Plastová okna a dvee

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plastová okna a dvee"

Transkript

1 Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk

2 Montážní píruka Plastová okna a dvee REHAU, s.r.o. obchodní stedisko Praha Obchodní 117 estlice CZ tel: fax: obchodní stedisko Brno Vídeská 122 Brno CZ tel: fax: mail: 1-2

3 1. Úvod Pro montáž oken do stavebních tles je k dispozici jenom málo konkrétních regulaních systém, ale hodn norem, pedpis, smrnic a publikací pro výstavbu, úspory energií a tak dále. Narstající požadavky zákonodárc na tepelnou a protihlukovou ochranu nutn vedou, alespo v Nmecku, k utsnným budovám, u kterých je poteba vnovat pozornost ešení spár, vylouení tepelných most, a podobn. Spolu s tím je nezbytné pi vestavb oken a dveí do vnjší stny budovy používat nové techniky a vnovat jim vtší péi pi zamení pozornosti na stavebn fyzikální požadavky. Vysoké stavební škody, které je již možné zaznamenat pi sanaci neutsnných starých staveb, kladou požadavky na zohlednní základ stavební fyziky pi integraci oken plášt budovy. Trvale se zvyšující požadavky na úspory energií, tepelnou ochranu a na ochranu proti hluku vyžadují ve spojení s novými stavebními metodami stále nákladnjší opatení, aby se utsnily ješt pípustné otvory v plášti budovy, a aby pitom nedošlo k omezení obvyklých funkcí prhledu a otevení. Po celé generace získávané zkušenosti s vestavbou oken a dveí se nyní musejí doplnit o nové poznatky. Tato montážní píruka má pro technicky vysplá, funkní plastová okna a dvee s více než 50 lety použitelnosti, zavedená na základ obsažného zajištní kvality podle normy RAL-GZ 716/1, poskytnout pomoc pro pedcházení chybám pi projektování a realizaci vestavby plastových oken, spolu se soustedním pozornosti na jejich specifické materiálové vlastnosti. Poznatek ze zkušenosti ze škod se lovk pouí se zde získá jen za vysokou cenu, protože pro uživatele znamená dobré okno pouze okno bezvadn zamontované. Pedkládaná montážní píruka má poskytnout pomoc pro pedcházení vzniku chyb pi vestavb plastových oken a dveí. Zvlášt je poteba emeslníkm na míst pomocí konkrétních píklad možných ešení ukázat, jak lze pekonat mezeru mezi teorií a skutenými stavebními okolnostmi. Podrobn rozvedené píklady mají za cíl upozornit všechny osoby, zúastnné na stavb, na dležitá opatení a ukázat jim odborn provedená ešení. Krom toho se zde budou vysvtlovat stavebn fyzikální základy a budou se uvádt zákonné a normativní regulaní systémy s jejich požadavky. 1-3

4 Toto sdlení se obrací na rzné uživatele montážní píruky. Píruka je rozlenná tak, že jednotlivé kapitoly jsou pevážn zamené na možnost použití se strany uritých skupin uživatel (napíklad projektanti, stavitelé oken, montéi). Proto se nejdležitjší zásady uvádjí na více místech v jednotlivých kapitolách, aby se piblížily všem uživatelm i pi selektivním použití této montážní píruky. 1-4

5 OBSAH : 1. ÚVOD ROZSAH PLATNOSTI VÝBROVÉ ÍZENÍ Všeobecné údaje k výbrovému ízení Výkony s odlišnými technickými specifikacemi Doklady, které musí nabízející strana pedložit k nabídce Údaje ke stavebním objektm Zpsob použití budovy ešení detailu pipojení (typ ostní) Materiál stn Provedení oken Typ oken Provedení profil pro rám a kídla Tsnicí systémy a profily Význané prvky vybavení Kování Okenní píle Všeobecné technické požadavky Rozmry otvor ve zdi Lešení Likvidace Skladovací plocha na staveništi Všeobecné požadavky Statické požadavky Zajištní proti propadnutí Vzduchová propustnost Utsnní proti srážkové vlhkosti Okenní parapety a detaily pipojení v oblasti prah Vnjší okenní parapety Vnitní okenní parapety Prahové profily-detaily pipojení Ochrana pohledu Provedení Provedení viditelných ástí roletového kastlíku dle provedení

6 3.8.3 Útlum hluku Tepeln technické parametry Velikost roletových korpus Barva roletových korpus, popípad roletových vodítek Zaomítací úhelník Zpsob ovládání Materiál roletového pancíe Barva roletové lamely Provedení roletového pancíe Tepelná ochrana Novostavba Stará stavba Podklady pro prokázání Ochrana proti hluku Okna odolná proti proražení Materiály Plastové okenní profily Ukotvení do stavby Zatížení Vlastní hmotnost a provozní zatížení Zatížení silou vtru Stavební pipojení ešení spár pi použití tsnicích hmot Izolace jádrových spár Utsnní ze strany místnosti Utsnní z vnjší strany Možná ovovací mení ze strany odbratele ROZMENÍ A ZJIŠTNÍ REÁLNÉ STAVEBNÍ SITUACE Pejímka stavební pipravenosti a poukázání na nedostatky Rozmení stavebních otvor Pravoúhlost okenních otvor Smrné rozmry hrubé stavby Dlení okna a typy otevírání Souhrn kritérií, kterým je nutné vnovat pozornost již pi zamování Listy pro rozmení

7 5. PÍPRAVA MONTÁŽE Organizace montážních prací Požadavky na montáž Kotvení do stavby Všeobecné zásady Stanovení podrobností montáže PROVEDENÍ MONTÁŽE Ukotvení Všeobecné pokyny pro ukotvení oken: Penesení zatížení Kotevní prostedky Speciální kotvení Doplkové a speciální profily Roletové kastlíky Domovní vchodové dvee Spojky Odvádní zátže pes rozšíení Izolace / tsnní Utsnní spár ešení spár Utsovací systémy Utsnní spár Tsnicí materiály Ochrana viditelných ploch profil okna, prosklené výpln ištní oken Závrená kontrola Údržba a ošetování Vtrání Pejímka Recyklace vymontovaných oken STAVEBN FYZIKÁLNÍ POŽADAVKY Psobení vody a vlhkosti Dešová voda Vlhkost ve vnitním prostoru Vzdušná vlhkost

8 Prbh izoterm Difúze vodních par Vliv teploty na dilatování Souinitele délkové roztažnosti Tepelná ochrana Tepelná vodivost Tepelné mosty Ochrana proti hluku Zvuk ve spárách Mechanické zatížení ZÁKONEM STANOVENÉ POŽADAVKY Píklady zákonných rámcových podmínek ODKAZY NA LITERATURU, ZÁKONY, NORMY, SMRNICE A VYHLÁŠKY Zákony a pedpisy Normy Zkoušky a posuzování oken Posuzované vlastnosti oken Mení a hodnocení oken Posouzení výrobku s technickou dokumentací Nezbytný krok - prvotní posouzení výrobku, zda odpovídá technické dokumentaci Prvzdušnost Tab.1: Referenní prvzdušnost vztažená na jednotku plochy okna pi rozdílu tlak Pa, zaazení do tíd a maximální zkušební tlaky Tab.2 - Referenní prvzdušnost vztažená na jednotkovou délku spáry pi rozdílu tlak 100 Pa, zaazení do tíd a maximální zkušební tlaky Vodotsnost Odolnost proti zatížení vtrem Únosnost omezova otevení a odolnost proti statickému kroucení Prostup tepla

9 2. Rozsah platnosti Pokyny, uvádné v této montážní píruce, platí pro osazování plastových oken a dveí, zvlášt se zajištním kvality podle normy RAL-GZ 716/1. Uvádjí se zde instrukce pro odborn provedené osazení tchto oken a dveí do plášt budovy u nových a starých staveb, pi zamení pozornosti na zákonem stanovené požadavky, na stavebn fyzikální vlastnosti a na specifické materiálové vlastnosti oken. Pitom je poteba postupovat v souladu s platnými normami a regulaními systémy pro oknaské emeslné práce a rovnž zákonem stanovenými smrnicemi k úsporám energií, k tepelné ochran, k protihlukové ochran a k ochran proti vlhkosti. V pípad renovace starých staveb je poteba podmínky osazení pizpsobit daným stavebním okolnostem. Je poteba dodržovat další píslušné pokyny výrobc profilových systém. Montážní píruka má projektanty, výrobce oken a montéry dostat do takové polohy, aby postupovali v souladu s aktuálním stavem techniky a, aby : plastová okna a dvee mohly zachycovat a odvádt do stavebních tles síly, které pi patiném zpsobu nasazení oken a dveí vznikají psobením jejich vlastní hmotnosti, vtru, provozního zatížení a obsluhy byla zachovaná možnost trvalého použití plastových oken a dveí byla bez nebezpeí možná obsluha plastových oken a dveí nedocházelo k omezení funkcí vlivem teplotních výkyv zabránilo se vzniku tepelných most zabránilo se vzniku škod vlivem psobení vlhkosti byly trvale utsnné pipojovací spáry byly dodržené požadavky na tepelnou ochranu a ochranu proti hluku 2-9

10 3. Výbrové ízení Výbrové ízení Výbrové ízení pedstavuje základ pro nabídku výrobc oken. Aby to bylo možné tuto nabídku vcn a obsažn pipravit, je poteba stranu vypisujících projektant nebo pípadn stavitel dovést k následujícím soupism kontrolních bod ( Check-List ) pro podrobnou pípravu podklad výbrového ízení, podle kterých mže nabízející strana vyhotovit k danému stavebnímu projektu specifickou a diferencovanou nabídku. Nabízející strana musí již pi odevzdání nabídky pedložit veškeré doklady, vyžadované podle technických a obchodních zákon a vyhlášek, na základ kterých je možné v rámci vyhodnocení nabídky dkladn provit splnní požadavk zadavatele. Základ pro tyto požadavky tvoí technické specifikace Protože byly již zveejnny klasifikace s harmonizovanými evropskými normami, musí se dodržovat ve všeobecných technických zadávacích podmínkách, doplujících technických podmínkách nebo v popisu výkon. Pro naplnní požadavk místních stavebních pedpis je poteba postupovat podle aktuálních stavebních pravidel. Pokud se vyžaduje prbžná výrobní kontrola, je nutné ji v pípad zakázky prokázat. Již pedem je poteba výbrové ízení ovit. Pokud obsahuje nesrozumitelné, nedostatené nebo chybjící údaje i když je zadavatel pedem závazn uvádl je dodavatel podle pedpisu VOB/B, 3, povinen jasn stanovit rozsah svých výkon a ješt ped zaátkem plnní svých inností písemnou formou zadavateli sdlit zjištné nedostatky a svoje pochybnosti. S použitím následujících soupis kontrolních bod ( Check-List ) má zadavatel výbrového ízení k dispozici možnost pro pesné stanovení druhu a rozsahu požadovaných výkon a pro kontrolu jejich dodržování. 3-10

11 3.1. Všeobecné údaje k výbrovému ízení K výbrovému ízení je piložený pehled oken (viz obrázek 1), který slouží ke znázornní zpsobu dlení okna a typu jeho konstrukce a otevírání. Protože v popisu položek nejsou uvedené žádné údaje o provedení profilu, tak je možné nezbytné údaje k provedení profilu (napíklad rozmry okna, stejn jako rozmry jednotlivých prvk) získávat z pehledu oken, popípad z údaj ke stavebnímu objektu. Pedmtem tohoto výbrového ízení je výroba a montáž oken, okenních dveí, domovních dveí a okenních prvk (okenní stny) z plastu, vetn zasklení. Typ a rozsah celkových výkon pro nabídku se popisují v následujícím textu. Základem pro nabídku jsou krom tchto zadávacích technických smluvních podmínek rovnž všeobecné smluvní podmínky pro provedení stavebních výkon. vetn skínek na rolety vetn dopravy vetn montáže vetn ochranných opatení proti povtrnostním vlivm vetn rzných doplk 3-11

12 3.2. Výkony s odlišnými technickými specifikacemi V pípad nabídky s výkonem, který se odlišuje od technické specifikace popsané v tchto zadávacích technických smluvních podmínkách, se musí tato odchylka v nabídce jednoznaným zpsobem objasnit, a na nabízející stran pitom spoívá odvodnní stejné hodnoty tohoto ešení Doklady, které musí nabízející strana pedložit k nabídce Možnost použití aplikovaných profilových systém se musí potvrdit prkazem systémové zkoušky (STO nebo Certifikát) podle smrnice R AL-GZ 716/1 odstavec III, popípad u domovních dveí podle smrnice RAL-GZ 996 : Od nezávislé zkušebny (nap. VÚPS;CSI,TA24S.) Dokládání hodnot U a teplotního souinitele frsi tvoí souást vypsaného výbrového ízení. Je poteba postupovat podle zadaných úkol pedpisu EnEV a podle zadaných úkol normy DIN Vyžaduje se doložit hodnotu útlumu hluku pro nabízené stavební díly. Výhradním základem k tomu je norma DIN 4109 a prvodní list 1. Pipouští se prkaz o provedených jednotlivých zkouškách v píloze 8.4 stavební smrnice. Pohyb otoných kídel ve smru k pozorovateli se zde vyznauje spojitými arami (1a). Pohyb otoných kídel ve smru od pozorovatele se zde vyznauje perušovanými arami (2a). 3-12

13 Obrázek 1 : Typy otevírání kídel oken Další typy otevírání a oznaení se uvádjí v norm DIN EN

14 3.4. Údaje ke stavebním objektm Zpsob použití budovy obytné budovy nemocnice sportovní haly školy úední budovy prmyslové budovy ešení detailu pipojení (typ ostní) tupé ostní vnjší ostní vnitní izolace vnitní ostní vnjší izolace vnitní izolace se zadním vtráním Materiál stn plná cihla pín drovaná cihla armovaný beton pórobeton silikátová (vápenopísková) tvárnice devná sloupová stna / zárube 3-14

15 3.5. Provedení oken Typ oken Okna je poteba provést jako jednoduchá okna. Zvláštní konstrukce, jako jsou napíklad sdružená okna nebo dvojitá (špaletová) okna pro zvláštní požadavky, je poteba nabídnout oddlen. jednoduchá okna zvláštní konstrukce Provedení profil pro rám a kídla plošné pesazení poloviní plošné pesazení plošné lícování Tsnicí systémy a profily Vytlaované tsnicí profily tvoí souást profilového systému a musejí odpovídat požadavkm normy RAL-GZ 716/1 odstavec II Vytlaované tsnicí profily. tsnní pro ostní stední tsnní 3-15

16 3.5.4 Význané prvky vybavení Na oknech se aplikují pídavné funkce a význané prvky vybavení. K takovým funkcím a význaným prvkm mohou patit rolety, žaluzie, vtrací zaízení, motorová ovládací zaízení a tak dále. Pro pídavná zaízení musejí být prezy okenních rám upravené tak, aby bylo do nich možné pídavná zaízení odborn zabudovat. Pídavná zaízení pro okna : vetn skíní na rolety vetn dopravy vetn montáže vetn ochranných opatení proti povtrnostním vlivm vetn : Kování Prvky kování musejí odpovídat požadavkm podle normy DIN EN Musejí být vyrobené v souladu s oekávaným zatížením a musejí být chránné proti korozi. Je poteba vnovat pozornost údajm od výrobce kování. U popisu jednotlivých položek je poteba uvést pídavná zaízení, jako jsou napíklad omezovae otevení atd. Musí být odpovídajícím zpsobem stanovená výška obsluhy držadlových díl a tyto díly musejí být jednotn uspoádané uvnit jednoho prostoru (pokud to je úelné). Okenní držadla musejí být ve své barv, povrchu a tak dále provedené podle zadaných údaj. Výška obsluhy (od OKF = od isté podlahy) : od do mm Provedení okenního držadla 3-16

17 3.5.6 Okenní píle Krom okenních pílí pro rozdlení sklenných ploch se mohou použít nalepené profily vetn nebo bez distanních rám v prostoru mezi okenními tabulemi (SZR) anebo rovnž systémy, vkládané do prostoru mezi okenními tabulemi (SZR). Pi použití okenních pílí v prostoru mezi okenními tabulemi je možné, že pi otevírání a zavírání a rovnž pi mechanickém psobení se mohou uvnit ležící okenní píle dotýkat povrchu skla, a to mže vést ke vzniku rušivého zvuku. žádné okenní píle pro rozdlení sklenných ploch nalepené s distanními držáky nalepené bez distanních držák okenní píle v prostoru mezi okenními tabulemi (SZR) Pohledová šíka mm 3-17

18 3.6. Všeobecné technické požadavky Rozmry otvor ve zdi Ped zahájením výroby musí výrobce zodpovdn uskutenit zamení, požadované k provedení daných prací (schéma musí být k dispozici od dodavatele hrubé stavby). Pokud jsou tolerance hrubé stavby nad stanovenými cílovými hodnotami podle normy DIN 18202, je nutné o tom neprodlen ústní a písemnou formou informovat zadavatele, nejlépe do stavebního deníku. Mrové údaje úplné neúplné Lešení Ve vci výšek, pracovních poloh, pípadn požadovaných pestaveb a vzdáleností mezi lešením a stavbou je nutné se vas spojit s vedením stavby. V zásad je poteba pi využití lešení zohlednit pedpisy profesních svaz a pokud se to požaduje také ustanovení stavebního dozoru. Veškeré potebné vnitní lešení a také montážní plošiny až do 2 m musí poskytnout dodavatel. K tomu potebné náklady se musejí zapoítat do jednotkové ceny. Pro ten pípad, že dodavatel má vystavt lešení, tak regulaní základ pro píslušnou nabídku pedstavuje norma DIN K tomu pibude jedna položka v popisu výkon. lešení je k dispozici na stran stavby lešení je poteba zahrnout do nabídky 3-18

19 3.6.3 Likvidace Okna a rzné stavební ásti, které se musejí vybourat v souvislosti s nabízeným výkonem, a dále rovnž veškeré ostatní odpady, se musejí zlikvidovat v souladu se zadanými požadavky pro ochranu životního prostedí. Je pitom nutné vnovat pozornost zvláštním místním pedpism. Pokud se u díl k likvidaci zjistí škodlivé látky, je nutné o tom neprodlen ústní a písemnou formou informovat zadavatele. Stavební ásti k likvidaci poet oken poet dveí rzné doplky Likvidace odpadu zatíženého škodlivými látkami a odpadu nezatíženého škodlivými látkami v objemu pes 1 m 3 z prostoru zadavatele pedstavuje zvláštní výkon. K tomu se do popisu výkon doplní odpovídající výkonové položky, uvede se likvidaní zaízení. Výslovn upozorujeme, že se bude od dodavatele vyžadovat prkaz o ádném zpsobu likvidace. Materiál oken hliník devo plastické hmoty ocel Recyklaní zaízení (viz bod 6.10) m Skladovací plocha na staveništi je k dispozici m 2 není k dispozici 3-19

20 3.6.5 Všeobecné požadavky Ve výbrovém ízení musejí být uvedené všechny požadavky, kladené na okna a dvee. Základ tvoí všeobecný stav techniky a dále píslušné normy a smrnice. Pokud se požaduje prbžná výrobní kontrola, musí se to v pípad zakázky prokázat. 3-20

21 3.6.6 Statické požadavky Okenní konstrukce (okna a balkónové dvee) vetn prvk pro pipojení ke stavebn musejí zachycovat všechny podle plánu psobící síly a musejí být schopné tyto síly penášet na nosné konstrukce stavby. Pitom je nutné zohlednit : výšku osazení na fasád, zatížení silou vtru podle normy pro zatžovací pásma na fasád polohu a charakter stavby v krajin.. Zatížení silou vtru podle normy Pa Zatížení ve výšce parapetu / píníku silou kn/m u položek : Statické vyhodnocení : nepožaduje se požaduje se Samonosné profily, jako jsou sloupky, píky a volné spoje rám v oblasti korpus rolety je poteba dimenzovat tak, aby deformace profil pod psobením zatížení nevedla k poškození oken nebo k jinému omezení možnosti jejich použití. Pípustné prohnutí nesní pekroit hodnotu 1/300 volné délky. Vodorovné zatížení podle normy DIN Upozornní : Pi velikosti prvk nad 9 m 2 a pi délce kratší strany nad 2 m se mže podle normy DIN požadovat statické vyhodnocení. 3-21

22 3.6.7 Zajištní proti propadnutí V pípad nedostatené výšky parapetu anebo pi nebezpeí propadnutí se vyžadují opatení k zajištní proti propadnutí. Tato opatení se provedou mechanickým zajištním, které musí být staticky dostatené spojené s konstrukcí stavby. Upozornní : V pípad použití prosklené parapetní ásti se má ve spojení s dostaten dimenzovaným píníkem poskytnout prkaz statickým výpotem. mechanické zajištní proti propadnutí zasklení zajištné proti propadnutí Doložení statického výpotu Vzduchová propustnost Vzduchová propustnost se podle normy SN Tída : 2 = (vyhláška pro úsporu energií do 2. podlaží), 3 = (vyhláška pro úsporu energií pes 2 podlaží), 4 = zvláštní nároky Utsnní proti srážkové vlhkosti Utsnní proti srážkové vlhkosti se vykazuje podle normy SN EN Upozornní : pitom si odpovídají tídy : 1A až 4A ve starém zaazení podle normy DIN tíd A 5A až 7A ve starém zaazení podle normy DIN tíd B 8A až 9A ve starém zaazení podle normy DIN tíd C tídy : 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 3-22

23 3.7. Okenní parapety a detaily pipojení v oblasti prah Vnjší pipojení musí být provedené jako tsné proti srážkové vlhkosti a musí zajišovat kontrolovaný odvod vody. Musí být vybavené odkapávací hranou a pedepsaným pesahem Vnjší okenní parapety Provedení se zajišuje takto : dodavatel ze strany stavby Okenní parapet musí zasahovat pod okenní profil. Pesah pes fasádu má být nejmén 30 mm. U kovových okenních parapet je nezbytné použití ochrany proti nadzdvižení, odhlunní a zachování možnosti neomezených teplotních zmn délky. Utsnní musí být v pípad kovových okenních parapet s fólií ve vanovém tvaru k dosažení kontrolovaného odvodu vody. Zmny délky je poteba zajistit pomocí pružných doraz. U balkónových dveí musí být k dispozici spodní detail bezpený pi našlápnutí. staré provedení zstává k dispozici hloubka : mm kovový okenní parapet se ukonovacím kusem kovový okenní parapet bez ukonovacího kusu odhlunní pružné dorazy 3-23

24 3.7.2 Vnitní okenní parapety Provedení se zajišuje takto : Na stran místnosti s prbžným tuhým podložením. dodavatel ze strany stavby staré provedení zstává k dispozici mramor umlý kámen devný materiál plastická hmota vyložení : mm síla : mm Prahové profily-detaily pipojení Prahové profily musejí být trvale utsnné proti srážkové vod a proti zvýšené vlhkosti. Musejí být konstrukn ešeny tak, aby bylo možné vodu kdykoliv odvádt z konstrukce smrem ven. Volba výšky prahu se uskuteuje pi uvážení následujících okolností : zátž povtrnostními vlivy v míst osazení, možnosti odvádní vody stavební ochranné prvky proti povtrnostním vlivm (penívající stíška a tak dále). minimáln 150 mm nad rovinou vnjší nášlapné vrstvy minimáln 50 mm 1) maximáln 20 mm k horní hran isté podlahy odlišná výška prahu : mm další položky viz píloha Poznámka 1) : V tomto pípad musí být v oblasti dveí podél osazení roviny ploché stechy k dispozici odtok vody. V pípad bezbariérového provedení s hodnotou 20 mm se musí z vnjší strany stavby pipravit pímé odvodnní (napíklad žlábek, ). 3-24

25 3.8. Ochrana pohledu Provedení Pedsazené roletové kastlíky Roletové skín zabudované na stavb tzv. NEUBAU nasazovací kastlíky dodat v rámci dodávky oken REHAU Kastlíky S 738 materiál : peklady s roletovou skíní event.neubau dodá stavba dodat v rámci dodávky oken další položky Provedení viditelných ástí roletového kastlíku dle provedení PVC, bílá barva devo, bílá barva Útlum hluku Pro stanovení požadavku na útlum hluku platí norma DIN Je poteba vnovat pozornost zohlednní namené hodnoty +2 db. Bude se požadovat také prokázání hodnoty žádné požadavky Rw,R = db Rw,R (Rw,P(zkušební hodnota) 2dB = Rw,R(výpotová hodnota)) 3-25

26 3.8.4 Tepeln technické parametry Pro roletové korpusy platí požadavky podle normy DIN (SN ). V prmru musí být hodnota U sb nejmén 0,85 W/m 2 K. U sb = 0,85 W/m 2 K U sb = W/m 2 K Velikost roletových korpus podle výšky oken a roletových profil Barva roletových korpus, popípad roletových vodítek bílá barva Zaomítací úhelník odpadá uvnit vn Pípadn oboustranný zaomítací úhelník tlouška zdi : 3-26

27 3.8.8 Zpsob ovládání Pás nebo šra pás s pevodem klika poloha umístní navíjee elektromotor pívod silového naptí je k dispozici není k dispozici stnový zapuštný navíje výkyvný navíje Materiál roletového pancíe PVC hliník Barva roletové lamely bílá barva šedá barva 3-27

28 Provedení roletového pancíe zajištní proti vysunutí šíka lamely 35 až 40 mm šíka lamely 50 až 55 mm vtší 3-28

29 3.9. Tepelná ochrana Požadované smrné energetické hodnoty oken : Novostavba budovy s normálními požadavky na vnitní teplotou - parametry oken podle roní energetické spoteby Q podle energetického zákona Q Stará stavba Zmny pesahující 20 % v pípad výrazných zmn požadavky na okna z hlediska roní energetické spoteby Q v pípad zmn více než 20 % oken požadavky na stavební díly 3-29

30 3.9.3 Podklady pro prokázání Podle zákona o energetických auditech je pro pejímku okenních ploch k prokázání podle vyhlášky pro úsporu energií EnEV poteba použít svtlý hrubý rozmr. Jmenovitá hodnota popis tepeln technických vlastností pomocí tabulek, propot a mení Mená hodnota Pro prokázání podle vyhlášky pro úsporu energií EnEV jsou rozhodující mené hodnoty Uo, které zohledují stanovené okrajové podmínky. Uo = W/(m 2 K) z tabulky normy SN g-hodnota zasklení % ( g-hodnota stanovuje, jaké procento slunení energie prochází sklem z vnjší strany dovnit) Uo = Uo + Uo 3-30

31 3.10. Ochrana proti hluku Pro ochranu proti hluku u novostaveb platí norma DIN Je poteba vnovat pozornost na zohlednní namené hodnoty +2dB. Bude se požadovat také prkaz hodnot Rw,R (Rw,P(mená hodnota) 2dB = Rw,R(výpotová hodnota)) v zabudovaném stavu Rw,R = db Okna odolná proti proražení Ochrana proti vypáení se dosahuje použitím odpovídajícího kování podle normy RAL RG 607/13. Tídy odolnosti (WK) se musejí prokázat zkušebním protokolem. žádné požadavky ochrana proti vypáení AhS - standardní (norma ochrany proti vypáení RAL RG 607/13) ochrana proti vypáení AhS extra (norma ochrany proti vypáení RAL RG 607/13) tída odolnosti WK 1 podle normy DIN V ENV 1627 tída odolnosti WK 2 podle normy DIN V ENV

32 3.11. Materiály Plastové okenní profily Profily pro plastová okna musejí odpovídat norm RAL-GZ 716/1, odstavec I. Je poteba sdlit, zda se mají nasazovat okenní profily z : PVC-U, bílá barva, podle odstavce 1 PUR - tvrdá pna, podle odstavce 2 PVC-U-PMMA koextrudovaný materiál, podle odstavce 3 PVC-U - tvrdá pna s hliníkovou výztuží, podle odstavce 5 nebo z PVC-U kašírovaná fólie, podle odstavce 7 Profily a celý systém musejí odpovídat norm RAL-GZ 716/1, odstavec III : Prokázání zpsobilosti pro plastové okenní systémy a základním systémovým popism od výrobce profilu. (Profilové systémy, které odpovídají tmto požadavkm, jsou uvedené v soupisu držitel zkušebních znaek RAL od Spolenosti pro kvalitu plastových okenních systém, Baumschulallee 6, D Bonn, Nmecko.) Pokud by se mly použít profily z jiných plastických hmot, tak je poteba doložit prkazy výrobce profilu. PVC-U bílá barva barva / dekor vnitní barva / dekor vnjší barva / dekor oboustranná barva / dekor jiné plastické hmoty oznaení barvy oznaení dekoru 3-32

33 3.12. Ukotvení do stavby Na okna anebo na dvee se nesmí ze samotných stavebních tles penášet žádné zatížení. Okna a dvee nesmjí pebírat žádné statické zatížení. Na to je nutné dávat pozor zvlášt v tchto pípadech : velké vzdálenosti oprných podprných bod skeletový typ konstrukce zejména montovány s možnostmi dilataních zmn, vykonzolované konstrukce, dilataní mezery mezi díly stavby. Pi ešení spár je nutné dávat pozor na : prohnutí mm vyhnutí mm rzné doplky Veškeré síly, které plánovit psobí na okna anebo dvee, se musejí odvádt do stavební nosné konstrukce. Sem se zaazuje : vlastní hmotnost zatížení silou vtru a dále provozní zatížení (zátž podmínná uživatelem) plná cihla voštinová cihla armovaný beton pórobeton silikátová (vápenopísková) tvárnice devná sloupová stna / zárube 3-33

34 Pokud není možné uskutenit upevnní horního dílu okenního rámu na peklad, musí se vhodnými opateními zajistit pevné statické zajištní horního rámu a musí se zamezit jejich prohnutí. Bez rolet ze strany stavby dodávané pekladové roletové skínky tzv. NEUBAU nasazovací skínky nap. REHAU S 738 pedsazené skínky rozšíení rám propojení s roletovým kastlíkem viditelný úhel podhledové strany kastlíku radiální ložisko s hídelí podrobné ešení podle pílohy V pípad aplikace prvk odolných proti proražení je poteba typ a uspoádání upevovacích prostedk odvodit z montážní smrnice zkušebního protokolu. Zkouška se uskuteuje podle normy DIN V ENV 1 627, píloha B. Stavební konstrukce a zpsob osazení element musejí být vhodné pro penesení vznikajících zatížení. 3-34

35 3.13. Zatížení Vlastní hmotnost a provozní zatížení Tato zatížení psobí v rovin okna na základ vlastní hmotnosti oken anebo dveí, a dále na základ promnlivého namáhání v dsledku innosti osob. Pro upevnní v osazovací spáe je poteba použít dostaten staticky dimenzované upevovací prostedky. Odvádní stálého zatížení pes : Klínky, stabilní špalíky ocelové úhelníky konzoly patky Zatížení silou vtru Toto zatížení psobí kolmo k rovin okna na základ dynamického tlaku a vlivem používání. Upevovací prostedky trubková rámová hmoždinka (düfle) otoná kotva / píchytka / úhelníky patky konzoly turbošrouby chemické kotvy 3-35

36 3.14. Stavební pipojení Platí toto pravidlo : uvnit tsnji než vn! Používané tsnicí materiály musejí být ve smru ven více tzv.difúzn otevené.. Rovné ostní Zalomené vnitní ostní Zalomené vnjší ostní vnjší rovina izolace vnitní rovina izolace vnitní rovina izolace s odvtráváním Norma SN popisuje, jakým zpsobem je poteba zohlednit tepelné mosty. vnitní povrchové teploty pro dané konstrukce v detailu napojení ešení spár pi použití tsnicích hmot Všeobecn platí : Pi špalet s ostním se má mezi rovinou okna a ostním udržet minimální osazovací spára o velikosti 10 mm. Pi okenních pásech je poteba pedpokládat provedení dilatace. jednostupové dvoustupové konstrukní spáry nap. zvukoizolaní dilataní spáry 3-36

37 Izolace jádrových spár Jádrové spáry je poteba prbžn naplnit izolaní hmotou. 1-K PUR - na míst vypnná izolaní hmota ( Ortschaum ) 2-K PUR - na míst vypnná izolaní hmota ( Ortschaum ) skelná vata minerální vata stíkaný korek izolaní pásky Utsnní ze strany místnosti (viz obrázek 32) Provedení je následující : Utsnní musí být na stran místnosti provedené jako vzduchotsné. Výrobce v rámci montáže ze strany stavby okenní fólie *) butylová páska spárová tsnicí hmota nap bitumenové tmely Poznámka *) Je použitelné pouze do SSK 3 (RW,R maximáln 39 db) 3-37

38 Utsnní z vnjší strany (viz obrázek 31) Provedení je následující : Výrobce s rámci montáže ze strany stavby Vnjší utsnní musí být provedené jako tsné proti srážkové vlhkosti. impregnovaná páska z pnové plastické hmoty utsovací fólie butylová páska spárová tsnicí tmely krycí lišta s kombinovanou páskou Možná ovovací mení ze strany odbratele mení infiltrace termovize povrchové teploty mení hladiny hluku 3-38

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více