Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.09.2015"

Transkript

1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jana Králová, vedoucí FO Martina Chvostová, referentka odboru HB Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ Ing. Josef Kotál, vedoucí odboru ŽP Program: 1. Kontrola usnesení 2. Bytové záležitosti a nebytové prostory 3. Pozemky 4. Záležitosti finančního odboru 5. Záležitosti odboru investic a údžby 6. Záležitosti odboru životního prostředí 7. Žádost o zastoupení při podpisu smlouvy 8. Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě SWRp/08/41 9. Zápis z jednání dopravní komise Rady města Vimperk 10. Různé Hlasování o programu: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Program byl schválen. 1. Kontrola usnesení Přílohy: - zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne Usnesení č Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat. Zodpovídá: kancelář starostky

2 2. Bytové záležitosti a nebytové prostory Přílohy: a) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB b) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB c) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB d) žádost ze dne o prodloužení nájmení smlouvy k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB e) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB f) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB g) žádost ze dne o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB h) žádost ze dne o souhlas se stavebními úpravami v bytě v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku, vyjádření MěSD, návrh odboru HB i) žádost MěSD ze dne o schválení výše nákladů na opravu rozvodů ÚTv čp. 158 v Pivovarské ulici ve Vimperku, faktura č , návrh odboru HB j) ukončení zveřejnění na pronájem prostor sloužící podnikání č. 320 v čp 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, kopie zveřejněného záměru, žádost ze dne , zápis z otevírání obálek, návrh odboru HB k) ukončení zveřejnění záměru č. 54/23/15 na výpůjčku objektu v Nádražní ulici čp. 274 ve Vimperku, kopie zveřejněného záměru, žádost Střední školy a Základní školy Vimperk, Nerudova čp. 267 ze dne , zápis z otevírání obálek, návrh odboru HB Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Čelakovského čp. 402 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,44 Kč/m 2 /měsíc. Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku a to na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,44 Kč/m 2 /měsíc. Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku a to na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 40 Kč/m 2 /měsíc.

3 Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Pod Pekárnou čp. 592 ve Vimperku a to na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 40 Kč/m 2 /měsíc. Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku do Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku do Usnesení č Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku sdo Usnesení č Rada města souhlasí s opravou bytového jádra v bytě v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku za předpokladu úhrady oprav na vlastní náklady nájemkyně. Veškeré úpravy budou konzultovány s MěSD, s. r. o. Vimperk. Usnesení č Rada města schvaluje částku Kč bez DPH (č. faktury ) za opravu havarijního stavu rozvodů ústředního topení v Pivovarské ulici čp. 158 ve Vimperku (LDN).

4 Usnesení č Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku č. 320 o celkové výměře 33,30 m 2 v 1. NP, za účelem zřízení skladu. Nájemné je stanoveno ve výši 519,95 Kč/m 2 /rok (bez DPH). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení č Rada města rozhodla vypůjčit objekt v Nádražní ulici čp. 274 ve Vimperku o celkové výměře 392,20 m 2 Střední škole a Základní škole Vimperk, Nerudova 267, za účelem uložení majetku pro vybavení budoucího objektu školy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s platností od Náklady na služby spojené s provozem hradí vypůjčitel. Způsobilost předmětu za účelem výpůjčky si zajistí vypůjčitel. 3. Pozemky Přílohy: a) pronájem části pozemku KN č. 1153/20 v k. ú. Vimperk, kopie záměru č. 55/23/2015, žádost snímek mapy se zákresem, vzorová nájemní smlouva, návrh odboru HB b) žádost spol. elektroinvest Strakonice s. r. o., ze dne o souhlas se stavbou Vimperk kabel NN, kynologický klub zaslaná em, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB odloženo na jednání RM c) žádost spol. Elektroinvest Strakonice, s. r. o. ze dne o souhlas se stavbou Vimperk Agromont: NN úprava, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB d) žádost ze dne o prodej bytové jednotky v domě čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, vyjádření MěSD, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB e) žádost dne o odprodej pozemků v k. ú. Vimperk, kopie znaleckého posudku č. 3848/2015, snímek mapy se zákresem, geometrický plán č /2015 f) žádost ze dne o odkoupení pozemku KN č. 666/7 v k. ú. Bořanovice u Vimperka, kopie znaleckého posudku č. 3846/2015, snímek mapy se zákresem, geometrický plán č /2015, návrh odboru HB g) směny pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci stavby komunikace a chodník Hřbitovní ulice ve Vimperku, snímek mapy se zákresem, geometrické plány, návrh odboru HB i) žádost ze dne o prodej části pozemku KN č. 1773/2 v k. ú. Vimperk, snimek mapy se zákresem, geometrický plán, návrh odboru HB

5 Usnesení č Rada města rozhodla pronajmout dle předloženého návrhu části pozemku zapsaného, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1153/20 ostatní plocha, neplodná půda, její část o výměře 13 m 2, za účelem umístění přístřešku a přístupové cesty (schodiště) k domu čp. 25 v ulici Na Vyhlídce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 18 Kč/m 2 /rok. Rada města pověřuje starostku města podpisem této nájemní smlouvy. Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /003 povahou osobní služebnosti energetického vedení, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění v rámci stavby Vimperk Agromont: NN úprava v pozemcích ve vlastnictví města Vimperk zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č , vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1225/3 a KN č. 1225/108, podle přiloženého snímku katastrální mapy, a to za předpokladu, že po provedení stavebních prací budou pozemky města uvedeny do původního stavu a budou dodrženy podmínky stanovené odborem investic a údržby MěÚ Vimperk. Podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. Usnesení č Rada města se seznámila s žádostí o odkoupení bytové jednotky č. 2 v domě čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku a rozhodla tuto žádost předložit zastupitelstvu města k projednání s tím, že žádosti nedoporučuje vyhovět. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků zapsaných v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnickém č pro město Vimperk, tam vedených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 728/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m 2, KN č. 728/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, KN č. 728/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 a KN č. 728/1 ostatní plocha, její část oddělená geometrickým plánem č /2015 označená jako nově vzniklá parcela parc. č. 728/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m 2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem Evy Petschové č. 3848/2015 ze dne ve výši Kč (130 Kč/m 2 ). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím

6 obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na oddělení pozemku a ocenění ve výši Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemky budou prodány vlastníku staveb garáží na nich postavených a jako zázemí a manipulační plocha k rodinnému domu čp. 40 v ulici 1. máje. Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku zapsaného v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Bořanovice u Vimperka, na listu vlastnickém č pro město Vimperk, tam vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 666/7 ostatní plocha, její část oddělená geometrickým plánem č /2015 označená jako nově vzniklá parcela parc. č. 666/20 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 281 m 2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem Evy Petschové č. 3846/2015 ze dne ve výši Kč (60 Kč/m 2 ). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na oddělení pozemku a ocenění. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemky budou prodány vlastníku domu čp. 16 v osadě Bořanovice jako zázemí a manipulační plocha k tomuto domu. Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku vedeného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1817/1 orná půda, její část dle geometrického plánu č /2015 uvedená jako nově vzniklá parcela parc. č. 1817/9 orná půda o výměře 782 m 2, z majetku města Vimperk, za pozemky v k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1817/4 a KN č. 1817/5, jejich části dle téhož geometrického plánu uvedené jako nově vzniklá parcela parc. č. 1817/7 orná půda o výměře 467 m 2 a parcela parc. č. 1817/8 orná půda o výměře 315 m 2. Z důvodu, že směňované pozemky jsou výměrově totožné, jsou v územním plánu zařazeny do ploch s využitím smíšená obytná a obě mají dle znaleckého posudku stejnou hodnotu (cenu v místě a čase obvyklou), bude směna provedena bez doplatku. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků tj. zaměření a ocenění pozemků včetně správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí zaplatí město Vimperk.

7 Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku vedeného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1821/3 trvalý travní porost, její část dle geometrického plánu č /2015 uvedená jako nově vzniklá parcela parc. č. 1821/9 trvalý travní porost o výměře 680 m 2, z majetku města Vimperk, za pozemky v k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1816/1 ostatní plocha, silnice o výměře 272 m 2 a KN č. 1821/1, její část dle téhož geometrického plánu uvedená jako nově vzniklá parcela parc. č. 1821/7 trvalý travní porost o výměře 408 m 2. Z důvodu, že směňované pozemky jsou výměrově totožné, jsou v územním plánu zařazeny do ploch s využitím smíšená obytná a obě mají dle znaleckého posudku stejnou hodnotu (cenu v místě a čase obvyklou), bude směna provedena bez doplatku. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků tj. zaměření a ocenění pozemků včetně správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí zaplatí město Vimperk. Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků vedených v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č pro město Vimperk, tam označených jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1821/3 trvalý travní porost, její část dle geometrického plánu č /2015 uvedená jako nově vzniklá parcela parc. č. 1821/10 trvalý travní porost o výměře 213 m 2 a jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1821/2 trvalý travní porost, její část dle geometrického plánu č /2015 uvedená jako nově vzniklá parcela parc. č. 1821/11 trvalý travní porost o výměře 860 m 2 z majetku města Vimperk, za pozemky v k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 236 označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1816/4 ostatní plocha, silnice o výměře 551 m 2 a KN č. 1821/4, její část dle téhož geometrického plánu uvedená jako nově vzniklá parcela parc. č. 1821/12 trvalý travní porost o výměře 522 m 2. Z důvodu, že směňované pozemky jsou výměrově totožné, jsou v územním plánu zařazeny do ploch s využitím smíšená obytná a obě mají dle znaleckého posudku stejnou hodnotu (cenu v místě a čase obvyklou), bude směna provedena bez doplatku. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků tj. zaměření a ocenění pozemků včetně správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí zaplatí město Vimperk. Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku vedeného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1824/1 orná půda, její část dle geometrického plánu č /2015 uvedená jako nově vzniklá parcela parc. č. 1824/4 orná půda o výměře 142 m 2, z majetku města Vimperk, za pozemek v k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1824/3, její část dle téhož geometrického plánu uvedené jako nově vzniklá parcela parc. č. 1824/5 orná půda o výměře 142 m 2. Z důvodu, že směňované

8 pozemky jsou výměrově totožné, jsou v územním plánu zařazeny do ploch s využitím smíšená obytná a obě mají dle znaleckého posudku stejnou hodnotu (cenu v místě a čase obvyklou), bude směna provedena bez doplatku. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků tj. zaměření a ocenění pozemků včetně správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí zaplatí město Vimperk. Usnesení č Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém č pro město Vimperk, tam vedeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1773/2 ostatní plocha, její část oddělená geometrickým plánem /94 ze dne označená jako díl g o výměře 11 m 2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem Evy Petschové č. 3847/2015 ze dne ve výši Kč (130 Kč/m 2 ). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na ocenění pozemku ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán vlastníku domu čp. 33 v ulici Zámek jako zázemí a manipulační plocha k tomuto domu. 4. Záležitosti finančního odboru Přílohy: a) návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2015 b) návrh smlouvy o přijímání platebních karet platební terminály KB c) návrh smlouvy o daňovém poradenství a vedení účetnictví Usnesení č Rada města schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 podle předloženého návrhu: - změny ve výdajích v celkové částce Kč (RO č. 34), - zvýšení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 35). Zodpovídá: odbor FO, termín do Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o přijímání platebních karet platební terminály KB s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor FO, termín do

9 Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o daňovém poradenství a vedení účetnictví se společností ADU. CZ s. r. o., Malenice 68, Volyně, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor FO, termín do Záležitosti odboru investic a údžby Přílohy: a) Vimperk, ulice Družstevní chodník přeložka zařízení distribuční soustavy, návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č , záznam o předběžné řídící kontrole b) Zateplení ZŠ Vimperk část díla opce reg. číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole c) Rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník projektové práce, návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č , jejímž předmětem je závazek provozovatele DS provést ve smyslu ust. 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přeložení stávajícího zemního kabelu NN z důvodu požadavku žadatele a závazek žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající, mezi městem Vimperk a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/3, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne , jejímž předmětem je Zateplení ZŠ Vimperk část díla opce, mezi městem Vimperk a společností SALVETE, spol. s r.o., Písecká 506, Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem. Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce "Rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník-projektové práce" mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a firmou ATELIER 8000 spol. s r.o., Radniční 7, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku jejím podpisem. Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Hlava). Návrh byl přijat. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do

10 6. Záležitosti odboru životního prostředí Přílohy: a) zakázka Zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci Podzemní kontejnery Vimperk, návrh smlouvy o dílo, záznam o předběžné řídící kontrole b) veřejná zakázka: Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk, návrh smlouvy včetně výkazu výměr, záznam o předběžné řídící kontrole c) Obnova zámeckých alejí města Vimperka technický a autorský dozor, návrh smlouvy d) žádost občanů o zřízení venkovního posilovacího hřiště ze dne včetně petice, foto prostoru, kopie mapy se zákresem, 3 x cenová nabídka Usnesení č Rada města rozhodla v souladu s ustanovením čl. IV. Vnitřní směrnice č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci - Podzemní kontejnery Vimperk firmě CEFA, s.r.o., Podle Náhonu 59, Praha 10. Zodpovídá: odbor ŽP, IÚ, termín do Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce Zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci - Podzemní kontejnery Vimperk mezi městem Vimperk a firmou CEFA, s.r.o., Podle Náhonu 59, Praha 10 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor ŽP, IÚ, termín do Usnesení č Rada města rozhodla uzavřit smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk mezi městem Vimperk a firmou Ing. Václav Šmejkal Park+, Št. Dvořáka 543, Milevsko dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor ŽP, termín do Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení technického a autorského dozoru při realizaci akce Obnova zámeckých alejí města Vimperka v rozsahu dle projektové dokumentace Aleje města Vimperka, etapa 2. ošetření a výsadby mezi městem Vimperk a Ing. Davidem Kučerou, Nové Hrady 1, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Hlava). Návrh byl přijat. Zodpovídá: odbor ŽP, termín do

11 Usnesení č Rada města souhlasí s vybudováním venkovní posilovny na pozemku 645/1 k. ú. Vimperk a pověřuje odbor životního prostředí přípravou realizace. Zodpovídá: odbor ŽP, termín do Žádost o zastoupení při podpisu smlouvy Přílohy: - Oblastní charita Vimperk požádala dle 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o zastoupení při podpisu smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory, návrh odboru SV Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory za, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 91, odst. 6 mezi Městským úřadem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk, jako poskytovatelem dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka městského úřadu jejím podpisem. Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Petrášek). Návrh byl přijat. Zodpovídá: odbor SV, termín do Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě SWRp/08/41 Přílohy: - předkládá tajemník Usnesení č Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě SWRp/08/41 ze dne mezi společností VERA spol. s. r. o. Praha 6 Vokovice, Lužná 2 a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk o dodání a udělení licence k užití agend JOS centrální oprávnění a JOS rozhraní formou pronájmu programového vybavení IS Radnice VERA včetně technické podpory dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem. Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Petrášek). Návrh byl přijat. Zodpovídá: TAJ, termín do Zápis z jednání dopravní komise Rady města Vimperk odloženo na jednání RM Přílohy: - zápis ze dne

12 10. Různé R1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Přílohy: - žádost Senior klubu Vimperk ze dne Usnesení č Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši Kč Senior klubu Vimperk na částečnou úhradu nákladů na pořádání oslavy Mezinárodního dne seniorů dne Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Petrášek). Návrh byl přijat. Zodpovídá: KS, FO, termín do Zapsala: Starostka: Člen rady: Bc. Renata Samohejlová Ing. Jaroslava Martanová Ing. Jiří Cais

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma MPA. Martina Jírovcová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 21.12.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.05.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Bohumil Petrášek Omluveni: Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.02.2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.05.2011 Přítomni: Hosté: Program: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 05.09.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.03.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.03.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.03.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.05.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.11.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.11.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MBA Martina Jírovcová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 07.12.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.05.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.01.2017 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.09.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 17.10.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 25.04.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010 Usnesení č. 561 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.05.2010. Usnesení č. 562 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.05.2011 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.11.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.02.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.02.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.02.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 18.05.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 18.05.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 18.05.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Omluveni: Zdeněk Ženíšek Hosté: Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 07.03.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Usnesení č. 240 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.03.2008 Usnesení č. 241 Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.05.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.06.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jana

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.03.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.03.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.03.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.04.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.04.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.04.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.06.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.11.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z třicátého druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.03.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.03.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.03.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z třicátého prvního zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého prvního zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého prvního zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.02.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek,

Více

Zápis ze čtrnáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtrnáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtrnáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 27.02.2012 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rúckerová, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.01.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.01.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.01.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Ing. Petr Bednarčík Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 31.08.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 31.08.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 31.08.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Hosté: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.06.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2007 Usnesení č. 1061 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08. 10. 2007. Usnesení č. 1062 Rada města souhlasí s tím, že žadatelem při podání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.05.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více