Ročenka ČKLOP Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů"

Transkript

1

2

3

4 Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 Sazba, grafi cké zpracování a tisk UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou První vydání, Praha 2014 ISBN

5 Obsah Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2014 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. ČSN Okna a vnější dveře požadavky na zabudování... 7 ČSN P Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Specifi kace výrobků otvorových výplní Zateplování budov a výměna oken - Průvodce veřejnou zakázkou S Směrnice ČKLOP - Posuzování přesnosti a vzhledu LOP S Směrnice ČKLOP - Vizuální hodnocení povrchů plastových oken a dveří Připravovaná Směrnice ČKLOP - Použití bezpečného prosklení ve stavbách Legislativní opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí v oblasti stínicí techniky BIM Building Information Modelling nástroj efektivního projektování, výstavby a správy Technická normalizace a ČKLOP Legislativní požadavky na energetickou náročnost budov se zaměřením na LOP, okna a dveře v okolních státech a jejich vzájemné porovnání Větrání, výměna a přívod vzduchu v místnostech IFT Rosenheim výběr článků z konference 2013 Prevence vzniku kondenzace a plísní Realizace požadavků na přístup vyplývajících ze stavební legislativy Fakta hodnoty zákulisní informace: vývoj ovlivňující situaci v oboru Fotobioreaktory na fasádách pro výrobu energie Novinky v technologii LOP, oken a dveří. Špičkové sklářské technologie pro udržitelnou výstavbu Historie a současnost použití oceli pro konstrukce oken a LOP Novinky ve vývoji prosklených příček a jejich profi lů Okno v protoru tepelné izolace Stínicí technika a energetická náročnost budov Požární bariéry v kontaktních zateplovacích systémech Střešní okna VELUX v soběstačné horské chatě v Rakousku Další velká výzva pro Sipral v UK Skanska evropským hráčem na poli lehkých obvodových plášťů Inovacemi k ještě více transparentním sklům Česká komora lehkých obvodových plášťů a její členové Informace o činnosti ČKLOP za rok Kodex kvality Seznam členů ČKLOP Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

6

7 Ročenka 2014 doplňuje svými informacemi Sborník ČKLOP Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní vydaných v prosinci Oba dokumenty představují ucelenou a aktualizovanou informaci na téma LOP, okna a dveře. Jsou určeny pro potřeby všech odborníků, kteří řeší technické otázky LOP, oken a dveří, a to jak ve fázi přípravy projektu nebo projektových prací, tak i pro odborníky, kteří mají na starosti realizaci samotných staveb. V neposlední řadě jsou oba dokumenty vhodným materiálem i pro studenty odborných a vysokých škol. Své opodstatnění nalezne u správců veřejného majetku, kteří stále častěji řeší otázky spojené s rekonstrukcí obecních budov, tedy se zateplením a výměnou oken. V Ročence 2014 jsou mimo jiné uvedeny čtyři články z konference IFT Rosenheim Jejich obsah byl se souhlasem IFT publikován na stránkách naší komory v průběhu roku Česká komora lehkých obvodových plášťů klade vysoký důraz na zvyšování odborné způsobilosti všech zúčastěných, a proto svou činnost zaměřuje na vzdělávání odborníků v daném oboru. Další informace je možné získat na V Praze dne Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel ČKLOP Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

8

9 ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Autor: Ing. Roman Šnajdr Nová technická norma, který vyšla v dubnu 2014, navazuje na technickou normalizační informaci TNI z února 2011 se stejným názvem. Při tvorbě původní technické normalizační informace byla jako základ použita slovenská technická norma STN Tato norma čerpala z Návodu pro montáž plastových oken a dveří vydaného Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofi lsysteme e.v. TNI se stala prvním technickým standardem v české stavební praxi, který se zabýval stanovením kvalitativních měřítek a požadavků při montáži výplní otvorů oken a vnějších dveří. Její životaschopnost a účelnost se projevila záhy po vydání, protože byla citována a komentována v řadě odborných publikací a časopisů a začala se ve stavební praxi uplatňovat. Mnohé kvalitní fi rmy, které se zabývaly montáží oken, začaly nabízet montáž provedenou podle zásad TNI Bohužel vlivem tlaku trhu především na nejnižší cenu obchodní nabídky, nabízely tyto fi rmy provedení připojovací spáry podle TNI jako nadstandardní, příplatkovou variantu k základní ceně, která zahrnovala pouze jednoduché zapěnění montážní pěnou. Další popularizaci zajistili osvícení investoři a projektanti, kteří začali vyžadovat v projektech montáž výplní otvorů podle požadavků TNI Nově definované pojmy V praxi při provádění a především následné kontrole provedení připojovací spáry se mezi účastníky stavebního procesu diskutovalo o významu pojmů, defi nujících vlastnosti komponentů připojovací spáry. Pojmy jako vodotěsnost, parotěsnost a paropropustnost mají mnoho významů pro různé aplikace a proto bylo nutné v nové normě tyto pojmy vysvětlit v souvislosti s požadavky na správné provedení připojovací spáry mezi rámem výplně otvoru a ostěním stavebního otvoru. Vodotěsnost Je defi nována jako odolnost vnější strany připojovací spáry vůči hnanému dešti. Je zřejmé, že nejvíce namáhaná je spodní část svislého ostění, vodorovný detail připojení parapetu a především kritické místo napojení parapetního detailu na svislé ostění. Jestliže v nadpraží a na bocích ostění je dostatečná odolnost zajištěna kvalitním nalepením ukončovací omítkové lišty, potom je důležité důkladné utěsnění lišty na ukončovací prvek okenního parapetu. Jestliže nedojde bezprostředně po montáži oken a vyplnění připojovací spáry k realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému nebo stavebnímu dokončení vnějšího parapetu a ostění, je bezpodmínečně nutné ochránit tepelněizolační výplň připojovací spáry vhodnou vodotěsnou izolací: fólií nebo komprimovanou páskou, aby nedošlo k průniku srážkové vody do tepelné izolace. Parotěsnost Je schopnost materiálu maximálně zamezit difúzi vodní páry. Jak je zřejmé, nejedná se u běžných stavebních materiálů, používaných na stavební konstrukce a utěsnění, o vlastnost absolutní. Proto je častý dotaz, zda a kdy je vnitřní uzávěr připojovací spáry parotěsný, nesprávně formulovaný. Je vždy nutné mít na zřeteli, že u běžných stavebních konstrukcí a provedení připojovací spáry, musí být zajištěna celoročně aktivní bilance vodní páry. To znamená, že případná vlhkost vzniklá nebo proniklá do tepelné izolace musí být efektivně odvětrána. Pro správné utěsnění připojovací spáry je vždy nutné zvolit na vnitřní uzávěr materiál s řádově vyšší ekvivalentní difúzní tloušťkou, než má materiál vnějšího uzávěru. Problémem může být volba vhodných fólií a pásek, protože výrobci uvádí u různých typů materiálů parotěsnost v různých veličinách: někdy jako faktor difúzního odporu, někdy jako ekvivalentní difúzní tloušťku, případně jako difúzní odpor. Z toho důvodu je vždy pro projektanty a realizační fi rmy nejvhodnější použít systémové materiály na komplexní řešení utěsnění připojovací spáry a nekombinovat materiály různých výrobců a systémů. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

10 Paropropustnost Je vlastnost materiálu propouštět vodní páru difúzí. Materiál použitý na vnější uzávěr připojovací spáry musí umožnit efektivně odvětrat vodní páru z tepelněizolační zóny, ale zároveň musí zabránit průniku vody z hnaného deště. Obecné požadavky Zabudování výplně otvoru do stavby je mnohdy považováno naprosto chybně za jednoduchý pracovní úkon bez zvláštních požadavků a potřebné kvalifikace. Avšak špatné nebo neodborně provedené zabudování kvalitního výrobku může způsobit fatální vady, které nejen znehodnotí investici do kvalitního výrobku, ale ve svém důsledku ovlivní kvalitu vnitřního prostředí, trvanlivost navazující stavební konstrukce a může mít negativní dopad na zdraví uživatelů vnitřního prostoru. Nemusí se jednat jen o chybně provedenou připojovací spáru, ale i nevhodně umístěný výrobek v tloušťce obvodové zdi, případně nedostatečné zateplení vnějšího ostění. Návrh zabudování výrobku do stěny musí být vždy součástí projektové dokumentace. V případě, že při prosté výměně oken není zpracována projektová dokumentace, je vhodné se řídit ověřenými detaily dodavatelů systémů nebo obecně platnými směrnými detaily. Geometrická přesnost stavebního otvoru Před vydáním ČSN nebyly v žádném standardu jasně defi novány požadavky na přípravu stavebního otvoru pro zabudování okna nebo vnějších dveří. Požadavky uvedené v normě se vztahují jak na novostavby, tak na rekonstrukce staveb. Zvláště u rekonstrukcí je nutné po vybourání starých výplní otvorů upravit stavební otvor tak, aby bylo možné okno nebo dveře správně osadit, upevnit a utěsnit. Mnohdy to znamená delší technologický čas, potřebný na výměnu oken, kdy je nutné otvory stavebně začistit a připravit v potřebných rozměrech pro zabudování oken nových. Norma stanoví pro různé rozsahy rozměrů tyto odchylky a tolerance: - mezní odchylky rozměrů stavebního otvoru; - tolerance rovinnosti ostění; - tolerance svislosti a vodorovnosti; - tolerance pravoúhlosti. Použití montážní pěny Velmi rozšířený nešvar utěsňování připojovací spáry oken pouze montážní měnou, která mnohdy nahrazuje i kotevní prvky okna se projevuje na častých reklamacích uživatelů po první zimě. Nejenže dochází k průniku vlhkosti do tepelné izolace z PUR pěny, ale vlhkost se dostává do vnitřního ostění, kde následně vznikají plísně. Rámy dřevěných oken degradují nadměrnou vlhkostí ve styku s vlhkou pěnou. Okna ukotvená pouze montážní pěnou se vlivem užívání časem uvolní a jsou držena pouze omítkou ostění. O vzduchotěsnosti nebo vodotěsnosti nelze vůbec hovořit. V poslední době se na trhu objevila i PUR pěna, u které dodavatel prohlašuje, že obstojí jak jediný uzávěr připojovací spáry, tedy že zajistí trvalou vzduchotěsnost, vodotěsnost a tepelnou izolaci. Podle dostupných zkušebních protokolů je připojovací spára zkušebního vzorku utěsněná pouze pěnou dostatečně vodotěsná. Bohužel dodavatel není schopen prokázat dlouhodobé zajištění požadovaných vlastností při působení dilatačních pohybů rámu vlivem tepelné roztažnosti na vytvrzenou pěnu a účinnost tepelněizolačních vlastností pěny při průniku vnitřního vzduchu do pěny. Proto je v normě jasně uvedeno, že montážní a plnící pěna nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál, pokud nemá ověřenou dostatečnou elasticitu pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře a není schopna zajistit vyšší difúzní odpor na jedné straně spáry oproti druhé. 8 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

11 Nové přílohy normy Oproti původnímu TNI je současná norma opatřena novými přílohami, které doplňují předmět normy a stanoví další aspekty, které je nutné vzít v úvahu při instalaci či výměně oken a jaké příčiny má vznik kondenzátu na vnitřním povrchu oken. Příloha A stanoví povinnosti stavebníka, projektanta nebo uživatele při montáži a užívání těsných oken v místnostech s instalovanými spotřebiči paliv a také při instalaci takových spotřebičů do místností opatřených těsnými okny. Problematika se netýká jen plynových spotřebičů, ale také rozmachu módních krbů a krbových kamen na tuhá paliva, které v kombinaci s novými těsnými okny, splňujícími přísné požadavky na energeticky úsporné budovy, vytváří život ohrožující vnitřní prostředí. Příloha úzce navazuje na předpis TPG ( ) Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Příloha B se zabývá příčinami vzniku kondenzátu na vnitřním povrchu oken nebo vnějších dveří. V první části jsou popsány nedostatky při užívání vnitřních prostor, jako je nedostatečné větrání, zbytková zabudovaná vlhkost v novostavbách, zdroje nadměrné vlhkosti v místnostech. Je zde vysvětlena funkce mikroventilace, což je specifi cká poloha kování, užívaná především u oken z plastových a dřevěných profi lů. Při poloze okenního kování v poloze mikroventilace je okenní křídlo mírně odsazeno od dorazového těsnění a je umožněna vyšší průvzdušnost okna. Tato zvýšená průvzdušnost však nemůže zajistit hygienickou výměnu vzduchu v místnosti bez vytvoření odpovídajícího tlakového spádu směrem do interiéru. Proto je mikroventilace částečně účinná pouze v místnostech s nuceným větráním a mechanickým odtahem vzduchu. Jinak hrozí, že vnitřní vlhký vzduch o vyšším tlaku proudí netěsností ven a ve funkční spáře na ochlazeném povrchu profi lu kondenzuje a v extrémních případech namrzá. V druhé části jsou popsány vady zabudování okna, jako je špatně provedená a zaizolovaná připojovací spára, nevhodný návrh zabudování okna do stěny, případně omezení proudění teplého vzduchu podél vnitřního povrchu okna například absencí zdroje tepla nebo jeho zakrytím příliš hlubokým vnitřním parapetem. Třetí část popisuje vady výrobku, které mohou způsobit vznik kondenzátu. Nejběžnější příčinou je nevhodná skleněná výplň nebo špatné seřízení okenního kování, způsobující netěsnost funkční spáry a masívní infi ltraci studeného vzduchu. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

12 Předběžná česká technická norma ČSN P Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování Autor: Ing. Milan Zápotocký Předběžnou českou technickou normu v konečném znění odevzdala ČKLOP v září 2014, předpokládaný termín vydání je v závěru roku 2014 nebo začátkem roku Předběžná norma je na úrovni české národní normy s tím, že u takto vydaného dokumentu proběhne po třech letech od vydání vyhodnocení, zdali norma splnila svůj účel. Bude-li vyhodnoceno, že norma má zůstat v platnosti, bude provedena revize a stane se z ní česká národní norma. Předpis řeší v České republice absenci dokumentu, který by předepisoval požadavky na zabudování a vzhled lehkých obvodových plášťů do stavby, stanovil požadovanou geometrickou přesnost. Norma má devět základních kapitol a nemá přílohy: 1) Předmět normy 2) Citované dokumenty 3) Termíny a defi nice 4) Společné požadavky na zabudování konstrukcí lehkého obvodového pláště 5) Požadavky na přesnost zabudování rastrových konstrukcí 6) Požadavky na přesnost zabudování modulových konstrukcí 7) Požadavky na přesnost zabudování terčových a dvouplášťových konstrukcí 8) Požadavky na zabudování výplní a požadavky na doplňkové konstrukce integrované do lehkých obvodových plášťů 9) Požadavky na povrchovou úpravu lehkých obvodových plášťů V této normě nejsou žádné normativní ani informativní přílohy. Předpis je členěn do dvou částí kapitoly 4 až 8 se týkají požadavků na zabudování a kapitola č. 9 vzhledu včetně defi nice jeho posuzování. První část se týká pokynů pro projektování, zásad řešení konstrukce, pokynů k montáži s důrazem na správné řešení odvětrání a odvodnění konstrukcí a jsou v ní defi novány i geometrické přesnosti konstrukce v zabudovaném stavu. Důležité je řešení montážních a dilatačních spár a také defi nování dovolených vzdáleností dilatačních spár z hlediska funkce konstrukce. Zásady řešení konstrukcí řeší samozřejmě ve svých podkladech dodavatelé systémů, kritéria mohou oproti normě zpřísňovat ale nikoli snižovat. Na následujících obrázcích jsou příklady, jak jsou v nové normě defi novány geometrické přesnosti zabudované konstrukce: 10 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

13 V kapitole 9 jsou defi nována kritéria a především metodika posuzování vzhledu zabudovaných konstrukcí LOP. Pro posuzování vzhledu konstrukcí, odchylek barevnosti nebo struktury povrchové úpravy, posouzení různých poškození je nutné dodržet podmínky při pozorování, a to jak světelné, tak i vzdálenost pozorování. Především u hodnocení vzhledu se nová norma ČSN doplňuje s budoucí normou ČSN P Skládané pláště, obklady a pláště z panelů Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled. Předběžná česká technická norma ČSN P Skládané pláště, obklady a pláště z panelů Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled Autor: Ing. Milan Zápotocký První návrh předběžné české technické normy byl předložen ÚNMZ v září Lze předpokládat, že dokument projde několika normalizačními komisemi a vydání této normy bude předcházet delší proces. Důvodem návrhu je absence normy, která by předepisovala požadavky na zabudování do stavby, stanovila standard geometrických přesností a vzhledu zabudovaných obvodových plášťů z panelů, zabudovaných skládaných obvodových plášťů a zabudovaných obkladů obvodových plášťů. Návrh normy má sedm základních kapitol: 1) Předmět normy 2) Citované dokumenty 3) Termíny a defi nice 4) Společné požadavky na kvalitu zabudování konstrukcí ze sendvičových panelů a skládaných plášťů 5) Konstrukce obvodových plášťů ze samonosných sendvičových panelů s tepelnou izolací a povrchovými plechy 6) Skládané víceplášťové konstrukce a obklady obvodového pláště budovy 7) Požadavky na vzhled a kvalitu povrchu V návrhu normy jsou zařazeny tři přílohy: A) Normativní příloha A týkající se základních požadavků na dřevěné fasádní obklady B) Informativní příloha B doplňující potřebná pravidla pro provádění dřevěných fasádních obkladů C) Normativní příloha C defi nující povolené tolerance zabudovaných prvků sendvičových panelů, skládaných plášťů a obkladů Při návrhu je kladen důraz na členění podobné jako u normy ČSN P Tato norma se bude doplňovat s normou ČSN P , Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování a mezi oběma normami jsou vzájemné odkazy. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

14 Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken - návrh Autor: Česká komora lehkých obvodových plášťů a RTS a.s. Úvod Metodické pokyny jsou pomůckou pro zadavatele při stanovení požadavků v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Jejich smyslem je objektivně specifi kovat požadavky na okna ať již při nové výstavbě, nebo rekonstrukci. Základní požadavky a parametry poptávaných oken musí vycházet z právních i normových předpisů. Nelze připustit zadávání požadavků podle nepodložených spekulací, fi remních materiálů, nebo tvrzení, jež nejsou doloženy podle technických norem. Dále je nepřípustné omezovat v oblasti technických požadavků účast v soutěži zadáváním požadavků, které jsou v rozporu s normami, nebo které jsou nesplnitelné, popřípadě jejich splnění nelze ověřit. Rovněž je nepřípustné, aby zadávací požadavky v oblasti dodávky okenních výplní, nutily účastníka řešit jinou oblast, než je právě tato oblast, anebo přenášely na dodavatele oken nutnost řešit záležitosti, jež měly být řešeny v projektu, nebo jinými profesemi. Na druhé straně platí zásada, že dodavatel výplní za kvalitu a provedení oken nese plnou odpovědnost, stejně jako za provedení montáže. Tato skutečnost vyplývá z norem i obecných pravidel a zákonů, takže je zbytečné ji v zadání rozvádět. To může vést k chybám v důsledku špatné interpretace norem. Z důvodů nedělitelnosti odpovědnosti nelze v zadávacích podmínkách stanovovat takové požadavky, které nejsou v souladu s výrobními předpisy výrobce oken (například typ a tvar výztuže, složení skla, apod.) jinak se zadavatel stává spoluodpovědným za kvalitu a vlastnosti díla, neboť výrobce plní jeho požadavek. (Zadání má charakter objednávky, a pokud její realizací nedochází k ohrožení života či zdraví, je výrobce povinen ji splnit i v případě, že je to na úkor ceny, nebo funkčnosti na vysvětlení). Musí být vždy dodržen princip, že zadavatel stanovuje cílové požadavky v souladu s ČSN a ne cestu jak k tomu cíli dojít! Cest totiž může být tolik, kolik je účastníků!! V zadání se nesmí objevovat takové požadavky, které hodnotící komise není schopna posoudit a/nebo mají šikanující nebo diskriminující charakter. Při vytváření zadávacích podmínek, zadavatel vychází z projektu. Pokud některé vlastnosti nejsou v projektu dostatečně specifi kovány nebo vyřešeny, je zadavatel povinen doplnit projekt. Irelevantní požadavky v zadávacích podmínkách jsou požadavky, které nejsou podloženy a technicky zdůvodněny normami, nebo legislativou. Vesměs se jedná o parametry, u nichž neexistuje přímá spojitost s vlastnostmi oken. Zejména se jedná o: požadavky na geometrické vlastnosti profi lů (hloubka, tloušťka); na složení skla (pozor na předepisování skladby skla, které může mít rozporné parametry s požadavkem na U w, nebo R w ); požadavky na tvar a tloušťku výztuže (to je dáno technologií dodavatele profi lu); požadavek na zakreslování rozmístění (zavíracích bodů kování); požadavky dle norem, které nedefi nují vlastnosti oken, ale jen jejich komponent jako je např. norma ČSN EN ; požadavky na chemické a fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu profi lů; požadavek na větrání objektu; požadavek na statické výpočty jednotlivých oken, nebo jejich spojení (jedná se opět o záležitost, za kterou je plně odpovědný dodavatel oken, statické výpočty se pro plochy menší než 9 m 2 nezajišťují a pokud ano může je provádět pouze autorizovaný inženýr, statický posudek musí mít určité formální náležitosti a hodnotící komise stejně většinou není schopna správnost výpočtu ověřit, plnění je hodnoceno pouze formálně. To co většinou předkládají dodavatelé oken jako statický výpočet, je pouze metodika, kterou poskytuje dodavatel systému svým výrobcům za účelem dimenzování výztuže. Tato doporučení jsou empiricky ověřena a ověřena i zkušebnou (proto nevyžadují statický výpočet). Princip jednoznačnosti a ověřitelnosti Zadavatel se při specifi kování svých požadavků musí držet principu jednoznačnosti. Toho nejlépe dosáhne požadováním pouze těch vlastností oken, jež jsou v normách defi novány a výrobcem oken v dokumentaci doloženy. Jen takový postup může zaručit, že hodnotící komise bude schopna podané nabídky posoudit. Zadavatel se musí vyvarovat požadavků, které nelze kontrolovat, nebo přesahují kompetenci hodnotící komise, jako jsou například: spára musí být provedena tak, aby odolávala všem zatížením po celou dobu životnosti stavby neověřitelný požadavek, komise nebude schopna posoudit a životnost třeba 250 let nelze ověřit. Stačilo napsat dle ČSN zakreslit rozmístění uzavíracích bodů může pouze zástupce dodavatele kování a ten je předpojatý, komise určitě nebude schopna správnost zhodnotit. větrací systém reagoval na počet žáků ve třídě Zcela určitě překračuje vědomosti a schopnosti výrobce oken. systém o stavební hloubce 85 mm, nebo U w = 1,2 W/m 2 K zadavatel zodpovídá za to, aby jeho zadání bylo jednoznačné a logické. Musí dbát i na formální logiku. ztužení profi lů musí být je třeba používat správné terminologie a v době podání nabídky stejně nelze ověřit vyztužení, jaké bude na stavbě použito; i tady je odpovědnost plně na dodavateli oken, může ověřit pouze TDI. 12 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

15 požadavek na barvu rámu a způsob otevírání doložit čestným prohlášením žádný exaktně stanovitelný požadavek nelze dokládat čestným prohlášením, barvu lze defi novat číslem barvy, nebo dekoru, způsob otevírání podle normy ČSN EN Terminologie. Čestné prohlášení je vždy subjektivní výpověď ( Čestně prohlašuji, že moje modré ponožky jsou černé, jinak ani nemohu, jsem barvoslepý.) bez recyklátu jednak je tento požadavek v rozporu se společenskými zájmy, proti všem ekologickým požadavkům. Zejména v případě, kdy garantem dotací je MŽP, jednoznačně dochází k porušení direktiv EU. Použití recyklátu je naprosto v souladu s normou ČSN EN Dále použití recyklátu v profi lech není komise schopna ověřit! (v některých případech má stejnou barvu jako primární surovina). Metodický pokyn stanoví základní parametry pro nastavení kritérií pro dodávku oken určených do novostaveb nebo rekonstrukcí, v rámci veřejné zakázky. Další požadavky zadavatele jsou uvedeny informativně tak, abychom upozornili na souvislosti spojené s výměnou oken a možným dopadem na změny celkového vnitřního prostředí budovy. Souvisejí normy a předpisy: ČSN EN A1 Okna a dveře Norma výrobků, funkční vlastnosti ČSN EN Vodotěsnost ČSN EN Průvzdušnost ČSN EN Odolnost proti zatížení větrem ČSN Tepelná ochrana ČSN Akustika ČSN EN změna Z1 Větrání budov ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavbu Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění č. 62/2013 Sb. Základní parametry oken Hodnoty stanoví projektant s ohledem na potřeby stavby v souladu s normami: ČSN (součinitel prostupu tepla U w ) ČSN EN A1, Národní příloha (průvzdušnost, vodotěsnost, zatížení větrem) Jedná se o základní parametry nezbytné pro výběr okna. a) Součinitel prostupu tepla U w (okna) Vzhledem k současným trendům snižování energetické náročnosti budov a životnosti okenních konstrukcí se doporučuje požadovat hodnotu maximálně U w = 1,2 W/m 2.K (doporučená hodnota dle ČSN ). V odůvodněných případech může projektant vyžadovat nižší (lepší) hodnotu. Pokud projektant stanoví přísnější hodnoty než doporučené, je povinen na vyžádání toto písemně zdůvodnit. Požadovaná hodnota je uvedena výpočtovými hodnotami v Průkazu energetické náročnosti budov (PENB). PENB je nezbytnou součástí projektové dokumentace (Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění, Příloha č. 5 odst. E5). Pozn.: Hodnota U w okna je považována za jediné určující kritérium při posuzování tepelných vlastností okna pro dané účely. Hodnoty U f (rám), U g (sklo), Ψ g (meziskelní rámeček),., které jsou jen součástí vzorce pro výpočet celkové hodnoty U w, není důvod požadovat, neboť nejsou vypovídající hodnotou pro splnění kritéria. b) Průvzdušnost c) Vodotěsnost d) Odolnost proti zatížení větrem. Hodnoty uvedené v bodech b), c), d) stanoví projektant na základě doporučení ČSN EN A1, Národní příloha NA (informativní). Tabulky NA.2 a NA.3 uvádějí doporučené hodnoty tříd průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem, které byly stanoveny na základě charakteristických hodnot tlaků z tabulky NA.1. Tyto hodnoty tlaků jsou závislé na větrné oblasti, výšce budovy a kategorii terénu podle ČSN EN Z toho vyplývá, že není možné stanovit hodnoty, které by platily obecně. Pokud projektant stanoví přísnější hodnoty než doporučené, je povinen na vyžádání toto písemně zdůvodnit. Všechny základní parametry (a, b, c, d) jsou obsahem PD v Souhrnné technické zprávě v částech: Zásady hospodaření s energií Hygienické požadavky na stavbu. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

16 Pozn. 1: Údaje o rozměrech profi lu hloubce a výšce rámu a zejména pak tloušťce stěny, případně počtu komor - jsou zohledněny v hodnotě U f rámu, proto není důvod je požadovat samostatně, zejména je nepřípustné je požadovat jako dodatečné parametry ZD. Pozn. 2: Zajištění hygienické výměny vzduchu v místnostech není základním parametrem oken. Další parametry oken vyplývající z PD nebo požadavků zadavatele Další parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci, jsou stanoveny s ohledem na normové hodnoty, na estetické požadavky, případně na požadavky provozní. (ČSN EN A1). Tyto vlastnosti se u výrobků sledují během počátečních zkoušek typu pro vydání prohlášení o vlastnostech výrobku, před uvedením na trh. Nad rámec parametrů prohlášení o vlastnostech lze, v odůvodněných případech, požadovat například.: a) Barevné řešení rámu (exteriér/interiér) b) Způsob a směr otevírání zaručuje typ kování (pevné, otvíravé, sklápěcí, ) c) Kování s ohledem na zajištění bezpečnosti proti vniknutí d) Radiační vlastnosti e) Vzduchová neprůzvučnost (akustické vlastnosti) f) Odolnost proti nárazu g) Odolnost proti vloupání h) Odolnost omezovačů otevírání a aretačního zařízení i) Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání j) Odolnost proti výbuchu k) Odolnost proti průstřelu Pozn.: Projektant na vyžádání zdůvodní stanovení dalších parametrů a jejich požadované úrovně. Požadavky zadavatele na zpracování PD PENB Zadavatel požaduje zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v případech určených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Pozn. Povinnost vyplývá z vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, E.5. Dokladová část. Základní a další parametry Zadavatel stanoví požadavky odkazem na projektovou dokumentaci. Způsob řešení připojovací spáry Popis způsobu řešení spáry mezi okenním rámem a ostěním (použití parotěsné pásky, těsnících tmelů, ochrana z vnější strany), těsnost atd. musí vycházet z požadavků ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. Popis je uveden v souhrnné technické zprávě, kde je stanoven způsob provedení, vlastnosti použitých materiálů a jejich funkci. Např.: Z exteriéru bude provedena vodovzdorně a paropropustně. Z interiéru bude provedena parotěsně. K tomuto účelu použije zhotovitel speciální pásky, fólie, těsnící tmely od výrobců vlastnících náležité atesty. Prostor mezi rámem okna a ostěním musí být dokonale vyplněn tepelně izolačním materiálem viz ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. Pozn. Projektant doloží použité způsoby řešení připojovací spáry ve výkresech detailu. Větrání místnosti Výměnou oken dojde k utěsnění obálky budovy, čímž se změní původní způsob větrání místnosti, který byl doposud zajišťován zejména infi ltrací vlivem netěsností původních oken a připojovací spáry. Proto je nezbytné, aby projekt reagoval na tuto změnu a obsahoval v Souhrnné technické zprávě řešení větrání místností v budově v souladu s normou ČSN EN změna Z1, příp. ČSN v aktuálním znění novel, změn a doplňků. Systém větrání musí být navržen tak, aby zabezpečil potřebnou výměnu vzduchu. Řešení musí být komplexní a zahrnovat koncepci větrání, kterou je možné řešit následujícími způsoby: 14 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

17 a) Větracími štěrbinami, které jsou integrované do výplní stavebních otvorů b) Specifi ckými přívodními otvory v obvodových stěnách c) Větrací jednotkou d) Kombinací uvedených způsobů Pozn. Navržené řešení musí být podloženo výpočtem, nemělo by podstatně zhoršovat hodnoty požadované z hlediska tepelné ochrany budov. Zejména úpravy (větrací štěrbiny) integrované do výplní otvorů mají negativní vliv na hodnoty průvzdušnosti a neprůzvučnosti oken. Jejich funkčnost (požadovaný průtok vzduchu) je zajištěna pouze při současném zajištění potřebného tlakového spádu. Dostatečná výměna vzduchu obvykle nemůže být zabezpečena pouze úpravou v rámu oken. Návrh řešení větrání musí doložit projektant jako komplexní řešení. U místností s instalovanými plynovými spotřebiči je třeba zabezpečit trvalý přívod vzduchu z venkovního prostředí pomocí neuzavíratelného otvoru dle dispozic popsaných v TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Detaily osazení nových oken Prováděcí projekt obsahuje soubor detailů, které jsou rozhodující pro realizaci projektu. Zadavatel požaduje po projektantovi, aby tento soubor zahrnoval typové detaily osazení nových oken a zobrazoval následující podrobnosti: a) Svislý a vodorovný řez vedený přes okno a nosnou konstrukci, ze kterého bude patrné přesné umístění okna v obvodové konstrukci. b) Přesnou specifi kaci složení nosné konstrukce (materiály). c) Provedení připojovací spáry v oblasti parapetu, nadpraží a ostění. d) Provedení ostění. V případě zateplení druh tepelné izolace, tloušťka. e) Osazení venkovního parapetu, materiálovou specifi kaci a způsob zateplení. Pozn.: Projekt by měl počítat s možností dodatečného zateplení fasády a přizpůsobit tomu zejména osazení oken v ostění (hloubku), vzhledem k předpokládanému typu a rozměru tepelné izolace. Výpočet a zobrazení průběhu izoterm Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi a zobrazení průběhu izoterm, nemůže být předmětem výběrového řízení (je součástí PD). Pozn.: Tento výpočet významně napomůže nalezení optimální varianty ve vztahu okna a okolních přiléhajících konstrukcí, zejména zateplení ostění. Předchází se tak vzniku kondenzace na vnitřním povrchu konstrukcí s nízkými povrchovými teplotami. Výpočet nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi napojení otvorové výplně na ostění (tedy řešení připojovací spáry) a jeho porovnání s požadovanými normovými hodnotami f Rsi,N dle ČSN , musí být upřesněn realizátorem VŘ dle aplikovaného okenního systému, nejpozději před zahájením montáže otvorových výplní. Požadavky zadavatele na zhotovení stavby Kontrola PD Zadavatel nejprve zkontroluje, zda PD obsahuje základní a další parametry. V případě nedostatků požaduje nápravu u projektanta. Pozn.: Zadavatel nestanoví v rámci ZD žádné jiné hodnoty ani další parametry nad obsah PD. Nemá k tomu důvod. Odpovědnost za technické řešení budovy nese projektant. Požadavek na uvedení výrobku na trh Výrobky musí být uvedeny na trh v souladu se směrnicí EU/305/2011. Výrobky musí být identifi kovatelné. Požadavky na doložení základních vlastností Zadavatel stanoví doklady podle platné legislativy pro otvorové výplně, kterými uchazeč prokazuje požadované vlastnosti ve své nabídce. Takovým dokladem je: Prohlášení výrobce o vlastnostech dle ČSN EN , na kterém je uveden výčet základních vlastností materiálu nebo výrobku. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

18 Požadavky na doložení dalších vlastností Zadavatel stanoví požadavek na způsob prokázání dalších vlastností, jež nejsou v rozporu s obecnými deklaracemi vlastností otvorových výplní dle ČSN EN Posouzení nabídek Zadavatel posoudí obsah nabídek, zda jsou v souladu s požadavky ZD. Kontrola v průběhu realizace V průběhu realizace je nutné zabezpečit důslednou činnost TDS. TDS nesmí vznášet dodatečné požadavky nad rámec ZD a platných norem a předpisů. Zadavatel může zdůraznit své požadavky související s kontrolou provádění v rámci obchodních podmínek. V souvislosti s dodávkou oken jsou to např. tyto podmínky: Kontrola shodnosti před zabudováním výrobků (tyto informace musí být uvedeny na výrobku nebo na štítku nebo na obalu nebo v obchodních dokumentech = ČSN EN označení shody CE a označení štítkem) s požadovanými (v zadání) a přebírání dílčích konstrukcí před jejich následným zakrytím (např. správnost provedení připojovací spáry). Protokol o určení typu výrobku nebo počáteční zkoušce typu Pozn.: Tento protokol obsahuje popis zkušebního vzorku a objednatel (TDS) může zkontrolovat před realizací (při dodání oken na stavbu), zdali jsou dodaná okna shodná s popsaným zkušebním vzorkem. Touto kontrolou by se mělo zabránit tomu, aby se pod prohlášením o vlastnostech ve skutečnosti skrývala jiná okna ( ošizená ). Požadavky na pokyny výrobce Uchazeč doloží do nabídky dokumentaci výrobce obsahující pokyny pro: a) Skladování a manipulaci; b) Podmínky montáže a pracovní postup. Zhotovitel předá Objednateli při předání dokončené stavby: a) Pokyny k užívání (uživatelský manuál); b) Pokyny k údržbě a čištění. 16 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

19 Specifikace výrobků otvorových výplní Autor: Ing. Roman Šnajdr a ČKLOP tvar a rozměry výrobku a způsob otvírání specifikováno v grafi cké podobě typ budovy rodinný dům bytový dům škola zdravotnické zařízení administrativní budova sportovní zařízení prům. a hospodářský objekt jiné typ stavební konstrukce plné cihly dutinové cihly železobeton porobeton kámen dřevo jiné tvar ostění rovné ostění vně zalomené ostění uvnitř zalomené ostění sendvičová stěna vnější zateplení předsazený rám rozměry výrobku podle zaměření podle projektu materiál rámu hliník ocel nerez PVC PVC + hliník dřevo dřevo + hliník povrchová úprava.. vnější povrch.. vnitřní povrch utěsnění připojovací spáry vnitřní uzávěr tmel parotěsná páska fólie jiné vnější uzávěr tmel komprimovaná páska fólie jiné tepelně izolační PU pěna vata komprimovaná páska jiné parametry výrobku zatížení větrem Specifi kace vlastností oken a vnějších dveří.. hodnota tlaku větru [Pa] v případě, že součástí dodávky je statický výpočet je nutno uvést údaje o stavbě podle ČSN EN a definovat: - geografi ckou poloha budovy - typ terénu a okolí stavby - výšku a tvar budovy - polohu výrobku v budově tř. odolnosti proti zatížení větrem.. dle ČSN EN A1 třída průvzdušnosti.. dle ČSN EN A1 třída vodotěsnosti.. dle ČSN EN A1 výška parapetu nad pochozí podlahou.. dle vyhlášky 268/2009 Sb. výška parapetu nad terénem.. vážená vzduchová neprůzvučnost.. C (faktor přizpůsobení.. Rw [db].. spektru).. C Tr (faktor přizpůsobení.. spektru) součinitel prostupu tepla U w [W/m 2 K] viz ČSN činitel prostupu sluneční en... g činitel prostupu světla.. v požadovaná požární odolnost.. kouřotěsnost dveřního uzávěru.. třída odolnosti skla proti násilnému vniknutí.. výška spodní hrany křídla nad pochozí podlahou.. popis kování oken výška ovladacího prvku kování nad pochozí podlahou.. funkce kliky otvíravě-sklopná sklopně-otvíravá s možností uzamknutí elektrické otvírání popis ovládání třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí.. jiné mechanické ovládání popis omezovač otvírání křídla ano/ne povrchová úprava kování specifi kace popis kování dveří popis otvírání dveře jednokřídlé dveře dvoukřídlé křídla otvíravá ven křídla otvíravá dovnitř jiný způsob nouzová a paniková funkce podle ČSN EN 1125 podle ČSN EN 179 třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí.. samozamykací zámek ovládací prvek vnější.. (klika, koule, madlo,.. bez kování, ) ovládací prvek vnitřní.. (klika, koule, madlo,.. bez kování, ) dveřní samozavírač horní dolní s aretací povrchová úprava kování specifi kace další požadavky další doplňkové prvky dodávky doplňkové prvky vnitřní žaluzie vnější žaluzie vnější roleta vnější roleta s roletovým boxem vnitřní parapet vnější parapet větrací prvek elektromagnetický kontakt křídla (EPS / EZS) Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

20 Specifi kace vlastností lehkého obvodového pláště parametry budovy maximální výška budovy.. konstrukční výška podlaží (max.).. [mm] maximální průhyb stropních desek.. [mm] maximální průhyb stropních desek od užitného zatížení.. [mm] deformace objektu vlivem zatížení větrem.. [mm/patro] platí pro výškové budovy objektové dilatace propsané ve fasádním plášti.. [mm] parametry LOP typ konstrukce LOP rastrová konstrukce modulová konstrukce bloková konstrukce s otvíravými prvky s předvěšeným obkladem ( 25kg/m 2 ) s předvěšeným obkladem (>25kg/m 2 ) zatížení větrem.. hodnota tlaku větru [Pa] třída odolnosti proti zatížení větrem.. dle ČSN EN třída průvzdušnosti.. dle ČSN EN třída vodotěsnosti.. dle ČSN EN výška parapetu nad pochozí podlahou.. dle vyhlášky 268/2009 Sb. modulová šířka LOP.. [mm] vážená vzduchová neprůzvučnost LOP.. R w [db].. C (faktor přizpůsobení spektru).. C Tr (faktor přizpůsobení spektru) vážená vzduchová neprůzvučnost mezi patry nebo místnostmi.. R w [db] třída odolnosti LOP v 1.np proti násilnému vniknutí.. součinitel prostupu tepla LOP.. U cw [W/m 2 K] viz ČSN požadovaná požární odolnost.. vodorovné nebo svislé požární pásy.. povrchová úprava profi lů.. vnější povrch.. vnitřní povrch jiné požadavky specifi kace zasklení součinitel prostupu tepla skla.. U g [W/m 2 K] (doplňkový údaj) činitel prostupu sluneční energie.. g činitel prostupu světla.. v (L t ) třída odolnosti skla v 1.np proti násilnému vniknutí.. sklo odolné proti propadnutí (zábradelní funkce) ano/ne doplňkové prvky další doplňkové prvky LOP vnitřní žaluzie vnější žaluzie vnější roleta vnější roleta s roletovým boxem vnitřní pohledový parapet 18 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

Změna - Výzva k podání cenové nabídky

Změna - Výzva k podání cenové nabídky Změna - Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ PETRA

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

1. Názvosloví Pro normu platí názvy uvedené v ČSN a ČSN EN, viz. seznam souvisejících norem.

1. Názvosloví Pro normu platí názvy uvedené v ČSN a ČSN EN, viz. seznam souvisejících norem. 03. 07. 2007 1/9 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných dveřních křídel. 1. Názvosloví

Více