1. Předmět dokumentace. 2. Podklady statické části projektu. 3. Předpisy, literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Předmět dokumentace. 2. Podklady statické části projektu. 3. Předpisy, literatura"

Transkript

1 Obsah: 1. Předmět dokumentace Podklady statické části projektu Předpisy, literatura Inženýrsko geologické poměry stavby Inženýrskogeologické poměry staveniště Stanovení radonového indexu základové půdy Stávající stav, zhodnocení Statické řešení nosné konstrukce Příprava stavby Bourací práce Koncepce konstrukčního řešení Základy Suterénní stavba zdivo Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Navržené nosné konstrukce schodiště Střešní konstrukce Tuhost konstrukčního systému Rozdělení na dilatační celky Zatížení působící na konstrukci Vliv zemního prostředí Stavební jáma Orientační stupně vyztužení konstrukčních prvků Použité materiály Podmínky pro realizaci stavby Základové konstrukce Železobetonové konstrukce... 11

2 1. Předmět dokumentace Statická část projektu pro stavební povolení navrhuje a posuzuje nosné konstrukce stávajícího objektu sýpky v rámci navržené přestavby na sídlo společnosti, v Praze Hostavicích, č. parc. 3 a 4, k.ú. Hostavice, ulice Pilská. Projekt posuzuje stávající i navržené svislé nosné stěnové konstrukce budov, navrhuje tvary vodorovných železobetonových konstrukcí a stanovuje vyztužení betonových konstrukcí. Projekt obsahuje posouzení zdiva, krovu a ostatních konstrukcí stávající části objektu. Součástí projektu není posouzení základů. V rámci projektu jsou stanovena stálá a užitná zatížení působící na rozhodující prvky nosných konstrukcí a jsou určeny dimenze celé konstrukce. V rozhodujících místech železobetonových konstrukcí je navrženo vyztužení. Projekt je zpracován ve stupni dokumentace pro stavební povolení, výkresy vyztužení budou součástí rozšířené dokumentace DSP pro účely tenderu a realizace nosných konstrukcí jednotlivých stavebních částí. 2. Podklady statické části projektu 1 - dokumentace zaměření stávajícího stavu polohopis a výškopis, zpracovatel Ing. Vladimír Stodola, Ing. Jan Kazda, říjen vizuální stavebně technický průzkum, ulice Pilská, Praha, zpracovatel ing. František Denk, říjen dokumentace pro stavební povolení, část architektonická a stavební, Přestavba sýpky na sídlo společnosti, č.parc. 3, 4, k.ú. Hostavice, Praha, zpracovatel ing. František Denk, říjen Předpisy, literatura ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, obecná zatížení zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, obecná zatížení zatížení větrem Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

3 ČSN EN Eurokód 3: Navrhování dřevěných konstrukcí, obecná pravidla - společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 4. Inženýrsko geologické poměry stavby 4.1 Inženýrskogeologické poměry staveniště Průzkum a posouzení základové půdy v rámci řešeného území nebyl proveden, bude se vycházet z koncepce stávajícího založení existujícího objektu a empirických geotechnických vlastností základových půd. Hydrogeologické podmínky řešeného území nebyly s ohledem na rozsah stavby stanoveny, bude se vycházet ze stávajících podmínek v území. Veškeré dešťové vody budou z řešeného pozemku odváděny stávajícím systémem areálové dešťové kanalizace do přilehlé vodoteče (viz stávající stav), není třeba analyzovat podmínky pro vsakování vod na vlastním pozemku. 4.2 Stanovení radonového indexu základové půdy Stanovení radonového indexu pozemku nebylo s ohledem na charakter stavby provedeno (součástí řešeného objektu je provětrávaný nevyužívaný suterén. 5. Stávající stav, zhodnocení Stávající objekt sýpky je umístěn v řadové zástavbě, západní stranou je situován na hranici pozemku a sousedí s přilehlou místní dopravní komunikací. Objekt má 4 nadzemních podlaží, podsklepení a půdu zastřešenou sedlovou střechou. Půdorysné rozměry domu jsou cca 19,00 x 8,70 m, výška je cca 17,00 m k hřebeni. K objektu dále přiléhá podzemní prostor, nyní obnažený, o rozměrech cca 17,75 x 6,00 m a hloubky cca 4,00 m. Objekt je na fasádách opatřen četnými estetickými nikami v obvodovém zdivu. Konstrukční systém objektu je masivní, stěnový, tvořený pouze obvodovými silnými stěnami proměnlivé tloušťky, vyzděnými z plných pálených cihel na maltu. Tloušťky obvodových stěn se pohybuje od 300 do 900 mm. Základy se předpokládají kamenné, podlaha suterénu tvoří zhutněná zemina. Stropní konstrukce nad suterénem je provedena z cihelných kleneb, stropy nadzemních podlaží jsou dřevěné trámové, pouze s prkenným záklopem, který přímo tvoří podlahu. Dřevěné stropy jsou podporovány mohutným podélným spojitým průvlakem se sedly a sloupky v každém podlaží. Krov je celodřevěný, tvořený vaznicovou soustavou, se stojatou stolicí, se střední vaznicí, pozednicemi, kleštinami, vzpěrami, sloupky a pásky a vaznými trámy zapuštěnými v trámovém stropu. Střešní krytina je z azbestocementových šablon. V dispozici je vestavěná výtahová šachta s klecí a příslušenstvím. Schodiště je vestavěno při severní fasádě, je dřevěné, schodnicové, se stupnicemi a zábradlím.

4 V rámci prohlídky stavby byl proveden stavebně technický průzkum, jehož cílem bylo zjistit konstrukční systém objektů, použité materiály v nosných konstrukcích, zjištění stavu konstrukcí, případně rozsah a původ poruch, zjištění informací o technické infrastruktuře a vnitřních rozvodech, zjištění případné kontaminace a případná přítomnost škodlivých látek apod. Stavebně technický průzkum byl proveden zejména vizuálním způsobem, případně poklepem. V menší míře bylo k vyhodnocení využito stávajících obnažených částí konstrukcí apod. Řešená stavba sýpky je z pohledu stavebně technického v poměrně zachovalém stavu, konstrukce jsou schopny nadále přenášet zatížení vlastní tíhou, i stálá, užitná a nahodilá zatížení. V objektu nebyly nalezeny žádné významné poruchy ani trhliny, nehrozí samovolné zřícení částí nebo celého objektu. Je však nutné konstatovat, že stavba ve stávajícím stavu je v pokročilém stádiu své životnosti. V rámci předrealizační přípravy je nutné zejména ve východní části provést detailní průzkum stavebně technického stavu materiálů konstrukcí (cihelné zdivo, spojovací malta) a základových poměrů, např. formou sondy. Je doporučeno přizvat geologa ke stanovení základních geotechnických vlastností základové půdy. Před realizací stavby je proto nutné věnovat důslednou pozornost podrobnému stavebně technickému průzkumu okolí prováděných stavebních úprav, a současně je třeba při provádění výstavby podrobně sledovat případné viditelné drobné destruktivní změny okolních konstrukcí (statické trhliny, průhyby, apod.). V případě zjištění jakýchkoliv nepředvídatelných skutečností před výstavbou i v průběhu realizace je třeba neprodleně zastavit stavební činnost a kontaktovat odpovědného projektanta. 6. Statické řešení nosné konstrukce 6.1 Příprava stavby V rámci přípravy stavby budou provedeny veškeré průzkumy potřebné k realizaci díla, ověření souladu dostupných závazných podkladů se skutečností, přeměření skutečných rozměrů, vypracování dílenské dokumentace, stanovení podrobného postupu výstavby, apod. 6.2 Bourací práce Bourací práce prováděné uvnitř a vně stávajícího objektu sýpky budou vhodně koordinovány s výstavbou nových částí a ostatními stavebními pracemi. Rozsah demoličních prací v existujícím objektu je vyznačen ve výkresové části projektové dokumentace architektonicko stavební části půdorysech a svislých řezech. Jedná se zejména o kompletní odstranění výtahového vestavku v dispozici objektu, včetně základových

5 konstrukcí, a odstranění některých částí zděných konstrukcí. Dále uvnitř objektu dojde zejména ke kompletnímu snesení všech dřevěných trámových stropů a konstrukce krovu. V rámci zřizování nových okenních a dveřních otvorů bude provedeno odstranění částí stávajícího zdiva spolu s vkládáním nových překladů. V průběhu výstavby nových stropních konstrukcí budou provedeny liniové úložné drážky, lokální kapsy v rámci vyztužení jako náhrady pozedních věnců spolu s instalací spínacího systému z ocelových táhel kotvených k přítlačným deskám. Veškeré bourací práce ve stávajícím objektu budou provedeny koordinovaně tak, aby nedošlo k porušení stability nosného systému domu nebo jeho jednotlivých částí. V některých případech proto budou demoliční práce doprovázeny např. vkládáním nových překladů či průvlaků. Složité dílčí zásahy budou případně konzultovány se zodpovědným projektantem nebo statikem, bude využito dočasného podepření konstrukcí, apod. Pozornost bude rovněž věnována zamezení zvyšování vzpěrných délek konstrukčních prvků následkem bouracích prací, apod. 6.3 Koncepce konstrukčního řešení Objekt je v rozsahu stávajícího i navrženého stavu z masivního stěnového obvodového konstrukčního systému založeného na plošných základech s konstantní hloubkou základové spáry. Návrh nepředpokládá změny konstrukčního systému stěn. Stropní konstrukce jednotlivých podlaží jsou monolitické železobetonové, lehké konstrukce střechy jsou dřevěné, v kombinaci plochého a šikmého zastřešení. Navržené konstrukční řešení zohledňuje zejména požadavky na stávající řešení rekonstruovaného objektu, dispoziční řešení domu a na celkové architektonické ztvárnění domu. 6.4 Základy Stávající základy existujícího objektu budou kompletně zachovány, jsou tvořeny suterénním a základovým zdivem. Základová spára může být umístěna cca 4,50 m pod stávajícím terénem, šířka základů je dle tloušťky suterénního zdiva cca 1200 mm. Nové základy pro nosné konstrukce (výtahová šachta či dozdívky obvodových stěn) jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu. Základová spára bude min. 500 mm pod úrovní podlahy suterénu. Nové základové konstrukce budou spřaženy se stávajícími základy pomocí vysekaných kapes nebo zalepených trnů. Schéma, tvar a materiál základových konstrukcí je patrný z výkresové dokumentace v architektonicko stavební části. Posouzení poměrů pro založení nebylo provedeno, bude se vycházet z empirických vztahů charakteristických pro řešenou lokalitu. Doporučuje se před realizací základů přizvat odpovědného geologa pro rámcové posouzení geotechnických vlastností základové půdy.

6 6.5 Suterénní stavba zdivo Suterénní zdivo je kamenné či cihelné, bude zachováno ve stávajícím stavu. V místech lokálního zatížení z vyšších podlaží budou ověřeny polohy možných stávajících otvorů ve východní obvodové stěně, a tyto otvory musí být zazděny nebo jiným způsobem zajištěny proti možné ztrátě stability. Tyto skutečnosti budou konzultovány s odpovědným projektantem nebo statikem. 6.6 Svislé nosné konstrukce Stávající nosné zděné konstrukce z plných pálených cihel velkého formátu určené k zachování budou prozkoumány zejména z hlediska degradace keramického střepu a spojovacího materiálu, a v případě potřeby budou provedeny vysprávky a injektáže, nebo výměna cihel. V případě zřizování nových otvorů budou vkládány překlady, doplňováno zdivo ostění, nadpraží, apod. Otvory a niky určené k zazdění budou provedeny z původního nebo kompatibilního materiálu, propojení se stávajícími konstrukcemi bude zajištěno prostřednictvím vytvořených kapes, případně nerezovými sponami či navrtanými trny. Nové stěnové konstrukce v zásadě doplňují stávající konstrukční systém. V rozsahu vyznačeném ve výkresové dokumentaci může být pro dozdění nik a drobných otvorů použit kvalitní vybouraný materiál, který bude řádně očištěn. Pro nové konstrukční části budou použity nové plné pálené cihly velkého formátu nebo jiný materiál dle specifikace ve výkresové dokumentaci. Při realizaci stavebních úprav východní obvodové stěny bude důrazně dbáno na vhodně užité technologie a kvalitu provádění. Pro přenášení zatížení do zděných pilířů jsou nad budoucí otvory vkládány překladové nosníky z ocelových válcovaných profilů, které jsou vzájemně svařeny. Nosníky budou ukládány na maltové či betonové lože tloušťky alespoň 100 mm a důkladně dobetonovány. Zvýšení únosnosti některých pilířů je dosaženo vložením ocelových svařovaných sloupů, které jsou osazeny do drážek mezi ocelové překlady. V rámci realizace stavby může být s ohledem na kvalitu stávajícího zdiva obvodových pilířů přistoupeno k nutnosti celkového zvýšení jejich únosnosti opásáním či zesílením, např. torkretem s výztužnými rohožemi. Pro kompletně nové vyzdívané nosné stěny bude vybrán jednotný zdící systém, ze kterého budou vybírány konkrétní výrobky pro jednotlivé zděné konstrukce a jejich doplňky. Budou-li výrobky vybrány z více systémů, je nutno dbát na jejich kompatibilitu. Do zdícího systému patří bloky pro obvodové a nosné zdivo. Kkonstrukce jsou navrženy v tloušťkách 200 až 450 mm, dle potřeby dozdívání. Veškeré zděné konstrukce musí být provedeny dle technických požadavků na realizaci vybraného výrobce cihelného systému. V projektové dokumentaci je užit sortiment kompletního keramického zdícího systému Porotherm firmy Wienerberger, případně dalšího doplňkového systému.

7 Obvodové a nosné zdi objektu jsou navrženy z příčně děrovaných cihelných bloků systému Porotherm P+D, tloušťka zdiva 200, 250, 300, 400 a 440 mm. Budou použity bloky pevnostní třídy P 15, zdění bude prováděno na maltu MC 10. Maximální objemová hmotnost hotového zdiva je 1200 kg/m 3. Navržené zdivo svislých stěn výtahové šachty sestává z výrobků sortimentu firmy BS Klatovy. Nosné zdi suterénu budou vyzděny z dutých betonových bloků vylívaných betonem, tloušťka zdiva 400 mm, typ BD 40. Nosné zdi nadzemních podlaží budou vyzděny z dutých betonových bloků vylívaných betonem, tloušťka zdiva 250 mm, typ BD 25. Vzhledem k tomu, že zdivo nebude ve styku s venkovním prostorem, není požadována maximální hodnota součinitele prostupu tepla stěny. 6.7 Vodorovné nosné konstrukce Železobetonové monolitické stropní desky nadzemních podlaží jsou navrženy deskové, z monolitického železobetonu, v jednotných tloušťkách 200 mm. Stropní konstrukce jsou vyztuženy v obou směrech a jsou uloženy do obvodových a vnitřních nosných stěn pomocí vysekaných kapes a drážek. V rámci stropní konstrukce jsou vytvořena ztužující žebra v místech uložení na stěny výtahové šachty nebo překlady nad otvory. V některých místech jsou součástí stropní konstrukce ocelové rošty z válcovaných profilů, uložené do stávajícího zdiva. Součástí realizace stropních konstrukcí je spínací systém nahrazující funkci pozedních věnců. Ve vyznačených místech jsou střednicí stropních desek vedeny ocelové tyče kotvené vně obvodových stěn pomocí kotevních desek. Rektifikační přípravky umožní částečné předepnutí (stažení) obvodových stěn, a zajistí dostatečnou stabilitu konstrukčního systému. Kotevní desky budou uloženy na připravený podklad tloušťky alespoň 100 mm, a osazeny v kapse obvodové stěny tak, aby nová povrchová úprava stěny je zcela překryla. Ve stropní konstrukci jsou navrženy menší prostupy pro vedení technických instalací, podrobně budou v rámci dalšího stupně dokumentace řešeny požadavky na vyztužení a betonáž. Železobetonová monolitická stropní deska nad suterénem tvořící pojížděnou střechu je navržena deskové, z monolitického železobetonu, v jednotné tloušťce 250 mm. Stropní konstrukce je vyztužena v obou směrech a je uložena do obvodových a vnitřních nosných suterénních stěn pomocí vysekaných kapes a drážek. V rámci výtahové šachty je v suterénu provedena železobetonová monolitická stropní deska z monolitického železobetonu, v jednotné tloušťce 200 mm. Stropní konstrukce je vyztužena v obou směrech a je uložena do obvodových a vnitřních nosných suterénních stěn pomocí vysekaných kapes a drážek.

8 Tvary stropních konstrukcí a koncepce sepnutí objektu jsou součástí této dokumentace. Podrobné výkresy vyztužení budou obsaženy ve výkresovém oddíle této části projektové dokumentace v rámci rozšíření projektu DSP. 6.8 Navržené nosné konstrukce schodiště Navržené interiérové schodiště v nadzemních podlažích je řešeno ve formě lomené železobetonové desky s nabetonovanými stupni. Provedení konstrukcí je monolitické. Betonové desky jsou uloženy do drážek vytvořených ve stávajícím zdivu a vetknuty do desek stropních konstrukcí. Nabetonované stupně jsou z prostého betonu, případně mohou být betonovány současně s deskami. Tloušťka monolitických desek je 130 mm. Schodiště jsou dvouramenná, pravotočivá. Šířka ramen je 1100 mm, šířka vnitřního zrcadla je 300 mm, šířka vnějšího zrcadla je 100 mm, rozměry stupňů jsou 18 x 167/275 mm. Nástupní stupně jsou v úrovni podlahy (jalové) a jsou součástí schodiště. Schodiště budou realizována do předem připravených otvorů 3685/2600 mm. 6.9 Střešní konstrukce V rámci přestavby je zachován tvar stávající sedlové střechy, konstrukce krovu však bude nově vybudována, bude proveden podélný vikýř kubusovitého tvaru na východní straně. Konstrukce krovu sestává z odlehčené modifikované vaznicové soustavy se třemi ležatými vzpěradlovými stolicemi, pozednicemi, kleštinami a středními vaznicemi. Rozpon krovu je cca 8,00 m, výška od budoucí podlahy podkroví je pak 4,80 m. Sklon střešních rovin je cca 38,00 o. Sklon ležatých sloupků je 56,00 o. Nové nosné prvky konstrukce krovu jsou navrženy s ohledem na stávající uspořádání stávajících nosných konstrukcí a na požadavky pro využití a architektonické ztvárnění vnitřního prostoru. Krov sestává kompletně z dřevěných prvků. Střešní roviny jsou tvořeny dřevěnými krokvemi 120/160 mm, které jsou podporovány pozednicemi 150/120 mm a středními dřevěnými vaznicemi 220/220. Na krokve je kotven střešní plášť. Střední vaznice jsou podporovány vzpěradlovými soustavami, které sestávají vždy ze tří vzpěr zavětrovaných krokvemi. Šikmé vzpěry 160/160 mm jsou kotvené do stropní konstrukce pomocí ocelových přípravků a do horizontální vzpěry 160/180 mm. U štítových stěn je krov sepnut jednostrannými kleštinami 120/180 mm. Ve vyznačených místech je provedeno zesílení vaznice válcovaným profilem nebo její kotvení do betonových stěn výtahové šachty. Pozednice bude kotvena k pozednicovému zdivu, případně bude vytvořen nízký pozední věnec. Vaznice budou kotveny do štítového zdiva.

9 6.10 Tuhost konstrukčního systému Tuhost konstrukčního systému zajišťuje masivní obousměrný stěnový konstrukční systém, systém spínacích táhel, tuhé stropní tabule, zavětrovací prvky střechy včetně jejich kotvení do stěnových částí, apod Rozdělení na dilatační celky Objekt sýpky tvoří jeden dilatační celek. Velikost dilatačního celku je x mm Zatížení působící na konstrukci Konstrukce bude vystavena působení zatížení stálých (vlastní tíha, konstrukce podlah, příček a opláštění objektu) a zatížení užitných, které mají tyto charakteristické hodnoty nebo hodnoty dle ČSN EN: - kancelářské prostory 3,00 kn.m -2 - terasy pojížděné 10,00 kn.m -2 - společné prostory, schodiště 3,00 kn.m -2 Na konstrukci dále působí klimatická zatížení: - zatížení větrem je v oblasti IV a má základní tlak 0,55 kn.m -2 - zatížení sněhem je v oblasti I a má základní tíhu 0,70 kn.m Vliv zemního prostředí Hladina podzemní vody je dle místních zkušeností cca 4,00-5,00 m pod povrchem, problém bude detailně řešen v průběhu stavebních prací zejména s ohledem na zajištění stávající části objektu. Základová spára objektu by dle těchto zkušeností mohla být pod hladinou podzemní vody. Pro výstavbu objektu nebyl proveden ani základní geologický a hydrogeologický průzkum staveniště. 8. Stavební jáma Neřeší se, stavební jáma nebude prováděna. 9 Orientační stupně vyztužení konstrukčních prvků stropní konstrukce NP 0,91 % monolitické překlady/trámy 0,76 % schodišťová deska 0,87 % střešní deska nad suterénem 1,10 %

10 10 Použité materiály Betonové konstrukce spodní stavba Beton C 20/25 XC1 D max 22 S3 betonářská ocel R Betonové konstrukce Beton C 30/37 D max 22 S3 výztuž, betonářská ocel R Zděné konstrukce betonové zdivo Betonové duté tvarovky BS Klatovy tl. 250 mm, bednící dílce BD25 tl. 400 mm, bednící dílce BD40 (suterén) vyplněno betonem C20/25 D max 22 S3 výztuž, betonářská ocel R Zděné konstrukce keramické zdivo Sortiment kompletního zdícího systému Porotherm firmy Wienerberger Cihelné bloky P+D, tl. 200, 300, 400 a 440 mm (dle potřeby), pevnostní třída P15, zdící malta MC10 Plné pálené cihly velkého formátu, VF CP 290/140/65 mm Pevnostní třída P20 (P40), zdící malta MC 10 Ocelové konstrukce Ocel S 355 Dřevěné konstrukce Rostlé dřevo třídy C24

11 11. Podmínky pro realizaci stavby 11.1 Základové konstrukce Podmínky a zásady provádění základových konstrukcí jsou definovány v technické zprávě a výkresové dokumentaci. Základové konstrukce budou prováděny v souladu s předpoklady ohledně geotechnických vlastností základové půdy, a v koordinaci s částmi dokumentace jednotlivých profesí a architektonicko stavebního řešení Železobetonové konstrukce Bednění železobetonových prvků bude provedeno ze systémového bednění s rektifikovatelnými stojkami. Provizorně podepřeny budou překlady zatížené čerstvou betonovou směsí. V rámci provádění svislých stěn bude provedena koordinace s jednotlivými profesemi, bude provedeno vytrubkování, případně osazení krabic, nik, kotevních lišt apod. Bednění pohledových částí bude zhotoveno na základě projektu skladby bednících dílců. Bednění včetně poloh všech prostupů bude převzato statikem zápisem do stavebního deníku. Při ukládání výztuže do bednění budou dodrženy polohy a orientace nosných prutů výztuže, minimální krycí vrstvy a kotevní délky prutů. Zajištění polohy horní výztuže v deskách bude zajištěna dodavatelem dle vlastního návrhu, nesmí však docházet k nadměrným průhybům nebo k sešlapání této výztuže. Výztuž bude převzata statikem zápisem do stavebního deníku. Betonování bude prováděno za příznivého počasí, hutnění bude prováděno ponornými vibrátory. Poloha pracovních spár bude konzultována se statikem. Vlhké ošetřování betonu bude prováděno dle povětrnostních podmínek v rozmezí 2-8 dní po betonáži. Bednění stropních desek a pozedních věnců bude odstraněno min. 7 dní po betonáži s tím, že budou ponechány podpěrné stojky. Podpěrné stojky budou ponechány i po dobu betonáže stropů ostatních nadzemních podlaží. V rámci provádění bednění bude řešeno zajištění stropní konstrukce suterénu. V případě montážního zatížení stropní konstrukce celými paletami s cihelnými bloky nebo s pytli spojovacího materiálu budou tyto palety umísťovány výhradně nad nosné zdivo spodního podlaží, případně do prostor krajních třetin kratšího rozpětí stropní desky. Bednění, vyztužování a betonáž budou prováděny s ohledem na požadavek pohledového spodního povrchu stropních konstrukcí a schodišťových desek. Vypracoval: Ing. František Denk

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

Technická zpráva nosné konstrukce

Technická zpráva nosné konstrukce Technická zpráva nosné konstrukce 1. Úvodní část Výchozí podklady pro zpracování profesní části statika Dispoziční a stavební návrh vypracovaný pracovníky architektonického ateliéru Ježková Jaroš pod vedením

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.2.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

http://www.tobrys.cz

http://www.tobrys.cz http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 4 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Přednáška 11 Šikmé střechy

Přednáška 11 Šikmé střechy BH02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 11 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 8. 12. 2014 ÚVOD, POJMY Střecha (též střešní konstrukce) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím vystavěná

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví METODIKA ArchiCAD Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

NORD. vložkový stropní SYSTÉM

NORD. vložkový stropní SYSTÉM NORD vložkový stropní SYSTÉM CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP - TO NEJLEPŠÍ Z PŘEDPJATÉHO BETONU Vložkový stropní systém NORD představuje v České republice novou generaci betonových stropních vložkových

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy

Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy Definice schodiště Schodiště je stupňovitá stavební konstrukce sloužící ke komunikačnímu spojení různých výškových úrovní Třídění schodišť Schodiště vnitřní-uvnitř

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více