M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor"

Transkript

1 M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, Chrudim, tel.: , Spis. zn.: CR /2013 V Chrudimi dne ís. jedn.: CR /2014 STO/Št Spis. a skart. znak: Po et list / p íloh: Vy izuje: A/20 7/1xPD stavebník Štarman Jaroslav, tel.: VE EJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková ást: Stavební odbor M stského ú adu v Chrudimi, jako stavební ú ad p íslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon") a jako speciální stavební ú ad p íslušný podle 15 odst. 1, písm. c) stavebního zákona a podle 16 a 40 odst. 4, písm. a) zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném zn ní (dále jen silni ní zákon ) a místn p íslušný podle 11 odst. 1 písm. b) zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "správní ád"), ve stavebním ízení p ezkoumal podle 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podal Pardubický kraj, I O , Komenského nám stí. p. 125, Pardubice-Staré M sto, Pardubice 2, který zastupuje OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova. p. 738/IV, Vysoké Mýto, kterou zastupují jednatelé spole nosti ing. Bohuslav Shejbal a ing. Vladimír Šalda (dále jen "stavebník") a na základ tohoto p ezkoumání: I. Vydává podle 115 stavebního zákona a 18c vyhlášky. 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: "modernizace silnice III/34026 Chrudim, železni ní p ejezd - napojení na I/37". Stavba obsahuje: - SO 001 P íprava území spo ívá v mýcení stávajících strom a ke ové zelen v etn odstran ní pa ez. V rámci p ípravy stavby III/ byla v p edm tném úseku provedena pasportizace zelen a návrh mýcení vychází z t chto podklad. - SO 101 P eložka silnice III/ objekt eší p eložku silnice. III/ od napojení na úsek p eložky silnice. III/ projektovaného obchvatu silnice. I/37 po projektovanou stavbu "III/ Chrudim - kruhová k ižovatka - železni ní p ejezd" p ed železni ním p ejezdem trati D Chrudim - Borohrádek. Na trase silnice. III/ v tomto úseku je navržena v km 0,385 styková k ižovatka s p eložkou silnice. III/ a na silnici je napojeno 5 sjezd a 3 vjezdy, jejichž výšková úprava je sou ástí tohoto objektu. Trasa p eložky silnice. III/ navazuje sm rov na za átku úpravy v km 0, na trasu p eložky silnice. III/ vyprojektované v rámci stavby "I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice -

2 .j. CR /2014 str. 2 silnice. I/17", dále je vedena do km 0,550 p eložkou a od km 0,550 do konce úpravy je vedena v trase stávající silnice s jejím pravostranným rozší ením na požadovanou kategorii. V trase p eložky jsou navrženy p ímé úseky a jeden levostranný sm rový oblouk o polom ru 700 m se symetrickými p echodnicemi dl. 130 m. Vozovka komunikace bude od km 0,499 do konce úseku ohrani ena betonovými silni ními obrubníky s výškou podsádky 0,15 m a v míst sjezd bude výška podsádky 0,04-0,05 m. Konstrukce vozovky bude v úseku od ZÚ do km 0,514 v plné ší i, od km 0,514 do km 1,160 v prostoru rozší ení mimo stávající vozovkou a od km 1,160 do KÚ v plné ší i bude vybudována v plné konstrukci. Od km 0,514 do km 1,100 v prostoru stávající vozovky bude vybudována obnovou a zesílením krytu stávající konstrukce V úseku vozovky s úpravou krytu je navrženo odfrézování horních krytových vrstev v tl. 120 mm a jejich nahrazení novými vrstvami s p ípadnou vyrovnávkou. Odvodn ní povrchu vozovky je navrženo p í ným a podélným spádem do oboustranných p íkop a dále do uli ních vpustí, které budou p ípojkami DN 150 a DN 200 napojeny do p eložené kanalizace SO 301. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 666/1, 668/9, 668/10, 668/13, 668/14, 670/2, 670/3,725/2, 726/2, 728/2, 728/3, 730, 732/2, 751, 752/1, 753/2, 765, 768/5, 2718/1, 2719/1, 2720/1, 2724, 2725/2, 3553/1, 3640/18, 3640/19, 3640/20, 3640/21, 3640/24 a 3640/25 v katastrálním území Chrudim. Pozemky dot ené stavbou (do asný zábor): pozemkové parcely íslo 571/4, 666/1, 728/2, 730, 732/2, 765, 766/1, 768/5, 2719/1, 2720/1, 2723/2, 2724, 2725/1, 2725/2 a 2942/3 v katastrálním území Chrudim. - SO 102 P eložka silnice III/ objekt eší modernizaci silnice. III/ od napojení na p eložku silnice. III/ novou stykovou úrov ovou k ižovatkou po p eložku silnice. III/ projektovaného obchvatu silnice. I/37. Silnice je navržena od ZÚ do km 0,075 p eložkou a dále do KÚ rozší ením a úpravou krytu stávající vozovky v kategorii S 7,5/60 s budoucím pravostranným chodníkem. Trasa p eložky silnice. III/ za íná napojením na p eložku silnice. III/ stykovou úrov ovou k ižovatkou a do km 0,075 je vedena p eložkou mimo stávající trasu a dále pokra uje do KÚ rozší ením a úpravou krytu stávající vozovky na požadovanou kategorii. Pravá strana vozovky silnice bude od km 0,061 do konce úseku ohrani ena betonovými silni ními obrubníky s výškou podsádky 0,15 m a v míst sjezd bude výška podsádky 0,04-0,05 m. V míst nástupu na chodník bude výška podsádky 0,02 m. Niveleta vozovky bude sledovat stávající pr b h silnice, což je dáno požadavkem na možnost v co nejvyšší mí e využití stávající konstrukce vozovky. Odvodn ní vozovky je ešeno p í ným a podélným spádem jednak do p íkopu a jednak do uli ních vpustí, odkud bude voda odvedena p ípojkami DN 150 do silni ního p íkopu na 2. stran silnice. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemková parcela íslo 63/19 v katastrálním území Vestec u Chrudimi a pozemkové parcely íslo 660/8, 663/4, 666/1, 666/2, 2725/2, 3523, 3640/24, 3640/25 v katastrálním území Chrudim Pozemky dot ené stavbou (do asný zábor): pozemkové parcely íslo 63/19, 279/4 a 331 v katastrálním území Vestec u Chrudimi a pozemkové parcely íslo 66/1, 660/2, 660/8, 663/5, S2725/2 a 3523 v katastrálním území Chrudim - SO 301 P eložka kanalizace v km 0,375-1,204 - zahrnuje odstran ní stávající kanalizace a vybudování nového kanaliza ního sb ra e DN 400 v délce 829 m a to od dvojitého lapa e splavenin v p íkop p eložky silnice. III/ u k ižovatky se silnicí. III/ až po napojení do stávající šachty p ed propustkem pod železni ní tratí na KÚ, kde navazuje na stávající kanalizaci. Do kanalizace budou napojeny p es lapa e splavenin silni ní p íkopy, p ípojky uli ních vpustí odvod ující t leso silnice. III/ a sdruženou stezku pro cyklisty a chodce. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 666/1, 2725/1, 2725/2 a 3640/25 v katastrálním Chrudim. Pozemky dot ené stavbou (do asný zábor): pozemkové parcely íslo 666/1, 2725/1 a 2725/2 v katastrálním území Chrudim. - SO 304 Úprava užitkového vodovodu v km 0,555 (SO 101) - pod silnicí. III/ je uložen užitkový vodovodní ad pro objekt firmy Onivon a. s., který je uložen do ocelové chráni ky DN 600. V souvislosti s rozší ením silni ního t lesa bude chráni ka prodloužena o 3,8 m od vodícího proužku silnice za silni ní t leso. Délka nové chráni ky se p edpokládá 8,0 m (2x4,0 m) a závisí na skute né délce stávající chráni ky.

3 .j. CR /2014 str. 3 Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 275/2 a 2725/2 v katastrálním území Chrudim. Pozemky dot ené stavbou (do asný zábor): pozemková parcela íslo 2725/2 v katastrálním území Chrudim. - SO 401 P eložka vedení Telefónica v km 0,515-1,177 (SO 101) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 403 P eložka vedení Telefónica v km 0,153-0,374 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 404 P eložka vedení Telefónica v km 0,251 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 405 P eložka vedení Telefónica v km 0,247-0,267 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 406 P eložka vedení Telefónica v km 0,368 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 501 P eložka VTL plynovodu v km 0,488 (SO 101) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 502 P eložka VTL plynovodu v km 0,031 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 504 Úprava horkovodu v km 0,463 (SO 101) - tento stavební objekt eší napojení odvodn ní potrubí horkovodu v délce 28,0 m do stoky kanalizace stavebního objektu SO 301. V km 0,467 je na horkovodu navrženo nejnižší místo, kde bude umíst no vypoušt cí za ízení na horkovodu pro jeho vypoušt ní v p ípad pot eby. Stavební objekt je náhradou za stávající objekt odvodn ní horkovodu, který bude stavbou p eložky silnice zrušen. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 668/9, 668/10, 670/2, 670/3, 2752/2 a 3640/24 v katastrálním území Chrudim. Pozemky dote ené stavbou (do asný zábor): pozemková parcela íslo 2752/2 v katastrálním území Chrudim. - SO 701 Protihluková st na v km 0,937-1,032 (SO 101) - tento stavební objekt eší protihluková opat ení v lokalit se 3 rodinnými domy. V prostoru podél sdružené stezky pro cyklisty a chodce bude vybudována protihluková st na ve vzdálenosti cca 10 m od osy komunikace v celkové délce 100 m. Výškové ešení je dáno jednak výškovým uspo ádáním terénu a dále vychází z hlukové studie u navržené komunikace. První ást zdi v délce 12 m má výšku 3,1 m, druhá ást zdi v délce 16 m má výšku 3,40 m, t etí ást zdi v délce 16 m má výšku 3,70 m, tvrtá ást zdi v délce 16 m má výšku 4,0 m, pátá ást zdi v délce 16 m má výšku 4,40 m a pátá ást zdi v délce 16,0 m + 8,0 m zalomení má výšku 4, 70 m. Založení zdi je na železobetonových pilotách o pr m ru 0,6 m a hloubce 2,5 m vyztužených pruty R14. Do jednotlivých pilot budou osazeny stojky z válcovaného profilu HEA 160 v délce 4,05 m. Výpl mezi jednotlivými stojkami tvo í železobetonový prefabrikát o výšce 0,5 m a d ev né sendvi ové tlakov impregnované panely, které tvo í protihlukovou st nu. Výška t chto panel je 2,60-4,20 m. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 578/63 a 725/1 v katastrálním území Chrudim. - SO Vegeta ní úpravy - projekt eší výsadby nové zelen podél silnice a to jednak jak o stromo adí alejových strom a jednak jako skupinovou výsadbu strom a ke na nov upravovaném svahu na komunikaci p ed tratí D. K novým výsadbám budou použity zásadn stromy a ke e vyp stované v místních školkách. - SO 802 Rekultivace - rekultivace opušt ných úsek stávajících silni bud ešena pouze formou technické rekultivace. Projekt p edpokládá odfrézování živi ných vrstev v tl. 180 mm a

4 .j. CR /2014 str. 4 odt žení nestmelených podkladních vrstev v tl. 300 mm. Na podloží bude rozprost ena zemina z výkop v pot ebné tlouš ce podle p í ných ez nebo jako náhrada za odebrané konstruk ní vrstvy, provede se úprava plán bez zhutn ní a rozprost ení ornice v tl. 100 mm, která bude oseta travním semenem. II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ov ené ve stavebním ízení, kterou vypracovala firma OPTIMA spol. s r. o. a která je p ílohou tohoto rozhodnutí. P ípadné další zm ny nesmí být provedeny bez p edchozího povolení stavebního ú adu. 2. Stavba bude zapo ata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokon ena do 04/ Stavba bude provád na stavebním podnikatelem. P ed zahájením stavebních prací je stavebník povinen sd lit stavebnímu ú adu název dodavatelské firmy a p edložit její oprávn ní. 4. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) 1. Kontrolní prohlídka p i p edání staveništ b) 2. Kontrolní prohlídka p ed p edáním každého stavebního objektu: SO 101 P eložka silnice III/ SO 102 P eložka silnice III/ SO 301 P eložka kanalizace v km 0,375-1,204 SO 304 Úprava užitkového vodovodu v km 0,555 (SO 101) SO 401 P eložka vedení Telefónica v km 0,515-1,177 (SO 101) SO 403 P eložka vedení Telefónica v km 0,153-0,374 (SO 102) SO 404 P eložka vedení Telefónica v km 0,251 (SO 102) SO 405 P eložka vedení Telefónica v km 0,247-0,267 (SO 102) SO 406 P eložka vedení Telefónica v km 0,368 (SO 102) SO 501 P eložka VTL plynovodu v km 0,488 (SO 101) SO 502 P eložka VTL plynovodu v km 0,031 (SO 102) SO 504 Úprava horkovodu v km 0,463 (SO 101) SO 701 Protihluková st na v km 0,937-1,032 (SO 101) SO Vegeta ní úpravy SO Vegeta ní úpravy c) 3. Kontrolní prohlídka v termínu 14-ti dn p ed kolauda ním ízením. 5. P i provád ní stavby je nutno dodržovat p edpisy týkající se bezpe nosti práce a technických za ízení, zejména na ízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích a zákon. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). 6. P i stavb budou dodržena ustanovení vyhlášky. 104/1997 Sb.,. 268/2009 Sb.,. 398/2009 Sb. a. 501/2006 Sb. v platném zn ní, které upravují technické požadavky na provád ní staveb a p íslušné technické normy. 7. P ed zahájením zemních prací budou vyty eny všechny podzemní inženýrské sít nacházející se v prostoru stavby a bude zajišt na jejich náležitá ochrana tak, aby p i stavb nedošlo k jejich poškození a byla dodržena SN Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vyty ení bude sepsán vyty ovací protokol. Zp sob ochrany a podmínky st etu s podzemním za ízením budou realizovány dle podmínek správc podzemních za ízení. O zahájení zemních prací uv domte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní p edem. 8. P i práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních za ízení budou pracovníci prokazateln seznámeni s polohou stávajících za ízení, zemní práce budou provád ny výhradn ru n. Odkryté za ízení bude ádn zabezpe eno proti poškození. P ípadné poškození bude neprodlen oznámeno p íslušnému správci za ízení. 9. V pr b hu provád ní zemních prací zajist te vlastník m okolních nemovitostí bezpe ný p ístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajist te tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a život osob procházejících místem výstavby. Dále musí být umožn n p íjezd ke všem objekt m pro vozidla hasi ského záchranného sboru, sanitek, vozidel na odvoz komunálního odpadu a vozidel Police.

5 .j. CR /2014 str. 5 Jakékoliv omezení p ístupu a p íjezdu musí být s dot enými v dostate ném p edstihu projednáno. 10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích i nemovitostech budou neodkladn odstran ny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních p edpis. 11. P i stavb budou dodrženy podmínky vyjád ení M Ú Chrudim Odbor dopravy ze dne pod. j. CR /2012 ODP/KL a to: V p ípad napojení ásti silnice III/ ponechané pro cyklop ší provoz na silnici III/ odd lit napojení nejen pomocí dopravního zna ení, ale i pomocí nap. dvou ad žulových kostek. Z d vodu velké ší ky napojení je nutné zd raznit, že se nejedná o k ižovatku. Vzhledem k tomu, že v ulici Dašická bude probíhat výstavba n kolika staveb (modernizace silnice III/340 26, železni ní p ejezd, cyklop ší stezka, kanalizace atd.) bereme p edložený zp sob zajišt ní organizace silni ního provozu jako p edb žný. O vlastním dopravní omezení silni ního provozu bude rozhodováno v samostatných ízeních o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice na základ žádosti zhotovitele. S ohledem na stav v dané dob a podané žádosti. Stavbou dojde k podélnému nebo p í nému uložení vedení inž. sítí do silnice. Je nutné náš ú ad požádat o povolení na zvláštní užívání silnice (uložení inženýrské sít v silni ním pozemku - dle 25, odst. 6 písm. d) zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ). Žádost podává investor akce. Sou ástí této žádosti musí být souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje a specifikace p í ných a podélných zásah do silni ního t lesa (pozemku). Bez uvedeného povolení nesmí být vydáno rozhodnutí stavebního ú adu. Uložení p ípojek inženýrských sítí v t lese pozemní komunikace (v etn jejich sou ástí - viz zákon. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ) nebo jeho k ížení s pozemní komunikací bude provedeno dle platných p edpis, a takovým zp sobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace a jejich sou ástí. Parametry sjezdu a místních komunikací požadujeme navrhnout v souladu s ustanovením SN projektování místních komunikací. Do rozhledových polí sjezdu nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumož uje (nap. oplocení, p íst ešky, místo pro popelnice). Do rozhledového pole k ižovatky dle SN nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumož uje. To se týká i umís ování odstavných ploch pro automobily i p íst ešk pro popelnice a oplocení RD. Dále musí být odstran na p ípadná zele, upraven okolní terén. Umíst ní pilí k, rozvodných sk íní apod. inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo zajišt no zachování rozhledových pom r (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném zn ní, SN atd.) v k ižovatce nebo na jednotlivých p ipojeních (sjezdy nebo nájezdy k dom m atd.), pokud budou v jejich blízkosti umís ovány. Do dopravního prostoru navrhované pozemní komunikace nebude osazena a ani do n ho nebude zasahovat žádná ást stavby, za ízení nebo jiné p ekážky (rozvodné sk ín, sloupy, oplocení apod.). Sloupy VO nesmí zasahovat do dopravního prostoru. Umíst ní sloup VO musí být odsouhlasené p ed zahájením stavby. Umíst ní sloup VO projednat i s Technickými službami Chrudim 2000 s.r.o. Stavba bude plnit požadavky vyhlášky. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb (nap. p íloha. 1 a 2, v etn dalších ustanovení vyhlášky). Zd raz ujeme pot ebu vytvá ení p irozených vodících linií pomocí obruby výšky 6 cm, vytvá ení um lých vodících linií, umís ování barevn kontrastního varovného a signálního pásu, ešení míst pro p echázení nebo p echod pro chodce, sklon chodníku, atd. Délka snížených obrub ve sjezdech do 6,0 m. Obsah a rozsah projektové dokumentace ešící stavbu pozemních komunikací bude respektovat vyhlášku. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Celkové provedení navržené pozemní komunikace bude odpovídat p edpokládanému dopravnímu významu, dopravnímu zatížení a p íslušným platným p edpis m (nap. SN , SN , SN , zákon. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho provád cí vyhlášky. 104/1997 Sb.).

6 .j. CR /2014 str. 6 Stavba se dotkne silnice a tak je stavebník (zhotovitel prací) povinen požádat v p edstihu min. 3 týdny p ed zahájením vlastních stavebních prací dotýkajících se silnice a silni ního pozemku (nap. podélné zásahy, protlaky) náš ú ad o povolení na zvláštní užívání silnice, (provád ní stavebních prací dotýkajících se silnice dle 25, odst. 6 písm. c) zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ). Sou ástí žádosti bude stanovisko k p echodnému dopravnímu zna ení, které si je nutné vyžádat u Policie R DI Chrudim a souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje (technické podmínky pro zásahy do silnice). Obnova konstrukce vozovky se provede dle pokyn Správy a údržby silnic Pardubického kraje v t ch místech, kde dojde k zásahu do silni ního t lesa. Projekt musí uvažovat s vícenáklady na odvoz výkopku na mezideponii, nebo nebudeme souhlasit ani s do asným uložením zeminy na silnici i v silni ním p íkopu. Stavba musí být realizována mimo zimní období ( ). Zvláštní užívání místní komunikace dle ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (nap. provád ní stavebních prací, p ekop, protlak, umís ování v cí nebo materiál ) a omezení provozu na místní komunikaci uzavírkami a objíž kami bude p edem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O toto povolení požádat v dostate ném p edstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) p ed vlastní realizací (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání od M Ú Chrudim, odboru investic). Provád ním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho p ípadnému omezení m že dojít jen v nezbytné mí e a na dobu nezbytn nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provád t stavební práce pod ochranou p echodného dopravního zna ení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady. O uzavírku silnice je nutné požádat min. 30 dní p edem. Všechny dot ené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a zne iš ovány (vozidla nebo pracovní mechanizmy musí být p ed vjetím na pozemní komunikaci o išt ny). P ípadné zne išt ní bude neprodlen odstran no, narušení, které nezp sobí závadu ve sjízdnosti nebo sch dnosti odstran no nejdéle po skon ení stavebních prací dle pokyn správce pozemní komunikace. Podle ustanovení 77 odst. 2 zákona. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích místní nebo p echodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a za ízení pro provozní informace stanoví na ve ejn p ístupné ú elové komunikaci vlastník se souhlasem p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností a po p edchozím písemném stanovisku p íslušného orgánu policie. O odsouhlasení použitého dopravního zna ení na navrhované pozemní komunikací je nutné náš ú ad požádat. K uvedené úprav provozu doložte dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního zna ení a písemné vyjád ení Policie R - DI Chrudim (viz 77 zákona. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ). Pro umíst ní dopravních zna ek svislých, vodorovných, sv telných signál nebo dopravních za ízení - "místní nebo p echodná úprava provozu" na silnici nebo místní komunikaci je nutné požádat náš ú ad o "Stanovení" tohoto zna ení. K uvedené úprav provozu doložte dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního zna ení a písemné vyjád ení Policie R - DI Chrudim (viz 77 zákona. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ). P ípadné zm ny oproti p edložené projektové dokumentaci a dotýkajících se našich zájm požadujeme v p edstihu odsouhlasit s naším ú adem. Požadujeme svolávat pravidelné kontrolní dny za ú asti našeho ú adu, Policie R DI Chrudim, investora, projektanta a zhotovitele tak, aby mohlo dojít k p ípadnému pr b žnému up es ování provedení stavby na míst samém. P edejde se tak p ípadným komplikacím p i uvád ní komunikace do užívání. 12. P i stavb budou dodrženy podmínky vyjád ení Policie R DI Chrudim ze dne pod. j.: KRPE /ŠJ a to: Ve smyslu 10 zákona. 13/1l997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších zm n, souhlasíme se z ízením nov navrhované k ižovatky silnic. III/ se silnicí. III/ za obcí Chrudim, sm r obec Vestec, jelikož jsou zde spln ny podmínky dle ustanovení 11 vyhlášky. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis. Daná k ižovatka spl uje rozhledové pom ry dle závazné SN Tyto rozhledové pom ry je nutné stále udržovat.

7 .j. CR /2014 str. 7 Nov navrhovaná výše uvedená k ižovatka bude odpovídat SN (dodržení parametr pro p í ný sklon, podélný sklon, jízdní pruhy, nároží k ižovatek, úhel k ížení komunikací, podélný sklon paprsk k ižovatky apod.). Odbo ovací pruhy pro odbo ení vlevo budou odpovídat SN Úpravou modernizací silnice. III/ a. III/ nesmí být narušeny rozhledové pom ry na p ípadných dalších k ižovatkách i sjezdech (dodržet rozhledové pom ry dle SN , SN a SN ). Stavbou upravované sjezdy budou odpovídat SN a SN a vyhlášce. 104/1997 Sb. Na t chto upravovaných sjezdech musí být zachovány rozhledové pom ry pro dané napojení. V p ípad, že budou do modernizace t chto silnic zahrnuty i opravy p ípadných propustk, budou tyto propustky umíst né v extravilánu, provedeny se šikmými ely (úhle max. 45 stup ) dle SN Stávající úsek silnice. III/ sm r Vestec bude ponechán bez úprav a bude zajiš ovat dopravní obsluhu p ilehlých pozemk. Ve sm ru na Chrudim bude tento úsek komunikace ukon en a dále bude vedena pouze stezka pro chodce a cyklisty. Ve sm ru na Vestec bude tato komunikace napojena na nov budovaný úsek silnice. III/ sjezdem. Tento sjezd doporu ujeme spíše opat it dopravním za ízením Z 11g namísto Z 11c,d pro lepší viditelnost ze všech sm r, Pro výše uvedené z ízení napojení p ipojení stávající ást silnice. III/ na nov budovanou ást silnice. III/ vydáváme p edchozí souhlas s uvedeným p ipojením, nebo p edm tný sjezd v této dokumentaci spl uje skute nosti požadované podmínkami pro p ipojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím uvedené v ustanovení 12 vyhlášky. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis a v SN , SN a SN Sjezd bude umíst n dle p iložené dokumentace, bude v celé jeho ší ce zpevn n, bude zamezeno vytékání srážkové vody na komunikaci a oplocení nebude ohrožovat bezpe nost ú astník silni ního provozu, pokud si to vyžádají rozhledové pom ry je zapot ebí upravit okolí napojení (zele, terén, oplocení apod.) tak, aby bylo zajišt no jeho bezpe né užívání zajišt ní podmínek pro rozhled podle SN , SN a vyhlášky. 104/1997 Sb. Rozhledová pole je nutné stále udržovat, toto napojení sjezdu je navrženo jako úrov ové p ipojení sousední nemovitosti. Protihluková st na umíst ná v km 0,037 1,032 bude odpovídat TP 104 a bude umíst na mimo rozhledové pom ry p ilehlého napojení št rkové cesty na silnici. III/ P edb žn souhlasíme s navrženým dopravním zna ením pro danou stavbu dle p edložené PD a dopravní zna ení bude up esn no v pr b hu realizace stavby. Umis ování dopravního zna ení stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, bude nutné postupovat dle 77 zákona. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a o zm nách n kterých zákon, v platném zn ní, Provád ním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích, k jeho p ípadnému omezení m že dojít jen v nezbytné mí e a na dobu nezbytn nutnou. V p ípad, pokud si to vyžádá situace, budou práce provád ny pod ochranou p enosného dopravního zna ení, P ed zahájením prací bude nutné na zdejší sou ást Policie R p edložit návrh dopravn inženýrských opat ení k zajišt ní bezpe nosti a plynulosti silni ního provozu a požádat o vydání Vyjád ení k umíst ní p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle 77 zákona. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a p ípadn také samostatn požádat o vydání Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací dle 25 zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném zn ní. 13. P i stavb budou dodrženy podmínky stanoviska SÚS Pk, odd. majetkové správy Chrudim ze dne pod zn. SÚSPk/1583/2014 a to: - Na p edm tné stavb dojde k podélnému uložení inženýrských sítí mimo zpevn nou ást a p í n pod vozovkou dot ených komunikací, - Vlastní stavební innost musí být provád na tak, aby nedošlo k enormnímu poškození daných silnic, veškeré dopady, v etn zne išt ní musí být pr b žn odstra ovány, - Minimální hloubka uložení sítí v silni ním t lese je 1,2 m,

8 .j. CR /2014 str. 8 - Startovací jámy protlak musí být z ízeny p ednostn za hranicí silni ního t lesa, v žádném p ípad nesmí zasahovat do zpevn né ásti komunikace, - Akcí (pohyb stavebních mechanizm, provád ní výkop a ukládání materiál ) nesmí dojít k poškození silnice, dopravního zna ení, propustk i dalších sou ástí nebo p íslušenství. 14. P i stavb budou spln ny podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s. o., oblastní editelství Hradec Králové ze dne pod zn. 9108/12 O HKR a to: Veškeré majetkoprávní vztahy je nutné ešit s D RSM Hradec Králové, která má dot ené pozemky D ve správ. D RSM Hradec Králové vydá ke stavb samostatné vyjád ení (kontaktní pracovník p. Kohout tel. íslo ), P ed zahájením prací musí být objednáno vyty ení sítí a dozor (na náklady investora). V zájmovém území se nachází kabelové trasy a PZZ viz p ílohy, které jsou zakresleny v PD. P ed zahájením prací objednejte vyty ení kabelových tras na tel. ísle p. Stránský. Je bezpodmíne n nutné dodržet p íslušné normy a na ízení ohledn bezpe nosti a ochrany kabelových tras a zabezpe ovacích za ízení. Upozor ujeme na nutnost dodržení ochranného pásma kabelových tras (1,5 m) a nep ejížd ní t žkou technikou p es n j. Vymi ujeme si ú ast na záv re né prohlídce stavby pop. na prohlídce p ed užíváním (i se zkušebním provozem) a p i p ípadném nespln ní podmínek vydat negativní stanovisko k užívání stavby. V p edstihu p ed zahájením prací (min. 14 dn ) v blízkosti železni ního p ejezdu je t eba kontaktovat vedoucího provozního st ediska STO Choce pana Štuba e ( ) a dohodnout s ním koordinaci prací p i napojování povrch komunikací a p ípadný drážní dohled, Na STO Pardubice bude nahlášen pracovník stavebního dozoru investora a telefonní íslo na n ho, Provád cí firma musí p i realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedeného odpov dného zástupce SŽDC O HKR týkající se bezpe nosti železni ní dopravy a železni ních za ízení a pokyny dalších správc kabel, V zájmovém území se nachází v km 13,862 drážní propustek ve správ O HKR SMT, který nebude výše uvedenou stavbou dot en. Stavebními úpravami však nesmí dojít k ovliv ování jeho odtokových pom r, P i provád ní prací musí být dodržena p íslušná ustanovení zákona o drahách. 266/1994 Sb. v platném zn ní, vyhláška. 177/1995 Sb. stavební a technický ád drah v platném zn ní a další p íslušné platné normy SN, Pracovní inností nesmí být ohrožena ani omezena bezpe nost a plynulost železni ního provozu. P i realizaci stavby musí být respektován provoz železni ní dopravy a rozsah drážních za ízení v etn p ístupu k nim v plném rozsahu na sousedícím drážním t lese. Požadujeme zachovat volný sch dný a manipula ní prostor po celou dobu výstavby tzn. Umíst ní stavebního materiálu, pohyb mechaniza ních prost edk (mimo používání p ejezdu dle zákona o pozemních komunikacích) a pracovník stavby p i provád ní prací bude uskute ován ve vzdálenosti v tší, než 3 m od osy tra ové koleje. V p ípad nutnosti provád ní prací ve vzdálenosti menší než 3 m od osy tra ové koleje, musí být u výše uvedeného vedoucího STO objednán písemn dohled (na náklady investora), P i vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpe nostních p edpis podle platné legislativy, Dojde-li v pr b hu prací k jakémukoliv narušení bezpe nosti nebo plynulosti ve vlakové doprav, nebo ke zne išt ní i poškození drážních za ízení vlivem této stavby, budou veškeré náklady na odstran ní závad a finan ní postihy ú továny investorovi této akce, Stavbou nebudou nijak dot eny sousední pozemky, se kterými má SŽDC právo hospoda it, nebude na n ukládán žádný stavební materiál, stavební za ízení ani stavební su, Likvidaci p ípadných odpad ešit v souladu s platnou legislativou aktuálním zn ní dle stupn jejich nebezpe nosti, nesmí dojít k ekologické zát ži pozemk v naší správ, Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy, Staveništ bude upraveno tak, aby p ípadná barevná sv tla a plochy v blízkosti dráhy nemohly být zam n ny s náv stními náv stidly, Veškeré zm ny v projektové dokumentaci (další stavby, které by zasahovaly v OPD, v obvodu dráhy) požadujeme p edložit k novému posouzení,

9 .j. CR /2014 str. 9 Po dokon ení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor SŽDC O HKR o ú ast na prohlídce dokon ené stavby a o kontrolu spln ní výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokon ené stavby bude kladné vyjád ení SŽDC O HKR. 15. P i stavb budou dodrženy podmínky souhlasu D, regionální správa majetku Hradec Králové ze dne pod. j. 7197/2012 a to: Zahájení i ukon ení akce požadujeme oznámit s p edstihem na Místní správu RSM Pardubice (p. Vejrych, tel íslo é31, , 403), V uvažované zájmové lokalit se nevyskytují sít a za ízení v naši správ i majetku, Akcí nesmí být nep ízniv ovlivn ny nemovitosti v majetku D a. s. Za p ípadné škody na stavb a za ízení dráhy odpovídá a hradí investor stavby, Akcí zasažený pozemek D a. s. bude po ukon ení realizace uklizen p evzetí zástupcem Ms RSM Pardubice kontakt viz výše, P i písemném styku v p edm tné záležitosti uvád jte vždy íslo jednací tohoto vyjád ení. 16. Se všemi odpady vzniklými b hem realizace stavby bude nakládáno v souladu s obecn závaznou vyhláškou obce Chrudim, která stanovuje systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Odpady budou t íd ny v míst jejich vzniku dle druhu a kategorie odpadu, k recyklaci nebo likvidaci budou p edány pouze oprávn né osob. Likvidaci odpad lze zahrnout do smlouvy s provád cí firmou, která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech. Výkopová zemina bude p ednostn využita, p ebyte ná bude likvidována na ízené skládce v souladu s jejím provozním ádem. Odpad ze živi ných povrch komunikace bude p edán k recyklaci. Ke kolaudaci budou p edloženy doklady o likvidaci všech odpad. 17. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 18. Stavebník je povinen podle 22 odst. 2 zákona. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen památkový zákon ) již od doby p ípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit sv j zám r Archeologickému ústavu Akademie v d R a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum. 19. O archeologickém nálezu, který byl u in n p i provád ní archeologických výzkum, musí být podle 23 odst. 2 památkového zákona u in no oznámení Archeologickému ústavu Akademie v d R nebo nejbližšímu muzeu bu p ímo, nebo prost ednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen u init nálezce nebo osoba odpov dná za provád ní prací, p i nichž došlo k nálezu, a to nejpozd ji druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozv d l. 20. Archeologický nález i nalezišt musí být podle 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze zm ny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie v d R, nebo muzeem nejmén však po dobu p ti pracovních dn po u in ném oznámení. 21. Stavba bude p ed zahájením stavby na viditelném míst u vstupu na staveništ ozna ena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chrán n p ed pov trnostními vlivy, aby údaje na n m uvedené z staly itelné a ponechán na míst do kolaudace stavby. 22. P i provád ní stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska zp sobilosti stavby pro navržený ú el zaru ují, že stavba p i správném provedení a b žné údržb po dobu p edpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe nost, hygienu, ochranu zdraví a životní prost edí, bezpe nost p i udržování a užívání stavby v etn bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením 156 stavebního zákona. 23. Dodavatele stavby seznamte prokazatelným zp sobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (nap. zápisem do stavebního deníku). 24. Stavební práce provád jte tak, abyste v co nejv tší mí e zabránili obt žování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prost edk pro snížení negativních dopad stavby na okolí.

10 .j. CR /2014 str V souladu s ustanovením 122 stavebního zákona p ed ukon ením stavby požádejte stavební ú ad o vydání kolauda ního souhlasu. K jeho vydání p edložte závazná stanoviska dot ených orgán k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními p edpisy. Ú astníci ízení na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Pardubický kraj, Komenského nám stí. p. 125, Pardubice-Staré M sto, Pardubice 2 Od vodn ní Dne podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební ízení. Stavební ú ad vydal územní rozhodnutí o umíst ní stavby pod spis. zn. STO/5334/2006/Št dne V pr b hu ízení stavební ú ad zjistil, že p edložená žádost neposkytuje dostate ný podklad pro posouzení navrhované stavby a proto stavebníka vyzval, aby p edloženou žádost doplnil a požadované podklady a sou asn stavební ízení p erušil do s tím, že po dopln ní bude pokra ovat ve stavebním ízení. Jelikož se jedná o ízení s velkým po tem ú astník, kterých je více než 30, stavební ú ad opat ením ze dne oznámil zahájení stavebního ízení známým ú astník m ízení a dot eným orgán m ve ejnou vyhláškou podle 144 zákona. 500/2004 Sb. správní ád. Sou asn podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na míst a ústního jednání, protože mu pom ry staveništ byly dob e známy a žádost poskytovala dostate né podklady pro posouzení stavby stanovil, že ve lh t do 10 dn od doru ení tohoto oznámení mohou ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené orgány svá stanoviska. Stavební ú ad v provedeném stavebním ízení p ezkoumal p edloženou žádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými orgány a zjistil, že jejím uskute n ním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán né stavebním zákonem, p edpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními p edpisy. Projektová dokumentace stavby spl uje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umíst ní stavby. Stavební ú ad v pr b hu ízení neshledal d vody, které by bránily povolení stavby. Stanoviska sd lili: - M Ú Chrudim Odbor dopravy, M Ú Chrudim Odbor ŽP, M Ú Chrudim Odbor školství, kultury, sportu a památkové pé e, úsek památkové pé e, Policie R DI Chrudim, SÚS Pk, majetková správa Chrudim, SŽDC s. o., oblastní správa Hradec Králové, D regionální správa majetku Hradec Králové. P i vymezování okruhu ú astník stavebního ízení dosp l stavební ú ad k záv ru, že v daném p ípad toto právní postavení podle 109 stavebního zákona p ísluší (vedle stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka pozemku na kterém má být stavba provád na a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba provád na odst. 1, písm. a), b), c) a d)), vlastník m pozemk a staveb sousedních ve smyslu 109 odst. 1, písm. e), které mají spole nou hranici s pozemkovými parcela íslo 663/4, 666/1, 668/9, 668/10, 668/13, 668/14, 670/2, 670/3, 725/2, 726/2, 728/2, 728/3, 730, 732/2, 751, 753/2, 768/5, 2718/1, 2719/1, 2720/1, 2724, 2725/1, 2725/2, 3523, 3553/1, 3640/18, 3640/19, 3640/20, 3640/21, 3640/24, 3640/25 v katastrálním území Chrudim a s pozemkovými parcela íslo 63/19, 279/4 a 331 v katastrálním území Vestec u Chrudimi a dále fyzickým a právnickým osobám podle 109 odst. 1, písm. e) g) stavebního zákona. Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálen jším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dot ena. Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán vyžadovaných zvláštními p edpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis ve výroku uvedených. Ú astníci ízení - další dot ené osoby: Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m:

11 .j. CR /2014 str. 11 Pozemkové parcely íslo 571/4, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10, 578/8, 578/19, 578/21, 578/30, 578/34, 578/39, 578/45, 578/61, 578/62, 578/63, 578/64, 578/66, 578/73, 578/74, 578/75, 578/76, 578/77, 590, 609, 610, 611/3, 611/4, 611/5, 615/2, 648/3, 648/4, 648/12, 648/14, 648/15, 648/16, 660/2, 660/7, 660/8, 663/5, 663/6, 666/2, 668/16, 670/1, 725/1, 725/3, 726/1, 728/1, 752/1, 753/1, 754/1, 776/1, 2707, 2721/1, 2723/2, 2931/1, 2932/1, 2942/3, 3645/5, 3645/6, 3645/7, 3645/8, 3647/2 a 3648/1 v katastrálním území Chrudim, Pozemkové parcely íslo 279/4 a 287/2 v katastrálním území Vestec u Chrudimi Vypo ádání s návrhy a námitkami ú astník : - Ú astníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypo ádání s vyjád eními ú astník k podklad m rozhodnutí: - Ú astníci se k podklad m rozhodnutí nevyjád ili. Pou ení ú astník Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis, vyhotoví je správní orgán na náklady ú astníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. Stavební ú ad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ov ené projektové dokumentace a štítek obsahující identifika ní údaje o povolené stavb. Další vyhotovení ov ené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek p ed zahájením stavby umístit na viditelném míst u vstupu na staveništ a ponechat jej tam až do dokon ení stavby, p ípadn do vydání kolauda ního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou ozna it jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Štarman Jaroslav oprávn ná ú ední osoba Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn. Vyv šeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení.

12 .j. CR /2014 str. 12 Poplatek Správní poplatek podle položky. 18 odst. 1, písm. f) zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vym en na ástku 10000,- K. Obdrží: Ú astníci ízení podle 109 písm. a) stavebního zákona (doporu en do vlastních rukou): Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského nám stí. p. 125, Pardubice-Staré M sto, Pardubice 2, zastoupen spole ností OPTIMA, spol. s. r. Žižkova. p. 734/IV Vysoké Mýto na základ plné moci Ú astníci ízení podle 109 písm. d) stavebního zákona (doru eno ve ejnou vyhláškou): EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická. p. 874/8, D ín IV-Podmokly, D ín 2 RWE Distribu ní služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská. p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 O2 Czech Republic a. s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou. p. 266/2, Praha 4-Michle Vodárenská spole nost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novom stská. p. 626, Chrudim 1 Elektrárny Opatovice, a. s., IDDS: gvjsp6d sídlo: Pardubická. p. 2, Opatovice nad Labem Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o., IDDS: a6p6i78 sídlo: Se ská. p. 809, Chrudim III, Chrudim 1 ONIVON a. s., IDDS: hqefhkw sídlo: Orlická. p. 164/20, Slezské P edm stí, Hradec Králové 3 eské dráhy a. s., náb eží Ludvíka Svobody. p. 1222, Nové M sto-praha, Praha I Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm sídlo: Dlážd ná. p. 1003/7, Praha 1-Nové M sto Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice. p. 98, Pardubice 19 Ú astníci ízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doru eno ve ejnou vyhláškou): Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: Pozemkové parcely íslo 571/4, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10, 578/8, 578/19, 578/21, 578/30, 578/34, 578/39, 578/45, 578/61, 578/62, 578/63, 578/64, 578/66, 578/73, 578/74, 578/75, 578/76, 578/77, 590, 609, 610, 611/3, 611/4, 611/5, 615/2, 648/3, 648/4, 648/12, 648/14, 648/15, 648/16, 660/2, 660/7, 660/8, 663/5, 663/6, 666/2, 668/16, 670/1, 725/1, 725/3, 726/1, 728/1, 752/1, 753/1, 754/1, 776/1, 2707, 2721/1, 2723/2, 2931/1, 2932/1, 2942/3, 3645/5, 3645/6, 3645/7, 3645/8, 3647/2 a 3648/1 v katastrálním území Chrudim, Pozemkové parcely íslo 279/4 a 287/2 v katastrálním území Vestec u Chrudimi Dot ené orgány (doporu en ): M stský ú ad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická. p. 67, Chrudim IV, Chrudim 1 M stský ú ad Chrudim, Odbor životního prost edí, Pardubická. p. 67, Chrudim IV, Chrudim 1 Hasi ský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Topolská. p. 560, Chrudim II, Chrudim 1 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracovišt Chrudim, IDDS: 23wai86 sídlo: Mezi Mosty. p. 1793, Bílé P edm stí, Pardubice 3 Drážní ú ad, IDDS: 5mjaatd sídlo: Wilsonova. p. 300, Vinohrady-Praha 2 Policie eské republiky, Krajské editelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Všehrdovo nám stí. p. 46, Chrudim 1

13 .j. CR /2014 str. 13 Na v domí: Pardubický kraj, Odbor majetkový a stavebního ádu a investic, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského nám stí. p. 125, Pardubice-Staré M sto, Pardubice 2 K vyv šení na ú ední desku: M stský ú ad Chrudim, Odbor kancelá e tajemníka, Pardubická. p. 67, Chrudim IV, Chrudim 1

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J.

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval J.PIPA kontroloval ING. SEDLÁK investor : M STO HUMPOLEC, HORNÍ NÁM STÍ 300 akce ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI Pod P íkopem

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ M stský ú ad Náchod Masarykovo nám stí 40, PS 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odlou ené pracovišt Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 1. SPIS. ZN.: 910/2015/VÝST/Dy

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Návrh ešení Pr vodní zpráva a souhrnná zpráva Zak.. 15JP2011 Arch.. 15-JP-2011PÚS Srpen 2011

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více