(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)"

Transkript

1 Certifikace ECM podle Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce IV) prostřednictvím [...certifikátora ECM ] a odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI (pro nákladní vozy/cisternové vozy na základě pokynů o údržbě VPI) (název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) V rámci odborně technického posouzení bylo přihlédnuto k zadání/podkladům směrnice 2008/110/ES Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne o změně směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic ve Společenství a doporučení orgánu ERA (European Railway Agency) pro certifikaci dílen pro údržbu (ERA/REC/ NT). Pro přípravu odborného technického posouzení je dílna povinná, shromáždit podklady (v německém jazyce) podle seznamu uvedeného v části B pro odborné technické posouzení - potřebné podklady a doklady a předat, resp. zaslat je předem (3-4 týdny) před posouzením na místě. Odborné technické posouzení a schválení se provádí pro vyhodnocení kompetence provádění údržby / oprav na nákladních vozech a komponentech v souladu s přiloženým přehledem v podobě tabulek. Při posuzování se kontroluje implementace zadání pokynů o údržbě, resp. její rozvržení. Obsah pokynů o údržbě se v rámci odborného technického posouzení neprověřuje. Odborné technické posouzení a schválení zahrnuje oblasti 1. Organizace Informace (zaměstnanci) Zaměstnanci Zajištění kvality / systém řízení kvality 2. Technické vybavení 3. Měřící a zkušební zařízení 4. Systém údržby / základní technická pravidla 5. Kvalifikace ve spojovací technice 6. Kvalifikace pro nedestruktivní zkoušku 7. Rozsah odborného technického posouzení 8. Provedení odborného technického posouzení 9. Výsledek zkoušky 10. Odchylky, opatření a doporučení 11. Doba trvání Údržba zařízení vyžadujících sledování a kontrolu podle 33 nařízení EBO (nařízení o stavbě a provozu železnic) není předmětem tohoto odborného technického posouzení a schválení. Odborně technicky posouzený a schválený závod pro údržbu podléhá - s ohledem na dodržení kritérií pro údržbu nákladních vozů - kontrole ze strany držitele vozidla, resp. jeho zástupce a dalším požadavkům ze strany držitele vozidla. ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 1 z 14

2 Pro odborné technické posouzení a schválení závodu pro údržbu musí být splněny následující požadavky: 1. Organizace / informace / zaměstnanci Organizace závodu pro údržbu vykonávajícího odborné technické posouzení a schválení (organizační schéma) Vysvětlení účinného systému řízení kvality / předloha certifikátu a příručky QM Jmenování jednatele / vedoucího provozovny / technického vedoucího Jmenování technických dozorů pro příslušné oblasti údržby Jmenování dalších odpovědných osob: osoba odpovědná za nebezpečný náklad a osoba odpovědná za základní pravidla Jmenování odpovědné osoby za konečnou kontrolu / výstup z dílny (převod odpovědnosti za přejímku podle 32 EBO a podepsání dokladu o poskytnutém výkonu) Doklad o absolvování příslušného školení jako mechanik brzd Doklad, že odpovědnost technického dozoru byla písemně přenesena (na základě jmenovacích dokumentů nebo popisů práce) Systém školení pro vzdělávání / kvalifikaci / další vzdělávání / rekvalifikaci v oblastech, pro které byla dílna posouzená a schválená, dokumentace vzdělávacích opatření Pojistná částka min. 5 milionů EUR (odpovědnost za výrobek / zákonná provozní odpovědnost) 2. Technické vybavení Zajištění údržby prostorovým a technickým vybavením, které musí být k dispozici v souvislosti s objektem a podle rozsahu opatření údržby Přehled nejdůležitějších strojně-technických zařízení 3. Měřící a zkušební prostředky, resp. zařízení Měřící a zkušební prostředky, resp. zařízení musí vykazovat požadované metrologické charakteristiky potřebné pro zamýšlené použití a účel (např. přesnost, stabilitu měření a rozsah měření, jakož i rozlišení) Musí být k dispozici systém pro kontrolu zkušebních prostředků Provedení kalibrace akreditovanou zkušebnou a kalibračním místem Pro zákonem stanovenou oblast platí příslušné předpisy ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 2 z 14

3 4. Systém údržby, základní technická pravidla Použití existujících a platných technických základních pravidel: - EBO - použitelné normy EN / DIN / vyhlášky UIC (např. UIC 700) - pokyny o údržbě VPI - uznaná technická pravidla, která jsou obsažena v použitelném systému údržby - základní pravidla pro údržbu, resp. pokyny pro údržbu držitelů vozidel (např. pokyny k revizi cisternových vozů společnosti VTG, odborné technické pokyny společnosti GATX atd.) 5. Kvalifikace ve spojovací technice Pro oblast spojovací techniky (např. svařování) je potřebný doklad o kvalifikaci výrobce. Proto je pro uznání svařovacího podniku potřebná kvalifikace doložená osvědčením o prokázání vhodnosti pro svařování nákladních vozů a jejich komponentů podle DIN EN , vydaným autorizovaným místem. Při svařování zařízení, která vyžadují kontrolu, a cisteren na nebezpečné věci, je třeba dodržovat zvláštní předpisy. Kontrolní dozorčí orgán musí mít odpovídající pravomoc a nezávislou rozhodovací pravomoc nezávislou na technických výrobních omezeních. 6. Kvalifikace pro nedestruktivní testování V oblasti nedestruktivního testování je zásadně potřebný doklad o uznání Odborně Způsobilého Orgánu (OZO). Na uznání provádění nedestruktivního testování podle normy DIN se musí podílet OZO. Pro údržbářská centra se sídlem v Německu poskytuje DIN , která vyžaduje zapojení odborně příslušné stanice, vhodný podklad. VPI předpokládá, že všechny údržbářské stanice sídlící v Německu, které jsou činné v oblasti nedestruktivního testování a požádají o odborně technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI / DB Schenker, mohou předložit také schválení, vystavené odborně způsobilým orgánem podle DIN V zásadě stejné technické požadavky platí i pro údržbářské stanice se sídlem v zahraničí. Přitom je však nutné v oblasti NDT (metoda nedestruktivního testování) na základě místních praxí nebo právních předpisů, uznat jiná schválení. Také je třeba zajistit požadavek školení personálu při NDT v železničním sektoru pouze tam, kde příslušná organizace NDT (v Německu DGZfP) zřídila takovéto odvětví. Ve všech ostatních zemích uzná VPI dlouholeté zkušenosti s NDT nebo vnitropodnikové další vzdělávání v železničním sektoru. Tam, kde nejsou implementovány všechny postupy schválení avšak se má zakázka zákazníka zpracovat podle pokynů VPI musí se pověřit německé odborné způsobilé orgány pro získání schválení podle DIN (stejná úroveň bezpečnosti). Údržbářská stanice musí k tomu předložit doklady. V případě pochybností o tom, zda předložené podklady jsou dostatečné pro zajištění stejné úrovně bezpečnosti, je také třeba pověřit německý odborně příslušný orgán. ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 3 z 14

4 7. Rozsah odborného technického posouzení od (hodící se prosím zaškrtněte) Údržbářská opatření v souladu s normou EN / DIN, ISO 9000, vyhláškami UIC, pokyny VPI o údržbě, základními pravidly o údržbě, resp. pokyny o údržbě držitelů vozidel Přezkoumání podle 32 EBO, odst. 2, 3 a 4 (revize) G 4.0 G 4.2 G 4.8 Mobilní údržba prostřednictvím dílenského vozu Revize brzd Br 0 Br 2 Br 3 Údržba (zpracování) komponentů podle pokynů o údržbě VPI Práce na dvojkolí a ložiskách dvojkolí ve stupních údržby IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechanické obrábění hřídelí dvojkolí podle VPI 04, dodatek 13 prostřednictvím obroušení nebo otáčení V 1 V 2 V 3 V 4 Mechanické brzdové součásti (stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací ventil) na (hodící se prosím zaškrtněte) nákladních vozech standardního a speciálního typu konstrukce (včetně údržby podle potřeby na cisternových vozech bez prací na cisterně a vybavení) cisternových vozech (řady Z) / speciální vozy (řada U) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 4 z 14

5 8. Provedení odborně-technického posouzení nur ECM nur VPI ECM und VPI gemeinsam Poř. č. (445/11) Požadavek Realizace / doklady / opatření Datum posouzení Podnik / úplná adresa Bankovní spojení / DIČ Účastníci posuzování: Pánové: Podnik: [Název podniku / závodu] Pan: Podnik: ECM] [Orgán udělující osvědčení Pan: Podnik: VPI Pan: Podnik: DB Schenker Rail AG Profil podniku (obecná ustanovení o struktuře podniku, jeho založení, počet zaměstnanců, nabízený rozsah údržby, zákazníci, reference atd.) 1. Organizace / Personál 1.1 Organizační schéma podniku (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 5) 1.2 Jednatel / vedoucí provozovny Technický vedoucí Kontaktní osoba Telefon: Fax: ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 5 z 14

6 Odpovědný 1.3 Technický dozor Údržba nákladních vozů Příprava komponentů Dvojkolí / ložisek dvojkolí Mechanická brzda 1.4 Ostatní odpovědné osoby Osoba odpovědná za nebezpečný náklad Osoba odpovědná za dodržování základních pravidel Osoba odpovědná za měřící a zkušební prostředky 1.5 (6) (8c, 9c) (9a) Závěrečná kontrola / výstup z dílny / provozní schválení (závěrečná zkouška vozidla a provozní schválení) (kontrola provedených prací podle údržbářských zakázek) Realizace / doklady / opatření 1.6 Certifikováno ECM? (předložení certifikátu uvedené. resp. akreditované stanice a příp. výsledek zkoušky) Systém řízení kvality Certifikováno podle DIN EN ISO 9001? (certifikát a předložení příručky QM) Jméno manažéra QM a (realizace požadavků normy ISO) jméno osoby pověřené QM (roční přehled řízení) Účinnost systému QM (zkontrolovat při namátkových kontrolách) Certifikováno podle DIN EN ISO 14001? Pokud je certifikát ECM, odpadá kontrola procesu bodů 1.11 až 1.16 a 3 (kontrola měřicích prostředků)! 1.7 Doklad o převodu odpovědností (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 5.1 a 5.3) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 6 z 14

7 1.8 (8d) Doklad o vzdělání (základní vzdělání) brzdový zámečník Doklad o zavedení/školení VPI 07, předložení prokazatelného povolení/označení zámečníka brzd (VPI 07, číslice 2(1)) (proces vzdělávání a odborné přípravy pro zámečníky brzd, praktická zkouška v dílně) Jmenování znalce pro nádoby (VPI 07, dodatek 9, číslice 3.1(2)), včetně dokladu o vzdělání (např. podle TRBS 1203) Realizace / doklady / opatření 1.9 Doklad o pojištění 1.10 příp. je k dispozici schválení EBA a / nebo jiných železničních správ (informativně) 1.11 Řízení kompetence (445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 1h a 6) - Plán kvalifikace (matice kompetencí, plán školení) - Plán kvantifikace (regulace zastupování) Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM (2a-c) 1.13 (3a-b) 1.14 (3a-b) Postup pro výběr dodavatelů, přehled nejdůležitějších dodavatelů, včetně hodnocení dodavatelů (používání, skladování, doprava, přijímací zkoušky, vázaný sklad) Postupy pro dodržení národních bezpečnostních předpisů a předpisů pro ochranu zdraví (existující procesy v souladu se směrnicí 89/391/EHS) Informační procesy - Chyby a nedostatky související s bezpečností Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. náhradní díly VPI/materiály, vstupní zkouška, vázaný sklad.) Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. revize cisteren, okolí pracoviště atd.) Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM (10a) a) Postupy pro stanovení činností, souvisejících s bezpečností (nařízení EU 445/2011, dodatek III, část I, číslice 2 a 2.1) b) Doklad(y) o tom, jak zaměstnanci vykonávající úkony, které souvisejí s bezpečností, jsou instruováni o důsledcích porušení bezpečnostních předpisů (vedení dokladů o pravidelných školeních a instruktážích - preventivně) c) Kontrola rizik, procesů a postupů k identifikaci nebezpečí, posouzení rizik, stanovení strategií pro omezení škod, prověření účinnosti, záznamy o každé akci/aktivitě (ERA/REC/ NT) Obecná zkouška procesu u orgánu udělujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI (např. zkouška kvality hotových vozů.) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 7 z 14

8 1.16 (10a) (10b) (10c) (10d) (10e) Procesy dokumentace a) Informace o zařízeních, vybaveních, nástrojích pro činnosti související s bezpečností b) Informace o personálu, nástrojích, náhradních dílech, materiálu při údržbářských pracích c) Informace o kontrolních opatřeních týkajících se schválení provozu d) Dokumentace výsledků kalibrací a kontrol / ověřování e) Dokumentace opatření / rozhodnutí po zjištění odchylek kalibrace a ověřování Realizace / doklady / opatření Je-li certifikace ECM, pak není nutná další zkouška! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM. 2 Technické vybavení (5) 2.1 (2b, 8d) (7) Údržba nákladních vozů (praktická realizace v rámci inspekce v dílně (např. brzdy, manipulace s komponenty atd.)) a) Kontrola bezpečnosti na pracovišti b) Zvedací zařízení, vázací prostředky atd. c) Dílna (závodní hala a zařízení dílny) d) Měřicí stanoviště pro podvozek, resp. vhodné měřicí prostředky spodek, resp. vhodné měřicí prostředky vozovou skříň, resp. vhodné měřicí prostředky e) Brzda kolej s prohlížecí jámou f) Zkušební přístroj brzd Pdr 3 Pdr 4 Pdr 5 Pdr 6 (nebo zařízení se stejnou funkcí) g) Nabídka mobilní údržby nákladních vozů prostřednictvím dílenských vozů h) Stanoviště dílny / detašovaná pracoviště (informace důležité také pro orgán udělující ECM, protože je třeba zkontrolovat procesy pro detašovaná pracoviště) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 8 z 14

9 Realizace / doklady / opatření 2.2 (2a-b) Příprava komponentů Dvojkolí a ložiska dvojkolí Mechanická brzda (Stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací kohout) 2.3 (8c) (8e) Údržba cisteren, nádrží, nádob a cisternových kontejnerů (kontrola vozidla) (speciální oblasti) Pravidla a postupy pro práce na nevyčištěných / naložených cisternových vozech v dílnách a u mobilního dílenského servisu Možnost čištění vnitřku cisterny a nádrže cisternové vozy na minerální oleje cisternové vozy na chemikálie cisternové vozy na stlačené plyny Revize nádob, nádrží, cisteren a cisternových kontejnerů - Pokyn pro revizi a výstup - Test osvědčení s popisem typu měřeni a stavem vnitřku cisterny? - Pokyn k provedení měření? (kyslíkové měřicí zařízení, přístroj k měření indikátoru hořlavých plynů, trubičky DRÄGER) - Jaké informace jsou k dispozici ohledně provedení měření? (informace o výrobku, bezpečnostní datový list) - Osoba odpovědná za schválení? - Je krizový plán, krizový tým a/nebo záchranná organizace k dispozici? - Krizová cvičení ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 9 z 14

10 3 Měřící a zkušební prostředky / nástroje Realizace / doklady / opatření (4a-e) (5, 10d) (10e) Kontrola zkušebních prostředků (metody, dokumentace, manipulace, skladování, kontrola, označení) Zkušební a kalibrační místo(a) (akreditace podle DIN EN ISO / IEC 17025) Možnost zpětného sledování měření (realizace) Minimální zásoby měřicích a zkušebních prostředků Měřidlo rozchodu Měřidlo pro nárazníky, resp. vhodné měřicí prostředky Měřidlo profilu kola Momentový klíč další měřicí prostředky podle potřeby Měřicí prostředky pro zjištění průměru styčné kružnice Číselníkový úchylkoměr (výstředné otáčení dvojkolí) pro (potřebné pro dílny bez dílny pro dvojkolí v rámci G 4.8) Vhodné měřicí prostředky pro měření podvozku/spodku (nevhodná jsou pásma, resp. článková měrka/skládací metr) Měřítka pro měření vzdálenosti středů čepů na nosných pružinách, resp. vhodné měřicí prostředky (rev.) Kolejová váha Vhodná měřítka pro kontrolu pouzder a čepů (válečkové kalibry, třmenový kalibr) Zkušební stroj na pružiny Opotřebení talíře nárazníku Je-li certifikace ECM, není pak nutná další zkouška postupu (kontrola pouze praktické realizace)! V případě kombinovaných auditů se tato zkouška provádí v rámci certifikace ECM. Měřidlo zarážek Výměna stojanů nosných pružin Měřicí tyče pro výměnu držáků nápravy, resp. měřidla pro výměnu koníku pružnice (Weikmannova měřící lišta) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 10 z 14

11 4 Řízení informací Realizace / doklady / opatření (1a) (1a) Informační proces, základní pravidlo (-a) údržby, a) EBO, EN / DIN normy, které musí být k dispozici pro použití VPI-IHLF (VDE-TB 461 & 462), DIN EN (náhrada za UIC 700), AVV (v případě pověření ze strany EVU) b) Proces, jako novelizace a realizace národních a mezinárodně uznávaných norem? (členství ve sdružení, zpravodaj EBA atd.) Je-li certifikováno ECM, není pak nutná další zkouška postupu (kontrola pouze praktické realizace)! V případě kombinovaných auditů se kontrola procesu provádí v souladu s Nařízením ECM VO 445/2011, příloha 3, dílčí funkce IV, cifra 6 a 9 orgánem udělujícím ECM. Kontrola realizace se provádí v souladu s nařízením ECM VO 445/2011, příloha 3, dílčí funkce IV, cifra 6 a 9 orgánem udělujícím ECM. (1a) c) Pokyny o údržbě VPI (číslo zákazníka) (1b) (1a) (1a) (1c, 1d) (1d, 1d) (9a) (10d) (9a, 9b) (10b) d) Kvalita překladu EN 15038) e) Změny, aktualizace, updaty a oběžníky VPI (oznámení, příp. překlad, zapracování a použití) f) Základní pravidla, resp. pokyny pro údržbu držitelů vozidel (uvedení v platnost/pověření prostřednictvím ECM) g) Výskyt systému pro aktualizaci, distribuci a řízení základních pravidel a údržbářsko-technických pokynů držitelů vozidel (prokazatelně) h) průvodní výrobní podklady, jako jsou seznamy pracovního plánu (kdo (kdy) vykonal jakou práci)), pokyny týkající se pracoviště, měrné listy (podvozek), zkušení protokoly (revize brzd), protokoly o přijmu práce a o konečné přejímce vozidla atd. i) Výskyt informačního systému o držiteli vozidla (ECM) o všech poznatcích a opatřeních v rámci pobytu v dílně (zpětný tok provozních zkušeností) j) Postupy pro archivaci, uchovávání výkresů a dokumentů o údržbě (VPI 01, dodatek 9) k) Zachování autorských práv základních pravidel o údržbě a pokynů příslušných držitelů vozidel (pokud zadavatel použije pokyny VPI, musí je také mít, zpětné dotazy zhotovitele v kanceláři VPI, resp. přes webové stránky VPI) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 11 z 14

12 5 Kvalifikace ve spojovací technice Realizace / doklady / opatření (8a) Potvrzení svařovny o svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle normy DIN EN a DIN uznaným orgánem pro třídy součástí CL1 CL2 CL3 CL4 příp. souhlas ke svařování cisteren podle RID národním úřadem à základem je certifikace svařování podle DIN EN ISO 3834 (předtím EN 729) a HP0 (v Německu) uznaným orgánem (TÜV/Stanice technické kontroly, DE- KRA, SLV atd.) (německým dílnám se tento souhlas udělí prostřednictvím EBA ve spojení s GGVSEB 15 odst. 1) 6 Kvalifikace pro nedestruktivní testování Realizace / doklady / opatření (8b) Doklad o uznání odborně způsobilého orgánu (OZO) v souladu s normou DIN (pro NDT součástí souvisejících s bezpečností) pro zkušební postupy: VT UT MT PT ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 12 z 14

13 9. Výsledek zkoušky Na základě odborného technického posouzení závod údržby odborně technicky schválí (název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla včetně stanovišť dílny / detašovaných pracovišť) pro (hodící se prosím zaškrtněte) Revize (prohlídky) zkratka dílny: XXX G 4.0 G 4.2 G 4.8 Údržbu podle EN / DIN, pokyny o údržbě VPI atd. Mobilní údržbu prostřednictvím dílenského vozu Revizi brzd Br 0 Br 2 Br 3 Údržbu (zpracování) komponentů podle pokynů o údržbě VPI Práce na dvojkolí a ložiskách dvojkolí v stupních údržby IL IS 1 IS 2 IS 3 Mechanické obrábění hřídele dvojkolí podle VPI 04, dodatek 13 prostřednictvím obroušení nebo otáčení V 1 V 2 V 3 V 4 Mechanické brzdové součásti (stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací kohout) na (hodící se prosím zaškrtněte) nákladních vozech standardního a speciálního typu konstrukce (včetně údržby podle potřeby na cisternových vozech bez práce na cisterně a vybavení) Cisternové vozy (řada Z) / speciální vozy (řada U) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 13 z 14

14 10. Odchylky, opatření a doporučení Vyhrazujeme si právo neohlášeně navštívit dílnu během schvalovací lhůty a zkontrolovat realizaci uvedených opatření a doporučení 11. Doba platnosti (první 3 roky s pravidelným prověřováním) do x Změny jmenovaných a zde uvedených osob se musí oznámit.... (místo / datum) (podpis) ECM (jednotka pověřená údržbou) & FTB (odborně technické posouzení) (kombinovaný audit); Strana 14 z 14

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) Odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI s přihlédnutím k Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce I a IV) (pro nákladní vozy/cisternové vozy na základě pokynů o údržbě VPI) (název

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Metodický pokyn, legislativní a technické podmínky související se zkouškou Osob odborně způsobilých

Metodický pokyn, legislativní a technické podmínky související se zkouškou Osob odborně způsobilých Metodický pokyn, legislativní a technické podmínky související se zkouškou Osob odborně způsobilých Přístupové podmínky pro přihlášení se ke zkoušce: 1) kvalifikační předpoklady a) doklad o nejvyšším dosaženém

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1700/IZS-2006 Praha 15. června 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. Generální ředitel

Více

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH 06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH Označení postupu DP 06/01 DP 06/02 R1 DP 06/03 DP 06/04 DP 06/05 DP 06/06 DP 06/07 DP 06/08 DP 06/09 R1 DP 06/10 Otázka k přijatému doporučenému postupu

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Evropské předpisy a jejich dopad na provoz nákladních vozů

Evropské předpisy a jejich dopad na provoz nákladních vozů Evropské předpisy a jejich dopad na provoz nákladních vozů Ing. Martin Vošta, statutární ředitel RYKO a.s., 26.5.2015 1891 Technická jednotnost na železnici 1984 Předpis V67 1991 Směrnice o rozdělení železnic

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka

Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka Asociace bezpečnostních poradců a znalců ABPZ Seminář 7. a 8. prosince 2011 Jesenice u Rakovníka Přednáška: Schvalování typů cisteren, výroba a zkoušky nových cisteren, změny předpisu RID v oblasti cisteren

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Obsah nabídky veřejné zakázky strana 02 A Identifikační údaje strana 03 B Základní kvalifikační předpoklady strana 04 C Profesní kvalifikační předpoklady

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2-4/8 Metrologie v AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Kontrolní metrologická střediska

Kontrolní metrologická střediska Kontrolní metrologická střediska AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ PRO CEJCHOVÁNÍ A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN hgff PROVOZ ELEKTROTECHNICKÝCH DÍLEN Kalibrační laboratoř se zabývá

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

PŘÍLOHA I. Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled

PŘÍLOHA I. Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled PŘÍLOHA I Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled Poznámka Tento kontrolní seznam má být pomůckou pro informované orgány při posuzování

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

Předávací protokol. VÝTAHY OPAVA s.r.o. 747 05 OPAVA, Ratibořská 177 Tel./fax-0653/6Z4636

Předávací protokol. VÝTAHY OPAVA s.r.o. 747 05 OPAVA, Ratibořská 177 Tel./fax-0653/6Z4636 Předávací protokol Dne 21. 12. 2000 bylo předáno podíe smlouvy č. 04/2000 ze dne 2. 6. 2000 dílo včetně technické dokumentace osobního výtahu typu OTKN 320/0,63 v.č. 1562/00 umístěného v obytném domě na

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér izolovaných vedení (kód: 26-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér izolovaných

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Příloha A. Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU KOCIÁNOV. Zadavatel: Název: Adresa sídla / místa podnikání / bydliště:

Příloha A. Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNĚ - REKREAČNÍHO AREÁLU KOCIÁNOV. Zadavatel: Název: Adresa sídla / místa podnikání / bydliště: Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: ROZŠÍŘENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Řidič důlní kolejové lokomotivy (kód: 21-050-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

PT měření, a.s. Ceník 2015

PT měření, a.s. Ceník 2015 Autorizované metrologické středisko K 26 Ceník 2015 Ověření stanovených měřidel Vážení obchodní partneři, zkušebny společnosti mají autorizaci metrologického střediska pro ověřování měřidel používaných

Více

PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ

PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ PROGRAM OSVĚŽOVACÍHO SEMINÁŘE Metoda VIZUÁLNÍ 14. 4. 2009 v ATG Praha od 8:00 hod ZAHÁJENÍ krátké shrnutí metody; metodika VT podle EN 13018 PROBLEMATIKA ZAŘAZENÍ VT DO METOD NDT dělení na přímá a nepřímá

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení) DIS-8 (verze 1) Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Město Vysoké nad Jizerou Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou IČ, DIČ: 00276294, CZ 00276294 VÝZVA ZÁJEMCE O PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení

Více

Zadávací dokumentace. Příloha č.1

Zadávací dokumentace. Příloha č.1 Příloha č.1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Manažerské a odborné vzdělávání zaměstnanců HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Název projektu: Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance firmy HELUZ 1. Přesné

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma

Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma Kalibrace, opravy a prodej měřidel Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma 2014/2015 Kontaktní údaje: Telefon: +420 476 700 095 Pekárenská 24 Mobil: +420 603 984 699 434 01 Most - Velebudice E-mail:

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel:

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor právní a veřejných zakázek náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem TURISTICKÉ CENTRUM BEZRUČOVA HŘEBÍKÁRNA 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více