Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Jana Mikšánková 2012/2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Jana Mikšánková 1

3 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí své diplomové práce doc. JUDr. Zdeňce Králíčkové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky při vypracování této práce. Dále bych chtěla poděkovat všem zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která se zúčastnila mého dotazníkového šeření a přispěla tak velmi cennými informacemi. 2

4 Abstrakt Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zejména aspekty významnými z pohledu rodinného práva. Jádrem práce je podrobná analýza způsobů a situací, kdy dochází k umisťování dětí do těchto zařízení na základě platného práva, zhodnocení současné právní úpravy a úvahy de lege ferenda. Problematika je řešena za pomoci odborné literatury, právních norem i vlastního dotazníkového šetření. Přínos práce spočívá v komplexním zpracování současných poznatků týkajících se umisťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, čemuž se odborná literatura věnovala doposud pouze okrajově. Klíčová slova Sociálně-právní ochrana dětí, výchovná opatření, náhradní výchova, alternativy k ústavní výchově, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, předběžné opatření, financování. Abstract This diploma thesis deals with the current topic of facilities for children requiring immediate help, particularly from the perspective of family law. The core of the work is a detailed analysis of ways and situations where there is a placement of children in these facilities under applicable law, evaluation of current legislation and considerations de lege ferenda. The problem is solved with the help of literature, laws and own survey. The contribution of this work lies in a comprehensive treatment of current knowledge of the placement of children in facilities for children requiring immediate help, which is mentioned in the literature only marginally. Key words Socio-legal child protection, educational measures, substitute care, alternatives to institutional care, facilities for children requiring immediate help, preliminary ruling, funding. 3

5 Obsah Seznam použitých zkratek... 5 Úvod Vymezení pojmu a stručný vývoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Charakteristika zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Organizace péče o děti v jednotlivých typech ZDVOP Vývoj právní úpravy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Legislativní rámec fungování ZDVOP Stručně k právní úpravě v ZSPOD Financování činnosti ZDVOP Analýza umisťování a pobytu dětí v ZDVOP Umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu Umístění dítěte na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností Umístění dítěte na žádost jeho zákonného zástupce Umístění dítěte na jeho vlastní žádost Řešení kolizí práv při umístění dítěte do ZDVOP Některé obecné aspekty pobytu dětí v ZDVOP Dílčí závěr Dopad novely ZSPOD na činnost ZDVOP (vlastní výzkum) Dotazníkové šetření Vyhodnocení dotazníku Závěry z provedeného dotazníkového šetření Zhodnocení platné právní úpravy ZDVOP a úvahy de lege ferenda Současná právní úprava ZDVOP Vhodné změny v koncepci ZDVOP Závěr Seznam použitých pramenů Příloha

6 Seznam použitých zkratek FOD Fond ohrožených dětí Listina základních práv a svobod Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 Úmluva o právech dítěte Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon o ústavní výchově Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZOR Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů ZSPOD Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 5

7 Úvod Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila velmi aktuální téma stojící na pomezí rodinného práva a sociálně-právní ochrany dětí. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také ZDVOP ) jsou zvláštními pobytovými zařízeními pro ohrožené děti zakotvenými v 42 a následující zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZSPOD ). Dle původního záměru měla ZDVOP fungovat pouze jako krizová zařízení pro akutní, krátkodobou pomoc ohroženým dětem, avšak v důsledku poslanecké iniciativy došlo k jejich začlenění mezi instituty náhradní výchovy v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZOR ), čímž byla naprosto změněna koncepce těchto zařízení, a jejich vývoj se začal ubírat zcela jiným směrem, než si kdokoliv v době jejich vzniku dokázal představit. V době, kdy jsem si vybírala téma pro svou diplomovou práci, byla právní úprava tohoto institutu dlouhodobě kritizována pro svou nedostatečnost, nejednoznačnost a roztříštěnost. Byla však připravována novela Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále také MPSV ), která si mimo jiné kladla za cíl zpřesnit právní úpravu týkající se ZDVOP, nastavit podrobnější pravidla činnosti a přiblížit tato zařízení podobným zařízením spadajícím pod rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak s důrazem na individualizaci péče o děti v ZDVOP. Diskuse ohledně ZDVOP a připravované novely mne velmi zaujala a rozhodla jsem se do této problematiky proniknout hlouběji. V současné době je zákon novelizující mj. i ZDVOP již účinný a nabízí se mi tak jedinečná příležitost ověřit některé aspekty této novelizace v praxi. Institut ZDVOP vychází z jedné ze základních politik právního státu, kterou je zajištění ochrany svým obyvatelům. O to silnější je pak potřeba ochrany, pokud se jedná o ty nejzranitelnější, tedy děti. Stát tak musí mít nastaven propracovaný systém sociálně-právní ochrany dětí, který začíná u podpory dítěte a jeho vývoje v biologické rodině. Až v případě, že dojde k vážnému ohrožení či narušení příznivého vývoje dítěte v jeho vlastní rodině, je stát povinen zasáhnout. Vždy je však nutné, aby byly využívány co nejmírnější prostředky vedoucí k napravení nepříznivé situace a setrvání dítěte v jeho přirozeném prostředí a aby krajní prostředky, jakými je odebrání dítěte jeho rodičům či zásah do rodičovské zodpovědnosti, byly využívány až v naprosto nezbytných 6

8 případech. Nedochází však jen k situacím, kdy dítě vyrůstá ve své rodině, která z určitých subjektivních či objektivních důvodů není schopna zajistit jeho řádnou výchovu, naopak časté jsou případy, kdy se dítě ocitne bez jakékoliv péče například v důsledku úmrtí rodičů či jejich náhlé hospitalizace. I v takových situacích pak musí být zakotvena vhodná opatření, která zajistí ochranu pro takto ohrožené dítě. Umístění dítěte do ZDVOP pak může v takových i mnohých dalších případech fungovat jako vhodné řešení nastalé situace. Cílem mé práce je provést podrobnou analýzu umisťování dětí do ZDVOP a jejich pobytu v něm, přičemž se zaměřím na zhodnocení účinné právní úpravy i změn, které přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ), jehož účinnost je stanovena na V rámci této analýzy upozorním na některé kolize, které mohou vznikat v právech rodičů při umístění dítěte do ZDVOP. Samostatný prostor bude také věnován úvahám o dalších vhodných legislativních změnách týkajících se ZDVOP. Práce je zaměřena na ZDVOP zejména z pohledu rodinného práva, nejedná se tedy o komplexní analýzu tohoto institutu ve všech souvislostech. Stěžejní částí práce je tedy analýza umísťování dětí do těchto zařízení, avšak z důvodu pochopení celé problematiky považuji za vhodné nastínit i širší souvislosti jejich fungování a činnosti. Pokusím se také zamyslet nad tím, zda účinná právní úprava ZDVOP odpovídá evropským standardům a tendencím v oblasti náhradní výchovy dětí. V samostatných částech práce bude charakterizován samotný pojem ZDVOP, nastíněn vývoj právní úpravy těchto zařízení a analyzován legislativní rámec činnosti s důrazem na teoretické i praktické aspekty financování ZDVOP. Dále považuji za vhodné věnovat zvláštní prostor novele ZSPOD a souvisejících zákonů provedené zákonem č. 401/2012 Sb., která s účinností od výrazně změnila mnohé aspekty činnosti ZDVOP. Pokusím se tak na základě vlastního výzkumu zodpovědět otázku, zda tato novela splnila očekávání praxe v souvislosti s úpravou činnosti ZDVOP. Pro dosažení vytýčeného cíle využívám různé metody práce. Kromě metody deskriptivní, která samozřejmě není základem, ale je nebytná pro pochopení celé problematiky, používám zejména analytickou metodu, kdy se zamýšlím nad úskalími minulé, současné i případné budoucí právní úpravy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Využita je i metoda historická a komparativní. 7

9 Odborná literatura, která se zabývá podrobně tématikou ZDVOP, se vyskytuje jen ve velmi malé míře. Pro základní vymezení problému tedy využiji zejména literatury komentářové a učebnic, v nichž je těmto zařízením věnována zvláštní pozornost. S ohledem na úzké zaměření práce jsou nezbytnými zdroji informativní materiály, stanoviska a metodické pokyny získané z internetových stránek MPSV. Dalším důležitým zdrojem jsou články v odborných časopisech, kterých však k tomuto tématu není velké množství, sborníky z konferencí a odborné studie provedené v oblasti péče o ohrožené děti. Základní informace k problematice ZDVOP vychází samozřejmě z právních předpisů a sněmovních tisků, především důvodových zpráv k návrhům zákonů. Tématika ZDVOP není řešena judikaturou, proto tento zdroj využiji pouze okrajově. Jako praktický zdroj informací mi dále poslouží vlastní dotazníkové šetření, které bude vyhodnoceno v samostatné kapitole. Práce je členěna do pěti částí, které na sebe logicky navazují a jsou provázány vzájemnými souvislostmi. V první kapitole je provedena obecná charakteristika ZDVOP a nástin právní úpravy těchto zařízení. V rámci charakteristiky institutu také považuji za důležité objasnit, jakým způsobem probíhá péče v ZDVOP, jelikož její organizace není zákonem nijak stanovena a v jednotlivých zařízeních se velmi liší. Důležitou částí této kapitoly je také stručný nástin vývoje právní úpravy dotýkající se činnosti ZDVOP. Vzhledem k požadavku komplexnosti a srozumitelnosti práce považuji za nezbytné zabývat se i celkovým pohledem na činnost ZDVOP, a v druhé kapitole tedy stručně vymezím legislativní rámec fungování ZDVOP, jenž je upraven v ZSPOD. Podrobněji se zaměřím na financování činnosti ZDVOP, jelikož se jedná dle mého názoru nejvýznamnější prvek, který může při špatném nastavení ovlivnit veškerou provozuschopnost těchto zařízení a je tedy nutné mu věnovat zvláštní pozornost. Stěžejní částí této práce je analýza a zhodnocení právní úpravy a praxe umisťování a pobytu dětí v ZDVOP. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí v současné době upravuje čtyři způsoby, jimiž je možno dítě do ZDVOP umístit - jedná se o rozhodnutí soudu, žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, žádost zákonných zástupců dítěte a dokonce žádost samotného dítěte. Třetí kapitola je tedy celá věnována rozboru jednotlivých situací, kdy je možno dítě umístit do ZDVOP de lege lata s důrazem na novelu provedenou zákonem č. 401/2012 Sb. a nadcházející změnu, kterou přináší 8

10 NOZ. V této kapitole jsou nastíněny některé kolize práv, které mohou nastat při umístění dětí do zařízení. Prostor je také věnován analýze některých obecných aspektů pobytu dětí v ZDVOP. Čtvrtá kapitola je věnována zhodnocení dopadu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od , které je založeno na výsledcích vlastního dotazníkového šetření. V rámci tohoto šetření oslovím jednotlivá ZDVOP a pokusím se zjistit jejich názor na některé provedené změny. Poslední kapitola je věnována zhodnocení současné právní úpravy ZDVOP a úvahám de lege ferenda, které jsou založeny zejména na provedené analýze tohoto institutu a informacích zjištěných z dotazníkového šetření. Upozorním zde na některé nedostatky v úpravě ZDVOP, které by dle mého názoru bylo vhodné změnit, a vyslovím vlastní návrhy na to, jakým směrem by se právní úprava ZDVOP mohla v budoucnu ubírat. Jak jsem již naznačila v předchozím textu, práce se nezabývá komplexní analýzou všech aspektů fungování a činnosti ZDVOP, tyto budou pouze stručně nastíněny. Velký prostor také není věnován zmiňovaným kolizím v právech dětí a rodičů, které jen krátce naznačím. Je tomu tak proto, že je dle mého názoru vhodné věnovat větší pozornost aktuálním změnám v právní úpravě ZDVOP provedeným zákonem č. 401/2012 Sb. s účinností od Další výslovně neuvedené otázky a problémy týkající se problematiky ZDVOP jsou mi známé, ale jejich zpracování by výrazně přesahovalo rámec této práce. 9

11 1 Vymezení pojmu a stručný vývoj zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1.1 Charakteristika zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byla do českého právního řádu začleněna spolu se vznikem zákona o sociálně právní ochraně dětí z roku 1999, s účinností od Již v původním znění ZSPOD bylo v 42 stanoveno, že ZDVOP poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, případně pokud jde o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péče. Prakticky stejné znění tohoto ustanovení nalezneme v ZSPOD dodnes, pouze byl rozšířen okruh dětí, na které se okamžitá pomoc v ZDVOP vztahuje, o děti vymezené v 15 ZSPOD, tedy o děti, které se ocitnou bez péče přiměřené jejich věku zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení. Tato zařízení tedy dle původního záměru zákonodárce vyplývajícího z důvodové zprávy k návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí měla poskytovat péči ohroženým dětem, a to péči po nezbytnou, zpravidla krátkou dobu, než bude jejich situace vyřešena jiným odpovídajícím způsobem, myšleno např. ústavní péčí nebo péčí jinou osobou než rodiči. 1 Jenomže právní úprava ZDVOP se začala vyvíjet naprosto jiným směrem, kdy možnost rozhodnout o umístění dítěte do ZDVOP byla v souvislosti s novelou zákona o rodině dána soudu při rozhodování o nařízení ústavní výchovy dle 46 ZOR. Péče v ZDVOP tak přestala být péčí okamžitou, naopak se stala alternativou k ústavní péči a pobyt dětí v ZDVOP se stal v mnoha případech dlouhodobým. Donedávna navíc nebyla nijak upravena délka pobytu dítěte v ZDVOP a děti tak zde prakticky mohly prožít celé dětství až do dosažení zletilosti. Z těchto důvodů se projevují výrazné snahy 1 Sněmovní tisk 260/0, vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 10

12 přiblížit péči v ZDVOP péči poskytované v ústavních zařízeních, jež jsou zřizovány dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ústavní výchově ), a zajistit tak obdobnou kvalitu péče v obou typech pobytových zařízení. 2 V ZDVOP je poskytována péče dětem s trvalým pobytem nebo povoleným pobytem na území České republiky a za určitých podmínek také dětem, které jsou cizinci. Dítětem se rozumí osoba do dosažení zletilosti, tedy do věku 18 let, pokud nedosáhne zletilosti dříve. 3 Na rozdíl od školských zařízení pro výkon ústavní výchovy není možné, aby v ZDVOP v režimu zákona o sociálně-právní ochraně dětí pobývaly i osoby starší 18 let. Pobyt je teoreticky možné prodloužit i po dosažení zletilosti v případě, že jsou zřizovatelé ZDVOP například současně registrováni jako poskytovatelé sociálních služeb a pobyt takovéto osoby je pak uskutečňován v tomto režimu. Jedná se však o odlišný režim podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který se netýká přímo činnosti ZDVOP. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou v 39 ZSPOD systematicky zařazena mezi zařízení sociálně-právní ochrany spolu se zařízeními odborného poradenství pro péči o děti, zařízeními sociálně výchovné činnosti a výchovně rekreačními tábory pro děti. Jako taková mohou být zřizována fyzickými a právnickými osobami či obci a kraji na základě pověření ke zřizování takových zařízení, která dle 49 ZSPOD vydává krajský úřad. 1.2 Organizace péče o děti v jednotlivých typech ZDVOP Vzhledem ke skutečnosti, že ZSPOD podrobně nestanovuje, jak by péče o děti v ZDVOP měla být organizována, je to prakticky volbou každého zařízení. Mezi jednotlivými ZDVOP tak panují velké rozdíly. Některá jsou provozována samostatně, nezávisle na jiném pobytovém zařízení, jiná jsou provozována při již existujícím dětském domově, dětském centru, kojeneckém ústavu, případně při jiné organizaci 2 Důkladněji: Viz podkapitola 1.3 Vývoj právní úpravy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 3 KRAUSOVÁ, Lucie, NOVOTNÁ, Věra. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: ASPI, a. s., s. ISBN S

13 poskytující služby pro rodiny a děti. 4 Většina ZDVOP má přesně vyčleněnou kapacitu pro lůžka okamžité pomoci, přesto se často stává, zejména u ZDVOP při ústavních zařízeních, že se dítě fakticky pohybuje v kolektivu dětí celé organizace a je tedy pouze administrativně vedeno v režimu okamžité pomoci. 5 V současné době je v České republice největším zřizovatelem ZDVOP Fond ohrožených dětí, o. s. (dále jen FOD ), který provozuje celkem 32 ZDVOP jako projekt Klokánek s celkovou kapacitou 469 dětí. Klokánky jsou provozovány ve dvou velmi specifických formách, které se naprosto liší od ostatních ZDVOP, proto považuji za důležité alespoň okrajově nastínit jejich organizaci. Jedná se o Klokánky se střídavou péčí dvou tet (16 ZDVOP s celkovou kapacitou 427 míst) a rodinné Klokánky, provozované v bytech tet a strýců (16 ZDVOP s kapacitou 42 míst). 6 Klokánky se střídavou péčí jsou provozovány v samostatných služebních bytech FOD, kde se maximálně o 4 děti nepřetržitě starají dvě stabilní tety, které se střídají po týdnu. Dětem se teta naplno věnuje, hraje s nimi, pomáhá s úkoly, sama nakupuje, uklízí, jednoduše se snaží simulovat běžnou domácnost. 7 V rodinných Klokáncích je princip péče o děti obdobný, avšak navíc jsou děti umístěny přímo v bytech zaměstnanců, kteří o ně taktéž nepřetržitě pečují. 8 V Klokáncích FOD jsou tedy zaměstnány tety, kterým navíc pomáhají se zajištěním chodu Klokánku tzv. pomocné tety, a mezi další kmenové zaměstnance patří sociální pracovník a psycholog, dále nejčastěji formou externí spolupráce jsou zajišťovány služby speciálního pedagoga, psychiatra a právníka. 9 FOD prezentuje systém péče v Klokáncích jako rodinnou alternativu ústavní péče, jejímž cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní 4 BARVÍKOVÁ, Jana, PALONCYOVÁ, Jana. Zřízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umisťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., s. ISBN S Tamtéž, s Přehled Klokánků [online]. Fond ohrožených dětí [cit ]. Dostupné z: 7 BARVÍKOVÁ, PALONCYOVÁ op. cit., s Tamtéž, s Tamtéž, s

14 rodinná péče. 10 Dle předsedkyně FOD Marie Vodičkové jsou Klokánky se střídavou péči vhodné spíše pro přechodnou péči, zatímco rodinné Klokánky jsou vhodné pro dlouhodobější, případně i trvalou péči. 11 Oproti tomuto konceptu Klokánků, ostatní ZDVOP mají péči organizovánu jinak, různě podle typu zařízení. Obecně se dá říci, že nejčastěji osobní péči o děti zajišťuje vychovatel, některá zařízení odlišují i denního a nočního vychovatele. Často je také kmenovým zaměstnancem ZDVOP speciální pedagog, některá zařízení s ním však spolupracují pouze externě. K dispozici jsou samozřejmě vždy také služby sociálního pracovníka a psychologa, případně zařízení zajišťují služby lékaře, psychiatra apod., někdy ve formě kmenového zaměstnance, jindy pouze externě. V naprosté většině ZDVOP má jeden zaměstnanec v osobní péči 4-5 dětí, přičemž situace se občas liší v nočních hodinách. 12 Problematický tento moment může být s ohledem na novelu zákona o sociálně-právní ochrany dětí účinnou od , kdy je stanoven požadavek na péči jednoho zaměstnance maximálně o 4 děti. Z tohoto důvodu se i na tuto oblast zaměřím ve svém dotazníku, jeho vyhodnocení provedu v samostatné kapitole. Významným faktem je také to, že ZDVOP, ačkoliv mohou poskytovat péči všem dětem bez rozdílu věku a bez omezení spodní hranice (tedy děti 0-18 let), ne všechna se zaměřují na všechny věkové skupiny dětí. Nutno podotknout, že v Klokáncích FOD není péče o děti z hlediska věku rozlišována a Klokánky přijímají všechny věkové kategorie dětí. Stejně tak některá další ZDVOP mimo FOD, ale mnoho ZDVOP mimo FOD neposkytuje péči všem dětem bez ohledu na věk. Často lze také vypozorovat souvislost mezi tímto věkovým rozmezím a typem zařízení, pokud je zřízeno při jiném ústavním zařízení - kupříkladu ZDVOP při kojeneckých ústavech, dětských centrech a dětských domovech pro děti do tří let věku poskytují nejčastěji péči jen velmi malým dětem (cca do šesti let věku) Principy [online]. Fond ohrožených dětí [cit ]. Dostupné z: 11 BARVÍKOVÁ, PALONCYOVÁ op. cit., s Tamtéž, s Tamtéž, s

15 1.3 Vývoj právní úpravy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Jak již bylo zmíněno výše, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se v českém právním řádu poprvé objevila spolu se vznikem zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který nabyl účinnosti Jednalo se o zcela nový institut, který byl zákonem upraven v pouhém jednom ustanovení, v 42 ZSPOD v původním znění. Ve dvou odstavcích bylo stručně vymezeno, co jsou ZDVOP, jaká péče se v nich poskytuje a v jakých případech. Nebyly stanoveny žádné podmínky provozu, žádné předpoklady pro umístění dítěte, žádné kvalifikační předpoklady, žádné standardy péče apod., avšak vzhledem k účelu těchto zařízení, jímž byla krátkodobá pomoc ohroženým dětem, která měla být poskytována pouze v nezbytném rozsahu, i tato strohá úprava pro bezproblémový chod zařízení postačovala. Problém však nastal zhruba po dvou letech od počátku účinnosti zákona o sociálně-právní ochraně dětí a vzniku institutu ZDVOP, a to z důvodu změny provedené v zákoně o rodině Změna zákona o rodině v roce 2002 V souvislosti se vznikem zákona o ústavní výchově byla do 46 zákona o rodině včleněna povinnost soudců před vydáním rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy zkoumat, zda nelze péči o dítě zajistit náhradní rodinnou péčí či rodinnou péči v ZDVOP. Ač se možná na první pohled tato změna nemusí jevit jako zásadní, znamenala naprostý odklon od původní koncepce ZDVOP, která, opět zdůrazňuji, byla nastavena na poskytování pouze krátkodobé a krizové pomoci ohroženým dětem. Přitom touto změnou bylo prakticky umožněno, aby v ZDVOP pobývaly děti dlouhodobě, stejně jako při nařízení ústavní výchovy. Při tehdejším stavu právní úpravy ZDVOP v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí však tento krok bez dalších úprav znamenal velké komplikace z hlediska náležité ochrany dětí. Zajímavý je fakt, že v původním znění návrhu zákona o ústavní výchově se tato změna zákona o rodině 14

16 nevyskytovala 14 a do konečného znění zákona se dostala až zapracováním pozměňovacího návrhu poslankyně Evy Dundáčkové z podnětu FOD. Velmi sporným bodem této novelizace, jenž vyvolal mnoho pochybností a interpretační problémů, bylo označení péče v ZDVOP za rodinnou. Najednou jako by se péče o děti v ZDVOP měla řadit mezi instituty náhradní rodinné péče. Avšak taková kategorizace je téměř nemožná. I kdybychom pominuli všechny další rozdíly, stačí samotný fakt, že při svěření dítěte do náhradní rodinné péče, dochází k jeho svěření konkrétní osobě, kdežto v případě ZDVOP je dítě svěřeno zařízení, což odpovídá formě péče v ústavních zařízeních Následné novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí Novela zákona o rodině přesvědčila zákonodárce o nutnosti nově upravit a blíže specifikovat podmínky, za kterých mohou ZDVOP poskytovat sociálně-právní ochranu dětem. Přiblížila totiž ZDVOP školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a bylo tak potřeba zajistit, aby splňovala obdobné požadavky na vybavení a provoz. 16 Vládní návrh zákona byl nakonec schválen jako zákon č. 134/2006 Sb., který nabyl účinnosti Tato novela stanovila, jakým způsobem může být dítě v ZDVOP umístěno, zpřesnila požadavky na rozsah poskytované péče, stanovila povinnost vést evidenci o všech dětech, které se nacházejí či nacházely v ZDVOP, zakotvila dozor ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zavedla také povinnost rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte platit příspěvek na úhradu pobytu a péče odstupňovaný pevnými částkami dle věku dítěte. 14 Sněmovní tisk 837/0, vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 15 WESTPHALOVÁ, Lenka. Jak přispět k ochraně dětí, které vyžadují okamžitou pomoc? Právní fórum. 2012, roč. 9, č. 7, s ISSN S Sněmovní tisk 995/0, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 15

17 Po této významné novele se v období do roku 2012 ZDVOP týkaly některé další novelizace ZSPOD. Novelou provedenou zákonem č. 112/2006 Sb., s účinností od došlo k navýšení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP. K dalšímu navýšení státního příspěvku došlo také následující novelizací zákonem č. 176/2007 Sb., s účinností od Touto novelou došlo také k úpravě pravomoci k rozhodování o příspěvku na úhradu pobytu a péče v ZDVOP, nově již o tomto nerozhodoval obecní úřad obce s rozšířenou působností, nýbrž ředitel zařízení, a jako odvolací orgán proti tomuto rozhodnutí byl stanoven krajský úřad. Došlo také ke změně stanovení výše příspěvku na úhradu pobytu a nově byl vypočítáván z částky životního minima. Kromě již zmíněného navýšení státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP byla také zavedena možnost získat státní příspěvek i v případě, že je dítě umístěno na základě žádosti rodičů, a to za předpokladu, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění tohoto dítěte za důvodné. Jednalo se o velmi významný krok, který měl za cíl zlepšit finanční situaci ZDVOP natolik, aby mohla tato zařízení i nadále existovat Reforma systému péče o ohrožené děti s účinností od a její dopad na ZDVOP Jak je vidět ze stručně nastíněného vývoje právní úpravy ZDVOP provedeného v předchozích oddílech, doznal tento institut během relativně krátké doby své existence nespočet změn, které prakticky vedly až k naprostému přeformování původní koncepce ZDVOP. Od roku 2007, kdy došlo k poslední výraznější změně, se prakticky v oblasti právní úpravy ZDVOP nic nedělo, její vývoj se zastavil. To však neznamenalo, že by tato úprava byla ideální, právě naopak, byla silně kritizována a jevila se jako naprosto nedostatečná. Tento nevyhovující stav se pokusila vyřešit novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících zákonů, provedená zákonem č. 401/2012 Sb., která nabyla účinnosti a zásadním způsobem zasáhla nejen do činnosti ZDVOP, ale i do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecně, do úpravy pěstounské péče a vůbec do koncepce poskytování sociálně-právní ochrany dětem a jejich rodinám. 17 Sněmovní tisk 106/0, Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 16

18 Novela byla provedena jako součást celkové reformy péče o ohrožené děti, která má vést ke zkvalitnění systému této péče a k naplnění mezinárodních závazků České republiky a doporučení OSN ke změnám v systému ochrany práv dětí. Cílem reformy by mělo být značné omezení množství dětí umístěných v ústavních zařízeních a naopak rozvoj komunitních služeb rodinného typu a pěstounské péče. 18 ZDVOP by postupně měla získat formu zařízení spíše rodinného typu a poskytovat pomoc nejen umístěným dětem, ale i jejich rodinám. Také by mělo dojít k částečnému návratu k původní koncepci ZDVOP a mělo by se jednat o poskytování pomoci okamžité, krizové. 19 Ze změn, které se dotkly přímo ZDVOP zmíním například zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany, sjednocení výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP bez ohledu na věk dítěte a jeho poměrné snižování při nepřítomnosti dítěte v zařízení delší než dva dny, dále byl stanoven maximální počet dětí umístěných v zařízení a maximální délka pobytu dětí, s ohledem na zvyšování individualizace péče o děti v ZDVOP došlo k omezení počtu dětí, které může mít v osobní péči jeden zaměstnanec, novelou došlo také k vymezení konkrétních práv a povinností ředitele ZDVOP a mnohé další. Tato novela tak přinesla mnoho změn, z nichž některé byly očekávány a vítány, některé naopak vyvolaly diskuse a nejasnosti ohledně jejich přínosu pro činnost ZDVOP. Blíže budou některé z těchto změn rozebrány v následujících kapitolách. 18 Sněmovní tisk 564/0, návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. Dostupné z: 19 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. k [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit ]. Dostupné z: 17

19 2 Legislativní rámec fungování ZDVOP 2.1 Stručně k právní úpravě v ZSPOD V čele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc stojí ředitel, který disponuje určitými vymezenými právy a povinnostmi vůči umístěným dětem a jejich rodičům či jiným osobám. Nebylo tomu tak vždy, do účinnosti novely ZSPOD provedené zákonem č. 401/2012 Sb. nebyly pravomoci ředitele v zákoně nijak vyjádřeny, a často tak vznikaly kolizní situace mezi zařízením a rodiči dětí, orgány sociálně-právní ochrany a soudy. Nově tedy došlo k zakotvení jasného vymezení pravomocí ředitele, které by takovým situacím měly zabránit. 20 Ředitel je například oprávněn přerušit návštěvu rodičů v případě jejich nevhodného chování, pokud jde o děti umístěné na základě rozhodnutí soudu, zastoupit dítě v běžných záležitostech, převzít od něj dočasně předměty ohrožující jeho výchovu apod. Naopak má povinnost seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, spolupracovat ve vymezených oblastech s orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále také OSPOD ), soudy, budoucími pěstouny, rodiči dítěte apod. Obdobná úprava je obsažena i v zákoně o ústavní výchově v oblasti práv a povinností ředitele ústavního zařízení, čímž došlo k dalšímu přiblížení ZDVOP k těmto zařízením. Úprava pravomocí ředitele ZDVOP je dle mého názoru velmi potřebná, jelikož může zabránit mnohým nejběžnějším konfliktům vznikajícím mezi zařízením a rodiči, orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy. Tyto situace nebyly do účinnosti novely nijak ošetřeny a domnívám se, že ZDVOP tak neměla možnost vykonávat řádně výchovu dítěte, aniž by nepřekračovala svoje pravomoci. Aby byla zajištěna komplexnost poskytnutí sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany a soudy, jsou ZDVOP povinna vést o dětech evidenci, z níž se podávají osobní údaje dítěte, jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, dále údaje o přijetí dítěte do zařízení, tedy kdy a z jakého důvodu bylo přijato, případně datum ukončení pobytu. Kromě evidence jsou zařízení povinna vést i spisovou dokumentaci, která obsahuje veškeré údaje z evidence, dokumenty dokladující titul přijetí dítěte do zařízení a další potřebné údaje a záznamy o spolupráci s OSPOD, 20 Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. k [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit ]. Dostupné z: 18

20 o léčbě dítěte apod. 21 Evidenci dětí přijatých do zařízení je dle 42 odst. 11 ZSPOD povinen vést také jeho zřizovatel, tato je však méně obsáhlá a obsahuje pouze osobní údaje o dítěti, datum jeho přijetí do zařízení, případně datum propuštění a záznam o splnění povinnosti stanovené v 10 odst. 4 ZSPOD ohlásit přijetí dítěte do zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od byly zavedeny standardy sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany a jejichž plnění se hodnotí systémem bodů. 22 Standardy by měly zajistit potřebnou kvalitu sociálně-právní ochrany a ZDVOP mají povinnost je vypracovat a řídit se jimi nejpozději do Zákon definuje základní okruhy standardů, které jako takové jsou podrobněji upraveny v prováděcí vyhlášce. 23 Považuji jejich zavedení za krok správným směrem, ačkoliv jejich vypracování znamená pravděpodobně dočasně zvýšení administrativní zátěže pro ZDVOP. Je to však cena za to, že dojde ke zpřehlednění činnosti ZDVOP a k zajištění vysoké kvality poskytované péče, což je vzhledem k potřebě zvýšené ochrany ohrožených dětí jistě žádoucí. Další důležitou oblastí, kterou upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí a kterou bych ráda zmínila, je financování činnosti ZDVOP. Jak jsem však uvedla již v úvodu, považuji tuto oblast za natolik důležitou pro samotné fungování ZDVOP, že jí věnuji více prostoru v samostatné podkapitole. 2.2 Financování činnosti ZDVOP Jakákoliv činnost se odvíjí od skutečnosti, zda dotyčný subjekt disponuje dostatečnými finančními prostředky pro její provozování. Péče o děti, o které se nemohou postarat vlastní rodiče, je velmi bohulibá, avšak ani tato se nedá provozovat bez zajištění 21 NOVOTNÁ, Věra. Jaké změny přináší novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí? Právo a rodina. 2006, roč. 8, č. 5, s ISSN X. S TRUBAČOVÁ, Klára. Reforma systému péče o ohrožené děti a novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. In: Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů: Sborník z XI. celostátního semináře Brno, Brno: Triada - Poradenské centrum, o. s., s. ISBN S Příloha č. 3 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. In: CODEXIS [právní informační systém]. Atlas Consulting. 19

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. V Praze dne 11. 4. 2008

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. V Praze dne 11. 4. 2008 SOS Česká republika Sdružení SOS dětských vesniček V Praze dne 11. 4. 2008 Věc: Návrh novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Na jaře roku 2007 byla iniciativou poslanců

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu Jana Barvíková Jana Paloncyová Externí spolupráce: Jana Machová - kapitoly 1., 4.1. VÚPSV, v.v.i.

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více