Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka."

Transkript

1 BONA ELECTA dražební a realitní společnost... Vaše dobrá volba.....,,,.., DRAZEBNI VYHLASKA č o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby: Zahájení dražby: hod. Místo konání dražby: Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 (budova Městského úřadu), místnost v 9. patře, Č. dveří 938 Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele Dražebník: BONA ELECTA s.r.o., IČ: , se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní 1794/17, PSČ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka jednající jednatelem Vlastimilem Štrbavým Navrhovatel: Česká republika-okresní soud Nový Jičín, IČ: jménem, kterého jedná Mgr. Jarmila Chvistková, notářka se sídlem v Novém Jičíně, 5. května 11 soudní komisařka pověřená Okresním soudem v Novém Jičíně k projednání dědictví po Kateřině Dvořákové, nar. dne , posledně bytem Jeseník nad Odrou, zemřelé dne (dále též jako navrhovatel) Bod 3. Předmět dražby Označení předmětu dražby: Předmětem dražby jsou nemovité vec zapsané na LV Č. 201 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k.ú. Polouvsí, a to: pozemek parc. Č zastavěná plocha a nádvoří, součástí tohoto pozemku je stavba čp. 3 - rodinný dům v části obce Polouvsí, pozemek parc. Č zastavěná plocha a nádvoří. Sb. Popis předmětu dražby: Rodinný dům čp. 3 se nachází v odloučené části obce Jeseník nad Odrou, v k.ú. Polouvsí, a to na okraji obce naproti místní restaurace. Dům je nepodsklepený obsahuje původně obytné přízemí a započatou nadstavbu patra s nově provedeným krovem a zastřešením. Obytné přízemí obdélníkového půdorysu obsahuje pokoje, kuchyni i sociální zařízení. Přístup do domu je je ze dvora. Hlavní část domu - přízemí, byla nadstavěna o hrubou stavbu patra, bez stropu, s vaznicovým sedlovým krovem a opatřena pálenou krytinou Bramac vč, klempířských prvků z pozinkovaného plechu. Veškeré instalace v nadstavbě schází, do obvodového zdiva ze strany od komunikace byla osazena jen plastová okna. Vybavení domu je původní a zchátralé. Okna v přízemí jsou kastlová Dřevěná, podlahy betonové nebo z původní dlažby. Napojení na inženýrské sítě je z místní komunikace. Na rodinný dům navazuje hospodářská budova, u které byl nad přízemím odbourán krov a započata přístavba a nadstavba. Strop není proveden, zastřešení je řešeno vaznicovým krovem s krytinou Bramac. Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka. Cena předmětu dražby, byla zjištěna posudkem soudního znalce Milana Tomana ze dne , číslo posudku , nemovité věci byly oceněny na částku ,-Kč. Dražební vyhláška e. Dl 5099 Strana I (celkem 5)

2 =----~ Údaje o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, zejm. pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, a navrhovatel dražby za nesprávnost takových údajů tedy neodpovídá. Nabyvatel přebírá nemovité věci, jak stojí a leží. S předmětem dražby jsou spojeny tyto závazky: A. závazky, které zaniknou zpeněžením předmětu dražby 1. Zástavní právo zákonné Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva 23722/2012/ ze dne , 2. Zástavní právo exekutorské soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého pro Servisní a skladové služby s.r.o. dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 069 EX 3474/ (55 EXE 1316/2012-9) ze dne , 3. Zástavní právo exekutorské soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka pro Československou obchodní banku, a.s. dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 167 EX 18480/ (54 EXE 1223/2010-8) ze dne , 4. Zástavní právo exekutorské soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise pro JUSTRlNON MANAGEMENT, s.r.o. dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 139 EX 06469/ (58 EXE 731/2012-6) ze dne a dle Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 139 EX 06469/ ke dni , 5. Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky s příslušenství vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 550/298/08/1/01 pro BONUS PRAHA Investment a.s. dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne a dle Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne , 6. Zástavní právo exekutorské JUDr. Jiřího Fišera pro Ing. Karla Pšenicu, bytem Komenského 180, Suchdol nad Odrou, dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 022 EX 50/ (55 EXE906/2012-7) ze dne , 7. Zástavní právo exekutorské JUDr. Tomáše Vrány pro CETELEM ČR, a.s. dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex 51715/ (58 EXE 1941/2011-8) ze dne , 8. Dražební vyhláška soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány dle Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání 103 Ex 11487/ (53 Nc 7988/2008-5) ze dne , 9. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 069 EX 3474/ (55 EXE 1316/2012-9) ze dne , 10. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora JUDr. Jiřího Hšera dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 022 EX 50/ (55 EXE 906/2012-7) ze dne , l1.exekuční příkaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí 139 EX 06469/ (58 EXE 731/2012-6) ze dne a dle Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení - právní moc nastala dne , 12. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora JUDr. Martina R5žičky dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí 77 Ex 1160/ (57 EXE 217/2012-6) ze dne , 13. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí 103 Ex 51715/ (58 EXE 1941/2011-8) ze dne , 14.Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí 024 EX 1607/ (55 EXE 1140/2011-6) ze dne , 15. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí 120 EX 28858/ (53 Nc 1794/2009-9) ze dne , 16. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti JUDr. Tomáše Vrány dle Exekučního příkazu 103 Ex / ze dne , 17. Nařízení exekuce soudního exekutora JUDr. Igora Ivanko dle Usnesení soudu o nařízení exekuce 54 EXE 1223/ v Novém Jičíně ze dne , 18.Nařízení exekuce soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého dle Usnesení soudu o nařízení exekuce 55 EXE-1316/ v Novém Jičíně ze dne , 19. Nařízení exekuce soudního exekutora soudního exekutora JUDr. Jiřího Fišera dle Usnesení soudu o nařízení exekuce 55 EXE-906/ v Novém Jičíně dne , Dražební vyhláška č. DI 5099 Strana 2 (celkem 5)

3 20. Nařízení exekuce soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise dle Usnesení soudu o nařízení exekuce 58 EXE-731/ v Novém Jičíně ze dne a dle Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 58 EXE 731/2012-6, 21. Nařízení exekuce soudního exekutora Tomáše Vrány dle Usnesení soudu o nařízení exekuce 58 EXE 1941/ ze dne ~ 22. Nařízení exekuce soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové dle Usnesení soudu o nařízení exekuce 55 EXE-1140/ ze dne , 23.Nařízení exekuce soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky dle Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 NC-1794/ ze dne , 24. Nařízení exekuce dle Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 Nc-7988/ ze dne Ve smyslu ustanovení 337h o.s.ř. zanikají dnem právní moci rozvrhového usnesení dle ustanovení 175v o.s.ř. zástavní práva, věcná břemena a nájemní práva na nemovitostech váznoucí s výjimkou věcných břemen a nájemních práv uvedených v ustanovení 337h o.s.ř. Pravomocnýrn skončením likvidace dědictví ve smyslu ustanovení 175v o.s.ř. zaniknou proti dědicům neuspokojené pohledávky věřitelů a jejich zajištění. Nařízené exekuce a exekuční příkazy zanikly smrtí původního vlastníka nemovitých věcí. B. Omezení. které zpeněžením předmětu dražby nezaniknou - nejsou Další podstatné okolnosti o předmětu dražby: - nemovité věci nejsou vyklizeny, navrhovatel je nebude vyklízet, vlastnictví případných věcí umístěných na nemovitých věcech přejdou na vydražitele jako součást či příslušenství nemovitých věcí, neboť nemovité věci jsou draženy, jak stojí a leží. Bod 4. Nejnižší podání a minimální příhoz Nejnižší podání činí: ,- Kč (slovy: šest set jedenáct tisíc tři sta třicet čtyři korun českých). Licitátor je oprávněn výši nejnižšího podání snížit až na 1/2 ceny určené znaleckým posudkem. Minimální příhoz činí: první příhoz musí činit 3.666,-Kč, druhý a další 5.000,- Kč Bod 5. Dražební jistota Dražební jistota byla stanovena na částku ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a musí být uhrazena jedním z těchto způsobů: 1. bankovním převodem nebo vkladem na účet dražebníka č.ú /0800, vedený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol bude uvedeno: IČ u právnických osob rodné číslo u osob fyzických datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno Jako specifický symbol se uvede číslo dražby bez písmene "D", tj Dražební jistota se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet dražebníka. V případě úhrady dražební jistoty bankovním převodem, musí být dražební jistota připsána ve prospěch účtu dražebníka nejméně v pracovní den předcházející dni konání dražby. platební příkaz s razítkem banky neprokazuje uhrazení dražební jistoty. 2. V den konání dražby je možno dražební jistotu složit v místě dražby, a to 30 minut před zahájením dražby. 3. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Pokud účastník dražby složí dražební jistotu formou bankovní záruky, je povinen dražebníkovi doručit originální bankovní záruku - záruční listinu, která musí obsahovat prohlášení bez výhrad a námitek do výše požadované dražební jistoty. Bankovní záruka musí být platná minimálně tři měsíce od skončení dražby. Bankovní záruka musí být vystavena v českém jazyce. Bankovní záruka musí umožňovat opakované čerpání až do výše dražební jistoty. Prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na území České republiky od České národní banky. Bankovní záruka musí být dražebníkovi doručena nejpozději do 16,00 hodin pracovního dne, který přechází dni konání dražby. Dražební jistotu nelze uhradit šekem ani platební kartou. Lhóta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění dražební vyhlášky na Centrální adrese a končí zahájením dražby. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (doklad z banky prokazující odepsání dražební jistoty ve prospěch účtu dražebníka, doklad o vkladu dražební jistoty na účet dražebníka, doklad o úhradě v hotovosti - pokladní složenka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.), Dražebnl vyhláška č. D15099 Strana 3 (celkem 5)

4 případně může složit dražební jistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny "Seznam účastníků dražby" a bude mu přiděleno dražební číslo. Přidělené číslo je účastník povinen převzít. Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či s dostatečným předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účast v dražbě riziku, že nebude k dražbě připuštěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účast v dražbě způsob a jemu odpovídající nejzazší termín složení dražební jistoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konzultovat. Složená dražební jistota je účastníklim, kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení dražby stejným způsobem, jakým byla složena nebo není-ii to možné (poštovní poukázka), tak na bankovní účet sdělený dražebníkovi písemně účastníkem dražby, u bankovní záruky pak odesláním na adresu účastníka. Bod 6. Identifikace účastníkct dražby Účastník dražby je povinen se řádně identifikovat, a to: a) je-lí účastníkem dražby právnická osoba, je nutno nutné předložit - výpis z obchodního či obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců, zástupce právnické osoby pak předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas a nejde-li o statutárního orgán společnosti předloží také plnou moc k zastupování společnosti s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu společností. b) je-li účastníkem dražby fyzická osoba podnikající, je nutno předložit - živnostenský list či obdobné osvědčení k podnikání, je-ii zapsána v obchodním rejstříku tak předloží také výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz nebo cestovní pas. Zástupce fyzické osob -podnikatele předloží také plnou moc k zastupování společnosti s úředně ověřeným podpisem fyzické osoby - podnikatele. c) je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je nutno předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, v případě společného jmění manžel li je vhodné předložit čestné prohlášení (vzor je k dispozici u dražebníka). d) je-li účastníkem dražby více osob (nabývání do spoluvlastnictví), je nutno předložit čestné prohlášení těchto osob o tom, že se dohodli na společném postupu při veřejné dražbě konané dle této dražební vyhlášky, že se dohodli na výši svých spoluvlastnických podílů pro případ vydražení (spolu s jejich specifikací), že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu, že vydraží-ii předmětem dražby, uhradí společně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením, že je čestné prohlášení závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do doby převzetí vydraženého předmětu dražby a že na základě zvláštní plné moci zmocňují společného zástupce aby se dražby účastnil a jménem těchto osob výše uvedený předmět dražby dražil. Dále je nutné předložit plnou moc zástupce oprávněného se za tyto osoby účastnit dražby a smlouvu o sdružení (je-l] uzavřena). Podpisy na plné moci a čestném prohlášení musí být úředně ověřeny. Vzory těchto dokumentů jsou k dispozici u dražebníka. Účastník dražby je povinen kromě výše jmenovaného splnit náležitosti stanovené 3 zák, 26/2000 Sb. a doložit své čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby. Bod 7. Úhrada ceny dosažené vvdražením Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě: a) cena dosažená vydražením do ,- Kč: b) cena dosažená vydražením ,- Kč ,- Kč: c) cena dosažená vydražením více než ,- Kč: hotově ihned po skončení dražby do 10 dnů od skončení dražby do 45 dnů skončení dražby. V případě, že se nejvyšší podání nehradí ihned po skončení dražby, bude platba provedena bankovním převodem nebo vkladem ve prospěch účtu dražebníka Č.Ú /0800, vedený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol bude uvedeno: IČ u právnických osob rodné číslo u osob fyzických datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno Jako specifický symbol se uvede číslo dražby bez písmene,,0", tj Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-Ii vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná. Dražebni vyhláška Č Strana 4 (celkem 5)

5 Uhradí-Ji vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Vydražltel je plátcem daně z nabytí nemovitých věcí a je povinen nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po rněsfct, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, podat u místně příslušného správce daně přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí daň vypočítat a zaplatit. Dále vydražitel uhradí správnl poplatky spojené se zápisy na přlslušnérn katastrálnlm úřadu. Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně. Bod 8. Prohlídka předmětu dražby Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 1. tennín dne: v 9.30 hod. 2. termín dne: v 9.30 hod. Místo prohlídky se stanovuje: před předmětem dražby Jeseník nad Odrou, Polouvsí čp. 3. Prohlídka bude provedena v rámci možností. Vzhledem k povaze objektu je pohyb účastníka možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv. Bod 9. Předání předmětu dražby Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, ve smyslu 30 zák, č. 26/2000 Sb., je dražebník povinen předat bez zbytečného odkladu vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vači předmětu dražby. O předání předmětu dražby bude sepsán "Protokol o předání předmětu dražby". Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-Ii vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražite!. v. VK opnvnlcl lcl d ne \Co.4 : V Kopřivnici dne ~. {/yt/i:iil/o.'j/éj( rlo/j 5Clftt( rr ; Dražební vyhláška č Strana 5 (celkem 5)

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015,

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015, EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 10.04.2015 Vyhotovil:

Více

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 344/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby

Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to:

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to: Číslo jednací: 156 EX 3067/14-27 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 260575/1, Mgr. Jan Moravec U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

Ilona Hraničková, nar. 14.11.1965, IČ:13513923, Mečichov 59, 387 36 Mečichov, okres Strakonice, t a k t o :

Ilona Hraničková, nar. 14.11.1965, IČ:13513923, Mečichov 59, 387 36 Mečichov, okres Strakonice, t a k t o : sp. zn. 095 Ex 432/11/U 08-080 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu

Více