dráždivý F+ vysoce hořlavý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dráždivý F+ vysoce hořlavý"

Transkript

1 1. CHARAKTERISTIKA SUROVIN, VÝROBNÍHO POSTUPU A FIRMY Informace o výrobě OBCHODNÍ JMÉNO : Průmyslové odvětví : zpracování plastů Hlavní způsob využití : výroba výlisků z umělých hmot Užití : čistič Firma : buchem: chemie + technik GmbH & Co.KG Albert-Einstein-Str.8, Wermelskirchen Telefon : Fax : Kontaktní adresa : Henning Rehse Telefon: Telefax: Nouzové číslo : MOŽNÁ NEBEZPEČÍ: Označení nebezpečí: Xi dráždivý F+ vysoce hořlavý Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 12 velmi snadno vznětlivý R 41 nebezpečí vážného poškození očí Další upozornění na nebezpečí: Systém klasifikace: Zkapalněný plyn: unikající kapalina může způsobit omrzliny. Plyn je těžší než vzduch, může se shromažďovat v níže situovaných prostorách. Nebezpečí puknutí nádoby při přehřátí. Tvorba výbušných látek ve směsi se vzduchem. Postřik je vznětlivý obsah je hořlavý. Produkt je třeba povinně označit na základě Všeobecné směrnice pro zařazování přípravků EU v posledním platném znění.

2 3. SLOŽENÍ/ ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM SLOŽKÁM: Chemická charakteristika : balení stlačeného plynu s přípravkem ze stlačeného plynu a dále uvedených látek Obsažené látky CAS-Nr. EINECS-č. Symbol(y): R-věty Koncentrace N-etylpyrrolidon Xi 41 < 10% gamma-butyrolakton Xn, Xi 22*, % 2-propanol Xi 11,36,67 <10% Butyldiglykolacetát % Propan F+ 12 < 5% Butan F+ < 5% *Netýká se balení ve formě aerosolu 4. PRVNÍ POMOC: Všeobecná upozornění : Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Kontakt s očima : Otevřené oči po několik minut vymývejte pod tekoucí vodou nebo tekutinou pro výplach očí. Chraňte nezasažené oko. Ihned navštivte lékaře. Kontakt s pokožkou : Ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledejte lékaře. Vdechnutí : Zabezpečte přívod čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání, teplo a přivolejte lékařskou pomoc. Spolknutí : Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 5. SMĚRNICE PRO PŘÍPAD POŽÁRU Vhodný hasební prostředek : CO2, práškový nebo postřik vodou. Větší oheň uhaste vodním proudem nebo pěnou rezistentní vůči alkoholu. Hasební prostředky nevhodné plný proud vody z bezpečnostního hlediska : Další údaje : Přehřáté nádoby mohou při požáru prasnout a mohou být velkou silou odmrštěny (nebezpečí poranění/ nebezpečí výbušných výparů) Produkty hoření nebo unikající plyny: CO a možné další, neznámé Speciální ochrana: Další upozornění: ochranný dýchací přístroj Nevystavujte přímému působení ohně nebo vysokým teplotám. Skladované zboží přesuňte na bezpečné místo nebo ho chraňte proti přehřátí (postřikem vodou).

3 6. SMĚRNICE PŘI NÁHODNÉM UVOLNĚNÍ Bezpečnostní směrnice týkající se osob : Směrnice týkající se životního prostředí : Nosit ochranné pomůcky. Zabránit přístupu nechráněných osob. Řádně odvětrávat prostor. Odstranit hořlavé látky Zabraňte styku s pokožkou a očima Noste ochranné pomůcky Nevdechovat výpary nebo aerosol Vyřaďte netěsné nádoby Plyny/ výpary/ mlhovinu vysrážejte pomocí postřiku vodou. Zabránit průniku do kanalizace, jímek a sklepů. Zabránit vniknutí do kanalizace, povrchových vod, podzemních vod nebo půdy. Postup při čištění : Zabezpečit dostatečné odvětrání Posypat nasákavými materiály (písek, zemina,piliny). Odstranit kontaminovaný materiál jako odpad dle bodu 13. Dodatečná upozornění : odpadají 7. MANIPULACE A USKLADNĚNÍ: Manipulace: Upozornění pro bezpečnou manipulaci : Nádoby jsou neustále pod tlakem. a pro ochranu proti požáru/ explozi Chraňte před teplotami nad 50 C a slunečním zářením. Ani po spotřebování neotvírejte násilím nebo nevhazujte do ohně. Nestříkejte proti ohni nebo na žhavé předměty. Odstranit zdroje hoření nekouřit Výpary mohou tvořit ve směsi se vzduchem výbušné směsi. Nepatří do rukou dětem. Nevdechujte aerosol. Ohrožené nádoby chlaďte vodou. Neskladujte ani neodkládejte dózy v dosahu jisker, zdrojů tepla nebo hoření. Nebezpečí vážného poškození očí. Při kontaktu s očima ihned důkladně vypláchněte vodou a přivolejte lékaře. Uskladnění: Požadavky na skladové prostory Skladujte na dobře odvětraných místech odolávajích a nádoby mrazu i vysokým teplotám dle TRG 300. Upozornění pro společné skladování : Společné skladování s tlakovými obaly obsahujícími hořlavé kapaliny viz. č. 6.11, odst. 6 TrbF 110. Tlakové obaly, které obsahují nebezpečné látky viz par. 24 GefStoffV. Další údaje ke skladovacím podmínkám : žádné Třída pro skladování : TRG 300

4 8. OMEZENÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY Dodatečná upozornění k uspořádání žádné další údaje technických zařízení : viz bod 7 Složky, které je třeba sledovat na pracovišti vzhledem k jejich hraničním hodnotám: Číslo CAS Označení % Druh Hodnota Jednotka n-butan < 5 MAK 1000 ml/m3 (ppm) propan < 5 MAK 1000 ml/m3 (ppm) butyldiglykoacetat MAK 10 ml/m3 (ppm) propanol 1ß MAK 400 ml/m3 (ppm) Osobní ochranné pomůcky Všeobecné ochranné a hygienické předpisy: Dbejte na dostatečné odvětrání, zabraňte kontaktu s očima a pokožkou, nejezte, nekuřte Ochrana dýchacích cest: --- Ochrana rukou: --- Ochrana očí: --- Ochrana těla: ---

5 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: Vzhled: Barva: Forma: Zápach: bezbarvý aerosol/ kapalina v závislosti na produktu Další údaje: Změna skupenství: Destilační bod/ interval destilace: Bod tání/ interval tání: Bod vzplanutí (hnacího plynu): Teplota vznícení: Schopnost samovznícení: Vlastnosti podporující hoření: Nebezpečí exploze: Hranice exploze: Tlak výparů, zde (vnitřní tlak dózy): Hustota při 20 C: 0,950 g/ cm3 Rozpustnost ve vodě při 20 C: ano Obsah rozpouštědel: 30-50% Další údaje: 10. STABILITA A REAKTIVITA: vystříknuté množství stlačeného plynu má ihned plynné skupenství. n.a. n.a. vystříknutá mlhovina a výpary jsou vysoce zápalné n.a. ne při přehřátí při přehřátí nádoby pukají/ vybuchují tvorba explozivních výparů/ směsí se vzduchem n.a. při 50 C max. 2/3 zkušebního tlaku dózy * hotový přípravek v tlakové dóze vzniká teprve po přidání natlakovaného plynu * n.a. - údaje nelze v hermeticky uzavřených natlakovaných nádobách změřit Předcházejte těmto podmínkám: Nebezpečné podmínky: Nebezpečné látky při rozkladu: teplem působením tepla vzniká nebezpečí prasknutí dóz styk se silnými oxidačními činidly oxid uhelnatý a možné další, neznámé

6 11. ÚDAJE PRO TOXIKOLOGII: Akutní toxicita Relevantní jednostupňové hodnoty LD/LC50: Složka Způsob Hodnota Druh směs propanbutanu inhalace 4 hodiny > 20 mg/l krysa gama-butyrolacton orálně 1580 mg/kg krysa 2-propanol orálně 4570 mg/kg krysa Podráždění pokožky: Podráždění očí: Senzibilizace: Další toxikologická upozornění: 12. ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE EKOLOGIE dráždivý silně dráždivý s nebezpečím vážného poškození očí nejsou známy senzibilizační účinky přímé vdechnutí vstřikované mlhoviny/ výparů ve vysoké koncentraci působí narkotizačně Obecná upozornění : třída ohrožení vodstev 1 (začlenění dle VwVwS): slabě ohrožující vodu Nenechte proniknout do spodních vod, do vodstev nebo do kanalizace. 13. UPOZORNĚNÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH PRODUKTŮ Produkt Se zcela vyprázdněným tlakovým obalem zacházejte dle par. 3, odst. 11 nařízení o obalech EAK: kovové obaly Plné natlakované dózy EAK: ostatní organická rozpouštědla Doporučení: S plnými natlakovanými nádobami, i s těmi se zbytkovým množstvím zacházejte jako s nebezpečným odpadem. Do tříděného odpadu odvádějte pouze zcela vyprázdněné obaly.

7 14. ÚDAJE K PŘEPRAVĚ Pozemní přeprava ADR/RID (přeshraniční/ vnitrozemská) * ADR/RID třída: 2, písm. 5F 1950 nádoby s tlakovým plynem, 2, 5F, LQ2 (LQ=limited quantities) Námořní přeprava IMDG/GGVSee: * IMDG/GGVSee-třída: 2.1 * UN-číslo: 1950 * EmS: 2-13 MFAG:620- * Technické zařazení: aerosoly * Poznámka v přepravních dokumentech: přeprava dle 28, Amdt., limitované množství Letecká přeprava * ICAO/IATA- třída: 2.1 * UN číslo: 1950 * Technické zařazení: aerosoly, hořlavé * předepsané mezinárodně uznávané balení

8 15. PŘEDPISY Označení dle předpisů o nebezpečných látkách a Evropské směrnice 1999/45/EG pro zařazení, balení a označení nebezpečných látek a přípravků Směrnice o aerosolech 75/324/EWG z 20. května 1975 změněná směrnicí o aerosolech 94/1/EG z 6. ledna 1994 Písmenné označení a označení třídy nebezpečí: Xi dráždivý F+ vysoce zápalný R věty: R 12 vysoce hořlavý R 41 nebezpečí vážného poškození očí S- věty: S 2 nesmí být v dosahu dětí S 23 nevdechujte plyny/ kouř/ výpary/ aerosol S 26 při styku s očima okamžitě pořádně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře Dle dodatku směrnice o aerosolech, bod 2.2, písm.a: Nádoba je stále pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 C. I po spotřebování neotvírejte násilím nebo nevhazujte do ohně. Dle dodatku směrnice o aerosolech, bod 2.3, písm.b: Nestříkejte proti ohni nebo na rozžhavené předměty. Chraňte od zdrojů hoření nekuřte. Nesmí být v dosahu dětí. Dobrovolný dodatek: Bez dostatečného odvětrání je možná tvorba explozivních směsí. Nebezpečné prvky, které je třeba označit: Nebezpečí vážného poškození očí. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte oči vodou a přivolejte lékařskou pomoc. Nevdechujte aerosol. Národní předpisy Klasifikace nebezpečných látek, TRG 300 a směrnice o aerosolech

9 16. OSTATNÍ ÚDAJE Údaje se opírají na dnešní stav našich znalostí, nepředstavují prohlášení o vlastnostech produktu a nezakládají žádný smluvní právní poměr. Důvody pro změny: změna receptury Datový list byl vystaven: Rehse GbR Odpovědný partner: Henning Rehse, tel.: 02196/3933, Změna dat oproti předchozí verzi Vystavením tohoto technického listu se všechny předchozí verze pro tento produkt/ pro tuto látku zneplatňují.

Datum vydání: 28..4.2009 Datum revize: 28..4.2009 Strana: 1/7. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Datum vydání: 28..4.2009 Datum revize: 28..4.2009 Strana: 1/7. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Datum vydání: 28..4.2009 Datum revize: 28..4.2009 Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 1975 1.2 Použití přípravku: tvrdidlo

Více

Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2652-55 1.2 Použití přípravku:

Více

Aidol Holzschutz-Creme

Aidol Holzschutz-Creme Datum vydání: 31.05.2010 Datum revize: 31.05.2010 Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2714-20 1.2 Použití přípravku:

Více

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur Datum vydání: 17.01.2008 Datum revize: 15.03.2008 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 3420-3439 1.2 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Číslo výrobku: 2652-55 Datum vydání (v ČR): 21.04.2013 Verze: 1.0.0 Datum vydání (výrobce): 04.07.2012 Datum revize (výrobce): 04.72.

Číslo výrobku: 2652-55 Datum vydání (v ČR): 21.04.2013 Verze: 1.0.0 Datum vydání (výrobce): 04.07.2012 Datum revize (výrobce): 04.72. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku PFLEGE ÖL (0000265200) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nátěrová a impregnační hmota. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky:

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKYSMĚSI A SPOLEČNOSTIPODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Číslo výrobku: 12354, 12357 CAS : ES : Další názvy: --- není směs není směs 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo Strana: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111 Datum vydání: 06.05.2008 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Označení produktu: Účel použití: HERBOL-KUNSTSTOFF-SIEGEL LESK stavební nátěr 1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s.,

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem Strana: 1/8 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 452EP [FBS-LF], Komp. A Označení přípravku: Z062 [Z181] 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH )

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: K WIK Kód produktu: 101840K1 1.2 Použití látky nebo přípravku Čisticí prostředek 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111 Datum vydání originálu: 22.11.2009 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Označení produktu: Účel použití: HERBOL HERBOLUX GRUND ZQ stavební nátěr 1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s.,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 16 Sensitive 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 15.06.2011 Revize: 14.06.2011

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 15.06.2011 Revize: 14.06.2011 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 316.326 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Těsnící

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: Revize: Strana: 21.5.2004 4.7.2008 1 / 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více