24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004"

Transkript

1 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu 1.2. s mzdovými úprvmi dle předloženého návrhu od s přiznáním odměny řediteli společnosti podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 2. bere n vědomí zprávu o činnosti Kbelové televize Kopřivnice, s. r. o. v roce schvluje 3.1. předloženou účetní závěrku s vykázným ziskem po zdnění ve výši ,40 Kč. Dňová povinnost z zdňovcí období roku 2003 byl stnoven n Kč. Zisk před zdněním je ve výši ,40 Kč 3.2. následující použití vykázného zisku: Část ve výši 5% tzn Kč bude převeden do rezervního fondu společnosti, zbývjící část ve výši ,40 Kč bude použit n úhrdu ztrát z předchozích let. Ztráty hospodření vedené n účtu neuhrzených ztrát jsou tkto umořovány ze zisků jednotlivých let Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. bere n vědomí 1.1. výsledky hospodření společnosti SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice z rok zprávu uditor o ověření účetní závěrky k společnosti SLUMEKO 1.3. zprávu o vztzích mezi ovládjící ovládnou osobou (v souldu s 66 odst. 9 Zák. č. 513/1991 Sb,) 2. schvluje 2.1. řádnou roční závěrku z rok rozdělení zisku z rok 2003 podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 2.3. roční odměnu z rok 2003 řediteli společnosti SLUMEKO, s. r. o. ve výši 10% ze zisku externích zkázek 2.4. nvýšení zákldní mzdy o 5,5% 3. souhlsí s příprvou prodeje reálu zhrdnictví n Husově ul. v Kopřivnici 1

2 Usnesení 1. b e r e n v ě d o m í připomínky upltněné v připomínkovém řízení k Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, předkládné prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í se změnou návrhu Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, ve znění připomínek upltněných v připomínkovém řízení, předkládných prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, dle uprveného návrhu předkládného prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 4. v y d á v á Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, dle uprveného návrhu předkládného prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu s c h v l u j e uzvření Smlouvy o dílo č. 14/2004 n zjištění měření imisních koncentrcí suspendovných částic PM 10 benzo()pyrenu v ovzduší měst Kopřivnice mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst n strně jedné jko objedntel společností Lbortoř MORAVA s. r. o., divize Studénk, se sídlem ve Studénce, Butovická 828, IČ , zstoupenou Ing. Josefem Mikoškou - jedntelem n strně druhé jko dodvtel, ve znění návrhu smlouvy předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu bere n vědomí zprávu o vyhodnocení hospodření v lesích měst Kopřivnice z období

3 bere n vědomí Usnesení informci o zprcování lesního hospodářského plánu pro lesy měst Kopřivnice n období od do schvluje trvle udržitelný způsob hospodření v Lesích měst Kopřivnice podle návrhu uvedeného ve vrintě č. 1 předložené zprávy bere n vědomí protokol z kontroly České inspekce životního prostředí, oblstní inspektorát Ostrv, oddělení ochrny les provedené ve dnech ž změřené n dodržování ustnovení právních předpisů rozhodnutí týkjících se funkcí lesů jko složky životního prostředí předložený prostřednictvím přílohy 2. schvluje řešení optření stnovených při kontrole Lesů měst Kopřivnice Českou inspekcí životního prostředí, oblstního inspektorátu Ostrv podle návrhu uvedeného v návrhu postupu v závěru této zprávy předcházejícího bodu usnesení bere n vědomí informci o součsném stvu v zjišťování pitné vody pro rodinný dům č.p. 359 n ulici Pbl Nerudy v Kopřivnici 2. souhlsí se zprcováním závzného posudku n funkčnost studny pro rodinný dům č. p. 359 n ulici Pbl Nerudy schvluje vyjádření měst Kopřivnice k Oznámení dle zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů k záměru Kopřivnice - Červený kámen lyžřský reál podle návrhu předloženého v čl. VI. (VII.) podkldového mteriálu 3

4 bere n vědomí Návrh dodtku Jedncího řádu Zstupitelstv měst Kopřivnice, ve znění podle přílohy č. 1 podkldového mteriálu (dále jen Dodtek ) 2. doporučuje zstupitelstvu měst Dodtek schválit b e r e n v ě d o m í informci o postupu při uzvírání veřejnoprávních smluv obsženou v důvodové zprávě 2. s c h v l u j e uzvření veřejnoprávních smluv mezi městem Kopřivnice n strně jedné 2.1. Obcí Závišice, zstoupenou strostou obce pnem Zdeňkem Vjdou, Závišice 115, Kopřivnice, IČ ve znění podle přílohy č. 1 uprveného podkldového mteriálu 2.2. Obcí Ženklv, zstoupenou strostou obce pnem ing. Miroslvem Drozdem, Ženklv 243, Ženklv, IČ ve znění přílohy č. 2 uprveného podkldového mteriálu Rd měst Kopřivnice po projednání schvluje smlouvu o převodu vlstnictví k mjetku České republiky ( 22 odst. 2 zákon č. 219/2000 Sb., o mjetku České republiky jejím vystupování v právních vztzích, ve znění pozdějších předpisů ) mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst n strně jedné jko přejímjícím Českou republikou Ministerstvem vnitr, se sídlem v Prze 7, Nd Štolou 963/3, IČ , zstoupenou pplk. Ing. Aloisem Kellnerem, náměstkem generálního ředitele HZS ČR n strně druhé jko předávjícím, podle předloženého návrhu prostřednictvím přílohy č.1 4

5 schvluje Usnesení uzvření Kupní smlouvy n nákup frnkovcího stroje vč. příslušenství stohovtelné váhy mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst jko odběrtelem XERTEC Prh spol. s r.o. se sídlem U Továren 770/1B, Prh 10, IČ , zstoupenou Ing. Ldislvem Smelikem, jedntelem společnosti jko dodvtelem podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy schvluje uzvření Servisní smlouvy č. 22/04 n poskytování servisních služeb provádění ročních revizí elektrického zbezpečovcího zřízení umístěného v budově MÚ, ulici Záhumenní 1152 mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst Jroslvem Pvlem EPROM, se sídlem v Kopřivnici, Husov 1162, IČ , zstoupeným pnem Jroslvem Pvlem podle uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy schvluje nákup počítčky bnkovek detektoru prvosti bnkovek pro potřeby pokldny MÚ Kopřivnice od společnosti Consygen CZ s.r.o., se sídlem Opletlov 37, Prh 1, podle nbídky předložené prostřednictvím přílohy schvluje příprvu relizce optření pro zbezpečení kceschopnosti jednotky Sdružení dobrovolných hsičů ktegorie JPO II, zbezpečující stálou pohotovost členů schvluje plán práce rdy měst n II. pololetí v roce 2004 dle doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 5

6 schvluje Usnesení způjčení movitého mjetku měst Kopřivnice Glerii výtvrných umění v Ostrvě dle seznmu předloženého prostřednictvím přílohy n období od do d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h válit závěrečný účet měst Kopřivnice z rok 2003 včetně vyjádření souhlsu s celoročním hospodřením měst z rok 2003 to bez výhrd podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č u k l á d á odboru finncí zveřejnit závěrečný účet měst z rok 2003 v zákonné lhůtě n úřední desce internetových stránkách měst Kopřivnice 3. s c h v l u j e lhůtu pro upltnění písemných připomínek ke zveřejněnému závěrečnému účtu n období ode dne zveřejnění do d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst schválit rozpočtový výhled měst Kopřivnice n období podle návrhu přeloženého prostřednictvím přílohy č s c h v l u j e 1.1. určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů n veřejně prospěšný - sportovní účel dotce sportovním klubům ( ve smyslu kompenzce dotcí v rámci schváleného rozpočtu měst n rok 2004) 1.2. rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2004 podle návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č.1 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h válit rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2004 podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 6

7 Usnesení 1. schvluje Smlouvu o poskytování konzultční dlší odborné pordenské činnosti mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst jko objedntelem společností Agentur pro regionální rozvoj,.s., se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 7, IČ , zstoupenou Ing. Petrem Czekjem předsedou předstvenstv Ing. Vldimírem Gelnrem členem předstvenstv jko poskytovtelem podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 2. pověřuje pn Jiřího Tichánk strostu měst, k podpisu této smlouvy b e r e n v ě d o m í udělení výjimky Odboru doprvy ze Směrnice o oběhu účetních dokldů č- 25/2003, to zvýšení pokldního limitu u příručních poklden podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy schvluje postup řešení likvidcí mjetku v pořizovcí ceně od 500,-- Kč/ks dle jednotlivých zápisů projednávných v Likvidční komisi konné dne ukládá funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu Rd měst Kopřivnice po projednání 1. schvluje 1.1 nájemce bytu č. 12 o velikosti 1+2 v domě č.p. 875 n ul. Obránců míru v Kopřivnici mnžele Dniel Gjdušk Petru Gjduškovou, ob bytem v Kopřivnici, Obránců míru 875, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 5 o velikosti 1+2 v domě č.p. 891 n ul. Obránců míru v Kopřivnici pní Ivnu Mchovou bytem v Kopřivnici, Obránců míru 873, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m 2 7

8 1.3 nájemce bytu č. 9 o velikosti 1+1 v domě č.p n ul. Alšov v Kopřivnici Kteřinu Roháčovou bytem v Kopřivnici, Tyršov 1015, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 39 o velikosti 1+1 v domě č.p n ul. Alšov v Kopřivnici Ktrínu Mtulovou bytem v Kopřivnici, Lubin 402, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 19 o velikosti 1+1 v domě č.p n ul. Alšov v Kopřivnici Petr Zhřívl bytem v Kopřivnici, I. Šustly 1088, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 7 o velikosti 1+1 v domě č.p. 891 n ul. Obránců míru v Kopřivnici Ivo Lczu bytem v Kopřivnici, Pod Morávií 1313, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m souhlsí 1.1 s výměnou bytů n zákldě žádosti o schválení dohody o výměně bytů, ze dne mezi pní Jnou Fjmonovou, nájemkyní bytu č. 11 o velikosti 1+1 v domě č.p n ulici Kpt. Nálepky v Kopřivnici pnem Rdimem Vvříkem, nájemcem bytu č. 57 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Kpt. Nálepky v Kopřivnici. 1.2 s výměnou bytů n zákldě žádosti o schválení dohody o výměně bytů, ze dne mezi mnžely Ing. Jiřím Koňsem Jnou Koňsovou, nájemci bytu č. 22 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici mnžely Petrem Wolfem Lucií Wolfovou, nájemci bytu č. 22 o velikosti 0+2 v domě č.p n ulici Frncouzská v Kopřivnici. 2. schvluje 2.1 uzvření smlouvy o kuci n byt mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené strostou měst n strně pronjímtele pní Jnou Fjmonovou, bytem Kopřivnice, Kpt. Nálepky 1066 n strně nájemce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu této zprávy. 2.2 uzvření smlouvy o kuci n byt mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené strostou měst n strně pronjímtele mnžely Ing. Jiřím Koňsem Jnou Koňsovou, bytem 8

9 Kopřivnice, Frncouzská 1186 n strně nájemců ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu této zprávy. 2.3 uzvření smlouvy o kuci n byt mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené strostou měst n strně pronjímtele mnžely Petrem Wolfem Lucií Wolfovou, bytem Kopřivnice, Frncouzská 1196 n strně nájemců ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu této zprávy schvluje uzvření smlouvy o kuci n byt mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst n strně pronjímtele pní Hnou Pnčochovou, bytem v Kopřivnici, Štrmberská 1124 n strně nájemce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu ruší povinnost pn Mročk uhrdit kuci k bytu č. 6 v domě č. p n ul. Horní v Kopřivnici jehož byl určen nájemcem dle usnesení č přijtého 20. schůzí RM dne schvluje žádost pn Emil Penn o umístění sídl firmy Emil Penn, s. r. o. v místě trvlého bydliště schvluje 1.1 nájemce bytu č. 13 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. I. Šustly v Kopřivnici mnžele Vít Šimečku Kteřinu Šimečkovou, bytem v Kopřivnici, I. Šustly 1109, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 10 velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Štrmberská v Kopřivnici Mrii Slvíkovou, bytem v Kopřivnici, ul. Štrmberská 1137 Miln Kdelu, bytem ve Frýdku Místku, ul. Novodvorská 3053, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m 2 9

10 1.3 nájemce bytu č. 21 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Lidická v Kopřivnici Mgr. Evu Průšovou Vojtěch Bártu, ob bytem v Kopřivnici, Pod Bílou horou 1269, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 24 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Kdláčkov v Kopřivnici Jroslv Jčo, bytem v Kopřivnici, Ke Koryčce 757, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě č.p n ul. Štefánikov v Kopřivnici Jninu Zhřívlovou, bytem v Kopřivnici, I. Šustly 1088, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 20 o velikosti 1+4 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici Jnu Špirkovou, bytem v Kopřivnici, Pod Morávií 1166, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 39 o velikosti 0+2 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici Evu Jägerovou, bytem v Kopřivnici, ul. Frncouzská 1204, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 15,79 Kč/m nájemce bytu č. 21 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. 17. listopdu v Kopřivnici pní Moniku Bbiářovou, bytem v Kopřivnici, 17. listopdu 1230, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m 2 2. neschvluje přijetí nbídky pní Aleny Pěchové, bytem Horní 1112 v Kopřivnici n uzvření Dohody o přistoupení k závzku ve výši 8 000,-Kč vzthující se k bytu č. 57 o velikosti 0+2 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici. 3. ukládá OB nbídnout obecní byt č. 57 o velikosti 0+2 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici jko nezdlužený v rámci Prvidel pro hospodření s bytovým fondem. 4. d oporu ču j e zstupitelstvu měst schválit 4.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem mnžely Vítem Šimečkem Kteřinou Šimečkovou, bytem v Kopřivnici, I. Šustly 1078, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 10

11 4.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Mrií Slvíkovou, bytem v Kopřivnici, Štrmberská 1137 pnem Milnem Kdelou, bytem ve Frýdku - Místku, Novodvorská 3053, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 4.3 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Mgr. Evou Průšovou pnem Vojtěchem Bártou, ob bytem v Kopřivnici, Pod Bílou horou 1267, jko přistupujícím k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 4.4 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pnem Jroslvem Jčou, bytem v Kopřivnici, Ke Koryčce 757, jko přistupujícím k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 4.5 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Jninou Zhřívlovou, bytem v Kopřivnici, I. Šustly, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 5 podkldového mteriálu. 4.6 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Jnou Špirkovou, bytem v Kopřivnici, Pod Morávií 1166, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 6 podkldového mteriálu. 4.7 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Evou Jägerouvou, bytem v Kopřivnici, ul. Frncouzská 1204, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 7 podkldového mteriálu. 4.8 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Monikou Bbiářovou, bytem v Kopřivnici, 17. listopdu 1230, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 8 podkldového mteriálu. 11

12 Usnesení 1. zrušuje usnesení číslo 1475 přijté n 22.schůzi rd měst konné dne schvluje uzvření smlouvy o nájmu nebytového prostoru sestávjícího se z 10 místností o výměře 153,18 m2 umístěného v č.p. 1197, p.č. 1340/21 v k.ú. Kopřivnice n ulici Frncouzská mezi městem Kopřivnice pní PhrmDr. Mrií Pešlovou n dobu určitou od do ve znění přílohy č.1 podkldového mteriálu z účelem provozování lékárny 3. neschvluje odkoupení vybvení nebytového prostoru identifikovného v předcházejícím bodu usnesení neschvluje žádost mnželů Kunčrových o mimořádné přidělení bytu pro syn Miloslv Kunčr, trvlý pobyt Obránců míru 989, Kopřivnice zrušuje usnesení č ze dne bod 1.3. složení komise pro otevírání hodnocení nbídek 2. schvluje složení nové komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek n veřejnou zkázku Částečné zteplení bytových domů v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy schvluje smlouvu o dílo n zprcování projektové dokumentce pro stvbu Modernizce tepelných sítí měst Kopřivnice mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst jko objedntelem společností Tenz,. s.. se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ , zstoupeným Dr. Ing. Dliborek Králem předsedou předstvenstv jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 12

13 bere n vědomí Usnesení zprávu o činnosti Středisk sociálních služeb, p. o. měst Kopřivnice b e r e n v ě d o m í předloženou nbídku komplexního řešení plkátování ve městě Kopřivnici fy Rengl s.r.o., Kozinov 11, Liberec nbídku systému plkátování pn Vldimír Jlůvky, Lubin č.36, Kopřivnice 2. n e s o u h l s í se změnou stávjícího provozovtele plkátovcí služby v Kopřivnici do doby rekonstrukce doplnění mobiliáře, určeného pro informování veřejnosti prostřednictvím výlepové plkátovcí služby n území Kopřivnice jeho místních částí z rozpočtu měst d oporu ču j e zstupitelstvu měst schválit dle 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle 26 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souldu s ustnovením 31 odst. 1 tohoto zákon, změnu č. 7 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice 2. d oporu ču j e zstupitelstvu měst vymezit dle 29 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závznou část změny č. 7 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice, včetně veřejně prospěšných stveb, jk je vyjádřen v regultivech, v rozshu přílohy č. 1 předloženého mteriálu 3. d oporu ču j e zstupitelstvu měst vydt dle 10 písm. ) 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle 29 odst. 3 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závznou vyhlášku obce č., kterou se vyhlšuje závzná část územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu 13

14 4. doporuču je zstupitelstvu měst vzít n vědomí 4.1 zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č. 7 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice s dotčenými orgány státní správy, osttními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými fyzickými osobmi občny vyhodnocení všech stnovisek připomínek, zprcovné dle 23 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozshu přílohy č. 3 předloženého mteriálu 4.2 stnovisko ndřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. 7 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice, vydné dle 25 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovcích podkldech územně plánovcí dokumentci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb s c h v l u j e 1.1. uzvření smlouvy mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, zstoupeným Ing. Rdomírou Michálkovou, vedoucí odboru školství, kultury, sportu cestovního ruchu, IČ Domem dětí mládeže Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 1077 zstoupeným ředitelkou pní Evou Müllerovou, IČ , jejímž předmětem je umožnění víkendového pobytu zjištění strvování účstníků projektu Zlepšování sociálního klimtu školy třídy škol měst Kopřivnice dlších zájemců z regionu podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č uzvření smlouvy mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou, IČ Humnit zdrvie pre všetkých, se sídlem Ľubľnská 7, Žilin 8, zstoupená Doc. Ing. Frntiškem Kssyem, CSc., IČ o zbezpečení školení k projektu Zlepšování sociálního klimtu školy třídy škol měst Kopřivnice dlších zájemců z regionu podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č uzvření smluvního vzthu mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, Kopřivnice, IČ , zstoupeným Ing. Rdomírou Michálkovou, vedoucí odboru školství, kultury, sportu cestovního ruchu pnem Jiřím Štefkem - JAPARCAR Frenštát pod Rdhoštěm, IČ , jejímž předmětem je zjištění doprvy účstníků kce Zlepšování sociálního 14

15 klimtu školy třídy škol měst Kopřivnice dlších zájemců z regionu n víkendový pobyt do obce Kletná v době od do v ceně 18 Kč / 1 km, 100,- Kč / 1 hod. čekání. DPH 19 % svěřuje dle zákon 128/2000 Sb., v pltném znění, 102, odstvce 2, písmene m) působnost rdy měst Kopřivnice ve věci rozhodování o uzvírání nájemních smluv smluv o výpůjčce nemovitého mjetku n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou mximálně 3 měsíce nebo n dobu určitou mximálně 3 roky příspěvkovým orgnizcím Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce Zákldní škol Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce Zákldní škol Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce Zákldní škol Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, Zákldní škol Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, Zákldní škol dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, Zákldní škol Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, Dodtek č.4 - Kulturní dům Kopřivnice Správ sportovišť Kopřivnice Středisko sociálních služeb Jednotlivé příspěvkové orgnizce mohou v rámci svěřené působnosti rozhodovt o uzvírání nájemních smluv smluv o výpůjčce jen toho nemovitého mjetku (nebytové prostory, pozemky), který jim byl svěřen k využití příslušnými zřizovcími listinmi schvluje Dodtek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne , jejímž předmětem jsou stvební úprvy školních kuchyní výdejen strvy dle pltných předpisů pro strvovcí provozy n ZŠ MŠ v Kopřivnici mezi městem Kopřivnice, se sídlem Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst firmou MAVA spol. s r.o., se sídlem Sovov 5, Ostrv Vítkovice, zstoupenou Ing. Jiřím Válkem st. jedntelem, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e 1.1. dotční smlouvu o poskytnutí dotce mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst 15

16 Klubem vodních sportů Kopřivnice, Husov 1340/9, Kopřivnice, IČ , zstoupeným pnem René Lkomým, ve výši ,-Kč z FRR n příprvu Petry Klosové n Mistrovství Evropy v Mdridu splnění limitu pro účst n OH v Athénách 2004, to n doprvu, ubytování strtovné, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1.2. dotční smlouvu o poskytnutí dotce mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst ZŠ Alšov, se sídlem v Kopřivnici, Alšov 1123, IČ , zstoupenou Mgr. Milnem Chloupkou ředitelem z FRR ve výši 1.500,- Kč n zjištění Kulturního progrmu pro účstníky progrmovcí soutěže Bltík doporuču je zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření Dodtku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne , mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostu měst Klubem vodních sportů Kopřivnice, Husov 1340/9, IČ , zstoupeným pnem René Lkomým, ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č s c h v l u j e uzvření smluvního vzthu n vytištění 3000 ks propozic k závodu Běh rodným krjem Emil Zátopk 2. ročník mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným Ing. Rdomírou Michálkovou - vedoucí odboru školství, kultury, sportu cestovního ruchu pnem Rostislvem Khánkem, se sídlem Osvoboditelů 1214, Kopřivnice, IČ v ceně do 7500,-Kč d oporu ču j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dotční smlouvy mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst 16

17 TJ SPARTAK Lubin, Lubin, Kopřivnice, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Štěpánem, ve výši ,-Kč n rekonstrukci hrcí plochy nákup mteriálu potřebného k výměně střešní krytiny oprvu krovu n budově šten n fotblovém hřišti v Lubině, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č s c h v l u j e rozpočtové optření dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č s c h v l u j e drovcí smlouvu uzvřenou mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst firmou Trnsgs,. s., Limuzská 12/3135, Prh 10 Stršnice, , IČ , zstoupenou Ing. Stnislvem Lepkou - ředitelem pro strtegii komunikci Ing. Evou Jelínkovou - senior mnžerem korporátních komunikcí podle smlouvy předložené prostřednictvím přílohy zrušuje usnesení číslo 964 přijté n 15. schůzi Rdy měst Kopřivnice dne schvluje uzvření smlouvy mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst firmou SLUMEKO, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58, IČ , zstoupenou Krlem Březinou, jedntelem společnosti, jejímž předmětem je instlce tbule informčního systému miniregionu Kopřivnice, Příbor, Hukvldy, Štrmberk, u železniční stnice Studénk ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy (jejímž předmětem je soch E. Zátopk) mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst jko obdrovným 17

18 pnem Ldislvem Jlůvkou, bytem Krfiátov 4, Olomouc, jko dárcem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy schvluje uzvření Příkzní smlouvy n zprcování kroniky měst Kopřivnice z rok 2003 v elektronické podobě mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst n strně jedné jko příkzce Mgr. Zdeňkem Bbincem, bytem Kopřivnice, Lubin č. 103 n strně druhé jko příkzníkem podle uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e udělení výjimky z vyhlášky č. 5/1995 měst Kopřivnice o zbezpečení veřejného pořádku, čl.5, posunutím zhájení nočního klidu dne n hodin pro LUDVÍK MORAVIA s.r.o. zstoupenou pnem Lubomírem Szovským, Sokolovská 404, Kopřivnice, IČ s c h v l u j e 1.1. zhrniční prcovní cestu do prtnerského měst Myszkow v Polsku v době od podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1.2. uzvření dotční smlouvy mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst Klubem vodních sportů Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Husov 1340/9, Kopřivnice, zstoupeným pnem René Lkomým, IČ ve výši ,-Kč n doprvu plvců, běžců doprovodu do Myszkov (Polsko) n Dni Myszkow, které se konjí v době od v Myszkowie ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy b e r e n v ě d o m í 18

19 zápis z jednání komise pro mezinárodní vzthy ze dne bere n vědomí nbídky ke zprcování projektu provozování kulturního domu v Kopřivnici od s o u h l s í s uzvření nájemní smlouvy n pronájem občerstvení Pod tobogánem n Letním kouplišti n dobu do schvluje zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor sestávjící se z místnosti č.1 ž č.7 o celkové výměře 57,9 m 2 v 1.N.P. objektu č.p. 1340/9, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 1909/28 n ulici Husov v Kopřivnici : Budov Krytý bzén s c h v l u j e 1.1. uzvření dohody o ukončení nájmu pozemku s pnem Zdeňkem Bohumínským ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1.2. zveřejnění záměru obce pronjmout část pozemku v k.ú. Kopřivnice prc. 1944/6 osttní ploch o výměře 30 m2 pnu Tomáši Buzkovi, bytem v Kopřivnici, 17. listopdu 1219 z účelem podnikání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst neschválit zveřejnění záměru měst prodt pozemek v k.ú, Kopřivnice prc. 769/11 zstvěná ploch o výměře 37 m2 pnu Romnu Jníkovi, bytem v Kopřivnici, Obránců míru

20 s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt GP oddělený pozemek v k.ú. Drnholec nd Lubinou prc. 252/6 orná půd o výměře 442 m2 mnž. Bohumilu Mildě Czekjovým, bytem v Lubině č.p s c h v l u j e výsledek vnitřní neveřejné držby ze dne uskutečněné z účelem výběru budoucího kupujícího stnovení budoucí kupní ceny z pozemek prc. 518/9 ve Vlčovicích pro stvbu RD 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h válit 2.1. prodej pozemku v k.ú. Vlčovice prc. 518/9 trvlý trvní porost o výměře 1773 m2 pro stvbu RD mnž. Jiřímu Soně Khánkovým, bytem v Kopřivnici, Družební 1004 z kupní cenu ,-Kč, 2.2. uzvření smlouvy o budoucí kupní smlouvě n uvedený pozemek s budoucími kupujícími mnž. Khánkovými ve znění předloženém prostřednictvím přílohy d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst neschválit zveřejnění záměru měst prodt pozemek v k.ú. Kopřivnice prc. 926/6 osttní ploch o výměře 146 m2 ždteli z účelem výstvby řdových gráží z r u š u j e usnesení rdy měst č ze dne s c h v l u j e 2.1. zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt p.č. 661/ m2 - orná půd 20

21 2.2. zveřejnění záměru Měst Kopřivnice pronjmout p.č. 661/ m2 - orná půd v ktstrálním území Vlčovice s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout p.č. 661/ m2 - orná půd - ktstrální území Vlčovice p.č.1909/ m2 - osttní ploch - ktstrální území Kopřivnice fy CIREX CZ, s.r.o., Průmyslový prk 301, Kopřivnice - Vlčovice schvluje Smlouvu o zřízení věcného břemen! povinným z věcného břemen Město Kopřivnice vlstník pozemků p.č. 627/8,661/24,661/37,661/40,661/47,661/48,661/98,661/100,661/108,1005/1 v ktstrálním území Vlčovice! oprávněným z věcného břemen ČESKÝ TELECOM,.s. se sídlem Olšnská 55/5, Prh 3 vlstník podzemního vedení telekomunikční sítě ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy s c h v l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemen! povinným z věcného břemen Město Kopřivnice vlstník pozemku p.č. 1910/3 v ktstrálním území Kopřivnice! oprávněným z věcného břemen ČESKÝ TELECOM,.s. se sídlem Olšnská 55/5, Prh 3 21

22 vlstník podzemního vedení telekomunikční sítě ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy s c h v l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemen! povinným z věcného břemen Město Kopřivnice vlstník pozemku p.č. 2760/4 v ktstrálním území Kopřivnice! oprávněným z věcného břemen ČESKÝ TELECOM,.s. se sídlem Olšnská 55/5, Prh 3 vlstník podzemního vedení telekomunikční sítě ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy doporuču je zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. zrušení předkupního práv zřízeného ve prospěch Měst Kopřivnice k pozemkům p.č.3355/39 - vlstník Nguyen Phong, Osvoboditelů 1210, Kopřivnice 3355/40 - vlstník Trn Tun, 17.listopdu 1216, Kopřivnice 1.2. uzvření smluv o zrušení předkupního práv ve znění předloženém prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření Smlouvy o dílo č. S n zprcování projektové dokumentce n kci Tělocvičn Lubin sttické zjištění mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné jko objedntel firmou KORD Jeseník spol. s r.o., K.Čpk 346, Jeseník, IČO , zstoupené Ing. Igorem Vrbkou jedntelem společnosti, n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy. s c h v l u j e 22

23 uzvření Dodtku č.1 Smlouvy o dílo č n kci Rekonstrukce Šustlovy vily č.p. 226/8 muzejní výtvrné centrum Kopřivnice dodávk projektové dokumentce mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné firmou Mrtinák Zjíc spol. s r.o., Svěrákov 183, Vlšské Meziříčí, IČO , zstoupená jednteli Ing. Pvlem Zjícem Ing. Vldimírem Mrtinákem n strně druhé ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy s c h v l u j e výběr zhotovitele n kci Výstvb domov důchodců v Kopřivnici vyprcování projektové dokumentce pro relizci stvby firmu MORAVIA CONSULT Olomouc,.s., Legionářská 8, Olomouc, ve znění předloženého návrhu hodnotící komise s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č n kci Komunikce N Drhách v Kopřivnici mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné jko objedntel firmou ALPINE stvební společnost CZ,.s., Jiráskov 13, Vlšské Meziříčí, IČ , DIČ , zstoupen p. Ing. Peterem Russegerrem jedntelem společnosti n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e 1.1. výběr zhotovitele n kce : Letní stdion, Kopřivnice úprv rozhlsu Zimní stdion, Msrykovo náměstí 540, Kopřivnice úprv rozhlsu firmu Tomáš Mikul - EL-MIK, N Šištotě 12, Vlšské Meziříčí, IČ ,DIČ zstoupené p. Tomášem Mikulou 1.2. uzvření Smlouvy o dílo n kce : Letní stdion, Kopřivnice úprv rozhlsu Zimní stdion, Msrykovo náměstí 540, Kopřivnice úprv rozhlsu mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , 23

24 zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné jko objedntel firmou Tomáš Mikul - EL-MIK, N Šištotě 12, Vlšské Meziříčí, IČ , DIČ zstoupené p. Tomášem Mikulou, n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2004/008 n kci Optření z energetického uditu - Krytý bzén, Husov 1340, Kopřivnice mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné jko objedntel firmou CAD PRO s.r.o., Hrnická 93, Vlšské Meziříčí, IČ , DIČ zstoupenou p. Alešem Pupíkem jedntel společnosti, n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n kci Prkování u zimního stdionu mezi městem Kopřivnice, se sídlem Záhumenní 1152, Kopřivnice, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst n strně jedné jko objedntel firmou V+V SAVEKO, s.r.o., se sídlem Záhumenní 1346, Kopřivnice, IČ , n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n kci Odborné posouzení střešních plášťů pěti objektů v Kopřivnici mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou n strně jedné jko objedntel firmou Technický zkušební ústv stvební Prh, s.p., pobočk Ostrv, U Studi 14, Ostrv-Zábřeh, IČ , n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 24

25 s c h v l u j e Usnesení uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo č n kci Vyprcování dodtku provozně mnipulčních řádů Podniktelský prk Kopřivnice Vlčovice II. etp mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst jko objedntelem firmou Technoprojekt,.s., se sídlem Hvlíčkovo nábřeží 38, Ostrv Morvská Ostrv, zstoupenou Ing. Mrtinem Zuštíkem, předsedou předstvenstv ředitelem společnosti jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst schválit uzvření drovcí smlouvy o převodu STL plynovodu veřejné části STL plynovodní přípojky relizovné po plošné plynofikci obce Kopřivnice Lubin mezi vlstníkem nemovitosti pnem Michlem Žárským, bytem v Lubině č.p. 70 jko dárcem městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst jko obdrovným ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy bere n vědomí zprávu o stvu plnění povinnosti měst podrobit energetické hospodářství budovy energetickému uditu, vyplývjící ze zákon č. 406/2000 Sb s c h v l u j e uzvření Smlouvy n dodávku elektřiny číslo mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČO , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst jko odběrtel Severomorvskou energetikou, se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 3123/152, IČO , zstoupenou pní Jnou Vlčkovou jko dodvtel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 25

26 zrušuje Usnesení své usnesení číslo 1485 přijté n mimořádné schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne schvluje rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice (odboru Správy mjetku měst investic) n rok 2004 podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č schvluje 1.1. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory umístěné v přízemí (místnosti s oznčením 101-1, 103-1, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115-1, 116-1, 117-2, 118, 121, 122, 125-1, 126, 127, 128, 129), nebytové prostory umístěné v 7. ptře, 8. ptře 9. ptře objektu č.p. 1163, prcel číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice nebytové prostory umístěné v přízemí (142, 143, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175) objektu občnské vybvenosti bez č.p., prcel číslo 1921/2, k.ú. Kopřivnice 1.2. zveřejnění záměru měst pronjmout část prcely o výměře cc 750 m 2 číslo 1925/6, k.ú. Kopřivnice schvluje zveřejnění záměru měst vypůjčit nebytové prostory umístěné v 5. ptře objektu č.p.1163, prcel číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice schvluje zveřejnění záměru měst prodt nemovitost č.p. 966 se zstvěným pozemkem prcel číslo 192 (výměr 397 m 2 ), k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice 26

27 schvluje Usnesení 1.1. uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu souboru věcí movitých nemovitých mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem Centrem podnikání rozvoje, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ , zstoupeným Ing. Jnem Kolibou - jedntelem, jko nájemcem podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem Centrem podnikání rozvoje, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ , zstoupeným jedntelem Ing. Jnem Kolibou, jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem místností s ozn. č.312, 314, 316, 317, 318, o celkové výměře 196,65 m 2 umístěné v II.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pní Ivnou Friedlovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Morávií 1314, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.113 o výměře 14,95 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.4. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pnem Dnielem Mchem, s místem podnikání v Kopřivnici, I.Šustly 1104, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místností s ozn. č.114, o celkové výměře 91,00 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu 1.5. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem Českou pojišťovnou.s., se sídlem v Prze 1, Spálená 75/16, IČ , zstoupená 27

28 společností PPF mjetková.s., se sídlem v Prze 4, N Klikovce 367/7, IČ , jednjící předsedou předstvenstv Ing. Petrem Jvůrkem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.115 o výměře 21,30 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu 1.6. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pní Hnou Tomnovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Zhrdmi 1298/15, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.118 o výměře 26,20 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.6 podkldového mteriálu 1.7. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pní Annou Vculínovou, s místem podnikání ve Veřovicích č.p.7, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.119 o výměře 21,75 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.7 podkldového mteriálu 1.8. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pnem Vldimírem Hruškou, s místem podnikání v Kopřivnici, 17.listopdu 1219, IČ , pnem Tomášem Truchlým, s místem podnikání v Kopřivnici, Česká 319, IČ pnem Luďkem Bjerem, s místem podnikání v Kopřivnici, Záhumenní 865, IČ , jko nájemci, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.211 o výměře 13,90 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.8 podkldového mteriálu 1.9. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pnem Jroslvem Hnzelkou,s místem podnikání v Kopřivnici, I. Šustly 1107, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.212 o výměře 14,40 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.9 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, 28

29 jko pronjímtelem pnem Petrem Křenkem, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikov 1156, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.213 o výměře 22,10 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.10 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem Trig Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1025, IČ , zstoupená jedntelem Rdimem Hnákem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.214 o výměře 24,00 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.11 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem firmou N.T.I., s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Družební 1003, IČ , zstoupená jedntelkou Ing. Ivnou Némethovou, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.215 o výměře 33,10 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.12 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Ing. Ivnou Némethovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Družební 1003, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.216 o výměře 21,10 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.13 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Henkel ČR, spol. s r.o., se sídlem v Prze 7, U Průhonu 700/10, IČ , zstoupená jedntelem Dkfm. Peterem Guntherem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místností s ozn. č o celkové výměře 46,90 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.14 podkldového mteriálu 29

30 1.15. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Ing. Alenou Jmriškovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Družební 1000/1, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.219 o výměře 21,40 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.15 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Ing. Rdimem Pištělákem, s místem podnikání v Kopřivnici, Dukelská 1051/2, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.310 o výměře 12,45 m 2 umístěné ve II.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.16 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Ing. Jiřím Kopencem CSc., s místem podnikání v Kopřivnici, Frncouzská 1317, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.311 o výměře 13,30 m 2 umístěné ve II.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.17 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem HM Prtners, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 150, IČ , zstoupená jedntelem Ing. Zdeňkem Michálkem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.313 o výměře 20,30 m 2 umístěné ve II.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.18 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem pní mrcelou Bezecnou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štrmberská 1124, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.220 o výměře 36,00 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.19 podkldového mteriálu 30

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více