Mapa A. Hodnoty na území mč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa A. Hodnoty na území mč"

Transkript

1

2 Legenda

3 Popis jednotlivých položek legendy Mapa A. Hodnoty na území mč A. 1. Architektonické dominanty a hodnotné objekty Definice Vyznačte objekty, které svou architektonickou kvalitou výrazně předstihují okolí a vytvářejí jedinečné a významné urbanistické prvky a dominanty. Nemusí se jednat pouze o objekty památkově chráněné. A. 2. Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Definice Vyznačte místa, kde se nacházejí veřejná prostranství nejčastěji využívaná a vyhledávaná obyvateli vaší MČ. V komentáři popište hlavní hodnoty těchto prostranství. A. 3. Stávající důležitá propojení a vazby v území Definice Jedná se o důležitá spojení, průchody, stezky hojně využívané pěšími, ale také cyklisty. Taková propojení, která jsou důležitá pro prostupnost území z hlediska komunikačních vazeb, vazeb na sousední městské části a s ohledem na vztah městské struktury ke krajině. A. 4. Významné městské komunikace a městotvorné osy Definice Městotvornými osami nazýváme takové ulice a třídy, které rozvíjejí jádra aktivit a vzájemně je propojují. Zpravidla se jedná o živé obchodní třídy, bulváry soustřeďující společenské aktivity a další významné prostory. Použijte liniovou značku, vyznačte pokud možno plnou délku těchto existujících komunikací a os. A. 5. Komunitní život v místě Definice Vyznačte území, kde výrazně a dlouhodobě působí místní občanská sdružení, kde se konají veřejné akce (slavnosti, trhy, apod.) a jiné aktivity důležité pro společenský rozvoj městské části. A. 6. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Definice Zakreslete místa, v nichž se soustředí volnočasové (kulturní, sportovní) aktivity. Může se jednat jak o organizované tak o spontánní aktivity, které probíhají na ulici (resp. ve městě) nebo na volném prostranství či v přírodě. A. 7. Hodnotná území s funkční a stabilizovanou prostorovou strukturou Definice Vyznačte (plošnou značkou) území, která jsou vnímána jako místa s příznivou strukturou (ať už se jedná o kvalitní urbanistické řešení místa nebo území s vysokým množstvím dochovaných kvalitních stavebních detailů) a která jsou významná z hlediska utváření obrazu a identity městské části.

4 A. 8. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Definice Zakreslete do výkresu (plošnou značkou) plochy zeleně (parků, lesoparků, luk a polí), které jsou dlouhodobě udržovány (obdělávány) a které tvoří součást dnešního i budoucího systému městské zeleně. V komentáři uveďte popis jednotlivých prvků systému. Pokud se na území městské části nacházejí významná stromořadí, zakreslete je rovněž. A. 9. Významné ohnisko městského života Definice Ohnisky (jádry) městských aktivit rozumíme taková místa ve městě, kde dochází k největšímu soustředění pobytu obyvatel a jejich činností může se jednat například o důležitá náměstí, místa soustředění pracovních příležitostí nebo oblasti obchodů a služeb. Velikostí značky rozlište hierarchii jader, pokud na území vaší městské části lze najít jader větší počet a jejich význam není stejný. Mapa B. Problémy a nedostatky na území MČ: B. 1. Chátrající budovy a areály Definice Vyznačte objekty a oblasti, které jsou ohroženy dlouhodobě neuspokojivým stavem prostředí (jak z hlediska fyzického stavu, tak i sociálních charakteristik). Faktorem způsobujícím degradaci objektů mohou být neujasněné majetkové vztahy, nedostatečná údržba objektů, ztráta funkce městského parteru, oblasti bez využití. B. 2. Absence kvalitních veřejných prostranství Definice Zakreslete do výkresu místa, v nichž je nedostatečně vymezeno veřejné prostranství (náměstí, ulice, parky) či taková místa, kde veřejná prostranství jednoznačně chybí. Zakreslujte pouze významná veřejná prostranství, jejichž prostorové určení je nedostatečné, případně která vůbec nejsou vymezena. Použijte bodovou značku, rozsah a povahu chybějících veřejných prostranství případně okomentujte v legendě. B. 3. Nedostatečná prostupnost území a chybějící pěší propojení Definice Vymezte směry, v nichž není zajištěna prostupnost a přístupnost území pro pěší, cyklistickou, popřípadě také motorovou dopravu potřebnou pro obsluhu území. Použijte jednosměrnou či obousměrnou šipku, podle situace. B. 4. Bariéry vyvolané dopravními koridory Definice Vymezte linie, které vyvolávají neprostupnost území nebo svými negativními vlivy ovlivňují okolí. Mezi bariéry zpravidla patří obtížně překonatelné komunikace a dráhy. Vyznačte liniovou značkou rozsah dané bariéry.

5 B. 5. Sociální problémy Definice Vyznačte místa, která jsou problematická z pohledu Vaší městské části, kde se soustředí sociální či ekonomické problémy. Nemusí se jednat o místa, která jsou nebezpečná, ale pouze zanedbaná či taková, která vyžadují komplexnější řešení (např. než pouze úklid daného místa). B. 6. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Definice Označte místa, kde chybí možnosti kvalitního kulturního, sportovního či rekreačního využití pro každodenní volnočasové aktivity. B. 7. Zanedbaná a nevyužitá území, určená k transformaci Definice Zakreslete (plošnou značkou) území, která jsou určena k transformaci. Za transformační území jsou považovány především ty plochy, jejichž uliční síť a struktura zástavby neodpovídají současným potřebám a do budoucna bude nutné je přeměnit. Jedná se zejména o plochy, v nichž bylo ukončeno dřívější využití (opuštěné průmyslové areály) nebo kde je žádoucí souvislá přestavba území. Mezi transformační území patří i dosud nevyužívané plochy uvnitř zástavby, u nichž existuje záměr založit urbanistickou strukturu. Nejmenší jednotkou trasformačního území je plocha o velikosti přibližně jednoho městského bloku (cca. 1 ha). Transformačními územími nejsou plochy, v nichž se vyskytují izolované záměry na nové budovy. B. 8. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Definice Zakreslete do výkresu (plošnou značkou) plochy zeleně, které nejsou udržovány vhodným způsobem. Jedná se především o zanedbaná a nevyužívaná území (opuštěné produkční sady, neobdělávaná půda ležící dlouhodobě ladem, izolační zeleň bez přiměřené údržby), ale také plochy, u nichž je vhodné změnit kulturu (např. pole určená k zalesnění). V komentáři uveďte podrobnější specifikaci problémů vymezených ploch. B. 9. Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Definice Vymezte hlavní dopravní závady a nedostatky v dopravním řešení. Zaměřte se na místa, která omezují či znemožňují život, aktivity či rozvoj MČ. Mezi hlavní dopravní problémy patří nevhodně řešené křižovatky, nadměrný hluk či emise.

6 Mapa C. Potenciály pro rozvoj městské části: C. 1. Navrhované významné stavby Definice Vyznačte stavby, které mají vzniknout ve Vaší městské části a u kterých se domníváte, že by mohli výrazně přispět k posílení obrazu a image Vaší městské části (kvalitní a výrazná architektura) či které mohou mít výraznější vliv na život v ní (sociální bydlení, kulturní dům, domov pro důchodce, školka). C. 2. Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Definice Vyznačte, v kterých místech je vhodné umístit či doplnit novou občanskou a komerční vybavenost. C. 3. Navrhované vazby a propojení v území Definice Navrhněte nové vazby a dopravní propojení (pěší propojení, biokoridory, pěší stezky) s ohledem na zlepšení kvality života v určité oblasti. Změny navrhněte s ohledem na uzavřenost a nepřístupnost oblasti, která brání či omzeuje život a rozvoj území. Použijte jednosměrnouo či obousměrnou šipku, podle potřeby. C. 4. Záměr posílení městského charakteru komunikace Definice Definujte významné městské komunikace (městské ulice či bulváry) s obchodní funkcí, u kterých by posílení jejich charakteru přispělo k lepší obyvatelnosti daného místa a zlepšilo by obraz městské části i užívání daného místa. Komunikace vyznačte liniovou značkou v patřičném rozsahu. C. 5. Potenciál aktivit pro zlepšení života v MČ Definice Vyznačte místa, která mají nejsilnější potenciál pro konání širokého spektra aktivit ve veřejném prostoru. C. 6. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Definice Navrhněte vhodné umístění prostorů a zařízení pro volnočasové aktivity, prostory pro kulturu, sport a volný čas. V legendě prosím rozlište, zda se jedná o zařízení s místním či celoměstským významem. C. 7. Rozvojové urbanistické záměry v území Definice Zakreslete (plošnou značkou) záměry rozvoje urbanistické celky. Zdůrazněte takové, které mohou mít výrazný vliv na dotvoření kompaktnosti prostorové struktury MČ.

7 C. 8. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Definice Vyznačte (plošnou značkou) místa, kde se plánuje výsadba zeleně či zřízení městského parku, lesoparku, stromořadí či úprav zeleně. Nesoustřeďte se na jednotlivé stromy či stromořadí, ale na významnější záměry, podstatné pro celkový obraz a kvalitu života v MČ. C. 9. Žádoucí hierarchie urbánních center Definice Vyznačte lokální a městská centra dle toho, jaký význam mají v rámci celku, tedy hierarchii lokálních a městských center v rámci Vaší představy o budoucí podobě MČ. Význam a hierarchii jednotlivých center popište v legendě.

8

9 Územní rozvaha: Praha 14 Typ jevu Název jevu Popis jevu Absence kvalitních veřejných prostranství Hostavice Lokalita předělená potokem na dvě části. Malý nevýrazný parčík nahrazuje chybějící veřejné prostranství. Je zde akutní nedostatek občanské vybavenosti. Absence kvalitních veřejných prostranství Hutě Lokalita s chybějícím veřejným vybavením i obchodními plochami. Plocha určená pro veřejné prostranství byla nevhodně zastavěna Absence kvalitních veřejných prostranství Lehovec Typický příklad sídliště s nejasnými hranicemi veřejného prostoru. Kvalita veřejného prostoru je zde velmi špatná, místní trápí především nedostatek parkovacích míst Absence kvalitních veřejných prostranství Rajská zahrada Malá rezidenční čtvrť sevřená mezi železnicí a ul. Chlumeckou nemá žádné veřejné prostranství ani veřejnou vybavenost. Přístup do okolních čtvrtí s vybaveností je komplikovaný. Absence kvalitních veřejných prostranství Rajský vrch Nové zástavbě rodiných domků zcela chybí veřejné prostranství pro komunitní život a občanskou vybavenost Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most I. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící občanská vybavenost v parteru Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most II. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící občanská vybavenost v parteru Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most III. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící ob.čanská vybavenost v parteru Architektonické dominanty a hodnotné objekty Zámeček v Hostavicích Patrová obdélná budova v průčelí s rizalitem a trojúhelníkovým štítem. Dnes zde sídlí soukromá VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra. Dříve zde byla MŠ a 1.stupeň ZŠ. 1

10 Architektonické dominanty a hodnotné objekty kostel sv. Bartolomeje Románská jednolodní stavba z první poloviny 13. století. Významný příklad tribunového románského kostela Architektonické dominanty a hodnotné objekty kostel sv. Jiri v Hloubetine Gotická stavba s polygonálním kněžištěm z roku V roce 1695 byl kostel barokně přestavěn a rozšířen a v roce 1892 byl pseudogoticky upraven. Bariéry vyvolané dopravními koridory Chlumecká Kapacitní komunikace s mimoúrovňovým křížením. Pro chodce pouze dva bariérové podchody+lávka u metra ČM. Odříznuty jsou lokality Rajská zahrada a Hutě. Bariéry vyvolané dopravními koridory Kbelská Kapacitní komunikace Kbelská nevhodně dělí území. Obytné domy západně od Kbelské jsou zcela odříznuty od zbytku zástavby včetně veřejné vybavenosti Bariéry vyvolané dopravními koridory Kolbenova Přetížená komunikace Kolbenova odděluje produkční severní část od obytné zóny. V produkční části pak místo městotvorných provozů rostou převážně sběrny kovů a autobazary Bariéry vyvolané dopravními koridory Průmyslová u Hloubětína Kapacitní komunikace výrazně omezuje možný přístup obyvatel Hloubětína směrem na západ do rekreačních ploch Bariéry vyvolané dopravními koridory Českobrodská Hlavní pražská výpadovka na Kolín je přetížena dopravou. Blízké obytné čtvrti (Jiráskova čtvť, Jahodnice, Hostavice) jsou odříznuty od svého okolí a není jim umožněn další rozvoj. Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať na Lysou nad Labem Lokalita Hutí je díky železniční trati (a kom. Chlumecká) pro pěší téměř zcela nedostupná. Pro auta je kromě dvou velmi úzkých podjezdů pouze jeden nevhodně řešený most Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať na Úvaly Tato trať společně s kom. Českobrodskou odděluje Hostavice od nejbližších obcí s občanskou vybaveností. Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať v Kyjích Trať odděluje jižní část městské částio od středu a současně dělí Kyje na dvě půlky. Má také negativní vliv na rozvoj v okolí ulice Lednická. KD Kyje je vnímán jako velmi špatně dostupný. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Blatská ÚSES V místě významné přírodní spojnice (pro lidi i zvířata) navazující na Centrální park je dnes v jedné části autobazar a v druhé oplocená neudržovaná zeleň. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Cihelna v Bažantnici Přírodní památka a příjemné rekreační území bez vhodného přístupu i vybavenosti v území (cestní síť, lavičky) Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Lesní plocha K Hutím V blízkosti residenční čtvrti s nedostatečným rekreačním a sportovním vybavením se nachází zcela neudržovaná a neprostupná lesní plocha. 2

11 Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny okolí Pražského zlomu Cesta podél Pražského zloomu vede přerostlou zelení a je neudržovaná. Je tudy vedena i páteřní pražská cyklotrasa východním směrem Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hloubětín V celém Hloubětíně není žádná možnost kulturního a volnočasového vyžití (mimo bazénu). Stav by měla napravit výstavba Komunitního centra H55. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hostavice Území s nedostatečnou vybavenost včetně té kulturní a sportovní. Sportovní vybavenost je plánována v zámeckém parku. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hutě Areál fotbalového hřiště a tenisových kurtů je již několik let opuštěný. Jedinou sportovní aktivitou na Hutích je squash a minigolf Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Lehovec Území s nedostatečnou vybaveností včetně té kulturní a sportovní. Veřejnosti je volně přístupný pouze atletický stadion a hřiště místní základní školy Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Rajská zahrada Malá rezidenční čtvrť sevřená mezi železnicí a ul. Chlumeckou nemá žádné veřejné prostranství ani veřejnou vybavenost. Přístup do okolních čtvrtí je komplikovaný. Chátrající budovy a areály Fotbalový stadion Hloubětín Opuštěný stadion ve vlastnictví Sokola leží už několik let ladem. Divoce bující náletová zeleň již zcela znehodnotila vybavení včetně tribun. Nový provozovatel se hledá jen obtížně Chátrající budovy a areály Skleníky Opuštěné území bývalých skleníků je oplocené a uzavřené jako soukromý areál, východní část je částečně obhospodařovaná. Majetkově není území dořešeno. Chátrající budovy a areály Sportovní plocha Jahodnice Plocha v severozápadní části Jahodnice mezi ulicemi Nedokončená a Manželů Dostálových. V areálu jsou 4 opuštěné tenisové kurty a rozestavěný objekt šaten. Celé území chátrá. Chátrající budovy a areály Village Cinema Černý Most Objekt byl uzavřen při velké přestavbě Centra Černý Most v roce Další plány vlastníka nejsou známy. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Legionářská čtvť Jahodnice Zástavba rozvolněnými RD a viladomy pochází převážně z 20. a 30. let 20. století doplněná na volných parcelách rodinnými domy z průběhu celého 20. století. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Staré Kyje Okolí románského kostela sv. Bartoloměje představuje bývalé jádro samostatné obce Kyje, jehož půdorys dosud ze značné části odpovídá prostorovému rozložení někdejších gruntů 3

12 Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Starý Hloubětín V historickém jádru převažuje zástavba venkovských dvorů a usedlostí, na západní straně území jsou plochy zeleně včetně Přírodní památky Pražský zlom. Památkově chráněno je 9 staveb. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Černý Most IV. Nově postavená čtvrť okolo roku 2000 vsazená do okolní sídlištní zástavby má pravoúhlou síť ulic a klasické blokové uspořádání s relaxačními plochami ve volně přístupných vnitroblocích. Komunitní život v místě Farnost v Kyjích U kostela sv. Bartoloměje farnost každý rok pořádá Staročeský jarmark a další aktivity nejen pro farníky z Kyjí. Komunitní život v místě Plechárna Černý Most Lokální kreativní, kulturní a volnočasové centrum, které vzniklo konverzí bývalé kotelny, je místem pro setkávání a vznik aktivit, které pomáhají celkovému oživení sídliště. Komunitní život v místě Předprostor metra Rajská zahrada Akce pořádané městkou částí a farmářské trhy se z důvodu chybějících náměstí na sídlišti konají v předprostoru stanice metra. Komunitní život v místě Starý Hloubětín Aktivní občanské sdružení se aktivně zapojuje do všech projednávaných záměrů v území a úspěšně pořádalo sbírku na realizaci dětského hřiště Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Fotbalový stadion Hloubětín Obnovení zapomenuté slávy stadionu a doplnění možností sportovního vyžití pro celý Hloubětín. Probíhá jednání se zájemci o pronájem. Stadion není ve vlastnictví MČ. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Sportovní plocha Jahodnice Sportovní plocha v severozápadní části Jahodnice mezi ulicemi Nedokončená a Manželů Dostálových. Dnes neudržované tenisové kurty je třeba obnovit a doplnit dalšími aktivitami a vybaveností území. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Vstup do Parku u Čeňku - Čihadla Park v Čeňku - Čihadla má mnoho etap, jeho finální rozloha je až 100ha. Tomu by mělo odpovídat i adekvátní sportovní zázemí u vstupu Navrhované vazby a propojení území Cestní síť pře Smetanku Pěší propojení mezi Hloubětínem a Aloisovem (Kyjským rybníkem) je nevhodně řešeno ulicí Oborská. Kvalitní pěší stezka by prospěla bezpečnosti chodců Navrhované vazby a propojení území Navrhované vazby a propojení území Lávka přes trať z Jiráskovi čtvrti Lávka z Hutí na metro Rajská zahrada Propojení Jiráskovi čtvrti a Horní Lady lávkou přes železnici v zářezu Lávka propojující Hutě, Rajskou zahradu a stanici metra. Plánováno je i vybudování železniční zastávky přímo pod lávkou 4

13 Navrhované vazby a propojení území Prodloužení Ocelkovi Klíčová komunikace pro další rozvoj severu MČ. Stávající propojení na jih jsou již značně přetížené, nová výstavba území dále zahlcuje. Navrhované významné stavby Dostavba Černý Most IV. Při výstavbě ČM IV. nebyly dostavěny adminitrativní objekty v severovýchodní části. Zlepšení nabídky kvalifikovaných pracovních pozic je v lokalitě žádoucí. Navrhované významné stavby Komunitní centrum H55 Komunitní centrum má v sobě spojovat knihovnu, kavárnu, sezónní multifunkční sál a klubovny. Na jaře 2014 proběhla architektonická soutěž o návrh. Navrhované významné stavby Rozhledna Rozhledna na Čihadlech by byla zajímavým turistickým cílem. V současnosti je zpraciovávána studie včetně modelu. V dlouhodobějším horizontu se počítá s parkovým zpracováním celého hřebene Navrhované významné stavby Rozšíření Domova pro seniory Bojčenkova Navýšení stávající kapacity o třetinu lůžek formou nástavby a přístavby. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Bažantnice - Hloubětín Nedostatečně řešený přístup z blízké residenční čtvrti omezuje možnosti rekreačního využití Bažantnice Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Chodník podél Budovatelské Podél ulice Budovatelská v úseku mezi novými bytovými domy a ulicí K Viaduktu chybí chodník. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Hloubětín Sever - Jih Ulice Poděbradská rozděluje lokalitu Hloubětína na dva separované celky. V jádru této lokality (u metra) chybí úrovňový přechod. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Hostavice - Jahodnice Nedostatečné pěší propojení z Hostavic do Jahodnice, kde se nacházejí potraviny, mateřská školka i lepší obslužnost MHD. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení K Hutím Nedostatečné propojení Hutí tentokrát směrem do Hloubětína. V úzkém podjezdu pod tratí se často tvoří obrovské kaluže a jediná spojka se tak stává neprůchozí Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Nedokončená Jiráskova čtvrť a Jahodnice jsou od sebe na dohled vzdáleny. Ulice Českobrodská, železniční trať a nepřekonatelná křižovatka Českobrodská/Objízdná z nich dělají zcela cizí území. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Ocelkova pod Chlumeckou Velmi limitovaný pěší přístup nutí obyvatele ČM dopravovat se do blízkých obchodů autem. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení jihu Jahodnice na Nedokončenou Původmně plánované avšak nakonce nerealizované automobilové propojení nové výstavby na komunikaci Nedokončená 5

14 Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení Černý Most - Hostavice Nedostatečné pěší propojení mezi severem a jihem MČ Praha 14. Jedinou spojnicí je auty přetížená ul. Broumarská. Chodci tak místo procházky volí raději místo za volantem. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pěší lávka přes Chlumeckou a žel. trať Pěší/cyklo propojení Neodkončená / U Technoplynu Rodinné zástavby Hutí a Rajské zahrady jsou liniovou infrastrukturou zcela odříznuty od okolí. Zcela zásadně zde chybí pěší propojení k metru V územním plánu zakreslená, avšak zatím nezrealizovaná. v území tato spojnice výrazně chybí Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Černý Most - Horní Počernice Chybí propojení pro pěší a cyklisty mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi. Vzdálenost obou lokalit je přitom necelý kilometr. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Čihadla - Hostavice Krásná přírodní plocha tak blízká, ale tak nedostupná. Suchý poldr, prudký kopec a chybějící stezky limitují obyvatele blízkých vesnic v návštěvě přírodního parku. Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Lomnická - mezi tratěmi Území nikoho mezi dvěma úzkými průjezdy. Pěší prostupnost nevhodně řešená a stísněná Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Mimoúrovňová křižovatka na Lehovci Mimoúrovňová křižovatka u Rajské zahrady Ocelkova/Cíglerova/Chlumeck á křižovatka ulic Poděbradská/Kolbenova/Chlumecká nevhodně upřednostňuje automobilovou dopravu a tvoří nepřekonatelnou bariéru pro pěší. K barierovosti území přispívá i nevhodné umístění točny tramvaje. křižovatka ulic Broumarská/Chlumecká/Cíglerova/Za Černým mostem nevhodně upřednostňuje automobilovou dopravu a tvoří nepřekonatelnou bariéru pro pěší Nepřehledná křižovatka zabírá velkou plochu a je velmi nepřehledná. Chybí zde přechody pro pěší Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Náměstí Hloubětín Kvalitní rekonstrukce náměstí pomůže minimalizovat sociopatologické jevy v území a naopak vhodně podpoří místní komunitní aktivity. Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Park u Čeňku Nově budovaný park u Čeňku s blízkou Plechárnou jsou velkým potenciálem pro rozvoj volnočasových aktivit všeho druhu Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ okolí metra Černý Most Velká soustředěnost lidí, blízkost obchodních partnerů, volné prostranství v jádru zástavby. Nejsou však dořešeny majetkové vztahy. Rozvojové urbanistické záměry v území Broumarská Nízkopodlažní zástavba podél ulice Broumarská pomůže dotvořit residenční čtvrť Kyjí a zklidnit dopravu na této problematické komunikaci. Na toto území proběhla urbanistická soutěž. 6

15 Rozvojové urbanistické záměry v území Cíglerova Dostavba objektů podél tubusu metra by dotvořila urbanistickou strukturu a doplnila by chybějící služby na sídlišti. Rozvojové urbanistické záměry v území Horní Lada Na toto území je zpracován projekt technologického parku a podnikatelského inkubátoru. Pozemky jsou ve vlastnictví HMP Rozvojové urbanistické záměry v území Hostavice Probíhá dostavba urbanistického souboru RD v Hostavicích. Sporným bodem jsou místa napojení na okolní dopravní infrastrukturu Rozvojové urbanistické záměry v území Hutě rozvoj Dotvoření urbanistické struktury Hutí. Rozvoj je podmíněn dořešením dopravního napojení území a dobudování chybějící občanské vybavenosti. Rozvojové urbanistické záměry v území RD Jahodnice Na jihu Jahodnice probíhá výstavba RD a nízkopodlažních BD. Návrh je slušné urba nisticvké kvality, avšak území je velmi špatně obslouženo MHD. Rozvojové urbanistické záměry v území Vajgarská Pro zklidnění ulice Broumarská a dotvoření urbanistické struktury místa je nutné vhodně vyřešit prostor mezi ulicemi Vajgarská- Broumarská. Území je výrazně limitováno IS. Sociální problémy Havana a Náměstí Hloubětín Opakovaně se zde združují drogově závislí. Náměstí je pro svou nepřehlednost oblíbeno také mezi lidmi bez domova Sociální problémy Mansfeldova, Černý Most IV. Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Náměstí plk. Vlčka Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Stadion Hloubětín. Na opuštěném hřišti přebývají lidé bez domova a postupně odnášejí poslední pozůstatky kovového vybavení stadionu do sběren. Sociální problémy Sídliště Lehovec V lokalitě je velký podíl městských bytů, které jsou využívány i jako sociální. Je zde velký konflikt mezi obyvateli běžných a sociálních bytů, velká koncentrace národnostních menšin. Sociální problémy Ubytovna pro neplatiče Novostavby ubytoven pro neplatící v městských bytech mají sloužit převýchově. Jejich výstavba však vyvolala velmi kontroverzní reakce Sociální problémy Vašátkova-Doležalova- Dygrýnova Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Zahrádky Hutě Zahrádky a malé domky jsou často obsazeny lidmi bez domova. Pro ostatní obyvatele je toto území šedou zónou a přírodní památka Cihelna v Bažantnici je i z tohoto důvodu špatně dostupná. 7

16 Sociální problémy Černý Most - u metra Konečná stanice metra přitahuje velké množství lidí bez domova. Fontána na náměstí je příležitostí pro očistu. Sociální problémy Čihadla V lesních porostecjh se sdružují lidé bez domova a stavějí si tam své přístřešky. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Centrální park Park ve středu sídliště Černý most. Park plní funkci jak rekreační, tak i přírodně ochrannou (rybníček Aloisov) Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Jiráskův sad Park je jedním z mála veřejných prostor v lokalitě. Jeho využití je však omezeno blízkostí kapacitní komunikace. Je zde malé dětské hřiště. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Bramborák Malý parčík ve staré zástavbě s novým dětským hřištěm a Památníkem obětí 2. světové války Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park CČM Nově zbudovaný parčík lokálního významu před Centrem Černý Most Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Jahodnice Park vybudovaný s novou obytnou zástavbou. Jeho součástí je dětské hřiště a sportoviště Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park u Čeňku Právě probíhá výstavba I. etapy parku metropolitního významu, dokončení Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Čsl. legionářů Park založený současně s okolní zástavbou je jediným veřejným prostranstvím v lokalitě. Jeho využití je však omezeno blízkostí kapacitní komunikace. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Smetanka Les na hřebeni kopce slouží k procházkám a výhledům na Kyjský rybník Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Splavná Malý lokální park s dětským hřištěm a hospůdkou s minigolfem. V těsné blízkosti jsou opuštěné tenisové kurty a fotbalové hřiště. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Vidlák Malý lokální park v Hostavicích s pár lavičkama a malým pískovištěm Stávající důležitá propojení a vazby v území Broumarská Jediná automobilová spojnice severu MČ s jihem je automobili značně přetížená a pro chodce téměř nepřístupná. Stávající důležitá propojení a vazby v území Hodějovská Významná propojka Kyjí a Hostavic, rizikový je sdružený pohyb aut a chodců po vozovce (není chodník) Stávající důležitá propojení a vazby v území Lomnická Významná propojka Hostavic a Jahodnice, nepříjemný úsek "nikoho" mezi dvěma žel. tratěmi Stávající důležitá propojení a vazby v území Oborská Významná propojka Hloubětína a Kyjí, rizikový je sdružený 8 pohyb aut a chodců po vozovce (není chodník)

17 Stávající důležitá propojení a vazby v území cesta podél Martiňáku Jediná pěší/cyklo propojka severu s jihem vede do Dolních Počernic Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Náměstí Hloubětín (dříve Vetiškovo) Předprostor metra Rajská zahrada Významný přestupní a obchodní uzel pro celý Hloubětín. Z důvodu špatného technického stavu náměstí je připravována jeho zásadní proměna. Z důvodu nedostatku kvalitních veřejných prostranství na sídlišti substituuje rozptylová plocha metra funkci náměstí. Konají se zde pravidelně akce pořádané MČ a farmářské trhy. Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Předprostor metra Černý Most Náměstí ve svahu chybí obchodní plochy parteru. Místo nich nekontrolovatelně bují na zpevněné ploše stánkový prodej. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Bazén Hloubětín Významná spoortovní stavba, jediný bazén v Praze se slanou vodou, je využíván lidmi z celé Prahy. Probíhají zde i organizované volnočasové aktivity. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ DDM Praha 9, Černý Most Tradiční středisko volného času má svou pobočku i na Černém mostě. Pořádá volnočasové aktivity pro celou západní část Černého mostu. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Jahoda o. p. s. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež z Černého mostu. Součástí práce neziskovky je i terénní program nebo soukromá mateřská školka. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ KD Kyje Tradiční kulturní dům s velkým sálem a víceméně tradičním programem. Jeho velkou nevýhodou je poloha na okraji a špatná dostupnost. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Plechárna Černý Most Praha 14 kulturní, která je správcem objektu zde pořádá nejrůznější kulturní a sportovní akce (i pravidelné kurzy). Zaměřuje se převážně na prblematickou sídlištní mládež a rodiče s dětmi. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sokol Jahodnice Chybějící kulturní a volnočasové zázemí na Jahodnici alespoň z části substituuje místní Sokol. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sokol Kyje - Hamerská Již od roku 1919 působí v Jiráskově čtvrti Sokol, který zajišťuje sportovní volnočasové aktivity pro tuto lokalitu Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní hřiště Skanska Veřejně přístupé sportovní plochy jsou součástí parku vybudovaného developerem při nové výstavbě bytových domů. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ TJ Kyje - fotbal Dvě velká fotbalová hřiště, v současnosti vlastník uvažuje o dalším rozvoji aktivit. Pobočka Sokolu Kyje, Hamerská. 9

18 Významné městské komunikace a městotvorné osy Bryksova I přes blízkost obchodního centra Černý Most se v této ulici obchodům daří. Narozdíl od paralelní pěší zóny Kučerova Významné městské komunikace a městotvorné osy Rožmberská Jiráskově čtvrti chybí přirozené centrum. Jeho funkci částečně supluje ulice Rožmberská. Bohužel je přetížena auty a slouží jako objížďka semaforů ČeskobrodskáxBroumarská. Významné ohnisko městského života OD Hasso Ohniskem celého sídliště Černý Most je obchodní dům Hasso, jediný velký obchod mimo CČM pro celé sídliště. Blízké náměstí Plukovníka Vlčka z důvodu nevhodného konvexního formování fasád nefunguje. Významné ohnisko městského života Park Vidlák Lokálním centrem Hostavic je malý parčík s přidruženou hospodou Hamr Sport baru Významné ohnisko městského života Park čsl. legionářů Lokálním centrem Jahodnice je park s autobusovou zastávkou, sokolem a nedalekými potravinami Významné ohnisko městského života Předprostor metra Černý Most Konečná metra, autobusový terminál, obchodní centrum a velké sídliště generují obrovské množství lidí. Předprostor terminálu tento potenciál však nijak nevyužívá. Významné ohnisko městského života metro Hloubětín Na stanici metra se nabalují další aktivity. Náměstí, i když v neutěšeném stavu, se stalo centrem celé lokality. Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Kolbenova Území v blízkosti zástavby, avšak zcela periferního charakteru se službami pro auta a sběrny odpadu by mělo respektovat městský charakter a sloužit především místním Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Lednická U železniční trati se nachází uzavřený areál dočasných staveb, které rezidenční území nevhodně zatěžují dopravou Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci areál Coca-cola a Pragolaktos Průmyslový a výrobní areály nadměrně zatěžují své okolí nákladní dopravou. Městská část by uvítala jejich postupnou přeměnu na služby a adminitrativu. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Bílý kůň Zpřístupnění podzemní lom na pískovecveřejnosti. Poměrně rozsáhlé bludiště s velkými chodbami a sály o výšce až 5 metrů se nachází na ploše asi 40x50 metrů. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Borská V místě stávající zahráskářské kolonie je v návaznosti na novou pěší lávku a železniční zastávku projektován park Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Jamská s multifunkčním hřištěm Nedostatek přírodně rekreačních a sportovních ploch na Hutích se snaží MČ doplnit. V roce 2014 bylo vydáno UR. 10

19 Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Pilská Přeměna uzavřeného zámeckého parku ve veřejně přístupnou zeleň s dětským hřištěm a sportovišti. Uvažováno je i zbudování kavárny/komunitního centra Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Vizírská z nevyužívaného cípu školní zahrady by se měl stát veřejně přístupný park s dětským hřištěm Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park na Hutích Parková plocha pro velké rozvojové území Hutí vhodně upravuje trasování ÚSES. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park v Čeňku - Čihadla Plánovaný park o rozloze přes 100ha je rozdělen do několika etap. V současnosti je ve výstavbě první z nich severně od rybníku Martiňák. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Pobytová louka u Kyjského rybníka Parkově upravená zeleň s drobnými hracími prvky a přístupem k vodě Záměr posílení městského charakteru komunikace Broumarská Jediná spojnice mezi severem a jihem MČ jepřetížena auty a je pro pěší zcela nevhodná. Je třeba změna profilu komunikace, doplnění chodníků a zástavba podél komunikace Záměr posílení městského charakteru komunikace Budovatelská Při budoucí výstavbě je nutné tuto komunikaci koncipovat jako městskou třídu. Případný tranzit vést po prodloužení Ocelkovi. Záměr posílení městského charakteru komunikace Ocelkova Komunikace značně předimenzovaná a oproti svému okolí zahloubená. Ve středu příprava na tramvajový pás. Svým umístěním významná komunikace vedoucí středem sídliště, svým uspořádáním dálnice. Záměr posílení městského charakteru komunikace Poděbradská Komunikace vedoucí souvislou zástavbou předěluje Hloubětín na dva separátní celky. Alternativní komunikace pro IAD - Kolbenova, Vysočanská radiála Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Hutě Poslední nezastavěný pozemek v centrální části Hutí je ve vlastnictví HMP. O nezbytnosti doplnění vybavenosti není pochyb a lepší pozemek už nenajdeme. Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Rajská zahrada Centrum městské části si zaslouží kvalitní a intenzivní zástavbu. Městská část podporuje přeměnu obchodního domu sparta i zástavbu okolních volných pozemků u tubusu metra Žádoucí hierarchie urbánních center Kučerova-Bryksova- Mansfeldova čtvrťové centrum - Černý Most Žádoucí hierarchie urbánních center Náměstí Plukovníka Vlčka Místní centrum Černý most II. Žádoucí hierarchie urbánních center Náměstí v Hloubětíně (bývalé Vetiškovo) Čtvrťové centrum - Hloubětín 11

20 Žádoucí hierarchie urbánních center Park Vidlák Místní centrum - Hostavice Žádoucí hierarchie urbánních center Park Vizírská Místní centrum - Lehovec Žádoucí hierarchie urbánních center Park Čsl. Legionářů Místní centrum - Jahodnice Žádoucí hierarchie urbánních center Rajská zahrada Hlavní centrum MČ - Hlavní přestupní bod MHD pro sever i jih MČ, úřad městské části, obchody a školy v těsné blízkosti. Žádoucí hierarchie urbánních center Rožmberská Místní centrum - Jiráskova čtvrť Žádoucí hierarchie urbánních center před kostelem sv. Bartoloměje čtvrťové centrum - Kyje 12

Metodika Rozvaha o území městské části

Metodika Rozvaha o území městské části Metodika Rozvaha o území městské části Cílem Rozvahy je aktualizovat územní příležitosti, možnosti a záměry jednotlivých městských částí. Rádi bychom využili Vaší lokální znalosti území k sestavení souhrnného

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

POPIS CHARAKTERU JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

POPIS CHARAKTERU JEDNOTLIVÝCH LOKALIT Příloha č. 4 - Úvodní rozvaha o charakteru území POPIS CHARAKTERU JEDNOTLIVÝCH LOKALIT pro Metropolitní plán Prahy A 01 - Kolbenova A 01 - Kolbenova Lokalita v katastrálním území Hloubětín je na jižní

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

SEZNAM míst pro umístění odpadkových košů na m. č. Praha 14 aktualizace 2015 ČÍSLO ULICE UMÍSTĚNÍ

SEZNAM míst pro umístění odpadkových košů na m. č. Praha 14 aktualizace 2015 ČÍSLO ULICE UMÍSTĚNÍ SEZNAM míst pro umístění odpadkových košů na m. č. Praha 14 aktualizace 2015 ČÍSLO ULICE UMÍSTĚNÍ 1 Anderleho je na zábradlí hráze u schodů k Aloisovskému rybníku směr Pospíchalova ul. zábradlí 2 Babylonská

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 Objednatel Zpracovatel Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice +420 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14 Praha - Žižkov Popis území Čtvrť Žižkov se nachází východně od centra Prahy. Patří převážně do městské části Praha 3. Žižkov začal vznikat v druhé polovině 19. století a v roce 1922 byl připojen k Praze.

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM 03 OBECNÍ ÚŘAD jednopodlažní objekt s bezbariérovým přístupem obsahující 2 kanceláře, zasedací místnost, archiv a zázemí OBČANSKÁ VYBAVENOST variabilní pronajimatelná

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Stručný popis (obsah, podmínky realizace, stav připravenosti)

Stručný popis (obsah, podmínky realizace, stav připravenosti) Č. cíle Cíl Název projektového záměru Stručný popis (obsah, podmínky realizace, stav připravenosti) Místo realizace Role MČ Územní rozvoj 1.1 Vznik hlavního centra městské části na Rajské zahradě 1.1.1

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

PODNĚTY PRO NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY

PODNĚTY PRO NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY PODNĚTY PRO NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY I. OBECNÉ PRINCIPY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1. MČ Praha Řeporyje v maximální míře preferuje, aby byl zachován stávající ráz krajiny, jakož i dominující způsoby využití jejího

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ 19. 10. 2016 Sever Nákladového nádraží Žižkov CENTRAL GROUP odkoupil pozemky v létě 2016 od Discovery Group Celková plocha pozemků

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

DSÚP PŘEDN. Č. 6 STRUKTURA MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY MĚSTO A KRAJINA, ZELEŇ VE MĚSTĚ. Ivan Vorel, K127 FSv ČVUT, 2014_15

DSÚP PŘEDN. Č. 6 STRUKTURA MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY MĚSTO A KRAJINA, ZELEŇ VE MĚSTĚ. Ivan Vorel, K127 FSv ČVUT, 2014_15 DSÚP PŘEDN. Č. 6 STRUKTURA MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY MĚSTO A KRAJINA, ZELEŇ VE MĚSTĚ Ivan Vorel, K127 FSv ČVUT, 2014_15 STRUKTURA MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY STRUKTURA HMOT OBJEKTŮ Skladba hmot (bodové domy, deskové domy,

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se část p. p. č. 78/31 a část p. p. č. 78/32 obě v k.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

KONCEPCE ÚPRAV Úterý od 17:00 hodin ve společenské místnosti SD JILM

KONCEPCE ÚPRAV Úterý od 17:00 hodin ve společenské místnosti SD JILM 1 sídliště spořilov jilemnice - celková urbanistická studie park na spořilově harmonogram únor 2015 - leden 2016 celková urbanistická studie projekt nového spořilovského parku únor 2016 I. setkání březen,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vybíralka25 Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vyhodnocení plánovací procházky a setkání nad mapou ze dne 22.3.2016 všechny dotazy směřujte na: brlik@ipr.praha.eu další informace na www.vybiralka25.cz

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí

Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí Praha město pro život... ale jaký? Už dnes je na Malovance problém doběhnout autobus. Po výstavbě dalších komunikací dálničního typu se situace zhorší

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

URBANISMUS V- SOUBORY STAVEB SÍDLIŠTĚ BARRANDOV - PSEUDOBLOKY FA ČVUT /2013

URBANISMUS V- SOUBORY STAVEB SÍDLIŠTĚ BARRANDOV - PSEUDOBLOKY FA ČVUT /2013 URBANISMUS V- SOUBORY STAVEB SÍDLIŠTĚ BARRANDOV - PSEUDOBLOKY FA ČVUT - 2012/2013 VYPRACOVALI: ANITA PROKEŠOVA, JANA RÝZNAROVÁ, RICHARD OTT, JURIJ BOBITKO SÍDLIŠTĚ BARRANDOV_POLOHA V PRAZE SÍDLIŠTĚ BARRANDOV_ORTOFOTO

Více

2. REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ, část Vymezení přípustnosti

2. REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ, část Vymezení přípustnosti 1. strana ze 13 Změny Územního plánu města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/026. zasedání konaném dne 21. 6. 2005. Změny textové části regulativů V příloze č. 1, o závazných částech Územního

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

V O L N É P O B Í H Á N Í P S Ů N A Ú Z E M Í M Č P R A H A 8

V O L N É P O B Í H Á N Í P S Ů N A Ú Z E M Í M Č P R A H A 8 V O L N É P O B Í H Á N Í P S Ů N A Ú Z E M Í M Č P R A H A 8 Ú ř a d m ě s t s k é č á s t i P r a h a 8 O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í a s p e c i á l n í c h p r o j e k t ů P ř e h l

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SRCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ING. ARCH.PAVEL MUDRUŇKA VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FARMPROJEKT ING.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SRCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ING. ARCH.PAVEL MUDRUŇKA VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FARMPROJEKT ING. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ING. ARCH.PAVEL MUDRUŇKA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SRCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FARMPROJEKT ING. VRANÝ DATUM VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 05

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY ČERVEN 2007 Úvod Na základě požadavku zástupců MČ Praha-Řeporyje, kteří se obrátili na Útvar rozvoje hl.m.prahy v otázce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Dopravní řešení silnice III. třídy s ochranným pásmem 15 m místní komunikace III. třídy místní komunikace III. třídy zklidněná místní komunikace IV. třídy účelová komunikace v krajině O 04 4.8 4.2 9.0

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy v tis. Kč. PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč. REKAPITULACE PŘÍJMŮ v tis.

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy v tis. Kč. PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč. REKAPITULACE PŘÍJMŮ v tis. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - PŘÍJMY Příloha č. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Text rozpočet na Správní poplatky 4 180,00 4 045,00 Místní poplatky 5 740,00 5 743,00 Daň z nemovitých věcí 25 000,00 25 000,00 Daňové příjmy

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ Z01VÝKRES ČLENĚNÍ ÚZEMÍ Hranice území Hranice zastavitelného území Hranice zastavěného území Čl. 8 Čl. 7 Transformační plochy Zastavitelná produkční transformační plocha Zastavitelná

Více

Výroková část změny: A. základní údaje

Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 1383 / 06 A. základní údaje Číslo změny: Z 1383 / 06 Městská část: Katastrální území: Parcelní číslo: Praha Čakovice, Praha Ďáblice, Praha Březiněves, Praha Vinoř, Praha Satalice,

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 2. Výsledky 2

Více

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně. Podnět k Výboru pro územní rozvoj z

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně. Podnět k Výboru pro územní rozvoj z Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně Podnět k Výboru pro územní rozvoj z 27.9.2016 Unikátní zelený pás od Vítkova až do Třešňovky a dále Platný Územní plán severně a východně od

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2009 ÚZEMNÍ PLÁN ŽICHLÍNEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2009 ÚZEMNÍ PLÁN ŽICHLÍNEK O B E C Ž I C H L Í N E K Žichlínek čp.3 563 01 Lanškroun IČO: 00279862 e-mail: ou.zichlinek@ow.cz http://www.obec-zichlinek.cz 465324552, 465325010 774324552 Nabylo účinnosti: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více