Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Jana Mikšánková 2012/2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Jana Mikšánková 1

3 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí své diplomové práce doc. JUDr. Zdeňce Králíčkové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky při vypracování této práce. Dále bych chtěla poděkovat všem zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která se zúčastnila mého dotazníkového šeření a přispěla tak velmi cennými informacemi. 2

4 Abstrakt Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména aspekty významnými z pohledu rodinného práva. Jádrem práce je podrobná analýza způsobů a situací, kdy dochází k umisťování dětí do těchto zařízení na základě platného práva, zhodnocení současné právní úpravy a úvahy de lege ferenda. Problematika je řešena za pomoci odborné literatury, právních norem i vlastního dotazníkového šetření. Přínos práce spočívá v komplexním zpracování současných poznatků týkajících se umisťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, čemuž se odborná literatura věnovala doposud pouze okrajově. Klíčová slova Sociálně-právní ochrana dětí, výchovná opatření, náhradní výchova, alternativy k ústavní výchově, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, předběžné opatření, financování. Abstract This diploma thesis deals with the current topic of facilities for children requiring immediate help, particularly from the perspective of family law. The core of the work is a detailed analysis of ways and situations where there is a placement of children in these facilities under applicable law, evaluation of current legislation and considerations de lege ferenda. The problem is solved with the help of literature, laws and own survey. The contribution of this work lies in a comprehensive treatment of current knowledge of the placement of children in facilities for children requiring immediate help, which is mentioned in the literature only marginally. Key words Socio-legal child protection, educational measures, substitute care, alternatives to institutional care, facilities for children requiring immediate help, preliminary ruling, funding. 3

5 Obsah Seznam použitých zkratek... 5 Úvod Vymezení pojmu a stručný vývoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Charakteristika zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Organizace péče o děti v jednotlivých typech ZDVOP Vývoj právní úpravy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Legislativní rámec fungování ZDVOP Stručně k právní úpravě v ZSPOD Financování činnosti ZDVOP Analýza umisťování a pobytu dětí v ZDVOP Umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu Umístění dítěte na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností Umístění dítěte na žádost jeho zákonného zástupce Umístění dítěte na jeho vlastní žádost Řešení kolizí práv při umístění dítěte do ZDVOP Některé obecné aspekty pobytu dětí v ZDVOP Dílčí závěr Dopad novely ZSPOD na činnost ZDVOP (vlastní výzkum) Dotazníkové šetření Vyhodnocení dotazníku Závěry z provedeného dotazníkového šetření Zhodnocení platné právní úpravy ZDVOP a úvahy de lege ferenda Současná právní úprava ZDVOP Vhodné změny v koncepci ZDVOP Závěr Seznam použitých pramenů Příloha

6 Seznam použitých zkratek FOD Fond ohrožených dětí Listina základních práv a svobod Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 Úmluva o právech dítěte Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon o ústavní výchově Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZOR Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů ZSPOD Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 5

7 Úvod Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila velmi aktuální téma stojící na pomezí rodinného práva a sociálně-právní ochrany dětí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také ZDVOP ) jsou zvláštními pobytovými zařízeními pro ohrožené děti zakotvenými v 42 a následující zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZSPOD ). Dle původního záměru měla ZDVOP fungovat pouze jako krizová zařízení pro akutní, krátkodobou pomoc ohroženým dětem, avšak v důsledku poslanecké iniciativy došlo k jejich začlenění mezi instituty náhradní výchovy v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOR ), čímž byla naprosto změněna koncepce těchto zařízení, a jejich vývoj se začal ubírat zcela jiným směrem, než si kdokoliv v době jejich vzniku dokázal představit. V době, kdy jsem si vybírala téma pro svou diplomovou práci, byla právní úprava tohoto institutu dlouhodobě kritizována pro svou nedostatečnost, nejednoznačnost a roztříštěnost. Byla však připravována novela Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále také MPSV ), která si mimo jiné kladla za cíl zpřesnit právní úpravu týkající se ZDVOP, nastavit podrobnější pravidla činnosti a přiblížit tato zařízení podobným zařízením spadajícím pod rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak s důrazem na individualizaci péče o děti v ZDVOP. Diskuse ohledně ZDVOP a připravované novely mne velmi zaujala a rozhodla jsem se do této problematiky proniknout hlouběji. V současné době je zákon novelizující mj. i ZDVOP již účinný a nabízí se mi tak jedinečná příležitost ověřit některé aspekty této novelizace v praxi. Institut ZDVOP vychází z jedné ze základních politik právního státu, kterou je zajištění ochrany svým obyvatelům. O to silnější je pak potřeba ochrany, pokud se jedná o ty nejzranitelnější, tedy děti. Stát tak musí mít nastaven propracovaný systém sociálně-právní ochrany dětí, který začíná u podpory dítěte a jeho vývoje v biologické rodině. Až v případě, že dojde k vážnému ohrožení či narušení příznivého vývoje dítěte v jeho vlastní rodině, je stát povinen zasáhnout. Vždy je však nutné, aby byly využívány co nejmírnější prostředky vedoucí k napravení nepříznivé situace a setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí a aby krajní prostředky, jakými je odebrání dítěte jeho rodičům či zásah do rodičovské zodpovědnosti, byly využívány až v naprosto nezbytných 6

8 případech. Nedochází však jen k situacím, kdy dítě vyrůstá ve své rodině, která z určitých subjektivních či objektivních důvodů není schopna zajistit jeho řádnou výchovu, naopak časté jsou případy, kdy se dítě ocitne bez jakékoliv péče například v důsledku úmrtí rodičů či jejich náhlé hospitalizace. I v takových situacích pak musí být zakotvena vhodná opatření, která zajistí ochranu pro takto ohrožené dítě. Umístění dítěte do ZDVOP pak může v takových i mnohých dalších případech fungovat jako vhodné řešení nastalé situace. Cílem mé práce je provést podrobnou analýzu umisťování dětí do ZDVOP a jejich pobytu v něm, přičemž se zaměřím na zhodnocení účinné právní úpravy i změn, které přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ), jehož účinnost je stanovena na V rámci této analýzy upozorním na některé kolize, které mohou vznikat v právech rodičů při umístění dítěte do ZDVOP. Samostatný prostor bude také věnován úvahám o dalších vhodných legislativních změnách týkajících se ZDVOP. Práce je zaměřena na ZDVOP zejména z pohledu rodinného práva, nejedná se tedy o komplexní analýzu tohoto institutu ve všech souvislostech. Stěžejní částí práce je tedy analýza umísťování dětí do těchto zařízení, avšak z důvodu pochopení celé problematiky považuji za vhodné nastínit i širší souvislosti jejich fungování a činnosti. Pokusím se také zamyslet nad tím, zda účinná právní úprava ZDVOP odpovídá evropským standardům a tendencím v oblasti náhradní výchovy dětí. V samostatných částech práce bude charakterizován samotný pojem ZDVOP, nastíněn vývoj právní úpravy těchto zařízení a analyzován legislativní rámec činnosti s důrazem na teoretické i praktické aspekty financování ZDVOP. Dále považuji za vhodné věnovat zvláštní prostor novele ZSPOD a souvisejících zákonů provedené zákonem č. 401/2012 Sb., která s účinností od výrazně změnila mnohé aspekty činnosti ZDVOP. Pokusím se tak na základě vlastního výzkumu zodpovědět otázku, zda tato novela splnila očekávání praxe v souvislosti s úpravou činnosti ZDVOP. Pro dosažení vytýčeného cíle využívám různé metody práce. Kromě metody deskriptivní, která samozřejmě není základem, ale je nebytná pro pochopení celé problematiky, používám zejména analytickou metodu, kdy se zamýšlím nad úskalími minulé, současné i případné budoucí právní úpravy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Využita je i metoda historická a komparativní. 7

9 Odborná literatura, která se zabývá podrobně tématikou ZDVOP, se vyskytuje jen ve velmi malé míře. Pro základní vymezení problému tedy využiji zejména literatury komentářové a učebnic, v nichž je těmto zařízením věnována zvláštní pozornost. S ohledem na úzké zaměření práce jsou nezbytnými zdroji informativní materiály, stanoviska a metodické pokyny získané z internetových stránek MPSV. Dalším důležitým zdrojem jsou články v odborných časopisech, kterých však k tomuto tématu není velké množství, sborníky z konferencí a odborné studie provedené v oblasti péče o ohrožené děti. Základní informace k problematice ZDVOP vychází samozřejmě z právních předpisů a sněmovních tisků, především důvodových zpráv k návrhům zákonů. Tématika ZDVOP není řešena judikaturou, proto tento zdroj využiji pouze okrajově. Jako praktický zdroj informací mi dále poslouží vlastní dotazníkové šetření, které bude vyhodnoceno v samostatné kapitole. Práce je členěna do pěti částí, které na sebe logicky navazují a jsou provázány vzájemnými souvislostmi. V první kapitole je provedena obecná charakteristika ZDVOP a nástin právní úpravy těchto zařízení. V rámci charakteristiky institutu také považuji za důležité objasnit, jakým způsobem probíhá péče v ZDVOP, jelikož její organizace není zákonem nijak stanovena a v jednotlivých zařízeních se velmi liší. Důležitou částí této kapitoly je také stručný nástin vývoje právní úpravy dotýkající se činnosti ZDVOP. Vzhledem k požadavku komplexnosti a srozumitelnosti práce považuji za nezbytné zabývat se i celkovým pohledem na činnost ZDVOP, a v druhé kapitole tedy stručně vymezím legislativní rámec fungování ZDVOP, jenž je upraven v ZSPOD. Podrobněji se zaměřím na financování činnosti ZDVOP, jelikož se jedná dle mého názoru nejvýznamnější prvek, který může při špatném nastavení ovlivnit veškerou provozuschopnost těchto zařízení a je tedy nutné mu věnovat zvláštní pozornost. Stěžejní částí této práce je analýza a zhodnocení právní úpravy a praxe umisťování a pobytu dětí v ZDVOP. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v současné době upravuje čtyři způsoby, jimiž je možno dítě do ZDVOP umístit - jedná se o rozhodnutí soudu, žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, žádost zákonných zástupců dítěte a dokonce žádost samotného dítěte. Třetí kapitola je tedy celá věnována rozboru jednotlivých situací, kdy je možno dítě umístit do ZDVOP de lege lata s důrazem na novelu provedenou zákonem č. 401/2012 Sb. a nadcházející změnu, kterou přináší 8

10 NOZ. V této kapitole jsou nastíněny některé kolize práv, které mohou nastat při umístění dětí do zařízení. Prostor je také věnován analýze některých obecných aspektů pobytu dětí v ZDVOP. Čtvrtá kapitola je věnována zhodnocení dopadu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od , které je založeno na výsledcích vlastního dotazníkového šetření. V rámci tohoto šetření oslovím jednotlivá ZDVOP a pokusím se zjistit jejich názor na některé provedené změny. Poslední kapitola je věnována zhodnocení současné právní úpravy ZDVOP a úvahám de lege ferenda, které jsou založeny zejména na provedené analýze tohoto institutu a informacích zjištěných z dotazníkového šetření. Upozorním zde na některé nedostatky v úpravě ZDVOP, které by dle mého názoru bylo vhodné změnit, a vyslovím vlastní návrhy na to, jakým směrem by se právní úprava ZDVOP mohla v budoucnu ubírat. Jak jsem již naznačila v předchozím textu, práce se nezabývá komplexní analýzou všech aspektů fungování a činnosti ZDVOP, tyto budou pouze stručně nastíněny. Velký prostor také není věnován zmiňovaným kolizím v právech dětí a rodičů, které jen krátce naznačím. Je tomu tak proto, že je dle mého názoru vhodné věnovat větší pozornost aktuálním změnám v právní úpravě ZDVOP provedeným zákonem č. 401/2012 Sb. s účinností od Další výslovně neuvedené otázky a problémy týkající se problematiky ZDVOP jsou mi známé, ale jejich zpracování by výrazně přesahovalo rámec této práce. 9

11 1 Vymezení pojmu a stručný vývoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1.1 Charakteristika zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byla do českého právního řádu začleněna spolu se vznikem zákona o sociálně právní ochraně dětí z roku 1999, s účinností od Již v původním znění ZSPOD bylo v 42 stanoveno, že ZDVOP poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, případně pokud jde o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péče. Prakticky stejné znění tohoto ustanovení nalezneme v ZSPOD dodnes, pouze byl rozšířen okruh dětí, na které se okamžitá pomoc v ZDVOP vztahuje, o děti vymezené v 15 ZSPOD, tedy o děti, které se ocitnou bez péče přiměřené jejich věku zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení. Tato zařízení tedy dle původního záměru zákonodárce vyplývajícího z důvodové zprávy k návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí měla poskytovat péči ohroženým dětem, a to péči po nezbytnou, zpravidla krátkou dobu, než bude jejich situace vyřešena jiným odpovídajícím způsobem, myšleno např. ústavní péčí nebo péčí jinou osobou než rodiči. 1 Jenomže právní úprava ZDVOP se začala vyvíjet naprosto jiným směrem, kdy možnost rozhodnout o umístění dítěte do ZDVOP byla v souvislosti s novelou zákona o rodině dána soudu při rozhodování o nařízení ústavní výchovy dle 46 ZOR. Péče v ZDVOP tak přestala být péčí okamžitou, naopak se stala alternativou k ústavní péči a pobyt dětí v ZDVOP se stal v mnoha případech dlouhodobým. Donedávna navíc nebyla nijak upravena délka pobytu dítěte v ZDVOP a děti tak zde prakticky mohly prožít celé dětství až do dosažení zletilosti. Z těchto důvodů se projevují výrazné snahy 1 Sněmovní tisk 260/0, vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 10

12 přiblížit péči v ZDVOP péči poskytované v ústavních zařízeních, jež jsou zřizovány dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ústavní výchově ), a zajistit tak obdobnou kvalitu péče v obou typech pobytových zařízení. 2 V ZDVOP je poskytována péče dětem s trvalým pobytem nebo povoleným pobytem na území České republiky a za určitých podmínek také dětem, které jsou cizinci. Dítětem se rozumí osoba do dosažení zletilosti, tedy do věku 18 let, pokud nedosáhne zletilosti dříve. 3 Na rozdíl od školských zařízení pro výkon ústavní výchovy není možné, aby v ZDVOP v režimu zákona o sociálně-právní ochraně dětí pobývaly i osoby starší 18 let. Pobyt je teoreticky možné prodloužit i po dosažení zletilosti v případě, že jsou zřizovatelé ZDVOP například současně registrováni jako poskytovatelé sociálních služeb a pobyt takovéto osoby je pak uskutečňován v tomto režimu. Jedná se však o odlišný režim podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který se netýká přímo činnosti ZDVOP. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou v 39 ZSPOD systematicky zařazena mezi zařízení sociálně-právní ochrany spolu se zařízeními odborného poradenství pro péči o děti, zařízeními sociálně výchovné činnosti a výchovně rekreačními tábory pro děti. Jako taková mohou být zřizována fyzickými a právnickými osobami či obci a kraji na základě pověření ke zřizování takových zařízení, která dle 49 ZSPOD vydává krajský úřad. 1.2 Organizace péče o děti v jednotlivých typech ZDVOP Vzhledem ke skutečnosti, že ZSPOD podrobně nestanovuje, jak by péče o děti v ZDVOP měla být organizována, je to prakticky volbou každého zařízení. Mezi jednotlivými ZDVOP tak panují velké rozdíly. Některá jsou provozována samostatně, nezávisle na jiném pobytovém zařízení, jiná jsou provozována při již existujícím dětském domově, dětském centru, kojeneckém ústavu, případně při jiné organizaci 2 Důkladněji: Viz podkapitola 1.3 Vývoj právní úpravy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 3 KRAUSOVÁ, Lucie, NOVOTNÁ, Věra. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: ASPI, a. s., s. ISBN S

13 poskytující služby pro rodiny a děti. 4 Většina ZDVOP má přesně vyčleněnou kapacitu pro lůžka okamžité pomoci, přesto se často stává, zejména u ZDVOP při ústavních zařízeních, že se dítě fakticky pohybuje v kolektivu dětí celé organizace a je tedy pouze administrativně vedeno v režimu okamžité pomoci. 5 V současné době je v České republice největším zřizovatelem ZDVOP Fond ohrožených dětí, o. s. (dále jen FOD ), který provozuje celkem 32 ZDVOP jako projekt Klokánek s celkovou kapacitou 469 dětí. Klokánky jsou provozovány ve dvou velmi specifických formách, které se naprosto liší od ostatních ZDVOP, proto považuji za důležité alespoň okrajově nastínit jejich organizaci. Jedná se o Klokánky se střídavou péčí dvou tet (16 ZDVOP s celkovou kapacitou 427 míst) a rodinné Klokánky, provozované v bytech tet a strýců (16 ZDVOP s kapacitou 42 míst). 6 Klokánky se střídavou péčí jsou provozovány v samostatných služebních bytech FOD, kde se maximálně o 4 děti nepřetržitě starají dvě stabilní tety, které se střídají po týdnu. Dětem se teta naplno věnuje, hraje s nimi, pomáhá s úkoly, sama nakupuje, uklízí, jednoduše se snaží simulovat běžnou domácnost. 7 V rodinných Klokáncích je princip péče o děti obdobný, avšak navíc jsou děti umístěny přímo v bytech zaměstnanců, kteří o ně taktéž nepřetržitě pečují. 8 V Klokáncích FOD jsou tedy zaměstnány tety, kterým navíc pomáhají se zajištěním chodu Klokánku tzv. pomocné tety, a mezi další kmenové zaměstnance patří sociální pracovník a psycholog, dále nejčastěji formou externí spolupráce jsou zajišťovány služby speciálního pedagoga, psychiatra a právníka. 9 FOD prezentuje systém péče v Klokáncích jako rodinnou alternativu ústavní péče, jejímž cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní 4 BARVÍKOVÁ, Jana, PALONCYOVÁ, Jana. Zřízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umisťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., s. ISBN S Tamtéž, s Přehled Klokánků [online]. Fond ohrožených dětí [cit ]. Dostupné z: 7 BARVÍKOVÁ, PALONCYOVÁ op. cit., s Tamtéž, s Tamtéž, s

14 rodinná péče. 10 Dle předsedkyně FOD Marie Vodičkové jsou Klokánky se střídavou péči vhodné spíše pro přechodnou péči, zatímco rodinné Klokánky jsou vhodné pro dlouhodobější, případně i trvalou péči. 11 Oproti tomuto konceptu Klokánků, ostatní ZDVOP mají péči organizovánu jinak, různě podle typu zařízení. Obecně se dá říci, že nejčastěji osobní péči o děti zajišťuje vychovatel, některá zařízení odlišují i denního a nočního vychovatele. Často je také kmenovým zaměstnancem ZDVOP speciální pedagog, některá zařízení s ním však spolupracují pouze externě. K dispozici jsou samozřejmě vždy také služby sociálního pracovníka a psychologa, případně zařízení zajišťují služby lékaře, psychiatra apod., někdy ve formě kmenového zaměstnance, jindy pouze externě. V naprosté většině ZDVOP má jeden zaměstnanec v osobní péči 4-5 dětí, přičemž situace se občas liší v nočních hodinách. 12 Problematický tento moment může být s ohledem na novelu zákona o sociálně-právní ochrany dětí účinnou od , kdy je stanoven požadavek na péči jednoho zaměstnance maximálně o 4 děti. Z tohoto důvodu se i na tuto oblast zaměřím ve svém dotazníku, jeho vyhodnocení provedu v samostatné kapitole. Významným faktem je také to, že ZDVOP, ačkoliv mohou poskytovat péči všem dětem bez rozdílu věku a bez omezení spodní hranice (tedy děti 0-18 let), ne všechna se zaměřují na všechny věkové skupiny dětí. Nutno podotknout, že v Klokáncích FOD není péče o děti z hlediska věku rozlišována a Klokánky přijímají všechny věkové kategorie dětí. Stejně tak některá další ZDVOP mimo FOD, ale mnoho ZDVOP mimo FOD neposkytuje péči všem dětem bez ohledu na věk. Často lze také vypozorovat souvislost mezi tímto věkovým rozmezím a typem zařízení, pokud je zřízeno při jiném ústavním zařízení - kupříkladu ZDVOP při kojeneckých ústavech, dětských centrech a dětských domovech pro děti do tří let věku poskytují nejčastěji péči jen velmi malým dětem (cca do šesti let věku) Principy [online]. Fond ohrožených dětí [cit ]. Dostupné z: 11 BARVÍKOVÁ, PALONCYOVÁ op. cit., s Tamtéž, s Tamtéž, s

15 1.3 Vývoj právní úpravy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Jak již bylo zmíněno výše, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se v českém právním řádu poprvé objevila spolu se vznikem zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který nabyl účinnosti Jednalo se o zcela nový institut, který byl zákonem upraven v pouhém jednom ustanovení, v 42 ZSPOD v původním znění. Ve dvou odstavcích bylo stručně vymezeno, co jsou ZDVOP, jaká péče se v nich poskytuje a v jakých případech. Nebyly stanoveny žádné podmínky provozu, žádné předpoklady pro umístění dítěte, žádné kvalifikační předpoklady, žádné standardy péče apod., avšak vzhledem k účelu těchto zařízení, jímž byla krátkodobá pomoc ohroženým dětem, která měla být poskytována pouze v nezbytném rozsahu, i tato strohá úprava pro bezproblémový chod zařízení postačovala. Problém však nastal zhruba po dvou letech od počátku účinnosti zákona o sociálně-právní ochraně dětí a vzniku institutu ZDVOP, a to z důvodu změny provedené v zákoně o rodině Změna zákona o rodině v roce 2002 V souvislosti se vznikem zákona o ústavní výchově byla do 46 zákona o rodině včleněna povinnost soudců před vydáním rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy zkoumat, zda nelze péči o dítě zajistit náhradní rodinnou péčí či rodinnou péči v ZDVOP. Ač se možná na první pohled tato změna nemusí jevit jako zásadní, znamenala naprostý odklon od původní koncepce ZDVOP, která, opět zdůrazňuji, byla nastavena na poskytování pouze krátkodobé a krizové pomoci ohroženým dětem. Přitom touto změnou bylo prakticky umožněno, aby v ZDVOP pobývaly děti dlouhodobě, stejně jako při nařízení ústavní výchovy. Při tehdejším stavu právní úpravy ZDVOP v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí však tento krok bez dalších úprav znamenal velké komplikace z hlediska náležité ochrany dětí. Zajímavý je fakt, že v původním znění návrhu zákona o ústavní výchově se tato změna zákona o rodině 14

16 nevyskytovala 14 a do konečného znění zákona se dostala až zapracováním pozměňovacího návrhu poslankyně Evy Dundáčkové z podnětu FOD. Velmi sporným bodem této novelizace, jenž vyvolal mnoho pochybností a interpretační problémů, bylo označení péče v ZDVOP za rodinnou. Najednou jako by se péče o děti v ZDVOP měla řadit mezi instituty náhradní rodinné péče. Avšak taková kategorizace je téměř nemožná. I kdybychom pominuli všechny další rozdíly, stačí samotný fakt, že při svěření dítěte do náhradní rodinné péče, dochází k jeho svěření konkrétní osobě, kdežto v případě ZDVOP je dítě svěřeno zařízení, což odpovídá formě péče v ústavních zařízeních Následné novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí Novela zákona o rodině přesvědčila zákonodárce o nutnosti nově upravit a blíže specifikovat podmínky, za kterých mohou ZDVOP poskytovat sociálně-právní ochranu dětem. Přiblížila totiž ZDVOP školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a bylo tak potřeba zajistit, aby splňovala obdobné požadavky na vybavení a provoz. 16 Vládní návrh zákona byl nakonec schválen jako zákon č. 134/2006 Sb., který nabyl účinnosti Tato novela stanovila, jakým způsobem může být dítě v ZDVOP umístěno, zpřesnila požadavky na rozsah poskytované péče, stanovila povinnost vést evidenci o všech dětech, které se nacházejí či nacházely v ZDVOP, zakotvila dozor ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zavedla také povinnost rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte platit příspěvek na úhradu pobytu a péče odstupňovaný pevnými částkami dle věku dítěte. 14 Sněmovní tisk 837/0, vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 15 WESTPHALOVÁ, Lenka. Jak přispět k ochraně dětí, které vyžadují okamžitou pomoc? Právní fórum. 2012, roč. 9, č. 7, s ISSN S Sněmovní tisk 995/0, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 15

17 Po této významné novele se v období do roku 2012 ZDVOP týkaly některé další novelizace ZSPOD. Novelou provedenou zákonem č. 112/2006 Sb., s účinností od došlo k navýšení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP. K dalšímu navýšení státního příspěvku došlo také následující novelizací zákonem č. 176/2007 Sb., s účinností od Touto novelou došlo také k úpravě pravomoci k rozhodování o příspěvku na úhradu pobytu a péče v ZDVOP, nově již o tomto nerozhodoval obecní úřad obce s rozšířenou působností, nýbrž ředitel zařízení, a jako odvolací orgán proti tomuto rozhodnutí byl stanoven krajský úřad. Došlo také ke změně stanovení výše příspěvku na úhradu pobytu a nově byl vypočítáván z částky životního minima. Kromě již zmíněného navýšení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP byla také zavedena možnost získat státní příspěvek i v případě, že je dítě umístěno na základě žádosti rodičů, a to za předpokladu, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění tohoto dítěte za důvodné. Jednalo se o velmi významný krok, který měl za cíl zlepšit finanční situaci ZDVOP natolik, aby mohla tato zařízení i nadále existovat Reforma systému péče o ohrožené děti s účinností od a její dopad na ZDVOP Jak je vidět ze stručně nastíněného vývoje právní úpravy ZDVOP provedeného v předchozích oddílech, doznal tento institut během relativně krátké doby své existence nespočet změn, které prakticky vedly až k naprostému přeformování původní koncepce ZDVOP. Od roku 2007, kdy došlo k poslední výraznější změně, se prakticky v oblasti právní úpravy ZDVOP nic nedělo, její vývoj se zastavil. To však neznamenalo, že by tato úprava byla ideální, právě naopak, byla silně kritizována a jevila se jako naprosto nedostatečná. Tento nevyhovující stav se pokusila vyřešit novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících zákonů, provedená zákonem č. 401/2012 Sb., která nabyla účinnosti a zásadním způsobem zasáhla nejen do činnosti ZDVOP, ale i do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecně, do úpravy pěstounské péče a vůbec do koncepce poskytování sociálně-právní ochrany dětem a jejich rodinám. 17 Sněmovní tisk 106/0, Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 16

18 Novela byla provedena jako součást celkové reformy péče o ohrožené děti, která má vést ke zkvalitnění systému této péče a k naplnění mezinárodních závazků České republiky a doporučení OSN ke změnám v systému ochrany práv dětí. Cílem reformy by mělo být značné omezení množství dětí umístěných v ústavních zařízeních a naopak rozvoj komunitních služeb rodinného typu a pěstounské péče. 18 ZDVOP by postupně měla získat formu zařízení spíše rodinného typu a poskytovat pomoc nejen umístěným dětem, ale i jejich rodinám. Také by mělo dojít k částečnému návratu k původní koncepci ZDVOP a mělo by se jednat o poskytování pomoci okamžité, krizové. 19 Ze změn, které se dotkly přímo ZDVOP zmíním například zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany, sjednocení výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP bez ohledu na věk dítěte a jeho poměrné snižování při nepřítomnosti dítěte v zařízení delší než dva dny, dále byl stanoven maximální počet dětí umístěných v zařízení a maximální délka pobytu dětí, s ohledem na zvyšování individualizace péče o děti v ZDVOP došlo k omezení počtu dětí, které může mít v osobní péči jeden zaměstnanec, novelou došlo také k vymezení konkrétních práv a povinností ředitele ZDVOP a mnohé další. Tato novela tak přinesla mnoho změn, z nichž některé byly očekávány a vítány, některé naopak vyvolaly diskuse a nejasnosti ohledně jejich přínosu pro činnost ZDVOP. Blíže budou některé z těchto změn rozebrány v následujících kapitolách. 18 Sněmovní tisk 564/0, návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 19 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. k [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit ]. Dostupné z: 17

19 2 Legislativní rámec fungování ZDVOP 2.1 Stručně k právní úpravě v ZSPOD V čele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc stojí ředitel, který disponuje určitými vymezenými právy a povinnostmi vůči umístěným dětem a jejich rodičům či jiným osobám. Nebylo tomu tak vždy, do účinnosti novely ZSPOD provedené zákonem č. 401/2012 Sb. nebyly pravomoci ředitele v zákoně nijak vyjádřeny, a často tak vznikaly kolizní situace mezi zařízením a rodiči dětí, orgány sociálně-právní ochrany a soudy. Nově tedy došlo k zakotvení jasného vymezení pravomocí ředitele, které by takovým situacím měly zabránit. 20 Ředitel je například oprávněn přerušit návštěvu rodičů v případě jejich nevhodného chování, pokud jde o děti umístěné na základě rozhodnutí soudu, zastoupit dítě v běžných záležitostech, převzít od něj dočasně předměty ohrožující jeho výchovu apod. Naopak má povinnost seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, spolupracovat ve vymezených oblastech s orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále také OSPOD ), soudy, budoucími pěstouny, rodiči dítěte apod. Obdobná úprava je obsažena i v zákoně o ústavní výchově v oblasti práv a povinností ředitele ústavního zařízení, čímž došlo k dalšímu přiblížení ZDVOP k těmto zařízením. Úprava pravomocí ředitele ZDVOP je dle mého názoru velmi potřebná, jelikož může zabránit mnohým nejběžnějším konfliktům vznikajícím mezi zařízením a rodiči, orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy. Tyto situace nebyly do účinnosti novely nijak ošetřeny a domnívám se, že ZDVOP tak neměla možnost vykonávat řádně výchovu dítěte, aniž by nepřekračovala svoje pravomoci. Aby byla zajištěna komplexnost poskytnutí sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany a soudy, jsou ZDVOP povinna vést o dětech evidenci, z níž se podávají osobní údaje dítěte, jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, dále údaje o přijetí dítěte do zařízení, tedy kdy a z jakého důvodu bylo přijato, případně datum ukončení pobytu. Kromě evidence jsou zařízení povinna vést i spisovou dokumentaci, která obsahuje veškeré údaje z evidence, dokumenty dokladující titul přijetí dítěte do zařízení a další potřebné údaje a záznamy o spolupráci s OSPOD, 20 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. k [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit ]. Dostupné z: 18

20 o léčbě dítěte apod. 21 Evidenci dětí přijatých do zařízení je dle 42 odst. 11 ZSPOD povinen vést také jeho zřizovatel, tato je však méně obsáhlá a obsahuje pouze osobní údaje o dítěti, datum jeho přijetí do zařízení, případně datum propuštění a záznam o splnění povinnosti stanovené v 10 odst. 4 ZSPOD ohlásit přijetí dítěte do zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od byly zavedeny standardy sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany a jejichž plnění se hodnotí systémem bodů. 22 Standardy by měly zajistit potřebnou kvalitu sociálně-právní ochrany a ZDVOP mají povinnost je vypracovat a řídit se jimi nejpozději do Zákon definuje základní okruhy standardů, které jako takové jsou podrobněji upraveny v prováděcí vyhlášce. 23 Považuji jejich zavedení za krok správným směrem, ačkoliv jejich vypracování znamená pravděpodobně dočasně zvýšení administrativní zátěže pro ZDVOP. Je to však cena za to, že dojde ke zpřehlednění činnosti ZDVOP a k zajištění vysoké kvality poskytované péče, což je vzhledem k potřebě zvýšené ochrany ohrožených dětí jistě žádoucí. Další důležitou oblastí, kterou upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí a kterou bych ráda zmínila, je financování činnosti ZDVOP. Jak jsem však uvedla již v úvodu, považuji tuto oblast za natolik důležitou pro samotné fungování ZDVOP, že jí věnuji více prostoru v samostatné podkapitole. 2.2 Financování činnosti ZDVOP Jakákoliv činnost se odvíjí od skutečnosti, zda dotyčný subjekt disponuje dostatečnými finančními prostředky pro její provozování. Péče o děti, o které se nemohou postarat vlastní rodiče, je velmi bohulibá, avšak ani tato se nedá provozovat bez zajištění 21 NOVOTNÁ, Věra. Jaké změny přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí? Právo a rodina. 2006, roč. 8, č. 5, s ISSN X. S TRUBAČOVÁ, Klára. Reforma systému péče o ohrožené děti a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. In: Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů: Sborník z XI. celostátního semináře Brno, Brno: Triada - Poradenské centrum, o. s., s. ISBN S Příloha č. 3 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting. 19

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE Anna Hořínová, 2012 PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOVÝ OZ ZSPOD (z.

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP

Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Aktuální problémy pěstounské péče z pohledu VOP Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19.

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor ekonomický oddělení ekonomických analýz 2016 1 I. ÚVOD Novela zákona č.

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 39 (1) Zařízeními sociálně-právní ochrany jsou a) zařízení odborného poradenství pro péči o děti, b) zařízení sociálně výchovné činnosti, c) zařízení pro děti vyžadující

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Organizace: Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Sídlo: Strážovská 965, 697 33 Kyjov zastoupení: PhDr.

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015

Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015 Opatrovnictví dítěte Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Poručenství a opatrovnictví Odlišnosti Opatrovnictví Vymezení pojmu Důvody pro jmenování opatrovníka Osoba opatrovníka Práva a povinnosti opatrovníka

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 255 Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o

Více

Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Pověření přínosy a úskalí Přehled o subjektech v oblasti SPOD Možnost omezené kontroly Garance spolupráce FINANCE SPOD zdarma, ale bez garantovaných prostředků

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu).

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu). Metodický pokyn MPSV ze dne 2.11.1995 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování pomoci ohroženým dětem (upravený podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Obce vyměřují místní poplatek v rozporu s Ústavou

Obce vyměřují místní poplatek v rozporu s Ústavou Obce vyměřují místní poplatek v rozporu s Ústavou Zákon o místních poplatcích svěřuje obcím pravomoc vybírat zákonem stanovené místní poplatky. Smyslem a účelem poplatků (včetně místních poplatků) je přitom

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Občanský zákoník

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 477. USNESENÍ SENÁTU z 15. schůze, konané dne 11. ledna 2012 k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů V souladu s ustanovením 178 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah Obsah Výkladová část... 4 1.1 Ústavní (institucionální) péče... 4 1.2 Školská zařízení... 5 1.3 Zdravotnická zařízení... 6 1.4 Zařízení sociálních služeb... 6 1.5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den.

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den. PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s OSPOD Příloha č. 2: Scénář rozhovoru se zástupci ústavních zařízení Příloha č. 3: Scénář rozhovoru s pěstouny Příloha č. 4: Vyhodnocení individuálního plánu dítěte

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

Poručenství Radovan Dávid, 2015

Poručenství Radovan Dávid, 2015 Poručenství Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Poručenství a opatrovnictví Odlišnosti Poručenství Vymezení pojmu Důvody pro jmenování poručníka Osoba poručníka Práva a povinnosti poručníka Dozor soudu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více