Autor: B c. Petr Doležal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: B c. Petr Doležal"

Transkript

1 Autor: B c. Petr Doležal

2 I.TEORETICKÁ ČÁST

3 POJEM SEBEOBRANA POJEM SEBEOBRANA JE VE SPOLEČNOSTI DOBŘE ZNÁMÝ A OBECNĚ SROZUMITELNÝ, NICMÉNĚ DEFINICE SEBEOBRANY NENÍ MEZIOBOROVĚ ANI MEZINÁRODNĚ USTÁLENÁ. OBRANA JE ČINNOST NEBO OPATŘENÍ K ODVRÁCENÍ ÚTOKU A OCHRANĚ PŘED NÍM SEBEOCHRANA!!! SEBEOBRANA JE TEDY ČINNOST, PŘI KTERÉ SUBJEKT VYKONÁVÁ OBRANU SEBE SAMA.

4 ROZDĚLENÍ SEBEOBRANY Autor: Rozdělení sebeobrany (Reguli, 2005, str. 16)

5 SEBEOBRANA OSOBNÍ SEBEOBRANA - sled úkonů, s jejíchţ pomocí se napadený objekt snaţí zabránit útočníkovi ve způsobení moţných tělesných zranění či jiných závaţných škod. foto: autor foto: autor

6 Sebeobrana pro ženy Sebeobrana žen a dívek - jde o druh sebeobrany, která učí ţeny bránit se proti silnějším a surovějším agresorům. Vzhledem k tomu, ţe ţena z hlediska morfologickosomatického je jiná neţ muţ, a téţ po stránce psychické jsou značné rozdíly, byla vytvořena sebeobrana, která se zabývá specifickými metodickými a taktickými vzorci jak postupovat v krizových situacích a upravuje nejčastější útoky na ţeny a vytvoření takových obranných technik, kdy není zapotřebí fyzické síly a sloţitosti. Jedná se o sebeobranu přímočarou a jednoduchou.

7 Sebeobrana dětí a mládeže Sebeobrana dětí a mládeže specifický nový systém, který je v rozvoji. Zvýšené násilí na dětech a šikanování, týrání, sousedské neshody, drogy, sexuální obtěţování. To jsou mnohá nebezpečí se kterými se děti dnes a denně setkávají. Tento druh sebeobrany se zabývá a učí děti základním znalostem jak odolat fyzickému napadení, ale učí děti i taktiku jak postupovat v těchto nebezpečích. Důleţitou roli zde hraje i poučení dětí o těchto nebezpečích, o moţnostech obrátit se na své rodiče, popřípadě na linky bezpečí, konzultace se specializovanými pedagogy či s psychology.

8 Sebeobrana pro seniory o bezpečném chování, které můţe případného agresora odradit, slovní sebeobrana, bezpečná vzdálenost, pohyb na veřejnosti. ukázky nejčastějších rizikových situací, aplikace základních sebeobranných technik ukázky ochranných prostředků pepřový sprej, elektrický paralyzér a osobní alarm,píšťalky moţnost instalace bezpečnostního řetízku na dveře a osobní alarm. Sebeobranné techniky v rámci pohybových moţností

9 SEBEOBRANA PROFESNÍ PROFESNÍ SEBEOBRANA - Profesní sebeobrana je soubor znalostí a dovedností vedoucích nejen k sebeobraně tělesné integrity, tedy osobní sebeobrany jako takové, ale rovněţ znalostí zásad taktiky, psychologie a příslušných souvisejících norem, jak právních tak etických v situacích, souvisejících s výkonem profese či zaměstnání. Donucovací aspekt prvků sebeobrany,u sloţek bezpečnostních sborů. foto: autor

10 Základní pojmy v sebeobraně KONFLIKT -střetnutí dvou nebo více, zcela nebo do určité míry navzájem se vylučujících či protichůdných jednání. ÚTOČNÍK - osoba provádějící útok, neboli výpad na tělesnou integritu jiného člověka. ÚTOK - jednání zaměřené proti jiné osobě, jedná se úmyslné protiprávní jednání člověka proti jinému člověku.

11 Zákonné aspekty sebeobrany, okolnosti vylučující protiprávnost jednání Nastanou-li okolnosti, které vylučují protiprávnost činu, jde o skutek společensky ţádoucí a tím pádem dovolený, který nemůţe naplnit ţádnou ze skutkových podstat trestného činu. Pokud by okolnosti vylučující protiprávnost nebyly společností akceptovány, nebylo by moţné předcházet negativním společenským jevům či vykonávat určitá povolání.

12 Zákonné aspekty sebeobrany, okolnosti vylučující protiprávnost jednání Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ), upravuje v obecné části tyto okolnosti vylučující protiprávnost: Krajní nouze ( 28 TZ), Nutná obrana ( 29 TZ), Svolení poškozeného ( 30 TZ), Přípustné riziko ( 31 TZ), Oprávněné pouţití zbraně ( 32TZ).

13 KRAJNÍ NOUZE: ustanovení 28 TZ: Institut krajní nouze upravuje ustanovení 28 TZ: (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. (2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo povinen je snášet (Trestní předpisy, 2010, s. 18).

14 NUTNÁ OBRANA: ustanovení 29 TZ: Institut nutné obrany upravuje ustanovení 29 TZ: (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku (Trestní předpisy, 2010, s. 18).

15 Rozdíl mezi krajní nouzí a nutnou obranou spočívá v tom, ţe v případě nutné obrany hrozí škoda samotnému útočníkovi, kdeţto v případě krajní nouze komukoliv. Krajní nouze - přímo hrozící nebezpečí, musí jít o odvrácení nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému trestním zákoníkem. Takové nebezpečí samozřejmě můţe být způsobeno nejen působením přírodních sil (např. blesk, poţár, povodeň atp.), ale i člověkem, případně zvířetem. Nutná obrana - přímo hrozící útok, musí jít o odvracení hrozícího nebo trvajícího útoku Předpokladem toho, abychom mohli hovořit o nutné obraně, je útok. Útok musí být úmyslný, tedy úmyslné, protiprávní jednání člověka proti člověku.

16 Příčiny útoků Agresivita osob s cílem získat osobní výhodu. Agresivita a stres osob postiţených mimořádnou událostí mnohdy pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. V případě napadení nutnost odpovědět přiměřenou silou.

17 II.PRAKTICKÁ ČÁST

18 Minimum základních znalostí prvků sebeobrany Cílová skupina: - spektrum široké veřejnosti - muži - dívky, ženy - děti, mládež - senioři

19 Minimum základních znalostí prvků sebeobrany 1.blok: Teoretická příprava. 2.blok: Psychologická příprava. 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany.

20 1.blok: Teoretická příprava Zaměření tohoto bloku je třeba soustředit na právní hlediska sebeobrany zejména na okolnosti vylučující protiprávnost jednání obsaţené TZ.

21 2.blok: Psychologická příprava V zásadě platí, a praxe dokladuje, ţe ten kdo nezvládne situaci psychicky, ji nezvládne ani fyzicky. Pokud samotný obránce nedisponuje vlastní osobní disciplínou a není sám schopen zvládat vypjaté a konfliktní situace včetně svých osobních emocí, pak stěţí zvládne vzniklou konfliktní situaci.

22 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Je-li frekventant kurzu připraven vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a nemá další moţnost, neţ se bránit konkrétními sebeobrannými praktickými dovednostmi a technikami, je na místě aby tyto uţil v takové míře, jaká bude potřebná k odvrácení fyzického konfliktu a to v duchu přiměřenosti obrany. Následně je uvedena posloupnost postupu výuky:

23 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Následně je uvedena posloupnost postupu výuky: Seznámení s citlivými místy a body na lidském těle. Hlavní zásady - základní postoj, bezpečná vzdálenost, mez zásahu. Zásady zabránění úchopům, úderům a kopům. Zásady obrany proti úchopům. Zásady obrany proti úderům a kopům. Výuka krytů, úderů a kopů, popis jednotlivých prvků. Příklady sebeobranných řešení, vybranými kryty, údery a kopy.

24 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Seznámení s citlivými místy a body na lidském těle. Citlivá místa na těle (McNab, 2007, s. 15)

25 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Hlavní zásady základní postoj, bezpečná vzdálenost, mez zásahu. základní postoj bezpečná vzdálenost meze zásahu Foto: (autor, 2012)

26 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Zásady zabránění úchopům, úderům a kopům. úchopům úderům kopům Foto: (autor, 2012)

27 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Zásady obrany proti úchopům. ústup vyproštění bezpečná vzdálenost detail uvolnění Foto: (autor, 2012)

28 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Zásady obrany proti úderům a kopům. úder kop Foto: (autor, 2013)

29 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Výuka krytů, úderů a kopů, popis jednotlivých prvků. horní kryt střední+spodní kryt přímý úder obloukový úder úder kladivo kop kolenem přímý kop kop obloukem Foto: (autor, 2013)

30 3.Blok: Praktická výuka základních prvků sebeobrany Obrana proti úchopu / úderu levou rukou Obrana proti úchopu / úderu pravou rukou Foto: (autor, 2013)

31 Pouţití tohoto předloţeného minimalistického výcviku je motivováno dvěma faktory. Prvním je faktor omezeného času, který je nezbytný k výuce v kurzu. Druhým faktorem je myšlenka, aby s co nejmenším počtem pohybů bylo umoţněno odvrátit co moţná nejširší škálu útoků. Ani dlouhodobý systematický a intenzivní výcvik sebeobrany nikomu nezaručí absolutní nedotknutelnost. Úkolem tohoto výcviku je seznámit, ujasnit a naučit dovednostem, které umoţní bezpečně provést obranu tělesné integrity v rámci zákonných kompetencí. Být připraven na moţnost napadení vlastní osoby,rodinného příslušníka, spolupracovníka, apod., schopen reagovat účelně a adekvátně, tedy s co nejmenšími následky pro všechny účastněné včetně útočníka.

32 Závěr Shrnutí podstatného,co je v součastné době moţné. Objektivní posouzení na základě zkušeností z praxe. Princip minimum pohybů maximum řešení..

33 Autor prezentace: Bc. Petr Doležal Instruktor sebeobrany a střetného boje 5.TOAN Chan-Shaolin-Si & Dju-Su Kung-Fu Telefon:

34 Použitá literatura k prezentaci: NOVOTNÝ, F. Praktikum trestního práva hmotného. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN Příprava k použití donucovacích prostředků. Praha: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro řízení lidských zdrojů, odbor vzdělávání, s. PERNECKÁ, S. Inteligentná sebaobrana pre ženy a ľudí fyziognomicky znevýhodnených obecne. 1. vyd. Bratislava: CAD Press, s. ISBN POMOC OBĚTEM NÁSILÍ A TRESTNÝCH ČINŮ. Formy násilí. [online]. Centrum pro pomoc obětem Intervenční centrum Nymburk [cit ]. Dostupné z: <http://pomocobetem.cz/clanky/clanek.php?k=22&a=20&proc=default&qmzi=72>. POŢÁRY.CZ. Záchranáři zbiti při zásahu. [online]. Praha, 30. duben [cit ]. Dostupné z: <http://www.pozary.cz/clanek/1001-zachranari-zbiti-pri-zasahu/>. PRÁVO. Agresivní pacient napadl v sanitce sestru, zakročit musela policie. [online]. Nepomuk, 21. únor [cit ]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/krimi/ agresivni-pacient-napadl-v-sanitce-sestru-zakrocit-musela-policie.html?ref=boxe>. PROUZA, D. Trestní zákoník s judikaturou. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN SDE-OR, I., YANILOV, E. Krav Maga. Umění čelit ozbrojenému útočníkovi. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, s. ISBN STUCHLÍK, D. Násilná střetnutí: Studie napadení příslušníků pořádkových sil. [online]. Praha, 19. prosinec [cit ]. Dostupné z: <http://www.policista.cz/clanky/reportaz/nasilna-stretnuti-studie-napadeni-prislusniku-poradkovych-sil-136/>. VAŠÍČEK, M. Napadení policistů. [online]. Česká Třebová, 21. duben [cit ]. Dostupné z: <http://www.oik.cz/view.php?nazevclanku=napadeni-policistu&cisloclanku= > VETEŠNÍK, P., JEMELKA, L. Zákon o obecní policii : komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. [online]. Praha, s. [cit ]. Dostupné z: <http://www.vakobobri.cz/e107_files/public/domc_nasil.doc>.

35 Děkuji za pozornost

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA Diplomová práce Trestněprávní institut nutné obrany Zpracoval: Radek Miclík Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. František Novotný,

Více

Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob

Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob Mgr. Ing. Radomír Ščurek,

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Výkon trestu odnětí svobody v ČR

Výkon trestu odnětí svobody v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Výkon trestu odnětí svobody v ČR Bakalářská práce Autor: Ivana Šlížková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Miroslav

Více

Základy sebeobrany. Zpracoval: Marian Komrska

Základy sebeobrany. Zpracoval: Marian Komrska Základy sebeobrany Zpracoval: Marian Komrska Datum: 29. července 2010 Obsah 1. Úvod do sebeobrany..3 2. Cíl práce... 4 3. Postoj.5-6 4. Zóny......7-8 5. Úhyby...9-10 6. Blokování úderů..10-11 7. Citlivé

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, DO KTERÝCH

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

Použití donucovacích prostředků Policie ČR

Použití donucovacích prostředků Policie ČR Použití donucovacích prostředků Policie ČR Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Policisté jsou při plnění úkolů Policie České republiky (dále jen policie ) oprávněni, za podmínek stanovených zvláštním právním

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŢE V OBLASTI PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb.

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb. Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Parlament

Více

NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY ÚŘEDNÍ OSOBY

NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY ÚŘEDNÍ OSOBY JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK Městská policie hl. m. Prahy NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY ÚŘEDNÍ OSOBY Tématem mého příspěvku je právní analýza přestupku podle 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

Písemné otázky dílčí kvalifikace detektiv koncipient I.

Písemné otázky dílčí kvalifikace detektiv koncipient I. Dílčí kvalifikace Detektiv koncipient Soubor otázek pro písemnou zkoušku Písemné otázky dílčí kvalifikace detektiv koncipient I. 50 ze 150 otázek, ze kterých bude náhodně vybráno 6 otázek: 01. V souladu

Více

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky Michaela Štefunková, Jaroslav Šejvl (eds.) M O N O G R A F I E ZÁKLADY PREVENCE KRIMINALITY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Univerzita Karlova 1. lékařská

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více