TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz."

Transkript

1 TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: , fax: ,

2 OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû sklopná pouïití pro ífiku okna do 100 cm s max. v kou 180 cm a pro ífiky od 100 cm do 150 cm s max. v kou okna 160 cm pravolevé provedení pákového mechanismu moïnost doplnûní otevíravû sklopného kování Tokoz V hranov mi uzávûry (u jednokfiídl ch oken) nebo hranov mi rozvorami (u dvoukfiídl ch oken) ve spojitosti s EURO klikou sklopné kfiídlo slouïí k trvalému vûtrání a je ve vûtrací poloze zaji tûno proti zavfiení prûvanem zmûna funkce kování se provádí pfiestavením páky mechanismu do polohy vodorovné nebo svislé zmûnu polohy lze provádût pouze pfii zavfieném okenním kfiídle povrchová úprava kování: zinkováno se Ïlut m nebo modr m chromátem povrchová úprava mechanismu: prá kovû lakováno bílá, hnûdá nebo zlatá

3 OS kování TOKOZ V montáï OS kování TOKOZ V do max. ífiky okna 120 cm v ka okna XY cm cm cm cm 1481 v ka okna XZ cm cm cm 606 ífika okna YZ 60 cm cm cm 1007 OS kování TOKOZ V do max. ífiky okna 150 cm

4 OS kování TOKOZ V náhradní díly název obj. ãíslo NÛÏky I pravé Ïlut chromát NÛÏky I levé Ïlut chromát NÛÏky I pravé modr chromát NÛÏky I levé modr chromát NÛÏky II pravé Ïlut chromát NÛÏky II levé Ïlut chromát NÛÏky II pravé modr chromát NÛÏky II levé modr chromát název obj. ãíslo NÛÏky 120 modr chromát NÛÏky 120 Ïlut chromát NÛÏky 150 modr chromát NÛÏky 150 Ïlut chromát název obj. ãíslo Horní závûs modr chromát Horní závûs Ïlut chromát název obj. ãíslo Závûs I modr chromát Závûs I Ïlut chromát název obj. ãíslo Otevfien závûs modr chromát Otevfien závûs Ïlut chromát název obj. ãíslo Závûs I modr chromát Závûs I Ïlut chromát název obj. ãíslo âep kliky Klika hnûd lak Klika bíl lak Klika zlat lak matn název obj. ãíslo Mechanismus zlat lak matn Mechanismus hnûd lak Mechanismus bíl lak název obj. ãíslo Otoãná základna modr chromát Otoãná základna Ïlut chromát název obj. ãíslo Základna mechanismu modr chromát Základna mechanismu Ïlut chromát název obj. ãíslo Úhel modr chromát Úhel Ïlut chromát název obj. ãíslo Závûs I modr chromát Závûs I Ïlut chromát

5 NÛÏky pro sklopná okna umoïàují bezpeãné sklopení kfiídla podél jeho spodní hrany nûïky urãeny k zakování na horní nebo svisl vlys okenního kfiídla, kde je mezera mezi kfiídlem okna a rámem 12 mm nûïky pro sklopná okna 45 jsou urãeny do max. ífiky okna 600 mm nûïky pro sklopná okna jsou urãeny pro ífiku okna od 600 mm do mm moïnost jednoduchého rozpojení nûïek bezpeãnostní pojistka proti náhodnému vypadnutí okenního kfiídla povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem 2 x 4,4 2 x 4,4 název ífika okna balení (ks) obj. ãíslo NÛÏky pro sklopná okna 45 modr chromát do NÛÏky pro sklopná okna 45 Ïlut chromát do NÛÏky pro sklopná okna modr chromát NÛÏky pro sklopná okna Ïlut chromát

6 Kfiídelní spojka urãena pro snadné rozebíratelné spojení zdvojen ch okenních kfiídel zabraàuje vzájemnému svû ení vnitfiního a vnûj ího kfiídla kuïelov hrot zaji Èuje snadné navedení kfiídel pfii jejich spojování je skryt m spojením na obvodû kfiídel povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem

7 Kfiídelní spojka název balení (ks) obj. ãíslo Kfiídelní spojka s vruty (Ïlut chromát) Kfiídelní spojka bez vrutû (Ïlut chromát)

8 Hranov uzávûr spoleãnû s rámov mi uzávûry slouïí k zaji tûní zavfieného kfiídla proti otevfiení urãen pro zakování na jednokfiídlá otevíravá i sklopná okna a na balkónové dvefie provedení s konstantní v kou kliky, zakrácení se provádí z jedné strany provedení s variabilní v kou kliky, zakrácení se provádí z obou stran excentrické provedení uzávûru umoïàuje regulovat sílu pfiítlaku kfiídla do rámu excentrické uzávûry jsou pro pfiepravu a montáï fixovány v otevfiené poloze ãtyfihran pro kliku 7 mm sefiízení pomocí estihranného zástrãného klíãe velikosti 4 rozsah sefiiditelnosti je od -1,5 mm do +1,5 mm povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem

9 Hranov uzávûr oznaãení obj. v ka kfiídla v ka kliky potfiebn poãet uzávûru ãíslo v polodráïce (mm) (mm) rámov ch uzávûrû (ks) v ka kliky pevná variabilní HU A HU A HU A HU A HU A HU A HU B HU B HU B HU B HU B HU B HU B HU B HU B HU B HU C HU C HU S HU SA HU SA HU SB HU SB HU SC

10 Hranová rozvora TOKOZ spoleãnû s rámov mi uzávûry a uzávûry rozvory slouïí k zaji tûní zavfien ch kfiídel proti otevfiení urãena pro zakování na dvoukfiídlá okna a balkónové dvefie provedení je s fixní v kou rozvory excentrické provedení uzávûrû (uzavíracích bodû) umoïàuje regulovat sílu pfiítlaku kfiídla do rámu excentrické uzávûry jsou pro pfiepravu a montáï fixovány v otevfiené poloze ãtyfihran pro kliku 7 mm sefiízení pomocí estihranného zástrãného klíãe velikosti 4 rozsah sefiiditelnosti je od 1,5 mm do +1,5 mm povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem

11 Hranová rozvora TOKOZ v ka oznaãení obj. v ka kfiídla potfiebn poãet potfiebn poãet OKNA rozvory ãíslo v polodráïce A B C D uzávûrû rozvory rámov ch uzávûrû (cm) (mm) (ks) 20 4 (ks) 90 HR HR HR * HR HR HR HR * HR HR HR HR HR HR HR HR * HR HR HR HR * HR HR HR HR * HR * takto oznaãené poloïky jsou skladem, ostatní na zakázku v ka oznaãení obj. v ka kfiídla potfiebn poãet potfiebn poãet DVE Í rozvory ãíslo v polodráïce A B C D uzávûrû rozvory rámov ch uzávûrû (cm) (mm) (ks) 20 4 (ks) 220 HR HR HR * HR

12 Uzávûr rozvory uzávûr pro zapu tûní do spodního a horního vlysu okenního nebo dvefiního rámu urãen pro dfievûné rámy oken a balkónov ch dvefií uzávûr pro mezeru mezi kfiídlem a rámem 4 mm povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem protikusy k hranov m rozvorám mezera mezi rámem a kfiídlem 4 mm obj. ãíslo Uzávûr rozvory

13 Okenní rozpûra urãena k fixaci ventilaãní polohy okenních kfiídel s moïností zaji tûní v jednotliv ch polohách fixace zaji tûna stavûcím roubem povrchovû upravená galvanick m pokovením a lakovaná prá kov m lakem

14 Okenní rozpûra s pojistkou urãena k fixaci ventilaãní polohy okenních kfiídel s moïností zaji tûní v jednotliv ch polohách fixace zaji tûna otoãením pojistky skfiíàka a drïák táhla ze slitiny zinku lakované prá kov m lakem v barvû bílé nebo hnûdé táhlo z oceli povrchovû cementované a galvanicky pokovené

15 Uzamykatelná okenní rozpûra urãena k fixaci ventilaãní polohy okenních kfiídel s moïností uzamãení v jednotliv ch polohách fixace zaji tûna pomocí klíãe zabezpeãuje okenní kfiídlo z vnitfiní i venkovní strany proti neïádoucímu otevfiení balena po jednom a ãtyfiech kusech (tzv. rodinné balení moïnost uzamykání jedním klíãem) na pfiání lze dodat více rozpûr na jeden klíã skfiíàka a drïák táhla ze slitiny zinku lakované prá kov m lakem v barvû bílé nebo hnûdé táhlo z oceli povrchovû cementované a galvanicky pokovené název balení (ks) obj. ãíslo Rozpûra bílá Rozpûra hnûdá Rozpûra s pojistkou bílá (1 ks) Rozpûra s pojistkou bílá (10 ks) Rozpûra s pojistkou hnûdá (1 ks) Rozpûra s pojistkou hnûdá (10 ks) Rozpûra uzamykatelná bílá (1 ks) Rozpûra uzamykatelná bílá (4 ks) Rozpûra uzamykatelná hnûdá (1 ks) Rozpûra uzamykatelná hnûdá (4 ks)

16 určeno pro okna níže uvedených výrobců obj. číslo ATIP, LANGER střešní okna, PRIMA FENESTRA, SOLÁRA, Truhlářství ZIMA FAKRO, KUBESO, ROTO, VELUX

17 V klopné rameno TOKOZ slouïí pro polohovatelné zaji tûní sklopn ch oken bezpeãnostní rameno s moïností stupàovitého nastavení poloh (ovládáno pfies bezpeãnostní pojistku) zaji Èuje vysokou úroveà bezpeãnosti pfii zachycení volnû padajícího kfiídla v první vûtrací poloze a vysokou pevnost v ãistící poloze urãeno pro vertikálnû osazená pravoúhlá okna dfievûná i plastová (s v stuïí i bez v ztuïe) urãeno pro v ky kfiídel od 290 mm do mm minimální ífika polodráïky 11 mm, minimální hloubky polodráïky 18 mm pro montáïe a dopravu jsou díly kfiídla a rámu oddûleny maximální úhel otevfiení v ãistící poloze moïnost distanãních vloïek pro rûzné plastové profily povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem nebo stfiíbrnou pasivací bez Cr6 skryté kování pro plastová okna a Eurookna pro vrchní zakování

18 V klopné rameno TOKOZ TYP 1 TYP 2 K ÍDELNÍ ZÁKLADNA DISTANâNÍ VLOÎKA V klopné rameno TOKOZ oznaãení / provedení poãet vûtracích poloh obj. ãíslo (10 ks) pro PVC pro vrchní pro PVC pro vrchní a eurookna zakování a eurookna zakování V klopné rameno Typ 1 / stfiíbrné V klopné rameno Typ 1 / Ïluté V klopné rameno Typ 2 / stfiíbrné V klopné rameno Typ 2 / Ïluté Distanãní vloïky pro plastové profily k v klopnému ramenu oznaãení / balení tlou Èka obj. ãíslo (10 ks) (mm) bílá barva hnûdá barva Distanãní vloïka (Typ 1) 3, Distanãní vloïka (Typ 2) 5, Distanãní vloïka (Typ 3) Distanãní vloïka ikmá (Typ 10) 3,

19 V klopné rameno (polohovatelné zaji tûní pro sklopná okna) MoÏnosti uïití Návod k zakování

20 Diagram pouïitelnosti v klopného ramene Diagram pouïitelnosti Diagram pouïítelnosti 1ks v klopného ramene na okenním kfiídle Max. hmotnost okenního kfiídla 40 kg Diagram pouïítelnosti 2ks v klopného ramene na okenním kfiídle Max. hmotnost okenního kfiídla 60 kg doporuãené montáïní parametry v klopného ramene TYP 1 a TYP 2 rozmûr úhel otevfiení v ka kfiídla rameno [E] TYP [A] [B] [C] [D1] [D2] [D3] [F] TYP TYP TYP TYP TYP

21 Spojka okenní mfiíïky urãena ke spojení okenního kfiídla a pfiedsazené okenní mfiíïky mosazné pouzdro vrutu zaji Èuje jeho maximální kolmost vzhledem ke kfiídlu okna a minimální vûli okenní mfiíïky spojka umoïàuje jednoduchou montáï i demontáï okenní mfiíïky na kfiídlo okna spojka není na povrchu mfiíïky viditelná spojky jsou umístûny ve vodorovn ch a horních ramenech mfiíïky; u vy ích nebo ir ích okenních kfiídel je poãet spojek a smûr jejich otevírání dán druhem a velikostí mfiíïky stfiedící trn umoïàuje snadné a pfiesné zakování mfiíïky na kfiídlo okna Detail umístûní název balení (ks) obj. ãíslo Spojka okenní mfiíïky bílá Spojka okenní mfiíïky hnûdá

22 Spojka okenní mfiíïky ovládací páãka skfiíàka upevàovací vrut stfiedící trn vnitfiní strana mfiíïky pouzdro vrut 3,5x16 okenní mfiíïka

23 Rámov uzávûr EUROFALZ 18 (20) uzávûr urãen pro zakování do okenního nebo dvefiního rámu, kde tvofií spojení s hranov m uzávûrem urãen pro dfievûné rámy oken a balkónov ch dvefií uzávûr pro mezeru mezi kfiídlem a rámem 12 mm uzávûr pro rámov profil EUROFALZ 18 uzávûr pro rámov profil EUROFALZ 20 povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem protikusy k hranov m uzávûrûm obj. ãíslo mezera mezi Rámov uzávûr pro EUROFALZ rámem a kfiídlem 12 mm Rámov uzávûr pro EUROFALZ

24 Rámov uzávûr 20 4 uzávûr urãen pro zapu tûní do okenního nebo dvefiního rámu, kde tvofií spojení s hranov m uzávûrem urãen pro dfievûné rámy oken a balkónov ch dvefií uzávûr pro mezeru mezi kfiídlem a rámem 4 mm povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem protikusy k hranov m uzávûrûm 20 4 mezera mezi rámem a kfiídlem 4 mm obj. ãíslo Rámov uzávûr pro EUROFALZ

25 Pfiizvedávaã okenních kfiídel usnadàuje zavírání okenních kfiídel pfiizvednutím do rámu zabraàuje svû ování okenních kfiídel v zavfieném stavu urãen pro dfievûná okna opatfiená hranov m uzávûrem, kde je mezera mezi kfiídlem okna a rámem 12 mm moïnost pouïití pro v echny typy hranov ch uzávûrû a rámov ch profilû pravolevé provedení jednoduch m vych lením ramena pfiizvedávaãe eliminuje nepfiesnosti pfii zakování velk rozsah sefiiditelnosti povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m chromátem název balení (ks) obj. ãíslo Rameno pfiizvedávaãe Základna pfiizvedávaãe EURONUT 7/ Základna pfiizvedávaãe EUROFALZ Základna pfiizvedávaãe EUROFALZ

26 Spojovací roub urãen pro demontovatelné spojení zdvojen ch okenních kfiídel moïnost pouïití v nábytkáfiském prûmyslu povrchová úprava: zinkováno s modr m nebo Ïlut m chromátem x název balení (ks) obj. ãíslo VloÏka z PH Závitová vloïka Kovová podloïka modr chromát Kovová podloïka Ïlut chromát roub 6 x 55 modr chromát roub 6 x 55 Ïlut chromát Spojovací roub okenní modr chromát komplet Spojovací roub okenní Ïlut chromát komplet

27 Úchytka velká urãena pro otoãná a kyvná okna nebo v nábytkáfiském prûmyslu materiál ocel povrchovû upravená galvanick m pokovením nebo prá kov m lakováním název balení (ks) obj. ãíslo Úchytka velká modr chromát Úchytka velká bílá Úchytka velká hnûdá Úchytka velká Ïlut chromát

28 Úchytka malá urãena pro balkónové dvefie nebo v nábytkáfiském prûmyslu materiál hliník povrchovû upravená prá kov m lakováním název balení (ks) obj. ãíslo Úchytka malá bílá Úchytka malá hnûdá

29 Kotevní plechy urãeny k upevnûní okenního rámu do ostûní vyrábûny ze Ïárovû zinkovaného ocelového plechu tlou Èky 1,5 mm pro plastová okna TYP 1 TYP 2 TYP 4 pro dfievûná okna TYP 3 Kotevní plech A B C D balení obj. pro plastová okna [mm] [mm] [mm] [mm] (ks) ãíslo TYP , TYP , TYP , Kotevní plech A B C D balení obj. pro dfievûná okna [mm] [mm] [mm] [mm] (ks) ãíslo TYP ,

30 ZaráÏka vrat urãena k zaji tûní vrat a dvefií proti neïádoucímu zavfiení je vyrábûna z ocelového profilu ve tfiech základních velikostech umoïàuje snadnou manipulaci povrchová úprava: zinkováno s modr m chromátem název obj. ãíslo ZaráÏka vrat (200 mm) ZaráÏka vrat (300 mm) ZaráÏka vrat (400 mm)

31 Náhradní díl k TOKOZ II Klika levá, pravá název balení (ks) obj. ãíslo TOKOZ II klika pravá TOKOZ II klika levá Závûs horní Závûs stfiední Závûs spodní název balení (ks) obj. ãíslo TOKOZ II závûs horní TOKOZ II závûs stfiední TOKOZ II závûs spodní Ocelov závûs není vhodné nahrazovat obdobn mi produkty z jin ch materiálû (Zn), které neodpovídají poïadavkûm na pevnost a bezpeãnost název balení (ks) obj. ãíslo Ocelov závûs TOKOZ Ocelov závûs TOKOZ Vodící loïisko název balení (ks) obj. ãíslo Vodící loïisko TOKOZ

32 Závûs otoãn ch a kyvn ch oken TOKOZ 13 zabezpeãuje otoãné spojení kyvn ch a otoãn ch okenních kfiídel s rámem moïnost plynulého sefiízení brzdícího efektu urãen pro okenní kfiídla do 50 kg tûleso závûsu je odlitkem ze slitiny hliníku, spojovací ãep je ocelov, brzdící elementy z polyamidu název balení (ks) obj. ãíslo Otoãn závûs TOKOZ Okenní plech nájezdní urãen pro snadnûj í zavírání okenních kfiídel povrchová úprava: zinkováno se Ïlut m nebo modr m chromátem název balení (ks) obj. ãíslo Okenní plech nájezdní Ïlut chromát Okenní plech nájezdní modr chromát Plech nájezdní plotniãka

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

2/2007 VOD-KA KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě

2/2007 VOD-KA KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě R D1 D2 2/2007 VOD-KA D3 R1 D R R R1 KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ D VOD-KA a.s. R2 R2 R2 242 D www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě 1 obsah číslo stránky Informace o společnosti

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS

POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS POPISOVACÍ SYSTÉMY ACS SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 244 001 500, fax: 244 910 700, e-mail: office@schmachtl.cz 2003 Obsah Úvod do systémû oznaãování Poãítaãové systémy ACS

Více