Plastová okna a dvee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plastová okna a dvee"

Transkript

1 Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk

2 Montážní píruka Plastová okna a dvee REHAU, s.r.o. obchodní stedisko Praha Obchodní 117 estlice CZ tel: fax: obchodní stedisko Brno Vídeská 122 Brno CZ tel: fax: mail: 1-2

3 1. Úvod Pro montáž oken do stavebních tles je k dispozici jenom málo konkrétních regulaních systém, ale hodn norem, pedpis, smrnic a publikací pro výstavbu, úspory energií a tak dále. Narstající požadavky zákonodárc na tepelnou a protihlukovou ochranu nutn vedou, alespo v Nmecku, k utsnným budovám, u kterých je poteba vnovat pozornost ešení spár, vylouení tepelných most, a podobn. Spolu s tím je nezbytné pi vestavb oken a dveí do vnjší stny budovy používat nové techniky a vnovat jim vtší péi pi zamení pozornosti na stavebn fyzikální požadavky. Vysoké stavební škody, které je již možné zaznamenat pi sanaci neutsnných starých staveb, kladou požadavky na zohlednní základ stavební fyziky pi integraci oken plášt budovy. Trvale se zvyšující požadavky na úspory energií, tepelnou ochranu a na ochranu proti hluku vyžadují ve spojení s novými stavebními metodami stále nákladnjší opatení, aby se utsnily ješt pípustné otvory v plášti budovy, a aby pitom nedošlo k omezení obvyklých funkcí prhledu a otevení. Po celé generace získávané zkušenosti s vestavbou oken a dveí se nyní musejí doplnit o nové poznatky. Tato montážní píruka má pro technicky vysplá, funkní plastová okna a dvee s více než 50 lety použitelnosti, zavedená na základ obsažného zajištní kvality podle normy RAL-GZ 716/1, poskytnout pomoc pro pedcházení chybám pi projektování a realizaci vestavby plastových oken, spolu se soustedním pozornosti na jejich specifické materiálové vlastnosti. Poznatek ze zkušenosti ze škod se lovk pouí se zde získá jen za vysokou cenu, protože pro uživatele znamená dobré okno pouze okno bezvadn zamontované. Pedkládaná montážní píruka má poskytnout pomoc pro pedcházení vzniku chyb pi vestavb plastových oken a dveí. Zvlášt je poteba emeslníkm na míst pomocí konkrétních píklad možných ešení ukázat, jak lze pekonat mezeru mezi teorií a skutenými stavebními okolnostmi. Podrobn rozvedené píklady mají za cíl upozornit všechny osoby, zúastnné na stavb, na dležitá opatení a ukázat jim odborn provedená ešení. Krom toho se zde budou vysvtlovat stavebn fyzikální základy a budou se uvádt zákonné a normativní regulaní systémy s jejich požadavky. 1-3

4 Toto sdlení se obrací na rzné uživatele montážní píruky. Píruka je rozlenná tak, že jednotlivé kapitoly jsou pevážn zamené na možnost použití se strany uritých skupin uživatel (napíklad projektanti, stavitelé oken, montéi). Proto se nejdležitjší zásady uvádjí na více místech v jednotlivých kapitolách, aby se piblížily všem uživatelm i pi selektivním použití této montážní píruky. 1-4

5 OBSAH : 1. ÚVOD ROZSAH PLATNOSTI VÝBROVÉ ÍZENÍ Všeobecné údaje k výbrovému ízení Výkony s odlišnými technickými specifikacemi Doklady, které musí nabízející strana pedložit k nabídce Údaje ke stavebním objektm Zpsob použití budovy ešení detailu pipojení (typ ostní) Materiál stn Provedení oken Typ oken Provedení profil pro rám a kídla Tsnicí systémy a profily Význané prvky vybavení Kování Okenní píle Všeobecné technické požadavky Rozmry otvor ve zdi Lešení Likvidace Skladovací plocha na staveništi Všeobecné požadavky Statické požadavky Zajištní proti propadnutí Vzduchová propustnost Utsnní proti srážkové vlhkosti Okenní parapety a detaily pipojení v oblasti prah Vnjší okenní parapety Vnitní okenní parapety Prahové profily-detaily pipojení Ochrana pohledu Provedení Provedení viditelných ástí roletového kastlíku dle provedení

6 3.8.3 Útlum hluku Tepeln technické parametry Velikost roletových korpus Barva roletových korpus, popípad roletových vodítek Zaomítací úhelník Zpsob ovládání Materiál roletového pancíe Barva roletové lamely Provedení roletového pancíe Tepelná ochrana Novostavba Stará stavba Podklady pro prokázání Ochrana proti hluku Okna odolná proti proražení Materiály Plastové okenní profily Ukotvení do stavby Zatížení Vlastní hmotnost a provozní zatížení Zatížení silou vtru Stavební pipojení ešení spár pi použití tsnicích hmot Izolace jádrových spár Utsnní ze strany místnosti Utsnní z vnjší strany Možná ovovací mení ze strany odbratele ROZMENÍ A ZJIŠTNÍ REÁLNÉ STAVEBNÍ SITUACE Pejímka stavební pipravenosti a poukázání na nedostatky Rozmení stavebních otvor Pravoúhlost okenních otvor Smrné rozmry hrubé stavby Dlení okna a typy otevírání Souhrn kritérií, kterým je nutné vnovat pozornost již pi zamování Listy pro rozmení

7 5. PÍPRAVA MONTÁŽE Organizace montážních prací Požadavky na montáž Kotvení do stavby Všeobecné zásady Stanovení podrobností montáže PROVEDENÍ MONTÁŽE Ukotvení Všeobecné pokyny pro ukotvení oken: Penesení zatížení Kotevní prostedky Speciální kotvení Doplkové a speciální profily Roletové kastlíky Domovní vchodové dvee Spojky Odvádní zátže pes rozšíení Izolace / tsnní Utsnní spár ešení spár Utsovací systémy Utsnní spár Tsnicí materiály Ochrana viditelných ploch profil okna, prosklené výpln ištní oken Závrená kontrola Údržba a ošetování Vtrání Pejímka Recyklace vymontovaných oken STAVEBN FYZIKÁLNÍ POŽADAVKY Psobení vody a vlhkosti Dešová voda Vlhkost ve vnitním prostoru Vzdušná vlhkost

8 Prbh izoterm Difúze vodních par Vliv teploty na dilatování Souinitele délkové roztažnosti Tepelná ochrana Tepelná vodivost Tepelné mosty Ochrana proti hluku Zvuk ve spárách Mechanické zatížení ZÁKONEM STANOVENÉ POŽADAVKY Píklady zákonných rámcových podmínek ODKAZY NA LITERATURU, ZÁKONY, NORMY, SMRNICE A VYHLÁŠKY Zákony a pedpisy Normy Zkoušky a posuzování oken Posuzované vlastnosti oken Mení a hodnocení oken Posouzení výrobku s technickou dokumentací Nezbytný krok - prvotní posouzení výrobku, zda odpovídá technické dokumentaci Prvzdušnost Tab.1: Referenní prvzdušnost vztažená na jednotku plochy okna pi rozdílu tlak Pa, zaazení do tíd a maximální zkušební tlaky Tab.2 - Referenní prvzdušnost vztažená na jednotkovou délku spáry pi rozdílu tlak 100 Pa, zaazení do tíd a maximální zkušební tlaky Vodotsnost Odolnost proti zatížení vtrem Únosnost omezova otevení a odolnost proti statickému kroucení Prostup tepla

9 2. Rozsah platnosti Pokyny, uvádné v této montážní píruce, platí pro osazování plastových oken a dveí, zvlášt se zajištním kvality podle normy RAL-GZ 716/1. Uvádjí se zde instrukce pro odborn provedené osazení tchto oken a dveí do plášt budovy u nových a starých staveb, pi zamení pozornosti na zákonem stanovené požadavky, na stavebn fyzikální vlastnosti a na specifické materiálové vlastnosti oken. Pitom je poteba postupovat v souladu s platnými normami a regulaními systémy pro oknaské emeslné práce a rovnž zákonem stanovenými smrnicemi k úsporám energií, k tepelné ochran, k protihlukové ochran a k ochran proti vlhkosti. V pípad renovace starých staveb je poteba podmínky osazení pizpsobit daným stavebním okolnostem. Je poteba dodržovat další píslušné pokyny výrobc profilových systém. Montážní píruka má projektanty, výrobce oken a montéry dostat do takové polohy, aby postupovali v souladu s aktuálním stavem techniky a, aby : plastová okna a dvee mohly zachycovat a odvádt do stavebních tles síly, které pi patiném zpsobu nasazení oken a dveí vznikají psobením jejich vlastní hmotnosti, vtru, provozního zatížení a obsluhy byla zachovaná možnost trvalého použití plastových oken a dveí byla bez nebezpeí možná obsluha plastových oken a dveí nedocházelo k omezení funkcí vlivem teplotních výkyv zabránilo se vzniku tepelných most zabránilo se vzniku škod vlivem psobení vlhkosti byly trvale utsnné pipojovací spáry byly dodržené požadavky na tepelnou ochranu a ochranu proti hluku 2-9

10 3. Výbrové ízení Výbrové ízení Výbrové ízení pedstavuje základ pro nabídku výrobc oken. Aby to bylo možné tuto nabídku vcn a obsažn pipravit, je poteba stranu vypisujících projektant nebo pípadn stavitel dovést k následujícím soupism kontrolních bod ( Check-List ) pro podrobnou pípravu podklad výbrového ízení, podle kterých mže nabízející strana vyhotovit k danému stavebnímu projektu specifickou a diferencovanou nabídku. Nabízející strana musí již pi odevzdání nabídky pedložit veškeré doklady, vyžadované podle technických a obchodních zákon a vyhlášek, na základ kterých je možné v rámci vyhodnocení nabídky dkladn provit splnní požadavk zadavatele. Základ pro tyto požadavky tvoí technické specifikace Protože byly již zveejnny klasifikace s harmonizovanými evropskými normami, musí se dodržovat ve všeobecných technických zadávacích podmínkách, doplujících technických podmínkách nebo v popisu výkon. Pro naplnní požadavk místních stavebních pedpis je poteba postupovat podle aktuálních stavebních pravidel. Pokud se vyžaduje prbžná výrobní kontrola, je nutné ji v pípad zakázky prokázat. Již pedem je poteba výbrové ízení ovit. Pokud obsahuje nesrozumitelné, nedostatené nebo chybjící údaje i když je zadavatel pedem závazn uvádl je dodavatel podle pedpisu VOB/B, 3, povinen jasn stanovit rozsah svých výkon a ješt ped zaátkem plnní svých inností písemnou formou zadavateli sdlit zjištné nedostatky a svoje pochybnosti. S použitím následujících soupis kontrolních bod ( Check-List ) má zadavatel výbrového ízení k dispozici možnost pro pesné stanovení druhu a rozsahu požadovaných výkon a pro kontrolu jejich dodržování. 3-10

11 3.1. Všeobecné údaje k výbrovému ízení K výbrovému ízení je piložený pehled oken (viz obrázek 1), který slouží ke znázornní zpsobu dlení okna a typu jeho konstrukce a otevírání. Protože v popisu položek nejsou uvedené žádné údaje o provedení profilu, tak je možné nezbytné údaje k provedení profilu (napíklad rozmry okna, stejn jako rozmry jednotlivých prvk) získávat z pehledu oken, popípad z údaj ke stavebnímu objektu. Pedmtem tohoto výbrového ízení je výroba a montáž oken, okenních dveí, domovních dveí a okenních prvk (okenní stny) z plastu, vetn zasklení. Typ a rozsah celkových výkon pro nabídku se popisují v následujícím textu. Základem pro nabídku jsou krom tchto zadávacích technických smluvních podmínek rovnž všeobecné smluvní podmínky pro provedení stavebních výkon. vetn skínek na rolety vetn dopravy vetn montáže vetn ochranných opatení proti povtrnostním vlivm vetn rzných doplk 3-11

12 3.2. Výkony s odlišnými technickými specifikacemi V pípad nabídky s výkonem, který se odlišuje od technické specifikace popsané v tchto zadávacích technických smluvních podmínkách, se musí tato odchylka v nabídce jednoznaným zpsobem objasnit, a na nabízející stran pitom spoívá odvodnní stejné hodnoty tohoto ešení Doklady, které musí nabízející strana pedložit k nabídce Možnost použití aplikovaných profilových systém se musí potvrdit prkazem systémové zkoušky (STO nebo Certifikát) podle smrnice R AL-GZ 716/1 odstavec III, popípad u domovních dveí podle smrnice RAL-GZ 996 : Od nezávislé zkušebny (nap. VÚPS;CSI,TA24S.) Dokládání hodnot U a teplotního souinitele frsi tvoí souást vypsaného výbrového ízení. Je poteba postupovat podle zadaných úkol pedpisu EnEV a podle zadaných úkol normy DIN Vyžaduje se doložit hodnotu útlumu hluku pro nabízené stavební díly. Výhradním základem k tomu je norma DIN 4109 a prvodní list 1. Pipouští se prkaz o provedených jednotlivých zkouškách v píloze 8.4 stavební smrnice. Pohyb otoných kídel ve smru k pozorovateli se zde vyznauje spojitými arami (1a). Pohyb otoných kídel ve smru od pozorovatele se zde vyznauje perušovanými arami (2a). 3-12

13 Obrázek 1 : Typy otevírání kídel oken Další typy otevírání a oznaení se uvádjí v norm DIN EN

14 3.4. Údaje ke stavebním objektm Zpsob použití budovy obytné budovy nemocnice sportovní haly školy úední budovy prmyslové budovy ešení detailu pipojení (typ ostní) tupé ostní vnjší ostní vnitní izolace vnitní ostní vnjší izolace vnitní izolace se zadním vtráním Materiál stn plná cihla pín drovaná cihla armovaný beton pórobeton silikátová (vápenopísková) tvárnice devná sloupová stna / zárube 3-14

15 3.5. Provedení oken Typ oken Okna je poteba provést jako jednoduchá okna. Zvláštní konstrukce, jako jsou napíklad sdružená okna nebo dvojitá (špaletová) okna pro zvláštní požadavky, je poteba nabídnout oddlen. jednoduchá okna zvláštní konstrukce Provedení profil pro rám a kídla plošné pesazení poloviní plošné pesazení plošné lícování Tsnicí systémy a profily Vytlaované tsnicí profily tvoí souást profilového systému a musejí odpovídat požadavkm normy RAL-GZ 716/1 odstavec II Vytlaované tsnicí profily. tsnní pro ostní stední tsnní 3-15

16 3.5.4 Význané prvky vybavení Na oknech se aplikují pídavné funkce a význané prvky vybavení. K takovým funkcím a význaným prvkm mohou patit rolety, žaluzie, vtrací zaízení, motorová ovládací zaízení a tak dále. Pro pídavná zaízení musejí být prezy okenních rám upravené tak, aby bylo do nich možné pídavná zaízení odborn zabudovat. Pídavná zaízení pro okna : vetn skíní na rolety vetn dopravy vetn montáže vetn ochranných opatení proti povtrnostním vlivm vetn : Kování Prvky kování musejí odpovídat požadavkm podle normy DIN EN Musejí být vyrobené v souladu s oekávaným zatížením a musejí být chránné proti korozi. Je poteba vnovat pozornost údajm od výrobce kování. U popisu jednotlivých položek je poteba uvést pídavná zaízení, jako jsou napíklad omezovae otevení atd. Musí být odpovídajícím zpsobem stanovená výška obsluhy držadlových díl a tyto díly musejí být jednotn uspoádané uvnit jednoho prostoru (pokud to je úelné). Okenní držadla musejí být ve své barv, povrchu a tak dále provedené podle zadaných údaj. Výška obsluhy (od OKF = od isté podlahy) : od do mm Provedení okenního držadla 3-16

17 3.5.6 Okenní píle Krom okenních pílí pro rozdlení sklenných ploch se mohou použít nalepené profily vetn nebo bez distanních rám v prostoru mezi okenními tabulemi (SZR) anebo rovnž systémy, vkládané do prostoru mezi okenními tabulemi (SZR). Pi použití okenních pílí v prostoru mezi okenními tabulemi je možné, že pi otevírání a zavírání a rovnž pi mechanickém psobení se mohou uvnit ležící okenní píle dotýkat povrchu skla, a to mže vést ke vzniku rušivého zvuku. žádné okenní píle pro rozdlení sklenných ploch nalepené s distanními držáky nalepené bez distanních držák okenní píle v prostoru mezi okenními tabulemi (SZR) Pohledová šíka mm 3-17

18 3.6. Všeobecné technické požadavky Rozmry otvor ve zdi Ped zahájením výroby musí výrobce zodpovdn uskutenit zamení, požadované k provedení daných prací (schéma musí být k dispozici od dodavatele hrubé stavby). Pokud jsou tolerance hrubé stavby nad stanovenými cílovými hodnotami podle normy DIN 18202, je nutné o tom neprodlen ústní a písemnou formou informovat zadavatele, nejlépe do stavebního deníku. Mrové údaje úplné neúplné Lešení Ve vci výšek, pracovních poloh, pípadn požadovaných pestaveb a vzdáleností mezi lešením a stavbou je nutné se vas spojit s vedením stavby. V zásad je poteba pi využití lešení zohlednit pedpisy profesních svaz a pokud se to požaduje také ustanovení stavebního dozoru. Veškeré potebné vnitní lešení a také montážní plošiny až do 2 m musí poskytnout dodavatel. K tomu potebné náklady se musejí zapoítat do jednotkové ceny. Pro ten pípad, že dodavatel má vystavt lešení, tak regulaní základ pro píslušnou nabídku pedstavuje norma DIN K tomu pibude jedna položka v popisu výkon. lešení je k dispozici na stran stavby lešení je poteba zahrnout do nabídky 3-18

19 3.6.3 Likvidace Okna a rzné stavební ásti, které se musejí vybourat v souvislosti s nabízeným výkonem, a dále rovnž veškeré ostatní odpady, se musejí zlikvidovat v souladu se zadanými požadavky pro ochranu životního prostedí. Je pitom nutné vnovat pozornost zvláštním místním pedpism. Pokud se u díl k likvidaci zjistí škodlivé látky, je nutné o tom neprodlen ústní a písemnou formou informovat zadavatele. Stavební ásti k likvidaci poet oken poet dveí rzné doplky Likvidace odpadu zatíženého škodlivými látkami a odpadu nezatíženého škodlivými látkami v objemu pes 1 m 3 z prostoru zadavatele pedstavuje zvláštní výkon. K tomu se do popisu výkon doplní odpovídající výkonové položky, uvede se likvidaní zaízení. Výslovn upozorujeme, že se bude od dodavatele vyžadovat prkaz o ádném zpsobu likvidace. Materiál oken hliník devo plastické hmoty ocel Recyklaní zaízení (viz bod 6.10) m Skladovací plocha na staveništi je k dispozici m 2 není k dispozici 3-19

20 3.6.5 Všeobecné požadavky Ve výbrovém ízení musejí být uvedené všechny požadavky, kladené na okna a dvee. Základ tvoí všeobecný stav techniky a dále píslušné normy a smrnice. Pokud se požaduje prbžná výrobní kontrola, musí se to v pípad zakázky prokázat. 3-20

21 3.6.6 Statické požadavky Okenní konstrukce (okna a balkónové dvee) vetn prvk pro pipojení ke stavebn musejí zachycovat všechny podle plánu psobící síly a musejí být schopné tyto síly penášet na nosné konstrukce stavby. Pitom je nutné zohlednit : výšku osazení na fasád, zatížení silou vtru podle normy pro zatžovací pásma na fasád polohu a charakter stavby v krajin.. Zatížení silou vtru podle normy Pa Zatížení ve výšce parapetu / píníku silou kn/m u položek : Statické vyhodnocení : nepožaduje se požaduje se Samonosné profily, jako jsou sloupky, píky a volné spoje rám v oblasti korpus rolety je poteba dimenzovat tak, aby deformace profil pod psobením zatížení nevedla k poškození oken nebo k jinému omezení možnosti jejich použití. Pípustné prohnutí nesní pekroit hodnotu 1/300 volné délky. Vodorovné zatížení podle normy DIN Upozornní : Pi velikosti prvk nad 9 m 2 a pi délce kratší strany nad 2 m se mže podle normy DIN požadovat statické vyhodnocení. 3-21

22 3.6.7 Zajištní proti propadnutí V pípad nedostatené výšky parapetu anebo pi nebezpeí propadnutí se vyžadují opatení k zajištní proti propadnutí. Tato opatení se provedou mechanickým zajištním, které musí být staticky dostatené spojené s konstrukcí stavby. Upozornní : V pípad použití prosklené parapetní ásti se má ve spojení s dostaten dimenzovaným píníkem poskytnout prkaz statickým výpotem. mechanické zajištní proti propadnutí zasklení zajištné proti propadnutí Doložení statického výpotu Vzduchová propustnost Vzduchová propustnost se podle normy SN Tída : 2 = (vyhláška pro úsporu energií do 2. podlaží), 3 = (vyhláška pro úsporu energií pes 2 podlaží), 4 = zvláštní nároky Utsnní proti srážkové vlhkosti Utsnní proti srážkové vlhkosti se vykazuje podle normy SN EN Upozornní : pitom si odpovídají tídy : 1A až 4A ve starém zaazení podle normy DIN tíd A 5A až 7A ve starém zaazení podle normy DIN tíd B 8A až 9A ve starém zaazení podle normy DIN tíd C tídy : 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 3-22

23 3.7. Okenní parapety a detaily pipojení v oblasti prah Vnjší pipojení musí být provedené jako tsné proti srážkové vlhkosti a musí zajišovat kontrolovaný odvod vody. Musí být vybavené odkapávací hranou a pedepsaným pesahem Vnjší okenní parapety Provedení se zajišuje takto : dodavatel ze strany stavby Okenní parapet musí zasahovat pod okenní profil. Pesah pes fasádu má být nejmén 30 mm. U kovových okenních parapet je nezbytné použití ochrany proti nadzdvižení, odhlunní a zachování možnosti neomezených teplotních zmn délky. Utsnní musí být v pípad kovových okenních parapet s fólií ve vanovém tvaru k dosažení kontrolovaného odvodu vody. Zmny délky je poteba zajistit pomocí pružných doraz. U balkónových dveí musí být k dispozici spodní detail bezpený pi našlápnutí. staré provedení zstává k dispozici hloubka : mm kovový okenní parapet se ukonovacím kusem kovový okenní parapet bez ukonovacího kusu odhlunní pružné dorazy 3-23

24 3.7.2 Vnitní okenní parapety Provedení se zajišuje takto : Na stran místnosti s prbžným tuhým podložením. dodavatel ze strany stavby staré provedení zstává k dispozici mramor umlý kámen devný materiál plastická hmota vyložení : mm síla : mm Prahové profily-detaily pipojení Prahové profily musejí být trvale utsnné proti srážkové vod a proti zvýšené vlhkosti. Musejí být konstrukn ešeny tak, aby bylo možné vodu kdykoliv odvádt z konstrukce smrem ven. Volba výšky prahu se uskuteuje pi uvážení následujících okolností : zátž povtrnostními vlivy v míst osazení, možnosti odvádní vody stavební ochranné prvky proti povtrnostním vlivm (penívající stíška a tak dále). minimáln 150 mm nad rovinou vnjší nášlapné vrstvy minimáln 50 mm 1) maximáln 20 mm k horní hran isté podlahy odlišná výška prahu : mm další položky viz píloha Poznámka 1) : V tomto pípad musí být v oblasti dveí podél osazení roviny ploché stechy k dispozici odtok vody. V pípad bezbariérového provedení s hodnotou 20 mm se musí z vnjší strany stavby pipravit pímé odvodnní (napíklad žlábek, ). 3-24

25 3.8. Ochrana pohledu Provedení Pedsazené roletové kastlíky Roletové skín zabudované na stavb tzv. NEUBAU nasazovací kastlíky dodat v rámci dodávky oken REHAU Kastlíky S 738 materiál : peklady s roletovou skíní event.neubau dodá stavba dodat v rámci dodávky oken další položky Provedení viditelných ástí roletového kastlíku dle provedení PVC, bílá barva devo, bílá barva Útlum hluku Pro stanovení požadavku na útlum hluku platí norma DIN Je poteba vnovat pozornost zohlednní namené hodnoty +2 db. Bude se požadovat také prokázání hodnoty žádné požadavky Rw,R = db Rw,R (Rw,P(zkušební hodnota) 2dB = Rw,R(výpotová hodnota)) 3-25

26 3.8.4 Tepeln technické parametry Pro roletové korpusy platí požadavky podle normy DIN (SN ). V prmru musí být hodnota U sb nejmén 0,85 W/m 2 K. U sb = 0,85 W/m 2 K U sb = W/m 2 K Velikost roletových korpus podle výšky oken a roletových profil Barva roletových korpus, popípad roletových vodítek bílá barva Zaomítací úhelník odpadá uvnit vn Pípadn oboustranný zaomítací úhelník tlouška zdi : 3-26

27 3.8.8 Zpsob ovládání Pás nebo šra pás s pevodem klika poloha umístní navíjee elektromotor pívod silového naptí je k dispozici není k dispozici stnový zapuštný navíje výkyvný navíje Materiál roletového pancíe PVC hliník Barva roletové lamely bílá barva šedá barva 3-27

28 Provedení roletového pancíe zajištní proti vysunutí šíka lamely 35 až 40 mm šíka lamely 50 až 55 mm vtší 3-28

29 3.9. Tepelná ochrana Požadované smrné energetické hodnoty oken : Novostavba budovy s normálními požadavky na vnitní teplotou - parametry oken podle roní energetické spoteby Q podle energetického zákona Q Stará stavba Zmny pesahující 20 % v pípad výrazných zmn požadavky na okna z hlediska roní energetické spoteby Q v pípad zmn více než 20 % oken požadavky na stavební díly 3-29

30 3.9.3 Podklady pro prokázání Podle zákona o energetických auditech je pro pejímku okenních ploch k prokázání podle vyhlášky pro úsporu energií EnEV poteba použít svtlý hrubý rozmr. Jmenovitá hodnota popis tepeln technických vlastností pomocí tabulek, propot a mení Mená hodnota Pro prokázání podle vyhlášky pro úsporu energií EnEV jsou rozhodující mené hodnoty Uo, které zohledují stanovené okrajové podmínky. Uo = W/(m 2 K) z tabulky normy SN g-hodnota zasklení % ( g-hodnota stanovuje, jaké procento slunení energie prochází sklem z vnjší strany dovnit) Uo = Uo + Uo 3-30

31 3.10. Ochrana proti hluku Pro ochranu proti hluku u novostaveb platí norma DIN Je poteba vnovat pozornost na zohlednní namené hodnoty +2dB. Bude se požadovat také prkaz hodnot Rw,R (Rw,P(mená hodnota) 2dB = Rw,R(výpotová hodnota)) v zabudovaném stavu Rw,R = db Okna odolná proti proražení Ochrana proti vypáení se dosahuje použitím odpovídajícího kování podle normy RAL RG 607/13. Tídy odolnosti (WK) se musejí prokázat zkušebním protokolem. žádné požadavky ochrana proti vypáení AhS - standardní (norma ochrany proti vypáení RAL RG 607/13) ochrana proti vypáení AhS extra (norma ochrany proti vypáení RAL RG 607/13) tída odolnosti WK 1 podle normy DIN V ENV 1627 tída odolnosti WK 2 podle normy DIN V ENV

32 3.11. Materiály Plastové okenní profily Profily pro plastová okna musejí odpovídat norm RAL-GZ 716/1, odstavec I. Je poteba sdlit, zda se mají nasazovat okenní profily z : PVC-U, bílá barva, podle odstavce 1 PUR - tvrdá pna, podle odstavce 2 PVC-U-PMMA koextrudovaný materiál, podle odstavce 3 PVC-U - tvrdá pna s hliníkovou výztuží, podle odstavce 5 nebo z PVC-U kašírovaná fólie, podle odstavce 7 Profily a celý systém musejí odpovídat norm RAL-GZ 716/1, odstavec III : Prokázání zpsobilosti pro plastové okenní systémy a základním systémovým popism od výrobce profilu. (Profilové systémy, které odpovídají tmto požadavkm, jsou uvedené v soupisu držitel zkušebních znaek RAL od Spolenosti pro kvalitu plastových okenních systém, Baumschulallee 6, D Bonn, Nmecko.) Pokud by se mly použít profily z jiných plastických hmot, tak je poteba doložit prkazy výrobce profilu. PVC-U bílá barva barva / dekor vnitní barva / dekor vnjší barva / dekor oboustranná barva / dekor jiné plastické hmoty oznaení barvy oznaení dekoru 3-32

33 3.12. Ukotvení do stavby Na okna anebo na dvee se nesmí ze samotných stavebních tles penášet žádné zatížení. Okna a dvee nesmjí pebírat žádné statické zatížení. Na to je nutné dávat pozor zvlášt v tchto pípadech : velké vzdálenosti oprných podprných bod skeletový typ konstrukce zejména montovány s možnostmi dilataních zmn, vykonzolované konstrukce, dilataní mezery mezi díly stavby. Pi ešení spár je nutné dávat pozor na : prohnutí mm vyhnutí mm rzné doplky Veškeré síly, které plánovit psobí na okna anebo dvee, se musejí odvádt do stavební nosné konstrukce. Sem se zaazuje : vlastní hmotnost zatížení silou vtru a dále provozní zatížení (zátž podmínná uživatelem) plná cihla voštinová cihla armovaný beton pórobeton silikátová (vápenopísková) tvárnice devná sloupová stna / zárube 3-33

34 Pokud není možné uskutenit upevnní horního dílu okenního rámu na peklad, musí se vhodnými opateními zajistit pevné statické zajištní horního rámu a musí se zamezit jejich prohnutí. Bez rolet ze strany stavby dodávané pekladové roletové skínky tzv. NEUBAU nasazovací skínky nap. REHAU S 738 pedsazené skínky rozšíení rám propojení s roletovým kastlíkem viditelný úhel podhledové strany kastlíku radiální ložisko s hídelí podrobné ešení podle pílohy V pípad aplikace prvk odolných proti proražení je poteba typ a uspoádání upevovacích prostedk odvodit z montážní smrnice zkušebního protokolu. Zkouška se uskuteuje podle normy DIN V ENV 1 627, píloha B. Stavební konstrukce a zpsob osazení element musejí být vhodné pro penesení vznikajících zatížení. 3-34

35 3.13. Zatížení Vlastní hmotnost a provozní zatížení Tato zatížení psobí v rovin okna na základ vlastní hmotnosti oken anebo dveí, a dále na základ promnlivého namáhání v dsledku innosti osob. Pro upevnní v osazovací spáe je poteba použít dostaten staticky dimenzované upevovací prostedky. Odvádní stálého zatížení pes : Klínky, stabilní špalíky ocelové úhelníky konzoly patky Zatížení silou vtru Toto zatížení psobí kolmo k rovin okna na základ dynamického tlaku a vlivem používání. Upevovací prostedky trubková rámová hmoždinka (düfle) otoná kotva / píchytka / úhelníky patky konzoly turbošrouby chemické kotvy 3-35

36 3.14. Stavební pipojení Platí toto pravidlo : uvnit tsnji než vn! Používané tsnicí materiály musejí být ve smru ven více tzv.difúzn otevené.. Rovné ostní Zalomené vnitní ostní Zalomené vnjší ostní vnjší rovina izolace vnitní rovina izolace vnitní rovina izolace s odvtráváním Norma SN popisuje, jakým zpsobem je poteba zohlednit tepelné mosty. vnitní povrchové teploty pro dané konstrukce v detailu napojení ešení spár pi použití tsnicích hmot Všeobecn platí : Pi špalet s ostním se má mezi rovinou okna a ostním udržet minimální osazovací spára o velikosti 10 mm. Pi okenních pásech je poteba pedpokládat provedení dilatace. jednostupové dvoustupové konstrukní spáry nap. zvukoizolaní dilataní spáry 3-36

37 Izolace jádrových spár Jádrové spáry je poteba prbžn naplnit izolaní hmotou. 1-K PUR - na míst vypnná izolaní hmota ( Ortschaum ) 2-K PUR - na míst vypnná izolaní hmota ( Ortschaum ) skelná vata minerální vata stíkaný korek izolaní pásky Utsnní ze strany místnosti (viz obrázek 32) Provedení je následující : Utsnní musí být na stran místnosti provedené jako vzduchotsné. Výrobce v rámci montáže ze strany stavby okenní fólie *) butylová páska spárová tsnicí hmota nap bitumenové tmely Poznámka *) Je použitelné pouze do SSK 3 (RW,R maximáln 39 db) 3-37

38 Utsnní z vnjší strany (viz obrázek 31) Provedení je následující : Výrobce s rámci montáže ze strany stavby Vnjší utsnní musí být provedené jako tsné proti srážkové vlhkosti. impregnovaná páska z pnové plastické hmoty utsovací fólie butylová páska spárová tsnicí tmely krycí lišta s kombinovanou páskou Možná ovovací mení ze strany odbratele mení infiltrace termovize povrchové teploty mení hladiny hluku 3-38

1. ÚVOD 1-3 2. ROZSAH PLATNOSTI 2-9 3. VÝBROVÉ ÍZENÍ 3-10

1. ÚVOD 1-3 2. ROZSAH PLATNOSTI 2-9 3. VÝBROVÉ ÍZENÍ 3-10 1. Úvod Pro montáž oken do stavebních tles je k dispozici jenom málo konkrétních regulaních systém, ale hodn norem, pedpis, smrnic a publikací pro výstavbu, úspory energií a tak dále. Narstající požadavky

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA VÝPLN OTVOR OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 20) íjen 2007 VÝPLN OTVOR ( v TOP ) okna denní osvtlení, vtrání vnitních prostor dvee vstup osob, bezpenost, ( denní osvtlení ) vrata vjezd dopravních

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA

MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA Akce: Stavebík: Místo stavby: Vypracoval : Kontroloval : MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA MÚ LYSÁ NAD LABEM, HUSOVO NÁMSTÍ 23/1, LYSÁ NAD LABEM.kat.: st.1772 k.ú.: LYSÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO Popis, technické údaje Funkce otevírání

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy.

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 2/2014 Nahrazuje TP.4/2011. Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej Bezen 2014 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového podkladu 1.2

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

Barva Kód Obrázek Název Popis Cena bez DPH W R. Psací stl. Psací stl s podložkou a možností prokabelování. 210 x 100 x 74. Stl pídavný 210 x 50 x 74

Barva Kód Obrázek Název Popis Cena bez DPH W R. Psací stl. Psací stl s podložkou a možností prokabelování. 210 x 100 x 74. Stl pídavný 210 x 50 x 74 E-SILE - STOLY Barva Kód Obrázek ázev Popis Cena bez DPH 61 575,- Cr* E002 Psací stl 210 x 100 x 74 66 825,- 86 940,- Cr* E001 Psací stl 180 x 90 x 74 100 165,- 57 215,- - 77 445,- Podnože jsou v provedení

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

PVC pásy pro tsnní spár v betonu

PVC pásy pro tsnní spár v betonu Technický list Vydání 03/07 Identifikaní.: 02 07 03 01 Verze. 01 PVC pásy pro tsnní spár v betonu Popis výrobku Sika -spárové pásy jsou pružné a vodotsné na bázi mkeného polyvinylchloridu PVC, vyrábné

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN.

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad. 7 / 2012 Zpracoval: František Kadlec Datum: 12/2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro plastové a kovové vnjší dvee

Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro plastové a kovové vnjší dvee Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro plastové a kovové vnjší dvee (systém ALUMAT) vstupní dvee domu terasy balkony zimní zahrady (otoné dvee / oton výklopné dvee /

Více

Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351

Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351 ada 240 Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351 Použití Ventil s tsným uzavením pro kapaliny, plyny a páru podle DIN - nebo ANSI - norem Jmenovitá svtlost DN 15 až DN 100 ½ až _4 Jmenovitý tlak PN 10 až

Více

Vlastnosti: - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií

Vlastnosti: - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií Vlastnosti: - bezúdržbové - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií ; Záruka kvalitní montáže a výroby bezkonkurenní pomr mezi životností

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení)

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Vytápní Pednáška.2 Výpoet tepelného výkonu Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Pesný výpoet tepelných ztrát budov (výpoet tepelného výkonu) SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách

Více

Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro devné vnjší dvee

Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro devné vnjší dvee Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro devné vnjší dvee (systém ALUMAT) vstupní dvee domu terasy balkóny zimní zahrady (otoné dvee / oton výklopné dvee / jednokídlové

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění Systémové řešení Ytong pro bezproblémovou dodatečnou montáž venkovních žaluzií Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu, vyvíjeno s výrobci žaluzií Voděodolný, trvanlivý, neobsahuje žádné škodlivé

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

PS 3B - LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT OBVODOVÉ

PS 3B - LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT OBVODOVÉ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 26) listopad 2007 DRUHY KONSTRUKCÍ Fasádní konstrukce - roštové - rámové lištové polostrukturální strukturální Modulové fasády - rámové nebo

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Školící stedisko Sonneborn

Školící stedisko Sonneborn Školící stedisko Sonneborn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Architekt: Ostermann, Hamburk Nedaleko msta Gotha v Thüringenu

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu Internetový ceník 2015

Ceník sušáků na prádlo a držáků pro firmu Internetový ceník 2015 Region: Šumperk Stará 205, 789 61, Bludov Vyhotovil: Baženov Okenní sušák PEVNÝ s předzahrádkou Sušák PEVNÝ 1,00m 3 069 Kč Sušák PEVNÝ 1,10m 3 374 Kč Sušák PEVNÝ 1,20m 3 683 Kč Sušák PEVNÝ 1,30m 3 989

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více