Ročenka ČKLOP Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů"

Transkript

1

2

3

4 Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 Sazba, grafi cké zpracování a tisk UNIPRINT, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou První vydání, Praha 2014 ISBN

5 Obsah Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2014 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. ČSN Okna a vnější dveře požadavky na zabudování... 7 ČSN P Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken Specifi kace výrobků otvorových výplní Zateplování budov a výměna oken - Průvodce veřejnou zakázkou S Směrnice ČKLOP - Posuzování přesnosti a vzhledu LOP S Směrnice ČKLOP - Vizuální hodnocení povrchů plastových oken a dveří Připravovaná Směrnice ČKLOP - Použití bezpečného prosklení ve stavbách Legislativní opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí v oblasti stínicí techniky BIM Building Information Modelling nástroj efektivního projektování, výstavby a správy Technická normalizace a ČKLOP Legislativní požadavky na energetickou náročnost budov se zaměřením na LOP, okna a dveře v okolních státech a jejich vzájemné porovnání Větrání, výměna a přívod vzduchu v místnostech IFT Rosenheim výběr článků z konference 2013 Prevence vzniku kondenzace a plísní Realizace požadavků na přístup vyplývajících ze stavební legislativy Fakta hodnoty zákulisní informace: vývoj ovlivňující situaci v oboru Fotobioreaktory na fasádách pro výrobu energie Novinky v technologii LOP, oken a dveří. Špičkové sklářské technologie pro udržitelnou výstavbu Historie a současnost použití oceli pro konstrukce oken a LOP Novinky ve vývoji prosklených příček a jejich profi lů Okno v protoru tepelné izolace Stínicí technika a energetická náročnost budov Požární bariéry v kontaktních zateplovacích systémech Střešní okna VELUX v soběstačné horské chatě v Rakousku Další velká výzva pro Sipral v UK Skanska evropským hráčem na poli lehkých obvodových plášťů Inovacemi k ještě více transparentním sklům Česká komora lehkých obvodových plášťů a její členové Informace o činnosti ČKLOP za rok Kodex kvality Seznam členů ČKLOP Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

6

7 Ročenka 2014 doplňuje svými informacemi Sborník ČKLOP Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní vydaných v prosinci Oba dokumenty představují ucelenou a aktualizovanou informaci na téma LOP, okna a dveře. Jsou určeny pro potřeby všech odborníků, kteří řeší technické otázky LOP, oken a dveří, a to jak ve fázi přípravy projektu nebo projektových prací, tak i pro odborníky, kteří mají na starosti realizaci samotných staveb. V neposlední řadě jsou oba dokumenty vhodným materiálem i pro studenty odborných a vysokých škol. Své opodstatnění nalezne u správců veřejného majetku, kteří stále častěji řeší otázky spojené s rekonstrukcí obecních budov, tedy se zateplením a výměnou oken. V Ročence 2014 jsou mimo jiné uvedeny čtyři články z konference IFT Rosenheim Jejich obsah byl se souhlasem IFT publikován na stránkách naší komory v průběhu roku Česká komora lehkých obvodových plášťů klade vysoký důraz na zvyšování odborné způsobilosti všech zúčastěných, a proto svou činnost zaměřuje na vzdělávání odborníků v daném oboru. Další informace je možné získat na V Praze dne Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel ČKLOP Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

8

9 ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Autor: Ing. Roman Šnajdr Nová technická norma, který vyšla v dubnu 2014, navazuje na technickou normalizační informaci TNI z února 2011 se stejným názvem. Při tvorbě původní technické normalizační informace byla jako základ použita slovenská technická norma STN Tato norma čerpala z Návodu pro montáž plastových oken a dveří vydaného Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofi lsysteme e.v. TNI se stala prvním technickým standardem v české stavební praxi, který se zabýval stanovením kvalitativních měřítek a požadavků při montáži výplní otvorů oken a vnějších dveří. Její životaschopnost a účelnost se projevila záhy po vydání, protože byla citována a komentována v řadě odborných publikací a časopisů a začala se ve stavební praxi uplatňovat. Mnohé kvalitní fi rmy, které se zabývaly montáží oken, začaly nabízet montáž provedenou podle zásad TNI Bohužel vlivem tlaku trhu především na nejnižší cenu obchodní nabídky, nabízely tyto fi rmy provedení připojovací spáry podle TNI jako nadstandardní, příplatkovou variantu k základní ceně, která zahrnovala pouze jednoduché zapěnění montážní pěnou. Další popularizaci zajistili osvícení investoři a projektanti, kteří začali vyžadovat v projektech montáž výplní otvorů podle požadavků TNI Nově definované pojmy V praxi při provádění a především následné kontrole provedení připojovací spáry se mezi účastníky stavebního procesu diskutovalo o významu pojmů, defi nujících vlastnosti komponentů připojovací spáry. Pojmy jako vodotěsnost, parotěsnost a paropropustnost mají mnoho významů pro různé aplikace a proto bylo nutné v nové normě tyto pojmy vysvětlit v souvislosti s požadavky na správné provedení připojovací spáry mezi rámem výplně otvoru a ostěním stavebního otvoru. Vodotěsnost Je defi nována jako odolnost vnější strany připojovací spáry vůči hnanému dešti. Je zřejmé, že nejvíce namáhaná je spodní část svislého ostění, vodorovný detail připojení parapetu a především kritické místo napojení parapetního detailu na svislé ostění. Jestliže v nadpraží a na bocích ostění je dostatečná odolnost zajištěna kvalitním nalepením ukončovací omítkové lišty, potom je důležité důkladné utěsnění lišty na ukončovací prvek okenního parapetu. Jestliže nedojde bezprostředně po montáži oken a vyplnění připojovací spáry k realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému nebo stavebnímu dokončení vnějšího parapetu a ostění, je bezpodmínečně nutné ochránit tepelněizolační výplň připojovací spáry vhodnou vodotěsnou izolací: fólií nebo komprimovanou páskou, aby nedošlo k průniku srážkové vody do tepelné izolace. Parotěsnost Je schopnost materiálu maximálně zamezit difúzi vodní páry. Jak je zřejmé, nejedná se u běžných stavebních materiálů, používaných na stavební konstrukce a utěsnění, o vlastnost absolutní. Proto je častý dotaz, zda a kdy je vnitřní uzávěr připojovací spáry parotěsný, nesprávně formulovaný. Je vždy nutné mít na zřeteli, že u běžných stavebních konstrukcí a provedení připojovací spáry, musí být zajištěna celoročně aktivní bilance vodní páry. To znamená, že případná vlhkost vzniklá nebo proniklá do tepelné izolace musí být efektivně odvětrána. Pro správné utěsnění připojovací spáry je vždy nutné zvolit na vnitřní uzávěr materiál s řádově vyšší ekvivalentní difúzní tloušťkou, než má materiál vnějšího uzávěru. Problémem může být volba vhodných fólií a pásek, protože výrobci uvádí u různých typů materiálů parotěsnost v různých veličinách: někdy jako faktor difúzního odporu, někdy jako ekvivalentní difúzní tloušťku, případně jako difúzní odpor. Z toho důvodu je vždy pro projektanty a realizační fi rmy nejvhodnější použít systémové materiály na komplexní řešení utěsnění připojovací spáry a nekombinovat materiály různých výrobců a systémů. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

10 Paropropustnost Je vlastnost materiálu propouštět vodní páru difúzí. Materiál použitý na vnější uzávěr připojovací spáry musí umožnit efektivně odvětrat vodní páru z tepelněizolační zóny, ale zároveň musí zabránit průniku vody z hnaného deště. Obecné požadavky Zabudování výplně otvoru do stavby je mnohdy považováno naprosto chybně za jednoduchý pracovní úkon bez zvláštních požadavků a potřebné kvalifikace. Avšak špatné nebo neodborně provedené zabudování kvalitního výrobku může způsobit fatální vady, které nejen znehodnotí investici do kvalitního výrobku, ale ve svém důsledku ovlivní kvalitu vnitřního prostředí, trvanlivost navazující stavební konstrukce a může mít negativní dopad na zdraví uživatelů vnitřního prostoru. Nemusí se jednat jen o chybně provedenou připojovací spáru, ale i nevhodně umístěný výrobek v tloušťce obvodové zdi, případně nedostatečné zateplení vnějšího ostění. Návrh zabudování výrobku do stěny musí být vždy součástí projektové dokumentace. V případě, že při prosté výměně oken není zpracována projektová dokumentace, je vhodné se řídit ověřenými detaily dodavatelů systémů nebo obecně platnými směrnými detaily. Geometrická přesnost stavebního otvoru Před vydáním ČSN nebyly v žádném standardu jasně defi novány požadavky na přípravu stavebního otvoru pro zabudování okna nebo vnějších dveří. Požadavky uvedené v normě se vztahují jak na novostavby, tak na rekonstrukce staveb. Zvláště u rekonstrukcí je nutné po vybourání starých výplní otvorů upravit stavební otvor tak, aby bylo možné okno nebo dveře správně osadit, upevnit a utěsnit. Mnohdy to znamená delší technologický čas, potřebný na výměnu oken, kdy je nutné otvory stavebně začistit a připravit v potřebných rozměrech pro zabudování oken nových. Norma stanoví pro různé rozsahy rozměrů tyto odchylky a tolerance: - mezní odchylky rozměrů stavebního otvoru; - tolerance rovinnosti ostění; - tolerance svislosti a vodorovnosti; - tolerance pravoúhlosti. Použití montážní pěny Velmi rozšířený nešvar utěsňování připojovací spáry oken pouze montážní měnou, která mnohdy nahrazuje i kotevní prvky okna se projevuje na častých reklamacích uživatelů po první zimě. Nejenže dochází k průniku vlhkosti do tepelné izolace z PUR pěny, ale vlhkost se dostává do vnitřního ostění, kde následně vznikají plísně. Rámy dřevěných oken degradují nadměrnou vlhkostí ve styku s vlhkou pěnou. Okna ukotvená pouze montážní pěnou se vlivem užívání časem uvolní a jsou držena pouze omítkou ostění. O vzduchotěsnosti nebo vodotěsnosti nelze vůbec hovořit. V poslední době se na trhu objevila i PUR pěna, u které dodavatel prohlašuje, že obstojí jak jediný uzávěr připojovací spáry, tedy že zajistí trvalou vzduchotěsnost, vodotěsnost a tepelnou izolaci. Podle dostupných zkušebních protokolů je připojovací spára zkušebního vzorku utěsněná pouze pěnou dostatečně vodotěsná. Bohužel dodavatel není schopen prokázat dlouhodobé zajištění požadovaných vlastností při působení dilatačních pohybů rámu vlivem tepelné roztažnosti na vytvrzenou pěnu a účinnost tepelněizolačních vlastností pěny při průniku vnitřního vzduchu do pěny. Proto je v normě jasně uvedeno, že montážní a plnící pěna nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál, pokud nemá ověřenou dostatečnou elasticitu pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře a není schopna zajistit vyšší difúzní odpor na jedné straně spáry oproti druhé. 8 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

11 Nové přílohy normy Oproti původnímu TNI je současná norma opatřena novými přílohami, které doplňují předmět normy a stanoví další aspekty, které je nutné vzít v úvahu při instalaci či výměně oken a jaké příčiny má vznik kondenzátu na vnitřním povrchu oken. Příloha A stanoví povinnosti stavebníka, projektanta nebo uživatele při montáži a užívání těsných oken v místnostech s instalovanými spotřebiči paliv a také při instalaci takových spotřebičů do místností opatřených těsnými okny. Problematika se netýká jen plynových spotřebičů, ale také rozmachu módních krbů a krbových kamen na tuhá paliva, které v kombinaci s novými těsnými okny, splňujícími přísné požadavky na energeticky úsporné budovy, vytváří život ohrožující vnitřní prostředí. Příloha úzce navazuje na předpis TPG ( ) Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Příloha B se zabývá příčinami vzniku kondenzátu na vnitřním povrchu oken nebo vnějších dveří. V první části jsou popsány nedostatky při užívání vnitřních prostor, jako je nedostatečné větrání, zbytková zabudovaná vlhkost v novostavbách, zdroje nadměrné vlhkosti v místnostech. Je zde vysvětlena funkce mikroventilace, což je specifi cká poloha kování, užívaná především u oken z plastových a dřevěných profi lů. Při poloze okenního kování v poloze mikroventilace je okenní křídlo mírně odsazeno od dorazového těsnění a je umožněna vyšší průvzdušnost okna. Tato zvýšená průvzdušnost však nemůže zajistit hygienickou výměnu vzduchu v místnosti bez vytvoření odpovídajícího tlakového spádu směrem do interiéru. Proto je mikroventilace částečně účinná pouze v místnostech s nuceným větráním a mechanickým odtahem vzduchu. Jinak hrozí, že vnitřní vlhký vzduch o vyšším tlaku proudí netěsností ven a ve funkční spáře na ochlazeném povrchu profi lu kondenzuje a v extrémních případech namrzá. V druhé části jsou popsány vady zabudování okna, jako je špatně provedená a zaizolovaná připojovací spára, nevhodný návrh zabudování okna do stěny, případně omezení proudění teplého vzduchu podél vnitřního povrchu okna například absencí zdroje tepla nebo jeho zakrytím příliš hlubokým vnitřním parapetem. Třetí část popisuje vady výrobku, které mohou způsobit vznik kondenzátu. Nejběžnější příčinou je nevhodná skleněná výplň nebo špatné seřízení okenního kování, způsobující netěsnost funkční spáry a masívní infi ltraci studeného vzduchu. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

12 Předběžná česká technická norma ČSN P Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování Autor: Ing. Milan Zápotocký Předběžnou českou technickou normu v konečném znění odevzdala ČKLOP v září 2014, předpokládaný termín vydání je v závěru roku 2014 nebo začátkem roku Předběžná norma je na úrovni české národní normy s tím, že u takto vydaného dokumentu proběhne po třech letech od vydání vyhodnocení, zdali norma splnila svůj účel. Bude-li vyhodnoceno, že norma má zůstat v platnosti, bude provedena revize a stane se z ní česká národní norma. Předpis řeší v České republice absenci dokumentu, který by předepisoval požadavky na zabudování a vzhled lehkých obvodových plášťů do stavby, stanovil požadovanou geometrickou přesnost. Norma má devět základních kapitol a nemá přílohy: 1) Předmět normy 2) Citované dokumenty 3) Termíny a defi nice 4) Společné požadavky na zabudování konstrukcí lehkého obvodového pláště 5) Požadavky na přesnost zabudování rastrových konstrukcí 6) Požadavky na přesnost zabudování modulových konstrukcí 7) Požadavky na přesnost zabudování terčových a dvouplášťových konstrukcí 8) Požadavky na zabudování výplní a požadavky na doplňkové konstrukce integrované do lehkých obvodových plášťů 9) Požadavky na povrchovou úpravu lehkých obvodových plášťů V této normě nejsou žádné normativní ani informativní přílohy. Předpis je členěn do dvou částí kapitoly 4 až 8 se týkají požadavků na zabudování a kapitola č. 9 vzhledu včetně defi nice jeho posuzování. První část se týká pokynů pro projektování, zásad řešení konstrukce, pokynů k montáži s důrazem na správné řešení odvětrání a odvodnění konstrukcí a jsou v ní defi novány i geometrické přesnosti konstrukce v zabudovaném stavu. Důležité je řešení montážních a dilatačních spár a také defi nování dovolených vzdáleností dilatačních spár z hlediska funkce konstrukce. Zásady řešení konstrukcí řeší samozřejmě ve svých podkladech dodavatelé systémů, kritéria mohou oproti normě zpřísňovat ale nikoli snižovat. Na následujících obrázcích jsou příklady, jak jsou v nové normě defi novány geometrické přesnosti zabudované konstrukce: 10 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

13 V kapitole 9 jsou defi nována kritéria a především metodika posuzování vzhledu zabudovaných konstrukcí LOP. Pro posuzování vzhledu konstrukcí, odchylek barevnosti nebo struktury povrchové úpravy, posouzení různých poškození je nutné dodržet podmínky při pozorování, a to jak světelné, tak i vzdálenost pozorování. Především u hodnocení vzhledu se nová norma ČSN doplňuje s budoucí normou ČSN P Skládané pláště, obklady a pláště z panelů Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled. Předběžná česká technická norma ČSN P Skládané pláště, obklady a pláště z panelů Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled Autor: Ing. Milan Zápotocký První návrh předběžné české technické normy byl předložen ÚNMZ v září Lze předpokládat, že dokument projde několika normalizačními komisemi a vydání této normy bude předcházet delší proces. Důvodem návrhu je absence normy, která by předepisovala požadavky na zabudování do stavby, stanovila standard geometrických přesností a vzhledu zabudovaných obvodových plášťů z panelů, zabudovaných skládaných obvodových plášťů a zabudovaných obkladů obvodových plášťů. Návrh normy má sedm základních kapitol: 1) Předmět normy 2) Citované dokumenty 3) Termíny a defi nice 4) Společné požadavky na kvalitu zabudování konstrukcí ze sendvičových panelů a skládaných plášťů 5) Konstrukce obvodových plášťů ze samonosných sendvičových panelů s tepelnou izolací a povrchovými plechy 6) Skládané víceplášťové konstrukce a obklady obvodového pláště budovy 7) Požadavky na vzhled a kvalitu povrchu V návrhu normy jsou zařazeny tři přílohy: A) Normativní příloha A týkající se základních požadavků na dřevěné fasádní obklady B) Informativní příloha B doplňující potřebná pravidla pro provádění dřevěných fasádních obkladů C) Normativní příloha C defi nující povolené tolerance zabudovaných prvků sendvičových panelů, skládaných plášťů a obkladů Při návrhu je kladen důraz na členění podobné jako u normy ČSN P Tato norma se bude doplňovat s normou ČSN P , Lehké obvodové pláště Požadavky na zabudování a mezi oběma normami jsou vzájemné odkazy. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

14 Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken - návrh Autor: Česká komora lehkých obvodových plášťů a RTS a.s. Úvod Metodické pokyny jsou pomůckou pro zadavatele při stanovení požadavků v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Jejich smyslem je objektivně specifi kovat požadavky na okna ať již při nové výstavbě, nebo rekonstrukci. Základní požadavky a parametry poptávaných oken musí vycházet z právních i normových předpisů. Nelze připustit zadávání požadavků podle nepodložených spekulací, fi remních materiálů, nebo tvrzení, jež nejsou doloženy podle technických norem. Dále je nepřípustné omezovat v oblasti technických požadavků účast v soutěži zadáváním požadavků, které jsou v rozporu s normami, nebo které jsou nesplnitelné, popřípadě jejich splnění nelze ověřit. Rovněž je nepřípustné, aby zadávací požadavky v oblasti dodávky okenních výplní, nutily účastníka řešit jinou oblast, než je právě tato oblast, anebo přenášely na dodavatele oken nutnost řešit záležitosti, jež měly být řešeny v projektu, nebo jinými profesemi. Na druhé straně platí zásada, že dodavatel výplní za kvalitu a provedení oken nese plnou odpovědnost, stejně jako za provedení montáže. Tato skutečnost vyplývá z norem i obecných pravidel a zákonů, takže je zbytečné ji v zadání rozvádět. To může vést k chybám v důsledku špatné interpretace norem. Z důvodů nedělitelnosti odpovědnosti nelze v zadávacích podmínkách stanovovat takové požadavky, které nejsou v souladu s výrobními předpisy výrobce oken (například typ a tvar výztuže, složení skla, apod.) jinak se zadavatel stává spoluodpovědným za kvalitu a vlastnosti díla, neboť výrobce plní jeho požadavek. (Zadání má charakter objednávky, a pokud její realizací nedochází k ohrožení života či zdraví, je výrobce povinen ji splnit i v případě, že je to na úkor ceny, nebo funkčnosti na vysvětlení). Musí být vždy dodržen princip, že zadavatel stanovuje cílové požadavky v souladu s ČSN a ne cestu jak k tomu cíli dojít! Cest totiž může být tolik, kolik je účastníků!! V zadání se nesmí objevovat takové požadavky, které hodnotící komise není schopna posoudit a/nebo mají šikanující nebo diskriminující charakter. Při vytváření zadávacích podmínek, zadavatel vychází z projektu. Pokud některé vlastnosti nejsou v projektu dostatečně specifi kovány nebo vyřešeny, je zadavatel povinen doplnit projekt. Irelevantní požadavky v zadávacích podmínkách jsou požadavky, které nejsou podloženy a technicky zdůvodněny normami, nebo legislativou. Vesměs se jedná o parametry, u nichž neexistuje přímá spojitost s vlastnostmi oken. Zejména se jedná o: požadavky na geometrické vlastnosti profi lů (hloubka, tloušťka); na složení skla (pozor na předepisování skladby skla, které může mít rozporné parametry s požadavkem na U w, nebo R w ); požadavky na tvar a tloušťku výztuže (to je dáno technologií dodavatele profi lu); požadavek na zakreslování rozmístění (zavíracích bodů kování); požadavky dle norem, které nedefi nují vlastnosti oken, ale jen jejich komponent jako je např. norma ČSN EN ; požadavky na chemické a fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálu profi lů; požadavek na větrání objektu; požadavek na statické výpočty jednotlivých oken, nebo jejich spojení (jedná se opět o záležitost, za kterou je plně odpovědný dodavatel oken, statické výpočty se pro plochy menší než 9 m 2 nezajišťují a pokud ano může je provádět pouze autorizovaný inženýr, statický posudek musí mít určité formální náležitosti a hodnotící komise stejně většinou není schopna správnost výpočtu ověřit, plnění je hodnoceno pouze formálně. To co většinou předkládají dodavatelé oken jako statický výpočet, je pouze metodika, kterou poskytuje dodavatel systému svým výrobcům za účelem dimenzování výztuže. Tato doporučení jsou empiricky ověřena a ověřena i zkušebnou (proto nevyžadují statický výpočet). Princip jednoznačnosti a ověřitelnosti Zadavatel se při specifi kování svých požadavků musí držet principu jednoznačnosti. Toho nejlépe dosáhne požadováním pouze těch vlastností oken, jež jsou v normách defi novány a výrobcem oken v dokumentaci doloženy. Jen takový postup může zaručit, že hodnotící komise bude schopna podané nabídky posoudit. Zadavatel se musí vyvarovat požadavků, které nelze kontrolovat, nebo přesahují kompetenci hodnotící komise, jako jsou například: spára musí být provedena tak, aby odolávala všem zatížením po celou dobu životnosti stavby neověřitelný požadavek, komise nebude schopna posoudit a životnost třeba 250 let nelze ověřit. Stačilo napsat dle ČSN zakreslit rozmístění uzavíracích bodů může pouze zástupce dodavatele kování a ten je předpojatý, komise určitě nebude schopna správnost zhodnotit. větrací systém reagoval na počet žáků ve třídě Zcela určitě překračuje vědomosti a schopnosti výrobce oken. systém o stavební hloubce 85 mm, nebo U w = 1,2 W/m 2 K zadavatel zodpovídá za to, aby jeho zadání bylo jednoznačné a logické. Musí dbát i na formální logiku. ztužení profi lů musí být je třeba používat správné terminologie a v době podání nabídky stejně nelze ověřit vyztužení, jaké bude na stavbě použito; i tady je odpovědnost plně na dodavateli oken, může ověřit pouze TDI. 12 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

15 požadavek na barvu rámu a způsob otevírání doložit čestným prohlášením žádný exaktně stanovitelný požadavek nelze dokládat čestným prohlášením, barvu lze defi novat číslem barvy, nebo dekoru, způsob otevírání podle normy ČSN EN Terminologie. Čestné prohlášení je vždy subjektivní výpověď ( Čestně prohlašuji, že moje modré ponožky jsou černé, jinak ani nemohu, jsem barvoslepý.) bez recyklátu jednak je tento požadavek v rozporu se společenskými zájmy, proti všem ekologickým požadavkům. Zejména v případě, kdy garantem dotací je MŽP, jednoznačně dochází k porušení direktiv EU. Použití recyklátu je naprosto v souladu s normou ČSN EN Dále použití recyklátu v profi lech není komise schopna ověřit! (v některých případech má stejnou barvu jako primární surovina). Metodický pokyn stanoví základní parametry pro nastavení kritérií pro dodávku oken určených do novostaveb nebo rekonstrukcí, v rámci veřejné zakázky. Další požadavky zadavatele jsou uvedeny informativně tak, abychom upozornili na souvislosti spojené s výměnou oken a možným dopadem na změny celkového vnitřního prostředí budovy. Souvisejí normy a předpisy: ČSN EN A1 Okna a dveře Norma výrobků, funkční vlastnosti ČSN EN Vodotěsnost ČSN EN Průvzdušnost ČSN EN Odolnost proti zatížení větrem ČSN Tepelná ochrana ČSN Akustika ČSN EN změna Z1 Větrání budov ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavbu Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění č. 62/2013 Sb. Základní parametry oken Hodnoty stanoví projektant s ohledem na potřeby stavby v souladu s normami: ČSN (součinitel prostupu tepla U w ) ČSN EN A1, Národní příloha (průvzdušnost, vodotěsnost, zatížení větrem) Jedná se o základní parametry nezbytné pro výběr okna. a) Součinitel prostupu tepla U w (okna) Vzhledem k současným trendům snižování energetické náročnosti budov a životnosti okenních konstrukcí se doporučuje požadovat hodnotu maximálně U w = 1,2 W/m 2.K (doporučená hodnota dle ČSN ). V odůvodněných případech může projektant vyžadovat nižší (lepší) hodnotu. Pokud projektant stanoví přísnější hodnoty než doporučené, je povinen na vyžádání toto písemně zdůvodnit. Požadovaná hodnota je uvedena výpočtovými hodnotami v Průkazu energetické náročnosti budov (PENB). PENB je nezbytnou součástí projektové dokumentace (Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění, Příloha č. 5 odst. E5). Pozn.: Hodnota U w okna je považována za jediné určující kritérium při posuzování tepelných vlastností okna pro dané účely. Hodnoty U f (rám), U g (sklo), Ψ g (meziskelní rámeček),., které jsou jen součástí vzorce pro výpočet celkové hodnoty U w, není důvod požadovat, neboť nejsou vypovídající hodnotou pro splnění kritéria. b) Průvzdušnost c) Vodotěsnost d) Odolnost proti zatížení větrem. Hodnoty uvedené v bodech b), c), d) stanoví projektant na základě doporučení ČSN EN A1, Národní příloha NA (informativní). Tabulky NA.2 a NA.3 uvádějí doporučené hodnoty tříd průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem, které byly stanoveny na základě charakteristických hodnot tlaků z tabulky NA.1. Tyto hodnoty tlaků jsou závislé na větrné oblasti, výšce budovy a kategorii terénu podle ČSN EN Z toho vyplývá, že není možné stanovit hodnoty, které by platily obecně. Pokud projektant stanoví přísnější hodnoty než doporučené, je povinen na vyžádání toto písemně zdůvodnit. Všechny základní parametry (a, b, c, d) jsou obsahem PD v Souhrnné technické zprávě v částech: Zásady hospodaření s energií Hygienické požadavky na stavbu. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

16 Pozn. 1: Údaje o rozměrech profi lu hloubce a výšce rámu a zejména pak tloušťce stěny, případně počtu komor - jsou zohledněny v hodnotě U f rámu, proto není důvod je požadovat samostatně, zejména je nepřípustné je požadovat jako dodatečné parametry ZD. Pozn. 2: Zajištění hygienické výměny vzduchu v místnostech není základním parametrem oken. Další parametry oken vyplývající z PD nebo požadavků zadavatele Další parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci, jsou stanoveny s ohledem na normové hodnoty, na estetické požadavky, případně na požadavky provozní. (ČSN EN A1). Tyto vlastnosti se u výrobků sledují během počátečních zkoušek typu pro vydání prohlášení o vlastnostech výrobku, před uvedením na trh. Nad rámec parametrů prohlášení o vlastnostech lze, v odůvodněných případech, požadovat například.: a) Barevné řešení rámu (exteriér/interiér) b) Způsob a směr otevírání zaručuje typ kování (pevné, otvíravé, sklápěcí, ) c) Kování s ohledem na zajištění bezpečnosti proti vniknutí d) Radiační vlastnosti e) Vzduchová neprůzvučnost (akustické vlastnosti) f) Odolnost proti nárazu g) Odolnost proti vloupání h) Odolnost omezovačů otevírání a aretačního zařízení i) Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání j) Odolnost proti výbuchu k) Odolnost proti průstřelu Pozn.: Projektant na vyžádání zdůvodní stanovení dalších parametrů a jejich požadované úrovně. Požadavky zadavatele na zpracování PD PENB Zadavatel požaduje zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v případech určených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Pozn. Povinnost vyplývá z vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, E.5. Dokladová část. Základní a další parametry Zadavatel stanoví požadavky odkazem na projektovou dokumentaci. Způsob řešení připojovací spáry Popis způsobu řešení spáry mezi okenním rámem a ostěním (použití parotěsné pásky, těsnících tmelů, ochrana z vnější strany), těsnost atd. musí vycházet z požadavků ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. Popis je uveden v souhrnné technické zprávě, kde je stanoven způsob provedení, vlastnosti použitých materiálů a jejich funkci. Např.: Z exteriéru bude provedena vodovzdorně a paropropustně. Z interiéru bude provedena parotěsně. K tomuto účelu použije zhotovitel speciální pásky, fólie, těsnící tmely od výrobců vlastnících náležité atesty. Prostor mezi rámem okna a ostěním musí být dokonale vyplněn tepelně izolačním materiálem viz ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. Pozn. Projektant doloží použité způsoby řešení připojovací spáry ve výkresech detailu. Větrání místnosti Výměnou oken dojde k utěsnění obálky budovy, čímž se změní původní způsob větrání místnosti, který byl doposud zajišťován zejména infi ltrací vlivem netěsností původních oken a připojovací spáry. Proto je nezbytné, aby projekt reagoval na tuto změnu a obsahoval v Souhrnné technické zprávě řešení větrání místností v budově v souladu s normou ČSN EN změna Z1, příp. ČSN v aktuálním znění novel, změn a doplňků. Systém větrání musí být navržen tak, aby zabezpečil potřebnou výměnu vzduchu. Řešení musí být komplexní a zahrnovat koncepci větrání, kterou je možné řešit následujícími způsoby: 14 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

17 a) Větracími štěrbinami, které jsou integrované do výplní stavebních otvorů b) Specifi ckými přívodními otvory v obvodových stěnách c) Větrací jednotkou d) Kombinací uvedených způsobů Pozn. Navržené řešení musí být podloženo výpočtem, nemělo by podstatně zhoršovat hodnoty požadované z hlediska tepelné ochrany budov. Zejména úpravy (větrací štěrbiny) integrované do výplní otvorů mají negativní vliv na hodnoty průvzdušnosti a neprůzvučnosti oken. Jejich funkčnost (požadovaný průtok vzduchu) je zajištěna pouze při současném zajištění potřebného tlakového spádu. Dostatečná výměna vzduchu obvykle nemůže být zabezpečena pouze úpravou v rámu oken. Návrh řešení větrání musí doložit projektant jako komplexní řešení. U místností s instalovanými plynovými spotřebiči je třeba zabezpečit trvalý přívod vzduchu z venkovního prostředí pomocí neuzavíratelného otvoru dle dispozic popsaných v TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Detaily osazení nových oken Prováděcí projekt obsahuje soubor detailů, které jsou rozhodující pro realizaci projektu. Zadavatel požaduje po projektantovi, aby tento soubor zahrnoval typové detaily osazení nových oken a zobrazoval následující podrobnosti: a) Svislý a vodorovný řez vedený přes okno a nosnou konstrukci, ze kterého bude patrné přesné umístění okna v obvodové konstrukci. b) Přesnou specifi kaci složení nosné konstrukce (materiály). c) Provedení připojovací spáry v oblasti parapetu, nadpraží a ostění. d) Provedení ostění. V případě zateplení druh tepelné izolace, tloušťka. e) Osazení venkovního parapetu, materiálovou specifi kaci a způsob zateplení. Pozn.: Projekt by měl počítat s možností dodatečného zateplení fasády a přizpůsobit tomu zejména osazení oken v ostění (hloubku), vzhledem k předpokládanému typu a rozměru tepelné izolace. Výpočet a zobrazení průběhu izoterm Výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi a zobrazení průběhu izoterm, nemůže být předmětem výběrového řízení (je součástí PD). Pozn.: Tento výpočet významně napomůže nalezení optimální varianty ve vztahu okna a okolních přiléhajících konstrukcí, zejména zateplení ostění. Předchází se tak vzniku kondenzace na vnitřním povrchu konstrukcí s nízkými povrchovými teplotami. Výpočet nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu f Rsi napojení otvorové výplně na ostění (tedy řešení připojovací spáry) a jeho porovnání s požadovanými normovými hodnotami f Rsi,N dle ČSN , musí být upřesněn realizátorem VŘ dle aplikovaného okenního systému, nejpozději před zahájením montáže otvorových výplní. Požadavky zadavatele na zhotovení stavby Kontrola PD Zadavatel nejprve zkontroluje, zda PD obsahuje základní a další parametry. V případě nedostatků požaduje nápravu u projektanta. Pozn.: Zadavatel nestanoví v rámci ZD žádné jiné hodnoty ani další parametry nad obsah PD. Nemá k tomu důvod. Odpovědnost za technické řešení budovy nese projektant. Požadavek na uvedení výrobku na trh Výrobky musí být uvedeny na trh v souladu se směrnicí EU/305/2011. Výrobky musí být identifi kovatelné. Požadavky na doložení základních vlastností Zadavatel stanoví doklady podle platné legislativy pro otvorové výplně, kterými uchazeč prokazuje požadované vlastnosti ve své nabídce. Takovým dokladem je: Prohlášení výrobce o vlastnostech dle ČSN EN , na kterém je uveden výčet základních vlastností materiálu nebo výrobku. Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

18 Požadavky na doložení dalších vlastností Zadavatel stanoví požadavek na způsob prokázání dalších vlastností, jež nejsou v rozporu s obecnými deklaracemi vlastností otvorových výplní dle ČSN EN Posouzení nabídek Zadavatel posoudí obsah nabídek, zda jsou v souladu s požadavky ZD. Kontrola v průběhu realizace V průběhu realizace je nutné zabezpečit důslednou činnost TDS. TDS nesmí vznášet dodatečné požadavky nad rámec ZD a platných norem a předpisů. Zadavatel může zdůraznit své požadavky související s kontrolou provádění v rámci obchodních podmínek. V souvislosti s dodávkou oken jsou to např. tyto podmínky: Kontrola shodnosti před zabudováním výrobků (tyto informace musí být uvedeny na výrobku nebo na štítku nebo na obalu nebo v obchodních dokumentech = ČSN EN označení shody CE a označení štítkem) s požadovanými (v zadání) a přebírání dílčích konstrukcí před jejich následným zakrytím (např. správnost provedení připojovací spáry). Protokol o určení typu výrobku nebo počáteční zkoušce typu Pozn.: Tento protokol obsahuje popis zkušebního vzorku a objednatel (TDS) může zkontrolovat před realizací (při dodání oken na stavbu), zdali jsou dodaná okna shodná s popsaným zkušebním vzorkem. Touto kontrolou by se mělo zabránit tomu, aby se pod prohlášením o vlastnostech ve skutečnosti skrývala jiná okna ( ošizená ). Požadavky na pokyny výrobce Uchazeč doloží do nabídky dokumentaci výrobce obsahující pokyny pro: a) Skladování a manipulaci; b) Podmínky montáže a pracovní postup. Zhotovitel předá Objednateli při předání dokončené stavby: a) Pokyny k užívání (uživatelský manuál); b) Pokyny k údržbě a čištění. 16 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

19 Specifikace výrobků otvorových výplní Autor: Ing. Roman Šnajdr a ČKLOP tvar a rozměry výrobku a způsob otvírání specifikováno v grafi cké podobě typ budovy rodinný dům bytový dům škola zdravotnické zařízení administrativní budova sportovní zařízení prům. a hospodářský objekt jiné typ stavební konstrukce plné cihly dutinové cihly železobeton porobeton kámen dřevo jiné tvar ostění rovné ostění vně zalomené ostění uvnitř zalomené ostění sendvičová stěna vnější zateplení předsazený rám rozměry výrobku podle zaměření podle projektu materiál rámu hliník ocel nerez PVC PVC + hliník dřevo dřevo + hliník povrchová úprava.. vnější povrch.. vnitřní povrch utěsnění připojovací spáry vnitřní uzávěr tmel parotěsná páska fólie jiné vnější uzávěr tmel komprimovaná páska fólie jiné tepelně izolační PU pěna vata komprimovaná páska jiné parametry výrobku zatížení větrem Specifi kace vlastností oken a vnějších dveří.. hodnota tlaku větru [Pa] v případě, že součástí dodávky je statický výpočet je nutno uvést údaje o stavbě podle ČSN EN a definovat: - geografi ckou poloha budovy - typ terénu a okolí stavby - výšku a tvar budovy - polohu výrobku v budově tř. odolnosti proti zatížení větrem.. dle ČSN EN A1 třída průvzdušnosti.. dle ČSN EN A1 třída vodotěsnosti.. dle ČSN EN A1 výška parapetu nad pochozí podlahou.. dle vyhlášky 268/2009 Sb. výška parapetu nad terénem.. vážená vzduchová neprůzvučnost.. C (faktor přizpůsobení.. Rw [db].. spektru).. C Tr (faktor přizpůsobení.. spektru) součinitel prostupu tepla U w [W/m 2 K] viz ČSN činitel prostupu sluneční en... g činitel prostupu světla.. v požadovaná požární odolnost.. kouřotěsnost dveřního uzávěru.. třída odolnosti skla proti násilnému vniknutí.. výška spodní hrany křídla nad pochozí podlahou.. popis kování oken výška ovladacího prvku kování nad pochozí podlahou.. funkce kliky otvíravě-sklopná sklopně-otvíravá s možností uzamknutí elektrické otvírání popis ovládání třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí.. jiné mechanické ovládání popis omezovač otvírání křídla ano/ne povrchová úprava kování specifi kace popis kování dveří popis otvírání dveře jednokřídlé dveře dvoukřídlé křídla otvíravá ven křídla otvíravá dovnitř jiný způsob nouzová a paniková funkce podle ČSN EN 1125 podle ČSN EN 179 třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí.. samozamykací zámek ovládací prvek vnější.. (klika, koule, madlo,.. bez kování, ) ovládací prvek vnitřní.. (klika, koule, madlo,.. bez kování, ) dveřní samozavírač horní dolní s aretací povrchová úprava kování specifi kace další požadavky další doplňkové prvky dodávky doplňkové prvky vnitřní žaluzie vnější žaluzie vnější roleta vnější roleta s roletovým boxem vnitřní parapet vnější parapet větrací prvek elektromagnetický kontakt křídla (EPS / EZS) Vydáno 11/2014 Ročenka ČKLOP

20 Specifi kace vlastností lehkého obvodového pláště parametry budovy maximální výška budovy.. konstrukční výška podlaží (max.).. [mm] maximální průhyb stropních desek.. [mm] maximální průhyb stropních desek od užitného zatížení.. [mm] deformace objektu vlivem zatížení větrem.. [mm/patro] platí pro výškové budovy objektové dilatace propsané ve fasádním plášti.. [mm] parametry LOP typ konstrukce LOP rastrová konstrukce modulová konstrukce bloková konstrukce s otvíravými prvky s předvěšeným obkladem ( 25kg/m 2 ) s předvěšeným obkladem (>25kg/m 2 ) zatížení větrem.. hodnota tlaku větru [Pa] třída odolnosti proti zatížení větrem.. dle ČSN EN třída průvzdušnosti.. dle ČSN EN třída vodotěsnosti.. dle ČSN EN výška parapetu nad pochozí podlahou.. dle vyhlášky 268/2009 Sb. modulová šířka LOP.. [mm] vážená vzduchová neprůzvučnost LOP.. R w [db].. C (faktor přizpůsobení spektru).. C Tr (faktor přizpůsobení spektru) vážená vzduchová neprůzvučnost mezi patry nebo místnostmi.. R w [db] třída odolnosti LOP v 1.np proti násilnému vniknutí.. součinitel prostupu tepla LOP.. U cw [W/m 2 K] viz ČSN požadovaná požární odolnost.. vodorovné nebo svislé požární pásy.. povrchová úprava profi lů.. vnější povrch.. vnitřní povrch jiné požadavky specifi kace zasklení součinitel prostupu tepla skla.. U g [W/m 2 K] (doplňkový údaj) činitel prostupu sluneční energie.. g činitel prostupu světla.. v (L t ) třída odolnosti skla v 1.np proti násilnému vniknutí.. sklo odolné proti propadnutí (zábradelní funkce) ano/ne doplňkové prvky další doplňkové prvky LOP vnitřní žaluzie vnější žaluzie vnější roleta vnější roleta s roletovým boxem vnitřní pohledový parapet 18 Ročenka ČKLOP 2014 Vydáno 11/2014

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy?

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy? První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 3 2014 Kam kráčejí pražské stavební předpisy? Nové: Demagogická tvrzení je třeba uvést na pravou míru Žijeme jen na

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz BYDLENÍ BEZ BARIÉR www.ligavozic.cz POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY Kompletní řešení bariér Pružná výroba a servis Prodloužená záruka Spolehlivost Kvalita Schodišťové plošiny Schodišťové sedačky Stropní

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více