Zápis do mateinky za dvemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis do mateinky za dvemi"

Transkript

1 Vladimír Kapal Kostel svatého Václava ožil ve dnech 18. a 19. prosince dtským halasem. Uskutenilo se zde totiž vystoupení žák místní školy s programem, který si dti za vedení uitelek pipravily nejen pro rodie a píbuzné, ale pro všechny, kteí do kostela v tyto dny zavítali. V první den, 18. prosince, se pedstavili prváci a o nco zkušenjší druháci, den poté, 19. prosince, pak žáci tetí, tvrté a páté tídy. Zastavme se však o nco podrobnji u tch nejmenších, vždy vtšina z nich stála ped mikrofonem a velkým množstvím divák poprvé v život a každá souasná megastar potvrdí, že je pi tom tréma pímo obrovská. Prváci se pod vedením uitelky Jany Kubíkové pedstavili pásmem krásných básniek a písniek a druháci za vedení uitelky Kláry Rýdlové uvedli vystoupení s názvem Cesta do Betléma. Pvabnost vystoupení umocnily i kostýmy, do kterých se dti oblékly a jak biblické texty, tak i vložené básniky ze souasnosti, ale i kulisy se pítomným tak líbily, že dti ocenili ohromným aplausem. Tím, že se informace o vystoupení dtí zveejnila s pedstihem v Nehvizdském kurýru, pišli se do kostela podívat i lidé, kteí mezi vystupujícími dtmi nemli nikoho píbuzného, a to se mi opravdu moc líbilo. A dti? Ty byly pímo kouzelné, ekla Miroslava Kvasniková, která mla mezi vystupujícími svou dceru ze druhé tídy. eáky si s tíkrálovým vystoupením do kostela pivedla o den pozdji Alena Krajíková a hvzdu spadlou z nebe zachraovali tvráci a pááci s Petrou Douckovou. K nádherné vánoní atmosfée pispla i krásn vyzdobená okna mnoha dom a když se setmlo, obec pímo záila, protože se rozsvítila i výzdoba, kterou pro své obany poídil Úad mstyse. Na tuto nov poízenou vánoní výzdobu jsme obdrželi velice píznivé ohlasy od našich oban. Výzdoba byla poízena jen v omezeném množství vzhledem k našim finanním možnostem, ale protože se lidem líbila, chtli bychom do píštího roku tuto výzdobu ješt rozšíit, sdlila pracovnice úadu Iva Prekschlová. Obrázky z vystoupení na stran 3 Foto Miroslava Kvasniková Zápis do mateinky za dvemi Luboš Rýdlo Zatímco v dob vydání lednového Kurýra mají již budoucí prváci zápis do školy za sebou, mateinka na své budoucí žáky teprve eká. Letos budou rodie žádosti o pijetí dítte do mateinky podávat ve stedu 26. bezna od do hodin v budov mateské školy. Poté budou podané žádosti vyhodnoceny a budou vydána píslušná správní rozhodnutí. Stejn jako v minulých letech nebudeme rodim rozhodnutí zasílat poštou, ale sejdeme se na schzce o týden pozdji, tj. ve stedu 23. bezna v hodin v mateince a rodie budou na této schzce seznámeni s výsledky zápisu. Zatímco u základního vzdlávání platí princip rovného pístupu ke vzdlávání, v pípad pedškolního vzdlávání, tedy v mateince je právní nárok pouze na vzdlávání v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky. Pro pijímání mladších dtí je možné stanovit kritéria pijímání, která zpracuje editel školy a schválí zizovatel, tedy rada mstyse. Naše mateinka postupuje zjednodušen eeno takto: - do mateinky se pijímají dti s trvalým pobytem v Nehvizdech - z Nehvizátek mají pednost dti zamstnaných matek - v dalším poadí se pijímají dti matek nezamstnaných s trvalým pobytem v Nehvizdech - z pihlášených dtí mají pednost vždy pedškoláci, dále vk 4-5 let a 3-4 roky - dti nepijaté v aktuálním roce mají pednost v roce následujícím Pijaté dít lze vyadit z pedškolního vzdlávání pouze v zákonem uvedených pípadech, není tedy možné vyadit pijaté mladší dít proto, že se o místo uchází rodi pedškoláka. Nedostatek kapacit v mateskch školách je fenoménem Prahy-východ dynamická bytová výstavba pivádí do satelitních obcí pedevším rodiny s malými dtmi a školy a školky kapacitn nestaí. Znovu chci pipomenout, že náš mstys investoval do školky a školy své dva roní rozpoty a tendence je taková, že jsme ješt neekli poslední slovo. Ješt v lednu budou podány žádosti o navýšení kapacity základní školy a zaala jednání ohledn využití finanních mechanism EHP/Norska, jejichž využití plánujeme na další rozšíení a modernizaci našich škol. Vážení,ada z Vás s námi prožila období výstavby, tedy pedevším starostí a obav, zda se všechno podaí stihnout. Podailo se. Chci Vás tedy - jako ped dvma lety poprosit: Zachovejte nám píze. Pomozte nám tím, že budete citliv a objektivn zvažovat, zda opravdu potebujete místo v mateince, že pochopíte, nebude-li možné Váš požadavek uspokojit. Víte sami nejlépe, že jsme nikdy nevolili neosobní zpsob jednání a nebylo-li možné vyhovt, snažili jsme se vysvtlit naše dvody pro to nejde. Jsme vázáni adou pedpis, které zkrátka obejít nejdou.vte ale, že všichni dláme všechno pro to, aby žádné Nehvizátko nezstalo ped branami našich škol.

2 Ohlédnutí do dob Vladimír Kapal Podrobné podklady: Jií Svatoš íká se, že kdo nezná minulost, nemže hovoit o budoucnosti a rozumt pítomnosti. Proto jsme se vydali na toulky nehvizdskou historií. O tom, jak žili lidé v Nehvizdech kdysi dávno, mnohé vypovídá i Úmrtní kniha obce podrobn psaná od roku V tomto vydání se budeme zabývat dobou od vzniku knihy do konce roku V Nehvizdech tehdy žilo daleko mén lidí nežli dnes, ale poet úmrtí byl daleko vyšší, lidé se bžn nedožívali tolika let jako nyní a velmi astá píina jejich smrti byly nemoci dnes bžn léené. Za uvedené období zemelo celkem 80 lidí, nejvíce pak v roce 1896 a 1897, a to 13. Rzný byl i prmrný vk dožití, tak napíklad v roce 1894 byl 60,7 let, ale v roce 1897, kdy zemelo 13 lidí inil jejich prmrný vk jenom 44 let. Již tehdy, jak o tom svdí peliv vedené zápisy, umíralo více minulých muž v nižším vku nežli žen. Za období let 1893 až 1900 to bylo 50 muž, ale jenom 30 žen. Velmi zajímavé jsou i údaje o píinách úmrtí, celých 37 % lidí tehdy zemelo na tuberkulózu, která byla pímo metlou tehdejší populace a napíklad dnešní nejastjší píina úmrtí choroby kardiovaskulární, se tehdy tém nevyskytovaly, napíklad v roce 1893 z devíti úmrtí bylo jako píina smrti oznaeno srdce jenom v jednom pípad. U osob nad ptašedesát let byla jako píina úmrtí velmi asto oznaena sešlost nebo marasmus. Za uvedená léta byl prmrný vk dožití pouze 53,1 rok, srovnejme to s dneškem. Co však, pi tení Úmrtní knihy, doslova bije do oí je úmrtnost dtí. Byla pímo strašlivá. Za období jich zemelo 53, nejvíce pak v roce 1897, a to 14. Prmrný vk úmrtí tchto dtí byl 5,18 msíce a celkem se jednalo o 29 chlapek a 24 holiek. Napíklad umel tydenní chlapeek na zápal mozkových blan a žila holika jen jeden den. Píinou úmrtí byla uvedena slabost. Nejvíce však dti tehdy umíraly na zánt plic, jak je uvedeno v záznamech, ale najdeme zde i záškrt ( na nj zemel roní chlapeek), spálu ( na ní zemela dvou a plletá holika), ale i osypky, na které zemela roní holika. V uvedeném období se však nkteí jedinci dožívali vysokého vku i na dnešní pomry, napíklad zemela na tuberkulózu žena ve vku 84 let, ale opravdu to byly jenom výjimky. V knize jsou uvedena i jména, ale protože se v mnoha pípadech jedná o pedky souasných obyvatel Nehvizd, z pietních dvod je neuvádíme. Dalšímu období djin z pozice úmrtí jejich obyvatel se budeme ješt vracet i v píštích íslech. Vladimír Kapal Silvestrovské oslavy bez rachejtlí, petard, ohostroj a dalších svtelných a zvukových efekt si dnes už nedokáže tém nikdo pedstavit. Je jich na trhu dostatek, mly by být bezpené a jsou i cenov dostupné.dokonce i ty nejmenší dti, které do silvestrovské plnoci nevydrží, práskají rachejtliky a bouchací kuliky jakmile se setmí. Jinak tohle rachocení a rány snášejí psi. Pro n je Silvestr tím nehorším dnem roku. Slyší totiž nkolikanásobn lépe nežli lovk a výbuchy raket a svtlic jim doslova drásají nervy. Dokonce i psi pipravovaní na cviáku, kde se mimo jiné uí i snášet beze strachu výstely z pistole, pi silvestrovském rachotu propadají amoku ze strachu a nejsou výjimkou ani pípady, kdy pes je výbuchy natolik stresovaný, že jakmile se mu naskytne píležitost utee nkam daleko do polí, a to i teba až druhý den. A to je možná pípad i kížence fenky Bety, která se na Nový rok ztratila svým majitelm. Je stedn velká, bílá s hndými skvrnami a je mírné povahy. Bety má na krku textilní obojek s nehvizdskou známkou. Pomozte, prosím, najít jedné ztracené fence opt svou rodinu. Informace o pejskovi lze zaslat na kontakt: D. Berná, Na Píštipku 375, Nehvizdy nebo na telefon nebo mobil anebo pímo na úad mstyse na telefon !"#$#!%%"&$"'%(&# )*+,-./&. )0&1 02-(.&2 -!#3%%456, *1-078#-9-&. &.) :'$$:%;6$

3

4 Úhrada místních poplatk dle obecn závazných vyhlášek: Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu iní 500,- K za trvale hlášeného obana. Majitel rekreaního objektu na území mstyse uhradí roní jednorázový poplatek ve výši 500,- K. Poplatky je nutné uhradit do Poplatek za 1. psa je ve výši 100,- K, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka je 150,- K. Poplatky uhradit do konce února Poplatky se platí na úet správce poplatku, a to hotov v pokladn správce poplatku (na úadu mstyse Nehvizdy, Pražská 255) nebo pevodem na úet, který poplatníkovi sdlí správce poplatku (na tel nebo ). Na úadu mstyse provádíme vidimaci a legalizaci Upozorujeme na dodržování veejného poádku a istoty v obci na základ obecn závazné vyhlášky. 3/2007 l. V a VI bod. 1 a 2. body se týkají pedevším všech chovatel a vlastník ps. Advokátní kancelá Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne otevírá své nov zízené detašované pracovišt Advokátní kanceláe, a to v Úvalech u Prahy, nám. Arnošta z Pardubic. 95. Úední hodiny naší kanceláe jsou po a st hod. út a t hod. a v pá hod. Mimo úední hodiny je schzka možná po pedchozí dohod s Vámi. Naše advokátní kancelá poskytuje právní službu ve všech oblastech práva, zejména práva obanského, rodinného, obchodního, správního a trestního. V pípad zájmu o využití služeb naší Advokátní kanceláe nás prosím kontaktujte na tel. íslech , , , GSM , em nebo faxem na Bližší info naleznete na Tšíme se na Vaši návštvu.!"! Inernetové stránky jsou urené zejména pro dti, které se zde zábavnou formou i v rámci her mohou dozvdt zajímavé informace ze svta odpad, jejich tídní a následné recyklace. Celým svtem tídní a recyklace je bude provádt Tonda Obal, který, jak už jeho jméno napovídá, je odborníkem na obaly a jejich recyklaci.

5 Vladimír Kapal Další snímky z pr b hu rekonstrukce mate ské školy Foto Miroslava Kvasni ková V minulém vydání jsme se zmínili o odstaveném havarovaném osobním vozidle, které kdosi v noci odstavil na parkovišt p ed Ú adem m styse a nechal ho tam. Protože parkovišt nebylo nijak ozna eno, vozidlo by tam mohlo stát neomezen dlouho a nemuselo by být jediné. Pokud totiž parkovišt není vyhrazeno, m že se z n ho stát nap íklad odstavišt starých a nepojízdných vrak a nikdo z jejich majitel by za to nemohl být stíhán a lidé p ijížd jící na ú ad v ú edních záležitostech, by potom nem li kde zaparkovat. Proto vedení obce nechalo vyrobit ceduli, která parkovišt vyhrazuje jen pro pot eby ú adu a nechalo havarované vozidlo odtáhnout, protože se k n mu nikdo nep ihlásil ani si pro n j nep ijel. P ímo se nabízí spekulace, zda se nejednalo o vozidlo odcizené a majitel o jeho osudu neví v bec nic. V sou asné dob tak m že na malém parkovišti p ed Ú adem m styse zaparkovat jen ten, kdo si pot ebuje vy ídit své záležitosti na ú ad a nem lo by sloužit jako parkovišt odstavné. Základová deska erven 2007 Foto Vladimír Kapal Parkovišt p ed ú adem je již opat eno zna kou, která zde umož uje stát jenom t m, kdož si pot ebují vy ídit na ú ad své záležitosti. Termíny zasedání zastupitelstva M styse Nehvizdy na rok 2008 ********************************* 22. ledna 25. b ezna 27. kv tna 29. ervence 30. zá í 25. listopadu Všechna jednání zastupitelstva za ínají od 18.oo hodin a jsou ve ejná

6 !"#$ %&'()*+!,-!+!, -#-!,!#.)/)0!,$ %12+#!"345%46'( ž a l u z i e prodej, montáž, opravy elákovice, tel , (po 19 hod.) horizontální, vertikální i na plastová okna, žaluzie, plisé a rolety do stešních oken, sít proti hmyzu, venkovní rolety, široký výbr materiálu za nízké ceny, návrh a zamení z d a r m a #$%& %$$ $' '())*)+) Vydavatel: Mstys Nehvizdy, IO , DI CZOO240524, Evidenní íslo : MK R E Píjem píspvk a korespondence ÚM Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, telefon: , pípadn ZŠ a MŠ Nehvizdy, Pražská 14, Nehvizdy, tel. : Píspvky vždy do 5. dne v msíci na uvedené kontakty písemn, telefonicky nebo em. Pedseda redakní rady Dr. Luboš Rýdlo. Za obsahovou stránku píspvk ruí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ruí zadavatel inzerce. Redakní rada si vyhrazuje právo upravit a krátit píspvky. Texty procházejí jazykovou korekturou, není-li u píspvku uvedeno jinak. Výtisk je zdarma.

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více