24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004"

Transkript

1 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu 1.2. s mzdovými úprvmi dle předloženého návrhu od s přiznáním odměny řediteli společnosti podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 2. bere n vědomí zprávu o činnosti Kbelové televize Kopřivnice, s. r. o. v roce schvluje 3.1. předloženou účetní závěrku s vykázným ziskem po zdnění ve výši ,40 Kč. Dňová povinnost z zdňovcí období roku 2003 byl stnoven n Kč. Zisk před zdněním je ve výši ,40 Kč 3.2. následující použití vykázného zisku: Část ve výši 5% tzn Kč bude převeden do rezervního fondu společnosti, zbývjící část ve výši ,40 Kč bude použit n úhrdu ztrát z předchozích let. Ztráty hospodření vedené n účtu neuhrzených ztrát jsou tkto umořovány ze zisků jednotlivých let Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. bere n vědomí 1.1. výsledky hospodření společnosti SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice z rok zprávu uditor o ověření účetní závěrky k společnosti SLUMEKO 1.3. zprávu o vztzích mezi ovládjící ovládnou osobou (v souldu s 66 odst. 9 Zák. č. 513/1991 Sb,) 2. schvluje 2.1. řádnou roční závěrku z rok rozdělení zisku z rok 2003 podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 2.3. roční odměnu z rok 2003 řediteli společnosti SLUMEKO, s. r. o. ve výši 10% ze zisku externích zkázek 2.4. nvýšení zákldní mzdy o 5,5% 3. souhlsí s příprvou prodeje reálu zhrdnictví n Husově ul. v Kopřivnici 1

2 Usnesení 1. b e r e n v ě d o m í připomínky upltněné v připomínkovém řízení k Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, předkládné prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í se změnou návrhu Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, ve znění připomínek upltněných v připomínkovém řízení, předkládných prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, dle uprveného návrhu předkládného prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 4. v y d á v á Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, dle uprveného návrhu předkládného prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu s c h v l u j e uzvření Smlouvy o dílo č. 14/2004 n zjištění měření imisních koncentrcí suspendovných částic PM 10 benzo()pyrenu v ovzduší měst Kopřivnice mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst n strně jedné jko objedntel společností Lbortoř MORAVA s. r. o., divize Studénk, se sídlem ve Studénce, Butovická 828, IČ , zstoupenou Ing. Josefem Mikoškou - jedntelem n strně druhé jko dodvtel, ve znění návrhu smlouvy předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu bere n vědomí zprávu o vyhodnocení hospodření v lesích měst Kopřivnice z období

3 bere n vědomí Usnesení informci o zprcování lesního hospodářského plánu pro lesy měst Kopřivnice n období od do schvluje trvle udržitelný způsob hospodření v Lesích měst Kopřivnice podle návrhu uvedeného ve vrintě č. 1 předložené zprávy bere n vědomí protokol z kontroly České inspekce životního prostředí, oblstní inspektorát Ostrv, oddělení ochrny les provedené ve dnech ž změřené n dodržování ustnovení právních předpisů rozhodnutí týkjících se funkcí lesů jko složky životního prostředí předložený prostřednictvím přílohy 2. schvluje řešení optření stnovených při kontrole Lesů měst Kopřivnice Českou inspekcí životního prostředí, oblstního inspektorátu Ostrv podle návrhu uvedeného v návrhu postupu v závěru této zprávy předcházejícího bodu usnesení bere n vědomí informci o součsném stvu v zjišťování pitné vody pro rodinný dům č.p. 359 n ulici Pbl Nerudy v Kopřivnici 2. souhlsí se zprcováním závzného posudku n funkčnost studny pro rodinný dům č. p. 359 n ulici Pbl Nerudy schvluje vyjádření měst Kopřivnice k Oznámení dle zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů k záměru Kopřivnice - Červený kámen lyžřský reál podle návrhu předloženého v čl. VI. (VII.) podkldového mteriálu 3

4 bere n vědomí Návrh dodtku Jedncího řádu Zstupitelstv měst Kopřivnice, ve znění podle přílohy č. 1 podkldového mteriálu (dále jen Dodtek ) 2. doporučuje zstupitelstvu měst Dodtek schválit b e r e n v ě d o m í informci o postupu při uzvírání veřejnoprávních smluv obsženou v důvodové zprávě 2. s c h v l u j e uzvření veřejnoprávních smluv mezi městem Kopřivnice n strně jedné 2.1. Obcí Závišice, zstoupenou strostou obce pnem Zdeňkem Vjdou, Závišice 115, Kopřivnice, IČ ve znění podle přílohy č. 1 uprveného podkldového mteriálu 2.2. Obcí Ženklv, zstoupenou strostou obce pnem ing. Miroslvem Drozdem, Ženklv 243, Ženklv, IČ ve znění přílohy č. 2 uprveného podkldového mteriálu Rd měst Kopřivnice po projednání schvluje smlouvu o převodu vlstnictví k mjetku České republiky ( 22 odst. 2 zákon č. 219/2000 Sb., o mjetku České republiky jejím vystupování v právních vztzích, ve znění pozdějších předpisů ) mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst n strně jedné jko přejímjícím Českou republikou Ministerstvem vnitr, se sídlem v Prze 7, Nd Štolou 963/3, IČ , zstoupenou pplk. Ing. Aloisem Kellnerem, náměstkem generálního ředitele HZS ČR n strně druhé jko předávjícím, podle předloženého návrhu prostřednictvím přílohy č.1 4

5 schvluje Usnesení uzvření Kupní smlouvy n nákup frnkovcího stroje vč. příslušenství stohovtelné váhy mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst jko odběrtelem XERTEC Prh spol. s r.o. se sídlem U Továren 770/1B, Prh 10, IČ , zstoupenou Ing. Ldislvem Smelikem, jedntelem společnosti jko dodvtelem podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy schvluje uzvření Servisní smlouvy č. 22/04 n poskytování servisních služeb provádění ročních revizí elektrického zbezpečovcího zřízení umístěného v budově MÚ, ulici Záhumenní 1152 mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst Jroslvem Pvlem EPROM, se sídlem v Kopřivnici, Husov 1162, IČ , zstoupeným pnem Jroslvem Pvlem podle uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy schvluje nákup počítčky bnkovek detektoru prvosti bnkovek pro potřeby pokldny MÚ Kopřivnice od společnosti Consygen CZ s.r.o., se sídlem Opletlov 37, Prh 1, podle nbídky předložené prostřednictvím přílohy schvluje příprvu relizce optření pro zbezpečení kceschopnosti jednotky Sdružení dobrovolných hsičů ktegorie JPO II, zbezpečující stálou pohotovost členů schvluje plán práce rdy měst n II. pololetí v roce 2004 dle doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 5

6 schvluje Usnesení způjčení movitého mjetku měst Kopřivnice Glerii výtvrných umění v Ostrvě dle seznmu předloženého prostřednictvím přílohy n období od do d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h válit závěrečný účet měst Kopřivnice z rok 2003 včetně vyjádření souhlsu s celoročním hospodřením měst z rok 2003 to bez výhrd podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č u k l á d á odboru finncí zveřejnit závěrečný účet měst z rok 2003 v zákonné lhůtě n úřední desce internetových stránkách měst Kopřivnice 3. s c h v l u j e lhůtu pro upltnění písemných připomínek ke zveřejněnému závěrečnému účtu n období ode dne zveřejnění do d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst schválit rozpočtový výhled měst Kopřivnice n období podle návrhu přeloženého prostřednictvím přílohy č s c h v l u j e 1.1. určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů n veřejně prospěšný - sportovní účel dotce sportovním klubům ( ve smyslu kompenzce dotcí v rámci schváleného rozpočtu měst n rok 2004) 1.2. rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2004 podle návrhu předloženého prostřednictvím Přílohy č.1 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h válit rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2004 podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 6

7 Usnesení 1. schvluje Smlouvu o poskytování konzultční dlší odborné pordenské činnosti mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst jko objedntelem společností Agentur pro regionální rozvoj,.s., se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 7, IČ , zstoupenou Ing. Petrem Czekjem předsedou předstvenstv Ing. Vldimírem Gelnrem členem předstvenstv jko poskytovtelem podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 2. pověřuje pn Jiřího Tichánk strostu měst, k podpisu této smlouvy b e r e n v ě d o m í udělení výjimky Odboru doprvy ze Směrnice o oběhu účetních dokldů č- 25/2003, to zvýšení pokldního limitu u příručních poklden podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy schvluje postup řešení likvidcí mjetku v pořizovcí ceně od 500,-- Kč/ks dle jednotlivých zápisů projednávných v Likvidční komisi konné dne ukládá funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu Rd měst Kopřivnice po projednání 1. schvluje 1.1 nájemce bytu č. 12 o velikosti 1+2 v domě č.p. 875 n ul. Obránců míru v Kopřivnici mnžele Dniel Gjdušk Petru Gjduškovou, ob bytem v Kopřivnici, Obránců míru 875, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 5 o velikosti 1+2 v domě č.p. 891 n ul. Obránců míru v Kopřivnici pní Ivnu Mchovou bytem v Kopřivnici, Obránců míru 873, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m 2 7

8 1.3 nájemce bytu č. 9 o velikosti 1+1 v domě č.p n ul. Alšov v Kopřivnici Kteřinu Roháčovou bytem v Kopřivnici, Tyršov 1015, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 39 o velikosti 1+1 v domě č.p n ul. Alšov v Kopřivnici Ktrínu Mtulovou bytem v Kopřivnici, Lubin 402, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 19 o velikosti 1+1 v domě č.p n ul. Alšov v Kopřivnici Petr Zhřívl bytem v Kopřivnici, I. Šustly 1088, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 7 o velikosti 1+1 v domě č.p. 891 n ul. Obránců míru v Kopřivnici Ivo Lczu bytem v Kopřivnici, Pod Morávií 1313, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m souhlsí 1.1 s výměnou bytů n zákldě žádosti o schválení dohody o výměně bytů, ze dne mezi pní Jnou Fjmonovou, nájemkyní bytu č. 11 o velikosti 1+1 v domě č.p n ulici Kpt. Nálepky v Kopřivnici pnem Rdimem Vvříkem, nájemcem bytu č. 57 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Kpt. Nálepky v Kopřivnici. 1.2 s výměnou bytů n zákldě žádosti o schválení dohody o výměně bytů, ze dne mezi mnžely Ing. Jiřím Koňsem Jnou Koňsovou, nájemci bytu č. 22 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici mnžely Petrem Wolfem Lucií Wolfovou, nájemci bytu č. 22 o velikosti 0+2 v domě č.p n ulici Frncouzská v Kopřivnici. 2. schvluje 2.1 uzvření smlouvy o kuci n byt mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené strostou měst n strně pronjímtele pní Jnou Fjmonovou, bytem Kopřivnice, Kpt. Nálepky 1066 n strně nájemce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu této zprávy. 2.2 uzvření smlouvy o kuci n byt mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené strostou měst n strně pronjímtele mnžely Ing. Jiřím Koňsem Jnou Koňsovou, bytem 8

9 Kopřivnice, Frncouzská 1186 n strně nájemců ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu této zprávy. 2.3 uzvření smlouvy o kuci n byt mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené strostou měst n strně pronjímtele mnžely Petrem Wolfem Lucií Wolfovou, bytem Kopřivnice, Frncouzská 1196 n strně nájemců ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu této zprávy schvluje uzvření smlouvy o kuci n byt mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst n strně pronjímtele pní Hnou Pnčochovou, bytem v Kopřivnici, Štrmberská 1124 n strně nájemce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu ruší povinnost pn Mročk uhrdit kuci k bytu č. 6 v domě č. p n ul. Horní v Kopřivnici jehož byl určen nájemcem dle usnesení č přijtého 20. schůzí RM dne schvluje žádost pn Emil Penn o umístění sídl firmy Emil Penn, s. r. o. v místě trvlého bydliště schvluje 1.1 nájemce bytu č. 13 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. I. Šustly v Kopřivnici mnžele Vít Šimečku Kteřinu Šimečkovou, bytem v Kopřivnici, I. Šustly 1109, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 10 velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Štrmberská v Kopřivnici Mrii Slvíkovou, bytem v Kopřivnici, ul. Štrmberská 1137 Miln Kdelu, bytem ve Frýdku Místku, ul. Novodvorská 3053, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m 2 9

10 1.3 nájemce bytu č. 21 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Lidická v Kopřivnici Mgr. Evu Průšovou Vojtěch Bártu, ob bytem v Kopřivnici, Pod Bílou horou 1269, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 24 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. Kdláčkov v Kopřivnici Jroslv Jčo, bytem v Kopřivnici, Ke Koryčce 757, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě č.p n ul. Štefánikov v Kopřivnici Jninu Zhřívlovou, bytem v Kopřivnici, I. Šustly 1088, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 20 o velikosti 1+4 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici Jnu Špirkovou, bytem v Kopřivnici, Pod Morávií 1166, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m nájemce bytu č. 39 o velikosti 0+2 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici Evu Jägerovou, bytem v Kopřivnici, ul. Frncouzská 1204, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 15,79 Kč/m nájemce bytu č. 21 o velikosti 1+3 v domě č.p n ul. 17. listopdu v Kopřivnici pní Moniku Bbiářovou, bytem v Kopřivnici, 17. listopdu 1230, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16,42 Kč/m 2 2. neschvluje přijetí nbídky pní Aleny Pěchové, bytem Horní 1112 v Kopřivnici n uzvření Dohody o přistoupení k závzku ve výši 8 000,-Kč vzthující se k bytu č. 57 o velikosti 0+2 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici. 3. ukládá OB nbídnout obecní byt č. 57 o velikosti 0+2 v domě č.p n ul. Frncouzská v Kopřivnici jko nezdlužený v rámci Prvidel pro hospodření s bytovým fondem. 4. d oporu ču j e zstupitelstvu měst schválit 4.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem mnžely Vítem Šimečkem Kteřinou Šimečkovou, bytem v Kopřivnici, I. Šustly 1078, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 10

11 4.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Mrií Slvíkovou, bytem v Kopřivnici, Štrmberská 1137 pnem Milnem Kdelou, bytem ve Frýdku - Místku, Novodvorská 3053, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 4.3 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Mgr. Evou Průšovou pnem Vojtěchem Bártou, ob bytem v Kopřivnici, Pod Bílou horou 1267, jko přistupujícím k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 4.4 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pnem Jroslvem Jčou, bytem v Kopřivnici, Ke Koryčce 757, jko přistupujícím k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 4.5 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Jninou Zhřívlovou, bytem v Kopřivnici, I. Šustly, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 5 podkldového mteriálu. 4.6 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Jnou Špirkovou, bytem v Kopřivnici, Pod Morávií 1166, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 6 podkldového mteriálu. 4.7 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Evou Jägerouvou, bytem v Kopřivnici, ul. Frncouzská 1204, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 7 podkldového mteriálu. 4.8 uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši ,- Kč mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko věřitelem pní Monikou Bbiářovou, bytem v Kopřivnici, 17. listopdu 1230, jko přistupující k závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 8 podkldového mteriálu. 11

12 Usnesení 1. zrušuje usnesení číslo 1475 přijté n 22.schůzi rd měst konné dne schvluje uzvření smlouvy o nájmu nebytového prostoru sestávjícího se z 10 místností o výměře 153,18 m2 umístěného v č.p. 1197, p.č. 1340/21 v k.ú. Kopřivnice n ulici Frncouzská mezi městem Kopřivnice pní PhrmDr. Mrií Pešlovou n dobu určitou od do ve znění přílohy č.1 podkldového mteriálu z účelem provozování lékárny 3. neschvluje odkoupení vybvení nebytového prostoru identifikovného v předcházejícím bodu usnesení neschvluje žádost mnželů Kunčrových o mimořádné přidělení bytu pro syn Miloslv Kunčr, trvlý pobyt Obránců míru 989, Kopřivnice zrušuje usnesení č ze dne bod 1.3. složení komise pro otevírání hodnocení nbídek 2. schvluje složení nové komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek n veřejnou zkázku Částečné zteplení bytových domů v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy schvluje smlouvu o dílo n zprcování projektové dokumentce pro stvbu Modernizce tepelných sítí měst Kopřivnice mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst jko objedntelem společností Tenz,. s.. se sídlem v Brně, Svtopetrská 7, IČ , zstoupeným Dr. Ing. Dliborek Králem předsedou předstvenstv jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 12

13 bere n vědomí Usnesení zprávu o činnosti Středisk sociálních služeb, p. o. měst Kopřivnice b e r e n v ě d o m í předloženou nbídku komplexního řešení plkátování ve městě Kopřivnici fy Rengl s.r.o., Kozinov 11, Liberec nbídku systému plkátování pn Vldimír Jlůvky, Lubin č.36, Kopřivnice 2. n e s o u h l s í se změnou stávjícího provozovtele plkátovcí služby v Kopřivnici do doby rekonstrukce doplnění mobiliáře, určeného pro informování veřejnosti prostřednictvím výlepové plkátovcí služby n území Kopřivnice jeho místních částí z rozpočtu měst d oporu ču j e zstupitelstvu měst schválit dle 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle 26 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souldu s ustnovením 31 odst. 1 tohoto zákon, změnu č. 7 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice 2. d oporu ču j e zstupitelstvu měst vymezit dle 29 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závznou část změny č. 7 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice, včetně veřejně prospěšných stveb, jk je vyjádřen v regultivech, v rozshu přílohy č. 1 předloženého mteriálu 3. d oporu ču j e zstupitelstvu měst vydt dle 10 písm. ) 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle 29 odst. 3 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závznou vyhlášku obce č., kterou se vyhlšuje závzná část územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice, dle přílohy č. 2 předloženého mteriálu 13

14 4. doporuču je zstupitelstvu měst vzít n vědomí 4.1 zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č. 7 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice s dotčenými orgány státní správy, osttními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými fyzickými osobmi občny vyhodnocení všech stnovisek připomínek, zprcovné dle 23 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozshu přílohy č. 3 předloženého mteriálu 4.2 stnovisko ndřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. 7 územního plánu měst Kopřivnice včetně místních částí Lubin, Mniší, Vlčovice, vydné dle 25 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovcích podkldech územně plánovcí dokumentci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb s c h v l u j e 1.1. uzvření smlouvy mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, zstoupeným Ing. Rdomírou Michálkovou, vedoucí odboru školství, kultury, sportu cestovního ruchu, IČ Domem dětí mládeže Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 1077 zstoupeným ředitelkou pní Evou Müllerovou, IČ , jejímž předmětem je umožnění víkendového pobytu zjištění strvování účstníků projektu Zlepšování sociálního klimtu školy třídy škol měst Kopřivnice dlších zájemců z regionu podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č uzvření smlouvy mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou, IČ Humnit zdrvie pre všetkých, se sídlem Ľubľnská 7, Žilin 8, zstoupená Doc. Ing. Frntiškem Kssyem, CSc., IČ o zbezpečení školení k projektu Zlepšování sociálního klimtu školy třídy škol měst Kopřivnice dlších zájemců z regionu podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č uzvření smluvního vzthu mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, Kopřivnice, IČ , zstoupeným Ing. Rdomírou Michálkovou, vedoucí odboru školství, kultury, sportu cestovního ruchu pnem Jiřím Štefkem - JAPARCAR Frenštát pod Rdhoštěm, IČ , jejímž předmětem je zjištění doprvy účstníků kce Zlepšování sociálního 14

15 klimtu školy třídy škol měst Kopřivnice dlších zájemců z regionu n víkendový pobyt do obce Kletná v době od do v ceně 18 Kč / 1 km, 100,- Kč / 1 hod. čekání. DPH 19 % svěřuje dle zákon 128/2000 Sb., v pltném znění, 102, odstvce 2, písmene m) působnost rdy měst Kopřivnice ve věci rozhodování o uzvírání nájemních smluv smluv o výpůjčce nemovitého mjetku n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou mximálně 3 měsíce nebo n dobu určitou mximálně 3 roky příspěvkovým orgnizcím Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce Zákldní škol Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce Zákldní škol Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce Zákldní škol Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, Zákldní škol Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, Zákldní škol dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, Zákldní škol Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, Dodtek č.4 - Kulturní dům Kopřivnice Správ sportovišť Kopřivnice Středisko sociálních služeb Jednotlivé příspěvkové orgnizce mohou v rámci svěřené působnosti rozhodovt o uzvírání nájemních smluv smluv o výpůjčce jen toho nemovitého mjetku (nebytové prostory, pozemky), který jim byl svěřen k využití příslušnými zřizovcími listinmi schvluje Dodtek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne , jejímž předmětem jsou stvební úprvy školních kuchyní výdejen strvy dle pltných předpisů pro strvovcí provozy n ZŠ MŠ v Kopřivnici mezi městem Kopřivnice, se sídlem Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst firmou MAVA spol. s r.o., se sídlem Sovov 5, Ostrv Vítkovice, zstoupenou Ing. Jiřím Válkem st. jedntelem, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e 1.1. dotční smlouvu o poskytnutí dotce mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst 15

16 Klubem vodních sportů Kopřivnice, Husov 1340/9, Kopřivnice, IČ , zstoupeným pnem René Lkomým, ve výši ,-Kč z FRR n příprvu Petry Klosové n Mistrovství Evropy v Mdridu splnění limitu pro účst n OH v Athénách 2004, to n doprvu, ubytování strtovné, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1.2. dotční smlouvu o poskytnutí dotce mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst ZŠ Alšov, se sídlem v Kopřivnici, Alšov 1123, IČ , zstoupenou Mgr. Milnem Chloupkou ředitelem z FRR ve výši 1.500,- Kč n zjištění Kulturního progrmu pro účstníky progrmovcí soutěže Bltík doporuču je zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření Dodtku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne , mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostu měst Klubem vodních sportů Kopřivnice, Husov 1340/9, IČ , zstoupeným pnem René Lkomým, ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č s c h v l u j e uzvření smluvního vzthu n vytištění 3000 ks propozic k závodu Běh rodným krjem Emil Zátopk 2. ročník mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným Ing. Rdomírou Michálkovou - vedoucí odboru školství, kultury, sportu cestovního ruchu pnem Rostislvem Khánkem, se sídlem Osvoboditelů 1214, Kopřivnice, IČ v ceně do 7500,-Kč d oporu ču j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dotční smlouvy mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst 16

17 TJ SPARTAK Lubin, Lubin, Kopřivnice, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Štěpánem, ve výši ,-Kč n rekonstrukci hrcí plochy nákup mteriálu potřebného k výměně střešní krytiny oprvu krovu n budově šten n fotblovém hřišti v Lubině, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č s c h v l u j e rozpočtové optření dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č s c h v l u j e drovcí smlouvu uzvřenou mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst firmou Trnsgs,. s., Limuzská 12/3135, Prh 10 Stršnice, , IČ , zstoupenou Ing. Stnislvem Lepkou - ředitelem pro strtegii komunikci Ing. Evou Jelínkovou - senior mnžerem korporátních komunikcí podle smlouvy předložené prostřednictvím přílohy zrušuje usnesení číslo 964 přijté n 15. schůzi Rdy měst Kopřivnice dne schvluje uzvření smlouvy mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst firmou SLUMEKO, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58, IČ , zstoupenou Krlem Březinou, jedntelem společnosti, jejímž předmětem je instlce tbule informčního systému miniregionu Kopřivnice, Příbor, Hukvldy, Štrmberk, u železniční stnice Studénk ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy (jejímž předmětem je soch E. Zátopk) mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst jko obdrovným 17

18 pnem Ldislvem Jlůvkou, bytem Krfiátov 4, Olomouc, jko dárcem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy schvluje uzvření Příkzní smlouvy n zprcování kroniky měst Kopřivnice z rok 2003 v elektronické podobě mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst n strně jedné jko příkzce Mgr. Zdeňkem Bbincem, bytem Kopřivnice, Lubin č. 103 n strně druhé jko příkzníkem podle uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e udělení výjimky z vyhlášky č. 5/1995 měst Kopřivnice o zbezpečení veřejného pořádku, čl.5, posunutím zhájení nočního klidu dne n hodin pro LUDVÍK MORAVIA s.r.o. zstoupenou pnem Lubomírem Szovským, Sokolovská 404, Kopřivnice, IČ s c h v l u j e 1.1. zhrniční prcovní cestu do prtnerského měst Myszkow v Polsku v době od podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1.2. uzvření dotční smlouvy mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst Klubem vodních sportů Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Husov 1340/9, Kopřivnice, zstoupeným pnem René Lkomým, IČ ve výši ,-Kč n doprvu plvců, běžců doprovodu do Myszkov (Polsko) n Dni Myszkow, které se konjí v době od v Myszkowie ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy b e r e n v ě d o m í 18

19 zápis z jednání komise pro mezinárodní vzthy ze dne bere n vědomí nbídky ke zprcování projektu provozování kulturního domu v Kopřivnici od s o u h l s í s uzvření nájemní smlouvy n pronájem občerstvení Pod tobogánem n Letním kouplišti n dobu do schvluje zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor sestávjící se z místnosti č.1 ž č.7 o celkové výměře 57,9 m 2 v 1.N.P. objektu č.p. 1340/9, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 1909/28 n ulici Husov v Kopřivnici : Budov Krytý bzén s c h v l u j e 1.1. uzvření dohody o ukončení nájmu pozemku s pnem Zdeňkem Bohumínským ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1.2. zveřejnění záměru obce pronjmout část pozemku v k.ú. Kopřivnice prc. 1944/6 osttní ploch o výměře 30 m2 pnu Tomáši Buzkovi, bytem v Kopřivnici, 17. listopdu 1219 z účelem podnikání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst neschválit zveřejnění záměru měst prodt pozemek v k.ú, Kopřivnice prc. 769/11 zstvěná ploch o výměře 37 m2 pnu Romnu Jníkovi, bytem v Kopřivnici, Obránců míru

20 s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt GP oddělený pozemek v k.ú. Drnholec nd Lubinou prc. 252/6 orná půd o výměře 442 m2 mnž. Bohumilu Mildě Czekjovým, bytem v Lubině č.p s c h v l u j e výsledek vnitřní neveřejné držby ze dne uskutečněné z účelem výběru budoucího kupujícího stnovení budoucí kupní ceny z pozemek prc. 518/9 ve Vlčovicích pro stvbu RD 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h válit 2.1. prodej pozemku v k.ú. Vlčovice prc. 518/9 trvlý trvní porost o výměře 1773 m2 pro stvbu RD mnž. Jiřímu Soně Khánkovým, bytem v Kopřivnici, Družební 1004 z kupní cenu ,-Kč, 2.2. uzvření smlouvy o budoucí kupní smlouvě n uvedený pozemek s budoucími kupujícími mnž. Khánkovými ve znění předloženém prostřednictvím přílohy d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst neschválit zveřejnění záměru měst prodt pozemek v k.ú. Kopřivnice prc. 926/6 osttní ploch o výměře 146 m2 ždteli z účelem výstvby řdových gráží z r u š u j e usnesení rdy měst č ze dne s c h v l u j e 2.1. zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt p.č. 661/ m2 - orná půd 20

21 2.2. zveřejnění záměru Měst Kopřivnice pronjmout p.č. 661/ m2 - orná půd v ktstrálním území Vlčovice s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout p.č. 661/ m2 - orná půd - ktstrální území Vlčovice p.č.1909/ m2 - osttní ploch - ktstrální území Kopřivnice fy CIREX CZ, s.r.o., Průmyslový prk 301, Kopřivnice - Vlčovice schvluje Smlouvu o zřízení věcného břemen! povinným z věcného břemen Město Kopřivnice vlstník pozemků p.č. 627/8,661/24,661/37,661/40,661/47,661/48,661/98,661/100,661/108,1005/1 v ktstrálním území Vlčovice! oprávněným z věcného břemen ČESKÝ TELECOM,.s. se sídlem Olšnská 55/5, Prh 3 vlstník podzemního vedení telekomunikční sítě ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy s c h v l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemen! povinným z věcného břemen Město Kopřivnice vlstník pozemku p.č. 1910/3 v ktstrálním území Kopřivnice! oprávněným z věcného břemen ČESKÝ TELECOM,.s. se sídlem Olšnská 55/5, Prh 3 21

22 vlstník podzemního vedení telekomunikční sítě ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy s c h v l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemen! povinným z věcného břemen Město Kopřivnice vlstník pozemku p.č. 2760/4 v ktstrálním území Kopřivnice! oprávněným z věcného břemen ČESKÝ TELECOM,.s. se sídlem Olšnská 55/5, Prh 3 vlstník podzemního vedení telekomunikční sítě ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy doporuču je zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. zrušení předkupního práv zřízeného ve prospěch Měst Kopřivnice k pozemkům p.č.3355/39 - vlstník Nguyen Phong, Osvoboditelů 1210, Kopřivnice 3355/40 - vlstník Trn Tun, 17.listopdu 1216, Kopřivnice 1.2. uzvření smluv o zrušení předkupního práv ve znění předloženém prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření Smlouvy o dílo č. S n zprcování projektové dokumentce n kci Tělocvičn Lubin sttické zjištění mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné jko objedntel firmou KORD Jeseník spol. s r.o., K.Čpk 346, Jeseník, IČO , zstoupené Ing. Igorem Vrbkou jedntelem společnosti, n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy. s c h v l u j e 22

23 uzvření Dodtku č.1 Smlouvy o dílo č n kci Rekonstrukce Šustlovy vily č.p. 226/8 muzejní výtvrné centrum Kopřivnice dodávk projektové dokumentce mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné firmou Mrtinák Zjíc spol. s r.o., Svěrákov 183, Vlšské Meziříčí, IČO , zstoupená jednteli Ing. Pvlem Zjícem Ing. Vldimírem Mrtinákem n strně druhé ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy s c h v l u j e výběr zhotovitele n kci Výstvb domov důchodců v Kopřivnici vyprcování projektové dokumentce pro relizci stvby firmu MORAVIA CONSULT Olomouc,.s., Legionářská 8, Olomouc, ve znění předloženého návrhu hodnotící komise s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č n kci Komunikce N Drhách v Kopřivnici mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné jko objedntel firmou ALPINE stvební společnost CZ,.s., Jiráskov 13, Vlšské Meziříčí, IČ , DIČ , zstoupen p. Ing. Peterem Russegerrem jedntelem společnosti n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e 1.1. výběr zhotovitele n kce : Letní stdion, Kopřivnice úprv rozhlsu Zimní stdion, Msrykovo náměstí 540, Kopřivnice úprv rozhlsu firmu Tomáš Mikul - EL-MIK, N Šištotě 12, Vlšské Meziříčí, IČ ,DIČ zstoupené p. Tomášem Mikulou 1.2. uzvření Smlouvy o dílo n kce : Letní stdion, Kopřivnice úprv rozhlsu Zimní stdion, Msrykovo náměstí 540, Kopřivnice úprv rozhlsu mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , 23

24 zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné jko objedntel firmou Tomáš Mikul - EL-MIK, N Šištotě 12, Vlšské Meziříčí, IČ , DIČ zstoupené p. Tomášem Mikulou, n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2004/008 n kci Optření z energetického uditu - Krytý bzén, Husov 1340, Kopřivnice mezi městem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, n strně jedné jko objedntel firmou CAD PRO s.r.o., Hrnická 93, Vlšské Meziříčí, IČ , DIČ zstoupenou p. Alešem Pupíkem jedntel společnosti, n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n kci Prkování u zimního stdionu mezi městem Kopřivnice, se sídlem Záhumenní 1152, Kopřivnice, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst n strně jedné jko objedntel firmou V+V SAVEKO, s.r.o., se sídlem Záhumenní 1346, Kopřivnice, IČ , n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n kci Odborné posouzení střešních plášťů pěti objektů v Kopřivnici mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou n strně jedné jko objedntel firmou Technický zkušební ústv stvební Prh, s.p., pobočk Ostrv, U Studi 14, Ostrv-Zábřeh, IČ , n strně druhé jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 24

25 s c h v l u j e Usnesení uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo č n kci Vyprcování dodtku provozně mnipulčních řádů Podniktelský prk Kopřivnice Vlčovice II. etp mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst jko objedntelem firmou Technoprojekt,.s., se sídlem Hvlíčkovo nábřeží 38, Ostrv Morvská Ostrv, zstoupenou Ing. Mrtinem Zuštíkem, předsedou předstvenstv ředitelem společnosti jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst schválit uzvření drovcí smlouvy o převodu STL plynovodu veřejné části STL plynovodní přípojky relizovné po plošné plynofikci obce Kopřivnice Lubin mezi vlstníkem nemovitosti pnem Michlem Žárským, bytem v Lubině č.p. 70 jko dárcem městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst jko obdrovným ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy bere n vědomí zprávu o stvu plnění povinnosti měst podrobit energetické hospodářství budovy energetickému uditu, vyplývjící ze zákon č. 406/2000 Sb s c h v l u j e uzvření Smlouvy n dodávku elektřiny číslo mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČO , zstoupeným pnem Jiřím Tichánkem strostou měst jko odběrtel Severomorvskou energetikou, se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 3123/152, IČO , zstoupenou pní Jnou Vlčkovou jko dodvtel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 25

26 zrušuje Usnesení své usnesení číslo 1485 přijté n mimořádné schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne schvluje rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice (odboru Správy mjetku měst investic) n rok 2004 podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č schvluje 1.1. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory umístěné v přízemí (místnosti s oznčením 101-1, 103-1, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115-1, 116-1, 117-2, 118, 121, 122, 125-1, 126, 127, 128, 129), nebytové prostory umístěné v 7. ptře, 8. ptře 9. ptře objektu č.p. 1163, prcel číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice nebytové prostory umístěné v přízemí (142, 143, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175) objektu občnské vybvenosti bez č.p., prcel číslo 1921/2, k.ú. Kopřivnice 1.2. zveřejnění záměru měst pronjmout část prcely o výměře cc 750 m 2 číslo 1925/6, k.ú. Kopřivnice schvluje zveřejnění záměru měst vypůjčit nebytové prostory umístěné v 5. ptře objektu č.p.1163, prcel číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice schvluje zveřejnění záměru měst prodt nemovitost č.p. 966 se zstvěným pozemkem prcel číslo 192 (výměr 397 m 2 ), k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice 26

27 schvluje Usnesení 1.1. uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu souboru věcí movitých nemovitých mezi městem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem Centrem podnikání rozvoje, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ , zstoupeným Ing. Jnem Kolibou - jedntelem, jko nájemcem podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem Centrem podnikání rozvoje, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ , zstoupeným jedntelem Ing. Jnem Kolibou, jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem místností s ozn. č.312, 314, 316, 317, 318, o celkové výměře 196,65 m 2 umístěné v II.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pní Ivnou Friedlovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Morávií 1314, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.113 o výměře 14,95 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.4. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pnem Dnielem Mchem, s místem podnikání v Kopřivnici, I.Šustly 1104, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místností s ozn. č.114, o celkové výměře 91,00 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu 1.5. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem Českou pojišťovnou.s., se sídlem v Prze 1, Spálená 75/16, IČ , zstoupená 27

28 společností PPF mjetková.s., se sídlem v Prze 4, N Klikovce 367/7, IČ , jednjící předsedou předstvenstv Ing. Petrem Jvůrkem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.115 o výměře 21,30 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu 1.6. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pní Hnou Tomnovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Zhrdmi 1298/15, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.118 o výměře 26,20 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.6 podkldového mteriálu 1.7. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pní Annou Vculínovou, s místem podnikání ve Veřovicích č.p.7, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.119 o výměře 21,75 m 2 umístěné v přízemí objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.7 podkldového mteriálu 1.8. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pnem Vldimírem Hruškou, s místem podnikání v Kopřivnici, 17.listopdu 1219, IČ , pnem Tomášem Truchlým, s místem podnikání v Kopřivnici, Česká 319, IČ pnem Luďkem Bjerem, s místem podnikání v Kopřivnici, Záhumenní 865, IČ , jko nájemci, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.211 o výměře 13,90 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.8 podkldového mteriálu 1.9. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem pnem Jroslvem Hnzelkou,s místem podnikání v Kopřivnici, I. Šustly 1107, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.212 o výměře 14,40 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.9 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, 28

29 jko pronjímtelem pnem Petrem Křenkem, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikov 1156, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.213 o výměře 22,10 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.10 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem Trig Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1025, IČ , zstoupená jedntelem Rdimem Hnákem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.214 o výměře 24,00 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.11 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem - strostou měst, jko pronjímtelem firmou N.T.I., s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Družební 1003, IČ , zstoupená jedntelkou Ing. Ivnou Némethovou, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.215 o výměře 33,10 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.12 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Ing. Ivnou Némethovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Družební 1003, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.216 o výměře 21,10 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.13 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Henkel ČR, spol. s r.o., se sídlem v Prze 7, U Průhonu 700/10, IČ , zstoupená jedntelem Dkfm. Peterem Guntherem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místností s ozn. č o celkové výměře 46,90 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.14 podkldového mteriálu 29

30 1.15. uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Ing. Alenou Jmriškovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Družební 1000/1, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.219 o výměře 21,40 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.15 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Ing. Rdimem Pištělákem, s místem podnikání v Kopřivnici, Dukelská 1051/2, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.310 o výměře 12,45 m 2 umístěné ve II.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.16 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem Ing. Jiřím Kopencem CSc., s místem podnikání v Kopřivnici, Frncouzská 1317, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.311 o výměře 13,30 m 2 umístěné ve II.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.17 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem HM Prtners, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 150, IČ , zstoupená jedntelem Ing. Zdeňkem Michálkem, jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.313 o výměře 20,30 m 2 umístěné ve II.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.18 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kopřivnice, Záhumenní 1152, IČ , zstoupené pnem Jiřím Tichánkem strostou měst, jko pronjímtelem pní mrcelou Bezecnou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štrmberská 1124, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je nájem místnosti s ozn. č.220 o výměře 36,00 m 2 umístěné v I.ndzemním podlží objektu n ulici Štefánikov č.p. 244, p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice, podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.19 podkldového mteriálu 30

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 6. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. červn 2010 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více