splatný 1 měsíc před nastoupením na zájezd. V případě, že si zájezd kupuje zákazník v době kratší než 1 měsíc před zahájením zájezdu, uhradí prodejci 100% cenu zájezdu při podpisu Cestovní smlouvy. Poté vystaví zastoupený prodejci fakturu, ve které bude prodejci ihned odečtena provize, a zbývající část zašle prodejce do stanoveného data splatnosti faktury na účet zastoupeného. Za veškeré komplikace vzniklé zákazníkům a zastoupenému zdržením platby prodejcem, odpovídá prodejce, který se zavazuje k náhradě tímto vzniklých ztrát. V případě prodlení se zaplacením zálohy či doplatku činí úrok z prodlení 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Dokladem o úhradě je kopie ústřižku složenky, kopie bankovní složenky při platbě v hotovosti nebo kopie výpisu z účtu zákazníka nebo prodejce. Dokladem o úhradě není příkaz k úhradě peněžnímu ústavu zákazníka nebo prodejce. Prodejce bere na vědomí, že v případě nezaslání platby uhrazené účastníkem zájezdu ve prospěch zastoupeného ve stanovené době je zastoupený oprávněn vyloučit účastníka zájezdu bez náhrady. 2

3 6. REKLAMACE Smluvní podmínky zastoupeného jsou uvedeny v zadní části katalogu, na webových stránkách a jsou také součástí této smlouvy. Všechny reklamace, kdy nedojde k nápravě v místě vzniku a zákazníkem, se řeší u zastoupeného. Zákazník je povinen zaslat písemnou stížnost přímo na adresu zastoupeného. 7. STORNO Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem podpisu Cestovní smlouvy prodejcem / zákazníkem. Storno podmínky viz Smluvní podmínky zastoupeného. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je uzavřena na dobu neurčitou. Provádět změny a dodatky k této smlouvě je možno pouze písemnou formou na základě číslovaných dodatků. Prodejce se zavazuje dodat zastoupenému kopii Koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře nebo Živnostenského listu k provozování cestovní agentury ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. V případě nesplnění tohoto závazku může být tato smlouva zastoupeným s okamžitou platností ukončena. Obě strany berou na vědomí, že i po ukončení platnosti smlouvy jsou povinny vzájemně splnit závazky, které vznikly za doby jejího trvání, jakož i případné nároky z odpovědnosti za způsobenou škodu. Smlouvu je možné vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení jejího písemného vyhotovení druhé straně. Vypořádání právních a finančních vztahů je ve všech případech nutné provést do jednoho měsíce po skončení platnosti této smlouvy. Veškeré sporné otázky se zavazují smluvní strany řešit přednostně jednáním. Nebude-li případ takto vyřešen, bude spor postoupen příslušnému soudu. Smluvní strany se zavazují bezodkladně informovat smluvního partnera o všech změnách v údajích, které se zapisují do obchodního případně živnostenského rejstříku. Obě smluvní strany se zavazují uchovávat tajemství, které získají během plnění této smlouvy, a to i po ukončení obchodních vztahů. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Prodejce stvrzuje podpisem této smlouvy převzetí dále uvedených příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: Příloha č. 1 - Provize Příloha č. 2 - Koncesní listina na provozování cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Příloha č. 3 - Smluvní podmínky zastoupeného Příloha č. 4 - Certifikát na pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře Příloha č. 5 - Cestovní smlouva Příloha č. 6 Plná moc V Praze dne: V dne: you travel s.r.o. prodejce 3

4 Příloha č. 1 PROVIZE Za prodaná místa náleží prodejci provize, jejíž výše je stanovena takto: -Za prodaná místa z katalogů zastoupeného dle příslušných ceníků: 10% -Za First minute Last-minute, Super-Last-minute: 8% Provize se neposkytuje z připojištění a případného palivového příplatku. Provize bude přiznána pouze za skutečně prodaná zaplacená a čerpaná místa na zájezdech. Výše provize bude vyčíslena na faktuře s rozpisem plateb, které zasílá zastoupený prodejci elektronickou poštou. Prodejce vystavuje na provizi fakturu daňový doklad / zápočet, který zasílá zastoupenému nejdříve v den uhrazení plné částky zájezdu na účet zastoupeného, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce za všechny objednávky zájezdu, které v daném měsíci realizoval. Na faktuře je nutné uvést číslo Cestovní smlouvy (rezervační číslo), za kterou prodejce zasílá zápočet, a částku ve výši provize včetně DPH. V případě storna zájezdu prodejci provize nenáleží a v případě, že již uhradil fakturu a provizi odečetl, bude vystavena zastoupeným faktura na navrácení provize. V Praze dne: V dne: you travel s.r.o. prodejce 4

5 Příloha č. 6 PLNÁ MOC Na základě a v rozsahu Smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené dne...mezi cestovní kanceláří you travel s.r.o., se sídlem Štefánikova 18/25, Praha 5, IČ: zastoupenou Mohamed Faouzim Mrabetim a cestovní kanceláří/cestovní agenturou... se sídlem:... IČ:...DIČ:...zastoupenou:... Zmocnitel: you travel s.r.o., sídlem: Štefánikova 18/25, Praha 5 z m o c ň u j e zmocněnce: cestovní kanceláří/cestovní agenturou... se sídlem:... IČ:...DIČ:...zastoupenou:... k nabízení a prodeji zájezdů, doplňkových produktů a jednotlivých služeb cestovního ruchu pořádaných zmocnitelem, a to jménem zmocnitele a na účet zmocnitele. Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele nabízet a prodávat zájezdy, doplňkové produkty a jednotlivé služby cestovního ruchu pořádané zmocnitelem, uzavírat v zastoupení závazné objednávky (cestovní smlouvy) zmocnitele, inkasovat od klientů platby za zájezdy zmocnitele a pravdivě informovat o všech okolnostech týkajících se nabízených zájezdů, produktů a služeb cestovního ruchu. Zmocněnec s veškerými právy a povinnostmi uvedenými v této plné moci souhlasí, rozumí jim a plnou moc bez výhrady přijímá. V Praze dne : V dne : Podpis zmocnitele: Podpis zmocněnce: 5

Jednající/ zastoupena kým (jméno/a):... (dále jen Partner ) SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (uzavřená dle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

Jednající/ zastoupena kým (jméno/a):... (dále jen Partner ) SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (uzavřená dle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi: se sídlem Praha 3, Jičínská 1748/5, PSČ 130 00 IČ: 287 91 215, DIČ: 287 91 215 zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 218874 jednající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s.

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s. INFORMACE A POKYNY PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s. Rezervační oddělení Ostrava: A. Macka 122, 701 00 Ostrava tel.: 596 100 190, fax: 221 636 768 e-mail: osrrez@fischer.cz

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více