ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned znamenat špatnou práci realizační firmy nebo špatný výrobek. Mnohdy se jedná o projevy nesprávného užívání nových oken. Čtěte na straně 3 Prostory za výtahem a pod schodištěm se stávají skladištěm různého nepotřebného nábytku, papíru a krabic se suchým pečivem. Čtěte na straně 4 Připravili jsme pro vás nový seriál nazvaný Otázky a odpovědi. Pokud máte nějaké otázky z oblasti družstevního bydlení, zašlete nám je a my se je pokusíme v této rubrice zodpovědět. Čtěte na staně 6 PŘEDSTAVENSTVO Na 37. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví - schválilo plán svojí činnosti v 1. pololetí roku schválilo úpravu Metodického pokynu pro poskytování cestovních náhrad voleným orgánům družstva - schválilo nové úhrady za úkony prováděné správou družstva s platností od : 1. Za změnu vlastníka BJ - 500,- Kč 2. Potvrzení, že nájemci může být převeden byt do vlastnictví po vypořádání závazků - 100,- Kč 3. Potvrzení, že osoba je členem družstva s právem převodu členství a nájmu - 100,- Kč 4. Poskytnutí kopie výpisu z prohlášení vlastníka pro soudního znalce - 100,- Kč 5. Potvrzení výše nesplacené anuity k nejbližšímu datu - 100,- Kč 6. Potvrzení výše nesplacené půjčky družstvu - 100,- Kč 7. Potvrzení výše nesplaceného úvěru u banky - 100,- Kč 8. Potvrzení, že neváznou žádné pohledávky na bytě - 100,- Kč 9. Potvrzení o provedené splátce anuity, půjčky, úvěru - 100,- Kč 10. Potvrzení o provedení výmazu zástavního práva - 100,- Kč Uvedené částky jsou včetně DPH. Na 38. zasedání dne představenstvo - schválilo úpravu směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů družstva - schválilo bytové záležitosti (přijetí nových členů, ukončení členství a podnájmy bytů) podle návrhu předloženého bytovou komisí - projednalo závěry z kontroly - schválilo návrh likvidační komise na likvidaci vyřazeného a nepoužitelného materiálu - vzalo na vědomí průběžnou zprávu o výměnách výtahů. Semináře pro delegáty a předsedy samospráv Od ledna 2008 bude představenstvo opět pořádat semináře pro delegáty shromáždění delegátů a pro předsedy samospráv. Po volbách delegátů a členů výborů samospráv v roce 2007 byla zvolena asi polovina nových funkcionářů, a to zejména v řadách delegátů. Proto se chceme na seminářích věnovat také funkcionářské problematice a budeme funkcionáře zvát podle volebních obvodů, které byly pro volby delegátů ustanoveny. ÚVODNÍK Vážení čtenáři Zpravodaje. Po dvou letech jsme ukončili plošnou distribuci časopisu Družstevní bydlení předsedům samospráv. Časopis se postupně vyprofiloval jako tématický magazín pro prezentaci činnosti Svazu českých a moravských bytových družstev a má význam spíše pro vrcholové funkcionáře a pracovníky družstev. Družstvo jako člen svazu bude i nadále dostávat určitý počet výtisků, které budou pro případné zájemce k dispozici. Časopis vychází jednou za dva měsíce. V letošním roce jsme zásadním způsobem změnili přístup k pořádání schůzí společenství vlastníků bez právní subjektivity. Jsou to domy, kde doposud SVJ nebylo založeno, protože spoluvlastnický podíl družstva tam neklesl pod 25%. Doposud se většina vlastníků z těchto domů svolávala na hromadné schůze, kterými družstvo sice splnilo zákonnou povinnost, ale s přibývajícím počtem vlastníků nebylo na těchto schůzích možné projednávat podrobněji záležitosti jednotlivých domů. Proto budou od letošního roku vlastníci v jednotlivých domech svoláváni postupně a často přímo v místě bydliště. Schůze budou probíhat od března do dubna a jednotliví vlastníci budou nadále zváni písemně. Schůze bude svolávat družstvo a družstevní byty bude na těchto schůzích zastupovat zmocněnec. Představenstvo zahájilo ke konci loňského roku školení výborů samospráv. Družstvo k tomuto účelu připravilo i stručnou příručku, která je na školení rozdávána jednotlivým účastníkům. Zatím proběhlo školení asi jedenácti samospráv. Ve školení bude představenstvo pokračovat i v letošním roce. Pokud má některý výbor samosprávy o školení zájem, může se samozřejmě sám přihlásit. RND. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 2 LEGISLATIVA K převodům bytových jednotek do vlastnictví V loňském roce převedlo naše družstvo do vlastnictví 406 bytových jednotek, což je nejvíce od počátku platnosti zákona o vlastnictví bytů 72/94 Sb. Ten nabyl účinnosti Celkem jich od roku 1994 do konce roku 2007 převedlo naše družstvo do vlastnictví Z celkového počtu bytů, které družstvo vlastnilo, to je 13,8 %. Za celý region severočeských družstev vychází průměrné číslo kolem 30,5 %. Na našem družstvu nebyl zájem o převod družstevních bytů do vlastnictví v minulých letech nijak velký. Důvodem může být spokojenost členů družstva s družstevní formou vlastnictví a hlavně bezstarostné bydlení. Vidí, že naše družstvo je stabilní, hospodaří dobře a péče o domy a správa vykonávaná družstvem má dobrou úroveň. I přes všechny mediální kampaně proti družstvům, kauzy a nejistoty spojené s transformací ekonomiky proces převodu družstevních bytů do vlastnictví nezískal větší popularitu. Mnozí členové družstva požádali o převod jen z obavy, aby o byt případně nepřišli, neboť v minulosti zažili již různé kotrmelce a zvraty. V době, kdy začal platit zákon o vlastnictví bytů, podalo žádost, respektive výzvu k převodu bytu do vlastnictví 4360 členů našeho družstva. Lhůta k podání výzvy byla do Jednalo se o lhůtu prekluzivní, to znamená, že projitím této lhůty výkon práva propadá. Povinností družstev bylo převést bytovou jednotku na člena ve lhůtě zákonem určené do , pokud nebylo dohodnuto jinak. Nebylo vůbec technicky ani organizačně možné takové množství bytů převést. Navíc samotný zákon vykazoval řadu sporných a nedořešených otázek. O jeho kvalitě zpracování svědčí i to, že prošel deseti novelizacemi. Jedna z nejrozsáhlejších novel byla učiněna zákonem 103/2000 Sb., ta nabyla účinnosti Zde se mimo jiné hovoří o tom, že právo na uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky na člena, který provedl výzvu v zákonné lhůtě, lze uplatnit do Upřesňuje se zde i to, že výzva k převodu učiněná ve lhůtě přechází na právního nástupce, to znamená následného člena družstva, který byt získal. Posunutí lhůty pro převod bytu zákonem až do roku 2010 vedlo mnohé žadatele o převod bytu k posunutí termínu na pozdější dobu. Nejčastěji někam na léta 2008, 2009 a Dalším důvodem byla i skutečnost, že družstevníci se přesvědčili, že družstva obecně patří k nejserióznějším správcům bytového fondu. V mnohých případech si také spočítali, že by pro ně bylo nevýhodné zaplatit naráz několik tisíc korun jako splátku anuity, když se jedná o dlouhodobou půjčku státu na výstavbu domu s jednoprocentním úrokem. Stejně tak by někteří členové družstva museli uhradit před převodem nesplacenou výši vnitrodružstevní půjčky či úvěru, které si vzal dům na velké opravy. Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o převody bytových jednotek do vlastnictví je v současnosti rostoucí cena bytů. Na získání družstevního bytu v OSBD Česká Lípa převodem členských práv a povinností již dnes nestačí prostředky ze stavebního spoření. Banky nabízejí tzv. předhypotéční úvěr s podmínkou, že žadatel doloží, že do roka bude mít bytovou jednotku ve vlastnictví a může jí ručit. V prvním pololetí letošního roku je naplánován převod bytových jednotek do vlastnictví 280 žadatelům. Celkem počítáme s převodem 400 až 450 bytových jednotek. To je objem, který jsme schopni současnými personálními kapacitami zajistit. Na rok 2009 a 2010 stále bude zbývat ještě velké množství nevyřízených žádostí o převod. Řešením je přijmout na shromáždění delegátů usnesení, že právo uplatněné v zákonné lhůtě na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky se nepromlčuje. Znamenalo by to, že naše družstvo bude převádět byty do vlastnictví i po roce Mimo jiné je toto ustanovení i součástí návrhu úplně nového zákona o vlastnictví bytů, který by měl být v platnosti od Ti, kteří daný termín zmeškali či nemohli požádat o převod bytové jednotky v označené lhůtě, nemají ze zákona na převod nárok. Záleží na rozhodnutí družstva, respektive delegátů, jak budou v této věci postupovat. Družstvo může převody realizovat i z vlastní vůle. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD POZOR - změna poskytovatele havarijní služby V loňském srpnovém čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, že máme zajištěnou nepřetržitou smluvní havarijní službu. Od letošního roku došlo ke změně provozovatele této služby. Družstvo uzavřelo k smlouvu o zajišťování havarijní služby s firmami Josef Gernát - Instala (voda, topení, plyn, kanalizace) a Petr Roman - Elektro (elektroinstalace, truhlářské a zámečnické práce). Smluvní podmínky zůstaly stejné - k nástupu na odstranění havárie musí dojít do jedné hodiny od nahlášení, pokud není ve stejné době jiná, závažnější havárie. Služba platí pro všechny domy OSBD Česká Lípa. Mimo pracovní dobu je přirážka za práci ve výši 30%, v době svátků pak 50%. Je proto nutné před objednáním zvažovat, zda oprava nepočká na pracovní dobu. Havárie v bytě, které nejsou na společných částech domu, si samozřejmě hradí každý uživatel bytu sám. Odstraňování havárií na společných částech, hrazené z prostředků domu, je nutné neprodleně hlásit buď samosprávě domu nebo přímo na družstvo. Nová havarijní telefonní čísla : voda, topení, plyn, kanalizace , elektro, zámečnické a truhlářské práce , Tato i ostatní potřebná telefonní čísla najdete na našich stránkách pod odkazem Kam volat v případě havárie v horním pravém rohu úvodní obrazovky. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Užívání nejen plastových oken Již několik let se setkáváme s potřebou měnit původní dřevěná okna za nová. Poptávka po nových oknech stále vzrůstá s tím, jak postupně stárnou původní okna dřevěná. V současné době je největší poptávka po nových plastových oknech, na která je kladen velký nárok z hlediska užívání. Dnešní nejnovější technologie se již nedají srovnávat s původními a v podstatě se mluví o jiných oknech. Dnes se již běžně používají čtyř až šestikomorové profily s UV ustalovači, změnilo se i těsnění, kování, izolační dvojskla, také obvodová spára došla významných změn. Nároky na úspory tepla stále rostou. Z tohoto důvodu hodně lidí přemýšlí, kde ušetřit. Jednou z možností je vyměnit původní dřevěná okna, která jsou mnohdy značně netěsná, za nová těsná plastová okna. V současné době je ve správě OSBD provedena výměna oken u 5500 bytů, což je cca 60 procent všech bytů. V letošním roce plánujeme provést výměnu oken u více než tisíce domácností. Nová plastová okna mají mnohem větší schopnost utěsnit celý okenní prostup, ovšem tato vlastnost může vést až k nežádoucím projevům. Nejčastěji se jedná o zvyšování vlhkosti v bytech. Vlhkost v bytech by v zimním období neměla překročit 50%! Při překročení této hranice začíná hrozit riziko kondenzace vzdušné vlhkosti na studených částech stavebních konstrukcí (tepelné mosty). Mnohdy je tato fyzikální vlastnost nesprávně považovaná za zatékání do prostor bytů přes okna, střechu a spáry. Se snížením teploty v místnostech (doporučená teplota místností je 21 C) může v důsledku prochládání nezateplených stěn docházet nejen ke kondenzaci vodních par, ale až k tvorbě plísní. Abychom dokázali předcházet těmto nežádoucím projevům, je třeba změnit styl používání oken! Dříve dřevěná okna velice dobře provětrávala místnosti, a to hlavně díky své netěsnosti (vzpomeňme na pohyb záclon při zavřeném okně aj.). Toto u plastových oken nehrozí, pakliže jsou dobře provedena a seřízena. Původní okna stačilo otevřít jen občas, pokud vůbec šla otevřít. Při trendu zvyšování těsnosti všech typů oken, ať plastových, dřevěných nebo hliníkových, je nutné tuto činnost pravidelně provádět. Určitá výměna vzduchu v místnosti je žádoucí a dokonce na ni pamatují i hygienické předpisy, které stanovují určitou výměnu vzduchu. Výměnu vzduchu v místnosti je možné zajistit automaticky nebo ručně. Provětrávání bez ovlivnění uživatelem jsou zajištěna různě, např. to mohou být různé provětrávací klapky a perforovaná těsnění. Jedná se vždy o prvky zabudované do oken a uživatel je nemůže ovlivnit. Tento způsob většinou nedokáže zajistit potřebnou stoprocentní výměnu vzduchu při zcela zavřeném okně! V poslední době se na trhu objevují rekuperační provětrávací profily, které jsou snad opět o krok výš... Nejvhodnějším a nejúčinnějším způsobem větrání stále zůstává ruční otevření okna. Dnešní okna jsou již vybavena čtyřpolohovou klikou. Při použití mikroventilace (tedy 4 polohy kliky) se jedná o minimální výměnu vzduchu, kdy okno zůstává zavřeno s úzkou štěrbinou cca 4 mm. Tento způsob je vhodný spíše při dlouhodobém opuštění bytu. Další druh větrání je pomocí sklápěčky, tento způsob větrání je vhodné používat spíše v letním období, neboť při chladných dnech dochází k postupnému prochládání stěn (hlavně v nadpraží) a výměna vzduchu je nedostačující! V zimním období je nejvhodnější větrání při plně otevřeném okně po dobu pěti (při průvanu) až deseti (v jedné místnosti) minut, přibližně 5-7 x za den. Při takovém způsobu větrání nedochází ke zbytečnému ochlazování bytů a není třeba se obávat vysokých ztrát na teple. Větrání se doporučuje po ukončení činností, při kterých nejvíce vzniká vzdušná vlhkost. Tabulka činností ovlivňující vlhkost v bytech Činnosti ovlivňující vlhkost v bytech Množství vody g/h pokojové rostliny 5-20 sušení prádla koupel ve vaně sprchování vaření člověk - spaní mírná aktivita středně těžká aktivita těžká aktivita Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned znamenat špatnou práci realizační firmy nebo špatný výrobek. Mnohdy se jedná o projevy nesprávného užívání nových oken. Stejně, jak málo stačí k tvorbě orosených míst, tak málo stačí k tomu dostat vlhkost z bytů. Zásady ke snížení popsaných rizik: snížit relativní vlhkost na 50% pravidelně v bytě větrat optimální pokojová teplota 21 C nezakrývat topná tělesa v chladných dnech vytahujte žaluzie do horní poloviny při vaření a koupání používejte odsavače. Josef Prokop stavební technik OSBD 3

4 Únikové cesty a ukládání věcí Jednou ročně provádíme pravidelné požární prohlídky společných prostor v bytových domech.jsme na začátku a závěry z prohlídek nejsou uspokojivé. Opět se opakují stejné závady jako při minulých kontrolách. Prostory za výtahem a pod schodištěm se stávají skladištěm různého nepotřebného nábytku, papíru a krabic se suchým pečivem. Velmi častým nešvarem je i zřizování si kuřáckých zákoutí v těchto prostorách. Stačí křesílko a stolek a už je kde si posedět a dát si se sousedem nějaké to cigárko. To, že je tím porušován domovní řád a dobré mravy, je nasnadě, ale co takový dýchánek může způsobit, pokud nedopalek cigarety způsobí požár, si asi každý z nás dokáže představit. Mnoho nájemníků mávne rukou s argumentem, že tady přece nikdy nehořelo. A že stejně ti ostatní tam mají věci taky. Dalším negativním jevem, který se rozmáhá, je uložení botníků na únikové cestě. Nechci teď polemizovat, jestli je možné mít na únikové cestě botník takhle velký nebo malý, dřevěný, kovový nebo z plastu. Botník prostě do tohoto únikového prostoru nepatří vůbec. Právní předpisy o požární ochraně toto jednoznačně řeší. Ukládají vlastníkovi objektu povinnost vytvářet podmínky pro hašení požáru a evakuaci osob. To znamená mimo jiná nařízení i udržovat volné únikové cesty.v situaci, kdy by došlo k požáru a následné evakuaci, by každý nájemník v prostoru plného kouře okamžitě poznal, jak nebezpečný pro únik osob může být i ten nejmenší botník nebo skříňka. Opouštět dům v panice a zakouřeným schodištěm a zakopávat o botníky, židličky, skříňky apod. je docela nebezpečný slalom. Musíme si uvědomit, že požárem zasažený objekt by opouštěli i starší, méně pohybliví lidé nebo matky s malými dětmi. Argumenty, že udržet pořádek a neskladovat věci ve společných prostorách nelze, neobstojí. Máme bytové domy, kde nám dokazují, že to opravdu možné je. Vzorem by mohl být bytový dům na Vladimírské ulici č.p v České Lípě. Ve společných prostorách za výtahy a na únikové cestě nenajdete ani jednu věc, ve sklepních prostorách je pořádek, všechny hlavní uzávěry jsou označeny od vstupu do domu až k uzávěru. Nikde na oknech ani na dveřích nechybějí kliky a kličky. Celý dům je vzorně udržovaný a je to jen v lidech, kteří tady bydlí. Výbor samosprávy v čele s předsedou chce, aby v domě byl pořádek. Ale výsledek stojí za to úsilí a starosti. Tady si nájemníci uvědomují, že nejen čistota v domě, ale i podmínky pro evakuaci obyvatel a pro zasahující hasiče jim zaručují pocit bezpečí. Není tedy lepší neříkat, že to nejde a že oni taky, ale inspirovat se tam, kde to funguje? Na přiložené fotografii můžete vidět odstrašující případ, jak prostor za výtahem často vypadá. Jana Závrská technik PO, OSBD 4 Ohrazuji se proti nařčení z demagogie Předseda představenstva OSBD Česká Lípa RNDr. Jiří Bárta označil mé vystoupení proti změně způsobu rozúčtování spotřeby tepla v bytových domech za otop na SD dne za zcela demagogické. Dovoluji si k tomu zaujmout stanovisko. V bytových domech bydlí lidé různě se lišící ve svých prioritách. Valná část považuje rozúčtování nákladů na teplo za natolik nečitelné, že na jeho objasnění předem rezignuje. To není můj případ, protože se touto věcí léta zabývám. Měrná spotřeba tepla je pro mne stejně běžný pojem jako měrná spotřeba paliva v mé škodovce. Naše civilizace se dostala do stavu, že musí hledat cesty k úsporám tepla. Teplo pro otop v bytech představuje významný segment celkové spotřeby. Nejde zde jen o stránku peněžní. Dnes se vedou rozsáhlé diskuze o příčinách a také jak na to. Dokonce už byla udělena i Nobelova cena. Hledají se proto cesty, jak každého spotřebitele tepla na úsporách zainteresovat. Náš dům vykázal za rok 2006 měrnou spotřebu tepla pro otop 0,44 GJ/m2. Náš byt byl za toto období jen o maličko pod průměrem domu, a to 0,43 GJ/m2. Čím větší podíl nákladů za teplo se bude rozúčtovávat podle plošné výměry bytů, tím lhostejněji se budou nájemníci chovat k obecnému imperativu šetření energiemi. Důkaz: po zavedení termoregulace a poměrových měřičů spotřeby klesla v našem domě spotřeba tepla pro otop na polovinu. Nepochybuji o tom, že další možnosti úspor tepla v našem domě existují. V předchozích třech odstavcích jsou stručně shrnuty důvody, proč jsem na SD dne vystoupil proti změně. Byla to demagogie? Ing. Jaromír Štrumfa delegát za obvod č. 2

5 5

6 OTÁZKY A ODPOVĚDI Má nájemník povinnost v rámci úklidu v zimních měsících odklízet sníh před domem? Obecně tuto povinnost upravuje Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. v 27, odst.(4) takto: Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Domovní řád OSBD Česká Lípa ve článku 6., odst. 2 říká: Čistotu a pořádek těch společných částí domu, které jsou oprávněni užívat všichni uživatelé, jakož i ploch a pěších komunikací v bezprostředním okolí domu, jsou uživatelé povinni udržovat na základě časového rozpisu, není-li péče zajištěna smluvně třetí osobou na náklady uživatelů. V praxi to znamená, že přístupové cesty k domu, ať již chodníky, schodiště a silnice přímo přilehlé (bez předzahrádky) musí uklidit ten z nájemníků, kdo má dle rozpisu úklid, případně firma, pokud byla ze strany samosprávy objednána a tato služba s ní byla sjednána. Jak mám postupovat, když jsem neuhradil nájemné? Pokud nájemce neuhradí měsíční nájemné ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. V tomto okamžiku je nutné neprodleně kontaktovat právní oddělení družstva a dohodnout se, jakým způsobem lze situaci řešit. Upřednostňována je dohoda mezi účastníky, neboť tím se lze vyhnout soudním sporům. Významnou možností je uzavření dohody o uznání dluhu a splátkách, neboť dnem sepsání dohody je pozastaven poplatek z prodlení. V případě řádného splácení dle ujednání v dohodě si ušetříte finanční prostředky za případné náklady řízení ve věci žaloby na dlužnou částku. V případě, že dlužník dluží více než tři nájmy nebo neplní závazky podle dohody, zasílá právní oddělení výpověď z nájmu bytu přímo nájemci, a to bez přivolení soudu. Na včasném řešení svého problému můžete jen získat. Na co se vztahuje pojištění domů? Co mám po zjištění škody dělat? Pojištění domů se vztahuje na následky živelních pohrom (vichřice, požár, přívalová voda), na zodpovědnost za škody (prasklý společný rozvod vody, radiátor, zatečení střechou) a vandalismus (poškozená omítka, rozbité dveře společných prostor, odcizené hasící vybavení a hasicí přístroje). V případě vandalismu je nutné událost navíc oznámit Policii ČR. Uživatel bytu musí neprodleně oznámit škodu družstvu, zjištěné škody uplatní písemně formou uplatňujícího dopisu, kde popíše rozsah škod, vhodné je pořídit fotodokumentaci. V každém případě doporučujeme dotázat se vždy neprodleně na správě družstva. 6 Jsou hlučné práce v domě omezeny časovým intervalem? Jsou dny, kdy není možné provádět hlučné práce vůbec? Tuto problematiku upravuje Domovní řád OSBD, kde je uvedeno v článku 11- Klid v domě: 1. Uživatelům se zakazuje obtěžovat ostatní uživatele bez oprávněného důvodu hlukem. 2. V době od 22 do 6 hodin jsou uživatelé povinni zachovávat noční klid. Zakazuje se vykonávat činnosti a používat přístroje a nástroje, které působí hluk pronikající vně bytu. Pokud provádí nájemník ohlášené stavební úpravy v bytě, je nad rámec domovního řádu omezen souhlasem družstva. V něm je doba provádění prací omezena na dobu 8-18 hodin, pokud možno mimo dny pracovního klidu.

7 Každoročně nejpozději do konce dubna provádí správa družstva vyúčtování zálohových plateb (VZP) za předcházející rok. Rozeslání přeplatků a složenek na nedoplatky představuje za celé družstvo nemalý náklad. Proto správa družstva připravila některé návrhy na úspory, které představenstvo družstva koncem minulého roku projednalo a schválilo. V tomto článku Vás chceme se změnami seznámit. Přeplatky VZP do 100 Kč, včetně přeplatku na úhradách za užívání bytu, nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převodu či na žádost člena zasláním na účet nebo v pokladně OSBD Česká Lípa (v úředních dnech). U přeplatků nad 100 Kč za užívání bytu bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí do číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. Přeplatky VZP do 50 Kč včetně přeplatku na úhradách za užívání garáže nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převodu či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD Česká Lípa (v úředních dnech). U přeplatků nad 50 Kč bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí do číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. Složenky na nedoplatky VZP budou zasílány při nedoplatku vyšším než 50 Kč. Představenstvo stanovuje pololetní splatnost předpisu úhrad na garážích, a to k za první pololetí a k za druhé pololetí daného roku. Tento postup bude uplatňován od Ti, kteří používají inkaso ze svého účtu v kterékoli bance nebo v České spořitelně, a.s., k placení měsíčního předpisu, obdrží přeplatek na svůj účet. Všichni ostatní plátci nám mohou své číslo bankovního účtu, kam má být přeplatek zaslán, oznámit formou písemnou, osobně nebo elektronicky do Pokud nemají účty zavedeny nebo nám je nesdělí, bude jim stejně jako EKONOMIKA Změny v odesílání přeplatků z vyúčtování zálohových plateb Funkce termostatických ventilů Termostatické ventily má již několik let doma každý, kdo bydlí v domě s centrálním zdrojem tepla. Zopakujme si proto několik nejdůležitějších zásad pro jejich správnou činnost. Termostatický ventil je vlastně regulátor teploty složený z ventilu a hlavice. Reguluje množství topné vody v radiátoru v závislosti na teplotě v místnosti, musí k němu proto volně proudit vzduch z této místnosti. Ventil ukrytý za dlouhou záclonou nebo nábytkem nedokáže správně reagovat na teplotu v místnosti a radiátor potom netopí dle našich představ. Hlavice pracují s protimrazovou ochranou (symbol *), která chrání místnost a topnou soustavu proti mrazu. Při větrání by měla být hlavice nastavena na tuto protimrazovou ochranu *, po skončení větrání se pak musí vrátit do normální polohy. Pokud se tak hlavice nenastaví, chladný vzduch při větrání způsobí otevření termohlavice a topení se začne ohřívat, aby se dosáhlo požadované teploty v místnosti. Nehřeje-li radiátor v celé své výši, nejedná se o závadu, ale o správnou funkci ventilu. Ten pouští do radiátoru pouze tolik topné vody, kolik je potřeba k dosažení požadované teploty. Ventil rovněž reaguje na teplo z jiných zdrojů, např. při vaření, pečení nebo slunce za oknem, a šetří tak teplo dodávané topnou soustavou. Celkově lze konstatovat, že termostatické ventily efektivně přispívají k úspoře energie až 20% v závislosti na tepelně technických vlastnostech stavby, otopné soustavě a režimu vytápění. Jana Kubátová energetik OSBD v minulých letech přeplatek zaslán složenkou, avšak výše přeplatku bude ponížena o poukázečné. Forma nahlášení čísla bankovního účtu pro zaslání přeplatku může být písemná, osobní nebo elektronická. Ve všech případech doporučujeme použít kopii nějakého dokladu, na kterém je zřejmé, že se jedná o bankovní účet v konkrétní bance s příslušným číslem účtu patřícím fyzické osobě. Nejvhodnější je kartička z banky sloužící ke komunikaci na přepážce v bance. Při písemném nebo elektronickém oznámení nezapomeňte uvést také přesnou identifikaci osoby a bytu. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Ještě jednou k rozúčtování nákladů na teplo V minulém čísle Zpravodaje vyšel článek pana Kouřimského Změna směrnice pro rozúčtování - promarněná šance. V tomto článku autor velmi názorně a stručně rozebírá podstatu problému: má být základní složka pro rozúčtování tepla 40% jako doposud, nebo 50%, jak zněl návrh na podzimním SD? Návrh byl na shromáždění delegátů přednesen přímo panem Kouřimským a byl velmi názorně doložen konkrétními výpočty a grafy ze skutečného vyúčtování skutečného domu. Zejména bylo doloženo, že i při 50% základní složky existuje velký prostor pro individuální chování uživatelů bytů při spotřebě dodávaného tepla. V kontrastu s tímto věcným rozborem bylo vystoupení delegáta pana Ing. Štrumfy, který oponoval mimo jiné slovy: ono když se chce, tak se zdůvodní všechno, já jsem dost starý na to, abych si nechal něco namluvit. Právě pro tyto věty jsem nazval jeho vystoupení demagogií. RND. Jiří Bárta předseda představenstva 7

8 TIP NA VÝLET Staré mlýnské náhony Není nad nějaké dobrodružství mimo turistické stezky. Dnes nás zvu na výlet po starých náhonech vytesaných do pískovcových skal v okolí České Lípy. Pokud se opravdu necháte zlákat, nezapomeňte si do batohu přibalit baterku či aspoň svíčku. Nabízím vlastně balíček s dvěma tipy a každý nás zavede do trochu jiných míst Českolipska - i když vzdušnou čarou je to od jednoho k druhému něco přes deset kilometrů. Začneme kousek za Cvikovem, při silnici do Mařenic. Náhon a zbytky mlýna nalezneme asi dvě stě metrů za posledními chalupami patřícími k Trávníku. Po pravé straně silnice, těsně za výrazným hupem, je skála. Dá se zastavit přímo u ní, ale z důvodu bezpečnosti raději zaparkujte přímo v Trávníku či aspoň na široké přístupové cestě k jednomu z domů za obcí. Ideální zastávkou by toto místo mohlo být i pro cyklisty jedoucí na Luž. O správnosti místa se přesvědčíte v okamžiku, kdy na skále spatříte poněkud zvětralý reliéf Ježíše Krista. Podobných skulptur je po okolí velké množství, jen kolem nich nevedou turistické trasy. Několik metrů za Kristem nalezneme vstup do náhonu. Nebojme se, voda do něj už neteče - hráz bývala na druhé straně silnice. V době mé návštěvy (dva dny před Štědrým dnem) bylo uvnitř krásně sucho a zřetelně tepleji než venku. Možná i to je důvod, proč zadní trakt náhonu vypadá jako přechodně obývaný bezdomovci. Z místa vstupu se můžeme dát dvěma směry. Vpravo daleko nedojdeme, takže postupujme na opačnou stranu. Lze obdivovat různě zbarvené vrstvy pískovce, které obzvlášť vyniknou ve světle baterky, v době mrazů ledopády či netopýra, který je vlivem proudícího vzduchu mumifikovaný. Na konci chodby vstoupíme do trosek mlýna. Škoda toho neuvěřitelného nepořádku. Zpět můžeme jít po pěšině podél skály. Ještě o něco větší náhon je nedaleko Velenic a sváděl vodu do brusíren zrcadel. Vrátíme se do Cvikova, chvíli pojedeme na Liberec a pak odbočíme doprava. Zaparkujeme kousek před Velenicemi, před známou motorkářskou hospodou zvanou Pekelné doly, za mostem přes řeku Svitávku. Dáme se po cestě vedoucí proti proudu řeky. Po asi sto metrech objevíme několik vchodů do nitra kopce. Klidně můžeme vlézt hned do toho prvního. V okamžiku, kdy nám přestane stačit světlo zvenčí, chodba se rozvětví. Dáme se nejprve vpravo. Asi hned poznáme, že jsme v náhonu. Koneckonců vede přímo od řeky. Stěny jsou poctivě otesané, vpravo je zvýšený ochoz. Po asi dvou stech metrech vylezeme na silnici. Náhon kdysi pokračoval nad zemí podél cesty až k zrcadlárně, která byla v tom nádherném domě u silnice. Vrátíme se zpět do podzemí. Po pravé ruce objevíme dva průlomy do jeskynních prostor, které zřejmě vznikly těžbou písku pro sklárny, zrcadlárny a brusírny. Z odbočky můžeme jít nyní rovně a časem si vybrat, kterým východem vylezeme na denní světlo. Ještě o kus dál je starý jez a umělá průrva. Zajímavý je i výhled ze skal do údolí. Zdejší místa by si možná nějakou turistickou trasu zasloužil... ale na druhou stranu... není tam takto klidněji? Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY PROSINEC - LEDEN * Město Česká Lípa v rámci grantové politiky na obnovu kulturních památek a nemovitostí v památkové zóně města poskytlo finanční prostředky ve výši ,- Kč na záchranu historického secesního zahradního altánu na zahradě secesní vily čp. 551 v Mariánské ulici. * 4. prosince stávkovala většina škol v České Lípě. Důvodem byla nespokojenost učitelů s podfinancováním školství. * Liberecký kraj vydal ojedinělou ručně vázanou knihu bylin, kterým pověsti přisuzují kouzelnou moc a které rostou v regionu. Na její tvorbě se mimo jiné podílel českolipský výtvarník Attila Vörös. * Plánuje se kompletní výměna oken v českolipské nemocnici. * 15. a 16. prosince proběhl na vodním hradě Lipý vánoční jarmark. * Posledním celovečerním představením roku 2007 v Jiráskově divadle byla dojemná komedie Druhá kapitola dramatika Neila Simona. Na jevišti zářili Valérie Zawadská, Martina Hudečková, David Matásek a držitel ceny Thálie 2006 David Prachař. * Českolipská teplárenská, která zásobuje teplem většinu domácností v České Lípě, zdražila od nového roku o deset procent. Podnik musí cenu zvýšit kvůli výraznému zdražování plynu, kterým topí. * Cyklisté v České Lípě se po letech stížností dočkají vlastních jízdních pruhů. Už na jaře by měly zlepšit pohyb cyklistů po dvou velkých sídlištích. Radnice také počítá s obousměrným provozem cyklistů ve dvou jednosměrných komunikacích v centru. * Šest stovek lidí zažilo více než dvouhodinovou show výjimečného hudebního uskupení s názvem 4TET Jiřího Korna v Kulturním domě Crystal. * Společnost ČSAD Semily, která je největším autobusovým dopravcem v Libereckém kraji, koupila firmu Vett provozující městskou dopravu v České Lípě. * Česká Lípa využila maximálního možného zvýšení nájemného u svých bytů. Nájemné vzrostlo v průměru zhruba o třetinu, ale například v bytech nejnižší kategorie zaplatí nájemníci až o 58 procent více než loni. * Městská knihovna v České Lípě oslaví v letošním roce významné jubileum. Její počátky jsou totiž spojeny s rokem 1858, a českolipské knihovně bude tedy letos úctyhodných 150 let. * Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je od 2. ledna do 5. března 2008 pro veřejnost uzavřeno. * Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan (ODS) se bude ucházet o senátorské křeslo ve 36. volebním obvodu, tedy na Českolipsku a částečně na Liberecku. Jeho kandidaturu schválil sněm volitelů ODS. * V České Lípě skončila výstavba 149 bytů na sídlišti Lada. * Město Česká Lípa bude mít od následujícího měsíce nové vedení kulturní příspěvkové organizace KD Crystal. Na posledním zasedání rady města byla do funkce ředitelky této organizace jmenována paní Ing. Radka Arthoferová. * Liberecký kraj chce za přispění evropských fondů zrekonstruovat zdevastovaný objekt historické šatlavy v České Lípě. V objektu, který dnes hyzdí historické centrum města, by v budoucnu měla vzniknout archeologická expozice. * Čtvrtý ročník akce Krajské dny hodlá v letošním roce opět uspořádat Liberecký kraj. Po Liberci, Jablonci nad Nisou a Turnově se letos uskuteční v České Lípě a okolí. 8 Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem I-Noviny.cz a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje vydavatelství Jindřich Hladík, tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomash Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku i KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, tel.: , fax:

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma

Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 5 červen 2007 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma Věčné téma - další schůze, zápis z ní, jak na to? Jak

Více

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 V souvislosti s novou legislativou

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá Kniha je praktickou příručkou a nabízí komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací pro nájemce, pronajímatele,

Více