ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7"

Transkript

1 ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

2 Momentky z Velké ceny Sedlčan. V závodě sedlčanských škol si nejlépe vedla 2. ZŠ Propojení

3 AKTUALITY Z RADNICE Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana STÁTNÍ DOTACE Jde o státní dotaci z Programu rozvoje venkova, což je dotační titul ministerstva zemědělství a administraci provádí Státní zemědělský intervenční fond. My jsme v závěru loňského roku požádali o dotaci na lesní techniku - traktor - a celou záležitost jsme projednávali se společností PL Projekt Jindřichův Hradec. Na jaře byla naše žádost přijata, následně schválena a poté jsme zajišťovali výběrové řízení na dodavatele traktoru a pluhu. Ve výběrovém řízení uspěla společnost Some s celkovou hodnotou 1,4 miliony Kč za obě zařízení s tím, že dotace z fondu by měla činit 420 tisíc Kč a zbývající částka bude uhrazena z vlastních prostředků v rámci rozpočtových opatření pro letošní rok. NÁVŠTĚVA Z POLSKA Z polského okresu Wagrowiec k nám přijela delegace v čele s tamním starostou Piechockim a jeho doprovodem. Již dříve jsem informoval o naší návštěvě v tomto polském okrese, kam jsme byli v březnu pozváni a nyní se jednalo KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V období, o kterém zde hovořím, se již tradičně uzavírá školní rok na všech našich školách. Měl jsem možnost se zúčastnit nejen maturit, ale samotného slavnostního vyřazení absolventů gymnázia a obchodní akademie. Totéž proběhlo také na Středním odborném učilišti Červený Hrádek, na Středním odborném učilišti Sedlčany a vedle toho jsem měl možnost se zúčastnit obhajob studentských prací na 2. ZŠ Propojení. Bylo to velice zajímavé z hlediska zpracování vybraných témat i z pohledu jejich prezentace a nazval bych to malou, ale velmi úspěšnou, obhajobou diplomových prací. Základní škola v Konečné ulici se se mnou sešla v rámci cyklu Sedlčansko zblízka na besedě v městské knihovně. Byl jsem i jedním z kmotrů jejich knihy. Spolu se mnou besedoval s žáky i starosta města Kocourkova. o jakousi reciproční návštěvu za účelem poznání našeho města a mikroregionu Sedlčanska. Příjezd polské delegace byl v podvečer 9. června a druhý den se uskutečnilo slavnostní přijetí na radnici a seznámení s naším školstvím a oblastí sportu. Navštívili jsme společně 1. ZŠ, GaSOŠE, lehkoatletický stadion Taverny, loděnici Tatranu a odpoledne pak fotbalový stadion, tenisové kurty a zimní stadion. Zde projevili polští přátelé velký zájem o technologii ZS a tvorbu umělého ledu. Potom jsme navštívili městské muzeum, kde si delegace prohlédla celou expozici. V pátek 11. června jsme navštívili Svatou horu v Příbrami, prohlédli jsme si elektrárnu vodní přehrady Orlík, zastavili jsme se v ZD Krásná Hora, kde byla hostům předvedena nová bioplynová stanice. Odpoledne jsme zavítali do Křečovic, místa narození Josefa Suka, kde jsme si prohlédli hrob tohoto hudebního skladatele a setkali jsme se s tamním farářem, který je shodou okolností také polské národnosti. Večer proběhla společná večeře s pracovním programem, kde jsme dohadovali možné kontakty mezi oběma oblastmi a rýsuje se zaměření vzájemné spolupráce především na školství, zemědělství a sport. Fotky pořízené během návštěvy 4členné polské delegace wagrowieckého okresu e dnech Program delegace doprovázené starostou města Sedlčany Ing. Jiřím Burianem, tajemnicí Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánkou Barešovou a tlumočnicí Danutou Peškovou byl jeden den věnován městu Sedlčany prohlídka škol, sportovišť a muzea. Program druhého dne byl zaměřen na seznámení se s regionem. (pokračování na straně 3) 1

4 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 10/2010 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady dne RM bere na vědomí zprávu o činnosti TJ Tatran, TJ Sokol a SK Pegas Sedlčany. - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele díla Revitalizace nám. TGM Sedlčany a souhlasí s přidělením uvedené podlimitní veřejné zakázky firmě S-B, s.r.o., Církvičská 1, Sedlčany. Zároveň RM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo na tuto akci. - RM souhlasí s objednávkou úkonů spjatých s účetním a věcným monitorováním průběhu realizace akce Revitalizace nám. TGM Sedlčany u spol. PROODOS, Prusíkova 423, Praha 5. - RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Lesnická technika pro město Sedlčany ve složení: Ing. Hölzel, J. Kolský, J. Daněk, zároveň jmenuje náhradníky komise: A. Fremut, Ing. Havel, J. Šíbal. - RM souhlasí se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku Lesnická technika pro město Sedlčany a s obsahem výzvy k podání nabídky. - RM bere na vědomí registraci akce Kompostárna Kosova Hora v rámci OPŽP a ukládá starostovi města připravit požadované podklady k uzavření smlouvy se SFŽP. - RM schvaluje pronájem nebytových prostor (sušárny) v domě č.p. 726 U Školky v Sedlčanech, a to na základě zaslané žádosti panu Václavu Baudischovi, trvale bytem U Školky 726, Sedlčany. Zároveň ukládá odboru majetku uzavřít s nájemcem smlouvu o nájmu nebytových prostor, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce. - RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a společností ČEZ Distribuce, a. s., která se týká vstupu na pozemky parc. č. 2339/6, 2337/1, 2337/3, 2337/4, 2320, 2305/2 a 2305/5 vše v k. ú. Sedlčany, které jsou v majetku města Sedlčany, a to za účelem vybudování nového energetického zařízení na Červeném Hrádku knn, střed obce, včetně nového veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. - RM schvaluje přidělení bytu v DPS (č. bytu 22/IV. patro) na adrese ul. 28. října č.p. 175 v Sedlčanech, a to panu Jiřímu Hurdovi, dosud trvale bytem Strojírenská 791, Sedlčany. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost slečny Michaely Kadlečkové o odsouhlasení společného nájmu bytu 3+1 (č. bytu 1/přízemí) na adrese Sokolovská 522, Sedlčany, a to společně s babičkou paní Annou Kadlečkovou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost slečny Hany Gruntové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 17/I. patro) na adrese U Školky 726, Sedlčany, a to společně s babičkou paní Janou Gruntovou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pana Jiřího Brože o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 17/5. patro) na adrese Na Severním sídlišti III/673, Sedlčany, a to společně s matkou paní Janou Brožovou. - RM souhlasí s výměnou bytu mezi panem Radkem Filipem, trvale bytem Za Nemocnicí 1060, Sedlčany (byt o velikosti 1+1, č. bytu 3) a paní Evou Filipovou, trvale bytem Havlíčkova 417, Sedlčany ( byt o velikosti 1+1, č. bytu 7), za podmínky předem uzavřené dohody o převzetí dluhu, uzavřené mezi Městem Sedlčany a Evou a Radkem Filipovými. - RM schvaluje žádost pana Michala Ochotného, trvale bytem Sokolovská 526, Sedlčany, o povolení splátkového kalendáře na dlužné nájemné. - RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole usnesení z posledního zasedání RM dne RM bere na vědomí zprávu o činnosti a stavu školských zařízení. - RM doporučuje ZM schválit smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany, jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako stranou oprávněnou, která se týká pozemků ve vlastnictví Města Sedlčany: a) v ulici Dělnické a z části v ulici Víta Nejedlého parc. č. 641/1, 641/2, 641/4, 641/5, 641/6, 641/10, 641/12 a 659/1 vše v k. ú. Sedlčany; b)v ulici Víta Nejedlého a Petra Bezruče parc. č. 659/1, 776/1 965, 994/1 vše v k. ú. Sedlčany; c)v ulici Sedlecké, z části v ulici Děkana Bučila a ul. Baxova parc. č. 353, 368, 576/1, 576/4, 577/3 a 577/5 vše v k. ú. Sedlčany, a to ve všech výše uvedených případech za účelem vybudování nového energetického zařízení. - RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene a Telefonicou O 2 Czech Republic, a. s., jako oprávněným z věcného břemene, která se týká pozemků ve vlastnictví Z akcí muzea Dne se v muzeu konala beseda s autory nové publikace Templáři v zemích českých králů - s Marií Holečkovou a Kameelem Machartem. Pracovníci muzea ve spolupráci s farností připravili prohlídku kostela sv. Martina pro veřejnost. Hlavní slovo měl historik Jiří Páv, který promluvil o stavebním vývoji této významné památky. USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 11/2010 ze dne Města Sedlčany, parc. č. 569/33 a 2762/1 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví oprávněného. - RM schvaluje v souladu s pořadníkem na rok 2010 přidělení bytu 1+1 (č. bytu 11) na adrese Havlíčkova 623, Sedlčany, a to panu Martinu Chlastákovi, dosud trvale bytem Církvičská 396, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení bytu v DPS (č. bytu 14/ III. patro) na adrese ul. 28. října č.p. 175 v Sedlčanech, a to manželům Věře a Václavu Jírovým, dosud trvale bytem K Cihelně 396, Sedlčany. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 22/VII. patro) na adrese Na Severním sídlišti III/676, Sedlčany, mezi nájemcem bytu, tj. Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany a podnájemcem paní Janou Matouškovou, dosud trvale bytem Oříkov 24, Sedlčany, a to na dobu určitou od 21. května 2010 do 30. června RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 2+1 (č. bytu 11/III. patro) na adrese Havlíčkova 624, Sedlčany, a to z pana Michala Kalisty, který byt trvale opustil, na bývalou manželku paní Pavlu Kalistovou. 2

5 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 12/2010 ze dne AKTUALITY - RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole usnesení z posledního zasedání RM dne RM bere na vědomí zprávu o investičním, územním a stavebním rozvoji města. - RM stanovuje termín zasedání ZM na od 17 hod. v Kulturním domě J. Suka. - RM souhlasí s přijetím daru od Stavební spol. SUP, Pavel Sunega, Sedlčany, jedná se o autotrakční lehátko v hodnotě Kč k regeneraci organismu, které bude umístěno v tělocvičně 1. ZŠ. - RM schvaluje pořadí vyhodnocení nabídek z výběrového řízení Lesnická technika pro město Sedlčany takto: 1. SOME, s.r.o., Jindřichův Hradec ,- Kč včetně DPH 2. Šípal, s.r.o., Tuřany ,- Kč KVATRO, s.r.o., Bystřice ,- Kč RM v působnosti valné hromady odsouhlasila účetní uzávěrku MTS, s.r.o., za r a rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku po zdanění ve výši ,26 Kč takto: a) Kč pro tvorbu zákonného rezervního fondu b) ,26 Kč na nerozdělený zisk z minulých let. Z deníku sedlčanského starosty (dokončení ze strany 1) - RM doporučuje ZM schválit prodej bytu 2+1 (č. bytu 2) v ulici Dělnické č.p. 544 v Sedlčanech, a to zájemcům v pořadí 1 až 28 dle seznamu sestaveného podle výše nabídek, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. - RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitosti a pozemků uzavřenou mezi Městem Sedlčany jako půjčitelem a TJ Tatran Sedlčany jako vypůjčitelem. Smlouva se týká výpůjčky objektu č.p v ulici Zberazské v Sedlčanech (budova u bývalé ČOV) a přilehlých pozemků parc. č. 1930/1, 1930/7, 1930/8 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem využití pro sportovní aktivity. - RM schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku parc. č zahrada o výměře m 2 v k. ú. Sedlčany, který je v majetku Města Sedlčany, a to nájemníkům domu č.p. 396 v ulici Církvičské, a to na dobu určitou do 31. prosince RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku od pana Ladislava Dvořáka, trvale bytem K Cihelně 638, Sedlčany, a to pozemků parc. č. 2370/15 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 531 m 2, parc. č. 2370/11 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m 2 a parc. č. 2370/14 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 11 m 2, vše v k. ú. Sedlčany (součást místní komunikace) za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem 557 m 2 za cenu Kč. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 11/I. patro na městské ubytovně ul. Strojíren- MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA V polovině června se opět uskutečnily tradiční městské slavnosti Rosa. Jejich program byl podle mého názoru pestrý, každý si mohl vybrat to, co ho potěší. Vyšlo nám tentokrát i počasí, byla velmi dobrá návštěvnost a já vše připomínám hlavně proto, že bych chtěl touto cestou poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci letošních městských slavností Rosa. NÁVŠTĚVA V NAUMBURGU Ve dnech června jsem byl pozván starostou německého města Naumburg, což je město nedaleko Lipska a je součástí Společenství měst s husitskou minulostí, na jejich městské slavnosti pod názvem Třešňový festival. Měl jsem možnost se této slavnosti zúčastnit již podruhé a program byl podobný jako v loňském roce, ale velice zajímavý a časově náročný. ZÁVĚR JARNÍCH KONCERTŮ V neděli 4. července skončil posledním koncertem letošní festival pod názvem Jarní koncerty dechových hudeb. Za dobu dvou měsíců se v areálu parku U chovatelů vystřídalo 7 kapel. Nejvíce si vážím stálé účasti základních uměleckých škol Dobříš, Vlašim, Benešov a především Sedlčany, neboť v těchto mladých muzikantech je budoucnost tohoto žánru. Všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci jarních koncertů dechových hudeb, patří mé velké poděkování. SKONČILY 46. SUKOVY SEDLČANY Koncem měsíce května se na zámku Červený Hrádek konaly závěrečné koncerty letošního festivalu Sukovy Sedlčany. Již tradičně zde vystoupil soubor Mladota ensemble, smyčcový kvintet s klavírním doprovodem, a v sobotu pak Sukův komorní orchestr. Návštěvnost byla vynikající a ukazuje se, že prostor rytířského sálu je vzhledem k zájmu malý. Musím říci, že jsme znovu na vysoké úrovni zakočily letošní 46. ročník hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Úplným vyvrcholením pak byla naše účast za město na pietním aktu v neděli dne 30. května v Křečovicích, kde v tamním kostele účinkoval opět hudební virtuos Mistr Josef Suk. ská 791, Sedlčany, a to panu Martinu Kubáskovi, dosud trvale bytem U Háječku 709, Sedlčany. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 20/VI. patro) na adrese Komenského nám. 876, Sedlčany, mezi nájemcem bytu, tj. Monikou Radiměřskou a podnájemcem Terezou Nikoličovou, dosud trvale bytem Sedlice 33, Příbram, a to na dobu od do RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 2+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese U Kulturního domu 566, Sedlčany, a to z pana Vladimíra Stočese na bývalou manželku paní Vladislavu Stočesovou, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. Miluše Pávová kronikářkou 40 let V měsíci srpnu se dožívá významného životního jubilea kronikářka města paní Miluše Pávová. V tomto roce také dovršila 40 let kronikářské práce. Děkujeme paní Miluši Pávové za trpělivou a obětavou práci při vedení pamětní knihy města Sedlčan a do dalších let přejeme pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. Rada města Sedlčany 3

6 KULTURA Legenda o svaté Anně aneb O setkávání Čas od času je dobré položit si v každé lidské činnosti otázku: Z čeho vycházíme a kam směřujeme? V této době vnímáme proměny času, které volají už dlouho po proměnách přístupů k tvořivosti. Svými aktivitami, způsobem práce a komunikací s okolním světem se snažíme přesáhnout hranici uzavřeného školního prostředí a stát se v našem městě a okolí společenstvím komunitním. A to nejen díky tomu, že překlenujeme poměrně značnou věkovou vzdálenost jednotlivých aktérů, ale i tím, že svými aktivitami neoslovujeme pouze své blízké (kamarády, rodiče apod.), ale i širší veřejnost. Tak je tomu i v současném celoročním projektu Legenda o sv. Anně. Vstupují do něj děti a studenti z oboru literárnědramatického, tanečního, výtvarného, hudebního a také další dospělí, kteří mohou přinést práci nové impulsy, jako jsou kolegové výtvarníci, hudebníci, tanečnice, které nám odešly na konzervatoře a teď se nám po čase vracejí. Jde o propojení profesionálů a laiků, dokonce i z řad rodičů, čehož si vážíme. Všichni na jevišti musí fungovat jako celek (nyní nás už je téměř 80). Je krásné sledovat, jak se na jevišti mění, mísí a obohacují vztahy rodičdítě, učitel-žák... Tento projekt oživuje staré hluboké téma nejen jako hru pro sebe, ale i svět okolo. Kdo chce, může v této legendě vidět starý biblický příběh (kdo z dětí dnes ví, že sv. Anna byla babička Ježíška?),někdo jiný třeba příběh zcela současný o vztazích, přijetí, odpuštění. Vycházíme ze zasunutých hodnot, které byly dříve častými náměty k tvořivosti. Jak takový nápad vlastně vznikl? Setkání s tématy z Bible je pro většinu populace zkušeností výjimečnou. Uvědomili jsme si, že se vždy po nějakém převratném období zdá, že to nebo ono zanikne. Je tedy potřeba, aby se našel někdo, kdo by vdechnul nový život a znovuobjevil ten který skomírající předmět lidské činnosti. A protože se snažíme vcítit do lidské duše, která stále a vždy bude mít touhu nasávat moudrost, krásu a povzbuzení, zvolily (Vendula Dědová choreografie, scéna, kostýmy a Jája Trojanová scénář, dramaturgie) jsme ke ztvárnění legendu. Po několika nápadech u nás vyhrála sv. Anna. Je tajemstvím, proč jsme si vybrali legendu zrovna o světici, o jejímž životě nejsou téměř žádné historické zprávy, a přesto se o ní stále po generace vypráví. Svatá Anna je patronkou těhotenství a rodin a mnoha dalších. Jsme rádi, že výběrem této legendy pokračujeme v předávání toho krásného příběhu dalším generacím. Zásadní je při naší práci respektování dětí, studentů a ostatních aktérů jako spolutvůrců, vkládáme důvěru v tvořivý potenciál každého, zároveň i vědomí, že jako vedoucí projektu nabízíme další cesty a posunujeme realizaci dál. V určitých fázích předáváme inspirativní podklady vedoucí pěveckého souboru (Vladimíra Severová), výtvarnicím (Vladimíra Křenková), hudebníkům (Jarmila Vlčková) a hudební skupině Repete (Miloš Jelen, Jiří Junek, Martin Švejda), kteří s námi legendu spoluvytváří. Zásada je, aby se udržovala cesta spolutvorby, společného hledání a otevřené komunikace. Cítíme společné vědomí hodnot, zároveň cílevědomost při dané tvorbě. Věříme, že budou li se děti na takovýchto projektech podílet, budou to právě ony, kdo bude jednou pokračovat v předávání hodnot, v předávání kulturního bohatství. K představení se váží výtvarné dílny a výstava jednotlivých etap naší cesty (prví třetina byla uvedena v prosinci v KDJS Sedlčany) za konečným tvarem (fotografie, pozvánky, výtvarné artefakty, popis tvorby). Další plánovaná vystoupení jsou završena poutí do kostela sv. Anny v Sudějově u Uhlířských Janovic. Toto slavnostní zakončení projektu se plánuje na od 14 hod. před kostelem sv. Anny v Sudějově a ve 21 hod. v Uhlířských Janovicích před Komunitním centrem sv. Jiljí. Jája Trojanová ZUŠ Sedlčany Vendula Dědová ZUŠ Sedčany a Sedlec foto Kamil Novotný 4

7 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Pobočka velitelství SS cvičiště v Sedlčanech. Umístěna v domě čp Velitel: Otto von d. u. z. Tann. Němci mu říkali přezdívkou Tamatam, Češi Fojtan nebo cestář, protože se přepečlivě staral o úpravu cest, ulic, chodníků. Byl to starý muž, šlechtického vzezření, malicherný a dětinský. Neznám případu, že by snad někomu ublížil. Vyprávělo se o něm, že prý byl v r vězněn na Konopišti, ale důvod neznám. Obýval vilu p. Hocha, čp. 496, se svou dcerou. Jeho nástupcem byl nadporučík Fibrich. Ten byl daleko horší. Rozuměl a domluvil se česky, byl to prý Sudeťák. Mladší člověk, asi třicetiletý a ten vlastně vykonával funkci velitele. Mezi Čechy byl neoblíben. Velitelství mělo na starosti bezpečnost a vojenskou správu města. Vydávala průkazy ke vstupu SS-TR. Ueb. Pl., zřizovala střelecké posice a z jara r měla na starosti zřizování záseků na cestách, kopání zákopů. V kanceláři velitelství byly zaměstnány 2 německé úřednice. Velitelství podléhal podnik v Panském mlýně, který byl předělán na pilu. Vyráběl střelecké terče a bylo zde zaměstnáno asi 35 civilních zaměstnanců. Pobočka velitelství SS, která se starala o zřizování ubikací pro vojsko, nádobí, otop, lůžka, pokrývky, prádlo, oprava oděvů, bot, prádla, byla umístěna v domě čp Bylo zde zaměstnáno v kanceláři 11 civilistů (hlavně Čechů) a 2 vojáci. Domovníkem zde byl řezník Kratochvíl. Oprava oděvů a prádla, vedoucí krejčí Hůlka, zaměstnáno 25 civilistů, umístěna v domě čp Oprava obuvi byla v režii fy Baťa, umístěna v domě čp. 132, zaměstnáno 20 civilistů. Truhlárna, vedoucí truhlář Kareš, umístěna v domě čp. 165, zaměstnáni zde 3 civilisti. Zámečnictví, zámečník Dušek st., kromě něho 6 civilních zaměstnanců, v domě čp Lakýrnictví, natěrač Pokorný a 3 civilisti, v domě čp Velitelství mělo k dispozici 3 páry koní, pomocné dělníky, zedníky, tesaře. Přímo velitelství SS v Benešově podléhal bývalý podnik Aloise Buriana. Pila, truhlárna, tesárna. Byly zde zaměstnány 4 kancelářské síly a asi 80 řemeslníků a pomocných dělníků. -jip- V Sedlčanech byl umístěn dělostřelecký pluk, jehož součástí byla i baterie samohybných děl. Samochodky parkovaly v kolně postavené nedaleko silnice č. 18. Výcvik probíhal v prostoru dnešního jižního sídliště. Lidová hvězdárna Noční obloha prázdninových měsíců nabízí mlhoviny, galaxie a kulové hvězdokupy. Na západní a severozápadní části oblohy nalezneme velkým dalekohledem s objektivem 200 mm a ohniskovou vzdáleností 3000 mm galaxie M51, M82 a M81. V souhvězdí Herkula jasně září obláčky kulových hvězdokup M13 a M92. Nad jihovýchodním obzorem pak souhvězdí Vodnář a Pegas nabízejí hvězdokupy M2 a M15. Vycházející Andromeda a Trojúhelník poskytnou galaxie M31 a M33. Po celou dobu července a srpna, neruší-li světlo Měsíce, je dobře viditelný pás Mléčné dráhy. V polovině srpna se nalézá v zenitu souhvězdí Labutě ve tvaru nápadného kříže. Křídla Labutě se rozprostírají kolmo na pás Mléčné dráhy, zatímco nohy Labutě s nejjasnější hvězdou Deneb směřují k severovýchodu a hlava s hvězdou Albireo k jihozápadu. Dále severovýchodním směrem spatříme nejprve Kasiopeju, pak část Persea a nad obzorem září jasná Capella ve vycházejícím Vozkovi. Mezi Kasiopejou a Perseem je nápadný mlhavý obláček - dvojice otevřených hvězdokup chí a h Persei. Ve větším dalekohledu rozeznáme jiskřivé světlo jednotlivých hvězd. Vydáme-li se od hlavy Labutě směrem jihozápadním potkáme nejprve Orla s jasnou hvězdou Altair, pak nenápadné souhvězdí Štít s hvězdokupu M11 a nad obzorem bude seskupení hvězd souhvězdí Střelce. Při velmi dobrých pozorovacích podmínkách nalezneme ve Střelci dvě kulové hvězdokupy M6 a M7 a také mlhovinu M8, Laguna. Ve směru Střelce ve vzdálenosti přibližně světelných let leží střed naší Galaxie, Mléčné dráhy. Okolí centra galaxie rozeznají pouze dalekohledy a přístroje pracující v infračerveném světle. Rychlý pohyb hvězd v těsném okolí centra odhaluje přítomnost galaktické černé díry o hmotnosti 3 miliony sluncí. Pozorovací program pro veřejnost: (hvězdárna otevřena v červenci každý pátek od 21 hod. do 23 hod., v srpnu od 20 hod. do 23 hod.) Měsíc na páteční večerní obloze 16., 23. a a 13., 20. a Nejlépe pozorovatelný a , kdy se nachází poblíž první čtvrti. Na rozhraní světla a stínu jsou viditelné krátery a pohoří vrhající stíny na osvětlený povrch Měsíce. Planety V červenci na večerní obloze Venuše, Mars a Saturn. Pozdě v noci Jupiter, Uran a Neptun. V srpnu Venuše, Mars a Saturn nízko nad západním obzorem. Později v noci Jupiter a Uran. Neptun viditelný celou noc. Ostatní objekty Galaxie, hvězdokupy, mlhoviny, otevřené hvězdokupy a další objekty letní večerní oblohy. Pozorovací program pro pokročilé: Fotometrie proměnných hvězd. Sledování exoplanet a nových proměnných hvězd objevených na sedlčanské hvězdárně. Barevné snímky mlhovin a galaxií. Úkazy: Jupiter v konjunkci s Měsícem ve 2 hod. ráno, Jupiter 6,2 jižně. Saturn v konjunkci s Měsícem ve 22 hod., Saturn 9,3 severně večerní seskupení Venuše, Marsu a Saturna nízko nad západním obzorem. Mars v konjunkci s Měsícem 13. srpna ve 20 hod., Mars 7 severně. F. Lomoz 5

8 GOA Mladí biologové a výtvarníci opět na tvrzi Tentokrát na jaře vyrazili studenti G a SOŠE Sedlčany na biologicko-výtvarný kurz, který se uskutečnil opět na tvrzi Holešice u Chrástu. Studenti na tvrzi strávili celý týden, který se díky bohatému programu, krásné přírodě a pěknému počasí moc vydařil. Biologická část byla zaměřena na botaniku a zoologii, uskutečnilo se několik expedicí, kdy studenti pozorovali, zapisovali a fotografovali zkoumané objekty z rostlinné a živočišné říše. Vyzkoušeli si práci botanika, entomologa a ornitologa přímo v terénu, např. pod odborným dohledem chytali ptáky do sítí, kdy ornitolog pustil z nahrávky hlas určitého druhu, a tak jej přivábil, pak na živém exempláři popisoval a ukazoval jejich vlastnosti a specifika. Uskutečnilo se i několik nočních výprav. Jedné z nich předcházela odborná přednáška pod vedením magistry Anny Bláhové, která se zabývala životem a chováním netopýrů. Mohli jsme si také prohlédnout tři zraněné netopýry, kteří se dostali do chovné stanice, protože nemohou létat. Na noční výpravě jsme hlavně poslouchali, jak se spolu netopýři dorozumívají. Protože jejich hlas je pro lidské ucho nezachytitelný, používali jsme speciální detektor. Při další noční výpravě jsme se zaměřili na odchyt nočního hmyzu. Nejvíce materiálu pro bádání jsme získali z osvědčeného zdroje, z krytu venkovního osvětlení. Zajímavá byla také celodenní expedice do Pukňova ke schwarzenberským rybníkům, kde jsme zkoumali obojživelníky. Navštívili jsme také nádherně rozkvetlé teplomilné trávníky. Ve výtvarné části jsme se věnovali zdobení textilu, výrobě šperků z hmoty tvrdnoucí na vzduchu, land-artu, bodypaintingu, kresbě a malbě v plenéru, designu atd. Vzniklo několik zajímavých uměleckých objektů a fotografií, které bychom rádi vystavili již po letních prázdninách ve sklepních prostorách na náměstí u pí Heleny Pejšové. Například jsme se pokusili změnit design čtyřem starým židlím, nebo jsme vytvořili harmonický celek malovaného trička a šperku. Velmi zajímavé odpoledne jsme strávili bodypaintingem, který vyústil v módní přehlídku a v land-artové fotografie. Studenti pracovali v týmech a každý pojednal svůj model podle vlastní kreativity, kdy využívali malby na tělo a vyráběli ozdoby výhradně z přírodního materiálu. Tvůrci pak proměnili svoje spolužačky např. v Sopku, Hojnost, Jaro nebo Bio-roztleskávačku. Nejlépe investovaný čas, je čas investovaný do vzdělání a stejně tak to platí i o penězích. Biologicko-výtvarný kurz se uskutečnil díky projektu Vltava - řeka k poznání, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Studenti získali mnoho nových zkušeností a poznatků, vyzkoušeli si různé metody práce a sami zpracovávají předem zadané úkoly, které MF DNES a rajce.net vyhlásily v letošním roce v rámci Středočeského kraje soutěž o nejoriginálnější maturitní tablo. A vítězem soutěže se stala třída 4. G Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany. Každým rokem se maturitní ročníky prezentují veřejnosti již tradičními způsoby. Pořádají maturitní ples, v květnu oživí poklidnou atmosféru města posledním zvoněním - průvodem na náměstí, kde se loučí se svými učiteli i mladšími spolužáky, a samozřejmě pečlivě připravují maturitní tabla. Každá třída usiluje o originalitu, těší se na reakce, oceňuje se nápad. Maturitní tablo ve výloze obchodu je pak pro kolemjdoucí téměř vždy důvodem k zastavení a samozřejmě i předmětem následného hodnocení. shrnou jejich týdenní aktivity. Tento způsob rozvoje vzdělávání je velmi obohacující a studentům rozšiřuje obzory, na které nezbývá při běžné výuce ani čas ani peníze. Doufáme, že se nám podaří uskutečnit další již naplánované akce. Nejlepší tablo ve Středočeském kraji Letos se jedno tablo objevilo netradičně přímo na budově školy. Zabalte nás končíme! tak zní jeho motto. Maturanti zalezli do ani ne metr velké krabice a nechali se od fotografa Kamila Novotného vyfotografovat. Toť vše. Ne pro každého bylo focení jednoduché, někteří vyšší studenti se do krabice málem nevešli. Ovšem právě toto krabicové tablo slavilo veliký úspěch. V soutěži Tablo roku 2010 Středočeského kraje získali nejvíce hlasů a tedy 1. místo. Za nimi skončily třídy 4. B a 4. C, obě z Gymnázia Kladno. Všem maturantům přejme mnoho dalších úspěchů především při studiu na vysokých školách. Radomír Pecka 6

9 Ve čtvrtek se žáci třídy 2. G za doprovodu třídní učitelky Ludmily Hloupé a paní profesorky Libuše Beránkové zúčastnili exkurze do Českého Krumlova. Toto místo si vybrali především proto, že v rámci projektu Vltava řeka k poznání zpracovává jedna skupina dílčí téma Vltava věčná inspirace. Do sborníku Tvůrčího psaní zařazují vlastní literární práce s ilustracemi. Chtěli se nechat inspirovat krásami letní přírody v Povltaví a Vltavy jako ráje vodáků. Své literární příspěvky zaměřují tentokrát žánrově na pověsti a známý hrad a zámek Český Krumlov jim poskytl spoustu námětů. Se studenty za literární inspirací Prvním cílem cesty byla právě prohlídka zámku. Tři medvědi v příkopu, nádherné interiéry, zajímavý výklad průvodkyně spojený s místními pověstmi (např. o Bílé paní), ale také krásná zámecká zahrada s divadlem, které je známé svým otáčivým hledištěm, žáky určitě zaujaly. Pohled na Vltavu z hradu i procházka podél řeky, jež je rájem vodáků, vedla děvčata k tomu, že namalovala hezké obrázky a skicy s tematikou Vltava věcná inspirace. Použijí je jako ilustrace k vlastním literárním pracím v rámci tvůrčího psaní. A protože se tentokrát mladí literáti nechali inspirovat hlavně pověstmi, zaujaly je různé středověké mučící metody a podivné nástroje, které viděli v Muzeu útrpného práva, jež se nachází GOA/OSOBNOSTI v tajuplném sklepení jednoho starého měšťanského domu na náměstí. Poslední zastávkou byl grafitový důl na okraji města. Jízda důlním vláčkem, prohlídka štol se zajímavým výkladem i chůze podzemím v pracovních oblecích, gumovkách a ochrannou přilbou na hlavně, kde si každý svítil na cestu vlastní čelovou svítilnou, byla pro všechny jistě neopakovatelným zážitkem. Z Českého Krumlova si každý z nás odvážel spoustu zajímavých poznatků i inspirujících prožitků. Exkurze se žákům líbila. Mgr. Ludmila Hloupá GaSOŠE Sedlčany Po prohlídce grafitových dolů V zámecké zahradě v Českém Krumlově Výročí dvou významných sedlčanských osobností PhDr. Jiří Tywoniak Dne uplyne 15 let od úmrtí Jiřího Tywoniaka. Do Sedlčan přišel v roce 1947 a nastoupil do nově založeného gymnázia jako profesor dějepisu a zeměpisu. Ještě v témže roce se stal správcem sbírek sedlčanského muzea, které se mu za pomoci studentů podařilo uvést do pořádku a v roce 1953 je zpřístupnil veřejnosti. I když denně do Sedlčan dojížděl z Benešova, věnoval se veřejné práci i v našem městě. Připravoval přednášky i výstavy pro veřejnost z historie Sedlčan. Účastnil se i záchranného archeologického výzkumu na nalezištích u Vltavy. V době svého působení v našem městě zde získal mnoho přátel a zvláště MUDr. Bohuše Kareše. V roce 1956 odešel do Oblastního archivu v Benešově, ale vztahy k našemu městu nepřerušil. Do Sedlčan přijížděl na setkání absolventů gymnázia, často se účastnil i s manželkou kulturních akcí v KDJS. Nezištně pomáhal při budování nové expozice na Červeném Hrádku v letech a v 90. létech minulého století společně s redakční radou připravoval vydání 4. dílu Jiří Tywoniak na setkání absolventů gymnázia Sedlčany ročník Snímek z 24. června Foto Ladislav Hadraba. Habartova Sedlčanska, Sedlecka a Voticka. Jeho poslední cesta do Sedlčan vedla na setkání absolventů gymnázia Po měsíci jsme dostali smutnou zprávu o jeho úmrtí. Pan profesor byl dobrým učitelem svým žákům a vzácným přítelem našeho města, který pro ně mnoho prospěšného vykonal. František Veselý Robin V srpnu uplyne již deset let od doby, kdy jsme se na sedlčanském hřbitově rozloučili s Františkem Veselým Robinem. Byl rodilý Sedlčaňák, v našem městě se vyučil a také našel trvale zaměstnání ve Středočeských dřevařských závodech. Znali jsme ho však především jako nadšeného a schopného organizátora turistiky a skautingu, spoluzakladatele stanového tábora na Častoboři a velice aktivního účastníka kulturního života v našem městě. Byl vášnivým cestovatelem. Své zážitky z cest přiblížil posluchačům v desítkách velmi zajímavých přednášek. Trvalou upomínkou jeho obětavé veřejné práce je památník odhalený roku 2002 v přírodní rezervaci Drbákov Albertovy skály. 7

10 RŮZNÉ Dne proběhnul v Sedlčanech první ročník Ocelového muže - ženy. Tento populární silově vytrvalostní pětiboj je pořádán na mnoha místech naší republiky a na jeho nejvyšší úrovni se bojuje o tzv. Karlosův pohár. V Sedlčanech se poprvé bojovalo v lehčí formě závodu. Samotný závod začíná zápolením v třech silových disciplinách složených ze sedu lehu na 2 minuty, shybů na maximální počet opakování a stejně tak bench je s 50kilogramovou činkou prováděn na maximální počet opakování.po těchto úvodních disciplinách následuje 20 kilometrová cyklistická časovka jednotlivců a v samotném závěru závodu se běží na 5 km s hromadným startem. Promyšlené složení jednotlivých disciplin vyžaduje po startujících fyzickou výkonnost všech větších svalových skupin a šance na slušný výsledek bez pravidelné tělesné přípravy není zpravidla reálná. Závodníci jsou rozděleni do věkových Ocelový muž - žena kategorií a v nich bojují se svými vrstevníky. Nejlepší ze všech vítězů jednotlivých kategorií je v samotném závěru vyhlášen jako absolutní vítěz. V letošním extrémně horkém dni vybojoval titul absolutního ocelového muže 34letý triatlonista Petr Polívka ze Sedlčan. Informace o celkových výsledcích a závodu samotném lze získat na Pořadatel akce děkuje Tatranu Sedlčany (kanoistika) za poskytnutí technického zázemí. Stoper Clubu Sedlčany za bezchybnou pořadatelskou činnost a dále těmto firmám a sdružením za poskytnutí věcných darů pro oceněné závodníky: Sedlčanská mlékárna, ODS Sedlčany, Keramika Vanya, Koloservis Klosko, Stavebniny Lacina, Rádio Beat, Stavební firma Skvadra, Nápoje SP, Bazar u Diskontu, Hubatá černoška, Biopekárna Zemanka, Město Sedlčany, Stavba Barták, Nutrend, Velkoobchod Z. Kolka, Matyas - hudební skupina, Jízdní kola - sport Jindrák. Amatérský triatlon TJ Tatran Sedlčany, oddíl kanoistiky, pořádá v sobotu 24. července 2010 amatérský triatlon. Závod se uskuteční u retenční nádrže v Sedlčanech. Dětský závod: plavání 50 m, horské kolo 2,5 km, běh 800 m Hlavní závod + štafety: plavání 250 m, horské kolo 18 km, běh 2,5 km Časový program: Prezentace Start dětského závodu Start hlavního závodu Start štafet Vyhlášení výsledků Přihlášky: Tomáš Andrle, tel.: ; 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

11

12

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 POŘADATEL: SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ: TJ Tatran Sedlčany - oddíl kanoistiky DATUM KONÁNÍ: 7.

Více

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 POŘADATEL : SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ : TJ Tatran Sedlčany

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více