č. 1/2003 0d-ti1 T. či, 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1/2003 0d-ti1 T. či, 1"

Transkript

1 OBEC ~ u O ~ A, okr83 ~ ě 1 n i k Obe cně zá. razná. vyh1á.šxa. o~ce h h Q t a., ok~es ~ělaíx č. 1/2003 Za,stup:'telstn ce Lh.ta. schválilo a. rydá.tá.dne v s.ula.u e uat. 10 pía dl, 35 a 8A ~det. 2) píe i) Z&L.na, č. 128/2000 S 'eic., ve l~ě~i p.siějšíca?ř.d r~il!ů, a. us t, 14.tts~. 2) zik.l\&.č, 5.5/1990 S's.,. e 3ú,-;nícn p~pl~tcich, T8 1nění p.zdější~h p~.t?i3ů, tu~ D.c~ě tá,va,xn.u TYh1á.~k~ o síst~i~a 0d-ti1 T. či, 1 1) o.. c LUl& TYlírá. tyt. 5istlli p.pla,~k7 (til. j.:a "J.:pl&try"): a) peplatek ze psů b) paplatek za lázeňský ne'o rekreačni peayt c).poplatek za užívání veřejiéhe prostranství dl pepla,tek za pevglejlí k vjezdu a lbet. vozidlem do yyoraných míst a. částí obee 2) S,rivu.i.\:aícA,.,1&~kŮ vyk iti O'e~ní ú~at L.tta (tál. j.n "':p~átee :p.,1.tk.") a :při řís.~í v- vic.e i,tllíca :pe:platr~, tujuj.,etl. zá.k. č. 337/1992 SI., 11rivi t. i a,.:pla.'ků, v. I.i.i :p.stij~í&a,řttjiaů, A t&i.ti-1i sák Čí.1. 5'5/1990 S,., aiat.ica :p.,1atcita, Tt I.i.i,.,tějšio.,ř.tyi.ů, jillax. O.tíl li. ěi, 2 Peplai.ik j. fysická..s.'&,rá.v.i.ká..'.'1., kt.rá.., trvalý '.'7t.ei itl & úz i ei LAeta & j. trii\ele.,_a.

2 - 2 - Č1. 4 1) P.plat.ik j.,.vi áai~.práv.i p.platku.k.t.č st, ž tal 'ržit.l psa, 15 ~ ', kty ial 'rii'.l P. ' ri i atáfi paa tfi.iai.ů j. p.,la'.ik,.vi,.,lat.k u.ra'it p l. čl. 8 tét. vy&láik7. 2) P.vi ~ áait,.čát.k 'rž i p.a i a, kt.rá j,.platk., 1 ák.-.a ist.ic. p.,latei, 1. tét. vy&lá!k7 v.' a, a ~.t ~.t.č t.usi v.z.á i a.uča $ Int n! právci p.platk. pr.kázat. 3) P.p1at.ik j. r.triž p.vi z.áait s,rávci p.,latku kal kut.č,, kt.rá.á.liv.a.jii p.plat~ a z i 15 ů j.ji ik. 4) Pfi pl.i.i ci p.vi ti j. p.plat.ik p.vi ělit.prá.ci,.,latk.,řij i, j.', r či.l., 'y.liiti (fyli.ká a) á v,.i.l., IČO (prátrieká a). J'.-li f7zick prá i.k.q, kt.rá j.,.'.ikat.l.kj. su'j.kt, u tél čiala účtů u p.nii.ic. ústa",.a -.ic.i j - stf i., p ii.i,r.atf.akt j.ji p ikat.l.k' ii 'i. P.plat.!k j., i p k1ta.ut.právci p.,latku r.trii i titikai.i úiaj,, j i j. 'riit.l (.táři,.a, ra.a at ). Čl. 5 I' titikae.,.i Sprtv p.plaik. laz.a ává i titikač.i ú'aj p.plat.ík.vi a, vi'. karty a vy'á p.plat.ik i i č.i z.áak. pr. p.a, Al a t.,.'a,,.- platku p l.ká triit.l j p.platk_ Ztrátu 'ciz i.vi' áaky j.,.plai.ik p.vi,rávci,.,latku.a&lá.it n.jp iji 30 i. Čl. i Sa.'y,.,latkt 1) Saz'a,.pla'ku s.,si či.! r.i.i: a) la prtni p.a: 100,- Kě.) za.ruk' a kal 'alši p.a t' ž 'riit.l.: 15Q,- ~ě 2) V,fi,a.i vl.ik. ěi záaiku,.,latk ' p.vi 'i v,r!'i kal áfai r.ku z ji 'v.tu, i ův.'u uv v.'ai. 3) t t. oláaku,,.,lat.k s. p.i plati -,rv' i.i á.l.'.jioi,. '.i, k'l,.,laik.vá '.vi ' ikla, a t. za j.ta.ti i.i k ee kal rek e vjii 1/12 st ev ' re'.i '1,

3 - ) )) lfi i.i.i.ta trval' p ytv n iala plat! ariitel p.a p.plat.k p 'tt. kal ář.i 'aic. uá.lea.jie! p i.ici, v. ktaré. z.i_a.a.tala, a.vi pti_l.!-.~ ci. l.plat.k plati v p 'rb. vjii, kt.rá p.vi.á p.it. i zap.iatj kal - iářaic isíc~. ~} Zaaikae-li p.,latk.v& '.vi t,.usi t~t. ekut.č t,.plat.ik sprá i p.platk I.áait 15.mů.a. "e, k.y tat kut.č st na.tala. Čl. 7 l} O. p.platku paů j 1 ržitel psa, kt.rý. je a: a) n.vi i, c.á a tižký. z.rav.t.i. p.stiže.i., kt.ré.11 při._á. III. stup i řá.nýc. vý p l. zvl'lt.i přeapisu,.} pr.vá.ijici výcvik p.ů urč.ntc. k pr.v u ~v e.tc. p pia a), c) pr.v ujici útul.k lřiz.ni ci pr. ztra n' a.puitiné p.y,.) kt.ré.ta vi p.vinn.st.ri i a p.aiivá.i psa Ivl'it.i pr'v.i př pi.,.) kt.rá př.vzala p.a z útulku, a t. p u 1 r.ku pt.vz.ti. 2) P.platnik je p.vi správci p.pla'k~ vlay 31 t.l.a přislui.' kal.a.átai r.ku pr.kázat, ž 'v v zeai trvá. 3) Osv i p.platku p.ů zaaiká, sanikd.-li al v i. Čl. 8 1) l.plat.k ze psů je splat.' vy.il i vž.1 30 a ka!.é r.ka t.v.sti p.klaaay ec.i úřaau, 8e a.!et ce. 2) Vz.ik -li p.platk.vá p.vi.n.a'.i r.ku p. 30 u u, j. p.plat.k z. pal.,latnt 30-ti.nů vz.ika p.platk.vé '.vi ti. O il III. P.plat.k za lál.ň.ký rekr.aě.i P 1t ČI. g Př it p.platku Př it p.platku za láz.ňský rekr.a~.i P 7t je pt.c t ' 7t za 'platu v láz.ňekjq. ai.tec. & T ai.tec u.tř.'in' turi.ti.ké ruc., za úi.l l.č i n." r.trea.e, p.kua p.platnik n.pr.k'i. ji.; alv v, p ytu. ~.

4 - 4 - Čl. 10 ~.pla'.ik a plátc. 1) ~.plataike. je fyzická 'a, kt.rá př ni a za.plata v aisti uv.ieaé. v u.t. ~l.! této vykláik1 p.'jvá za účele. léi.aí ae'. r.kr.ace. 2) ~.plat.k vy,írá pr 'ec v. staa.v.a' Tjli u'yt.vatel, kt.rt. je fyzi.ká n.'. prá- TUieká.s.'a, kt.rá př in. u'yt.v'-i za úplatu p k7tla. llt1t.vat.l p.i sv.u vlast.í.aj.tk.v.u.ip.viia ti p.plat.k vy,raa7.i p.platník' n.'. p.plataíkl. sraž.nt.iváií správci p.platku a za p.platek r.~i. Čl. 11.zna vaei p i at 1) Utyt.vatel je pevin.a.právci p.platku píee 1.zaáait za.ájeai ěianesti (u'yt.- váni) ve l.ltě i. 3~ iad.i práva! ci p.v.le.! k tét. iinneeti, v.statnic. přípa'ec. ie 30 inů oie ine faktické za.áje.i tét. činnesti. 2) Při plnini.zna vao! p.vinn.sti j. u'yt.vat.l p.vi n s.ilit správci p.platku příj.eni, j, r.iné Čísl., 'yiliětě ( fyzická.s.'a) ne,. náz.v (.'c i.i fir-.u), siile, rčo (právnická.s.'a). Ji.-li fyzick.u ne právnick.u.s.,., která je p.inika lskýa au'j.kte., uv.ie též čísla.čtd u penižsio. ústavů, aa nic.ž jseu seuetřeišny peniž_i pr.střeiky z jeji p."ikatelsk' čian.ati. 3) utyt.vat.l j. p.vinen v~et v pisean' p.i.'i eviienční k.i_u, i. kt.r' zapiauj. pr. p.tř." k.ntr.ly plaeea! p.platku, i.'u u'yteváa!, i.s přic iu a.i iu, ~i.l p.'ytu, j_é, přij.eai, iatu. nar.ze.i a air.au.tsta trval P.'ltu ne, ísta trval 'y&liiti v zaaraniií a čisl čas.ke průkazu a.,. cest.vai i.klaiu fyzické.s.'y, které.'yt.váni p kytl. Zápisy i. eviieač.í kaiay.u.i 'ýt veieay překleiai a er.zu.it.ln. a.usi 'jt usp.řáiáay pestup_. z!aa.ve aleii.ka. Stránk1 evii.n~ni kftiky _us! 'ýt prt,.ž Čísl.vány a.us! 'ýt uváiiaa p.řai.vá ~isla u'yt.vanýe i začátku r.ku až i. j k.nee. Eviieniaí kni.u u'1t.vat.l uc vává p. i.'u i let.i pr.veieai p.slaini.. zápisu. ~) U'yt.vatel j. p.vin.n př.il.žit správci p.platku ne,. jí. p.viř.aé.u za stnanci.'ce zařaz.né.u i '.cni úřaiu na vyžáiání evi_e_čni kni.u ke k.ntrele. Čl. 12 Saz,a peplatku 1) Saz,a p.platku za lázeňský ne rekreační p.'yt činí za ese,u a kažij i zap.čati jen p.'ytu, není-li tent. ine. příc iu, 8,- Kč v.'i.'i.i 1.5. i. 3Q.9. 2) Dne. se r.zueí jeien kalendářni den,ez.aleiu na t., kter.u a jak velkeu čáet ine poplatník k P.'ltu využije.

5 - 5 - ČI. lj Osvo.ozeni Poplatku za lázeňský ne rekreační po.yt nep.ilé.ají: a) 08 y nevido.é,.ez.oc.é a oe y s těžký. zirav.t_í. p.stiže_í., který yl přiznán III. stupeň mi řáinýc. vý peile zvláitni prá.vní před,isu ( 8i zák. ě. 100/1988 S, s.ciální. za.ezpečení, ve zaini pozdijiío. přeipied) a jejic. prův.dci,.) 08 y.laiii 18 let, starií 70 let a.so.y, na kt.ré náležeji příiavky na iěti, vojáci v záklaini služ.i a.e y, které vyk.návají civil_í služ.u. ČI. 1-4 Splatn.st p.platku 1) Po,latek za lázeňský ne rekreační p yt platí p.,latrik př Ba př.ip.kláia u dó.u p ytu. 2) vayt.vatel, který p.platek vy.írá, pr.veie je odvoi na účet oe nejp.ziěji i. 31. řijna. Oiiil lvi. P.plat.k za užívá.í v.ř.ja' pr.straastvi Přei.it ČI. 15 p.platku ~řei.it p.platku je užívání v.řej.é pr.stranství zvl'itní.i způe y, kterj.i se r.zu.í pr.váiiní výk.p.výc. prací, u.ietiai i.čas.ý tave. a zařizoni el.u- Žício. pro p.skyt.vání proieje a služe., pro u.ietě.i stave.nic. n reklaaníe. zaříz.ní, zařizeni oirkusd, lunaparků a jinlc ntc. atrakci, istidi skláiek, yyaraz.bi trvalé park.vaci íeta a uživá.í to to pr.stranství pro kulturni, aport.vni a r.klaaaí akee n p.tře.y tv.r.y lil vý a teloviznie. iil. ČI. li Za v.ř.j.' pr tranství se p.važuje náv.s, p.z í k unikace (siibice,.íetaí k.-.unikace a vořej.' áčelov' k u.ikae., vč.tně c iniki),,arky, V.ř.jAá z.leň a ialši pr.st.~ přístupné kaži'.u.oz ez.ni, teiy sl.užíci ecn'.u užív'.i, a t oz l.iu na vlastnictví k t ut. prost.ru.

6 -.- ěi, 1.7i P.plat.ik 1) P.platnik j. fyzieká.8 a n,rivnicki.s a, kt.rá uživá veřej.' pr.atraastyl Zp'8 uv j. vil. 15 tét. vyaláiky. 2') Uživi-li stejn.u ěáat veřej.',r.stranat.i něk.lik.p.platft!k~, p.vi.á za zaplac i c.l'.' p.platku s,.leč a n.r il.i. Správc. p.platku.ůž l.lit za,lac i p.platku kt.ré.uk.liv z.ic ěi, 18 Qzaa vací p.vin st 1) P.platnik j. p.vi náait, správci p.plat~ uživá.i v.ř'i.'" pr.atraaatv! a.jp iji v n v ik.,.plalk.vé p.vi.n ti. z) Při pl.i.i a va.i,.vian ti j.,.,la'.ft, { ilit.prtv.i,.,latka,ř1- j.eai, j.'n., r a~ čisl., "y4j.iiti (fyzická,s,"a) n. název, siil., rčo (pravnická.s a). Ji.-li fyzick n,rávniek u r která j.,.i.ikat.lski. 8u.jekt, uv.ie t'ž čísla úětl li peniini '.tav~, na ni.al j u.třeiiny p.- aiiai pr.stř.iky z její p ika'.l.k' ii ti. ale l' Sa.",,.,latku 2 1) P.plat.k za uživáai v.řej.',r transtvi činí la. a "a: a) za u.i.tini ěa.nýo tav a.ařiuni sl.uh.i pr. p kyt b.h".. 10 Ki.) za u.i.tini ča to. stav a za:huni al.ufíeie.,r. p.aqt.pr.i.je 30 I~ o) za pr.váiěni výk.p.vjo. pra.i i).a uaiatini stav. io. lařizeni.. 5 lč.) za u.i.těni r.klaa.nic. lařlze.! 30 Kč t) za u.lsti_i lunaparld, cirkus' a ji t nie. atrakoi 3e I~ g) za wrletiní.klá k... li Ei.) za vyáraz i trval... partevaci.!sta 5 II i) za ulivá.! veř.j.' p7.stranetvi pr. k.ltllrai at.e 5 I! j}.a.liváni v.ř.jn,a.,r.stranstvi pr..'.rt... i ak.. 5I! k) za uhváai veř.jn' pr transttí pr. reklaani akce.. l'.ič l} za _líd.ai v.řej.',r trad8tvi pr. p.tf. y tv.r., fila.vto~ a t.levizai i~l.. li Ii 2} ln ee r.lu.! j en kal.niářni.en l a na t., kt.r.a a jak velk část ine p.pla~n!k vy.lije.

7 - 7-3) ~.plat.k sa.živáni veřejn' pr.etranetvi lle r.v.it v.ál v ;ck '~i,a e. ~ra.i~ pa.iálni čá.tk.u, a t.: za vykraun trval',ark.vaoi i.h. pr. -.ákla.ni aut i1 na s".i aut il 10 2 J'.,- Kč/ 2 ee.,- I:Q/.is. - nákla i aut il.a l.5'.,r ~i/.il. či Z' ~."-'., - xl/ r.k i.4",- ~~/r.k 12,- Xi/r.k ".,lat.n aa l4ul'bí v.ř.j.~ pr.s'rans1!n m.) l'.a.ji: a) akce peř~t~né n& ve~ejné~,r.stranltvi, j.jiek! vjtiitk j r~.a na ~.aritativ_i a veřej.' pr.spej.š účell,.) vy1ras.ni trval' park.vaoi i.ta Jr y strav. tni J.st.iž ČI. 21 ".piat.k I. p1ati.i prvé n., k.1 il. k lllivá..ivel.j.~ )r.,transt.vi IPŮS'- \ea vv ný. v ~l. 15 až n., k.y t.t. užíváni sk.noil., lařize.i \11 stra.in. a veř.j.' pr.stranstvi '11. uv en. pav.tni.. stavu. či, 2:! Splatn.st p.p1atka ".plat.k la uiivá1ú. v.řejné pr.stra~etvi je Iplat.t v tev.sti t. p.kla'aj" úřa.u, n." na ú~.t "ce: a) při uživáni veřejné pr.stranstvi pe t u kratii 3'.na n.jp iji T, k.l.yl. 8 uživáni. veřej.é pr.st.ranltví lap.oat.,.) ~ři uživáií veřeja' pr.stran.tvi p "u.eli!' ) ~ j ~.é p.plat.k re ilit v j kal.n.ářni. r.c v.u st.jate. ajlát.k~ přič ž,rvn!.plátka j,lat_' n.jp.zašji v n, k&y \yl. s \llivt.l..v.ř.jaé pr.stranatv1 zap.čat. a s'ývajicí sp1á.tka nejp.st.ji ,ři.lui.ka1.ni.r.ku. c) p.platek stan.vený.~aiěni paušální čá.etk.u je a,lataý první a.n v při.1.in' ělici, a) p.p1at.k staa.vený r.~ni pauiá.lni iá.atkeu j,lata' k.n leana,řialu'- né kal.ni'řni r u. Poplatek za povolen! k vj.zdu 8 motorovým vozidlem do vybraných míst a částí o~ee

8 - 8 - Či. 23 Předmět poplatku Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do chatové část~ obce a na příjezdovou komunikaci k rekreačnímu jezeru, kde je jinak vjezd zakázán. č i. 24 Popla tní)c Poplatek plati fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k yjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. či 25 Oznamovací povinnost 1) Oznamovací povinnost poplatníka je splněna podáním písemné žádo~ti k povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. U jednorázového vjezdu se písemná žádost nepožaduje. 2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické 080by, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo rčo. či 26 Sazba Sa.zbaṗoplatku činí: a) za vozidlo a den... 10,- Kč b) za vozidlo a týden... 50,- Kč popla.tku c) správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou či, 27 Spl&tnost popla.tku 1) Poplatek j. splatný současně s vydáním povoleni, pokud je povols3í k vj.zdu vydán. na 1 kalendářní den, případně na 7 ka.lendářních dnů. 2) Poplatek placený paušální částkou je splatný poslední den příslušného mě.íce. či 28 Osvobozeni 1) Od popla.tku jsou osvobozeny: a) fyzické o8oby, které mají trvalj pobyinebo vla.tni no vit.st vo vy.raných aístech, osob7 ji. blízké, aanželé těchto os a jejioh ti, d&le ODo.7~

9 - 9 - které jsou držiteli průkazů ZTP a jejich průvodci. b) fyzické nebo právnické osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti. 2) Vznik nár ku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně ne o ústně do protokolu současně s vydánílllpovolení k vjezdu s metorovým vozidlem do vy raných míst a částí o oe ne o ve lhůty do 10 dnů od~ dne, kdy nastala skuteča st zaklá ající nárok na osvebození. Stejný_ způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ozn'.it zánik nároku na osv.0- zení. Oddíl VI. U~tanovení společaá a závěreční Čl, 29 1) Ne udou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyaěří správce poplatku poplatek plateaním výmyrem. Včas nezaplacené (neodvedené) p platky ne o jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce p platku zvýšit až aa tr j- nasobek. 2) ~o.u, kdo ezaplatí ve lhůtě stan vené t ute vyhláškou neie r zhe.nutí_ povi. e.t nepeněžité povahy,.ůže správce oplatku uležit p kutu za nepeněžité plně.í ve smyslu 37 a 37.a zák. č. 337/92 Sb., o správě daní a.platků, ve znění pe~. předpi.ů. Č ) Pokud poplatník nebo plátce p platku nesplní svoji poplatkov u pevi.nost stan - ven u tuto oiec i závaznou vy láškou, lze dlužné částky vyměřit neie doměřit de tří let od konce kalen ářního roku, ve které_ poplatkevá p vina st vznikla. 2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úken směřující k vyměř ní neio domyření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce reku, v němž byl poplatník neie plát e poplatku o tomto úkonu písemně uvědomen. 3) Vymiři~ a doměřit poplatek lze nejpezd ji d 10 let od ko e kalendářního roku~ v něllž poplatková povinnost vznikl..,. Č ) Správce poplatku je oprávněn pověřit kentroleu plnění povinností vyplývajícíc z této vyhlášky zaměstnance obce zařazené do o ecní o úřadu. Zaměstnanec je povinen

10 se při kontrole pr.kázat kontr.lovanému su.jektu pis njm potěře_i. vydaný. spráyc poplatku. 2) Spráyce poplatku může na žádost poplatníka z důyodu stranění tyr ati T jednotliyýca případ.ck poplatky n e jejich příslušenaty! z l& ne částečně promin.ut. či, 32 Zrušuje se os.cni záy&zná vyhláška č. 1/1999 ze dn ČI. 33 Tato o.ecni zát&zná yykláška na8ývá účinn ti dne ~~~...~~~.~.... vyyeš.n.: aejauto: '51 12

11 D o dat e k č. 1 k Obe ně závazné vyh1'šee Ob.e Lkota č. 1/2003 o.í.tníek pop1at.í.k který. se.ění Č1. 6, odst. 1 takto: 1) Sazba poplatku ze psů činí ročně: a) za prvního psa 100,- Kč b} za druhého psa 400,- Kč c} za třetího a každého dalšího psa téaož držitele 1.000,- Kč Tento dodatek nabývá účinnosti dne ístoetarosta starosta obce vyvěšeno sej.uto : 311~1008

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi

Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich Zastupitelstvo obce Hradcovice se na svem zasedani dne 13.11.2008 usneslo vydat a podle ustanoveni 14 odst. 2 zakona c. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více