Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů"

Transkript

1 Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ ) na rok 2012 pod číslem 12/11. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Karel Sehoř. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na modernizaci významných železničních uzlů. Kontrola byla prováděna v době od března do prosince Kontrolovaným obdobím bylo období od roku 2009 do doby ukončení kontroly, v případě věcných souvislostí i období předchozí. Kontrolované osoby: Ministerstvo dopravy (dále také MD ); Státní fond dopravní infrastruktury (dále také SFDI ); Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále také SŽDC ). I. Úvod do problematiky a vymezení pojmů MD je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy. Zodpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování ( 17 zákona č. 2/1969 Sb. 1 ). Zodpovídá tedy mj. za rozvoj dopravních sítí v České republice a do jeho působnosti spadá i problematika výstavby, obnovy a modernizace železničních tratí. SFDI je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 104/2000 Sb. 2 Podle 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona je účelem SFDI mj. poskytování příspěvků na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah. SŽDC je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 77/2002 Sb. 3 Hospodaří s majetkem státu a zajišťuje modernizaci, rozvoj, provozuschopnost a provozování železniční dopravní cesty. Organizačně se člení na generální ředitelství a dvě stavební správy, které mj. zajišťují přípravu a realizaci investičních akcí. Železniční uzel je dopravně důležité místo vymezené v železniční síti, v němž se sbíhá několik tratí. Železniční koridor (dále jen koridor ) je hlavní železniční trať určená především k dálkové a tranzitní osobní i nákladní dopravě. Cílem modernizace koridorů je dosažení parametrů Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

2 odpovídajících mezinárodním dohodám AGC a AGTC 4, mj. zkrácení jízdní doby zvýšením traťových rychlostí v osobní dopravě až na 160 km/h. NKÚ při kontrolní akci č. 03/26 Výstavba a provozování železničních koridorů 5 zjistil, že neprovedením rekonstrukce průjezdů železničními uzly, které nebyly součástí projektů modernizace I. a II. koridoru, se podstatným způsobem snížila efektivnost realizace těchto projektů. Podle sdělení MD nebyly železniční uzly do projektů modernizace koridorů zařazeny z důvodu velké investiční náročnosti. Při kontrolní akci č. 09/19 Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury 6 NKÚ zjistil, že situace se do značné míry opakovala i při modernizaci III. a IV. koridoru, kdy rovněž nebyly dořešeny průjezdy některými významnými železničními uzly (Plzeň, České Budějovice a část železničního uzlu Praha). V obou těchto kontrolních akcích, a např. i v kontrolní akci č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací 7, byla zjištěna přetrvávající absence koncepčního materiálu, který by byl objektivním podkladem pro rozhodování o prioritách při přípravě a realizaci dopravních staveb. Zjištěno bylo také prodlužování termínů dokončení staveb a nedodržování modelů financování. Pozn.: Právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole 1. Priority a cíle v oblasti modernizace železničních uzlů Výchozí strategický dokument Dopravní politika České republiky pro léta (dále jen Dopravní politika ), schválený usnesením vlády ze dne 13. července 2005 č , stanovil hlavní směry vývoje pro sektor dopravy a modernizací železničních uzlů se zabýval v obecné rovině. Cíle a priority Dopravní politiky měly být detailně rozpracovány v návazném dokumentu Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (dále jen GEPARDI ), ten vláda vzala na vědomí usnesením ze dne 12. dubna 2006 č a zároveň tímto usnesením uložila dopracovat materiál o systém stanovování priorit rozvoje dopravní infrastruktury včetně modelu alokací financí k jednotlivým prioritám a do 31. prosince 2006 předložit GEPARDI vládě ke schválení. GEPARDI ale již nebyl vládě předložen, a tedy ani schválen. Zpracován a vládou schválen dosud nebyl ani žádný jiný dokument, který by GEPARDI nahradil a který by se zabýval konkretizací priorit rozvoje dopravní infrastruktury v návaznosti na vývoj dopravních potřeb a reálné možnosti financování infrastrukturních investic. MD absenci střednědobé investiční koncepce pro realizaci projektů rozvoje dopravní infrastruktury přiznalo a uvedlo, že k určení časové a finanční náročnosti odstranění problematických míst na železniční síti a k celkovému určení priorit a posloupnosti infrastrukturních investic je třeba dopracovat dokument Dopravní sektorové strategie Dohoda AGC Evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách ( EHK/OSN), přístup ČSSR byl schválen vládou dne usnesením č. 78/90; dohoda je zakotvena také v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách. Dohoda AGTC Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech ( EHK/OSN), jménem ČSFR byla dohoda podepsána dne a pro nástupnickou Českou republiku vstoupila v platnost dnem ; dohoda je obsažena ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/1995 Sb.; přístup ČR byl schválen vládou dne usnesením č Dohody AGC a AGTC stanovují kromě hlavních dopravních tras také technické parametry infrastruktury, které se ČR zavázala plnit a které transformovala do zásad modernizace železniční sítě ČR. Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 03/26 byl zveřejněn v částce č. 3/2004 Věstníku NKÚ. Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/19 byl zveřejněn v částce č. 2/2010 Věstníku NKÚ. Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/27 byl zveřejněn v částce č. 4/2010 Věstníku NKÚ. Usnesení vlády ze dne 13. července 2005 č. 882, k Dopravní politice České republiky pro léta Usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 381, ke Generálnímu plánu rozvoje dopravní infrastruktury. 2

3 II. fáze, který naváže na již zpracovaný dokument Dopravní sektorové strategie I. fáze. Postup realizace projektů dopravní infrastruktury pak bude koncepčně stanoven dokumentem Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury pro období , který MD dokončuje a v první polovině roku 2013 by jej mělo předložit vládě ke schválení. Pojem modernizace železničního uzlu není v koncepčních a na ně navazujících materiálech MD jednoznačně vymezen, přestože je používán při stanovování cílů a priorit, indikátorů, plánování časových a finančních potřeb akcí atd. Dle vysvětlení MD jsou železniční uzly integrální součástí železniční infrastruktury, jejich modernizace nepředstavuje samostatnou prioritu či oblast financování a je třeba ji chápat jako součást staveb příslušných úseků železniční infrastruktury, jejichž specifika jsou zohledňována v rámci jednotlivých projektů. Toto pojetí modernizace železničních uzlů však nekoresponduje se skutečností, že při přípravě a realizaci modernizace tratí (zejména na I. a II. koridoru) byla problematika železničních uzlů vyčleňována a následně řešena samostatně s odvoláním se na složitost přípravy a finanční náročnost těchto projektů. Kontrolou bylo zjištěno, že postup modernizace železničních uzlů MD schvaluje a sleduje na úrovni jednotlivých projektů bez návaznosti na další stavby v rámci ucelených dopravních řešení. MD nepředložilo ke kontrole žádné dokumenty, které by se zabývaly postupem modernizace železničních uzlů jako součástí příslušných úseků železniční infrastruktury a z nichž by bylo zřejmé, do jaké míry se podařilo realizací projektů charakteru modernizace železničních uzlů konkrétně vyřešit problémy, jimiž byla zdůvodněna nezbytnost jejich realizace, a jaká část těchto problémů železniční sítě zatím zůstává na území České republiky nevyřešena. 2. Rozhodování o realizaci projektů Rozdělení rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti za postup přípravy a realizace projektů modernizace železničních uzlů mezi MD, které schvaluje investiční záměry projektů, SFDI coby poskytovatele finančních prostředků a SŽDC coby jejich příjemce, který projekty připravuje a zajišťuje jejich realizaci, není právními předpisy konkrétně upraveno. Tyto projekty jsou zpravidla financovány bez účasti státního rozpočtu, a nevztahuje se tedy na ně zákon č. 218/2000 Sb. 10 a na něj navazující vyhlášky 11 upravující účast státního rozpočtu na financování programů a poskytování dotací ze státního rozpočtu (stanovují mj. postupy pro předkládání žádostí o dotace a rozhodování o nich, obsahové náležitosti dokumentů, povinnosti poskytovatelů a příjemců dotací atd.). MD svůj postup při rozhodování o přípravě a realizaci projektů upravilo vnitřními předpisy. V nich mj. stanovilo, že podmínkou zahájení financování projektu je zpracování a schválení investičního záměru, přičemž v případě železničních staveb může být investiční záměr nahrazen přípravnou dokumentací stavby za předpokladu, že investor před jejím zpracováním doloží a MD odsouhlasí studii proveditelnosti včetně hodnocení ekonomické efektivnosti. MD v případě dvanácti kontrolovaných projektů (investičních akcí) předložilo pouze své dopisy, jimiž schválilo jejich investiční záměry, resp. aktualizace investičních záměrů, a stanovilo jejich celkové finanční limity nákladů. Z těchto dopisů není zřejmé, jaké konkrétní doklady MD posuzovalo a schválilo. Schvalovaný investiční záměr byl v dopise MD označen vždy pouze uvedením názvu projektu (investiční akce) a odkazem na žádost, resp. protokol SŽDC, k němuž měl být investiční záměr včetně související dokumentace přiložen. Dopisy neobsahovaly žádný jednoznačný identifikátor schvalovaného investičního záměru Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (účinnost od , zrušena ); vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (účinnost od ). 3

4 (např. spisovou značku, číslo jednací, datum vyhotovení, stručný popis) ani závazné parametry pro přípravu a realizaci projektu (kromě finančních limitů). Z dokladů předložených ke kontrole přímo nevyplývá, zda a popř. s jakým výsledkem se MD zabývalo studiemi proveditelnosti a hodnoceními ekonomické efektivnosti projektů, popř. jejich návazností na další stavby v rámci ucelených dopravních řešení. Schválení investičního záměru projektu Ministerstvem dopravy neznamenalo nutně jeho zařazení k financování z rozpočtu SFDI, a tedy jeho realizaci. SFDI v každoročně aktualizovaném vnitřním předpisu Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI stanovil systém přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI a kritéria pro výběr projektů, přičemž důraz byl kladen především na zajištění financování projektů kofinancovaných z fondů Evropské unie (dále jen fondy EU ) a projektů již rozestavěných. Z dokladů předložených ke kontrole ale není zřejmé, jakým způsobem byly projekty podle stanovených kritérií posuzovány a k zařazení do rozpočtu SFDI vybírány. Zápisy z jednání o přípravě návrhů rozpočtu SFDI mezi SFDI, MD a SŽDC obsahovaly pouze stručná konstatování o projednání a schválení předložených návrhů bez bližšího vysvětlení nebo zdůvodnění. Obdobně tomu bylo i v usneseních výboru SFDI, který návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu SFDI podle 8 odst. 2) písm. a), b) zákona č. 104/2000 Sb. schvaluje. SFDI k rozhodování o zařazení projektů k financování mj. uvedl: Efektivita akce, její podklady, schválení a zařazení z hlediska priorit není v kompetenci SFDI, ale tuto oblast prioritně řídí Ministerstvo dopravy ČR. 12 Z dokladů předložených ke kontrole přitom není zřejmé, jak MD výběr akcí k financování řídilo a jak konkrétně se na přípravě rozpočtů SFDI podílelo. 3. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů byla vyhotovována pro samostatné projekty, popř. jejich jednotlivé části (etapy). Vzájemnými návaznostmi těchto projektů v rámci souborů staveb tvořících ucelená dopravní řešení se tato hodnocení nezabývala. V hodnoceních ekonomické efektivnosti (zejména v případě dříve zpracovaných hodnocení) nebyly u prezentovaných informací uváděny konkrétní zdroje dat ani předpoklady, z nichž propočty vycházely. Správnost a objektivnost údajů a předpokladů nebylo možné z dokladů předložených ke kontrole ověřit. Výše zmíněná hodnocení ekonomické efektivnosti, která byla zpracovávána v různých fázích přípravy a realizace projektů, nepostihovala zcela jejich vývoj, tzn. zejména časové posuny a další změny v průběhu realizace projektů (změny rozsahu a nákladů projektu), a to nejen u projektů, jichž se tato hodnocení týkala, ale také u dalších projektů, které měly vliv na plnění předpokladů, z nichž ekonomická hodnocení vycházela (např. změny objemů přepravy na určité trati nebo rameni koridoru). Výsledky dříve zpracovaných hodnocení nekorespondují s hodnoceními, která byla zpracována v rámci aktualizací projektů, aniž by byly vysvětleny rozdíly ve výsledcích provedených finančních a ekonomických analýz. Doklady o tom, že by se SŽDC nebo MD zabývaly ověřováním míry plnění výchozích předpokladů či ověřováním správnosti výsledků hodnocení ekonomické efektivnosti projektů po jejich realizaci, nebyly ke kontrole předloženy. MD nedisponuje žádným materiálem, který by se komplexně zabýval postupem modernizace železničních uzlů včetně hodnocení celkových dopadů na železniční síť v České republice, resp. na její ucelené části (např. ramena koridorů). 12 Interní sdělení SFDI čj. 1829/SFDI/2195/72 34/2012 z (příloha č. 11 kontrolního protokolu sp. zn. 12/11-NKU450/422/12). 4

5 4. Financování modernizace železničních uzlů Projekty výstavby a obnovy železniční infrastruktury ve správě SŽDC byly financovány z rozpočtu SFDI a z ostatních mimorozpočtových zdrojů, zejména z prostředků operačního programu Doprava (dále jen OPD ), úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou (dále jen EIB ) a z ostatních fondů EU. Údaje jen za projekty modernizace železničních uzlů není možné souhrnně vyčíslit, neboť nejsou samostatně sledovány. Přehled o objemu prostředků dle jednotlivých zdrojů financování je uveden v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 (v tis. Kč) Zdroje financování železniční infrastruktury ve správě SŽDC Rok Kapitálové Neinvest. SFDI OPD Fondy EU EIB výdaje Celkem výdaje celkem Celkem Zdroj: schválené rozpočty SFDI pro roky Přehled o rozpočtovaných a skutečných investičních výdajích SFDI na výstavbu a modernizaci železničních tratí ve správě SŽDC (se zahrnutím akcí charakteru modernizace železničních uzlů), včetně národního podílu a předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU, je uveden v tabulce č. 2. Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Rozpočet SFDI Rok Upravený Skutečně čerpáno Schválený rozpočet rozpočet k % čerpání , , ,3 2012* ,5 Celkem ,7 Zdroj: schválené rozpočty SFDI pro roky * K datu kontroly před účetní uzávěrkou. SŽDC měla na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI zajištěno financování jednotlivých projektů vždy jen na jeden rok, přestože tyto projekty zpravidla vyžadovaly financování v průběhu několika let jejich přípravy a realizace. Zařazení projektu k financování z rozpočtu SFDI v daném roce přitom nezakládalo nárok na zajištění jeho financování v následujících letech, a to bez ohledu na skutečné finanční potřeby projektu nebo údaje uvedené ve střednědobém výhledu SFDI. MD zpracovalo v roce 2007 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech (dále jen HVDI ), vláda jej schválila usnesením ze dne 19. září 2007 č jako indikativní finanční výhled pro financování dopravní infrastruktury z veřejných zdrojů a zároveň uložila ministru dopravy předkládat vládě ČR každoročně návrh aktualizace HVDI společně s návrhem rozpočtu SFDI. HVDI dle vyjádření MD dočasně nahrazuje 13 Usnesení vlády ze dne 19. září 2007 č. 1064, o Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až

6 střednědobou investiční koncepci pro realizaci projektů výstavby dopravní infrastruktury. Zdrojovým krytím pro financování projektů v průběhu celé plánované doby jejich realizace se HVDI nezabývá, resp. uvádí jen obecné popisy se souhrnnými finančními objemy a upozorňuje na nedostatečné krytí finančních potřeb zdroji financování. MD k tomu uvedlo, že výše přidělených prostředků ze SR do SFDI je stanovována každoročně v rámci ročních rozpočtů. Je sice zároveň stanovován tzv. střednědobý výhled na další dva roky, avšak ten není závazný a obvykle ani nebývá dodržován. Doba výstavby přitom bývá 3 4 roky, v případě rozsáhlých železničních uzlů i celá desetiletí. 14 V dokumentu Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 919 z 32. schůze dne 14. prosince 2011, je v bodu Celkový rozpočtový výhled SFDI pro roky mj. uvedeno: S ohledem na vývoj veřejných financí České republiky není střednědobý výhled z finančních důvodů opakovaně dodržován. Celkový rozpočtový výhled je tedy v tomto okamžiku velmi indikativní, protože opakovaně dochází k podstatným úpravám schválených rozpočtových výhledů a je fakticky nemožné efektivně dlouhodobě plánovat investiční výstavbu. Podle 3 odst. 1 a 2 zákona č. 104/2000 Sb. je SFDI odpovědný za efektivní využití prostředků poskytnutých podle schváleného rozpočtu a při zjištění závažných nesrovnalostí při užití finančních prostředků příjemci je oprávněn činit opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky. Při přípravě rozpočtu, poskytování finančních prostředků i své kontrolní činnosti se SFDI efektivností, tak jak je vymezena v 2 písm. n) zákona č. 320/2001 Sb. 15 ( použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění ), nezabýval. Ve své činnosti se zaměřil na poskytování finančních prostředků podle schváleného rozpočtu a na dodržování stanovených finančních limitů a účelovosti při čerpání a použití poskytnutých finančních prostředků jejich příjemci. 5. Změny parametrů projektů V průběhu přípravy a realizace projektů docházelo k významným změnám v jejich finanční a časové náročnosti i rozsahu a postupu prováděných prací. K etapizaci a změnám projektů docházelo především podle aktuální dostupnosti zdrojů financování. Finanční a časové parametry projektů uváděné v koncepčních materiálech byly měněny, aniž by byly dostatečně vysvětleny důvody a vyhodnoceny důsledky a dopady těchto změn. Například pro modernizaci železničního uzlu Přerov v dokumentu Harmonogram a finanční zajištění realizace Návrhu rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, který vláda vzala na vědomí usnesením ze dne 14. února 2001 č , MD uvádělo náklady mil. Kč. Do HVDI na rok 2008 MD akci Rekonstrukce žst. Přerov zařadilo s celkovými náklady mil. Kč a dobou realizace V HVDI na rok 2009 byla zařazena akce Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba, avšak s celkovými náklady mil. Kč a dobou realizace 1/ /2013. V aktualizaci HVDI na roky pak byla tato akce uvedena s celkovými náklady mil. Kč a dobou realizace 9/2009 4/ Námitka Ministerstva dopravy č. 10 čj. 39/ KONT/4 ze dne ke kontrolnímu protokolu sp. zn. 12/11-NKU450/437/ Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 16 Usnesení vlády ze dne 14. února 2001 č. 145, k návrhu Harmonogramu a finančního zajištění realizace Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do roku

7 V únoru 2008 MD schválilo investiční záměr akce s celkovými investičními náklady mil. Kč. V květnu 2009 pak MD souhlasilo s navýšením této částky o 914 mil. Kč (o 29 %) na mil. Kč z důvodu rozšíření úprav kolejiště. Stavební realizace akce, která byla zahájena v září 2009, byla v době kontroly (červenec 2012) dokončena z 68 % a podle uzavřené smlouvy o dílo má být zcela dokončena do 31. ledna O nákladech ani termínu realizace navazující části projektu, kterou bude modernizace železničního uzlu Přerov dokončena, nebylo dosud rozhodnuto. Z dvanácti kontrolovaných akcí bylo do ukončení kontroly dokončeno pět akcí. V průběhu realizace došlo u všech pěti akcí k navýšení cen sjednaných ve smlouvách o dílo, a to o 8 až 19 %. Jedna akce byla dokončena ve stanoveném termínu, u dvou akcí byl termín realizace prodloužen o 12, resp. 31 měsíců, u dvou naopak zkrácen o 4 měsíce, resp. 11 měsíců. Akce ev. č Brno 1. část odstavného nádraží, I. etapa V průběhu realizace stavby došlo k prodloužení termínu jejího dokončení z 31. května 2009 na 31. května 2010, tj. o 12 měsíců. Cena díla byla navýšena z mil. Kč na mil. Kč, tj. o 459 mil. Kč (o 19 %). Akce ev. č Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav 1. stavba Realizace stavby byla ukončena ve stanoveném termínu 30. dubna Cena díla byla navýšena z mil. Kč na mil. Kč, tj. o 216 mil. Kč (o 10 %). Akce ev. č Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. Libeň, Vysočany, Holešovice V průběhu realizace stavby došlo ke zkrácení termínu jejího dokončení z 15. prosince 2010 na 31. července 2010, tj. o 4 měsíce. Cena díla byla navýšena ze mil. Kč na mil. Kč, tj. o 610 mil. Kč (o 8 %). Akce ev. č Průjezd železničním uzlem Kolín V průběhu realizace stavby došlo ke zkrácení termínu jejího dokončení z 31. března 2011 na 30. dubna 2010, tj. o 11 měsíců. Cena díla byla navýšena z mil. Kč na mil. Kč, tj. o 228 mil. Kč (o 15 %). Akce ev. č Modernizace traťového úseku Praha Libeň Praha Běchovice V průběhu realizace stavby došlo postupně k prodlužování termínu jejího dokončení z 24. září 2009 až na 30. dubna 2012, tj. o 31 měsíců. Cena díla byla postupně navyšována z mil. Kč až na mil. Kč, což je navýšení o 411 mil. Kč (o 19 %). 6. Zadávání veřejných zakázek Podle 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb. 17 nesmí být lhůta pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení kratší než 52 dnů. Tuto lhůtu může zadavatel zkrátit až na 22 dnů, zveřejní-li ve stanovené lhůtě předběžné oznámení. SŽDC při oznámení zadávacího řízení i při opravném oznámení zadávacího řízení na stavební realizaci akce ev. č Průjezd železničním uzlem Kolín (nadlimitní zakázka) nepostupovala v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., když stanovila lhůtu pro podání nabídek na 27 dní, aniž by zveřejnila předběžné oznámení. Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace v opravném oznámení zadávacího řízení navíc končila v den jeho zveřejnění a kritéria pro hodnocení nabídek uvedená v oznámení zadávacího řízení (zadávací dokumentaci) nebyla shodná s kritérii uvedenými v opravném oznámení. Nedodržení zákonem stanovené lhůty SŽDC odůvodnila až dodatečným zařazením projektu k financování z rozpočtu SFDI a potřebou zajistit urychlený výběr zhotovitele stavby 17 Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 7

8 s ohledem na naléhavé provozně-technické důvody. Tyto důvody však neospravedlňují její chybný postup. Podle 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. 18 může zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění zadat stávajícímu dodavateli veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a to za předpokladu, že tyto dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli a nebudou technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. SŽDC u kontrolovaných projektů zadávala dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by prokázala splnění všech zákonem stanovených podmínek, tzn. zejména vznik potřeby jejich provedení v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jejich neoddělitelnost od původní veřejné zakázky. SŽDC například při realizaci projektu Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. Libeň, Vysočany, Holešovice s celkovými investičními náklady mil. Kč takto v letech 2005 až 2010 zadala dodavateli původních stavebních prací dodatečné stavební práce (vícepráce) v celkovém objemu mil. Kč nebo při realizaci projektu Průjezd železničním uzlem Kolín s celkovými investičními náklady mil. Kč takto v letech zadala dodavateli původních stavebních prací dodatečné stavební práce (vícepráce) v celkovém objemu 228 mil. Kč. Obdobně SŽDC postupovala prakticky u všech kontrolovaných stavebně realizovaných projektů. Svůj postup odůvodnila složitostí přípravy a realizace projektů a jejich změnami v důsledku požadavků měst a státních orgánů. Toto zdůvodnění však není ve vztahu ke splnění podmínek 23 zákona č. 137/2006 Sb. relevantní. 7. Myčka vlakových souprav a elektrických jednotek v Brně Horních Heršpicích Součástí akce Brno 1. část odstavného nádraží, 1. etapa bylo mj. vybudování zařízení pro mytí vlakových souprav a elektrických jednotek (dále jen myčka kolejových vozidel ). O realizaci této části akce, resp. o jejím zařazení k financování z rozpočtu SFDI, bylo rozhodnuto dodatečně. Ke kontrole nebyl předložen žádný doklad, který by se zabýval hodnocením ekonomické efektivnosti a návratností této investice. SŽDC myčku kolejových vozidel a s ní související nebytové prostory a části kolejiště pronajala v roce 2011 jiné společnosti, kterou vybrala ve výběrovém řízení ze tří zájemců, za roční nájemné ve výši 4,050 mil. Kč. Celkové investiční náklady na pořízení myčky kolejových vozidel ve výši 305,7 mil. Kč by tímto nájemným byly zaplaceny za více než 75 let (bez uvažování inflace a životnosti zařízení). SŽDC nepředložila žádný doklad, z něhož by bylo zřejmé, kterými dopravci a v jakém rozsahu je myčka kolejových vozidel využívána, a to s odůvodněním, že tyto informace nemá k dispozici, protože myčku kolejových vozidel neprovozuje. 8. Vyvolané investice V rámci akce ČD Brno 1. část odstavného nádraží, 1. etapa bylo ve formě vyvolané investice týkající se majetku jiné společnosti proinvestováno celkem 39 mil. Kč. SŽDC nepředložila žádný doklad, který by dostatečně a jednoznačně dokumentoval původní stav a hodnotu majetku této společnosti dotčeného stavbou. Rovněž nepředložila žádný doklad, z něhož by byl zřejmý konkrétní postup při stanovení nezbytného rozsahu a způsobu provedení vyvolaných investic ve vztahu k majetkoprávnímu a finančnímu vypořádání s touto společností. Vyčíslením případného zhodnocení majetku této společnosti se SŽDC nezabývala s vysvětlením, že vlastník této společnosti požadoval fyzické náhrady za rušený majetek, nikoli finanční. Zkráceně řečeno, za rušenou budovu chtěl postavit jinou 18 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 8

9 budovu, za rušené oplocení jiné oplocení atd. 19 Přiměřenost náhrad za rušený majetek, a tedy ani hospodárnost postupu SŽDC není možné z dokladů předložených ke kontrole posoudit. SŽDC uvedla, že rozsah vyvolaných investic vycházel z přípravné dokumentace, na ni navazujících stupňů projektové dokumentace stavby a podmínek územního rozhodnutí a byl schválen MD v rámci schvalovacího procesu akce. III. Shrnutí NKÚ ve svých kontrolních závěrech opakovaně upozorňuje, že ČR chybí koncepční materiály, které by byly objektivním podkladem pro rozhodování o postupu přípravy a realizaci dopravních staveb v návaznosti na vývoj dopravních potřeb a reálné možnosti financování infrastrukturních investic. Termín pro vypracování a předložení strategie rozvoje dopravní infrastruktury vládě byl usnesením vlády č stanoven na 31. prosince 2010 a následně prodloužen do 31. prosince MD však až nyní dopracovává dokument Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury pro období , který má koncepčně stanovit priority a posloupnost infrastrukturních investic a který má být předložen vládě ke schválení v první polovině roku Dle vyjádření MD jsou železniční uzly integrální součástí železniční infrastruktury, jejich modernizace nepředstavuje samostatnou prioritu či oblast financování a je třeba ji chápat jako součást staveb příslušných úseků železniční infrastruktury. V rozporu s tímto pojetím je však o modernizaci železničních uzlů rozhodováno a její průběh je sledován jen na úrovni jednotlivých projektů bez návaznosti na další stavby v rámci ucelených dopravních řešení. MD nedisponuje žádným materiálem, který by se komplexně zabýval postupem modernizace železničních uzlů včetně vyhodnocení celkových dopadů na železniční síť v České republice, resp. na její ucelené části. Rozhodovací pravomoc a odpovědnost za přípravu a realizaci projektů modernizace železničních uzlů je rozdělena mezi MD, SFDI a SŽDC. O schválení jednotlivých akcí rozhodovalo MD, které pro ně zároveň stanovovalo celkové finanční limity nákladů. Ve schvalovacích dopisech ale nebylo uvedeno, jaké konkrétní doklady MD posuzovalo a následně schválilo a zda a popř. s jakým výsledkem se zabývalo studiemi proveditelnosti a hodnoceními ekonomické efektivnosti projektů. Schválení projektu Ministerstvem dopravy neznamenalo nutně jeho zařazení k financování z rozpočtu SFDI, a tedy jeho realizaci. Způsob, jakým byl prováděn výběr projektů zařazených k financování z rozpočtu SFDI v jednotlivých letech, není zřejmý. SFDI se podklady pro schválení a zařazení akcí k financování zabýval v této fázi pouze z pohledu dodržování stanovených finančních limitů. SŽDC měla zajištěno financování jednotlivých projektů vždy jen na jeden rok, přestože tyto projekty zpravidla vyžadovaly financování v průběhu několika let jejich přípravy a realizace. Zařazení projektu k financování z rozpočtu SFDI v daném roce přitom nezakládalo nárok na zajištění jeho financování v následujících letech, a to bez ohledu na skutečné finanční potřeby projektu. To souvisí s nezávazností údajů uvedených ve střednědobém výhledu SFDI. Například v dokumentu Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014, schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, je mj. konstatováno, že s ohledem na podstatné změny rozpočtových výhledů SFDI je fakticky nemožné efektivně dlouhodobě plánovat investiční výstavbu. 19 Písemná informace SŽDC Stavební správy východ čj. 5640/2012-SSV ze dne (příloha č. 13 kontrolního protokolu sp. zn. 12/11-NKU860/197/12). 20 Usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 693, o rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a o střednědobém výhledu na roky 2012 a

10 V průběhu přípravy a realizace projektů docházelo k významným změnám jejich finančních a časových parametrů i ke změnám v rozsahu a postupu prováděných prací, aniž by byly dostatečně vysvětleny důvody a vyhodnoceny důsledky a dopady těchto změn. Z dvanácti kontrolovaných akcí bylo do ukončení kontroly dokončeno pět akcí, přičemž u všech pěti došlo k navýšení cen sjednaných ve smlouvách o dílo o 8 19 %. Nedostatky při zadávání veřejných zakázek: SŽDC při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na stavební realizaci akce Průjezd železničním uzlem Kolín v otevřeném řízení nepostupovala v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., když podstatně zkrátila lhůtu pro podání nabídek, aniž by zveřejnila předběžné oznámení. SŽDC při realizaci projektů modernizace železničních uzlů zadávala dodatečné stavební práce v jednacích řízeních bez uveřejnění, následně však při kontrole NKÚ nebyla schopna doložit splnění všech zákonem stanovených podmínek pro takový postup. Další zjištění: Součástí akce Brno 1. část odstavného nádraží, 1. etapa bylo mj. vybudování myčky kolejových vozidel za 305,7 mil. Kč. O financování této investice z rozpočtu SFDI bylo rozhodnuto dodatečně, aniž by bylo provedeno hodnocení její ekonomické efektivnosti a návratnosti. SŽDC po dokončení stavby pronajala myčku kolejových vozidel jiné společnosti a informacemi o jejím využití nedisponuje. Pro variantu uhrazení pořizovacích nákladů výnosem ze sjednaného nájemného (bez uvažování inflace a životnosti zařízení) přesahuje návratnost investice dobu 75 let. V rámci akce ČD Brno 1. část odstavného nádraží, 1. etapa bylo ve formě vyvolané investice týkající se majetku jiné společnosti proinvestováno celkem 39 mil. Kč, aniž by z dokladů předložených ke kontrole bylo možné posoudit přiměřenost nezbytného rozsahu a způsobu provedení vyvolaných investic. IV. Vyhodnocení Nekoncepční přístup k financování výstavby, oprav a údržby dopravní infrastruktury je důsledkem zejména neexistujícího stanovení priorit a závazné posloupnosti infrastrukturních investic v kontextu reálných možností jejich financování a současně důsledkem rozhodování o financování realizace jednotlivých projektů případ od případu na roční bázi a nejasného rozdělení rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti za postup přípravy a realizace projektů mezi MD, SFDI a příjemce finančních prostředků. NKÚ doporučuje: dokončit koncepční materiál zabývající se stanovením priorit infrastrukturních projektů s upřednostněním financování staveb přinášejících v daném čase největší společensko-ekonomický efekt; vyjasnit a zpřesnit kompetence MD, SFDI a příjemců při rozhodování o postupu přípravy a realizace infrastrukturních projektů a při sestavování rozpočtu SFDI a sladit tento postup s příslušnou právní úpravou. Současně se NKÚ domnívá, že je-li existence SFDI založena na vyjádření státu 21, že dopravní infrastruktura si zaslouží zvláštní pozornost, pak je nutné stanovit míru závaznosti rozpočtových výhledů tak, aby bylo možné efektivně plánovat zpravidla víceleté investice do dopravní infrastruktury. 21 Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 10

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011

12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 81 12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Kontrolní akce byla

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR Kontrolní akce byla zařazena

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky

02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 179 02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/04 Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství Kontrolní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1.

I. Úvod. Kontrolované programy, podprogramy a akce, resp. projekty reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 1. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více