VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.

2 PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ

3 ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ PULZUJÍCÍ ENERGETIC CONVENIENT VIBRANT RELIABLE

4 V ROCE 2007 VYUŽILO SLUŽEB LETIŠTĚ PRAHA 12,4 MILIONU CESTUJÍCÍCH 12.4 MILLION PASSENGERS USED THE PRAGUE AIRPORT S SERVICES IN 2007

5 3

6 OBSAH TABLE OF CONTENTS 4 6 PŘEHLED VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH A PROVOZNÍCH UKAZATELŮ 8 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 10 PROFIL SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 12 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2008 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY 20 TRANSFORMACE 24 ORGÁNY PODNIKU A JEHO MANAGEMENT 38 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 42 SPOLUPRÁCE S LETECKÝMI SPOLEČNOSTMI 44 DESTINACE 48 LETIŠTNÍ SLUŽBY 58 VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 60 INVESTICE A NOVÉ KAPACITY LETIŠTĚ PRAHA 68 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 71 SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 76 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 80 POLITIKA ŘÍZENÍ RIZIK 81 LIDSKÉ ZDROJE 85 INTERNÍ AUDIT 86 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A VÝHLED DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ 88 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 89 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 91 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 93 FINANČNÍ ČÁST 94 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 96 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE SLOVNÍK POJMŮ A ZKRATEK

7 5 6 FINANCIAL AND OPERATING HIGHLIGHTS 8 CHIEF EXECUTIVE OFFICER S STATEMENT 10 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. CORPORATE PROFILE 12 IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING 2008 (UP TO THE ANNUAL REPORT CLOSING DATE) 20 TRANSFORMATION 24 CORPORATE GOVERNANCE 38 REPORT ON THE BUSINESS ACTIVITIES AND ASSETS OF SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 42 COOPERATION WITH AIRLINES 44 DESTINATIONS 48 AIRPORT SERVICES 58 PUBLIC RELATIONS 60 INVESTMENTS AND NEW CAPACITIES AT PRAGUE AIRPORT 68 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 71 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 76 ENVIRONMENTAL PROTECTION 80 RISK MANAGEMENT POLICY 81 HUMAN RESOURCES 85 INTERNAL AUDIT 86 STRATEGIC PLANS AND OUTLOOK 88 SUPERVISORY BOARD REPORT 89 DISCLOSURE OF INFORMATION IN ACCORDANCE WITH ACT NO 106/1999 ON FREE ACCESS TO INFORMATION 92 ENGLISH TRANSLATION INDEPENDENT AUDITOR S REPORT TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED ENTERPRISE SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 93 FINANCIAL PART 95 ENGLISH TRANSLATION INDEPENDENT AUDITOR S REPORT TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED ENTERPRISE SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 96 BALANCE SHEET LONG FORM AS OF 31 DECEMBER INCOME STATEMENT LONG FORM FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER S EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER GLOSSARY

8 PŘEHLED VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH A PROVOZNÍCH UKAZATELŮ FINANCIAL AND OPERATING HIGHLIGHTS 6 EKONOMICKÉ UKAZATELE ECONOMIC INDICATORS Jednotka UNIT Výkony Revenne mil. Kč CZK millions Přidaná hodnota Value added mil. Kč CZK millions Provozní výsledek hospodaření Operating profit mil. Kč CZK millions Výsledek hospodaření před zdaněním Profit (loss) before tax mil. Kč CZK millions Výsledek hospodaření za účetní období Profit (loss) for period mil. Kč CZK millions Aktiva Assets mld. Kč CZK billions 35,3 36,6 Vlastní kapitál Equity mld. Kč CZK billions 25,2 26,3 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) Number of employees (FTE) osob persons Počet odbavených cestujících Number of passengers handled mil. millions 11,58 12,44 Počet pohybů letadel Number of aircraft movements tis. thousands

9 7 ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH PASSENGERS HANDLED POHYBY LETADEL AIRCRAFT MOVEMENTS PŘISTÁNÍ LETADEL V TUNÁCH LANDINGS (TONNES)

10 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE CHIEF EXECUTIVE OFFICER S STATEMENT 8 Vážené dámy a pánové, Ladies and Gentlemen, když jsem nastupoval v polovině loňského roku do pozice generálního ředitele Letiště Praha, s.p., nazval jsem tento podnik klenotem mezi státními podniky. Jsem velmi rád, že se toto označení v dalších měsících ukázalo nejen jako metafora, ale i charakteristika obrazu skutečnosti. Jsem hluboce přesvědčen, že Správa Letiště Praha, s.p., je velmi atraktivní podnikatelský subjekt, který má před sebou perspektivu úspěšného rozvoje a o který bude nebývalý zájem v plánované privatizaci. Rok 2007 Správa Letiště Praha, s.p., uzavřela s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1,4 mld. Kč. Počet cestujících meziročně stoupl o více než 7,4 % na 12,4 milionu. Dařilo se rozvíjet síť pravidelných spojení, a to díky spolupráci se všemi klíčovými segmenty v letecké přepravě od standardních síťových aerolinek přes nízkonákladové dopravce až po provozovatele charterových letů. Souběžně s výnosy z letecké činnosti jsme vytvořili předpoklady pro růst výnosů z tzv. komerčních aktivit, např. rozšířením nabídky v oblasti parkování či zajištěním dalších provozovatelů gastronomických služeb. V roce 2007 byly zahájeny faktické změny, které předcházejí samotné privatizaci Správy Letiště Praha, s.p. Jedná se o proces transformace státního podniku do podoby akciové společnosti, která bude subjektem připravované privatizace. Do této nově vzniklé společnosti bude postupně převeden majetek, smluvní vztahy, povolení, certifikace, licence i všechny procesy a zdroje potřebné pro fungování mezinárodního letiště. Tím bude proces přípravy na privatizaci završen. Letiště Praha je nenahraditelnou součástí infrastruktury České republiky a zároveň jedním ze základních předpokladů hospodářského růstu našeho státu. Věřím, že se bude i nadále úspěšně rozvíjet, a to nejen s přispěním našich zaměstnanců, ale i díky dobré spolupráci s obchodními partnery. On my appointment as Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p. in mid-2007, I called the Enterprise a gem among state enterprises. I am pleased that, in the months that followed, my choice of words proved to be more than a metaphor and was borne out as a salient feature of the Company s image. I firmly believe that Správa Letiště Praha, s.p. is a very attractive business that offers prospects for successful development and that will be a magnet for unprecedented interest in the context of its planned privatization. Správa Letiště Praha, s.p. closed 2007 with a pre-tax profit of CZK 1.4 billion. The number of passengers climbed by more than 7.4% year on year to 12.4 million. We succeeded in developing the network of scheduled flights by cooperating with all key segments in air transport standard network airlines, low-cost carriers and charter flight operators. Along with revenues from aviation activities, we have smoothed the way for a rise in income from commercial activities by expanding parking facilities and bringing in additional catering companies. In 2007, changes were put in motion ahead of the privatization of Správa Letiště Praha, s.p. The plan is to transform the state enterprise into a public limited company that can then be privatized. Assets, contractual relations, authorizations, certifications, licences, and all processes and resources necessary for the operation of an international airport will gradually be transferred to the new company. Once this process is completed, we will be all set for privatization. Prague Airport is an indispensable part of the Czech Republic s infrastructure and one of the country s fundamental prerequisites for economic growth. I am confident that it will keep to a path of successful development, guided by the work of our employees and the sound cooperation we enjoy with business partners. Miroslav Dvořák generální ředitel Chief Executive Officer

11 9

12 PROFIL SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P. SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. CORPORATE PROFILE 10 Letiště Praha, které bylo vyhlášeno jako nejlepší ve střední a východní Evropě v prestižní celosvětové anketě mezi cestujícími World Airport Awards, je počtem odbavených cestujících největším vzdušným přístavem v České republice i v nových členských zemích Evropské unie a druhým největším ve střední Evropě. V roce 2007 Letiště Praha odbavilo rekordních 12,44 mil. cestujících; ve srovnání s rokem 2006 je to o 7,4 % více. Podle odhadů by podobný růst měl pokračovat a do konce roku 2008 by mělo terminály Letiště Praha projít více než 13 mil. cestujících. Prague Airport, named the best in Central and Eastern Europe in the high-profile World Airport Awards worldwide passenger survey, is the largest airport in the Czech Republic and new European Union Member States and the second largest in Central Europe by number of passengers handled. In 2007, Prague Airport handled a record million passengers, 7.4% more than in Estimates indicate that this pace of growth should continue, with in excess of 13 million passengers passing through Prague Airport s terminals over the whole of Letiště Praha s výjimečnou lokalitou ve středu Evropy nabývá na významu také jako přestupní uzel. Dlouhodobému růstu výrazně pomohl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 a do schengenského prostoru v roce Od konce března 2008 probíhá odbavení do zemí Schengenu již bez celních a pasových kontrol. Správa Letiště Praha, s.p. (dále též jen Správa Letiště Praha, Letiště Praha nebo podnik ), zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, byla založena 1. června 1995 (tehdejší Česká správa letišť, s.p.). Ve své činnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky, s.p. (dále jen Řízení letového provozu ), leteckými dopravci, s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj, s uživateli letiště a v neposlední řadě s hlavním městem Prahou a obcemi ležícími v blízkosti letiště. Hlavním posláním Správy Letiště Praha je vykonávat činnost správce a provozovatele civilního veřejného mezinárodního Letiště Praha a pečovat o jeho rozvoj. Poskytuje služby cestující a necestující veřejnosti, leteckým společnostem, přepravcům a ostatním uživatelům letiště. On account of its exceptional locality in the heart of Europe, Prague Airport is also becoming increasingly important as a transit hub. Long-term growth has been fuelled by the Czech Republic s accession to the European Union in 2004 and its admission to the Schengen area in Since the end of March 2008, the handling of passengers and baggage destined for Schengen countries has been free of customs and passport control. Správa Letiště Praha, s.p. ( Správa Letiště Praha, Letiště Praha or the Company ) was founded on 1 June 1995 (as Česká správa letišť, s.p.) by the Ministry of Transport of the Czech Republic. In its operations, the Company works closely with the Ministry of Transport of the Czech Republic, the Civil Aviation Authority, Řízení letového provozu České republiky, s.p. ( Air Traffic Control ), air carriers, public authorities in and outside the aviation sector, airport users and, not least, the City of Prague and municipalities in the vicinity of the airport. The main tasks of Správa Letiště Praha are to act as the administrator and operator of the international civil Prague Airport and to oversee the airport s development. It offers services to the travelling and non-travelling public, airlines, carriers and other airport users.

13 11 Správa Letiště Praha řídí provoz na mezinárodním civilním letišti, přiděluje kapacity jednotlivým leteckým společnostem a pronajímá i další letištní prostory ke komerčnímu využití. Mezi poskytované služby patří také odbavování cestujících a jejich zavazadel. Správa Letiště Praha zajišťuje bezpečnost letecké dopravy, včetně souvisejících činností (bezpečnostní kontrola, ostraha letiště, záchranná a požární služba). Správa Letiště Praha manages operations at an international civil airport, allocates capacity to individual airlines, and lets other airport premises for commercial purposes. Services provided by the Company also include check-in of tickets and baggage. Správa Letiště Praha is responsible for air safety, including related activities (security controls, airport surveillance, rescue and fire services). Správa Letiště Praha podepsala dohodu o certifikaci ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Certifikace klade přísné požadavky na soulad provozního zabezpečení a odborné způsobilosti letištního personálu se standardy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) tak, aby byla zajištěna vysoká míra provozní bezpečnosti civilní letecké dopravy. Správa Letiště Praha has signed a certification agreement within the meaning of Act No 49/1997 on civil aviation. This certification places strict requirements on the compliance of operational security and the professional competence of airport personnel with standards issued by the ICAO (International Civil Aviation Organization) to ensure a high degree of security for civil air transport operations. Do majetku Správy Letiště Praha patří mimo jiné odbavovací terminály, pohybové plochy a pozemky pod pohybovými plochami a odbavovacími terminály. Zakladatel Správy Letiště Praha, Ministerstvo dopravy České republiky, stanovil, že Správa Letiště Praha má právo hospodařit s obchodním majetkem České republiky dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Správa Letiště Praha vykonává práva vlastníka v rozsahu dle tohoto zákona a dále dle obecně závazných předpisů České republiky nebo předpisů jim nadřazených včetně obecně závazných právních předpisů Evropských společenství. The assets of Správa Letiště Praha include the terminal buildings, the movement areas of the airport, and the land under the movement areas and terminal buildings. The founder of Správa Letiště Praha, the Ministry of Transport of the Czech Republic, stipulated that Správa Letiště Praha has the right to manage business assets of the Czech Republic in accordance with Act No 77/1997 on state enterprises, as amended. Správa Letiště Praha exercises its rights of ownership within the scope of that Act and generally binding regulations of the Czech Republic or their superior provisions, including generally binding legal regulations of the European Communities.

14 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING Leden Od 15. ledna společnost Swiss International Air Lines spojila přímou linkou Prahu s Basilejí. Dne 18. ledna Letiště Praha postihl orkán Kyrill a částečné poškodil střechu Terminálu 2. Ve dnech 24. a 25. ledna se letiště potýkalo s mimořádnou sněhovou kalamitou a v důsledku toho musel být přerušen provoz. V tranzitním prostoru Terminálu 2 byl 25. ledna pro cestující otevřen hotel Tranzit II s kapacitou 20 lůžek. Únor Publikované provozní výsledky za rok 2006 uvedly, že Letiště Praha odbavilo 11,6 mil. cestujících a zaznamenalo pohybů letadel. V Terminálu 2 byla zahájena výstavba 6 nových nástupních mostů. Od 15. února zavedla španělská společnost clickair spojení na pravidelné lince Praha Barcelona. Březen 12. března se veřejnosti představilo letadlo Boeing v barvách Letiště Praha a hlavního města Prahy, které tyto dva subjekty propaguje při svých letech. 20. března Letiště Praha vyhlásilo Komplexní program podpory okolním obcím a městským částem dotčeným provozem Letiště Praha s plánovanou částkou 22,5 mil. Kč. 25. března vstoupil v platnost letní letový řád, který nabídl cestujícím další rozšíření počtu pravidelných linek do 121 destinací. January On 15 January, Swiss International Air Lines starts operating a direct flight between Prague and Basle. On 18 January, Hurricane Kyrill descends upon Prague Airport, inflicting damage on the roof of Terminal 2. On 24 and 25 January, extremely heavy snowfall leads to the suspension of airport operations. On 25 January, the Hotel Transit II, with a sleeping capacity of 20, opens in the transit area of Terminal 2. February The operating review published for 2006 reveals that Prague Airport handles 11.6 million passengers and reports 166,346 aircraft movements. Work begins on the construction of six new boarding bridges in Terminal 2. On 15 February, the Spanish airline clickair starts running a scheduled service between Prague and Barcelona. March On 12 March, a Boeing in the colours of Prague Airport and the City of Prague chosen as a means of promoting these two entities on its flights takes its public bow. On 20 March, Prague Airport announces its Comprehensive Support Programme for nearby municipalities and boroughs affected by airport traffic, with a budget of CZK 22.5 million. On 25 March, the summer timetable enters into force, expanding the number of scheduled passenger services to 121 destinations.

15 13 Duben Letiště Praha slavilo 70. výročí od zahájení provozu v roce dubna byla spuštěna 1. etapa nového podnikového informačního systému v rámci projektu ERPort. 1. dubna byl v areálu letiště otevřen hotel Courtyard by Marriott Prague Airport. Od 15. do 17. dubna se v kongresovém centru Letiště Praha pod názvem Global Airport Expansion Congress uskutečnil kongres o rozvoji mezinárodních letišť. 17. dubna byla zahájena pravidelná jarní údržba dráhového systému. 25. dubna Letiště Praha, s.p., publikovalo výsledky za rok 2006, v němž hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 1,3 mld. Kč. Květen 3. května byla Praha poprvé spojena pravidelnými lety s americkou Atlantou. Linku provozuje Delta Air Lines, člen alianace SkyTeam. 5. května začala z Prahy do norského Stavangeru pravidelně létat společnost Norwegian Air Shuttle. 15. května zahájil běloruský dopravce Belavia přímé spojení mezi Prahou a Minskem. Červen 1. června nastoupil na pozici generálního ředitele státního podniku Letiště Praha, s.p., Ing. Miroslav Dvořák. 1. června byl pro veřejnost otevřen nový krytý Parking D s 850 stáními. 2. června spojila letecká společnost Air Italy pravidelnou linkou Prahu s Veronou. 4. června v Praze přistálo vládní letadlo USA Air Force One s americkým prezidentem Georgem Bushem na palubě. 15. června otevřela ruská společnost KD Avia Airlines novou přímou linku na trase Praha Kaliningrad. April Prague Airport celebrates its 70th anniversary, having entered into service in On 1 April, the first stage of the new company information system under the ERPort Project is launched. On 1 April, the Courtyard by Marriott Prague Airport is opened within the airport boundaries. Between 15 and 17 April, the Prague Airport congress centre hosts the Global Airport Expansion Congress, a conference on the development of international airports. On 17 April, regular spring maintenance of the runway system begins. On 25 April, Letiště Praha, s.p. publishes its 2006 results, reporting a pre-tax profit of CZK 1.3 billion. May On 3 May, the first scheduled flights between Prague and Atlanta in the US are launched. This service is operated by Delta Air Lines, a member of the SkyTeam Alliance. On 5 May, Norwegian Air Shuttle starts running scheduled flights from Prague to Stavanger, Norway. On 15 May, the Belarusian carrier Belavia launches a direct flight between Prague and Minsk. June On 1 June, Miroslav Dvořák assumes the office of Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p. On 1 June, the new 850-space indoor Parking D facility opens to the public. On 2 June, Air Italy starts operating scheduled flights between Prague and Verona. On 4 June, Air Force One lands in Prague with US President George Bush onboard. On 15 June, the Russian company KD Avia Airlines opens a new direct service between Prague and Kaliningrad.

16 14 Červenec Od 2. července navýšily aerolinie TAP Portugal frekvenci letů Praha Lisabon na 5 dnů v týdnu. 10. července byla nabídka rychlého občerstvení na letišti dále rozšířena o restauraci McDonald s. Od 17. července Letiště Praha snížilo ceny za střednědobé parkování v souvislosti s dostupností k terminálům. Srpen 9. srpna Letiště Praha získalo nejvyšší ocenění v celosvětové anketě cestujících World Airport Awards jako nejlepší letiště ve střední a východní Evropě. 16. srpna se vedení Letiště Praha, s.p., dohodlo se starosty obcí a městských částí v blízkosti letiště na omezení letů od do hodin na vedlejší dráze s účinností od 1. dubna srpna byla na hlavní dráze dokončena 2. etapa nanášení protiskluzové vrstvy. July As of 2 July, TAP Portugal increases the frequency of flights between Prague and Lisbon to five days a week. On 10 July, the range of fast-food facilities at the airport is expanded when McDonald s opens a restaurant. As of 17 July, Prague Airport reduces medium-term parking prices in response to accessibility to the terminals. August On 9 August, Prague Airport wins a top accolade in the World Airport Awards worldwide passenger survey as the best airport in Central and Eastern Europe. On 16 August, the management of Letiště Praha, s.p. reaches an agreement with the mayors of municipalities and boroughs near the airport to limit flights on the secondary runway between midnight and 5:00 a.m. as of 1 April On 28 August, the second stage of a project to apply an anti-skid layer to the main runway is completed. Září Od 1. září se v Terminálu 2 rozšířila nabídka zboží pro cestující otevřením další prodejny Duty Free & Travel Value. 5. září byla ke spolupráci při pronájmu obchodních prostor ve spojovacím objektu vybrána poradenská firma Cushman & Wakefield, s.r.o. 7. září ve výběrovém řízení na zajištění PR aktivit zvítězila agentura BISON & ROSE public relations s.r.o. a MARK/BBDO, a.s., zvítězila ve výběrovém řízení na poskytování služeb reklamní agentury. Odbavovací kapacitu Letiště Praha významně rozšířilo 6 nových odletových východů k letadlům v hodnotě 355 mil. Kč, vybavených nástupními mosty. Od 17. září se rozšířily parkovací možnosti pro cestující zprovozněním hlídané zóny v budově Parkingu C. 21. září otevřela španělská společnost Iberia pravidelnou linku mezi Prahou a Madridem. September As of 1 September, the range of merchandise in Terminal 2 is expanded when another Duty Free & Travel Value outlet is opened for passengers. On 5 September, the consultants Cushman & Wakefield, s.r.o. are selected for collaboration on the letting of retail premises in the connecting building. On 7 September, BISON & ROSE public relations s.r.o. wins a PR tender and MARK/BBDO, a.s. wins a tender for the provision of advertising services. The handling capacity of Prague Airport is expanded significantly with six new gates at a cost of CZK 355 million, all equipped with boarding bridges. As of 17 September, parking options are increased for passengers when a secure zone in the Parking C building is opened. On 21 September, the Spanish company Iberia starts operating scheduled flights between Prague and Madrid.

17 15 Říjen Od 1. října mohou cestující business třídy využívat novou službu Fast Track, která poskytuje možnost rychlejšího odbavení. 1. října byl na Letišti Praha zahájen 3. ročník konference Mosty 2007 s tématem týkajícím se integrovaného záchranného systému. V letištním areálu se uskutečnilo mezinárodní bezpečnostní cvičení JERE 07 simulující únos letadla. 28. října vstoupil v platnost zimní letový řád s novou přímou linkou do Trevisa a byly přejmenovány letištní terminály na Terminál 1, Terminál 2 a Terminál října začala z Prahy do Kodaně na pravidelné lince létat společnost Cimber Air. Listopad Letiště Praha se zapojilo do ověřování provozních vlastností přístroje EMILI 1, který identifikuje podstatu přepravovaných tekutin. Od 7. listopadu zahájila společnost Ryanair přímou leteckou linku mezi Prahou a Dublinem. 16. listopadu byl zahájen 9. ročník odborné konference Airport Forum projednávající budoucnost letecké dopravy, jejímž partnerem se stalo Letiště Praha. Prosinec Letiště Praha uspořádalo řadu akcí i zajímavých exkurzí, pro děti zde byla otevřena nová prodejna s dětským koutkem. Letiště Praha ukončilo k 31. prosinci implementaci podnikového informačního systému v rámci projektu ERPort. Do programu Dobré sousedství, který je zaměřen na podporu rozvoje občanské společnosti v okolních obcích a městských částech, investovalo Letiště Praha, s.p., 8 mil. Kč. October As of 1 October, business-class passengers can use the new Fast Track service, offering faster check-in. On 1 October, the third annual Bridges 2007 conference is held to discuss the integrated emergency system. JERE 07, an international security exercise simulating an aircraft hijacking, takes place within the airport boundaries. On 28 October, the winter timetable enters into force, with a new direct flight to Treviso; the airport terminals are renamed Terminal 1, Terminal 2 and terminal 3. On 31 October, Cimber Air starts operating a scheduled service from Prague to Copenhagen. November Prague Airport becomes involved in the testing of the operation of EMILI 1, new technology designed to detect hazardous liquids in hand luggage. On 7 November, Ryanair launches a direct flight between Prague and Dublin. On 16 November, the ninth annual Airport Forum is held; this is an expert conference to discuss the future of air transport and its partner is Prague Airport. December Prague Airport holds a number of events interesting excursions for children; a new shop with a children s corner is opened. As at 31 December 2007, Prague Airport completes the implementation of the company information system under the ERPort project. Letiště Praha, s.p. invests CZK 8 million to the Good Neighbourhood programme, which is designed to promote the development of civil society in surrounding municipalities and boroughs.

18 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 16 ROKU 2008 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING 2008 (UP TO THE ANNUAL REPORT CLOSING DATE) Leden Letiště Praha zveřejnilo, že jeho branami v roce 2007 prošlo rekordních 12,4 mil. cestujících a uskutečnilo se pohybů letadel. 1. ledna Letiště Praha uvedlo do provozu nový a velmi sofistikovaný systém monitorování leteckého hluku a letových tratí ANOMS8 se 13 stacionárními a 2 mobilními měřicími stanicemi a server pro zpracování naměřených dat. January Prague Airport reports that a record 12.4 million passengers passed through its gates in 2007 and 174,662 aircraft movements were recorded. On 1 January 2008, Prague Airport launches the operation of ANOMS8, a new, highly sophisticated system to monitor air-traffic noise and flight paths, with 13 stationary and two mobile measuring stations, together with a server to process the data collated. Únor V sobotu 2. února se v odletové hale Terminálu 2 uskutečnil slavnostní finálový večer volby České Miss V rámci probíhající transformace došlo k 6. únoru ke změně názvu Letiště Praha, s.p., na Správa Letiště Praha, s.p. Důvodem je příprava tzv. zbytkového státního podniku, který je určen k vypořádání závazků a nebude předmětem privatizace. Souběžně vznikla k 6. únoru společnost Letiště Praha, a. s., která bude subjektem určeným k privatizaci. 13. února byla za účasti vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry otevřena v prostorách letiště rozsáhlá výstava, která představila 167 plakátů a velkoplošných tisků s tématem Evropská identita. February On Saturday 2 February, the final of Czech Miss 2008 is played out in the departure hall of Terminal 2. - As part of the ongoing transformation programme, Letiště Praha, s.p. is renamed Správa Letiště Praha, s.p. This move was made in readiness for the residual state enterprise, which will not be privatized, to settle liabilities. At the same time, on 6 February the public limited company Letiště Praha, a. s. was formed; this company is planned for privatization. On 13 February, a large-scale exhibition on airport premises, displaying 167 posters and large prints on the theme of European Identity, is opened; it is attended by Alexandr Vondra, the Deputy Prime Minister for European Affairs.

19 17 Březen 17. března začala pravidelná údržba dráhového systému. Nejprve prošla úpravou vedlejší dráha RWY 13/31, v době od 2. dubna do 21. dubna byla uzavřena hlavní dráha RWY 06/24. Od 20. března přibyla v Terminálu 1 nová kavárna Starbucks. V souvislosti s fungováním schengenského prostoru došlo v noci z 29. na 30. března ke změně režimu odbavení cestujících podle schengenských pravidel. Provoz slavnostně zahájil premiér České republiky Mirek Topolánek. Od 30. března platí nový letový řád pro letní sezonu, který je obohacen o 17 nových destinací. Z Prahy se odlétá do 128 pravidelných destinací v 51 zemích v Evropě i v zámoří. 30. března byl zahájen pravidelný provoz na nových linkách z Prahy do Billundu s leteckou společností Sterling Airlines a do Štrasburku se společností České aerolinie. Správa Letiště Praha odstartovala komunikační kampaň pod názvem Užívejte si cestování, která zahrnuje reklamní kampaň, PR aktivity a rozšíření interní a externí komunikace. Její zaměření reflektuje strategii Letiště Praha budovat u cestujících a obchodních partnerů vnímání letiště jako místa příjemného zážitku z cestování a také pozitivní změny v podniku. Součástí nového vizuálního stylu se stal i redesign loga Letiště Praha. March On 17 March, periodic maintenance of the runway system begins. First, the RWY 13/31 secondary runway is modified; the main RWY 06/24 runway is closed from 2 April to 21 April. On 20 March, a new Starbucks is opened in Terminal 1. To deal with the way the Schengen area works, the passenger handling system is changed overnight between 29 and 30 March in accordance with Schengen rules. Operations are officially launched by Mirek Topolánek, the Czech Prime Minister. On 30 March, the new summer timetable incorporating 17 new destinations enters into force. Scheduled services from Prague now fly to 128 destinations in 51 countries in Europe and beyond. On 30 March, Sterling Airlines starts operating new scheduled flights from Prague to Billund, while Czech Airlines introduces a regular service to Strasbourg. Správa Letiště Praha launches its Enjoy Your Travels publicity campaign, encompassing promotions, PR activities and the expansion of internal and external communications. The focus of this campaign reflects Letiště Praha s strategy of raising awareness of the airport as an integral part of the travel experience among passengers and business partners and conveying the positive changes that are taking place at the Company. The new visual style includes the redesigning of the Prague Airport logo.

20 18 Duben Od 1. dubna vstoupilo v platnost rozhodnutí o omezení letů od do hodin na vedlejší dráze, na němž se vedení Správy Letiště Praha, s.p., dohodlo se starosty obcí a městských částí v blízkosti letiště. 1. dubna byl po dvouměsíčním zkušebním provozu zahájen pravidelný průzkum mezi cestujícími, prováděný agenturou STEM/MARK, který Letišti Praha poskytne informace o profilu, zvycích a spokojenosti cestujících. 9. dubna letiště vydalo v novém vizuálním stylu průvodce s plánky a mapkami Shopping Guide, který podrobně informuje o nákupních možnostech a mimo jiné poprvé v historii rozděluje letištní restaurace na tři cenové kategorie. 16. dubna začala letecká společnost City Airlines provozovat přímou pravidelnou linku mezi Prahou a švédským Göteborgem. 22. dubna vyhlásila Správa Letiště Praha na setkání se starosty okolních obcí a městských částí dotčených provozem Letiště Praha další ročník programu Žijeme zde společně. V roce 2008 věnuje letiště v rámci tohoto programu částku téměř 23,5 mil. Kč. Od dubna létají České aerolinie a.s. pravidelně na třech nových linkách. Od 24. dubna do Rostova a Tbilisi a od 30. dubna do Damašku. April On 1 April, a decision to limit flights on the secondary runway every night between midnight and 5:00 a.m., as agreed between the management of Správa Letiště Praha, s.p. and the mayors of municipalities and boroughs near the airport, enters into force. On 1 April, after two months of trial operation, a periodic passenger survey is launched by STEM/MARK in order to provide Letiště Praha with feedback on the profile, habits and satisfaction of passengers. On 9 April, the airport publishes its Shopping Guide, complete with plans and maps, to offer a better insight into shopping opportunities; the airport restaurants are split into three price categories for the first time. On 16 April, City Airlines starts operating a direct scheduled flight between Prague and Gothenburg, Sweden. On 22 April, at a meeting with mayors of local municipalities and boroughs affected by Prague Airport s operations, Správa Letiště Praha announces another year of the Living in Harmony programme. In 2008, the Airport channels almost CZK 23.5 million into this programme. Since April, Czech Airlines has operated scheduled services on three new routes: to Rostov and Tbilisi since 24 April and to Damascus since 30 April.

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Travel information. 1. from Prague to Ostrava

Travel information. 1. from Prague to Ostrava 1. from Prague to Ostrava Travel information Ostrava, as a city with more than 330 thousands inhabitants, has a regular flight connection with Prague, usually arranged by the Czech Airlines, which is a

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow Paid parking zones in the capital city of Prague Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow 15.9. 2016 1979 The first zones were launched 1996 The right bank of the Prague History 1979-2016 2007 (2008) Widening

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002:

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: THE CZECH REPUBLIC Residence permits In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: - Povolení k pobytu (Residence permit, uniform sticker affixed to travel document - issued from 1 May 2004

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha

www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha Projekty řešené na VŠCHT Praha 6.RP 23 projektů z toho: IP 10 projektů STREP 7 projektů NoE 2 projekty SSA 2 projekty Marie Curie 2 projekty

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Komunikační plán a použité nástroje

Komunikační plán a použité nástroje Komunikační plán a použité nástroje Project Communications Plan Employees Corporate Coordinators Filadelfie Move Announcement - Email Email, Newsletter, Intranet, etc. - Move Detailed Information Moving

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více