VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.

2 PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ

3 ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ PULZUJÍCÍ ENERGETIC CONVENIENT VIBRANT RELIABLE

4 V ROCE 2007 VYUŽILO SLUŽEB LETIŠTĚ PRAHA 12,4 MILIONU CESTUJÍCÍCH 12.4 MILLION PASSENGERS USED THE PRAGUE AIRPORT S SERVICES IN 2007

5 3

6 OBSAH TABLE OF CONTENTS 4 6 PŘEHLED VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH A PROVOZNÍCH UKAZATELŮ 8 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 10 PROFIL SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 12 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2008 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY 20 TRANSFORMACE 24 ORGÁNY PODNIKU A JEHO MANAGEMENT 38 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 42 SPOLUPRÁCE S LETECKÝMI SPOLEČNOSTMI 44 DESTINACE 48 LETIŠTNÍ SLUŽBY 58 VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 60 INVESTICE A NOVÉ KAPACITY LETIŠTĚ PRAHA 68 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 71 SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 76 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 80 POLITIKA ŘÍZENÍ RIZIK 81 LIDSKÉ ZDROJE 85 INTERNÍ AUDIT 86 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A VÝHLED DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ 88 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 89 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 91 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 93 FINANČNÍ ČÁST 94 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 96 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE SLOVNÍK POJMŮ A ZKRATEK

7 5 6 FINANCIAL AND OPERATING HIGHLIGHTS 8 CHIEF EXECUTIVE OFFICER S STATEMENT 10 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. CORPORATE PROFILE 12 IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING 2008 (UP TO THE ANNUAL REPORT CLOSING DATE) 20 TRANSFORMATION 24 CORPORATE GOVERNANCE 38 REPORT ON THE BUSINESS ACTIVITIES AND ASSETS OF SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 42 COOPERATION WITH AIRLINES 44 DESTINATIONS 48 AIRPORT SERVICES 58 PUBLIC RELATIONS 60 INVESTMENTS AND NEW CAPACITIES AT PRAGUE AIRPORT 68 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 71 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 76 ENVIRONMENTAL PROTECTION 80 RISK MANAGEMENT POLICY 81 HUMAN RESOURCES 85 INTERNAL AUDIT 86 STRATEGIC PLANS AND OUTLOOK 88 SUPERVISORY BOARD REPORT 89 DISCLOSURE OF INFORMATION IN ACCORDANCE WITH ACT NO 106/1999 ON FREE ACCESS TO INFORMATION 92 ENGLISH TRANSLATION INDEPENDENT AUDITOR S REPORT TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED ENTERPRISE SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 93 FINANCIAL PART 95 ENGLISH TRANSLATION INDEPENDENT AUDITOR S REPORT TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED ENTERPRISE SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 96 BALANCE SHEET LONG FORM AS OF 31 DECEMBER INCOME STATEMENT LONG FORM FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER S EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER GLOSSARY

8 PŘEHLED VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH A PROVOZNÍCH UKAZATELŮ FINANCIAL AND OPERATING HIGHLIGHTS 6 EKONOMICKÉ UKAZATELE ECONOMIC INDICATORS Jednotka UNIT Výkony Revenne mil. Kč CZK millions Přidaná hodnota Value added mil. Kč CZK millions Provozní výsledek hospodaření Operating profit mil. Kč CZK millions Výsledek hospodaření před zdaněním Profit (loss) before tax mil. Kč CZK millions Výsledek hospodaření za účetní období Profit (loss) for period mil. Kč CZK millions Aktiva Assets mld. Kč CZK billions 35,3 36,6 Vlastní kapitál Equity mld. Kč CZK billions 25,2 26,3 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) Number of employees (FTE) osob persons Počet odbavených cestujících Number of passengers handled mil. millions 11,58 12,44 Počet pohybů letadel Number of aircraft movements tis. thousands

9 7 ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH PASSENGERS HANDLED POHYBY LETADEL AIRCRAFT MOVEMENTS PŘISTÁNÍ LETADEL V TUNÁCH LANDINGS (TONNES)

10 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE CHIEF EXECUTIVE OFFICER S STATEMENT 8 Vážené dámy a pánové, Ladies and Gentlemen, když jsem nastupoval v polovině loňského roku do pozice generálního ředitele Letiště Praha, s.p., nazval jsem tento podnik klenotem mezi státními podniky. Jsem velmi rád, že se toto označení v dalších měsících ukázalo nejen jako metafora, ale i charakteristika obrazu skutečnosti. Jsem hluboce přesvědčen, že Správa Letiště Praha, s.p., je velmi atraktivní podnikatelský subjekt, který má před sebou perspektivu úspěšného rozvoje a o který bude nebývalý zájem v plánované privatizaci. Rok 2007 Správa Letiště Praha, s.p., uzavřela s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1,4 mld. Kč. Počet cestujících meziročně stoupl o více než 7,4 % na 12,4 milionu. Dařilo se rozvíjet síť pravidelných spojení, a to díky spolupráci se všemi klíčovými segmenty v letecké přepravě od standardních síťových aerolinek přes nízkonákladové dopravce až po provozovatele charterových letů. Souběžně s výnosy z letecké činnosti jsme vytvořili předpoklady pro růst výnosů z tzv. komerčních aktivit, např. rozšířením nabídky v oblasti parkování či zajištěním dalších provozovatelů gastronomických služeb. V roce 2007 byly zahájeny faktické změny, které předcházejí samotné privatizaci Správy Letiště Praha, s.p. Jedná se o proces transformace státního podniku do podoby akciové společnosti, která bude subjektem připravované privatizace. Do této nově vzniklé společnosti bude postupně převeden majetek, smluvní vztahy, povolení, certifikace, licence i všechny procesy a zdroje potřebné pro fungování mezinárodního letiště. Tím bude proces přípravy na privatizaci završen. Letiště Praha je nenahraditelnou součástí infrastruktury České republiky a zároveň jedním ze základních předpokladů hospodářského růstu našeho státu. Věřím, že se bude i nadále úspěšně rozvíjet, a to nejen s přispěním našich zaměstnanců, ale i díky dobré spolupráci s obchodními partnery. On my appointment as Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p. in mid-2007, I called the Enterprise a gem among state enterprises. I am pleased that, in the months that followed, my choice of words proved to be more than a metaphor and was borne out as a salient feature of the Company s image. I firmly believe that Správa Letiště Praha, s.p. is a very attractive business that offers prospects for successful development and that will be a magnet for unprecedented interest in the context of its planned privatization. Správa Letiště Praha, s.p. closed 2007 with a pre-tax profit of CZK 1.4 billion. The number of passengers climbed by more than 7.4% year on year to 12.4 million. We succeeded in developing the network of scheduled flights by cooperating with all key segments in air transport standard network airlines, low-cost carriers and charter flight operators. Along with revenues from aviation activities, we have smoothed the way for a rise in income from commercial activities by expanding parking facilities and bringing in additional catering companies. In 2007, changes were put in motion ahead of the privatization of Správa Letiště Praha, s.p. The plan is to transform the state enterprise into a public limited company that can then be privatized. Assets, contractual relations, authorizations, certifications, licences, and all processes and resources necessary for the operation of an international airport will gradually be transferred to the new company. Once this process is completed, we will be all set for privatization. Prague Airport is an indispensable part of the Czech Republic s infrastructure and one of the country s fundamental prerequisites for economic growth. I am confident that it will keep to a path of successful development, guided by the work of our employees and the sound cooperation we enjoy with business partners. Miroslav Dvořák generální ředitel Chief Executive Officer

11 9

12 PROFIL SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P. SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. CORPORATE PROFILE 10 Letiště Praha, které bylo vyhlášeno jako nejlepší ve střední a východní Evropě v prestižní celosvětové anketě mezi cestujícími World Airport Awards, je počtem odbavených cestujících největším vzdušným přístavem v České republice i v nových členských zemích Evropské unie a druhým největším ve střední Evropě. V roce 2007 Letiště Praha odbavilo rekordních 12,44 mil. cestujících; ve srovnání s rokem 2006 je to o 7,4 % více. Podle odhadů by podobný růst měl pokračovat a do konce roku 2008 by mělo terminály Letiště Praha projít více než 13 mil. cestujících. Prague Airport, named the best in Central and Eastern Europe in the high-profile World Airport Awards worldwide passenger survey, is the largest airport in the Czech Republic and new European Union Member States and the second largest in Central Europe by number of passengers handled. In 2007, Prague Airport handled a record million passengers, 7.4% more than in Estimates indicate that this pace of growth should continue, with in excess of 13 million passengers passing through Prague Airport s terminals over the whole of Letiště Praha s výjimečnou lokalitou ve středu Evropy nabývá na významu také jako přestupní uzel. Dlouhodobému růstu výrazně pomohl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 a do schengenského prostoru v roce Od konce března 2008 probíhá odbavení do zemí Schengenu již bez celních a pasových kontrol. Správa Letiště Praha, s.p. (dále též jen Správa Letiště Praha, Letiště Praha nebo podnik ), zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, byla založena 1. června 1995 (tehdejší Česká správa letišť, s.p.). Ve své činnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky, s.p. (dále jen Řízení letového provozu ), leteckými dopravci, s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj, s uživateli letiště a v neposlední řadě s hlavním městem Prahou a obcemi ležícími v blízkosti letiště. Hlavním posláním Správy Letiště Praha je vykonávat činnost správce a provozovatele civilního veřejného mezinárodního Letiště Praha a pečovat o jeho rozvoj. Poskytuje služby cestující a necestující veřejnosti, leteckým společnostem, přepravcům a ostatním uživatelům letiště. On account of its exceptional locality in the heart of Europe, Prague Airport is also becoming increasingly important as a transit hub. Long-term growth has been fuelled by the Czech Republic s accession to the European Union in 2004 and its admission to the Schengen area in Since the end of March 2008, the handling of passengers and baggage destined for Schengen countries has been free of customs and passport control. Správa Letiště Praha, s.p. ( Správa Letiště Praha, Letiště Praha or the Company ) was founded on 1 June 1995 (as Česká správa letišť, s.p.) by the Ministry of Transport of the Czech Republic. In its operations, the Company works closely with the Ministry of Transport of the Czech Republic, the Civil Aviation Authority, Řízení letového provozu České republiky, s.p. ( Air Traffic Control ), air carriers, public authorities in and outside the aviation sector, airport users and, not least, the City of Prague and municipalities in the vicinity of the airport. The main tasks of Správa Letiště Praha are to act as the administrator and operator of the international civil Prague Airport and to oversee the airport s development. It offers services to the travelling and non-travelling public, airlines, carriers and other airport users.

13 11 Správa Letiště Praha řídí provoz na mezinárodním civilním letišti, přiděluje kapacity jednotlivým leteckým společnostem a pronajímá i další letištní prostory ke komerčnímu využití. Mezi poskytované služby patří také odbavování cestujících a jejich zavazadel. Správa Letiště Praha zajišťuje bezpečnost letecké dopravy, včetně souvisejících činností (bezpečnostní kontrola, ostraha letiště, záchranná a požární služba). Správa Letiště Praha manages operations at an international civil airport, allocates capacity to individual airlines, and lets other airport premises for commercial purposes. Services provided by the Company also include check-in of tickets and baggage. Správa Letiště Praha is responsible for air safety, including related activities (security controls, airport surveillance, rescue and fire services). Správa Letiště Praha podepsala dohodu o certifikaci ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Certifikace klade přísné požadavky na soulad provozního zabezpečení a odborné způsobilosti letištního personálu se standardy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) tak, aby byla zajištěna vysoká míra provozní bezpečnosti civilní letecké dopravy. Správa Letiště Praha has signed a certification agreement within the meaning of Act No 49/1997 on civil aviation. This certification places strict requirements on the compliance of operational security and the professional competence of airport personnel with standards issued by the ICAO (International Civil Aviation Organization) to ensure a high degree of security for civil air transport operations. Do majetku Správy Letiště Praha patří mimo jiné odbavovací terminály, pohybové plochy a pozemky pod pohybovými plochami a odbavovacími terminály. Zakladatel Správy Letiště Praha, Ministerstvo dopravy České republiky, stanovil, že Správa Letiště Praha má právo hospodařit s obchodním majetkem České republiky dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Správa Letiště Praha vykonává práva vlastníka v rozsahu dle tohoto zákona a dále dle obecně závazných předpisů České republiky nebo předpisů jim nadřazených včetně obecně závazných právních předpisů Evropských společenství. The assets of Správa Letiště Praha include the terminal buildings, the movement areas of the airport, and the land under the movement areas and terminal buildings. The founder of Správa Letiště Praha, the Ministry of Transport of the Czech Republic, stipulated that Správa Letiště Praha has the right to manage business assets of the Czech Republic in accordance with Act No 77/1997 on state enterprises, as amended. Správa Letiště Praha exercises its rights of ownership within the scope of that Act and generally binding regulations of the Czech Republic or their superior provisions, including generally binding legal regulations of the European Communities.

14 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING Leden Od 15. ledna společnost Swiss International Air Lines spojila přímou linkou Prahu s Basilejí. Dne 18. ledna Letiště Praha postihl orkán Kyrill a částečné poškodil střechu Terminálu 2. Ve dnech 24. a 25. ledna se letiště potýkalo s mimořádnou sněhovou kalamitou a v důsledku toho musel být přerušen provoz. V tranzitním prostoru Terminálu 2 byl 25. ledna pro cestující otevřen hotel Tranzit II s kapacitou 20 lůžek. Únor Publikované provozní výsledky za rok 2006 uvedly, že Letiště Praha odbavilo 11,6 mil. cestujících a zaznamenalo pohybů letadel. V Terminálu 2 byla zahájena výstavba 6 nových nástupních mostů. Od 15. února zavedla španělská společnost clickair spojení na pravidelné lince Praha Barcelona. Březen 12. března se veřejnosti představilo letadlo Boeing v barvách Letiště Praha a hlavního města Prahy, které tyto dva subjekty propaguje při svých letech. 20. března Letiště Praha vyhlásilo Komplexní program podpory okolním obcím a městským částem dotčeným provozem Letiště Praha s plánovanou částkou 22,5 mil. Kč. 25. března vstoupil v platnost letní letový řád, který nabídl cestujícím další rozšíření počtu pravidelných linek do 121 destinací. January On 15 January, Swiss International Air Lines starts operating a direct flight between Prague and Basle. On 18 January, Hurricane Kyrill descends upon Prague Airport, inflicting damage on the roof of Terminal 2. On 24 and 25 January, extremely heavy snowfall leads to the suspension of airport operations. On 25 January, the Hotel Transit II, with a sleeping capacity of 20, opens in the transit area of Terminal 2. February The operating review published for 2006 reveals that Prague Airport handles 11.6 million passengers and reports 166,346 aircraft movements. Work begins on the construction of six new boarding bridges in Terminal 2. On 15 February, the Spanish airline clickair starts running a scheduled service between Prague and Barcelona. March On 12 March, a Boeing in the colours of Prague Airport and the City of Prague chosen as a means of promoting these two entities on its flights takes its public bow. On 20 March, Prague Airport announces its Comprehensive Support Programme for nearby municipalities and boroughs affected by airport traffic, with a budget of CZK 22.5 million. On 25 March, the summer timetable enters into force, expanding the number of scheduled passenger services to 121 destinations.

15 13 Duben Letiště Praha slavilo 70. výročí od zahájení provozu v roce dubna byla spuštěna 1. etapa nového podnikového informačního systému v rámci projektu ERPort. 1. dubna byl v areálu letiště otevřen hotel Courtyard by Marriott Prague Airport. Od 15. do 17. dubna se v kongresovém centru Letiště Praha pod názvem Global Airport Expansion Congress uskutečnil kongres o rozvoji mezinárodních letišť. 17. dubna byla zahájena pravidelná jarní údržba dráhového systému. 25. dubna Letiště Praha, s.p., publikovalo výsledky za rok 2006, v němž hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 1,3 mld. Kč. Květen 3. května byla Praha poprvé spojena pravidelnými lety s americkou Atlantou. Linku provozuje Delta Air Lines, člen alianace SkyTeam. 5. května začala z Prahy do norského Stavangeru pravidelně létat společnost Norwegian Air Shuttle. 15. května zahájil běloruský dopravce Belavia přímé spojení mezi Prahou a Minskem. Červen 1. června nastoupil na pozici generálního ředitele státního podniku Letiště Praha, s.p., Ing. Miroslav Dvořák. 1. června byl pro veřejnost otevřen nový krytý Parking D s 850 stáními. 2. června spojila letecká společnost Air Italy pravidelnou linkou Prahu s Veronou. 4. června v Praze přistálo vládní letadlo USA Air Force One s americkým prezidentem Georgem Bushem na palubě. 15. června otevřela ruská společnost KD Avia Airlines novou přímou linku na trase Praha Kaliningrad. April Prague Airport celebrates its 70th anniversary, having entered into service in On 1 April, the first stage of the new company information system under the ERPort Project is launched. On 1 April, the Courtyard by Marriott Prague Airport is opened within the airport boundaries. Between 15 and 17 April, the Prague Airport congress centre hosts the Global Airport Expansion Congress, a conference on the development of international airports. On 17 April, regular spring maintenance of the runway system begins. On 25 April, Letiště Praha, s.p. publishes its 2006 results, reporting a pre-tax profit of CZK 1.3 billion. May On 3 May, the first scheduled flights between Prague and Atlanta in the US are launched. This service is operated by Delta Air Lines, a member of the SkyTeam Alliance. On 5 May, Norwegian Air Shuttle starts running scheduled flights from Prague to Stavanger, Norway. On 15 May, the Belarusian carrier Belavia launches a direct flight between Prague and Minsk. June On 1 June, Miroslav Dvořák assumes the office of Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p. On 1 June, the new 850-space indoor Parking D facility opens to the public. On 2 June, Air Italy starts operating scheduled flights between Prague and Verona. On 4 June, Air Force One lands in Prague with US President George Bush onboard. On 15 June, the Russian company KD Avia Airlines opens a new direct service between Prague and Kaliningrad.

16 14 Červenec Od 2. července navýšily aerolinie TAP Portugal frekvenci letů Praha Lisabon na 5 dnů v týdnu. 10. července byla nabídka rychlého občerstvení na letišti dále rozšířena o restauraci McDonald s. Od 17. července Letiště Praha snížilo ceny za střednědobé parkování v souvislosti s dostupností k terminálům. Srpen 9. srpna Letiště Praha získalo nejvyšší ocenění v celosvětové anketě cestujících World Airport Awards jako nejlepší letiště ve střední a východní Evropě. 16. srpna se vedení Letiště Praha, s.p., dohodlo se starosty obcí a městských částí v blízkosti letiště na omezení letů od do hodin na vedlejší dráze s účinností od 1. dubna srpna byla na hlavní dráze dokončena 2. etapa nanášení protiskluzové vrstvy. July As of 2 July, TAP Portugal increases the frequency of flights between Prague and Lisbon to five days a week. On 10 July, the range of fast-food facilities at the airport is expanded when McDonald s opens a restaurant. As of 17 July, Prague Airport reduces medium-term parking prices in response to accessibility to the terminals. August On 9 August, Prague Airport wins a top accolade in the World Airport Awards worldwide passenger survey as the best airport in Central and Eastern Europe. On 16 August, the management of Letiště Praha, s.p. reaches an agreement with the mayors of municipalities and boroughs near the airport to limit flights on the secondary runway between midnight and 5:00 a.m. as of 1 April On 28 August, the second stage of a project to apply an anti-skid layer to the main runway is completed. Září Od 1. září se v Terminálu 2 rozšířila nabídka zboží pro cestující otevřením další prodejny Duty Free & Travel Value. 5. září byla ke spolupráci při pronájmu obchodních prostor ve spojovacím objektu vybrána poradenská firma Cushman & Wakefield, s.r.o. 7. září ve výběrovém řízení na zajištění PR aktivit zvítězila agentura BISON & ROSE public relations s.r.o. a MARK/BBDO, a.s., zvítězila ve výběrovém řízení na poskytování služeb reklamní agentury. Odbavovací kapacitu Letiště Praha významně rozšířilo 6 nových odletových východů k letadlům v hodnotě 355 mil. Kč, vybavených nástupními mosty. Od 17. září se rozšířily parkovací možnosti pro cestující zprovozněním hlídané zóny v budově Parkingu C. 21. září otevřela španělská společnost Iberia pravidelnou linku mezi Prahou a Madridem. September As of 1 September, the range of merchandise in Terminal 2 is expanded when another Duty Free & Travel Value outlet is opened for passengers. On 5 September, the consultants Cushman & Wakefield, s.r.o. are selected for collaboration on the letting of retail premises in the connecting building. On 7 September, BISON & ROSE public relations s.r.o. wins a PR tender and MARK/BBDO, a.s. wins a tender for the provision of advertising services. The handling capacity of Prague Airport is expanded significantly with six new gates at a cost of CZK 355 million, all equipped with boarding bridges. As of 17 September, parking options are increased for passengers when a secure zone in the Parking C building is opened. On 21 September, the Spanish company Iberia starts operating scheduled flights between Prague and Madrid.

17 15 Říjen Od 1. října mohou cestující business třídy využívat novou službu Fast Track, která poskytuje možnost rychlejšího odbavení. 1. října byl na Letišti Praha zahájen 3. ročník konference Mosty 2007 s tématem týkajícím se integrovaného záchranného systému. V letištním areálu se uskutečnilo mezinárodní bezpečnostní cvičení JERE 07 simulující únos letadla. 28. října vstoupil v platnost zimní letový řád s novou přímou linkou do Trevisa a byly přejmenovány letištní terminály na Terminál 1, Terminál 2 a Terminál října začala z Prahy do Kodaně na pravidelné lince létat společnost Cimber Air. Listopad Letiště Praha se zapojilo do ověřování provozních vlastností přístroje EMILI 1, který identifikuje podstatu přepravovaných tekutin. Od 7. listopadu zahájila společnost Ryanair přímou leteckou linku mezi Prahou a Dublinem. 16. listopadu byl zahájen 9. ročník odborné konference Airport Forum projednávající budoucnost letecké dopravy, jejímž partnerem se stalo Letiště Praha. Prosinec Letiště Praha uspořádalo řadu akcí i zajímavých exkurzí, pro děti zde byla otevřena nová prodejna s dětským koutkem. Letiště Praha ukončilo k 31. prosinci implementaci podnikového informačního systému v rámci projektu ERPort. Do programu Dobré sousedství, který je zaměřen na podporu rozvoje občanské společnosti v okolních obcích a městských částech, investovalo Letiště Praha, s.p., 8 mil. Kč. October As of 1 October, business-class passengers can use the new Fast Track service, offering faster check-in. On 1 October, the third annual Bridges 2007 conference is held to discuss the integrated emergency system. JERE 07, an international security exercise simulating an aircraft hijacking, takes place within the airport boundaries. On 28 October, the winter timetable enters into force, with a new direct flight to Treviso; the airport terminals are renamed Terminal 1, Terminal 2 and terminal 3. On 31 October, Cimber Air starts operating a scheduled service from Prague to Copenhagen. November Prague Airport becomes involved in the testing of the operation of EMILI 1, new technology designed to detect hazardous liquids in hand luggage. On 7 November, Ryanair launches a direct flight between Prague and Dublin. On 16 November, the ninth annual Airport Forum is held; this is an expert conference to discuss the future of air transport and its partner is Prague Airport. December Prague Airport holds a number of events interesting excursions for children; a new shop with a children s corner is opened. As at 31 December 2007, Prague Airport completes the implementation of the company information system under the ERPort project. Letiště Praha, s.p. invests CZK 8 million to the Good Neighbourhood programme, which is designed to promote the development of civil society in surrounding municipalities and boroughs.

18 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 16 ROKU 2008 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING 2008 (UP TO THE ANNUAL REPORT CLOSING DATE) Leden Letiště Praha zveřejnilo, že jeho branami v roce 2007 prošlo rekordních 12,4 mil. cestujících a uskutečnilo se pohybů letadel. 1. ledna Letiště Praha uvedlo do provozu nový a velmi sofistikovaný systém monitorování leteckého hluku a letových tratí ANOMS8 se 13 stacionárními a 2 mobilními měřicími stanicemi a server pro zpracování naměřených dat. January Prague Airport reports that a record 12.4 million passengers passed through its gates in 2007 and 174,662 aircraft movements were recorded. On 1 January 2008, Prague Airport launches the operation of ANOMS8, a new, highly sophisticated system to monitor air-traffic noise and flight paths, with 13 stationary and two mobile measuring stations, together with a server to process the data collated. Únor V sobotu 2. února se v odletové hale Terminálu 2 uskutečnil slavnostní finálový večer volby České Miss V rámci probíhající transformace došlo k 6. únoru ke změně názvu Letiště Praha, s.p., na Správa Letiště Praha, s.p. Důvodem je příprava tzv. zbytkového státního podniku, který je určen k vypořádání závazků a nebude předmětem privatizace. Souběžně vznikla k 6. únoru společnost Letiště Praha, a. s., která bude subjektem určeným k privatizaci. 13. února byla za účasti vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry otevřena v prostorách letiště rozsáhlá výstava, která představila 167 plakátů a velkoplošných tisků s tématem Evropská identita. February On Saturday 2 February, the final of Czech Miss 2008 is played out in the departure hall of Terminal 2. - As part of the ongoing transformation programme, Letiště Praha, s.p. is renamed Správa Letiště Praha, s.p. This move was made in readiness for the residual state enterprise, which will not be privatized, to settle liabilities. At the same time, on 6 February the public limited company Letiště Praha, a. s. was formed; this company is planned for privatization. On 13 February, a large-scale exhibition on airport premises, displaying 167 posters and large prints on the theme of European Identity, is opened; it is attended by Alexandr Vondra, the Deputy Prime Minister for European Affairs.

19 17 Březen 17. března začala pravidelná údržba dráhového systému. Nejprve prošla úpravou vedlejší dráha RWY 13/31, v době od 2. dubna do 21. dubna byla uzavřena hlavní dráha RWY 06/24. Od 20. března přibyla v Terminálu 1 nová kavárna Starbucks. V souvislosti s fungováním schengenského prostoru došlo v noci z 29. na 30. března ke změně režimu odbavení cestujících podle schengenských pravidel. Provoz slavnostně zahájil premiér České republiky Mirek Topolánek. Od 30. března platí nový letový řád pro letní sezonu, který je obohacen o 17 nových destinací. Z Prahy se odlétá do 128 pravidelných destinací v 51 zemích v Evropě i v zámoří. 30. března byl zahájen pravidelný provoz na nových linkách z Prahy do Billundu s leteckou společností Sterling Airlines a do Štrasburku se společností České aerolinie. Správa Letiště Praha odstartovala komunikační kampaň pod názvem Užívejte si cestování, která zahrnuje reklamní kampaň, PR aktivity a rozšíření interní a externí komunikace. Její zaměření reflektuje strategii Letiště Praha budovat u cestujících a obchodních partnerů vnímání letiště jako místa příjemného zážitku z cestování a také pozitivní změny v podniku. Součástí nového vizuálního stylu se stal i redesign loga Letiště Praha. March On 17 March, periodic maintenance of the runway system begins. First, the RWY 13/31 secondary runway is modified; the main RWY 06/24 runway is closed from 2 April to 21 April. On 20 March, a new Starbucks is opened in Terminal 1. To deal with the way the Schengen area works, the passenger handling system is changed overnight between 29 and 30 March in accordance with Schengen rules. Operations are officially launched by Mirek Topolánek, the Czech Prime Minister. On 30 March, the new summer timetable incorporating 17 new destinations enters into force. Scheduled services from Prague now fly to 128 destinations in 51 countries in Europe and beyond. On 30 March, Sterling Airlines starts operating new scheduled flights from Prague to Billund, while Czech Airlines introduces a regular service to Strasbourg. Správa Letiště Praha launches its Enjoy Your Travels publicity campaign, encompassing promotions, PR activities and the expansion of internal and external communications. The focus of this campaign reflects Letiště Praha s strategy of raising awareness of the airport as an integral part of the travel experience among passengers and business partners and conveying the positive changes that are taking place at the Company. The new visual style includes the redesigning of the Prague Airport logo.

20 18 Duben Od 1. dubna vstoupilo v platnost rozhodnutí o omezení letů od do hodin na vedlejší dráze, na němž se vedení Správy Letiště Praha, s.p., dohodlo se starosty obcí a městských částí v blízkosti letiště. 1. dubna byl po dvouměsíčním zkušebním provozu zahájen pravidelný průzkum mezi cestujícími, prováděný agenturou STEM/MARK, který Letišti Praha poskytne informace o profilu, zvycích a spokojenosti cestujících. 9. dubna letiště vydalo v novém vizuálním stylu průvodce s plánky a mapkami Shopping Guide, který podrobně informuje o nákupních možnostech a mimo jiné poprvé v historii rozděluje letištní restaurace na tři cenové kategorie. 16. dubna začala letecká společnost City Airlines provozovat přímou pravidelnou linku mezi Prahou a švédským Göteborgem. 22. dubna vyhlásila Správa Letiště Praha na setkání se starosty okolních obcí a městských částí dotčených provozem Letiště Praha další ročník programu Žijeme zde společně. V roce 2008 věnuje letiště v rámci tohoto programu částku téměř 23,5 mil. Kč. Od dubna létají České aerolinie a.s. pravidelně na třech nových linkách. Od 24. dubna do Rostova a Tbilisi a od 30. dubna do Damašku. April On 1 April, a decision to limit flights on the secondary runway every night between midnight and 5:00 a.m., as agreed between the management of Správa Letiště Praha, s.p. and the mayors of municipalities and boroughs near the airport, enters into force. On 1 April, after two months of trial operation, a periodic passenger survey is launched by STEM/MARK in order to provide Letiště Praha with feedback on the profile, habits and satisfaction of passengers. On 9 April, the airport publishes its Shopping Guide, complete with plans and maps, to offer a better insight into shopping opportunities; the airport restaurants are split into three price categories for the first time. On 16 April, City Airlines starts operating a direct scheduled flight between Prague and Gothenburg, Sweden. On 22 April, at a meeting with mayors of local municipalities and boroughs affected by Prague Airport s operations, Správa Letiště Praha announces another year of the Living in Harmony programme. In 2008, the Airport channels almost CZK 23.5 million into this programme. Since April, Czech Airlines has operated scheduled services on three new routes: to Rostov and Tbilisi since 24 April and to Damascus since 30 April.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více