Mapa A. Hodnoty na území mč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa A. Hodnoty na území mč"

Transkript

1

2 Legenda

3 Popis jednotlivých položek legendy Mapa A. Hodnoty na území mč A. 1. Architektonické dominanty a hodnotné objekty Definice Vyznačte objekty, které svou architektonickou kvalitou výrazně předstihují okolí a vytvářejí jedinečné a významné urbanistické prvky a dominanty. Nemusí se jednat pouze o objekty památkově chráněné. A. 2. Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Definice Vyznačte místa, kde se nacházejí veřejná prostranství nejčastěji využívaná a vyhledávaná obyvateli vaší MČ. V komentáři popište hlavní hodnoty těchto prostranství. A. 3. Stávající důležitá propojení a vazby v území Definice Jedná se o důležitá spojení, průchody, stezky hojně využívané pěšími, ale také cyklisty. Taková propojení, která jsou důležitá pro prostupnost území z hlediska komunikačních vazeb, vazeb na sousední městské části a s ohledem na vztah městské struktury ke krajině. A. 4. Významné městské komunikace a městotvorné osy Definice Městotvornými osami nazýváme takové ulice a třídy, které rozvíjejí jádra aktivit a vzájemně je propojují. Zpravidla se jedná o živé obchodní třídy, bulváry soustřeďující společenské aktivity a další významné prostory. Použijte liniovou značku, vyznačte pokud možno plnou délku těchto existujících komunikací a os. A. 5. Komunitní život v místě Definice Vyznačte území, kde výrazně a dlouhodobě působí místní občanská sdružení, kde se konají veřejné akce (slavnosti, trhy, apod.) a jiné aktivity důležité pro společenský rozvoj městské části. A. 6. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Definice Zakreslete místa, v nichž se soustředí volnočasové (kulturní, sportovní) aktivity. Může se jednat jak o organizované tak o spontánní aktivity, které probíhají na ulici (resp. ve městě) nebo na volném prostranství či v přírodě. A. 7. Hodnotná území s funkční a stabilizovanou prostorovou strukturou Definice Vyznačte (plošnou značkou) území, která jsou vnímána jako místa s příznivou strukturou (ať už se jedná o kvalitní urbanistické řešení místa nebo území s vysokým množstvím dochovaných kvalitních stavebních detailů) a která jsou významná z hlediska utváření obrazu a identity městské části.

4 A. 8. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Definice Zakreslete do výkresu (plošnou značkou) plochy zeleně (parků, lesoparků, luk a polí), které jsou dlouhodobě udržovány (obdělávány) a které tvoří součást dnešního i budoucího systému městské zeleně. V komentáři uveďte popis jednotlivých prvků systému. Pokud se na území městské části nacházejí významná stromořadí, zakreslete je rovněž. A. 9. Významné ohnisko městského života Definice Ohnisky (jádry) městských aktivit rozumíme taková místa ve městě, kde dochází k největšímu soustředění pobytu obyvatel a jejich činností může se jednat například o důležitá náměstí, místa soustředění pracovních příležitostí nebo oblasti obchodů a služeb. Velikostí značky rozlište hierarchii jader, pokud na území vaší městské části lze najít jader větší počet a jejich význam není stejný. Mapa B. Problémy a nedostatky na území MČ: B. 1. Chátrající budovy a areály Definice Vyznačte objekty a oblasti, které jsou ohroženy dlouhodobě neuspokojivým stavem prostředí (jak z hlediska fyzického stavu, tak i sociálních charakteristik). Faktorem způsobujícím degradaci objektů mohou být neujasněné majetkové vztahy, nedostatečná údržba objektů, ztráta funkce městského parteru, oblasti bez využití. B. 2. Absence kvalitních veřejných prostranství Definice Zakreslete do výkresu místa, v nichž je nedostatečně vymezeno veřejné prostranství (náměstí, ulice, parky) či taková místa, kde veřejná prostranství jednoznačně chybí. Zakreslujte pouze významná veřejná prostranství, jejichž prostorové určení je nedostatečné, případně která vůbec nejsou vymezena. Použijte bodovou značku, rozsah a povahu chybějících veřejných prostranství případně okomentujte v legendě. B. 3. Nedostatečná prostupnost území a chybějící pěší propojení Definice Vymezte směry, v nichž není zajištěna prostupnost a přístupnost území pro pěší, cyklistickou, popřípadě také motorovou dopravu potřebnou pro obsluhu území. Použijte jednosměrnou či obousměrnou šipku, podle situace. B. 4. Bariéry vyvolané dopravními koridory Definice Vymezte linie, které vyvolávají neprostupnost území nebo svými negativními vlivy ovlivňují okolí. Mezi bariéry zpravidla patří obtížně překonatelné komunikace a dráhy. Vyznačte liniovou značkou rozsah dané bariéry.

5 B. 5. Sociální problémy Definice Vyznačte místa, která jsou problematická z pohledu Vaší městské části, kde se soustředí sociální či ekonomické problémy. Nemusí se jednat o místa, která jsou nebezpečná, ale pouze zanedbaná či taková, která vyžadují komplexnější řešení (např. než pouze úklid daného místa). B. 6. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Definice Označte místa, kde chybí možnosti kvalitního kulturního, sportovního či rekreačního využití pro každodenní volnočasové aktivity. B. 7. Zanedbaná a nevyužitá území, určená k transformaci Definice Zakreslete (plošnou značkou) území, která jsou určena k transformaci. Za transformační území jsou považovány především ty plochy, jejichž uliční síť a struktura zástavby neodpovídají současným potřebám a do budoucna bude nutné je přeměnit. Jedná se zejména o plochy, v nichž bylo ukončeno dřívější využití (opuštěné průmyslové areály) nebo kde je žádoucí souvislá přestavba území. Mezi transformační území patří i dosud nevyužívané plochy uvnitř zástavby, u nichž existuje záměr založit urbanistickou strukturu. Nejmenší jednotkou trasformačního území je plocha o velikosti přibližně jednoho městského bloku (cca. 1 ha). Transformačními územími nejsou plochy, v nichž se vyskytují izolované záměry na nové budovy. B. 8. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Definice Zakreslete do výkresu (plošnou značkou) plochy zeleně, které nejsou udržovány vhodným způsobem. Jedná se především o zanedbaná a nevyužívaná území (opuštěné produkční sady, neobdělávaná půda ležící dlouhodobě ladem, izolační zeleň bez přiměřené údržby), ale také plochy, u nichž je vhodné změnit kulturu (např. pole určená k zalesnění). V komentáři uveďte podrobnější specifikaci problémů vymezených ploch. B. 9. Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Definice Vymezte hlavní dopravní závady a nedostatky v dopravním řešení. Zaměřte se na místa, která omezují či znemožňují život, aktivity či rozvoj MČ. Mezi hlavní dopravní problémy patří nevhodně řešené křižovatky, nadměrný hluk či emise.

6 Mapa C. Potenciály pro rozvoj městské části: C. 1. Navrhované významné stavby Definice Vyznačte stavby, které mají vzniknout ve Vaší městské části a u kterých se domníváte, že by mohli výrazně přispět k posílení obrazu a image Vaší městské části (kvalitní a výrazná architektura) či které mohou mít výraznější vliv na život v ní (sociální bydlení, kulturní dům, domov pro důchodce, školka). C. 2. Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Definice Vyznačte, v kterých místech je vhodné umístit či doplnit novou občanskou a komerční vybavenost. C. 3. Navrhované vazby a propojení v území Definice Navrhněte nové vazby a dopravní propojení (pěší propojení, biokoridory, pěší stezky) s ohledem na zlepšení kvality života v určité oblasti. Změny navrhněte s ohledem na uzavřenost a nepřístupnost oblasti, která brání či omzeuje život a rozvoj území. Použijte jednosměrnouo či obousměrnou šipku, podle potřeby. C. 4. Záměr posílení městského charakteru komunikace Definice Definujte významné městské komunikace (městské ulice či bulváry) s obchodní funkcí, u kterých by posílení jejich charakteru přispělo k lepší obyvatelnosti daného místa a zlepšilo by obraz městské části i užívání daného místa. Komunikace vyznačte liniovou značkou v patřičném rozsahu. C. 5. Potenciál aktivit pro zlepšení života v MČ Definice Vyznačte místa, která mají nejsilnější potenciál pro konání širokého spektra aktivit ve veřejném prostoru. C. 6. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Definice Navrhněte vhodné umístění prostorů a zařízení pro volnočasové aktivity, prostory pro kulturu, sport a volný čas. V legendě prosím rozlište, zda se jedná o zařízení s místním či celoměstským významem. C. 7. Rozvojové urbanistické záměry v území Definice Zakreslete (plošnou značkou) záměry rozvoje urbanistické celky. Zdůrazněte takové, které mohou mít výrazný vliv na dotvoření kompaktnosti prostorové struktury MČ.

7 C. 8. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Definice Vyznačte (plošnou značkou) místa, kde se plánuje výsadba zeleně či zřízení městského parku, lesoparku, stromořadí či úprav zeleně. Nesoustřeďte se na jednotlivé stromy či stromořadí, ale na významnější záměry, podstatné pro celkový obraz a kvalitu života v MČ. C. 9. Žádoucí hierarchie urbánních center Definice Vyznačte lokální a městská centra dle toho, jaký význam mají v rámci celku, tedy hierarchii lokálních a městských center v rámci Vaší představy o budoucí podobě MČ. Význam a hierarchii jednotlivých center popište v legendě.

8

9 Územní rozvaha: Praha 14 Typ jevu Název jevu Popis jevu Absence kvalitních veřejných prostranství Hostavice Lokalita předělená potokem na dvě části. Malý nevýrazný parčík nahrazuje chybějící veřejné prostranství. Je zde akutní nedostatek občanské vybavenosti. Absence kvalitních veřejných prostranství Hutě Lokalita s chybějícím veřejným vybavením i obchodními plochami. Plocha určená pro veřejné prostranství byla nevhodně zastavěna Absence kvalitních veřejných prostranství Lehovec Typický příklad sídliště s nejasnými hranicemi veřejného prostoru. Kvalita veřejného prostoru je zde velmi špatná, místní trápí především nedostatek parkovacích míst Absence kvalitních veřejných prostranství Rajská zahrada Malá rezidenční čtvrť sevřená mezi železnicí a ul. Chlumeckou nemá žádné veřejné prostranství ani veřejnou vybavenost. Přístup do okolních čtvrtí s vybaveností je komplikovaný. Absence kvalitních veřejných prostranství Rajský vrch Nové zástavbě rodiných domků zcela chybí veřejné prostranství pro komunitní život a občanskou vybavenost Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most I. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící občanská vybavenost v parteru Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most II. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící občanská vybavenost v parteru Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most III. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící ob.čanská vybavenost v parteru Architektonické dominanty a hodnotné objekty Zámeček v Hostavicích Patrová obdélná budova v průčelí s rizalitem a trojúhelníkovým štítem. Dnes zde sídlí soukromá VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra. Dříve zde byla MŠ a 1.stupeň ZŠ. 1

10 Architektonické dominanty a hodnotné objekty kostel sv. Bartolomeje Románská jednolodní stavba z první poloviny 13. století. Významný příklad tribunového románského kostela Architektonické dominanty a hodnotné objekty kostel sv. Jiri v Hloubetine Gotická stavba s polygonálním kněžištěm z roku V roce 1695 byl kostel barokně přestavěn a rozšířen a v roce 1892 byl pseudogoticky upraven. Bariéry vyvolané dopravními koridory Chlumecká Kapacitní komunikace s mimoúrovňovým křížením. Pro chodce pouze dva bariérové podchody+lávka u metra ČM. Odříznuty jsou lokality Rajská zahrada a Hutě. Bariéry vyvolané dopravními koridory Kbelská Kapacitní komunikace Kbelská nevhodně dělí území. Obytné domy západně od Kbelské jsou zcela odříznuty od zbytku zástavby včetně veřejné vybavenosti Bariéry vyvolané dopravními koridory Kolbenova Přetížená komunikace Kolbenova odděluje produkční severní část od obytné zóny. V produkční části pak místo městotvorných provozů rostou převážně sběrny kovů a autobazary Bariéry vyvolané dopravními koridory Průmyslová u Hloubětína Kapacitní komunikace výrazně omezuje možný přístup obyvatel Hloubětína směrem na západ do rekreačních ploch Bariéry vyvolané dopravními koridory Českobrodská Hlavní pražská výpadovka na Kolín je přetížena dopravou. Blízké obytné čtvrti (Jiráskova čtvť, Jahodnice, Hostavice) jsou odříznuty od svého okolí a není jim umožněn další rozvoj. Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať na Lysou nad Labem Lokalita Hutí je díky železniční trati (a kom. Chlumecká) pro pěší téměř zcela nedostupná. Pro auta je kromě dvou velmi úzkých podjezdů pouze jeden nevhodně řešený most Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať na Úvaly Tato trať společně s kom. Českobrodskou odděluje Hostavice od nejbližších obcí s občanskou vybaveností. Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať v Kyjích Trať odděluje jižní část městské částio od středu a současně dělí Kyje na dvě půlky. Má také negativní vliv na rozvoj v okolí ulice Lednická. KD Kyje je vnímán jako velmi špatně dostupný. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Blatská ÚSES V místě významné přírodní spojnice (pro lidi i zvířata) navazující na Centrální park je dnes v jedné části autobazar a v druhé oplocená neudržovaná zeleň. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Cihelna v Bažantnici Přírodní památka a příjemné rekreační území bez vhodného přístupu i vybavenosti v území (cestní síť, lavičky) Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Lesní plocha K Hutím V blízkosti residenční čtvrti s nedostatečným rekreačním a sportovním vybavením se nachází zcela neudržovaná a neprostupná lesní plocha. 2

11 Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny okolí Pražského zlomu Cesta podél Pražského zloomu vede přerostlou zelení a je neudržovaná. Je tudy vedena i páteřní pražská cyklotrasa východním směrem Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hloubětín V celém Hloubětíně není žádná možnost kulturního a volnočasového vyžití (mimo bazénu). Stav by měla napravit výstavba Komunitního centra H55. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hostavice Území s nedostatečnou vybavenost včetně té kulturní a sportovní. Sportovní vybavenost je plánována v zámeckém parku. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hutě Areál fotbalového hřiště a tenisových kurtů je již několik let opuštěný. Jedinou sportovní aktivitou na Hutích je squash a minigolf Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Lehovec Území s nedostatečnou vybaveností včetně té kulturní a sportovní. Veřejnosti je volně přístupný pouze atletický stadion a hřiště místní základní školy Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Rajská zahrada Malá rezidenční čtvrť sevřená mezi železnicí a ul. Chlumeckou nemá žádné veřejné prostranství ani veřejnou vybavenost. Přístup do okolních čtvrtí je komplikovaný. Chátrající budovy a areály Fotbalový stadion Hloubětín Opuštěný stadion ve vlastnictví Sokola leží už několik let ladem. Divoce bující náletová zeleň již zcela znehodnotila vybavení včetně tribun. Nový provozovatel se hledá jen obtížně Chátrající budovy a areály Skleníky Opuštěné území bývalých skleníků je oplocené a uzavřené jako soukromý areál, východní část je částečně obhospodařovaná. Majetkově není území dořešeno. Chátrající budovy a areály Sportovní plocha Jahodnice Plocha v severozápadní části Jahodnice mezi ulicemi Nedokončená a Manželů Dostálových. V areálu jsou 4 opuštěné tenisové kurty a rozestavěný objekt šaten. Celé území chátrá. Chátrající budovy a areály Village Cinema Černý Most Objekt byl uzavřen při velké přestavbě Centra Černý Most v roce Další plány vlastníka nejsou známy. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Legionářská čtvť Jahodnice Zástavba rozvolněnými RD a viladomy pochází převážně z 20. a 30. let 20. století doplněná na volných parcelách rodinnými domy z průběhu celého 20. století. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Staré Kyje Okolí románského kostela sv. Bartoloměje představuje bývalé jádro samostatné obce Kyje, jehož půdorys dosud ze značné části odpovídá prostorovému rozložení někdejších gruntů 3

12 Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Starý Hloubětín V historickém jádru převažuje zástavba venkovských dvorů a usedlostí, na západní straně území jsou plochy zeleně včetně Přírodní památky Pražský zlom. Památkově chráněno je 9 staveb. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Černý Most IV. Nově postavená čtvrť okolo roku 2000 vsazená do okolní sídlištní zástavby má pravoúhlou síť ulic a klasické blokové uspořádání s relaxačními plochami ve volně přístupných vnitroblocích. Komunitní život v místě Farnost v Kyjích U kostela sv. Bartoloměje farnost každý rok pořádá Staročeský jarmark a další aktivity nejen pro farníky z Kyjí. Komunitní život v místě Plechárna Černý Most Lokální kreativní, kulturní a volnočasové centrum, které vzniklo konverzí bývalé kotelny, je místem pro setkávání a vznik aktivit, které pomáhají celkovému oživení sídliště. Komunitní život v místě Předprostor metra Rajská zahrada Akce pořádané městkou částí a farmářské trhy se z důvodu chybějících náměstí na sídlišti konají v předprostoru stanice metra. Komunitní život v místě Starý Hloubětín Aktivní občanské sdružení se aktivně zapojuje do všech projednávaných záměrů v území a úspěšně pořádalo sbírku na realizaci dětského hřiště Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Fotbalový stadion Hloubětín Obnovení zapomenuté slávy stadionu a doplnění možností sportovního vyžití pro celý Hloubětín. Probíhá jednání se zájemci o pronájem. Stadion není ve vlastnictví MČ. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Sportovní plocha Jahodnice Sportovní plocha v severozápadní části Jahodnice mezi ulicemi Nedokončená a Manželů Dostálových. Dnes neudržované tenisové kurty je třeba obnovit a doplnit dalšími aktivitami a vybaveností území. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Vstup do Parku u Čeňku - Čihadla Park v Čeňku - Čihadla má mnoho etap, jeho finální rozloha je až 100ha. Tomu by mělo odpovídat i adekvátní sportovní zázemí u vstupu Navrhované vazby a propojení území Cestní síť pře Smetanku Pěší propojení mezi Hloubětínem a Aloisovem (Kyjským rybníkem) je nevhodně řešeno ulicí Oborská. Kvalitní pěší stezka by prospěla bezpečnosti chodců Navrhované vazby a propojení území Navrhované vazby a propojení území Lávka přes trať z Jiráskovi čtvrti Lávka z Hutí na metro Rajská zahrada Propojení Jiráskovi čtvrti a Horní Lady lávkou přes železnici v zářezu Lávka propojující Hutě, Rajskou zahradu a stanici metra. Plánováno je i vybudování železniční zastávky přímo pod lávkou 4

13 Navrhované vazby a propojení území Prodloužení Ocelkovi Klíčová komunikace pro další rozvoj severu MČ. Stávající propojení na jih jsou již značně přetížené, nová výstavba území dále zahlcuje. Navrhované významné stavby Dostavba Černý Most IV. Při výstavbě ČM IV. nebyly dostavěny adminitrativní objekty v severovýchodní části. Zlepšení nabídky kvalifikovaných pracovních pozic je v lokalitě žádoucí. Navrhované významné stavby Komunitní centrum H55 Komunitní centrum má v sobě spojovat knihovnu, kavárnu, sezónní multifunkční sál a klubovny. Na jaře 2014 proběhla architektonická soutěž o návrh. Navrhované významné stavby Rozhledna Rozhledna na Čihadlech by byla zajímavým turistickým cílem. V současnosti je zpraciovávána studie včetně modelu. V dlouhodobějším horizontu se počítá s parkovým zpracováním celého hřebene Navrhované významné stavby Rozšíření Domova pro seniory Bojčenkova Navýšení stávající kapacity o třetinu lůžek formou nástavby a přístavby. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Bažantnice - Hloubětín Nedostatečně řešený přístup z blízké residenční čtvrti omezuje možnosti rekreačního využití Bažantnice Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Chodník podél Budovatelské Podél ulice Budovatelská v úseku mezi novými bytovými domy a ulicí K Viaduktu chybí chodník. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Hloubětín Sever - Jih Ulice Poděbradská rozděluje lokalitu Hloubětína na dva separované celky. V jádru této lokality (u metra) chybí úrovňový přechod. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Hostavice - Jahodnice Nedostatečné pěší propojení z Hostavic do Jahodnice, kde se nacházejí potraviny, mateřská školka i lepší obslužnost MHD. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení K Hutím Nedostatečné propojení Hutí tentokrát směrem do Hloubětína. V úzkém podjezdu pod tratí se často tvoří obrovské kaluže a jediná spojka se tak stává neprůchozí Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Nedokončená Jiráskova čtvrť a Jahodnice jsou od sebe na dohled vzdáleny. Ulice Českobrodská, železniční trať a nepřekonatelná křižovatka Českobrodská/Objízdná z nich dělají zcela cizí území. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Ocelkova pod Chlumeckou Velmi limitovaný pěší přístup nutí obyvatele ČM dopravovat se do blízkých obchodů autem. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení jihu Jahodnice na Nedokončenou Původmně plánované avšak nakonce nerealizované automobilové propojení nové výstavby na komunikaci Nedokončená 5

14 Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení Černý Most - Hostavice Nedostatečné pěší propojení mezi severem a jihem MČ Praha 14. Jedinou spojnicí je auty přetížená ul. Broumarská. Chodci tak místo procházky volí raději místo za volantem. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pěší lávka přes Chlumeckou a žel. trať Pěší/cyklo propojení Neodkončená / U Technoplynu Rodinné zástavby Hutí a Rajské zahrady jsou liniovou infrastrukturou zcela odříznuty od okolí. Zcela zásadně zde chybí pěší propojení k metru V územním plánu zakreslená, avšak zatím nezrealizovaná. v území tato spojnice výrazně chybí Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Černý Most - Horní Počernice Chybí propojení pro pěší a cyklisty mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi. Vzdálenost obou lokalit je přitom necelý kilometr. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Čihadla - Hostavice Krásná přírodní plocha tak blízká, ale tak nedostupná. Suchý poldr, prudký kopec a chybějící stezky limitují obyvatele blízkých vesnic v návštěvě přírodního parku. Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Lomnická - mezi tratěmi Území nikoho mezi dvěma úzkými průjezdy. Pěší prostupnost nevhodně řešená a stísněná Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Mimoúrovňová křižovatka na Lehovci Mimoúrovňová křižovatka u Rajské zahrady Ocelkova/Cíglerova/Chlumeck á křižovatka ulic Poděbradská/Kolbenova/Chlumecká nevhodně upřednostňuje automobilovou dopravu a tvoří nepřekonatelnou bariéru pro pěší. K barierovosti území přispívá i nevhodné umístění točny tramvaje. křižovatka ulic Broumarská/Chlumecká/Cíglerova/Za Černým mostem nevhodně upřednostňuje automobilovou dopravu a tvoří nepřekonatelnou bariéru pro pěší Nepřehledná křižovatka zabírá velkou plochu a je velmi nepřehledná. Chybí zde přechody pro pěší Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Náměstí Hloubětín Kvalitní rekonstrukce náměstí pomůže minimalizovat sociopatologické jevy v území a naopak vhodně podpoří místní komunitní aktivity. Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Park u Čeňku Nově budovaný park u Čeňku s blízkou Plechárnou jsou velkým potenciálem pro rozvoj volnočasových aktivit všeho druhu Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ okolí metra Černý Most Velká soustředěnost lidí, blízkost obchodních partnerů, volné prostranství v jádru zástavby. Nejsou však dořešeny majetkové vztahy. Rozvojové urbanistické záměry v území Broumarská Nízkopodlažní zástavba podél ulice Broumarská pomůže dotvořit residenční čtvrť Kyjí a zklidnit dopravu na této problematické komunikaci. Na toto území proběhla urbanistická soutěž. 6

15 Rozvojové urbanistické záměry v území Cíglerova Dostavba objektů podél tubusu metra by dotvořila urbanistickou strukturu a doplnila by chybějící služby na sídlišti. Rozvojové urbanistické záměry v území Horní Lada Na toto území je zpracován projekt technologického parku a podnikatelského inkubátoru. Pozemky jsou ve vlastnictví HMP Rozvojové urbanistické záměry v území Hostavice Probíhá dostavba urbanistického souboru RD v Hostavicích. Sporným bodem jsou místa napojení na okolní dopravní infrastrukturu Rozvojové urbanistické záměry v území Hutě rozvoj Dotvoření urbanistické struktury Hutí. Rozvoj je podmíněn dořešením dopravního napojení území a dobudování chybějící občanské vybavenosti. Rozvojové urbanistické záměry v území RD Jahodnice Na jihu Jahodnice probíhá výstavba RD a nízkopodlažních BD. Návrh je slušné urba nisticvké kvality, avšak území je velmi špatně obslouženo MHD. Rozvojové urbanistické záměry v území Vajgarská Pro zklidnění ulice Broumarská a dotvoření urbanistické struktury místa je nutné vhodně vyřešit prostor mezi ulicemi Vajgarská- Broumarská. Území je výrazně limitováno IS. Sociální problémy Havana a Náměstí Hloubětín Opakovaně se zde združují drogově závislí. Náměstí je pro svou nepřehlednost oblíbeno také mezi lidmi bez domova Sociální problémy Mansfeldova, Černý Most IV. Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Náměstí plk. Vlčka Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Stadion Hloubětín. Na opuštěném hřišti přebývají lidé bez domova a postupně odnášejí poslední pozůstatky kovového vybavení stadionu do sběren. Sociální problémy Sídliště Lehovec V lokalitě je velký podíl městských bytů, které jsou využívány i jako sociální. Je zde velký konflikt mezi obyvateli běžných a sociálních bytů, velká koncentrace národnostních menšin. Sociální problémy Ubytovna pro neplatiče Novostavby ubytoven pro neplatící v městských bytech mají sloužit převýchově. Jejich výstavba však vyvolala velmi kontroverzní reakce Sociální problémy Vašátkova-Doležalova- Dygrýnova Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Zahrádky Hutě Zahrádky a malé domky jsou často obsazeny lidmi bez domova. Pro ostatní obyvatele je toto území šedou zónou a přírodní památka Cihelna v Bažantnici je i z tohoto důvodu špatně dostupná. 7

16 Sociální problémy Černý Most - u metra Konečná stanice metra přitahuje velké množství lidí bez domova. Fontána na náměstí je příležitostí pro očistu. Sociální problémy Čihadla V lesních porostecjh se sdružují lidé bez domova a stavějí si tam své přístřešky. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Centrální park Park ve středu sídliště Černý most. Park plní funkci jak rekreační, tak i přírodně ochrannou (rybníček Aloisov) Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Jiráskův sad Park je jedním z mála veřejných prostor v lokalitě. Jeho využití je však omezeno blízkostí kapacitní komunikace. Je zde malé dětské hřiště. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Bramborák Malý parčík ve staré zástavbě s novým dětským hřištěm a Památníkem obětí 2. světové války Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park CČM Nově zbudovaný parčík lokálního významu před Centrem Černý Most Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Jahodnice Park vybudovaný s novou obytnou zástavbou. Jeho součástí je dětské hřiště a sportoviště Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park u Čeňku Právě probíhá výstavba I. etapy parku metropolitního významu, dokončení Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Čsl. legionářů Park založený současně s okolní zástavbou je jediným veřejným prostranstvím v lokalitě. Jeho využití je však omezeno blízkostí kapacitní komunikace. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Smetanka Les na hřebeni kopce slouží k procházkám a výhledům na Kyjský rybník Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Splavná Malý lokální park s dětským hřištěm a hospůdkou s minigolfem. V těsné blízkosti jsou opuštěné tenisové kurty a fotbalové hřiště. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Vidlák Malý lokální park v Hostavicích s pár lavičkama a malým pískovištěm Stávající důležitá propojení a vazby v území Broumarská Jediná automobilová spojnice severu MČ s jihem je automobili značně přetížená a pro chodce téměř nepřístupná. Stávající důležitá propojení a vazby v území Hodějovská Významná propojka Kyjí a Hostavic, rizikový je sdružený pohyb aut a chodců po vozovce (není chodník) Stávající důležitá propojení a vazby v území Lomnická Významná propojka Hostavic a Jahodnice, nepříjemný úsek "nikoho" mezi dvěma žel. tratěmi Stávající důležitá propojení a vazby v území Oborská Významná propojka Hloubětína a Kyjí, rizikový je sdružený 8 pohyb aut a chodců po vozovce (není chodník)

17 Stávající důležitá propojení a vazby v území cesta podél Martiňáku Jediná pěší/cyklo propojka severu s jihem vede do Dolních Počernic Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Náměstí Hloubětín (dříve Vetiškovo) Předprostor metra Rajská zahrada Významný přestupní a obchodní uzel pro celý Hloubětín. Z důvodu špatného technického stavu náměstí je připravována jeho zásadní proměna. Z důvodu nedostatku kvalitních veřejných prostranství na sídlišti substituuje rozptylová plocha metra funkci náměstí. Konají se zde pravidelně akce pořádané MČ a farmářské trhy. Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Předprostor metra Černý Most Náměstí ve svahu chybí obchodní plochy parteru. Místo nich nekontrolovatelně bují na zpevněné ploše stánkový prodej. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Bazén Hloubětín Významná spoortovní stavba, jediný bazén v Praze se slanou vodou, je využíván lidmi z celé Prahy. Probíhají zde i organizované volnočasové aktivity. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ DDM Praha 9, Černý Most Tradiční středisko volného času má svou pobočku i na Černém mostě. Pořádá volnočasové aktivity pro celou západní část Černého mostu. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Jahoda o. p. s. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež z Černého mostu. Součástí práce neziskovky je i terénní program nebo soukromá mateřská školka. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ KD Kyje Tradiční kulturní dům s velkým sálem a víceméně tradičním programem. Jeho velkou nevýhodou je poloha na okraji a špatná dostupnost. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Plechárna Černý Most Praha 14 kulturní, která je správcem objektu zde pořádá nejrůznější kulturní a sportovní akce (i pravidelné kurzy). Zaměřuje se převážně na prblematickou sídlištní mládež a rodiče s dětmi. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sokol Jahodnice Chybějící kulturní a volnočasové zázemí na Jahodnici alespoň z části substituuje místní Sokol. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sokol Kyje - Hamerská Již od roku 1919 působí v Jiráskově čtvrti Sokol, který zajišťuje sportovní volnočasové aktivity pro tuto lokalitu Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní hřiště Skanska Veřejně přístupé sportovní plochy jsou součástí parku vybudovaného developerem při nové výstavbě bytových domů. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ TJ Kyje - fotbal Dvě velká fotbalová hřiště, v současnosti vlastník uvažuje o dalším rozvoji aktivit. Pobočka Sokolu Kyje, Hamerská. 9

18 Významné městské komunikace a městotvorné osy Bryksova I přes blízkost obchodního centra Černý Most se v této ulici obchodům daří. Narozdíl od paralelní pěší zóny Kučerova Významné městské komunikace a městotvorné osy Rožmberská Jiráskově čtvrti chybí přirozené centrum. Jeho funkci částečně supluje ulice Rožmberská. Bohužel je přetížena auty a slouží jako objížďka semaforů ČeskobrodskáxBroumarská. Významné ohnisko městského života OD Hasso Ohniskem celého sídliště Černý Most je obchodní dům Hasso, jediný velký obchod mimo CČM pro celé sídliště. Blízké náměstí Plukovníka Vlčka z důvodu nevhodného konvexního formování fasád nefunguje. Významné ohnisko městského života Park Vidlák Lokálním centrem Hostavic je malý parčík s přidruženou hospodou Hamr Sport baru Významné ohnisko městského života Park čsl. legionářů Lokálním centrem Jahodnice je park s autobusovou zastávkou, sokolem a nedalekými potravinami Významné ohnisko městského života Předprostor metra Černý Most Konečná metra, autobusový terminál, obchodní centrum a velké sídliště generují obrovské množství lidí. Předprostor terminálu tento potenciál však nijak nevyužívá. Významné ohnisko městského života metro Hloubětín Na stanici metra se nabalují další aktivity. Náměstí, i když v neutěšeném stavu, se stalo centrem celé lokality. Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Kolbenova Území v blízkosti zástavby, avšak zcela periferního charakteru se službami pro auta a sběrny odpadu by mělo respektovat městský charakter a sloužit především místním Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Lednická U železniční trati se nachází uzavřený areál dočasných staveb, které rezidenční území nevhodně zatěžují dopravou Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci areál Coca-cola a Pragolaktos Průmyslový a výrobní areály nadměrně zatěžují své okolí nákladní dopravou. Městská část by uvítala jejich postupnou přeměnu na služby a adminitrativu. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Bílý kůň Zpřístupnění podzemní lom na pískovecveřejnosti. Poměrně rozsáhlé bludiště s velkými chodbami a sály o výšce až 5 metrů se nachází na ploše asi 40x50 metrů. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Borská V místě stávající zahráskářské kolonie je v návaznosti na novou pěší lávku a železniční zastávku projektován park Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Jamská s multifunkčním hřištěm Nedostatek přírodně rekreačních a sportovních ploch na Hutích se snaží MČ doplnit. V roce 2014 bylo vydáno UR. 10

19 Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Pilská Přeměna uzavřeného zámeckého parku ve veřejně přístupnou zeleň s dětským hřištěm a sportovišti. Uvažováno je i zbudování kavárny/komunitního centra Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Vizírská z nevyužívaného cípu školní zahrady by se měl stát veřejně přístupný park s dětským hřištěm Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park na Hutích Parková plocha pro velké rozvojové území Hutí vhodně upravuje trasování ÚSES. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park v Čeňku - Čihadla Plánovaný park o rozloze přes 100ha je rozdělen do několika etap. V současnosti je ve výstavbě první z nich severně od rybníku Martiňák. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Pobytová louka u Kyjského rybníka Parkově upravená zeleň s drobnými hracími prvky a přístupem k vodě Záměr posílení městského charakteru komunikace Broumarská Jediná spojnice mezi severem a jihem MČ jepřetížena auty a je pro pěší zcela nevhodná. Je třeba změna profilu komunikace, doplnění chodníků a zástavba podél komunikace Záměr posílení městského charakteru komunikace Budovatelská Při budoucí výstavbě je nutné tuto komunikaci koncipovat jako městskou třídu. Případný tranzit vést po prodloužení Ocelkovi. Záměr posílení městského charakteru komunikace Ocelkova Komunikace značně předimenzovaná a oproti svému okolí zahloubená. Ve středu příprava na tramvajový pás. Svým umístěním významná komunikace vedoucí středem sídliště, svým uspořádáním dálnice. Záměr posílení městského charakteru komunikace Poděbradská Komunikace vedoucí souvislou zástavbou předěluje Hloubětín na dva separátní celky. Alternativní komunikace pro IAD - Kolbenova, Vysočanská radiála Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Hutě Poslední nezastavěný pozemek v centrální části Hutí je ve vlastnictví HMP. O nezbytnosti doplnění vybavenosti není pochyb a lepší pozemek už nenajdeme. Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Rajská zahrada Centrum městské části si zaslouží kvalitní a intenzivní zástavbu. Městská část podporuje přeměnu obchodního domu sparta i zástavbu okolních volných pozemků u tubusu metra Žádoucí hierarchie urbánních center Kučerova-Bryksova- Mansfeldova čtvrťové centrum - Černý Most Žádoucí hierarchie urbánních center Náměstí Plukovníka Vlčka Místní centrum Černý most II. Žádoucí hierarchie urbánních center Náměstí v Hloubětíně (bývalé Vetiškovo) Čtvrťové centrum - Hloubětín 11

20 Žádoucí hierarchie urbánních center Park Vidlák Místní centrum - Hostavice Žádoucí hierarchie urbánních center Park Vizírská Místní centrum - Lehovec Žádoucí hierarchie urbánních center Park Čsl. Legionářů Místní centrum - Jahodnice Žádoucí hierarchie urbánních center Rajská zahrada Hlavní centrum MČ - Hlavní přestupní bod MHD pro sever i jih MČ, úřad městské části, obchody a školy v těsné blízkosti. Žádoucí hierarchie urbánních center Rožmberská Místní centrum - Jiráskova čtvrť Žádoucí hierarchie urbánních center před kostelem sv. Bartoloměje čtvrťové centrum - Kyje 12

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Kontakty: Praha, 12. 4. 2013 Studio antropologického výzkumu Anthropictures. www.anthropictures.cz. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2

Kontakty: Praha, 12. 4. 2013 Studio antropologického výzkumu Anthropictures. www.anthropictures.cz. KOMUNITNÍ MONITORING: Praha 14 2 Kontakty: Ing. Pavel Borecký Mgr. et Mgr. Pavla Burgos Mgr. Lukáš Hanus Mgr. Markéta Slavková pavel@anthropictures.cz pavla@anthropictures.cz lukas@anthropictures.cz marketa@anthropictures.cz www.anthropictures.cz

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

ÚP Chrastava Návrh pro VP. včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP. Město Chrastava. Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5

ÚP Chrastava Návrh pro VP. včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP. Město Chrastava. Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5 Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Chrastava 11.Změna včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP Část díla: Pořizovatel: Návrh pro veřejné projednání textová

Více

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ Příloha obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov č.2/2006 ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ separát textové části D. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV VE FORMĚ REGULATIVŮ

Více