INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KARTA 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KARTA 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Syntetický mazací olej pro naftové motory s turbokompresorem a bez přeplňování FL SELENIA Datum vytvoření: 26/11/2003 FLUIDS & LUBRICANTS Datum revize: 15/04/2004 Výrobek: URANIA FE INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KARTA 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEČNOSTI Obchodní název výrobku: URANIA FE Obchodní kód: 1347 Typ výrobku a použití: Syntetický mazací olej pro naftové motory s turbokompresorem a bez přeplňování Výrobce: FL SELENIA S.p.A. Via Santena 1, Villastellone (Turín) Tel.: Fax: Nouzové telefonní číslo: FL Selenia S.p.a. 2. KOMPOZICE/INFORMACE O SLOŽKÁCH Syntetické oleje na bázi organických esterů a přísad obsahujících disperzní složku, antioxydanty a polymery. NEBEZPEČNÉ SLOŽKY EINECS CAS MNOŽSTVÍ SYMBOL VĚTY R Alkyldithiofosforečnany zinečnaté ,9-1,9% Xi, N /53 Alkylsalicylan vápenatý s dlouhým řetězcem Polymer Polymer % 52/53 Důkladně rafinované syntetické oleje (PAO a estery) 66-70% - -

2 Přísady obsahující sírany vápníku,, polysukcinimidy, antioxydanty a polymery 30 34% IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ Při použití za normálních podmínek výrobek nepředstavuje žádná rizika. Opakované e prodloužené vystavení pokožky účinkům výrobku může mít v některých případech za následek podráždění a záněty pokožky. Výrobek není biologicky rozložitelný, v případě nahodilého úniku představuje potenciální zdroj znečištění půdy, vodních toků a jejich řečiště. 4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI POZŘENÍ: Nevyvolávejte zvracení, abyste se vyhnuli riziku vdechnutí látky do dýchacích cest. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Oči začněte ihned vymývat velkým množstvím vody po dobu několika minut a mějte přitom víčka otevřená. Pokud bolest a zarudnutí přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Svlékněte si zamořený oděv a obuv a pokožku pečlivě omyjte dostatečným množstvím vody s mýdlem. INHALACE: V případě vystavení vysokým koncentracím výparů a mlhovin přeneste zasaženou osobu ze zamořeného prostředí na dobře větrané místo. Pokud je to nutné, zavolejte lékaře. 5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ ZÁPALNÝ BOD : 220 C (ASTM D 92) HASICÍ PROSTŘEDKY: Výrobek nepředstavuje žádná zvláštní rizika vzniku požáru. V případě požáru použijte hasicí přístroje nebo jiné hasicí zařízení obsahující pěnu, kysličník uhličitý, prášek, vodu rozprašovanou do mlhy, písek, zeminu. Vyvarujte se používání tryskající vody. Tu používejte pouze na ochlazení povrchů zasažených požárem. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VYSTAVENÍ ÚČINKŮM: Vyvarujte se vdechování plynů vznikajících spalováním, protože následkem požáru se mohou tvořit škodlivé sloučeniny.

3 ZVLÁŠTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANNÁ VÝSTROJ: Ochranný oděv doplněný o samostatný dýchací přístroj. ZPLODINY SPALOVÁNÍ: Kysličníky uhlíku, sloučeniny síry, fosforu, dusíku, nespálené uhlovodíky a další deriváty. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU VÝROBKU OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte tomu, aby se výrobek ztrácel a vytékal do půdy, do kanalizační sítě a do povrchových vod. Pokud je to nutné, uvědomte místní kompetentní orgány. METODY ÚKLIDU A SBĚRU: V případě úniku velkého množství výrobku ho lokalizujte a přemístěte do vhodných nádob. V případě úniku výrobku v malém množství použijte zeminu, písek, hadry, piliny nebo další inertní absorpční materiál a likvidujte v souladu s platnými předpisy. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB: Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a kontaktu s očima tím, že budete používat vhodný ochranný oděv. 7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ MANIPULACE: Vyhněte se přímému a déletrvajícímu kontaktu s pokožkou a s očima. Zabraňte tvoření výparů nebo mlhovin. SKLADOVÁNÍ: Výrobek uchovávejte v originálním, dobře uzavřeném balení v zastřešeném prostředí a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Skladujte na chladném místě v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. 8. OMEZENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ / OSOBNÍ OCHRANA OPATŘENÍ TECHNICKÉHO CHARAKTERU: Vyvarujte se tvoření a šíření aerosolů a mlhovin tím, že použijete lokalizovanou ventilaci/odsávání, nebo jiná opatření, která budete pokládat za nezbytná. Tam, kde je to třeba, přijměte nezbytná opatření, abyste zabránili emisi výrobku do životního prostředí (např. metodou kácení, stržení, budování sběrných nádrží,...). LIMITY VYSTAVENÍ ÚČINKŮM NA PRACOVIŠTI: Limitní hodnoty doporučené pro jednotlivé složky (ACGIH): olejové mlhoviny TLV/TWA (8 hodin) 5 mg/m 3 olejové mlhoviny TLV/STEL 10 mg/m 3

4 OCHRANA DÝCHACÍCH CEST: Při normálním způsobu použití není nutná. Pokud dojde k překročení doporučeného limitu vystavení účinkům, použijte masku s filtrační vložkou na organické výpary a mlhoviny (např. masku na aktivní uhlí). OCHRANA RUKOU A POKOŽKY: Používejte pracovní rukavice z materiálu odolného proti minerálním olejům (například neopren, nitril, PVC). Rukavice si navlékejte pouze na čisté ruce, abyste se vyvarovali obvazového efektu. Používejte pracovní montérky a zástěru ze vhodného materiálu; ihned si převlečte zamořený oděv a před dalším použitím ho pečlivě omyjte. Je vhodné dodržovat pravidla osobní hygieny a mít čistý pracovní oděv. OCHRANA OČÍ: Tam, kde je pravděpodobné, že přijdou do styku s výrobkem, používejte ochranné brýle. 9. CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VZHLED: Viskózní kapalina. SPECIFICKÁ HMOTNOST při 15 o (voda = 1): ASTM D 1298 ROZPUSTNOST VE VODĚ: Nerozpustná. VISKOZITA při 100 C: 11.4 cst ASTM D 445 ZÁPALNÝ BOD : 220 C ASTM D STABILITA A REAKTIVITA STABILITA (teplo, světlo, atd.): Výrobek je při normálním způsobu použití stabilní. PODMÍNEK, KTERÝCH JE TŘEBA SE VYVAROVAT: Uchovávejte výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Každopádně nepřekračujte zápalný bod. MATERIÁLY, KTERÝCH JE TŘEBA SE VYVAROVAT: Kysličníky vápníku, sloučeniny síry, fosforu, dusíku a sirovodík. NEBEZPEČNÉ ZPLODINY VZNIKAJÍCÍ ROZKLADEM VÝROBKU: Kysličníky uhlíku, sloučeniny síry, fosforu, dusíku a sirovodík.

5 11. INFORMACE O TOXICITĚ POZŘENÍ: Pozřený výrobek může vyvolat podráždění trávicího ústrojí s následnými anomálními symptomy při trávení a střevní poruchy. INHALACE: Prodloužené vystavení účinkům výparů nebo mlhovin výrobku může způsobovat podráždění dýchacích cest. KONTAKT S OČIMA: Pokud vnikne do očí, může způsobit lehké podráždění. KONTAKT S POKOŽKOU: Výrobek nezpůsobuje primární podráždění. Opakované přímé a déletrvající působení může mít v některých případech za následek podráždění a zánět pokožky. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Výrobek se biologicky snadno nerozkládá. Je ve vodě nerozpustný a představuje potenciální zdroj zamoření půdy, vodních toků a jejich řečiště. 13. LIKVIDACE ODPADU Výrobek používejte v souladu se správnými pracovními návyky a nedovolte, aby unikal do životního prostředí. Nevypouštějte ho do kanalizační sítě, podzemních štol nebo vodních toků. Dodržujte platné zákonné předpisy o ochraně vod a půdy před znečištěním (Zákonný výnos č. 152 z 11/5/1999). Použitý výrobek i obaly likvidujte tak, že je předáte k tomu oprávněným firmám a budete přitom dodržovat nařízení obsažená ve Výnosu Prezidenta republiky č.691 z 23/08/82 (Povinné sdružení likvidátorů použitých olejů) a v zákonném výnosu č. 22 z 5/2/1997 (Výnos Ronchi) ve znění následujících úprav. 14. INFORMACE O DOPRAVĚ Výrobek, pokud jde o dopravu, není podle norem RID/ADR, ICAO/ IATA a IMDG považován za nebezpečný.

6 15. PRÁVNÍ PŘEDPISY Klasifikace a opatření nálepkami v souladu s ministerskou vyhláškou z 28/4/1997, se zákonným předpisem č.285 ze 16/7/1998, s ministerskou vyhláškou z 10/4/2000 ve znění pozdějších úprav: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný. SYMBOL: Nepoužívá se. OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ: Nepoužívá se. OBSAHUJE: VĚTY OZNAČUJÍCÍ NEBEZPEČÍ: Nepoužívají se. DOPORUČENÍ K OPATRNOSTI: Nepoužívají se. DALŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY: Výnos Prezidenta republiky č. 303/ Všeobecné předpisy pro dodržování hygieny při práci. Zákonný výnos 626 z 19/9/1994 ve znění následujících úprav - aktualizace směrnic EHS 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 a 90/679, které upravují zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci. Zákonný výnos 336/ Úprava obsahující novou klasifikaci chorob z povolání v průmyslu 16. DALŠÍ INFORMACE Karta byla vyplněna v souladu s ustanoveními Zákonného předpisu č.52 ze 3.února 1997, Výnosu ze 4.dubna 1997 a Směrnic EHS 88/379, 91/155, 98/98 (25. přizpůsobení Směrnice 67/548/EHS technickému rozvoji) ve znění následujících úprav.

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní název přípravku: Novozir MN 80 NEW 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin - fungicid

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111 Datum vydání: 06.05.2008 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Označení produktu: Účel použití: HERBOL-KUNSTSTOFF-SIEGEL LESK stavební nátěr 1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s.,

Více

1/7. 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti. Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo)

1/7. 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti. Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: 30.11. 2009 MSDS-No.: 226861 V003.0 datum tisku: 1.12.2009 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Použití: směs

Více

Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2652-55 1.2 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistič skel auto

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistič skel auto Datum revize: 1.12.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: Datum 1. revize: 06. 03. 2012 Strana: 1/9 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOLYKOTE(R) DX PASTE 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy) Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Aidol Holzschutz-Creme

Aidol Holzschutz-Creme Datum vydání: 31.05.2010 Datum revize: 31.05.2010 Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2714-20 1.2 Použití přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící písek Datum revize: 24.10.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 Datum revize : Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : CAR SELF DETERGENTE PER IMPIANTI SELF-SERVICE 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 15. 1. 2006 Datum revize: 15. 1. 2006 Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Název výrobku: Aquadot -Aufhärtungsmittel 25 00 10 = VP9113 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo Strana: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

ZE DNE 18. PROSINCE 2006. Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) Podle anglického originálu výrobce: June 2007 ONE SHOT

ZE DNE 18. PROSINCE 2006. Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) Podle anglického originálu výrobce: June 2007 ONE SHOT Datum vydání: 4.8.2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Insekticidní sprejová bombička 1.3. Identifikace výrobce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111 Datum vydání originálu: 22.11.2009 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Označení produktu: Účel použití: HERBOL HERBOLUX GRUND ZQ stavební nátěr 1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s.,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více