Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice jejich lodi, ale tady v nekoneãném vesmíru mohla b t maliãká jako manévrovací jednotka OneMan nebo obrovská jako hvûzda nebylo podle ãeho to zjistit. Na e lodû jsou tak o klivé, poznamenala Waverly. Vidûla jsem je na fotkách, ale takhle naïivo To je pravda, pfiitakal Kieran a vzal si od ní dalekohled. Vypadá, jako by mûla nádor nebo co. Druhá loì, Nov obzor, vypadala stejnû divnû jako Empyreum. Mûla vejãit tvar pokryt vybouleninami, v nichï se nacházely rûzné lodní systémy. Loì tak pfiipomínala artyãoky, které paní Stillwellová vïdycky nosila Kieranovû matce po podzimní sklizni. Motory vypustily namodralou záfii, která osvûtlila ãásteãky mlhoviny. Kolem vylétly jiskry, Ïár z motorû zapálil vodíkovou kapsu. Samozfiejmû, Ïe zrychlení lodí bylo pfiíli velké na to, aby je nûkterá z podobn ch mal ch explozí mohla ohrozit. Myslí, Ïe jsou jako my? zeptala se. Kieran ji nûïnû zatahal za pramen tmavû hnûd ch kadefií. Jasnû Ïe jo. Mají stejnou misi. 9

2 VESMÍRNÁ POUË 1 Nûco od nás musejí chtít, namítla Waverly, jinak by tu nebyli. Co by mohli chtít? snaïil se ji uklidnit. Mají totéï co my. V duchu musel pfiipustit, Ïe je opravdu zvlá tní, Ïe loì vûbec vidí. Podle v ech pravidel by mûl b t Nov obzor triliony kilometrû pfied nimi, protoïe ho do vesmíru vypustili cel rok pfied Empyreem. Od té doby uplynulo tfiiaãtyfiicet let. Lodû si nikdy nebyly tak blízko, aby bylo moïné z jedné vidût tu druhou. Teì ale Nov obzor z neznámého dûvodu zpomalil natolik, Ïe ho Empyreum mohlo dohonit. Vzhledem k cestovní vzdálenosti a rychlosti obou lodí to znamenalo, Ïe musela zpomalit uï pfied nûkolika lety a zároveà se i zásadnû odch lit od pûvodního plánu. Druhá loì vyvolala na palubû Empyrea pozdviïení. Nûktefií vyrobili velké cedule s vesel mi nápisy VÍTEJTE a vyvûsili je do oken smûrem k ní. Jiní, ti podezíravûj í, si u kali, Ïe mezi posádkou musela propuknout nûjaká nákaza, jinak by je pfiece kapitán pozval na palubu. Kapitán Jones uãinil krátce poté, co se loì objevila, prohlá ení, Ïe se nikdo nemusí niãeho obávat. Zahájí s kapitánem druhé lodi jednání a v e se jistû brzy vyjasní. JenÏe dny míjely a nevyjasnilo se nic. Nad ení posádky brzy vystfiídal neklid a ten zase strach. Kieranovi rodiãe nemluvili o niãem jiném. Minulého veãera se Kieran ti e krmil zeleninovou polévkou a poslouchal, co fiíkají. Nechápu, proã kapitán nevydal dal í prohlá ení, nadhodila jeho matka Lena a proãísla si zlatavé vlasy nervózními prsty. Ústfiední rada by nám mûla aspoà fiíct, co se dûje, ne? Urãitû to udûlají, jakmile budou mít jistotu, odpovûdûl podráïdûnû KieranÛv otec. Nemáme se ãeho bát. Já pfiece nefiekla, Ïe se bojím, Paule, ohradila se Lena a podívala se na Kierana oãima, které jasnû prozrazovaly, jak velk má ve skuteãnosti strach. Jen mi to pfiipadá divné, to je v echno. 10

3 MLHOVINA Kierane, oslovil ho otec, zmínil se pfied tebou kapitán Jones o té lodi? Syn zavrtûl hlavou, pfiestoïe si v iml, Ïe kapitán v poslední dobû pûsobí mnohem zaneprázdnûnûji a Ïe se mu neustále tfiesou ruce. Ale o záhadném objevení Nového obzoru nefiekl ani slovo. Samozfiejmû Ïe mnû nic nefiíkal, odpovûdûl. Jistû, pfiitakala matka a zamy lenû poklepala na álek s ãajem, nic konkrétního, ale pfiece Jedna vûc by tu moïná byla, pfiipustil Kieran a vychutnával si, jak rodiãe visí na kaïdém jeho slovû. Vãera jsem pfii el ke kapitánovi do kanceláfie moc brzo a on právû vypínal komunikaãní systém a mluvil sám pro sebe. A co fiíkal? vyzvídala Lena. Zachytil jsem jen jedno slovo. Bylo to lháfii. Rodiãe si vymûnili ustaran pohled. Vrásky v Paulovû tváfii se prohloubily, Lena se kousla do spodního rtu. Kieran zalitoval, Ïe vûbec nûco fiíkal. Teì, kdyï byl s Waverly a cítil se pfiíjemnû a bezpeãnû, rozhodl se, Ïe se dnes pfied vysíláním zeptá. Kapitánovi se jeho otázky moïná zamlouvat nebudou, ale snad se mu z nûj pfiece jen podafií nûco vytáhnout. KoneckoncÛ patfií k jeho oblíbencûm. Ale to aï pozdûji. Ke schûzce s Waverly mûl svûj dûvod a teì uï to nechtûl dál odkládat, i kdyï byl znaãnû nervózní. Pfiinutil se d chat klidnûji. Waverly, fiekl a litoval, Ïe nemá hlub í hlas, uï spolu chodíme nûjakou dobu. Deset mûsícû, usmála se. A je tû déle, jestli do toho poãítá i ty pusy ve kole. Pohladila ho po tváfii. Miloval doteky jejích dlaní, byly tak teplé a mûkké. Miloval její dlouhé païe, v razné kosti pod olivovou pletí, hedvábné chloupky na pfiedloktích. PoloÏil se na balík slámy a zhluboka se nadechl. Ví, Ïe tû nesná ím, fiekl. Já tebe taky, po eptala mu. 11

4 VESMÍRNÁ POUË 1 Pfiitáhl si ji k sobû. Napadlo mû povznést ná souboj vûlí o stupeà v. Myslí na pûstní souboj? Ve své podstatû, fiekl pfii krcenû. Z toho, jak se na nûj dívala, ãekala a nic nefiíkala, nedokázal poznat, co si myslí. Odtáhl se od ní a opfiel se o loket. Chtûl bych to udûlat správnû, ne jen s tebou vlézt do postele. Chce si mû vzít? Zatajil dech. Sice ji tak úplnû o ruku nepoïádal, rozhodnû ne tak, jak se má, ale Je tû mi není ani estnáct, namítla. Ano, ale ví, co fiíkají doktofii. To fiíkat nemûl, okamïitû se stáhla do sebe. Nebylo to na ní zvlá È vidût, ale poznal to. Koho zajímají doktofii? Copak nechce dûti? zeptal se a kousl se do rtu. Smyslnû se usmála. KaÏdopádnû vím, Ïe ty ano. No jistû, je to pfiece na e povinnost, odpovûdûl váïnû. Na e povinnost, opakovala, ale do oãí se mu nepodívala. Prostû mám za to, Ïe je ãas myslet na budoucnost. V tu chvíli na nûj koneãnû pohlédla. Na i spoleãnou budoucnost, upfiesnil. Nechtûl jí to fiíct takhle. Hledûla na nûj s kamenn m v razem, ale nakonec se pousmála. Nechtûl by sis rad i vzít Felicity Wiggamovou? Je hezãí neï já. Ne, to není, fiekl automaticky. ProhlíÏela si ho. Proã se tváfií tak ustaranû? ProtoÏe, odtu il. Pfiitáhla ho k sobû, pohladila jej krátk mi prsty a za eptala: Neboj se. TakÏe si mû vezme? Jednou, fiekla kádlivû. Snad. 12

5 MLHOVINA Kdy? zeptal se naléhavûji, neï mûl v úmyslu. Jednou, zopakovala a políbila ho na piãku nosu, na rty, na ucho. Myslela jsem, Ïe ti vadí, Ïe nejsem vûfiící. To se mûïe zmûnit, dobíral si ji, aãkoli vûdûl, Ïe nûco takového by rozhodnû nebylo snadné. Waverly nikdy nechodila na mizernû vedené bohosluïby na lodi, kdyby tu ale mûli pofiádného pastora, snad by pfii la. V nedûlních kázáních se stfiídalo tûch pár duchovnû zaloïen ch lidí na palubû a nûktefií z nich byli opravdu pfií erní. koda, tfieba by Waverly vidûla vûci v jiném svûtle, pochopila by, jaké hodnoty se dají ve svûtû rozjímání objevit. MoÏná se zaãne víc starat o Boha, aï bude mít dûti. A moïná se zmûní ty. U klíbla se. Hodlám z tebe udûlat kacífie, jako jsme my ostatní. Zasmál se a poloïil jí hlavu pod klíãní kost, naslouchal tepu jejího srdce. Ten zvuk ho vïdycky uklidàoval a uspával. V estnácti a patnácti letech byli nejstar ími dûtmi na palubû Empyrea a jejich vztah pûsobil pfiirozenû, zbytek posádky jako by ho povaïoval za samozfiejmost. Ale Waverly by si Kieran vybral i bez spoleãenského oãekávání. Byla vysoká, tíhlá, tváfi jí jako mahagonov rám lemovaly tmavé vlasy. Byla ostra- Ïitá a inteligentní, jakmile se její hnûdé oãi na nûco zamûfiily, uï neuhnuly. Vidûla do lidí a chápala jejich pohnutky tak, Ïe to Kierana ãasto zneklidàovalo, i kdyï si této vlastnosti cenil. Rozhodnû byla na lodi nejlep í. A jestli ho kapitán Jones vybere za svého nástupce, s ãímï v ichni víceménû poãítali, byla by z ní ideální manïelka. Ale ne! Ukázala na hodiny nade dvefimi do s pky. Nepfiijde pozdû? Kruci! ulevil si. Vylezl ze sena a obul si boty. Musím jít. Rychle ji políbil a ona obrátila oãi v sloup. BûÏel vlhk m vzduchem v sadu, hnal se mezi fiadami tfie - ní a broskvoní, pak si cestu zkrátil pfies rybí líheà, kde mu stfiíkla do tváfie osvûïující spr ka slané vody. Boty mu dunûly 13

6 VESMÍRNÁ POUË 1 na kovovém mfiíïoví, ale kdyï se zdánlivû odnikud objevila paní Druthersová s kádí drobn ch rybek, zastavil. Bûhat po sádkách je zakázáno! napomenula ho. NeÏ ale dopovûdûla, uï byl pryã, teì utíkal mezi lány zelené p enice. Z hákû vysoko na stûnách a ze stropu visely sklizené snopy a otfiásaly se rachocením lodních motorû. Trvalo mu pût minut, neï dobûhl na konec p eniãn ch polí, poté se rychle prohnal vlhkou pûstírnou hub a podstoupil zdánlivû nekoneãnou jízdu v tahem ke kapitánovu apartmá, kde mûl za pouhé ãtyfii minuty zaãít nahrávat svou relaci. Studio byla v podstatû malá pfiedsíà pfied kapitánovou kanceláfií, ale právû tady kapitán nahrával vysílání nejradûji. Místnost mûla velká okna s v hledem do mlhoviny, kterou Empyreum proplouvalo poslední rok a pûl. Pod okny stála fiada krátk ch pohovek a kaïd, kdo chtûl, tu mohl usednout a sledovat KieranÛv pofiad pro dûti Zemû nebo del í kapitánovu relaci, jakési zprávy pro dospûlé na Zemi. Pfied pohovkami stála malá, ale v konná kamera, nad nimi visela na stûnû fiada siln ch reflektorû, jejichï svûtlo dopadalo na stûl, u kterého sedûl Kieran, kdyï pfiedãítal zprávy. Ve studiu dnes byli jen ãtyfii lidé. Kieran se prohnal kolem nich rovnou ke kfieslu vizáïistky, kde uï na nûj ãekala Sheryl s pudfienkou. Poslední dobou chodí na poslední chvíli, poznamenala a otfiela mu obliãej. Jsi cel zpocen. Na kamefie to stejnû není vidût. Zato je sly et, jak lapá po dechu. Natoãila mu mal vûtrák do obliãeje, aby oschl, coï bylo neuvûfiitelnû pfiíjemné, pak ho napudrovala. Mûl bys na to trochu myslet. VÏdyÈ to stejnû jenom nahráváme. NemÛÏeme to ani nikam poslat, dokud se nedostaneme z té mlhoviny. Ví, Ïe kapitán chce mít v echny záznamy v pofiádku, u klíbla se. Kapitán dovedl b t nûkdy dost nesnesiteln. 14

7 MLHOVINA Kieran nechápal, proã se s webov m vysíláním vûbec je tû namáhají uï celé roky se jim nepodafiilo navázat se Zemí spojení. Empyreum bylo tak daleko od domova, Ïe by jakémukoli signálu trvalo celé roky doputovat do cíle. A i potom by byl tak roztfií tûn, Ïe by vyïadovalo znaãné úpravy, neï by byl alespoà trochu srozumiteln. MoÏná se nikdy nedozvûdí, jestli nûkdo na Zemi jejich vysílání vûbec vidûl. Proto mûl Kieran pocit, Ïe se namáhá úplnû zbyteãnû. Podíval se na sebe do zrcadla. Je tû pofiád se nerozhodl, co si o sobû vlastnû myslí. MoÏná by byl docela hezk, kdyby nemûl tak kfiiv nos a hranatou bradu. AspoÀ s jantarov ma oãima a hust mi zrzav mi vlasy byl spokojen. Líbily se mu tak, jak byly, trochu rozcuchané, ale Sheryl je proãesala mokr m hfiebenem, aby pfiilehly k hlavû. Za vizáïistkou se objevil kapitán Jones. Byl to vysok muï s vût ím pupkem a roztfiesen mi tlust mi prsty. Pfii chûzi se trochu kymácel ze strany na stranu a pûsobil bezcílnû, jenïe zdání klamalo, kapitán byl tím nejcílevûdomûj ím muïem na palubû. Rozhodoval se rychle a vût inou správnû, v ichni na lodi mu dûvûfiovali, aãkoli Ïeny ho nemûly tak rády jako muïi. Kapitán se na Kierana nesouhlasnû mraãil, tomu to v ak nevadilo. Vûdûl, Ïe ho má velmi rád. Kierane, tráví s Waverly Marshallovou aï moc ãasu. Budu muset zasáhnout. Kieran nasadil nucen úsmûv, ale nelíbilo se mu, kdyï o ní kapitán takhle mluvil, jako by ji vlastnil a pronajímal. Doufám, Ïes sis to zkou el? zeptal se kapitán a mraãil se, aby vypadal pfiísnû. Zafunûl a uhladil si edou bradku. Vãera veãer jsem si to dvakrát celé pfieãetl. Nahlas? otázal se, teì uï se petkou humoru. Ano! Dobrá. Kapitán podal datov záznam technikovi Sammymu, kter pfiipravoval pfienos. Na konci jsem udûlal nûkolik drobn ch zmûn, Kierane. Je mi líto, bude to muset dát 15

8 VESMÍRNÁ POUË 1 hned napoprvé. Chtûl jsem to s tebou probrat pfiedem, ale pfii el jsi pozdû. Jaké zmûny? Jen malá zmínka o na ich nov ch sousedech, vysvûtlil kapitán rádoby nenucenû. Ale kdyï se ohlédl k oknu, vzdychl. Co se dûje? zeptal se Kieran a snaïil se, aby to znûlo bezstarostnû. Jakmile ale kapitánovi pohlédl do oãí, pfietváfika zmizela. Proã zpomalili? Kapitán nûkolikrát zamïikal tím sv m podivn m zpûsobem, spodními víãky. Mají nového kapitána nebo vûdce a mnû se nelíbí, jak mluví. A jak mluví? chtûl vûdût Kieran, ale vûãnû nervózní Sammy na nûj ukázal prstem. Tfiicet vtefiin, oznámil. Pozdûji, fiekl kapitán a dovedl Kierana na Ïidli pfied kameru. Tak dobré vysílání. Kieran, cel nesvûj, poloïil dlanû na dubov stûl. Nasadil úsmûv, s jak m zahajoval kaïdé vysílání, a sledoval úvodní sestfiih. Zaãínal zábûrem na posádku Empyrea, mezi ní i Kieranovy rodiãe, mladé a pfii síle, jak pomáhají vysévat tabák v pûstební kolce. Následovala scéna s lékafii v bíl ch chirurgick ch ãapkách, ktefií se sklánûli nad fiadou testovacích kádinek a opatrnû do nich dlouhou stfiíkaãkou vpravovali vzorky. A nakonec pfii el zábûr na v ech dvû stû padesát dva dûtí na palubû v rodinn ch zahradách, obklopen ch jablonûmi a hru nûmi, se stûnami porostl mi vinnou révou, mezi ko i ãerstvé mrkve, celeru a brambor. Tento obrázek mûl vypovídat o prosperitû a hojnosti, aby hladoví lidé na Zemi vûfiili jejich misi. Svûtlo nad kamerou se rozsvítilo a Kieran spustil. Vítejte na Empyreu. Tady Kieran Alden, pfiedstavil se. Dnes vám umoïníme nahlédnout do na ich rozmnoïovacích laboratofií. MoÏná si budete pamatovat, Ïe kvûli dlouhodobému pobytu ve vesmíru se Ïenám na palubû pfiestalo dafiit 16

9 MLHOVINA otûhotnût. est let se o to pokou ely, ale marnû. Bylo to napjaté období, protoïe pokud bychom nedokázali plodit dûti, které mají nahradit pûvodní posádku, nezbyli by v dobû, kdy dorazíme na Novou Zemi, Ïádní kolonisté, ktefií by ji mohli zaãít kultivovat. Proto bylo zplození nové generace ze v eho nejdûleïitûj í. Pfiipravili jsme pro vás krátk záznam, kter zachycuje, jak na i vûdci problém vyfie ili. Studio zãernalo a na obrazovce za Kieranem se objevil videozáznam z laboratofií, které se zab valy otázkou reprodukce. Kieran mûl pár minut, aby popadl dech. Náhle se v zadní ãásti studia zaãalo nûco dít. Dovnitfi pfiibûhla Winona, kapitánova krásná sekretáfika, a nûco kapitánovi po eptala. Vzápûtí se Jones vymr til a pospíchal za ní z místnosti. Kieran sledoval videozáznam se zábûry svého vlastního narození. Byl ost chav, takïe mu vûbec nebylo pfiíjemné, Ïe celé lidstvo ví, jak vypadal, oslizl a kfiiãící poté, co se prodral ven z matãina lûna. Ale zvykl si. Stal se prvním vesmírn m novorozencem. Jeho narození provázela velká oslava, a to nejen na Empyreu, ale pravdûpodobnû i na Zemi. Proto ho také vybrali, aby uvádûl webové vysílání. Nemohl nijak ovlivnit, co bude bûhem jeho relace fieãeno, jen ãetl zprávy. Jeho práce byla jednoduchá: poskytnout lidem na Zemi dûvod vûfiit, Ïe Ïivot zrozen na Zemi nemusí zaniknout. Dát jim nadûji, Ïe i kdyby se oni sami nezachránili v nûjaké nové domovinû, jejich vnouãatûm se to moïná podafií. Video se blíïilo ke konci a Kieran se napfiímil. Pût, ãtyfii, tfii, za eptal Sammy. BohuÏel na na í sesterské lodi Nov obzor se situace tak dobfie nevyvinula. Aãkoli na tom jejich odborníci usilovnû pracovali, Ïenám na Novém obzoru se otûhotnût nepodafiilo. Kieranovi se rozbu ilo srdce. O tom je tû nesly el. Dosud Ïil stejnû jako ostatní v domnûní, Ïe je na Novém obzoru celá fiada dûtí, stejnû jako na Empyreu. Teprve teì si uvûdomil, 17

10 VESMÍRNÁ POUË 1 Ïe komunikace mezi obûma lodûmi uï nûjakou dobu vázla. Bylo to snad zámûrné? Sammy zpopelavûl, ale naznaãil mu, aè ãte dál. Nikdo neví, proã Nov obzor potíïe s oplodnûním tajil, pokraãoval tedy, ale v poslední dobû tato loì zpomalila, aby ji Empyreum mohlo dostihnout, takïe se zfiejmû brzy dozvíme víc. Vzápûtí uï se ozvala pfiedûlová znûlka, veselá melodie klavíru a houslí. Kieran se pokusil vyladit hlas na pozitivní notu. Toto bylo webové vysílání z Empyrea ãíslo dvû stû ãtyfiicet sedm. Louãí se Kieran Alden. KdyÏ hudba doznûla, zaslechl kfiik. Kapitán, jindy tak klidn a duchapfiítomn, kfiiãel tak nahlas, Ïe ho bylo sly et i pfies kovové stûny kanceláfie. Je mi jedno, co si myslíte, Ïe udûláte! Na tuhle loì nevstoupíte, dokud neproberu situaci s ústfiední radou! Chvíli mlãel, ale brzy se rozkfiikl znovu, je tû hlasitûji. Já neodmítám schûzku. PfiileÈ na palubu v OneManu a mûïe ji mít. Ticho. Nechápu, proã bys s sebou mûla brát celou posádku, Anne, pokud ti jde jen o rozhovor. Rozãilené ticho. Poté kapitán znovu promluvil, tentokrát se zlovûstn m klidem: Já ti nikdy nezavdal pfiíãinu nedûvûfiovat mi. Já ti nikdy nelhal, ani jsem se bez vysvûtlení neodch lil od plánu na í mise To jsou jen paranoidní nesmysly! Îádná sabotáï nebyla, to opakuju pofiád dokola. Bylo sly et, jak kapitán pfiechází po kanceláfii. Kieran se stydûl, Ïe poslouchá, ale nemohl si pomoct. Podle ticha, které se ve studiu rozhostilo, na tom byli ostatní stejnû. Jestli na e lodi nemohou spolupracovat Najednou se dal Sammy znovu do pohybu, zaãal maãkat tlaãítka na panelu a vzápûtí uï se na obrazovce za Kieranov m stolem objevil videozábûr z boku Empyrea. 18

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 2 Jifií Odvárka TETIâKA Sarkastické non-fiction o nûmecké Ïenû, která byla ve patn ch dobách na nevhodn ch místech Evropy IVO ÎELEZN PRAHA sazba

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více