ČAE, Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008."

Transkript

1 Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne

2 KONCEPCE OBORU ERGOTERAPIE OBSAH 1. Úvd 3 2. Klasifikace a náplň bru ergterapie Čísl dbrnsti Definice, předmět a cíle bru ergterapie Definice ergterapie Předmět ergterapie Vztah sba- činnst- prstředí: ústřední terie ergterapie Cíle ergterapie Ergterapeutický prces Diagnstické prstředky bru ergterapie Terapeutické prstředky bru ergterapie Činnsti ergterapeuta 9 3. Pracvníci v bru a jejich vzdělání Vzdělávání ergterapeutů Kvalifikační studium Celživtní vzdělávání Specializační vzdělávání Zařízení, v kterých ergterapeuti pracují Zdravtnická zařízení Sciální služby a služby zaměstnansti Mezinárdní splupráce Aktuální prblémy bru Předpkládaný směr vývje bru ergterapie Systém vzdělávání Dpručené terapeutické pstupy- ergterapeutické klinické 14 standardy 7. 3 Věda a výzkum v ergterapii Systém kntrly Základní právní předpisy vztahující se k bru ergterapie Literatura 16 Česká asciace ergterapeutů,

3 1. ÚVOD Přijetím zákna č. 96/ 2004 Sb. 1 a vyhlášky č. 424/ 2004 Sb. 2 dšl k uznání ergterapie jak samstatnéh zdravtnickéh bru. Česká asciace ergterapeutů (dále jen ČAE) prt shledala za ptřebné aktualizvat svu kncepci bru. Předlžená kncepce vychází z Kncepce ergterapie z rku 2000 a z dkumentů a dpručení Rady ergterapeutů evrpských zemí (COTEC, Cuncil f Occupatinal Therapists fr the Eurpean Cuntries) a Světvé federace ergterapeutů (WFOT, Wrld Federatin f Occupatinal Therapists). Světvá zdravtnická rganizace chápe rehabilitaci jak širký subr aktivit, které krmě léčebné péče zahrnují též fyziterapii, ergterapii a terapii psychsciálních ptřeb člvěka. Rehabilitace je vnímána jak prces, jehž cílem je umžnit lidem s disabilitu 3 dsáhnut a udržet si ptimální funkční úrveň fyzických, senzrických, psychlgických a/ neb sciálních schpnstí. Rehabilitace pskytuje lidem s disabilitu nástrje, které ptřebují pr zachvání sběstačnsti a sebeurčení (http://www.wh.int/disabilities/care). Ergterapie je prt jednu z důležitých sučástí rehabilitace, jelikž pmáhá pacientům řešit praktické tázky suvisející se snížením či ztrátu sběstačnsti v činnstech, které jsu pr živt nepstradatelné, čímž pdpruje aktivní začlenění d splečnsti a přispívá k zachvání ptimální kvality živta. 2. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU ERGOTERAPIE 2.1 Čísl dbrnsti Dle vyhlášky čísl 134/1998 Sb., kteru se vydává seznam zdravtních výknů s bdvými hdntami, ve znění pzdějších předpisů (Vyhláška čísl 493/2005 Sb. ze dne 9. prsince 2005), přísluší bru ergterapie dbrnst Definice, předmět a cíle bru ergterapie Definice ergterapie Ergterapie je prfese, která prstřednictvím smysluplnéh zaměstnávání usiluje zachvání a využívání schpnstí jedince ptřebných pr zvládání běžných denních, pracvních, zájmvých a rekreačních činnstí u sb jakéhkli věku s různým typem pstižení (fyzickým, smyslvým, psychickým, mentálním neb sciálním znevýhdněním). Pdpruje maximálně mžnu participaci jedince v běžném živtě, přičemž respektuje plně jeh sbnst a mžnsti. 1 Zákn č. 96/ 2004 Sb. pdmínkách získávání a uznávání způsbilsti k výknu nelékařských zdravtnických pvlání a k výknu činnstí suvisejících s pskytváním zdravtní péče a změně některých suvisejících záknů (zákn nelékařských zdravtnických pvláních), ve znění pzdějších předpisů. 2 Vyhláška č. 424/ 2004 Sb., kteru se stanví činnsti zdravtnických pracvníků a jiných dbrných pracvníků, ve znění pzdějších předpisů. 3 Dle klasifikace WHO ICF (Internatinal Classificatin f Functining, Disability and Health) disabilita zahrnuje narušení fungvání na úrvni pruchy (impairment), aktivity (activity limitatin) neb participace (participatin restrictin), přičemž pruchu míníme prblémy na úrvni tělesných funkcí či struktur, jak výrazná deviace neb ztráta; aktivitu výkn úklů neb jednání sby; participací zapjení sby v živtních situacích. Česká asciace ergterapeutů,

4 Pr pdpru participace jedince využívá specifické metdy a techniky, nácvik knkrétních dvednstí, pradenství či přizpůsbení prstředí. Pjmem zaměstnávání jsu myšleny veškeré činnsti, které člvěk vyknává v průběhu živta a jsu vnímány jak sučást jeh identity. Primárním cílem ergterapie je umžnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsu pr jeh živt smysluplné a nepstradatelné. (Česká asciace ergterapeutů, 2008) Ergterapie je prfese, která se zaměřuje na pdpru zdraví a celkvé phdy jedince prstřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergterapie je umžnit lidem účastnit se každdenních aktivit. Ergterapeuti dsahují tht cíle tak, ze se snaží pmci lidem prvádět činnsti, které zvyšují mžnst jejich začlenění (participace), neb přizpůsbují prstředí pdprující participaci sby. (WFOT- Světvá federace ergterapeutů, 2004) Cílem ergterapie je pdpřit zdraví a celkvý pcit phdy jedince prstřednictvím smysluplnéh zaměstnávání. Ergterapeuti jsu přesvědčeni tm, že zdraví může být vlivněn činnstí člvěka. Ergterapie je léčba sb s fyzickým a duševním nemcněním neb disabilitu, při které se pužívají specificky zvlené činnsti s cílem umžnit sbám dsáhnut maximální funkční úrvně a nezávislsti ve všech aspektech živta. Ve splupráci s sbu ergterapeut hdntí její fyzické, duševní a sciální funkce, identifikuje blasti dysfunkce a zapjuje sbu d strukturvanéh prgramu aktivit. Všebecným cílem je pmci každému jedinci dsáhnut c nejvyšší nezávislsti a kvality živta. Zvlené aktivity suvisejí s sbními, sciálními, kulturními a eknmickými ptřebami sby a drážejí faktry prstředí, které spluvytváří její živtní styl Předmět ergterapie (COTEC- Rada ergterapeutů evrpských zemí, 2000) Ergterapie je prfese, která se zabývá pdpru zdraví a duševní phdy prstřednictvím vhdně zvlené aktivity. Terie ergterapie vychází ze znalsti aktivity/ zaměstnávání a jejíh terapeutickéh využití pr zlepšení funkčníh stavu sby, který byl díky nemcnění či disabilitě narušen. Ergterapie vychází z předpkladu, že člvěk může zlepšit své zdraví a kvalitu živta tím, že se aktivně zapjuje d zaměstnávání, které jsu pr něj sbně významná a smysluplná. Aktivitu či zaměstnávání ergterapie vnímá sučasně jak prstředek i cíl léčby. Ergterapie bývá někdy značvána za umění a vědu mžném knání (Reed, Sandersn 1992). Ergterapeuti vycházejí z předpkladu, že smysluplná činnst, která zahrnuje interpersnální vazby a vztahy s prstředím, může být pužita k prevenci a vlivnění dysfunkce a přispívá též k rychlejšímu uzdravvání. Již v rce 1922 Meyer uvádí, že ergterapie ptvrzuje fakt, že zásadní vliv na zdraví a phdu jedince má činnst, kteru se zaměstnává. Je t právě zaměstnávání, které činí živt knec knců smysluplný (Christiansen, Twnsend 2004, 49). Česká asciace ergterapeutů,

5 Meyer dále definuje pět základních předpkladů, z kterých ergterapie vychází (Turner, Fster, Jhnsn 1996, 10): 1. Existuje zásadní spjitst mezi zdravím a aktivitu/ zaměstnáváním. 2. Zdravá aktivita či zaměstnávání zachvává rvnváhu mezi bytím, myšlením a jednáním. 3. Existuje jednta těla a mysli. 4. Když djde k narušení mžnsti účastnit se aktivity či zaměstnávání, dchází ke zhršvání tělesných a psychických funkcí. 5. Jestliže aktivita pdpruje tělesné i psychické funkce, napmáhá sučasně návratu funkčních schpnstí Vztah sba- činnst- prstředí: ústřední terie ergterapie Základní vymezení ple půsbnsti ergterapie je mžné ppsat na vztahu či interakci sbačinnst- prstředí. Ergterapeut se při všech svých intervencích zaměřuje na všechny tři výše uvedené blasti. Bezpečný, adekvátní a samstatný výkn všedních denních činnstí, pracvních i vlnčasvých aktivit závisí na úspěšné interakci sba-činnst-prstředí (Crepeau, Chn, Byt Schell, 2003). Interakce sba-činnst-prstředí je charakterizvána dvednstmi a schpnstmi sby, ale též jejími ptřebami, zájmy a rlemi, dále nárky činnsti a rysy fyzickéh, sciálníh a kulturníh prstředí, v kterém se činnst knkrétní sby dehrává. Při pužití ergterapeutické terminlgie pdle Americké asciace ergterapeutů (AOTA, 1994) jde ppis interakce mezi blastmi výknu, sučástmi výknu a kntextem prstředím. Rvnváha mezi schpnstmi sby a nárky prstředí může být narušena pruchu neb s věkem suvisejícími deficity fyzických, kgnitivních neb psychsciálních funkcí. Limitace prvádění činnsti je většinu důsledkem nervnváhy mezi schpnstmi jedince, nárky činnsti samtné a faktry prstředí. Kanadský mdel výknu zaměstnávání vychází z mdelu sba-činnst-prstředí. Zaměstnávání je výsledkem dynamickéh vztahu všech tří blastí v průběhu živta. Při hdncení výknu zaměstnávání by se měly brát v ptaz též rle, které klient zastává a které se čekávají, že bude zastávat (Hagedrn, 1997) Česká asciace ergterapeutů,

6 KANADSKÝ MODEL VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ (CAOT, 1997) FYZICKÉ SOCIÁLNÍ SEBE- OBSLUHA SOCIKULTURNÍ DUCHOVNÍ KOGNITIVNÍ FYZICKÉ PRODUKTI- VITA VOLNÝ ČAS KULTURNÍ INSTITUČNÍ Cíle ergterapie Hlavním cílem ergterapie je pmci sbám, u kterých dšl v důsledku nemcnění, úrazu, vývjvé vadě či prcesu stárnutí k ptížím v prvádění každdenních aktivit, zachvat si maximální sběstačnst v běžných denních činnstech (z anglickéh riginálu activities f daily living, ADL), pracvních činnstech a aktivitách vlnéh času. Primárním zájmem ergterapie je umžnit sbě prvádět činnsti, které pvažuje za důležité a ptřebné pr její živt, a přispět tak k zachvání dpvídající kvality živta a k plnému zapjení d splečnsti. Zvlené činnsti/ aktivity prt vždy zhledňují sbní, sciální, kulturní a eknmické ptřeby sby a také pdmínky prstředí, ve kterém se sba nachází a spluvytváří její živtní styl. Cílem ergterapie je: pdprvat zdraví a duševní phdu sby prstřednictvím smysluplné aktivity/ zaměstnávání pmáhat ve zlepšení schpnstí, které sba ptřebuje pr zvládání běžných denních činnstí, pracvních činnstí a aktivit vlnéh času umžnit sbě naplňvat její sciální rle napmáhat k plnému zapjení sby d aktivit jejíh sciálníh prstředí a kmunity uplatňvat terapii zacílenu na klienta/ pacienta, který je aktivním účastníkem terapie a pdílí se na plánvání a prcesu terapie psilvat sbu v udržení, bnvení či získání kmpetencí ptřebných pr plánvaní a realizaci jejích každdenních činnstí v interakci s prstředím (zvládání nárků jak sciálníh, tak i fyzickéh prstředí) Česká asciace ergterapeutů,

7 usilvat zachvání příležitsti účastnit se aktivit každdenníh živta všem sbám bez hledu na jejich zdravtní pstižení či znevýhdnění Ergterapeutický prces Hdncení Ergterapeutický prces je zalžen na vstupním a průběžných hdnceních výstupů terapie. Pr ergterapeuta by měl být důležité při hdncení zjišťvat, jaké rle sba zastává a jaké činnsti v knkrétním prstředí zvládá či napak jí dělají btíže. Ergterapeut splečně s sbu, která hledá pmc, se zaměřují na individuální schpnsti, facilitátry prstředí a na prblémy suvisející s prváděním každdenních aktivit. Hdncení zahrnuje pužití standardizvaných i nestandardizvaných prcedur, interview, pzrvání v různém prstředí a knzultaci s sbami, které jsu pr klienta či pacienta významné. Plánvání Výsledky hdncení služí jak pdklady pr vytvření plánu terapie, který zahrnuje jak krátkdbé, tak i dluhdbé cíle. Plán terapie musí drážet úrveň funkčních schpnstí klienta/ pacienta, jeh zvyky, rle, prefervaný živtní styl a faktry prstředí, v kterém žije. Terapie Terapie se zaměřuje na prgramy, které jsu zaměřeny na ptřeby sby a jejíh prstředí. Prgram terapie je vytvřen tak, aby umžňval výkn každdenních úknů a adaptaci v prstředí, v kterém sba žije, pracuje a splečensky se stýká. Jak příklad lze uvést nácvik dvednstí a pužívání kmpenzačních pmůcek, které usnadňují prvádění úknů sebebsluhy, snižují bariéry prstředí a umžňují participaci. Prces terapie je integrálně spjat s prcesem hdncení. Splupráce Ergterapeuti si uvědmují důležitst týmvé splupráce s dalšími dbrníky, rdinnými příslušníky, pečvateli a dbrvlníky pr realizaci hlistickéh přístupu uplatňvanéh v terapii. Dkumentace Dkumentvání závěrů hdncení a pravidelné zaznamenávání výstupů terapie je nezbytné pr mnitrvání účinnsti pužitých terapeutických pstupů a dsažení stanvených cílů terapie. Vedení ucelené a pravdivé dkumentace zalžené na bjektivních zjištění svědčí prfesinálním přístupu ergterapeuta. Dkumentace by měla vždy věrně reflektvat rzsah a bsah pskytvaných služeb, pužité terapeutické prstředky a metdy a bjektivní údaje. Česká asciace ergterapeutů,

8 Dkumentace by měla být vedena v suladu s platnými právnímu předpisy, regulacemi a dpručenými pstupy či standardy. Vedení zdravtnické dkumentace je jednu ze základních činnstí zdravtnickéh pracvníka s dbrnu způsbilstí Diagnstické prstředky bru ergterapie Ergterapeut pužívá sbě vlastní diagnstické metdy či prstředky, pmcí kterých zjišťuje specifika prblémů klienta/ pacienta a plánuje terapeutický pstup. Ergterapeutické vyšetřvací metdy jsu specifické v tm, že se zaměřují především na výkn činnstí každdenníh živta a zjišťvání příčin prblémů v prvádění aktivit. Ergterapeutická intervence je zalžena na pchpení klienta jak sby s jedinečnu histrií aktivit, zvyklstmi v prvádění každdenních činnstí, sbitými zájmy a hdntami. Ergterapeutické vyšetření zahrnuje psuzení blastí výknu (ADL, pracvní a vlnčasvé činnsti), sučástí výknu (př. svalvá síla, paměť, interpersnální dvednsti) a kntextu výknu (př. věk, faktry fyzickéh a sciálníh prstředí). Při pužití terminlgie ICF (WHO, 2001)- Mezinárdní klasifikace funkčních schpnstí, disability a zdraví (Pfeiffer, 2003) t znamená, že ergterapeut psuzuje kapacitu jedince (jeh schpnsti a mžnsti) v prvedení pžadvané aktivity a úrveň jeh participace. Při vyšetření, a psléze v intervenci, ergterapeut pužívá tzv. přístup zdla nahru či přístup shra dlů (Crepeau, Chn, Byt Schell, 2003). V přístupu zdla nahru se při vyšetření ergterapeut zaměřuje především na hdncení jedntlivých funkcí (pdle ICF na blasti tělesných funkcí či struktur) a jejich pruch. Na základě zjištěných pruch se dvzuje mžné mezení sby v prvádění aktivit a činnstí. Jak příklad je mžné uvést, že při zjištěném mezeném rzsahu v ramenním klubu bude mít sba nejspíše ptíže pdat si předměty z vyšších plic či si vysušit vlasy fénem. Při intervenci zalžené na přístupu zdla nahru se předpkládá, že bnvením prušených funkcí djde autmaticky k mžnsti pět prvádět prblematicku činnst. Napak v přístupu shra dlů se ergterapeut zaměřuje nejdříve na rle a s nimi suvisející činnsti, které sba v běžném živtě zastává. Při vyšetření zjišťuje, v jakých činnstech je sba limitvána a dhaluje důvdy prblémů při vyknávání aktivity. Např. pr ženu p prdělané cévní mzkvé příhdě může být důležité samstatně uvařit pr svu rdinu. Ergterapeut s klientku zjišťuje, jaké činnsti jsu pr ni btížné. Důvdem btíží může být mtrická, percepční či kgnitivní prucha, případně též neadekvátně přizpůsbený prstr kuchyně či kuchyňskéh vybavení. Při hdncení by měl ergterapeut též zhlednit zvyklsti sby a případné kulturní dlišnsti v prvádění úklu. Při vyšetření i intervenci se tedy ergterapeut zaměřuje na limitaci aktivity a z ní vyplývající narušení sciální rle. Pdstatu přístupu shra dlů je, že ačkli nemhu být všechny funkce zcela napraveny, aktivity a sciální rle mhu být zachvány prstřednictvím adaptace a kmpenzace. Ergterapeut vlí při intervenci přizpůsbení prvádění činnsti, pužití kmpenzačních pmůcek či mdifikace prstředí. Tat patření mhu být prvedena trvale či dčasně. Oba přístupy mají svá pzitiva a negativa. Vlba přístupu závisí na pvaze disability (např. závažnst, dba d jejíh vzniku, prgnsa) a ptřebách klienta/ pacienta. Dalším faktrem je např. čas, který má ergterapeut pr práci s klientem/ pacientem k dispzici. Vždy závisí na prfesinálním úsudku ergterapeuta, aby zvlil přístup, který bude nejlépe drážet ptřeby Česká asciace ergterapeutů,

9 klienta/ pacienta a pdle návratu funkčních schpnstí jej v průběhu terapie případně přizpůsbil Terapeutické prstředky Ergterapeut pužívá při práci s klienty/ pacienty četné metdy a přístupy, které vycházejí z různých terií, teretických mdelů a rámců vztahů. Teretické mdely předurčují, jaké přístupy ergterapeut v terapii upřednstní. Každý z teretických mdelů či rámců vztahů má své klady a svá mezení a je nezbytné, aby je ergterapeut znal a zvlil ten, který bude nejlépe vyhvvat knkrétnímu klientvi/ pacientvi a prstředí. Je mžné, aby během léčby jednh klienta/ pacienta byl pstupně pužit něklik různých rámců vztahů. Jedntlivé metdy a přístupy se v praxi navzájem prlínají a jejich výběr d značné míry závisí na vzdělání, zkušensti ergterapeuta ale i na skladbě klientů/ pacientů a způsbu práce na pracvišti. Obecně platí, že metdy a přístupy vlivňují nejen ergterapeutické hdncení, interpretaci a terminlgii, ale i pužití terapeutických technik. U sb s fyzickým pstižením ergterapeuti bvykle pužívají metdu bimechanicku a dále metdy neurvývjvé a kgnitivní. Každá z metd nabízí vlastní terapeutické přístupy. Bimechanická metda má tři typy přístupů: přístup stupňvaných aktivit, přístup všedních denních činnstí (ADL) a kmpenzační přístup. D neurvývjvých metd řadíme velké mnžství terapeutických přístupů a metdik. Pr práci ergterapeuta jsu však nejpdstatnější: Bbath kncept, prpriceptivní neurmuskulární facilitace (Kabatva metda), přístup dle Affltervé a sensrická integrace. Pslední skupinu metd aplikvaných v ergterapii u fyzickéh pstižení jsu kgnitivní metdy (Krivšíkvá 2007). Naprti tmu u sb s psychsciálními prblémy jsu upřednstněny přístupy behavirální, kgnitivní, psychanalytický, humanistický či přístup zaměřený na skupinu (Hagedrn 1997). Předpkladem pr jejich pužití je patřičná dbrná způsbilst ergterapeuta a blast prblémů klienta/ pacienta Činnsti ergterapeuta Suhrnný přehled činnstí ergterapeuta s dbrnu způsbilstí upravuje 3 a 6, vyhlášky č. 424/ 2004 Sb., kteru se stanví činnsti zdravtnických pracvníků a jiných dbrných pracvníků. D kmpetence ergterapeuta spadají zejména následující činnsti: prvádí ergterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činnstí pacienta, hdncení senzmtriky, mbility a lkmce, rientační vyšetření kgnitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činnstí (ADL), prvádí hdncení a nácvik běžných denních činnstí (ADL) persnálních a instrumentálních v nemcničním i ve vlastním sciálním prstředí, prvádí hdncení v blasti pracvních a zájmvých aktivit v kntextu fyzickéh a sciálníh prstředí, na základě ergterapeutickéh vyšetření a analýzy funkčních schpnstí sestavuje krátkdbý a dluhdbý plán ergterapie, vybírá specifické ergterapeutické pstupy a metdiky, v rámci multidisciplinárníh týmu se pdílí na zpracvání dluhdbéh plánu kmplexní rehabilitace, aplikuje ergterapeutické pstupy a metdiky v individuální i skupinvé ergterapii s cílem zlepšení funkčních schpnstí pacienta, Česká asciace ergterapeutů,

10 navrhuje a případně zhtvuje kmpenzační a technické pmůcky a učí pacienty, jimi určené sby a šetřvatelský persnál tyt pmůcky využívat, pskytuje pradenské služby a instruktáže v tázkách prevence vzniku kmplikací a strukturálních změn u imbilních pacientů, splupracují v tmt směru s šetřvatelským persnálem a rdinnými příslušníky klienta, zabývá se pradenstvím v blasti adaptace a kmpenzace pruch a nemcnění i v tázkách adaptace a úprav dmácíh prstředí i pracvníh prstředí (v rámci individuálních dmácích návštěv indikvaných lékařem), pdílí se na ergdiagnstickém vyšetření (analýza pracvních činnstí a zbytkvéh pracvníh ptenciálu) a předpracvní rehabilitaci (tréninku tlerance zátěže, vytrvalsti, nácviku pracvních dvednstí apd.) a ve splupráci s statními dbrníky dpručuje vhdné pracvní a studijní začlenění sb se zdravtním pstižením, ve splupráci s statními dbrníky se pdílí na rehabilitaci kgnitivních funkcí a nácviku kmunikačních a rzumvých dvednstí, pdílí se na sciální rehabilitaci sb se zdravtním pstižením. 3. PRACOVNÍCI V OBORU A JEJICH VZDĚLÁNÍ Odbrnu způsbilst k výknu pvlání ergterapeuta vymezuje 7, zákna č. 96/ 2004 Sb. (tzv. zákn nelékařských zdravtnických pvlání). Ergterapeut je dle zákna puze ten, kd získá dbrnu způsbilst k výknu prfese: abslvváním akreditvanéh bakalářskéh studijníh bru pr přípravu ergterapeutů abslvváním tříletéh studia bru diplmvaný ergterapeut na vyšší zdravtnické škle, pkud byl studium prvníh rčníku zahájen nejpzději ve šklním rce 2004/ 2005 abslvváním střední zdravtnické škly v bru ergterapeut, pkud byl studium prvníh rčníku zahájen nejpzději ve šklním rce 1998/ 1999 abslvváním pmaturitníh specializačníh studia léčba prací, pkud byl studium prvníh rčníku zahájen nejpzději ve šklním rce 2003/ Vzdělávání ergterapeutů Kvalifikační studium Pregraduální kvalifikační studium d rku 2005 prbíhá puze na vyských šklách 4, většinu na lékařských či zdravtně sciálních fakultách, jak bakalářský studijní prgram. Rkem 2004 byl uknčen vzdělávání v bru ergterapeut na vyšších zdravtnických šklách. Magisterské studium v bru ergterapie nebyl dsud v České republice zahájen a prt není mžné abslvvat ani dktrandské studium v bru ergterapie. V tmt se liší vzdělávání v bru ergterapie v České republice d statních, především skandinávských, zemí Evrpské unie, ale též USA, Kanady a Austrálie. Pdle zprávy Rady ergterapeutů evrpských zemí je ve 40% evrpských zemích mžn pkračvat studium ergterapie v magisterském prgramu a téměř ve 40% zemí je mžné získat též titul PhD. v ergterapii (COTEC, 2006). 4 Studijní br ergterapie je mžné v sučasné dbě studvat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlvy v Praze, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zdravtně sciální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a Vyské škle v Plzni,.p.s. Česká asciace ergterapeutů,

11 Celživtní vzdělávání V celživtním vzdělávání si ergterapeuti průběžně bnvují, zvyšují, prhlubují a dplňují vědmsti, dvednsti a dbrnu způsbilst k výknu zdravtnickéh pvlání v suladu s rzvjem bru a nejnvějšími vědeckými pznatky. Zákn č. 96/2004 Sb. pprvé definuje pjem celživtníh vzdělávání a definuje frmy celživtníh vzdělávání. Celživtní vzdělávání je pvinné pr všechny zdravtnické pracvníky a plnění pvinnsti se prkazuje na základě kreditníh systému. Pčet kreditních bdů pr knkrétní vzdělávací akce stanvuje vyhláška č. 423/2004 Sb. Dle zákna č. 96/2004 Sb. mhu ergterapeuti zažádat vydání Osvědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu, tzv. registraci. Hlavním cílem registrace nelékařských zdravtnických pvlání je chrana veřejnsti zalžená na principu celživtníh vzdělávání zdravtnických pracvníků ((MZ, 2007). Osvědčení se pracvníkvi vydává na základě dlžení dbrné a zdravtní způsbilsti, bezúhnnsti, prkázání pžadvané délky dbrné praxe v bru a aktivit celživtníh vzdělávání. Registrace je dbrvlný akt, záleží na sbním rzhdnutí každéh zdravtnickéh pracvníka. Pkud zdravtnický pracvník nezažádal či nezískal svědčení, může nadále pracvat v bru, ale puze pd dbrným dhledem zdravtnickéh pracvníka způsbiléh k výknu činnstí bez dbrnéh dhledu ((MZ, 2007) Specializační vzdělávání Úspěšným uknčením specializačníh vzdělávání atestační zkušku získává ergterapeut specializvanu způsbilst k výknu specializvaných činnstí, které specifikuje vyhláška č. 424/2004 Sb. Specializvanu způsbilst může ergterapeut získat pr pediatrii, psychiatrii, geriatrii, neurlgii a suhrnně pr traumatlgii, rtpedii a revmatlgii. Specializační vzdělávání uskutečňuje puze akreditvané pracviště, ppř. pracviště kvalitativně dpvídající a schválené veducím studia, pdle vzdělávacíh prgramu. Vzdělávací prgram specializačníh vzdělávání se skládá z mdulů. Mdulem se rzumí ucelená část vzdělávacíh prgramu, které je přidělen dpvídající pčet kreditů. Ministerstv zdravtnictví pdle zákna č. 96/2004 Sb. a nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanví bry specializačníh vzdělávání a značení dbrnsti zdravtnických pracvníků se specializvanu způsbilstí, vymezuje rámcvé vzdělávací prgramy pr specializační vzdělávání nelékařských zdravtnických pracvníků. Rámcvý vzdělávací prgram stanvuje vstupní a výstupní pdmínky, dále délku, rzsah a bsah přípravy a výukvá pracviště, na kterých vzdělávání prbíhá. Celkvá délka specializačníh studia v bru ergterapie je minimálně 36 měsíců a zahrnuje nejméně 640 hdin teretické a praktické výuky, z th je minimálně 50% praxe ve specializačním bru. 4. ZAŘÍZENÍ, V KTERÝCH ERGOTERAPEUTI PRACUJÍ Ergterapeut pracuje s pacienty každéh věku s různým druhem zdravtníh pstižení a s klienty, kteří jsu znevýhdněni ve výknu všedních denních aktivit. Snahu ergterapeuta je pmci svým pacientům a klientům udržet si, zvýšit či navrátit sběstačnst v aktivitách, Česká asciace ergterapeutů,

12 které jsu pr ně důležité. Pr dsažení tht cíle musí ergterapeut znát a respektvat nejen zdravtní btíže, ale též sciální pdmínky a faktry prstředí, z kteréh pacient a klient přicházejí. Díky tmu se ergterapie uplatňuje nejen ve zdravtnických, ale též v sciálních službách. 4.1 Zdravtnická zařízení Ergterapie je pskytvána ve zdravtnických zařízeních státníh i nestátníh typu. a) Lůžkvá zařízení: Kliniky rehabilitačníh lékařství Centra léčebné rehabilitace Rehabilitační ddělení b) Ambulantní zařízení Centra a ddělení léčebné rehabilitace Denní rehabilitační stacináře Specializvané léčebné ústavy Agentury dmácí péče Lázně 4.2 Sciální služby a služby zaměstnansti Ergterapie nachází stále větší uplatnění i v sciálních službách a službách zaměstnansti. Díky své náplni je ergterapie vyhledávána především v následujících typech služeb: denní stacináře a sciálně aktivizační služby pr děti, dspělé a seniry denní stacináře a terapeutické dílny pr sby s duševním nemcněním dmvy pr sby se zdravtním pstižením penziny a dmvy pr seniry a dmvy pr sby se zdravtním pstižením sbní asistence chráněné bydlení raná péče prgramy předpracvní a pracvní rehabilitace, prgramy chráněnéh zaměstnání Stále více ergterapeutů půsbí též ve speciálních šklách pr děti se specifickými ptřebami a ve vzdělávacích institucích pr přípravu studentů ergterapie. Pdrbnější specifikaci náplně práce ergterapeuta v jedntlivých blastech praxe je mžné dhledat v Prfesním prfilu ergterapeutů v ČR, který vytvřila Česká asciace ergterapeutů jak jeden ze strategických dkumentů. 5. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Česká asciace ergterapeutů je členem a aktivně pracuje v těcht mezinárdních ergterapeutických rganizacích: Česká asciace ergterapeutů,

13 1) Rada ergterapeutů evrpských zemí (COTEC, Cuncil f Occupatinal Therapists fr the Eurpean Cuntries) d rku 1993 byla ČAE pzrvatelem d rku 2001 získala ČAE plné členství 2) Světvá federace ergterapeutů (WFOT- Wrld Federatin f Occupatinal Therapists) d rku 2002 získala ČAE plné členství 6. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU 1. Nervnměrná dstupnst ergterapeutických pracvišť ve všech reginech ad 1) Přetrvává nedstatečné zastupení ergterapeutů v blasti dmácí či kmunitní péče. 2. Nedstatek praktikujících ergterapeutů ad 2) Jak ptimální v prvnání s statními státy Evrpské Unie se jeví pčet ergterapeutů na byvatel, tj. cca praktikujících ergterapeutů v České republice. K je zaregistrván v Registru zdravtnických pracvníků způsbilých k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu v Nárdním centru šetřvatelství a nelékařských zdravtnických brů v Brně celkem 528 ergterapeutů Absence zařazení ergterapeutů mezi kruh pracvníků sciálních služeb, jak je vymezuje zákn č. 108/ 2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů. ad 3) V praxi nejsu ergterapeuti v sciálních službách zaměstnávání jak ergterapeuti dle zákna č. 96/2004 Sb., ale jsu vedeni jak pracvníci sciálních služeb. Ergterapeutům t přináší prblémy zejména při uznávání dbrné praxe, kteru musí prkazvat v žádsti vydání či prdlužení svědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu. Jelikž není uplatnění ergterapie v sciálních službách legislativně stanven, přináší t také prblémy začlenění dbrně způsbiléh ergterapeuta d multidisciplinárníh týmu. Rzprem však je, že mnhé sciální služby nabízejí i ergterapii, tedy ptřeba klientů p ergterapii je zřejmá, ale ta je zajišťvána nekvalifikvanými pracvníky. Pdle našeh názru jsu tímt prušvána práva klientů, kteří dle standardů kvality sciálních služeb mají nárk na bdržení služby pskytvané kvalifikvaným pracvníkem. Při nedbrně prváděné ergterapii může též djít k pškzení klienta. Řešením by byla nvelizace zákna č. 108/2006 Sb., v kterém by byl ergterapeut zařazen mezi pracvníky sciálních služeb a byly by vymezeny předpklady pr výkn prfese, jak je tmu v legislativě týkající se dbrnsti ergterapeut ve zdravtnictví. 7. PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR VÝVOJE OBORU ERGOTERAPIE Česká asciace ergterapeutů pvažuje za svu pvinnst sledvat vývj bru ergterapie a snažit se zvyšvání kvality pskytvaných ergterapeutických služeb v České republice. 5 Zdrj registr, statistika Česká asciace ergterapeutů,

14 Jak nezbytný předpklad pr naplnění tht cíle vnímá ČAE ptřebu nadále udržvat aktivní pracvní vztahy s ergterapeutickými rganizacemi v zahraničí a sledvat trendy vývje bru ergterapie v statních státech EU i v zámří Systém vzdělávání Pr rzvj dbrných kmpetencí praktikujících ergterapeutů je vhdné rzšířit pčet akreditvaných ergterapeutických pracvišť, na kterých budu prbíhat dbrné stáže. Pr zajištění úrvně ergterapeutických služeb je vhdné, aby se na prfesní přípravě ergterapeutů v pregraduálním vzdělávání pdíleli především ergterapeuti s dpvídajícím vzděláním a praxí v bru. Dmníváme se, že by byl vhdné usilvat akreditaci magisterskéh vzdělávacíh prgramu v bru ergterapie, který by byl zaměřen na přípravu šklitelů a dbrných asistentů. Magisterský studijní prgram by měl být zaměřen též na získání patřičných dvednstí pr realizaci výzkumných záměrů v bru ergterapie Dpručené terapeutické pstupy- ergterapeutické klinické standardy Pr zajištění dpvídající kvality pskytvaných ergterapeutických služeb, které budu vycházet z aktuálních pznatků a z praxe zalžené na důkazech v bru ergterapie i příbuzných zdravtně-sciálních brů, je ptřebné vytvřit dpručené terapeutické pstupy (tzv. standardy) pr jedntlivé blasti praxe ve splupráci s předními dbrníky bru ergterapie u nás i v zahraničí Věda a výzkum v ergterapii Vznik výzkumných pracvišť a sestavvání vědeckých týmů je nezbytným předpkladem dalšíh rzvje ergterapie. Lgickým půsbištěm vědeckých týmů jsu vyské škly a akreditvaná pracviště, která výsledky výzkumů budu zpracvávat a publikvat. Jelikž výzkum v bru ergterapie prbíhá v České republice spíše jediněle, dmníváme se, že výzkum zaměřený na věřvání validity a reliability vybraných diagnstických nástrjů a pužívaných terapeutických pstupů je jednu z mžnstí, na kteru by byl vhdné výzkum v ergterapii d buducna zaměřit. 8. SYSTÉM KONTROLY Česká asciace ergterapeutů usiluje t, aby byla hlavním garantem pskytvaných infrmací bru ergterapie u nás. Statutárním rgánem České asciace ergterapeutů je výbr sdružení. Členy výbru a rzšířenéh výbru jmenuje a dvlává valná hrmada sdružení. Výbr řídí a krdinuje činnst sdružení a jedná jeh jménem. Výbr se skládá z prezidenta sdružení, dvu viceprezidentů sdružení, tajemníka sdružení a pkladníka sdružení. Výbr sdružení zřizuje pracvní skupiny či kmise, které se vyjadřují k zásadním tázkám suvisejícím s rzvjem bru ergterapie. Členy těcht kmisí jsu členvé užšíh a rzšířenéh výbru ČAE a na základě plné mci udělené prezidentem neb jedním z viceprezidentů jmenvaní členvé sdružení či třetí sby. Na návrh pracvní skupiny frmuluje výbr své stanvisk, které je p schválení členů výbru přijat jak ficiální stanvisk ČAE. Členvé ČAE jsu pté infrmváni na valné hrmadě, v zápisech, ppř. na internetvých stránkách ČAE či na jimi pskytnuté Česká asciace ergterapeutů,

15 elektrnické adrese. Pr specifické blasti a prblematiky Česká asciace ergterapeutů dále vypracvala a jak svůj interní pracvní materiál pužívá: Standardy praxe, Prfil prfese a Etický kdex ergterapeuta. 9. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE K OBORU ERGOTERAPIE Listina základních práv a svbd Úmluva lidských právech a bimedicíně Zákn č. 20/1966 Sb., péči zdraví lidu, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 160/1992 Sb., péči v nestátním zdravtnických zařízeních, ve znění pzdějších předpisů Zákn č.48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 96/2004 Sb. pdmínkách získávání a uznávání způsbilsti k výknu nelékařských zdravtnických pvlání a k výknu činnstí suvisejících s pskytváním zdravtní péče a změně některých suvisejících záknů (zákn nelékařských zdravtnických pvláních), ve znění pzdějších předpisů Zákn č.108/2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 77/1981 Sb. ministerstva zdravtnictví ČSR zdravtnických pracvnících a jiných dbrných pracvnících ve zdravtnictví, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 620/2006 Sb., kteru se mění vyhláška Ministerstva zdravtnictví č. 134/1998 Sb., kteru se vydává seznam zdravtních výknů s bdvými hdntami, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 424/ 2004 Sb., kteru se stanví činnsti zdravtnických pracvníků a jiných dbrných pracvníků, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 423/2004 Sb., kteru se stanví kreditní systém pr vydání svědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez příméh vedení neb dbrnéh dhledu zdravtnických pracvníků, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 394/2004 Sb., kteru se upravují pdrbnsti knání atestační zkušky, zkušky k vydání svědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu, závěrečné zkušky akreditvaných kvalifikačních kurzů, aprbační zkušky a zkušební řád pr tyt zkušky, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 39/2005 Sb., kteru se stanví minimální pžadavky na studijní prgramy k získání dbrné způsbilsti k výknu nelékařskéh zdravtnickéh pvlání, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 550/2005 Sb., kteru se stanví výše úhrad zdravtní péče hrazené z veřejnéh zdravtníh pjištění, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 64/2007 Sb., kteru se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., zdravtnické dkumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb., ve znění pzdějších předpisů Česká asciace ergterapeutů,

16 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kteru se stanví pdmínky chrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pzdějších předpisů Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanví bry specializačníh vzdělávání a značení dbrnstí zdravtnických pracvníku se specializvanu způsbilstí, ve znění pzdějších předpisů Citvané zdrje: 1. AOTA Unifrm terminlgy fr ccupatinal therapy- 3rd editin, zdrj: American Jurnal f Occupatinal Therapy (AJOT), 48, n. 11, 1994, str Crepeau, E.B., Chn, E.S., Byt Schell, B.A.: Willard and Spackman s Occupatinal Therapy, 10th editin, Lndn, Lippinctt Williams and Wilkins, Faktrvá, M. (2002): State f Occupatinal Therapy in the Czech Republic. Published by Česká asciace ergterapeutů. (accessed březen 2004) 4. Faktrvá, M. (2002): Infrmatin abut Occupatinal Therapy in the Czech Republic. Published by Česká asciace ergterapeutů. _OT.pdf (accessed březen 2004) 5. Hagedrn, R.: Fundatins fr Practice in Occupatinal Therapy, 2nd editin. Churchill Livingstne, Internatimal Classificatin f Functining, Disability and Health. Geneva: Wrld Health Organizatin, 2001, (accessed ) 7. Krivšíkvá, M.: Metdy a přístupy aplikvané v ergterapii u fyzickéh pstižení. E- learningvá přednáška z předmětu Terie ergterapie. (accessed ) 8. MZ ve splupráci s NCO NZO: Jak získat Osvědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu- dpvědi na čast kladené dtazy. NCO NZO, 2007 «http://www.mzcr.cz/data/c2720/lib/navrhfin2.pdf» (accessed ) 9. Pfeiffer, J.: Mezinárdní klasifikace funkčních schpnstí, disability a zdraví. In Vtava, J. a kl: Ucelená rehabilitace sb se zdravtním pstižením. Praha: Karlinum, Trmbly, C.A.: Occupatinal Therapy fr physical dysfunctin, 4th editin. Williams and Wilkins, str WHO: Twards a Cmmn Language fr Functining, Disability and Health. Geneva: Wrld Health Organizatin, 2002, (accessed ) Česká asciace ergterapeutů,

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek Plán nezbytné mdernizace zdravtních registrů jak datvé základny ehealth Ladislav Dušek I. Stav a využitelnst su asných datvých agend ÚZIS Nárdní zdravtnický infrmační systém Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více