Výroční zpráva Annual Report Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regional Development Agency of South Moravia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report 2009. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regional Development Agency of South Moravia"

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report 2009 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regional Development Agency of South Moravia 09

2

3

4 2 Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 JUDr. Vladimír Gašpar ředitel RRA JM / Director, RDA SM + + Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností a aktivitami Regionální rozvojové agentury jižní Moravy za rok 2009, který řadím mezi úspěšné a plodné jak pro naši agenturu, tak pro celý Jihomoravský kraj. RRA JM nadále drží vysoko nastavenou laťku ve svých aktivitách na poli podpory investic, regenerace brownfieldů, jakož i v oblasti inovací. V rámci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, na jejíž realizaci se agentura aktivně podílí, bylo započato s rozpracováním významného projektu centra popularizace vědy Moravského science centra Brno. Fond malých projektů, jehož je RRA JM administrátorem a který plynule navázal na Dispoziční fond na česko-rakouské hranici, nabral na obrátkách. Od startu FMP do konce roku 2009 proběhla čtyři kola sběru projektových žádostí a s úspěšnými žadateli bylo podepsáno na sedmdesát smluv o financování jejich projektů. V rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem byla agentura aktivní rovnou ve třech projektech, jejichž realizace pokračuje i v následujícím roce. Důležitost spolupráce na poli zdravotnické péče je zohledněna ve významném projektu Zdraví-Gesundheit. Projekt EUROREGIO city.net pak směřuje k podpoře vytváření vazeb mezi příhraničními městy. Vedoucím partnerem je RRA JM v tzv. Projektové seznamce, jež chce povzbudit projektové partnery k aktivnějšímu zapojování do společných aktivit v rámci Fondu malých projektů. RRA JM nabízí v rámci expertní podpory příjemcům dotace z ROP v Jihomoravském kraji svou pomocnou ruku při administraci jejich projektů. Od roku 2008, kdy se služba rozjela, jsme příjemcům pomohli při kompletaci podkladů pro etapové zprávy a žádosti o platbu u téměř stovky projektů. I v tomto roce RRA JM opět potvrdila svou pozitivní image u svých českých i zahraničních partnerů. Prostřednictvím zástupce RRA JM, který je v pozici předsedy představenstva České asociace regionálních agentur, bylo možné usměrňovat diskuzi o aktivitách agentur ve vztahu k institucím jako Centrum pro regionální rozvoj ČR, Asociace inovačního podnikání ČR a dalším. Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům za profesionálně odvedenou práci, všem členům orgánů RRA JM za jejich pomoc při realizaci stanovených cílů a všem ostatním, kteří se na našich úspěších podíleli. Vstup do roku 2010 považujeme za výzvu k dalšímu úsilí o rozvoj naší práce, a chci zde vyjádřit přání, aby naše činnost byla i v následujících letech alespoň tak úspěšná jako v letech předchozích. + + Ladies and gentlemen, Let me tell you about the activities of the Regional Development Agency South Moravia (RDA SM) in the year 2009, which I think was a very successful and productive year, both for our agency and the entire South Moravian Region. RDA SM has managed to keep standards high when it comes to investment support, brownfield regeneration and innovation. The Moravian Science Centre Brno is a project of key importance that was launched within the scope of the Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region, the implementation of which is one of the agency s missions. The Small Projects Fund (of which RDA SM is the administrator and which is a follow-up project to the Disposition Fund on the Czech- Austrian border) has built up a head of steam. Between the launch of SPF and the end of the year 2009 there were four rounds of project application processes, which resulted in approximately 70 contracts on project financing being entered into with successful applicants. In terms of cross-border cooperation with Austria, the agency was involved in three projects. These projects will continue next year. The importance of cooperation in the healthcare sector is reflected in an important project under the name Zdraví-Gesundheit. The EUROREGIO city.net project aims to establish relations between cities along the border. RDA SM is the lead partner in the so-called Project Partner Search, the goal of which is to encourage project partners to be more active in joint activities within the Small Projects Fund. RDA SM offers professional assistance, inter alia, to beneficiaries within the Regional Operational Programme in the South Moravian Region who need help with project administration. Since the service was launched in 2008 we have helped beneficiaries in collecting data for interim reports and payment applications in almost 100 projects. Last year RDA SM managed to strengthen its image among Czech and foreign partners. Through the representative of RDA SM, who holds the office of Chairman of the Board of Directors of the Czech Association of Development Agencies, we were able to steer the discussion on the activities of agencies with respect to institutions like the Centre for Regional Development of the Czech Republic, the Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic, etc. In conclusion, allow me to say thank you to all my colleagues for their professional efforts; to all members of the bodies of RDA SM for their help with achieving goals; to everyone else who has somehow contributed to the success of the agency. The year 2010 is an impetus to more efforts with respect to developing our activities. Here is to hope that our activities in the years to come are at least just as successful as they have been so far.

5 3 Úvodní slovo Introductory Word by the Director 1

6 4 Výroční zpráva 2009 Annual Report Správní struktura RRA JM v roce 2009 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRA JM) je sdružením tří právnických osob Jihomoravského kraje (JMK), Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) a Krajské hospodářské komory jižní Moravy (KHK JM) RDA SM administrative structure in 2009 The Regional Development Agency of South Moravia (RDA SM) is an association of three legal entities the South Moravian Region (JMK), the Association of South Moravian Cities and Municipalities (SOM JM) and the Regional Chamber of Commerce of South Moravia (KHK JM). OBR. Správní struktura RRA JM FIG. Administrative structure of RDA SM JMK SOM JM KHK JM Valné shromáždění General Assembly Správní výbor Steering Committee Kontrolní komise Monitoring Committee + + Správní výbor / Steering Committee Jihomoravský kraj The South Moravian Region Sdružení obcí a měst jižní Moravy The Association of South Moravian Cities and Municipalities Krajská hospodářská komora jižní Moravy The Regional Chamber of Commerce of South Moravia Ing. Lubomír Šmíd, předseda SV / Chairman Mgr. Václav Božek, CSc. Ing. Jiří Kadrnka Jan Koráb Ing. Milan Venclík Ing. Oliver Pospíšil, místopředseda SV / Deputy Chairman Ing. Jan Vitula Ing. Luboš Kuchynka Pavel Prokop MUDr. Luboš Šimeček Ing. Karel Minařík Ing. Josef Bendl Ing. Theodor Dvořák Ing. Stanislav Holemý Ing. Michal Štefl + + Kontrolní komise / Monitoring Committee Jihomoravský kraj The South Moravia Region Sdružení obcí a měst jižní Moravy The Association of South Moravian Cities and Municipalities Krajská hospodářská komora jižní Moravy The Regional Chamber of Commerce of South Moravia František Houšť Ing. arch. Anna Procházková PhDr. Jaroslava Králová, předsedkyně KK / Chairwoman Mgr. Petr Kostík Ing. Milan Šouba Josef Vrba

7 5 Správní a organizační struktura RRA JM RDA SM administrative and organisational structure 2

8 6 Výroční zpráva 2009 Annual Report Organizační struktura RRA JM Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která v roce 2009 zaměstnávala 17 pracovníků, byla organizačně rozdělena na tři oddělení, a to na oddělení projektů, oddělení přeshraniční spolupráce a na oddělení podpory investic a inovací RDA SM organisational structure The Regional Development Agency of South Moravia employed 17 people in It was divided into three branches: the Project Branch, the Cross-border Cooperation Branch and the Investment Support and Innovation Branch. OBR. Organizační struktura RRA JM FIG. Organisational structure of RDA SM ředitel Director Sekretariát Secretariat Oddělení projektů Project Branch Oddělení přeshraniční spolupráce Cross-border Cooperation Branch Oddělení podpory investic a inovací Investment Support and Innovation Branch

9 Členství v ČARA Membership in ČARA Členství v ČARA Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je členem České asociace rozvojových agentur (ČARA). Posláním této asociace, která sdružuje rozvojové agentury s krajskou působností, je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky Membership in ČARA The Regional Development Agency of South Moravia is a member of the Czech Association of Development Agencies (ČARA). The mission of this association of regional development agencies is to support the systematic economic, social and cultural development of individual regions of the Czech Republic. ČARA jako nevládní organizace působí jako jeden z nástrojů regionální politiky. Hlavními partnery na území ČR jsou státní správa na centrální i regionální úrovni, samospráva krajů a obcí a jiných veřejných subjektů, instituce zastupující hospodářský sektor i nevládní, neziskové organizace, zaměřené na hospodářský a sociální rozvoj. V zahraničí pak veřejné i soukromé instituce zaměřené na regionální rozvoj a sdružení s podobnými aktivitami jako ČARA. Cílem sdružení je koordinace a posilování činnosti svých členů a jednání jejich jménem navenek v rozsahu, který je dán mandátem od členské základny. Smluvními partnery asociace jsou: Národní asociace pro rozvoj podnikání NARP Asociace inovačního podnikání ČR AIP ČR ČARA is a non-governmental organisation and it is one of the instruments of regional policy. Its main partners in the Czech Republic include the central and regional state administration, regional governments and municipal administrations as well as other public institutions: authorities representing the economic sector as well as nongovernmental non-profit organisations specialising in economic and social development. Foreign partners include both public and private institutions specialising in regional development and associations whose mission is similar to that of ČARA. The objective of the association is to coordinate and promote the activities of its members and to represent them within the scope defined by the mandate of its members. Contractual partners of the association include: The National Association for the Development of Enterprise The Association for Innovative Entrepreneurship in the Czech Republic Spolupracujícími subjekty asociace jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR Co-operation partners of the association include: The Ministry for Regional Development of the Czech Republic The Centre for Regional Development of the Czech Republic V souvislosti s plněním funkce předsedy představenstva ČARA se ředitel RRA JM zúčastnil řady jednání se zástupci MMR a dalších centrálních institucí ČR. Taky byl delegován z titulu funkce v ČARA do předsednictví Asociace inovačního podnikání ČR a aktivně se podílel na její činnosti. With respect to his position as Chairman of the Board of ČARA, the director of RDA SM took part in numerous meetings with representatives of the Ministry of Regional Development and other central institutions of the Czech Republic. Likewise, his official role at ČARA meant he was also delegated as a member onto the committee of the Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic and was active in its activities.

10 8 Výroční zpráva 2009 Annual Report Podpora investic 3.1. Investment support Zahraniční investice RRA JM poskytuje kompletní servis zahraničním investorům již od roku 2000 a od této doby se podílí na řadě úspěšných realizací mnoha investičních projektů. Od roku 2003 byla RRA JM v kontaktu s 255 zahraničními investory, z nichž 49 dospělo do fáze úspěšné realizace. V roce 2005 RRA JM přispěla k uskutečnění investičního záměru rekordních 23 zahraničních společností v řádu miliard korun. Od roku 2007 ale příliv investic ubral na intenzitě a o většinu z nově příchozích zájemců se navíc postarala regionální kancelář CzechInvestu. Rok 2009 byl z pohledu přílivu investic a aktivit investorů ovlivněn hospodářskou krizí, kdy se firmy zabývaly převážně zajištěním chodu firmy a překonáním krize než hledání vhodných lokalit k expanzi. I přesto se na nás v tomto roce s žádostí o poskytnutí informací k nalezení vhodné lokality obracely zejména realitní a developerské společnosti After-care RRA JM se v současné době na poli zahraničních investic věnuje zejména intenzivní komunikaci se zahraničními společnostmi, které se v regionu usídlili v minulých letech. Jde o program následné péče o zahraniční investory, tzv. After-care, v jehož rámci poskytuje agentura asistenční pomoc při řešení aktuálních problémů především zahraničním společnostem. Od minulého roku jsme program zaměřili rovněž na české podniky. Při návštěvách společností byly nejdiskutovanější problémy spojeny s oblastí dopravy. Zejména jde o chybějící rychlostní silnici R 52 spojující Brno a Vídeň, oddalující se výstavbu rychlostní komunikace R 43 směrem na Svitavy nebo stav brněnské hromadné dopravy. Další významnou kapitolou jsou připomínky k byrokracii a problematika dodržování lhůt (na úřadech i na soudech), což jsou nejčastější nedostatky, které investoři velmi citlivě vnímají. V rámci After-care služeb proběhlo několik významných akcí: Na poradě ředitelů brněnských středních škol hledala RRA JM zájemce o dlouhodobou spolupráci s místními firmami. V rámci veletrhu URBIS Invest se konal druhý ročník Pracovní snídaně s investory. Cílem bylo seznámit investory s postupem zlepšování podmínek podnikatelského prostředí Foreign investments RDA SM has been providing complete services to foreign investors since 2000 and it has since participated in the implementation of numerous successful investment projects. Since 2003 RDA SM has contacted a total of 255 foreign investors, 49 of which have completed their projects successfully. In 2005 RDA SM helped the record number of 23 foreign companies fulfil their investment plans amounting to billions of crowns. However, as of 2007 the influx of investments has started to decrease and also most newcomer applicants are handled by the regional branch of CzechInvest. In terms of investments and activities of investors in the region, the year 2009 was affected by the global financial crisis. Companies focused on their own survival, rather than on expansion opportunities. Nevertheless, RDA SM was contacted and asked for information on suitable locations, especially by real estate and development companies After-care For the time being, activities of RDA SM in the area of foreign investments are focused on close communication with foreign companies that set up their businesses in the region in the past years. In particular, this is the case of the so-called after-care services (i.e. services provided to already-established investors). Part of these services to foreign companies is assistance in solving current issues. However, as of last year the same programme has been offered to Czech companies, too. When representatives of RDA SM visited their corporate clients, the most frequently discussed issue was transportation. In particular, the missing R 52 freeway between Brno and Vienna, delays with the construction of freeway R 43 to Svitavy, or the condition of Brno public transportation. Moreover, clients frequently complain about bureaucracy and the lack of observance of deadlines (on the side of public authorities or courts), which are the most frequent shortcomings that investors are sensitive about. Several important events took place within the After-care programme: Representatives of RDA SM held meetings with directors of Brno secondary schools where they discussed long-term cooperation with local companies. As a par of the URBIS Invest fair the second annual Working breakfast with investors was held. The purpose of the meeting was to make investors familiar with the continuous improvements in the area of business environment.

11 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2009 Main Activities of RDA SM in Hlavní aktivity RRA JM v roce 2009 Main activities of RDA SM in

12 10 Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Cizineckou policií uspořádala RRA JM seminář Dobrovolné návraty. Cílem bylo přítomné seznámit s programem dobrovolných návratů nezaměstnaných cizinců zpátky do své vlasti. V roce 2009 jsme mezi investory Jihomoravského kraje provedli analýzu zájmu o zřízení mezinárodní střední školy (viz. bod B) RRA JM byla v kontaktu s Obchodní komorou Florencie (Confidustria Firenze), kde se na společných jednáních diskutovala vzájemná výpomoc na poli After-care. Ta by ze začátku měla formu vzájemné informovanosti jednotlivých stran o potřebách investorů v místě a ve sdílení informací požadovaných přehledů společností na základě poptávky investora při hledání nových dodavatelů nebo odběratelů. RRA JM uspořádala ve spolupráci s Úřadem práce Brno-město seminář na téma: Finanční podpora z Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s dotačními programy Vzdělávejte se a Vzdělání je šance, které byly určeny na realizaci vzdělávacích kurzů pro zaměstnance firem. Zároveň zde byla diskutována problematika možnosti částečného vzdělávání. Během celého roku se scházela pracovní skupina After-care, jejímž účelem byly pravidelné diskuse a hledání řešení problémů, které RRA JM během terénních šetření u jednotlivých investorů zjistila. V prosinci bylo uzavřeno celoroční školení zaměstnanců Úřadů práce připravené a zrealizované Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy. Školení zaměřené na příliv zahraničních investic do Jihomoravského kraje sestávalo ze čtyř navzájem se doplňujících seminářů a bylo obohaceno o návštěvu společnosti, která již v Jihomoravském kraji úspěšně působí Program One-Stop-Shop RRA JM připravuje již šestým rokem vlastníkům a provozovatelům průmyslových nemovitostí informační a servisní službu pro výměnu informací o průmyslových zónách v Jihomoravském kraji, tzv. program One-Stop-Shop (OSS). Hlavními cíly programu jsou zajišťování prezentace profesionálního přístupu jednotlivých institucí při podpoře procesu umisťování investic v regionu a posílení vzájemné spolupráce. Mimo průběžné aktualizace informací o jednotlivých lokalitách připravila RRA JM pro aktivní členy již osmé pravidelné pracovní setkání. Jeho obsahem bylo představení disponibilních dotačních titulů vhodných k regeneraci zchátralých objektů brownfieldů a sdílení zkušeností s vybranými průmyslovými zónami. V současnosti eviduje RRA JM v rámci programu OSS 17 mimobrněnských průmyslových zón v 16 obcích. Jednotlivé zóny jsou v různém stádiu připravenosti a zaplněnosti. RDA SM cooperated with the Ministry of the Interior and the Foreign Police in organizing a seminar entitled Voluntary returns. The purpose of the seminar was to inform participants about the programme through which unemployed foreigners return to their home countries voluntarily. In 2009 we conducted a poll among investors doing business in the South Moravian Region, asking them whether they would be interested in an international secondary school (for more information refer to Article B/ RDA SM was in contact with the Florence Chamber of Commerce (Confindustria Firenze). Joint meetings were held in order to discuss mutual cooperation in the area of After-care. In the first stage, it should consist in mutual exchange of information on the needs of investors in the region, as well as of information on companies in line with inquiries of investors who look for new contractors or customers. RDA SM and the Labour Office for the Brno-City county held a seminar entitled Financial support from the Ministry of Labour and Social Affairs and from the Labour Office. The purpose of the seminar was to make participants familiar with programmes entitled Educate yourselves and Education is a chance that were intended for the realisation of education courses for company employees. Moreover, the issue of partial education and its opportunities was discussed. The working group for the After-care programme met in session several times during the year, discussing the current issues and finding solutions to them, following field research among investors, as conducted by RDA SM. Year-long training of the Labour Office employees was completed in December. The training was prepared and led by the Regional Development Agency South Moravia. Its main topic was influx of foreign investments to the South Moravian Region and it consisted in four mutually related seminars and a visit to a successfully established company One-Stop-Shop Programme For the sixth year running, RDA SM has been preparing the so-called One-Stop-Shop programme for owners and operators of industrial real estate property. The programme consists in providing information and services with respect to industrial zones in the South Moravian Region. The main goal of the programme is to intermediate professional presentation of individual authorities in the support of allocating investments in the region and to intensify mutual cooperation. Aside from the regular updates of information on individual potential investment opportunity locations, RDA SM offered active members the eighth regular working meeting. Its agenda included the introduction of available grant headings for the renovation of brownfields, as well as mutual sharing of previous experience with selected industrial zones. For the time being, RDA SM has seventeen industrial zones in sixteen municipalities outside Brno included in the OSS programme, each of them at a certain level of preparedness and occupancy.

13 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2009 Main Activities of RDA SM in Survival Kit 2009 RRA JM se dlouhodobě a intenzivně zabývá tvorbou a aktualizací prakticky zaměřené příručky pro investory, tzv. Survival Kitu. V roce 2009 vyšla již po osmé a stejně jako v minulých letech je tradičně distribuována mezi zahraniční společnosti zajímající se o investici na jižní Moravě a těmi, kteří zde již v minulosti zakotvili. Tištěné vydání doplňuje elektronické zpracování příručky, které je součástí internetových stránek RRA JM (www.rrajm.cz). Publikace je zde k dispozici v anglické, německé a české verzi Survival Kit 2009 RDA SM makes a long-term and significant effort to produce and regularly update a practically oriented brochure for investors, the so-called Survival Kit. Its 8th revision was issued in It was once again distributed to foreign companies that are interested in investing in South Moravia, as well as to companies that have set up their businesses in the region already. Aside from the printed version, there exists an electronic version that is available for download on the website of RDA SM (www.rrajm.cz). The brochure is available in English, German and Czech as well Podpora inovací Sledování VaV a inovačních trendů v EU a následné poskytování námětů pro JMK RRA JM společně s Jihomoravským inovačním centrem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu spolupracovala na realizaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na léta RRA JM fungovala jako spolu-koordinátor implementace strategie, ředitel RRA JM zastával funkci předsedy koordinační skupiny RIS 3 JMK. V roce 2009 se RRA JM v rámci naplňování akčního plánu RIS 3 JMK soustředila na dvě klíčové oblasti: A/ Projekt MORAVSKÉ SCIENCE CENTRUM BRNO Hlavním cílem projektu Moravian Science Centre Brno (dále jen MSCB) je vytvořit v Brně Science Learning Centrum jedinečné a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace 3.2. Innovation support Monitoring of trends in R&D and innovations in the EU and the subsequent proposals applicable in the South Moravian Region RDA SM participated with the South Moravian Innovation Centre and the South Moravian Centre for International Mobility in the implementation of the Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region RDA SM served as a coordinator of the process of implementation of the strategy, and its director held the office of the Chairman of the Coordination Group RIS 3 JMK. Over the course of implementation of the RIS 3 JMK action plan in 2009, RDA SM focused on two areas of key importance: A/ The MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO project The main goal of the project entitled Moravian Science Centre Brno (MSCB) is to create the Science Learning Centre one-of-a-kind and highly attractive centre for popularisation, promotion and media coverage of science and technology that would have significant regional and supraregional impact. The project deals with the necessity to present research and development paradigm to as many people as possible, especially to children and youth, therefore creating conditions for the growth in the number of students of natural and technical sciences at Czech secondary schools, higher professional schools and colleges and universities. The project is consistent with the strategic documents adopted by the South Moravian Region as an applicant, namely with the Regional Development Strategy (long-term strategic document), Regional Development Programme (short-term strategic document) and Regional Innovation Strategy 3 (hereinafter referred to as RIS 3). The project has strong synergic ties with key projects in the region i.e. ICRC, CEITEC, CETOCOEN, CASC and Talenti JMK (South Moravian Talents). Prezentace Regionální inovační strategie JMK pro princeznu Marii-Piu Kolbacher, velvyslankyni Lichtenštejnska v Rakousku The project will be submitted to the Operational Programme Research and Development, Priority Axis 3.2 Promotion and awareness with respect to results of research and development, and Call 1.3 Popularisation, promotion and media coverage of science and technology. Project realisation is planned for the period of The position of RDA

14 12 Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 vědy a techniky, které bude mít jak významný regionální, tak i širší nadregionální dopad. Projekt řeší potřebu přiblížit vědu a výzkum co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeži školního věku, a vytvořit tak podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách. Projekt koresponduje se strategickými dokumenty Jihomoravského kraje, žadatele projektu, se Strategií rozvoje kraje (dlouhodobý koncepční dokument), s Programem rozvoje kraje (krátkodobý koncepční dokument) a Regionální inovační strategií 3 (dále jen RIS 3). Projekt má významné synergické vazby na klíčové projekty regionu ICRC, CEITEC, CETOCOEN, CASC a Talenti JMK. Projekt bude předložen do Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, prioritní osy 3.2 Propagace a informovanost o výsledních VaV a výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Realizace projektu je plánována na období RRA JM zde vystupuje v roli zpracovatele projektové žádosti. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 600 mil. Kč. V rámci přípravy projektu byla navštívena zahraniční science centra a muzea za účelem získání zkušeností a navázání obchodních kontaktů. Byl také proveden rozsáhlý průzkum materiálů na webových prezentacích světových Science center za účelem získání dostatečných podkladů pro případové studie a zhodnocení situace v oblasti popularizace vědy ve světě. Ve druhé polovině roku 2009 byla sestavena pracovní skupina pro tvorbu koncepce a obsahové náplně a bylo osloveno velké množství akademických pracovníků z VUT, MU a MZLU (MENDELU) a VFU, s nimiž bylo jednáno o jejich zapojení do vytváření koncepce MSCB. V rámci tvorby obsahové náplně bylo jednáno i s dalšími subjekty věnujícími se vědě, výzkumu a jejich popularizaci či pedagogické činnosti (Akademie věd ČR, Centrum dopravního výzkumu a Regionální technické muzeum provozovatel Techmania Science Center). Dne 24. září 2009 schválila Rada JMK projektový záměr projektu MSCB a strukturu projektového řízení složenou z řídící komise a 3 pracovních skupin pracovní skupina pro koncepci a obsahovou náplň (PS KON), pracovní skupina pro finanční řízení a marketing (PS FŘM), pracovní skupina pro stavební úpravy a rekonstrukci (PS SUR). Během října a listopadu 2009 byli do projektu oficiálně přizváni partneři, s nimiž bylo v minulém období intenzivně jednáno a kteří spolupracují na přípravě a budou spolupracovat na realizaci projektu MSCB. Schválenými partnery projektu MSCB jsou: město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendlova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Akademie věd ČR, Centrum dopravního výzkumu. Tito partneři mají své zástupce v řídící komisi a/nebo v pracovních skupinách. Dne 3. prosince 2009 se uskutečnilo historicky první jednání Řídící komise MSCB, kde byl projekt prezentován a byly odsouhlaseny hlavní aktivity i organizační struktura projektu. V rámci přípravy projektu byl také proveden rozsáhlý průzkum materiálů na webových prezentacích světových science center za účelem získání dostatečných podkladů pro případové studie a zhodnocení situace v oblasti popularizace vědy ve světě. Hlavní manažerka projektu se v říjnu 2009 zúčastnila Mezinárodní SM is that of a processor of the project application. The overall costs of the project are estimated to be CZK 600 million. The project preparation stage included several visit to science centres and museums abroad. The purpose of these visits was to acquire experience and establish business contacts. An extensive research into websites of science centres was conducted as well, so as to collect data for case studies and to evaluate the overall situation with respect to popularisation of science elsewhere in the world. In the second half of the year 2009 a working group was put together for the purpose of creation of the concept and agenda; numerous academicians from Brno University of Technology, Masaryk University, Mendel University and University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences were approached and asked to participate in the process of creation of the concept of MSCB. In terms of its agenda, many other entities were approached, especially those dealing with science, research and popularisation thereof, or teaching activities (Czech Academy of Sciences, Transport Research Centre and the Regional Technical Museum operated by Techmania Science Center). On 24 September 2009 the Council of the South Moravian Region approved the project plan of the MSCB project and the structure of project management, consisting of a steering committee and three working groups working group for concept and agenda, working group for financial management and marketing, working group for construction works and reconstructions. During October and November 2009 several partners were officially invited to join the project; these partners were previously partners in negotiations and they now cooperate in the stage of preparation and they will cooperate on the realisation of the MSCB project. The approved partners of the MSCB project are: the City of Brno, Masaryk University, Brno University of Technology, Mendel University in Brno, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, Czech Academy of Sciences and Transport Research Centre. These partners are represented in the steering committee and/or in working groups. On 3 December 2009 the very first meeting of the MSCB steering committee was held: the project was introduced and an agreement was reached with respect to its main activities and the organisational structure of the project. An extensive research into websites of science centres was conducted as well, so as to collect data for case studies and to evaluate the overall situation with respect to popularisation of science elsewhere in the world. In October 2009 the main project manager attended the SCIENCE CENTRE ACADEMY, which is an international conference on the foundation and operation of science centres. It is an annual conference organised by the Technopolis Science Centre in Mechelen. Negotiations with, and field trips to, exhibit creators took place as well. Individual working groups fulfilled their respective tasks within the project management structures, supervised by the Steering committee for the MSCB project. The working group for concept and agenda completed two basic materials (The main exhibit concept and the Ideological plan) in December; these two documents were submitted to the steering committee. The working group for concept and agenda was divided into top resolvers and expert guarantors. The team of top resolvers was concerned with the description of individual topical parts and chapters and their development into specific exhibits, pursuant to their respective contracts for work. The deadline for this stage of the project is 1 March A database

15 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2009 Main Activities of RDA SM in konference o zakládání a provozování Science Centra s názvem SCIENCE CENTRE ACADEMY, kterou každoročně pořádá Science Centrum Technopolis v Mechelenu. Proběhla také jednání a exkurze přímo u tvůrců exponátů. Pracovní skupiny v rámci struktury projektového řízení plnily předem přidělené úkoly pod dohledem Řídící komise projektu MSCB. V měsíci prosinci dokončila pracovní skupina pro koncepci a obsahovou náplň práci na 2 základních materiálech (Koncepce hlavní expozice a Ideový záměr), které předložila řídící komisi. Pracovní skupina pro koncepci a obsahovou náplň se rozdělila na tzv. vrchní řešitele (VŘ) a odborné garanty. Tým VŘ na základě Dohod o provedení práce pracoval na popsání jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol a jejich rozpracování do podoby konkrétních exponátů. Termín pro dokončení této fáze byl stanoven na 1. března Za účelem přehledného shromažďování a třídění exponátů dle různých kapitol byla vytvořena databázová aplikace na Projektová žádost bude finálně vyhotovena a odevzdána na MŠMT do 30. června B/ Mezinárodní střední škola V druhé polovině roku 2009 RRA JM dokončila šetření ve věci zřízení mezinárodní střední školy (MSŠ). Během této doby jsme oslovili řadu významných investorů působících nejenom v Brně, ale i v rámci celého Jihomoravského kraje s dotazem, zda z jejich strany existuje zájem o zřízení akreditované mezinárodní střední školy v Brně. Cílem projektu bylo zřídit kvalitní mezinárodní školu s výukou v angličtině, s rodilými mluvčími, anglosaským kurikulem a příslušnou certifikací, protože podobné zařízení v Jihomoravském kraji zatím neexistuje. Tento stav je mezi některými zahraničními investory považován za jednu z největších bariér pro rozvoj jejich pobočky. Na základě šetření a benchmarkingu podobných institucí bylo ale vypočítáno reálné školné ve výši dosahující EUR na žáka za jeden školní rok. Podle všeho byl tento faktor výraznou bariérou pro vyjádření výraznější podpory pro zřízení školy. C/ Projekt ERAWATCH RRA JM působila do května 2009 jako národní korespondent na projektu ERAWATCH řízeným Evropskou komisí (konkrétně ústavem Institute for Prospective Technological Studies /IPTS/, které je součástí Společného výzkumného střediska /DG JRC/). Cílem projektu ERAWATCH je zmapovat jednotlivé národní, popřípadě regionální systémy podpory výzkumu a vývoje v členských zemích Evropské komise. Výsledky projektu ERAWATCH následně umožní dotčeným orgánům (zejména Evropské komisi, národním i regionálním orgánům v členských státech) srovnávat různé systémy podpory V&V a inspirovat se dobrou praxí při vytváření politik. Ve své podstatě se jednalo o jeden z nejvýznamnějších projektů tohoto typu na evropské úrovni. application was created at to ensure well-arranged organisation of exhibits into various categories. The project application will be finalised and submitted to the Ministry of Education by 30 June B/ International secondary school In the second half of the year 2009 RDA SM completed its research into the issue of the possible foundation of an international secondary school. Over the course of the research we contacted numerous significant investors (based both in Brno and elsewhere in the region) and we asked them whether they would be interested in having an accredited international secondary school in Brno. The goal of the project was to open a good-quality international school where courses would be taught in English by native speakers, with Anglo- Saxon curricula and the necessary certification. There is no such institution in the South Moravian Region yet. Some foreign investors say this is one of the most important barriers to expansion of their business. Following an extensive research and benchmarking of institutions of similar nature, it was determined that the annual tuition per student would amount to EUR 15,000. Obviously this factor was a significant barrier for the expression of stronger and more active support of said project. C/ The ERAWATCH project Until May 2009, RDA SM served as a national correspondent within the EC-led ERAWATCH programme. It is a project operated by the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) that is a part of the Joint Research Centre (DG JRC). The purpose of the ERAWATCH project is to collect comprehensive information on individual national (or regional) systems of support of research and development in individual EC member countries. Outcomes of the ERAWATCH project will enable the authorities concerned (namely the European Commission and national and regional bodies in member countries) to compare individual systems of support of research and development and to be inspired by good practice in policy-making processes. In principle, it is one of the most important projects of its kind in Europe. D/ Other activities As for other activities of RDA SM in the area of the support of science, research and innovations, experts from RDA SM took part in the rework of the project of the Centre for Horticultural Research in Lednice (applicant: Mendel University in Brno). The role of RDA SM in the process of project finalisation consisted in the provision of a comprehensive analysis of weaknesses of the project of the Centre of Horticultural Research in Lednice, in fine tuning of the financial framework, in the improvement of the area of contractual research and the subsequent re-working of the text of the application and second submission into the Operational Programme Research and Development for Innovations. The Faculty of Horticulture of Mendel University in Brno wants to make use of its potential and to contribute to horticultural research through the activities of the Centre for Horticultural Research. The key idea of the project is to combine traditional horticultural research and modern methods and approaches.

16 14 Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 D/ Další aktivity V rámci dalších aktivit RRA JM v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací se experti RRA JM podíleli na přepracování projektu Centrum zahradnického výzkumu v Lednici (žadatel MZLU). RRA JM se k dopracování projektu zapojila intenzivní analýzou slabých míst projektu Centra zahradnického výzkumu v Lednici, doladěním finančního rámce, posílením oblasti smluvního výzkumu a následným přepracováním textu žádosti a jejím opětovným předložením do Operačního programu VaVpI. Zahradnická fakulta Mendlovy univerzity chce využít svůj potenciál a prostřednictvím projektu Centra zahradnického výzkumu výrazně přispět v oblasti zahradnického výzkumu. Nosnou myšlenkou projektu je skloubení tradičního přístupu zahradnického výzkumu s moderními metodami a postupy. Projekt svým záměrem směřoval do jedné z kontinuálních výzev Operačního programu VaVpI, a to do Regionálních VaV center. Projekt byl v prosinci 2009 za vydatné podpory RRA JM podán Brownfields Aktivity v oblasti podpory regenerace brownfieldů jsou rozvíjeny v souladu s rámcovou dotační smlouvou mezi RRAJM a Jihomoravským krajem. Součástí poskytování odborného servisu je asistence žadatelům při vyhledávání vhodných finančních zdrojů a konzultace při řešení konkrétních projektů. Důležitá role je v průběžné komunikaci s klíčovými subjekty zainteresovanými do procesu regenerace brownfieldů (instituce veřejné správy, implementační instituce, podnikatelská sféra). V únoru 2008 získala RRA JM na konferenci Regenerace brownfieldů výzvy nových programů neoficiálně mandát jednotky regenerace brownfieldů (JRB) pro Jihomoravský kraj. Od března 2008 je tak podpora řešení brownfieldů spojena s JRB Příprava třetího vydání publikace Případové studie regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Publikace navazuje na předchozí materiály z let 2006 a Příprava třetího vydání Případové studie regenerace brownfieldů 2008, která vyšla v únoru 2009, vycházela z potřeb a požadavků zástupců municipalit i podnikatelské sféry po praktických příkladech již realizovaných projektů. Ke spolupráci na přípravě materiálu bylo osloveno celkem 15 přispěvatelů. Hlavní roli při výběru jednotlivých případových studií hrála následující kritéria: způsob realizace projektu, typ projektu, ochota a dostupnost přispěvatele, místo (kraj) realizace projektu, velikost obce realizace projektu, datum realizace projektu. Publikace byla vydána nákladem 500 ks a kromě Jihomoravského kraje se zde prezentují brownfieldy z regionu Vysočina, Jihočeského, Královéhradeckého a Zlínského. V říjnu 2009 bylo pak zahájeno mapování vhodně řešených brownfieldů v ČR pro čtvrté vydání publikace případových Regenerace brownfieldu ROmiLL před rekonstrukcí The project falls within one of the permanent calls under the Operational programme Research and Development for Innovations, namely Regional R&D centres. The project was submitted in December 2009, with extensive support from RDA SM Brownfields Activities in the area of support of brownfield regeneration are developed in line with a framework grant contract between RDA SM and the South Moravian Region. Part of the professional services provided is assistance to applicants in the process of searching for suitable financial resources and consultations over the course of particular project solution. Of particular importance is continuous communication with key entities involved in the process of brownfield regeneration (public administration authorities, implementation institutions, businesses). In February 2008 RDA SM was unofficially granted the mandate of brownfield regeneration unit for the South Moravian Region at a conference entitled Brownfield regeneration new programme calls. Therefore, as of March 2008 the support of brownfield projects is associated with BRU Preparation of the third edition of the monograph Case studies of brownfield regeneration in the South Moravian Region This publication is a follow-up document to the previous editions from 2006 and Preparation of the third edition of the publication Case studies of brownfield regeneration 2008 that was published in February 2009 was based on the needs and requirements of representatives of municipalities and businesses in terms of practical examples of previously completed projects. Fifteen contributors were approached and asked to cooperate in the process of preparation of the material. The following criteria played the main role in the selection of individual case studies: project realisation method, project type, willingness and availability of the contributor, location (region)

17 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2009 Main Activities of RDA SM in studiích s důrazem na projekty municipalit. Osloveno bylo celkem 10 vlastníků (správců, architektů, projektových manažerů, partnerských institucí), z nichž 6 přislíbilo se na publikaci podílet. Kromě Jihomoravského kraje se zde objeví případové studie z krajů Olomouckého, Ústeckého, Zlínského a Hlavního města Prahy Příprava a realizace konference Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Seminář proběhl 17. února 2009 v Brně v prostorách Krajského úřadu JMK. Cílem semináře bylo poskytnout majitelům brownfieldů aktuální informace o dostupnosti a stavu přípravy podpůrných programů financovaných ze zdrojů EU v období , spolu s návrhy podpory Jihomoravského kraje pro efektivní využití programů veřejné podpory při realizaci jejich revitalizačních projektů. Součástí semináře bylo také sdílení zkušeností z procesu regenerace brownfieldů v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Základními tematickými bloky byly: aktuální situace v klíčových operačních programech, výsledky prvních výzev a příklady úspěšných projektů, sdílení zkušeností s přípravou projektů zaměřených na regeneraci brownfieldů. Na semináři vystoupili odborníci z oblasti státní správy zástupci ministerstev (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí) a implementačních institucí pro jednotlivé operační programy se vztahem k problematice brownfieldů (CzechInvest, Úřad regionální rady NUTS II Jihovýchod), zástupci Jihomoravského kraje, RRA JM, RRA Ostravy a také úspěšní řešitelé brownfieldů. Konference se zúčastnilo více než 50 zástupců municipalit, veřejné správy a podnikatelských subjektů. of the project, size of the municipality where the project is located, project realisation date. The publication was printed in 500 copies, introducing projects from the South Moravian Region, the Vysočina Region, the South Bohemia Region, the Hradec Králové Region and the Zlín Region. The process of collection of data about suitably regenerated brownfields was commenced in October 2009 for the purpose of the fourth issue of the publication; particular attention was paid to projects realised by municipalities. Ten owners (administrators, architects, project managers, partner institutions) were approached, six of which promised cooperation. It should contain case studies from the South Moravian Region, the Olomouc Region, the Ústí Region, the Zlín Region and from the City of Prague Preparation and organisation of a conference entitled Regeneration of brownfields in the South Moravian Region The seminar was held on February 17, 2009 at the South Moravian Regional Authority. The purpose of the seminar was to provide brownfield owners with up-to-date information on the availability and preparedness of support programmes financed with EU resources for the period of , along with proposals for support from the South Moravian Region in the effective utilisation of public aid programmes in realisation of their revitalisation projects. Moreover, part of the seminar was the mutual exchange of experience from the process of the regeneration of brownfields in the South Moravian and Moravian-Silesian Region. The main topical areas were: current situation in key operational programmes, results of the first calls and examples of successful projects, mutual sharing of experience with the preparation of projects that consist in brownfield regeneration. Among the speakers at the seminar were experts representing the state administration (representatives of the Ministry of Regional Development, Ministry of Agriculture, Ministry of the Environment) and implementation institutions for individual operational programmes with respect to brownfields (CzechInvest, Office of the Regional Council of the South-East Cohesion Region), representatives of the South Moravian Region, RDA SM, RDA of the city of Ostrava and successful brownfield project resolvers. More than fifty representatives of municipalities, public administration and businesses attended the conference Consultations on the implementation of brownfield projects from new grant headings of the programming period Twenty-four applicants asked RDA SM for consultations in 2009; mostly owners and operators of brownfields who consider preparation of projects with the use of financial resources from the EU or from national resources. Three projects resulted in the submission of an application for grants and were recommended for approval. Regenerace brownfieldu ROmiLL po rekonstrukci

18 16 Výroční zpráva 2009 Annual Report Konzultace k realizaci brownfieldových projektů z nových dotačních titulů programovacího období RRA JM poskytla v průběhu roku 2009 konzultace celkem 24 zájemcům (majitelům, provozovatelům brownfieldů), kteří zvažují přípravu projektu s využitím finančních prostředků EU nebo národních zdrojů. Tři projekty dospěly k podání žádosti o dotaci a byly následně doporučeny k financování Další aktivity a) průběžný průzkum možností financování revitalizace brownfieldů z aktuálních dotačních titulů připravených pro období (rešerše dostupných informací z pověřených institucí a ministerstev). b) Konzultace s Odborem regionálního rozvoje KÚ JMK a divizí Regiony agentury CzechInvest na koordinaci činností k přípravě a sestavování jednotky regenerace brownfields v JMK a možné zapojení RRA JM do připravované struktury regeneračních jednotek. Konzultace procesu vzniku, fungování a činnostní náplně jednotky regenerace brownfieldů s Agenturou pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje. c) Spolupráce na přípravě regionálních koncepčních dokumentů Koncepce územního rozvoje Jihomoravského kraje, Zásady územního rozvoje, KERM Koncepce ekonomického rozvoje města a spoluúčast na přípravě opatření do Programu rozvoje Jihomoravského kraje d) Realizace workshopů pro zástupce veřejné správy partnerských srbských regionů Šumadija i Pomoravlje a zástupce obcí z Centrálního Srbska k problematice brownfieldů v Brně (červenec 2009) a v Leskovaci a Despotovaci (říjen 2009). Spolupráce s rozvojovou agenturou v Kragujevaci (REDASP). e) projekt Jak využít hraniční přechody po Schengenu? RRAJM připravila projekt do Fondu malých projektů, jehož cílem bylo mapování stávajících záměrů využití bývalých hraničních přechodů na česko-rakouské hranici (hraniční přechody na území Jihomoravského kraje: Hevlín, Hnanice, Mikulov, Poštorná, Valtice a Vratěnín). V lednu a únoru 2009 proběhla část terénních prací a workshopy k jednotlivým hraničním přechodům za účasti regionálních partnerů (Jihomoravský kraj, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ředitelství silnic a dálnic, Saura s.r.o., zástupci dotčených obcí a měst) a zahraničního partnera (Weinviertel Management). V březnu 2009 byl realizován závěrečný workshop a v dubnu 2009 byla sepsána závěrečná zpráva k projektu. f) Reflexe současného dění v oblasti realitního trhu, podpory investic v regionu a podpory regenerace brownfields v regionálních periodicích (Brno Business, MF Dnes, Rovnost, Jihomoravský lobbing) Other activities a) Continuous research into opportunities of financing brownfield revitalisation from the current grant headings prepared for the period of (analysis of available information from respective institutions and ministries). b) Consultations with the Department of Regional Development of the Regional Authority of the South Moravian Region and with the Regions division of the CzechInvest Agency with respect to the coordination of activities for the preparation and creation of a brownfield regeneration unit in the South Moravian Region and the possible involvement of RDA SM in the prepared structure of regeneration units. Consultations in the processes of the creation, functioning and agenda of the brownfield regeneration unit with the Regional Development Agency of the Moravian-Silesian Region. c) Cooperation in the preparation of regional conceptual documents referred to as Spatial development concept for the South Moravian Region, Spatial development principles, Economic development concept for the city of Brno (KERM) and participation in the preparation of the measure for Development programme for the South Moravian Region d) organisation of workshops for representatives of public administration authorities from partner regions in Serbia, Šumadija and Pomoravlje, and for representatives of municipalities from Central Serbia; on the agenda were issues of brownfields in Brno (July 2009) and in Leskovac and Despotovac (October 2009). Cooperation with the development agency from Kragujevac (REDASP). e) the How to make use of border crossings after Schengen? project RDA SM prepared a project to the Small Projects Fund, the purpose of which was to assess and evaluate the current projects for the utilisation of former border crossings on the Czech-Austrian border (border crossings in the South Moravian region: Hevlín, Hnanice, Mikulov, Poštorná, Valtice and Vratěnín). Some field works and workshops on individual border crossings were conducted in January and February 2009; they were attended by regional partners (the South Moravian Region, Office of the Government Representation in Property Affairs, Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, Saura s.r.o., representatives of municipalities involved) and one foreign partner (Weinviertel Management). The final workshop was held in March In April 2009 the final report on the project was drawn up. f) Reflections of current affairs with respect to the real estate market, investment support in the region and local media coverage of brownfield regeneration support (in Brno Business, MF Dnes, Rovnost, Jihomoravský lobbing) Cross-border cooperation The Small Project Fund on the Czech-Austrian border The Small Project Fund project follows the tradition of the Joint Small Project Fund that was implemented on the Czech-Austrian border as a part of the Phare CBC programme, and the tradition of the Disposition Fund that was a part of the Interreg IIIA Community Initiative Programme.

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

EUROCYTOLOGY LEONARDO 2013 15. - zpráva o stavu projektu po pražském zasedání řídící skupiny 17.-18.9.2014

EUROCYTOLOGY LEONARDO 2013 15. - zpráva o stavu projektu po pražském zasedání řídící skupiny 17.-18.9.2014 EUROCYTOLOGY LEONARDO 203 5 - zpráva o stavu projektu po pražském zasedání řídící skupiny 7.-8.9.204 Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C. Ústav patologie.lf UK a VFN, Praha Projekt EUROCYTOLOGY

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on Česká společnost pro nedestruktivní testování zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na nejvýznamnější událost roku 2011 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice Czech Society for

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2002 Národní vzdělávací fond National Training Fund V roãní zpráva Annual Report 2002Národní vzdûlávací fond 1 2 ALEŠ LAMR, Slavnost/Festival, akryl, plátno/acrylic on canvas

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Obsah: 1. ČTK: Průzkum: Vládě se nedaří prosazovat opatření proti korupci... 3

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV cs Commission Regulation (EC) No 621/2004 Nařízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více