Mapa A. Hodnoty na území mč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa A. Hodnoty na území mč"

Transkript

1

2 Legenda

3 Popis jednotlivých položek legendy Mapa A. Hodnoty na území mč A. 1. Architektonické dominanty a hodnotné objekty Definice Vyznačte objekty, které svou architektonickou kvalitou výrazně předstihují okolí a vytvářejí jedinečné a významné urbanistické prvky a dominanty. Nemusí se jednat pouze o objekty památkově chráněné. A. 2. Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Definice Vyznačte místa, kde se nacházejí veřejná prostranství nejčastěji využívaná a vyhledávaná obyvateli vaší MČ. V komentáři popište hlavní hodnoty těchto prostranství. A. 3. Stávající důležitá propojení a vazby v území Definice Jedná se o důležitá spojení, průchody, stezky hojně využívané pěšími, ale také cyklisty. Taková propojení, která jsou důležitá pro prostupnost území z hlediska komunikačních vazeb, vazeb na sousední městské části a s ohledem na vztah městské struktury ke krajině. A. 4. Významné městské komunikace a městotvorné osy Definice Městotvornými osami nazýváme takové ulice a třídy, které rozvíjejí jádra aktivit a vzájemně je propojují. Zpravidla se jedná o živé obchodní třídy, bulváry soustřeďující společenské aktivity a další významné prostory. Použijte liniovou značku, vyznačte pokud možno plnou délku těchto existujících komunikací a os. A. 5. Komunitní život v místě Definice Vyznačte území, kde výrazně a dlouhodobě působí místní občanská sdružení, kde se konají veřejné akce (slavnosti, trhy, apod.) a jiné aktivity důležité pro společenský rozvoj městské části. A. 6. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Definice Zakreslete místa, v nichž se soustředí volnočasové (kulturní, sportovní) aktivity. Může se jednat jak o organizované tak o spontánní aktivity, které probíhají na ulici (resp. ve městě) nebo na volném prostranství či v přírodě. A. 7. Hodnotná území s funkční a stabilizovanou prostorovou strukturou Definice Vyznačte (plošnou značkou) území, která jsou vnímána jako místa s příznivou strukturou (ať už se jedná o kvalitní urbanistické řešení místa nebo území s vysokým množstvím dochovaných kvalitních stavebních detailů) a která jsou významná z hlediska utváření obrazu a identity městské části.

4 A. 8. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Definice Zakreslete do výkresu (plošnou značkou) plochy zeleně (parků, lesoparků, luk a polí), které jsou dlouhodobě udržovány (obdělávány) a které tvoří součást dnešního i budoucího systému městské zeleně. V komentáři uveďte popis jednotlivých prvků systému. Pokud se na území městské části nacházejí významná stromořadí, zakreslete je rovněž. A. 9. Významné ohnisko městského života Definice Ohnisky (jádry) městských aktivit rozumíme taková místa ve městě, kde dochází k největšímu soustředění pobytu obyvatel a jejich činností může se jednat například o důležitá náměstí, místa soustředění pracovních příležitostí nebo oblasti obchodů a služeb. Velikostí značky rozlište hierarchii jader, pokud na území vaší městské části lze najít jader větší počet a jejich význam není stejný. Mapa B. Problémy a nedostatky na území MČ: B. 1. Chátrající budovy a areály Definice Vyznačte objekty a oblasti, které jsou ohroženy dlouhodobě neuspokojivým stavem prostředí (jak z hlediska fyzického stavu, tak i sociálních charakteristik). Faktorem způsobujícím degradaci objektů mohou být neujasněné majetkové vztahy, nedostatečná údržba objektů, ztráta funkce městského parteru, oblasti bez využití. B. 2. Absence kvalitních veřejných prostranství Definice Zakreslete do výkresu místa, v nichž je nedostatečně vymezeno veřejné prostranství (náměstí, ulice, parky) či taková místa, kde veřejná prostranství jednoznačně chybí. Zakreslujte pouze významná veřejná prostranství, jejichž prostorové určení je nedostatečné, případně která vůbec nejsou vymezena. Použijte bodovou značku, rozsah a povahu chybějících veřejných prostranství případně okomentujte v legendě. B. 3. Nedostatečná prostupnost území a chybějící pěší propojení Definice Vymezte směry, v nichž není zajištěna prostupnost a přístupnost území pro pěší, cyklistickou, popřípadě také motorovou dopravu potřebnou pro obsluhu území. Použijte jednosměrnou či obousměrnou šipku, podle situace. B. 4. Bariéry vyvolané dopravními koridory Definice Vymezte linie, které vyvolávají neprostupnost území nebo svými negativními vlivy ovlivňují okolí. Mezi bariéry zpravidla patří obtížně překonatelné komunikace a dráhy. Vyznačte liniovou značkou rozsah dané bariéry.

5 B. 5. Sociální problémy Definice Vyznačte místa, která jsou problematická z pohledu Vaší městské části, kde se soustředí sociální či ekonomické problémy. Nemusí se jednat o místa, která jsou nebezpečná, ale pouze zanedbaná či taková, která vyžadují komplexnější řešení (např. než pouze úklid daného místa). B. 6. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Definice Označte místa, kde chybí možnosti kvalitního kulturního, sportovního či rekreačního využití pro každodenní volnočasové aktivity. B. 7. Zanedbaná a nevyužitá území, určená k transformaci Definice Zakreslete (plošnou značkou) území, která jsou určena k transformaci. Za transformační území jsou považovány především ty plochy, jejichž uliční síť a struktura zástavby neodpovídají současným potřebám a do budoucna bude nutné je přeměnit. Jedná se zejména o plochy, v nichž bylo ukončeno dřívější využití (opuštěné průmyslové areály) nebo kde je žádoucí souvislá přestavba území. Mezi transformační území patří i dosud nevyužívané plochy uvnitř zástavby, u nichž existuje záměr založit urbanistickou strukturu. Nejmenší jednotkou trasformačního území je plocha o velikosti přibližně jednoho městského bloku (cca. 1 ha). Transformačními územími nejsou plochy, v nichž se vyskytují izolované záměry na nové budovy. B. 8. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Definice Zakreslete do výkresu (plošnou značkou) plochy zeleně, které nejsou udržovány vhodným způsobem. Jedná se především o zanedbaná a nevyužívaná území (opuštěné produkční sady, neobdělávaná půda ležící dlouhodobě ladem, izolační zeleň bez přiměřené údržby), ale také plochy, u nichž je vhodné změnit kulturu (např. pole určená k zalesnění). V komentáři uveďte podrobnější specifikaci problémů vymezených ploch. B. 9. Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Definice Vymezte hlavní dopravní závady a nedostatky v dopravním řešení. Zaměřte se na místa, která omezují či znemožňují život, aktivity či rozvoj MČ. Mezi hlavní dopravní problémy patří nevhodně řešené křižovatky, nadměrný hluk či emise.

6 Mapa C. Potenciály pro rozvoj městské části: C. 1. Navrhované významné stavby Definice Vyznačte stavby, které mají vzniknout ve Vaší městské části a u kterých se domníváte, že by mohli výrazně přispět k posílení obrazu a image Vaší městské části (kvalitní a výrazná architektura) či které mohou mít výraznější vliv na život v ní (sociální bydlení, kulturní dům, domov pro důchodce, školka). C. 2. Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Definice Vyznačte, v kterých místech je vhodné umístit či doplnit novou občanskou a komerční vybavenost. C. 3. Navrhované vazby a propojení v území Definice Navrhněte nové vazby a dopravní propojení (pěší propojení, biokoridory, pěší stezky) s ohledem na zlepšení kvality života v určité oblasti. Změny navrhněte s ohledem na uzavřenost a nepřístupnost oblasti, která brání či omzeuje život a rozvoj území. Použijte jednosměrnouo či obousměrnou šipku, podle potřeby. C. 4. Záměr posílení městského charakteru komunikace Definice Definujte významné městské komunikace (městské ulice či bulváry) s obchodní funkcí, u kterých by posílení jejich charakteru přispělo k lepší obyvatelnosti daného místa a zlepšilo by obraz městské části i užívání daného místa. Komunikace vyznačte liniovou značkou v patřičném rozsahu. C. 5. Potenciál aktivit pro zlepšení života v MČ Definice Vyznačte místa, která mají nejsilnější potenciál pro konání širokého spektra aktivit ve veřejném prostoru. C. 6. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Definice Navrhněte vhodné umístění prostorů a zařízení pro volnočasové aktivity, prostory pro kulturu, sport a volný čas. V legendě prosím rozlište, zda se jedná o zařízení s místním či celoměstským významem. C. 7. Rozvojové urbanistické záměry v území Definice Zakreslete (plošnou značkou) záměry rozvoje urbanistické celky. Zdůrazněte takové, které mohou mít výrazný vliv na dotvoření kompaktnosti prostorové struktury MČ.

7 C. 8. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Definice Vyznačte (plošnou značkou) místa, kde se plánuje výsadba zeleně či zřízení městského parku, lesoparku, stromořadí či úprav zeleně. Nesoustřeďte se na jednotlivé stromy či stromořadí, ale na významnější záměry, podstatné pro celkový obraz a kvalitu života v MČ. C. 9. Žádoucí hierarchie urbánních center Definice Vyznačte lokální a městská centra dle toho, jaký význam mají v rámci celku, tedy hierarchii lokálních a městských center v rámci Vaší představy o budoucí podobě MČ. Význam a hierarchii jednotlivých center popište v legendě.

8

9 Územní rozvaha: Praha 14 Typ jevu Název jevu Popis jevu Absence kvalitních veřejných prostranství Hostavice Lokalita předělená potokem na dvě části. Malý nevýrazný parčík nahrazuje chybějící veřejné prostranství. Je zde akutní nedostatek občanské vybavenosti. Absence kvalitních veřejných prostranství Hutě Lokalita s chybějícím veřejným vybavením i obchodními plochami. Plocha určená pro veřejné prostranství byla nevhodně zastavěna Absence kvalitních veřejných prostranství Lehovec Typický příklad sídliště s nejasnými hranicemi veřejného prostoru. Kvalita veřejného prostoru je zde velmi špatná, místní trápí především nedostatek parkovacích míst Absence kvalitních veřejných prostranství Rajská zahrada Malá rezidenční čtvrť sevřená mezi železnicí a ul. Chlumeckou nemá žádné veřejné prostranství ani veřejnou vybavenost. Přístup do okolních čtvrtí s vybaveností je komplikovaný. Absence kvalitních veřejných prostranství Rajský vrch Nové zástavbě rodiných domků zcela chybí veřejné prostranství pro komunitní život a občanskou vybavenost Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most I. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící občanská vybavenost v parteru Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most II. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící občanská vybavenost v parteru Absence kvalitních veřejných prostranství Sídliště Černý Most III. Problémem všech sídlišť je nedostatečné vymezení veřejného prostoru a v návaznosti na to chybějící ob.čanská vybavenost v parteru Architektonické dominanty a hodnotné objekty Zámeček v Hostavicích Patrová obdélná budova v průčelí s rizalitem a trojúhelníkovým štítem. Dnes zde sídlí soukromá VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra. Dříve zde byla MŠ a 1.stupeň ZŠ. 1

10 Architektonické dominanty a hodnotné objekty kostel sv. Bartolomeje Románská jednolodní stavba z první poloviny 13. století. Významný příklad tribunového románského kostela Architektonické dominanty a hodnotné objekty kostel sv. Jiri v Hloubetine Gotická stavba s polygonálním kněžištěm z roku V roce 1695 byl kostel barokně přestavěn a rozšířen a v roce 1892 byl pseudogoticky upraven. Bariéry vyvolané dopravními koridory Chlumecká Kapacitní komunikace s mimoúrovňovým křížením. Pro chodce pouze dva bariérové podchody+lávka u metra ČM. Odříznuty jsou lokality Rajská zahrada a Hutě. Bariéry vyvolané dopravními koridory Kbelská Kapacitní komunikace Kbelská nevhodně dělí území. Obytné domy západně od Kbelské jsou zcela odříznuty od zbytku zástavby včetně veřejné vybavenosti Bariéry vyvolané dopravními koridory Kolbenova Přetížená komunikace Kolbenova odděluje produkční severní část od obytné zóny. V produkční části pak místo městotvorných provozů rostou převážně sběrny kovů a autobazary Bariéry vyvolané dopravními koridory Průmyslová u Hloubětína Kapacitní komunikace výrazně omezuje možný přístup obyvatel Hloubětína směrem na západ do rekreačních ploch Bariéry vyvolané dopravními koridory Českobrodská Hlavní pražská výpadovka na Kolín je přetížena dopravou. Blízké obytné čtvrti (Jiráskova čtvť, Jahodnice, Hostavice) jsou odříznuty od svého okolí a není jim umožněn další rozvoj. Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať na Lysou nad Labem Lokalita Hutí je díky železniční trati (a kom. Chlumecká) pro pěší téměř zcela nedostupná. Pro auta je kromě dvou velmi úzkých podjezdů pouze jeden nevhodně řešený most Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať na Úvaly Tato trať společně s kom. Českobrodskou odděluje Hostavice od nejbližších obcí s občanskou vybaveností. Bariéry vyvolané dopravními koridory Železniční trať v Kyjích Trať odděluje jižní část městské částio od středu a současně dělí Kyje na dvě půlky. Má také negativní vliv na rozvoj v okolí ulice Lednická. KD Kyje je vnímán jako velmi špatně dostupný. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Blatská ÚSES V místě významné přírodní spojnice (pro lidi i zvířata) navazující na Centrální park je dnes v jedné části autobazar a v druhé oplocená neudržovaná zeleň. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Cihelna v Bažantnici Přírodní památka a příjemné rekreační území bez vhodného přístupu i vybavenosti v území (cestní síť, lavičky) Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Lesní plocha K Hutím V blízkosti residenční čtvrti s nedostatečným rekreačním a sportovním vybavením se nachází zcela neudržovaná a neprostupná lesní plocha. 2

11 Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny okolí Pražského zlomu Cesta podél Pražského zloomu vede přerostlou zelení a je neudržovaná. Je tudy vedena i páteřní pražská cyklotrasa východním směrem Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hloubětín V celém Hloubětíně není žádná možnost kulturního a volnočasového vyžití (mimo bazénu). Stav by měla napravit výstavba Komunitního centra H55. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hostavice Území s nedostatečnou vybavenost včetně té kulturní a sportovní. Sportovní vybavenost je plánována v zámeckém parku. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hutě Areál fotbalového hřiště a tenisových kurtů je již několik let opuštěný. Jedinou sportovní aktivitou na Hutích je squash a minigolf Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Lehovec Území s nedostatečnou vybaveností včetně té kulturní a sportovní. Veřejnosti je volně přístupný pouze atletický stadion a hřiště místní základní školy Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Rajská zahrada Malá rezidenční čtvrť sevřená mezi železnicí a ul. Chlumeckou nemá žádné veřejné prostranství ani veřejnou vybavenost. Přístup do okolních čtvrtí je komplikovaný. Chátrající budovy a areály Fotbalový stadion Hloubětín Opuštěný stadion ve vlastnictví Sokola leží už několik let ladem. Divoce bující náletová zeleň již zcela znehodnotila vybavení včetně tribun. Nový provozovatel se hledá jen obtížně Chátrající budovy a areály Skleníky Opuštěné území bývalých skleníků je oplocené a uzavřené jako soukromý areál, východní část je částečně obhospodařovaná. Majetkově není území dořešeno. Chátrající budovy a areály Sportovní plocha Jahodnice Plocha v severozápadní části Jahodnice mezi ulicemi Nedokončená a Manželů Dostálových. V areálu jsou 4 opuštěné tenisové kurty a rozestavěný objekt šaten. Celé území chátrá. Chátrající budovy a areály Village Cinema Černý Most Objekt byl uzavřen při velké přestavbě Centra Černý Most v roce Další plány vlastníka nejsou známy. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Legionářská čtvť Jahodnice Zástavba rozvolněnými RD a viladomy pochází převážně z 20. a 30. let 20. století doplněná na volných parcelách rodinnými domy z průběhu celého 20. století. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Staré Kyje Okolí románského kostela sv. Bartoloměje představuje bývalé jádro samostatné obce Kyje, jehož půdorys dosud ze značné části odpovídá prostorovému rozložení někdejších gruntů 3

12 Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Starý Hloubětín V historickém jádru převažuje zástavba venkovských dvorů a usedlostí, na západní straně území jsou plochy zeleně včetně Přírodní památky Pražský zlom. Památkově chráněno je 9 staveb. Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Černý Most IV. Nově postavená čtvrť okolo roku 2000 vsazená do okolní sídlištní zástavby má pravoúhlou síť ulic a klasické blokové uspořádání s relaxačními plochami ve volně přístupných vnitroblocích. Komunitní život v místě Farnost v Kyjích U kostela sv. Bartoloměje farnost každý rok pořádá Staročeský jarmark a další aktivity nejen pro farníky z Kyjí. Komunitní život v místě Plechárna Černý Most Lokální kreativní, kulturní a volnočasové centrum, které vzniklo konverzí bývalé kotelny, je místem pro setkávání a vznik aktivit, které pomáhají celkovému oživení sídliště. Komunitní život v místě Předprostor metra Rajská zahrada Akce pořádané městkou částí a farmářské trhy se z důvodu chybějících náměstí na sídlišti konají v předprostoru stanice metra. Komunitní život v místě Starý Hloubětín Aktivní občanské sdružení se aktivně zapojuje do všech projednávaných záměrů v území a úspěšně pořádalo sbírku na realizaci dětského hřiště Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Fotbalový stadion Hloubětín Obnovení zapomenuté slávy stadionu a doplnění možností sportovního vyžití pro celý Hloubětín. Probíhá jednání se zájemci o pronájem. Stadion není ve vlastnictví MČ. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Sportovní plocha Jahodnice Sportovní plocha v severozápadní části Jahodnice mezi ulicemi Nedokončená a Manželů Dostálových. Dnes neudržované tenisové kurty je třeba obnovit a doplnit dalšími aktivitami a vybaveností území. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Vstup do Parku u Čeňku - Čihadla Park v Čeňku - Čihadla má mnoho etap, jeho finální rozloha je až 100ha. Tomu by mělo odpovídat i adekvátní sportovní zázemí u vstupu Navrhované vazby a propojení území Cestní síť pře Smetanku Pěší propojení mezi Hloubětínem a Aloisovem (Kyjským rybníkem) je nevhodně řešeno ulicí Oborská. Kvalitní pěší stezka by prospěla bezpečnosti chodců Navrhované vazby a propojení území Navrhované vazby a propojení území Lávka přes trať z Jiráskovi čtvrti Lávka z Hutí na metro Rajská zahrada Propojení Jiráskovi čtvrti a Horní Lady lávkou přes železnici v zářezu Lávka propojující Hutě, Rajskou zahradu a stanici metra. Plánováno je i vybudování železniční zastávky přímo pod lávkou 4

13 Navrhované vazby a propojení území Prodloužení Ocelkovi Klíčová komunikace pro další rozvoj severu MČ. Stávající propojení na jih jsou již značně přetížené, nová výstavba území dále zahlcuje. Navrhované významné stavby Dostavba Černý Most IV. Při výstavbě ČM IV. nebyly dostavěny adminitrativní objekty v severovýchodní části. Zlepšení nabídky kvalifikovaných pracovních pozic je v lokalitě žádoucí. Navrhované významné stavby Komunitní centrum H55 Komunitní centrum má v sobě spojovat knihovnu, kavárnu, sezónní multifunkční sál a klubovny. Na jaře 2014 proběhla architektonická soutěž o návrh. Navrhované významné stavby Rozhledna Rozhledna na Čihadlech by byla zajímavým turistickým cílem. V současnosti je zpraciovávána studie včetně modelu. V dlouhodobějším horizontu se počítá s parkovým zpracováním celého hřebene Navrhované významné stavby Rozšíření Domova pro seniory Bojčenkova Navýšení stávající kapacity o třetinu lůžek formou nástavby a přístavby. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Bažantnice - Hloubětín Nedostatečně řešený přístup z blízké residenční čtvrti omezuje možnosti rekreačního využití Bažantnice Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Chodník podél Budovatelské Podél ulice Budovatelská v úseku mezi novými bytovými domy a ulicí K Viaduktu chybí chodník. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Hloubětín Sever - Jih Ulice Poděbradská rozděluje lokalitu Hloubětína na dva separované celky. V jádru této lokality (u metra) chybí úrovňový přechod. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Hostavice - Jahodnice Nedostatečné pěší propojení z Hostavic do Jahodnice, kde se nacházejí potraviny, mateřská školka i lepší obslužnost MHD. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení K Hutím Nedostatečné propojení Hutí tentokrát směrem do Hloubětína. V úzkém podjezdu pod tratí se často tvoří obrovské kaluže a jediná spojka se tak stává neprůchozí Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Nedokončená Jiráskova čtvrť a Jahodnice jsou od sebe na dohled vzdáleny. Ulice Českobrodská, železniční trať a nepřekonatelná křižovatka Českobrodská/Objízdná z nich dělají zcela cizí území. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Ocelkova pod Chlumeckou Velmi limitovaný pěší přístup nutí obyvatele ČM dopravovat se do blízkých obchodů autem. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení jihu Jahodnice na Nedokončenou Původmně plánované avšak nakonce nerealizované automobilové propojení nové výstavby na komunikaci Nedokončená 5

14 Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení Černý Most - Hostavice Nedostatečné pěší propojení mezi severem a jihem MČ Praha 14. Jedinou spojnicí je auty přetížená ul. Broumarská. Chodci tak místo procházky volí raději místo za volantem. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pěší lávka přes Chlumeckou a žel. trať Pěší/cyklo propojení Neodkončená / U Technoplynu Rodinné zástavby Hutí a Rajské zahrady jsou liniovou infrastrukturou zcela odříznuty od okolí. Zcela zásadně zde chybí pěší propojení k metru V územním plánu zakreslená, avšak zatím nezrealizovaná. v území tato spojnice výrazně chybí Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Černý Most - Horní Počernice Chybí propojení pro pěší a cyklisty mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi. Vzdálenost obou lokalit je přitom necelý kilometr. Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Čihadla - Hostavice Krásná přírodní plocha tak blízká, ale tak nedostupná. Suchý poldr, prudký kopec a chybějící stezky limitují obyvatele blízkých vesnic v návštěvě přírodního parku. Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Lomnická - mezi tratěmi Území nikoho mezi dvěma úzkými průjezdy. Pěší prostupnost nevhodně řešená a stísněná Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Mimoúrovňová křižovatka na Lehovci Mimoúrovňová křižovatka u Rajské zahrady Ocelkova/Cíglerova/Chlumeck á křižovatka ulic Poděbradská/Kolbenova/Chlumecká nevhodně upřednostňuje automobilovou dopravu a tvoří nepřekonatelnou bariéru pro pěší. K barierovosti území přispívá i nevhodné umístění točny tramvaje. křižovatka ulic Broumarská/Chlumecká/Cíglerova/Za Černým mostem nevhodně upřednostňuje automobilovou dopravu a tvoří nepřekonatelnou bariéru pro pěší Nepřehledná křižovatka zabírá velkou plochu a je velmi nepřehledná. Chybí zde přechody pro pěší Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Náměstí Hloubětín Kvalitní rekonstrukce náměstí pomůže minimalizovat sociopatologické jevy v území a naopak vhodně podpoří místní komunitní aktivity. Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Park u Čeňku Nově budovaný park u Čeňku s blízkou Plechárnou jsou velkým potenciálem pro rozvoj volnočasových aktivit všeho druhu Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ okolí metra Černý Most Velká soustředěnost lidí, blízkost obchodních partnerů, volné prostranství v jádru zástavby. Nejsou však dořešeny majetkové vztahy. Rozvojové urbanistické záměry v území Broumarská Nízkopodlažní zástavba podél ulice Broumarská pomůže dotvořit residenční čtvrť Kyjí a zklidnit dopravu na této problematické komunikaci. Na toto území proběhla urbanistická soutěž. 6

15 Rozvojové urbanistické záměry v území Cíglerova Dostavba objektů podél tubusu metra by dotvořila urbanistickou strukturu a doplnila by chybějící služby na sídlišti. Rozvojové urbanistické záměry v území Horní Lada Na toto území je zpracován projekt technologického parku a podnikatelského inkubátoru. Pozemky jsou ve vlastnictví HMP Rozvojové urbanistické záměry v území Hostavice Probíhá dostavba urbanistického souboru RD v Hostavicích. Sporným bodem jsou místa napojení na okolní dopravní infrastrukturu Rozvojové urbanistické záměry v území Hutě rozvoj Dotvoření urbanistické struktury Hutí. Rozvoj je podmíněn dořešením dopravního napojení území a dobudování chybějící občanské vybavenosti. Rozvojové urbanistické záměry v území RD Jahodnice Na jihu Jahodnice probíhá výstavba RD a nízkopodlažních BD. Návrh je slušné urba nisticvké kvality, avšak území je velmi špatně obslouženo MHD. Rozvojové urbanistické záměry v území Vajgarská Pro zklidnění ulice Broumarská a dotvoření urbanistické struktury místa je nutné vhodně vyřešit prostor mezi ulicemi Vajgarská- Broumarská. Území je výrazně limitováno IS. Sociální problémy Havana a Náměstí Hloubětín Opakovaně se zde združují drogově závislí. Náměstí je pro svou nepřehlednost oblíbeno také mezi lidmi bez domova Sociální problémy Mansfeldova, Černý Most IV. Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Náměstí plk. Vlčka Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Stadion Hloubětín. Na opuštěném hřišti přebývají lidé bez domova a postupně odnášejí poslední pozůstatky kovového vybavení stadionu do sběren. Sociální problémy Sídliště Lehovec V lokalitě je velký podíl městských bytů, které jsou využívány i jako sociální. Je zde velký konflikt mezi obyvateli běžných a sociálních bytů, velká koncentrace národnostních menšin. Sociální problémy Ubytovna pro neplatiče Novostavby ubytoven pro neplatící v městských bytech mají sloužit převýchově. Jejich výstavba však vyvolala velmi kontroverzní reakce Sociální problémy Vašátkova-Doležalova- Dygrýnova Zvýšená koncentrace romské menšiny v bytových domech Sociální problémy Zahrádky Hutě Zahrádky a malé domky jsou často obsazeny lidmi bez domova. Pro ostatní obyvatele je toto území šedou zónou a přírodní památka Cihelna v Bažantnici je i z tohoto důvodu špatně dostupná. 7

16 Sociální problémy Černý Most - u metra Konečná stanice metra přitahuje velké množství lidí bez domova. Fontána na náměstí je příležitostí pro očistu. Sociální problémy Čihadla V lesních porostecjh se sdružují lidé bez domova a stavějí si tam své přístřešky. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Centrální park Park ve středu sídliště Černý most. Park plní funkci jak rekreační, tak i přírodně ochrannou (rybníček Aloisov) Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Jiráskův sad Park je jedním z mála veřejných prostor v lokalitě. Jeho využití je však omezeno blízkostí kapacitní komunikace. Je zde malé dětské hřiště. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Bramborák Malý parčík ve staré zástavbě s novým dětským hřištěm a Památníkem obětí 2. světové války Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park CČM Nově zbudovaný parčík lokálního významu před Centrem Černý Most Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Jahodnice Park vybudovaný s novou obytnou zástavbou. Jeho součástí je dětské hřiště a sportoviště Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park u Čeňku Právě probíhá výstavba I. etapy parku metropolitního významu, dokončení Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Čsl. legionářů Park založený současně s okolní zástavbou je jediným veřejným prostranstvím v lokalitě. Jeho využití je však omezeno blízkostí kapacitní komunikace. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Smetanka Les na hřebeni kopce slouží k procházkám a výhledům na Kyjský rybník Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Splavná Malý lokální park s dětským hřištěm a hospůdkou s minigolfem. V těsné blízkosti jsou opuštěné tenisové kurty a fotbalové hřiště. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Vidlák Malý lokální park v Hostavicích s pár lavičkama a malým pískovištěm Stávající důležitá propojení a vazby v území Broumarská Jediná automobilová spojnice severu MČ s jihem je automobili značně přetížená a pro chodce téměř nepřístupná. Stávající důležitá propojení a vazby v území Hodějovská Významná propojka Kyjí a Hostavic, rizikový je sdružený pohyb aut a chodců po vozovce (není chodník) Stávající důležitá propojení a vazby v území Lomnická Významná propojka Hostavic a Jahodnice, nepříjemný úsek "nikoho" mezi dvěma žel. tratěmi Stávající důležitá propojení a vazby v území Oborská Významná propojka Hloubětína a Kyjí, rizikový je sdružený 8 pohyb aut a chodců po vozovce (není chodník)

17 Stávající důležitá propojení a vazby v území cesta podél Martiňáku Jediná pěší/cyklo propojka severu s jihem vede do Dolních Počernic Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Náměstí Hloubětín (dříve Vetiškovo) Předprostor metra Rajská zahrada Významný přestupní a obchodní uzel pro celý Hloubětín. Z důvodu špatného technického stavu náměstí je připravována jeho zásadní proměna. Z důvodu nedostatku kvalitních veřejných prostranství na sídlišti substituuje rozptylová plocha metra funkci náměstí. Konají se zde pravidelně akce pořádané MČ a farmářské trhy. Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Předprostor metra Černý Most Náměstí ve svahu chybí obchodní plochy parteru. Místo nich nekontrolovatelně bují na zpevněné ploše stánkový prodej. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Bazén Hloubětín Významná spoortovní stavba, jediný bazén v Praze se slanou vodou, je využíván lidmi z celé Prahy. Probíhají zde i organizované volnočasové aktivity. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ DDM Praha 9, Černý Most Tradiční středisko volného času má svou pobočku i na Černém mostě. Pořádá volnočasové aktivity pro celou západní část Černého mostu. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Jahoda o. p. s. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež z Černého mostu. Součástí práce neziskovky je i terénní program nebo soukromá mateřská školka. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ KD Kyje Tradiční kulturní dům s velkým sálem a víceméně tradičním programem. Jeho velkou nevýhodou je poloha na okraji a špatná dostupnost. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Plechárna Černý Most Praha 14 kulturní, která je správcem objektu zde pořádá nejrůznější kulturní a sportovní akce (i pravidelné kurzy). Zaměřuje se převážně na prblematickou sídlištní mládež a rodiče s dětmi. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sokol Jahodnice Chybějící kulturní a volnočasové zázemí na Jahodnici alespoň z části substituuje místní Sokol. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sokol Kyje - Hamerská Již od roku 1919 působí v Jiráskově čtvrti Sokol, který zajišťuje sportovní volnočasové aktivity pro tuto lokalitu Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní hřiště Skanska Veřejně přístupé sportovní plochy jsou součástí parku vybudovaného developerem při nové výstavbě bytových domů. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ TJ Kyje - fotbal Dvě velká fotbalová hřiště, v současnosti vlastník uvažuje o dalším rozvoji aktivit. Pobočka Sokolu Kyje, Hamerská. 9

18 Významné městské komunikace a městotvorné osy Bryksova I přes blízkost obchodního centra Černý Most se v této ulici obchodům daří. Narozdíl od paralelní pěší zóny Kučerova Významné městské komunikace a městotvorné osy Rožmberská Jiráskově čtvrti chybí přirozené centrum. Jeho funkci částečně supluje ulice Rožmberská. Bohužel je přetížena auty a slouží jako objížďka semaforů ČeskobrodskáxBroumarská. Významné ohnisko městského života OD Hasso Ohniskem celého sídliště Černý Most je obchodní dům Hasso, jediný velký obchod mimo CČM pro celé sídliště. Blízké náměstí Plukovníka Vlčka z důvodu nevhodného konvexního formování fasád nefunguje. Významné ohnisko městského života Park Vidlák Lokálním centrem Hostavic je malý parčík s přidruženou hospodou Hamr Sport baru Významné ohnisko městského života Park čsl. legionářů Lokálním centrem Jahodnice je park s autobusovou zastávkou, sokolem a nedalekými potravinami Významné ohnisko městského života Předprostor metra Černý Most Konečná metra, autobusový terminál, obchodní centrum a velké sídliště generují obrovské množství lidí. Předprostor terminálu tento potenciál však nijak nevyužívá. Významné ohnisko městského života metro Hloubětín Na stanici metra se nabalují další aktivity. Náměstí, i když v neutěšeném stavu, se stalo centrem celé lokality. Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Kolbenova Území v blízkosti zástavby, avšak zcela periferního charakteru se službami pro auta a sběrny odpadu by mělo respektovat městský charakter a sloužit především místním Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Lednická U železniční trati se nachází uzavřený areál dočasných staveb, které rezidenční území nevhodně zatěžují dopravou Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci areál Coca-cola a Pragolaktos Průmyslový a výrobní areály nadměrně zatěžují své okolí nákladní dopravou. Městská část by uvítala jejich postupnou přeměnu na služby a adminitrativu. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Bílý kůň Zpřístupnění podzemní lom na pískovecveřejnosti. Poměrně rozsáhlé bludiště s velkými chodbami a sály o výšce až 5 metrů se nachází na ploše asi 40x50 metrů. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Borská V místě stávající zahráskářské kolonie je v návaznosti na novou pěší lávku a železniční zastávku projektován park Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Jamská s multifunkčním hřištěm Nedostatek přírodně rekreačních a sportovních ploch na Hutích se snaží MČ doplnit. V roce 2014 bylo vydáno UR. 10

19 Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Pilská Přeměna uzavřeného zámeckého parku ve veřejně přístupnou zeleň s dětským hřištěm a sportovišti. Uvažováno je i zbudování kavárny/komunitního centra Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park Vizírská z nevyužívaného cípu školní zahrady by se měl stát veřejně přístupný park s dětským hřištěm Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park na Hutích Parková plocha pro velké rozvojové území Hutí vhodně upravuje trasování ÚSES. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park v Čeňku - Čihadla Plánovaný park o rozloze přes 100ha je rozdělen do několika etap. V současnosti je ve výstavbě první z nich severně od rybníku Martiňák. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Pobytová louka u Kyjského rybníka Parkově upravená zeleň s drobnými hracími prvky a přístupem k vodě Záměr posílení městského charakteru komunikace Broumarská Jediná spojnice mezi severem a jihem MČ jepřetížena auty a je pro pěší zcela nevhodná. Je třeba změna profilu komunikace, doplnění chodníků a zástavba podél komunikace Záměr posílení městského charakteru komunikace Budovatelská Při budoucí výstavbě je nutné tuto komunikaci koncipovat jako městskou třídu. Případný tranzit vést po prodloužení Ocelkovi. Záměr posílení městského charakteru komunikace Ocelkova Komunikace značně předimenzovaná a oproti svému okolí zahloubená. Ve středu příprava na tramvajový pás. Svým umístěním významná komunikace vedoucí středem sídliště, svým uspořádáním dálnice. Záměr posílení městského charakteru komunikace Poděbradská Komunikace vedoucí souvislou zástavbou předěluje Hloubětín na dva separátní celky. Alternativní komunikace pro IAD - Kolbenova, Vysočanská radiála Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Hutě Poslední nezastavěný pozemek v centrální části Hutí je ve vlastnictví HMP. O nezbytnosti doplnění vybavenosti není pochyb a lepší pozemek už nenajdeme. Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Rajská zahrada Centrum městské části si zaslouží kvalitní a intenzivní zástavbu. Městská část podporuje přeměnu obchodního domu sparta i zástavbu okolních volných pozemků u tubusu metra Žádoucí hierarchie urbánních center Kučerova-Bryksova- Mansfeldova čtvrťové centrum - Černý Most Žádoucí hierarchie urbánních center Náměstí Plukovníka Vlčka Místní centrum Černý most II. Žádoucí hierarchie urbánních center Náměstí v Hloubětíně (bývalé Vetiškovo) Čtvrťové centrum - Hloubětín 11

20 Žádoucí hierarchie urbánních center Park Vidlák Místní centrum - Hostavice Žádoucí hierarchie urbánních center Park Vizírská Místní centrum - Lehovec Žádoucí hierarchie urbánních center Park Čsl. Legionářů Místní centrum - Jahodnice Žádoucí hierarchie urbánních center Rajská zahrada Hlavní centrum MČ - Hlavní přestupní bod MHD pro sever i jih MČ, úřad městské části, obchody a školy v těsné blízkosti. Žádoucí hierarchie urbánních center Rožmberská Místní centrum - Jiráskova čtvrť Žádoucí hierarchie urbánních center před kostelem sv. Bartoloměje čtvrťové centrum - Kyje 12

Metodika Rozvaha o území městské části

Metodika Rozvaha o území městské části Metodika Rozvaha o území městské části Cílem Rozvahy je aktualizovat územní příležitosti, možnosti a záměry jednotlivých městských částí. Rádi bychom využili Vaší lokální znalosti území k sestavení souhrnného

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Akční plán 2015-2016 1. Úvod Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Vize rozvoje města Červený Kostelec

Vize rozvoje města Červený Kostelec Vize rozvoje města Červený Kostelec Objednavatel: Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar, Nad Šárkou 2069/25, 160 00 Praha 6 Zpracovali:

Více

KONCEPČNÍ ROZVAHA O ÚZEMÍ MČ PRAHA 10 KE ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ČERVEN 2014

KONCEPČNÍ ROZVAHA O ÚZEMÍ MČ PRAHA 10 KE ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ČERVEN 2014 KONCEPČNÍ ROZVAHA O ÚZEMÍ MČ PRAHA 10 KE ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ČERVEN 2014 A MAPA A HODNOTY NA ÚZEMÍ MČ: A.1. ARCHITEKTONICKÉ DOMINANTY A HODNOTNÉ OBJEKTY A.1.1. kostel Sv. Václava náměstí Sv.

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Městská část Praha Dolní Měcholupy Úřad městské části Praha Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 telefon:27270 6441 109 00 Praha 10 fax: 27270 5481

Městská část Praha Dolní Měcholupy Úřad městské části Praha Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37 telefon:27270 6441 109 00 Praha 10 fax: 27270 5481 Útvar rozvojehlavního města Prahy Vyšehradská 57 128 00 Praha 2 Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje Praha/datum / /2013 Jindřich 30.9.2013 Věc: ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU MČ PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 260/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 I. s c h v a l u j e obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 na dobu určitou

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Generel dopravy Návrhová část Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu:

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Dohoda o spolupráci v Zastupitelstvu Městské části Praha 14 pro volební období 2014-2018

Dohoda o spolupráci v Zastupitelstvu Městské části Praha 14 pro volební období 2014-2018 Dohoda o spolupráci v Zastupitelstvu Městské části Praha 14 pro volební období 2014-2018 Preambule Zastoupení politických stran TOP 09, Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Občanská demokratická

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Obsah: 1) Důvody pořízení 2) Vymezení řešeného území 3) Vztah k platným ÚPD 4) Požadavky na řešení 5) Rozsah a způsob zpracování

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST ČÍSLO ZAKÁZKY 8 014 /114/02 ZADAVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (INVESTOR) Název Stavební úřad Magistrátu města Prostějova Sídlo nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov IČO 00288659 DIČ CZ00288659 Zastoupení

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Tunel Blanka 2 problémy

Tunel Blanka 2 problémy Tunel Blanka 2 problémy Tento dokument je souhrnem problémů tunelu Blanka 2 definovaných na základě podkladů pro dokumentaci EIA, vyhotovený iniciativou Auto*Mat v říjnu 2011. Veškeré vizualizace jsou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 6. SWOT ANALÝZA

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 6. SWOT ANALÝZA 6. SWOT ANALÝZA Jednotlivá konstatování silných a slabých stránek MČ Praha 2 a příležitostí, resp. ohrožení jejího dalšího rozvoje, která byla zpracována ve smyslu metodiky popsané v úvodní části (str.2)

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PARK PŘED ZŠ TUPOLEVOVA V LETŇANECH. návrh veřejného parteru

PARK PŘED ZŠ TUPOLEVOVA V LETŇANECH. návrh veřejného parteru ZŠ TUPOL EVOVA PARK PŘED ZŠ TUPOLEVOVA V LETŇANECH návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Základní škola Tupolevova se nachází v jižním cípu pražského sídliště Letňany. Ze severní strany je budova oddělena

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum ÚJV ŘEŽ, a. s. Obsah 1. Úvod 2. Celkový přehled nabízených nemovitostí 3. Struktura vlastnictví 4. Lokalita 5. Klíčové výhody 6. Hotel s pozemkem 7. Prvorepubliková vila 8. Bytové jednotky 9. Pozemky 10.

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více