Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín"

Transkript

1 Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník 3 c) 31 Odbor provozní a organizační 10 d) 32 Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 17 e) 33 Odbor stavební úřad 25 f) 34 Odbor životního prostředí 28 g) 35 Odbor ekonomický 37 h) 36 Odbor rozvoje 41 i) 37 Odbor místního hospodářství a majetku města 46 j) 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 53 k) 39 Odbor školství a kultury 58 a) 29 PRIMÁTOR Město Děčín zřídilo v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen zákon o obecní policii ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskou policii obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2004. Městskou policii řídí primátor. Působnost a pravomoci Městské policie Děčín je vymezena vlastním Organizačním řádem Městské policie Děčín. Útvar primátora se organizačně člení na: úsek interní audit úsek interní audit Vykonává kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí tento zákon a řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. - nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocení operací a vnitřního kontrolního systému, - prověřování činnosti orgánu veřejné správy, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy, - zjišťování, zda jsou včas rozpoznávána rizika, vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy, a zda jsou přijímána odpovídající opatření ke zmírnění nebo vyloučení rizik, - sledování, zda poskytuje řídící kontrola vedoucímu orgánu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, - kontrolu plnění hlavních cílů finanční kontroly - provozní a finanční kritéria, 1

2 - kontrolu zavedeného vnitřní kontrolní systému, zda je dostatečný, účinný a reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, - zjišťování, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánů veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny, - předkládání doporučení primátorovi ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému na základě svých zjištění, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Současně zajišťuje v orgánu veřejné správy konzultační činnost, - ověřování údajů vykázaných ve finančních, účetních a jiných výkazech. Zjišťuje, zda tyto údaje věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním v rámci finančního auditu, - prověřuje a hodnotí v rámci auditu systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků, - v rámci auditu zkoumání výkonů výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací a přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, - zpracování plánů interního auditu (střednědobý, roční) na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů orgánu veřejné správy, - projednávání přípravy plánů s primátorem, který tyto zprávy schvaluje, - na vyžádání primátora operativní zařazení výkonu auditu mimo schválený roční plán, - předávání zpráv o svých zjištěních z provedených auditů primátorovi s doporučením k přijetí opatření, - písemné upozornění primátora v případě, že zjistí, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření, - předkládání roční zprávy primátorovi, ve které jsou uvedeny výsledky interního auditu, - vypracování roční zprávy o výsledcích finanční kontroly za statutární město Děčín, - provádí veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - koordinaci s ostatními organizačními útvary magistrátu prací spojených se zapojením statutárního města Děčín do jednotlivých metod zvyšování kvality ve veřejné správě (Agenda 21, C.A.F, Benchmarking, B.S.C apod.) a předkládání návrhů tajemníkovi na zvýšení kvality práce statutárního města a magistrátu, - zpracovávání výročních zpráv o činnosti statutárního města a magistrátu a předkládání návrhu jejího konečného znění tajemníkovi. Orgány: - krizový štáb, - bezpečnostní rada města. b) 30 TAJEMNÍK 2

3 Tajemník mimo práva a povinnosti mu dané příslušnými zákony dále řídí pracoviště, která zabezpečují úkoly související s řízením magistrátu a s činností magistrátu vůči jiným subjektům. Tajemník magistrátu je registračním úřadem ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Útvar tajemníka se organizačně člení na: úsek bezpečnostní ředitel 301 oddělení personální a mzdové 302 oddělení kontrolní a právní 303 oddělení krizového řízení úsek bezpečnostní ředitel Funkce bezpečnostního ředitele, je zřízena na základě 71 odst. 1 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Bezpečnostní ředitel je přímo podřízen tajemníkovi magistrátu jakožto odpovědné osobě statutárního města Děčín. Bezpečnostní ředitel zajišťuje a plní povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou v rozsahu zákona; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu utajovaných informací není jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena. - poučení fyzické osoby, - jednou ročně provedení proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací, - ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, - ochranu utajovaných informací podle zákona a mezinárodních smluv, - zpracovává a vede přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné míst přístup k utajovaným informacím, - neprodleně písemně oznámí Národnímu bezpečnostnímu úřadu skutečnost, která může mít vliv na vydání nebo na platnost osvědčení fyzické osoby, - označování, evidenci, zapůjčování, ukládání přepravu, další manipulaci a vyřazování utajované informace v souladu s prováděcím právním předpisem, - provozovat jen informační systém, který je certifikován Národním bezpečnostním úřadem a písemně schválen do provozu, - vedení evidence fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci a evidenci případů neoprávněného nakládání s utajovanou informací, - hlášení porušení povinnosti při ochraně utajované informace nebo povinnosti uložené mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany utajovaných informací a přijetí opatření k odstranění příčin a nepříznivých následků porušení Národnímu bezpečnostnímu úřadu, - písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované informaci se zvláštním režimem nakládání označené ATOMAL, - kontrolu dodržování dalších povinností stanovených zákonem. 301 oddělení personální a mzdové úkoly z oblasti pracovně právních vztahů, a to personální administrativy, personálního plánování, personálního marketingu, personálního rozvoje, organizačního rozvoje, péče o lidské zdroje a řízení lidských zdrojů: - plánování personálních potřeb, - plánování personálních nákladů, - personální controlling, 3

4 - organizaci výběrových řízení na volná pracovní místa zaměstnanců statutárního města a ředitelů PO, - přípravu a spolupráci na hodnotících rozhovorech, - analýzu personálního potenciálu, - analýzu výsledků a nákladů na vzdělávání, - zpracování organizační struktury a systemizace, - systém odměňování zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města, - optimalizaci profesní a kvalifikační skladby lidských zdrojů, - ve vymezených kompetencích zastupuje statutární město při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřady práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy apod., - zpracování podkladů pro tajemníka a primátora při kolektivním vyjednávání, - metodickou spolupráci s vedoucími odborů, Městskou policií Děčín a PO statutárního města, - personální administrativu související s přijímáním zaměstnanců statutárního města do pracovního poměru, - personální administrativu související s ukončováním pracovních poměrů, - evidenci pracovních poměrů vzniklých na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, - vyřizování žádostí o starobní nebo invalidní důchod, - administrativu a organizování pracovních a životních výročí zaměstnanců statutárního města, - vedení interní evidence a výkazů dovolených, pracovní neschopnosti a dalších překážek v práci, - sledování limitů přesčasové práce, - vydávání služebních průkazů zaměstnancům statutárního města, - organizování průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace pro zaměstnance statutárního města, - organizování zkoušek odborné způsobilosti pro zaměstnance statutárního města, - odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu, - zpracování statistických výkazů za oblast personální a mzdovou, - registrační a ohlašovací povinnosti zaměstnavatele v agendě spojené s nástupy zaměstnanců do pracovního poměru a skončení pracovního poměru směrem k ZP, OSSZ, ÚP, - zúčtování platu, srážek z platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům statutárního města, - výpočet výše srážek z měsíční odměny a zúčtování měsíční odměny zastupitelům města, - agendu daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města, - agendu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, - agendu příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města, - zpracovává evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města, - kontrolu vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města a jejich bezhotovostní výplatu, - evidování uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti za celý magistrát a městskou policii, - periodické preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců statutárního města, - řádnou archivaci písemností oddělení personálního a mzdového. 302 oddělení kontrolní a právní 4

5 Vykonává kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje zejména v oblasti kontrolní: - kontrolu dodržování nařízení a vnitřních předpisů magistrátu, - vnitřní kontrolu magistrátu včetně výkonu přenesené působnosti realizované jednotlivými odbory, - kontrolu plnění úkolů vyplývajících z porad vedoucích odborů, - kontrolu dodržování vnitřních organizačních aktů primátora a tajemníka, - kontrolu stavu a úrovně vyřizování stížností na odborech a odděleních magistrátu, - kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací a organizačních složek, které jsou zřízeny statutárním městem, - kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují územně samosprávní celky, - kontrolu podkladů předložených kontrolovanými osobami pro připravované operace před jejich uskutečněním. Kontrola se soustřeďuje do období před přijetím rozhodnutí nebo uzavřením smlouvy, - posuzování, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům veřejné správy a jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, - prověřování kontrolovaných osob při průběžné kontrole, zejména: - zda dodržují stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací, - zda přizpůsobují uskutečňování operací při ekonomických, právních a provozních změnách a jiných podmínek novým rizikům, - zda kontrolované osoby provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech a zda zajišťují včasnou přípravu stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv, - následné prověřování po vyúčtování operací, zkoumá a vyhodnocuje u vybraného vzorku těchto operací, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. - přezkum kontrolovaných operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, - kontrolu, zda jsou kontrolovanými osobami plněna opatření přijatá příslušnými orgány veřejné správy včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik, - ukládání opatření k nápravě kontrolovaným osobám nebo předává svá kontrolní zjištění orgánům veřejné správy, které jsou oprávněny uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě, - u kontrolovaných osob, které jsou povinny přijmout opatření k nápravě nedostatků, prověřuje plnění těchto opatření, - spolupráci na vypracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol. Zajišťuje zejména v oblasti právní: - poradenskou činnost vlastní i prostřednictvím dodavatele v právních záležitostech pro odbory a oddělení magistrátu města, 5

6 - vypracování právních stanovisek vlastních i prostřednictvím dodavatele k odborným problémům, - posuzuje návrhy smluv a dohod předložené jednotlivými odbory s předmětem plnění v částce do ,- Kč a prostřednictvím dodavatele návrhy smluv a dohod v částce nad ,- Kč, a vyjadřuje se k návrhům těchto smluv z hlediska právního a z hlediska dosahování prospěchu pro statutární město, - pro zaměstnance magistrátu města pracovně právní porady a to i prostřednictvím dodavatele, - ve spolupráci s jednotlivými odbory předkládání požadovaných právních stanovisek do zasedání zastupitelstva města a rady města, - zastupování statutárního města Děčín při soudních sporech s jinými subjekty prostřednictvím dodavatele, - ve spolupráci s jednotlivými odbory zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek statutárního města a nařízení statutárního města, - metodickou pomoc odborům včetně podávání informací o významných změnách zákonů, vyhlášek a jiných právních předpisů, - shromažďování Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlížet do nich, - shromažďování všech platných právních předpisů statutárního města a umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlížet do nich, - vedení evidence usnesení vlády ČR, předkládá návrhy na jejich rozpracování pro jednotlivé odbory, provádí kontrolu jejich plnění, - shromažďování Věstníků vlády pro orgány krajů a orgány obcí a Věstníků právních předpisů Ústeckého kraje a umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlížet do nich, - vedení evidence o všech primátorem a tajemníkem vydaných příkazech, směrnicích, rozhodnutích a pověřeních, - ukládání informativních oběžníků magistrátu po ukončení oběhu, na nichž vedoucí odborů a další určení zaměstnanci podpisem stvrzují vzetí na vědomí informace o vydání konkrétních Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv a dalších obecně závazných právních předpisů, - ve spolupráci s jednotlivými odbory přípravu, zpracování a doplňování organizačních norem pro řízení činnosti magistrátu, - vedení centrální evidenci stížností a petic doručených statutárnímu městu, magistrátu, případně dalším orgánům statutárního města, - vyrozumění vedení magistrátu o podání každé petice a konsultuje s primátorem, náměstky primátora nebo tajemníkem další postup při vyřizování petice, - ve spolupráci s orgánem, kterému je petice nebo stížnost adresována, popř. jak vyplývá z jejího obsahu, posuzování petice a do 30 dnů písemně předkládá vedení statutárního města nebo magistrátu návrh odpovědi odesílateli petice nebo stížnosti spolu s informací o způsobu jejího vyřízení, - koordinaci prací při zpracování odpovědí na podané petice a stížnosti mezi jednotlivými orgány statutárního města, ve spolupráci s jednotlivými odbory vyřizuje určité stížnosti nebo petice, - zpracování roční zprávy o vyřizování přijatých petic a stížností s rozborem jejich obsahu, - pro tajemníka magistrátu sběr podkladů pro vypracovávání výročních zpráv dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, - právníkem města, z pověření tajemníka magistrátu města, vedení registru oznámení dle 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, - zabezpečuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje a z jiných právních předpisů souvisejících s oblastí veřejné podpory, a to zejména: 6

7 - komunikuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, - provádí řízení před Komisí Evropských společenství, - organizuje případná šetření prováděná Komisí Evropských společenství, - poskytuje informace vztahujících se k veřejným podporám v souladu s 5 zákona č. 215/2004 Sb., - řeší otázky notifikací ve vztahu k Evropské komisi, - poskytuje jednotlivým odborům právní pomoc v oblasti veřejné podpory. 303 oddělení krizového řízení - spolupráci s odbory magistrátu při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení, - provádění krizových opatření v podmínkách Magistrátu města Děčín při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí, - ve spolupráci s ostatními odbory podklady pro úhradu nákladů vynaložených na provedení krizových opatření stanovených městem, které uhrazuje město z městského rozpočtu, - připravenost statutárního města na mimořádné události a na provádění záchranných prací a likvidačních prací, - varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, - náhradní ubytování pro občany nalézající se v momentálně nepříznivé bytové situaci, například v důsledku živelní pohromy, havárie, - výkon správy vysoušečů a dalších technických prostředků k nouzovému přežití obyvatel (např. vařiče, propanbutanové bomby) a jejich poskytování dalším subjektům v době havarijních stavů v jejich objektech, - přípravné práce pro nouzové přežití obyvatelstva statutárního města, - úkoly stanovené pro období branné pohotovosti státu na místní úrovni v součinnosti a příslušnými složkami, - ve spolupráci s ostatními odbory zpracování podkladů pro náhrady za poskytnuté věcné prostředky, za pracovní výpomoc a za výkon pracovní povinnosti po odvolání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, - plnění povinností v samostatné a přenesené působnosti vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému, - plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, - zproštění mimořádné služby pro určené zaměstnance magistrátu a členy rady, - použití armády k záchranným pracím u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy, - ukládání sankcí za nesplnění povinnosti ze zákona o zajišťování obrany ČR, - rozhodování o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, - vedení evidence a provádění kontrol staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v působnosti Magistrátu města Děčín, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, - plnění úkolů statutárního města v přenesené působnosti jako obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu (věcné prostředky, pracovní povinnost, pracovní výpomoc), - seznamování právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními, se způsobem jejich provedení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje, - informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události prostřednictvím tiskového mluvčího magistrátu, 7

8 - zpracovávání dokumentace, plánů a dalších písemností, týkajících se problematiky obrany a ochrany obyvatelstva statutárního města, dbá na řádné vedení těchto dokumentů a jejich stálou aktualizaci, - zpracování dokumentace v oblasti krizového řízení do jednání bezpečnostní rady města, rady města a zastupitelstva města, - přípravu a vyhlašování regulačních opatření, úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek a za stavu nebezpečí zajišťuje ukládání povinností právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, - ve spolupráci s ostatními odbory sleduje a zpracovává podklady pro proplacení nákladů při vyhlášení některého regulačního opatření, - součinnost při plnění úkolů s oddělením pro mimořádné situace krajského úřadu, územním odborem HZS a dalšími organizacemi včetně městské policie a Policie ČR, - plnění povinností na úseku požární ochrany v samostatné a přenesené působnosti včetně zpracování dokumentace požární ochrany prostřednictvím dodavatele, - provádění preventivní kontroly požární ochrany v rámci magistrátu a kontrolní činnosti při odstraňování zjištěných nedostatků prostřednictvím dodavatele, - činnost magistrátu na úseku požární ochrany, zabezpečuje proškolení zaměstnanců statutárního města prostřednictvím dodavatele, - plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zabezpečuje proškolení zaměstnanců statutárního města prostřednictvím dodavatele, - finanční prostředky na opravy jakéhokoliv finančního rozsahu, včetně projektové dokumentace, - provádění řádné archivace písemností oddělení krizového řízení, - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu podává u krajského vojenského velitelství žádost o zproštění výkonu mimořádné služby pro určené členy rady města, zaměstnance statutárního města a magistrátu, - koordinuje a řídí činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů ve statutárním městě, - vede operativní evidenci DHM a DDHM včetně aktualizace u jednotek sboru dobrovolných hasičů, - vydává doklady pro spotřebu pohonných hmot jednotek sboru dobrovolných hasičů a provádí měsíční vyúčtování, - likviduje refundace členů JSDH a škody vzniklé na zařízení při zásahu, - zajišťuje finanční zabezpečení činnosti JSDH, - kontroluje hospodaření s finančními prostředky JSDH, - vypracovávání návrhu rozpočtu statutárního města na úseku jednotek sboru dobrovolných hasičů a odpovídá za hospodaření s finančními prostředky. Oddělením krizového řízení jsou řízeny tyto organizační složky města: - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII Boletice, Spojenců 159, Děčín XXXII, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III Staré Město, Březová 130/41, Děčín III, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a, Děčín XI, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice, Klicperova 231, Děčín XXXI. Orgány: - komise pro vyřazování utajovaných informací, - skartační komise pro vyřazování písemností obsahující zvláštní skutečnosti. 8

9 c) 31 ODBOR PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ Odbor provozní a organizační zajišťuje především servis pro primátora, jeho náměstky, tajemníka magistrátu, zastupitele města a členy rady města. Dále zabezpečuje podle pokynů tajemníka bezproblémový chod provozu magistrátu a vytváří podmínky pro výkon přenesené a samostatné působnosti v jednotlivých organizačních útvarech magistrátu. Odbor se organizačně člení na: 9

10 310.1 sekretariát odboru 311 oddělení kancelář primátora 312 oddělení organizační 313 oddělení informačních technologií 314 oddělení hospodářské správy 315 oddělení spisové služby sekretariát odboru - vedení společné administrativy odboru, evidence a kontrola úkolů, - ekonomická agenda odboru včetně dotačního řízení a statistických výkazů včetně, - spisovou a skartační službu odboru, - vedení evidence licencí používaného softwaru. 311 oddělení kancelář primátora - administrativní práce pro primátora, náměstky primátora, eviduje doručenou a vyřízenou poštu, - vedení kroniky významných návštěv statutárního města, - přípravu a průběh slavnostních i dalších akcí a veřejných shromáždění organizovaných statutárním městem, - vedení evidence vydaných pověření, zmocnění a plných moci za statutární město, - provádění řádné archivace písemností sekretariátu primátora a náměstků primátora, včetně podávání návrhů na skartaci, - pravidelné podávání informací veřejnosti prostřednictvím masmédií (tisk, rozhlas, televize) o činnosti zastupitelstva města, rady města, vedení magistrátu a o činnosti odborů magistrátu, - přípravu tiskových zpráv, dopisů, propagačních materiálů, inzerátů apod., veškeré informace směřující k veřejnosti archivuje, - dojednávání inzerce ve sdělovacích prostředcích, eviduje ji a kontroluje její naplňování, - kontaktování zpravodajských médií, časopisů, příloh novin, nezávislých publicistů, předává jim informace o organizaci a odpovídá na dotazy, rozvíjí spolupráci se všemi relevantními osobami a institucemi, které vytvářejí veřejné mínění, - organizování tiskových konferencí a zajišťuje další možné kontakty mezi novináři a zaměstnanci a odbory magistrátu, - pořizování a archivaci zvukových záznamů z oficiálních tiskových konferencí a dalších schůzek představitelů statutárního města s novináři, - spolupráci se zaměstnanci magistrátu při vyhledávání informací, vede diskuse a rozhovory s odpovědnými pracovníky, je oprávněn od nich vyžadovat promptní vyjádření a odpovědi, - obsahovou náplň statutárním městem Děčín vydávaného periodika s cílem poskytování informací občanům statutárního města, - zveřejňování informací určených veřejnosti na internetovou stránku statutárního města Děčín, - vedení rubriky Dotazy, vyřizování dotazů zaslaných prostřednictvím služby SMS connect, - ochranu neveřejných informací, které chrání, - provádění každodenního tiskového monitoringu a vede evidenci informací o všech významných akcích statutárního města Děčín a jeho orgánů, - svou účast na zasedání zastupitelstva města podle potřeby dalších jednání (např. rady města, porady vedení, porad vedoucích odborů), 10

11 - připravuje pro vedení statutárního města měsíční výběr z tisku o událostech v statutárním městě (výstřižkovou službu), navrhuje obsah a formu reakcí na jejich možný dopad, provádí elektronickou archivaci monitoringu tisku, - sledování dodržování smluvních ujednání vyplývajících ze smluv o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a sdělovacími prostředky, zakládá kopie faktur, - soustřeďuje a připravuje na požádání podklady pro veřejná vystoupení primátora, náměstků primátora a tajemníka, - vytváření příznivého image o městě prezentováním objektivních informací, - provádění řádné archivace písemností tiskového mluvčího, - v případě vyhlášení krizových situací spolupráci a podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel statutárního města podle 15 odst. 2, písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., - v případě vyhlášení krizových situací informovanost právnických a fyzických osob na základě 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, - informování a sdělování údajů ve smyslu 5 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, - vedení agendy zahraničních a tuzemských partnerských styků, tlumočení a organizaci zahraničních návštěv u vedení statutárního města, - překladatelskou službu z a do cizích jazyků (zejména němčina a angličtina) pro potřeby magistrátu a to buď přímo nebo prostřednictvím dodavatele, - při poskytování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města a dalších opatřeních, souvisejících s rozpočtem města, postupuje v souladu s pravidly pro oblast veřejné podpory. 312 oddělení organizační - administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory magistrátu, - administrativní práce pro tajemníka, eviduje doručenou a vyřízenou poštu, - přípravu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města, zpracovává dokumentaci o průběhu těchto jednání, vede její archivaci a předává informace odborům a vedoucím zaměstnancům magistrátu o výsledcích jednání a uložených úkolech ze zasedání těchto orgánů, - pro potřeby primátora, náměstků primátora a tajemníka sleduje plnění usnesení a úkolů rady města, zastupitelstva města, porad vedení a porad vedoucích odborů, - vedení evidence úkolů rady města a zastupitelstva města a shromažďuje od odborů a dalších subjektů v daných termínech podávání zpětných nových informací pro tyto orgány, - vyžadování zpráv o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města od jednotlivých odborů, městské policie a dalších institucí, - přípravu návrhů plánu práce rady města a zastupitelstva města, které předkládá těmto orgánům ke schválení, - spolupráci s ostatními subjekty ve městě při zajišťování doplňujících podkladů a zpráv pro jednání rady města a zastupitelstva města, - vedení evidence členů rady města, zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, - informuje oddělení personální a mzdové o změnách ve složení zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města, - soustřeďování zápisů z jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města, 11

12 - předávání časového plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města příslušným odborům k zajištění účasti hostů na těchto jednáních. Jmenovitý seznam přizvaných hostů do schůzí orgánů města projednává s tajemníkem, - sdělování výsledku projednání věci občanům a organizacím v orgánech statutárního města, pokud vyřízení neprovádí některý jiný odbor, - spolupráci se členy zastupitelstva města při plnění jejich úkolů, informuje členy zastupitelstva města prostřednictvím tajemníka o aktuálních zprávách z práce magistrátu, - evidování návrhů, připomínek a dotazů členů zastupitelstva města ze zasedání zastupitelstva města a zajišťuje zpětnou informaci o jejich vyřízení, - organizaci porad vedoucích odborů, zasedání a výjezdní zasedání rady města a zastupitelstva města, - organizaci porad se starosty obcí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, - vedení evidence a dokumentace zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí statutárního města a magistrátu, - vedení přehledu subjektů, kterým rada města povolila užívat znak statutárního města Děčín, - přípravu a průběh slavnostních i dalších akcí a veřejných shromáždění organizovaných statutárním městem, - vedení evidence vydaných pověření, zmocnění a plných moci za magistrát města, - provádění řádné archivaci písemností tajemníka včetně podávání návrhů na skartaci, - vedení evidence občanů a kolektivů, kterým bylo uděleno rozhodnutím rady města nebo zastupitelstva města ocenění, příp. čestné občanství statutárního města, - vede zvláštní agendu tajemníka magistrátu (organizační záležitosti), - organizaci využití služebních vozidel přidělených kanceláři primátora a tajemníka a koordinaci jízd těchto vozidel, - organizaci využití služebních vozidel odboru provozního a organizačního, - zajišťuje administrativu spojenou se služebními vozidly, - zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů a provádění referend. 313 Oddělení informačních technologií - analýzu toku informací, informačních vazeb ve spolupráci s věcně příslušnými odbory magistrátu a na jejich základě navrhuje koncepce rozvoje informačního systému, - správu IS RADNICE VERA, IS TWIST, aplikačních programů a operačních systémů, řádnou archivaci a zálohování dat a údajů IS, - poskytování metodické pomoci odborům magistrátu, - provádění zaškolení zaměstnanců do práce s VT, konzultace, poradenskou činnost a organizuje odborná školení zaměstnanců v oblasti VT, - vyhodnocování zavádění a využívání IS a navrhuje odpovídající opatření, - navrhuje update, rozšíření, nákup nového SW, - eviduje DHIM a HIM v oblasti výpočetní techniky, provádí jejich inventarizaci, - navrhuje vybavení odborů technikou, která souvisí s provozovanými IS, - plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., IS veřejné správy, - plnění požadavků vyplývající z nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, - provádění technické pomoci pro odbory magistrátu v oblasti tisku, - provádění grafické a konečné úpravy počítačových výstupů pro odbory magistrátu, zajišťuje tvorbu, aktualizaci a distribuci jednotných formulářů odborům a veřejnosti, - navrhování propagace magistrátu s využitím nejnovějších informačních technologií, - provoz intranetu magistrátu a odpovídá za jeho aktualizaci a rozvoj, - podílí se na projektování a následném budování metropolitní sítě města (MAN), 12

13 - provádění správy, koordinaci, výrobu a plnění www stránek statutárního města, organizací řízených statutárním městem a příspěvkových organizací statutárního města, - řádnou archivaci údajů oddělení informačních technologií, - informační systém magistrátu, zajišťuje jeho propojení a koordinaci se státním informačním systémem, - podíl na studiích a analýzách informačního systému s celorepublikovou působností, - předkládá návrhy a podněty ke zlepšení funkcí informačního systému magistrátu, - navrhuje obchodní jednání týkající se problematiky informačního systému magistrátu, - finanční prostředky na opravy jakéhokoliv finančního rozsahu, včetně projektové dokumentace, - spolupráci s obcemi a dalšími orgány veřejné správy na úrovni okresu v oblasti informačního systému, - metodické řízení a koordinaci postupu obcí při vytváření jejich informačního systému z hlediska vazeb na informační systém magistrátu a státní informační systém, - geografický informační systém, jako jeho garant pro města a obce obvodu města s rozšířenou působností, - zajišťování ochrany elektronických dat a osobních údajů v elektronických informačních systémech, - zavádění a užívání informačního systému v oblasti krizového řízení s tím, že musí splňovat standard informačních systémů veřejné správy a pravidla ve smyslu 26 odst.2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. K tomu využívají informace poskytnuté zejména hasičským záchranným sborem kraje, - správu telefonní sítě magistrátu včetně číselného plánu, - správu vyvolávacího systému a související služby Webcall, - chod kamerového systému v prostorách magistrátu, - provoz bezdrátové sítě v prostorách magistrátu, - provoz míst veřejného internetu v prostorách magistrátu, - technické zajištění průběhu zasedání zastupitelstva města a on-line vysílání zasedání zastupitelstva města na jeho webových stránkách včetně pořizování zvukového a obrazového záznamu ze zasedání zastupitelstva města a jeho následné zavěšení na webu, - provádění kopírovací služby pro odbory magistrátu, - vedení evidence HW a SW vybavení, - vyhotovuje služební průkazy zaměstnancům statutárního města a magistrátu, - vedení evidence licencí používaného softwaru, - navrhuje tajemníkovi výměnu, posílení a nákup nových kopírovacích a tiskových strojů a zajišťuje jejich opravu, - navrhuje tajemníkovi nákup spotřebního materiálu pro provoz kopírek a tiskáren (tonery), - ve volné kapacitě kopírovací služby pro veřejnost, stanoví kalkulace nákladů kopírovacích služeb, navrhuje a předkládá ke schválení radě města ceny kopírovacích služeb pro veřejnost, cartridge a papír), - zasílání hlášení jako poskytovatel služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny (autorský zákon č. 121/2000 Sb.), - zajišťování nákupu a provozu mobilních telefonů a datových karet včetně provádění vyúčtování úhrady provozu, - zajišťuje telefonní služby ve všech objektech magistrátu města a městské policie, - zajišťuje plnění zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 13

14 314 oddělení hospodářské správy - zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů a provádění referend, - nákup, opravy a údržbu kancelářské techniky pro administrativní činnost magistrátu, - pečuje o označení a věcné vybavení magistrátu a jeho zařízení, - chod magistrátu, včetně jeho zařízení po technické stránce, - přijímá nalezené a opuštěné věci, zajišťuje jejich evidence a skladování, napomáhá vrácení věci vlastníkům, v těchto případech se řídí příslušnými zákony a interními předpisy, - revize zařízení podle příslušných norem a předpisů v objektech magistrátu včetně jeho zařízení, kde není určen správce, - pro fyzické a právnické osoby tabulky s č.p. a č.e. budov a objektů dle kolaudačního rozhodnutí odboru stavebního úřadu dle příslušné objednávky, - nakupuje DHIM a HIM pro zajištění chodu magistrátu po předchozí dohodě s tajemníkem, - u stavebních akcí investičního charakteru a u oprav a údržby přesahujících částku 200 tis. Kč bez DPH oznámí nejpozději do konce měsíce července běžného roku odboru rozvoje požadavky na projektovou přípravu a realizaci konkrétních akcí v příštím roce včetně uvedení priorit a se jménem odpovědného pracovníka příslušného odvětvového odboru, - u stavebních akcí charakteru oprav a údržby nepřesahujících částku 200 tis. Kč bez DPH projektovou přípravu, včetně zajištění územního a stavebního povolení a vlastní realizaci za všechny akce odboru, - dodávky a služby, u jednotlivých akcí nad 2 mil. Kč bez DPH spolupracuje s odborem rozvoje, - eviduje DHIM a HIM, provádí jejich inventarizaci, - smluvní stravování zaměstnanců města, - navrhuje k podpisu smlouvy a kontroluje správnost vyúčtování dodávek služeb a materiálu plynoucích z uzavřených a platných smluv, - zpracovává návrh rozpočtu odboru za oddělení, - zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky odboru, - zajištění běžného provozu včetně údržby, ostrahy a bezpečnosti objektů magistrátu a přilehlých pozemků, - likvidaci faktur a účtování, - evidenci majetku a dispozice s majetkem v objektech magistrátu, - administrativu spojenou s provozem vozidel ve vlastnictví města, - pojištění movitého majetku města prostřednictvím pojišťovacího makléře, - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, a to prostřednictvím pojišťovacího makléře, - koordinaci úklidové služby ve všech objektech magistrátu a budově městské policie, - zajišťuje doplňování lékárniček na pracovištích magistrátu, - poštovní kurýr - podávání a doručování peněz, listovních zásilek a balíků, - donáška příchozích a odnos odesílaných poštovních zásilek z/na Českou poštu s.p., - evidenci používaných razítek a objednávky na zhotovení nových razítek, - součinnost při organizaci přípravy občanů k obraně státu, - ve spolupráci s oddělením krizového řízení plánuje, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy, - spolupráci s oddělením krizového řízení při evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu, 14

15 - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu zajistí k provádění odvodního řízení na požadavek ředitele krajského vojenského velitelství místnosti, jejich vybavení, údržbu a technický provoz, - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu proplácí náklady spojené se zajišťováním místností, jejich vybavením a technickým provozem po dobu odvodního řízení, 315 oddělení spisové služby - provoz podatelny, - elektronickou evidenci dokumentů, - třídění pošty na doporučenou, obyčejnou, faktury, publikace, časopisy, denní tisk, - příjem dokumentů na podatelnu přímo od občanů a vystavení potvrzení, - příjem výběrových řízení, výzev a nabídek a vystavení potvrzení, - skenování dokumentů, - příjem interní pošty a předání na odbory, - vypravení doporučené a obyčejné pošty na Českou poštu, - vypravení doporučené a obyčejné pošty vlastním doručovatelem, - vystavení protokolů pro vypravenou poštu na Českou poštu, - vystavení protokolů pro vypravenou poštu vlastním doručovatelem, - vystavování objednávek na frankovací stroje, - provoz telefonních ústředen magistrátu, - provoz e-podatelny, - provoz úřední desky magistrátu(včetně příslušné evidence zveřejněných dokumentů), její řádný vzhled a technický stav, - provoz recepcí v budovách magistrátu, - obsluhu internetu pro veřejnost v budovách magistrátu, - kopírování pro veřejnost do 10 listů, - ukládání a třídění písemností pro občany hlášené trvale na adrese Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4, - vypracování Spisového a skartačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, - zajišťuje objednávky časopisů a publikací pro potřeby magistrátu, - metodicky řídí spisovou a archivní službu magistrátu, - zajišťování skartačního řízení ve spolupráci s ostatními odbory magistrátu dle Spisového a skartačního řádu statutárního města Děčín, - pokladní službu v budovách magistrátu, - provádění inventarizace peněžních prostředků v pokladnách a v příručních pokladnách oddělení spisové služby, - výplatu zálohy na pracovní cesty a její vyúčtování ve spolupráci s oddělením personálním a mzdovým pro zaměstnance magistrátu, zastupitelům a zaměstnancům městské policie, - vedení analytické evidence stravenek pro všechny zaměstnance města, - vidimaci a legalizaci výkon v přenesené působnosti (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu), - agendu kontaktního místa Czech Point - poskytování výpisů občanům z katastrů nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a z registru řidičů, - provedení identifikace klienta dle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně vedení samostatné evidence listin o identifikaci, - navrhuje k podpisu smlouvy a kontroluje správnost vyúčtování dodávek služeb a materiálu plynoucích z uzavřených a platných smluv, 15

16 - ve spolupráci s oddělením krizového řízení plánuje, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy, - spolupráci s oddělením krizového řízení při evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu, - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu zajistí k provádění odvodního řízení na požadavek ředitele krajského vojenského velitelství místnosti, jejich vybavení, údržbu a technický provoz, - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu proplácí náklady spojené se zajišťováním místností, jejich vybavením a technickým provozem po dobu odvodního řízení. d) 32 ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad zabezpečuje úkoly související s výkonem státní správy na území obce Děčín a obce s rozšířenou působnosti, a to na úseku evidence obyvatel, matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence vozidel, silniční dopravy, pozemních komunikací, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, živnostenského podnikání a přestupků. 16

17 - Spolupracuje s oddělením krizového řízení, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhuje způsob jejich ochrany. - Ve spolupráci s oddělením krizového řízení se podílí na vedení evidence o vhodných věcných prostředcích a podílí se na jejich výběru a určení, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vede údaje o jejich vlastnících. - Ve spolupráci s oddělením krizového řízení se podílí na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu. Odbor se organizačně se člení na: sekretariát odboru 321 oddělení správních agend a matriky 322 oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend 323 oddělení obecní živnostenský úřad 324 oddělení silničního správního a dopravního úřadu sekretariát odboru - vedení společné administrativy odboru, evidence a kontrola úkolů, - zajištění autoprovozu na odboru včetně uplatňování požadavků na přepravu, - ekonomická agenda odboru včetně dotačního řízení a statistických výkazů, - spisovou a skartační službu odboru, 321 oddělení správních agend a matriky Zajišťuje zejména v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matrik: na území města Děčín (ohlašovna občanů Magistrátu města Děčín): - přijímání a vyřizování hlášení k trvalému pobytu, - odhlášení občanů obce, - rozhodování v první instanci dle 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, a ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, - podle zákona o evidenci obyvatel poskytování písemného sdělení o místě pobytu občana, a to na základě písemné žádosti podané státním orgánem, - provádění záznamů o narození a úmrtí obyvatel, - provádění změny příjmení v důsledku sňatků nebo rozvodů, a to z podnětu matriky, - při změně názvu ulic města provádění průběžné změny v občanských průkazech zde k trvalému pobytu přihlášených občanů a současně i na evidenčních kartách obyvatel, - přijímání a projednávání ve spolupráci s oddělením vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend oznámení o spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., - vedení evidence nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, - zpracování podkladů pro rozhodování oddělení krizového řízení o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu, - vedení stálého seznam voličů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, - přijímání žádostí občanů o vydání občanského průkazu a předávání vyhotovených občanských průkazů, 17

18 - vydávání potvrzení: - o odevzdání občanského průkazu, o ztrátě, odcizení nebo zadržení neplatného občanského průkazu, - při nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání, - při odevzdání občanského průkazu z důvodu, že občan pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR, - při odevzdání občanského průkazu za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům nebo který byl způsobilosti zbaven. jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (vyhláška MV č. 388/2002 Sb.): - výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (narození, úmrtí, sňatky, rozvody, přihlášky a odhlášky z trvalého pobytu), - změny jmen, příjmení, rodných čísel, - změny pohlaví, - nabytí a pozbytí českého státního občanství, - zákaz pobytů, - evidence zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům, - osvojení, - zavádění domů, ulic, částí obcí a obcí do centrální evidence, - zrušení změny, vedení odkládací evidence, vedení evidence počítačové i manuální (karty pro trvalý pobyt), - aktualizaci dat vedených v informačním systému, - vedení evidence občanských průkazů ( karty ELOP ), - shromažďování údajů o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob, - vydávání rozhodnutí ve správním řízení o odmítnutí vydání občanského průkazu, - provádění řádné archivace písemností oddělení, zajišťování jejich případné skartace, zajišťování likvidace neplatných občanských průkazů. Zajišťuje zejména v oblasti občanských průkazů: - výkon agendy občanských průkazů dle zákona 328/1999 Sb., - přijímání žádostí o vydání občanských průkazů a předávání občanských průkazů, - přebírání žádostí o občanské průkazy z matričních úřadů, - vydávání potvrzení o ztrátě, odcizení, zničení, poškození občanských průkazů, - zavádění žádostí o vydání a předání občanských průkazů do správních evidencí MV, - vedení protokolů o ztrátě, odcizení, zničení a poškození občanských průkazů, - vedení manuální evidence občanských průkazů /evidenční list občanského průkazu/. Zajišťuje zejména v oblasti cestovních dokladů (pasů): - výkon agendy vydávání E-pasů s biometrickými prvky, - potvrzování údajů nebo upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání E-pasu pro zastupitelský úřad elektronickou poštou, - příjímání žádostí o vydání cestovních pasů bez biometrických údajů v kratší lhůtě vydání a dětí do 5 let věku, - výběr správních poplatků za vyhotovení cestovních dokladů, - rozhodování o platnosti cestovního dokladu, - rozhodování o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu, - vracení cestovních dokladů na žádost občanů po pominutí důvodů pro odnětí, - zadržování cestovního dokladu, vydávání potvrzení o zadržení cestovního dokladu, 18

19 - zasílání zadrženého cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání, - přijímání cestovních dokladů jiných občanů a jejich předávání, - přijímání cestovních dokladů zadržených příslušnými orgány podle zvláštního předpisu a Policií České republiky, jejich vrácení držitelům, - ve spolupráci s oddělením vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend provádí přestupkové řízení na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, - pořizování údajů do informačního systému Ministerstva vnitra, poskytování údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů podle zvláštního předpisu v rozsahu tímto předpisem vymezeným, - provádění řádné archivace písemností oddělení, zajišťování jejich případné skartace, zajišťování likvidace neplatných cestovních dokladů, Zajišťuje zejména na úseku matriky: - v oblasti matrik, jména a příjmení vykonává činnosti pro obce Arnoltice, Bynovec, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Hřensko, Huntířov, Janov, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malšovice, Růžová, Těchlovice (vyhláška MV č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (Benešov n. Pl., Česká Kamenice, Jílové podle vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonává metodickou činnost, - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vede a aktualizuje sbírky listin a vydává požadovaná potvrzení, - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vede druhopisy matričních knih vedených do a provádí dodatečné zápisy nebo změny, - v matričních úřadech ve správním obvodu obce s rozšířenou působností provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení matričních knih, - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností potvrzuje správnost a pravost dokladů vydaných těmito matričními úřady pro použití v cizině doložkou vyššího ověření, - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ověřuje odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin, - provádí proškolování zaměstnanců, kteří provádí vidimaci a legalizaci, včetně zkoušek pro obce pověřené zvláštním zákonem, - vede matriční knihy, provádí v nich příslušné zápisy a vydává výpisy z matričních knih včetně matričních dokladů pro použití v cizině (prvopisy a opisy rodných, oddacích a úmrtních listů), - vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, - vede správní řízení o změně jména a příjmení, - přijímá a postupuje žádosti o výpisy z Rejstříku trestů, - organizuje průběh svatebních a dalších slavnostních občanských obřadů souvisejícími s matričními událostmi, - organizuje složení státoobčanských slibů, - vyřizuje žádosti o zápisy do zvláštní matriky Brno, - přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR, - provádí vidimaci a legalizaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu). 322 oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend 19

20 Na úseku vnitřních věcí: - na základě písemné žádosti rozhoduje ve správním řízení o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem podle 1 odst. 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., - přijímá žádosti dle zákona č. 117/2001 Sb., o povolení sbírky a vydává potvrzení pro účely vyúčtování sbírky, - provádí metodickou pomoc při používání státních symbolů, - podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, přijímá oznámení o konání shromáždění, - je správním orgánem, který je v souladu s 11 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoven rozhodovat dle 5 občanského zákoníku o návrhu na předběžný zákaz zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav, - připravuje podklady pro orgány statutárního města ve věcech rozhodování o zřízení a názvech části statutárního města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, a to ve spolupráci s dotčenými odbory, - připravuje poklady pro orgány statutárního města v souvislosti s volbou přísedících okresního a krajského soudu. Na úseku přestupků: - ve správním obvodu statutárního města Děčín přijímá oznámení o spáchání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje jejich projednávání dle 46-50, - ve správním obvodu statutárního města Děčín přijímá oznámení o spáchání přestupků a zajišťuje jejich projednávání na úseku kultury, - ve správním obvodu statutárního města Děčín přijímá oznámení o spáchání přestupků a správních deliktů a zajišťuje jejich projednání v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, - ve správním obvodu statutárního města Děčín přijímá oznámení o spáchání přestupků a zajišťuje jejich projednání na úseku zdravotnictví, - pro správní obvod obce s rozšířenou působností přijímá oznámení a projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a vybrané přestupky na úseku dopravy podle 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přestupků, na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a za porušení 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích projednává žádosti o prominutí zákazu činnosti řízení motorových vozidel, - projednává správní delikty a ukládá sankce za porušení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zpracovává zprávy o pověsti na občany, vyžadované orgány činnými v trestním řízení, popř. dalšími státními orgány z hlediska, zda občan byl či nebyl přestupkově řešen ( 8 zákona č. 141/1961 Sb.). Na úseku dopravně správních agend: - vede evidenci řidičů, přijímá žádosti o řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy, - projednává žádosti o vrácení řidičských oprávnění, - profesní osvědčení a paměťové karty řidičů, provádí zápisy do a výpisy z karet řidičů, 20

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a)29 Primátor 1 b)30 Tajemník 2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a)29 Primátor 1 b)30 Tajemník 3

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PŘÍLOHA A ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU NÁPLNĚ ČINNOSTÍ ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A JEJICH ODDĚLENÍ

PŘÍLOHA A ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU NÁPLNĚ ČINNOSTÍ ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A JEJICH ODDĚLENÍ PŘÍLOHA A ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU NÁPLNĚ ČINNOSTÍ ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A JEJICH ODDĚLENÍ Aktualizace k 1. 1. 2015 OBSAH: A. Oddělení interního auditu a finanční kontroly (VAFK) 3 B.

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Organizační řád Městského úřadu Napajedla

Organizační řád Městského úřadu Napajedla Organizační řád Městského úřadu Napajedla Schváleno RM dne 24.06.2015 usnesením č. 11/264/2015 Nabývá účinnosti dne 01.10.2015-1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU NAPAJEDLA Rada města Napajedla schválila

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení

Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy Organizační řád Obecního úřadu v Dětenicích (dále

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více