Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice jejich lodi, ale tady v nekoneãném vesmíru mohla b t maliãká jako manévrovací jednotka OneMan nebo obrovská jako hvûzda nebylo podle ãeho to zjistit. Na e lodû jsou tak o klivé, poznamenala Waverly. Vidûla jsem je na fotkách, ale takhle naïivo To je pravda, pfiitakal Kieran a vzal si od ní dalekohled. Vypadá, jako by mûla nádor nebo co. Druhá loì, Nov obzor, vypadala stejnû divnû jako Empyreum. Mûla vejãit tvar pokryt vybouleninami, v nichï se nacházely rûzné lodní systémy. Loì tak pfiipomínala artyãoky, které paní Stillwellová vïdycky nosila Kieranovû matce po podzimní sklizni. Motory vypustily namodralou záfii, která osvûtlila ãásteãky mlhoviny. Kolem vylétly jiskry, Ïár z motorû zapálil vodíkovou kapsu. Samozfiejmû, Ïe zrychlení lodí bylo pfiíli velké na to, aby je nûkterá z podobn ch mal ch explozí mohla ohrozit. Myslí, Ïe jsou jako my? zeptala se. Kieran ji nûïnû zatahal za pramen tmavû hnûd ch kadefií. Jasnû Ïe jo. Mají stejnou misi. 9

2 VESMÍRNÁ POUË 1 Nûco od nás musejí chtít, namítla Waverly, jinak by tu nebyli. Co by mohli chtít? snaïil se ji uklidnit. Mají totéï co my. V duchu musel pfiipustit, Ïe je opravdu zvlá tní, Ïe loì vûbec vidí. Podle v ech pravidel by mûl b t Nov obzor triliony kilometrû pfied nimi, protoïe ho do vesmíru vypustili cel rok pfied Empyreem. Od té doby uplynulo tfiiaãtyfiicet let. Lodû si nikdy nebyly tak blízko, aby bylo moïné z jedné vidût tu druhou. Teì ale Nov obzor z neznámého dûvodu zpomalil natolik, Ïe ho Empyreum mohlo dohonit. Vzhledem k cestovní vzdálenosti a rychlosti obou lodí to znamenalo, Ïe musela zpomalit uï pfied nûkolika lety a zároveà se i zásadnû odch lit od pûvodního plánu. Druhá loì vyvolala na palubû Empyrea pozdviïení. Nûktefií vyrobili velké cedule s vesel mi nápisy VÍTEJTE a vyvûsili je do oken smûrem k ní. Jiní, ti podezíravûj í, si u kali, Ïe mezi posádkou musela propuknout nûjaká nákaza, jinak by je pfiece kapitán pozval na palubu. Kapitán Jones uãinil krátce poté, co se loì objevila, prohlá ení, Ïe se nikdo nemusí niãeho obávat. Zahájí s kapitánem druhé lodi jednání a v e se jistû brzy vyjasní. JenÏe dny míjely a nevyjasnilo se nic. Nad ení posádky brzy vystfiídal neklid a ten zase strach. Kieranovi rodiãe nemluvili o niãem jiném. Minulého veãera se Kieran ti e krmil zeleninovou polévkou a poslouchal, co fiíkají. Nechápu, proã kapitán nevydal dal í prohlá ení, nadhodila jeho matka Lena a proãísla si zlatavé vlasy nervózními prsty. Ústfiední rada by nám mûla aspoà fiíct, co se dûje, ne? Urãitû to udûlají, jakmile budou mít jistotu, odpovûdûl podráïdûnû KieranÛv otec. Nemáme se ãeho bát. Já pfiece nefiekla, Ïe se bojím, Paule, ohradila se Lena a podívala se na Kierana oãima, které jasnû prozrazovaly, jak velk má ve skuteãnosti strach. Jen mi to pfiipadá divné, to je v echno. 10

3 MLHOVINA Kierane, oslovil ho otec, zmínil se pfied tebou kapitán Jones o té lodi? Syn zavrtûl hlavou, pfiestoïe si v iml, Ïe kapitán v poslední dobû pûsobí mnohem zaneprázdnûnûji a Ïe se mu neustále tfiesou ruce. Ale o záhadném objevení Nového obzoru nefiekl ani slovo. Samozfiejmû Ïe mnû nic nefiíkal, odpovûdûl. Jistû, pfiitakala matka a zamy lenû poklepala na álek s ãajem, nic konkrétního, ale pfiece Jedna vûc by tu moïná byla, pfiipustil Kieran a vychutnával si, jak rodiãe visí na kaïdém jeho slovû. Vãera jsem pfii el ke kapitánovi do kanceláfie moc brzo a on právû vypínal komunikaãní systém a mluvil sám pro sebe. A co fiíkal? vyzvídala Lena. Zachytil jsem jen jedno slovo. Bylo to lháfii. Rodiãe si vymûnili ustaran pohled. Vrásky v Paulovû tváfii se prohloubily, Lena se kousla do spodního rtu. Kieran zalitoval, Ïe vûbec nûco fiíkal. Teì, kdyï byl s Waverly a cítil se pfiíjemnû a bezpeãnû, rozhodl se, Ïe se dnes pfied vysíláním zeptá. Kapitánovi se jeho otázky moïná zamlouvat nebudou, ale snad se mu z nûj pfiece jen podafií nûco vytáhnout. KoneckoncÛ patfií k jeho oblíbencûm. Ale to aï pozdûji. Ke schûzce s Waverly mûl svûj dûvod a teì uï to nechtûl dál odkládat, i kdyï byl znaãnû nervózní. Pfiinutil se d chat klidnûji. Waverly, fiekl a litoval, Ïe nemá hlub í hlas, uï spolu chodíme nûjakou dobu. Deset mûsícû, usmála se. A je tû déle, jestli do toho poãítá i ty pusy ve kole. Pohladila ho po tváfii. Miloval doteky jejích dlaní, byly tak teplé a mûkké. Miloval její dlouhé païe, v razné kosti pod olivovou pletí, hedvábné chloupky na pfiedloktích. PoloÏil se na balík slámy a zhluboka se nadechl. Ví, Ïe tû nesná ím, fiekl. Já tebe taky, po eptala mu. 11

4 VESMÍRNÁ POUË 1 Pfiitáhl si ji k sobû. Napadlo mû povznést ná souboj vûlí o stupeà v. Myslí na pûstní souboj? Ve své podstatû, fiekl pfii krcenû. Z toho, jak se na nûj dívala, ãekala a nic nefiíkala, nedokázal poznat, co si myslí. Odtáhl se od ní a opfiel se o loket. Chtûl bych to udûlat správnû, ne jen s tebou vlézt do postele. Chce si mû vzít? Zatajil dech. Sice ji tak úplnû o ruku nepoïádal, rozhodnû ne tak, jak se má, ale Je tû mi není ani estnáct, namítla. Ano, ale ví, co fiíkají doktofii. To fiíkat nemûl, okamïitû se stáhla do sebe. Nebylo to na ní zvlá È vidût, ale poznal to. Koho zajímají doktofii? Copak nechce dûti? zeptal se a kousl se do rtu. Smyslnû se usmála. KaÏdopádnû vím, Ïe ty ano. No jistû, je to pfiece na e povinnost, odpovûdûl váïnû. Na e povinnost, opakovala, ale do oãí se mu nepodívala. Prostû mám za to, Ïe je ãas myslet na budoucnost. V tu chvíli na nûj koneãnû pohlédla. Na i spoleãnou budoucnost, upfiesnil. Nechtûl jí to fiíct takhle. Hledûla na nûj s kamenn m v razem, ale nakonec se pousmála. Nechtûl by sis rad i vzít Felicity Wiggamovou? Je hezãí neï já. Ne, to není, fiekl automaticky. ProhlíÏela si ho. Proã se tváfií tak ustaranû? ProtoÏe, odtu il. Pfiitáhla ho k sobû, pohladila jej krátk mi prsty a za eptala: Neboj se. TakÏe si mû vezme? Jednou, fiekla kádlivû. Snad. 12

5 MLHOVINA Kdy? zeptal se naléhavûji, neï mûl v úmyslu. Jednou, zopakovala a políbila ho na piãku nosu, na rty, na ucho. Myslela jsem, Ïe ti vadí, Ïe nejsem vûfiící. To se mûïe zmûnit, dobíral si ji, aãkoli vûdûl, Ïe nûco takového by rozhodnû nebylo snadné. Waverly nikdy nechodila na mizernû vedené bohosluïby na lodi, kdyby tu ale mûli pofiádného pastora, snad by pfii la. V nedûlních kázáních se stfiídalo tûch pár duchovnû zaloïen ch lidí na palubû a nûktefií z nich byli opravdu pfií erní. koda, tfieba by Waverly vidûla vûci v jiném svûtle, pochopila by, jaké hodnoty se dají ve svûtû rozjímání objevit. MoÏná se zaãne víc starat o Boha, aï bude mít dûti. A moïná se zmûní ty. U klíbla se. Hodlám z tebe udûlat kacífie, jako jsme my ostatní. Zasmál se a poloïil jí hlavu pod klíãní kost, naslouchal tepu jejího srdce. Ten zvuk ho vïdycky uklidàoval a uspával. V estnácti a patnácti letech byli nejstar ími dûtmi na palubû Empyrea a jejich vztah pûsobil pfiirozenû, zbytek posádky jako by ho povaïoval za samozfiejmost. Ale Waverly by si Kieran vybral i bez spoleãenského oãekávání. Byla vysoká, tíhlá, tváfi jí jako mahagonov rám lemovaly tmavé vlasy. Byla ostra- Ïitá a inteligentní, jakmile se její hnûdé oãi na nûco zamûfiily, uï neuhnuly. Vidûla do lidí a chápala jejich pohnutky tak, Ïe to Kierana ãasto zneklidàovalo, i kdyï si této vlastnosti cenil. Rozhodnû byla na lodi nejlep í. A jestli ho kapitán Jones vybere za svého nástupce, s ãímï v ichni víceménû poãítali, byla by z ní ideální manïelka. Ale ne! Ukázala na hodiny nade dvefimi do s pky. Nepfiijde pozdû? Kruci! ulevil si. Vylezl ze sena a obul si boty. Musím jít. Rychle ji políbil a ona obrátila oãi v sloup. BûÏel vlhk m vzduchem v sadu, hnal se mezi fiadami tfie - ní a broskvoní, pak si cestu zkrátil pfies rybí líheà, kde mu stfiíkla do tváfie osvûïující spr ka slané vody. Boty mu dunûly 13

6 VESMÍRNÁ POUË 1 na kovovém mfiíïoví, ale kdyï se zdánlivû odnikud objevila paní Druthersová s kádí drobn ch rybek, zastavil. Bûhat po sádkách je zakázáno! napomenula ho. NeÏ ale dopovûdûla, uï byl pryã, teì utíkal mezi lány zelené p enice. Z hákû vysoko na stûnách a ze stropu visely sklizené snopy a otfiásaly se rachocením lodních motorû. Trvalo mu pût minut, neï dobûhl na konec p eniãn ch polí, poté se rychle prohnal vlhkou pûstírnou hub a podstoupil zdánlivû nekoneãnou jízdu v tahem ke kapitánovu apartmá, kde mûl za pouhé ãtyfii minuty zaãít nahrávat svou relaci. Studio byla v podstatû malá pfiedsíà pfied kapitánovou kanceláfií, ale právû tady kapitán nahrával vysílání nejradûji. Místnost mûla velká okna s v hledem do mlhoviny, kterou Empyreum proplouvalo poslední rok a pûl. Pod okny stála fiada krátk ch pohovek a kaïd, kdo chtûl, tu mohl usednout a sledovat KieranÛv pofiad pro dûti Zemû nebo del í kapitánovu relaci, jakési zprávy pro dospûlé na Zemi. Pfied pohovkami stála malá, ale v konná kamera, nad nimi visela na stûnû fiada siln ch reflektorû, jejichï svûtlo dopadalo na stûl, u kterého sedûl Kieran, kdyï pfiedãítal zprávy. Ve studiu dnes byli jen ãtyfii lidé. Kieran se prohnal kolem nich rovnou ke kfieslu vizáïistky, kde uï na nûj ãekala Sheryl s pudfienkou. Poslední dobou chodí na poslední chvíli, poznamenala a otfiela mu obliãej. Jsi cel zpocen. Na kamefie to stejnû není vidût. Zato je sly et, jak lapá po dechu. Natoãila mu mal vûtrák do obliãeje, aby oschl, coï bylo neuvûfiitelnû pfiíjemné, pak ho napudrovala. Mûl bys na to trochu myslet. VÏdyÈ to stejnû jenom nahráváme. NemÛÏeme to ani nikam poslat, dokud se nedostaneme z té mlhoviny. Ví, Ïe kapitán chce mít v echny záznamy v pofiádku, u klíbla se. Kapitán dovedl b t nûkdy dost nesnesiteln. 14

7 MLHOVINA Kieran nechápal, proã se s webov m vysíláním vûbec je tû namáhají uï celé roky se jim nepodafiilo navázat se Zemí spojení. Empyreum bylo tak daleko od domova, Ïe by jakémukoli signálu trvalo celé roky doputovat do cíle. A i potom by byl tak roztfií tûn, Ïe by vyïadovalo znaãné úpravy, neï by byl alespoà trochu srozumiteln. MoÏná se nikdy nedozvûdí, jestli nûkdo na Zemi jejich vysílání vûbec vidûl. Proto mûl Kieran pocit, Ïe se namáhá úplnû zbyteãnû. Podíval se na sebe do zrcadla. Je tû pofiád se nerozhodl, co si o sobû vlastnû myslí. MoÏná by byl docela hezk, kdyby nemûl tak kfiiv nos a hranatou bradu. AspoÀ s jantarov ma oãima a hust mi zrzav mi vlasy byl spokojen. Líbily se mu tak, jak byly, trochu rozcuchané, ale Sheryl je proãesala mokr m hfiebenem, aby pfiilehly k hlavû. Za vizáïistkou se objevil kapitán Jones. Byl to vysok muï s vût ím pupkem a roztfiesen mi tlust mi prsty. Pfii chûzi se trochu kymácel ze strany na stranu a pûsobil bezcílnû, jenïe zdání klamalo, kapitán byl tím nejcílevûdomûj ím muïem na palubû. Rozhodoval se rychle a vût inou správnû, v ichni na lodi mu dûvûfiovali, aãkoli Ïeny ho nemûly tak rády jako muïi. Kapitán se na Kierana nesouhlasnû mraãil, tomu to v ak nevadilo. Vûdûl, Ïe ho má velmi rád. Kierane, tráví s Waverly Marshallovou aï moc ãasu. Budu muset zasáhnout. Kieran nasadil nucen úsmûv, ale nelíbilo se mu, kdyï o ní kapitán takhle mluvil, jako by ji vlastnil a pronajímal. Doufám, Ïes sis to zkou el? zeptal se kapitán a mraãil se, aby vypadal pfiísnû. Zafunûl a uhladil si edou bradku. Vãera veãer jsem si to dvakrát celé pfieãetl. Nahlas? otázal se, teì uï se petkou humoru. Ano! Dobrá. Kapitán podal datov záznam technikovi Sammymu, kter pfiipravoval pfienos. Na konci jsem udûlal nûkolik drobn ch zmûn, Kierane. Je mi líto, bude to muset dát 15

8 VESMÍRNÁ POUË 1 hned napoprvé. Chtûl jsem to s tebou probrat pfiedem, ale pfii el jsi pozdû. Jaké zmûny? Jen malá zmínka o na ich nov ch sousedech, vysvûtlil kapitán rádoby nenucenû. Ale kdyï se ohlédl k oknu, vzdychl. Co se dûje? zeptal se Kieran a snaïil se, aby to znûlo bezstarostnû. Jakmile ale kapitánovi pohlédl do oãí, pfietváfika zmizela. Proã zpomalili? Kapitán nûkolikrát zamïikal tím sv m podivn m zpûsobem, spodními víãky. Mají nového kapitána nebo vûdce a mnû se nelíbí, jak mluví. A jak mluví? chtûl vûdût Kieran, ale vûãnû nervózní Sammy na nûj ukázal prstem. Tfiicet vtefiin, oznámil. Pozdûji, fiekl kapitán a dovedl Kierana na Ïidli pfied kameru. Tak dobré vysílání. Kieran, cel nesvûj, poloïil dlanû na dubov stûl. Nasadil úsmûv, s jak m zahajoval kaïdé vysílání, a sledoval úvodní sestfiih. Zaãínal zábûrem na posádku Empyrea, mezi ní i Kieranovy rodiãe, mladé a pfii síle, jak pomáhají vysévat tabák v pûstební kolce. Následovala scéna s lékafii v bíl ch chirurgick ch ãapkách, ktefií se sklánûli nad fiadou testovacích kádinek a opatrnû do nich dlouhou stfiíkaãkou vpravovali vzorky. A nakonec pfii el zábûr na v ech dvû stû padesát dva dûtí na palubû v rodinn ch zahradách, obklopen ch jablonûmi a hru nûmi, se stûnami porostl mi vinnou révou, mezi ko i ãerstvé mrkve, celeru a brambor. Tento obrázek mûl vypovídat o prosperitû a hojnosti, aby hladoví lidé na Zemi vûfiili jejich misi. Svûtlo nad kamerou se rozsvítilo a Kieran spustil. Vítejte na Empyreu. Tady Kieran Alden, pfiedstavil se. Dnes vám umoïníme nahlédnout do na ich rozmnoïovacích laboratofií. MoÏná si budete pamatovat, Ïe kvûli dlouhodobému pobytu ve vesmíru se Ïenám na palubû pfiestalo dafiit 16

9 MLHOVINA otûhotnût. est let se o to pokou ely, ale marnû. Bylo to napjaté období, protoïe pokud bychom nedokázali plodit dûti, které mají nahradit pûvodní posádku, nezbyli by v dobû, kdy dorazíme na Novou Zemi, Ïádní kolonisté, ktefií by ji mohli zaãít kultivovat. Proto bylo zplození nové generace ze v eho nejdûleïitûj í. Pfiipravili jsme pro vás krátk záznam, kter zachycuje, jak na i vûdci problém vyfie ili. Studio zãernalo a na obrazovce za Kieranem se objevil videozáznam z laboratofií, které se zab valy otázkou reprodukce. Kieran mûl pár minut, aby popadl dech. Náhle se v zadní ãásti studia zaãalo nûco dít. Dovnitfi pfiibûhla Winona, kapitánova krásná sekretáfika, a nûco kapitánovi po eptala. Vzápûtí se Jones vymr til a pospíchal za ní z místnosti. Kieran sledoval videozáznam se zábûry svého vlastního narození. Byl ost chav, takïe mu vûbec nebylo pfiíjemné, Ïe celé lidstvo ví, jak vypadal, oslizl a kfiiãící poté, co se prodral ven z matãina lûna. Ale zvykl si. Stal se prvním vesmírn m novorozencem. Jeho narození provázela velká oslava, a to nejen na Empyreu, ale pravdûpodobnû i na Zemi. Proto ho také vybrali, aby uvádûl webové vysílání. Nemohl nijak ovlivnit, co bude bûhem jeho relace fieãeno, jen ãetl zprávy. Jeho práce byla jednoduchá: poskytnout lidem na Zemi dûvod vûfiit, Ïe Ïivot zrozen na Zemi nemusí zaniknout. Dát jim nadûji, Ïe i kdyby se oni sami nezachránili v nûjaké nové domovinû, jejich vnouãatûm se to moïná podafií. Video se blíïilo ke konci a Kieran se napfiímil. Pût, ãtyfii, tfii, za eptal Sammy. BohuÏel na na í sesterské lodi Nov obzor se situace tak dobfie nevyvinula. Aãkoli na tom jejich odborníci usilovnû pracovali, Ïenám na Novém obzoru se otûhotnût nepodafiilo. Kieranovi se rozbu ilo srdce. O tom je tû nesly el. Dosud Ïil stejnû jako ostatní v domnûní, Ïe je na Novém obzoru celá fiada dûtí, stejnû jako na Empyreu. Teprve teì si uvûdomil, 17

10 VESMÍRNÁ POUË 1 Ïe komunikace mezi obûma lodûmi uï nûjakou dobu vázla. Bylo to snad zámûrné? Sammy zpopelavûl, ale naznaãil mu, aè ãte dál. Nikdo neví, proã Nov obzor potíïe s oplodnûním tajil, pokraãoval tedy, ale v poslední dobû tato loì zpomalila, aby ji Empyreum mohlo dostihnout, takïe se zfiejmû brzy dozvíme víc. Vzápûtí uï se ozvala pfiedûlová znûlka, veselá melodie klavíru a houslí. Kieran se pokusil vyladit hlas na pozitivní notu. Toto bylo webové vysílání z Empyrea ãíslo dvû stû ãtyfiicet sedm. Louãí se Kieran Alden. KdyÏ hudba doznûla, zaslechl kfiik. Kapitán, jindy tak klidn a duchapfiítomn, kfiiãel tak nahlas, Ïe ho bylo sly et i pfies kovové stûny kanceláfie. Je mi jedno, co si myslíte, Ïe udûláte! Na tuhle loì nevstoupíte, dokud neproberu situaci s ústfiední radou! Chvíli mlãel, ale brzy se rozkfiikl znovu, je tû hlasitûji. Já neodmítám schûzku. PfiileÈ na palubu v OneManu a mûïe ji mít. Ticho. Nechápu, proã bys s sebou mûla brát celou posádku, Anne, pokud ti jde jen o rozhovor. Rozãilené ticho. Poté kapitán znovu promluvil, tentokrát se zlovûstn m klidem: Já ti nikdy nezavdal pfiíãinu nedûvûfiovat mi. Já ti nikdy nelhal, ani jsem se bez vysvûtlení neodch lil od plánu na í mise To jsou jen paranoidní nesmysly! Îádná sabotáï nebyla, to opakuju pofiád dokola. Bylo sly et, jak kapitán pfiechází po kanceláfii. Kieran se stydûl, Ïe poslouchá, ale nemohl si pomoct. Podle ticha, které se ve studiu rozhostilo, na tom byli ostatní stejnû. Jestli na e lodi nemohou spolupracovat Najednou se dal Sammy znovu do pohybu, zaãal maãkat tlaãítka na panelu a vzápûtí uï se na obrazovce za Kieranov m stolem objevil videozábûr z boku Empyrea. 18

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za 1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za okny mého pokoje, vzduch jako by se prohánûl pí - Èalami milionû dud. Vûtrné poryvy otfiásaly okenními tabulkami ve star ch rámech, kvírami se moïná

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené námahy, neb t obãasn ch v molû. Ty jámy mu ztrpãovaly

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz TRIFID Jaros aw Grz dowicz Pán ledové zahrady kniha ãtvrtá Tato kniha ani Ïádná její ãást nesmí b t kopírována, rozmnoïována ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Pan Lodowego Ogrodu, t.4

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ aaaaaaaaaaaaaa A V echno je nanic. Nikdo se o mû nezajímá. Kdybych nemûla pfiipravenej Velkej Plán na znovuzískání sv jedin lásky, sbalila bych si do kapesníãku svejch pût vestek a k tomu

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

J i ř í O d v á r k a Jau trádadá

J i ř í O d v á r k a Jau trádadá J i ř í O d v á r k a Jau trádadá Jifií Odvárka, 2008 Photo Pavel Battûk, Ivan Rendl, Franti ek Rous, Jifií Svoboda, Ivan Fischer, Petr Lederer,Adam Bartas, Kampe, s. r. o., Katalog ãs.filmu, archiv Souboru

Více

Andrewu Wintersovi z concordsk ch WintersÛ

Andrewu Wintersovi z concordsk ch WintersÛ Andrewu Wintersovi z concordsk ch WintersÛ I pro Voltaira, racionalistu nad racionalisty, byla ãistû racionální sebevraïda nûãím fantaskním a lehce bizarním, nûco jako kometa nebo dvouhlavá ovce. Al Alvarez:

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Ivan Kopeck âas fízlû Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 3 Ivan Kopeck âas fízlû H AFAN L IBRI 2008 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 4 Ivan Kopeck, 2008

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Jazyk filmu: znaky a syntaxe

Jazyk filmu: znaky a syntaxe Filmov obraz nebo zvuk má (podobnû jako psan jazyk, ale do vût í míry) denotativní v znam: je tím, ãím je, a nemusíme se nijak snaïit jej rozpoznat. MÛÏe to pûsobit jako zjednodu ující v rok, ale tuto

Více

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad BÍL TRPASLÍK âíslo 102 2000 listopad ikovn amatér V dne ní dobû má amatér velké mnoïství moïností jak své pozorování zkvalitnit rûznorodou pozorovací technikou. Tak napfiíklad kvalitní ãasov signál. Na

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 2 Jifií Odvárka TETIâKA Sarkastické non-fiction o nûmecké Ïenû, která byla ve patn ch dobách na nevhodn ch místech Evropy IVO ÎELEZN PRAHA sazba

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarû Cena 1,88 + 0,12 (HST) = 2,00 dolary. No. 16. (486.) Agreement # 40005374/

Více

KOSMETICK SALON V P EZLETICÍCH!

KOSMETICK SALON V P EZLETICÍCH! KOSMETICK SALON V P EZLETICÍCH! Tímto bychom Vás rády pozvaly do na eho salonku v Pfiezleticích, kde nabízíme v e uvedené sluïby. Manikúra a nehtová modeláï gelová modeláï (490Kã, doplnûní 350Kã) gel laky

Více

NERU ENù Rozhovor s Naìou Macurovou 2005 / 18 LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK STR. 11 STR. 8 STR. 2 STR. 18 STR. 4. 25 Kâ. âtenáfi poezie J.

NERU ENù Rozhovor s Naìou Macurovou 2005 / 18 LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK STR. 11 STR. 8 STR. 2 STR. 18 STR. 4. 25 Kâ. âtenáfi poezie J. LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK foto 3/11/05 Vieweghovy RÛÏe pro Markétu âeská interiérová poezie âechovovo nenásilnû nutkavé âtenáfi poezie J. Burian Filmov Projekt 100 25 Kâ STR. 2 STR. 4 STR. 8 STR. 11 STR. 18

Více

Lenka mídová S větrem o závod

Lenka mídová S větrem o závod ČASOPIS KLUBU ZDRAVÍ ZÁŘÍ 2005 Zora Jandová Všechno chce svůj čas Pohodová dvojice Když stárnout, tak hezky Ale Cibulka Úplně jsem změnil svůj životní styl Canisterapie Léčba psí láskou Lenka mídová S

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více