Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika"

Transkript

1 Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010

2 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické profese 2. Práce sociálního pedagoga (asistenta) v terénu 3. Sociální pedagogika jako vědní obor 4. Rodina a její funkce 5. Vliv prostředí výchovných institucí na rozvoj osobnosti a role výchovných institucí v oblasti sociálně výchovné prevence a terapie. 6. Náročné a krizové životní situace u dětí a mládeže a možnosti řešení 7. Společenská determinace výchovy a vzdělání ve 21. století 8. Výchova a sociální deviace 9. Životní styl v postmoderní době 10. Masová kultura a její vliv na formování životních způsobů jednotlivců a skupin 11. Sociální komunikace, výchova a proces komunikace 12. Problémy multikultury v globalizujícím se světě a problematika subkultur 13. Člověk a volný čas a různá pojetí, funkce volného času a nejdůležitější činitelé 14. Aktuální demografické problémy v České republice 2

3 1. Sociální aspekty pedagogické profese Pedagogika jako vědní disciplína se nejčastěji definuje jako věda o výchově. Vztah mezi pedagogikou a výchovou je chápán jako vztah teorií (pedagogika) a praxí (výchova) jako samostatný vědní obor se pedagogika vydělila až v 19. století. Pojem profese je chápán jako pojem specifický a užší než pojem povolání a objevuje se ve spojení se specifickou skupinou povolání založených na dlouhodobé teoretické přípravě, která je základem profesionální aktivity. K profesi se rovněž váže etický kodex, profesní povolání vyžaduje vyšší kvalifikaci. V charakteristice profesí lze uvažovat 4 aspekty: ekonomický (sleduje nabídku a poptávku v jednotlivých povoláních), právní (sleduje aplikaci zákonů při realizaci jednotlivých povolání), psychologický (směřuje k osobnostním předpokladům), sociologický (zahrnuje problémy spojené se společenskými procesy) Pedagogická profese vznikla jako důsledek společenské dělby práce v momentě potřeby vydělit výchovně vzdělávací činnost z běžných životních činností. Se systematickou profesionální přípravou učitelů bylo započato až 19. století (na území Čech od r. 1808), profesionální příprava vychovatelů se začala mnohem později Profesionální výchovný pracovník (učitele, vychovatele) je osoba, jež řídí a organizuje na profesionální úrovni výchovný proces a působí na jiné (děti, mládež, dospělé) ve směru vytčených žádoucích cílů. V poslední době v souvislosti s rozvojem vědy a techniky se mění úloha učitelů ve výchovném procesu, dosavadní tradiční postavení učitele jako neomylné autority je překonána, avšak lze konstatovat, že ani v budoucnu se úloha výchovného profesionálního pracovníka neztratí, ale ukazuje se, že je fakticky nezastupitelná (totéž platí i o profesi vychovatelů). Význam, sociální pozice a prestiž pedagogické profese je dána úlohou a významem výchovy a vzdělání ve společnosti. Přestože význam vzdělanosti ve vyspělých společnostech vzrůstá a měla by vzrůstat i úloha školy, učitelů a výchovných pracovníků. Je paradoxem, že tomu tak není. 3

4 Příčiny: 1. přibývá celkově intelektuálních pracovníků 2. výrazná feminizace této profese 3. neodpovídající finanční ohodnocení 4. souvislost se sociálním prostředím (postavení učitele na venkově a ve městě) Sociální pozice pomáhající profese bezprostředně určuje sociální prestiž, tedy míru vážnosti a úcty jakou daná profese ve společnosti požívá. Mezi negativní faktor, který ovlivňuje prestiž pedagogické profese lze uvést zásahy laiků do výchovného procesu ve výchovných institucí lze konstatovat, že pedagogická profese není doceňována společensky. To se potom promítá do osobní spokojenosti s profesí společenské i finanční ohodnocení je zřejmě příčinou značné fluktuace v dané profesi. Objektivní podmínky pro výkon profese: 1. ekonomické, politické a kulturní prostředí v celé společnosti. Pedagogičtí pracovníci konají svou práci na očích veřejnosti a tou jsou pak posuzovány, společenské vlivy určují vzdělávací a výchovné cíle. 2. společenská komunita, v níž výchovný pracovník působí. Patří sem širší sociální prostředí (obec, její sociální složení, tradice, životní úroveň) a vnitřní prostředí instituce vnitřní podmínky, vlastní pracovní prostředí je tvořeno: a) faktory věcně prostorovými (tzn. vybavení školy, odborné učebny, kabinety pro učitele, pomůcky) b) faktory osobnostně vztahovými (jedná se o interpersonální vztahy na všech úrovních, včetně úrovně řídící, organizaci práci a pracovní režim) c) rodinné zázemí a rodinné prostředí, tzn. přenášení problémů z rodiny 4

5 Charakteristika pracovního procesu: Střídají se činnosti vyžadující plné zapojení (vyučovací hodina) s méně aktivními (dozory) až po zcela pasivní (noční služby vychovatelů) lze rozlišit činnosti: a) spojené s přímou prací se žáky b) činnosti spojené s přípravou na tuto práci c) administrativní činnosti d) účast na různých akcích spojených s pracovní náplní (porady) e) činnosti spojené se zvyšováním kvalifikace Učitel plní v rámci svého sociálně profesního působení tři základní úkoly vybavuje žáka: a) vědomostmi teoretické základy určitého vědního oboru, kultivace hlavy b) psychomotorickými dovednostmi kultivace ruky c) názory, postoji, sociálními návyky a zvyky; rozvíjí jejich schopnosti, utváří jejich vlastnosti a profiluje je po stránce osobnostní kultivace srdce Vedle personalizace žáka učitel promýšlí a řídí též proces socializační a vystupuje v několika pedagogických a sociálních rolích: 1. tlumočníka učitel transformuje teorii určitého vědního oboru v učivo 2. stimulátora (nejdůležitější) učitel podněcuje nejrozmanitější žákovy vlohy, schopnosti a nadání, jeho zájem a touhu po sebevzdělávání a seberealizaci a jeho osobnostní rozvoj 3. organizátora a konzultanta pomáhá např. u spoluúčasti žáků na soutěžích 4. koordinátora (uspořádat) a integrátora (zcelovat); odpovídá za program, přípravu a realizaci všech aktivit svých žáků 5. diagnostika zjišťuje a hodnotí úroveň znalostí a dovedností žáků, kdy postupně dochází k zeslabování významu úlohy učitele jako zdroje a zprostředkovatele informací, redukce jeho kontrolní činnosti klade se důraz na přípravu a plánování práce 5

6 Nové funkce pedagogického pracovníka: a) organizátor vyučovacího procesu b) manažer vyučovacího procesu (především u nestátního školství) c) výzkumník oboru didaktika Mezi tři základní kompetenční oblasti požadavků na učitele patří: 1. Pedagogická kompetence je vymezena výchovně vzdělávacími úkoly a tím, kteří žáci (chovanci) jsou jim svěřeni, dále vyučovacími předměty a rozvrh k tomu jsou nutné předpoklady, schopnosti didaktické, regulace chování žáků aj. 2. Specializační (předmětová) specializace, bývá ztotožňována s kvalifikovaností a znamená jakousi obsahovou připravenost učitelů k výuce a u vychovatelů k realizaci zejména zájmových činností apod. 3. Sociální kompetence, znamená jakousi připravenost k formování osobnosti žádoucího charakteru v souladu s platnými zákony, normami a morálkou. 4. K těmto kompetencím jsou nutné předpoklady nejen odborné, pedagogické (ve smyslu metod a forem práce), ale obecně osobnostní, tzn. schopnost vnímavosti pro různé situace a prostředí, sebekontroly a sebeovládání, emoční stabilitu, důležitá je i rozhodnost, důslednost, kladné sociální ladění, schopnost empatie apod. Náročnost pedagogické profese se odráží v jeho psychice a poznamenává i zdraví (fyzická i psychická únava), únava sociální z přesycenosti sociálními kontakty snaha izolovat se, dále: nepravidelná pracovní doba, možnost přímého styku s infekcí, namáhání hlasového ústrojí. 6

7 Profesní model sociálního pedagoga Předmětem sociální pedagogiky jsou sociální aspekty výchovy a vývoje osobnosti. Práce sociálního pedagoga je blízká profesi učitele, psychologa, psychoterapeuta, ale v žádném případě je nenahrazuje. Hlavní funkce sociálního pedagoga: 1. funkce integrační, týká se osob, jež potřebují odbornou pomoc a podporu, a jež se nacházejí v krizových situacích, v psychickém, sociálním či psychosociálním ohrožení, tj. klienti. 2. funkce rozvoje, jde o zajištění žádoucího rozvoje osobnosti ve směru zdravého životního stylu, užitečného naplnění volného času, což v sobě zahrnuje moment prevence a týká se celé populace (dětí a mládeže především). Široká, ale ne zcela přehledná škála působnosti sociálního pedagoga není dostatečně institucionálně zakotvená činnost, pozice a prestiž dané profese není odpovídající a vysoká. Sociální pedagog je profesionální pracovník, který řídí a organizuje na profesionální úrovni výchovný proces a působí na jiné (děti, mládež, i dospělé) ve směru jejich optimálního osobnostního rozvoje (především ve volném čase) a ve směru integrace osob, jež se nacházejí v krizové situaci a potřebují odbornou pomoc. Pracovní činnosti sociálního pedagoga jsou široké, pestré, stále nové, tvořivé a mají povahu: a) výchovného působení ve volném čase, b) vytváření nabídky hodnotových volnočasových aktivit c) poradenské činnosti na základě diagnostiky d) sociální analýzy problému a životní situace (prostředí) v níž se vychovávaný nachází e) reedukační a resocializační péče i terénní práce (depistáž) f) jde o činnosti především zaměřené na děti, mládež, na dospělé, ale i na staré lidi g) činnosti organizátorské, manažerské, koncepční, výzkumné (různé projekty apod.) 7

8 Kompetence požadavky na sociálního pedagoga: 1. Vědomosti: a) společensko-vědního základu (z obecné pedagogiky, psychologie, sociologie, filozofie) b) z oblasti biomedicíncké (biologie člověka, somatologie, zdraví a nemoc) c) z oblasti sociální politiky, práce, práva d) speciální poznatky (pedagogika volného času, teorie komunikace apod.) 2. Dovednosti: a) v oblasti sociální komunikace, diagnostiky prostředí i jedince, vedení dokumentace, asertivní dovednosti, tvorba projektů b) lze je členit na senzomotorické, sociální, intelektuální (diagnostické, didaktické, řešení problémů) c) osobní vlastnosti (charakterové, volní, zájmy) - požadavky po stránce psychické (především vnímavost pro různé životní situace, různá prostředí, spolu s emocionální stabilitou vlastnosti jako trpělivost, sebekontrola; za velmi potřebné lze pokládat schopnost kreativity, originality a celkové aktivity - fyzické předpoklady Možnosti uplatnění v profesi sociálního pedagoga: a) resort školství, mládeže a tělovýchovy: školní kluby, družiny, domovy mládeže, dětské domovy, instituce ochranné výchovy a výchovného poradenství, krizová centra, atd. b) resort spravedlnosti: vychovatelé v nápravných zařízeních, věznicích, probační pracovník c) resort zdravotnictví: psychiatrické léčebny, rehabilitační instituce, kontaktní centra d) resort sociálních věcí: sociální asistenti, kurátoři pro mládež, ústavy sociální péče e) resort vnitra: utečenecké tábory, nápravná zařízení 8

9 2. Práce sociálního pedagoga (asistenta) v terénu Práce sociálního pedagoga nemá zdaleka formu práce v prostředí konkrétních výchovných zařízeních, ale i charakter terénní práce (terénní práce probíhá jak na bázi neziskového sektoru (dobrovolnická činnost), tak pod garancí státu. Typickým příkladem je činnost sociálního asistenta streetworkera (práce na ulici) Činnosti sociálního asistenta: a) cílovou skupinu představují děti a mladiství žijící rizikovým způsobem (drogově závislí, prostitutky, děti ulice) b) prioritním úkolem této práce je asistence (doprovázení) při zvládání krizového období života c) vytipovává lokality se zvýšenou koncentrací dětí a mládeže jako místo svého působení d) mapuje lokality z hlediska vyskytujících se uskupení dětí a mládeže, jejich způsobu trávení volného času e) vyhledává a kontaktuje dětí a mládeže na ulici, na diskotékách, v klubech apod. f) poskytuje okamžitou pomoc v krizových situacích, při styku s úřady g) doprovází a posiluje důvěru v možnosti nových začátků h) podílí se na zprostředkování zaměstnání i) podílí se na budování prostorového zázemí pro děti a mládež s nízkoprahovým přístupem přímo z ulice j) v době prázdnin v rámci tzv. zážitkové pedagogiky realizuje pro své klienty sportovně výchovné akce, smyslem této pedagogiky je mimo strávení volného času alternativním způsobem i emocionální prožitek a nácvik reakcí ve vypjatých situacích i při fyzické únavě k) organizuje na školách a v zařízeních pro volný čas besedy, přednášky se zaměřením na prevenci sociálních patologií, zejména na protidrogovou prevenci 9

10 l) spolupracuje na regionálních projektech zaměřených na sociální prevenci Přímé a nepřímé činnosti, o nichž byla řeč v modelu sociálního pedagoga, nabývají v případě terénního pracovníka specifické podoby. Terénní pracovník by měl respektovat jistá etická pravidla Formy práce a typy činnosti sociálního asistenta Přímá práce: Streetwork: mapování-monitoring, vyhledávání-depistáž, kontaktování, doprovázení, aktuální krizová intervence. Nepřímá práce: Koncepty-projekty, administrativa, jednání s institucemi, prezentace. Přesahující práce: Supervize, metodické vedení, sebevzdělávání, mediace, medializace. Práce individuální: Sociální intervence, poradenství, socioterapie Práce skupinová: Poradenství, sociální intervence, psychosociální výcvik, přednášková činnost, klubová činnost Streetworker pracuje přímo v terénu a sociální asistent pracuje v zázemí. Depistáží je myšleno vyhledávání ohrožených jedinců a supervizí je dohled nad svými spolupracovníky. Mediace znamená zprostředkování, hledání kompromisu. 10

11 3. Sociální pedagogika jako vědní obor. Od konce 19. století je možné pozorovat vývoj sociální pedagogiky jako samostatné vědy. Sociální pedagogika vznikla v Německu koncem 19. století a za zakladatele je považován Paul Natorp ( ), který rozvíjel filozoficky orientovaný směr. Paul Natorp navazoval na A. Diesterwega ( ), který také poprvé použil pojmu sociální pedagogika. V Polsku byl jiný vývoj sociální pedagogiky než u nás. Ve 20. a 30. letech dvacátého století vzniká v Polsku řada děl z oblasti sociální pedagogiky (u nás ne). Vznikla celá sociálně pedagogická škola. Helena Radlinská se stala zakladatelkou sociální pedagogiky v Polsku ( ). V Českých zemích byl odlišný vývoj a sociální pedagogika nebyla tolik rozvíjena. Počátky spojovány se jménem G. A. Lindnera (prvního profesora pedagogiky na Karlově univerzitě, který akceptoval sociologickou orientaci), ale dále žádný zásadní rozmach, akceptoval sociologickou orientaci, jeho teoretické dílo nemělo přímé pokračovatele u nás ani v zahraničí. Jistá pozornost byla sociální pedagogice věnována po celé období první republiky, např. sociálně pedagogickými otázkami se zabýval sociolog I. A. Bláha. Myšlenkově přispěli k rozvoji sociální pedagogiky u nás J. Král, V. Vendyš, F. Chalupný. Neexistuje však žádné samostatné pracoviště, ani nevzniklo žádné zásadní dílo věnované sociální pedagogice. Po 2. světové válce těsné spojení sociální pedagogiky se sociologii zapříčinilo, že vymizela spolu s ní. Sociální pedagogika se naopak rozvíjela v Německu i v Polsku. Ojedinělá je aktivita O. Chlupy snažícího se ve svém díle Pedagogika (1948) alespoň o vymezení sociální pedagogiky. Od 60. let 20. století dochází spolu s oživením sociologie i oživení pojmu sociální pedagogika. Další vývoj sociální pedagogiky předznamenal K. Galla v díle Úvod do sociologie výchovy (1967). O nový obsah sociální pedagogiky v té době usilovali O. Baláž a M. Přadka. Po roce 1989 se sociální pedagogika začala rozvíjet velkým tempem a vývoj lze označit za chaotický. Sociální pedagogika je chápána jako speciální pedagogická disciplína s poněkud zvláštním charakterem, a tím je trandisciplinárnost, tedy jedná se o široké pojetí zahrnující v sobě dvě základní oblasti: 11

12 1. Oblast KOMPENZACE (TERAPIE) 2. Oblast PROFYLAXE (PREVENCE) Sociální pedagogika směřuje k tomu, aby působila ve smyslu rozvoje zdravého životního stylu veškeré populace (předcházet všemu negativnímu). Předmětem sociální pedagogiky jsou sociální aspekty výchovy a vývoje osobnosti. Vztah sociální pedagogiky k ostatním vědním oborům. Sociální pedagogika je transdisciplinární obor. Nejtěsnější vztah má k sociologii, psychologii medicíně, antropologii, ekonomii, právu, teologii a k politologii. Sociální pedagogika a sociální práce V České republice je dnes jiná situace než v okolních státech. Po roce 1989 oba obory, sociální pedagogika a sociální práce, jako vědní disciplíny spolu začaly zápasit a zápasí dodnes. Model sociální práce v České republice zavedla Jiřina Šiklová, která zavedla holandský model sociální práce a ten zcela ignoruje sociální pedagogiku. Z toho důvodu se v České republice sociální práce rozvíjí nezávisle na sociální pedagogice. 12

13 4. Rodina a její funkce Funkce rodiny a jejich proměny v postmoderní době Rodina se pohybuje v určitém sociálním prostoru a její funkce nezůstávají neměnné. Obsah výchovy se proměňuje, některé funkce rodiny ztrácejí původní význam, přetvářejí, jiné se naopak rozšiřují, vytvářejí. Dochází k průběžné strukturální diferenciaci rodiny tj. změna široké rodiny v rodinu nukleární, také k její funkcionální specializaci. V tomto procesu rodina ztratila řadu svých původních funkcí, řadu funkcí rodiny převzal především stát, ale současná rodina si uchovala dvě základní funkce rodiny: 1) funkci prvotní socializace dětí 2) funkci emocionálně psychologické stabilizace osobnosti dospělých Základní funkce rodiny: Biologicko-reprodukční funkce rodiny se ve své podstatě nemění, ale můžeme pozorovat od r zřetelný pokles v populačních přírůstcích. Sociálně ekonomická funkce+; rodina je chápána jako významný prvek v rozvoji ekonomického systému společnosti. Socializačně-výchovná funkce rodiny; rodina je první sociální skupinou, která učí dítě přizpůsobovat se sociálnímu životu, osvojovat si základní návyky a způsoby chování běžné ve společnosti. Významnou funkci má tedy rodina v oblasti sociálně-psychické podpory svých členů. Již samotná příslušnost k určité sociální skupině, pocit sounáležitosti s určitými lidmi, s nimiž má jedinec příležitost se identifikovat, hraje velmi podstatnou roli. Rodinná komunita vytváří specifické sociální klima, v němž má významnou úlohu citová složka, utváření a udržování vědomí, že jsem akceptován, uznáván, hodnocen. 13

14 Gender: Představuje princip, podle kterého se jednak utvářejí a probíhají bezprostřední vztah mezi mužem a ženou (společenská očekávání vůči chlapcům a dívkám se liší). Feminismus V šedesátých letech 20. století, a to v návaznosti na vznik Hnutí občanských práv, vedené černošským politikem Martinem Lutherem Kingem. Od té doby se již feminismus přestal věnovat pouze emancipaci ženy a začal se zabývat problémy, jež se týkají celého chápání ženskosti a všeho, co je s ní spojeno. Demografické charakteristiky současné rodiny a) roste rozvodovost v roce 2008/31300 rozvodů; rozvody na 100 sňatků/59,7 b) klesá počet sňatků v roce 2008/ sňatků c) alarmující je snižující se počet živě narozených dětí (v 80. letech to bylo 130 tis. ročně, v roce 1995 již jen 96 tisíc, v roce 2008 se živě narodilo dětí, tkz baby boom) d) roste věk vstupu do manželství (do r.1989/19-20 let. V současnosti nad 25 let a více. e) roste průměrný věk matky při narození prvního dítěte - cca 27 let f) klesá úhrnná plodnost, porodnost-v roce ,4dítěte na 1000 obyvatel g) roste naděje na dožití muži/74 let; ženy/80 let h) roste délka trvání rodiny po odchodu dětí i) roste počet dětí narozených mimo manželství (velký podíl nesezdaných párů) do r. 1989/5% v současnosti současnost/ cca 30%) 14

15 5. Vliv prostředí výchovných institucí na rozvoj osobnosti a role výchovných institucí v oblasti sociálně výchovné prevence a terapie Pojem prostředí je pojmem všeobecně známým a užívaným, jedná se o určitý prostor, který vytváří podmínky pro život, pak hovoříme o životním prostředí. Životní prostředí člověka chápeme jako tu část světa, která člověka obklopuje, působí na něho svými podněty, ovlivňuje jeho vývoj a on na tyto podněty reaguje, přizpůsobuje se a aktivně svou prací ho mění. Typologie prostředí: 1) Podle velikosti prostoru, o který se jedná: a) makroprostředí vytváří prostor pro existenci celé společnosti b) regionální prostředí je prostor v širší sociální skupině na rozsáhlejším teritoriu c) lokální prostředí je prostor spojený zpravidla s bydlištěm měst. čtvrť, obec d) mikroprostředí je bezprostřední prostor jedince 2. Podle povahy činností realizovaných v daném prostoru: a) pracovní, tj dílny, haly, kanceláře, školní třída b) obytné a rekreační, tj. hřiště, park, klubovna 3. Z hlediska podílu člověka na podobě daného prostředí bývá rozlišováno na: a) přirozené b) umělé, které člověkem jsou utvářené 4. Podle charakteru se prostředí člení na: a) přírodní prostředí tvoří v zásadě živá (fauna a flora) a neživá (faktory geologické, geografické) b) společenské prostředí je dáno charakterem a uspořádáním celého společenského systému s ekonomickými politickými a správními vazbami c) kulturní prostředí je tvořeno všemi hmotnými i nemateriálními výsledky lidské aktivity, jako jsou umělecké výrobky, vědecká poznání, právní a morální normy, stavby apod. 15

16 5. Další možná typologie vychází z povahy daného teritoria a rozlišuje prostředí: venkovské, městské, velkoměstské se specifikací sídlišť Členění z pohledu působících podnětů! Důležité pro sociální pedagogiku! a) Co do frekvence může být prostředí podnětové chudé a přesycené. b) Co do pestrosti je prostředí podnětně jednostranné a mnohostranné c) Co do kvality je prostředí podnětně zdravé a vadné (rodina-otec alkoholika, matka prostitutka) Všechna popisovaná prostředí se navzájem prolínají a doplňují. Charakteristika výchovných zařízení: a) instituce přirozené (rodina) b) instituce intencionální výchovy (škola, poradny, domovy dětí a mládeže, krizová centra, linky důvěry, kulturní zařízení) c) instituce neintencionální výchovy (tělovýchovné jednoty, společenské organizace, různá občanská sdružení, jejichž činnost směřuje k dětem a mládeži) Koordinačním článkem v tomto smyslu by měla být škola. Z hlediska prevence kriminality mladistvých je velmi důležité, aby byly kompetentními institucemi včas zachyceny počínající vážnější problémy jednotlivců a skupin dospívající mládeže. Sociálně pedagogická terapie to je výchovné (převýchovné) působení ve specifických situacích (nápravná zařízení, výchovné ústavy, léčebny). Mezi ekonomické znaky lze řadit ekonomickou aktivitu, příslušnost k jednotlivým sektorům hospodářství, kvalifikaci pracovníků, povolání sociální složení obyvatelstva. Mezi kulturní znaky lze zařadit otázku vzdělání a národnosti obyvatelstva. V oblasti demografie nás zajímá stav sociální a třídní struktury obyvatelstva. 16

17 6. Náročné a krizové životní situace u dětí a mládeže a možnosti řešení Definice životní situace: Životní situace je komplex nahodilých činností a podnětů, odehrávajících se v jistém čase a prostoru. Životní situace v sociální pedagogice vystupuje jako zásadní prvek v chápání procesu výchovy: Základní prvek v chápání procesu výchovy je záměrné využívání situací vychovatelem. Každá životní situace může mít určitý pedagogický efekt a) ovlivňují formování osobnosti b) působí na pracovní výkon c) umožňují realizovat zájmovou činnost a výchovné funkce d) podílejí se na stabilizaci nebo neurotizaci osobnosti e) působí na utváření postojů Výchovná (pedagogická) situace Definice výchovné situace: Od životní situace se výchovná situace liší v tom, že je v ní obsažen výchovný záměr (cíl). Do výchovné situace vstupuje vychovatel, který ji uchopí a snaží se ji dovést ke zdárnému konci. Výchovná situace je zvláštním případem životní situace a k dovednostem vychovatele patří usměrňovat vývoj situace v následujících bodech. Náročné životní situace a) při náročné životní situaci dosažení cíle není uskutečnitelné běžnými postupy b) jedná se o situace konfliktní, frustrující, stresující c) tyto situace nejsou něčím v zásadě záporný, většinou mobilizují síly, zvyšují výkonnost d) člověk se s nimi dokáže vypořádat sám (útočné agrese: aktivní vybití např. sport a únikové strach: např. denní snění) 17

18 Krizové životní situace Život přináší nejen běžné sociální situace, situace náročném ale někdy přímo krizové. Definice KŽS: Je to vyhrocená životní situace s hrozícími vážnými důsledky a následky. Krizová životní situace - v krátkém čase vyostřená situace, kterou (na rozdíl od náročné životní situace) již není jedinec schopen sám překonat a pomocí vlastní strategie zvládnout vnitřní či vnější zátěž krizové situace dělíme na: a) traumatické jsou nepředvídatelné, velmi bolestivé (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění) b) důsledek životních změn (doprovodné), které přicházejí objektivně (rozvod, stěhování, odchod do důchodu) Krizové situace probíhají v těchto fázích: 1) Alarmující - počáteční 2) Kritická 3) Integrační 4) Zpracování (přeorientování) Techniky řešení (techniky pomoci): a) racionalizace; b) kompenzace; c) identifikace; d) únik; e)agrese; f) sociální izolace Krizová centra a linky důvěry Linky důvěry Poskytují anonymní telefonickou pomoc. Tato pracoviště je možné většinou i osobně navštívit, jestliže si to volající přeje. Některá zařízení umožňují také krátkodobé pobyty k překonání krize. Pracovníci linek důvěry bývají informováni o zdravotnických a psychologických službách ve své oblasti a bývají schopni ji zprostředkovat, např. v krizovém centru pro děti a rodinu pracuje: Sociální pracovník, psycholog, dětský psychiatr, dětský lékař. Spolupracuje i s dalšími odborníky a institucemi. 18

19 7. Společenská determinace výchovy a vzdělání ve 21. století Schéma procesu determinace (vymezení, určení) výchovy: Výchovný subjekt výchovný objekt - obsah výchovy (cíle výchovy). Vše je zarámováno celospolečenským prostředím. Společnost působí jak na obsah výchovy, tak na subjekt i objekt - tedy na celý výchovný proces. Oblasti determinace výchovného procesu: 1. Především je determinován obsah výchovy (neboli výchovné cíle). Subjekt si sám neurčuje obsah a cíle výchovy. V zásadě je obsah výchovy předem dán. 2. Determinován je do jisté míry i výchovný objekt, tj. ten, ke kterému je směřována výchova. Ten je determinován společenskými poměry na různých úrovních prostředí: rodina, škola, celospolečenské poměry, regionální prostředí apod. Největší efektivita výchovy se projevuje v dětství. 3. Determinován je i výchovný subjekt. Učitel, vychovatel i rodič, jsou poznamenáni tím, v jaké společnosti žijí, co jim společnost umožňuje, jak si jich váží, jakou prestiž jim dává. 4. Determinován je i sám proces výchovy. Determinovány jsou formy a metody výchovné práce. Do procesu výchovy vstupuje technika. Oblasti determinace (Čím je výchovný proces determinován): 1. Kultura (Obsahem kultury jsou normy morální, právní, tradice a věda, společenskopolitický systém a ekonomika). 2. Oblast mezilidských vztahů (Obsah výchovy je ovlivňován atmosférou, ve které výchovně vzdělávací proces probíhá. Jde o atmosféru na různých úrovních. Od atmosféry v samotné třídě po atmosféru v celé společnosti). 19

20 Specifické problémy společensko-kulturní determinace přináší oblast vzdělání. Význam vzdělání a vzdělanosti jako určitého výsledku výchovy jak pro jedince, tak pro celou společnost v současnosti je zřejmý a netřeba jej příliš zdůrazňovat. Podmiňuje kvalitu přežití jedince i národa. Socializace je celoživotní proces vrůstáním či zapojováním jedince do účasti na životě společnosti, čímž se člověk stává kulturní bytostí, probíhá na základě sociálního učení, tzn. na základě minulé zprostředkované zkušenosti. Rozdělení výchovného působení a) přímé - intencionální (řízené) - jde o učení. Má nejvyšší stupeň organizovanosti. b) nepřímé - funkcionální - vedení. Jde o řízení vlastních činností vychovávaného, který nemusí ani pociťovat, že je vychováván. Kultura: a) je souhrn materiálních a duchovních produktů člověka (existují různá pojetí), je naučená není tudíž vrozená, kulturu si osvojujeme učením b) kultura hmotná (materiální) se vyznačuje materiálními výtvory neboli artefakty c) kultura duchovní (nemateriální) stanoví pravidla a normy chování, ideje, symbolické systémy (jazyk, písmo, nemateriální umění jako je hudba a literatura), instituce (manželství, rodina, církve, atd.) Akulturace je o přisvojování si rysů kultury určitého prostředí jedincem či skupinami v něm žijícími, adaptace na tuto kulturu a zároveň její interiorizace, čili zvnitřnění (kultura je považována za vlastní). Vzniká problém imigrantů, kteří si musejí zvykat na jinou kulturu). Subkultura je kultura dílčí skupiny, jež se více či méně odlišuje od převládající, většinové a oficiální kultury, příslušníci skupiny se mohou od většiny odlišovat sociálním postavením, věkem, povoláním nebo regionem. 20

21 Kulturní difuze (difuzionismus): a) proces šíření kulturních prvků z jedné kultury do druhé b) kontakt mezi kulturami c) přenos určitých prvků Kulturní difuze se vždy spojuje s migrací obyvatelstva, a to ve směru buď od centra, anebo do centra původní kultury. 8. Výchova a sociální deviace Deviace je každé odchýlení od nějaké normy. Sociální deviace je vnímána jako porušení nebo podstatná odchylka od společenské normy nebo skupiny norem, tj. nerespektování požadavků, které na jednotlivce či skupinu klade určitá norma, nebo soubor norem. Sociální deviace je velmi širokým pojmem. Může být chápána jako narušení kterékoliv sociální normy. Obsah velmi širokého pojmu sociální deviace je neutrální. Nehodnotí odchylku jako pozitivní nebo negativní. Obecné znaky pro sociální deviaci jako sociální jev: a) hromadný charakter - stejná orientace u stejných skupin obyvatelstva ve shodných či podobných podmínkách b) podobnost příčin nebo jejich identita - jejichž působením vznikají c) určitá opakovatelnost - stabilita deviantních jevů v čase a v místě; určitá hromadnost, stabilita a rozšířenost při stejných podmínkách Příčiny sociálních deviací: endogenní (vnitřní), tj. vliv genů, připouští, že mohou nastat chromosomové změny, které ovlivňují člověka k deviaci) exogenní (vnější) tj. vliv rodiny (delikventní rodiče zde je více emočních poruch, duševních retardací, alkoholismu i kriminálních deliktů; takové rodiny byly často ve špatné ekonomické situaci, nevlastní rodiče. Ve výchově pak převládá tvrdá nebo zanedbávající výchova). 21

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Pedagogika jako vědní disciplína se nejčastěji definuje jako věda o výchově. Vztah mezi pedagogikou a výchovou je chápán jako vztah teorií

Pedagogika jako vědní disciplína se nejčastěji definuje jako věda o výchově. Vztah mezi pedagogikou a výchovou je chápán jako vztah teorií SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Subkultury mládeže Kultura specifický lidský způsob organizace, uskutečňování a rozvoj činnosti, který je zpředmětněný (objektivizovaný) v materiálních i nemateriálních výsledcích

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Podzimní škola MPSV v Táboře

Podzimní škola MPSV v Táboře Podzimní škola MPSV 22. 26. 9. 2014 v Táboře Definice rolí sociálních pracovníků Prof. JUDr. Igor Tomeš CSc Igor Tomeš 1 Role sociálních pracovníků vychází z definice sociální práce Definice mezinárodních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie Sestra, profesorka ošetřovatelství a antropologie 1960 poprvé definovala pojem

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více