Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín"

Transkript

1 Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník 3 c) 31 Odbor provozní a organizační 10 d) 32 Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 17 e) 33 Odbor stavební úřad 25 f) 34 Odbor životního prostředí 28 g) 35 Odbor ekonomický 37 h) 36 Odbor rozvoje 41 i) 37 Odbor místního hospodářství a majetku města 46 j) 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 53 k) 39 Odbor školství a kultury 58 a) 29 PRIMÁTOR Město Děčín zřídilo v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen zákon o obecní policii ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskou policii obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2004. Městskou policii řídí primátor. Působnost a pravomoci Městské policie Děčín je vymezena vlastním Organizačním řádem Městské policie Děčín. Útvar primátora se organizačně člení na: úsek interní audit úsek interní audit Vykonává kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí tento zákon a řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. - nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocení operací a vnitřního kontrolního systému, - prověřování činnosti orgánu veřejné správy, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy, - zjišťování, zda jsou včas rozpoznávána rizika, vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy, a zda jsou přijímána odpovídající opatření ke zmírnění nebo vyloučení rizik, - sledování, zda poskytuje řídící kontrola vedoucímu orgánu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, - kontrolu plnění hlavních cílů finanční kontroly - provozní a finanční kritéria, 1

2 - kontrolu zavedeného vnitřní kontrolní systému, zda je dostatečný, účinný a reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, - zjišťování, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánů veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny, - předkládání doporučení primátorovi ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému na základě svých zjištění, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Současně zajišťuje v orgánu veřejné správy konzultační činnost, - ověřování údajů vykázaných ve finančních, účetních a jiných výkazech. Zjišťuje, zda tyto údaje věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním v rámci finančního auditu, - prověřuje a hodnotí v rámci auditu systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků, - v rámci auditu zkoumání výkonů výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací a přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, - zpracování plánů interního auditu (střednědobý, roční) na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů orgánu veřejné správy, - projednávání přípravy plánů s primátorem, který tyto zprávy schvaluje, - na vyžádání primátora operativní zařazení výkonu auditu mimo schválený roční plán, - předávání zpráv o svých zjištěních z provedených auditů primátorovi s doporučením k přijetí opatření, - písemné upozornění primátora v případě, že zjistí, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření, - předkládání roční zprávy primátorovi, ve které jsou uvedeny výsledky interního auditu, - vypracování roční zprávy o výsledcích finanční kontroly za statutární město Děčín, - provádí veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - koordinaci s ostatními organizačními útvary magistrátu prací spojených se zapojením statutárního města Děčín do jednotlivých metod zvyšování kvality ve veřejné správě (Agenda 21, C.A.F, Benchmarking, B.S.C apod.) a předkládání návrhů tajemníkovi na zvýšení kvality práce statutárního města a magistrátu, - zpracovávání výročních zpráv o činnosti statutárního města a magistrátu a předkládání návrhu jejího konečného znění tajemníkovi. Orgány: - krizový štáb, - bezpečnostní rada města. b) 30 TAJEMNÍK 2

3 Tajemník mimo práva a povinnosti mu dané příslušnými zákony dále řídí pracoviště, která zabezpečují úkoly související s řízením magistrátu a s činností magistrátu vůči jiným subjektům. Tajemník magistrátu je registračním úřadem ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Útvar tajemníka se organizačně člení na: úsek bezpečnostní ředitel 301 oddělení personální a mzdové 302 oddělení kontrolní a právní 303 oddělení krizového řízení úsek bezpečnostní ředitel Funkce bezpečnostního ředitele, je zřízena na základě 71 odst. 1 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Bezpečnostní ředitel je přímo podřízen tajemníkovi magistrátu jakožto odpovědné osobě statutárního města Děčín. Bezpečnostní ředitel zajišťuje a plní povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou v rozsahu zákona; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu utajovaných informací není jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena. - poučení fyzické osoby, - jednou ročně provedení proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci, z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací, - ověřování splnění podmínek pro přístup fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, - ochranu utajovaných informací podle zákona a mezinárodních smluv, - zpracovává a vede přehled míst nebo funkcí, na kterých je nezbytné míst přístup k utajovaným informacím, - neprodleně písemně oznámí Národnímu bezpečnostnímu úřadu skutečnost, která může mít vliv na vydání nebo na platnost osvědčení fyzické osoby, - označování, evidenci, zapůjčování, ukládání přepravu, další manipulaci a vyřazování utajované informace v souladu s prováděcím právním předpisem, - provozovat jen informační systém, který je certifikován Národním bezpečnostním úřadem a písemně schválen do provozu, - vedení evidence fyzických osob, které mají přístup k utajované informaci a evidenci případů neoprávněného nakládání s utajovanou informací, - hlášení porušení povinnosti při ochraně utajované informace nebo povinnosti uložené mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany utajovaných informací a přijetí opatření k odstranění příčin a nepříznivých následků porušení Národnímu bezpečnostnímu úřadu, - písemné pověření fyzické osoby k přístupu k utajované informaci se zvláštním režimem nakládání označené ATOMAL, - kontrolu dodržování dalších povinností stanovených zákonem. 301 oddělení personální a mzdové úkoly z oblasti pracovně právních vztahů, a to personální administrativy, personálního plánování, personálního marketingu, personálního rozvoje, organizačního rozvoje, péče o lidské zdroje a řízení lidských zdrojů: - plánování personálních potřeb, - plánování personálních nákladů, - personální controlling, 3

4 - organizaci výběrových řízení na volná pracovní místa zaměstnanců statutárního města a ředitelů PO, - přípravu a spolupráci na hodnotících rozhovorech, - analýzu personálního potenciálu, - analýzu výsledků a nákladů na vzdělávání, - zpracování organizační struktury a systemizace, - systém odměňování zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města, - optimalizaci profesní a kvalifikační skladby lidských zdrojů, - ve vymezených kompetencích zastupuje statutární město při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřady práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy apod., - zpracování podkladů pro tajemníka a primátora při kolektivním vyjednávání, - metodickou spolupráci s vedoucími odborů, Městskou policií Děčín a PO statutárního města, - personální administrativu související s přijímáním zaměstnanců statutárního města do pracovního poměru, - personální administrativu související s ukončováním pracovních poměrů, - evidenci pracovních poměrů vzniklých na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, - vyřizování žádostí o starobní nebo invalidní důchod, - administrativu a organizování pracovních a životních výročí zaměstnanců statutárního města, - vedení interní evidence a výkazů dovolených, pracovní neschopnosti a dalších překážek v práci, - sledování limitů přesčasové práce, - vydávání služebních průkazů zaměstnancům statutárního města, - organizování průběžného vzdělávání a zvyšování kvalifikace pro zaměstnance statutárního města, - organizování zkoušek odborné způsobilosti pro zaměstnance statutárního města, - odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu, - zpracování statistických výkazů za oblast personální a mzdovou, - registrační a ohlašovací povinnosti zaměstnavatele v agendě spojené s nástupy zaměstnanců do pracovního poměru a skončení pracovního poměru směrem k ZP, OSSZ, ÚP, - zúčtování platu, srážek z platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům statutárního města, - výpočet výše srážek z měsíční odměny a zúčtování měsíční odměny zastupitelům města, - agendu daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města, - agendu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, - agendu příspěvku zaměstnavatele na důchodové připojištění zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města, - zpracovává evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města, - kontrolu vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců statutárního města a zastupitelů města a jejich bezhotovostní výplatu, - evidování uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti za celý magistrát a městskou policii, - periodické preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců statutárního města, - řádnou archivaci písemností oddělení personálního a mzdového. 302 oddělení kontrolní a právní 4

5 Vykonává kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje zejména v oblasti kontrolní: - kontrolu dodržování nařízení a vnitřních předpisů magistrátu, - vnitřní kontrolu magistrátu včetně výkonu přenesené působnosti realizované jednotlivými odbory, - kontrolu plnění úkolů vyplývajících z porad vedoucích odborů, - kontrolu dodržování vnitřních organizačních aktů primátora a tajemníka, - kontrolu stavu a úrovně vyřizování stížností na odborech a odděleních magistrátu, - kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací a organizačních složek, které jsou zřízeny statutárním městem, - kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují územně samosprávní celky, - kontrolu podkladů předložených kontrolovanými osobami pro připravované operace před jejich uskutečněním. Kontrola se soustřeďuje do období před přijetím rozhodnutí nebo uzavřením smlouvy, - posuzování, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům veřejné správy a jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, - prověřování kontrolovaných osob při průběžné kontrole, zejména: - zda dodržují stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací, - zda přizpůsobují uskutečňování operací při ekonomických, právních a provozních změnách a jiných podmínek novým rizikům, - zda kontrolované osoby provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech a zda zajišťují včasnou přípravu stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv, - následné prověřování po vyúčtování operací, zkoumá a vyhodnocuje u vybraného vzorku těchto operací, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. - přezkum kontrolovaných operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, - kontrolu, zda jsou kontrolovanými osobami plněna opatření přijatá příslušnými orgány veřejné správy včetně opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik, - ukládání opatření k nápravě kontrolovaným osobám nebo předává svá kontrolní zjištění orgánům veřejné správy, které jsou oprávněny uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě, - u kontrolovaných osob, které jsou povinny přijmout opatření k nápravě nedostatků, prověřuje plnění těchto opatření, - spolupráci na vypracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol. Zajišťuje zejména v oblasti právní: - poradenskou činnost vlastní i prostřednictvím dodavatele v právních záležitostech pro odbory a oddělení magistrátu města, 5

6 - vypracování právních stanovisek vlastních i prostřednictvím dodavatele k odborným problémům, - posuzuje návrhy smluv a dohod předložené jednotlivými odbory s předmětem plnění v částce do ,- Kč a prostřednictvím dodavatele návrhy smluv a dohod v částce nad ,- Kč, a vyjadřuje se k návrhům těchto smluv z hlediska právního a z hlediska dosahování prospěchu pro statutární město, - pro zaměstnance magistrátu města pracovně právní porady a to i prostřednictvím dodavatele, - ve spolupráci s jednotlivými odbory předkládání požadovaných právních stanovisek do zasedání zastupitelstva města a rady města, - zastupování statutárního města Děčín při soudních sporech s jinými subjekty prostřednictvím dodavatele, - ve spolupráci s jednotlivými odbory zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek statutárního města a nařízení statutárního města, - metodickou pomoc odborům včetně podávání informací o významných změnách zákonů, vyhlášek a jiných právních předpisů, - shromažďování Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlížet do nich, - shromažďování všech platných právních předpisů statutárního města a umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlížet do nich, - vedení evidence usnesení vlády ČR, předkládá návrhy na jejich rozpracování pro jednotlivé odbory, provádí kontrolu jejich plnění, - shromažďování Věstníků vlády pro orgány krajů a orgány obcí a Věstníků právních předpisů Ústeckého kraje a umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlížet do nich, - vedení evidence o všech primátorem a tajemníkem vydaných příkazech, směrnicích, rozhodnutích a pověřeních, - ukládání informativních oběžníků magistrátu po ukončení oběhu, na nichž vedoucí odborů a další určení zaměstnanci podpisem stvrzují vzetí na vědomí informace o vydání konkrétních Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv a dalších obecně závazných právních předpisů, - ve spolupráci s jednotlivými odbory přípravu, zpracování a doplňování organizačních norem pro řízení činnosti magistrátu, - vedení centrální evidenci stížností a petic doručených statutárnímu městu, magistrátu, případně dalším orgánům statutárního města, - vyrozumění vedení magistrátu o podání každé petice a konsultuje s primátorem, náměstky primátora nebo tajemníkem další postup při vyřizování petice, - ve spolupráci s orgánem, kterému je petice nebo stížnost adresována, popř. jak vyplývá z jejího obsahu, posuzování petice a do 30 dnů písemně předkládá vedení statutárního města nebo magistrátu návrh odpovědi odesílateli petice nebo stížnosti spolu s informací o způsobu jejího vyřízení, - koordinaci prací při zpracování odpovědí na podané petice a stížnosti mezi jednotlivými orgány statutárního města, ve spolupráci s jednotlivými odbory vyřizuje určité stížnosti nebo petice, - zpracování roční zprávy o vyřizování přijatých petic a stížností s rozborem jejich obsahu, - pro tajemníka magistrátu sběr podkladů pro vypracovávání výročních zpráv dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, - právníkem města, z pověření tajemníka magistrátu města, vedení registru oznámení dle 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, - zabezpečuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje a z jiných právních předpisů souvisejících s oblastí veřejné podpory, a to zejména: 6

7 - komunikuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, - provádí řízení před Komisí Evropských společenství, - organizuje případná šetření prováděná Komisí Evropských společenství, - poskytuje informace vztahujících se k veřejným podporám v souladu s 5 zákona č. 215/2004 Sb., - řeší otázky notifikací ve vztahu k Evropské komisi, - poskytuje jednotlivým odborům právní pomoc v oblasti veřejné podpory. 303 oddělení krizového řízení - spolupráci s odbory magistrátu při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení, - provádění krizových opatření v podmínkách Magistrátu města Děčín při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí, - ve spolupráci s ostatními odbory podklady pro úhradu nákladů vynaložených na provedení krizových opatření stanovených městem, které uhrazuje město z městského rozpočtu, - připravenost statutárního města na mimořádné události a na provádění záchranných prací a likvidačních prací, - varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, - náhradní ubytování pro občany nalézající se v momentálně nepříznivé bytové situaci, například v důsledku živelní pohromy, havárie, - výkon správy vysoušečů a dalších technických prostředků k nouzovému přežití obyvatel (např. vařiče, propanbutanové bomby) a jejich poskytování dalším subjektům v době havarijních stavů v jejich objektech, - přípravné práce pro nouzové přežití obyvatelstva statutárního města, - úkoly stanovené pro období branné pohotovosti státu na místní úrovni v součinnosti a příslušnými složkami, - ve spolupráci s ostatními odbory zpracování podkladů pro náhrady za poskytnuté věcné prostředky, za pracovní výpomoc a za výkon pracovní povinnosti po odvolání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, - plnění povinností v samostatné a přenesené působnosti vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému, - plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, - zproštění mimořádné služby pro určené zaměstnance magistrátu a členy rady, - použití armády k záchranným pracím u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy, - ukládání sankcí za nesplnění povinnosti ze zákona o zajišťování obrany ČR, - rozhodování o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, - vedení evidence a provádění kontrol staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v působnosti Magistrátu města Děčín, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, - plnění úkolů statutárního města v přenesené působnosti jako obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu (věcné prostředky, pracovní povinnost, pracovní výpomoc), - seznamování právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními, se způsobem jejich provedení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje, - informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení krizové situace nebo mimořádné události prostřednictvím tiskového mluvčího magistrátu, 7

8 - zpracovávání dokumentace, plánů a dalších písemností, týkajících se problematiky obrany a ochrany obyvatelstva statutárního města, dbá na řádné vedení těchto dokumentů a jejich stálou aktualizaci, - zpracování dokumentace v oblasti krizového řízení do jednání bezpečnostní rady města, rady města a zastupitelstva města, - přípravu a vyhlašování regulačních opatření, úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek a za stavu nebezpečí zajišťuje ukládání povinností právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, - ve spolupráci s ostatními odbory sleduje a zpracovává podklady pro proplacení nákladů při vyhlášení některého regulačního opatření, - součinnost při plnění úkolů s oddělením pro mimořádné situace krajského úřadu, územním odborem HZS a dalšími organizacemi včetně městské policie a Policie ČR, - plnění povinností na úseku požární ochrany v samostatné a přenesené působnosti včetně zpracování dokumentace požární ochrany prostřednictvím dodavatele, - provádění preventivní kontroly požární ochrany v rámci magistrátu a kontrolní činnosti při odstraňování zjištěných nedostatků prostřednictvím dodavatele, - činnost magistrátu na úseku požární ochrany, zabezpečuje proškolení zaměstnanců statutárního města prostřednictvím dodavatele, - plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zabezpečuje proškolení zaměstnanců statutárního města prostřednictvím dodavatele, - finanční prostředky na opravy jakéhokoliv finančního rozsahu, včetně projektové dokumentace, - provádění řádné archivace písemností oddělení krizového řízení, - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu podává u krajského vojenského velitelství žádost o zproštění výkonu mimořádné služby pro určené členy rady města, zaměstnance statutárního města a magistrátu, - koordinuje a řídí činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů ve statutárním městě, - vede operativní evidenci DHM a DDHM včetně aktualizace u jednotek sboru dobrovolných hasičů, - vydává doklady pro spotřebu pohonných hmot jednotek sboru dobrovolných hasičů a provádí měsíční vyúčtování, - likviduje refundace členů JSDH a škody vzniklé na zařízení při zásahu, - zajišťuje finanční zabezpečení činnosti JSDH, - kontroluje hospodaření s finančními prostředky JSDH, - vypracovávání návrhu rozpočtu statutárního města na úseku jednotek sboru dobrovolných hasičů a odpovídá za hospodaření s finančními prostředky. Oddělením krizového řízení jsou řízeny tyto organizační složky města: - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII Boletice, Spojenců 159, Děčín XXXII, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III Staré Město, Březová 130/41, Děčín III, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a, Děčín XI, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice, Klicperova 231, Děčín XXXI. Orgány: - komise pro vyřazování utajovaných informací, - skartační komise pro vyřazování písemností obsahující zvláštní skutečnosti. 8

9 c) 31 ODBOR PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ Odbor provozní a organizační zajišťuje především servis pro primátora, jeho náměstky, tajemníka magistrátu, zastupitele města a členy rady města. Dále zabezpečuje podle pokynů tajemníka bezproblémový chod provozu magistrátu a vytváří podmínky pro výkon přenesené a samostatné působnosti v jednotlivých organizačních útvarech magistrátu. Odbor se organizačně člení na: 9

10 310.1 sekretariát odboru 311 oddělení kancelář primátora 312 oddělení organizační 313 oddělení informačních technologií 314 oddělení hospodářské správy 315 oddělení spisové služby sekretariát odboru - vedení společné administrativy odboru, evidence a kontrola úkolů, - ekonomická agenda odboru včetně dotačního řízení a statistických výkazů včetně, - spisovou a skartační službu odboru, - vedení evidence licencí používaného softwaru. 311 oddělení kancelář primátora - administrativní práce pro primátora, náměstky primátora, eviduje doručenou a vyřízenou poštu, - vedení kroniky významných návštěv statutárního města, - přípravu a průběh slavnostních i dalších akcí a veřejných shromáždění organizovaných statutárním městem, - vedení evidence vydaných pověření, zmocnění a plných moci za statutární město, - provádění řádné archivace písemností sekretariátu primátora a náměstků primátora, včetně podávání návrhů na skartaci, - pravidelné podávání informací veřejnosti prostřednictvím masmédií (tisk, rozhlas, televize) o činnosti zastupitelstva města, rady města, vedení magistrátu a o činnosti odborů magistrátu, - přípravu tiskových zpráv, dopisů, propagačních materiálů, inzerátů apod., veškeré informace směřující k veřejnosti archivuje, - dojednávání inzerce ve sdělovacích prostředcích, eviduje ji a kontroluje její naplňování, - kontaktování zpravodajských médií, časopisů, příloh novin, nezávislých publicistů, předává jim informace o organizaci a odpovídá na dotazy, rozvíjí spolupráci se všemi relevantními osobami a institucemi, které vytvářejí veřejné mínění, - organizování tiskových konferencí a zajišťuje další možné kontakty mezi novináři a zaměstnanci a odbory magistrátu, - pořizování a archivaci zvukových záznamů z oficiálních tiskových konferencí a dalších schůzek představitelů statutárního města s novináři, - spolupráci se zaměstnanci magistrátu při vyhledávání informací, vede diskuse a rozhovory s odpovědnými pracovníky, je oprávněn od nich vyžadovat promptní vyjádření a odpovědi, - obsahovou náplň statutárním městem Děčín vydávaného periodika s cílem poskytování informací občanům statutárního města, - zveřejňování informací určených veřejnosti na internetovou stránku statutárního města Děčín, - vedení rubriky Dotazy, vyřizování dotazů zaslaných prostřednictvím služby SMS connect, - ochranu neveřejných informací, které chrání, - provádění každodenního tiskového monitoringu a vede evidenci informací o všech významných akcích statutárního města Děčín a jeho orgánů, - svou účast na zasedání zastupitelstva města podle potřeby dalších jednání (např. rady města, porady vedení, porad vedoucích odborů), 10

11 - připravuje pro vedení statutárního města měsíční výběr z tisku o událostech v statutárním městě (výstřižkovou službu), navrhuje obsah a formu reakcí na jejich možný dopad, provádí elektronickou archivaci monitoringu tisku, - sledování dodržování smluvních ujednání vyplývajících ze smluv o spolupráci mezi statutárním městem Děčín a sdělovacími prostředky, zakládá kopie faktur, - soustřeďuje a připravuje na požádání podklady pro veřejná vystoupení primátora, náměstků primátora a tajemníka, - vytváření příznivého image o městě prezentováním objektivních informací, - provádění řádné archivace písemností tiskového mluvčího, - v případě vyhlášení krizových situací spolupráci a podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel statutárního města podle 15 odst. 2, písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., - v případě vyhlášení krizových situací informovanost právnických a fyzických osob na základě 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, - informování a sdělování údajů ve smyslu 5 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, - vedení agendy zahraničních a tuzemských partnerských styků, tlumočení a organizaci zahraničních návštěv u vedení statutárního města, - překladatelskou službu z a do cizích jazyků (zejména němčina a angličtina) pro potřeby magistrátu a to buď přímo nebo prostřednictvím dodavatele, - při poskytování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města a dalších opatřeních, souvisejících s rozpočtem města, postupuje v souladu s pravidly pro oblast veřejné podpory. 312 oddělení organizační - administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory magistrátu, - administrativní práce pro tajemníka, eviduje doručenou a vyřízenou poštu, - přípravu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města, zpracovává dokumentaci o průběhu těchto jednání, vede její archivaci a předává informace odborům a vedoucím zaměstnancům magistrátu o výsledcích jednání a uložených úkolech ze zasedání těchto orgánů, - pro potřeby primátora, náměstků primátora a tajemníka sleduje plnění usnesení a úkolů rady města, zastupitelstva města, porad vedení a porad vedoucích odborů, - vedení evidence úkolů rady města a zastupitelstva města a shromažďuje od odborů a dalších subjektů v daných termínech podávání zpětných nových informací pro tyto orgány, - vyžadování zpráv o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města od jednotlivých odborů, městské policie a dalších institucí, - přípravu návrhů plánu práce rady města a zastupitelstva města, které předkládá těmto orgánům ke schválení, - spolupráci s ostatními subjekty ve městě při zajišťování doplňujících podkladů a zpráv pro jednání rady města a zastupitelstva města, - vedení evidence členů rady města, zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, - informuje oddělení personální a mzdové o změnách ve složení zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města, - soustřeďování zápisů z jednání výborů zastupitelstva města a komisí rady města, 11

12 - předávání časového plánu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města příslušným odborům k zajištění účasti hostů na těchto jednáních. Jmenovitý seznam přizvaných hostů do schůzí orgánů města projednává s tajemníkem, - sdělování výsledku projednání věci občanům a organizacím v orgánech statutárního města, pokud vyřízení neprovádí některý jiný odbor, - spolupráci se členy zastupitelstva města při plnění jejich úkolů, informuje členy zastupitelstva města prostřednictvím tajemníka o aktuálních zprávách z práce magistrátu, - evidování návrhů, připomínek a dotazů členů zastupitelstva města ze zasedání zastupitelstva města a zajišťuje zpětnou informaci o jejich vyřízení, - organizaci porad vedoucích odborů, zasedání a výjezdní zasedání rady města a zastupitelstva města, - organizaci porad se starosty obcí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, - vedení evidence a dokumentace zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí statutárního města a magistrátu, - vedení přehledu subjektů, kterým rada města povolila užívat znak statutárního města Děčín, - přípravu a průběh slavnostních i dalších akcí a veřejných shromáždění organizovaných statutárním městem, - vedení evidence vydaných pověření, zmocnění a plných moci za magistrát města, - provádění řádné archivaci písemností tajemníka včetně podávání návrhů na skartaci, - vedení evidence občanů a kolektivů, kterým bylo uděleno rozhodnutím rady města nebo zastupitelstva města ocenění, příp. čestné občanství statutárního města, - vede zvláštní agendu tajemníka magistrátu (organizační záležitosti), - organizaci využití služebních vozidel přidělených kanceláři primátora a tajemníka a koordinaci jízd těchto vozidel, - organizaci využití služebních vozidel odboru provozního a organizačního, - zajišťuje administrativu spojenou se služebními vozidly, - zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů a provádění referend. 313 Oddělení informačních technologií - analýzu toku informací, informačních vazeb ve spolupráci s věcně příslušnými odbory magistrátu a na jejich základě navrhuje koncepce rozvoje informačního systému, - správu IS RADNICE VERA, IS TWIST, aplikačních programů a operačních systémů, řádnou archivaci a zálohování dat a údajů IS, - poskytování metodické pomoci odborům magistrátu, - provádění zaškolení zaměstnanců do práce s VT, konzultace, poradenskou činnost a organizuje odborná školení zaměstnanců v oblasti VT, - vyhodnocování zavádění a využívání IS a navrhuje odpovídající opatření, - navrhuje update, rozšíření, nákup nového SW, - eviduje DHIM a HIM v oblasti výpočetní techniky, provádí jejich inventarizaci, - navrhuje vybavení odborů technikou, která souvisí s provozovanými IS, - plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., IS veřejné správy, - plnění požadavků vyplývající z nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, - provádění technické pomoci pro odbory magistrátu v oblasti tisku, - provádění grafické a konečné úpravy počítačových výstupů pro odbory magistrátu, zajišťuje tvorbu, aktualizaci a distribuci jednotných formulářů odborům a veřejnosti, - navrhování propagace magistrátu s využitím nejnovějších informačních technologií, - provoz intranetu magistrátu a odpovídá za jeho aktualizaci a rozvoj, - podílí se na projektování a následném budování metropolitní sítě města (MAN), 12

13 - provádění správy, koordinaci, výrobu a plnění www stránek statutárního města, organizací řízených statutárním městem a příspěvkových organizací statutárního města, - řádnou archivaci údajů oddělení informačních technologií, - informační systém magistrátu, zajišťuje jeho propojení a koordinaci se státním informačním systémem, - podíl na studiích a analýzách informačního systému s celorepublikovou působností, - předkládá návrhy a podněty ke zlepšení funkcí informačního systému magistrátu, - navrhuje obchodní jednání týkající se problematiky informačního systému magistrátu, - finanční prostředky na opravy jakéhokoliv finančního rozsahu, včetně projektové dokumentace, - spolupráci s obcemi a dalšími orgány veřejné správy na úrovni okresu v oblasti informačního systému, - metodické řízení a koordinaci postupu obcí při vytváření jejich informačního systému z hlediska vazeb na informační systém magistrátu a státní informační systém, - geografický informační systém, jako jeho garant pro města a obce obvodu města s rozšířenou působností, - zajišťování ochrany elektronických dat a osobních údajů v elektronických informačních systémech, - zavádění a užívání informačního systému v oblasti krizového řízení s tím, že musí splňovat standard informačních systémů veřejné správy a pravidla ve smyslu 26 odst.2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. K tomu využívají informace poskytnuté zejména hasičským záchranným sborem kraje, - správu telefonní sítě magistrátu včetně číselného plánu, - správu vyvolávacího systému a související služby Webcall, - chod kamerového systému v prostorách magistrátu, - provoz bezdrátové sítě v prostorách magistrátu, - provoz míst veřejného internetu v prostorách magistrátu, - technické zajištění průběhu zasedání zastupitelstva města a on-line vysílání zasedání zastupitelstva města na jeho webových stránkách včetně pořizování zvukového a obrazového záznamu ze zasedání zastupitelstva města a jeho následné zavěšení na webu, - provádění kopírovací služby pro odbory magistrátu, - vedení evidence HW a SW vybavení, - vyhotovuje služební průkazy zaměstnancům statutárního města a magistrátu, - vedení evidence licencí používaného softwaru, - navrhuje tajemníkovi výměnu, posílení a nákup nových kopírovacích a tiskových strojů a zajišťuje jejich opravu, - navrhuje tajemníkovi nákup spotřebního materiálu pro provoz kopírek a tiskáren (tonery), - ve volné kapacitě kopírovací služby pro veřejnost, stanoví kalkulace nákladů kopírovacích služeb, navrhuje a předkládá ke schválení radě města ceny kopírovacích služeb pro veřejnost, cartridge a papír), - zasílání hlášení jako poskytovatel služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny (autorský zákon č. 121/2000 Sb.), - zajišťování nákupu a provozu mobilních telefonů a datových karet včetně provádění vyúčtování úhrady provozu, - zajišťuje telefonní služby ve všech objektech magistrátu města a městské policie, - zajišťuje plnění zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 13

14 314 oddělení hospodářské správy - zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů a provádění referend, - nákup, opravy a údržbu kancelářské techniky pro administrativní činnost magistrátu, - pečuje o označení a věcné vybavení magistrátu a jeho zařízení, - chod magistrátu, včetně jeho zařízení po technické stránce, - přijímá nalezené a opuštěné věci, zajišťuje jejich evidence a skladování, napomáhá vrácení věci vlastníkům, v těchto případech se řídí příslušnými zákony a interními předpisy, - revize zařízení podle příslušných norem a předpisů v objektech magistrátu včetně jeho zařízení, kde není určen správce, - pro fyzické a právnické osoby tabulky s č.p. a č.e. budov a objektů dle kolaudačního rozhodnutí odboru stavebního úřadu dle příslušné objednávky, - nakupuje DHIM a HIM pro zajištění chodu magistrátu po předchozí dohodě s tajemníkem, - u stavebních akcí investičního charakteru a u oprav a údržby přesahujících částku 200 tis. Kč bez DPH oznámí nejpozději do konce měsíce července běžného roku odboru rozvoje požadavky na projektovou přípravu a realizaci konkrétních akcí v příštím roce včetně uvedení priorit a se jménem odpovědného pracovníka příslušného odvětvového odboru, - u stavebních akcí charakteru oprav a údržby nepřesahujících částku 200 tis. Kč bez DPH projektovou přípravu, včetně zajištění územního a stavebního povolení a vlastní realizaci za všechny akce odboru, - dodávky a služby, u jednotlivých akcí nad 2 mil. Kč bez DPH spolupracuje s odborem rozvoje, - eviduje DHIM a HIM, provádí jejich inventarizaci, - smluvní stravování zaměstnanců města, - navrhuje k podpisu smlouvy a kontroluje správnost vyúčtování dodávek služeb a materiálu plynoucích z uzavřených a platných smluv, - zpracovává návrh rozpočtu odboru za oddělení, - zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky odboru, - zajištění běžného provozu včetně údržby, ostrahy a bezpečnosti objektů magistrátu a přilehlých pozemků, - likvidaci faktur a účtování, - evidenci majetku a dispozice s majetkem v objektech magistrátu, - administrativu spojenou s provozem vozidel ve vlastnictví města, - pojištění movitého majetku města prostřednictvím pojišťovacího makléře, - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, a to prostřednictvím pojišťovacího makléře, - koordinaci úklidové služby ve všech objektech magistrátu a budově městské policie, - zajišťuje doplňování lékárniček na pracovištích magistrátu, - poštovní kurýr - podávání a doručování peněz, listovních zásilek a balíků, - donáška příchozích a odnos odesílaných poštovních zásilek z/na Českou poštu s.p., - evidenci používaných razítek a objednávky na zhotovení nových razítek, - součinnost při organizaci přípravy občanů k obraně státu, - ve spolupráci s oddělením krizového řízení plánuje, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy, - spolupráci s oddělením krizového řízení při evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu, 14

15 - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu zajistí k provádění odvodního řízení na požadavek ředitele krajského vojenského velitelství místnosti, jejich vybavení, údržbu a technický provoz, - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu proplácí náklady spojené se zajišťováním místností, jejich vybavením a technickým provozem po dobu odvodního řízení, 315 oddělení spisové služby - provoz podatelny, - elektronickou evidenci dokumentů, - třídění pošty na doporučenou, obyčejnou, faktury, publikace, časopisy, denní tisk, - příjem dokumentů na podatelnu přímo od občanů a vystavení potvrzení, - příjem výběrových řízení, výzev a nabídek a vystavení potvrzení, - skenování dokumentů, - příjem interní pošty a předání na odbory, - vypravení doporučené a obyčejné pošty na Českou poštu, - vypravení doporučené a obyčejné pošty vlastním doručovatelem, - vystavení protokolů pro vypravenou poštu na Českou poštu, - vystavení protokolů pro vypravenou poštu vlastním doručovatelem, - vystavování objednávek na frankovací stroje, - provoz telefonních ústředen magistrátu, - provoz e-podatelny, - provoz úřední desky magistrátu(včetně příslušné evidence zveřejněných dokumentů), její řádný vzhled a technický stav, - provoz recepcí v budovách magistrátu, - obsluhu internetu pro veřejnost v budovách magistrátu, - kopírování pro veřejnost do 10 listů, - ukládání a třídění písemností pro občany hlášené trvale na adrese Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4, - vypracování Spisového a skartačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, - zajišťuje objednávky časopisů a publikací pro potřeby magistrátu, - metodicky řídí spisovou a archivní službu magistrátu, - zajišťování skartačního řízení ve spolupráci s ostatními odbory magistrátu dle Spisového a skartačního řádu statutárního města Děčín, - pokladní službu v budovách magistrátu, - provádění inventarizace peněžních prostředků v pokladnách a v příručních pokladnách oddělení spisové služby, - výplatu zálohy na pracovní cesty a její vyúčtování ve spolupráci s oddělením personálním a mzdovým pro zaměstnance magistrátu, zastupitelům a zaměstnancům městské policie, - vedení analytické evidence stravenek pro všechny zaměstnance města, - vidimaci a legalizaci výkon v přenesené působnosti (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu), - agendu kontaktního místa Czech Point - poskytování výpisů občanům z katastrů nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a z registru řidičů, - provedení identifikace klienta dle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně vedení samostatné evidence listin o identifikaci, - navrhuje k podpisu smlouvy a kontroluje správnost vyúčtování dodávek služeb a materiálu plynoucích z uzavřených a platných smluv, 15

16 - ve spolupráci s oddělením krizového řízení plánuje, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy, - spolupráci s oddělením krizového řízení při evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu, - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu zajistí k provádění odvodního řízení na požadavek ředitele krajského vojenského velitelství místnosti, jejich vybavení, údržbu a technický provoz, - za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu proplácí náklady spojené se zajišťováním místností, jejich vybavením a technickým provozem po dobu odvodního řízení. d) 32 ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad zabezpečuje úkoly související s výkonem státní správy na území obce Děčín a obce s rozšířenou působnosti, a to na úseku evidence obyvatel, matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence vozidel, silniční dopravy, pozemních komunikací, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, živnostenského podnikání a přestupků. 16

17 - Spolupracuje s oddělením krizového řízení, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhuje způsob jejich ochrany. - Ve spolupráci s oddělením krizového řízení se podílí na vedení evidence o vhodných věcných prostředcích a podílí se na jejich výběru a určení, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vede údaje o jejich vlastnících. - Ve spolupráci s oddělením krizového řízení se podílí na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu. Odbor se organizačně se člení na: sekretariát odboru 321 oddělení správních agend a matriky 322 oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend 323 oddělení obecní živnostenský úřad 324 oddělení silničního správního a dopravního úřadu sekretariát odboru - vedení společné administrativy odboru, evidence a kontrola úkolů, - zajištění autoprovozu na odboru včetně uplatňování požadavků na přepravu, - ekonomická agenda odboru včetně dotačního řízení a statistických výkazů, - spisovou a skartační službu odboru, 321 oddělení správních agend a matriky Zajišťuje zejména v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matrik: na území města Děčín (ohlašovna občanů Magistrátu města Děčín): - přijímání a vyřizování hlášení k trvalému pobytu, - odhlášení občanů obce, - rozhodování v první instanci dle 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, a ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, - podle zákona o evidenci obyvatel poskytování písemného sdělení o místě pobytu občana, a to na základě písemné žádosti podané státním orgánem, - provádění záznamů o narození a úmrtí obyvatel, - provádění změny příjmení v důsledku sňatků nebo rozvodů, a to z podnětu matriky, - při změně názvu ulic města provádění průběžné změny v občanských průkazech zde k trvalému pobytu přihlášených občanů a současně i na evidenčních kartách obyvatel, - přijímání a projednávání ve spolupráci s oddělením vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend oznámení o spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., - vedení evidence nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, - zpracování podkladů pro rozhodování oddělení krizového řízení o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu, - vedení stálého seznam voličů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, - přijímání žádostí občanů o vydání občanského průkazu a předávání vyhotovených občanských průkazů, 17

18 - vydávání potvrzení: - o odevzdání občanského průkazu, o ztrátě, odcizení nebo zadržení neplatného občanského průkazu, - při nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání, - při odevzdání občanského průkazu z důvodu, že občan pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území ČR, - při odevzdání občanského průkazu za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům nebo který byl způsobilosti zbaven. jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (vyhláška MV č. 388/2002 Sb.): - výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (narození, úmrtí, sňatky, rozvody, přihlášky a odhlášky z trvalého pobytu), - změny jmen, příjmení, rodných čísel, - změny pohlaví, - nabytí a pozbytí českého státního občanství, - zákaz pobytů, - evidence zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům, - osvojení, - zavádění domů, ulic, částí obcí a obcí do centrální evidence, - zrušení změny, vedení odkládací evidence, vedení evidence počítačové i manuální (karty pro trvalý pobyt), - aktualizaci dat vedených v informačním systému, - vedení evidence občanských průkazů ( karty ELOP ), - shromažďování údajů o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob, - vydávání rozhodnutí ve správním řízení o odmítnutí vydání občanského průkazu, - provádění řádné archivace písemností oddělení, zajišťování jejich případné skartace, zajišťování likvidace neplatných občanských průkazů. Zajišťuje zejména v oblasti občanských průkazů: - výkon agendy občanských průkazů dle zákona 328/1999 Sb., - přijímání žádostí o vydání občanských průkazů a předávání občanských průkazů, - přebírání žádostí o občanské průkazy z matričních úřadů, - vydávání potvrzení o ztrátě, odcizení, zničení, poškození občanských průkazů, - zavádění žádostí o vydání a předání občanských průkazů do správních evidencí MV, - vedení protokolů o ztrátě, odcizení, zničení a poškození občanských průkazů, - vedení manuální evidence občanských průkazů /evidenční list občanského průkazu/. Zajišťuje zejména v oblasti cestovních dokladů (pasů): - výkon agendy vydávání E-pasů s biometrickými prvky, - potvrzování údajů nebo upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání E-pasu pro zastupitelský úřad elektronickou poštou, - příjímání žádostí o vydání cestovních pasů bez biometrických údajů v kratší lhůtě vydání a dětí do 5 let věku, - výběr správních poplatků za vyhotovení cestovních dokladů, - rozhodování o platnosti cestovního dokladu, - rozhodování o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu, - vracení cestovních dokladů na žádost občanů po pominutí důvodů pro odnětí, - zadržování cestovního dokladu, vydávání potvrzení o zadržení cestovního dokladu, 18

19 - zasílání zadrženého cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání, - přijímání cestovních dokladů jiných občanů a jejich předávání, - přijímání cestovních dokladů zadržených příslušnými orgány podle zvláštního předpisu a Policií České republiky, jejich vrácení držitelům, - ve spolupráci s oddělením vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend provádí přestupkové řízení na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, - pořizování údajů do informačního systému Ministerstva vnitra, poskytování údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů podle zvláštního předpisu v rozsahu tímto předpisem vymezeným, - provádění řádné archivace písemností oddělení, zajišťování jejich případné skartace, zajišťování likvidace neplatných cestovních dokladů, Zajišťuje zejména na úseku matriky: - v oblasti matrik, jména a příjmení vykonává činnosti pro obce Arnoltice, Bynovec, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Hřensko, Huntířov, Janov, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malšovice, Růžová, Těchlovice (vyhláška MV č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (Benešov n. Pl., Česká Kamenice, Jílové podle vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonává metodickou činnost, - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vede a aktualizuje sbírky listin a vydává požadovaná potvrzení, - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vede druhopisy matričních knih vedených do a provádí dodatečné zápisy nebo změny, - v matričních úřadech ve správním obvodu obce s rozšířenou působností provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení matričních knih, - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností potvrzuje správnost a pravost dokladů vydaných těmito matričními úřady pro použití v cizině doložkou vyššího ověření, - pro matriční úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ověřuje odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin, - provádí proškolování zaměstnanců, kteří provádí vidimaci a legalizaci, včetně zkoušek pro obce pověřené zvláštním zákonem, - vede matriční knihy, provádí v nich příslušné zápisy a vydává výpisy z matričních knih včetně matričních dokladů pro použití v cizině (prvopisy a opisy rodných, oddacích a úmrtních listů), - vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, - vede správní řízení o změně jména a příjmení, - přijímá a postupuje žádosti o výpisy z Rejstříku trestů, - organizuje průběh svatebních a dalších slavnostních občanských obřadů souvisejícími s matričními událostmi, - organizuje složení státoobčanských slibů, - vyřizuje žádosti o zápisy do zvláštní matriky Brno, - přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR, - provádí vidimaci a legalizaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu). 322 oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend 19

20 Na úseku vnitřních věcí: - na základě písemné žádosti rozhoduje ve správním řízení o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem podle 1 odst. 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., - přijímá žádosti dle zákona č. 117/2001 Sb., o povolení sbírky a vydává potvrzení pro účely vyúčtování sbírky, - provádí metodickou pomoc při používání státních symbolů, - podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, přijímá oznámení o konání shromáždění, - je správním orgánem, který je v souladu s 11 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoven rozhodovat dle 5 občanského zákoníku o návrhu na předběžný zákaz zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav, - připravuje podklady pro orgány statutárního města ve věcech rozhodování o zřízení a názvech části statutárního města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, a to ve spolupráci s dotčenými odbory, - připravuje poklady pro orgány statutárního města v souvislosti s volbou přísedících okresního a krajského soudu. Na úseku přestupků: - ve správním obvodu statutárního města Děčín přijímá oznámení o spáchání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje jejich projednávání dle 46-50, - ve správním obvodu statutárního města Děčín přijímá oznámení o spáchání přestupků a zajišťuje jejich projednávání na úseku kultury, - ve správním obvodu statutárního města Děčín přijímá oznámení o spáchání přestupků a správních deliktů a zajišťuje jejich projednání v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, - ve správním obvodu statutárního města Děčín přijímá oznámení o spáchání přestupků a zajišťuje jejich projednání na úseku zdravotnictví, - pro správní obvod obce s rozšířenou působností přijímá oznámení a projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a vybrané přestupky na úseku dopravy podle 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přestupků, na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a za porušení 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích projednává žádosti o prominutí zákazu činnosti řízení motorových vozidel, - projednává správní delikty a ukládá sankce za porušení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zpracovává zprávy o pověsti na občany, vyžadované orgány činnými v trestním řízení, popř. dalšími státními orgány z hlediska, zda občan byl či nebyl přestupkově řešen ( 8 zákona č. 141/1961 Sb.). Na úseku dopravně správních agend: - vede evidenci řidičů, přijímá žádosti o řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy, - projednává žádosti o vrácení řidičských oprávnění, - profesní osvědčení a paměťové karty řidičů, provádí zápisy do a výpisy z karet řidičů, 20

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a)29 Primátor 1 b)30 Tajemník 2

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a)29 Primátor 1 b)30 Tajemník 3

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a)29 Primátor 1 b)30 Tajemník 3

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

STATUT Krizového štábu ORP Rosice

STATUT Krizového štábu ORP Rosice STATUT Krizového štábu ORP Rosice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rosice (dále jen Štáb ) je stálým pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností k řešení

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Odbor správních činností

Odbor správních činností Odbor správních činností 1 - zajišťuje komplexní výkon agendy evidence obyvatel v působnosti OÚORP 2 - zajišťuje komplexní výkon agendy OP v působnosti OÚORP pro občany ČR 3 - zajišťuje komplexní výkon

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky:

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: Odbor dopravy Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: 1. Dopravně správní agendy Evidence řidičů a řidičských oprávnění Evidence vozidel Schvalování technické způsobilosti vozidel Zkušební komisaři žadatelů

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Odbor správní a obecní živnostenský úřad

Odbor správní a obecní živnostenský úřad Odbor správní a obecní živnostenský úřad Hlavní činnosti: Úseky: 1. matrika 2. přestupky 3. cestovní doklady (CD) 4. občanské průkazy (OP) 5. evidence obyvatel (EO) 6. vnitřní správa 7. informační technologie

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 8.1.2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb.m.s. Obsah a text 462/2000 Sb. - poslední stav textu 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst.

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Kapitola 3. ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

Kapitola 3. ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ Kapitola 3. ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ Odbor majetkový, právní a správních činností se člení na: oddělení evidence a správy majetku oddělení právní oddělení správních činností oddělení

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 9 / 2011, KTERÁ UPRAVUJE ORGANIZAČNÍ ŘÁD (účinný od 19. října 2009, upravený směrnicí č. 5 / 2010, 6 / 2010, 9 / 2010, 1 / 2011 a 2 / 2011) Rada města,

Více

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Oprávnění Zákon č. 240/2000 Sb. Vláda Poznámka Omezení: - práva na nedotknutelnost osoby a obydlí při evakuaci z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

V Butovsi dne 31.5.2011

V Butovsi dne 31.5.2011 Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V Butovsi dne 31.5.2011 1. Úvod Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.

Více