M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor"

Transkript

1 M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, Chrudim, tel.: , Spis. zn.: CR /2013 V Chrudimi dne ís. jedn.: CR /2014 STO/Št Spis. a skart. znak: Po et list / p íloh: Vy izuje: A/20 7/1xPD stavebník Štarman Jaroslav, tel.: VE EJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková ást: Stavební odbor M stského ú adu v Chrudimi, jako stavební ú ad p íslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon") a jako speciální stavební ú ad p íslušný podle 15 odst. 1, písm. c) stavebního zákona a podle 16 a 40 odst. 4, písm. a) zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném zn ní (dále jen silni ní zákon ) a místn p íslušný podle 11 odst. 1 písm. b) zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "správní ád"), ve stavebním ízení p ezkoumal podle 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podal Pardubický kraj, I O , Komenského nám stí. p. 125, Pardubice-Staré M sto, Pardubice 2, který zastupuje OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova. p. 738/IV, Vysoké Mýto, kterou zastupují jednatelé spole nosti ing. Bohuslav Shejbal a ing. Vladimír Šalda (dále jen "stavebník") a na základ tohoto p ezkoumání: I. Vydává podle 115 stavebního zákona a 18c vyhlášky. 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu: "modernizace silnice III/34026 Chrudim, železni ní p ejezd - napojení na I/37". Stavba obsahuje: - SO 001 P íprava území spo ívá v mýcení stávajících strom a ke ové zelen v etn odstran ní pa ez. V rámci p ípravy stavby III/ byla v p edm tném úseku provedena pasportizace zelen a návrh mýcení vychází z t chto podklad. - SO 101 P eložka silnice III/ objekt eší p eložku silnice. III/ od napojení na úsek p eložky silnice. III/ projektovaného obchvatu silnice. I/37 po projektovanou stavbu "III/ Chrudim - kruhová k ižovatka - železni ní p ejezd" p ed železni ním p ejezdem trati D Chrudim - Borohrádek. Na trase silnice. III/ v tomto úseku je navržena v km 0,385 styková k ižovatka s p eložkou silnice. III/ a na silnici je napojeno 5 sjezd a 3 vjezdy, jejichž výšková úprava je sou ástí tohoto objektu. Trasa p eložky silnice. III/ navazuje sm rov na za átku úpravy v km 0, na trasu p eložky silnice. III/ vyprojektované v rámci stavby "I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice -

2 .j. CR /2014 str. 2 silnice. I/17", dále je vedena do km 0,550 p eložkou a od km 0,550 do konce úpravy je vedena v trase stávající silnice s jejím pravostranným rozší ením na požadovanou kategorii. V trase p eložky jsou navrženy p ímé úseky a jeden levostranný sm rový oblouk o polom ru 700 m se symetrickými p echodnicemi dl. 130 m. Vozovka komunikace bude od km 0,499 do konce úseku ohrani ena betonovými silni ními obrubníky s výškou podsádky 0,15 m a v míst sjezd bude výška podsádky 0,04-0,05 m. Konstrukce vozovky bude v úseku od ZÚ do km 0,514 v plné ší i, od km 0,514 do km 1,160 v prostoru rozší ení mimo stávající vozovkou a od km 1,160 do KÚ v plné ší i bude vybudována v plné konstrukci. Od km 0,514 do km 1,100 v prostoru stávající vozovky bude vybudována obnovou a zesílením krytu stávající konstrukce V úseku vozovky s úpravou krytu je navrženo odfrézování horních krytových vrstev v tl. 120 mm a jejich nahrazení novými vrstvami s p ípadnou vyrovnávkou. Odvodn ní povrchu vozovky je navrženo p í ným a podélným spádem do oboustranných p íkop a dále do uli ních vpustí, které budou p ípojkami DN 150 a DN 200 napojeny do p eložené kanalizace SO 301. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 666/1, 668/9, 668/10, 668/13, 668/14, 670/2, 670/3,725/2, 726/2, 728/2, 728/3, 730, 732/2, 751, 752/1, 753/2, 765, 768/5, 2718/1, 2719/1, 2720/1, 2724, 2725/2, 3553/1, 3640/18, 3640/19, 3640/20, 3640/21, 3640/24 a 3640/25 v katastrálním území Chrudim. Pozemky dot ené stavbou (do asný zábor): pozemkové parcely íslo 571/4, 666/1, 728/2, 730, 732/2, 765, 766/1, 768/5, 2719/1, 2720/1, 2723/2, 2724, 2725/1, 2725/2 a 2942/3 v katastrálním území Chrudim. - SO 102 P eložka silnice III/ objekt eší modernizaci silnice. III/ od napojení na p eložku silnice. III/ novou stykovou úrov ovou k ižovatkou po p eložku silnice. III/ projektovaného obchvatu silnice. I/37. Silnice je navržena od ZÚ do km 0,075 p eložkou a dále do KÚ rozší ením a úpravou krytu stávající vozovky v kategorii S 7,5/60 s budoucím pravostranným chodníkem. Trasa p eložky silnice. III/ za íná napojením na p eložku silnice. III/ stykovou úrov ovou k ižovatkou a do km 0,075 je vedena p eložkou mimo stávající trasu a dále pokra uje do KÚ rozší ením a úpravou krytu stávající vozovky na požadovanou kategorii. Pravá strana vozovky silnice bude od km 0,061 do konce úseku ohrani ena betonovými silni ními obrubníky s výškou podsádky 0,15 m a v míst sjezd bude výška podsádky 0,04-0,05 m. V míst nástupu na chodník bude výška podsádky 0,02 m. Niveleta vozovky bude sledovat stávající pr b h silnice, což je dáno požadavkem na možnost v co nejvyšší mí e využití stávající konstrukce vozovky. Odvodn ní vozovky je ešeno p í ným a podélným spádem jednak do p íkopu a jednak do uli ních vpustí, odkud bude voda odvedena p ípojkami DN 150 do silni ního p íkopu na 2. stran silnice. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemková parcela íslo 63/19 v katastrálním území Vestec u Chrudimi a pozemkové parcely íslo 660/8, 663/4, 666/1, 666/2, 2725/2, 3523, 3640/24, 3640/25 v katastrálním území Chrudim Pozemky dot ené stavbou (do asný zábor): pozemkové parcely íslo 63/19, 279/4 a 331 v katastrálním území Vestec u Chrudimi a pozemkové parcely íslo 66/1, 660/2, 660/8, 663/5, S2725/2 a 3523 v katastrálním území Chrudim - SO 301 P eložka kanalizace v km 0,375-1,204 - zahrnuje odstran ní stávající kanalizace a vybudování nového kanaliza ního sb ra e DN 400 v délce 829 m a to od dvojitého lapa e splavenin v p íkop p eložky silnice. III/ u k ižovatky se silnicí. III/ až po napojení do stávající šachty p ed propustkem pod železni ní tratí na KÚ, kde navazuje na stávající kanalizaci. Do kanalizace budou napojeny p es lapa e splavenin silni ní p íkopy, p ípojky uli ních vpustí odvod ující t leso silnice. III/ a sdruženou stezku pro cyklisty a chodce. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 666/1, 2725/1, 2725/2 a 3640/25 v katastrálním Chrudim. Pozemky dot ené stavbou (do asný zábor): pozemkové parcely íslo 666/1, 2725/1 a 2725/2 v katastrálním území Chrudim. - SO 304 Úprava užitkového vodovodu v km 0,555 (SO 101) - pod silnicí. III/ je uložen užitkový vodovodní ad pro objekt firmy Onivon a. s., který je uložen do ocelové chráni ky DN 600. V souvislosti s rozší ením silni ního t lesa bude chráni ka prodloužena o 3,8 m od vodícího proužku silnice za silni ní t leso. Délka nové chráni ky se p edpokládá 8,0 m (2x4,0 m) a závisí na skute né délce stávající chráni ky.

3 .j. CR /2014 str. 3 Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 275/2 a 2725/2 v katastrálním území Chrudim. Pozemky dot ené stavbou (do asný zábor): pozemková parcela íslo 2725/2 v katastrálním území Chrudim. - SO 401 P eložka vedení Telefónica v km 0,515-1,177 (SO 101) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 403 P eložka vedení Telefónica v km 0,153-0,374 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 404 P eložka vedení Telefónica v km 0,251 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 405 P eložka vedení Telefónica v km 0,247-0,267 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 406 P eložka vedení Telefónica v km 0,368 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 501 P eložka VTL plynovodu v km 0,488 (SO 101) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 502 P eložka VTL plynovodu v km 0,031 (SO 102) - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona tento stavební objekt nevyžaduje ani stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne pod spis. zn. STO/3554/2006/Št. - SO 504 Úprava horkovodu v km 0,463 (SO 101) - tento stavební objekt eší napojení odvodn ní potrubí horkovodu v délce 28,0 m do stoky kanalizace stavebního objektu SO 301. V km 0,467 je na horkovodu navrženo nejnižší místo, kde bude umíst no vypoušt cí za ízení na horkovodu pro jeho vypoušt ní v p ípad pot eby. Stavební objekt je náhradou za stávající objekt odvodn ní horkovodu, který bude stavbou p eložky silnice zrušen. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 668/9, 668/10, 670/2, 670/3, 2752/2 a 3640/24 v katastrálním území Chrudim. Pozemky dote ené stavbou (do asný zábor): pozemková parcela íslo 2752/2 v katastrálním území Chrudim. - SO 701 Protihluková st na v km 0,937-1,032 (SO 101) - tento stavební objekt eší protihluková opat ení v lokalit se 3 rodinnými domy. V prostoru podél sdružené stezky pro cyklisty a chodce bude vybudována protihluková st na ve vzdálenosti cca 10 m od osy komunikace v celkové délce 100 m. Výškové ešení je dáno jednak výškovým uspo ádáním terénu a dále vychází z hlukové studie u navržené komunikace. První ást zdi v délce 12 m má výšku 3,1 m, druhá ást zdi v délce 16 m má výšku 3,40 m, t etí ást zdi v délce 16 m má výšku 3,70 m, tvrtá ást zdi v délce 16 m má výšku 4,0 m, pátá ást zdi v délce 16 m má výšku 4,40 m a pátá ást zdi v délce 16,0 m + 8,0 m zalomení má výšku 4, 70 m. Založení zdi je na železobetonových pilotách o pr m ru 0,6 m a hloubce 2,5 m vyztužených pruty R14. Do jednotlivých pilot budou osazeny stojky z válcovaného profilu HEA 160 v délce 4,05 m. Výpl mezi jednotlivými stojkami tvo í železobetonový prefabrikát o výšce 0,5 m a d ev né sendvi ové tlakov impregnované panely, které tvo í protihlukovou st nu. Výška t chto panel je 2,60-4,20 m. Pozemky dot ené stavbou (trvalý zábor): pozemkové parcely íslo 578/63 a 725/1 v katastrálním území Chrudim. - SO Vegeta ní úpravy - projekt eší výsadby nové zelen podél silnice a to jednak jak o stromo adí alejových strom a jednak jako skupinovou výsadbu strom a ke na nov upravovaném svahu na komunikaci p ed tratí D. K novým výsadbám budou použity zásadn stromy a ke e vyp stované v místních školkách. - SO 802 Rekultivace - rekultivace opušt ných úsek stávajících silni bud ešena pouze formou technické rekultivace. Projekt p edpokládá odfrézování živi ných vrstev v tl. 180 mm a

4 .j. CR /2014 str. 4 odt žení nestmelených podkladních vrstev v tl. 300 mm. Na podloží bude rozprost ena zemina z výkop v pot ebné tlouš ce podle p í ných ez nebo jako náhrada za odebrané konstruk ní vrstvy, provede se úprava plán bez zhutn ní a rozprost ení ornice v tl. 100 mm, která bude oseta travním semenem. II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ov ené ve stavebním ízení, kterou vypracovala firma OPTIMA spol. s r. o. a která je p ílohou tohoto rozhodnutí. P ípadné další zm ny nesmí být provedeny bez p edchozího povolení stavebního ú adu. 2. Stavba bude zapo ata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokon ena do 04/ Stavba bude provád na stavebním podnikatelem. P ed zahájením stavebních prací je stavebník povinen sd lit stavebnímu ú adu název dodavatelské firmy a p edložit její oprávn ní. 4. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) 1. Kontrolní prohlídka p i p edání staveništ b) 2. Kontrolní prohlídka p ed p edáním každého stavebního objektu: SO 101 P eložka silnice III/ SO 102 P eložka silnice III/ SO 301 P eložka kanalizace v km 0,375-1,204 SO 304 Úprava užitkového vodovodu v km 0,555 (SO 101) SO 401 P eložka vedení Telefónica v km 0,515-1,177 (SO 101) SO 403 P eložka vedení Telefónica v km 0,153-0,374 (SO 102) SO 404 P eložka vedení Telefónica v km 0,251 (SO 102) SO 405 P eložka vedení Telefónica v km 0,247-0,267 (SO 102) SO 406 P eložka vedení Telefónica v km 0,368 (SO 102) SO 501 P eložka VTL plynovodu v km 0,488 (SO 101) SO 502 P eložka VTL plynovodu v km 0,031 (SO 102) SO 504 Úprava horkovodu v km 0,463 (SO 101) SO 701 Protihluková st na v km 0,937-1,032 (SO 101) SO Vegeta ní úpravy SO Vegeta ní úpravy c) 3. Kontrolní prohlídka v termínu 14-ti dn p ed kolauda ním ízením. 5. P i provád ní stavby je nutno dodržovat p edpisy týkající se bezpe nosti práce a technických za ízení, zejména na ízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích a zákon. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). 6. P i stavb budou dodržena ustanovení vyhlášky. 104/1997 Sb.,. 268/2009 Sb.,. 398/2009 Sb. a. 501/2006 Sb. v platném zn ní, které upravují technické požadavky na provád ní staveb a p íslušné technické normy. 7. P ed zahájením zemních prací budou vyty eny všechny podzemní inženýrské sít nacházející se v prostoru stavby a bude zajišt na jejich náležitá ochrana tak, aby p i stavb nedošlo k jejich poškození a byla dodržena SN Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vyty ení bude sepsán vyty ovací protokol. Zp sob ochrany a podmínky st etu s podzemním za ízením budou realizovány dle podmínek správc podzemních za ízení. O zahájení zemních prací uv domte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní p edem. 8. P i práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních za ízení budou pracovníci prokazateln seznámeni s polohou stávajících za ízení, zemní práce budou provád ny výhradn ru n. Odkryté za ízení bude ádn zabezpe eno proti poškození. P ípadné poškození bude neprodlen oznámeno p íslušnému správci za ízení. 9. V pr b hu provád ní zemních prací zajist te vlastník m okolních nemovitostí bezpe ný p ístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajist te tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a život osob procházejících místem výstavby. Dále musí být umožn n p íjezd ke všem objekt m pro vozidla hasi ského záchranného sboru, sanitek, vozidel na odvoz komunálního odpadu a vozidel Police.

5 .j. CR /2014 str. 5 Jakékoliv omezení p ístupu a p íjezdu musí být s dot enými v dostate ném p edstihu projednáno. 10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích i nemovitostech budou neodkladn odstran ny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních p edpis. 11. P i stavb budou dodrženy podmínky vyjád ení M Ú Chrudim Odbor dopravy ze dne pod. j. CR /2012 ODP/KL a to: V p ípad napojení ásti silnice III/ ponechané pro cyklop ší provoz na silnici III/ odd lit napojení nejen pomocí dopravního zna ení, ale i pomocí nap. dvou ad žulových kostek. Z d vodu velké ší ky napojení je nutné zd raznit, že se nejedná o k ižovatku. Vzhledem k tomu, že v ulici Dašická bude probíhat výstavba n kolika staveb (modernizace silnice III/340 26, železni ní p ejezd, cyklop ší stezka, kanalizace atd.) bereme p edložený zp sob zajišt ní organizace silni ního provozu jako p edb žný. O vlastním dopravní omezení silni ního provozu bude rozhodováno v samostatných ízeních o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice na základ žádosti zhotovitele. S ohledem na stav v dané dob a podané žádosti. Stavbou dojde k podélnému nebo p í nému uložení vedení inž. sítí do silnice. Je nutné náš ú ad požádat o povolení na zvláštní užívání silnice (uložení inženýrské sít v silni ním pozemku - dle 25, odst. 6 písm. d) zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ). Žádost podává investor akce. Sou ástí této žádosti musí být souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje a specifikace p í ných a podélných zásah do silni ního t lesa (pozemku). Bez uvedeného povolení nesmí být vydáno rozhodnutí stavebního ú adu. Uložení p ípojek inženýrských sítí v t lese pozemní komunikace (v etn jejich sou ástí - viz zákon. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ) nebo jeho k ížení s pozemní komunikací bude provedeno dle platných p edpis, a takovým zp sobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace a jejich sou ástí. Parametry sjezdu a místních komunikací požadujeme navrhnout v souladu s ustanovením SN projektování místních komunikací. Do rozhledových polí sjezdu nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumož uje (nap. oplocení, p íst ešky, místo pro popelnice). Do rozhledového pole k ižovatky dle SN nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumož uje. To se týká i umís ování odstavných ploch pro automobily i p íst ešk pro popelnice a oplocení RD. Dále musí být odstran na p ípadná zele, upraven okolní terén. Umíst ní pilí k, rozvodných sk íní apod. inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo zajišt no zachování rozhledových pom r (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném zn ní, SN atd.) v k ižovatce nebo na jednotlivých p ipojeních (sjezdy nebo nájezdy k dom m atd.), pokud budou v jejich blízkosti umís ovány. Do dopravního prostoru navrhované pozemní komunikace nebude osazena a ani do n ho nebude zasahovat žádná ást stavby, za ízení nebo jiné p ekážky (rozvodné sk ín, sloupy, oplocení apod.). Sloupy VO nesmí zasahovat do dopravního prostoru. Umíst ní sloup VO musí být odsouhlasené p ed zahájením stavby. Umíst ní sloup VO projednat i s Technickými službami Chrudim 2000 s.r.o. Stavba bude plnit požadavky vyhlášky. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb (nap. p íloha. 1 a 2, v etn dalších ustanovení vyhlášky). Zd raz ujeme pot ebu vytvá ení p irozených vodících linií pomocí obruby výšky 6 cm, vytvá ení um lých vodících linií, umís ování barevn kontrastního varovného a signálního pásu, ešení míst pro p echázení nebo p echod pro chodce, sklon chodníku, atd. Délka snížených obrub ve sjezdech do 6,0 m. Obsah a rozsah projektové dokumentace ešící stavbu pozemních komunikací bude respektovat vyhlášku. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Celkové provedení navržené pozemní komunikace bude odpovídat p edpokládanému dopravnímu významu, dopravnímu zatížení a p íslušným platným p edpis m (nap. SN , SN , SN , zákon. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho provád cí vyhlášky. 104/1997 Sb.).

6 .j. CR /2014 str. 6 Stavba se dotkne silnice a tak je stavebník (zhotovitel prací) povinen požádat v p edstihu min. 3 týdny p ed zahájením vlastních stavebních prací dotýkajících se silnice a silni ního pozemku (nap. podélné zásahy, protlaky) náš ú ad o povolení na zvláštní užívání silnice, (provád ní stavebních prací dotýkajících se silnice dle 25, odst. 6 písm. c) zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ). Sou ástí žádosti bude stanovisko k p echodnému dopravnímu zna ení, které si je nutné vyžádat u Policie R DI Chrudim a souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje (technické podmínky pro zásahy do silnice). Obnova konstrukce vozovky se provede dle pokyn Správy a údržby silnic Pardubického kraje v t ch místech, kde dojde k zásahu do silni ního t lesa. Projekt musí uvažovat s vícenáklady na odvoz výkopku na mezideponii, nebo nebudeme souhlasit ani s do asným uložením zeminy na silnici i v silni ním p íkopu. Stavba musí být realizována mimo zimní období ( ). Zvláštní užívání místní komunikace dle ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (nap. provád ní stavebních prací, p ekop, protlak, umís ování v cí nebo materiál ) a omezení provozu na místní komunikaci uzavírkami a objíž kami bude p edem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O toto povolení požádat v dostate ném p edstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) p ed vlastní realizací (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání od M Ú Chrudim, odboru investic). Provád ním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho p ípadnému omezení m že dojít jen v nezbytné mí e a na dobu nezbytn nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provád t stavební práce pod ochranou p echodného dopravního zna ení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady. O uzavírku silnice je nutné požádat min. 30 dní p edem. Všechny dot ené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a zne iš ovány (vozidla nebo pracovní mechanizmy musí být p ed vjetím na pozemní komunikaci o išt ny). P ípadné zne išt ní bude neprodlen odstran no, narušení, které nezp sobí závadu ve sjízdnosti nebo sch dnosti odstran no nejdéle po skon ení stavebních prací dle pokyn správce pozemní komunikace. Podle ustanovení 77 odst. 2 zákona. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích místní nebo p echodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a za ízení pro provozní informace stanoví na ve ejn p ístupné ú elové komunikaci vlastník se souhlasem p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností a po p edchozím písemném stanovisku p íslušného orgánu policie. O odsouhlasení použitého dopravního zna ení na navrhované pozemní komunikací je nutné náš ú ad požádat. K uvedené úprav provozu doložte dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního zna ení a písemné vyjád ení Policie R - DI Chrudim (viz 77 zákona. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ). Pro umíst ní dopravních zna ek svislých, vodorovných, sv telných signál nebo dopravních za ízení - "místní nebo p echodná úprava provozu" na silnici nebo místní komunikaci je nutné požádat náš ú ad o "Stanovení" tohoto zna ení. K uvedené úprav provozu doložte dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního zna ení a písemné vyjád ení Policie R - DI Chrudim (viz 77 zákona. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis ). P ípadné zm ny oproti p edložené projektové dokumentaci a dotýkajících se našich zájm požadujeme v p edstihu odsouhlasit s naším ú adem. Požadujeme svolávat pravidelné kontrolní dny za ú asti našeho ú adu, Policie R DI Chrudim, investora, projektanta a zhotovitele tak, aby mohlo dojít k p ípadnému pr b žnému up es ování provedení stavby na míst samém. P edejde se tak p ípadným komplikacím p i uvád ní komunikace do užívání. 12. P i stavb budou dodrženy podmínky vyjád ení Policie R DI Chrudim ze dne pod. j.: KRPE /ŠJ a to: Ve smyslu 10 zákona. 13/1l997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších zm n, souhlasíme se z ízením nov navrhované k ižovatky silnic. III/ se silnicí. III/ za obcí Chrudim, sm r obec Vestec, jelikož jsou zde spln ny podmínky dle ustanovení 11 vyhlášky. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis. Daná k ižovatka spl uje rozhledové pom ry dle závazné SN Tyto rozhledové pom ry je nutné stále udržovat.

7 .j. CR /2014 str. 7 Nov navrhovaná výše uvedená k ižovatka bude odpovídat SN (dodržení parametr pro p í ný sklon, podélný sklon, jízdní pruhy, nároží k ižovatek, úhel k ížení komunikací, podélný sklon paprsk k ižovatky apod.). Odbo ovací pruhy pro odbo ení vlevo budou odpovídat SN Úpravou modernizací silnice. III/ a. III/ nesmí být narušeny rozhledové pom ry na p ípadných dalších k ižovatkách i sjezdech (dodržet rozhledové pom ry dle SN , SN a SN ). Stavbou upravované sjezdy budou odpovídat SN a SN a vyhlášce. 104/1997 Sb. Na t chto upravovaných sjezdech musí být zachovány rozhledové pom ry pro dané napojení. V p ípad, že budou do modernizace t chto silnic zahrnuty i opravy p ípadných propustk, budou tyto propustky umíst né v extravilánu, provedeny se šikmými ely (úhle max. 45 stup ) dle SN Stávající úsek silnice. III/ sm r Vestec bude ponechán bez úprav a bude zajiš ovat dopravní obsluhu p ilehlých pozemk. Ve sm ru na Chrudim bude tento úsek komunikace ukon en a dále bude vedena pouze stezka pro chodce a cyklisty. Ve sm ru na Vestec bude tato komunikace napojena na nov budovaný úsek silnice. III/ sjezdem. Tento sjezd doporu ujeme spíše opat it dopravním za ízením Z 11g namísto Z 11c,d pro lepší viditelnost ze všech sm r, Pro výše uvedené z ízení napojení p ipojení stávající ást silnice. III/ na nov budovanou ást silnice. III/ vydáváme p edchozí souhlas s uvedeným p ipojením, nebo p edm tný sjezd v této dokumentaci spl uje skute nosti požadované podmínkami pro p ipojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím uvedené v ustanovení 12 vyhlášky. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis a v SN , SN a SN Sjezd bude umíst n dle p iložené dokumentace, bude v celé jeho ší ce zpevn n, bude zamezeno vytékání srážkové vody na komunikaci a oplocení nebude ohrožovat bezpe nost ú astník silni ního provozu, pokud si to vyžádají rozhledové pom ry je zapot ebí upravit okolí napojení (zele, terén, oplocení apod.) tak, aby bylo zajišt no jeho bezpe né užívání zajišt ní podmínek pro rozhled podle SN , SN a vyhlášky. 104/1997 Sb. Rozhledová pole je nutné stále udržovat, toto napojení sjezdu je navrženo jako úrov ové p ipojení sousední nemovitosti. Protihluková st na umíst ná v km 0,037 1,032 bude odpovídat TP 104 a bude umíst na mimo rozhledové pom ry p ilehlého napojení št rkové cesty na silnici. III/ P edb žn souhlasíme s navrženým dopravním zna ením pro danou stavbu dle p edložené PD a dopravní zna ení bude up esn no v pr b hu realizace stavby. Umis ování dopravního zna ení stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, bude nutné postupovat dle 77 zákona. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a o zm nách n kterých zákon, v platném zn ní, Provád ním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích, k jeho p ípadnému omezení m že dojít jen v nezbytné mí e a na dobu nezbytn nutnou. V p ípad, pokud si to vyžádá situace, budou práce provád ny pod ochranou p enosného dopravního zna ení, P ed zahájením prací bude nutné na zdejší sou ást Policie R p edložit návrh dopravn inženýrských opat ení k zajišt ní bezpe nosti a plynulosti silni ního provozu a požádat o vydání Vyjád ení k umíst ní p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle 77 zákona. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a p ípadn také samostatn požádat o vydání Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací dle 25 zákona. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném zn ní. 13. P i stavb budou dodrženy podmínky stanoviska SÚS Pk, odd. majetkové správy Chrudim ze dne pod zn. SÚSPk/1583/2014 a to: - Na p edm tné stavb dojde k podélnému uložení inženýrských sítí mimo zpevn nou ást a p í n pod vozovkou dot ených komunikací, - Vlastní stavební innost musí být provád na tak, aby nedošlo k enormnímu poškození daných silnic, veškeré dopady, v etn zne išt ní musí být pr b žn odstra ovány, - Minimální hloubka uložení sítí v silni ním t lese je 1,2 m,

8 .j. CR /2014 str. 8 - Startovací jámy protlak musí být z ízeny p ednostn za hranicí silni ního t lesa, v žádném p ípad nesmí zasahovat do zpevn né ásti komunikace, - Akcí (pohyb stavebních mechanizm, provád ní výkop a ukládání materiál ) nesmí dojít k poškození silnice, dopravního zna ení, propustk i dalších sou ástí nebo p íslušenství. 14. P i stavb budou spln ny podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s. o., oblastní editelství Hradec Králové ze dne pod zn. 9108/12 O HKR a to: Veškeré majetkoprávní vztahy je nutné ešit s D RSM Hradec Králové, která má dot ené pozemky D ve správ. D RSM Hradec Králové vydá ke stavb samostatné vyjád ení (kontaktní pracovník p. Kohout tel. íslo ), P ed zahájením prací musí být objednáno vyty ení sítí a dozor (na náklady investora). V zájmovém území se nachází kabelové trasy a PZZ viz p ílohy, které jsou zakresleny v PD. P ed zahájením prací objednejte vyty ení kabelových tras na tel. ísle p. Stránský. Je bezpodmíne n nutné dodržet p íslušné normy a na ízení ohledn bezpe nosti a ochrany kabelových tras a zabezpe ovacích za ízení. Upozor ujeme na nutnost dodržení ochranného pásma kabelových tras (1,5 m) a nep ejížd ní t žkou technikou p es n j. Vymi ujeme si ú ast na záv re né prohlídce stavby pop. na prohlídce p ed užíváním (i se zkušebním provozem) a p i p ípadném nespln ní podmínek vydat negativní stanovisko k užívání stavby. V p edstihu p ed zahájením prací (min. 14 dn ) v blízkosti železni ního p ejezdu je t eba kontaktovat vedoucího provozního st ediska STO Choce pana Štuba e ( ) a dohodnout s ním koordinaci prací p i napojování povrch komunikací a p ípadný drážní dohled, Na STO Pardubice bude nahlášen pracovník stavebního dozoru investora a telefonní íslo na n ho, Provád cí firma musí p i realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedeného odpov dného zástupce SŽDC O HKR týkající se bezpe nosti železni ní dopravy a železni ních za ízení a pokyny dalších správc kabel, V zájmovém území se nachází v km 13,862 drážní propustek ve správ O HKR SMT, který nebude výše uvedenou stavbou dot en. Stavebními úpravami však nesmí dojít k ovliv ování jeho odtokových pom r, P i provád ní prací musí být dodržena p íslušná ustanovení zákona o drahách. 266/1994 Sb. v platném zn ní, vyhláška. 177/1995 Sb. stavební a technický ád drah v platném zn ní a další p íslušné platné normy SN, Pracovní inností nesmí být ohrožena ani omezena bezpe nost a plynulost železni ního provozu. P i realizaci stavby musí být respektován provoz železni ní dopravy a rozsah drážních za ízení v etn p ístupu k nim v plném rozsahu na sousedícím drážním t lese. Požadujeme zachovat volný sch dný a manipula ní prostor po celou dobu výstavby tzn. Umíst ní stavebního materiálu, pohyb mechaniza ních prost edk (mimo používání p ejezdu dle zákona o pozemních komunikacích) a pracovník stavby p i provád ní prací bude uskute ován ve vzdálenosti v tší, než 3 m od osy tra ové koleje. V p ípad nutnosti provád ní prací ve vzdálenosti menší než 3 m od osy tra ové koleje, musí být u výše uvedeného vedoucího STO objednán písemn dohled (na náklady investora), P i vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpe nostních p edpis podle platné legislativy, Dojde-li v pr b hu prací k jakémukoliv narušení bezpe nosti nebo plynulosti ve vlakové doprav, nebo ke zne išt ní i poškození drážních za ízení vlivem této stavby, budou veškeré náklady na odstran ní závad a finan ní postihy ú továny investorovi této akce, Stavbou nebudou nijak dot eny sousední pozemky, se kterými má SŽDC právo hospoda it, nebude na n ukládán žádný stavební materiál, stavební za ízení ani stavební su, Likvidaci p ípadných odpad ešit v souladu s platnou legislativou aktuálním zn ní dle stupn jejich nebezpe nosti, nesmí dojít k ekologické zát ži pozemk v naší správ, Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy, Staveništ bude upraveno tak, aby p ípadná barevná sv tla a plochy v blízkosti dráhy nemohly být zam n ny s náv stními náv stidly, Veškeré zm ny v projektové dokumentaci (další stavby, které by zasahovaly v OPD, v obvodu dráhy) požadujeme p edložit k novému posouzení,

9 .j. CR /2014 str. 9 Po dokon ení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor SŽDC O HKR o ú ast na prohlídce dokon ené stavby a o kontrolu spln ní výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokon ené stavby bude kladné vyjád ení SŽDC O HKR. 15. P i stavb budou dodrženy podmínky souhlasu D, regionální správa majetku Hradec Králové ze dne pod. j. 7197/2012 a to: Zahájení i ukon ení akce požadujeme oznámit s p edstihem na Místní správu RSM Pardubice (p. Vejrych, tel íslo é31, , 403), V uvažované zájmové lokalit se nevyskytují sít a za ízení v naši správ i majetku, Akcí nesmí být nep ízniv ovlivn ny nemovitosti v majetku D a. s. Za p ípadné škody na stavb a za ízení dráhy odpovídá a hradí investor stavby, Akcí zasažený pozemek D a. s. bude po ukon ení realizace uklizen p evzetí zástupcem Ms RSM Pardubice kontakt viz výše, P i písemném styku v p edm tné záležitosti uvád jte vždy íslo jednací tohoto vyjád ení. 16. Se všemi odpady vzniklými b hem realizace stavby bude nakládáno v souladu s obecn závaznou vyhláškou obce Chrudim, která stanovuje systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Odpady budou t íd ny v míst jejich vzniku dle druhu a kategorie odpadu, k recyklaci nebo likvidaci budou p edány pouze oprávn né osob. Likvidaci odpad lze zahrnout do smlouvy s provád cí firmou, která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech. Výkopová zemina bude p ednostn využita, p ebyte ná bude likvidována na ízené skládce v souladu s jejím provozním ádem. Odpad ze živi ných povrch komunikace bude p edán k recyklaci. Ke kolaudaci budou p edloženy doklady o likvidaci všech odpad. 17. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 18. Stavebník je povinen podle 22 odst. 2 zákona. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen památkový zákon ) již od doby p ípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit sv j zám r Archeologickému ústavu Akademie v d R a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum. 19. O archeologickém nálezu, který byl u in n p i provád ní archeologických výzkum, musí být podle 23 odst. 2 památkového zákona u in no oznámení Archeologickému ústavu Akademie v d R nebo nejbližšímu muzeu bu p ímo, nebo prost ednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen u init nálezce nebo osoba odpov dná za provád ní prací, p i nichž došlo k nálezu, a to nejpozd ji druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozv d l. 20. Archeologický nález i nalezišt musí být podle 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze zm ny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie v d R, nebo muzeem nejmén však po dobu p ti pracovních dn po u in ném oznámení. 21. Stavba bude p ed zahájením stavby na viditelném míst u vstupu na staveništ ozna ena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chrán n p ed pov trnostními vlivy, aby údaje na n m uvedené z staly itelné a ponechán na míst do kolaudace stavby. 22. P i provád ní stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska zp sobilosti stavby pro navržený ú el zaru ují, že stavba p i správném provedení a b žné údržb po dobu p edpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe nost, hygienu, ochranu zdraví a životní prost edí, bezpe nost p i udržování a užívání stavby v etn bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením 156 stavebního zákona. 23. Dodavatele stavby seznamte prokazatelným zp sobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (nap. zápisem do stavebního deníku). 24. Stavební práce provád jte tak, abyste v co nejv tší mí e zabránili obt žování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prost edk pro snížení negativních dopad stavby na okolí.

10 .j. CR /2014 str V souladu s ustanovením 122 stavebního zákona p ed ukon ením stavby požádejte stavební ú ad o vydání kolauda ního souhlasu. K jeho vydání p edložte závazná stanoviska dot ených orgán k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními p edpisy. Ú astníci ízení na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Pardubický kraj, Komenského nám stí. p. 125, Pardubice-Staré M sto, Pardubice 2 Od vodn ní Dne podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební ízení. Stavební ú ad vydal územní rozhodnutí o umíst ní stavby pod spis. zn. STO/5334/2006/Št dne V pr b hu ízení stavební ú ad zjistil, že p edložená žádost neposkytuje dostate ný podklad pro posouzení navrhované stavby a proto stavebníka vyzval, aby p edloženou žádost doplnil a požadované podklady a sou asn stavební ízení p erušil do s tím, že po dopln ní bude pokra ovat ve stavebním ízení. Jelikož se jedná o ízení s velkým po tem ú astník, kterých je více než 30, stavební ú ad opat ením ze dne oznámil zahájení stavebního ízení známým ú astník m ízení a dot eným orgán m ve ejnou vyhláškou podle 144 zákona. 500/2004 Sb. správní ád. Sou asn podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na míst a ústního jednání, protože mu pom ry staveništ byly dob e známy a žádost poskytovala dostate né podklady pro posouzení stavby stanovil, že ve lh t do 10 dn od doru ení tohoto oznámení mohou ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené orgány svá stanoviska. Stavební ú ad v provedeném stavebním ízení p ezkoumal p edloženou žádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými orgány a zjistil, že jejím uskute n ním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán né stavebním zákonem, p edpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními p edpisy. Projektová dokumentace stavby spl uje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umíst ní stavby. Stavební ú ad v pr b hu ízení neshledal d vody, které by bránily povolení stavby. Stanoviska sd lili: - M Ú Chrudim Odbor dopravy, M Ú Chrudim Odbor ŽP, M Ú Chrudim Odbor školství, kultury, sportu a památkové pé e, úsek památkové pé e, Policie R DI Chrudim, SÚS Pk, majetková správa Chrudim, SŽDC s. o., oblastní správa Hradec Králové, D regionální správa majetku Hradec Králové. P i vymezování okruhu ú astník stavebního ízení dosp l stavební ú ad k záv ru, že v daném p ípad toto právní postavení podle 109 stavebního zákona p ísluší (vedle stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka pozemku na kterém má být stavba provád na a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba provád na odst. 1, písm. a), b), c) a d)), vlastník m pozemk a staveb sousedních ve smyslu 109 odst. 1, písm. e), které mají spole nou hranici s pozemkovými parcela íslo 663/4, 666/1, 668/9, 668/10, 668/13, 668/14, 670/2, 670/3, 725/2, 726/2, 728/2, 728/3, 730, 732/2, 751, 753/2, 768/5, 2718/1, 2719/1, 2720/1, 2724, 2725/1, 2725/2, 3523, 3553/1, 3640/18, 3640/19, 3640/20, 3640/21, 3640/24, 3640/25 v katastrálním území Chrudim a s pozemkovými parcela íslo 63/19, 279/4 a 331 v katastrálním území Vestec u Chrudimi a dále fyzickým a právnickým osobám podle 109 odst. 1, písm. e) g) stavebního zákona. Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálen jším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dot ena. Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán vyžadovaných zvláštními p edpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis ve výroku uvedených. Ú astníci ízení - další dot ené osoby: Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m:

11 .j. CR /2014 str. 11 Pozemkové parcely íslo 571/4, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10, 578/8, 578/19, 578/21, 578/30, 578/34, 578/39, 578/45, 578/61, 578/62, 578/63, 578/64, 578/66, 578/73, 578/74, 578/75, 578/76, 578/77, 590, 609, 610, 611/3, 611/4, 611/5, 615/2, 648/3, 648/4, 648/12, 648/14, 648/15, 648/16, 660/2, 660/7, 660/8, 663/5, 663/6, 666/2, 668/16, 670/1, 725/1, 725/3, 726/1, 728/1, 752/1, 753/1, 754/1, 776/1, 2707, 2721/1, 2723/2, 2931/1, 2932/1, 2942/3, 3645/5, 3645/6, 3645/7, 3645/8, 3647/2 a 3648/1 v katastrálním území Chrudim, Pozemkové parcely íslo 279/4 a 287/2 v katastrálním území Vestec u Chrudimi Vypo ádání s návrhy a námitkami ú astník : - Ú astníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypo ádání s vyjád eními ú astník k podklad m rozhodnutí: - Ú astníci se k podklad m rozhodnutí nevyjád ili. Pou ení ú astník Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silni ního hospodá ství Krajského ú adu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis, vyhotoví je správní orgán na náklady ú astníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. Stavební ú ad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ov ené projektové dokumentace a štítek obsahující identifika ní údaje o povolené stavb. Další vyhotovení ov ené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek p ed zahájením stavby umístit na viditelném míst u vstupu na staveništ a ponechat jej tam až do dokon ení stavby, p ípadn do vydání kolauda ního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou ozna it jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Štarman Jaroslav oprávn ná ú ední osoba Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn. Vyv šeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení.

12 .j. CR /2014 str. 12 Poplatek Správní poplatek podle položky. 18 odst. 1, písm. f) zákona. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vym en na ástku 10000,- K. Obdrží: Ú astníci ízení podle 109 písm. a) stavebního zákona (doporu en do vlastních rukou): Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského nám stí. p. 125, Pardubice-Staré M sto, Pardubice 2, zastoupen spole ností OPTIMA, spol. s. r. Žižkova. p. 734/IV Vysoké Mýto na základ plné moci Ú astníci ízení podle 109 písm. d) stavebního zákona (doru eno ve ejnou vyhláškou): EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická. p. 874/8, D ín IV-Podmokly, D ín 2 RWE Distribu ní služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská. p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 O2 Czech Republic a. s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou. p. 266/2, Praha 4-Michle Vodárenská spole nost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novom stská. p. 626, Chrudim 1 Elektrárny Opatovice, a. s., IDDS: gvjsp6d sídlo: Pardubická. p. 2, Opatovice nad Labem Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o., IDDS: a6p6i78 sídlo: Se ská. p. 809, Chrudim III, Chrudim 1 ONIVON a. s., IDDS: hqefhkw sídlo: Orlická. p. 164/20, Slezské P edm stí, Hradec Králové 3 eské dráhy a. s., náb eží Ludvíka Svobody. p. 1222, Nové M sto-praha, Praha I Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm sídlo: Dlážd ná. p. 1003/7, Praha 1-Nové M sto Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice. p. 98, Pardubice 19 Ú astníci ízení podle 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doru eno ve ejnou vyhláškou): Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: Pozemkové parcely íslo 571/4, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10, 578/8, 578/19, 578/21, 578/30, 578/34, 578/39, 578/45, 578/61, 578/62, 578/63, 578/64, 578/66, 578/73, 578/74, 578/75, 578/76, 578/77, 590, 609, 610, 611/3, 611/4, 611/5, 615/2, 648/3, 648/4, 648/12, 648/14, 648/15, 648/16, 660/2, 660/7, 660/8, 663/5, 663/6, 666/2, 668/16, 670/1, 725/1, 725/3, 726/1, 728/1, 752/1, 753/1, 754/1, 776/1, 2707, 2721/1, 2723/2, 2931/1, 2932/1, 2942/3, 3645/5, 3645/6, 3645/7, 3645/8, 3647/2 a 3648/1 v katastrálním území Chrudim, Pozemkové parcely íslo 279/4 a 287/2 v katastrálním území Vestec u Chrudimi Dot ené orgány (doporu en ): M stský ú ad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická. p. 67, Chrudim IV, Chrudim 1 M stský ú ad Chrudim, Odbor životního prost edí, Pardubická. p. 67, Chrudim IV, Chrudim 1 Hasi ský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Topolská. p. 560, Chrudim II, Chrudim 1 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracovišt Chrudim, IDDS: 23wai86 sídlo: Mezi Mosty. p. 1793, Bílé P edm stí, Pardubice 3 Drážní ú ad, IDDS: 5mjaatd sídlo: Wilsonova. p. 300, Vinohrady-Praha 2 Policie eské republiky, Krajské editelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Všehrdovo nám stí. p. 46, Chrudim 1

13 .j. CR /2014 str. 13 Na v domí: Pardubický kraj, Odbor majetkový a stavebního ádu a investic, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského nám stí. p. 125, Pardubice-Staré M sto, Pardubice 2 K vyv šení na ú ední desku: M stský ú ad Chrudim, Odbor kancelá e tajemníka, Pardubická. p. 67, Chrudim IV, Chrudim 1

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 476-3/2008-328/R V Proseči dne 29.12.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk íslo jednací: MUVPK-OD 34166/17-KAV Spisová zna ka: 6204/2017

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: íslo jednací: MUVPK-OD 1137/17-NOV Spisová

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4094/10-Hor Unhošť 15.9.2010 Č.j.: 4774/10/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Ing. Lenka Hortová, pověření č. 1/2006-OV

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

M stský ú ad Starý Plzenec

M stský ú ad Starý Plzenec M stský ú ad Starý Plzenec odbor výstavby Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec Spis. zn.: 3501/2012/M ÚSP/OV/Hos.j.: 3501/2012/M ÚSP-11 Starý Plzenec 11.03.2013 Vy izuje: Hosnedlová Libuše E-mail: hosnedlova@staryplzenec.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

stský ú ad Jesenice stavební odbor

stský ú ad Jesenice stavební odbor stský ú ad Jesenice stavební odbor Mírové nám stí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka.j.: Výst./2374/11/ V Jesenici 9.1.2012 Vy izuje: Pašíkovská Tel.: 313 599 214 (328) ROZHODNUTÍ Výroková ást: stský ú ad

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

R O Z H O D N U T Í. Železni ní p ejezd P6962 v km 18,921 Chornice-Skalice n/s.

R O Z H O D N U T Í. Železni ní p ejezd P6962 v km 18,921 Chornice-Skalice n/s. CRDUX001SKZZ DRÁŽNÍ Ú AD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0189/10-7/Ty V Brn dne 9. ervna 2010. j.: DUCR-29497/10/Ty 602668981 Oprávn ná ú ední osoba: Ing. Ji í

Více

M s t s k ý ú a d J i í n

M s t s k ý ú a d J i í n M s t s k ý ú a d J i í n Odbor dopravy - odd lení silni ního hospodá ství 17. listopadu 16, 506 01 Ji ín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285.j.: MuJc/2015/19074/DOP/MoE V Ji ín dne: 23.7.2015.rozh.:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 248/12/VYS/Bla V Sušici dne: 26.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R o z h o d n u t í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R o z h o d n u t í MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: Tel.:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./494/2012 Ing. Jitka Frýdlová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 12.11.2012

Více

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2468/OST/12 Kal V Rokycanech: 24.8.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 7127/OST/12

Více

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Mariánské Lázně Stavební úřad adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon: 354 922 149, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz Spis. zn.: STAV/11/598/Ar

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 0040736/2011/Čv. 41358/2011-MUR/OSÚ/00617

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004sddh* MUBLX004SDDH Petr Chvátal Autodoprava Blatná Chlumská 1355 388

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í M stský ú ad Sedl any odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDL ANY.j: V Sedl anech dne: 31.8.2011 Vy izuje: Petr Lomoz Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 20.7.2011 podala Obec

Více

P o u e n í o o d v o l á n í

P o u e n í o o d v o l á n í Stránka 1 z 5 Vaše zna ka: Ze dne: Naše zna ka: Vy izuje: j. PVMU 69312/2015 41 Pavlí ek Jaroslav SpZn. OD 989/2015 Telefon: Fax: E-mail: Datum: 2.6.2015 582 329 803 582 316 816 jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Č.j.: Výst. 780/2010/G, SP

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

..~ Ia~ 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY. ROZHODNUTí

..~ Ia~ 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY. ROZHODNUTí Ia~..~ HRADEC KRÁLOVÉ -- MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, ODBOR DOPRAVY 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ váš ZE DNE: SPIS. ZN.: DOPIS ZN.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNí TEL.: E-MAIL: OSOBA: DATUM: 9.12.2015

Více

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno. Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.cz Spis.znač. stu 520-328/2012 Č.j.: stu 520-328/2012-56 Vyřizuje: Miroslav Gros

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: 1314/2015-330 Klobouky u Brna 10.8.2015 Č.J.: 1818/2015 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Jana Baturná

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše značka: OD/6808/15-5/Au Spisová značka: ZN/OD/581/14 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - tel: 465391132.p. 3 e-mail: ou.vyprch@tiscali.cz 561 34 Výprachtice Vaše.j.: 106/2006 Ze dne: 22.02.2006 Naše.j.: 190/2006/SU Vy izuje: Lerch Po et list : Po et

Více

stský ú ad Jesenice stavební odbor

stský ú ad Jesenice stavební odbor stský ú ad Jesenice stavební odbor Mírové nám stí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka.j.: Výst./3615/14/ V Jesenici 24.11.2014 Vy izuje: Pašíkovská Tel.: 311 440 157 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/17980/2012-3 V Sedlčanech dne: 9.11. 2012 Tel.: 318 822 742, linka 234 e-mail: hesova@mesto-sedlcany.cz Město Sedlčany Nám.T.G.

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oprávněná úřední osoba: lic. Jaroslav Škarka Telefon: 465

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE: 11672NS/RO/JaJll MUUV 13685/2011 Mgr. Michal Jančář V Uničově dne 17.8.2011 VEŘEJNOU

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel. MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 Č.j.:Výst./ 177/22/10/P Vyřizuje: Prchlík V Kostelci nad Labem 4.3.2010 ČEZ Distribuce, a.s.

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-4311/2015 Č.j.: MeDO-41159/2015-Aul-DS Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263 Datum:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.07.2014 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/147135/2014/Pro

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

O P AT E N Í O B E C N É P O V AH Y Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

O P AT E N Í O B E C N É P O V AH Y Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 3898/17 - SPIS 86/2017/PJ/11 V T ebí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE R O Z H O D N U T Í

Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: podatelna@jince.cz www.jince.cz Spis.zn. : 370/10/Tů Jince 19.4.

Více

Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V.

Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V. Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

Více

ODBOR DOPRAVY ROZHODNUTÍ

ODBOR DOPRAVY ROZHODNUTÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.10.2012 SPIS. ZN.: SZ MMHK/171212/2012 OD1/Van MMHK/009421/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Ing. Jaroslav Vaňásek 495707815 Jaroslav.Vanasek@mmhk.cz Královéhradecký

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/472/2014/STAV Nový Knín, dne 2.2.2015 Č.j.: MUNK/288/2015/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 03.03.2014 63/2014/MěÚSP-7 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice Spis.zn.: MLE/01651/14/Ja Letovice, dne : 7.4.2014 Č.j.: MLE/02845/14/OVŽP Vyřizuje : Ing. Helena

Více

M S T S K Ý Ú A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební ú ad 468 22 Železný Brod, nám stí 3.kv tna.p.1

M S T S K Ý Ú A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební ú ad 468 22 Železný Brod, nám stí 3.kv tna.p.1 M S T S K Ý Ú A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební ú ad 468 22 Železný Brod, nám stí 3.kv tna.p.1 Spis.zn.: Stav./197/2010/Ne j.: SÚ-12218/2010-197/2010-NEJS-714/136 Vy izuje: Nejedlová, tel. 483 333 945,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1799/Výst/12/KV ČJ. 3364/Výst/12/KV DATUM 15.08.2012 VYŘIZUJE Kvapilová TELEFON 495 809 022 FAX 495 809 018 E-MAIL kvapilova@mestosmirice.cz Účastníci

Více

ROZHODNUTí. rekonstrukce místních komunikací k.ú. Ptice Ke Křížku K Lesu Úvoz Do Loužku

ROZHODNUTí. rekonstrukce místních komunikací k.ú. Ptice Ke Křížku K Lesu Úvoz Do Loužku -.. v ~ CERNOSICE v Městský úřad Černošice OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 -,lfl~f1ql~ ~45J. ll~-:-.,-_.-:'-'.. Spis. ZN. Č.j.: vyřizuje: tel./e-mail: výst. :23059/2014/Se

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

Od vodn ní : Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s. fax: +420 2 710 71 819 Nové nám stí 1257, 104 00 Praha 114 DI : CZ00240915-2 -

Od vodn ní : Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s. fax: +420 2 710 71 819 Nové nám stí 1257, 104 00 Praha 114 DI : CZ00240915-2 - M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8798/2015 OV 04 V Uh ín vsi dne: 24.9.2015 Sp.zn.: MC22 1220/2015 OV 04 Vy izuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/151393/15-Vá Liberec, dne 24.8.2015 CJ MML 155391/15 Oprávn

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/18/2016/STAV Nový Knín, dne 28.4.2016 Č.j.: MUNK/906/2016/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ odbor tavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 375/0 T/12 Kal V Rokycanech: 24.2.2012 C J dokumentu Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: I55210ST/12

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02.

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více