OBSAH. Slovo úvodem Víte, ţe Literární pok(l)usy Trocha poezie nikoho nezabije Fotopozdravy z blízkých dálek...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Slovo úvodem... 2. Víte, ţe... 3. Literární pok(l)usy... 4. Trocha poezie nikoho nezabije... 6. Fotopozdravy z blízkých dálek..."

Transkript

1

2 OBSAH Slovo úvodem... 2 Víte, ţe... 3 Literární pok(l)usy... 4 Trocha poezie nikoho nezabije Fotopozdravy z blízkých dálek... 7 Rozhovor s J. Němečkem Úvaha Řešení kvízu z minulého čísla... 14

3 SLOVO ÚVODEM Milí čtenáři, jaro 2015 uţ máme za sebou a to pro školní rok 2014/2015 znamená brzký a nezvratitelný konec. Ale ještě předtím, neţ opustíme školní lavice, bychom se s vámi chtěli podělit o některé snad pro vás zajímavé články a fotografie, kde autory jsou výlučně naši "kosinkáři". A protoţe se mění celá redakce KOSA, sluší se poděkovat těm, kteří se zaslouţili o to, ţe časopis si uţ dva roky hledá své čtenáře nejen mezi studenty Kosinky, ale i mezi širší veřejností. O to, ţe časopis stále funguje, se zaslouţili: Ondřej Vláčil, Jiří Zedek, Michal Piňos, Jiří Viliš, Michal Křenek, Dan Butora, Tomáš Dohnal, Roman Šnajdr, Jan Milata, Patrik Zatloukal, Jan Hofmann, Antonín Šálek, Jakub Blaťák, Pavel Čermák, Vráťa Kratochvíl, Nguyen Tuan Phuong, Jan Sedláček, Patrik Zatloukal, Martin Skopal, Lukáš Mařík, Martin Picur, Dominik Meluzín a Lucie Sedláčková. Díky. A teď uţ se pohodlně usaďte a začtěte se do našich stránek. Krásné a pohodové léto vám přeje za redakci školního časopisu Nguyen Tuan Phuong, nový šéfredaktor. Foto Patrik Zatloukal (VS2)

4 VÍTE, ŢE Vybrali: Nguyen Tuan Phuong (T1) a Jan Sedláček (T1) sloni jsou jediná zvířata, která nemohou skákat? do sedmnáctého století byla mrkev fialová? ţraloci jsou jediná zvířata, která jsou imunní vůči všem druhům chorob? jahody jsou členem rodu růţí? děti se smějí průměrně 400x denně. Dospělí pouze 15x denně? hra Tetris pochází z Ruska? anatidaefobie je chorobný strach z toho, ţe se na vás někde/nějak kouká kachna? dokonce i malá kapka alkoholu kápnutá na škorpiona ho uvede do šílenství? Škorpion se ubodá k smrti. duchové ve hře PacMan se jmenují Inky, Blinky, Pinky a Clyde? pod vysokým tlakem můţe být diamant vyroben i z arašídového másla?

5 LITERÁRNÍ POK(L)USY V Y P R A V O V Á N Í N A T Ř I D A N Á P Í S M E N A Kořen pradávných nosů (K, P, N) Nguyen Tuan Phuong (T1) První noci květnové krmila překrásná Pavlína nenasytného Karla páchnoucím kořenem pradávných nosů, prodaný kořenářkou nicotného klamu, koupený krásnou naivní Pavlínou Partnovou, pracovnicí nádraţí Praha, přesvedčenou pravým pocitem ke Karlovi. Kořen převelice páchnul, nicméně Pavlínu přitahoval neviděný nápis připomínající nápaditou krásu. Karel, Pavlínin nedosaţitelný princ, našel kořen na polici, Pavlína připravila pokrm, Karel klidnil prázdný krk. Poté Karel pokrm polkl, pak pochválil. Pavla nemohla kořen polknout, plivla kořen pod nohy. Karel přísně pohleděl, pak pokračoval. Po krmení poseděli na pohovce. Poté Karel pravil:,,půlnoc nastala, pojďme poleţet. Karel noční představy nemohl pobít, na počátku noci naslouchal křiku půvabných paní, následovalo prázdné polknutí, pak panika, poté náhlá paralýza Karlova nádechu. Přišek nevyhnutelný krutý konec. Pavlína pláč neudrţela, nakonec kořen polkla. Pavlínin Karel, Karlova Pavla - navěky pospolu. "Pětikilo" přes palubu (K, P, N) Jan Sedláček (T1) Krásná Kateřina Kyklopová právě prohrála káďovou krasojízdu. Naštvaná přišla na parník Kornelius, který převáţel poslední káďovodníky. Praštila paţí po palubě - peněţenka přepadla. Kateřina kárala kapitána:,,nebezpečná paluba! Pětikilo pryč!" Kapitán neváhal, přivolal potapěče.,,peněţenku přinést!" přikázal. Potapěč Karel Klaudius přeskočil přes palubu, potopil postroj, přinesl peněţenku, peníze. Kateřina pochválila Karla:,,Krásná práce, potapěči." Parník přejel přes kanál. Kateřina nahlas prohlásila:,,nashledanou", poté kráčela ke kamarádce. Přišla k ní, pověděla poutavě napínavý příběh, pak nakoupila, peníze nanovo nebyly.

6 Krásné nebe (K, P, N) Daniel Hutník (E2) Pohleďte, prosím, na krásné nebe. Ptáte-li se, proč je krásné? Neboť pouhým pohledem pocítíte neuvěřitelnou pohodu, kouzelnou náladu, pocit naděje. No, kam koukat, neţ-li na nebe? Některé přítelkyně pohled na nebe překvapí, někdy kamarádky nebaví. Pohlíţím na nebe kaţdé pondělí, někdy pátky! Přítelkyně nic netuší. Přítelkyně potřebu krásna patrně postrádá. Naneštěstí přítelkyně postrádá i krásu. Proto si nedostatek krásna kompenzuji právě pohledem na kouzelné pohádkové nekonečné nebe. Foto Ondřej Vláčil (MES3)

7 TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE Princezna noci Jan Sedláček (T1) V měsíční krajině stříbrný zámek stojí, v měsíční krajině, kde se rány rychle hojí. Ţije tam prý princezna s dlouhou sukní z hvězd, světla jejich reflektorů ozařují asfalt cest. Luna, ta krásná ochránkyně noci, Luna, ta moudrá, co spát Ti chce pomoci. Se závojem z mlhoviny vykouzlí ti sen, s korunou ze stříbra pak udrţí tě v něm. Avšak vše jednou končí, i ona musí spát, proto ráno zachází, aby mohla zase večer vstát. Foto Ondřej Vláčil (MES3)

8 FOTOPOHLEDY Z DÁLEK Lukáš Trbušek (T1)

9 Ondřej Vláčil (MES3) Ondřej Vláčil (MES3)

10 Patrik Zatloukal (VS2) Roman Šnajdr (VS2)

11 Antonín Kyselák (MO1) Jan Šuba (T3)

12 ROZHOVOR S... Když ho potkáte na chodbě, nemůžete ho přehlédnout. Naštěstí má Kosinka vysoké stropy. Při jeho výšce by byl hřích nehrát volejbal. On jej nejen hraje, ale i trénuje. Na první dojem může působit vážně a uzavřeně, pokud se s ním ale dáte do řeči, okamžitě je vám jasné, že je to milý muž s úžasným smyslem pro humor. Už víte, o kom je řeč? Dnes jsme tak trochu zpovídali Ing. Jindřicha Němečka, učitele odborných předmětů z oblasti elektro. 1. Čím jsi chtěl být jako kluk? Kdyţ jsem byl opravdu malý, chtěl jsem - asi jako téměř kaţdý - být popelářem. To se mi na chvíli splnilo, aspoň prostřednictvím letní brigády. A pak jsem chtěl studovat matematiku a fyziku, hodně mě zajímala astronomie. 2. A kde jsi studoval? Protoţe osud tomu tak chtěl, vyučil jsem se v oboru Mechanik elektronických zařízení v Ostravě, pak jsem pokračoval na Střední průmyslové škole elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po maturitě jsem nastoupil na vojnu a pak hned do zaměstnání u Českých drah, kde jsem pracoval jako dělník zabezpečovacího zařízení. 3. A co vyskoká škola? Hned po střední škole to z politických důvodů nebylo moţné, takţe jsem vysokou školu v oboru Technická kybernertika na VUT v Brně vystudoval při zaměstnání. To uţ jsem pracoval jako správce počítačové sítě v Severomoravské plynárenské v Olomouci. 4. Tedy obor Technická kybernetika zní dost drsně. To musela být fakt dřina... Jo!!! 5. A jak ses dostal k nám na Kosinku? To mi jeden krásný zářijový den zavolal můj bývalý kolega Jarda Herna, jestli nechci jít na Kosinku učit. Vzal jsem si den na rozmyšlenou, v tehdejším zaměstnání jsem dal výpověď a od 1. října 2014 se ze mě v podstatě přes noc stal učitel.

13 6. Něco někoho učit ale pro tebe není přece nic nového... To je pravda. Uţ na střední škole jsem vedl krouţek elektrotechniky pro ZŠ a kaţdé prázdniny jsem jezdil jako vedoucí na dětské tábory. Práce s mladými lidmi mě baví a provází celý můj ţivot. 7. Co děláš, když máš volno? Já moc volno nemám, protoţe mám jeden velký koníček, a to je volejbal. Ať dříve jako hráč nebo dnes jako trenér oddílu mládeţe VK Prostějov se tímto sportem dokonale bavím, je to pro mě velký relax a dává mi to hodně pozitivní energie. 8. Jaká je tvá nejhorší vlastnost? Pravdomluvnost. 9. Tak to bys mohl popravdě odpovědět, čím ti studenti Kosinky zaručeně udělají radost? Kdyţ se aspoň trošku naučí. Foto Patrik Zatloukal

14 ÚVAHA Pohádka o Aroganci a Zdravém sebevědomí Jana Skácelová Byla nebyla jedna třída, kde se sešly Arogance se Zdravým sebevědomím. Moţná se na první pohled mohlo zdát, ţe tyto dvě bytosti si byly velmi podobné potřebou prezentovat svůj vlastní názor bez ohledu na adresáta a rozdíl mezi nimi byl často vnímán jen nepatrně, někdy vůbec, při bliţším poznání se však od sebe výrazně lišili. Zatímco se Arogance nehodlala pranic naučit, nic ji nebavilo a lhostejnost, povrchnost a drzost byly jejími sestrami, Zdravé sebevědomí o sobě i o druhých přemýšlelo, nemělo potřebu na sebe neustále upozorňovat a ze spletí všech informací, které dostávalo, si dokázalo vybrat to nejdůleţitější. Zkrátka fungovalo samostatně s vědomím svého cíle. Své postoje dávalo najevo vţdy slušně. To by popravdě Aroganci ani ve snu nenapadlo. Nezřídka se stávalo, ţe Arogance se vysmívala Zdravému sebevědomí a všichni kolemjdoucí se k ní houfně a bezmyšlenkovitě přidávali. A pak nadešel den D, den, kdy i Aroganci došel humor a nastal čas přeplout, přeplavat, přebrodit, prostě hlavně se neutopit v té pomyslné řece zvané Maturita. Arogance si dost věřila. Moţná spíš věřila jiným, ţe ji pomou, aby se v té vodě, i kdyţ se vlastně vůbec za ta dlouhá léta ani plavat nenaučila, neutopila. Ale to se proklatě mýlila. Její sestry se jí tak pevně drţely, ţe se jich nezbavila ani v onen osudný den. Jasně ţe ani Zdravé sebevědomí v ten den nevědělo všechno, ale jistotu mělo v tom, ţe se soustavně připravovalo a opravdu chtělo přeplout onu pomyslnou řeku bez toho, aby se namočilo. Vnímaví čtenář jistě tuší, jak to nakonec všechno dopadlo. Arogance se vlastní vinou utopila a Zdravé sebevědomí hladce zvládlo všechny nástrahy divoké řeky. Řešení kvízu z minulého čísla: Ahmed se stal velbloudem. Sharif se stal kozlem. Abou se stal oslem. Omar se stal prasetem..

15 Hezké prázdniny 2015 přeje celá redakce! Zaujal Vás náš časopis? Chcete se s ostatními podělit o své články a příspěvky? Staňte se jedním z nás! Kontaktujte redakci a připojte se! Redakce: Nguyen Tuan Phuong a Jan Sedláček (T1)

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2

EXKURZE. Odborná exkurze třídy OT1. Exkurze třídy OA2 Stránka 1 z 11 EXKURZE Odborná exkurze třídy OT1 Ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2010 se třída OT1 vydala na odbornou exkurzi z Boskovic do Poličky. Starobylé město Polička nám nabídlo pohled na hradby ze 14.

Více

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Projekt Cílem je zaměstnání, č. CZ.1.04/2.1.01/91.00144, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE BRNO UTRECHT, DO SVĚTA 2009 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VODA JAKO PODMÍNKA ROZVOJE STUŽKOVACÍ VEČÍREK TŘÍDY MZB4. DNE 5. 12. 2008 ROZHOVOR

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO. Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova. Studentské volby. Konec ročníkových cest.

1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO. Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova. Studentské volby. Konec ročníkových cest. 1 0/201 3 1 8. číslo JÉGÉČKO Školní časopis při Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova Studentské volby Konec ročníkových cest Harmonizační dny Obsah Úvodní slovo Uplynuly dva měsíce z nového školního roku a první

Více

ROZHOVOR. Čím jste chtěla být jako malá? Chtěla jste být učitelkou? Od dětství jsem chtěla být učitelka, o jiném povolání jsem neuvažovala.

ROZHOVOR. Čím jste chtěla být jako malá? Chtěla jste být učitelkou? Od dětství jsem chtěla být učitelka, o jiném povolání jsem neuvažovala. Květen 2015 číslo 3 V pondělí 13. 4. se děti z 2. A třídy vydaly vstříc dobrodružství jménem škola v přírodě. Vše začalo úspěšným nástupem do autobusu ve Staré Běle směr H-resort v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov.

SPOLEČENSTVÍ. naše ZDARMA. 50 * vizitek. Poselství postní době 2008 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Kristus se pro vás stal chudým (srov. BŘEZEN Ř E Z E N 2008 2 0 0 6 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XIX. č. 3 2. března 2008 Cena 7 Kč Poselství postní době 2008 Kristus se pro vás stal chudým (srov. 2 Kor 8,9) Milí

Více

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva Speciální vydání třída oktáva 1 ; Obsah Úvodník...str. 3 Praha ve střípcích i ve střepinách...str. 4 Strasti studentů......str. 5 Každodenní počty fejeton....str. 6 Životní styl maturanta......str. 7-8

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ LEDEN 2008 CENA 5,- KČ Speciální číslo IQčka vám přináší zajímavé postřehy bývalých žáků naší školy. Jejich zkušenosti ze středních a vysokých škol, které v současné době navštěvují, mohou být pro vás

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 1 Úvodem Je pondělí 8. dubna a dnes, kdy píšu tohle úvodem, to vypadá, že konečně přišlo jaro. Zítra i pozítří to nejspíš bude zase vypadat úplně jinak,

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Školní akademie 2013 květen červen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj A je to tady! Vytoužené prázdniny, na které se všichni tolik těšíme, přicházejí.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK

dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 FOTO: J. V. HYNEK dvouměsíčník YMCA v ČR, červenec - září 2007, ročník IX 15 Kč / 0,5 YMCA & TS Festival aneb něco pro všechny Setkání seniorů YMCA na tábor spolu i po 70 letech YMCA o prázdninách zážitky, přátelství, poznávání...

Více

HLAV. str 08/ 2012 1

HLAV. str 08/ 2012 1 HLAV. str 08/ 2012 1 VOD + OBSAH NOVINKY PANA HOLINKY (3) 121. ŠKOLNÍ ROK (4 5) OSPALÝM POHLEDEM PETRA KNOLLA (6) SLOVO ŠÉFREDAKTORA (7) JAK SE ŽIJE PRVÁKŮM? (8) ROZVRHY (9 10) FACES (11 12) KULTURNÍ TÝPÍ

Více

ALMANACH. Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

ALMANACH. Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 ALMANACH Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 1956-2006 úvodem Milý čtenáři, Co bude za padesát let? Za padesát let mi bude sedmdesát a bude

Více

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK 09/ 2013 1 2 ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMAG 09/2013 ŠÉFREDAKTOR: MGR. JAN J. POKORNÝ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: JAKUB BACHORÍK, ANNA CHRTKOVÁ ML. REDAKCE: LUCIE PODSEDNÍKOVÁ,

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více