(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)"

Transkript

1 Certifikace ECM podle Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce IV) prostřednictvím [...certifikátora ECM ] a odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI (pro nákladní vozy/cisternové vozy na základě pokynů o údržbě VPI) (název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) V rámci odborně technického posouzení bylo přihlédnuto k zadání/podkladům směrnice 2008/110/ES Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne o změně směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic ve Společenství a doporučení orgánu ERA (European Railway Agency) pro certifikaci dílen pro údržbu (ERA/REC/ NT). Pro přípravu odborného technického posouzení je dílna povinná, shromáždit podklady (v německém jazyce) podle seznamu uvedeného v části B pro odborné technické posouzení - potřebné podklady a doklady a předat, resp. zaslat je předem (3-4 týdny) před posouzením na místě. Odborné technické posouzení a schválení se provádí pro vyhodnocení kompetence provádění údržby / oprav na nákladních vozech a komponentech v souladu s přiloženým přehledem v podobě tabulek. Při posuzování se kontroluje implementace zadání pokynů o údržbě, resp. její rozvržení. Obsah pokynů o údržbě se v rámci odborného technického posouzení neprověřuje. Odborné technické posouzení a schválení zahrnuje oblasti 1. Organizace Informace (zaměstnanci) Zaměstnanci Zajištění kvality / systém řízení kvality 2. Technické vybavení 3. Měřící a zkušební zařízení 4. Systém údržby / základní technická pravidla 5. Kvalifikace ve spojovací technice 6. Kvalifikace pro nedestruktivní zkoušku 7. Rozsah odborného technického posouzení 8. Provedení odborného technického posouzení 9. Výsledek zkoušky 10. Odchylky, opatření a doporučení 11. Doba trvání Údržba zařízení vyžadujících sledování a kontrolu podle 33 nařízení EBO (nařízení o stavbě a provozu železnic) není předmětem tohoto odborného technického posouzení a schválení. Odborně technicky posouzený a schválený závod pro údržbu podléhá - s ohledem na dodržení kritérií pro údržbu nákladních vozů - kontrole ze strany držitele vozidla, resp. jeho zástupce a dalším požadavkům ze strany držitele vozidla. ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 1 z 14

2 Pro odborné technické posouzení a schválení závodu pro údržbu musí být splněny následující požadavky: 1. Organizace / informace / zaměstnanci Organizace závodu pro údržbu vykonávajícího odborné technické posouzení a schválení (organizační schéma) Vysvětlení účinného systému řízení kvality / předloha certifikátu a příručky QM Jmenování jednatele / vedoucího provozovny / technického vedoucího Jmenování technických dozorů pro příslušné oblasti údržby Jmenování dalších odpovědných osob: osoba odpovědná za nebezpečný náklad a osoba odpovědná za základní pravidla Jmenování odpovědné osoby za konečnou kontrolu / výstup z dílny (převod odpovědnosti za přejímku podle 32 EBO a podepsání dokladu o poskytnutém výkonu) Doklad o absolvování příslušného školení jako mechanik brzd Doklad, že odpovědnost technického dozoru byla písemně přenesena (na základě jmenovacích dokumentů nebo popisů práce) Systém školení pro vzdělávání / kvalifikaci / další vzdělávání / rekvalifikaci v oblastech, pro které byla dílna posouzená a schválená, dokumentace vzdělávacích opatření Pojistná částka min. 5 milionů EUR (odpovědnost za výrobek / zákonná provozní odpovědnost) 2. Technické vybavení Zajištění údržby prostorovým a technickým vybavením, které musí být k dispozici v souvislosti s objektem a podle rozsahu opatření údržby Přehled nejdůležitějších strojně-technických zařízení 3. Měřící a zkušební prostředky, resp. zařízení Měřící a zkušební prostředky, resp. zařízení musí vykazovat požadované metrologické charakteristiky potřebné pro zamýšlené použití a účel (např. přesnost, stabilitu měření a rozsah měření, jakož i rozlišení) Musí být k dispozici systém pro kontrolu zkušebních prostředků Provedení kalibrace akreditovanou zkušebnou a kalibračním místem Pro zákonem stanovenou oblast platí příslušné předpisy ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 2 z 14

3 4. Systém údržby, základní technická pravidla Použití existujících a platných technických základních pravidel: - EBO - použitelné normy EN / DIN / vyhlášky UIC (např. UIC 700) - pokyny o údržbě VPI - uznaná technická pravidla, která jsou obsažena v použitelném systému údržby - základní pravidla pro údržbu, resp. pokyny pro údržbu držitelů vozidel (např. pokyny k revizi cisternových vozů společnosti VTG, odborné technické pokyny společnosti GATX atd.) 5. Kvalifikace ve spojovací technice Pro oblast spojovací techniky (např. svařování) je potřebný doklad o kvalifikaci výrobce. Proto je pro uznání svařovacího podniku potřebná kvalifikace doložená osvědčením o prokázání vhodnosti pro svařování nákladních vozů a jejich komponentů podle DIN EN , vydaným autorizovaným místem. Při svařování zařízení, která vyžadují kontrolu, a cisteren na nebezpečné věci, je třeba dodržovat zvláštní předpisy. Kontrolní dozorčí orgán musí mít odpovídající pravomoc a nezávislou rozhodovací pravomoc nezávislou na technických výrobních omezeních. 6. Kvalifikace pro nedestruktivní testování V oblasti nedestruktivního testování je zásadně potřebný doklad o uznání Odborně Způsobilého Orgánu (OZO). Na uznání provádění nedestruktivního testování podle normy DIN se musí podílet OZO. Pro údržbářská centra se sídlem v Německu poskytuje DIN , která vyžaduje zapojení odborně příslušné stanice, vhodný podklad. VPI předpokládá, že všechny údržbářské stanice sídlící v Německu, které jsou činné v oblasti nedestruktivního testování a požádají o odborně technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI / DB Schenker, mohou předložit také schválení, vystavené odborně způsobilým orgánem podle DIN V zásadě stejné technické požadavky platí i pro údržbářské stanice se sídlem v zahraničí. Přitom je však nutné v oblasti NDT (metoda nedestruktivního testování) na základě místních praxí nebo právních předpisů, uznat jiná schválení. Také je třeba zajistit požadavek školení personálu při NDT v železničním sektoru pouze tam, kde příslušná organizace NDT (v Německu DGZfP) zřídila takovéto odvětví. Ve všech ostatních zemích uzná VPI dlouholeté zkušenosti s NDT nebo vnitropodnikové další vzdělávání v železničním sektoru. Tam, kde nejsou implementovány všechny postupy schválení avšak se má zakázka zákazníka zpracovat podle pokynů VPI musí se pověřit německé odborné způsobilé orgány pro získání schválení podle DIN (stejná úroveň bezpečnosti). Údržbářská stanice musí k tomu předložit doklady. V případě pochybností o tom, zda předložené podklady jsou dostatečné pro zajištění stejné úrovně bezpečnosti, je také třeba pověřit německý odborně příslušný orgán. ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 3 z 14

4 7. Rozsah odborného technického posouzení od (hodící se prosím zaškrtněte) Údržbářská opatření v souladu s normou EN / DIN, ISO 9000, vyhláškami UIC, pokyny VPI o údržbě, základními pravidly o údržbě, resp. pokyny o údržbě držitelů vozidel Přezkoumání podle 32 EBO, odst. 2, 3 a 4 (revize) G 4.0 G 4.2 G 4.8 Mobilní údržba prostřednictvím dílenského vozu Revize brzd Br 0 Br 2 Br 3 Údržba (zpracování) komponentů podle pokynů o údržbě VPI Práce na dvojkolí a ložiskách dvojkolí ve stupních údržby IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechanické obrábění hřídelí dvojkolí podle VPI 04, dodatek 13 prostřednictvím obroušení nebo otáčení V 1 V 2 V 3 V 4 Mechanické brzdové součásti (stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací ventil) na (hodící se prosím zaškrtněte) nákladních vozech standardního a speciálního typu konstrukce (včetně údržby podle potřeby na cisternových vozech bez prací na cisterně a vybavení) cisternových vozech (řady Z) / speciální vozy (řada U) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 4 z 14

5 8. Provedení odborně-technického posouzení nur ECM nur VPI ECM und VPI gemeinsam Poř. č. (445/11) Požadavek Realizace / doklady / opatření Datum posouzení Podnik / úplná adresa Bankovní spojení / DIČ Účastníci posuzování: Pánové: Podnik: [Název podniku / závodu] Pan: Podnik: ECM] [Orgán udělující osvědčení Pan: Podnik: VPI Pan: Podnik: DB Schenker Rail AG Profil podniku (obecná ustanovení o struktuře podniku, jeho založení, počet zaměstnanců, nabízený rozsah údržby, zákazníci, reference atd.) 1. Organizace / Personál 1.1 Organizační schéma podniku (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 5) 1.2 Jednatel / vedoucí provozovny Technický vedoucí Kontaktní osoba Telefon: Fax: ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 5 z 14

6 Odpovědný 1.3 Technický dozor Údržba nákladních vozů Příprava komponentů Dvojkolí / ložisek dvojkolí Mechanická brzda 1.4 Ostatní odpovědné osoby Osoba odpovědná za nebezpečný náklad Osoba odpovědná za dodržování základních pravidel Osoba odpovědná za měřící a zkušební prostředky 1.5 (6) (8c, 9c) (9a) Závěrečná kontrola / výstup z dílny / provozní schválení (závěrečná zkouška vozidla a provozní schválení) (kontrola provedených prací podle údržbářských zakázek) Realizace / doklady / opatření 1.6 Certifikováno ECM? (předložení certifikátu uvedené. resp. akreditované stanice a příp. výsledek zkoušky) Systém řízení kvality Certifikováno podle DIN EN ISO 9001? (certifikát a předložení příručky QM) Jméno manažéra QM a (realizace požadavků normy ISO) jméno osoby pověřené QM (roční přehled řízení) Účinnost systému QM (zkontrolovat při namátkových kontrolách) Certifikováno podle DIN EN ISO 14001? Pokud je certifikát ECM, odpadá kontrola procesu bodů 1.11 až 1.16 a 3 (kontrola měřicích prostředků)! 1.7 Doklad o převodu odpovědností (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 5.1 a 5.3) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 6 z 14

7 1.8 (8d) Doklad o vzdělání (základní vzdělání) brzdový zámečník Doklad o zavedení/školení VPI 07, předložení prokazatelného povolení/označení zámečníka brzd (VPI 07, číslice 2(1)) (proces vzdělávání a odborné přípravy pro zámečníky brzd, praktická zkouška v dílně) Jmenování znalce pro nádoby (VPI 07, dodatek 9, číslice 3.1(2)), včetně dokladu o vzdělání (např. podle TRBS 1203) Realizace / doklady / opatření 1.9 Doklad o pojištění 1.10 příp. je k dispozici schválení EBA a / nebo jiných železničních správ (informativně) 1.11 Řízení kompetence (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 1h a 6) - Plán kvalifikace (matice kompetencí, plán školení) - Plán kvantifikace (regulace zastupování) Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM (2a-c) 1.13 (3a-b) 1.14 (3a-b) Postup pro výběr dodavatelů, přehled nejdůležitějších dodavatelů, včetně hodnocení dodavatelů (používání, skladování, doprava, přijímací zkoušky, vázaný sklad) Postupy pro dodržení národních bezpečnostních předpisů a předpisů pro ochranu zdraví (existující procesy v souladu se směrnicí 89/391/EHS) Informační procesy - Chyby a nedostatky související s bezpečností Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. náhradní díly VPI/materiály, vstupní zkouška, vázaný sklad.) Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. revize cisteren, okolí pracoviště atd.) Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM (10a) a) Postupy pro stanovení činností, souvisejících s bezpečností (nařízení EU 445/2011, dodatek III, část I, číslice 2 a 2.1) b) Doklad(y) o tom, jak zaměstnanci vykonávající úkony, které souvisejí s bezpečností, jsou instruováni o důsledcích porušení bezpečnostních předpisů (vedení dokladů o pravidelných školeních a instruktážích - preventivně) c) Kontrola rizik, procesů a postupů k identifikaci nebezpečí, posouzení rizik, stanovení strategií pro omezení škod, prověření účinnosti, záznamy o každé akci/aktivitě (ERA/REC/ NT) Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. zkouška kvality hotových vozů.) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 7 z 14

8 1.16 (10a) (10b) (10c) (10d) (10e) Procesy dokumentace a) Informace o zařízeních, vybaveních, nástrojích pro činnosti související s bezpečností b) Informace o personálu, nástrojích, náhradních dílech, materiálu při údržbářských pracích c) Informace o kontrolních opatřeních týkajících se schválení provozu d) Dokumentace výsledků kalibrací a kontrol / ověřování e) Dokumentace opatření / rozhodnutí po zjištění odchylek kalibrace a ověřování Realizace / doklady / opatření Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM. 2 Technické vybavení (5) 2.1 (2b, 8d) (7) Údržba nákladních vozů (praktická realizace v rámci inspekce v dílně (např. brzdy, manipulace s komponenty atd.)) a) Kontrola bezpečnosti na pracovišti b) Zvedací zařízení, vázací prostředky atd. c) Dílna (závodní hala a zařízení dílny) d) Měřicí stanoviště pro podvozek, resp. vhodné měřicí prostředky spodek, resp. vhodné měřicí prostředky vozovou skříň, resp. vhodné měřicí prostředky e) Brzda kolej s prohlížecí jámou f) Zkušební přístroj brzd Pdr 3 Pdr 4 Pdr 5 Pdr 6 (nebo zařízení se stejnou funkcí) g) Nabídka mobilní údržby nákladních vozů prostřednictvím dílenských vozů h) Stanoviště dílny / detašovaná pracoviště (informace důležité také pro orgán udělující ECM, protože je třeba zkontrolovat procesy pro detašovaná pracoviště) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 8 z 14

9 Realizace / doklady / opatření 2.2 (2a-b) Příprava komponentů Dvojkolí a ložiska dvojkolí Mechanická brzda (Stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací kohout) 2.3 (8c) (8e) Údržba cisteren, nádrží, nádob a cisternových kontejnerů (kontrola vozidla) (speciální oblasti) Pravidla a postupy pro práce na nevyčištěných / naložených cisternových vozech v dílnách a u mobilního dílenského servisu Možnost čištění vnitřku cisterny a nádrže cisternové vozy na minerální oleje cisternové vozy na chemikálie cisternové vozy na stlačené plyny Revize nádob, nádrží, cisteren a cisternových kontejnerů - Pokyn pro revizi a výstup - Test osvědčení s popisem typu měřeni a stavem vnitřku cisterny? - Pokyn k provedení měření? (kyslíkové měřicí zařízení, přístroj k měření indikátoru hořlavých plynů, trubičky DRÄGER) - Jaké informace jsou k dispozici ohledně provedení měření? (informace o výrobku, bezpečnostní datový list) - Osoba odpovědná za schválení? - Je krizový plán, krizový tým a/nebo záchranná organizace k dispozici? - Krizová cvičení ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 9 z 14

10 3 Měřící a zkušební prostředky / nástroje Realizace / doklady / opatření (4a-e) (5, 10d) (10e) Kontrola zkušebních prostředků (metody, dokumentace, manipulace, skladování, kontrola, označení) Zkušební a kalibrační místo(a) (akreditace podle DIN EN ISO / IEC 17025) Možnost zpětného sledování měření (realizace) Minimální zásoby měřicích a zkušebních prostředků Měřidlo rozchodu Měřidlo pro nárazníky, resp. vhodné měřicí prostředky Měřidlo profilu kola Momentový klíč další měřicí prostředky podle potřeby Měřicí prostředky pro zjištění průměru styčné kružnice Číselníkový úchylkoměr (výstředné otáčení dvojkolí) pro (potřebné pro dílny bez dílny pro dvojkolí v rámci G 4.8) Vhodné měřicí prostředky pro měření podvozku/spodku (nevhodná jsou pásma, resp. článková měrka/skládací metr) Měřítka pro měření vzdálenosti středů čepů na nosných pružinách, resp. vhodné měřicí prostředky (rev.) Kolejová váha Vhodná měřítka pro kontrolu pouzder a čepů (válečkové kalibry, třmenový kalibr) Zkušební stroj na pružiny Opotřebení talíře nárazníku Je-li certifikace ECM, není pak nutná další zkouška postupu (kontrola pouze praktické realizace)! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM. Měřidlo zarážek Výměna stojanů nosných pružin Měřicí tyče pro výměnu držáků nápravy, resp. měřidla pro výměnu koníku pružnice (Weikmannova měřící lišta) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 10 z 14

11 4 Řízení informací Realizace / doklady / opatření (1a) (1a) Informační proces, základní pravidlo (-a) údržby, a) EBO, EN / DIN normy, které musí být k dispozici pro použití VPI-IHLF (VDE-TB 461 & 462), DIN EN (náhrada za UIC 700), AVV (v případě pověření ze strany EVU) b) Proces, jako novelizace a realizace národních a mezinárodně uznávaných norem? (členství ve sdružení, zpravodaj EBA atd.) Je-li certifikováno ECM, není pak nutná další zkouška postupu (kontrola pouze praktické realizace)! V případě kombinovaných auditů se kontrola procesu provádí v souladu s Nařízením ECM VO 445/2011, příloha 3, dílčí funkce IV, cifra 6 a 9 orgánem udělujícím ECM. Kontrola realizace se provádí v souladu s nařízením ECM VO 445/2011, příloha 3, dílčí funkce IV, cifra 6 a 9 orgánem udělujícím ECM. (1a) c) Pokyny o údržbě VPI (číslo zákazníka) (1b) (1a) (1a) (1c, 1d) (1d, 1d) (9a) (10d) (9a, 9b) (10b) d) Kvalita překladu EN 15038) e) Změny, aktualizace, updaty a oběžníky VPI (oznámení, příp. překlad, zapracování a použití) f) Základní pravidla, resp. pokyny pro údržbu držitelů vozidel (uvedení v platnost/pověření prostřednictvím ECM) g) Výskyt systému pro aktualizaci, distribuci a řízení základních pravidel a údržbářsko-technických pokynů držitelů vozidel (prokazatelně) h) průvodní výrobní podklady, jako jsou seznamy pracovního plánu (kdo (kdy) vykonal jakou práci)), pokyny týkající se pracoviště, měrné listy (podvozek), zkušení protokoly (revize brzd), protokoly o přijmu práce a o konečné přejímce vozidla atd. i) Výskyt informačního systému o držiteli vozidla (ECM) o všech poznatcích a opatřeních v rámci pobytu v dílně (zpětný tok provozních zkušeností) j) Postupy pro archivaci, uchovávání výkresů a dokumentů o údržbě (VPI 01, dodatek 9) k) Zachování autorských práv základních pravidel o údržbě a pokynů příslušných držitelů vozidel (pokud zadavatel použije pokyny VPI, musí je také mít, zpětné dotazy zhotovitele v kanceláři VPI, resp. přes webové stránky VPI) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 11 z 14

12 5 Kvalifikace ve spojovací technice Realizace / doklady / opatření (8a) Potvrzení svařovny o svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle normy DIN EN a DIN uznaným orgánem pro třídy součástí CL1 CL2 CL3 CL4 příp. souhlas ke svařování cisteren podle RID národním úřadem à základem je certifikace svařování podle DIN EN ISO 3834 (předtím EN 729) a HP0 (v Německu) uznaným orgánem (TÜV/Stanice technické kontroly, DE- KRA, SLV atd.) (německým dílnám se tento souhlas udělí prostřednictvím EBA ve spojení s GGVSEB 15 odst. 1) 6 Kvalifikace pro nedestruktivní testování Realizace / doklady / opatření (8b) Doklad o uznání odborně způsobilého orgánu (OZO) v souladu s normou DIN (pro NDT součástí souvisejících s bezpečností) pro zkušební postupy: VT UT MT PT ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 12 z 14

13 9. Výsledek zkoušky Na základě odborného technického posouzení závod údržby odborně technicky schválí (název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla včetně stanovišť dílny / detašovaných pracovišť) pro (hodící se prosím zaškrtněte) Revize (prohlídky) zkratka dílny: XXX G 4.0 G 4.2 G 4.8 Údržbu podle EN / DIN, pokyny o údržbě VPI atd. Mobilní údržbu prostřednictvím dílenského vozu Revizi brzd Br 0 Br 2 Br 3 Údržbu (zpracování) komponentů podle pokynů o údržbě VPI Práce na dvojkolí a ložiskách dvojkolí v stupních údržby IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechanické obrábění hřídele dvojkolí podle VPI 04, dodatek 13 prostřednictvím obroušení nebo otáčení V 1 V 2 V 3 V 4 Mechanické brzdové součásti (stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací kohout) na (hodící se prosím zaškrtněte) nákladních vozech standardního a speciálního typu konstrukce (včetně údržby podle potřeby na cisternových vozech bez práce na cisterně a vybavení) Cisternové vozy (řada Z) / speciální vozy (řada U) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 13 z 14

14 10. Odchylky, opatření a doporučení Vyhrazujeme si právo neohlášeně navštívit dílnu během schvalovací lhůty a zkontrolovat realizaci uvedených opatření a doporučení 11. Doba platnosti (první 3 roky s pravidelným prověřováním) do x Změny jmenovaných a zde uvedených osob se musí oznámit.... (místo / datum) (podpis) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 14 z 14

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße 1-3 57439 Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více