č. 1/2003 0d-ti1 T. či, 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1/2003 0d-ti1 T. či, 1"

Transkript

1 OBEC ~ u O ~ A, okr83 ~ ě 1 n i k Obe cně zá. razná. vyh1á.šxa. o~ce h h Q t a., ok~es ~ělaíx č. 1/2003 Za,stup:'telstn ce Lh.ta. schválilo a. rydá.tá.dne v s.ula.u e uat. 10 pía dl, 35 a 8A ~det. 2) píe i) Z&L.na, č. 128/2000 S 'eic., ve l~ě~i p.siějšíca?ř.d r~il!ů, a. us t, 14.tts~. 2) zik.l\&.č, 5.5/1990 S's.,. e 3ú,-;nícn p~pl~tcich, T8 1nění p.zdější~h p~.t?i3ů, tu~ D.c~ě tá,va,xn.u TYh1á.~k~ o síst~i~a 0d-ti1 T. či, 1 1) o.. c LUl& TYlírá. tyt. 5istlli p.pla,~k7 (til. j.:a "J.:pl&try"): a) peplatek ze psů b) paplatek za lázeňský ne'o rekreačni peayt c).poplatek za užívání veřejiéhe prostranství dl pepla,tek za pevglejlí k vjezdu a lbet. vozidlem do yyoraných míst a. částí obee 2) S,rivu.i.\:aícA,.,1&~kŮ vyk iti O'e~ní ú~at L.tta (tál. j.n "':p~átee :p.,1.tk.") a :při řís.~í v- vic.e i,tllíca :pe:platr~, tujuj.,etl. zá.k. č. 337/1992 SI., 11rivi t. i a,.:pla.'ků, v. I.i.i :p.stij~í&a,řttjiaů, A t&i.ti-1i sák Čí.1. 5'5/1990 S,., aiat.ica :p.,1atcita, Tt I.i.i,.,tějšio.,ř.tyi.ů, jillax. O.tíl li. ěi, 2 Peplai.ik j. fysická..s.'&,rá.v.i.ká..'.'1., kt.rá.., trvalý '.'7t.ei itl & úz i ei LAeta & j. trii\ele.,_a.

2 - 2 - Č1. 4 1) P.plat.ik j.,.vi áai~.práv.i p.platku.k.t.č st, ž tal 'ržit.l psa, 15 ~ ', kty ial 'rii'.l P. ' ri i atáfi paa tfi.iai.ů j. p.,la'.ik,.vi,.,lat.k u.ra'it p l. čl. 8 tét. vy&láik7. 2) P.vi ~ áait,.čát.k 'rž i p.a i a, kt.rá j,.platk., 1 ák.-.a ist.ic. p.,latei, 1. tét. vy&lá!k7 v.' a, a ~.t ~.t.č t.usi v.z.á i a.uča $ Int n! právci p.platk. pr.kázat. 3) P.p1at.ik j. r.triž p.vi z.áait s,rávci p.,latku kal kut.č,, kt.rá.á.liv.a.jii p.plat~ a z i 15 ů j.ji ik. 4) Pfi pl.i.i ci p.vi ti j. p.plat.ik p.vi ělit.prá.ci,.,latk.,řij i, j.', r či.l., 'y.liiti (fyli.ká a) á v,.i.l., IČO (prátrieká a). J'.-li f7zick prá i.k.q, kt.rá j.,.'.ikat.l.kj. su'j.kt, u tél čiala účtů u p.nii.ic. ústa",.a -.ic.i j - stf i., p ii.i,r.atf.akt j.ji p ikat.l.k' ii 'i. P.plat.!k j., i p k1ta.ut.právci p.,latku r.trii i titikai.i úiaj,, j i j. 'riit.l (.táři,.a, ra.a at ). Čl. 5 I' titikae.,.i Sprtv p.plaik. laz.a ává i titikač.i ú'aj p.plat.ík.vi a, vi'. karty a vy'á p.plat.ik i i č.i z.áak. pr. p.a, Al a t.,.'a,,.- platku p l.ká triit.l j p.platk_ Ztrátu 'ciz i.vi' áaky j.,.plai.ik p.vi,rávci,.,latku.a&lá.it n.jp iji 30 i. Čl. i Sa.'y,.,latkt 1) Saz'a,.pla'ku s.,si či.! r.i.i: a) la prtni p.a: 100,- Kě.) za.ruk' a kal 'alši p.a t' ž 'riit.l.: 15Q,- ~ě 2) V,fi,a.i vl.ik. ěi záaiku,.,latk ' p.vi 'i v,r!'i kal áfai r.ku z ji 'v.tu, i ův.'u uv v.'ai. 3) t t. oláaku,,.,lat.k s. p.i plati -,rv' i.i á.l.'.jioi,. '.i, k'l,.,laik.vá '.vi ' ikla, a t. za j.ta.ti i.i k ee kal rek e vjii 1/12 st ev ' re'.i '1,

3 - ) )) lfi i.i.i.ta trval' p ytv n iala plat! ariitel p.a p.plat.k p 'tt. kal ář.i 'aic. uá.lea.jie! p i.ici, v. ktaré. z.i_a.a.tala, a.vi pti_l.!-.~ ci. l.plat.k plati v p 'rb. vjii, kt.rá p.vi.á p.it. i zap.iatj kal - iářaic isíc~. ~} Zaaikae-li p.,latk.v& '.vi t,.usi t~t. ekut.č t,.plat.ik sprá i p.platk I.áait 15.mů.a. "e, k.y tat kut.č st na.tala. Čl. 7 l} O. p.platku paů j 1 ržitel psa, kt.rý. je a: a) n.vi i, c.á a tižký. z.rav.t.i. p.stiže.i., kt.ré.11 při._á. III. stup i řá.nýc. vý p l. zvl'lt.i přeapisu,.} pr.vá.ijici výcvik p.ů urč.ntc. k pr.v u ~v e.tc. p pia a), c) pr.v ujici útul.k lřiz.ni ci pr. ztra n' a.puitiné p.y,.) kt.ré.ta vi p.vinn.st.ri i a p.aiivá.i psa Ivl'it.i pr'v.i př pi.,.) kt.rá př.vzala p.a z útulku, a t. p u 1 r.ku pt.vz.ti. 2) P.platnik je p.vi správci p.pla'k~ vlay 31 t.l.a přislui.' kal.a.átai r.ku pr.kázat, ž 'v v zeai trvá. 3) Osv i p.platku p.ů zaaiká, sanikd.-li al v i. Čl. 8 1) l.plat.k ze psů je splat.' vy.il i vž.1 30 a ka!.é r.ka t.v.sti p.klaaay ec.i úřaau, 8e a.!et ce. 2) Vz.ik -li p.platk.vá p.vi.n.a'.i r.ku p. 30 u u, j. p.plat.k z. pal.,latnt 30-ti.nů vz.ika p.platk.vé '.vi ti. O il III. P.plat.k za lál.ň.ký rekr.aě.i P 1t ČI. g Př it p.platku Př it p.platku za láz.ňský rekr.a~.i P 7t je pt.c t ' 7t za 'platu v láz.ňekjq. ai.tec. & T ai.tec u.tř.'in' turi.ti.ké ruc., za úi.l l.č i n." r.trea.e, p.kua p.platnik n.pr.k'i. ji.; alv v, p ytu. ~.

4 - 4 - Čl. 10 ~.pla'.ik a plátc. 1) ~.plataike. je fyzická 'a, kt.rá př ni a za.plata v aisti uv.ieaé. v u.t. ~l.! této vykláik1 p.'jvá za účele. léi.aí ae'. r.kr.ace. 2) ~.plat.k vy,írá pr 'ec v. staa.v.a' Tjli u'yt.vatel, kt.rt. je fyzi.ká n.'. prá- TUieká.s.'a, kt.rá př in. u'yt.v'-i za úplatu p k7tla. llt1t.vat.l p.i sv.u vlast.í.aj.tk.v.u.ip.viia ti p.plat.k vy,raa7.i p.platník' n.'. p.plataíkl. sraž.nt.iváií správci p.platku a za p.platek r.~i. Čl. 11.zna vaei p i at 1) Utyt.vatel je pevin.a.právci p.platku píee 1.zaáait za.ájeai ěianesti (u'yt.- váni) ve l.ltě i. 3~ iad.i práva! ci p.v.le.! k tét. iinneeti, v.statnic. přípa'ec. ie 30 inů oie ine faktické za.áje.i tét. činnesti. 2) Při plnini.zna vao! p.vinn.sti j. u'yt.vat.l p.vi n s.ilit správci p.platku příj.eni, j, r.iné Čísl., 'yiliětě ( fyzická.s.'a) ne,. náz.v (.'c i.i fir-.u), siile, rčo (právnická.s.'a). Ji.-li fyzick.u ne právnick.u.s.,., která je p.inika lskýa au'j.kte., uv.ie též čísla.čtd u penižsio. ústavů, aa nic.ž jseu seuetřeišny peniž_i pr.střeiky z jeji p."ikatelsk' čian.ati. 3) utyt.vat.l j. p.vinen v~et v pisean' p.i.'i eviienční k.i_u, i. kt.r' zapiauj. pr. p.tř." k.ntr.ly plaeea! p.platku, i.'u u'yteváa!, i.s přic iu a.i iu, ~i.l p.'ytu, j_é, přij.eai, iatu. nar.ze.i a air.au.tsta trval P.'ltu ne, ísta trval 'y&liiti v zaaraniií a čisl čas.ke průkazu a.,. cest.vai i.klaiu fyzické.s.'y, které.'yt.váni p kytl. Zápisy i. eviieač.í kaiay.u.i 'ýt veieay překleiai a er.zu.it.ln. a.usi 'jt usp.řáiáay pestup_. z!aa.ve aleii.ka. Stránk1 evii.n~ni kftiky _us! 'ýt prt,.ž Čísl.vány a.us! 'ýt uváiiaa p.řai.vá ~isla u'yt.vanýe i začátku r.ku až i. j k.nee. Eviieniaí kni.u u'1t.vat.l uc vává p. i.'u i let.i pr.veieai p.slaini.. zápisu. ~) U'yt.vatel j. p.vin.n př.il.žit správci p.platku ne,. jí. p.viř.aé.u za stnanci.'ce zařaz.né.u i '.cni úřaiu na vyžáiání evi_e_čni kni.u ke k.ntrele. Čl. 12 Saz,a peplatku 1) Saz,a p.platku za lázeňský ne rekreační p.'yt činí za ese,u a kažij i zap.čati jen p.'ytu, není-li tent. ine. příc iu, 8,- Kč v.'i.'i.i 1.5. i. 3Q.9. 2) Dne. se r.zueí jeien kalendářni den,ez.aleiu na t., kter.u a jak velkeu čáet ine poplatník k P.'ltu využije.

5 - 5 - ČI. lj Osvo.ozeni Poplatku za lázeňský ne rekreační po.yt nep.ilé.ají: a) 08 y nevido.é,.ez.oc.é a oe y s těžký. zirav.t_í. p.stiže_í., který yl přiznán III. stupeň mi řáinýc. vý peile zvláitni prá.vní před,isu ( 8i zák. ě. 100/1988 S, s.ciální. za.ezpečení, ve zaini pozdijiío. přeipied) a jejic. prův.dci,.) 08 y.laiii 18 let, starií 70 let a.so.y, na kt.ré náležeji příiavky na iěti, vojáci v záklaini služ.i a.e y, které vyk.návají civil_í služ.u. ČI. 1-4 Splatn.st p.platku 1) Po,latek za lázeňský ne rekreační p yt platí p.,latrik př Ba př.ip.kláia u dó.u p ytu. 2) vayt.vatel, který p.platek vy.írá, pr.veie je odvoi na účet oe nejp.ziěji i. 31. řijna. Oiiil lvi. P.plat.k za užívá.í v.ř.ja' pr.straastvi Přei.it ČI. 15 p.platku ~řei.it p.platku je užívání v.řej.é pr.stranství zvl'itní.i způe y, kterj.i se r.zu.í pr.váiiní výk.p.výc. prací, u.ietiai i.čas.ý tave. a zařizoni el.u- Žício. pro p.skyt.vání proieje a služe., pro u.ietě.i stave.nic. n reklaaníe. zaříz.ní, zařizeni oirkusd, lunaparků a jinlc ntc. atrakci, istidi skláiek, yyaraz.bi trvalé park.vaci íeta a uživá.í to to pr.stranství pro kulturni, aport.vni a r.klaaaí akee n p.tře.y tv.r.y lil vý a teloviznie. iil. ČI. li Za v.ř.j.' pr tranství se p.važuje náv.s, p.z í k unikace (siibice,.íetaí k.-.unikace a vořej.' áčelov' k u.ikae., vč.tně c iniki),,arky, V.ř.jAá z.leň a ialši pr.st.~ přístupné kaži'.u.oz ez.ni, teiy sl.užíci ecn'.u užív'.i, a t oz l.iu na vlastnictví k t ut. prost.ru.

6 -.- ěi, 1.7i P.plat.ik 1) P.platnik j. fyzieká.8 a n,rivnicki.s a, kt.rá uživá veřej.' pr.atraastyl Zp'8 uv j. vil. 15 tét. vyaláiky. 2') Uživi-li stejn.u ěáat veřej.',r.stranat.i něk.lik.p.platft!k~, p.vi.á za zaplac i c.l'.' p.platku s,.leč a n.r il.i. Správc. p.platku.ůž l.lit za,lac i p.platku kt.ré.uk.liv z.ic ěi, 18 Qzaa vací p.vin st 1) P.platnik j. p.vi náait, správci p.plat~ uživá.i v.ř'i.'" pr.atraaatv! a.jp iji v n v ik.,.plalk.vé p.vi.n ti. z) Při pl.i.i a va.i,.vian ti j.,.,la'.ft, { ilit.prtv.i,.,latka,ř1- j.eai, j.'n., r a~ čisl., "y4j.iiti (fyzická,s,"a) n. název, siil., rčo (pravnická.s a). Ji.-li fyzick n,rávniek u r která j.,.i.ikat.lski. 8u.jekt, uv.ie t'ž čísla úětl li peniini '.tav~, na ni.al j u.třeiiny p.- aiiai pr.stř.iky z její p ika'.l.k' ii ti. ale l' Sa.",,.,latku 2 1) P.plat.k za uživáai v.řej.',r transtvi činí la. a "a: a) za u.i.tini ěa.nýo tav a.ařiuni sl.uh.i pr. p kyt b.h".. 10 Ki.) za u.i.tini ča to. stav a za:huni al.ufíeie.,r. p.aqt.pr.i.je 30 I~ o) za pr.váiěni výk.p.vjo. pra.i i).a uaiatini stav. io. lařizeni.. 5 lč.) za u.i.těni r.klaa.nic. lařlze.! 30 Kč t) za u.lsti_i lunaparld, cirkus' a ji t nie. atrakoi 3e I~ g) za wrletiní.klá k... li Ei.) za vyáraz i trval... partevaci.!sta 5 II i) za ulivá.! veř.j.' p7.stranetvi pr. k.ltllrai at.e 5 I! j}.a.liváni v.ř.jn,a.,r.stranstvi pr..'.rt... i ak.. 5I! k) za uhváai veř.jn' pr transttí pr. reklaani akce.. l'.ič l} za _líd.ai v.řej.',r trad8tvi pr. p.tf. y tv.r., fila.vto~ a t.levizai i~l.. li Ii 2} ln ee r.lu.! j en kal.niářni.en l a na t., kt.r.a a jak velk část ine p.pla~n!k vy.lije.

7 - 7-3) ~.plat.k sa.živáni veřejn' pr.etranetvi lle r.v.it v.ál v ;ck '~i,a e. ~ra.i~ pa.iálni čá.tk.u, a t.: za vykraun trval',ark.vaoi i.h. pr. -.ákla.ni aut i1 na s".i aut il 10 2 J'.,- Kč/ 2 ee.,- I:Q/.is. - nákla i aut il.a l.5'.,r ~i/.il. či Z' ~."-'., - xl/ r.k i.4",- ~~/r.k 12,- Xi/r.k ".,lat.n aa l4ul'bí v.ř.j.~ pr.s'rans1!n m.) l'.a.ji: a) akce peř~t~né n& ve~ejné~,r.stranltvi, j.jiek! vjtiitk j r~.a na ~.aritativ_i a veřej.' pr.spej.š účell,.) vy1ras.ni trval' park.vaoi i.ta Jr y strav. tni J.st.iž ČI. 21 ".piat.k I. p1ati.i prvé n., k.1 il. k lllivá..ivel.j.~ )r.,transt.vi IPŮS'- \ea vv ný. v ~l. 15 až n., k.y t.t. užíváni sk.noil., lařize.i \11 stra.in. a veř.j.' pr.stranstvi '11. uv en. pav.tni.. stavu. či, 2:! Splatn.st p.p1atka ".plat.k la uiivá1ú. v.řejné pr.stra~etvi je Iplat.t v tev.sti t. p.kla'aj" úřa.u, n." na ú~.t "ce: a) při uživáni veřejné pr.stranstvi pe t u kratii 3'.na n.jp iji T, k.l.yl. 8 uživáni. veřej.é pr.st.ranltví lap.oat.,.) ~ři uživáií veřeja' pr.stran.tvi p "u.eli!' ) ~ j ~.é p.plat.k re ilit v j kal.n.ářni. r.c v.u st.jate. ajlát.k~ přič ž,rvn!.plátka j,lat_' n.jp.zašji v n, k&y \yl. s \llivt.l..v.ř.jaé pr.stranatv1 zap.čat. a s'ývajicí sp1á.tka nejp.st.ji ,ři.lui.ka1.ni.r.ku. c) p.platek stan.vený.~aiěni paušální čá.etk.u je a,lataý první a.n v při.1.in' ělici, a) p.p1at.k staa.vený r.~ni pauiá.lni iá.atkeu j,lata' k.n leana,řialu'- né kal.ni'řni r u. Poplatek za povolen! k vj.zdu 8 motorovým vozidlem do vybraných míst a částí o~ee

8 - 8 - Či. 23 Předmět poplatku Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do chatové část~ obce a na příjezdovou komunikaci k rekreačnímu jezeru, kde je jinak vjezd zakázán. č i. 24 Popla tní)c Poplatek plati fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k yjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. či 25 Oznamovací povinnost 1) Oznamovací povinnost poplatníka je splněna podáním písemné žádo~ti k povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. U jednorázového vjezdu se písemná žádost nepožaduje. 2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické 080by, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo rčo. či 26 Sazba Sa.zbaṗoplatku činí: a) za vozidlo a den... 10,- Kč b) za vozidlo a týden... 50,- Kč popla.tku c) správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou či, 27 Spl&tnost popla.tku 1) Poplatek j. splatný současně s vydáním povoleni, pokud je povols3í k vj.zdu vydán. na 1 kalendářní den, případně na 7 ka.lendářních dnů. 2) Poplatek placený paušální částkou je splatný poslední den příslušného mě.íce. či 28 Osvobozeni 1) Od popla.tku jsou osvobozeny: a) fyzické o8oby, které mají trvalj pobyinebo vla.tni no vit.st vo vy.raných aístech, osob7 ji. blízké, aanželé těchto os a jejioh ti, d&le ODo.7~

9 - 9 - které jsou držiteli průkazů ZTP a jejich průvodci. b) fyzické nebo právnické osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti. 2) Vznik nár ku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně ne o ústně do protokolu současně s vydánílllpovolení k vjezdu s metorovým vozidlem do vy raných míst a částí o oe ne o ve lhůty do 10 dnů od~ dne, kdy nastala skuteča st zaklá ající nárok na osvebození. Stejný_ způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ozn'.it zánik nároku na osv.0- zení. Oddíl VI. U~tanovení společaá a závěreční Čl, 29 1) Ne udou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyaěří správce poplatku poplatek plateaním výmyrem. Včas nezaplacené (neodvedené) p platky ne o jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce p platku zvýšit až aa tr j- nasobek. 2) ~o.u, kdo ezaplatí ve lhůtě stan vené t ute vyhláškou neie r zhe.nutí_ povi. e.t nepeněžité povahy,.ůže správce oplatku uležit p kutu za nepeněžité plně.í ve smyslu 37 a 37.a zák. č. 337/92 Sb., o správě daní a.platků, ve znění pe~. předpi.ů. Č ) Pokud poplatník nebo plátce p platku nesplní svoji poplatkov u pevi.nost stan - ven u tuto oiec i závaznou vy láškou, lze dlužné částky vyměřit neie doměřit de tří let od konce kalen ářního roku, ve které_ poplatkevá p vina st vznikla. 2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úken směřující k vyměř ní neio domyření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce reku, v němž byl poplatník neie plát e poplatku o tomto úkonu písemně uvědomen. 3) Vymiři~ a doměřit poplatek lze nejpezd ji d 10 let od ko e kalendářního roku~ v něllž poplatková povinnost vznikl..,. Č ) Správce poplatku je oprávněn pověřit kentroleu plnění povinností vyplývajícíc z této vyhlášky zaměstnance obce zařazené do o ecní o úřadu. Zaměstnanec je povinen

10 se při kontrole pr.kázat kontr.lovanému su.jektu pis njm potěře_i. vydaný. spráyc poplatku. 2) Spráyce poplatku může na žádost poplatníka z důyodu stranění tyr ati T jednotliyýca případ.ck poplatky n e jejich příslušenaty! z l& ne částečně promin.ut. či, 32 Zrušuje se os.cni záy&zná vyhláška č. 1/1999 ze dn ČI. 33 Tato o.ecni zát&zná yykláška na8ývá účinn ti dne ~~~...~~~.~.... vyyeš.n.: aejauto: '51 12

11 D o dat e k č. 1 k Obe ně závazné vyh1'šee Ob.e Lkota č. 1/2003 o.í.tníek pop1at.í.k který. se.ění Č1. 6, odst. 1 takto: 1) Sazba poplatku ze psů činí ročně: a) za prvního psa 100,- Kč b} za druhého psa 400,- Kč c} za třetího a každého dalšího psa téaož držitele 1.000,- Kč Tento dodatek nabývá účinnosti dne ístoetarosta starosta obce vyvěšeno sej.uto : 311~1008

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stařechovice schválilo dne 2. 12. 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích Číslo 2/2004 Zastupitelstvo obce Vestec se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm i zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Choteč č. 3/2008 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Choteč č. 3/2008 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Choteč č. 3/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Choteč vydalo dne 18.6.2008 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

OBEC MIKULOV. ze dne 20.12. 2004. o místních poplatcích

OBEC MIKULOV. ze dne 20.12. 2004. o místních poplatcích OBEC MIKULOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2004 ze dne 20.12. 2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mikulov vydalo dne 20.12. 2004 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Obec : Hluchov Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hluchov vydalo dne 15.prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích OBEC KREJNICE Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krejnice vydalo dne 4.4.2015 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve

Více

OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007

OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 o místních poplatcích ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zastupitelstvo

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČÍHAŇ č. 1 / 2003 ze dne 9.12.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Číhaň vydalo dne 9.12.2003 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěnčín vydalo dne 16.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://novedvory-zr.unas.cz e-mail: nove.dvory-zr zr@seznam.cz Obecně závazná vyhláška Obce Nové Dvory č. 1/2004 ze dne 1.1.2004 Zastupitelstvo

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plískov schválilo dne 4.1.2007 v souladu s ustanovením 10 písmene d) a 84 odstavce 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice ", OBEC CESKA KUBICE ZASTUPITELSTVO OBCE " Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Česká Kubice vydalo dne 30.8.2004 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení 10

Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení 10 O b e c D o l n í B r a n n á O b e c n ě z á v a z n á vyhláš k a obce Dolní Branná č. 3/ 2004 o m ís t n í c h poplatc í c h Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hamry se na svém zasedání dne 26.11. 2009 usneslo vydat dle ustanovení 14 odst. (2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obec Horní Bojanovice

Obec Horní Bojanovice Obec Horní Bojanovice Obecně závazná vyhláška č.07/2005o místním poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice se na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo Městyse Liteň vydalo dne 14. 2. 2008 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROVEČNÉ číslo 1/2003 ze dne 3.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROVEČNÉ číslo 1/2003 ze dne 3.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROVEČNÉ číslo 1/2003 ze dne 3.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo Obce Rovečné vydalo dne 3.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku Obecně závazná vyhláška číslo 2/2004 obce Hrčava o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Hrčava vydává dne 25.2.2004 v souladu s ustanovením 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb.,

Více

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 MĚSTO HOSTOMICE Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 17. března 2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

M ě s t o K O Š Ť A N Y

M ě s t o K O Š Ť A N Y M ě s t o K O Š Ť A N Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 ze dne 19.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Přerov nad Labem č. 2/2007 ze dne 19.9.2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Přerov nad Labem č. 2/2007 ze dne 19.9.2007 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Přerov nad Labem č. 2/2007 ze dne 19.9.2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem vydalo dne 19.9.2007 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Tichá se na svém zasedání dne 10. prosince 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ vydána dne: 2. 4. 2007 účinnost: 1. 5. 2007 Vyhláška č. 1/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ č. 1/2007 ze dne 2. dubna 2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Více

V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í

V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í o místních poplatcích zastupitelstvo obce podle ustanovení 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Město Město Albrechtice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Město Albrechtice se na svém 20. zasedání konaném dne 27.11.2008 usnesením č. 08/20/583 usneslo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

VYHLÁŠKA č. 4/1999. O místních poplatcích

VYHLÁŠKA č. 4/1999. O místních poplatcích VYHLÁŠKA č. 4/1999 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo v Litovli schválilo dne 23. 9. 1999 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Smidary Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2007 o místních poplatcích

Obec Smidary Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2007 o místních poplatcích Obec Smidary Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Smidary na svém zasedání dne 5. září 2007 usnesením č. 4/2007 vydává v souladu s 10 písm d) a 84 odst. 2 písm.

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích VYHLÁŠKA č.1 Obce Dobročkovice o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobročkovice vydává dne 1.3.2002 podle ustanovení 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 20.11.2003, 05.05.2005, 30.3.2006 v souladu

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ) a) poplatek ze psů,

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ) a) poplatek ze psů, Zákon č. 565/1990 Sb., ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích, ve znění zákona 184/1991 Sb.; redakčního sdělení č. 1002/1992 USb. (v částce 6), zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona

Více

Obecně závažná vyhláška Města Nový Knín č.2/2004 místních poplatcích

Obecně závažná vyhláška Města Nový Knín č.2/2004 místních poplatcích Obecně závažná vyhláška Města Nový Knín č.2/2004 místních poplatcích Zastupitelstvo Města Nový Knín vydává dne 29.4.2004 usnesení č 1/2004 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 Obec Studená Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Vyvěšeno na úřední desce dne:

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Lodhéřov Obecně závazná vyhláška Obce Lodhéřov č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LITOVEL č. 1/2003,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LITOVEL č. 1/2003, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LITOVEL č. 1/2003, "O místních poplatcích", Zastupitelstvo města Litovle se usneslo dne 11. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č.1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Vranovice č.1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo dne 21.8.2008 v souladu s ustanovením 10 písm.d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Dobrovízi se na svém zasedání dne 1.4.2003 usneslo vydat na základě 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Podhradí nad Dyjí

Obecně závazná vyhláška obce Podhradí nad Dyjí Obecně závazná vyhláška obce Podhradí nad Dyjí č. 1/2007 ze dne 2.2.2007 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Podhradí nad Dyjí vydalo dne 2.2.2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška o (místních poplatcích) č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška o (místních poplatcích) č. 1/2011 Obec Kaliště Obecně závazná vyhláška o (místních poplatcích) č. 1/2011 Obecní zastupitelstvo obce Kaliště vydává dne 3. 1. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nedvědice č. 3 / 2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Nedvědice č. 3 / 2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Nedvědice č. 3 / 2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nedvědice se na svém zasedání dne 3. 12. 2003 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Dunajovice se na svém zasedání dne 31.5.2006, usnesením č. 6c/18 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 1/2005 ze dne 23.2. 2005 o místních poplatcích.

Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 1/2005 ze dne 23.2. 2005 o místních poplatcích. Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 1/2005 ze dne 23.2. 2005 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz vydalo dne 23.2.2005 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Branov se na svém zasedání dne 30. 12. 2014 usnesením č.4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Nová Bystřice vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

OBEC HORNÍ MARŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplatcích

OBEC HORNÍ MARŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplatcích OBEC HORNÍ MARŠOV Obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Maršov se usneslo na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň č. 2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne února 2011 usnesením č. _/2011/VZ usneslo vydat na

Více

OBEC PETROV NAD DESNOU

OBEC PETROV NAD DESNOU OBEC PETROV NAD DESNOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Zastupitelstvo Obce Petrov nad Desnou v souladu s ustanoveními 2 a 14, odst. 2, zákona ČNR č.565/1990sb., o místních poplatcích,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, OBEC KOKORY Obecně závazná vyhláška obce 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kokory se usneslo

Více

O b e c O s v ě t i m a n y. Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany č. 1/2004 o místních poplatcích

O b e c O s v ě t i m a n y. Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany č. 1/2004 o místních poplatcích O b e c O s v ě t i m a n y Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osvětimany se na svém zasedání dne 8. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Horní Poříčí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Poříčí se na svém zasedání dne 6.12.2010 usnesením č. 15 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bruntálu č. 7/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Obecně závazná vyhláška Města Bruntálu č. 7/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města M Ě S T O B R U N T Á L Obecně závazná vyhláška Města Bruntálu č. 7/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Zastupitelstvo města Bruntálu se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 02/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 02/2007 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 02/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 19.12.2007 usneslo na základě ust. 84 odst. 2, písm. h) a ust. 10 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hladké Životice se na svém zasedání dne 18. 11. 2004 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona 565/1990

Více

Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Strunkovice nad Blanicí Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí se na svém zasedání dne 8.12.2010 usnesením č. 17/2010 usneslo vydat

Více

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Besednice se na svém zasedání dne 31.01.2011 usnesením č. 07/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou čís. 1/2004 o místních poplatcích

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou čís. 1/2004 o místních poplatcích OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška obce Teplice nad Bečvou čís. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou vydalo dne 1.1.2004 podle ustanovení 14 zákona ČNR č.565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04. o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04. o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Sousedovice se na svém zasedání dne xxxxx usneslo vydat dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška Číslo 2/2004

Obecně závazná vyhláška Číslo 2/2004 Město Bělá nad Radbuzou Zastupitelstvo Města Obecně závazná vyhláška Číslo 2/2004 Zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou se na svém zasedání dne 29.11.2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VĚŠÍN č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zastupitelstvo obce Věšín vydává dne 23.6.2004 v souladu s ustanovením 14 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 6. 12. 2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více