ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7"

Transkript

1 ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

2 Momentky z Velké ceny Sedlčan. V závodě sedlčanských škol si nejlépe vedla 2. ZŠ Propojení

3 AKTUALITY Z RADNICE Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana STÁTNÍ DOTACE Jde o státní dotaci z Programu rozvoje venkova, což je dotační titul ministerstva zemědělství a administraci provádí Státní zemědělský intervenční fond. My jsme v závěru loňského roku požádali o dotaci na lesní techniku - traktor - a celou záležitost jsme projednávali se společností PL Projekt Jindřichův Hradec. Na jaře byla naše žádost přijata, následně schválena a poté jsme zajišťovali výběrové řízení na dodavatele traktoru a pluhu. Ve výběrovém řízení uspěla společnost Some s celkovou hodnotou 1,4 miliony Kč za obě zařízení s tím, že dotace z fondu by měla činit 420 tisíc Kč a zbývající částka bude uhrazena z vlastních prostředků v rámci rozpočtových opatření pro letošní rok. NÁVŠTĚVA Z POLSKA Z polského okresu Wagrowiec k nám přijela delegace v čele s tamním starostou Piechockim a jeho doprovodem. Již dříve jsem informoval o naší návštěvě v tomto polském okrese, kam jsme byli v březnu pozváni a nyní se jednalo KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V období, o kterém zde hovořím, se již tradičně uzavírá školní rok na všech našich školách. Měl jsem možnost se zúčastnit nejen maturit, ale samotného slavnostního vyřazení absolventů gymnázia a obchodní akademie. Totéž proběhlo také na Středním odborném učilišti Červený Hrádek, na Středním odborném učilišti Sedlčany a vedle toho jsem měl možnost se zúčastnit obhajob studentských prací na 2. ZŠ Propojení. Bylo to velice zajímavé z hlediska zpracování vybraných témat i z pohledu jejich prezentace a nazval bych to malou, ale velmi úspěšnou, obhajobou diplomových prací. Základní škola v Konečné ulici se se mnou sešla v rámci cyklu Sedlčansko zblízka na besedě v městské knihovně. Byl jsem i jedním z kmotrů jejich knihy. Spolu se mnou besedoval s žáky i starosta města Kocourkova. o jakousi reciproční návštěvu za účelem poznání našeho města a mikroregionu Sedlčanska. Příjezd polské delegace byl v podvečer 9. června a druhý den se uskutečnilo slavnostní přijetí na radnici a seznámení s naším školstvím a oblastí sportu. Navštívili jsme společně 1. ZŠ, GaSOŠE, lehkoatletický stadion Taverny, loděnici Tatranu a odpoledne pak fotbalový stadion, tenisové kurty a zimní stadion. Zde projevili polští přátelé velký zájem o technologii ZS a tvorbu umělého ledu. Potom jsme navštívili městské muzeum, kde si delegace prohlédla celou expozici. V pátek 11. června jsme navštívili Svatou horu v Příbrami, prohlédli jsme si elektrárnu vodní přehrady Orlík, zastavili jsme se v ZD Krásná Hora, kde byla hostům předvedena nová bioplynová stanice. Odpoledne jsme zavítali do Křečovic, místa narození Josefa Suka, kde jsme si prohlédli hrob tohoto hudebního skladatele a setkali jsme se s tamním farářem, který je shodou okolností také polské národnosti. Večer proběhla společná večeře s pracovním programem, kde jsme dohadovali možné kontakty mezi oběma oblastmi a rýsuje se zaměření vzájemné spolupráce především na školství, zemědělství a sport. Fotky pořízené během návštěvy 4členné polské delegace wagrowieckého okresu e dnech Program delegace doprovázené starostou města Sedlčany Ing. Jiřím Burianem, tajemnicí Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánkou Barešovou a tlumočnicí Danutou Peškovou byl jeden den věnován městu Sedlčany prohlídka škol, sportovišť a muzea. Program druhého dne byl zaměřen na seznámení se s regionem. (pokračování na straně 3) 1

4 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 10/2010 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady dne RM bere na vědomí zprávu o činnosti TJ Tatran, TJ Sokol a SK Pegas Sedlčany. - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele díla Revitalizace nám. TGM Sedlčany a souhlasí s přidělením uvedené podlimitní veřejné zakázky firmě S-B, s.r.o., Církvičská 1, Sedlčany. Zároveň RM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo na tuto akci. - RM souhlasí s objednávkou úkonů spjatých s účetním a věcným monitorováním průběhu realizace akce Revitalizace nám. TGM Sedlčany u spol. PROODOS, Prusíkova 423, Praha 5. - RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Lesnická technika pro město Sedlčany ve složení: Ing. Hölzel, J. Kolský, J. Daněk, zároveň jmenuje náhradníky komise: A. Fremut, Ing. Havel, J. Šíbal. - RM souhlasí se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku Lesnická technika pro město Sedlčany a s obsahem výzvy k podání nabídky. - RM bere na vědomí registraci akce Kompostárna Kosova Hora v rámci OPŽP a ukládá starostovi města připravit požadované podklady k uzavření smlouvy se SFŽP. - RM schvaluje pronájem nebytových prostor (sušárny) v domě č.p. 726 U Školky v Sedlčanech, a to na základě zaslané žádosti panu Václavu Baudischovi, trvale bytem U Školky 726, Sedlčany. Zároveň ukládá odboru majetku uzavřít s nájemcem smlouvu o nájmu nebytových prostor, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce. - RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany a společností ČEZ Distribuce, a. s., která se týká vstupu na pozemky parc. č. 2339/6, 2337/1, 2337/3, 2337/4, 2320, 2305/2 a 2305/5 vše v k. ú. Sedlčany, které jsou v majetku města Sedlčany, a to za účelem vybudování nového energetického zařízení na Červeném Hrádku knn, střed obce, včetně nového veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. - RM schvaluje přidělení bytu v DPS (č. bytu 22/IV. patro) na adrese ul. 28. října č.p. 175 v Sedlčanech, a to panu Jiřímu Hurdovi, dosud trvale bytem Strojírenská 791, Sedlčany. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost slečny Michaely Kadlečkové o odsouhlasení společného nájmu bytu 3+1 (č. bytu 1/přízemí) na adrese Sokolovská 522, Sedlčany, a to společně s babičkou paní Annou Kadlečkovou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost slečny Hany Gruntové o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 17/I. patro) na adrese U Školky 726, Sedlčany, a to společně s babičkou paní Janou Gruntovou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 občanského zákoníku žádost pana Jiřího Brože o odsouhlasení společného nájmu bytu 2+1 (č. bytu 17/5. patro) na adrese Na Severním sídlišti III/673, Sedlčany, a to společně s matkou paní Janou Brožovou. - RM souhlasí s výměnou bytu mezi panem Radkem Filipem, trvale bytem Za Nemocnicí 1060, Sedlčany (byt o velikosti 1+1, č. bytu 3) a paní Evou Filipovou, trvale bytem Havlíčkova 417, Sedlčany ( byt o velikosti 1+1, č. bytu 7), za podmínky předem uzavřené dohody o převzetí dluhu, uzavřené mezi Městem Sedlčany a Evou a Radkem Filipovými. - RM schvaluje žádost pana Michala Ochotného, trvale bytem Sokolovská 526, Sedlčany, o povolení splátkového kalendáře na dlužné nájemné. - RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole usnesení z posledního zasedání RM dne RM bere na vědomí zprávu o činnosti a stavu školských zařízení. - RM doporučuje ZM schválit smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany, jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako stranou oprávněnou, která se týká pozemků ve vlastnictví Města Sedlčany: a) v ulici Dělnické a z části v ulici Víta Nejedlého parc. č. 641/1, 641/2, 641/4, 641/5, 641/6, 641/10, 641/12 a 659/1 vše v k. ú. Sedlčany; b)v ulici Víta Nejedlého a Petra Bezruče parc. č. 659/1, 776/1 965, 994/1 vše v k. ú. Sedlčany; c)v ulici Sedlecké, z části v ulici Děkana Bučila a ul. Baxova parc. č. 353, 368, 576/1, 576/4, 577/3 a 577/5 vše v k. ú. Sedlčany, a to ve všech výše uvedených případech za účelem vybudování nového energetického zařízení. - RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene a Telefonicou O 2 Czech Republic, a. s., jako oprávněným z věcného břemene, která se týká pozemků ve vlastnictví Z akcí muzea Dne se v muzeu konala beseda s autory nové publikace Templáři v zemích českých králů - s Marií Holečkovou a Kameelem Machartem. Pracovníci muzea ve spolupráci s farností připravili prohlídku kostela sv. Martina pro veřejnost. Hlavní slovo měl historik Jiří Páv, který promluvil o stavebním vývoji této významné památky. USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 11/2010 ze dne Města Sedlčany, parc. č. 569/33 a 2762/1 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví oprávněného. - RM schvaluje v souladu s pořadníkem na rok 2010 přidělení bytu 1+1 (č. bytu 11) na adrese Havlíčkova 623, Sedlčany, a to panu Martinu Chlastákovi, dosud trvale bytem Církvičská 396, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení bytu v DPS (č. bytu 14/ III. patro) na adrese ul. 28. října č.p. 175 v Sedlčanech, a to manželům Věře a Václavu Jírovým, dosud trvale bytem K Cihelně 396, Sedlčany. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 22/VII. patro) na adrese Na Severním sídlišti III/676, Sedlčany, mezi nájemcem bytu, tj. Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany a podnájemcem paní Janou Matouškovou, dosud trvale bytem Oříkov 24, Sedlčany, a to na dobu určitou od 21. května 2010 do 30. června RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 2+1 (č. bytu 11/III. patro) na adrese Havlíčkova 624, Sedlčany, a to z pana Michala Kalisty, který byt trvale opustil, na bývalou manželku paní Pavlu Kalistovou. 2

5 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 12/2010 ze dne AKTUALITY - RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole usnesení z posledního zasedání RM dne RM bere na vědomí zprávu o investičním, územním a stavebním rozvoji města. - RM stanovuje termín zasedání ZM na od 17 hod. v Kulturním domě J. Suka. - RM souhlasí s přijetím daru od Stavební spol. SUP, Pavel Sunega, Sedlčany, jedná se o autotrakční lehátko v hodnotě Kč k regeneraci organismu, které bude umístěno v tělocvičně 1. ZŠ. - RM schvaluje pořadí vyhodnocení nabídek z výběrového řízení Lesnická technika pro město Sedlčany takto: 1. SOME, s.r.o., Jindřichův Hradec ,- Kč včetně DPH 2. Šípal, s.r.o., Tuřany ,- Kč KVATRO, s.r.o., Bystřice ,- Kč RM v působnosti valné hromady odsouhlasila účetní uzávěrku MTS, s.r.o., za r a rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku po zdanění ve výši ,26 Kč takto: a) Kč pro tvorbu zákonného rezervního fondu b) ,26 Kč na nerozdělený zisk z minulých let. Z deníku sedlčanského starosty (dokončení ze strany 1) - RM doporučuje ZM schválit prodej bytu 2+1 (č. bytu 2) v ulici Dělnické č.p. 544 v Sedlčanech, a to zájemcům v pořadí 1 až 28 dle seznamu sestaveného podle výše nabídek, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. - RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitosti a pozemků uzavřenou mezi Městem Sedlčany jako půjčitelem a TJ Tatran Sedlčany jako vypůjčitelem. Smlouva se týká výpůjčky objektu č.p v ulici Zberazské v Sedlčanech (budova u bývalé ČOV) a přilehlých pozemků parc. č. 1930/1, 1930/7, 1930/8 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem využití pro sportovní aktivity. - RM schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku parc. č zahrada o výměře m 2 v k. ú. Sedlčany, který je v majetku Města Sedlčany, a to nájemníkům domu č.p. 396 v ulici Církvičské, a to na dobu určitou do 31. prosince RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku od pana Ladislava Dvořáka, trvale bytem K Cihelně 638, Sedlčany, a to pozemků parc. č. 2370/15 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 531 m 2, parc. č. 2370/11 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m 2 a parc. č. 2370/14 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 11 m 2, vše v k. ú. Sedlčany (součást místní komunikace) za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem 557 m 2 za cenu Kč. - RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky č. 11/I. patro na městské ubytovně ul. Strojíren- MĚSTSKÉ SLAVNOSTI ROSA V polovině června se opět uskutečnily tradiční městské slavnosti Rosa. Jejich program byl podle mého názoru pestrý, každý si mohl vybrat to, co ho potěší. Vyšlo nám tentokrát i počasí, byla velmi dobrá návštěvnost a já vše připomínám hlavně proto, že bych chtěl touto cestou poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci letošních městských slavností Rosa. NÁVŠTĚVA V NAUMBURGU Ve dnech června jsem byl pozván starostou německého města Naumburg, což je město nedaleko Lipska a je součástí Společenství měst s husitskou minulostí, na jejich městské slavnosti pod názvem Třešňový festival. Měl jsem možnost se této slavnosti zúčastnit již podruhé a program byl podobný jako v loňském roce, ale velice zajímavý a časově náročný. ZÁVĚR JARNÍCH KONCERTŮ V neděli 4. července skončil posledním koncertem letošní festival pod názvem Jarní koncerty dechových hudeb. Za dobu dvou měsíců se v areálu parku U chovatelů vystřídalo 7 kapel. Nejvíce si vážím stálé účasti základních uměleckých škol Dobříš, Vlašim, Benešov a především Sedlčany, neboť v těchto mladých muzikantech je budoucnost tohoto žánru. Všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci jarních koncertů dechových hudeb, patří mé velké poděkování. SKONČILY 46. SUKOVY SEDLČANY Koncem měsíce května se na zámku Červený Hrádek konaly závěrečné koncerty letošního festivalu Sukovy Sedlčany. Již tradičně zde vystoupil soubor Mladota ensemble, smyčcový kvintet s klavírním doprovodem, a v sobotu pak Sukův komorní orchestr. Návštěvnost byla vynikající a ukazuje se, že prostor rytířského sálu je vzhledem k zájmu malý. Musím říci, že jsme znovu na vysoké úrovni zakočily letošní 46. ročník hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Úplným vyvrcholením pak byla naše účast za město na pietním aktu v neděli dne 30. května v Křečovicích, kde v tamním kostele účinkoval opět hudební virtuos Mistr Josef Suk. ská 791, Sedlčany, a to panu Martinu Kubáskovi, dosud trvale bytem U Háječku 709, Sedlčany. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 (č. bytu 20/VI. patro) na adrese Komenského nám. 876, Sedlčany, mezi nájemcem bytu, tj. Monikou Radiměřskou a podnájemcem Terezou Nikoličovou, dosud trvale bytem Sedlice 33, Příbram, a to na dobu od do RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu 2+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese U Kulturního domu 566, Sedlčany, a to z pana Vladimíra Stočese na bývalou manželku paní Vladislavu Stočesovou, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. Miluše Pávová kronikářkou 40 let V měsíci srpnu se dožívá významného životního jubilea kronikářka města paní Miluše Pávová. V tomto roce také dovršila 40 let kronikářské práce. Děkujeme paní Miluši Pávové za trpělivou a obětavou práci při vedení pamětní knihy města Sedlčan a do dalších let přejeme pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. Rada města Sedlčany 3

6 KULTURA Legenda o svaté Anně aneb O setkávání Čas od času je dobré položit si v každé lidské činnosti otázku: Z čeho vycházíme a kam směřujeme? V této době vnímáme proměny času, které volají už dlouho po proměnách přístupů k tvořivosti. Svými aktivitami, způsobem práce a komunikací s okolním světem se snažíme přesáhnout hranici uzavřeného školního prostředí a stát se v našem městě a okolí společenstvím komunitním. A to nejen díky tomu, že překlenujeme poměrně značnou věkovou vzdálenost jednotlivých aktérů, ale i tím, že svými aktivitami neoslovujeme pouze své blízké (kamarády, rodiče apod.), ale i širší veřejnost. Tak je tomu i v současném celoročním projektu Legenda o sv. Anně. Vstupují do něj děti a studenti z oboru literárnědramatického, tanečního, výtvarného, hudebního a také další dospělí, kteří mohou přinést práci nové impulsy, jako jsou kolegové výtvarníci, hudebníci, tanečnice, které nám odešly na konzervatoře a teď se nám po čase vracejí. Jde o propojení profesionálů a laiků, dokonce i z řad rodičů, čehož si vážíme. Všichni na jevišti musí fungovat jako celek (nyní nás už je téměř 80). Je krásné sledovat, jak se na jevišti mění, mísí a obohacují vztahy rodičdítě, učitel-žák... Tento projekt oživuje staré hluboké téma nejen jako hru pro sebe, ale i svět okolo. Kdo chce, může v této legendě vidět starý biblický příběh (kdo z dětí dnes ví, že sv. Anna byla babička Ježíška?),někdo jiný třeba příběh zcela současný o vztazích, přijetí, odpuštění. Vycházíme ze zasunutých hodnot, které byly dříve častými náměty k tvořivosti. Jak takový nápad vlastně vznikl? Setkání s tématy z Bible je pro většinu populace zkušeností výjimečnou. Uvědomili jsme si, že se vždy po nějakém převratném období zdá, že to nebo ono zanikne. Je tedy potřeba, aby se našel někdo, kdo by vdechnul nový život a znovuobjevil ten který skomírající předmět lidské činnosti. A protože se snažíme vcítit do lidské duše, která stále a vždy bude mít touhu nasávat moudrost, krásu a povzbuzení, zvolily (Vendula Dědová choreografie, scéna, kostýmy a Jája Trojanová scénář, dramaturgie) jsme ke ztvárnění legendu. Po několika nápadech u nás vyhrála sv. Anna. Je tajemstvím, proč jsme si vybrali legendu zrovna o světici, o jejímž životě nejsou téměř žádné historické zprávy, a přesto se o ní stále po generace vypráví. Svatá Anna je patronkou těhotenství a rodin a mnoha dalších. Jsme rádi, že výběrem této legendy pokračujeme v předávání toho krásného příběhu dalším generacím. Zásadní je při naší práci respektování dětí, studentů a ostatních aktérů jako spolutvůrců, vkládáme důvěru v tvořivý potenciál každého, zároveň i vědomí, že jako vedoucí projektu nabízíme další cesty a posunujeme realizaci dál. V určitých fázích předáváme inspirativní podklady vedoucí pěveckého souboru (Vladimíra Severová), výtvarnicím (Vladimíra Křenková), hudebníkům (Jarmila Vlčková) a hudební skupině Repete (Miloš Jelen, Jiří Junek, Martin Švejda), kteří s námi legendu spoluvytváří. Zásada je, aby se udržovala cesta spolutvorby, společného hledání a otevřené komunikace. Cítíme společné vědomí hodnot, zároveň cílevědomost při dané tvorbě. Věříme, že budou li se děti na takovýchto projektech podílet, budou to právě ony, kdo bude jednou pokračovat v předávání hodnot, v předávání kulturního bohatství. K představení se váží výtvarné dílny a výstava jednotlivých etap naší cesty (prví třetina byla uvedena v prosinci v KDJS Sedlčany) za konečným tvarem (fotografie, pozvánky, výtvarné artefakty, popis tvorby). Další plánovaná vystoupení jsou završena poutí do kostela sv. Anny v Sudějově u Uhlířských Janovic. Toto slavnostní zakončení projektu se plánuje na od 14 hod. před kostelem sv. Anny v Sudějově a ve 21 hod. v Uhlířských Janovicích před Komunitním centrem sv. Jiljí. Jája Trojanová ZUŠ Sedlčany Vendula Dědová ZUŠ Sedčany a Sedlec foto Kamil Novotný 4

7 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Pobočka velitelství SS cvičiště v Sedlčanech. Umístěna v domě čp Velitel: Otto von d. u. z. Tann. Němci mu říkali přezdívkou Tamatam, Češi Fojtan nebo cestář, protože se přepečlivě staral o úpravu cest, ulic, chodníků. Byl to starý muž, šlechtického vzezření, malicherný a dětinský. Neznám případu, že by snad někomu ublížil. Vyprávělo se o něm, že prý byl v r vězněn na Konopišti, ale důvod neznám. Obýval vilu p. Hocha, čp. 496, se svou dcerou. Jeho nástupcem byl nadporučík Fibrich. Ten byl daleko horší. Rozuměl a domluvil se česky, byl to prý Sudeťák. Mladší člověk, asi třicetiletý a ten vlastně vykonával funkci velitele. Mezi Čechy byl neoblíben. Velitelství mělo na starosti bezpečnost a vojenskou správu města. Vydávala průkazy ke vstupu SS-TR. Ueb. Pl., zřizovala střelecké posice a z jara r měla na starosti zřizování záseků na cestách, kopání zákopů. V kanceláři velitelství byly zaměstnány 2 německé úřednice. Velitelství podléhal podnik v Panském mlýně, který byl předělán na pilu. Vyráběl střelecké terče a bylo zde zaměstnáno asi 35 civilních zaměstnanců. Pobočka velitelství SS, která se starala o zřizování ubikací pro vojsko, nádobí, otop, lůžka, pokrývky, prádlo, oprava oděvů, bot, prádla, byla umístěna v domě čp Bylo zde zaměstnáno v kanceláři 11 civilistů (hlavně Čechů) a 2 vojáci. Domovníkem zde byl řezník Kratochvíl. Oprava oděvů a prádla, vedoucí krejčí Hůlka, zaměstnáno 25 civilistů, umístěna v domě čp Oprava obuvi byla v režii fy Baťa, umístěna v domě čp. 132, zaměstnáno 20 civilistů. Truhlárna, vedoucí truhlář Kareš, umístěna v domě čp. 165, zaměstnáni zde 3 civilisti. Zámečnictví, zámečník Dušek st., kromě něho 6 civilních zaměstnanců, v domě čp Lakýrnictví, natěrač Pokorný a 3 civilisti, v domě čp Velitelství mělo k dispozici 3 páry koní, pomocné dělníky, zedníky, tesaře. Přímo velitelství SS v Benešově podléhal bývalý podnik Aloise Buriana. Pila, truhlárna, tesárna. Byly zde zaměstnány 4 kancelářské síly a asi 80 řemeslníků a pomocných dělníků. -jip- V Sedlčanech byl umístěn dělostřelecký pluk, jehož součástí byla i baterie samohybných děl. Samochodky parkovaly v kolně postavené nedaleko silnice č. 18. Výcvik probíhal v prostoru dnešního jižního sídliště. Lidová hvězdárna Noční obloha prázdninových měsíců nabízí mlhoviny, galaxie a kulové hvězdokupy. Na západní a severozápadní části oblohy nalezneme velkým dalekohledem s objektivem 200 mm a ohniskovou vzdáleností 3000 mm galaxie M51, M82 a M81. V souhvězdí Herkula jasně září obláčky kulových hvězdokup M13 a M92. Nad jihovýchodním obzorem pak souhvězdí Vodnář a Pegas nabízejí hvězdokupy M2 a M15. Vycházející Andromeda a Trojúhelník poskytnou galaxie M31 a M33. Po celou dobu července a srpna, neruší-li světlo Měsíce, je dobře viditelný pás Mléčné dráhy. V polovině srpna se nalézá v zenitu souhvězdí Labutě ve tvaru nápadného kříže. Křídla Labutě se rozprostírají kolmo na pás Mléčné dráhy, zatímco nohy Labutě s nejjasnější hvězdou Deneb směřují k severovýchodu a hlava s hvězdou Albireo k jihozápadu. Dále severovýchodním směrem spatříme nejprve Kasiopeju, pak část Persea a nad obzorem září jasná Capella ve vycházejícím Vozkovi. Mezi Kasiopejou a Perseem je nápadný mlhavý obláček - dvojice otevřených hvězdokup chí a h Persei. Ve větším dalekohledu rozeznáme jiskřivé světlo jednotlivých hvězd. Vydáme-li se od hlavy Labutě směrem jihozápadním potkáme nejprve Orla s jasnou hvězdou Altair, pak nenápadné souhvězdí Štít s hvězdokupu M11 a nad obzorem bude seskupení hvězd souhvězdí Střelce. Při velmi dobrých pozorovacích podmínkách nalezneme ve Střelci dvě kulové hvězdokupy M6 a M7 a také mlhovinu M8, Laguna. Ve směru Střelce ve vzdálenosti přibližně světelných let leží střed naší Galaxie, Mléčné dráhy. Okolí centra galaxie rozeznají pouze dalekohledy a přístroje pracující v infračerveném světle. Rychlý pohyb hvězd v těsném okolí centra odhaluje přítomnost galaktické černé díry o hmotnosti 3 miliony sluncí. Pozorovací program pro veřejnost: (hvězdárna otevřena v červenci každý pátek od 21 hod. do 23 hod., v srpnu od 20 hod. do 23 hod.) Měsíc na páteční večerní obloze 16., 23. a a 13., 20. a Nejlépe pozorovatelný a , kdy se nachází poblíž první čtvrti. Na rozhraní světla a stínu jsou viditelné krátery a pohoří vrhající stíny na osvětlený povrch Měsíce. Planety V červenci na večerní obloze Venuše, Mars a Saturn. Pozdě v noci Jupiter, Uran a Neptun. V srpnu Venuše, Mars a Saturn nízko nad západním obzorem. Později v noci Jupiter a Uran. Neptun viditelný celou noc. Ostatní objekty Galaxie, hvězdokupy, mlhoviny, otevřené hvězdokupy a další objekty letní večerní oblohy. Pozorovací program pro pokročilé: Fotometrie proměnných hvězd. Sledování exoplanet a nových proměnných hvězd objevených na sedlčanské hvězdárně. Barevné snímky mlhovin a galaxií. Úkazy: Jupiter v konjunkci s Měsícem ve 2 hod. ráno, Jupiter 6,2 jižně. Saturn v konjunkci s Měsícem ve 22 hod., Saturn 9,3 severně večerní seskupení Venuše, Marsu a Saturna nízko nad západním obzorem. Mars v konjunkci s Měsícem 13. srpna ve 20 hod., Mars 7 severně. F. Lomoz 5

8 GOA Mladí biologové a výtvarníci opět na tvrzi Tentokrát na jaře vyrazili studenti G a SOŠE Sedlčany na biologicko-výtvarný kurz, který se uskutečnil opět na tvrzi Holešice u Chrástu. Studenti na tvrzi strávili celý týden, který se díky bohatému programu, krásné přírodě a pěknému počasí moc vydařil. Biologická část byla zaměřena na botaniku a zoologii, uskutečnilo se několik expedicí, kdy studenti pozorovali, zapisovali a fotografovali zkoumané objekty z rostlinné a živočišné říše. Vyzkoušeli si práci botanika, entomologa a ornitologa přímo v terénu, např. pod odborným dohledem chytali ptáky do sítí, kdy ornitolog pustil z nahrávky hlas určitého druhu, a tak jej přivábil, pak na živém exempláři popisoval a ukazoval jejich vlastnosti a specifika. Uskutečnilo se i několik nočních výprav. Jedné z nich předcházela odborná přednáška pod vedením magistry Anny Bláhové, která se zabývala životem a chováním netopýrů. Mohli jsme si také prohlédnout tři zraněné netopýry, kteří se dostali do chovné stanice, protože nemohou létat. Na noční výpravě jsme hlavně poslouchali, jak se spolu netopýři dorozumívají. Protože jejich hlas je pro lidské ucho nezachytitelný, používali jsme speciální detektor. Při další noční výpravě jsme se zaměřili na odchyt nočního hmyzu. Nejvíce materiálu pro bádání jsme získali z osvědčeného zdroje, z krytu venkovního osvětlení. Zajímavá byla také celodenní expedice do Pukňova ke schwarzenberským rybníkům, kde jsme zkoumali obojživelníky. Navštívili jsme také nádherně rozkvetlé teplomilné trávníky. Ve výtvarné části jsme se věnovali zdobení textilu, výrobě šperků z hmoty tvrdnoucí na vzduchu, land-artu, bodypaintingu, kresbě a malbě v plenéru, designu atd. Vzniklo několik zajímavých uměleckých objektů a fotografií, které bychom rádi vystavili již po letních prázdninách ve sklepních prostorách na náměstí u pí Heleny Pejšové. Například jsme se pokusili změnit design čtyřem starým židlím, nebo jsme vytvořili harmonický celek malovaného trička a šperku. Velmi zajímavé odpoledne jsme strávili bodypaintingem, který vyústil v módní přehlídku a v land-artové fotografie. Studenti pracovali v týmech a každý pojednal svůj model podle vlastní kreativity, kdy využívali malby na tělo a vyráběli ozdoby výhradně z přírodního materiálu. Tvůrci pak proměnili svoje spolužačky např. v Sopku, Hojnost, Jaro nebo Bio-roztleskávačku. Nejlépe investovaný čas, je čas investovaný do vzdělání a stejně tak to platí i o penězích. Biologicko-výtvarný kurz se uskutečnil díky projektu Vltava - řeka k poznání, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Studenti získali mnoho nových zkušeností a poznatků, vyzkoušeli si různé metody práce a sami zpracovávají předem zadané úkoly, které MF DNES a rajce.net vyhlásily v letošním roce v rámci Středočeského kraje soutěž o nejoriginálnější maturitní tablo. A vítězem soutěže se stala třída 4. G Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany. Každým rokem se maturitní ročníky prezentují veřejnosti již tradičními způsoby. Pořádají maturitní ples, v květnu oživí poklidnou atmosféru města posledním zvoněním - průvodem na náměstí, kde se loučí se svými učiteli i mladšími spolužáky, a samozřejmě pečlivě připravují maturitní tabla. Každá třída usiluje o originalitu, těší se na reakce, oceňuje se nápad. Maturitní tablo ve výloze obchodu je pak pro kolemjdoucí téměř vždy důvodem k zastavení a samozřejmě i předmětem následného hodnocení. shrnou jejich týdenní aktivity. Tento způsob rozvoje vzdělávání je velmi obohacující a studentům rozšiřuje obzory, na které nezbývá při běžné výuce ani čas ani peníze. Doufáme, že se nám podaří uskutečnit další již naplánované akce. Nejlepší tablo ve Středočeském kraji Letos se jedno tablo objevilo netradičně přímo na budově školy. Zabalte nás končíme! tak zní jeho motto. Maturanti zalezli do ani ne metr velké krabice a nechali se od fotografa Kamila Novotného vyfotografovat. Toť vše. Ne pro každého bylo focení jednoduché, někteří vyšší studenti se do krabice málem nevešli. Ovšem právě toto krabicové tablo slavilo veliký úspěch. V soutěži Tablo roku 2010 Středočeského kraje získali nejvíce hlasů a tedy 1. místo. Za nimi skončily třídy 4. B a 4. C, obě z Gymnázia Kladno. Všem maturantům přejme mnoho dalších úspěchů především při studiu na vysokých školách. Radomír Pecka 6

9 Ve čtvrtek se žáci třídy 2. G za doprovodu třídní učitelky Ludmily Hloupé a paní profesorky Libuše Beránkové zúčastnili exkurze do Českého Krumlova. Toto místo si vybrali především proto, že v rámci projektu Vltava řeka k poznání zpracovává jedna skupina dílčí téma Vltava věčná inspirace. Do sborníku Tvůrčího psaní zařazují vlastní literární práce s ilustracemi. Chtěli se nechat inspirovat krásami letní přírody v Povltaví a Vltavy jako ráje vodáků. Své literární příspěvky zaměřují tentokrát žánrově na pověsti a známý hrad a zámek Český Krumlov jim poskytl spoustu námětů. Se studenty za literární inspirací Prvním cílem cesty byla právě prohlídka zámku. Tři medvědi v příkopu, nádherné interiéry, zajímavý výklad průvodkyně spojený s místními pověstmi (např. o Bílé paní), ale také krásná zámecká zahrada s divadlem, které je známé svým otáčivým hledištěm, žáky určitě zaujaly. Pohled na Vltavu z hradu i procházka podél řeky, jež je rájem vodáků, vedla děvčata k tomu, že namalovala hezké obrázky a skicy s tematikou Vltava věcná inspirace. Použijí je jako ilustrace k vlastním literárním pracím v rámci tvůrčího psaní. A protože se tentokrát mladí literáti nechali inspirovat hlavně pověstmi, zaujaly je různé středověké mučící metody a podivné nástroje, které viděli v Muzeu útrpného práva, jež se nachází GOA/OSOBNOSTI v tajuplném sklepení jednoho starého měšťanského domu na náměstí. Poslední zastávkou byl grafitový důl na okraji města. Jízda důlním vláčkem, prohlídka štol se zajímavým výkladem i chůze podzemím v pracovních oblecích, gumovkách a ochrannou přilbou na hlavně, kde si každý svítil na cestu vlastní čelovou svítilnou, byla pro všechny jistě neopakovatelným zážitkem. Z Českého Krumlova si každý z nás odvážel spoustu zajímavých poznatků i inspirujících prožitků. Exkurze se žákům líbila. Mgr. Ludmila Hloupá GaSOŠE Sedlčany Po prohlídce grafitových dolů V zámecké zahradě v Českém Krumlově Výročí dvou významných sedlčanských osobností PhDr. Jiří Tywoniak Dne uplyne 15 let od úmrtí Jiřího Tywoniaka. Do Sedlčan přišel v roce 1947 a nastoupil do nově založeného gymnázia jako profesor dějepisu a zeměpisu. Ještě v témže roce se stal správcem sbírek sedlčanského muzea, které se mu za pomoci studentů podařilo uvést do pořádku a v roce 1953 je zpřístupnil veřejnosti. I když denně do Sedlčan dojížděl z Benešova, věnoval se veřejné práci i v našem městě. Připravoval přednášky i výstavy pro veřejnost z historie Sedlčan. Účastnil se i záchranného archeologického výzkumu na nalezištích u Vltavy. V době svého působení v našem městě zde získal mnoho přátel a zvláště MUDr. Bohuše Kareše. V roce 1956 odešel do Oblastního archivu v Benešově, ale vztahy k našemu městu nepřerušil. Do Sedlčan přijížděl na setkání absolventů gymnázia, často se účastnil i s manželkou kulturních akcí v KDJS. Nezištně pomáhal při budování nové expozice na Červeném Hrádku v letech a v 90. létech minulého století společně s redakční radou připravoval vydání 4. dílu Jiří Tywoniak na setkání absolventů gymnázia Sedlčany ročník Snímek z 24. června Foto Ladislav Hadraba. Habartova Sedlčanska, Sedlecka a Voticka. Jeho poslední cesta do Sedlčan vedla na setkání absolventů gymnázia Po měsíci jsme dostali smutnou zprávu o jeho úmrtí. Pan profesor byl dobrým učitelem svým žákům a vzácným přítelem našeho města, který pro ně mnoho prospěšného vykonal. František Veselý Robin V srpnu uplyne již deset let od doby, kdy jsme se na sedlčanském hřbitově rozloučili s Františkem Veselým Robinem. Byl rodilý Sedlčaňák, v našem městě se vyučil a také našel trvale zaměstnání ve Středočeských dřevařských závodech. Znali jsme ho však především jako nadšeného a schopného organizátora turistiky a skautingu, spoluzakladatele stanového tábora na Častoboři a velice aktivního účastníka kulturního života v našem městě. Byl vášnivým cestovatelem. Své zážitky z cest přiblížil posluchačům v desítkách velmi zajímavých přednášek. Trvalou upomínkou jeho obětavé veřejné práce je památník odhalený roku 2002 v přírodní rezervaci Drbákov Albertovy skály. 7

10 RŮZNÉ Dne proběhnul v Sedlčanech první ročník Ocelového muže - ženy. Tento populární silově vytrvalostní pětiboj je pořádán na mnoha místech naší republiky a na jeho nejvyšší úrovni se bojuje o tzv. Karlosův pohár. V Sedlčanech se poprvé bojovalo v lehčí formě závodu. Samotný závod začíná zápolením v třech silových disciplinách složených ze sedu lehu na 2 minuty, shybů na maximální počet opakování a stejně tak bench je s 50kilogramovou činkou prováděn na maximální počet opakování.po těchto úvodních disciplinách následuje 20 kilometrová cyklistická časovka jednotlivců a v samotném závěru závodu se běží na 5 km s hromadným startem. Promyšlené složení jednotlivých disciplin vyžaduje po startujících fyzickou výkonnost všech větších svalových skupin a šance na slušný výsledek bez pravidelné tělesné přípravy není zpravidla reálná. Závodníci jsou rozděleni do věkových Ocelový muž - žena kategorií a v nich bojují se svými vrstevníky. Nejlepší ze všech vítězů jednotlivých kategorií je v samotném závěru vyhlášen jako absolutní vítěz. V letošním extrémně horkém dni vybojoval titul absolutního ocelového muže 34letý triatlonista Petr Polívka ze Sedlčan. Informace o celkových výsledcích a závodu samotném lze získat na Pořadatel akce děkuje Tatranu Sedlčany (kanoistika) za poskytnutí technického zázemí. Stoper Clubu Sedlčany za bezchybnou pořadatelskou činnost a dále těmto firmám a sdružením za poskytnutí věcných darů pro oceněné závodníky: Sedlčanská mlékárna, ODS Sedlčany, Keramika Vanya, Koloservis Klosko, Stavebniny Lacina, Rádio Beat, Stavební firma Skvadra, Nápoje SP, Bazar u Diskontu, Hubatá černoška, Biopekárna Zemanka, Město Sedlčany, Stavba Barták, Nutrend, Velkoobchod Z. Kolka, Matyas - hudební skupina, Jízdní kola - sport Jindrák. Amatérský triatlon TJ Tatran Sedlčany, oddíl kanoistiky, pořádá v sobotu 24. července 2010 amatérský triatlon. Závod se uskuteční u retenční nádrže v Sedlčanech. Dětský závod: plavání 50 m, horské kolo 2,5 km, běh 800 m Hlavní závod + štafety: plavání 250 m, horské kolo 18 km, běh 2,5 km Časový program: Prezentace Start dětského závodu Start hlavního závodu Start štafet Vyhlášení výsledků Přihlášky: Tomáš Andrle, tel.: ; 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

11

12

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více