ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned znamenat špatnou práci realizační firmy nebo špatný výrobek. Mnohdy se jedná o projevy nesprávného užívání nových oken. Čtěte na straně 3 Prostory za výtahem a pod schodištěm se stávají skladištěm různého nepotřebného nábytku, papíru a krabic se suchým pečivem. Čtěte na straně 4 Připravili jsme pro vás nový seriál nazvaný Otázky a odpovědi. Pokud máte nějaké otázky z oblasti družstevního bydlení, zašlete nám je a my se je pokusíme v této rubrice zodpovědět. Čtěte na staně 6 PŘEDSTAVENSTVO Na 37. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví - schválilo plán svojí činnosti v 1. pololetí roku schválilo úpravu Metodického pokynu pro poskytování cestovních náhrad voleným orgánům družstva - schválilo nové úhrady za úkony prováděné správou družstva s platností od : 1. Za změnu vlastníka BJ - 500,- Kč 2. Potvrzení, že nájemci může být převeden byt do vlastnictví po vypořádání závazků - 100,- Kč 3. Potvrzení, že osoba je členem družstva s právem převodu členství a nájmu - 100,- Kč 4. Poskytnutí kopie výpisu z prohlášení vlastníka pro soudního znalce - 100,- Kč 5. Potvrzení výše nesplacené anuity k nejbližšímu datu - 100,- Kč 6. Potvrzení výše nesplacené půjčky družstvu - 100,- Kč 7. Potvrzení výše nesplaceného úvěru u banky - 100,- Kč 8. Potvrzení, že neváznou žádné pohledávky na bytě - 100,- Kč 9. Potvrzení o provedené splátce anuity, půjčky, úvěru - 100,- Kč 10. Potvrzení o provedení výmazu zástavního práva - 100,- Kč Uvedené částky jsou včetně DPH. Na 38. zasedání dne představenstvo - schválilo úpravu směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů družstva - schválilo bytové záležitosti (přijetí nových členů, ukončení členství a podnájmy bytů) podle návrhu předloženého bytovou komisí - projednalo závěry z kontroly - schválilo návrh likvidační komise na likvidaci vyřazeného a nepoužitelného materiálu - vzalo na vědomí průběžnou zprávu o výměnách výtahů. Semináře pro delegáty a předsedy samospráv Od ledna 2008 bude představenstvo opět pořádat semináře pro delegáty shromáždění delegátů a pro předsedy samospráv. Po volbách delegátů a členů výborů samospráv v roce 2007 byla zvolena asi polovina nových funkcionářů, a to zejména v řadách delegátů. Proto se chceme na seminářích věnovat také funkcionářské problematice a budeme funkcionáře zvát podle volebních obvodů, které byly pro volby delegátů ustanoveny. ÚVODNÍK Vážení čtenáři Zpravodaje. Po dvou letech jsme ukončili plošnou distribuci časopisu Družstevní bydlení předsedům samospráv. Časopis se postupně vyprofiloval jako tématický magazín pro prezentaci činnosti Svazu českých a moravských bytových družstev a má význam spíše pro vrcholové funkcionáře a pracovníky družstev. Družstvo jako člen svazu bude i nadále dostávat určitý počet výtisků, které budou pro případné zájemce k dispozici. Časopis vychází jednou za dva měsíce. V letošním roce jsme zásadním způsobem změnili přístup k pořádání schůzí společenství vlastníků bez právní subjektivity. Jsou to domy, kde doposud SVJ nebylo založeno, protože spoluvlastnický podíl družstva tam neklesl pod 25%. Doposud se většina vlastníků z těchto domů svolávala na hromadné schůze, kterými družstvo sice splnilo zákonnou povinnost, ale s přibývajícím počtem vlastníků nebylo na těchto schůzích možné projednávat podrobněji záležitosti jednotlivých domů. Proto budou od letošního roku vlastníci v jednotlivých domech svoláváni postupně a často přímo v místě bydliště. Schůze budou probíhat od března do dubna a jednotliví vlastníci budou nadále zváni písemně. Schůze bude svolávat družstvo a družstevní byty bude na těchto schůzích zastupovat zmocněnec. Představenstvo zahájilo ke konci loňského roku školení výborů samospráv. Družstvo k tomuto účelu připravilo i stručnou příručku, která je na školení rozdávána jednotlivým účastníkům. Zatím proběhlo školení asi jedenácti samospráv. Ve školení bude představenstvo pokračovat i v letošním roce. Pokud má některý výbor samosprávy o školení zájem, může se samozřejmě sám přihlásit. RND. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 2 LEGISLATIVA K převodům bytových jednotek do vlastnictví V loňském roce převedlo naše družstvo do vlastnictví 406 bytových jednotek, což je nejvíce od počátku platnosti zákona o vlastnictví bytů 72/94 Sb. Ten nabyl účinnosti Celkem jich od roku 1994 do konce roku 2007 převedlo naše družstvo do vlastnictví Z celkového počtu bytů, které družstvo vlastnilo, to je 13,8 %. Za celý region severočeských družstev vychází průměrné číslo kolem 30,5 %. Na našem družstvu nebyl zájem o převod družstevních bytů do vlastnictví v minulých letech nijak velký. Důvodem může být spokojenost členů družstva s družstevní formou vlastnictví a hlavně bezstarostné bydlení. Vidí, že naše družstvo je stabilní, hospodaří dobře a péče o domy a správa vykonávaná družstvem má dobrou úroveň. I přes všechny mediální kampaně proti družstvům, kauzy a nejistoty spojené s transformací ekonomiky proces převodu družstevních bytů do vlastnictví nezískal větší popularitu. Mnozí členové družstva požádali o převod jen z obavy, aby o byt případně nepřišli, neboť v minulosti zažili již různé kotrmelce a zvraty. V době, kdy začal platit zákon o vlastnictví bytů, podalo žádost, respektive výzvu k převodu bytu do vlastnictví 4360 členů našeho družstva. Lhůta k podání výzvy byla do Jednalo se o lhůtu prekluzivní, to znamená, že projitím této lhůty výkon práva propadá. Povinností družstev bylo převést bytovou jednotku na člena ve lhůtě zákonem určené do , pokud nebylo dohodnuto jinak. Nebylo vůbec technicky ani organizačně možné takové množství bytů převést. Navíc samotný zákon vykazoval řadu sporných a nedořešených otázek. O jeho kvalitě zpracování svědčí i to, že prošel deseti novelizacemi. Jedna z nejrozsáhlejších novel byla učiněna zákonem 103/2000 Sb., ta nabyla účinnosti Zde se mimo jiné hovoří o tom, že právo na uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky na člena, který provedl výzvu v zákonné lhůtě, lze uplatnit do Upřesňuje se zde i to, že výzva k převodu učiněná ve lhůtě přechází na právního nástupce, to znamená následného člena družstva, který byt získal. Posunutí lhůty pro převod bytu zákonem až do roku 2010 vedlo mnohé žadatele o převod bytu k posunutí termínu na pozdější dobu. Nejčastěji někam na léta 2008, 2009 a Dalším důvodem byla i skutečnost, že družstevníci se přesvědčili, že družstva obecně patří k nejserióznějším správcům bytového fondu. V mnohých případech si také spočítali, že by pro ně bylo nevýhodné zaplatit naráz několik tisíc korun jako splátku anuity, když se jedná o dlouhodobou půjčku státu na výstavbu domu s jednoprocentním úrokem. Stejně tak by někteří členové družstva museli uhradit před převodem nesplacenou výši vnitrodružstevní půjčky či úvěru, které si vzal dům na velké opravy. Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o převody bytových jednotek do vlastnictví je v současnosti rostoucí cena bytů. Na získání družstevního bytu v OSBD Česká Lípa převodem členských práv a povinností již dnes nestačí prostředky ze stavebního spoření. Banky nabízejí tzv. předhypotéční úvěr s podmínkou, že žadatel doloží, že do roka bude mít bytovou jednotku ve vlastnictví a může jí ručit. V prvním pololetí letošního roku je naplánován převod bytových jednotek do vlastnictví 280 žadatelům. Celkem počítáme s převodem 400 až 450 bytových jednotek. To je objem, který jsme schopni současnými personálními kapacitami zajistit. Na rok 2009 a 2010 stále bude zbývat ještě velké množství nevyřízených žádostí o převod. Řešením je přijmout na shromáždění delegátů usnesení, že právo uplatněné v zákonné lhůtě na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky se nepromlčuje. Znamenalo by to, že naše družstvo bude převádět byty do vlastnictví i po roce Mimo jiné je toto ustanovení i součástí návrhu úplně nového zákona o vlastnictví bytů, který by měl být v platnosti od Ti, kteří daný termín zmeškali či nemohli požádat o převod bytové jednotky v označené lhůtě, nemají ze zákona na převod nárok. Záleží na rozhodnutí družstva, respektive delegátů, jak budou v této věci postupovat. Družstvo může převody realizovat i z vlastní vůle. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD POZOR - změna poskytovatele havarijní služby V loňském srpnovém čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, že máme zajištěnou nepřetržitou smluvní havarijní službu. Od letošního roku došlo ke změně provozovatele této služby. Družstvo uzavřelo k smlouvu o zajišťování havarijní služby s firmami Josef Gernát - Instala (voda, topení, plyn, kanalizace) a Petr Roman - Elektro (elektroinstalace, truhlářské a zámečnické práce). Smluvní podmínky zůstaly stejné - k nástupu na odstranění havárie musí dojít do jedné hodiny od nahlášení, pokud není ve stejné době jiná, závažnější havárie. Služba platí pro všechny domy OSBD Česká Lípa. Mimo pracovní dobu je přirážka za práci ve výši 30%, v době svátků pak 50%. Je proto nutné před objednáním zvažovat, zda oprava nepočká na pracovní dobu. Havárie v bytě, které nejsou na společných částech domu, si samozřejmě hradí každý uživatel bytu sám. Odstraňování havárií na společných částech, hrazené z prostředků domu, je nutné neprodleně hlásit buď samosprávě domu nebo přímo na družstvo. Nová havarijní telefonní čísla : voda, topení, plyn, kanalizace , elektro, zámečnické a truhlářské práce , Tato i ostatní potřebná telefonní čísla najdete na našich stránkách pod odkazem Kam volat v případě havárie v horním pravém rohu úvodní obrazovky. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Užívání nejen plastových oken Již několik let se setkáváme s potřebou měnit původní dřevěná okna za nová. Poptávka po nových oknech stále vzrůstá s tím, jak postupně stárnou původní okna dřevěná. V současné době je největší poptávka po nových plastových oknech, na která je kladen velký nárok z hlediska užívání. Dnešní nejnovější technologie se již nedají srovnávat s původními a v podstatě se mluví o jiných oknech. Dnes se již běžně používají čtyř až šestikomorové profily s UV ustalovači, změnilo se i těsnění, kování, izolační dvojskla, také obvodová spára došla významných změn. Nároky na úspory tepla stále rostou. Z tohoto důvodu hodně lidí přemýšlí, kde ušetřit. Jednou z možností je vyměnit původní dřevěná okna, která jsou mnohdy značně netěsná, za nová těsná plastová okna. V současné době je ve správě OSBD provedena výměna oken u 5500 bytů, což je cca 60 procent všech bytů. V letošním roce plánujeme provést výměnu oken u více než tisíce domácností. Nová plastová okna mají mnohem větší schopnost utěsnit celý okenní prostup, ovšem tato vlastnost může vést až k nežádoucím projevům. Nejčastěji se jedná o zvyšování vlhkosti v bytech. Vlhkost v bytech by v zimním období neměla překročit 50%! Při překročení této hranice začíná hrozit riziko kondenzace vzdušné vlhkosti na studených částech stavebních konstrukcí (tepelné mosty). Mnohdy je tato fyzikální vlastnost nesprávně považovaná za zatékání do prostor bytů přes okna, střechu a spáry. Se snížením teploty v místnostech (doporučená teplota místností je 21 C) může v důsledku prochládání nezateplených stěn docházet nejen ke kondenzaci vodních par, ale až k tvorbě plísní. Abychom dokázali předcházet těmto nežádoucím projevům, je třeba změnit styl používání oken! Dříve dřevěná okna velice dobře provětrávala místnosti, a to hlavně díky své netěsnosti (vzpomeňme na pohyb záclon při zavřeném okně aj.). Toto u plastových oken nehrozí, pakliže jsou dobře provedena a seřízena. Původní okna stačilo otevřít jen občas, pokud vůbec šla otevřít. Při trendu zvyšování těsnosti všech typů oken, ať plastových, dřevěných nebo hliníkových, je nutné tuto činnost pravidelně provádět. Určitá výměna vzduchu v místnosti je žádoucí a dokonce na ni pamatují i hygienické předpisy, které stanovují určitou výměnu vzduchu. Výměnu vzduchu v místnosti je možné zajistit automaticky nebo ručně. Provětrávání bez ovlivnění uživatelem jsou zajištěna různě, např. to mohou být různé provětrávací klapky a perforovaná těsnění. Jedná se vždy o prvky zabudované do oken a uživatel je nemůže ovlivnit. Tento způsob většinou nedokáže zajistit potřebnou stoprocentní výměnu vzduchu při zcela zavřeném okně! V poslední době se na trhu objevují rekuperační provětrávací profily, které jsou snad opět o krok výš... Nejvhodnějším a nejúčinnějším způsobem větrání stále zůstává ruční otevření okna. Dnešní okna jsou již vybavena čtyřpolohovou klikou. Při použití mikroventilace (tedy 4 polohy kliky) se jedná o minimální výměnu vzduchu, kdy okno zůstává zavřeno s úzkou štěrbinou cca 4 mm. Tento způsob je vhodný spíše při dlouhodobém opuštění bytu. Další druh větrání je pomocí sklápěčky, tento způsob větrání je vhodné používat spíše v letním období, neboť při chladných dnech dochází k postupnému prochládání stěn (hlavně v nadpraží) a výměna vzduchu je nedostačující! V zimním období je nejvhodnější větrání při plně otevřeném okně po dobu pěti (při průvanu) až deseti (v jedné místnosti) minut, přibližně 5-7 x za den. Při takovém způsobu větrání nedochází ke zbytečnému ochlazování bytů a není třeba se obávat vysokých ztrát na teple. Větrání se doporučuje po ukončení činností, při kterých nejvíce vzniká vzdušná vlhkost. Tabulka činností ovlivňující vlhkost v bytech Činnosti ovlivňující vlhkost v bytech Množství vody g/h pokojové rostliny 5-20 sušení prádla koupel ve vaně sprchování vaření člověk - spaní mírná aktivita středně těžká aktivita těžká aktivita Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned znamenat špatnou práci realizační firmy nebo špatný výrobek. Mnohdy se jedná o projevy nesprávného užívání nových oken. Stejně, jak málo stačí k tvorbě orosených míst, tak málo stačí k tomu dostat vlhkost z bytů. Zásady ke snížení popsaných rizik: snížit relativní vlhkost na 50% pravidelně v bytě větrat optimální pokojová teplota 21 C nezakrývat topná tělesa v chladných dnech vytahujte žaluzie do horní poloviny při vaření a koupání používejte odsavače. Josef Prokop stavební technik OSBD 3

4 Únikové cesty a ukládání věcí Jednou ročně provádíme pravidelné požární prohlídky společných prostor v bytových domech.jsme na začátku a závěry z prohlídek nejsou uspokojivé. Opět se opakují stejné závady jako při minulých kontrolách. Prostory za výtahem a pod schodištěm se stávají skladištěm různého nepotřebného nábytku, papíru a krabic se suchým pečivem. Velmi častým nešvarem je i zřizování si kuřáckých zákoutí v těchto prostorách. Stačí křesílko a stolek a už je kde si posedět a dát si se sousedem nějaké to cigárko. To, že je tím porušován domovní řád a dobré mravy, je nasnadě, ale co takový dýchánek může způsobit, pokud nedopalek cigarety způsobí požár, si asi každý z nás dokáže představit. Mnoho nájemníků mávne rukou s argumentem, že tady přece nikdy nehořelo. A že stejně ti ostatní tam mají věci taky. Dalším negativním jevem, který se rozmáhá, je uložení botníků na únikové cestě. Nechci teď polemizovat, jestli je možné mít na únikové cestě botník takhle velký nebo malý, dřevěný, kovový nebo z plastu. Botník prostě do tohoto únikového prostoru nepatří vůbec. Právní předpisy o požární ochraně toto jednoznačně řeší. Ukládají vlastníkovi objektu povinnost vytvářet podmínky pro hašení požáru a evakuaci osob. To znamená mimo jiná nařízení i udržovat volné únikové cesty.v situaci, kdy by došlo k požáru a následné evakuaci, by každý nájemník v prostoru plného kouře okamžitě poznal, jak nebezpečný pro únik osob může být i ten nejmenší botník nebo skříňka. Opouštět dům v panice a zakouřeným schodištěm a zakopávat o botníky, židličky, skříňky apod. je docela nebezpečný slalom. Musíme si uvědomit, že požárem zasažený objekt by opouštěli i starší, méně pohybliví lidé nebo matky s malými dětmi. Argumenty, že udržet pořádek a neskladovat věci ve společných prostorách nelze, neobstojí. Máme bytové domy, kde nám dokazují, že to opravdu možné je. Vzorem by mohl být bytový dům na Vladimírské ulici č.p v České Lípě. Ve společných prostorách za výtahy a na únikové cestě nenajdete ani jednu věc, ve sklepních prostorách je pořádek, všechny hlavní uzávěry jsou označeny od vstupu do domu až k uzávěru. Nikde na oknech ani na dveřích nechybějí kliky a kličky. Celý dům je vzorně udržovaný a je to jen v lidech, kteří tady bydlí. Výbor samosprávy v čele s předsedou chce, aby v domě byl pořádek. Ale výsledek stojí za to úsilí a starosti. Tady si nájemníci uvědomují, že nejen čistota v domě, ale i podmínky pro evakuaci obyvatel a pro zasahující hasiče jim zaručují pocit bezpečí. Není tedy lepší neříkat, že to nejde a že oni taky, ale inspirovat se tam, kde to funguje? Na přiložené fotografii můžete vidět odstrašující případ, jak prostor za výtahem často vypadá. Jana Závrská technik PO, OSBD 4 Ohrazuji se proti nařčení z demagogie Předseda představenstva OSBD Česká Lípa RNDr. Jiří Bárta označil mé vystoupení proti změně způsobu rozúčtování spotřeby tepla v bytových domech za otop na SD dne za zcela demagogické. Dovoluji si k tomu zaujmout stanovisko. V bytových domech bydlí lidé různě se lišící ve svých prioritách. Valná část považuje rozúčtování nákladů na teplo za natolik nečitelné, že na jeho objasnění předem rezignuje. To není můj případ, protože se touto věcí léta zabývám. Měrná spotřeba tepla je pro mne stejně běžný pojem jako měrná spotřeba paliva v mé škodovce. Naše civilizace se dostala do stavu, že musí hledat cesty k úsporám tepla. Teplo pro otop v bytech představuje významný segment celkové spotřeby. Nejde zde jen o stránku peněžní. Dnes se vedou rozsáhlé diskuze o příčinách a také jak na to. Dokonce už byla udělena i Nobelova cena. Hledají se proto cesty, jak každého spotřebitele tepla na úsporách zainteresovat. Náš dům vykázal za rok 2006 měrnou spotřebu tepla pro otop 0,44 GJ/m2. Náš byt byl za toto období jen o maličko pod průměrem domu, a to 0,43 GJ/m2. Čím větší podíl nákladů za teplo se bude rozúčtovávat podle plošné výměry bytů, tím lhostejněji se budou nájemníci chovat k obecnému imperativu šetření energiemi. Důkaz: po zavedení termoregulace a poměrových měřičů spotřeby klesla v našem domě spotřeba tepla pro otop na polovinu. Nepochybuji o tom, že další možnosti úspor tepla v našem domě existují. V předchozích třech odstavcích jsou stručně shrnuty důvody, proč jsem na SD dne vystoupil proti změně. Byla to demagogie? Ing. Jaromír Štrumfa delegát za obvod č. 2

5 5

6 OTÁZKY A ODPOVĚDI Má nájemník povinnost v rámci úklidu v zimních měsících odklízet sníh před domem? Obecně tuto povinnost upravuje Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. v 27, odst.(4) takto: Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Domovní řád OSBD Česká Lípa ve článku 6., odst. 2 říká: Čistotu a pořádek těch společných částí domu, které jsou oprávněni užívat všichni uživatelé, jakož i ploch a pěších komunikací v bezprostředním okolí domu, jsou uživatelé povinni udržovat na základě časového rozpisu, není-li péče zajištěna smluvně třetí osobou na náklady uživatelů. V praxi to znamená, že přístupové cesty k domu, ať již chodníky, schodiště a silnice přímo přilehlé (bez předzahrádky) musí uklidit ten z nájemníků, kdo má dle rozpisu úklid, případně firma, pokud byla ze strany samosprávy objednána a tato služba s ní byla sjednána. Jak mám postupovat, když jsem neuhradil nájemné? Pokud nájemce neuhradí měsíční nájemné ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. V tomto okamžiku je nutné neprodleně kontaktovat právní oddělení družstva a dohodnout se, jakým způsobem lze situaci řešit. Upřednostňována je dohoda mezi účastníky, neboť tím se lze vyhnout soudním sporům. Významnou možností je uzavření dohody o uznání dluhu a splátkách, neboť dnem sepsání dohody je pozastaven poplatek z prodlení. V případě řádného splácení dle ujednání v dohodě si ušetříte finanční prostředky za případné náklady řízení ve věci žaloby na dlužnou částku. V případě, že dlužník dluží více než tři nájmy nebo neplní závazky podle dohody, zasílá právní oddělení výpověď z nájmu bytu přímo nájemci, a to bez přivolení soudu. Na včasném řešení svého problému můžete jen získat. Na co se vztahuje pojištění domů? Co mám po zjištění škody dělat? Pojištění domů se vztahuje na následky živelních pohrom (vichřice, požár, přívalová voda), na zodpovědnost za škody (prasklý společný rozvod vody, radiátor, zatečení střechou) a vandalismus (poškozená omítka, rozbité dveře společných prostor, odcizené hasící vybavení a hasicí přístroje). V případě vandalismu je nutné událost navíc oznámit Policii ČR. Uživatel bytu musí neprodleně oznámit škodu družstvu, zjištěné škody uplatní písemně formou uplatňujícího dopisu, kde popíše rozsah škod, vhodné je pořídit fotodokumentaci. V každém případě doporučujeme dotázat se vždy neprodleně na správě družstva. 6 Jsou hlučné práce v domě omezeny časovým intervalem? Jsou dny, kdy není možné provádět hlučné práce vůbec? Tuto problematiku upravuje Domovní řád OSBD, kde je uvedeno v článku 11- Klid v domě: 1. Uživatelům se zakazuje obtěžovat ostatní uživatele bez oprávněného důvodu hlukem. 2. V době od 22 do 6 hodin jsou uživatelé povinni zachovávat noční klid. Zakazuje se vykonávat činnosti a používat přístroje a nástroje, které působí hluk pronikající vně bytu. Pokud provádí nájemník ohlášené stavební úpravy v bytě, je nad rámec domovního řádu omezen souhlasem družstva. V něm je doba provádění prací omezena na dobu 8-18 hodin, pokud možno mimo dny pracovního klidu.

7 Každoročně nejpozději do konce dubna provádí správa družstva vyúčtování zálohových plateb (VZP) za předcházející rok. Rozeslání přeplatků a složenek na nedoplatky představuje za celé družstvo nemalý náklad. Proto správa družstva připravila některé návrhy na úspory, které představenstvo družstva koncem minulého roku projednalo a schválilo. V tomto článku Vás chceme se změnami seznámit. Přeplatky VZP do 100 Kč, včetně přeplatku na úhradách za užívání bytu, nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převodu či na žádost člena zasláním na účet nebo v pokladně OSBD Česká Lípa (v úředních dnech). U přeplatků nad 100 Kč za užívání bytu bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí do číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. Přeplatky VZP do 50 Kč včetně přeplatku na úhradách za užívání garáže nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převodu či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD Česká Lípa (v úředních dnech). U přeplatků nad 50 Kč bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí do číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. Složenky na nedoplatky VZP budou zasílány při nedoplatku vyšším než 50 Kč. Představenstvo stanovuje pololetní splatnost předpisu úhrad na garážích, a to k za první pololetí a k za druhé pololetí daného roku. Tento postup bude uplatňován od Ti, kteří používají inkaso ze svého účtu v kterékoli bance nebo v České spořitelně, a.s., k placení měsíčního předpisu, obdrží přeplatek na svůj účet. Všichni ostatní plátci nám mohou své číslo bankovního účtu, kam má být přeplatek zaslán, oznámit formou písemnou, osobně nebo elektronicky do Pokud nemají účty zavedeny nebo nám je nesdělí, bude jim stejně jako EKONOMIKA Změny v odesílání přeplatků z vyúčtování zálohových plateb Funkce termostatických ventilů Termostatické ventily má již několik let doma každý, kdo bydlí v domě s centrálním zdrojem tepla. Zopakujme si proto několik nejdůležitějších zásad pro jejich správnou činnost. Termostatický ventil je vlastně regulátor teploty složený z ventilu a hlavice. Reguluje množství topné vody v radiátoru v závislosti na teplotě v místnosti, musí k němu proto volně proudit vzduch z této místnosti. Ventil ukrytý za dlouhou záclonou nebo nábytkem nedokáže správně reagovat na teplotu v místnosti a radiátor potom netopí dle našich představ. Hlavice pracují s protimrazovou ochranou (symbol *), která chrání místnost a topnou soustavu proti mrazu. Při větrání by měla být hlavice nastavena na tuto protimrazovou ochranu *, po skončení větrání se pak musí vrátit do normální polohy. Pokud se tak hlavice nenastaví, chladný vzduch při větrání způsobí otevření termohlavice a topení se začne ohřívat, aby se dosáhlo požadované teploty v místnosti. Nehřeje-li radiátor v celé své výši, nejedná se o závadu, ale o správnou funkci ventilu. Ten pouští do radiátoru pouze tolik topné vody, kolik je potřeba k dosažení požadované teploty. Ventil rovněž reaguje na teplo z jiných zdrojů, např. při vaření, pečení nebo slunce za oknem, a šetří tak teplo dodávané topnou soustavou. Celkově lze konstatovat, že termostatické ventily efektivně přispívají k úspoře energie až 20% v závislosti na tepelně technických vlastnostech stavby, otopné soustavě a režimu vytápění. Jana Kubátová energetik OSBD v minulých letech přeplatek zaslán složenkou, avšak výše přeplatku bude ponížena o poukázečné. Forma nahlášení čísla bankovního účtu pro zaslání přeplatku může být písemná, osobní nebo elektronická. Ve všech případech doporučujeme použít kopii nějakého dokladu, na kterém je zřejmé, že se jedná o bankovní účet v konkrétní bance s příslušným číslem účtu patřícím fyzické osobě. Nejvhodnější je kartička z banky sloužící ke komunikaci na přepážce v bance. Při písemném nebo elektronickém oznámení nezapomeňte uvést také přesnou identifikaci osoby a bytu. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Ještě jednou k rozúčtování nákladů na teplo V minulém čísle Zpravodaje vyšel článek pana Kouřimského Změna směrnice pro rozúčtování - promarněná šance. V tomto článku autor velmi názorně a stručně rozebírá podstatu problému: má být základní složka pro rozúčtování tepla 40% jako doposud, nebo 50%, jak zněl návrh na podzimním SD? Návrh byl na shromáždění delegátů přednesen přímo panem Kouřimským a byl velmi názorně doložen konkrétními výpočty a grafy ze skutečného vyúčtování skutečného domu. Zejména bylo doloženo, že i při 50% základní složky existuje velký prostor pro individuální chování uživatelů bytů při spotřebě dodávaného tepla. V kontrastu s tímto věcným rozborem bylo vystoupení delegáta pana Ing. Štrumfy, který oponoval mimo jiné slovy: ono když se chce, tak se zdůvodní všechno, já jsem dost starý na to, abych si nechal něco namluvit. Právě pro tyto věty jsem nazval jeho vystoupení demagogií. RND. Jiří Bárta předseda představenstva 7

8 TIP NA VÝLET Staré mlýnské náhony Není nad nějaké dobrodružství mimo turistické stezky. Dnes nás zvu na výlet po starých náhonech vytesaných do pískovcových skal v okolí České Lípy. Pokud se opravdu necháte zlákat, nezapomeňte si do batohu přibalit baterku či aspoň svíčku. Nabízím vlastně balíček s dvěma tipy a každý nás zavede do trochu jiných míst Českolipska - i když vzdušnou čarou je to od jednoho k druhému něco přes deset kilometrů. Začneme kousek za Cvikovem, při silnici do Mařenic. Náhon a zbytky mlýna nalezneme asi dvě stě metrů za posledními chalupami patřícími k Trávníku. Po pravé straně silnice, těsně za výrazným hupem, je skála. Dá se zastavit přímo u ní, ale z důvodu bezpečnosti raději zaparkujte přímo v Trávníku či aspoň na široké přístupové cestě k jednomu z domů za obcí. Ideální zastávkou by toto místo mohlo být i pro cyklisty jedoucí na Luž. O správnosti místa se přesvědčíte v okamžiku, kdy na skále spatříte poněkud zvětralý reliéf Ježíše Krista. Podobných skulptur je po okolí velké množství, jen kolem nich nevedou turistické trasy. Několik metrů za Kristem nalezneme vstup do náhonu. Nebojme se, voda do něj už neteče - hráz bývala na druhé straně silnice. V době mé návštěvy (dva dny před Štědrým dnem) bylo uvnitř krásně sucho a zřetelně tepleji než venku. Možná i to je důvod, proč zadní trakt náhonu vypadá jako přechodně obývaný bezdomovci. Z místa vstupu se můžeme dát dvěma směry. Vpravo daleko nedojdeme, takže postupujme na opačnou stranu. Lze obdivovat různě zbarvené vrstvy pískovce, které obzvlášť vyniknou ve světle baterky, v době mrazů ledopády či netopýra, který je vlivem proudícího vzduchu mumifikovaný. Na konci chodby vstoupíme do trosek mlýna. Škoda toho neuvěřitelného nepořádku. Zpět můžeme jít po pěšině podél skály. Ještě o něco větší náhon je nedaleko Velenic a sváděl vodu do brusíren zrcadel. Vrátíme se do Cvikova, chvíli pojedeme na Liberec a pak odbočíme doprava. Zaparkujeme kousek před Velenicemi, před známou motorkářskou hospodou zvanou Pekelné doly, za mostem přes řeku Svitávku. Dáme se po cestě vedoucí proti proudu řeky. Po asi sto metrech objevíme několik vchodů do nitra kopce. Klidně můžeme vlézt hned do toho prvního. V okamžiku, kdy nám přestane stačit světlo zvenčí, chodba se rozvětví. Dáme se nejprve vpravo. Asi hned poznáme, že jsme v náhonu. Koneckonců vede přímo od řeky. Stěny jsou poctivě otesané, vpravo je zvýšený ochoz. Po asi dvou stech metrech vylezeme na silnici. Náhon kdysi pokračoval nad zemí podél cesty až k zrcadlárně, která byla v tom nádherném domě u silnice. Vrátíme se zpět do podzemí. Po pravé ruce objevíme dva průlomy do jeskynních prostor, které zřejmě vznikly těžbou písku pro sklárny, zrcadlárny a brusírny. Z odbočky můžeme jít nyní rovně a časem si vybrat, kterým východem vylezeme na denní světlo. Ještě o kus dál je starý jez a umělá průrva. Zajímavý je i výhled ze skal do údolí. Zdejší místa by si možná nějakou turistickou trasu zasloužil... ale na druhou stranu... není tam takto klidněji? Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY PROSINEC - LEDEN * Město Česká Lípa v rámci grantové politiky na obnovu kulturních památek a nemovitostí v památkové zóně města poskytlo finanční prostředky ve výši ,- Kč na záchranu historického secesního zahradního altánu na zahradě secesní vily čp. 551 v Mariánské ulici. * 4. prosince stávkovala většina škol v České Lípě. Důvodem byla nespokojenost učitelů s podfinancováním školství. * Liberecký kraj vydal ojedinělou ručně vázanou knihu bylin, kterým pověsti přisuzují kouzelnou moc a které rostou v regionu. Na její tvorbě se mimo jiné podílel českolipský výtvarník Attila Vörös. * Plánuje se kompletní výměna oken v českolipské nemocnici. * 15. a 16. prosince proběhl na vodním hradě Lipý vánoční jarmark. * Posledním celovečerním představením roku 2007 v Jiráskově divadle byla dojemná komedie Druhá kapitola dramatika Neila Simona. Na jevišti zářili Valérie Zawadská, Martina Hudečková, David Matásek a držitel ceny Thálie 2006 David Prachař. * Českolipská teplárenská, která zásobuje teplem většinu domácností v České Lípě, zdražila od nového roku o deset procent. Podnik musí cenu zvýšit kvůli výraznému zdražování plynu, kterým topí. * Cyklisté v České Lípě se po letech stížností dočkají vlastních jízdních pruhů. Už na jaře by měly zlepšit pohyb cyklistů po dvou velkých sídlištích. Radnice také počítá s obousměrným provozem cyklistů ve dvou jednosměrných komunikacích v centru. * Šest stovek lidí zažilo více než dvouhodinovou show výjimečného hudebního uskupení s názvem 4TET Jiřího Korna v Kulturním domě Crystal. * Společnost ČSAD Semily, která je největším autobusovým dopravcem v Libereckém kraji, koupila firmu Vett provozující městskou dopravu v České Lípě. * Česká Lípa využila maximálního možného zvýšení nájemného u svých bytů. Nájemné vzrostlo v průměru zhruba o třetinu, ale například v bytech nejnižší kategorie zaplatí nájemníci až o 58 procent více než loni. * Městská knihovna v České Lípě oslaví v letošním roce významné jubileum. Její počátky jsou totiž spojeny s rokem 1858, a českolipské knihovně bude tedy letos úctyhodných 150 let. * Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je od 2. ledna do 5. března 2008 pro veřejnost uzavřeno. * Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan (ODS) se bude ucházet o senátorské křeslo ve 36. volebním obvodu, tedy na Českolipsku a částečně na Liberecku. Jeho kandidaturu schválil sněm volitelů ODS. * V České Lípě skončila výstavba 149 bytů na sídlišti Lada. * Město Česká Lípa bude mít od následujícího měsíce nové vedení kulturní příspěvkové organizace KD Crystal. Na posledním zasedání rady města byla do funkce ředitelky této organizace jmenována paní Ing. Radka Arthoferová. * Liberecký kraj chce za přispění evropských fondů zrekonstruovat zdevastovaný objekt historické šatlavy v České Lípě. V objektu, který dnes hyzdí historické centrum města, by v budoucnu měla vzniknout archeologická expozice. * Čtvrtý ročník akce Krajské dny hodlá v letošním roce opět uspořádat Liberecký kraj. Po Liberci, Jablonci nad Nisou a Turnově se letos uskuteční v České Lípě a okolí. 8 Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem I-Noviny.cz a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje vydavatelství Jindřich Hladík, tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomash Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku i KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, tel.: , fax:

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Bytové družstvo Žerotínova 355/4

Bytové družstvo Žerotínova 355/4 Bytové družstvo Žerotínova 355/4 IČO: 27282562, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr. vložka755. TISKOPISY _ ŽÁDOSTI, OZNÁMENÍ BD 1 Oznámení změny počtu osob žijících v bytě 2 Žádost o

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více