Ročenka ČKLOP Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů"

Transkript

1

2

3

4 Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 Sazba, grafi cké zpracování a tisk UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou První vydání, Praha 2014 ISBN

5 Obsah Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2014 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. ČSN Okna a vnější dveře požadavky na zabudování... 7 ČSN P Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Specifi kace výrobků otvorových výplní Zateplování budov a výměna oken - Průvodce veřejnou zakázkou S Směrnice ČKLOP - Posuzování přesnosti a vzhledu LOP S Směrnice ČKLOP - Vizuální hodnocení povrchů plastových oken a dveří Připravovaná Směrnice ČKLOP - Použití bezpečného prosklení ve stavbách Legislativní opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí v oblasti stínicí techniky BIM Building Information Modelling nástroj efektivního projektování, výstavby a správy Technická normalizace a ČKLOP Legislativní požadavky na energetickou náročnost budov se zaměřením na LOP, okna a dveře v okolních státech a jejich vzájemné porovnání Větrání, výměna a přívod vzduchu v místnostech IFT Rosenheim výběr článků z konference 2013 Prevence vzniku kondenzace a plísní Realizace požadavků na přístup vyplývajících ze stavební legislativy Fakta hodnoty zákulisní informace: vývoj ovlivňující situaci v oboru Fotobioreaktory na fasádách pro výrobu energie Novinky v technologii LOP, oken a dveří. Špičkové sklářské technologie pro udržitelnou výstavbu Historie a současnost použití oceli pro konstrukce oken a LOP Novinky ve vývoji prosklených příček a jejich profi lů Okno v protoru tepelné izolace Stínicí technika a energetická náročnost budov Požární bariéry v kontaktních zateplovacích systémech Střešní okna VELUX v soběstačné horské chatě v Rakousku Další velká výzva pro Sipral v UK Skanska evropským hráčem na poli lehkých obvodových plášťů Inovacemi k ještě více transparentním sklům Česká komora lehkých obvodových plášťů a její členové Informace o činnosti ČKLOP za rok Kodex kvality Seznam členů ČKLOP Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

6

7 Ročenka 2014 doplňuje svými informacemi Sborník ČKLOP Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní vydaných v prosinci Oba dokumenty představují ucelenou a aktualizovanou informaci na téma LOP, okna a dveře. Jsou určeny pro potřeby všech odborníků, kteří řeší technické otázky LOP, oken a dveří, a to jak ve fázi přípravy projektu nebo projektových prací, tak i pro odborníky, kteří mají na starosti realizaci samotných staveb. V neposlední řadě jsou oba dokumenty vhodným materiálem i pro studenty odborných a vysokých škol. Své opodstatnění nalezne u správců veřejného majetku, kteří stále častěji řeší otázky spojené s rekonstrukcí obecních budov, tedy se zateplením a výměnou oken. V Ročence 2014 jsou mimo jiné uvedeny čtyři články z konference IFT Rosenheim Jejich obsah byl se souhlasem IFT publikován na stránkách naší komory v průběhu roku Česká komora lehkých obvodových plášťů klade vysoký důraz na zvyšování odborné způsobilosti všech zúčastěných, a proto svou činnost zaměřuje na vzdělávání odborníků v daném oboru. Další informace je možné získat na V Praze dne Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel ČKLOP Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

8

9 ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Autor: Ing. Roman Šnajdr Nová technická norma, který vyšla v dubnu 2014, navazuje na technickou normalizační informaci TNI z února 2011 se stejným názvem. Při tvorbě původní technické normalizační informace byla jako základ použita slovenská technická norma STN Tato norma čerpala z Návodu pro montáž plastových oken a dveří vydaného Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofi lsysteme e.v. TNI se stala prvním technickým standardem v české stavební praxi, který se zabýval stanovením kvalitativních měřítek a požadavků při montáži výplní otvorů oken a vnějších dveří. Její životaschopnost a účelnost se projevila záhy po vydání, protože byla citována a komentována v řadě odborných publikací a časopisů a začala se ve stavební praxi uplatňovat. Mnohé kvalitní fi rmy, které se zabývaly montáží oken, začaly nabízet montáž provedenou podle zásad TNI Bohužel vlivem tlaku trhu především na nejnižší cenu obchodní nabídky, nabízely tyto fi rmy provedení připojovací spáry podle TNI jako nadstandardní, příplatkovou variantu k základní ceně, která zahrnovala pouze jednoduché zapěnění montážní pěnou. Další popularizaci zajistili osvícení investoři a projektanti, kteří začali vyžadovat v projektech montáž výplní otvorů podle požadavků TNI Nově definované pojmy V praxi při provádění a především následné kontrole provedení připojovací spáry se mezi účastníky stavebního procesu diskutovalo o významu pojmů, defi nujících vlastnosti komponentů připojovací spáry. Pojmy jako vodotěsnost, parotěsnost a paropropustnost mají mnoho významů pro různé aplikace a proto bylo nutné v nové normě tyto pojmy vysvětlit v souvislosti s požadavky na správné provedení připojovací spáry mezi rámem výplně otvoru a ostěním stavebního otvoru. Vodotěsnost Je defi nována jako odolnost vnější strany připojovací spáry vůči hnanému dešti. Je zřejmé, že nejvíce namáhaná je spodní část svislého ostění, vodorovný detail připojení parapetu a především kritické místo napojení parapetního detailu na svislé ostění. Jestliže v nadpraží a na bocích ostění je dostatečná odolnost zajištěna kvalitním nalepením ukončovací omítkové lišty, potom je důležité důkladné utěsnění lišty na ukončovací prvek okenního parapetu. Jestliže nedojde bezprostředně po montáži oken a vyplnění připojovací spáry k realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému nebo stavebnímu dokončení vnějšího parapetu a ostění, je bezpodmínečně nutné ochránit tepelněizolační výplň připojovací spáry vhodnou vodotěsnou izolací: fólií nebo komprimovanou páskou, aby nedošlo k průniku srážkové vody do tepelné izolace. Parotěsnost Je schopnost materiálu maximálně zamezit difúzi vodní páry. Jak je zřejmé, nejedná se u běžných stavebních materiálů, používaných na stavební konstrukce a utěsnění, o vlastnost absolutní. Proto je častý dotaz, zda a kdy je vnitřní uzávěr připojovací spáry parotěsný, nesprávně formulovaný. Je vždy nutné mít na zřeteli, že u běžných stavebních konstrukcí a provedení připojovací spáry, musí být zajištěna celoročně aktivní bilance vodní páry. To znamená, že případná vlhkost vzniklá nebo proniklá do tepelné izolace musí být efektivně odvětrána. Pro správné utěsnění připojovací spáry je vždy nutné zvolit na vnitřní uzávěr materiál s řádově vyšší ekvivalentní difúzní tloušťkou, než má materiál vnějšího uzávěru. Problémem může být volba vhodných fólií a pásek, protože výrobci uvádí u různých typů materiálů parotěsnost v různých veličinách: někdy jako faktor difúzního odporu, někdy jako ekvivalentní difúzní tloušťku, případně jako difúzní odpor. Z toho důvodu je vždy pro projektanty a realizační fi rmy nejvhodnější použít systémové materiály na komplexní řešení utěsnění připojovací spáry a nekombinovat materiály různých výrobců a systémů. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

10 Paropropustnost Je vlastnost materiálu propouštět vodní páru difúzí. Materiál použitý na vnější uzávěr připojovací spáry musí umožnit efektivně odvětrat vodní páru z tepelněizolační zóny, ale zároveň musí zabránit průniku vody z hnaného deště. Obecné požadavky Zabudování výplně otvoru do stavby je mnohdy považováno naprosto chybně za jednoduchý pracovní úkon bez zvláštních požadavků a potřebné kvalifikace. Avšak špatné nebo neodborně provedené zabudování kvalitního výrobku může způsobit fatální vady, které nejen znehodnotí investici do kvalitního výrobku, ale ve svém důsledku ovlivní kvalitu vnitřního prostředí, trvanlivost navazující stavební konstrukce a může mít negativní dopad na zdraví uživatelů vnitřního prostoru. Nemusí se jednat jen o chybně provedenou připojovací spáru, ale i nevhodně umístěný výrobek v tloušťce obvodové zdi, případně nedostatečné zateplení vnějšího ostění. Návrh zabudování výrobku do stěny musí být vždy součástí projektové dokumentace. V případě, že při prosté výměně oken není zpracována projektová dokumentace, je vhodné se řídit ověřenými detaily dodavatelů systémů nebo obecně platnými směrnými detaily. Geometrická přesnost stavebního otvoru Před vydáním ČSN nebyly v žádném standardu jasně defi novány požadavky na přípravu stavebního otvoru pro zabudování okna nebo vnějších dveří. Požadavky uvedené v normě se vztahují jak na novostavby, tak na rekonstrukce staveb. Zvláště u rekonstrukcí je nutné po vybourání starých výplní otvorů upravit stavební otvor tak, aby bylo možné okno nebo dveře správně osadit, upevnit a utěsnit. Mnohdy to znamená delší technologický čas, potřebný na výměnu oken, kdy je nutné otvory stavebně začistit a připravit v potřebných rozměrech pro zabudování oken nových. Norma stanoví pro různé rozsahy rozměrů tyto odchylky a tolerance: - mezní odchylky rozměrů stavebního otvoru; - tolerance rovinnosti ostění; - tolerance svislosti a vodorovnosti; - tolerance pravoúhlosti. Použití montážní pěny Velmi rozšířený nešvar utěsňování připojovací spáry oken pouze montážní měnou, která mnohdy nahrazuje i kotevní prvky okna se projevuje na častých reklamacích uživatelů po první zimě. Nejenže dochází k průniku vlhkosti do tepelné izolace z PUR pěny, ale vlhkost se dostává do vnitřního ostění, kde následně vznikají plísně. Rámy dřevěných oken degradují nadměrnou vlhkostí ve styku s vlhkou pěnou. Okna ukotvená pouze montážní pěnou se vlivem užívání časem uvolní a jsou držena pouze omítkou ostění. O vzduchotěsnosti nebo vodotěsnosti nelze vůbec hovořit. V poslední době se na trhu objevila i PUR pěna, u které dodavatel prohlašuje, že obstojí jak jediný uzávěr připojovací spáry, tedy že zajistí trvalou vzduchotěsnost, vodotěsnost a tepelnou izolaci. Podle dostupných zkušebních protokolů je připojovací spára zkušebního vzorku utěsněná pouze pěnou dostatečně vodotěsná. Bohužel dodavatel není schopen prokázat dlouhodobé zajištění požadovaných vlastností při působení dilatačních pohybů rámu vlivem tepelné roztažnosti na vytvrzenou pěnu a účinnost tepelněizolačních vlastností pěny při průniku vnitřního vzduchu do pěny. Proto je v normě jasně uvedeno, že montážní a plnící pěna nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál, pokud nemá ověřenou dostatečnou elasticitu pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře a není schopna zajistit vyšší difúzní odpor na jedné straně spáry oproti druhé. 8 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

11 Nové přílohy normy Oproti původnímu TNI je současná norma opatřena novými přílohami, které doplňují předmět normy a stanoví další aspekty, které je nutné vzít v úvahu při instalaci či výměně oken a jaké příčiny má vznik kondenzátu na vnitřním povrchu oken. Příloha A stanoví povinnosti stavebníka, projektanta nebo uživatele při montáži a užívání těsných oken v místnostech s instalovanými spotřebiči paliv a také při instalaci takových spotřebičů do místností opatřených těsnými okny. Problematika se netýká jen plynových spotřebičů, ale také rozmachu módních krbů a krbových kamen na tuhá paliva, které v kombinaci s novými těsnými okny, splňujícími přísné požadavky na energeticky úsporné budovy, vytváří život ohrožující vnitřní prostředí. Příloha úzce navazuje na předpis TPG ( ) Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Příloha B se zabývá příčinami vzniku kondenzátu na vnitřním povrchu oken nebo vnějších dveří. V první části jsou popsány nedostatky při užívání vnitřních prostor, jako je nedostatečné větrání, zbytková zabudovaná vlhkost v novostavbách, zdroje nadměrné vlhkosti v místnostech. Je zde vysvětlena funkce mikroventilace, což je specifi cká poloha kování, užívaná především u oken z plastových a dřevěných profi lů. Při poloze okenního kování v poloze mikroventilace je okenní křídlo mírně odsazeno od dorazového těsnění a je umožněna vyšší průvzdušnost okna. Tato zvýšená průvzdušnost však nemůže zajistit hygienickou výměnu vzduchu v místnosti bez vytvoření odpovídajícího tlakového spádu směrem do interiéru. Proto je mikroventilace částečně účinná pouze v místnostech s nuceným větráním a mechanickým odtahem vzduchu. Jinak hrozí, že vnitřní vlhký vzduch o vyšším tlaku proudí netěsností ven a ve funkční spáře na ochlazeném povrchu profi lu kondenzuje a v extrémních případech namrzá. V druhé části jsou popsány vady zabudování okna, jako je špatně provedená a zaizolovaná připojovací spára, nevhodný návrh zabudování okna do stěny, případně omezení proudění teplého vzduchu podél vnitřního povrchu okna například absencí zdroje tepla nebo jeho zakrytím příliš hlubokým vnitřním parapetem. Třetí část popisuje vady výrobku, které mohou způsobit vznik kondenzátu. Nejběžnější příčinou je nevhodná skleněná výplň nebo špatné seřízení okenního kování, způsobující netěsnost funkční spáry a masívní infi ltraci studeného vzduchu. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

12 Předběžná česká technická norma ČSN P Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování Autor: Ing. Milan Zápotocký Předběžnou českou technickou normu v konečném znění odevzdala ČKLOP v září 2014, předpokládaný termín vydání je v závěru roku 2014 nebo začátkem roku Předběžná norma je na úrovni české národní normy s tím, že u takto vydaného dokumentu proběhne po třech letech od vydání vyhodnocení, zdali norma splnila svůj účel. Bude-li vyhodnoceno, že norma má zůstat v platnosti, bude provedena revize a stane se z ní česká národní norma. Předpis řeší v České republice absenci dokumentu, který by předepisoval požadavky na zabudování a vzhled lehkých obvodových plášťů do stavby, stanovil požadovanou geometrickou přesnost. Norma má devět základních kapitol a nemá přílohy: 1) Předmět normy 2) Citované dokumenty 3) Termíny a defi nice 4) Společné požadavky na zabudování konstrukcí lehkého obvodového pláště 5) Požadavky na přesnost zabudování rastrových konstrukcí 6) Požadavky na přesnost zabudování modulových konstrukcí 7) Požadavky na přesnost zabudování terčových a dvouplášťových konstrukcí 8) Požadavky na zabudování výplní a požadavky na doplňkové konstrukce integrované do lehkých obvodových plášťů 9) Požadavky na povrchovou úpravu lehkých obvodových plášťů V této normě nejsou žádné normativní ani informativní přílohy. Předpis je členěn do dvou částí kapitoly 4 až 8 se týkají požadavků na zabudování a kapitola č. 9 vzhledu včetně defi nice jeho posuzování. První část se týká pokynů pro projektování, zásad řešení konstrukce, pokynů k montáži s důrazem na správné řešení odvětrání a odvodnění konstrukcí a jsou v ní defi novány i geometrické přesnosti konstrukce v zabudovaném stavu. Důležité je řešení montážních a dilatačních spár a také defi nování dovolených vzdáleností dilatačních spár z hlediska funkce konstrukce. Zásady řešení konstrukcí řeší samozřejmě ve svých podkladech dodavatelé systémů, kritéria mohou oproti normě zpřísňovat ale nikoli snižovat. Na následujících obrázcích jsou příklady, jak jsou v nové normě defi novány geometrické přesnosti zabudované konstrukce: 10 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

13 V kapitole 9 jsou defi nována kritéria a především metodika posuzování vzhledu zabudovaných konstrukcí LOP. Pro posuzování vzhledu konstrukcí, odchylek barevnosti nebo struktury povrchové úpravy, posouzení různých poškození je nutné dodržet podmínky při pozorování, a to jak světelné, tak i vzdálenost pozorování. Především u hodnocení vzhledu se nová norma ČSN doplňuje s budoucí normou ČSN P Skládané pláště, obklady a pláště z panelů Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled. Předběžná česká technická norma ČSN P Skládané pláště, obklady a pláště z panelů Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled Autor: Ing. Milan Zápotocký První návrh předběžné české technické normy byl předložen ÚNMZ v září Lze předpokládat, že dokument projde několika normalizačními komisemi a vydání této normy bude předcházet delší proces. Důvodem návrhu je absence normy, která by předepisovala požadavky na zabudování do stavby, stanovila standard geometrických přesností a vzhledu zabudovaných obvodových plášťů z panelů, zabudovaných skládaných obvodových plášťů a zabudovaných obkladů obvodových plášťů. Návrh normy má sedm základních kapitol: 1) Předmět normy 2) Citované dokumenty 3) Termíny a defi nice 4) Společné požadavky na kvalitu zabudování konstrukcí ze sendvičových panelů a skládaných plášťů 5) Konstrukce obvodových plášťů ze samonosných sendvičových panelů s tepelnou izolací a povrchovými plechy 6) Skládané víceplášťové konstrukce a obklady obvodového pláště budovy 7) Požadavky na vzhled a kvalitu povrchu V návrhu normy jsou zařazeny tři přílohy: A) Normativní příloha A týkající se základních požadavků na dřevěné fasádní obklady B) Informativní příloha B doplňující potřebná pravidla pro provádění dřevěných fasádních obkladů C) Normativní příloha C defi nující povolené tolerance zabudovaných prvků sendvičových panelů, skládaných plášťů a obkladů Při návrhu je kladen důraz na členění podobné jako u normy ČSN P Tato norma se bude doplňovat s normou ČSN P , Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování a mezi oběma normami jsou vzájemné odkazy. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

14 Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken - návrh Autor: Česká komora lehkých obvodových plášťů a RTS a.s. Úvod Metodické pokyny jsou pomůckou pro zadavatele při stanovení požadavků v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Jejich smyslem je objektivně specifi kovat požadavky na okna ať již při nové výstavbě, nebo rekonstrukci. Základní požadavky a parametry poptávaných oken musí vycházet z právních i normových předpisů. Nelze připustit zadávání požadavků podle nepodložených spekulací, fi remních materiálů, nebo tvrzení, jež nejsou doloženy podle technických norem. Dále je nepřípustné omezovat v oblasti technických požadavků účast v soutěži zadáváním požadavků, které jsou v rozporu s normami, nebo které jsou nesplnitelné, popřípadě jejich splnění nelze ověřit. Rovněž je nepřípustné, aby zadávací požadavky v oblasti dodávky okenních výplní, nutily účastníka řešit jinou oblast, než je právě tato oblast, anebo přenášely na dodavatele oken nutnost řešit záležitosti, jež měly být řešeny v projektu, nebo jinými profesemi. Na druhé straně platí zásada, že dodavatel výplní za kvalitu a provedení oken nese plnou odpovědnost, stejně jako za provedení montáže. Tato skutečnost vyplývá z norem i obecných pravidel a zákonů, takže je zbytečné ji v zadání rozvádět. To může vést k chybám v důsledku špatné interpretace norem. Z důvodů nedělitelnosti odpovědnosti nelze v zadávacích podmínkách stanovovat takové požadavky, které nejsou v souladu s výrobními předpisy výrobce oken (například typ a tvar výztuže, složení skla, apod.) jinak se zadavatel stává spoluodpovědným za kvalitu a vlastnosti díla, neboť výrobce plní jeho požadavek. (Zadání má charakter objednávky, a pokud její realizací nedochází k ohrožení života či zdraví, je výrobce povinen ji splnit i v případě, že je to na úkor ceny, nebo funkčnosti na vysvětlení). Musí být vždy dodržen princip, že zadavatel stanovuje cílové požadavky v souladu s ČSN a ne cestu jak k tomu cíli dojít! Cest totiž může být tolik, kolik je účastníků!! V zadání se nesmí objevovat takové požadavky, které hodnotící komise není schopna posoudit a/nebo mají šikanující nebo diskriminující charakter. Při vytváření zadávacích podmínek, zadavatel vychází z projektu. Pokud některé vlastnosti nejsou v projektu dostatečně specifi kovány nebo vyřešeny, je zadavatel povinen doplnit projekt. Irelevantní požadavky v zadávacích podmínkách jsou požadavky, které nejsou podloženy a technicky zdůvodněny normami, nebo legislativou. Vesměs se jedná o parametry, u nichž neexistuje přímá spojitost s vlastnostmi oken. Zejména se jedná o: požadavky na geometrické vlastnosti profi lů (hloubka, tloušťka); na složení skla (pozor na předepisování skladby skla, které může mít rozporné parametry s požadavkem na U w, nebo R w ); požadavky na tvar a tloušťku výztuže (to je dáno technologií dodavatele profi lu); požadavek na zakreslování rozmístění (zavíracích bodů kování); požadavky dle norem, které nedefi nují vlastnosti oken, ale jen jejich komponent jako je např. norma ČSN EN ; požadavky na chemické a fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu profi lů; požadavek na větrání objektu; požadavek na statické výpočty jednotlivých oken, nebo jejich spojení (jedná se opět o záležitost, za kterou je plně odpovědný dodavatel oken, statické výpočty se pro plochy menší než 9 m 2 nezajišťují a pokud ano může je provádět pouze autorizovaný inženýr, statický posudek musí mít určité formální náležitosti a hodnotící komise stejně většinou není schopna správnost výpočtu ověřit, plnění je hodnoceno pouze formálně. To co většinou předkládají dodavatelé oken jako statický výpočet, je pouze metodika, kterou poskytuje dodavatel systému svým výrobcům za účelem dimenzování výztuže. Tato doporučení jsou empiricky ověřena a ověřena i zkušebnou (proto nevyžadují statický výpočet). Princip jednoznačnosti a ověřitelnosti Zadavatel se při specifi kování svých požadavků musí držet principu jednoznačnosti. Toho nejlépe dosáhne požadováním pouze těch vlastností oken, jež jsou v normách defi novány a výrobcem oken v dokumentaci doloženy. Jen takový postup může zaručit, že hodnotící komise bude schopna podané nabídky posoudit. Zadavatel se musí vyvarovat požadavků, které nelze kontrolovat, nebo přesahují kompetenci hodnotící komise, jako jsou například: spára musí být provedena tak, aby odolávala všem zatížením po celou dobu životnosti stavby neověřitelný požadavek, komise nebude schopna posoudit a životnost třeba 250 let nelze ověřit. Stačilo napsat dle ČSN zakreslit rozmístění uzavíracích bodů může pouze zástupce dodavatele kování a ten je předpojatý, komise určitě nebude schopna správnost zhodnotit. větrací systém reagoval na počet žáků ve třídě Zcela určitě překračuje vědomosti a schopnosti výrobce oken. systém o stavební hloubce 85 mm, nebo U w = 1,2 W/m 2 K zadavatel zodpovídá za to, aby jeho zadání bylo jednoznačné a logické. Musí dbát i na formální logiku. ztužení profi lů musí být je třeba používat správné terminologie a v době podání nabídky stejně nelze ověřit vyztužení, jaké bude na stavbě použito; i tady je odpovědnost plně na dodavateli oken, může ověřit pouze TDI. 12 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

15 požadavek na barvu rámu a způsob otevírání doložit čestným prohlášením žádný exaktně stanovitelný požadavek nelze dokládat čestným prohlášením, barvu lze defi novat číslem barvy, nebo dekoru, způsob otevírání podle normy ČSN EN Terminologie. Čestné prohlášení je vždy subjektivní výpověď ( Čestně prohlašuji, že moje modré ponožky jsou černé, jinak ani nemohu, jsem barvoslepý.) bez recyklátu jednak je tento požadavek v rozporu se společenskými zájmy, proti všem ekologickým požadavkům. Zejména v případě, kdy garantem dotací je MŽP, jednoznačně dochází k porušení direktiv EU. Použití recyklátu je naprosto v souladu s normou ČSN EN Dále použití recyklátu v profi lech není komise schopna ověřit! (v některých případech má stejnou barvu jako primární surovina). Metodický pokyn stanoví základní parametry pro nastavení kritérií pro dodávku oken určených do novostaveb nebo rekonstrukcí, v rámci veřejné zakázky. Další požadavky zadavatele jsou uvedeny informativně tak, abychom upozornili na souvislosti spojené s výměnou oken a možným dopadem na změny celkového vnitřního prostředí budovy. Souvisejí normy a předpisy: ČSN EN A1 Okna a dveře Norma výrobků, funkční vlastnosti ČSN EN Vodotěsnost ČSN EN Průvzdušnost ČSN EN Odolnost proti zatížení větrem ČSN Tepelná ochrana ČSN Akustika ČSN EN změna Z1 Větrání budov ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavbu Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění č. 62/2013 Sb. Základní parametry oken Hodnoty stanoví projektant s ohledem na potřeby stavby v souladu s normami: ČSN (součinitel prostupu tepla U w ) ČSN EN A1, Národní příloha (průvzdušnost, vodotěsnost, zatížení větrem) Jedná se o základní parametry nezbytné pro výběr okna. a) Součinitel prostupu tepla U w (okna) Vzhledem k současným trendům snižování energetické náročnosti budov a životnosti okenních konstrukcí se doporučuje požadovat hodnotu maximálně U w = 1,2 W/m 2.K (doporučená hodnota dle ČSN ). V odůvodněných případech může projektant vyžadovat nižší (lepší) hodnotu. Pokud projektant stanoví přísnější hodnoty než doporučené, je povinen na vyžádání toto písemně zdůvodnit. Požadovaná hodnota je uvedena výpočtovými hodnotami v Průkazu energetické náročnosti budov (PENB). PENB je nezbytnou součástí projektové dokumentace (Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění, Příloha č. 5 odst. E5). Pozn.: Hodnota U w okna je považována za jediné určující kritérium při posuzování tepelných vlastností okna pro dané účely. Hodnoty U f (rám), U g (sklo), Ψ g (meziskelní rámeček),., které jsou jen součástí vzorce pro výpočet celkové hodnoty U w, není důvod požadovat, neboť nejsou vypovídající hodnotou pro splnění kritéria. b) Průvzdušnost c) Vodotěsnost d) Odolnost proti zatížení větrem. Hodnoty uvedené v bodech b), c), d) stanoví projektant na základě doporučení ČSN EN A1, Národní příloha NA (informativní). Tabulky NA.2 a NA.3 uvádějí doporučené hodnoty tříd průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem, které byly stanoveny na základě charakteristických hodnot tlaků z tabulky NA.1. Tyto hodnoty tlaků jsou závislé na větrné oblasti, výšce budovy a kategorii terénu podle ČSN EN Z toho vyplývá, že není možné stanovit hodnoty, které by platily obecně. Pokud projektant stanoví přísnější hodnoty než doporučené, je povinen na vyžádání toto písemně zdůvodnit. Všechny základní parametry (a, b, c, d) jsou obsahem PD v Souhrnné technické zprávě v částech: Zásady hospodaření s energií Hygienické požadavky na stavbu. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

16 Pozn. 1: Údaje o rozměrech profi lu hloubce a výšce rámu a zejména pak tloušťce stěny, případně počtu komor - jsou zohledněny v hodnotě U f rámu, proto není důvod je požadovat samostatně, zejména je nepřípustné je požadovat jako dodatečné parametry ZD. Pozn. 2: Zajištění hygienické výměny vzduchu v místnostech není základním parametrem oken. Další parametry oken vyplývající z PD nebo požadavků zadavatele Další parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci, jsou stanoveny s ohledem na normové hodnoty, na estetické požadavky, případně na požadavky provozní. (ČSN EN A1). Tyto vlastnosti se u výrobků sledují během počátečních zkoušek typu pro vydání prohlášení o vlastnostech výrobku, před uvedením na trh. Nad rámec parametrů prohlášení o vlastnostech lze, v odůvodněných případech, požadovat například.: a) Barevné řešení rámu (exteriér/interiér) b) Způsob a směr otevírání zaručuje typ kování (pevné, otvíravé, sklápěcí, ) c) Kování s ohledem na zajištění bezpečnosti proti vniknutí d) Radiační vlastnosti e) Vzduchová neprůzvučnost (akustické vlastnosti) f) Odolnost proti nárazu g) Odolnost proti vloupání h) Odolnost omezovačů otevírání a aretačního zařízení i) Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání j) Odolnost proti výbuchu k) Odolnost proti průstřelu Pozn.: Projektant na vyžádání zdůvodní stanovení dalších parametrů a jejich požadované úrovně. Požadavky zadavatele na zpracování PD PENB Zadavatel požaduje zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v případech určených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Pozn. Povinnost vyplývá z vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, E.5. Dokladová část. Základní a další parametry Zadavatel stanoví požadavky odkazem na projektovou dokumentaci. Způsob řešení připojovací spáry Popis způsobu řešení spáry mezi okenním rámem a ostěním (použití parotěsné pásky, těsnících tmelů, ochrana z vnější strany), těsnost atd. musí vycházet z požadavků ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. Popis je uveden v souhrnné technické zprávě, kde je stanoven způsob provedení, vlastnosti použitých materiálů a jejich funkci. Např.: Z exteriéru bude provedena vodovzdorně a paropropustně. Z interiéru bude provedena parotěsně. K tomuto účelu použije zhotovitel speciální pásky, fólie, těsnící tmely od výrobců vlastnících náležité atesty. Prostor mezi rámem okna a ostěním musí být dokonale vyplněn tepelně izolačním materiálem viz ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. Pozn. Projektant doloží použité způsoby řešení připojovací spáry ve výkresech detailu. Větrání místnosti Výměnou oken dojde k utěsnění obálky budovy, čímž se změní původní způsob větrání místnosti, který byl doposud zajišťován zejména infi ltrací vlivem netěsností původních oken a připojovací spáry. Proto je nezbytné, aby projekt reagoval na tuto změnu a obsahoval v Souhrnné technické zprávě řešení větrání místností v budově v souladu s normou ČSN EN změna Z1, příp. ČSN v aktuálním znění novel, změn a doplňků. Systém větrání musí být navržen tak, aby zabezpečil potřebnou výměnu vzduchu. Řešení musí být komplexní a zahrnovat koncepci větrání, kterou je možné řešit následujícími způsoby: 14 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

17 a) Větracími štěrbinami, které jsou integrované do výplní stavebních otvorů b) Specifi ckými přívodními otvory v obvodových stěnách c) Větrací jednotkou d) Kombinací uvedených způsobů Pozn. Navržené řešení musí být podloženo výpočtem, nemělo by podstatně zhoršovat hodnoty požadované z hlediska tepelné ochrany budov. Zejména úpravy (větrací štěrbiny) integrované do výplní otvorů mají negativní vliv na hodnoty průvzdušnosti a neprůzvučnosti oken. Jejich funkčnost (požadovaný průtok vzduchu) je zajištěna pouze při současném zajištění potřebného tlakového spádu. Dostatečná výměna vzduchu obvykle nemůže být zabezpečena pouze úpravou v rámu oken. Návrh řešení větrání musí doložit projektant jako komplexní řešení. U místností s instalovanými plynovými spotřebiči je třeba zabezpečit trvalý přívod vzduchu z venkovního prostředí pomocí neuzavíratelného otvoru dle dispozic popsaných v TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Detaily osazení nových oken Prováděcí projekt obsahuje soubor detailů, které jsou rozhodující pro realizaci projektu. Zadavatel požaduje po projektantovi, aby tento soubor zahrnoval typové detaily osazení nových oken a zobrazoval následující podrobnosti: a) Svislý a vodorovný řez vedený přes okno a nosnou konstrukci, ze kterého bude patrné přesné umístění okna v obvodové konstrukci. b) Přesnou specifi kaci složení nosné konstrukce (materiály). c) Provedení připojovací spáry v oblasti parapetu, nadpraží a ostění. d) Provedení ostění. V případě zateplení druh tepelné izolace, tloušťka. e) Osazení venkovního parapetu, materiálovou specifi kaci a způsob zateplení. Pozn.: Projekt by měl počítat s možností dodatečného zateplení fasády a přizpůsobit tomu zejména osazení oken v ostění (hloubku), vzhledem k předpokládanému typu a rozměru tepelné izolace. Výpočet a zobrazení průběhu izoterm Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi a zobrazení průběhu izoterm, nemůže být předmětem výběrového řízení (je součástí PD). Pozn.: Tento výpočet významně napomůže nalezení optimální varianty ve vztahu okna a okolních přiléhajících konstrukcí, zejména zateplení ostění. Předchází se tak vzniku kondenzace na vnitřním povrchu konstrukcí s nízkými povrchovými teplotami. Výpočet nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi napojení otvorové výplně na ostění (tedy řešení připojovací spáry) a jeho porovnání s požadovanými normovými hodnotami f Rsi,N dle ČSN , musí být upřesněn realizátorem VŘ dle aplikovaného okenního systému, nejpozději před zahájením montáže otvorových výplní. Požadavky zadavatele na zhotovení stavby Kontrola PD Zadavatel nejprve zkontroluje, zda PD obsahuje základní a další parametry. V případě nedostatků požaduje nápravu u projektanta. Pozn.: Zadavatel nestanoví v rámci ZD žádné jiné hodnoty ani další parametry nad obsah PD. Nemá k tomu důvod. Odpovědnost za technické řešení budovy nese projektant. Požadavek na uvedení výrobku na trh Výrobky musí být uvedeny na trh v souladu se směrnicí EU/305/2011. Výrobky musí být identifi kovatelné. Požadavky na doložení základních vlastností Zadavatel stanoví doklady podle platné legislativy pro otvorové výplně, kterými uchazeč prokazuje požadované vlastnosti ve své nabídce. Takovým dokladem je: Prohlášení výrobce o vlastnostech dle ČSN EN , na kterém je uveden výčet základních vlastností materiálu nebo výrobku. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

18 Požadavky na doložení dalších vlastností Zadavatel stanoví požadavek na způsob prokázání dalších vlastností, jež nejsou v rozporu s obecnými deklaracemi vlastností otvorových výplní dle ČSN EN Posouzení nabídek Zadavatel posoudí obsah nabídek, zda jsou v souladu s požadavky ZD. Kontrola v průběhu realizace V průběhu realizace je nutné zabezpečit důslednou činnost TDS. TDS nesmí vznášet dodatečné požadavky nad rámec ZD a platných norem a předpisů. Zadavatel může zdůraznit své požadavky související s kontrolou provádění v rámci obchodních podmínek. V souvislosti s dodávkou oken jsou to např. tyto podmínky: Kontrola shodnosti před zabudováním výrobků (tyto informace musí být uvedeny na výrobku nebo na štítku nebo na obalu nebo v obchodních dokumentech = ČSN EN označení shody CE a označení štítkem) s požadovanými (v zadání) a přebírání dílčích konstrukcí před jejich následným zakrytím (např. správnost provedení připojovací spáry). Protokol o určení typu výrobku nebo počáteční zkoušce typu Pozn.: Tento protokol obsahuje popis zkušebního vzorku a objednatel (TDS) může zkontrolovat před realizací (při dodání oken na stavbu), zdali jsou dodaná okna shodná s popsaným zkušebním vzorkem. Touto kontrolou by se mělo zabránit tomu, aby se pod prohlášením o vlastnostech ve skutečnosti skrývala jiná okna ( ošizená ). Požadavky na pokyny výrobce Uchazeč doloží do nabídky dokumentaci výrobce obsahující pokyny pro: a) Skladování a manipulaci; b) Podmínky montáže a pracovní postup. Zhotovitel předá Objednateli při předání dokončené stavby: a) Pokyny k užívání (uživatelský manuál); b) Pokyny k údržbě a čištění. 16 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

19 Specifikace výrobků otvorových výplní Autor: Ing. Roman Šnajdr a ČKLOP tvar a rozměry výrobku a způsob otvírání specifikováno v grafi cké podobě typ budovy rodinný dům bytový dům škola zdravotnické zařízení administrativní budova sportovní zařízení prům. a hospodářský objekt jiné typ stavební konstrukce plné cihly dutinové cihly železobeton porobeton kámen dřevo jiné tvar ostění rovné ostění vně zalomené ostění uvnitř zalomené ostění sendvičová stěna vnější zateplení předsazený rám rozměry výrobku podle zaměření podle projektu materiál rámu hliník ocel nerez PVC PVC + hliník dřevo dřevo + hliník povrchová úprava.. vnější povrch.. vnitřní povrch utěsnění připojovací spáry vnitřní uzávěr tmel parotěsná páska fólie jiné vnější uzávěr tmel komprimovaná páska fólie jiné tepelně izolační PU pěna vata komprimovaná páska jiné parametry výrobku zatížení větrem Specifi kace vlastností oken a vnějších dveří.. hodnota tlaku větru [Pa] v případě, že součástí dodávky je statický výpočet je nutno uvést údaje o stavbě podle ČSN EN a definovat: - geografi ckou poloha budovy - typ terénu a okolí stavby - výšku a tvar budovy - polohu výrobku v budově tř. odolnosti proti zatížení větrem.. dle ČSN EN A1 třída průvzdušnosti.. dle ČSN EN A1 třída vodotěsnosti.. dle ČSN EN A1 výška parapetu nad pochozí podlahou.. dle vyhlášky 268/2009 Sb. výška parapetu nad terénem.. vážená vzduchová neprůzvučnost.. C (faktor přizpůsobení.. Rw [db].. spektru).. C Tr (faktor přizpůsobení.. spektru) součinitel prostupu tepla U w [W/m 2 K] viz ČSN činitel prostupu sluneční en... g činitel prostupu světla.. v požadovaná požární odolnost.. kouřotěsnost dveřního uzávěru.. třída odolnosti skla proti násilnému vniknutí.. výška spodní hrany křídla nad pochozí podlahou.. popis kování oken výška ovladacího prvku kování nad pochozí podlahou.. funkce kliky otvíravě-sklopná sklopně-otvíravá s možností uzamknutí elektrické otvírání popis ovládání třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí.. jiné mechanické ovládání popis omezovač otvírání křídla ano/ne povrchová úprava kování specifi kace popis kování dveří popis otvírání dveře jednokřídlé dveře dvoukřídlé křídla otvíravá ven křídla otvíravá dovnitř jiný způsob nouzová a paniková funkce podle ČSN EN 1125 podle ČSN EN 179 třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí.. samozamykací zámek ovládací prvek vnější.. (klika, koule, madlo,.. bez kování, ) ovládací prvek vnitřní.. (klika, koule, madlo,.. bez kování, ) dveřní samozavírač horní dolní s aretací povrchová úprava kování specifi kace další požadavky další doplňkové prvky dodávky doplňkové prvky vnitřní žaluzie vnější žaluzie vnější roleta vnější roleta s roletovým boxem vnitřní parapet vnější parapet větrací prvek elektromagnetický kontakt křídla (EPS / EZS) Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

20 Specifi kace vlastností lehkého obvodového pláště parametry budovy maximální výška budovy.. konstrukční výška podlaží (max.).. [mm] maximální průhyb stropních desek.. [mm] maximální průhyb stropních desek od užitného zatížení.. [mm] deformace objektu vlivem zatížení větrem.. [mm/patro] platí pro výškové budovy objektové dilatace propsané ve fasádním plášti.. [mm] parametry LOP typ konstrukce LOP rastrová konstrukce modulová konstrukce bloková konstrukce s otvíravými prvky s předvěšeným obkladem ( 25kg/m 2 ) s předvěšeným obkladem (>25kg/m 2 ) zatížení větrem.. hodnota tlaku větru [Pa] třída odolnosti proti zatížení větrem.. dle ČSN EN třída průvzdušnosti.. dle ČSN EN třída vodotěsnosti.. dle ČSN EN výška parapetu nad pochozí podlahou.. dle vyhlášky 268/2009 Sb. modulová šířka LOP.. [mm] vážená vzduchová neprůzvučnost LOP.. R w [db].. C (faktor přizpůsobení spektru).. C Tr (faktor přizpůsobení spektru) vážená vzduchová neprůzvučnost mezi patry nebo místnostmi.. R w [db] třída odolnosti LOP v 1.np proti násilnému vniknutí.. součinitel prostupu tepla LOP.. U cw [W/m 2 K] viz ČSN požadovaná požární odolnost.. vodorovné nebo svislé požární pásy.. povrchová úprava profi lů.. vnější povrch.. vnitřní povrch jiné požadavky specifi kace zasklení součinitel prostupu tepla skla.. U g [W/m 2 K] (doplňkový údaj) činitel prostupu sluneční energie.. g činitel prostupu světla.. v (L t ) třída odolnosti skla v 1.np proti násilnému vniknutí.. sklo odolné proti propadnutí (zábradelní funkce) ano/ne doplňkové prvky další doplňkové prvky LOP vnitřní žaluzie vnější žaluzie vnější roleta vnější roleta s roletovým boxem vnitřní pohledový parapet 18 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

Návrh. Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Úvod

Návrh. Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Úvod Návrh Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Úvod Metodické pokyny jsou pomůckou pro zadavatele při stanovení požadavků v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Ročenka ČKLOP Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP

TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP TEPELNÁ TECHNIKA OKEN A LOP změny související s vydáním ČSN 73 0540-2 (2011) Ing. Olga Vápeníková ČSN 73 0540-2 (říjen 2011, platnost listopad 2011) PROJEKČNÍ NORMA okna + dveře = výplně otvorů ostatní

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výměna oken budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE Dotaz č.1: Lze Vám nabídnout okna s otevřenou ocelovou pozinkovanou výztuhou tl. 1,5 mm 3 mm (v závislosti na velikosti oken) za předpokladu dodržení statiky a tuhosti oken? Poznámka

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken Materiál: illmod Trio+ Okna: hliník Stavba: novostavba Místo: Würzburg, DE Realizace: 2015 illmod Trio+ Nejrychlejší řešení

Více

Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou IČ: Jiří Veselý - starosta obce

Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, Krásná Hora nad Vltavou IČ: Jiří Veselý - starosta obce Zadavatel: OBEC KLUČENICE Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou IČ: 00242420 Jednající: Jiří Veselý - starosta obce Veřejná zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY A TĚLOCVIČNY V

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor majetkový Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Všem zájemcům o veřejnou zakázku Zveřejněno na profilu zadavatele Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Montáž oken podle ČSN

Montáž oken podle ČSN Montáž oken podle ČSN 74 6077 Od května letošního roku platí nová technická norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování, která nahradila dosud platnou technickou normalizační informaci

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Zájemcům o veřejnou zakázku Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín. V Poličce dne 5. února 2016

Zájemcům o veřejnou zakázku Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín. V Poličce dne 5. února 2016 Tender Consulting CZ s.r.o. Riegrova 46, 572 01 Polička Tel./Fax: 461 721 749, GSM: 725 735 521 E-mail: j.kaspar@tender-consulting.cz www.tender-consulting.cz Zájemcům o veřejnou zakázku Oprava výplní

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD WWW.TPF.CZ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA FASÁD KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY SOFTWARE. ing. TECHNICKÁ Odborná inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken/dveří, lehkých obvodových plášťů (LOP) a jiných fasádních konstrukcí. KONZULTACEO U C PROJEKTY DOZORY POSUDKY VÝPOČTY NÁVRHY

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

M Ě S T O S T U D É N K A městský úřad nám. Republiky 762, Studénka

M Ě S T O S T U D É N K A městský úřad nám. Republiky 762, Studénka M Ě S T O S T U D É N K A městský úřad nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci akce Příloha č.1 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BUDOVĚ SDH DRUŽSTEVNÍ 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY město Studénka

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Litvínov, Náměstí Míru

Více

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 09.2, ( 5) TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Město Zubří Sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří Zastoupený: Jiří Randus, starosta města IČ: 00304492 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Revitalizace budovy Městského úřadu v Zubří Zadavatel

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

název akce: Varhanářská škola, Krnov VÝPIS VÝPLNÍ plastové výrobky výměna oken Vypracovala: Ing. Fišarová Jana celkem OZN.

název akce: Varhanářská škola, Krnov VÝPIS VÝPLNÍ plastové výrobky výměna oken Vypracovala: Ing. Fišarová Jana celkem OZN. Sestava oken plastových do otvoru cca 2970x 2080 mm,vč. spoj. profilu - dvoudílné s poutcem dole - čtyřdílné se sloupkem uprostřed a poutcem dole - horní část v. 1480mm otevíravá a sklápěcí, - spodní část

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška") Název veřejné zakázky: Obec Měděnec,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN

TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN Ing. Lubomír Keim, CSc. Autor článku je ředitelem Výzkumného ústavu pozemních staveb Certifikační společnosti, s.r.o. Autorizovaná č. 227, Notifikovaná osoba 1516 Zajištění řádného

Více

Cenová nabídka číslo:

Cenová nabídka číslo: PROPLAST K s r.o. Objednatel: x 1 Poč. str.: 6 Adresa: Adresa: IČO: DIČ: Polní 468 549 02 Nové Město nad Metují 25950231 CZ25950231 IČO/R.Č.: DIČ: Tel.: x Tel.: Fax.: 491 472 927 491 472 464 Fax: E-mail:

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě Výrobce: HON - okna, dveře, s.r.o. Jarkovická 7, 746 01 Opava-Vlaštovičky prohlašuje tímto, že Dřevěná okna a balkónové dveře systém EURO IV 78 jsou ve shodě s ustanoveními směrnice

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SŮížeŮí eůergetické Ůárů Ůůsti budův SOŠ INFORMATIKř A SPOJ A SOU KOLÍN Jaselská 826, KůlíŮ, st. parc , 5185, 5186, 5429, 5427

SŮížeŮí eůergetické Ůárů Ůůsti budův SOŠ INFORMATIKř A SPOJ A SOU KOLÍN Jaselská 826, KůlíŮ, st. parc , 5185, 5186, 5429, 5427 HLAVNÍ PROJEKTANT: ZPRACOVATEL ÁSTI: PROJECTspol. s r.o. Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755 Vypracůval: ALEŠ MORAVEC ZůdpůvědŮý průjektaůt: IŮg. KADLE EK

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Zhotovení projektová dokumentace k regeneraci bytového domu v Praze 4, Hráského č.p.1908,9,10

Zhotovení projektová dokumentace k regeneraci bytového domu v Praze 4, Hráského č.p.1908,9,10 Společenství vlastníků jednotek Hráského Zadavatel Společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-10, Praha 4, se sídlem Praha 4, Chodov, Hráského 1910/11, PSČ 148 00, IČ: 27645398, osoby oprávněné k jednání:

Více

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Bytový komplex Švédska, Praha 5 Návrh detailu Návrh řešení, výběr produktů a zvážení proveditelnosti plus koordinace prací subjektů je absolutní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky 1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, Veřejný zadavatel popíše své

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Dodatečné informace č. 1 a č. 2

Dodatečné informace č. 1 a č. 2 Dodatečné informace č. 1 a č. 2 Název veřejné zakázky: ZŠ Mladá Vožice výměna oken a zateplení fasády Zadavatel: Zastoupení zadavatele: Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80 Kněžská 365/22 391 43 Mladá

Více

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP /Bezpečnost /Normy a předpisy /Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP 4.2.2015 Miroslav Sázovský Bezpečnost/ Normy a předpisy

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

ŠKOLENÍ aplikace ENERGETIKA, pro tvorbu PENB dle nové legislativy

ŠKOLENÍ aplikace ENERGETIKA, pro tvorbu PENB dle nové legislativy ŠKOLENÍ aplikace ENERGETIKA, pro tvorbu PENB dle nové legislativy 1 PROGRAM ŠKOLENÍ Legislativní změny související s PENB Obecně o programech pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Aplikace ENERGETIKA Vzorové

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh

Obec Rovensko, Rovensko 59, Zábřeh ... e-mail:obec(@.rovensko-morava.cz č.j. V Rovensku dne 19.1.2012 Věc: Výměna oken a dveří v budově ZŠ a MŠ Rovensko - výběr dodavatele prací. Dovolte mi, abych Vás oslovil s uvedenou poptávkou. Obec

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 2.3.2013

Více

a) Výměna sklepních a chodbových oken

a) Výměna sklepních a chodbových oken Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa je správcem

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO Popis, technické údaje Funkce otevírání

Více