ČAE, Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008."

Transkript

1 Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne

2 KONCEPCE OBORU ERGOTERAPIE OBSAH 1. Úvd 3 2. Klasifikace a náplň bru ergterapie Čísl dbrnsti Definice, předmět a cíle bru ergterapie Definice ergterapie Předmět ergterapie Vztah sba- činnst- prstředí: ústřední terie ergterapie Cíle ergterapie Ergterapeutický prces Diagnstické prstředky bru ergterapie Terapeutické prstředky bru ergterapie Činnsti ergterapeuta 9 3. Pracvníci v bru a jejich vzdělání Vzdělávání ergterapeutů Kvalifikační studium Celživtní vzdělávání Specializační vzdělávání Zařízení, v kterých ergterapeuti pracují Zdravtnická zařízení Sciální služby a služby zaměstnansti Mezinárdní splupráce Aktuální prblémy bru Předpkládaný směr vývje bru ergterapie Systém vzdělávání Dpručené terapeutické pstupy- ergterapeutické klinické 14 standardy 7. 3 Věda a výzkum v ergterapii Systém kntrly Základní právní předpisy vztahující se k bru ergterapie Literatura 16 Česká asciace ergterapeutů,

3 1. ÚVOD Přijetím zákna č. 96/ 2004 Sb. 1 a vyhlášky č. 424/ 2004 Sb. 2 dšl k uznání ergterapie jak samstatnéh zdravtnickéh bru. Česká asciace ergterapeutů (dále jen ČAE) prt shledala za ptřebné aktualizvat svu kncepci bru. Předlžená kncepce vychází z Kncepce ergterapie z rku 2000 a z dkumentů a dpručení Rady ergterapeutů evrpských zemí (COTEC, Cuncil f Occupatinal Therapists fr the Eurpean Cuntries) a Světvé federace ergterapeutů (WFOT, Wrld Federatin f Occupatinal Therapists). Světvá zdravtnická rganizace chápe rehabilitaci jak širký subr aktivit, které krmě léčebné péče zahrnují též fyziterapii, ergterapii a terapii psychsciálních ptřeb člvěka. Rehabilitace je vnímána jak prces, jehž cílem je umžnit lidem s disabilitu 3 dsáhnut a udržet si ptimální funkční úrveň fyzických, senzrických, psychlgických a/ neb sciálních schpnstí. Rehabilitace pskytuje lidem s disabilitu nástrje, které ptřebují pr zachvání sběstačnsti a sebeurčení (http://www.wh.int/disabilities/care). Ergterapie je prt jednu z důležitých sučástí rehabilitace, jelikž pmáhá pacientům řešit praktické tázky suvisející se snížením či ztrátu sběstačnsti v činnstech, které jsu pr živt nepstradatelné, čímž pdpruje aktivní začlenění d splečnsti a přispívá k zachvání ptimální kvality živta. 2. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU ERGOTERAPIE 2.1 Čísl dbrnsti Dle vyhlášky čísl 134/1998 Sb., kteru se vydává seznam zdravtních výknů s bdvými hdntami, ve znění pzdějších předpisů (Vyhláška čísl 493/2005 Sb. ze dne 9. prsince 2005), přísluší bru ergterapie dbrnst Definice, předmět a cíle bru ergterapie Definice ergterapie Ergterapie je prfese, která prstřednictvím smysluplnéh zaměstnávání usiluje zachvání a využívání schpnstí jedince ptřebných pr zvládání běžných denních, pracvních, zájmvých a rekreačních činnstí u sb jakéhkli věku s různým typem pstižení (fyzickým, smyslvým, psychickým, mentálním neb sciálním znevýhdněním). Pdpruje maximálně mžnu participaci jedince v běžném živtě, přičemž respektuje plně jeh sbnst a mžnsti. 1 Zákn č. 96/ 2004 Sb. pdmínkách získávání a uznávání způsbilsti k výknu nelékařských zdravtnických pvlání a k výknu činnstí suvisejících s pskytváním zdravtní péče a změně některých suvisejících záknů (zákn nelékařských zdravtnických pvláních), ve znění pzdějších předpisů. 2 Vyhláška č. 424/ 2004 Sb., kteru se stanví činnsti zdravtnických pracvníků a jiných dbrných pracvníků, ve znění pzdějších předpisů. 3 Dle klasifikace WHO ICF (Internatinal Classificatin f Functining, Disability and Health) disabilita zahrnuje narušení fungvání na úrvni pruchy (impairment), aktivity (activity limitatin) neb participace (participatin restrictin), přičemž pruchu míníme prblémy na úrvni tělesných funkcí či struktur, jak výrazná deviace neb ztráta; aktivitu výkn úklů neb jednání sby; participací zapjení sby v živtních situacích. Česká asciace ergterapeutů,

4 Pr pdpru participace jedince využívá specifické metdy a techniky, nácvik knkrétních dvednstí, pradenství či přizpůsbení prstředí. Pjmem zaměstnávání jsu myšleny veškeré činnsti, které člvěk vyknává v průběhu živta a jsu vnímány jak sučást jeh identity. Primárním cílem ergterapie je umžnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsu pr jeh živt smysluplné a nepstradatelné. (Česká asciace ergterapeutů, 2008) Ergterapie je prfese, která se zaměřuje na pdpru zdraví a celkvé phdy jedince prstřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergterapie je umžnit lidem účastnit se každdenních aktivit. Ergterapeuti dsahují tht cíle tak, ze se snaží pmci lidem prvádět činnsti, které zvyšují mžnst jejich začlenění (participace), neb přizpůsbují prstředí pdprující participaci sby. (WFOT- Světvá federace ergterapeutů, 2004) Cílem ergterapie je pdpřit zdraví a celkvý pcit phdy jedince prstřednictvím smysluplnéh zaměstnávání. Ergterapeuti jsu přesvědčeni tm, že zdraví může být vlivněn činnstí člvěka. Ergterapie je léčba sb s fyzickým a duševním nemcněním neb disabilitu, při které se pužívají specificky zvlené činnsti s cílem umžnit sbám dsáhnut maximální funkční úrvně a nezávislsti ve všech aspektech živta. Ve splupráci s sbu ergterapeut hdntí její fyzické, duševní a sciální funkce, identifikuje blasti dysfunkce a zapjuje sbu d strukturvanéh prgramu aktivit. Všebecným cílem je pmci každému jedinci dsáhnut c nejvyšší nezávislsti a kvality živta. Zvlené aktivity suvisejí s sbními, sciálními, kulturními a eknmickými ptřebami sby a drážejí faktry prstředí, které spluvytváří její živtní styl Předmět ergterapie (COTEC- Rada ergterapeutů evrpských zemí, 2000) Ergterapie je prfese, která se zabývá pdpru zdraví a duševní phdy prstřednictvím vhdně zvlené aktivity. Terie ergterapie vychází ze znalsti aktivity/ zaměstnávání a jejíh terapeutickéh využití pr zlepšení funkčníh stavu sby, který byl díky nemcnění či disabilitě narušen. Ergterapie vychází z předpkladu, že člvěk může zlepšit své zdraví a kvalitu živta tím, že se aktivně zapjuje d zaměstnávání, které jsu pr něj sbně významná a smysluplná. Aktivitu či zaměstnávání ergterapie vnímá sučasně jak prstředek i cíl léčby. Ergterapie bývá někdy značvána za umění a vědu mžném knání (Reed, Sandersn 1992). Ergterapeuti vycházejí z předpkladu, že smysluplná činnst, která zahrnuje interpersnální vazby a vztahy s prstředím, může být pužita k prevenci a vlivnění dysfunkce a přispívá též k rychlejšímu uzdravvání. Již v rce 1922 Meyer uvádí, že ergterapie ptvrzuje fakt, že zásadní vliv na zdraví a phdu jedince má činnst, kteru se zaměstnává. Je t právě zaměstnávání, které činí živt knec knců smysluplný (Christiansen, Twnsend 2004, 49). Česká asciace ergterapeutů,

5 Meyer dále definuje pět základních předpkladů, z kterých ergterapie vychází (Turner, Fster, Jhnsn 1996, 10): 1. Existuje zásadní spjitst mezi zdravím a aktivitu/ zaměstnáváním. 2. Zdravá aktivita či zaměstnávání zachvává rvnváhu mezi bytím, myšlením a jednáním. 3. Existuje jednta těla a mysli. 4. Když djde k narušení mžnsti účastnit se aktivity či zaměstnávání, dchází ke zhršvání tělesných a psychických funkcí. 5. Jestliže aktivita pdpruje tělesné i psychické funkce, napmáhá sučasně návratu funkčních schpnstí Vztah sba- činnst- prstředí: ústřední terie ergterapie Základní vymezení ple půsbnsti ergterapie je mžné ppsat na vztahu či interakci sbačinnst- prstředí. Ergterapeut se při všech svých intervencích zaměřuje na všechny tři výše uvedené blasti. Bezpečný, adekvátní a samstatný výkn všedních denních činnstí, pracvních i vlnčasvých aktivit závisí na úspěšné interakci sba-činnst-prstředí (Crepeau, Chn, Byt Schell, 2003). Interakce sba-činnst-prstředí je charakterizvána dvednstmi a schpnstmi sby, ale též jejími ptřebami, zájmy a rlemi, dále nárky činnsti a rysy fyzickéh, sciálníh a kulturníh prstředí, v kterém se činnst knkrétní sby dehrává. Při pužití ergterapeutické terminlgie pdle Americké asciace ergterapeutů (AOTA, 1994) jde ppis interakce mezi blastmi výknu, sučástmi výknu a kntextem prstředím. Rvnváha mezi schpnstmi sby a nárky prstředí může být narušena pruchu neb s věkem suvisejícími deficity fyzických, kgnitivních neb psychsciálních funkcí. Limitace prvádění činnsti je většinu důsledkem nervnváhy mezi schpnstmi jedince, nárky činnsti samtné a faktry prstředí. Kanadský mdel výknu zaměstnávání vychází z mdelu sba-činnst-prstředí. Zaměstnávání je výsledkem dynamickéh vztahu všech tří blastí v průběhu živta. Při hdncení výknu zaměstnávání by se měly brát v ptaz též rle, které klient zastává a které se čekávají, že bude zastávat (Hagedrn, 1997) Česká asciace ergterapeutů,

6 KANADSKÝ MODEL VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ (CAOT, 1997) FYZICKÉ SOCIÁLNÍ SEBE- OBSLUHA SOCIKULTURNÍ DUCHOVNÍ KOGNITIVNÍ FYZICKÉ PRODUKTI- VITA VOLNÝ ČAS KULTURNÍ INSTITUČNÍ Cíle ergterapie Hlavním cílem ergterapie je pmci sbám, u kterých dšl v důsledku nemcnění, úrazu, vývjvé vadě či prcesu stárnutí k ptížím v prvádění každdenních aktivit, zachvat si maximální sběstačnst v běžných denních činnstech (z anglickéh riginálu activities f daily living, ADL), pracvních činnstech a aktivitách vlnéh času. Primárním zájmem ergterapie je umžnit sbě prvádět činnsti, které pvažuje za důležité a ptřebné pr její živt, a přispět tak k zachvání dpvídající kvality živta a k plnému zapjení d splečnsti. Zvlené činnsti/ aktivity prt vždy zhledňují sbní, sciální, kulturní a eknmické ptřeby sby a také pdmínky prstředí, ve kterém se sba nachází a spluvytváří její živtní styl. Cílem ergterapie je: pdprvat zdraví a duševní phdu sby prstřednictvím smysluplné aktivity/ zaměstnávání pmáhat ve zlepšení schpnstí, které sba ptřebuje pr zvládání běžných denních činnstí, pracvních činnstí a aktivit vlnéh času umžnit sbě naplňvat její sciální rle napmáhat k plnému zapjení sby d aktivit jejíh sciálníh prstředí a kmunity uplatňvat terapii zacílenu na klienta/ pacienta, který je aktivním účastníkem terapie a pdílí se na plánvání a prcesu terapie psilvat sbu v udržení, bnvení či získání kmpetencí ptřebných pr plánvaní a realizaci jejích každdenních činnstí v interakci s prstředím (zvládání nárků jak sciálníh, tak i fyzickéh prstředí) Česká asciace ergterapeutů,

7 usilvat zachvání příležitsti účastnit se aktivit každdenníh živta všem sbám bez hledu na jejich zdravtní pstižení či znevýhdnění Ergterapeutický prces Hdncení Ergterapeutický prces je zalžen na vstupním a průběžných hdnceních výstupů terapie. Pr ergterapeuta by měl být důležité při hdncení zjišťvat, jaké rle sba zastává a jaké činnsti v knkrétním prstředí zvládá či napak jí dělají btíže. Ergterapeut splečně s sbu, která hledá pmc, se zaměřují na individuální schpnsti, facilitátry prstředí a na prblémy suvisející s prváděním každdenních aktivit. Hdncení zahrnuje pužití standardizvaných i nestandardizvaných prcedur, interview, pzrvání v různém prstředí a knzultaci s sbami, které jsu pr klienta či pacienta významné. Plánvání Výsledky hdncení služí jak pdklady pr vytvření plánu terapie, který zahrnuje jak krátkdbé, tak i dluhdbé cíle. Plán terapie musí drážet úrveň funkčních schpnstí klienta/ pacienta, jeh zvyky, rle, prefervaný živtní styl a faktry prstředí, v kterém žije. Terapie Terapie se zaměřuje na prgramy, které jsu zaměřeny na ptřeby sby a jejíh prstředí. Prgram terapie je vytvřen tak, aby umžňval výkn každdenních úknů a adaptaci v prstředí, v kterém sba žije, pracuje a splečensky se stýká. Jak příklad lze uvést nácvik dvednstí a pužívání kmpenzačních pmůcek, které usnadňují prvádění úknů sebebsluhy, snižují bariéry prstředí a umžňují participaci. Prces terapie je integrálně spjat s prcesem hdncení. Splupráce Ergterapeuti si uvědmují důležitst týmvé splupráce s dalšími dbrníky, rdinnými příslušníky, pečvateli a dbrvlníky pr realizaci hlistickéh přístupu uplatňvanéh v terapii. Dkumentace Dkumentvání závěrů hdncení a pravidelné zaznamenávání výstupů terapie je nezbytné pr mnitrvání účinnsti pužitých terapeutických pstupů a dsažení stanvených cílů terapie. Vedení ucelené a pravdivé dkumentace zalžené na bjektivních zjištění svědčí prfesinálním přístupu ergterapeuta. Dkumentace by měla vždy věrně reflektvat rzsah a bsah pskytvaných služeb, pužité terapeutické prstředky a metdy a bjektivní údaje. Česká asciace ergterapeutů,

8 Dkumentace by měla být vedena v suladu s platnými právnímu předpisy, regulacemi a dpručenými pstupy či standardy. Vedení zdravtnické dkumentace je jednu ze základních činnstí zdravtnickéh pracvníka s dbrnu způsbilstí Diagnstické prstředky bru ergterapie Ergterapeut pužívá sbě vlastní diagnstické metdy či prstředky, pmcí kterých zjišťuje specifika prblémů klienta/ pacienta a plánuje terapeutický pstup. Ergterapeutické vyšetřvací metdy jsu specifické v tm, že se zaměřují především na výkn činnstí každdenníh živta a zjišťvání příčin prblémů v prvádění aktivit. Ergterapeutická intervence je zalžena na pchpení klienta jak sby s jedinečnu histrií aktivit, zvyklstmi v prvádění každdenních činnstí, sbitými zájmy a hdntami. Ergterapeutické vyšetření zahrnuje psuzení blastí výknu (ADL, pracvní a vlnčasvé činnsti), sučástí výknu (př. svalvá síla, paměť, interpersnální dvednsti) a kntextu výknu (př. věk, faktry fyzickéh a sciálníh prstředí). Při pužití terminlgie ICF (WHO, 2001)- Mezinárdní klasifikace funkčních schpnstí, disability a zdraví (Pfeiffer, 2003) t znamená, že ergterapeut psuzuje kapacitu jedince (jeh schpnsti a mžnsti) v prvedení pžadvané aktivity a úrveň jeh participace. Při vyšetření, a psléze v intervenci, ergterapeut pužívá tzv. přístup zdla nahru či přístup shra dlů (Crepeau, Chn, Byt Schell, 2003). V přístupu zdla nahru se při vyšetření ergterapeut zaměřuje především na hdncení jedntlivých funkcí (pdle ICF na blasti tělesných funkcí či struktur) a jejich pruch. Na základě zjištěných pruch se dvzuje mžné mezení sby v prvádění aktivit a činnstí. Jak příklad je mžné uvést, že při zjištěném mezeném rzsahu v ramenním klubu bude mít sba nejspíše ptíže pdat si předměty z vyšších plic či si vysušit vlasy fénem. Při intervenci zalžené na přístupu zdla nahru se předpkládá, že bnvením prušených funkcí djde autmaticky k mžnsti pět prvádět prblematicku činnst. Napak v přístupu shra dlů se ergterapeut zaměřuje nejdříve na rle a s nimi suvisející činnsti, které sba v běžném živtě zastává. Při vyšetření zjišťuje, v jakých činnstech je sba limitvána a dhaluje důvdy prblémů při vyknávání aktivity. Např. pr ženu p prdělané cévní mzkvé příhdě může být důležité samstatně uvařit pr svu rdinu. Ergterapeut s klientku zjišťuje, jaké činnsti jsu pr ni btížné. Důvdem btíží může být mtrická, percepční či kgnitivní prucha, případně též neadekvátně přizpůsbený prstr kuchyně či kuchyňskéh vybavení. Při hdncení by měl ergterapeut též zhlednit zvyklsti sby a případné kulturní dlišnsti v prvádění úklu. Při vyšetření i intervenci se tedy ergterapeut zaměřuje na limitaci aktivity a z ní vyplývající narušení sciální rle. Pdstatu přístupu shra dlů je, že ačkli nemhu být všechny funkce zcela napraveny, aktivity a sciální rle mhu být zachvány prstřednictvím adaptace a kmpenzace. Ergterapeut vlí při intervenci přizpůsbení prvádění činnsti, pužití kmpenzačních pmůcek či mdifikace prstředí. Tat patření mhu být prvedena trvale či dčasně. Oba přístupy mají svá pzitiva a negativa. Vlba přístupu závisí na pvaze disability (např. závažnst, dba d jejíh vzniku, prgnsa) a ptřebách klienta/ pacienta. Dalším faktrem je např. čas, který má ergterapeut pr práci s klientem/ pacientem k dispzici. Vždy závisí na prfesinálním úsudku ergterapeuta, aby zvlil přístup, který bude nejlépe drážet ptřeby Česká asciace ergterapeutů,

9 klienta/ pacienta a pdle návratu funkčních schpnstí jej v průběhu terapie případně přizpůsbil Terapeutické prstředky Ergterapeut pužívá při práci s klienty/ pacienty četné metdy a přístupy, které vycházejí z různých terií, teretických mdelů a rámců vztahů. Teretické mdely předurčují, jaké přístupy ergterapeut v terapii upřednstní. Každý z teretických mdelů či rámců vztahů má své klady a svá mezení a je nezbytné, aby je ergterapeut znal a zvlil ten, který bude nejlépe vyhvvat knkrétnímu klientvi/ pacientvi a prstředí. Je mžné, aby během léčby jednh klienta/ pacienta byl pstupně pužit něklik různých rámců vztahů. Jedntlivé metdy a přístupy se v praxi navzájem prlínají a jejich výběr d značné míry závisí na vzdělání, zkušensti ergterapeuta ale i na skladbě klientů/ pacientů a způsbu práce na pracvišti. Obecně platí, že metdy a přístupy vlivňují nejen ergterapeutické hdncení, interpretaci a terminlgii, ale i pužití terapeutických technik. U sb s fyzickým pstižením ergterapeuti bvykle pužívají metdu bimechanicku a dále metdy neurvývjvé a kgnitivní. Každá z metd nabízí vlastní terapeutické přístupy. Bimechanická metda má tři typy přístupů: přístup stupňvaných aktivit, přístup všedních denních činnstí (ADL) a kmpenzační přístup. D neurvývjvých metd řadíme velké mnžství terapeutických přístupů a metdik. Pr práci ergterapeuta jsu však nejpdstatnější: Bbath kncept, prpriceptivní neurmuskulární facilitace (Kabatva metda), přístup dle Affltervé a sensrická integrace. Pslední skupinu metd aplikvaných v ergterapii u fyzickéh pstižení jsu kgnitivní metdy (Krivšíkvá 2007). Naprti tmu u sb s psychsciálními prblémy jsu upřednstněny přístupy behavirální, kgnitivní, psychanalytický, humanistický či přístup zaměřený na skupinu (Hagedrn 1997). Předpkladem pr jejich pužití je patřičná dbrná způsbilst ergterapeuta a blast prblémů klienta/ pacienta Činnsti ergterapeuta Suhrnný přehled činnstí ergterapeuta s dbrnu způsbilstí upravuje 3 a 6, vyhlášky č. 424/ 2004 Sb., kteru se stanví činnsti zdravtnických pracvníků a jiných dbrných pracvníků. D kmpetence ergterapeuta spadají zejména následující činnsti: prvádí ergterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činnstí pacienta, hdncení senzmtriky, mbility a lkmce, rientační vyšetření kgnitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činnstí (ADL), prvádí hdncení a nácvik běžných denních činnstí (ADL) persnálních a instrumentálních v nemcničním i ve vlastním sciálním prstředí, prvádí hdncení v blasti pracvních a zájmvých aktivit v kntextu fyzickéh a sciálníh prstředí, na základě ergterapeutickéh vyšetření a analýzy funkčních schpnstí sestavuje krátkdbý a dluhdbý plán ergterapie, vybírá specifické ergterapeutické pstupy a metdiky, v rámci multidisciplinárníh týmu se pdílí na zpracvání dluhdbéh plánu kmplexní rehabilitace, aplikuje ergterapeutické pstupy a metdiky v individuální i skupinvé ergterapii s cílem zlepšení funkčních schpnstí pacienta, Česká asciace ergterapeutů,

10 navrhuje a případně zhtvuje kmpenzační a technické pmůcky a učí pacienty, jimi určené sby a šetřvatelský persnál tyt pmůcky využívat, pskytuje pradenské služby a instruktáže v tázkách prevence vzniku kmplikací a strukturálních změn u imbilních pacientů, splupracují v tmt směru s šetřvatelským persnálem a rdinnými příslušníky klienta, zabývá se pradenstvím v blasti adaptace a kmpenzace pruch a nemcnění i v tázkách adaptace a úprav dmácíh prstředí i pracvníh prstředí (v rámci individuálních dmácích návštěv indikvaných lékařem), pdílí se na ergdiagnstickém vyšetření (analýza pracvních činnstí a zbytkvéh pracvníh ptenciálu) a předpracvní rehabilitaci (tréninku tlerance zátěže, vytrvalsti, nácviku pracvních dvednstí apd.) a ve splupráci s statními dbrníky dpručuje vhdné pracvní a studijní začlenění sb se zdravtním pstižením, ve splupráci s statními dbrníky se pdílí na rehabilitaci kgnitivních funkcí a nácviku kmunikačních a rzumvých dvednstí, pdílí se na sciální rehabilitaci sb se zdravtním pstižením. 3. PRACOVNÍCI V OBORU A JEJICH VZDĚLÁNÍ Odbrnu způsbilst k výknu pvlání ergterapeuta vymezuje 7, zákna č. 96/ 2004 Sb. (tzv. zákn nelékařských zdravtnických pvlání). Ergterapeut je dle zákna puze ten, kd získá dbrnu způsbilst k výknu prfese: abslvváním akreditvanéh bakalářskéh studijníh bru pr přípravu ergterapeutů abslvváním tříletéh studia bru diplmvaný ergterapeut na vyšší zdravtnické škle, pkud byl studium prvníh rčníku zahájen nejpzději ve šklním rce 2004/ 2005 abslvváním střední zdravtnické škly v bru ergterapeut, pkud byl studium prvníh rčníku zahájen nejpzději ve šklním rce 1998/ 1999 abslvváním pmaturitníh specializačníh studia léčba prací, pkud byl studium prvníh rčníku zahájen nejpzději ve šklním rce 2003/ Vzdělávání ergterapeutů Kvalifikační studium Pregraduální kvalifikační studium d rku 2005 prbíhá puze na vyských šklách 4, většinu na lékařských či zdravtně sciálních fakultách, jak bakalářský studijní prgram. Rkem 2004 byl uknčen vzdělávání v bru ergterapeut na vyšších zdravtnických šklách. Magisterské studium v bru ergterapie nebyl dsud v České republice zahájen a prt není mžné abslvvat ani dktrandské studium v bru ergterapie. V tmt se liší vzdělávání v bru ergterapie v České republice d statních, především skandinávských, zemí Evrpské unie, ale též USA, Kanady a Austrálie. Pdle zprávy Rady ergterapeutů evrpských zemí je ve 40% evrpských zemích mžn pkračvat studium ergterapie v magisterském prgramu a téměř ve 40% zemí je mžné získat též titul PhD. v ergterapii (COTEC, 2006). 4 Studijní br ergterapie je mžné v sučasné dbě studvat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlvy v Praze, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zdravtně sciální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a Vyské škle v Plzni,.p.s. Česká asciace ergterapeutů,

11 Celživtní vzdělávání V celživtním vzdělávání si ergterapeuti průběžně bnvují, zvyšují, prhlubují a dplňují vědmsti, dvednsti a dbrnu způsbilst k výknu zdravtnickéh pvlání v suladu s rzvjem bru a nejnvějšími vědeckými pznatky. Zákn č. 96/2004 Sb. pprvé definuje pjem celživtníh vzdělávání a definuje frmy celživtníh vzdělávání. Celživtní vzdělávání je pvinné pr všechny zdravtnické pracvníky a plnění pvinnsti se prkazuje na základě kreditníh systému. Pčet kreditních bdů pr knkrétní vzdělávací akce stanvuje vyhláška č. 423/2004 Sb. Dle zákna č. 96/2004 Sb. mhu ergterapeuti zažádat vydání Osvědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu, tzv. registraci. Hlavním cílem registrace nelékařských zdravtnických pvlání je chrana veřejnsti zalžená na principu celživtníh vzdělávání zdravtnických pracvníků ((MZ, 2007). Osvědčení se pracvníkvi vydává na základě dlžení dbrné a zdravtní způsbilsti, bezúhnnsti, prkázání pžadvané délky dbrné praxe v bru a aktivit celživtníh vzdělávání. Registrace je dbrvlný akt, záleží na sbním rzhdnutí každéh zdravtnickéh pracvníka. Pkud zdravtnický pracvník nezažádal či nezískal svědčení, může nadále pracvat v bru, ale puze pd dbrným dhledem zdravtnickéh pracvníka způsbiléh k výknu činnstí bez dbrnéh dhledu ((MZ, 2007) Specializační vzdělávání Úspěšným uknčením specializačníh vzdělávání atestační zkušku získává ergterapeut specializvanu způsbilst k výknu specializvaných činnstí, které specifikuje vyhláška č. 424/2004 Sb. Specializvanu způsbilst může ergterapeut získat pr pediatrii, psychiatrii, geriatrii, neurlgii a suhrnně pr traumatlgii, rtpedii a revmatlgii. Specializační vzdělávání uskutečňuje puze akreditvané pracviště, ppř. pracviště kvalitativně dpvídající a schválené veducím studia, pdle vzdělávacíh prgramu. Vzdělávací prgram specializačníh vzdělávání se skládá z mdulů. Mdulem se rzumí ucelená část vzdělávacíh prgramu, které je přidělen dpvídající pčet kreditů. Ministerstv zdravtnictví pdle zákna č. 96/2004 Sb. a nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanví bry specializačníh vzdělávání a značení dbrnsti zdravtnických pracvníků se specializvanu způsbilstí, vymezuje rámcvé vzdělávací prgramy pr specializační vzdělávání nelékařských zdravtnických pracvníků. Rámcvý vzdělávací prgram stanvuje vstupní a výstupní pdmínky, dále délku, rzsah a bsah přípravy a výukvá pracviště, na kterých vzdělávání prbíhá. Celkvá délka specializačníh studia v bru ergterapie je minimálně 36 měsíců a zahrnuje nejméně 640 hdin teretické a praktické výuky, z th je minimálně 50% praxe ve specializačním bru. 4. ZAŘÍZENÍ, V KTERÝCH ERGOTERAPEUTI PRACUJÍ Ergterapeut pracuje s pacienty každéh věku s různým druhem zdravtníh pstižení a s klienty, kteří jsu znevýhdněni ve výknu všedních denních aktivit. Snahu ergterapeuta je pmci svým pacientům a klientům udržet si, zvýšit či navrátit sběstačnst v aktivitách, Česká asciace ergterapeutů,

12 které jsu pr ně důležité. Pr dsažení tht cíle musí ergterapeut znát a respektvat nejen zdravtní btíže, ale též sciální pdmínky a faktry prstředí, z kteréh pacient a klient přicházejí. Díky tmu se ergterapie uplatňuje nejen ve zdravtnických, ale též v sciálních službách. 4.1 Zdravtnická zařízení Ergterapie je pskytvána ve zdravtnických zařízeních státníh i nestátníh typu. a) Lůžkvá zařízení: Kliniky rehabilitačníh lékařství Centra léčebné rehabilitace Rehabilitační ddělení b) Ambulantní zařízení Centra a ddělení léčebné rehabilitace Denní rehabilitační stacináře Specializvané léčebné ústavy Agentury dmácí péče Lázně 4.2 Sciální služby a služby zaměstnansti Ergterapie nachází stále větší uplatnění i v sciálních službách a službách zaměstnansti. Díky své náplni je ergterapie vyhledávána především v následujících typech služeb: denní stacináře a sciálně aktivizační služby pr děti, dspělé a seniry denní stacináře a terapeutické dílny pr sby s duševním nemcněním dmvy pr sby se zdravtním pstižením penziny a dmvy pr seniry a dmvy pr sby se zdravtním pstižením sbní asistence chráněné bydlení raná péče prgramy předpracvní a pracvní rehabilitace, prgramy chráněnéh zaměstnání Stále více ergterapeutů půsbí též ve speciálních šklách pr děti se specifickými ptřebami a ve vzdělávacích institucích pr přípravu studentů ergterapie. Pdrbnější specifikaci náplně práce ergterapeuta v jedntlivých blastech praxe je mžné dhledat v Prfesním prfilu ergterapeutů v ČR, který vytvřila Česká asciace ergterapeutů jak jeden ze strategických dkumentů. 5. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Česká asciace ergterapeutů je členem a aktivně pracuje v těcht mezinárdních ergterapeutických rganizacích: Česká asciace ergterapeutů,

13 1) Rada ergterapeutů evrpských zemí (COTEC, Cuncil f Occupatinal Therapists fr the Eurpean Cuntries) d rku 1993 byla ČAE pzrvatelem d rku 2001 získala ČAE plné členství 2) Světvá federace ergterapeutů (WFOT- Wrld Federatin f Occupatinal Therapists) d rku 2002 získala ČAE plné členství 6. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU 1. Nervnměrná dstupnst ergterapeutických pracvišť ve všech reginech ad 1) Přetrvává nedstatečné zastupení ergterapeutů v blasti dmácí či kmunitní péče. 2. Nedstatek praktikujících ergterapeutů ad 2) Jak ptimální v prvnání s statními státy Evrpské Unie se jeví pčet ergterapeutů na byvatel, tj. cca praktikujících ergterapeutů v České republice. K je zaregistrván v Registru zdravtnických pracvníků způsbilých k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu v Nárdním centru šetřvatelství a nelékařských zdravtnických brů v Brně celkem 528 ergterapeutů Absence zařazení ergterapeutů mezi kruh pracvníků sciálních služeb, jak je vymezuje zákn č. 108/ 2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů. ad 3) V praxi nejsu ergterapeuti v sciálních službách zaměstnávání jak ergterapeuti dle zákna č. 96/2004 Sb., ale jsu vedeni jak pracvníci sciálních služeb. Ergterapeutům t přináší prblémy zejména při uznávání dbrné praxe, kteru musí prkazvat v žádsti vydání či prdlužení svědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu. Jelikž není uplatnění ergterapie v sciálních službách legislativně stanven, přináší t také prblémy začlenění dbrně způsbiléh ergterapeuta d multidisciplinárníh týmu. Rzprem však je, že mnhé sciální služby nabízejí i ergterapii, tedy ptřeba klientů p ergterapii je zřejmá, ale ta je zajišťvána nekvalifikvanými pracvníky. Pdle našeh názru jsu tímt prušvána práva klientů, kteří dle standardů kvality sciálních služeb mají nárk na bdržení služby pskytvané kvalifikvaným pracvníkem. Při nedbrně prváděné ergterapii může též djít k pškzení klienta. Řešením by byla nvelizace zákna č. 108/2006 Sb., v kterém by byl ergterapeut zařazen mezi pracvníky sciálních služeb a byly by vymezeny předpklady pr výkn prfese, jak je tmu v legislativě týkající se dbrnsti ergterapeut ve zdravtnictví. 7. PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR VÝVOJE OBORU ERGOTERAPIE Česká asciace ergterapeutů pvažuje za svu pvinnst sledvat vývj bru ergterapie a snažit se zvyšvání kvality pskytvaných ergterapeutických služeb v České republice. 5 Zdrj registr, statistika Česká asciace ergterapeutů,

14 Jak nezbytný předpklad pr naplnění tht cíle vnímá ČAE ptřebu nadále udržvat aktivní pracvní vztahy s ergterapeutickými rganizacemi v zahraničí a sledvat trendy vývje bru ergterapie v statních státech EU i v zámří Systém vzdělávání Pr rzvj dbrných kmpetencí praktikujících ergterapeutů je vhdné rzšířit pčet akreditvaných ergterapeutických pracvišť, na kterých budu prbíhat dbrné stáže. Pr zajištění úrvně ergterapeutických služeb je vhdné, aby se na prfesní přípravě ergterapeutů v pregraduálním vzdělávání pdíleli především ergterapeuti s dpvídajícím vzděláním a praxí v bru. Dmníváme se, že by byl vhdné usilvat akreditaci magisterskéh vzdělávacíh prgramu v bru ergterapie, který by byl zaměřen na přípravu šklitelů a dbrných asistentů. Magisterský studijní prgram by měl být zaměřen též na získání patřičných dvednstí pr realizaci výzkumných záměrů v bru ergterapie Dpručené terapeutické pstupy- ergterapeutické klinické standardy Pr zajištění dpvídající kvality pskytvaných ergterapeutických služeb, které budu vycházet z aktuálních pznatků a z praxe zalžené na důkazech v bru ergterapie i příbuzných zdravtně-sciálních brů, je ptřebné vytvřit dpručené terapeutické pstupy (tzv. standardy) pr jedntlivé blasti praxe ve splupráci s předními dbrníky bru ergterapie u nás i v zahraničí Věda a výzkum v ergterapii Vznik výzkumných pracvišť a sestavvání vědeckých týmů je nezbytným předpkladem dalšíh rzvje ergterapie. Lgickým půsbištěm vědeckých týmů jsu vyské škly a akreditvaná pracviště, která výsledky výzkumů budu zpracvávat a publikvat. Jelikž výzkum v bru ergterapie prbíhá v České republice spíše jediněle, dmníváme se, že výzkum zaměřený na věřvání validity a reliability vybraných diagnstických nástrjů a pužívaných terapeutických pstupů je jednu z mžnstí, na kteru by byl vhdné výzkum v ergterapii d buducna zaměřit. 8. SYSTÉM KONTROLY Česká asciace ergterapeutů usiluje t, aby byla hlavním garantem pskytvaných infrmací bru ergterapie u nás. Statutárním rgánem České asciace ergterapeutů je výbr sdružení. Členy výbru a rzšířenéh výbru jmenuje a dvlává valná hrmada sdružení. Výbr řídí a krdinuje činnst sdružení a jedná jeh jménem. Výbr se skládá z prezidenta sdružení, dvu viceprezidentů sdružení, tajemníka sdružení a pkladníka sdružení. Výbr sdružení zřizuje pracvní skupiny či kmise, které se vyjadřují k zásadním tázkám suvisejícím s rzvjem bru ergterapie. Členy těcht kmisí jsu členvé užšíh a rzšířenéh výbru ČAE a na základě plné mci udělené prezidentem neb jedním z viceprezidentů jmenvaní členvé sdružení či třetí sby. Na návrh pracvní skupiny frmuluje výbr své stanvisk, které je p schválení členů výbru přijat jak ficiální stanvisk ČAE. Členvé ČAE jsu pté infrmváni na valné hrmadě, v zápisech, ppř. na internetvých stránkách ČAE či na jimi pskytnuté Česká asciace ergterapeutů,

15 elektrnické adrese. Pr specifické blasti a prblematiky Česká asciace ergterapeutů dále vypracvala a jak svůj interní pracvní materiál pužívá: Standardy praxe, Prfil prfese a Etický kdex ergterapeuta. 9. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE K OBORU ERGOTERAPIE Listina základních práv a svbd Úmluva lidských právech a bimedicíně Zákn č. 20/1966 Sb., péči zdraví lidu, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 160/1992 Sb., péči v nestátním zdravtnických zařízeních, ve znění pzdějších předpisů Zákn č.48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 96/2004 Sb. pdmínkách získávání a uznávání způsbilsti k výknu nelékařských zdravtnických pvlání a k výknu činnstí suvisejících s pskytváním zdravtní péče a změně některých suvisejících záknů (zákn nelékařských zdravtnických pvláních), ve znění pzdějších předpisů Zákn č.108/2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 77/1981 Sb. ministerstva zdravtnictví ČSR zdravtnických pracvnících a jiných dbrných pracvnících ve zdravtnictví, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 620/2006 Sb., kteru se mění vyhláška Ministerstva zdravtnictví č. 134/1998 Sb., kteru se vydává seznam zdravtních výknů s bdvými hdntami, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 424/ 2004 Sb., kteru se stanví činnsti zdravtnických pracvníků a jiných dbrných pracvníků, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 423/2004 Sb., kteru se stanví kreditní systém pr vydání svědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez příméh vedení neb dbrnéh dhledu zdravtnických pracvníků, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 394/2004 Sb., kteru se upravují pdrbnsti knání atestační zkušky, zkušky k vydání svědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu, závěrečné zkušky akreditvaných kvalifikačních kurzů, aprbační zkušky a zkušební řád pr tyt zkušky, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 39/2005 Sb., kteru se stanví minimální pžadavky na studijní prgramy k získání dbrné způsbilsti k výknu nelékařskéh zdravtnickéh pvlání, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 550/2005 Sb., kteru se stanví výše úhrad zdravtní péče hrazené z veřejnéh zdravtníh pjištění, ve znění pzdějších předpisů Vyhláška č. 64/2007 Sb., kteru se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., zdravtnické dkumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb., ve znění pzdějších předpisů Česká asciace ergterapeutů,

16 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kteru se stanví pdmínky chrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pzdějších předpisů Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanví bry specializačníh vzdělávání a značení dbrnstí zdravtnických pracvníku se specializvanu způsbilstí, ve znění pzdějších předpisů Citvané zdrje: 1. AOTA Unifrm terminlgy fr ccupatinal therapy- 3rd editin, zdrj: American Jurnal f Occupatinal Therapy (AJOT), 48, n. 11, 1994, str Crepeau, E.B., Chn, E.S., Byt Schell, B.A.: Willard and Spackman s Occupatinal Therapy, 10th editin, Lndn, Lippinctt Williams and Wilkins, Faktrvá, M. (2002): State f Occupatinal Therapy in the Czech Republic. Published by Česká asciace ergterapeutů. (accessed březen 2004) 4. Faktrvá, M. (2002): Infrmatin abut Occupatinal Therapy in the Czech Republic. Published by Česká asciace ergterapeutů. _OT.pdf (accessed březen 2004) 5. Hagedrn, R.: Fundatins fr Practice in Occupatinal Therapy, 2nd editin. Churchill Livingstne, Internatimal Classificatin f Functining, Disability and Health. Geneva: Wrld Health Organizatin, 2001, (accessed ) 7. Krivšíkvá, M.: Metdy a přístupy aplikvané v ergterapii u fyzickéh pstižení. E- learningvá přednáška z předmětu Terie ergterapie. (accessed ) 8. MZ ve splupráci s NCO NZO: Jak získat Osvědčení k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu- dpvědi na čast kladené dtazy. NCO NZO, 2007 «http://www.mzcr.cz/data/c2720/lib/navrhfin2.pdf» (accessed ) 9. Pfeiffer, J.: Mezinárdní klasifikace funkčních schpnstí, disability a zdraví. In Vtava, J. a kl: Ucelená rehabilitace sb se zdravtním pstižením. Praha: Karlinum, Trmbly, C.A.: Occupatinal Therapy fr physical dysfunctin, 4th editin. Williams and Wilkins, str WHO: Twards a Cmmn Language fr Functining, Disability and Health. Geneva: Wrld Health Organizatin, 2002, (accessed ) Česká asciace ergterapeutů,

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Stanovy České asociace ergoterapeutů- návrh revize

Stanovy České asociace ergoterapeutů- návrh revize Vážení členvé, dvlujeme se na Vás brátit s důležitým sdělením týkajícím se revize stanv ČAE. S účinnstí d 1. 1. 2014 dšl ke zrušení zákna sdružvání bčanů (83/1990 Sb. ZSO ) a k přesunu právní úpravy bčanských

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více