1. Předmět dokumentace. 2. Podklady statické části projektu. 3. Předpisy, literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Předmět dokumentace. 2. Podklady statické části projektu. 3. Předpisy, literatura"

Transkript

1 Obsah: 1. Předmět dokumentace Podklady statické části projektu Předpisy, literatura Inženýrsko geologické poměry stavby Inženýrskogeologické poměry staveniště Stanovení radonového indexu základové půdy Stávající stav, zhodnocení Statické řešení nosné konstrukce Příprava stavby Bourací práce Koncepce konstrukčního řešení Základy Suterénní stavba zdivo Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Navržené nosné konstrukce schodiště Střešní konstrukce Tuhost konstrukčního systému Rozdělení na dilatační celky Zatížení působící na konstrukci Vliv zemního prostředí Stavební jáma Orientační stupně vyztužení konstrukčních prvků Použité materiály Podmínky pro realizaci stavby Základové konstrukce Železobetonové konstrukce... 11

2 1. Předmět dokumentace Statická část projektu pro stavební povolení navrhuje a posuzuje nosné konstrukce stávajícího objektu sýpky v rámci navržené přestavby na sídlo společnosti, v Praze Hostavicích, č. parc. 3 a 4, k.ú. Hostavice, ulice Pilská. Projekt posuzuje stávající i navržené svislé nosné stěnové konstrukce budov, navrhuje tvary vodorovných železobetonových konstrukcí a stanovuje vyztužení betonových konstrukcí. Projekt obsahuje posouzení zdiva, krovu a ostatních konstrukcí stávající části objektu. Součástí projektu není posouzení základů. V rámci projektu jsou stanovena stálá a užitná zatížení působící na rozhodující prvky nosných konstrukcí a jsou určeny dimenze celé konstrukce. V rozhodujících místech železobetonových konstrukcí je navrženo vyztužení. Projekt je zpracován ve stupni dokumentace pro stavební povolení, výkresy vyztužení budou součástí rozšířené dokumentace DSP pro účely tenderu a realizace nosných konstrukcí jednotlivých stavebních částí. 2. Podklady statické části projektu 1 - dokumentace zaměření stávajícího stavu polohopis a výškopis, zpracovatel Ing. Vladimír Stodola, Ing. Jan Kazda, říjen vizuální stavebně technický průzkum, ulice Pilská, Praha, zpracovatel ing. František Denk, říjen dokumentace pro stavební povolení, část architektonická a stavební, Přestavba sýpky na sídlo společnosti, č.parc. 3, 4, k.ú. Hostavice, Praha, zpracovatel ing. František Denk, říjen Předpisy, literatura ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, obecná zatížení zatížení sněhem Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, obecná zatížení zatížení větrem Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

3 ČSN EN Eurokód 3: Navrhování dřevěných konstrukcí, obecná pravidla - společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 4. Inženýrsko geologické poměry stavby 4.1 Inženýrskogeologické poměry staveniště Průzkum a posouzení základové půdy v rámci řešeného území nebyl proveden, bude se vycházet z koncepce stávajícího založení existujícího objektu a empirických geotechnických vlastností základových půd. Hydrogeologické podmínky řešeného území nebyly s ohledem na rozsah stavby stanoveny, bude se vycházet ze stávajících podmínek v území. Veškeré dešťové vody budou z řešeného pozemku odváděny stávajícím systémem areálové dešťové kanalizace do přilehlé vodoteče (viz stávající stav), není třeba analyzovat podmínky pro vsakování vod na vlastním pozemku. 4.2 Stanovení radonového indexu základové půdy Stanovení radonového indexu pozemku nebylo s ohledem na charakter stavby provedeno (součástí řešeného objektu je provětrávaný nevyužívaný suterén. 5. Stávající stav, zhodnocení Stávající objekt sýpky je umístěn v řadové zástavbě, západní stranou je situován na hranici pozemku a sousedí s přilehlou místní dopravní komunikací. Objekt má 4 nadzemních podlaží, podsklepení a půdu zastřešenou sedlovou střechou. Půdorysné rozměry domu jsou cca 19,00 x 8,70 m, výška je cca 17,00 m k hřebeni. K objektu dále přiléhá podzemní prostor, nyní obnažený, o rozměrech cca 17,75 x 6,00 m a hloubky cca 4,00 m. Objekt je na fasádách opatřen četnými estetickými nikami v obvodovém zdivu. Konstrukční systém objektu je masivní, stěnový, tvořený pouze obvodovými silnými stěnami proměnlivé tloušťky, vyzděnými z plných pálených cihel na maltu. Tloušťky obvodových stěn se pohybuje od 300 do 900 mm. Základy se předpokládají kamenné, podlaha suterénu tvoří zhutněná zemina. Stropní konstrukce nad suterénem je provedena z cihelných kleneb, stropy nadzemních podlaží jsou dřevěné trámové, pouze s prkenným záklopem, který přímo tvoří podlahu. Dřevěné stropy jsou podporovány mohutným podélným spojitým průvlakem se sedly a sloupky v každém podlaží. Krov je celodřevěný, tvořený vaznicovou soustavou, se stojatou stolicí, se střední vaznicí, pozednicemi, kleštinami, vzpěrami, sloupky a pásky a vaznými trámy zapuštěnými v trámovém stropu. Střešní krytina je z azbestocementových šablon. V dispozici je vestavěná výtahová šachta s klecí a příslušenstvím. Schodiště je vestavěno při severní fasádě, je dřevěné, schodnicové, se stupnicemi a zábradlím.

4 V rámci prohlídky stavby byl proveden stavebně technický průzkum, jehož cílem bylo zjistit konstrukční systém objektů, použité materiály v nosných konstrukcích, zjištění stavu konstrukcí, případně rozsah a původ poruch, zjištění informací o technické infrastruktuře a vnitřních rozvodech, zjištění případné kontaminace a případná přítomnost škodlivých látek apod. Stavebně technický průzkum byl proveden zejména vizuálním způsobem, případně poklepem. V menší míře bylo k vyhodnocení využito stávajících obnažených částí konstrukcí apod. Řešená stavba sýpky je z pohledu stavebně technického v poměrně zachovalém stavu, konstrukce jsou schopny nadále přenášet zatížení vlastní tíhou, i stálá, užitná a nahodilá zatížení. V objektu nebyly nalezeny žádné významné poruchy ani trhliny, nehrozí samovolné zřícení částí nebo celého objektu. Je však nutné konstatovat, že stavba ve stávajícím stavu je v pokročilém stádiu své životnosti. V rámci předrealizační přípravy je nutné zejména ve východní části provést detailní průzkum stavebně technického stavu materiálů konstrukcí (cihelné zdivo, spojovací malta) a základových poměrů, např. formou sondy. Je doporučeno přizvat geologa ke stanovení základních geotechnických vlastností základové půdy. Před realizací stavby je proto nutné věnovat důslednou pozornost podrobnému stavebně technickému průzkumu okolí prováděných stavebních úprav, a současně je třeba při provádění výstavby podrobně sledovat případné viditelné drobné destruktivní změny okolních konstrukcí (statické trhliny, průhyby, apod.). V případě zjištění jakýchkoliv nepředvídatelných skutečností před výstavbou i v průběhu realizace je třeba neprodleně zastavit stavební činnost a kontaktovat odpovědného projektanta. 6. Statické řešení nosné konstrukce 6.1 Příprava stavby V rámci přípravy stavby budou provedeny veškeré průzkumy potřebné k realizaci díla, ověření souladu dostupných závazných podkladů se skutečností, přeměření skutečných rozměrů, vypracování dílenské dokumentace, stanovení podrobného postupu výstavby, apod. 6.2 Bourací práce Bourací práce prováděné uvnitř a vně stávajícího objektu sýpky budou vhodně koordinovány s výstavbou nových částí a ostatními stavebními pracemi. Rozsah demoličních prací v existujícím objektu je vyznačen ve výkresové části projektové dokumentace architektonicko stavební části půdorysech a svislých řezech. Jedná se zejména o kompletní odstranění výtahového vestavku v dispozici objektu, včetně základových

5 konstrukcí, a odstranění některých částí zděných konstrukcí. Dále uvnitř objektu dojde zejména ke kompletnímu snesení všech dřevěných trámových stropů a konstrukce krovu. V rámci zřizování nových okenních a dveřních otvorů bude provedeno odstranění částí stávajícího zdiva spolu s vkládáním nových překladů. V průběhu výstavby nových stropních konstrukcí budou provedeny liniové úložné drážky, lokální kapsy v rámci vyztužení jako náhrady pozedních věnců spolu s instalací spínacího systému z ocelových táhel kotvených k přítlačným deskám. Veškeré bourací práce ve stávajícím objektu budou provedeny koordinovaně tak, aby nedošlo k porušení stability nosného systému domu nebo jeho jednotlivých částí. V některých případech proto budou demoliční práce doprovázeny např. vkládáním nových překladů či průvlaků. Složité dílčí zásahy budou případně konzultovány se zodpovědným projektantem nebo statikem, bude využito dočasného podepření konstrukcí, apod. Pozornost bude rovněž věnována zamezení zvyšování vzpěrných délek konstrukčních prvků následkem bouracích prací, apod. 6.3 Koncepce konstrukčního řešení Objekt je v rozsahu stávajícího i navrženého stavu z masivního stěnového obvodového konstrukčního systému založeného na plošných základech s konstantní hloubkou základové spáry. Návrh nepředpokládá změny konstrukčního systému stěn. Stropní konstrukce jednotlivých podlaží jsou monolitické železobetonové, lehké konstrukce střechy jsou dřevěné, v kombinaci plochého a šikmého zastřešení. Navržené konstrukční řešení zohledňuje zejména požadavky na stávající řešení rekonstruovaného objektu, dispoziční řešení domu a na celkové architektonické ztvárnění domu. 6.4 Základy Stávající základy existujícího objektu budou kompletně zachovány, jsou tvořeny suterénním a základovým zdivem. Základová spára může být umístěna cca 4,50 m pod stávajícím terénem, šířka základů je dle tloušťky suterénního zdiva cca 1200 mm. Nové základy pro nosné konstrukce (výtahová šachta či dozdívky obvodových stěn) jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu. Základová spára bude min. 500 mm pod úrovní podlahy suterénu. Nové základové konstrukce budou spřaženy se stávajícími základy pomocí vysekaných kapes nebo zalepených trnů. Schéma, tvar a materiál základových konstrukcí je patrný z výkresové dokumentace v architektonicko stavební části. Posouzení poměrů pro založení nebylo provedeno, bude se vycházet z empirických vztahů charakteristických pro řešenou lokalitu. Doporučuje se před realizací základů přizvat odpovědného geologa pro rámcové posouzení geotechnických vlastností základové půdy.

6 6.5 Suterénní stavba zdivo Suterénní zdivo je kamenné či cihelné, bude zachováno ve stávajícím stavu. V místech lokálního zatížení z vyšších podlaží budou ověřeny polohy možných stávajících otvorů ve východní obvodové stěně, a tyto otvory musí být zazděny nebo jiným způsobem zajištěny proti možné ztrátě stability. Tyto skutečnosti budou konzultovány s odpovědným projektantem nebo statikem. 6.6 Svislé nosné konstrukce Stávající nosné zděné konstrukce z plných pálených cihel velkého formátu určené k zachování budou prozkoumány zejména z hlediska degradace keramického střepu a spojovacího materiálu, a v případě potřeby budou provedeny vysprávky a injektáže, nebo výměna cihel. V případě zřizování nových otvorů budou vkládány překlady, doplňováno zdivo ostění, nadpraží, apod. Otvory a niky určené k zazdění budou provedeny z původního nebo kompatibilního materiálu, propojení se stávajícími konstrukcemi bude zajištěno prostřednictvím vytvořených kapes, případně nerezovými sponami či navrtanými trny. Nové stěnové konstrukce v zásadě doplňují stávající konstrukční systém. V rozsahu vyznačeném ve výkresové dokumentaci může být pro dozdění nik a drobných otvorů použit kvalitní vybouraný materiál, který bude řádně očištěn. Pro nové konstrukční části budou použity nové plné pálené cihly velkého formátu nebo jiný materiál dle specifikace ve výkresové dokumentaci. Při realizaci stavebních úprav východní obvodové stěny bude důrazně dbáno na vhodně užité technologie a kvalitu provádění. Pro přenášení zatížení do zděných pilířů jsou nad budoucí otvory vkládány překladové nosníky z ocelových válcovaných profilů, které jsou vzájemně svařeny. Nosníky budou ukládány na maltové či betonové lože tloušťky alespoň 100 mm a důkladně dobetonovány. Zvýšení únosnosti některých pilířů je dosaženo vložením ocelových svařovaných sloupů, které jsou osazeny do drážek mezi ocelové překlady. V rámci realizace stavby může být s ohledem na kvalitu stávajícího zdiva obvodových pilířů přistoupeno k nutnosti celkového zvýšení jejich únosnosti opásáním či zesílením, např. torkretem s výztužnými rohožemi. Pro kompletně nové vyzdívané nosné stěny bude vybrán jednotný zdící systém, ze kterého budou vybírány konkrétní výrobky pro jednotlivé zděné konstrukce a jejich doplňky. Budou-li výrobky vybrány z více systémů, je nutno dbát na jejich kompatibilitu. Do zdícího systému patří bloky pro obvodové a nosné zdivo. Kkonstrukce jsou navrženy v tloušťkách 200 až 450 mm, dle potřeby dozdívání. Veškeré zděné konstrukce musí být provedeny dle technických požadavků na realizaci vybraného výrobce cihelného systému. V projektové dokumentaci je užit sortiment kompletního keramického zdícího systému Porotherm firmy Wienerberger, případně dalšího doplňkového systému.

7 Obvodové a nosné zdi objektu jsou navrženy z příčně děrovaných cihelných bloků systému Porotherm P+D, tloušťka zdiva 200, 250, 300, 400 a 440 mm. Budou použity bloky pevnostní třídy P 15, zdění bude prováděno na maltu MC 10. Maximální objemová hmotnost hotového zdiva je 1200 kg/m 3. Navržené zdivo svislých stěn výtahové šachty sestává z výrobků sortimentu firmy BS Klatovy. Nosné zdi suterénu budou vyzděny z dutých betonových bloků vylívaných betonem, tloušťka zdiva 400 mm, typ BD 40. Nosné zdi nadzemních podlaží budou vyzděny z dutých betonových bloků vylívaných betonem, tloušťka zdiva 250 mm, typ BD 25. Vzhledem k tomu, že zdivo nebude ve styku s venkovním prostorem, není požadována maximální hodnota součinitele prostupu tepla stěny. 6.7 Vodorovné nosné konstrukce Železobetonové monolitické stropní desky nadzemních podlaží jsou navrženy deskové, z monolitického železobetonu, v jednotných tloušťkách 200 mm. Stropní konstrukce jsou vyztuženy v obou směrech a jsou uloženy do obvodových a vnitřních nosných stěn pomocí vysekaných kapes a drážek. V rámci stropní konstrukce jsou vytvořena ztužující žebra v místech uložení na stěny výtahové šachty nebo překlady nad otvory. V některých místech jsou součástí stropní konstrukce ocelové rošty z válcovaných profilů, uložené do stávajícího zdiva. Součástí realizace stropních konstrukcí je spínací systém nahrazující funkci pozedních věnců. Ve vyznačených místech jsou střednicí stropních desek vedeny ocelové tyče kotvené vně obvodových stěn pomocí kotevních desek. Rektifikační přípravky umožní částečné předepnutí (stažení) obvodových stěn, a zajistí dostatečnou stabilitu konstrukčního systému. Kotevní desky budou uloženy na připravený podklad tloušťky alespoň 100 mm, a osazeny v kapse obvodové stěny tak, aby nová povrchová úprava stěny je zcela překryla. Ve stropní konstrukci jsou navrženy menší prostupy pro vedení technických instalací, podrobně budou v rámci dalšího stupně dokumentace řešeny požadavky na vyztužení a betonáž. Železobetonová monolitická stropní deska nad suterénem tvořící pojížděnou střechu je navržena deskové, z monolitického železobetonu, v jednotné tloušťce 250 mm. Stropní konstrukce je vyztužena v obou směrech a je uložena do obvodových a vnitřních nosných suterénních stěn pomocí vysekaných kapes a drážek. V rámci výtahové šachty je v suterénu provedena železobetonová monolitická stropní deska z monolitického železobetonu, v jednotné tloušťce 200 mm. Stropní konstrukce je vyztužena v obou směrech a je uložena do obvodových a vnitřních nosných suterénních stěn pomocí vysekaných kapes a drážek.

8 Tvary stropních konstrukcí a koncepce sepnutí objektu jsou součástí této dokumentace. Podrobné výkresy vyztužení budou obsaženy ve výkresovém oddíle této části projektové dokumentace v rámci rozšíření projektu DSP. 6.8 Navržené nosné konstrukce schodiště Navržené interiérové schodiště v nadzemních podlažích je řešeno ve formě lomené železobetonové desky s nabetonovanými stupni. Provedení konstrukcí je monolitické. Betonové desky jsou uloženy do drážek vytvořených ve stávajícím zdivu a vetknuty do desek stropních konstrukcí. Nabetonované stupně jsou z prostého betonu, případně mohou být betonovány současně s deskami. Tloušťka monolitických desek je 130 mm. Schodiště jsou dvouramenná, pravotočivá. Šířka ramen je 1100 mm, šířka vnitřního zrcadla je 300 mm, šířka vnějšího zrcadla je 100 mm, rozměry stupňů jsou 18 x 167/275 mm. Nástupní stupně jsou v úrovni podlahy (jalové) a jsou součástí schodiště. Schodiště budou realizována do předem připravených otvorů 3685/2600 mm. 6.9 Střešní konstrukce V rámci přestavby je zachován tvar stávající sedlové střechy, konstrukce krovu však bude nově vybudována, bude proveden podélný vikýř kubusovitého tvaru na východní straně. Konstrukce krovu sestává z odlehčené modifikované vaznicové soustavy se třemi ležatými vzpěradlovými stolicemi, pozednicemi, kleštinami a středními vaznicemi. Rozpon krovu je cca 8,00 m, výška od budoucí podlahy podkroví je pak 4,80 m. Sklon střešních rovin je cca 38,00 o. Sklon ležatých sloupků je 56,00 o. Nové nosné prvky konstrukce krovu jsou navrženy s ohledem na stávající uspořádání stávajících nosných konstrukcí a na požadavky pro využití a architektonické ztvárnění vnitřního prostoru. Krov sestává kompletně z dřevěných prvků. Střešní roviny jsou tvořeny dřevěnými krokvemi 120/160 mm, které jsou podporovány pozednicemi 150/120 mm a středními dřevěnými vaznicemi 220/220. Na krokve je kotven střešní plášť. Střední vaznice jsou podporovány vzpěradlovými soustavami, které sestávají vždy ze tří vzpěr zavětrovaných krokvemi. Šikmé vzpěry 160/160 mm jsou kotvené do stropní konstrukce pomocí ocelových přípravků a do horizontální vzpěry 160/180 mm. U štítových stěn je krov sepnut jednostrannými kleštinami 120/180 mm. Ve vyznačených místech je provedeno zesílení vaznice válcovaným profilem nebo její kotvení do betonových stěn výtahové šachty. Pozednice bude kotvena k pozednicovému zdivu, případně bude vytvořen nízký pozední věnec. Vaznice budou kotveny do štítového zdiva.

9 6.10 Tuhost konstrukčního systému Tuhost konstrukčního systému zajišťuje masivní obousměrný stěnový konstrukční systém, systém spínacích táhel, tuhé stropní tabule, zavětrovací prvky střechy včetně jejich kotvení do stěnových částí, apod Rozdělení na dilatační celky Objekt sýpky tvoří jeden dilatační celek. Velikost dilatačního celku je x mm Zatížení působící na konstrukci Konstrukce bude vystavena působení zatížení stálých (vlastní tíha, konstrukce podlah, příček a opláštění objektu) a zatížení užitných, které mají tyto charakteristické hodnoty nebo hodnoty dle ČSN EN: - kancelářské prostory 3,00 kn.m -2 - terasy pojížděné 10,00 kn.m -2 - společné prostory, schodiště 3,00 kn.m -2 Na konstrukci dále působí klimatická zatížení: - zatížení větrem je v oblasti IV a má základní tlak 0,55 kn.m -2 - zatížení sněhem je v oblasti I a má základní tíhu 0,70 kn.m Vliv zemního prostředí Hladina podzemní vody je dle místních zkušeností cca 4,00-5,00 m pod povrchem, problém bude detailně řešen v průběhu stavebních prací zejména s ohledem na zajištění stávající části objektu. Základová spára objektu by dle těchto zkušeností mohla být pod hladinou podzemní vody. Pro výstavbu objektu nebyl proveden ani základní geologický a hydrogeologický průzkum staveniště. 8. Stavební jáma Neřeší se, stavební jáma nebude prováděna. 9 Orientační stupně vyztužení konstrukčních prvků stropní konstrukce NP 0,91 % monolitické překlady/trámy 0,76 % schodišťová deska 0,87 % střešní deska nad suterénem 1,10 %

10 10 Použité materiály Betonové konstrukce spodní stavba Beton C 20/25 XC1 D max 22 S3 betonářská ocel R Betonové konstrukce Beton C 30/37 D max 22 S3 výztuž, betonářská ocel R Zděné konstrukce betonové zdivo Betonové duté tvarovky BS Klatovy tl. 250 mm, bednící dílce BD25 tl. 400 mm, bednící dílce BD40 (suterén) vyplněno betonem C20/25 D max 22 S3 výztuž, betonářská ocel R Zděné konstrukce keramické zdivo Sortiment kompletního zdícího systému Porotherm firmy Wienerberger Cihelné bloky P+D, tl. 200, 300, 400 a 440 mm (dle potřeby), pevnostní třída P15, zdící malta MC10 Plné pálené cihly velkého formátu, VF CP 290/140/65 mm Pevnostní třída P20 (P40), zdící malta MC 10 Ocelové konstrukce Ocel S 355 Dřevěné konstrukce Rostlé dřevo třídy C24

11 11. Podmínky pro realizaci stavby 11.1 Základové konstrukce Podmínky a zásady provádění základových konstrukcí jsou definovány v technické zprávě a výkresové dokumentaci. Základové konstrukce budou prováděny v souladu s předpoklady ohledně geotechnických vlastností základové půdy, a v koordinaci s částmi dokumentace jednotlivých profesí a architektonicko stavebního řešení Železobetonové konstrukce Bednění železobetonových prvků bude provedeno ze systémového bednění s rektifikovatelnými stojkami. Provizorně podepřeny budou překlady zatížené čerstvou betonovou směsí. V rámci provádění svislých stěn bude provedena koordinace s jednotlivými profesemi, bude provedeno vytrubkování, případně osazení krabic, nik, kotevních lišt apod. Bednění pohledových částí bude zhotoveno na základě projektu skladby bednících dílců. Bednění včetně poloh všech prostupů bude převzato statikem zápisem do stavebního deníku. Při ukládání výztuže do bednění budou dodrženy polohy a orientace nosných prutů výztuže, minimální krycí vrstvy a kotevní délky prutů. Zajištění polohy horní výztuže v deskách bude zajištěna dodavatelem dle vlastního návrhu, nesmí však docházet k nadměrným průhybům nebo k sešlapání této výztuže. Výztuž bude převzata statikem zápisem do stavebního deníku. Betonování bude prováděno za příznivého počasí, hutnění bude prováděno ponornými vibrátory. Poloha pracovních spár bude konzultována se statikem. Vlhké ošetřování betonu bude prováděno dle povětrnostních podmínek v rozmezí 2-8 dní po betonáži. Bednění stropních desek a pozedních věnců bude odstraněno min. 7 dní po betonáži s tím, že budou ponechány podpěrné stojky. Podpěrné stojky budou ponechány i po dobu betonáže stropů ostatních nadzemních podlaží. V rámci provádění bednění bude řešeno zajištění stropní konstrukce suterénu. V případě montážního zatížení stropní konstrukce celými paletami s cihelnými bloky nebo s pytli spojovacího materiálu budou tyto palety umísťovány výhradně nad nosné zdivo spodního podlaží, případně do prostor krajních třetin kratšího rozpětí stropní desky. Bednění, vyztužování a betonáž budou prováděny s ohledem na požadavek pohledového spodního povrchu stropních konstrukcí a schodišťových desek. Vypracoval: Ing. František Denk

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Obsah: 1. Předmět dokumentace... 2 2. Podklady statické části projektu... 2 3. Předpisy, literatura... 2 4. Inženýrsko geologické poměry stavby... 3 5. Statické řešení nosné konstrukce... 3 5.1 Příprava

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Posouzení a návrh konstrukce 3 3.Doporučení 6 4.Upozornění 7 5.Podklady 7 1/1 Název akce Stavební úpravy ubytovny č.p. 10 v ulici Pražská v Mimoni

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BD TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BD TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. CEDE Studio, s.r.o. STUPEŇ: Č. ZAKÁZKY: DATUM: MĚŘÍTKO: FORMÁT: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Dle 2 a dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 2014-016

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, PARC.Č. 874/69, K.Ú. SULICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, PARC.Č. 874/69, K.Ú. SULICE Obsah: a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby, při návrhu jeho změny b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky c) Hodnoty

Více

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE vypracoval: Michal Kalfeřt ČVUT Fsv A III.ročník 5/2005 název projektu : Novoplaza (společenské a obchodní centrum) místo realizace : Novodvorská 994, Praha 4 - Braník

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

MILENIUM 228. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2010 G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P DINNÝ DŮM MILENIUM 228 F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace kleneb Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis

Více

Technická zpráva nosné konstrukce

Technická zpráva nosné konstrukce Technická zpráva nosné konstrukce 1. Úvodní část Výchozí podklady pro zpracování profesní části statika Dispoziční a stavební návrh vypracovaný pracovníky architektonického ateliéru Ježková Jaroš pod vedením

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY JIST OP 238 1 (2) POUŽITÍ Keramické nosné překlady JISTROP 238 se používají jako plně nosné překlady nad dveřními a okenními otvory. Tyto překlady lze i kombinovat s izolantem

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU V OSTRAVĚ D R S D O K U M E N

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

1. Úvod...3. 2. Podklady...3. 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4. 3.1. Stropní konstrukce...4. 3.2. Krov...5

1. Úvod...3. 2. Podklady...3. 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4. 3.1. Stropní konstrukce...4. 3.2. Krov...5 1. Úvod...3 2. Podklady...3 3. Spojovací a dvorní křídlo objektu do ul. Dlouhá...4 3.1. Stropní konstrukce...4 3.2. Krov...5 4. Objekty do ul. Rámová...6 4.1. Stropní konstrukce...6 4.2. Krov...8 5. Závěr...8

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ. Projekt

TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ. Projekt Ing. Jan Bareš projektování pozemních staveb V Zátiší 1011, Kralupy nad Vltavou 278 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.2 - ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 139 v Kralupech

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú.

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST F.1.2.1 Novostavba rodinného domku manželů Ježkových Beroun, parc.č. 1410/121 k.ú. Beroun Identifikační údaje stavby a stavebníka Místo stavby k.ú. Beroun, parc.č. 1410/121

Více

Statický výpočet. 29. července 2009

Statický výpočet. 29. července 2009 29. července 2009 Statický výpočet Akce: RD Károv k.ú. Ohrobec Objednatel: Klára Vernerová Stupeň: DPS Datum: 07/2009 Zpracovatel: Ing. Ondřej Horák Zakázkové číslo: 2009-07-04 2 July 29, 2009 OBSAH STATICKÉHO

Více

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1 OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST Objednatel: Investor: Ing. Jindřich Kaas Národní obrany 14 160 00 Praha 6 ITA s.r.o. Konviktská 5 110 00 Praha 1 Místo stavby: Myslíkova 209, parcela č.994 110 00 Praha 1 V Příbrami, dne 29.8.2011 Vypracoval:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. FILIP KOUDELKA 2.S Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. Prostup výtahu zděnou klenbou do

Více

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost).

Poznámka: Při schodišťovém rameni širším než 2 750 mm se doporučuje rozdělit je mezilehlým zábradlím s madlem (požární bezpečnost). 2.5 Schodiště 2.5.1 Všeobecné údaje o schodištích Tab. 2.5.1 Minimální šířka ramene Rodinné domy do dvou podlaží Ostatní běžné stavby (bytové, občanské) Vícepodlažní stavby Podřadná, málo používaná schodiště

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010 Vedoucí projektant Vypracoval Vypracoval Kontroloval Okres: PLZEŇ - SEVER L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 Investor: OÚ KORYTA, KORYTA 24,331 51

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje

Stropní vložky MIAKO. třída objem. hmotnosti 800 kg/m 3 únosnost min. 2,3 kn (kromě doplňkových vložek) pevnost v tlaku P12. Tepelně technické údaje Stropní konstrukce 1/5 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU

STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU Objekt: ALICE 4.01 Stupeň: DSP Zakázka číslo HITEST: z14010 Počet stran: 12 STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ HLAVNÍCH PRVKŮ RODINNÉHO DOMU V Praze dne 19.02.2014 Vypracoval: Ing. Ondřej Zobal Ing. Richard Valenta

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 49_výkres krovu Výkres krovu rodinného

Více

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

- 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství MZ 2015 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Střechy sklonité krovy,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/10 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více