ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned znamenat špatnou práci realizační firmy nebo špatný výrobek. Mnohdy se jedná o projevy nesprávného užívání nových oken. Čtěte na straně 3 Prostory za výtahem a pod schodištěm se stávají skladištěm různého nepotřebného nábytku, papíru a krabic se suchým pečivem. Čtěte na straně 4 Připravili jsme pro vás nový seriál nazvaný Otázky a odpovědi. Pokud máte nějaké otázky z oblasti družstevního bydlení, zašlete nám je a my se je pokusíme v této rubrice zodpovědět. Čtěte na staně 6 PŘEDSTAVENSTVO Na 37. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví - schválilo plán svojí činnosti v 1. pololetí roku schválilo úpravu Metodického pokynu pro poskytování cestovních náhrad voleným orgánům družstva - schválilo nové úhrady za úkony prováděné správou družstva s platností od : 1. Za změnu vlastníka BJ - 500,- Kč 2. Potvrzení, že nájemci může být převeden byt do vlastnictví po vypořádání závazků - 100,- Kč 3. Potvrzení, že osoba je členem družstva s právem převodu členství a nájmu - 100,- Kč 4. Poskytnutí kopie výpisu z prohlášení vlastníka pro soudního znalce - 100,- Kč 5. Potvrzení výše nesplacené anuity k nejbližšímu datu - 100,- Kč 6. Potvrzení výše nesplacené půjčky družstvu - 100,- Kč 7. Potvrzení výše nesplaceného úvěru u banky - 100,- Kč 8. Potvrzení, že neváznou žádné pohledávky na bytě - 100,- Kč 9. Potvrzení o provedené splátce anuity, půjčky, úvěru - 100,- Kč 10. Potvrzení o provedení výmazu zástavního práva - 100,- Kč Uvedené částky jsou včetně DPH. Na 38. zasedání dne představenstvo - schválilo úpravu směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů družstva - schválilo bytové záležitosti (přijetí nových členů, ukončení členství a podnájmy bytů) podle návrhu předloženého bytovou komisí - projednalo závěry z kontroly - schválilo návrh likvidační komise na likvidaci vyřazeného a nepoužitelného materiálu - vzalo na vědomí průběžnou zprávu o výměnách výtahů. Semináře pro delegáty a předsedy samospráv Od ledna 2008 bude představenstvo opět pořádat semináře pro delegáty shromáždění delegátů a pro předsedy samospráv. Po volbách delegátů a členů výborů samospráv v roce 2007 byla zvolena asi polovina nových funkcionářů, a to zejména v řadách delegátů. Proto se chceme na seminářích věnovat také funkcionářské problematice a budeme funkcionáře zvát podle volebních obvodů, které byly pro volby delegátů ustanoveny. ÚVODNÍK Vážení čtenáři Zpravodaje. Po dvou letech jsme ukončili plošnou distribuci časopisu Družstevní bydlení předsedům samospráv. Časopis se postupně vyprofiloval jako tématický magazín pro prezentaci činnosti Svazu českých a moravských bytových družstev a má význam spíše pro vrcholové funkcionáře a pracovníky družstev. Družstvo jako člen svazu bude i nadále dostávat určitý počet výtisků, které budou pro případné zájemce k dispozici. Časopis vychází jednou za dva měsíce. V letošním roce jsme zásadním způsobem změnili přístup k pořádání schůzí společenství vlastníků bez právní subjektivity. Jsou to domy, kde doposud SVJ nebylo založeno, protože spoluvlastnický podíl družstva tam neklesl pod 25%. Doposud se většina vlastníků z těchto domů svolávala na hromadné schůze, kterými družstvo sice splnilo zákonnou povinnost, ale s přibývajícím počtem vlastníků nebylo na těchto schůzích možné projednávat podrobněji záležitosti jednotlivých domů. Proto budou od letošního roku vlastníci v jednotlivých domech svoláváni postupně a často přímo v místě bydliště. Schůze budou probíhat od března do dubna a jednotliví vlastníci budou nadále zváni písemně. Schůze bude svolávat družstvo a družstevní byty bude na těchto schůzích zastupovat zmocněnec. Představenstvo zahájilo ke konci loňského roku školení výborů samospráv. Družstvo k tomuto účelu připravilo i stručnou příručku, která je na školení rozdávána jednotlivým účastníkům. Zatím proběhlo školení asi jedenácti samospráv. Ve školení bude představenstvo pokračovat i v letošním roce. Pokud má některý výbor samosprávy o školení zájem, může se samozřejmě sám přihlásit. RND. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 2 LEGISLATIVA K převodům bytových jednotek do vlastnictví V loňském roce převedlo naše družstvo do vlastnictví 406 bytových jednotek, což je nejvíce od počátku platnosti zákona o vlastnictví bytů 72/94 Sb. Ten nabyl účinnosti Celkem jich od roku 1994 do konce roku 2007 převedlo naše družstvo do vlastnictví Z celkového počtu bytů, které družstvo vlastnilo, to je 13,8 %. Za celý region severočeských družstev vychází průměrné číslo kolem 30,5 %. Na našem družstvu nebyl zájem o převod družstevních bytů do vlastnictví v minulých letech nijak velký. Důvodem může být spokojenost členů družstva s družstevní formou vlastnictví a hlavně bezstarostné bydlení. Vidí, že naše družstvo je stabilní, hospodaří dobře a péče o domy a správa vykonávaná družstvem má dobrou úroveň. I přes všechny mediální kampaně proti družstvům, kauzy a nejistoty spojené s transformací ekonomiky proces převodu družstevních bytů do vlastnictví nezískal větší popularitu. Mnozí členové družstva požádali o převod jen z obavy, aby o byt případně nepřišli, neboť v minulosti zažili již různé kotrmelce a zvraty. V době, kdy začal platit zákon o vlastnictví bytů, podalo žádost, respektive výzvu k převodu bytu do vlastnictví 4360 členů našeho družstva. Lhůta k podání výzvy byla do Jednalo se o lhůtu prekluzivní, to znamená, že projitím této lhůty výkon práva propadá. Povinností družstev bylo převést bytovou jednotku na člena ve lhůtě zákonem určené do , pokud nebylo dohodnuto jinak. Nebylo vůbec technicky ani organizačně možné takové množství bytů převést. Navíc samotný zákon vykazoval řadu sporných a nedořešených otázek. O jeho kvalitě zpracování svědčí i to, že prošel deseti novelizacemi. Jedna z nejrozsáhlejších novel byla učiněna zákonem 103/2000 Sb., ta nabyla účinnosti Zde se mimo jiné hovoří o tom, že právo na uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky na člena, který provedl výzvu v zákonné lhůtě, lze uplatnit do Upřesňuje se zde i to, že výzva k převodu učiněná ve lhůtě přechází na právního nástupce, to znamená následného člena družstva, který byt získal. Posunutí lhůty pro převod bytu zákonem až do roku 2010 vedlo mnohé žadatele o převod bytu k posunutí termínu na pozdější dobu. Nejčastěji někam na léta 2008, 2009 a Dalším důvodem byla i skutečnost, že družstevníci se přesvědčili, že družstva obecně patří k nejserióznějším správcům bytového fondu. V mnohých případech si také spočítali, že by pro ně bylo nevýhodné zaplatit naráz několik tisíc korun jako splátku anuity, když se jedná o dlouhodobou půjčku státu na výstavbu domu s jednoprocentním úrokem. Stejně tak by někteří členové družstva museli uhradit před převodem nesplacenou výši vnitrodružstevní půjčky či úvěru, které si vzal dům na velké opravy. Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o převody bytových jednotek do vlastnictví je v současnosti rostoucí cena bytů. Na získání družstevního bytu v OSBD Česká Lípa převodem členských práv a povinností již dnes nestačí prostředky ze stavebního spoření. Banky nabízejí tzv. předhypotéční úvěr s podmínkou, že žadatel doloží, že do roka bude mít bytovou jednotku ve vlastnictví a může jí ručit. V prvním pololetí letošního roku je naplánován převod bytových jednotek do vlastnictví 280 žadatelům. Celkem počítáme s převodem 400 až 450 bytových jednotek. To je objem, který jsme schopni současnými personálními kapacitami zajistit. Na rok 2009 a 2010 stále bude zbývat ještě velké množství nevyřízených žádostí o převod. Řešením je přijmout na shromáždění delegátů usnesení, že právo uplatněné v zákonné lhůtě na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky se nepromlčuje. Znamenalo by to, že naše družstvo bude převádět byty do vlastnictví i po roce Mimo jiné je toto ustanovení i součástí návrhu úplně nového zákona o vlastnictví bytů, který by měl být v platnosti od Ti, kteří daný termín zmeškali či nemohli požádat o převod bytové jednotky v označené lhůtě, nemají ze zákona na převod nárok. Záleží na rozhodnutí družstva, respektive delegátů, jak budou v této věci postupovat. Družstvo může převody realizovat i z vlastní vůle. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD POZOR - změna poskytovatele havarijní služby V loňském srpnovém čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, že máme zajištěnou nepřetržitou smluvní havarijní službu. Od letošního roku došlo ke změně provozovatele této služby. Družstvo uzavřelo k smlouvu o zajišťování havarijní služby s firmami Josef Gernát - Instala (voda, topení, plyn, kanalizace) a Petr Roman - Elektro (elektroinstalace, truhlářské a zámečnické práce). Smluvní podmínky zůstaly stejné - k nástupu na odstranění havárie musí dojít do jedné hodiny od nahlášení, pokud není ve stejné době jiná, závažnější havárie. Služba platí pro všechny domy OSBD Česká Lípa. Mimo pracovní dobu je přirážka za práci ve výši 30%, v době svátků pak 50%. Je proto nutné před objednáním zvažovat, zda oprava nepočká na pracovní dobu. Havárie v bytě, které nejsou na společných částech domu, si samozřejmě hradí každý uživatel bytu sám. Odstraňování havárií na společných částech, hrazené z prostředků domu, je nutné neprodleně hlásit buď samosprávě domu nebo přímo na družstvo. Nová havarijní telefonní čísla : voda, topení, plyn, kanalizace , elektro, zámečnické a truhlářské práce , Tato i ostatní potřebná telefonní čísla najdete na našich stránkách pod odkazem Kam volat v případě havárie v horním pravém rohu úvodní obrazovky. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD

3 TECHNICKÉ INFORMACE Užívání nejen plastových oken Již několik let se setkáváme s potřebou měnit původní dřevěná okna za nová. Poptávka po nových oknech stále vzrůstá s tím, jak postupně stárnou původní okna dřevěná. V současné době je největší poptávka po nových plastových oknech, na která je kladen velký nárok z hlediska užívání. Dnešní nejnovější technologie se již nedají srovnávat s původními a v podstatě se mluví o jiných oknech. Dnes se již běžně používají čtyř až šestikomorové profily s UV ustalovači, změnilo se i těsnění, kování, izolační dvojskla, také obvodová spára došla významných změn. Nároky na úspory tepla stále rostou. Z tohoto důvodu hodně lidí přemýšlí, kde ušetřit. Jednou z možností je vyměnit původní dřevěná okna, která jsou mnohdy značně netěsná, za nová těsná plastová okna. V současné době je ve správě OSBD provedena výměna oken u 5500 bytů, což je cca 60 procent všech bytů. V letošním roce plánujeme provést výměnu oken u více než tisíce domácností. Nová plastová okna mají mnohem větší schopnost utěsnit celý okenní prostup, ovšem tato vlastnost může vést až k nežádoucím projevům. Nejčastěji se jedná o zvyšování vlhkosti v bytech. Vlhkost v bytech by v zimním období neměla překročit 50%! Při překročení této hranice začíná hrozit riziko kondenzace vzdušné vlhkosti na studených částech stavebních konstrukcí (tepelné mosty). Mnohdy je tato fyzikální vlastnost nesprávně považovaná za zatékání do prostor bytů přes okna, střechu a spáry. Se snížením teploty v místnostech (doporučená teplota místností je 21 C) může v důsledku prochládání nezateplených stěn docházet nejen ke kondenzaci vodních par, ale až k tvorbě plísní. Abychom dokázali předcházet těmto nežádoucím projevům, je třeba změnit styl používání oken! Dříve dřevěná okna velice dobře provětrávala místnosti, a to hlavně díky své netěsnosti (vzpomeňme na pohyb záclon při zavřeném okně aj.). Toto u plastových oken nehrozí, pakliže jsou dobře provedena a seřízena. Původní okna stačilo otevřít jen občas, pokud vůbec šla otevřít. Při trendu zvyšování těsnosti všech typů oken, ať plastových, dřevěných nebo hliníkových, je nutné tuto činnost pravidelně provádět. Určitá výměna vzduchu v místnosti je žádoucí a dokonce na ni pamatují i hygienické předpisy, které stanovují určitou výměnu vzduchu. Výměnu vzduchu v místnosti je možné zajistit automaticky nebo ručně. Provětrávání bez ovlivnění uživatelem jsou zajištěna různě, např. to mohou být různé provětrávací klapky a perforovaná těsnění. Jedná se vždy o prvky zabudované do oken a uživatel je nemůže ovlivnit. Tento způsob většinou nedokáže zajistit potřebnou stoprocentní výměnu vzduchu při zcela zavřeném okně! V poslední době se na trhu objevují rekuperační provětrávací profily, které jsou snad opět o krok výš... Nejvhodnějším a nejúčinnějším způsobem větrání stále zůstává ruční otevření okna. Dnešní okna jsou již vybavena čtyřpolohovou klikou. Při použití mikroventilace (tedy 4 polohy kliky) se jedná o minimální výměnu vzduchu, kdy okno zůstává zavřeno s úzkou štěrbinou cca 4 mm. Tento způsob je vhodný spíše při dlouhodobém opuštění bytu. Další druh větrání je pomocí sklápěčky, tento způsob větrání je vhodné používat spíše v letním období, neboť při chladných dnech dochází k postupnému prochládání stěn (hlavně v nadpraží) a výměna vzduchu je nedostačující! V zimním období je nejvhodnější větrání při plně otevřeném okně po dobu pěti (při průvanu) až deseti (v jedné místnosti) minut, přibližně 5-7 x za den. Při takovém způsobu větrání nedochází ke zbytečnému ochlazování bytů a není třeba se obávat vysokých ztrát na teple. Větrání se doporučuje po ukončení činností, při kterých nejvíce vzniká vzdušná vlhkost. Tabulka činností ovlivňující vlhkost v bytech Činnosti ovlivňující vlhkost v bytech Množství vody g/h pokojové rostliny 5-20 sušení prádla koupel ve vaně sprchování vaření člověk - spaní mírná aktivita středně těžká aktivita těžká aktivita Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned znamenat špatnou práci realizační firmy nebo špatný výrobek. Mnohdy se jedná o projevy nesprávného užívání nových oken. Stejně, jak málo stačí k tvorbě orosených míst, tak málo stačí k tomu dostat vlhkost z bytů. Zásady ke snížení popsaných rizik: snížit relativní vlhkost na 50% pravidelně v bytě větrat optimální pokojová teplota 21 C nezakrývat topná tělesa v chladných dnech vytahujte žaluzie do horní poloviny při vaření a koupání používejte odsavače. Josef Prokop stavební technik OSBD 3

4 Únikové cesty a ukládání věcí Jednou ročně provádíme pravidelné požární prohlídky společných prostor v bytových domech.jsme na začátku a závěry z prohlídek nejsou uspokojivé. Opět se opakují stejné závady jako při minulých kontrolách. Prostory za výtahem a pod schodištěm se stávají skladištěm různého nepotřebného nábytku, papíru a krabic se suchým pečivem. Velmi častým nešvarem je i zřizování si kuřáckých zákoutí v těchto prostorách. Stačí křesílko a stolek a už je kde si posedět a dát si se sousedem nějaké to cigárko. To, že je tím porušován domovní řád a dobré mravy, je nasnadě, ale co takový dýchánek může způsobit, pokud nedopalek cigarety způsobí požár, si asi každý z nás dokáže představit. Mnoho nájemníků mávne rukou s argumentem, že tady přece nikdy nehořelo. A že stejně ti ostatní tam mají věci taky. Dalším negativním jevem, který se rozmáhá, je uložení botníků na únikové cestě. Nechci teď polemizovat, jestli je možné mít na únikové cestě botník takhle velký nebo malý, dřevěný, kovový nebo z plastu. Botník prostě do tohoto únikového prostoru nepatří vůbec. Právní předpisy o požární ochraně toto jednoznačně řeší. Ukládají vlastníkovi objektu povinnost vytvářet podmínky pro hašení požáru a evakuaci osob. To znamená mimo jiná nařízení i udržovat volné únikové cesty.v situaci, kdy by došlo k požáru a následné evakuaci, by každý nájemník v prostoru plného kouře okamžitě poznal, jak nebezpečný pro únik osob může být i ten nejmenší botník nebo skříňka. Opouštět dům v panice a zakouřeným schodištěm a zakopávat o botníky, židličky, skříňky apod. je docela nebezpečný slalom. Musíme si uvědomit, že požárem zasažený objekt by opouštěli i starší, méně pohybliví lidé nebo matky s malými dětmi. Argumenty, že udržet pořádek a neskladovat věci ve společných prostorách nelze, neobstojí. Máme bytové domy, kde nám dokazují, že to opravdu možné je. Vzorem by mohl být bytový dům na Vladimírské ulici č.p v České Lípě. Ve společných prostorách za výtahy a na únikové cestě nenajdete ani jednu věc, ve sklepních prostorách je pořádek, všechny hlavní uzávěry jsou označeny od vstupu do domu až k uzávěru. Nikde na oknech ani na dveřích nechybějí kliky a kličky. Celý dům je vzorně udržovaný a je to jen v lidech, kteří tady bydlí. Výbor samosprávy v čele s předsedou chce, aby v domě byl pořádek. Ale výsledek stojí za to úsilí a starosti. Tady si nájemníci uvědomují, že nejen čistota v domě, ale i podmínky pro evakuaci obyvatel a pro zasahující hasiče jim zaručují pocit bezpečí. Není tedy lepší neříkat, že to nejde a že oni taky, ale inspirovat se tam, kde to funguje? Na přiložené fotografii můžete vidět odstrašující případ, jak prostor za výtahem často vypadá. Jana Závrská technik PO, OSBD 4 Ohrazuji se proti nařčení z demagogie Předseda představenstva OSBD Česká Lípa RNDr. Jiří Bárta označil mé vystoupení proti změně způsobu rozúčtování spotřeby tepla v bytových domech za otop na SD dne za zcela demagogické. Dovoluji si k tomu zaujmout stanovisko. V bytových domech bydlí lidé různě se lišící ve svých prioritách. Valná část považuje rozúčtování nákladů na teplo za natolik nečitelné, že na jeho objasnění předem rezignuje. To není můj případ, protože se touto věcí léta zabývám. Měrná spotřeba tepla je pro mne stejně běžný pojem jako měrná spotřeba paliva v mé škodovce. Naše civilizace se dostala do stavu, že musí hledat cesty k úsporám tepla. Teplo pro otop v bytech představuje významný segment celkové spotřeby. Nejde zde jen o stránku peněžní. Dnes se vedou rozsáhlé diskuze o příčinách a také jak na to. Dokonce už byla udělena i Nobelova cena. Hledají se proto cesty, jak každého spotřebitele tepla na úsporách zainteresovat. Náš dům vykázal za rok 2006 měrnou spotřebu tepla pro otop 0,44 GJ/m2. Náš byt byl za toto období jen o maličko pod průměrem domu, a to 0,43 GJ/m2. Čím větší podíl nákladů za teplo se bude rozúčtovávat podle plošné výměry bytů, tím lhostejněji se budou nájemníci chovat k obecnému imperativu šetření energiemi. Důkaz: po zavedení termoregulace a poměrových měřičů spotřeby klesla v našem domě spotřeba tepla pro otop na polovinu. Nepochybuji o tom, že další možnosti úspor tepla v našem domě existují. V předchozích třech odstavcích jsou stručně shrnuty důvody, proč jsem na SD dne vystoupil proti změně. Byla to demagogie? Ing. Jaromír Štrumfa delegát za obvod č. 2

5 5

6 OTÁZKY A ODPOVĚDI Má nájemník povinnost v rámci úklidu v zimních měsících odklízet sníh před domem? Obecně tuto povinnost upravuje Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. v 27, odst.(4) takto: Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Domovní řád OSBD Česká Lípa ve článku 6., odst. 2 říká: Čistotu a pořádek těch společných částí domu, které jsou oprávněni užívat všichni uživatelé, jakož i ploch a pěších komunikací v bezprostředním okolí domu, jsou uživatelé povinni udržovat na základě časového rozpisu, není-li péče zajištěna smluvně třetí osobou na náklady uživatelů. V praxi to znamená, že přístupové cesty k domu, ať již chodníky, schodiště a silnice přímo přilehlé (bez předzahrádky) musí uklidit ten z nájemníků, kdo má dle rozpisu úklid, případně firma, pokud byla ze strany samosprávy objednána a tato služba s ní byla sjednána. Jak mám postupovat, když jsem neuhradil nájemné? Pokud nájemce neuhradí měsíční nájemné ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. V tomto okamžiku je nutné neprodleně kontaktovat právní oddělení družstva a dohodnout se, jakým způsobem lze situaci řešit. Upřednostňována je dohoda mezi účastníky, neboť tím se lze vyhnout soudním sporům. Významnou možností je uzavření dohody o uznání dluhu a splátkách, neboť dnem sepsání dohody je pozastaven poplatek z prodlení. V případě řádného splácení dle ujednání v dohodě si ušetříte finanční prostředky za případné náklady řízení ve věci žaloby na dlužnou částku. V případě, že dlužník dluží více než tři nájmy nebo neplní závazky podle dohody, zasílá právní oddělení výpověď z nájmu bytu přímo nájemci, a to bez přivolení soudu. Na včasném řešení svého problému můžete jen získat. Na co se vztahuje pojištění domů? Co mám po zjištění škody dělat? Pojištění domů se vztahuje na následky živelních pohrom (vichřice, požár, přívalová voda), na zodpovědnost za škody (prasklý společný rozvod vody, radiátor, zatečení střechou) a vandalismus (poškozená omítka, rozbité dveře společných prostor, odcizené hasící vybavení a hasicí přístroje). V případě vandalismu je nutné událost navíc oznámit Policii ČR. Uživatel bytu musí neprodleně oznámit škodu družstvu, zjištěné škody uplatní písemně formou uplatňujícího dopisu, kde popíše rozsah škod, vhodné je pořídit fotodokumentaci. V každém případě doporučujeme dotázat se vždy neprodleně na správě družstva. 6 Jsou hlučné práce v domě omezeny časovým intervalem? Jsou dny, kdy není možné provádět hlučné práce vůbec? Tuto problematiku upravuje Domovní řád OSBD, kde je uvedeno v článku 11- Klid v domě: 1. Uživatelům se zakazuje obtěžovat ostatní uživatele bez oprávněného důvodu hlukem. 2. V době od 22 do 6 hodin jsou uživatelé povinni zachovávat noční klid. Zakazuje se vykonávat činnosti a používat přístroje a nástroje, které působí hluk pronikající vně bytu. Pokud provádí nájemník ohlášené stavební úpravy v bytě, je nad rámec domovního řádu omezen souhlasem družstva. V něm je doba provádění prací omezena na dobu 8-18 hodin, pokud možno mimo dny pracovního klidu.

7 Každoročně nejpozději do konce dubna provádí správa družstva vyúčtování zálohových plateb (VZP) za předcházející rok. Rozeslání přeplatků a složenek na nedoplatky představuje za celé družstvo nemalý náklad. Proto správa družstva připravila některé návrhy na úspory, které představenstvo družstva koncem minulého roku projednalo a schválilo. V tomto článku Vás chceme se změnami seznámit. Přeplatky VZP do 100 Kč, včetně přeplatku na úhradách za užívání bytu, nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převodu či na žádost člena zasláním na účet nebo v pokladně OSBD Česká Lípa (v úředních dnech). U přeplatků nad 100 Kč za užívání bytu bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí do číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. Přeplatky VZP do 50 Kč včetně přeplatku na úhradách za užívání garáže nebudou odesílány, ale ponechány do dalšího VZP následujícího roku. Vyplaceny budou pouze při převodu či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD Česká Lípa (v úředních dnech). U přeplatků nad 50 Kč bude poukázečné za zaslání přeplatku složenkou strženo z výše přeplatku. Pokud člen oznámí do číslo účtu, kam má být přeplatek zaslán bezhotovostně, nebude tato transakce zpoplatněna. Složenky na nedoplatky VZP budou zasílány při nedoplatku vyšším než 50 Kč. Představenstvo stanovuje pololetní splatnost předpisu úhrad na garážích, a to k za první pololetí a k za druhé pololetí daného roku. Tento postup bude uplatňován od Ti, kteří používají inkaso ze svého účtu v kterékoli bance nebo v České spořitelně, a.s., k placení měsíčního předpisu, obdrží přeplatek na svůj účet. Všichni ostatní plátci nám mohou své číslo bankovního účtu, kam má být přeplatek zaslán, oznámit formou písemnou, osobně nebo elektronicky do Pokud nemají účty zavedeny nebo nám je nesdělí, bude jim stejně jako EKONOMIKA Změny v odesílání přeplatků z vyúčtování zálohových plateb Funkce termostatických ventilů Termostatické ventily má již několik let doma každý, kdo bydlí v domě s centrálním zdrojem tepla. Zopakujme si proto několik nejdůležitějších zásad pro jejich správnou činnost. Termostatický ventil je vlastně regulátor teploty složený z ventilu a hlavice. Reguluje množství topné vody v radiátoru v závislosti na teplotě v místnosti, musí k němu proto volně proudit vzduch z této místnosti. Ventil ukrytý za dlouhou záclonou nebo nábytkem nedokáže správně reagovat na teplotu v místnosti a radiátor potom netopí dle našich představ. Hlavice pracují s protimrazovou ochranou (symbol *), která chrání místnost a topnou soustavu proti mrazu. Při větrání by měla být hlavice nastavena na tuto protimrazovou ochranu *, po skončení větrání se pak musí vrátit do normální polohy. Pokud se tak hlavice nenastaví, chladný vzduch při větrání způsobí otevření termohlavice a topení se začne ohřívat, aby se dosáhlo požadované teploty v místnosti. Nehřeje-li radiátor v celé své výši, nejedná se o závadu, ale o správnou funkci ventilu. Ten pouští do radiátoru pouze tolik topné vody, kolik je potřeba k dosažení požadované teploty. Ventil rovněž reaguje na teplo z jiných zdrojů, např. při vaření, pečení nebo slunce za oknem, a šetří tak teplo dodávané topnou soustavou. Celkově lze konstatovat, že termostatické ventily efektivně přispívají k úspoře energie až 20% v závislosti na tepelně technických vlastnostech stavby, otopné soustavě a režimu vytápění. Jana Kubátová energetik OSBD v minulých letech přeplatek zaslán složenkou, avšak výše přeplatku bude ponížena o poukázečné. Forma nahlášení čísla bankovního účtu pro zaslání přeplatku může být písemná, osobní nebo elektronická. Ve všech případech doporučujeme použít kopii nějakého dokladu, na kterém je zřejmé, že se jedná o bankovní účet v konkrétní bance s příslušným číslem účtu patřícím fyzické osobě. Nejvhodnější je kartička z banky sloužící ke komunikaci na přepážce v bance. Při písemném nebo elektronickém oznámení nezapomeňte uvést také přesnou identifikaci osoby a bytu. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Ještě jednou k rozúčtování nákladů na teplo V minulém čísle Zpravodaje vyšel článek pana Kouřimského Změna směrnice pro rozúčtování - promarněná šance. V tomto článku autor velmi názorně a stručně rozebírá podstatu problému: má být základní složka pro rozúčtování tepla 40% jako doposud, nebo 50%, jak zněl návrh na podzimním SD? Návrh byl na shromáždění delegátů přednesen přímo panem Kouřimským a byl velmi názorně doložen konkrétními výpočty a grafy ze skutečného vyúčtování skutečného domu. Zejména bylo doloženo, že i při 50% základní složky existuje velký prostor pro individuální chování uživatelů bytů při spotřebě dodávaného tepla. V kontrastu s tímto věcným rozborem bylo vystoupení delegáta pana Ing. Štrumfy, který oponoval mimo jiné slovy: ono když se chce, tak se zdůvodní všechno, já jsem dost starý na to, abych si nechal něco namluvit. Právě pro tyto věty jsem nazval jeho vystoupení demagogií. RND. Jiří Bárta předseda představenstva 7

8 TIP NA VÝLET Staré mlýnské náhony Není nad nějaké dobrodružství mimo turistické stezky. Dnes nás zvu na výlet po starých náhonech vytesaných do pískovcových skal v okolí České Lípy. Pokud se opravdu necháte zlákat, nezapomeňte si do batohu přibalit baterku či aspoň svíčku. Nabízím vlastně balíček s dvěma tipy a každý nás zavede do trochu jiných míst Českolipska - i když vzdušnou čarou je to od jednoho k druhému něco přes deset kilometrů. Začneme kousek za Cvikovem, při silnici do Mařenic. Náhon a zbytky mlýna nalezneme asi dvě stě metrů za posledními chalupami patřícími k Trávníku. Po pravé straně silnice, těsně za výrazným hupem, je skála. Dá se zastavit přímo u ní, ale z důvodu bezpečnosti raději zaparkujte přímo v Trávníku či aspoň na široké přístupové cestě k jednomu z domů za obcí. Ideální zastávkou by toto místo mohlo být i pro cyklisty jedoucí na Luž. O správnosti místa se přesvědčíte v okamžiku, kdy na skále spatříte poněkud zvětralý reliéf Ježíše Krista. Podobných skulptur je po okolí velké množství, jen kolem nich nevedou turistické trasy. Několik metrů za Kristem nalezneme vstup do náhonu. Nebojme se, voda do něj už neteče - hráz bývala na druhé straně silnice. V době mé návštěvy (dva dny před Štědrým dnem) bylo uvnitř krásně sucho a zřetelně tepleji než venku. Možná i to je důvod, proč zadní trakt náhonu vypadá jako přechodně obývaný bezdomovci. Z místa vstupu se můžeme dát dvěma směry. Vpravo daleko nedojdeme, takže postupujme na opačnou stranu. Lze obdivovat různě zbarvené vrstvy pískovce, které obzvlášť vyniknou ve světle baterky, v době mrazů ledopády či netopýra, který je vlivem proudícího vzduchu mumifikovaný. Na konci chodby vstoupíme do trosek mlýna. Škoda toho neuvěřitelného nepořádku. Zpět můžeme jít po pěšině podél skály. Ještě o něco větší náhon je nedaleko Velenic a sváděl vodu do brusíren zrcadel. Vrátíme se do Cvikova, chvíli pojedeme na Liberec a pak odbočíme doprava. Zaparkujeme kousek před Velenicemi, před známou motorkářskou hospodou zvanou Pekelné doly, za mostem přes řeku Svitávku. Dáme se po cestě vedoucí proti proudu řeky. Po asi sto metrech objevíme několik vchodů do nitra kopce. Klidně můžeme vlézt hned do toho prvního. V okamžiku, kdy nám přestane stačit světlo zvenčí, chodba se rozvětví. Dáme se nejprve vpravo. Asi hned poznáme, že jsme v náhonu. Koneckonců vede přímo od řeky. Stěny jsou poctivě otesané, vpravo je zvýšený ochoz. Po asi dvou stech metrech vylezeme na silnici. Náhon kdysi pokračoval nad zemí podél cesty až k zrcadlárně, která byla v tom nádherném domě u silnice. Vrátíme se zpět do podzemí. Po pravé ruce objevíme dva průlomy do jeskynních prostor, které zřejmě vznikly těžbou písku pro sklárny, zrcadlárny a brusírny. Z odbočky můžeme jít nyní rovně a časem si vybrat, kterým východem vylezeme na denní světlo. Ještě o kus dál je starý jez a umělá průrva. Zajímavý je i výhled ze skal do údolí. Zdejší místa by si možná nějakou turistickou trasu zasloužil... ale na druhou stranu... není tam takto klidněji? Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY PROSINEC - LEDEN * Město Česká Lípa v rámci grantové politiky na obnovu kulturních památek a nemovitostí v památkové zóně města poskytlo finanční prostředky ve výši ,- Kč na záchranu historického secesního zahradního altánu na zahradě secesní vily čp. 551 v Mariánské ulici. * 4. prosince stávkovala většina škol v České Lípě. Důvodem byla nespokojenost učitelů s podfinancováním školství. * Liberecký kraj vydal ojedinělou ručně vázanou knihu bylin, kterým pověsti přisuzují kouzelnou moc a které rostou v regionu. Na její tvorbě se mimo jiné podílel českolipský výtvarník Attila Vörös. * Plánuje se kompletní výměna oken v českolipské nemocnici. * 15. a 16. prosince proběhl na vodním hradě Lipý vánoční jarmark. * Posledním celovečerním představením roku 2007 v Jiráskově divadle byla dojemná komedie Druhá kapitola dramatika Neila Simona. Na jevišti zářili Valérie Zawadská, Martina Hudečková, David Matásek a držitel ceny Thálie 2006 David Prachař. * Českolipská teplárenská, která zásobuje teplem většinu domácností v České Lípě, zdražila od nového roku o deset procent. Podnik musí cenu zvýšit kvůli výraznému zdražování plynu, kterým topí. * Cyklisté v České Lípě se po letech stížností dočkají vlastních jízdních pruhů. Už na jaře by měly zlepšit pohyb cyklistů po dvou velkých sídlištích. Radnice také počítá s obousměrným provozem cyklistů ve dvou jednosměrných komunikacích v centru. * Šest stovek lidí zažilo více než dvouhodinovou show výjimečného hudebního uskupení s názvem 4TET Jiřího Korna v Kulturním domě Crystal. * Společnost ČSAD Semily, která je největším autobusovým dopravcem v Libereckém kraji, koupila firmu Vett provozující městskou dopravu v České Lípě. * Česká Lípa využila maximálního možného zvýšení nájemného u svých bytů. Nájemné vzrostlo v průměru zhruba o třetinu, ale například v bytech nejnižší kategorie zaplatí nájemníci až o 58 procent více než loni. * Městská knihovna v České Lípě oslaví v letošním roce významné jubileum. Její počátky jsou totiž spojeny s rokem 1858, a českolipské knihovně bude tedy letos úctyhodných 150 let. * Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je od 2. ledna do 5. března 2008 pro veřejnost uzavřeno. * Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan (ODS) se bude ucházet o senátorské křeslo ve 36. volebním obvodu, tedy na Českolipsku a částečně na Liberecku. Jeho kandidaturu schválil sněm volitelů ODS. * V České Lípě skončila výstavba 149 bytů na sídlišti Lada. * Město Česká Lípa bude mít od následujícího měsíce nové vedení kulturní příspěvkové organizace KD Crystal. Na posledním zasedání rady města byla do funkce ředitelky této organizace jmenována paní Ing. Radka Arthoferová. * Liberecký kraj chce za přispění evropských fondů zrekonstruovat zdevastovaný objekt historické šatlavy v České Lípě. V objektu, který dnes hyzdí historické centrum města, by v budoucnu měla vzniknout archeologická expozice. * Čtvrtý ročník akce Krajské dny hodlá v letošním roce opět uspořádat Liberecký kraj. Po Liberci, Jablonci nad Nisou a Turnově se letos uskuteční v České Lípě a okolí. 8 Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem I-Noviny.cz a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje vydavatelství Jindřich Hladík, tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomash Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku i KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, tel.: , fax:

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ M E T O D I C K Ý P O K Y N ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU V DOMĚ NA NÁKLADY UŽIVATELE ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento metodický pokyn navazuje na čl. 4. platného Domovního řádu OSBD Česká Lípa ze dne 25. 3. 2014 (dále

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY UNIFIN s.r.o. IČ: 62741811, DIČ: CZ-62741811 Místo podnikáni: Liberec 6., Dr. M. Horákové 12/82, PSČ 46006 Zastoupená jednatelem: Vítem Kubátem (dále jen pronajímatel) A «Firma»

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků,

P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajišťování správy společných částí domu, nebytových prostorů a pozemků, kterou podle příslušných ustanovení NOZ č. 89/2012, zejména 1411 1417 a 2430-2442 v platném znění,kterými

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více