Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice jejich lodi, ale tady v nekoneãném vesmíru mohla b t maliãká jako manévrovací jednotka OneMan nebo obrovská jako hvûzda nebylo podle ãeho to zjistit. Na e lodû jsou tak o klivé, poznamenala Waverly. Vidûla jsem je na fotkách, ale takhle naïivo To je pravda, pfiitakal Kieran a vzal si od ní dalekohled. Vypadá, jako by mûla nádor nebo co. Druhá loì, Nov obzor, vypadala stejnû divnû jako Empyreum. Mûla vejãit tvar pokryt vybouleninami, v nichï se nacházely rûzné lodní systémy. Loì tak pfiipomínala artyãoky, které paní Stillwellová vïdycky nosila Kieranovû matce po podzimní sklizni. Motory vypustily namodralou záfii, která osvûtlila ãásteãky mlhoviny. Kolem vylétly jiskry, Ïár z motorû zapálil vodíkovou kapsu. Samozfiejmû, Ïe zrychlení lodí bylo pfiíli velké na to, aby je nûkterá z podobn ch mal ch explozí mohla ohrozit. Myslí, Ïe jsou jako my? zeptala se. Kieran ji nûïnû zatahal za pramen tmavû hnûd ch kadefií. Jasnû Ïe jo. Mají stejnou misi. 9

2 VESMÍRNÁ POUË 1 Nûco od nás musejí chtít, namítla Waverly, jinak by tu nebyli. Co by mohli chtít? snaïil se ji uklidnit. Mají totéï co my. V duchu musel pfiipustit, Ïe je opravdu zvlá tní, Ïe loì vûbec vidí. Podle v ech pravidel by mûl b t Nov obzor triliony kilometrû pfied nimi, protoïe ho do vesmíru vypustili cel rok pfied Empyreem. Od té doby uplynulo tfiiaãtyfiicet let. Lodû si nikdy nebyly tak blízko, aby bylo moïné z jedné vidût tu druhou. Teì ale Nov obzor z neznámého dûvodu zpomalil natolik, Ïe ho Empyreum mohlo dohonit. Vzhledem k cestovní vzdálenosti a rychlosti obou lodí to znamenalo, Ïe musela zpomalit uï pfied nûkolika lety a zároveà se i zásadnû odch lit od pûvodního plánu. Druhá loì vyvolala na palubû Empyrea pozdviïení. Nûktefií vyrobili velké cedule s vesel mi nápisy VÍTEJTE a vyvûsili je do oken smûrem k ní. Jiní, ti podezíravûj í, si u kali, Ïe mezi posádkou musela propuknout nûjaká nákaza, jinak by je pfiece kapitán pozval na palubu. Kapitán Jones uãinil krátce poté, co se loì objevila, prohlá ení, Ïe se nikdo nemusí niãeho obávat. Zahájí s kapitánem druhé lodi jednání a v e se jistû brzy vyjasní. JenÏe dny míjely a nevyjasnilo se nic. Nad ení posádky brzy vystfiídal neklid a ten zase strach. Kieranovi rodiãe nemluvili o niãem jiném. Minulého veãera se Kieran ti e krmil zeleninovou polévkou a poslouchal, co fiíkají. Nechápu, proã kapitán nevydal dal í prohlá ení, nadhodila jeho matka Lena a proãísla si zlatavé vlasy nervózními prsty. Ústfiední rada by nám mûla aspoà fiíct, co se dûje, ne? Urãitû to udûlají, jakmile budou mít jistotu, odpovûdûl podráïdûnû KieranÛv otec. Nemáme se ãeho bát. Já pfiece nefiekla, Ïe se bojím, Paule, ohradila se Lena a podívala se na Kierana oãima, které jasnû prozrazovaly, jak velk má ve skuteãnosti strach. Jen mi to pfiipadá divné, to je v echno. 10

3 MLHOVINA Kierane, oslovil ho otec, zmínil se pfied tebou kapitán Jones o té lodi? Syn zavrtûl hlavou, pfiestoïe si v iml, Ïe kapitán v poslední dobû pûsobí mnohem zaneprázdnûnûji a Ïe se mu neustále tfiesou ruce. Ale o záhadném objevení Nového obzoru nefiekl ani slovo. Samozfiejmû Ïe mnû nic nefiíkal, odpovûdûl. Jistû, pfiitakala matka a zamy lenû poklepala na álek s ãajem, nic konkrétního, ale pfiece Jedna vûc by tu moïná byla, pfiipustil Kieran a vychutnával si, jak rodiãe visí na kaïdém jeho slovû. Vãera jsem pfii el ke kapitánovi do kanceláfie moc brzo a on právû vypínal komunikaãní systém a mluvil sám pro sebe. A co fiíkal? vyzvídala Lena. Zachytil jsem jen jedno slovo. Bylo to lháfii. Rodiãe si vymûnili ustaran pohled. Vrásky v Paulovû tváfii se prohloubily, Lena se kousla do spodního rtu. Kieran zalitoval, Ïe vûbec nûco fiíkal. Teì, kdyï byl s Waverly a cítil se pfiíjemnû a bezpeãnû, rozhodl se, Ïe se dnes pfied vysíláním zeptá. Kapitánovi se jeho otázky moïná zamlouvat nebudou, ale snad se mu z nûj pfiece jen podafií nûco vytáhnout. KoneckoncÛ patfií k jeho oblíbencûm. Ale to aï pozdûji. Ke schûzce s Waverly mûl svûj dûvod a teì uï to nechtûl dál odkládat, i kdyï byl znaãnû nervózní. Pfiinutil se d chat klidnûji. Waverly, fiekl a litoval, Ïe nemá hlub í hlas, uï spolu chodíme nûjakou dobu. Deset mûsícû, usmála se. A je tû déle, jestli do toho poãítá i ty pusy ve kole. Pohladila ho po tváfii. Miloval doteky jejích dlaní, byly tak teplé a mûkké. Miloval její dlouhé païe, v razné kosti pod olivovou pletí, hedvábné chloupky na pfiedloktích. PoloÏil se na balík slámy a zhluboka se nadechl. Ví, Ïe tû nesná ím, fiekl. Já tebe taky, po eptala mu. 11

4 VESMÍRNÁ POUË 1 Pfiitáhl si ji k sobû. Napadlo mû povznést ná souboj vûlí o stupeà v. Myslí na pûstní souboj? Ve své podstatû, fiekl pfii krcenû. Z toho, jak se na nûj dívala, ãekala a nic nefiíkala, nedokázal poznat, co si myslí. Odtáhl se od ní a opfiel se o loket. Chtûl bych to udûlat správnû, ne jen s tebou vlézt do postele. Chce si mû vzít? Zatajil dech. Sice ji tak úplnû o ruku nepoïádal, rozhodnû ne tak, jak se má, ale Je tû mi není ani estnáct, namítla. Ano, ale ví, co fiíkají doktofii. To fiíkat nemûl, okamïitû se stáhla do sebe. Nebylo to na ní zvlá È vidût, ale poznal to. Koho zajímají doktofii? Copak nechce dûti? zeptal se a kousl se do rtu. Smyslnû se usmála. KaÏdopádnû vím, Ïe ty ano. No jistû, je to pfiece na e povinnost, odpovûdûl váïnû. Na e povinnost, opakovala, ale do oãí se mu nepodívala. Prostû mám za to, Ïe je ãas myslet na budoucnost. V tu chvíli na nûj koneãnû pohlédla. Na i spoleãnou budoucnost, upfiesnil. Nechtûl jí to fiíct takhle. Hledûla na nûj s kamenn m v razem, ale nakonec se pousmála. Nechtûl by sis rad i vzít Felicity Wiggamovou? Je hezãí neï já. Ne, to není, fiekl automaticky. ProhlíÏela si ho. Proã se tváfií tak ustaranû? ProtoÏe, odtu il. Pfiitáhla ho k sobû, pohladila jej krátk mi prsty a za eptala: Neboj se. TakÏe si mû vezme? Jednou, fiekla kádlivû. Snad. 12

5 MLHOVINA Kdy? zeptal se naléhavûji, neï mûl v úmyslu. Jednou, zopakovala a políbila ho na piãku nosu, na rty, na ucho. Myslela jsem, Ïe ti vadí, Ïe nejsem vûfiící. To se mûïe zmûnit, dobíral si ji, aãkoli vûdûl, Ïe nûco takového by rozhodnû nebylo snadné. Waverly nikdy nechodila na mizernû vedené bohosluïby na lodi, kdyby tu ale mûli pofiádného pastora, snad by pfii la. V nedûlních kázáních se stfiídalo tûch pár duchovnû zaloïen ch lidí na palubû a nûktefií z nich byli opravdu pfií erní. koda, tfieba by Waverly vidûla vûci v jiném svûtle, pochopila by, jaké hodnoty se dají ve svûtû rozjímání objevit. MoÏná se zaãne víc starat o Boha, aï bude mít dûti. A moïná se zmûní ty. U klíbla se. Hodlám z tebe udûlat kacífie, jako jsme my ostatní. Zasmál se a poloïil jí hlavu pod klíãní kost, naslouchal tepu jejího srdce. Ten zvuk ho vïdycky uklidàoval a uspával. V estnácti a patnácti letech byli nejstar ími dûtmi na palubû Empyrea a jejich vztah pûsobil pfiirozenû, zbytek posádky jako by ho povaïoval za samozfiejmost. Ale Waverly by si Kieran vybral i bez spoleãenského oãekávání. Byla vysoká, tíhlá, tváfi jí jako mahagonov rám lemovaly tmavé vlasy. Byla ostra- Ïitá a inteligentní, jakmile se její hnûdé oãi na nûco zamûfiily, uï neuhnuly. Vidûla do lidí a chápala jejich pohnutky tak, Ïe to Kierana ãasto zneklidàovalo, i kdyï si této vlastnosti cenil. Rozhodnû byla na lodi nejlep í. A jestli ho kapitán Jones vybere za svého nástupce, s ãímï v ichni víceménû poãítali, byla by z ní ideální manïelka. Ale ne! Ukázala na hodiny nade dvefimi do s pky. Nepfiijde pozdû? Kruci! ulevil si. Vylezl ze sena a obul si boty. Musím jít. Rychle ji políbil a ona obrátila oãi v sloup. BûÏel vlhk m vzduchem v sadu, hnal se mezi fiadami tfie - ní a broskvoní, pak si cestu zkrátil pfies rybí líheà, kde mu stfiíkla do tváfie osvûïující spr ka slané vody. Boty mu dunûly 13

6 VESMÍRNÁ POUË 1 na kovovém mfiíïoví, ale kdyï se zdánlivû odnikud objevila paní Druthersová s kádí drobn ch rybek, zastavil. Bûhat po sádkách je zakázáno! napomenula ho. NeÏ ale dopovûdûla, uï byl pryã, teì utíkal mezi lány zelené p enice. Z hákû vysoko na stûnách a ze stropu visely sklizené snopy a otfiásaly se rachocením lodních motorû. Trvalo mu pût minut, neï dobûhl na konec p eniãn ch polí, poté se rychle prohnal vlhkou pûstírnou hub a podstoupil zdánlivû nekoneãnou jízdu v tahem ke kapitánovu apartmá, kde mûl za pouhé ãtyfii minuty zaãít nahrávat svou relaci. Studio byla v podstatû malá pfiedsíà pfied kapitánovou kanceláfií, ale právû tady kapitán nahrával vysílání nejradûji. Místnost mûla velká okna s v hledem do mlhoviny, kterou Empyreum proplouvalo poslední rok a pûl. Pod okny stála fiada krátk ch pohovek a kaïd, kdo chtûl, tu mohl usednout a sledovat KieranÛv pofiad pro dûti Zemû nebo del í kapitánovu relaci, jakési zprávy pro dospûlé na Zemi. Pfied pohovkami stála malá, ale v konná kamera, nad nimi visela na stûnû fiada siln ch reflektorû, jejichï svûtlo dopadalo na stûl, u kterého sedûl Kieran, kdyï pfiedãítal zprávy. Ve studiu dnes byli jen ãtyfii lidé. Kieran se prohnal kolem nich rovnou ke kfieslu vizáïistky, kde uï na nûj ãekala Sheryl s pudfienkou. Poslední dobou chodí na poslední chvíli, poznamenala a otfiela mu obliãej. Jsi cel zpocen. Na kamefie to stejnû není vidût. Zato je sly et, jak lapá po dechu. Natoãila mu mal vûtrák do obliãeje, aby oschl, coï bylo neuvûfiitelnû pfiíjemné, pak ho napudrovala. Mûl bys na to trochu myslet. VÏdyÈ to stejnû jenom nahráváme. NemÛÏeme to ani nikam poslat, dokud se nedostaneme z té mlhoviny. Ví, Ïe kapitán chce mít v echny záznamy v pofiádku, u klíbla se. Kapitán dovedl b t nûkdy dost nesnesiteln. 14

7 MLHOVINA Kieran nechápal, proã se s webov m vysíláním vûbec je tû namáhají uï celé roky se jim nepodafiilo navázat se Zemí spojení. Empyreum bylo tak daleko od domova, Ïe by jakémukoli signálu trvalo celé roky doputovat do cíle. A i potom by byl tak roztfií tûn, Ïe by vyïadovalo znaãné úpravy, neï by byl alespoà trochu srozumiteln. MoÏná se nikdy nedozvûdí, jestli nûkdo na Zemi jejich vysílání vûbec vidûl. Proto mûl Kieran pocit, Ïe se namáhá úplnû zbyteãnû. Podíval se na sebe do zrcadla. Je tû pofiád se nerozhodl, co si o sobû vlastnû myslí. MoÏná by byl docela hezk, kdyby nemûl tak kfiiv nos a hranatou bradu. AspoÀ s jantarov ma oãima a hust mi zrzav mi vlasy byl spokojen. Líbily se mu tak, jak byly, trochu rozcuchané, ale Sheryl je proãesala mokr m hfiebenem, aby pfiilehly k hlavû. Za vizáïistkou se objevil kapitán Jones. Byl to vysok muï s vût ím pupkem a roztfiesen mi tlust mi prsty. Pfii chûzi se trochu kymácel ze strany na stranu a pûsobil bezcílnû, jenïe zdání klamalo, kapitán byl tím nejcílevûdomûj ím muïem na palubû. Rozhodoval se rychle a vût inou správnû, v ichni na lodi mu dûvûfiovali, aãkoli Ïeny ho nemûly tak rády jako muïi. Kapitán se na Kierana nesouhlasnû mraãil, tomu to v ak nevadilo. Vûdûl, Ïe ho má velmi rád. Kierane, tráví s Waverly Marshallovou aï moc ãasu. Budu muset zasáhnout. Kieran nasadil nucen úsmûv, ale nelíbilo se mu, kdyï o ní kapitán takhle mluvil, jako by ji vlastnil a pronajímal. Doufám, Ïes sis to zkou el? zeptal se kapitán a mraãil se, aby vypadal pfiísnû. Zafunûl a uhladil si edou bradku. Vãera veãer jsem si to dvakrát celé pfieãetl. Nahlas? otázal se, teì uï se petkou humoru. Ano! Dobrá. Kapitán podal datov záznam technikovi Sammymu, kter pfiipravoval pfienos. Na konci jsem udûlal nûkolik drobn ch zmûn, Kierane. Je mi líto, bude to muset dát 15

8 VESMÍRNÁ POUË 1 hned napoprvé. Chtûl jsem to s tebou probrat pfiedem, ale pfii el jsi pozdû. Jaké zmûny? Jen malá zmínka o na ich nov ch sousedech, vysvûtlil kapitán rádoby nenucenû. Ale kdyï se ohlédl k oknu, vzdychl. Co se dûje? zeptal se Kieran a snaïil se, aby to znûlo bezstarostnû. Jakmile ale kapitánovi pohlédl do oãí, pfietváfika zmizela. Proã zpomalili? Kapitán nûkolikrát zamïikal tím sv m podivn m zpûsobem, spodními víãky. Mají nového kapitána nebo vûdce a mnû se nelíbí, jak mluví. A jak mluví? chtûl vûdût Kieran, ale vûãnû nervózní Sammy na nûj ukázal prstem. Tfiicet vtefiin, oznámil. Pozdûji, fiekl kapitán a dovedl Kierana na Ïidli pfied kameru. Tak dobré vysílání. Kieran, cel nesvûj, poloïil dlanû na dubov stûl. Nasadil úsmûv, s jak m zahajoval kaïdé vysílání, a sledoval úvodní sestfiih. Zaãínal zábûrem na posádku Empyrea, mezi ní i Kieranovy rodiãe, mladé a pfii síle, jak pomáhají vysévat tabák v pûstební kolce. Následovala scéna s lékafii v bíl ch chirurgick ch ãapkách, ktefií se sklánûli nad fiadou testovacích kádinek a opatrnû do nich dlouhou stfiíkaãkou vpravovali vzorky. A nakonec pfii el zábûr na v ech dvû stû padesát dva dûtí na palubû v rodinn ch zahradách, obklopen ch jablonûmi a hru nûmi, se stûnami porostl mi vinnou révou, mezi ko i ãerstvé mrkve, celeru a brambor. Tento obrázek mûl vypovídat o prosperitû a hojnosti, aby hladoví lidé na Zemi vûfiili jejich misi. Svûtlo nad kamerou se rozsvítilo a Kieran spustil. Vítejte na Empyreu. Tady Kieran Alden, pfiedstavil se. Dnes vám umoïníme nahlédnout do na ich rozmnoïovacích laboratofií. MoÏná si budete pamatovat, Ïe kvûli dlouhodobému pobytu ve vesmíru se Ïenám na palubû pfiestalo dafiit 16

9 MLHOVINA otûhotnût. est let se o to pokou ely, ale marnû. Bylo to napjaté období, protoïe pokud bychom nedokázali plodit dûti, které mají nahradit pûvodní posádku, nezbyli by v dobû, kdy dorazíme na Novou Zemi, Ïádní kolonisté, ktefií by ji mohli zaãít kultivovat. Proto bylo zplození nové generace ze v eho nejdûleïitûj í. Pfiipravili jsme pro vás krátk záznam, kter zachycuje, jak na i vûdci problém vyfie ili. Studio zãernalo a na obrazovce za Kieranem se objevil videozáznam z laboratofií, které se zab valy otázkou reprodukce. Kieran mûl pár minut, aby popadl dech. Náhle se v zadní ãásti studia zaãalo nûco dít. Dovnitfi pfiibûhla Winona, kapitánova krásná sekretáfika, a nûco kapitánovi po eptala. Vzápûtí se Jones vymr til a pospíchal za ní z místnosti. Kieran sledoval videozáznam se zábûry svého vlastního narození. Byl ost chav, takïe mu vûbec nebylo pfiíjemné, Ïe celé lidstvo ví, jak vypadal, oslizl a kfiiãící poté, co se prodral ven z matãina lûna. Ale zvykl si. Stal se prvním vesmírn m novorozencem. Jeho narození provázela velká oslava, a to nejen na Empyreu, ale pravdûpodobnû i na Zemi. Proto ho také vybrali, aby uvádûl webové vysílání. Nemohl nijak ovlivnit, co bude bûhem jeho relace fieãeno, jen ãetl zprávy. Jeho práce byla jednoduchá: poskytnout lidem na Zemi dûvod vûfiit, Ïe Ïivot zrozen na Zemi nemusí zaniknout. Dát jim nadûji, Ïe i kdyby se oni sami nezachránili v nûjaké nové domovinû, jejich vnouãatûm se to moïná podafií. Video se blíïilo ke konci a Kieran se napfiímil. Pût, ãtyfii, tfii, za eptal Sammy. BohuÏel na na í sesterské lodi Nov obzor se situace tak dobfie nevyvinula. Aãkoli na tom jejich odborníci usilovnû pracovali, Ïenám na Novém obzoru se otûhotnût nepodafiilo. Kieranovi se rozbu ilo srdce. O tom je tû nesly el. Dosud Ïil stejnû jako ostatní v domnûní, Ïe je na Novém obzoru celá fiada dûtí, stejnû jako na Empyreu. Teprve teì si uvûdomil, 17

10 VESMÍRNÁ POUË 1 Ïe komunikace mezi obûma lodûmi uï nûjakou dobu vázla. Bylo to snad zámûrné? Sammy zpopelavûl, ale naznaãil mu, aè ãte dál. Nikdo neví, proã Nov obzor potíïe s oplodnûním tajil, pokraãoval tedy, ale v poslední dobû tato loì zpomalila, aby ji Empyreum mohlo dostihnout, takïe se zfiejmû brzy dozvíme víc. Vzápûtí uï se ozvala pfiedûlová znûlka, veselá melodie klavíru a houslí. Kieran se pokusil vyladit hlas na pozitivní notu. Toto bylo webové vysílání z Empyrea ãíslo dvû stû ãtyfiicet sedm. Louãí se Kieran Alden. KdyÏ hudba doznûla, zaslechl kfiik. Kapitán, jindy tak klidn a duchapfiítomn, kfiiãel tak nahlas, Ïe ho bylo sly et i pfies kovové stûny kanceláfie. Je mi jedno, co si myslíte, Ïe udûláte! Na tuhle loì nevstoupíte, dokud neproberu situaci s ústfiední radou! Chvíli mlãel, ale brzy se rozkfiikl znovu, je tû hlasitûji. Já neodmítám schûzku. PfiileÈ na palubu v OneManu a mûïe ji mít. Ticho. Nechápu, proã bys s sebou mûla brát celou posádku, Anne, pokud ti jde jen o rozhovor. Rozãilené ticho. Poté kapitán znovu promluvil, tentokrát se zlovûstn m klidem: Já ti nikdy nezavdal pfiíãinu nedûvûfiovat mi. Já ti nikdy nelhal, ani jsem se bez vysvûtlení neodch lil od plánu na í mise To jsou jen paranoidní nesmysly! Îádná sabotáï nebyla, to opakuju pofiád dokola. Bylo sly et, jak kapitán pfiechází po kanceláfii. Kieran se stydûl, Ïe poslouchá, ale nemohl si pomoct. Podle ticha, které se ve studiu rozhostilo, na tom byli ostatní stejnû. Jestli na e lodi nemohou spolupracovat Najednou se dal Sammy znovu do pohybu, zaãal maãkat tlaãítka na panelu a vzápûtí uï se na obrazovce za Kieranov m stolem objevil videozábûr z boku Empyrea. 18

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Pětiminutové pohádky pro princezny

Pětiminutové pohádky pro princezny Pětiminutové pohádky pro princezny Original title: More 5-Minute Princess Stories Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ KAPITOLA PRVNÍ Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ Milujete-li svou práci, pak v tûch nejlep ích dnech se vám zdá va e pracovi tû nádherné bez

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT TRITON Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT Hana Poltikoviãová Pomeranãová vûnû chce tanãit Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé 1. Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé údolí vleãou dlouhé stíny a zaãíná b t hrozitánská

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch První kapitola Hercule Poirot se zamraãil. Sleãno Lemonová, oslovil svoji sekretáfiku. Ano, pane Poirote? V tomto dopise se nacházejí tfii chyby. PoirotÛv tón vyjadfioval nevíru. Sleãna Lemonová, ta málo

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

H E L E N D O U G L A S O V Á

H E L E N D O U G L A S O V Á PROLOG Perran, ãerven 2012 Tanãila s nûk m jin m. Vypadala jinak. Ka tanové vlasy jí sponky drïely tak vysoko, Ïe vlny, které jí obvykle padaly pod ramena, teì konãily hned pod její bradou. Jak se pohybovala

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû Prolog Byly dvû odpoledne, 7. kvûtna 1915. Lusitanii zasáhla dvû torpéda za sebou a loì se rychle potápûla. Na mofie se s nejvy í moïnou rychlostí spou tûly záchranné ãluny. Îeny a dûti stály sefiazeny

Více

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi /I/ KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi podivnû vrávorala. Pov iml si jí, aï kdyï byla tûsnû u nûho. Spatfiil bled obliãej, vysedlé lícní kosti a iroce posazené oãi. Byla to strnulá, masce

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn Franti ek, je málokdo. A napil se. Hostinsk ho znal.

Více

Middlestone kniha druhá

Middlestone kniha druhá Middlestone kniha druhá ukázka první ze současnosti Zdá se, Ïe jsem dobr pfiijímaã. Ale dnes z toho velkou radost nemám. Odkud si myslí, Ïe zaãala Nesná elová poãítat? vrátil mû do reality Honza. Jak to

Více

Jak používat vlastní mysl

Jak používat vlastní mysl Jak používat vlastní mysl Marcelka neustále pfiipomíná, Ïe cesta sebepoznání je vlastnû totéï jako vyprazdàování vlastní mysli. Zapomínáme sami na sebe právû proto, Ïe neustále tolik pfiem líme a vûãi

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Velmi jsem si pfiál Ecstasy.

Velmi jsem si pfiál Ecstasy. KAPITOLA 1 Jak to v echno zaãalo Velmi jsem si pfiál Ecstasy. Bylo mi jasné, Ïe je to pfiímá cesta ke v emu ostatnímu, co jsem si pfiál také a neménû. Pfiál jsem si mít klid a pfiátelské vztahy se ãleny

Více

KdyÏ jsem za ním la odpoledne do nemocnice, cítila jsem se uï líp. V noci je asi v echno hor í. V po-

KdyÏ jsem za ním la odpoledne do nemocnice, cítila jsem se uï líp. V noci je asi v echno hor í. V po- Sedûla jsem na posteli, kolena pevnû pfiitisknutá k bradû, dlanûmi jsem si svírala kotníky a zírala do tmy. Byly ãtyfii hodiny deset minut. UÏ bûhvíkolikátou noc jsem se budila v tuhle nemoïnou dobu a

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal Redmansk kraj Republika aralansk ch státû (dfiíve stfiedovûké Araluenské království) ãervenec 1896 Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal bolavá záda. Zaãínal b t trochu moc star na to, aby

Více

)12( Na dal í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm jeho uãitelka. Stálo tam:

)12( Na dal í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm jeho uãitelka. Stálo tam: 2. TEë P IJDE TO NEJHOR Í. Na co ani pomyslet nedokáïu. A pfiitom na to nemûïu pfiestat myslet. MÛj bratr Jonatán mohl pofiád je tû sedût u mû, po veãerech mi povídat, chodit do koly, hrát si s dûtmi v

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

ANDREA CREMEROVÁ. TeMNé dny. Novela k sérii. SMeČka KNIŽNÍ KLUB

ANDREA CREMEROVÁ. TeMNé dny. Novela k sérii. SMeČka KNIŽNÍ KLUB TeMNé dny SHADOW DAYS. A NIGHTSHADE Novella (Philomel Books, New York, 2010) Copyright 2010 by Andrea Cremer. All rights reserved. Translation Lenka Faltejsková, 2011 PfieloÏila Lenka Faltejsková Redigovala

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi

Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi Jedna Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi Vlčí mrak, sklíãenû pfieïvykoval tuh kus uzeného hovûzího. MuÏi z jeho posádky se choulili pod jednoduch mi pfiístfie ky mezi stromy, ti e rozprávûli,

Více

Kvûta Legátová. Mu le a jiné odposlechy

Kvûta Legátová. Mu le a jiné odposlechy Kvûta Legátová Mu le a jiné odposlechy Pistorius & Ol anská Pfiíbram 2007 Kvûta Legátová, 2007 ISBN 978-80-87053-13-3 Mu le Malink princ se zatoulal v lese. Unikl z dohledu lokajû, ztratil se. RozhlíÏí

Více

Mathieu si velmi pfiál, aby toho milou Sarah u etfiil.

Mathieu si velmi pfiál, aby toho milou Sarah u etfiil. 1. KAPITOLA Sonia, sestra na patfie, vpadla bez klepání do jeho kanceláfie: Pojìte honem, Sarah umírá! Doktor Sorin prudce odstrãil kfieslo na koleãkách a vyskoãil: ekni Luciovi, aè vezme defibrilátor,

Více

Proã jsem nechodil do koly

Proã jsem nechodil do koly Obyãejn kluk Dobfie vím, Ïe nejsem obyãejn desetilet kluk, i kdyï dûlám obyãejné vûci. Pochutnávám si na zmrzlinû, jezdím na kole, obãas si zakopu s míãem a hltám poãítaãové hry. V tom jsem, myslím, úplnû

Více

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna LEDEN Výjimećně nevyvedený zaćștek Neděle, 1. ledna 58,5 kg (v ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoïe veãírek zaãal uï na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V ichni jsme ãistá láska

V ichni jsme ãistá láska PRVNÍ KAPITOLA V ichni jsme ãistá láska V ichni jsme ãistá láska. Ale mnozí z nás tuto lásku uzamkli v sobû a nedávají ji najevo. Láska tam pfiesto zûstává. Lásku mûïeme uzamknout, av ak zniãit ji nemûïeme,

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál.

3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál. 3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál. Já vím, kdo jsi, fiekl. Ty jsi ta loupeïnická holka, co bûhá po lese. Jednou jsem tû tam vidûl. A kdo jsi tedy ty? zeptala se Ronja. A jak ses sem, proboha, dostal?

Více

Krotitel - zlom Stránka 1 motto

Krotitel - zlom Stránka 1 motto motto CAMILLA LÄCKBERG Narodila se v roce 1974 v pfiímofiském mûsteãku Fjällbacka v jihozápadním védsku. Po studiích na Vysoké obchodní kole v Göteborgu pracovala dva roky jako ekonomka. Stále v ak touïila

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Isaac Asimov Já, robot

Isaac Asimov Já, robot ARGO TRITON Isaac Asimov Já, robot Copyright 1950 by Isaac Asimov This translation published by arrangement with The Doubleday Broadway Publishing Group, a division of Random House, Inc. Translation

Více

Middlestone kniha první

Middlestone kniha první Middlestone kniha první ukázka první ze současnosti Koukla jsem se omluvnû na Honzu: Mohl bys tu vûc do nûãeho zabalit? Jasnû, seberu doma nûjakou igelitku, fiekl a s úsmûvem dodal, ideální by byla ta

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Víla v bytû PRVNÍ KAPITOLA

Víla v bytû PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA Víla v bytû ManÏelka Thomase Beresforda poposedla na pohovce a zachmufienû vyhlédla z okna bytu. Nebylo vidût nikam daleko, jen na mal ãinïák na protûj í stranû ulice. Paní Beresfordová

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander, 2006 Petr Nikl, 2006 Illustrations Petr Nikl, 2006 Epilogue Vûra Jirousová,

Více

Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny?

Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny? V. 23 1 Ze Ïivota P ÁTELÉ tûpán a Vojtûch vybûhli ven, jen co dopsali domácí úkol. Chtûli jezdit na skatu na

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

Elsyino tajemství - zlom Stránka 1 motto

Elsyino tajemství - zlom Stránka 1 motto motto ELSYINO TAJEMSTVÍ CAMILLA LÄCKBERG Praha 2012 PfieloÏila Eva Nováãková TYSKUNGEN Copyright Camilla Läckberg 2007 First Published By Forum, Sweden Published by arrangement with Nordin Agency, Sweden.

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

klimtov bozk cz.qxd 10.2.2015 11:03 Stránka 9

klimtov bozk cz.qxd 10.2.2015 11:03 Stránka 9 klimtov bozk cz.qxd 10.2.2015 11:03 Stránka 9 Adam se do Silvie zamiloval ve tfiinácti letech. Chodil do stejné koly jako ona, do vedlej í tfiídy. VÛbec netu il, Ïe takové dûvãe Ïije. Ani nemohl, byla

Více

Na scanlonském statku mûli chudou sklizeà. P enice

Na scanlonském statku mûli chudou sklizeà. P enice Jedna Na scanlonském statku mûli chudou sklizeà. P enice se urodilo pfiinejlep ím poskrovnu a jabloàové sady napadla plíseà, takïe tfii ãtvrtiny skvrnitého ovoce shnily na stromech. V dûsledku toho ãekaly

Více

PoloÏila mu ruku na ãelo, ucítila, Ïe horeãka uï klesla, a pak mu zmûfiila puls. V echno bylo v pofiádku. Odhadla dávku morfia správnû.

PoloÏila mu ruku na ãelo, ucítila, Ïe horeãka uï klesla, a pak mu zmûfiila puls. V echno bylo v pofiádku. Odhadla dávku morfia správnû. DÛm byl více neï sto let star a bytelné kamenné zdi mûl metr silné, coï znamenalo, Ïe je pravdûpodobnû nebude muset nechat izolovat, ale chtûla si tím b t naprosto jistá. Nalevo od ob vacího pokoje leïel

Více

Nûco jiného. Tati, co je to úchylova pata? ( estilet )

Nûco jiného. Tati, co je to úchylova pata? ( estilet ) Nûco jiného Tati, co je to úchylova pata? ( estilet ) Poãkej! Je tû ne! kfiiãela maminka, ale nebylo to nic platné. Nezlob se, já za to nemûïu, plakal tatínek nad rozlit m mlékem, podívám se na tebe a

Více

Název knihy. Objednat můžete na Vyšlo také v tištěné verzi

Název knihy. Objednat můžete na   Vyšlo také v tištěné verzi Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.motto.cz www.albatrosmedia.cz Camilla Läckberg Vlastní spravedlnost e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

vedly do podniku, a vstoupila do vyhfiátého interiéru restaurace. UÏ tu párkrát pfiedtím byla, kdyï byla na náv tûvû u Dylan a poznala jejího

vedly do podniku, a vstoupila do vyhfiátého interiéru restaurace. UÏ tu párkrát pfiedtím byla, kdyï byla na náv tûvû u Dylan a poznala jejího Jedna Mischa Kennonová byla perfekcionistka. Pfiedev ím v práci: zab vala se umûleck m tetováním. Byla perfekcionistka i v psaní krátk ch erotick ch povídek. A byla perfekcionistka i v udrïování sv ch

Více

LÉTAJÍCÍ SOUDEK NEBO CO?

LÉTAJÍCÍ SOUDEK NEBO CO? Postavila pfied Bena na kuchyàsk stûl talífi ka e. Bimbo dostal do své misky taky trochu. Tatínek se rozlouãil a ode el do kanceláfie. A maminka chtûla jít do mûsta. Zabûhnu jenom do cestovní kanceláfie

Více

Mladá mûïe b t - zlom Stránka 1 motto

Mladá mûïe b t - zlom Stránka 1 motto motto ADENA HALPERN MLADÁ MŮŽEŠ BÝT JEN DVAKRÁT Praha 2015 PfieloÏila Andrea Felcmanová 2010 by Adena Halpern Translation Andrea Felcmanová, 2015 ISBN 978-80-267-0487-4 Pûtasedmdesát Závidím své vnuãce.

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

1. kapitola. Souputníci

1. kapitola. Souputníci 1. kapitola Souputníci Kdesi jsem ãetl jeden slavn citát. íká, Ïe kaïd z nás dennû dostává druhou pfiíleïitost. ance jsou tady a ãekají, aï si jich v imneme, ale my je obvykle nevyuïijeme. Sám jsem byl

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Rakovina OD NEMOCI K MOCI

Rakovina OD NEMOCI K MOCI Rakovina a já Rakovina a já aneb OD NEMOCI K MOCI Monika Dostálová Monika Dostálová, 2010 Nakladatelství ALMI, 2010 ISBN: 978-80-904344-8-6 I. ãást Ten náraz pfii el naráz. Jako blesk z ãistého nebe. Ale

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

VAROVÁNÍ. 1. kapitola

VAROVÁNÍ. 1. kapitola 1. kapitola VAROVÁNÍ ampon se sice chlubil obrázkem krásné dívky, za jejímï nah m ramenem vykukovala Eiffelovka, a nápisem PafiíÏ, ale pod obrázkem musel chtû nechtû vyrukovat s pravdou v podobû titûrného

Více

Kapitola první. S Oliverem

Kapitola první. S Oliverem Kapitola první S Oliverem Kdyby se mû nûjak cvokafi zeptal, které období v Ïivotû povaïuju za nej Èastnûj í, fiekla bych, Ïe to, které jsem proïila s Oliverem. Ani pfiesnû nevím, kolik mi bylo let. Ale

Více

Nakladatelství Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Nakladatelství Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz TRIFID Janusz A. Zajdel Limes inferior Copyright by Jadwiga Zajdel and Joanna Zajdel-Przyby Translation Jaroslav Ol a Jr. a Pavel Weigel, 2012 Cover rolffimages Bigstockphoto.com Stanislav JuhaÀák Triton,

Více

Tomá Hájek. Diagnóza 729. O identitû v ãasech bezbolestnosti

Tomá Hájek. Diagnóza 729. O identitû v ãasech bezbolestnosti Tomá Hájek Diagnóza 729 O identitû v ãasech bezbolestnosti Praha 2001 âást první ZROZENÍ JOSÉHO DÍAZE I. Tomá Hájek, 2001 Cherm, 2001 Illustrations Helena Bla ková, 2001 ISBN 80-86370-01-1 Josif Michajloviã

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz TRIFID Miroslav Îamboch In Nomine Sanguinis Copyright Miroslav Îamboch, 2014 Cover Petr Vyoral, 2014 Stanislav JuhaÀák Triton, 2014 ISBN 978-80-7387-795-8 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více