VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P.

2 PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ

3 ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ PULZUJÍCÍ ENERGETIC CONVENIENT VIBRANT RELIABLE

4 V ROCE 2007 VYUŽILO SLUŽEB LETIŠTĚ PRAHA 12,4 MILIONU CESTUJÍCÍCH 12.4 MILLION PASSENGERS USED THE PRAGUE AIRPORT S SERVICES IN 2007

5 3

6 OBSAH TABLE OF CONTENTS 4 6 PŘEHLED VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH A PROVOZNÍCH UKAZATELŮ 8 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 10 PROFIL SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 12 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2008 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY 20 TRANSFORMACE 24 ORGÁNY PODNIKU A JEHO MANAGEMENT 38 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 42 SPOLUPRÁCE S LETECKÝMI SPOLEČNOSTMI 44 DESTINACE 48 LETIŠTNÍ SLUŽBY 58 VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 60 INVESTICE A NOVÉ KAPACITY LETIŠTĚ PRAHA 68 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 71 SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 76 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 80 POLITIKA ŘÍZENÍ RIZIK 81 LIDSKÉ ZDROJE 85 INTERNÍ AUDIT 86 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A VÝHLED DO BUDOUCÍHO OBDOBÍ 88 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 89 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 91 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 93 FINANČNÍ ČÁST 94 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZAKLADATELI STÁTNÍHO PODNIKU SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 96 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE SLOVNÍK POJMŮ A ZKRATEK

7 5 6 FINANCIAL AND OPERATING HIGHLIGHTS 8 CHIEF EXECUTIVE OFFICER S STATEMENT 10 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. CORPORATE PROFILE 12 IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING 2008 (UP TO THE ANNUAL REPORT CLOSING DATE) 20 TRANSFORMATION 24 CORPORATE GOVERNANCE 38 REPORT ON THE BUSINESS ACTIVITIES AND ASSETS OF SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 42 COOPERATION WITH AIRLINES 44 DESTINATIONS 48 AIRPORT SERVICES 58 PUBLIC RELATIONS 60 INVESTMENTS AND NEW CAPACITIES AT PRAGUE AIRPORT 68 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 71 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 76 ENVIRONMENTAL PROTECTION 80 RISK MANAGEMENT POLICY 81 HUMAN RESOURCES 85 INTERNAL AUDIT 86 STRATEGIC PLANS AND OUTLOOK 88 SUPERVISORY BOARD REPORT 89 DISCLOSURE OF INFORMATION IN ACCORDANCE WITH ACT NO 106/1999 ON FREE ACCESS TO INFORMATION 92 ENGLISH TRANSLATION INDEPENDENT AUDITOR S REPORT TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED ENTERPRISE SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 93 FINANCIAL PART 95 ENGLISH TRANSLATION INDEPENDENT AUDITOR S REPORT TO THE FOUNDER OF STATE-OWNED ENTERPRISE SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. 96 BALANCE SHEET LONG FORM AS OF 31 DECEMBER INCOME STATEMENT LONG FORM FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER S EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER GLOSSARY

8 PŘEHLED VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH A PROVOZNÍCH UKAZATELŮ FINANCIAL AND OPERATING HIGHLIGHTS 6 EKONOMICKÉ UKAZATELE ECONOMIC INDICATORS Jednotka UNIT Výkony Revenne mil. Kč CZK millions Přidaná hodnota Value added mil. Kč CZK millions Provozní výsledek hospodaření Operating profit mil. Kč CZK millions Výsledek hospodaření před zdaněním Profit (loss) before tax mil. Kč CZK millions Výsledek hospodaření za účetní období Profit (loss) for period mil. Kč CZK millions Aktiva Assets mld. Kč CZK billions 35,3 36,6 Vlastní kapitál Equity mld. Kč CZK billions 25,2 26,3 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) Number of employees (FTE) osob persons Počet odbavených cestujících Number of passengers handled mil. millions 11,58 12,44 Počet pohybů letadel Number of aircraft movements tis. thousands

9 7 ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH PASSENGERS HANDLED POHYBY LETADEL AIRCRAFT MOVEMENTS PŘISTÁNÍ LETADEL V TUNÁCH LANDINGS (TONNES)

10 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE CHIEF EXECUTIVE OFFICER S STATEMENT 8 Vážené dámy a pánové, Ladies and Gentlemen, když jsem nastupoval v polovině loňského roku do pozice generálního ředitele Letiště Praha, s.p., nazval jsem tento podnik klenotem mezi státními podniky. Jsem velmi rád, že se toto označení v dalších měsících ukázalo nejen jako metafora, ale i charakteristika obrazu skutečnosti. Jsem hluboce přesvědčen, že Správa Letiště Praha, s.p., je velmi atraktivní podnikatelský subjekt, který má před sebou perspektivu úspěšného rozvoje a o který bude nebývalý zájem v plánované privatizaci. Rok 2007 Správa Letiště Praha, s.p., uzavřela s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 1,4 mld. Kč. Počet cestujících meziročně stoupl o více než 7,4 % na 12,4 milionu. Dařilo se rozvíjet síť pravidelných spojení, a to díky spolupráci se všemi klíčovými segmenty v letecké přepravě od standardních síťových aerolinek přes nízkonákladové dopravce až po provozovatele charterových letů. Souběžně s výnosy z letecké činnosti jsme vytvořili předpoklady pro růst výnosů z tzv. komerčních aktivit, např. rozšířením nabídky v oblasti parkování či zajištěním dalších provozovatelů gastronomických služeb. V roce 2007 byly zahájeny faktické změny, které předcházejí samotné privatizaci Správy Letiště Praha, s.p. Jedná se o proces transformace státního podniku do podoby akciové společnosti, která bude subjektem připravované privatizace. Do této nově vzniklé společnosti bude postupně převeden majetek, smluvní vztahy, povolení, certifikace, licence i všechny procesy a zdroje potřebné pro fungování mezinárodního letiště. Tím bude proces přípravy na privatizaci završen. Letiště Praha je nenahraditelnou součástí infrastruktury České republiky a zároveň jedním ze základních předpokladů hospodářského růstu našeho státu. Věřím, že se bude i nadále úspěšně rozvíjet, a to nejen s přispěním našich zaměstnanců, ale i díky dobré spolupráci s obchodními partnery. On my appointment as Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p. in mid-2007, I called the Enterprise a gem among state enterprises. I am pleased that, in the months that followed, my choice of words proved to be more than a metaphor and was borne out as a salient feature of the Company s image. I firmly believe that Správa Letiště Praha, s.p. is a very attractive business that offers prospects for successful development and that will be a magnet for unprecedented interest in the context of its planned privatization. Správa Letiště Praha, s.p. closed 2007 with a pre-tax profit of CZK 1.4 billion. The number of passengers climbed by more than 7.4% year on year to 12.4 million. We succeeded in developing the network of scheduled flights by cooperating with all key segments in air transport standard network airlines, low-cost carriers and charter flight operators. Along with revenues from aviation activities, we have smoothed the way for a rise in income from commercial activities by expanding parking facilities and bringing in additional catering companies. In 2007, changes were put in motion ahead of the privatization of Správa Letiště Praha, s.p. The plan is to transform the state enterprise into a public limited company that can then be privatized. Assets, contractual relations, authorizations, certifications, licences, and all processes and resources necessary for the operation of an international airport will gradually be transferred to the new company. Once this process is completed, we will be all set for privatization. Prague Airport is an indispensable part of the Czech Republic s infrastructure and one of the country s fundamental prerequisites for economic growth. I am confident that it will keep to a path of successful development, guided by the work of our employees and the sound cooperation we enjoy with business partners. Miroslav Dvořák generální ředitel Chief Executive Officer

11 9

12 PROFIL SPRÁVY LETIŠTĚ PRAHA, S.P. SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. CORPORATE PROFILE 10 Letiště Praha, které bylo vyhlášeno jako nejlepší ve střední a východní Evropě v prestižní celosvětové anketě mezi cestujícími World Airport Awards, je počtem odbavených cestujících největším vzdušným přístavem v České republice i v nových členských zemích Evropské unie a druhým největším ve střední Evropě. V roce 2007 Letiště Praha odbavilo rekordních 12,44 mil. cestujících; ve srovnání s rokem 2006 je to o 7,4 % více. Podle odhadů by podobný růst měl pokračovat a do konce roku 2008 by mělo terminály Letiště Praha projít více než 13 mil. cestujících. Prague Airport, named the best in Central and Eastern Europe in the high-profile World Airport Awards worldwide passenger survey, is the largest airport in the Czech Republic and new European Union Member States and the second largest in Central Europe by number of passengers handled. In 2007, Prague Airport handled a record million passengers, 7.4% more than in Estimates indicate that this pace of growth should continue, with in excess of 13 million passengers passing through Prague Airport s terminals over the whole of Letiště Praha s výjimečnou lokalitou ve středu Evropy nabývá na významu také jako přestupní uzel. Dlouhodobému růstu výrazně pomohl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 a do schengenského prostoru v roce Od konce března 2008 probíhá odbavení do zemí Schengenu již bez celních a pasových kontrol. Správa Letiště Praha, s.p. (dále též jen Správa Letiště Praha, Letiště Praha nebo podnik ), zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, byla založena 1. června 1995 (tehdejší Česká správa letišť, s.p.). Ve své činnosti úzce spolupracuje zejména s Ministerstvem dopravy České republiky, Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky, s.p. (dále jen Řízení letového provozu ), leteckými dopravci, s orgány veřejné správy v sektoru letectví i mimo něj, s uživateli letiště a v neposlední řadě s hlavním městem Prahou a obcemi ležícími v blízkosti letiště. Hlavním posláním Správy Letiště Praha je vykonávat činnost správce a provozovatele civilního veřejného mezinárodního Letiště Praha a pečovat o jeho rozvoj. Poskytuje služby cestující a necestující veřejnosti, leteckým společnostem, přepravcům a ostatním uživatelům letiště. On account of its exceptional locality in the heart of Europe, Prague Airport is also becoming increasingly important as a transit hub. Long-term growth has been fuelled by the Czech Republic s accession to the European Union in 2004 and its admission to the Schengen area in Since the end of March 2008, the handling of passengers and baggage destined for Schengen countries has been free of customs and passport control. Správa Letiště Praha, s.p. ( Správa Letiště Praha, Letiště Praha or the Company ) was founded on 1 June 1995 (as Česká správa letišť, s.p.) by the Ministry of Transport of the Czech Republic. In its operations, the Company works closely with the Ministry of Transport of the Czech Republic, the Civil Aviation Authority, Řízení letového provozu České republiky, s.p. ( Air Traffic Control ), air carriers, public authorities in and outside the aviation sector, airport users and, not least, the City of Prague and municipalities in the vicinity of the airport. The main tasks of Správa Letiště Praha are to act as the administrator and operator of the international civil Prague Airport and to oversee the airport s development. It offers services to the travelling and non-travelling public, airlines, carriers and other airport users.

13 11 Správa Letiště Praha řídí provoz na mezinárodním civilním letišti, přiděluje kapacity jednotlivým leteckým společnostem a pronajímá i další letištní prostory ke komerčnímu využití. Mezi poskytované služby patří také odbavování cestujících a jejich zavazadel. Správa Letiště Praha zajišťuje bezpečnost letecké dopravy, včetně souvisejících činností (bezpečnostní kontrola, ostraha letiště, záchranná a požární služba). Správa Letiště Praha manages operations at an international civil airport, allocates capacity to individual airlines, and lets other airport premises for commercial purposes. Services provided by the Company also include check-in of tickets and baggage. Správa Letiště Praha is responsible for air safety, including related activities (security controls, airport surveillance, rescue and fire services). Správa Letiště Praha podepsala dohodu o certifikaci ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Certifikace klade přísné požadavky na soulad provozního zabezpečení a odborné způsobilosti letištního personálu se standardy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) tak, aby byla zajištěna vysoká míra provozní bezpečnosti civilní letecké dopravy. Správa Letiště Praha has signed a certification agreement within the meaning of Act No 49/1997 on civil aviation. This certification places strict requirements on the compliance of operational security and the professional competence of airport personnel with standards issued by the ICAO (International Civil Aviation Organization) to ensure a high degree of security for civil air transport operations. Do majetku Správy Letiště Praha patří mimo jiné odbavovací terminály, pohybové plochy a pozemky pod pohybovými plochami a odbavovacími terminály. Zakladatel Správy Letiště Praha, Ministerstvo dopravy České republiky, stanovil, že Správa Letiště Praha má právo hospodařit s obchodním majetkem České republiky dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Správa Letiště Praha vykonává práva vlastníka v rozsahu dle tohoto zákona a dále dle obecně závazných předpisů České republiky nebo předpisů jim nadřazených včetně obecně závazných právních předpisů Evropských společenství. The assets of Správa Letiště Praha include the terminal buildings, the movement areas of the airport, and the land under the movement areas and terminal buildings. The founder of Správa Letiště Praha, the Ministry of Transport of the Czech Republic, stipulated that Správa Letiště Praha has the right to manage business assets of the Czech Republic in accordance with Act No 77/1997 on state enterprises, as amended. Správa Letiště Praha exercises its rights of ownership within the scope of that Act and generally binding regulations of the Czech Republic or their superior provisions, including generally binding legal regulations of the European Communities.

14 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2007 IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING Leden Od 15. ledna společnost Swiss International Air Lines spojila přímou linkou Prahu s Basilejí. Dne 18. ledna Letiště Praha postihl orkán Kyrill a částečné poškodil střechu Terminálu 2. Ve dnech 24. a 25. ledna se letiště potýkalo s mimořádnou sněhovou kalamitou a v důsledku toho musel být přerušen provoz. V tranzitním prostoru Terminálu 2 byl 25. ledna pro cestující otevřen hotel Tranzit II s kapacitou 20 lůžek. Únor Publikované provozní výsledky za rok 2006 uvedly, že Letiště Praha odbavilo 11,6 mil. cestujících a zaznamenalo pohybů letadel. V Terminálu 2 byla zahájena výstavba 6 nových nástupních mostů. Od 15. února zavedla španělská společnost clickair spojení na pravidelné lince Praha Barcelona. Březen 12. března se veřejnosti představilo letadlo Boeing v barvách Letiště Praha a hlavního města Prahy, které tyto dva subjekty propaguje při svých letech. 20. března Letiště Praha vyhlásilo Komplexní program podpory okolním obcím a městským částem dotčeným provozem Letiště Praha s plánovanou částkou 22,5 mil. Kč. 25. března vstoupil v platnost letní letový řád, který nabídl cestujícím další rozšíření počtu pravidelných linek do 121 destinací. January On 15 January, Swiss International Air Lines starts operating a direct flight between Prague and Basle. On 18 January, Hurricane Kyrill descends upon Prague Airport, inflicting damage on the roof of Terminal 2. On 24 and 25 January, extremely heavy snowfall leads to the suspension of airport operations. On 25 January, the Hotel Transit II, with a sleeping capacity of 20, opens in the transit area of Terminal 2. February The operating review published for 2006 reveals that Prague Airport handles 11.6 million passengers and reports 166,346 aircraft movements. Work begins on the construction of six new boarding bridges in Terminal 2. On 15 February, the Spanish airline clickair starts running a scheduled service between Prague and Barcelona. March On 12 March, a Boeing in the colours of Prague Airport and the City of Prague chosen as a means of promoting these two entities on its flights takes its public bow. On 20 March, Prague Airport announces its Comprehensive Support Programme for nearby municipalities and boroughs affected by airport traffic, with a budget of CZK 22.5 million. On 25 March, the summer timetable enters into force, expanding the number of scheduled passenger services to 121 destinations.

15 13 Duben Letiště Praha slavilo 70. výročí od zahájení provozu v roce dubna byla spuštěna 1. etapa nového podnikového informačního systému v rámci projektu ERPort. 1. dubna byl v areálu letiště otevřen hotel Courtyard by Marriott Prague Airport. Od 15. do 17. dubna se v kongresovém centru Letiště Praha pod názvem Global Airport Expansion Congress uskutečnil kongres o rozvoji mezinárodních letišť. 17. dubna byla zahájena pravidelná jarní údržba dráhového systému. 25. dubna Letiště Praha, s.p., publikovalo výsledky za rok 2006, v němž hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 1,3 mld. Kč. Květen 3. května byla Praha poprvé spojena pravidelnými lety s americkou Atlantou. Linku provozuje Delta Air Lines, člen alianace SkyTeam. 5. května začala z Prahy do norského Stavangeru pravidelně létat společnost Norwegian Air Shuttle. 15. května zahájil běloruský dopravce Belavia přímé spojení mezi Prahou a Minskem. Červen 1. června nastoupil na pozici generálního ředitele státního podniku Letiště Praha, s.p., Ing. Miroslav Dvořák. 1. června byl pro veřejnost otevřen nový krytý Parking D s 850 stáními. 2. června spojila letecká společnost Air Italy pravidelnou linkou Prahu s Veronou. 4. června v Praze přistálo vládní letadlo USA Air Force One s americkým prezidentem Georgem Bushem na palubě. 15. června otevřela ruská společnost KD Avia Airlines novou přímou linku na trase Praha Kaliningrad. April Prague Airport celebrates its 70th anniversary, having entered into service in On 1 April, the first stage of the new company information system under the ERPort Project is launched. On 1 April, the Courtyard by Marriott Prague Airport is opened within the airport boundaries. Between 15 and 17 April, the Prague Airport congress centre hosts the Global Airport Expansion Congress, a conference on the development of international airports. On 17 April, regular spring maintenance of the runway system begins. On 25 April, Letiště Praha, s.p. publishes its 2006 results, reporting a pre-tax profit of CZK 1.3 billion. May On 3 May, the first scheduled flights between Prague and Atlanta in the US are launched. This service is operated by Delta Air Lines, a member of the SkyTeam Alliance. On 5 May, Norwegian Air Shuttle starts running scheduled flights from Prague to Stavanger, Norway. On 15 May, the Belarusian carrier Belavia launches a direct flight between Prague and Minsk. June On 1 June, Miroslav Dvořák assumes the office of Chief Executive Officer of Letiště Praha, s.p. On 1 June, the new 850-space indoor Parking D facility opens to the public. On 2 June, Air Italy starts operating scheduled flights between Prague and Verona. On 4 June, Air Force One lands in Prague with US President George Bush onboard. On 15 June, the Russian company KD Avia Airlines opens a new direct service between Prague and Kaliningrad.

16 14 Červenec Od 2. července navýšily aerolinie TAP Portugal frekvenci letů Praha Lisabon na 5 dnů v týdnu. 10. července byla nabídka rychlého občerstvení na letišti dále rozšířena o restauraci McDonald s. Od 17. července Letiště Praha snížilo ceny za střednědobé parkování v souvislosti s dostupností k terminálům. Srpen 9. srpna Letiště Praha získalo nejvyšší ocenění v celosvětové anketě cestujících World Airport Awards jako nejlepší letiště ve střední a východní Evropě. 16. srpna se vedení Letiště Praha, s.p., dohodlo se starosty obcí a městských částí v blízkosti letiště na omezení letů od do hodin na vedlejší dráze s účinností od 1. dubna srpna byla na hlavní dráze dokončena 2. etapa nanášení protiskluzové vrstvy. July As of 2 July, TAP Portugal increases the frequency of flights between Prague and Lisbon to five days a week. On 10 July, the range of fast-food facilities at the airport is expanded when McDonald s opens a restaurant. As of 17 July, Prague Airport reduces medium-term parking prices in response to accessibility to the terminals. August On 9 August, Prague Airport wins a top accolade in the World Airport Awards worldwide passenger survey as the best airport in Central and Eastern Europe. On 16 August, the management of Letiště Praha, s.p. reaches an agreement with the mayors of municipalities and boroughs near the airport to limit flights on the secondary runway between midnight and 5:00 a.m. as of 1 April On 28 August, the second stage of a project to apply an anti-skid layer to the main runway is completed. Září Od 1. září se v Terminálu 2 rozšířila nabídka zboží pro cestující otevřením další prodejny Duty Free & Travel Value. 5. září byla ke spolupráci při pronájmu obchodních prostor ve spojovacím objektu vybrána poradenská firma Cushman & Wakefield, s.r.o. 7. září ve výběrovém řízení na zajištění PR aktivit zvítězila agentura BISON & ROSE public relations s.r.o. a MARK/BBDO, a.s., zvítězila ve výběrovém řízení na poskytování služeb reklamní agentury. Odbavovací kapacitu Letiště Praha významně rozšířilo 6 nových odletových východů k letadlům v hodnotě 355 mil. Kč, vybavených nástupními mosty. Od 17. září se rozšířily parkovací možnosti pro cestující zprovozněním hlídané zóny v budově Parkingu C. 21. září otevřela španělská společnost Iberia pravidelnou linku mezi Prahou a Madridem. September As of 1 September, the range of merchandise in Terminal 2 is expanded when another Duty Free & Travel Value outlet is opened for passengers. On 5 September, the consultants Cushman & Wakefield, s.r.o. are selected for collaboration on the letting of retail premises in the connecting building. On 7 September, BISON & ROSE public relations s.r.o. wins a PR tender and MARK/BBDO, a.s. wins a tender for the provision of advertising services. The handling capacity of Prague Airport is expanded significantly with six new gates at a cost of CZK 355 million, all equipped with boarding bridges. As of 17 September, parking options are increased for passengers when a secure zone in the Parking C building is opened. On 21 September, the Spanish company Iberia starts operating scheduled flights between Prague and Madrid.

17 15 Říjen Od 1. října mohou cestující business třídy využívat novou službu Fast Track, která poskytuje možnost rychlejšího odbavení. 1. října byl na Letišti Praha zahájen 3. ročník konference Mosty 2007 s tématem týkajícím se integrovaného záchranného systému. V letištním areálu se uskutečnilo mezinárodní bezpečnostní cvičení JERE 07 simulující únos letadla. 28. října vstoupil v platnost zimní letový řád s novou přímou linkou do Trevisa a byly přejmenovány letištní terminály na Terminál 1, Terminál 2 a Terminál října začala z Prahy do Kodaně na pravidelné lince létat společnost Cimber Air. Listopad Letiště Praha se zapojilo do ověřování provozních vlastností přístroje EMILI 1, který identifikuje podstatu přepravovaných tekutin. Od 7. listopadu zahájila společnost Ryanair přímou leteckou linku mezi Prahou a Dublinem. 16. listopadu byl zahájen 9. ročník odborné konference Airport Forum projednávající budoucnost letecké dopravy, jejímž partnerem se stalo Letiště Praha. Prosinec Letiště Praha uspořádalo řadu akcí i zajímavých exkurzí, pro děti zde byla otevřena nová prodejna s dětským koutkem. Letiště Praha ukončilo k 31. prosinci implementaci podnikového informačního systému v rámci projektu ERPort. Do programu Dobré sousedství, který je zaměřen na podporu rozvoje občanské společnosti v okolních obcích a městských částech, investovalo Letiště Praha, s.p., 8 mil. Kč. October As of 1 October, business-class passengers can use the new Fast Track service, offering faster check-in. On 1 October, the third annual Bridges 2007 conference is held to discuss the integrated emergency system. JERE 07, an international security exercise simulating an aircraft hijacking, takes place within the airport boundaries. On 28 October, the winter timetable enters into force, with a new direct flight to Treviso; the airport terminals are renamed Terminal 1, Terminal 2 and terminal 3. On 31 October, Cimber Air starts operating a scheduled service from Prague to Copenhagen. November Prague Airport becomes involved in the testing of the operation of EMILI 1, new technology designed to detect hazardous liquids in hand luggage. On 7 November, Ryanair launches a direct flight between Prague and Dublin. On 16 November, the ninth annual Airport Forum is held; this is an expert conference to discuss the future of air transport and its partner is Prague Airport. December Prague Airport holds a number of events interesting excursions for children; a new shop with a children s corner is opened. As at 31 December 2007, Prague Airport completes the implementation of the company information system under the ERPort project. Letiště Praha, s.p. invests CZK 8 million to the Good Neighbourhood programme, which is designed to promote the development of civil society in surrounding municipalities and boroughs.

18 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 16 ROKU 2008 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY IMPORTANT DEVELOPMENTS DURING 2008 (UP TO THE ANNUAL REPORT CLOSING DATE) Leden Letiště Praha zveřejnilo, že jeho branami v roce 2007 prošlo rekordních 12,4 mil. cestujících a uskutečnilo se pohybů letadel. 1. ledna Letiště Praha uvedlo do provozu nový a velmi sofistikovaný systém monitorování leteckého hluku a letových tratí ANOMS8 se 13 stacionárními a 2 mobilními měřicími stanicemi a server pro zpracování naměřených dat. January Prague Airport reports that a record 12.4 million passengers passed through its gates in 2007 and 174,662 aircraft movements were recorded. On 1 January 2008, Prague Airport launches the operation of ANOMS8, a new, highly sophisticated system to monitor air-traffic noise and flight paths, with 13 stationary and two mobile measuring stations, together with a server to process the data collated. Únor V sobotu 2. února se v odletové hale Terminálu 2 uskutečnil slavnostní finálový večer volby České Miss V rámci probíhající transformace došlo k 6. únoru ke změně názvu Letiště Praha, s.p., na Správa Letiště Praha, s.p. Důvodem je příprava tzv. zbytkového státního podniku, který je určen k vypořádání závazků a nebude předmětem privatizace. Souběžně vznikla k 6. únoru společnost Letiště Praha, a. s., která bude subjektem určeným k privatizaci. 13. února byla za účasti vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry otevřena v prostorách letiště rozsáhlá výstava, která představila 167 plakátů a velkoplošných tisků s tématem Evropská identita. February On Saturday 2 February, the final of Czech Miss 2008 is played out in the departure hall of Terminal 2. - As part of the ongoing transformation programme, Letiště Praha, s.p. is renamed Správa Letiště Praha, s.p. This move was made in readiness for the residual state enterprise, which will not be privatized, to settle liabilities. At the same time, on 6 February the public limited company Letiště Praha, a. s. was formed; this company is planned for privatization. On 13 February, a large-scale exhibition on airport premises, displaying 167 posters and large prints on the theme of European Identity, is opened; it is attended by Alexandr Vondra, the Deputy Prime Minister for European Affairs.

19 17 Březen 17. března začala pravidelná údržba dráhového systému. Nejprve prošla úpravou vedlejší dráha RWY 13/31, v době od 2. dubna do 21. dubna byla uzavřena hlavní dráha RWY 06/24. Od 20. března přibyla v Terminálu 1 nová kavárna Starbucks. V souvislosti s fungováním schengenského prostoru došlo v noci z 29. na 30. března ke změně režimu odbavení cestujících podle schengenských pravidel. Provoz slavnostně zahájil premiér České republiky Mirek Topolánek. Od 30. března platí nový letový řád pro letní sezonu, který je obohacen o 17 nových destinací. Z Prahy se odlétá do 128 pravidelných destinací v 51 zemích v Evropě i v zámoří. 30. března byl zahájen pravidelný provoz na nových linkách z Prahy do Billundu s leteckou společností Sterling Airlines a do Štrasburku se společností České aerolinie. Správa Letiště Praha odstartovala komunikační kampaň pod názvem Užívejte si cestování, která zahrnuje reklamní kampaň, PR aktivity a rozšíření interní a externí komunikace. Její zaměření reflektuje strategii Letiště Praha budovat u cestujících a obchodních partnerů vnímání letiště jako místa příjemného zážitku z cestování a také pozitivní změny v podniku. Součástí nového vizuálního stylu se stal i redesign loga Letiště Praha. March On 17 March, periodic maintenance of the runway system begins. First, the RWY 13/31 secondary runway is modified; the main RWY 06/24 runway is closed from 2 April to 21 April. On 20 March, a new Starbucks is opened in Terminal 1. To deal with the way the Schengen area works, the passenger handling system is changed overnight between 29 and 30 March in accordance with Schengen rules. Operations are officially launched by Mirek Topolánek, the Czech Prime Minister. On 30 March, the new summer timetable incorporating 17 new destinations enters into force. Scheduled services from Prague now fly to 128 destinations in 51 countries in Europe and beyond. On 30 March, Sterling Airlines starts operating new scheduled flights from Prague to Billund, while Czech Airlines introduces a regular service to Strasbourg. Správa Letiště Praha launches its Enjoy Your Travels publicity campaign, encompassing promotions, PR activities and the expansion of internal and external communications. The focus of this campaign reflects Letiště Praha s strategy of raising awareness of the airport as an integral part of the travel experience among passengers and business partners and conveying the positive changes that are taking place at the Company. The new visual style includes the redesigning of the Prague Airport logo.

20 18 Duben Od 1. dubna vstoupilo v platnost rozhodnutí o omezení letů od do hodin na vedlejší dráze, na němž se vedení Správy Letiště Praha, s.p., dohodlo se starosty obcí a městských částí v blízkosti letiště. 1. dubna byl po dvouměsíčním zkušebním provozu zahájen pravidelný průzkum mezi cestujícími, prováděný agenturou STEM/MARK, který Letišti Praha poskytne informace o profilu, zvycích a spokojenosti cestujících. 9. dubna letiště vydalo v novém vizuálním stylu průvodce s plánky a mapkami Shopping Guide, který podrobně informuje o nákupních možnostech a mimo jiné poprvé v historii rozděluje letištní restaurace na tři cenové kategorie. 16. dubna začala letecká společnost City Airlines provozovat přímou pravidelnou linku mezi Prahou a švédským Göteborgem. 22. dubna vyhlásila Správa Letiště Praha na setkání se starosty okolních obcí a městských částí dotčených provozem Letiště Praha další ročník programu Žijeme zde společně. V roce 2008 věnuje letiště v rámci tohoto programu částku téměř 23,5 mil. Kč. Od dubna létají České aerolinie a.s. pravidelně na třech nových linkách. Od 24. dubna do Rostova a Tbilisi a od 30. dubna do Damašku. April On 1 April, a decision to limit flights on the secondary runway every night between midnight and 5:00 a.m., as agreed between the management of Správa Letiště Praha, s.p. and the mayors of municipalities and boroughs near the airport, enters into force. On 1 April, after two months of trial operation, a periodic passenger survey is launched by STEM/MARK in order to provide Letiště Praha with feedback on the profile, habits and satisfaction of passengers. On 9 April, the airport publishes its Shopping Guide, complete with plans and maps, to offer a better insight into shopping opportunities; the airport restaurants are split into three price categories for the first time. On 16 April, City Airlines starts operating a direct scheduled flight between Prague and Gothenburg, Sweden. On 22 April, at a meeting with mayors of local municipalities and boroughs affected by Prague Airport s operations, Správa Letiště Praha announces another year of the Living in Harmony programme. In 2008, the Airport channels almost CZK 23.5 million into this programme. Since April, Czech Airlines has operated scheduled services on three new routes: to Rostov and Tbilisi since 24 April and to Damascus since 30 April.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Profil Českého aeroholdingu 2012/2013 je vytištěn na papíře certifikovaném organizací FSC.

Profil Českého aeroholdingu 2012/2013 je vytištěn na papíře certifikovaném organizací FSC. PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 2012/2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 2 Skupina Český aeroholding 4 Struktura skupiny Český aeroholding 6 Významné události skupiny

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group

Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group 2013/2014 Obsah 1. Skupina Český aeroholding... 2 2. Český Aeroholding, a.s... 10 3. Letiště Praha, a. s...14 4. České aerolinie

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 Část A / Part A Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů / Financial Summary tis.

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Profil firmy Company Profile

Profil firmy Company Profile Profil firmy Company Profile 2011/2012 Skupina Český aeroholding Český aeroholding je významnou skupinou firem, do které byly postupně začleněny společnosti působící v oblasti letecké přepravy a souvisejících

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více