Nové technicképožadavky na hračky v souvislosti se směrnicí 2009/48/ES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové technicképožadavky na hračky v souvislosti se směrnicí 2009/48/ES"

Transkript

1 Nové technicképožadavky na hračky v souvislosti se směrnicí 2009/48/ES

2 Definice hračky u Tato směrnice se vztahuje na výrobky navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let (původní definice: za hračku se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní dětem mladším 14 let)

3 Oblast působnosti Směrnice se nevztahuje na tyto výrobky: - Vybavení pro dětskáhřiště určenápro veřejnost -Hrací automaty, též na mince,určenépro veřejnost -Dětskávozidla a vozítka se spalovacími motory -Parní motory pro hračky a -Praky a katapulty.

4 Příloha č. 1 co nenípovažováno za hračku 1. Dekorativnípředměty pro slavnosti aoslavy 2. Výrobky pro dospělésběratele, pokud je výrobek nebo jeho obal opatřen viditelným a čitelným označením, že je určen pro sběratele od 14 let. Mezi příklady této kategorie patří: a) věrnémodely originálních výrobků ve zmenšeném měřítku, b) stavebnice pro skládánímodelů ve zmenšeném měřítku, c) folklórní a dekorativní panenky a ostatní podobné výrobky, d) repliky historických hraček a e) napodobeniny skutečných střelných zbraní. 3. Sportovní potřeby, včetně kolečkových bruslí, in-line bruslí askateboardů určených pro děti s tělesnou hmotnostívyšší než 20 kg 4. Jízdníkola s maximálnívýškou sedla přesahující435mm, měřeno jako svislá vzdálenost vrchní části sedla od země, přičemž je sedlo ve vodorovnépoloze a sedlovna na nejnižšíúrovni

5 ...co nenípovažováno za hračku-pokrač. 5. Koloběžky ajinédopravníprostředky určenépro sport nebo určenépro cestování na veřejných cestách nebo veřejných stezkách 6. Elektricky poháněnávozidla avozítka, kterájsou určenápro cestování na veřejných cestách, veřejných stezkách nebo na jejich chodnících 7. Vybavení pro vodní sporty pro použití vhlubokévodě avybavení pro výuku plavání dětí, jako jsou plováky a plavecképomůcky 8. Skládačky (puzzle) sestávající zvíce než 500 částí 9. Vzduchovépušky apistole, s výjimkou vodních pistolí, aluky pro lukostřelbu delší než 120 cm 10.Ohňostrojnévýrobky včetně kapslí, kterénejsou zvláště navrženépro hračky 11.Výrobky ahry, při kterých se používají střely s ostrými hroty, jako jsou sady šipek s kovovými hroty

6 co nenípovažováno za hračku-pokrač. 12. Funkčnídidaktickévýrobky, jako jsou elektrickétrouby, žehličky a jinéfunkční výrobky pracující se jmenovitým napětím vyšším než 24V, kterése prodávají výlučně pro didaktickéúčely pod dohledem dospěléosoby 13. Výrobky určenékpoužití ve školách a vjiném pedagogickém rámci pro didaktické účely pod dohledem dospělého instruktora, jako jsou vědecképřístroje 14. Elektronickázařízení, jako jsou osobnípočítače aherní konzole používanépro přístup kinteraktivnímu softwaru a jejich příslušnáperiferní zařízení, pokud elektronické zařízení apříslušnáperiferní zařízenínejsou zvláště navržena pro děti a zaměřena na děti anemají vlastníherní hodnotu, jako např. speciálně navrženéosobnípočítače, klávesnice, pákovéovladače (joysticky) a volanty 15. Interaktivnísoftware, určený pro volný čas a zábavu, jako jsou počítačovéhry, a jejich paměťová média, jako jsou CD 16. Dětskášidítka 17. Svítidla přitažlivápro děti 18. Elektrické transformátory pro hračky 19. Módnídoplňky pro děti, kterénejsou určeny ke hře

7 Novénebo doplněnépožadavky novédirektivy Fyzikální a mechanickévlastnosti příloha II/1 Obaly nesmí představovat riziko uškrcení nebo udušení způsobené zablokováním dýchacích cest vně úst a nosu Hračky, kteréjsou obsaženéuvnitř potraviny nebo dodávanés potravinou musí mít svůj vlastní obal takových rozměrů, kterézabrání jeho spolknutía/nebo vdechnutí Zakázány jsou hračky pevně spojenés potravinami takovým způsobem, že je nutnépotravinu nejprve zkonzumovat, aby hračka byla přímo přístupná Maximální konstrukční rychlost elektricky poháněných hraček, na kterých se jezdí, musí být omezena tak, aby se riziko zranění snížilo na minimum.

8 Vedle nejvyšší povolenéteploty přístupného povrchu hračky je omezena i nejnižší teplota povrchu tak, aby nemohlo dojít k poraněnípři dotyku Hračky vydávající zvuk musí být konstruovány tak, aby tento zvuk nemohl poškodit sluch dětí Hračky pro pohybovou aktivitu musí být konstruovány tak, aby se co nejvíce snížilo riziko rozdrcenínebo uvěznění částí těla nebo zachycení oblečení a riziko pádů nebo utopení Požadavky na zápalnost a hořlavost se prakticky nezměnily-příloha II/2

9 Nové nebo doplněné požadavky Chemické vlastnosti příloha II/3 Stále platí, že hračky musíbýt v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se nebezpečných látek (m.j. Nařízení1907/2006 REACH) Zakázáno je použití látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR). Výjimku tvořípřípady, kdy jsou tyto látky obsažené v součástech hraček, které nepřicházejído fyzického kontaktu s dětmi, kde je možné použitíza přísných opatřenía po schválenípříslušným vědeckým výborem Kosmetické hračky (kosmetika pro panenky) musíbýt v souladu s kosmetickou směrnicí 76/768/EHS z hlediska složení i značení Hračky nesmějíobsahovat vonné alergenní látky, vyjmenované v Příloze 2, Některé vonné alergenní látky, vyjmenované v Příloze 2, revidované směrnice smí být použito jen tehdy, jsou-li uvedeny v průvodnídokumentaci Byl významně rozšířen seznam toxických prvků ( těžkých kovů ) včetně limitů, které nesmíbýt ve hračkách překročeny. Tyto limity se nevztahují na hračky, u kterých je za rozumně předvídatelných podmínek použití vyloučeno nebezpečí v důsledku sání, olizování, polykání nebo dlouhodobého styku s pokožkou.

10 Nové nebo doplněné požadavky Chemické vlastnosti -pokřačování 17 prvků místo dřívějších 8 Navíc Chrom a Cín se stanovují ve dvou formách Metody stanovení nejsou dohodnuty (XRF, ICP, AAS,?) Náročná zkouška pro Sn organický Prvek Limit mg/kg v suchém materiálu Limit mg/kg v tekutém materiálu Hliník Antimon 45 11,3 Arzen 7,5 1,9 Baryum Bór Kadmium 3,8 0,9 Chrom (III) 37,5 9,4 Chrom (VI) 0,04 0,01 Kobalt 10,5 2,6 Měď 622,5 156 Olovo 27 6,8 Mangan Rtuť 15 3,8 Nikl 75 19,8 Selen 37,5 9,4 Stroncium Cín celkový Cín organický 1,9 0,5 Zinek

11 Nové nebo doplněné požadavky Elektrické vlastnosti - příloha II/4 Hračky nesmějí mít napájecínapětívyšší než 24 V a žádnájejich dostupná část nesmí tuto hodnotu překročit. Vnitřní napětí však smípřesáhnout 24 V, jestliže konstrukce hračky zajistí, že výsledná kombinace napětía proudu nevyvolá žádnériziko ani v případě rozbitéhračky. Hračky musí za předvídatelných poruchových stavů poskytovat ochranu před nebezpečím vyplývajícím z použití zdroje elektrického proudu. Elektrickéhračky musíposkytovat náležitou ochranu proti nebezpečí ohně. Elektrickéhračky musíbýt vyrobeny tak, aby generovaná elektromagnetickápole a jinázářeníbyla omezena rozsahem nezbytným pro provoz fungovaly bezpečně v souladu s požadavky EU (směrnice 2004/108/ES EMC a 1999/5/ES R&TTE). Elektronicky řízenéhračky musí fungovat bezpečně i při poruše elektronického systému. Hračky nesmí způsobit riziko poškození očínebo kůže lasery, LED diodami nebo jinými druhy záření. Elektrický transformátor nesmí být nedílnou součástíhračky.

12 Nové nebo doplněné požadavky Hygienické vlastnosti + Radioaktivita (příloha II/5,6) Textilní hračky pro děti mladší36 měsíců musíbýt pratelnéa musí i po vyprání splňovat požadavky na bezpečnost. Hračky musíbýt navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky na hygienu a čistotu v zájmu zabráněnínebezpečí infekce, onemocnění a znečištění. Radioaktivita Hračky musíbýt v souladu se všemi příslušnými ustanoveními přijatými podle kapitoly III Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

13 Upozornění na hračkách - Obecnáupozornění uvádět alespoň minimální nebo maximální věkové hranice pro uživatele a případně schopnosti uživatele, maximální nebo minimální hmotnost uživatele a upozornění na nutnost zajistit, aby hračka byla používanájen pod dohledem dospěléosoby

14 Upozorněnína hračkách 2 - Zvláštníupozornění a bezpečnostnípravidla při používáníněkterých kategorií hraček 1. Hračky, kterénejsou určeny pro použití dětmi mladšími 36 měsíců 2. Hračky pro pohybovou aktivitu 3. Funkčníhračky 4. Chemickéhračky 5. Brusle, kolečkovébrusle, skateboardy, koloběžky a jízdníkola jako hračky pro děti 6. Hračky do vody 7. Hračky v potravinách 8. Napodobeniny ochranných masek 9. Hračky určenék nataženípřes kolébku, dětskou postýlku nebo dětský kočárek 10.Obaly vonných látek, kteréjsou součástí stolních her podněcujících čichové vjemy, kosmetických souprav a her podněcujících chuťovévjemy

15 Upozornění na hračkách 3 Umístění upozornění : Výrobce vyznačí upozornění zřetelným viditelným, dobře čitelným, nebo srozumitelným a přesným způsobem na hračce, na připojeném štítku nebo na obalu a případně v návodu k použití, který je k hračce přiložen. U malých hraček prodávaných bez obalu se příslušné upozornění připojí přímo na ně. Před upozorněním musí být uvedeno slovo Upozornění

16 Upozornění na hračkách 4 Jazyk textu : Členský stát může na svém území stanovit, že tato upozornění a bezpečnostní pokyny musí být uvedeny v jazyce nebo jazycích, kterým spotřebitelésnadno rozumějí, a určit tyto jazyky.

17 Normativnízabezpečení přechodnéobdobí upřechodnéobdobí u norem týkajících se fyzikálně mechanických vlastností je na zapracování nebo revizi nebo vypracování nových norem 2 roky uu norem s chemickými požadavky jsou to 4 roky

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení Sborníky technické harmonizace 2007 Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení (aktualizace 12/07) Ing. Hana Floriánová Alois Matěják Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro

Více

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm... Stránka č. 1 z 23 Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

PŘÍRUČKA PRO KATEGORIZACI OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (OOP)

PŘÍRUČKA PRO KATEGORIZACI OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (OOP) Příručka pro kategorizaci osobních ochranných prostředků II. PŘÍRUČKA PRO KATEGORIZACI OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ (OOP) Upozornění Uživatele této příručky je potřeba upozornit na skutečnost, že cílem

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání/revize 4. června 2015 Datum tisku 6. ledna 2015 Verze 1.2 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Tato norma je základní normou z hlediska obsluhy a práce na elektrickém zařízení. Třídícím znakem této normy je ČSN 343100, což je norma,

Více

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání Datum revize 20. března 2015 Datum tisku 20. března 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Systém ASPI - stav k 20.9.2009 do částky 99/2009 Sb. a 30/2009 Sb.m.s. Obsah a text 185/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pozámka o autorech Zdeňka Houžvičková je předsedkyní Profesní komory výrobců a kontrolorů hřišť sportovišť tělocvičen SOTKVO. Je zkušenou odbornicí ve vztahu k bezpečnosti jednotlivých herních a sportovních

Více

Otázky a odpovědi. Otázka 0

Otázky a odpovědi. Otázka 0 Otázky a odpovědi I. OTÁZKY A ODPOVĚDI Upozornění Uživatele této příručky je potřeba upozornit na skutečnost, že cílem příručky je usnadnit používání směrnice 89/686/EHS a právní platnost má pouze text

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 200/2014 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 200/2014 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 200/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích Příručku zpracovaly mezinárodní sekce pro prevenci společnosti ISSA. Další informace lze získat zde: 3 Chemická Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích rizika Identifikace a hodnocení nebezpečí;

Více