Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika předmětu"

Transkript

1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro 2. stupeň. Časová dotace: 6. ročník 0 hodin 7. ročník 0 hodin 8. ročník 3 hodiny 9. ročník 3 hodiny Organizace výuky, cíle výuky: Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk.vyučuje se zpravidla ve třídách dělených v rámci ročníku.součástí vyučování ruského jazyka je nejen vyučovací hodina,ale i příležitostné akce jako olympiáda,soutěže,výjezdy do zahraničí,exkurze,projekty apod. Vyučovací hodiny jsou různého typu frontální vyučování (výklad,shrnutí učiva),skupinová práce,partnerská práce,samostatná práce(procvičování a opakování učiva,práce se slovníkem a autentickými materiály,práce s počítačovými programy apod.). Při výuce je využívána interaktivní tabule. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského rámce pro jazyky, kterou lze charakterizovat následovně: Žák: - má dostačující vyjadřovací prostředky a odpovídající slovní zásobu k tomu, aby se domluvil a vyjadřoval, i když s určitou mírou zaváhání - disponuje dostatečnými opisnými jazykovými prostředky v rámci tematických okruhů, jako jsou rodina, koníčky a zájmy, práce, cestování a aktuální události 419

2 Žák: - komunikuje přiměřeně správně ve známých kontextech; všeobecně ovládá gramatiku dobře, ačkoliv vliv mateřského jazyk je postřehnutelný - přiměřeně správně používá zásobu běžných gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací - při vyjádření složitější myšlenky nebo promluvy na neznámé téma se dopouští závažných chyb Žák: - používá širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reaguje. - využívá nejběžnější vyjadřovací prostředky neutrálního funkčního stylu. Vzdělávací obsah: Očekávané výstupy POSLECH S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 420

3 PSANÍ žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský jazyk Téma azbuka, konverzační témata jednoduchá 8. ročník Žák: užívá písemnou i tištěnou formu azbuky rozumí hlavním bodům ústního projevu i psaného textu Ročníkové výstupy Učivo Přesahy, souvislosti Upřesňující poznámky žák: - seznámí se s přízvukem v Rj - přečte správně přízvučné a nepřízvučné slabiky - rozpoznává psanou formu azbuky a Úvod do studia ruského jazyka zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - R a Č srovnání - R a Č přejatá slova - R a M - číslovky - R a Z národy, národnosti a jazyky - užití pracovního sešitu při nácviku azbuky, zábavné formy práce - reálie geografické zařazení seznamuje se s tištěnou formou azbuky - rozlišuje intonaci vět - pochopí základní komunikační témata - umí užívat číslovky 1-20 slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy - domov, rodina, 421

4 škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, Как тебя зовут?představování; zákl.poučení o přízvuku, přízvučné a nepřízvučné slabiky, - písmena т,а,к,о,м,б,з,э,н,в,е,я Věty typu Это моя мама. Это не Якуб, а Ян. Познакомьтесь! Pozdravy, telef.domluvení schůzky. přízvuč. a nepřízvuč..slabiky,intonace ozn.a táz.vět. Oslovení,číslovky 1-10 v 1. pádě, písmena г,д,и,й,л,п,ч,ш,ы,р,с,ь Вы говорите по-русски?. zákl.konverzace o sobě,věku,bydlení,,poděkování,omluva, čísl.11-20,písm.ж,ф,ц,щ,х,ю,ъ, slovesa жить, знать 1 Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk další cizí jazyk Téma obsažnější komunikační témata, užití tištěné formy azbuky 8. ročník Žák: srozumitelně reprodukuje autentický text na běžná témata ústně i písemně stručně formuluje svůj názor v běžných tématech 422

5 Ročníkové výstupy Učivo Přesahy, souvislosti Upřesňující poznámky У Димы в гостях žák: Telef.rozhovor, Как это сказать R a Č rusko-česká homonyma reálie významné události z по русски, slovesa учить и historie - umí reagovat v telefonickém rozhovoru говорить v přít.čase - významní spisovatelé - seznamuje se s časováním základních sloves - R a OV člověk a společnost pohyblivý přízvuk - pozná názvy profesí mužů a žen - naučí se osobní zájmena v pádě - seznámí se s přivlastńovacími zájmeny Наша семья, členové rodiny,kdo kde studuje či pracuje, intonace podle smyslu věty, os.zájm. v 1.a 3..pádě podst.jm.po čísl. 2,3,4, slovesa -pаботать, учиться Профессия. Интервью. Де, те,не v přejatých slovech, názvy profesí slovesa - нравится, интересует 2 Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk další cizí jazyk Téma všestrannější využití jazykových prostředků, sebedůvěra v projevu Žák: umí sdělit běžné, obsahově jednoduché informace, adekvátně užívá frazeologické obraty, foneticky správně užívá osvojenou slovní zásobu, hovoří v širších konverzačních tématech 423

6 Ročníkové výstupy Učivo Přesahy, souvislosti Upřesňující poznámky žák: - osvojuje si výslovnost měkkého a tvrdého «l» a výslovnost zvratných koncovek slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem R a Č ruská literatura - R a OV člověk a společnost reálie významní spisovatelé -životní styl a tradice v porovnání s ČR -kultura, umění a sport - poznává časování dalších sloves běžného denního styku - skloňuje osobní zájmena - formuluje osobní dopis, inzerát tematické okruhy kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí - v průběhu škol. roku pravid ústní i písemné prověřování znalosti slovní zásoby - po lekcích kontrolní prověrky - závěrečné opakování Свободное время, koníčky, volný čas, pozvání k návštěvě, výs.měkkého a tvrdého l, čas.sloves читать, жить, говорить, учить, писать, ходить, zakončení ова/ева Играть на чем, во что Знакомство, объявления seznamování, dopisování, seznam.inzerát, opakování intonace,výslovnost.zvratných koncovek 3 424

7 Zvratná slovesa, slovesné vazby s увлекаться, интересоваться, skloň.osobních zájmen Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence občanské Raduga II. díl (A1) Tematické okruhy a komunikativní situace: -rozvíjí možnost komunikace s dalšími jazykovými skupinami správným užitím různých řečových dovednost - pěstování schopnosti k udržení vztahů ve svém okolí 9. ročník Výuka a vzdělávání, zápis do jazykového kurzu, orientace ve školní budově, informace o studiu. Orientace ve městě, dopravní prostředky, nákupy, prohlídka města a jeho pamětihodností. Vnější vzhled osob, oblékání, setkání s přáteli. Řečové situace: Vyjadřování možnosti, nemožnosti, zákazu, pokynu, rady, příčiny, radosti a lítosti, nutnosti, omluvy, časových a zeměpisných údajů. Cílové řečové dovednosti: V produktivních řečových dovednostech je kladen důraz na rozvíjení strategické kompetence, zejména na konverzační vyjadřování a monitorování správnosti vlastního projevu. 425

8 V receptivních řečových dovednostech zvýraznění nácviku poslechu s porozuměním a samostatné čtení jednoduchých autentických textů. Jazykové učivo: Průběžné opakování učiva z prvního dílu. Slovesa prvního a druhého časování v přítomném čase včetně sloves se změnou kmenové souhlásky. Časování zvratných sloves. Frekventovaná nepravidelná slovesa. Budoucí čas. Minulý čas. Vykání. Skloňování podstatných jmen všech rodů podle vzorů magazin, portfel, škola, nědělja, fotografija, zdánie, mesto.. Skloňování osobních zájmen. Základní číslovky v prvním pádě. Řadové číslovky Vyjadřování data. Reálie: Porovnání školských systémů (Čj, Rj, Aj). Specifika městské hromadné dopravy v Moskvě. Obchodní střediska. Převod měn. Rozvíjení učebních strategií: Nácvik dovednosti autokorekce chyb. Hodnocení vlastních výsledků (i ve vztahu k Evropskému jazykovému portfoliu). Postupné směřování k autoregulaci a autonomnímu učení. 426

9 Ročníkové výstupy Učivo Přesahy, souvislosti Upřesňující poznámky Žák: - umí se zapsat do jazykového kurzu - umí pojmenovat místnosti ve školní budově - vyjádří, kdy začíná a končí vyučování - do které třídy chodí - studijní předměty a hodnocení výsledků studia - kde byl a co dělal - odpovědět na otázky typu: Kolikátého je dnes? (datum) - napsat 8 10 vět na dané téma slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy- škola, vyučování, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) R Č A - názvy měsíců - vykání - oslovování učitelů Multikulturní výchova vzdělávání v různých zemích VDO OSV Reálie - školský systém v Rusku a VB - používání PS - zábavné formy práce - práce se slovníkem - práce s internetem - soutěže Ve škole - zápis do jazykového kurzu - orientace ve školní budově - začátek / konec vyučování - do které třídy žák chodí /chodil - kdo, kde byl a co dělal - vyjádření data minulý čas vykání 427

10 Ročníkové výstupy Učivo Přesahy, souvislosti Upřesňující poznámky Žák: - umí pojmenovat školní předměty a napsat svůj rozvrh - vyskloňovat zájmena kdo a co - komunikuje na zadané téma - rozlišuje intonaci vět - pochopí rozdíl v používání odlišných předložkových vazeb Při vyučování: - rozvrh hodin - předměty - hodnocení / známky - přestávky - po vyučování (volný čas) - školní řád a pravidla slušného chování - předložkové vazby odlišné od R Č: - A. S. Puškin - odlišné předložkové vazby - synonyma - příprava na vyučování Reálie: - odlišnosti v hodnocení v ruské a české škole Čj (po, posle) - skloňování zájmen (kto, čto) skloňování podstatných jmen (magazin, portfel, škola, nědělja, fotografija) č.j. 428

11 Žák: - umí se zeptat na cestu - vysvětlit cestu - pojmenovat dopravní prostředky a budovy ve městě - vyjádřit, čím kdo pojede, jel, jede - osvojí si výslovnost předložek a podstatných jmen začínajících na samohlásku napíše 6 8 vět na dané téma Orientace ve městě: - Jak se dostanu...? - dopravní prostředky - názvy významných budov - co kdo hledá, nemůže najít, čím kdo jede - časování sloves (jechať, pomoč) - infinitivní věty typu: Kak projti, popasť, projechať...?, Komu pozvoniť?, Čto kupiť?, Gdě vyjti? - nad plánkem města - VDO - OSV Reálie: - Moskevské metro - koruna rubl 429

12 Ročníkové výstupy Učivo Přesahy, souvislosti Upřesňující poznámky Žák: - umí reagovat v běžných situacích při nakupování (zeptat se na cenu, požádat o zboží) - umí pojmenovat základní typy obchodů - vyjádřit co komu sluší / nesluší - porovnat kurz měn (koruna / rubl) Nakupování: - v nákupním středisku / obchodě - co komu kdo koupil - kolik co stojí - co komu (ne)sluší - co kdo viděl v obchodě (druhy zboží) - druhy obchodů - placení - koho kdo potkal R Č: - antonyma, synonyma Reálie: - významná obchodní střediska v Moskvě (GUM) - v průběhu roku pravidelné ústní a písemné prověřování znalostí (důraz kladen na ústní projev) - po lekcích kontrolní testy - závěrečné opakování - časování sloves (kupiť, sprosiť, vzjať) - 1. a 2. pád č. mn. podstatných jmen (magazin, portfel, škola) - pohyblivé -o-, -e- u podstatných jmen - 4. pád mn. č. u živ. a neživ. podstatných jmen 430

13 Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní rozvíjí možnost komunikace s dalšími jazykovými skupinami. Kompetence k řešení problémů správným využitím různých řečových dovedností. Kompetence občanské pěstování schopnosti k udržení vztahů ve svém okolí. Žák umí reagovat v každodenních jednoduchých situacích, adekvátně a foneticky správně využívá dosažené slovní zásoby a frazeologické obraty, umí pohovořit o probíraných tématech, snaží se o autokorekci. Umí napsat 6 8 vět na probírané téma. Porovnává konkrétní situaci na příkladech u nás, v Rusku a ve Velké Británii. 431

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk výuka předmětu anglického jazyka na úrovni, která odpovídá charakteristice Cizího jazyka v RVP G vstupní úroveň je A1 (A2 ve druhé skupině) a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více