SBÍRKA ÚLOH STEREOMETRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA ÚLOH STEREOMETRIE"

Transkript

1 SÍR ÚO STROTRI

2 OS seznm používných symbolů 7. Zákldy stereometrie 9.1 Zákldní stereometrické pojmy Zobrzování prostorových útvrů v rovině Polohové vlstnosti útvrů v prostoru 15.1 Vzájemná poloh čtyř bodů Vzájemná poloh dvou přímek Průnik roviny těles Vzájemná poloh dvou rovin Vzájemná poloh tří rovin Vzájemná poloh přímky roviny Průnik přímky s hrnicí těles etrické vlstnosti útvrů v prostoru 33.1 Odchylk přímek rovin Vzdálenost bodů přímek rovin Sbírk úloh STROTRI utoři: RNr. g rubý, gr. rie hodorová, Ph.. Přiložené : RNr. enk Juklová, Ph.. rfická úprv szb: rcel Vrbs. nohostěny 41.1 Terminologie Zákldní vzorce rnoly Jehlny Pltonov těles Rotční těles 51.1 Terminologie Zákldní vzorce Válec užel oule výsledky úloh 59

3 PŘUV ilé kolegyně, vážení kolegové, studenti, dostáváte do rukou sbírku úloh ze stereometrie. utoři sbírky se n zákldě svých zkušeností přiklání k názoru, že stereometrie předstvuje ve výuce mtemtiky prtii, která ptří k méně oblíbeným. Čsto se zdůrzňuje, že pro úspěšné studium stereometrie je nezbytná dobrá prostorová předstvivost, která je u některých studentů méně rozvinut bez které nelze učivo ze stereometrie pochopit. Tuto schopnost je všk možné zdokonlovt rozvíjet. Vedle tohoto, jistě důležitého předpokldu, jsou zde důvody dlší. těm ptří zejmén změny v učebních plánech středních škol v posledních desetiletích, které vedly k omezování výuky geometrie. eometrie je dotován menším počtem hodin nvíc z učebních plánů skoro vymizel deskriptivní geometrie. utoři sbírky by rádi povzbudili nejen své kolegy učitele, le i jejich studenty v hledání cesty ke stereometrii, která je krásnou disciplinou s bohtou historií. Právě prostřednictvím stereometrie se mtemtik velmi výrzně přibližuje k řešení celé řdy prktických problémů. Upřímně děkujeme RNr. ence Juklové, Ph.. z kontrolu výsledků u polohových úloh z pomoc při tvorbě. PŘUV 5

4 SZN POUŽÍVNÝ SYOŮ, body,, b přímky, b přímk, polopřímk úsečk ρ,σ roviny ρ,σ rovin p rovin p (rovin určená bodem přímkou p) pq rovin pq (rovin určená přímkmi pq) S střed úsečky V konvexní úhel V b přímk je rovnoběžná s přímkou b b přímk není rovnoběžná s přímkou b b = P průsečík P přímek, b α β = p průsečnice p rovin α, β vzdálenost bodů, ; délk úsečky p vzdálenost bodu od přímky p α vzdálenost bodu od roviny α b vzdálenost rovnoběžných přímek, b αβ vzdálenost rovnoběžných rovin α, β V velikost konvexního úhlu V b odchylk přímek, b pα odchylk přímky p roviny α αβ odchylk rovin α, β V objem těles S povrch těles SZN POUŽÍVNÝ SYOŮ 7

5 . ZÁY STROTRI.1 Zákldní stereometrické pojmy Stereometrie, neboli geometrie v prostoru se zbývá řešením prostorových geometrických úloh. by student byl schopen řešit úlohy n dné tém musí se seznámit s některými stereometrickými pojmy větmi. Z zákldní útvry ve stereometrii povžujeme body, přímky roviny. ále uvedeme jejich vlstnosti vzthy. určení přímky dvěm různými body je určen jediná přímk. určení roviny přímkou bodem, který neleží n této přímce, třemi body, které neleží n jedné přímce, dvěm různoběžkmi, dvěm různými rovnoběžkmi. vzájemná poloh přímek, b rovnoběžné:, b leží v téže rovině součsně b = různé, rovnoběžné splývjící: = b různoběžné: b = R, R průsečík, mimoběžné:, b neleží v téže rovině součsně b =. vzájemná poloh dvou rovin α, β rovnoběžné: α β = různé, rovnoběžné splývjící: α = β, různoběžné: α β = r, r průsečnice. vzájemná poloh tří rovin Všechny tři roviny jsou nvzájem rovnoběžné. zákldy stereometrie 9

6 vě roviny jsou rovnoběžné, třetí je protíná ve dvou rovnoběžných přímkách. ždé dvě roviny jsou různoběžné všechny tři průsečnice jsou nvzájem rovnoběžné různé. ždé dvě roviny jsou různoběžné všechny průsečnice splývjí v jedinou přímku. ždé dvě roviny jsou různoběžné, jejich průsečnice jsou nvzájem různoběžné protínjí se v jednom společném bodě. vzájemná poloh přímky roviny ρ rovnoběžné: ρ = různé, přímk leží v rovině ρ: ρ, různoběžné: ρ = R, R průsečík. některé dlší vlstnosti bodů, přímek rovin: odem lze vést právě jednu přímku rovnoběžnou s přímkou b. eží-li dv různé body přímky v rovině ρ, pk kždý bod přímky leží v rovině ρ. jí-li dvě různé roviny α β společný bod, pk mjí i společnou přímku, která prochází bodem. Přímk je rovnoběžná s rovinou ρ, právě když v rovině ρ existuje přímk rovnoběžná s přímkou. vě roviny jsou rovnoběžné, právě když jedn z nich obshuje dvě různoběžky, z nichž kždá je rovnoběžná s druhou rovinou. ným bodem lze vést jedinou rovinu α rovnoběžnou s dnou rovinou ρ. 10 zákldy stereometrie.2 Zobrzování prostorových útvrů v rovině Rovinu, do níž geometrické útvry rovnoběžně promítáme, nzýváme průmětnou. Tuto průmětnu ztotožňujeme s nákresnou, tj. s rovinou tbule nebo sešitu. názornému zobrzování prostorových geometrických útvrů k ilustrci řešení některých stereometrických úloh užíváme volné rovnoběžného promítání. Při zobrzování prostorových geometrických útvrů ve VRP dodržujeme jednoduchá prvidl: 1. ody zobrzujeme jko body. 2. Přímky zobrzujeme jko přímky nebo jko body. 3. Zchováváme incidenci bodů přímek. 4. Rovnoběžné přímky zobrzujeme jko rovnoběžky nebo jko body. 5. Zchováváme poměr velikostí rovnoběžných úseček. 6. Obrzce ležící v rovinách rovnoběžných s průmětnou zobrzujeme ve skutečné velikosti. Při volném rovnoběžném promítání se jedná o zobrzení, ve kterém jsou bodům prostoru přiřzeny jisté body nákresny. Pro názornost obrzů má prktický význm připojit následující úmluvy, které budeme respektovt: 7. Obrzy přímek kolmých k průmětně (tyto přímky budeme nzývt hloubkové) kreslíme tk, by svírly s vodorovnou přímkou zvolený úhel, tzv. úhel zkosení. Většinou volíme úhel o velikosti Obrzy úseček n hloubkových přímkách zkrcujeme n polovinu jejich skutečné velikosti. pro názornost zobrzíme několik útvrů těles: čtverec krychle zákldy stereometrie 11

7 rovnostrnný trojúhelník prvidelný šestiúhelník prvidelný čtyřstěn (e konstrukci prvidelného čtyřstěnu je nutné určit jeho výšku, to tk, že sklopíme rovinu, která obshuje výšku těles hrnu, do roviny podstvy.) v 45 v 2 S S 45 T v ( ) v prvidelný osmiúhelník T prvidelný osmistěn prvidelný čtyřboký jehln V kružnice (obrzem kružnice je elips) v v 2 b v b b 2 S S ZÁY STROTRI ZÁY STROTRI 13

8 . POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU.1 Vzájemná poloh čtyř bodů 1. Je dán krychle. ) zjistěte, zd body,,, X leží v jedné rovině. od X je střed hrny b) zjistěte, zd body,,, leží v jedné rovině. ody, jsou středy hrn, c) zjistěte, zd body,,, X leží v jedné rovině. od je střed hrny, bod je střed hrny bod X leží n hrně pltí X = 2 X. d) zjistěte, zd v krychli leží uvedené body,,, S v jedné rovině. od je střed hrny, bod je střed hrny, bod je střed hrny bod S je střed krychle 2. Je dán prvidelný osmistěn. Zjistěte, zd uvedené body,,, leží v jedné rovině. od leží n úhlopříčce pltí 3 =..2 Vzájemná poloh dvou přímek 3. Je dán krychle. Rozhodněte o vzájemné poloze přímek: ) S S b) P S, bod P je střed stěny c) P S S, bod P je střed stěny d) S e) S S f) S g) S h) S S 4. V prvidelném čtyřbokém jehlnu V rozhodněte o vzájemné poloze přímek: ) S V S V 14 ZÁY STROTRI POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU 15

9 b) S V S V c) V d) V S S V e) V S S V 5. V prvidelném osmistěnu rozhodněte o vzájemné poloze přímek: ) S S b) S S S c) S.3 Průnik roviny těles Při konstrukci řezů n tělesech se řídíme těmito třemi prvidly: prvidlo č. 1: strny řezu tvoří body, které leží v jedné stěně těles, (lze spojit body ležící v téže rovině stěny těles), prvidlo č. 2: strny řezu, které leží v rovnoběžných rovinách jsou nvzájem rovnoběžné, prvidlo č. 3: jestliže dvě průsečnice tří rovin procházejí jedním bodem, musí jím procházet tké třetí průsečnice. Poznámk: V zdání příkldů nebude výslovně uváděno, kde body určující rovinu řezu leží, tudíž čtenář se bude orientovt podle obrázku. 6. Sestrojte řez krychle rovinou určenou body. Řešení: Rovin řezu je určen body. Protože bod leží n hrně, bod leží n hrně body určují rovinu, ve které leží horní podstv krychle, proto v této rovině musí ležet i přímk, proto spojíme body úsečk tk určuje jednu strnu řezu. nlogicky totéž provedeme s body, tedy podle prvidl č. 1 spojíme body,, čímž je řez sestrojený. 7. Sestrojte řez krychle rovinou určenou body. Řešení: Y l I 1. ody leží v téže rovině stěny podle prvidl č. 1 tvoří strnu řezu. 2. Roviny jsou rovnoběžné, tkže podle prvidl č. 2 vedeme bodem rovnoběžku m s. 3. Průnik přímky m hrny je bod X. 4. lší body řezu sestrojíme užitím prvidl č. 3. Roviny, se protínjí v jednom bodě I, kterým procházejí všechny průsečnice těchto rovin. se protínjí v přímce n ní bude ležet bod I, jímž procházejí dlší dvě průsečnice. Tento bod I určíme jko průsečík přímek m. Přímk I je průsečnice rovin. 5. od řezu Y je průsečíkem přímky I s hrnou. 6. odem vedeme rovnoběžku l s XY. 7. Průnik přímky l hrny je bod Z. 8. Řez je určen body ZXY. X Z m 16 POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU 17

10 = I X Z Y POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU 8. Sestrojte řez krychle rovinou určenou body. Řešení: 1. Nemůžeme využít žádné prvidlo. Sestrojíme průsečík přímky s rovinou podstvy, to tk, že sestrojíme prvoúhlý průmět této přímky do roviny stěny, což je přímk. Průsečík přímky s je bod I, což je průsečík přímky s rovinou podstvy. 2. Sestrojíme přímku I její průsečík s hrnou je dlší bod řezu X. 3. Spojíme X. 4. odem vedeme rovnoběžku m s přímkou X její průsečík s hrnou je bod řezu Y. 5. Spojíme Y. 6. ále bodem vedeme rovnoběžku l s přímkou X. 7. od Z, který je průsečíkem přímky l hrny, je bodem řezu spojíme ho s bodem. 9. Sestrojte řez krychle rovinou určenou body. ) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

11 POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) ) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

12 k) l) m) 11. Sestrojte řez prvidelného čtyřbokého jehlnu V rovinou. ) b) V V 10. Sestrojte řez krychle rovinou určenou bodem P přímkou p, jestliže přímk p leží v rovině ) b) p 12. Sestrojte řez prvidelného čtyřbokého jehlnu V rovinou bodem P přímkou p, jestliže přímk p leží v rovině. V P P p P c) p 13. Sestrojte řez prvidelného šestibokého hrnolu rovinou. ) b) P p 22 POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU 23

13 V V P Q R S T U POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU POOOVÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU c) d) 14. Sestrojte řez prvidelného šestibokého jehlnu V rovinou. ) b) 15. Sestrojte řez prvidelného osmistěnu rovinou. ) b) c) d) 16. Sestrojte řez prvidelného čtyřstěnu rovinou. ) b) 17. Sestrojte řez krychle součsně řez prvidelného osmistěnu PQRSTU rovinou.

14 .4 Vzájemná poloh dvou rovin 18. Rozhodněte o vzájemné poloze dvou rovin, je-li dán krychle, v přípdě různoběžných rovin sestrojte jejich průsečnici. S S S Roviny jsou různé mjí společný bod, tedy průsečnice těchto rovin musí procházet bodem. ále pltí pro různoběžné přímky, které leží v rovině stěny krychle, že leží v rovině leží v rovině, proto bod S = náleží součsně oběm rovinám je dlším bodem průsečnice p. Protože je S, je přímk p = S hlednou průsečnicí rovin. 19. Rozhodněte o vzájemné poloze dvou rovin S S, je-li dán krychle, v přípdě různoběžných rovin určete jejich průsečnici. Ukážeme, že rovin S je rovnoběžná s rovinou S. V rovině S si vybere npř. přímky S ukážeme, že tyto přímky jsou rovnoběžné s rovinou S. Přímk je rovnoběžná s přímkou S S přímk S je rovnoběžná s přímkou S, tedy v rovině S existují dvě různoběžné přímky rovnoběžné s rovinou S, proto jsou roviny S S rovnoběžné. 20. Rozhodněte o vzájemné poloze dvou rovin, je-li dán krychle, v přípdě různoběžných rovin určete jejich průsečnici. ) S, S b), c), S d) S, S S S e), f) S, g), S h), S i), j), S k), S S S l) S S, S m), S S S n) S S, S S o) S, S S p) S, S 21. Rozhodněte o vzájemné poloze dvou rovin, je-li dán jehln V, v přípdě různoběžných rovin určete jejich průsečnici. ) VS, S S V b) V, S V c) V, V d) S V, VS S e) V, S S V, = 3 f), S V S V, V V = 3 g) V, S V, = Rozhodněte o vzájemné poloze dvou rovin S S S S, je-li dán prvidelný osmistěn. 26 polohové vlstnosti útvrů v prostoru polohové vlstnosti útvrů v prostoru 27

15 .5 Vzájemná poloh tří rovin.6 Vzájemná poloh přímky roviny 23. Je dán krychle. Rozhodněte o vzájemné poloze tří rovin. ),, b),, S S S c), S, S S S d),, S S S e), S S S, S S S f), S S S, S S S. 24. Je dán prvidelný čtyřboký jehln V. Rozhodněte o vzájemné poloze tří rovin. ) V, V, S V S V S V b) V, S S S V, S S S V c) V, S S V, S S V 25. Je dán prvidelný osmistěn. Rozhodněte o vzájemné poloze tří rovin. ),, b) S, S, S S 26. Je dán krychle. Určete průsečík přímky s rovinou. r X Přímkou proložíme vhodnou rovinu, v tomto přípdě to bude rovin. Sestrojíme průsečnici r těchto rovin. ledný průsečík přímky roviny je bod X, který je průsečíkem přímek r. 27. Je dán krychle, rozhodněte o vzájemné poloze roviny přímky, v přípdě různoběžnosti určete průsečík. ), b), c), d), S 28. V krychli jsou body P, Q, R, S po řdě středy stěn,,,. Určete vzájemnou polohu: ) přímky PQ roviny b) přímky RS roviny c) přímky QR roviny d) přímky PR roviny 28 polohové vlstnosti útvrů v prostoru 29. Je dán krychle, rozhodněte o vzájemné poloze přímky roviny, v přípdě různoběžnosti určete průsečík. ) přímky PR roviny S S S, body P, R jsou po řdě středy stěn, polohové vlstnosti útvrů v prostoru 29

16 b) přímky roviny, bod leží n pltí = 2, bod leží n pltí = 2 c) přímky S S roviny S S d) přímky S roviny S S S 30. Je dán krychle. Zjistěte, zd leží: ) přímk v rovině, bod leží n pltí = 2 b) přímk v rovině c) přímk v rovině d) přímk PR v rovině, body P, R jsou po řdě středy stěn, 31. Je dán krychle. Zjistěte, zd body, přímk leží v jedné rovině. 32. Je dán prvidelný čtyřboký jehln V. Sestrojte průsečík přímky s rovinou ) přímky S V s rovinou V, leží n pltí = 3, leží n pltí = 3 b) přímky VS s rovinou S S V c) přímky VS s rovinou S S V d) přímky S V s rovinou, leží n pltí = 3, leží n V pltí = 2 V, leží n V pltí V = 3 e) přímky V s rovinou J, J leží n pltí J = 3 J, leží n V pltí V = 3, leží n V pltí = 3 V f) přímky VS s rovinou S S V S.7 Průnik přímky s hrnicí těles 33. Je dán krychle. Určete průsečíky přímky N s hrnicí krychle. od leží n, bod N leží n N V X T Y S U Přímkou N proložíme rovinu rovnoběžnou se svislými hrnmi krychle (tzv. směrovou rovinu) určíme její řez STUV s krychlí. Přímk N protíná hrnici tohoto řezu (tj. hrnici krychle) v bodech XY. 34. Je dán krychle. Určete průsečíky přímky PQ s hrnicí krychle. Pro body P, Q pltí: ) = S P, = S Q b) P leží n pltí P = 1,5, = S Q c) P leží n pltí P = 1,5, Q leží n pltí Q = 1,5 d) P leží n pltí P = 1,25, Q leží n pltí Q = 1, Je dán prvidelný šestiboký hrnol. Určete průsečíky přímky N s hrnicí hrnolu. Pro body, N pltí: ) = S, N leží n pltí N = 1,25 b) = S, N leží n pltí N = 1,25 30 polohové vlstnosti útvrů v prostoru polohové vlstnosti útvrů v prostoru 31

17 36. Je dán prvidelný čtyřboký jehln V. Určete průsečíky přímky N s hrnicí jehlnu. Pro body, N pltí: = S, N = S SV, bod S je střed podstvy.. TRIÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU.1 Odchylky přímek rovin V odchylk různoběžných přímek X N Y 39. Je dán krychle. Určete odchylku přímek ), b), c), U S T Přímkou N proložíme rovinu, která prochází vrcholem jehlnu ( tzv. vrcholovou rovinu) určíme její řez UTV s jehlnem. Přímk N protíná hrnici tohoto řezu (tj. hrnici jehlnu) v bodech XY. 37. Je dán prvidelný čtyřboký jehln V. Určete průsečíky přímky PQ s hrnicí jehlnu. Pro body P, Q pltí: ) P = S V, = S Q b) P leží n V pltí VP = 1,5 V, Q = S V c) P = S V, Q leží n pltí Q = 1,5 38. Je dán prvidelný osmistěn. Určete průsečíky přímky N s hrnicí osmistěnu. Pro body, N pltí: leží n pltí = 1,5, N leží n pltí N = 1, Určete odchylku přímek, v kvádru, je-li dáno = 3 cm, = 2 cm, = 4 cm. 41. od je střed hrny tetredru. Určete odchylku přímek,. odchylk mimoběžných přímek 42. Je dán krychle. Určete odchylku přímek ), b), c), 32 polohové vlstnosti útvrů v prostoru metrické vlstnosti útvrů v prostoru 33

18 43. V prvidelném trojbokém hrnolu je =, = v. Vypočtěte odchylku φ přímek, 44. od je střed hrny V prvidelného čtyřbokého jehlnu V. Určete odchylku φ přímek V,, je-li dáno =, V = b. odchylk rovin 50. Je dán krychle. Určete odchylku rovin ), b), c), odchylk přímky roviny 45. Je dán krychle. Určete odchylku přímky roviny ), b), c), 51. V tetredru určete odchylku rovin,. 52. ody, jsou středy hrn, prvidelného čtyřbokého jehlnu V. Určete odchylku rovin V,, je-li dán výšk v jehlnu velikost podstvné hrny. 46. Odchylk tělesové úhlopříčky kvádru od roviny jeho podstvy je 45. Určete vzth mezi délkmi hrn kvádru. 47. Jká musí být odchylk φ úsečky roviny, by kolmý průmět úsečky do této roviny měl poloviční velikost? 48. Přímk n je kolmá k rovině ρ. okžte, že pro kždou přímku m pltí: mρ = 90 mn. 49. Je dán kvádr, =, = b, = c. Vypočtěte odchylku φ přímky roviny, je-li = 5 cm, b = 3 cm, c = 6 cm..2 Vzdálenosti bodů, přímek rovin vzdálenost bodů 53. V krychli o hrně délky je bod S průsečík úhlopříček,. Vypočtěte vzdálenost bodů: ), b), c), S S 34 metrické vlstnosti útvrů v prostoru metrické vlstnosti útvrů v prostoru 35

19 54. V kvádru s délkmi hrn =, = b, = c vypočtěte vzdálenost d bodů,. 55. ody P, Q jsou středy hrn, prvidelného čtyřstěnu s délkou hrny. Vypočtěte vzdálenost d bodů P, Q. vzdálenost bodu od přímky 56. V krychli o hrně délky vypočtěte vzdálenost bodu od přímky ) b) c) 57. V prvidelném čtyřbokém jehlnu V výšky v podstvnou hrnou délky vypočtěte vzdálenost d bodu od přímky V. 58. V kvádru s délkmi hrn =, = b, = c vypočtěte vzdálenost d bodu od tělesové úhlopříčky. vzdálenost bodu od roviny 59. V krychli o hrně délky vypočtěte vzdálenost bodu od roviny ) b) c) 60. Vypočtěte výšku prvidelného čtyřstěnu s délkou hrny. 61. V prvidelném čtyřbokém jehlnu V je bod S středem podstvy. Vypočtěte vzdálenost d bodu S od roviny jeho pobočné stěny, je-li dáno = SV =. vzdálenost přímek 62. V krychli o hrně délky je bod průsečík přímek,, bod N je průsečík přímek, bod O je střed hrny. Vypočtěte vzdálenost přímek: ), b), N c), O N 63. V prvidelném čtyřbokém jehlnu V jsou body, po řdě vnitřní body hrn V V tkové, že. Vyjádřete vzdálenost d přímky od roviny pomocí její vzdálenosti x od přímky, je-li =, V = b. O 36 metrické vlstnosti útvrů v prostoru metrické vlstnosti útvrů v prostoru 37

20 64. Je dán krychle, body, N jsou po řdě středy hrn,. Vypočtěte vzdálenost d přímek N,, je-li = 6 cm. vzdálenost přímky roviny 65. V krychli o hrně délky jsou body,, po řdě středy hrn,, bod N je průsečík úhlopříček,. Vypočtěte vzdálenost přímky roviny ), b) N, c) N, 67. V krychli s hrnou délky jsou body P, Q, R po řdě středy hrn,,. Vypočtěte vzdálenost d rovin, PQR. 68. V kvádru s hrnmi délek =, = b, = c vypočtěte vzdálenost rovin,. N N vzdálenost dvou rovin 66. V krychli jsou body,,, O, P po řdě středy hrn,,,,. Vypočtěte vzdálenost rovin ), b), c), PO P O 38 metrické vlstnosti útvrů v prostoru metrické vlstnosti útvrů v prostoru 39

21 . NOOSTĚNY.1 Terminologie RNO podstv hrnolu OÝ RNO podstvné hrny hrnolu OSÝ RNO boční hrny hrnolu ROVNOĚŽNOSTĚN boční stěny hrnolu PRVINÝ n-oý RNO vrcholy hrnolu VÁR stěny hrnolu RY hrnice hrnolu ONVXNÍ NOOSTĚN plášť hrnolu výšk hrnolu tělesové úhlopříčky hrnolu stěnové úhlopříčky JN podstv jehlnu OÝ JN podstvné hrny jehlnu OSÝ JN boční hrny jehlnu PRVINÝ n-oý JN boční stěny hrnolu OOÝ JN vrcholy jehlnu stěny jehlnu hrnice jehlnu plášť jehlnu výšk jehlnu rnoly jehlny ptří mezi NOOSTĚNY. 40 TRIÉ VSTNOSTI ÚTVRŮ V PROSTORU OJ TĚS Objem těles T je kldné číslo V(T). 1. Shodná těles mjí stejné objemy T 1 T 2 V(T 1 ) = V(T 2 ) 2. Objem těles složeného ze dvou nepronikjících se těles je roven součtu objemu těchto těles. T = T 1 T 2, T 1 T 2 = V(T 1 T 2 ) = V(T 1 ) + V(T 2 ) 3. Objem krychle o hrně velikosti 1 je roven 1. NOOSTĚNY 41

22 povrch těles Povrch těles je obsh jeho hrnice..2 Zákldní vzorce krychle u.3 rnoly 69. Vypočtěte objem povrch krychle, je-li dán velikost hrny = 2,5 cm. 70. Vypočtěte objem povrch krychle, je-li dán velikost tělesové úhlopříčky u = 6 cm. 71. Vypočtěte objem krychle, je-li dán její povrch S = 150 cm Vypočtěte povrch krychle, je-li dán její objem V = cm 3. kvádr u c 73. Určete délku hrny železné krychle, která má hmotnost kg. ustot želez je ρ = 7,8 g cm rychli je opsán koule o poloměru r. Vypočtěte objem povrch krychle. Jehln v b 75. Je dán krychle o hrně délky. Určete délku hrny krychle, která má vzhledem k dné krychli ) dvojnásobný objem b) dvojnásobný povrch komolý Jehln Poznámk. Úloh určit hrnu krychle, která má dvojnásobný objem než dná krychle, byl znám již ve strověku. Zdvojení neboli reduplikce krychle, ptří mezi slvné úlohy strověku. V litertuře se s ní setkáme pod názvem delský problém. Vedle delského problému ptří mezi slvné úlohy tké kvdrtur kruhu trisekce úhlu. ze ukázt, že úsečku délky, kde je velikost dné úsečky, nelze sestrojit pouze pomocí prvítk kružítk. v 76. Vypočtěte objem povrch kvádru, jsou-li dány délky jeho hrn = 4 cm, b = 2 cm, c = 6 cm. 42 mnohostěny mnohostěny 43

23 77. élky hrn kvádru jsou v poměru 2 : 3 : 6 tělesová úhlopříčk má délku 14 cm. Vypočtěte objem povrch kvádru. 78. élky hrn kvádru jsou v poměru 2 : 3 : 4, povrch kvádru je 13 dm 2. Vypočtěte objem kvádru. 79. Vypočtěte povrch kvádru, je-li dán součet velikostí jeho hrn + b + c = 19 cm velikost tělesové úhlopříčky u = 13 cm. 80. Vypočtěte objem kvádru, jsou-li dány obsh podstvy S 1 obshy bočních stěn S 2, S Povrch kvádru je 136 cm 2, délky jeho hrn jsou v poměru 1 : 2 : 5. Vypočtěte objem kvádru. 82. Vypočtěte objem kvádru, je-li dáno = =, = u. 83. élky hrn kvádru jsou kořeny rovnice x 3 12x x 60 = 0 Vypočtěte objem povrch kvádru. Poznámk. Úlohu je možné tké řešit s využitím Viétovy věty týkjící se vzthů mezi kořeny koeficienty dné rovnice. V nšem přípdě je x 1 x 2 + x 1 x 3 + x 2 x 3 = 47, x 1 x 2 x 3 = Vypočtěte objem povrch prvidelného trojbokého hrnolu výšky v podstvnou hrnou délky. 85. Podstvou kolmého čtyřbokého hrnolu je kosočtverec, jehož strn má délku. vypočtěte objem hrnolu, mjí-li jeho tělesové úhlopříčky od roviny podstvy odchylky φ, ψ. Řešte obecně potom pro hodnoty = 3 cm, φ = 30, ψ = NOOSTĚNY 86. Prvidelný šestiboký hrnol je dán tělesovými úhlopříčkmi o velikostech u 1 = 12 cm, u 2 = 13 cm. Vypočtěte povrch objem hrnolu. 87. Vypočtěte objem povrch prvidelného n-bokého hrnolu, je-li dán výšk hrnolu v podstvná hrn. 88. Vypočtěte povrch kosého hrnolu s hrnmi =, = b, = c. Podstvou hrnolu je obdélník, odchylk boční hrny roviny podstvy je φ odchylk boční stěny roviny podstvy je ψ. 89. V krychli o hrně délky je veden hrnou rovin ρ tk, že rozdělí krychli n dv kolmé hrnoly, čtyřboký trojboký, jejichž objemy j sou v poměru 3 : 2. V jkém poměru je touto rovinou rozdělen hrn?.4 Jehlny 90. Prvidelný čtyřboký jehln výšky v má délku podstvné hrny délku boční hrny b. Vypočtěte objem povrch jehlnu, je-li dáno: ), b b), v c) b, v 91. Prvidelný trojboký jehln výšky v má délku podstvné hrny délku boční hrny b. Vypočtěte objem povrch jehlnu, je-li dáno: ), b b), v c) b, v 92. Vypočtěte objem povrch prvidelného čtyřbokého jehlnu V, je-li dáno = V = u. 93. Vypočtěte objem čtyřstěnu, je-li dáno = 2, = = = = 3, = 5. NOOSTĚNY 45

24 94. Vypočtěte objem prvidelného trojbokého jehlnu, je-li dán jeho výšk v odchylk boční stěny od roviny podstvy φ. 95. Je dán krychle. Rovin odděluje od krychle jehln, jehož povrch je S. Vypočtěte povrch krychle. 96. Vypočtěte objem prvidelného pětibokého jehlnu, je-li dán délk boční hrny odchylk φ této hrny od roviny podstvy. 97. Povrch prvidelného čtyřbokého jehlnu je S = 360 cm 2, objem jehlnu je V = 400 cm 3. Vypočtěte délku podstvné hrny výšku jehlnu v..5 Pltonov těles Prvidelným mnohostěnem rozumíme konvexní mnohostěn, jehož všechny stěny jsou shodné prvidelné mnohoúhelníky z kždého jeho vrcholu vychází stejný počet hrn. xistuje právě pět prvidelných těles, která nzýváme Pltonov těles. Jsou to tetredr (prvidelný čtyřstěn), hexedr (prvidelný šestistěn, krychle), oktedr (prvidelný osmistěn), ikosedr (prvidelný dvcetistěn) dodekedr (prvidelný dvnáctistěn). tetredr 98. V jké vzdálenosti od vrcholu jehlnu je třeb rozříznout jehln výšky v řezem rovnoběžným s podstvou, by se odřízl objemu dného jehlnu? 99. Podstvy komolého jehlnu jsou rovnostrnné trojúhelníky o strnách velikostí, b. Vypočtěte objem jehlnu, jeli odchylk boční hrny od větší podstvy φ. hexedr 100. Výšk prvidelného čtyřbokého komolého jehlnu je v, odchylk boční hrny od roviny podstvy je φ, odchylk tělesové úhlopříčky od roviny podstvy je ψ. Vypočtěte obsh pláště komolého jehlnu omolý jehln má podstvy S 1, S 2 Vypočtěte obsh řezu S, který je určen rovinou vedenou středy bočních hrn. oktedr ikosedr 46 mnohostěny mnohostěny 47

25 dodekedr Poznámk Pod pojmem tetredrická máme n mysli, že tom uhlíku je v těžišti tetredru tomy vodíků jsou ve vrcholech tetredru Vypočtěte objem povrch krychle vepsné kouli o poloměru r Vypočtěte objem povrch oktedru o hrně velikosti. Poznámk V kždém prvidelném mnohostěnu existuje bod, který má stejnou vzdálenost od všech vrcholů, stejnou vzdálenost od všech stěn stejnou vzdálenost od všech hrn. Je to střed kulové plochy mnohostěnu opsné i vepsné. N opsné kulové ploše leží všechny vrcholy mnohostěnu. Je to nlogie kružnice opsné vepsné prvidelným mnohoúhelníkům v plnimetrii. Všechny prvidelné mnohostěny jsou součsně konvexní mnohostěny pltí tedy pro ně ulerov vět o mnohostěnech. Teorií mnohostěnů je do znčné míry motivován terminologie teorie grfů. ždý mnohostěn určuje grf tím způsobem, že vrcholy grfu odpovídjí vrcholům mnohostěnu hrny grfu odpovídjí hrnám mnohostěnu. ze ukázt, že stěny libovolného rovinného nkreslení vzniklého grfu odpovídjí stěnám mnohostěnu. hrkteristik grfů mnohostěnů je jednoduchá. rf je grfem mnohostěnu, právě když je rovinný 3-souvislý grf Určete počty hrn vrcholů tetredru, hexedru, oktedru, dodekedru ikosedru Vypočtěte objem povrch tetredru o hrně velikosti Vypočtěte poloměr ρ kulové plochy vepsné tetredru poloměr r kulové plochy opsné tetredru o hrně velikosti Vypočtěte velikost úhlu mezi vzbmi v molekule metnu z předpokldu, že molekul metnu je tetredrická. tom uhlíku je v hybridním stvu sp mnohostěny 108. Vypočtěte objem povrch oktedru, je-li dán poloměr ρ koule oktedru vepsné rychli o hrně velikosti vepište těleso, jehož všechny vrcholy jsou středy stěn dné krychle. Určete, o jké těleso se jedná vypočtěte jeho objem povrch okžte, že pro počet hrn kždého prvidelného mnohostěnu pltí kde p je počet strn kždé stěny mnohostěnu q je počet hrn stýkjících se v jednom vrcholu Je-li p je počet strn kždé stěny mnohostěnu q je počet hrn stýkjících se v jednom vrcholu potom pltí okžte. Návod. Uvžte, že součet velikostí úhlů, které svírjí hrny při společném vrcholu mnohostěnu, musí být menší než 2π. Odtud plyne Poznámk Prvidelné mnohostěny byly známy již ve strověku. V souvislosti s Pltonem ( př. n. l.) se čsto uvádí jejich přiřzení ke čtyřem řeckým živlům, kterými byly oheň (tetredr), země (hexedr), vzduch (oktedr), vod (ikosedr). V knize Timios vyslovil Plton myšlenku, že čtyři prvky povžovné z zákldní složky svět oheň, země, mnohostěny 49

26 vzduch, vod jsou ve skutečnosti seskupením neptrných pevných částic. Nvíc tvrdil, že tyto částice mjí tvr prvidelných mnohostěnů, protože svět mohl být stvořen pouze z dokonlých těles. Poslední mnohostěn, který byl objeven, dodekedr, předstvovl jsoucno. Jistý Jmblichos ( př. n. l.) zznmenl, že dodekedr objevil yppsos z etpontu ( př. n. l) z Pythgorovy školy. Z to, že svůj objev zveřejnil, prý zhynul v moři. Problém je smozřejmě složitější, k hlubšímu seznámení bychom se museli seznámit s názory dlších řeckých filosofů. Pro nás by byli nejvýznmnější nximndros ( př. n. l.), Pythgors (okolo 570 po 510 př. n. l.), mpedokles ( , př. n. l., teorie mepedokleov o čtyřech živlech) nxgors ( př. n. l.). Pěti prvidelným mnohostěnům se ve své knize O božském poměru věnuje i jeden z nejvýznmnějších mtemtiků své doby uc Pcioli ( ). nih nzvná podle zltého řezu byl věnován rchitektuře, pěti Pltonovým tělesům tké proporcím lidského těl. Vyobrzení mnohostěnů n 59 tbulkách pro svého přítele zhotovil eonrdo d Vinci ( ), který si s oblibou vyráběl dřevěné kostry mnohostěnů. yšlenk, že prvidelné mnohostěny hrjí zásdní roli ve struktuře vesmíru, byl brán vážně ještě v století, kdy Johnnes epler zčl hledt v reálném světě mtemtický řád. Přehled prvidelných mnohostěnů s počet stěn mnohostěnu, v počet vrcholů mnohostěnu, h počet hrn mnohostěnu p q s v h nohostěn Tetredr exedr Oktedr odekedr Ikosedr O krychli osmistěnu říkáme, že jsou duální mnohostěny. Všimněte si, že středy stěn krychle jsou vrcholy prvidelného osmistěnu nopk středy stěn prvidelného osmistěnu jsou vrcholy krychle. Podobně jsou nvzájem duální i prvidelný dvnáctistěn prvidelný dvcetistěn. Prvidelný čtyřstěn je duální sám se sebou.. Rotční těles.1 Terminologie VÁ postv válce OÝ VÁ strn válce OSÝ VÁ plášť válce UTÝ ROTČNÍ VÁ výšk válce VÁ ŠIO SŘÍZNUTÝ hrnice válce osový řez válce UŽl podstv kužele OOÝ UŽ podstvná hrn kužele podstvy komolého kužele strny kužele podstvné hrny komolého kužele vrchol kužele strny komolého kužele hrnice kužele hrnice komolého kužele plášť kužele plášť komolého kužele výšk kužele výšk komolého kužele osový řez kužele ROVNOSTRNNÝ UŽ OSÝ UŽ chrkteristický trojúhelník kosého kužele OU střed koule poloměr koule průměr koule kulová ploch (hrnice koule) kulová úseč kulová vrstv kulová výseč kulový vrchlík kulový pás nuloid středový úhel osového řezu kulové výseče 50 NOOSTĚNY ROTČNÍ TĚS 51

27 .2 Zákldní vzorce kulová výseč válec v ρ ρ poloměr podstvy kulové úseče r S v kulová úseč, kulový vrchlík válec Šikmo seříznutý r ρ poloměr podstvy kulové úseče v ρ v 1 r v 2 S r obsh kulového vrchlíku kužel kulová vrstv, kulový pás ρ 1 v v ρ 2 r r S komolý kužel v r 1.3 Válec r Jké množství vody proteče z hodinu potrubím kruhového průřezu s průměrem 16 cm, teče-li vod rychlostí 2,5 m s 1? koule r 113. vě stejná válcová potrubí s vnitřním průměrem 10 cm byl nhrzen jedním potrubím se stejným průtokem. Vypočtěte vnitřní průměr nového potrubí léko ze tří litrových krbic bylo přelito do válcového hrnce s vnitřím průměrem 20 cm. Jk vysoko byl hldin mlék v hrnci? 52 rotční těles rotční těles 53

28 115. O kolik se zvýší hldin kávy v šálku tvru válce o průměru 7 cm, jestliže do něj ponoříme 3 kostky cukru o rozměrech 11 mm, 18 mm, 22 mm? 116. Určete poměr objemů dvou válců V 1 : V 2, jsou-li jejich pláště shodné obdélníky rozměrů b Plášť rotčního válce je čtverec. Určete odchylku α úhlopříčky osového řezu tohoto válce s rovinou podstvy Jký je průměr d měděného drátu délky l = 200 m, je-li jeho hmotnost m = 80 kg hustot mědi je ρ = 8,9 g cm 3? 119. Válcová rour má délku d, světlost s tloušťku t. Jk velký je její povrch? 120. Nádob tvru válce o poloměru podstvy r výškou v, je nplněn vodou. olik vody zůstne v nádobě, jestliže ji nkloníme o úhel velikosti α? Řešte obecně potom pro hodnoty r = 5 cm, v = 20 cm α = 45. Návod. Zbývjící vod předstvuje rotční válec seříznutý rovinou nerovnoběžnou s podstvou, pro jehož objem V pltí: 121. Nádob tvru kosého válce s poloměrem r, jehož strn svírá s podstvou úhel velikosti φ, se plní vodou. Při jkém objemu vody se válec právě převrhne?.4 užel 122. Prvoúhlý trojúhelník s přeponou c = 5 cm obshem S = 6 cm 2 se otáčí kolem přepony. Určete objem povrch vzniklého rotčního těles. 54 ROTČNÍ TĚS 123. Povrch rotčního kužele je 30 cm 2, obsh jeho pláště je 20 cm 2. Vypočtěte odchylku φ strny tohoto kužele od roviny podstvy Vypočtěte objem povrch rovnostrnného kužele výšky v Vypočtěte středový úhel φ kruhové výseče, ve kterou se rozvine plášť rotčního kužele s poloměrem r = 3,5 cm strnou s = 5 cm užel, výšky v, plve ve vodě vrcholem dolů. Jk hluboko je ponořen, je-li jeho hustot ρ Rotční komolý kužel má poloměry podstv r 1 = 17 cm, r 2 = 5 cm jeho strn má od roviny podstvy odchylku φ = 60. Určete jeho objem povrch Objem kmene tvru komolého kužele se počítá prkticky tk, že se ritmetický průměr obou podstv vynásobí výškou. Určete velikost chyby, které se při tkovém výpočtu dopustíme. Návod. Od objemu válce odečtěte objem komolého kužele. hyb je tím menší, čím menší je rozdíl obou poloměrů Povrch rotčního komolého kužele s poloměry podstv r 1 = 28 cm, r 2 = 21 cm je S = π cm 2. Vypočtěte výšku dného komolého kužele V jké vzdálenosti od vrcholu je třeb rozříznout kužel výšky v řezem rovnoběžným s podstvou, by se odřízl objemu? 131. Je-li do rotčního kužele o poloměru podstvy r výšce v vepsán rotční válec o poloměru podstvy ρ výšce u pk pltí: okžte. ROTČNÍ TĚS 55

29 .5 oule 132. Tři olověné koule o poloměrech r 1 = 3 cm, r 2 = 4 cm, r 3 = 5 cm byly slity v jedinou kouli. ) Vypočítejte poloměr r odlité koule. b) Zobecněte úlohu pro n koulí s poloměry r 1, r 2,, r n. c) Jký je vzth mezi objem odlité koule objemy původních koulí? d) Jký je vzth mezi povrchem odlité koule povrchy původních koulí? 133. olik olověných koulí s poloměrem 1 cm lze odlít z olověné koule s poloměrem 10 cm? 134. Určete poloměr železné koule, jejíž hmotnost je 10 kg. ustot želez je ρ e = 7,8 g cm okžte, že povrch koule, která se dotýká všech hrn krychle o hrně délky, se rovná rozdílu povrchů koule krychli opsné vepsné oule krychle mjí stejný povrch. Určete poměr jejich objemů Válcová nádob, jejíž podstv má poloměr r = 8 cm je zčásti nplněná vodou. O kolik cm vystoupí vod v nádobě, hodíme-li do ní kouli o poloměru r = 6 cm? 138. ouli o poloměru r je opsán rotční kužel o výšce v = 6r. V jkém poměru jsou povrchy obou těles? 139. Jkou tloušťku stěny musí mít dutá měděná koule 1 kg těžká, by se vznášel ve vodě? ustot mědi je ρ u = 8,9 g cm 3, hustot vody je ρ 0 = 1 g cm utá kovová koule má vnější průměr d = 40 cm. Určete její tloušťku t, má-li koule hmotnost 25 kg. ustot kovu je ρ = 8,45 g cm o koule je vepsán rotční kužel, jehož výšk je středem koule dělen v poměru zltého řezu. Určete poměr objemů obou těles Nádob tvru polokoule o poloměru r = 15 cm je nplněn vodou. olik vody v ní zůstne, nkloní-li se o úhel velikosti φ = 30? 143. řevěná koule plve ve vodě tk, že dřev, z něhož je koule zhotoven. průměru vyčnívjí z vody. Určete hustotu 144. Jk velkou část Země lze shlédnout z výšky h km? Řešte obecně potom pro hodnoty h = 300 km, poloměr Země r = km oule o poloměru r je osvětlen z bodu, který má od středu koule vzdálenost d. Jkou hodnotu musí mít poměr d : r, by byl osvětlen třetin povrchu koule? 146. Střed jedné ze dvou shodných koulí leží n ploše druhé koule. Vypočtěte objem společné části obou koulí Vypočtěte objem kulové výseče, je-li dán středový úhel 2φ poloměr koule r Vypočtěte objem kulové výseče, je-li dán středový úhel 2φ poloměr podstvy úseče ρ Povrch kulové úseče se rovná příslušného úseči. povrchu koule. Určete velikost středového úhlu 56 ROTČNÍ TĚS ROTČNÍ TĚS 57

30 150. Objem kulové výseče se rovná výseče, je-li poloměr koule r. objemu koule, z níž výseč vznikl. Určete povrch 151. ulová vrstv je omezen hlvním kruhem o poloměru r kruhem, jehož obsh je roven obshu hlvního kruhu. Vypočtěte objem povrch kulové vrstvy. Poznámk. lvní kruh je kruh, který obshuje střed koule. VÝSY ÚO 1. ) neleží b) leží c) neleží X X d) leží 2. leží 3. ) mimoběžky S S b) různoběžky c) rovnoběžky d) mimoběžky S S S P S P S e) rovnoběžky f) mimoběžky g) různoběžky S S S S 58 ROTČNÍ TĚS VÝSY ÚO 59

31 V S S V S V S V V S V S V V S V S V S V S S S S S S S VÝSY ÚO VÝSY ÚO h) různoběžky 4. ) různoběžky b) rovnoběžky c) mimoběžky d) mimoběžky e) rovnoběžky 5. ) rovnoběžky b) různoběžky c) mimoběžky 9. ) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

32 VÝSY ÚO VÝSY ÚO p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) ) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

33 k) l) m) 13. ) b) 10. ) b) c) d) c) 11. ) 14. ) b) b) VÝSY ÚO VÝSY ÚO 65

34 15. ) b) c) 20. ) různoběžné: b)rovnoběžné d) 16. ) b) c) různoběžné d) splývjí 17. e) různoběžné f) různoběžné g) různoběžné h) různoběžné i) různoběžné 66 výsledky úloh výsledky úloh 67

35 j) různoběžné k) různoběžné l) různoběžné 21. ) rovnoběžné b) různoběžné c) různoběžné d) různoběžné e) různoběžné f) různoběžné m) rovnoběžné n) různoběžné g) různoběžné 22. různoběžné o) různoběžné p) různoběžné 23. ) společný právě b) protínjí se jeden bod v jedné přímce 68 výsledky úloh výsledky úloh 69

36 c) protínjí se ve třech nvzájem d) protínjí se ve třech nvzájem rovnoběžných přímkách rovnoběžných přímkách 25. ) společný právě jeden bod, b) roviny S S to střed jsou nvzájem rovnoběžné, tedy třetí rovin je protíná ve dvou nvzájem rovnoběžných přímkách e) roviny S S S S S S f) roviny S S S S S S jsou nvzájem rovnoběžné, tedy jsou nvzájem rovnoběžné, tedy třetí rovin je protíná ve dvou třetí rovin je protíná ve dvou nvzájem rovnoběžných přímkách nvzájem rovnoběžných přímkách 27. ) různoběžné b) rovnoběžné c) 24. ) společný právě b) nvzájem c) protínjí se jeden bod rovnoběžné v jedné přímce d) S 28. ) rovnoběžné b) rovnoběžné 70 výsledky úloh výsledky úloh 71

37 c) různoběžné d) rovnoběžné 29. ) různoběžné 32. ) b) c) b) různoběžné c) rovnoběžné d) různoběžné d) e) f) rovnoběžné 30. ) leží b) neleží c) neleží 34. ) b) d) leží 31. neleží c) d) 72 VÝSY ÚO VÝSY ÚO 73

38 35. ) b) 39. ) 35,26 ; b) 60 ; c) 70,53 ; 40. φ = 33,85 ; 41. φ = 54,74 ; 42. ) 90 ; b) 45 ; c) 90 ; 43. ; 44. ; 45. ) 35,26 ; b) 54,73 ; c) 45 ; 46. ; 47. φ = 60 ; 49. ; 50. ) 45 ; b) 54,73 ; c) 70,53 ; 51. ; 52. ; 53. ) ; b) ; c) ; 54. ; 55. ; 56. ) ; b) ; c) ; 37. ) b) 57. ; 58. ; 59. ) ; b) ; c) ; 60. ; 61. ; 62. ) ; b) ; c) ; 63. ; 64. ; 65. ) ; b) ; c) ; 66. ) ; b) ; c) ; 67. ; 68. ; 69. V = 15,625 cm 3 ; S = 37,5 cm 2 ; 70. ; ; c) ; 72. ; 73. = 50,42 cm; 74. ; ; 75. ) ; b) ; 76. V = 48 cm 3 ; S = 88 cm 2 ; 77. V = 288 cm 3 ; S = 288 cm 2 ; 78. V = 3 dm 3 ; 79. S = 192 cm 2 ; 80. ; 81. V = 80 cm 3 ; 82. ; 83. V = 60; S = 94; 84. ; ; 85. ; 86. ; ; 87. ; ; 88. ; 89. rovin rozdělí hrnu v poměru 1: 4; 90. ) ; 74 VÝSY ÚO VÝSY ÚO 75

39 ; b) ; ; c) ; ; 91. ) ; ; b) ; ; c) ; ; 92. ; ; 93. ; 94. ; 95. ; 96. ; = 10 ; v 1 = 12 ; 2 = ; v 2 = 15; 98. ; 99. ; 100. ; 101. ; 102. ) počet 137. ; 138. S koule : S kužele = 4 : 9 ; 139. Δ = 2,4 mm; ; 140. ; 141. V kužele : V koule = 1 : 4 ; 142. ; si 2,2 l 143. ; 144. ; si 2,2 % povrchu Země; 145. ; 146. ; 147. ; 148. ; φ = 120 ; 150. ; 151. ; hrn: 6; 12; 12; 30; 30; b) počet vrcholů: 4; 8; 6; 20; 12; 103. ; ; 104. ; ; 105. ; ; 106. ; ; 107. ; ; 108. ; ; 109. ; ; ,956 m 3 ; 113. ; 114. si 9,5 cm ; ,4 mm ; 116. V 1 : V 2 = : b ; 117. α = ; 118. ; 119. S = 2π (s t) (d t) ; 120. ; ; 121. V = 2πr 3 tg φ ; 122. V = 30,16 cm 3 ; S = 52,78 cm 2 ; 123. φ = 60 ; 124. ; ; 125. φ = 252 ; 126. ; 127. ; ; ; ; 128. ; 129. v = 24 cm ; 130. ; 132. r = 6 cm ; ; ; 134. ; 136. ; 76 VÝSY ÚO VÝSY ÚO 77

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím část 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ kolmé promítání na dvě průmětny (půdorysna, nárysna), někdy se používá i třetí pomocná průmětna bokorysna bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ 5) Průnik rotačních ploch Bod R průniku ploch κ, κ : 1) Pomocná plocha κ ) Průniky : l κ κ, l κ κ 3) R l l Volba pomocné plochy pro průnik rotačních ploch závisí na poloze os ploch. Omezíme se pouze na

Více

STEREOMETRIE, TĚLESA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

STEREOMETRIE, TĚLESA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky STEREOMETRIE, TĚLESA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online PRACOVNÍ SEŠIT 6. tematický okruh: PLANIMETRIE vytvořila: RNDr. Věra Effenberger expertka na online přípravu na SMZ

Více

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Technické Osvětlení

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Technické Osvětlení Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Technické Osvětlení Vypracoval: Zbyšek Sedláček Třída: 8.M Školní rok: 2013/2014 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že jsem

Více

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3 y, objemy nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m 2 ). nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ANALYTICKÁ GEOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Alternace 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 2012/13

Alternace 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 01/13-1- Obsah Posloupnosti... 4 Aritmetická posloupnost... 5 Geometrická posloupnost... 6 Geometrické řady... 7 Finanční matematika... 8 Vektor, operace s vektory... 9 Vzdálenosti

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Deskriptivní geometrie II.

Deskriptivní geometrie II. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13 Deskriptivní geometrie II. Ing. Rudolf Rožec Pardubice 2001 Skripta jsou určena pro předmět deskriptivní geometrie

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů Trojúhelník Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

R e á l n á č í s l a - R

R e á l n á č í s l a - R Č Í S E L N É M N O Ž I N Y R e á l n á č í s l - R R c i o n á l n í č í s l - Q Ircionální čísl π ;,99 C e l á č í s l - Z Seznm některých mtemtických smbolů znček kulté ; hrnté ; úhlové ;{ složené závork

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh:

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie)

Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie) Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie) Geometrie (původně zeměměřictví) nyní část matematiky, zabývající se studiem geometrických objektů Planimetrie rovinná geometrie Stereometrie prostorová geometrie

Více

FOTOGRAMMETRIE. Rekonstrukce svislého nezáměrně pořízeného snímku, známe-li obraz čtverce ve vodorovné rovině

FOTOGRAMMETRIE. Rekonstrukce svislého nezáměrně pořízeného snímku, známe-li obraz čtverce ve vodorovné rovině FOTOGRAMMETRIE Máme-li k dispozici jednu nebo několik fotografií daného objektu (objekt zobrazený v lineární perspektivě), pomocí fotogrammetrie můžeme zjistit jeho tvar, rozměr či polohu v prostoru. Známe-li

Více

16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013

16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013 16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Princip a vlastnosti promítání. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L

Princip a vlastnosti promítání. Konstruktivní geometrie a technické kresleni - L Vlastnosti promítání Úkolem konstruktivní geometrie je zobrazení trojrozměrných předmětů ve dvojrozměrné rovině. Vlastnosti promítání Úkolem konstruktivní geometrie je zobrazení trojrozměrných předmětů

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY Daniel Nechvátal :: maturitní otázky z matematiky 008 :: MOCNINY A ODMOCNINY ) Zjednodušte následující výrazy a určete, pro které hodnoty proměnných mají smysl a) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] : n n n n b) [

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy I. Praha 2011 Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení Tato sbírka

Více

1. VÝROKOVÁ LOGIKA. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

1. VÝROKOVÁ LOGIKA. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 1. VÝROKOVÁ LOGIKA 1. Negujte výroky s kvantifikátory, výroky g j a jejich negace zapište i symbolicky a) Alespoň 5 dnů bude pršet. b) Úloha má právě 2 řešení. c) Žádný z předmětů mě nebaví. d) Nejvýše

Více

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy)

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy) Euklidovský prostor Euklidovy Základy (pohled do historie) dnešní definice kartézský souřadnicový systém vlastnosti rovin v E n speciální vlastnosti v E 3 (vektorový součin) a) eprostor, 16, b) P. Olšák,

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik TROJÚHELNÍK Definice Nechť body A, B, C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, CAB. Viz příloha: obecny_trojuhelnik Definice trojúhelníku Uzavřená, jednoduchá (neprotínající

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.17 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Matematika a její aplikace Klíčová slova: Třída: Anotace: Zlomky,

Více

Maturitní příklady 2011/2012

Maturitní příklady 2011/2012 Mturitní příkldy 0/0 Výroková logik, množiny, důkzy Ve třídě je 0 dívek 5 hohů Jedn čtvrtin dívek nosí rýle elkem 0% žáků ve třídě má rýle Kolik hohů nenosí rýle? Ze 00 studentů se 0 učí němeky, 8 špnělsky

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

M - Planimetrie pro studijní obory

M - Planimetrie pro studijní obory M - Planimetrie pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek.

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek. . ABSOLUTNÍ HODNOTA definice absolutní hodnoty reálného čísla a geometrická interpretace, definice absolutní hodnoty komplexního čísla a geometrická interpretace, vzdálenost bodu od přímky (v rovině i

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky.

( ) 2 2 2 ( ) 3 3 2 2 3. Výrazy Výraz je druh matematického zápisu, který obsahuje konstanty, proměnné, symboly matematických operací, závorky. Výrzy Výrz je druh mtemtického zápisu, který obshuje konstnty, proměnné, symboly mtemtických opercí, závorky. Příkldy výrzů: + výrz obshuje pouze konstnty číselný výrz x výrz obshuje konstntu ( proměnnou

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

Mongeovo zobrazení. Konstrukce stop roviny

Mongeovo zobrazení. Konstrukce stop roviny Mongeovo zobrazení Konstrukce stop roviny Způsoby určení roviny Způsoby určení roviny při provádění konstrukcí v Mongeově zobrazení je výhodné pracovat s rovinami, které náme určeny pomocí stop; Způsoby

Více

SINOVÁ A KOSINOVÁ VĚTA VZORCE PRO OBSAH TROJÚHELNÍKU

SINOVÁ A KOSINOVÁ VĚTA VZORCE PRO OBSAH TROJÚHELNÍKU Projekt ŠLONY N GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: Z.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol SINOVÁ KOSINOVÁ

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 3.6. Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 Výklad A. Vzájemná poloha dvou přímek Uvažujme v E 3 přímky p, q: p: X = A + ru q: X = B + sv a hledejme jejich společné body, tj. hledejme takové hodnoty parametrů

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více