Řízení cílevědomé působení na řízený objekt s cílem dosáhnout předem daného stavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení cílevědomé působení na řízený objekt s cílem dosáhnout předem daného stavu"

Transkript

1 . Defiice ovlááí, říeí regulce říeí e se ětou vou. Záklí veličiy řeosy. Prktické říkly: ymo s ciím ueím, servomechismus, regulce teloty. Ietifikce roximce regulových soustv. Říeí cílevěomé ůsoeí říeý ojekt s cílem osáhout řeem ého stvu Ovlááí říeí e ěté vy, kčí veliči je le žáé hooty, užíváme kyž chceme měit řeos soustvy, jeouché likce křižovtk, jeouché toeí - utá velmi orá lost soustvy, k může y sleovt w. áklí úloh - ele komeovt oruchu. ákl. úloh Regulce říeí se ětou vou, kčí veliči le reg. ochylky, reguje i oruchy ty mohou stt kekoliv - ústřeí čle vlstí lgoritmus říeí - ústř. čle výk. es. kčí org. regulátor Záklí veličiy: - regulová veliči y - výstuí veliči říeého systému - říící veliči, žáá hoot, vstuí veliči w - hoot čsový růěh této roměé určuje jká má ýt hoot čsový růěh regulové veličiy - regulčí ochylk e - roíl mei žáou hootou regulovou veličiou kyž F - vstuí veliči regulátoru esilo to co je o regulátoru kyž řeos ěté vy eí - kčí veliči, regulčí veliči u eo x - vstuí veliči regulové soustvy výstuí veliči regulátoru - oruch v - veliči, která ůsoí uď vstuu, výstuu eo liovolém místě regulové soustvy. V rxi může jeu soustvu ůsoit ěkolik oruch v růých místech. Sigálové oruchy ovykle číme v. Záklí řeosy: - řeos otevřeé smyčky F Fr * Fs * F - řeos říeí Fw FrFs / F jk se řeáší w y, řeokl. ulové oruchy - řeos oruchy Fu Fs / F jk se řeáší u y, řeokl. ulová w oruch je vstuu soustvy - řeos ochylky jk se říící veliči w řeáší regulčí ochylku e Fe / F F Fe F FrFs / F F <> - řeos kčí veličiy F Fr / F jk se říící veliči w řeáší kčí veličiu x Prktické říkly: regulce teloty ejčstějí kost. hootu, úkolem říeí je oue komece oruch, které ůsoí říeý systém. Říme sem i tkové systémy, u kterých se žáá hoot sice čs o čsu měí le mei tím je kosttí telot v oytých rostorech e-oc. Stčí e regulátor s jeím stuěm volosti, rotože řeším ožvek je áklí úlohu.

2 servomechismus sleováí olohy, žáá hoot se měí řeem eámým ůsoem hlvím úkolem říeí je jistit její co ejřesější sleováí regulovou veličiou. Úloh komece oruch je e ovykle ruhořá rimárí je jištěí co ejrychlejší ejvěrější shoy říící říeé veličiy. Užívá se rovětveého reg. ovou: ymo s ciím ueím -???? Ietifikce regulových soustv - kokrétím již reliovém systému, cílem je stoveí oovíjícího mtemtického moelu. Měřeá soustv eí ovykle iolová o ůsoeí oruch, které kreslují výsleek měřeí. - Měřeí řechoové chrkteristiky - vhoé ro soustvy s řeokláými čsovými kosttmi v romeí jeotek ž tisíců seku - Měřeí s oužitím hrmoického sigálu - ro rychlejší soustvy, eoť o kžé měě frekvece je tře očkt, ž oí řechoý ěj vyvolý touto měou. Totéž ltí v říě, ky ejsou ručey ulové očátečí omíky. Nevýhoou je utost řeem ohout frekvečí rosh, ve kterém se ymické vlstosti soustvy rojeví. roximce regulových soustv - hrit řesé hooty jejich řiližým ohem. Proces roximce le oecě ultit kterýkoliv ois vlstostí soustvy: - ifereciálí/iferečí rovici, řesě oisující ymiku soustvy le hrit rovicí ižšího řáu, eo jiého tvru, kterou le sáe řešit - frekvečí chrkteristiku le ve voleém frekvečím ásmu hrit chrkteristikou jeouššího systému - čsovou oevu řechoovou eo imulsí chrkteristiku hríme oevou ěkterého e voleých roximčích systémů soustv - skutečé roložeí ul ólů hríme roložeím, ve kterém uou oue omití óly uly. V rxi se ejčstěji roximuje měřeá řechoová k chrkteristik chrkteristikou voleé roximčí F ex 3 T T soustvy. Je-li o řetlumeé soustvy e kmitvých čleů oužívá se soustv rvího F eo ruhého řáu e F eo se ožěím F3, eo soustv -tého řáu se stejými čsovkmi F4. K rohoutí o tyu vhoé roximce je otřeé át olohu iflexího ou i velikost rmetrů ývých o růthu T u o áěhu T. Pro řeos F ltí TT T u. Přeos F F 3 je vhoý ro výšku iflexího ou meší ež,64. Pro větší hooty je vhoé oužít roximci řeosem tyu F 4.

3 . Strí řeosy ve ětoveím říeí. Ustáleé hooty roměých. Strí struktury regulčích ovoů, chrkteristický olyom. Vliv iskretice loková schémt. Strí řeosy: těchto strích tvrů můžeme určit vlstosti řeosů - řeos otevřeé smyčky F Fr * Fs * F chrkteristik číá v ule, oku oshuje reg. eo soustv itegrátor, ocháí o ekoeč, jik je ustáleé hootě - řeos říeí Fw FrFs / F jk se řeáší w y, řeokl. ulové oruchy oku eí v reg. eo soust. itegrátor je ustál. řeos meší ež, y yl, muselo y ýt ekoečé esíleí - řeos oruchy Fu Fs / F jk se řeáší u y, řeokl. ulová w oruch je vstuu soustvy úlé vyregulováí oruchy je v říě itegrátoru v regulátoru - řeos ochylky jk se říící veliči w řeáší regulčí ochylku e Fe / F F Fe F FrFs / F F <> souvisí s řeosem říeí, oku Fw, k Fe. oku oshuje reg. eo soustv itegrátor, k je řeos ochylky. - řeos kčí veličiy F Fr / F jk se říící veliči w řeáší kčí veličiu x ustáleé hoot říeí oue kyž je itegrátor v soustvě Ustáleé hooty roměých Pro sojité veličiy ltí vět o koečé hootě fukce: Pro iskrétí ltí x lim x T lim X x lim x t lim X t

4 Strí struktury regulčích ovoů Regulčí ovo s jeím stuěm volosti F R řeos regulátoru hruje i řeosy výkoových kčích čleů F S řeos soustvy F Z řeos ve ěté vě řeos měřicího čil. V ěkterých říech je řeos rove jeé Regulčí ovoy se věm stui volosti Teto ty regulátoru jišťuje ároveň srávé sleováí žáé hooty součsě otlčeí oruchy. Náročé uělt logově, le číslicově je to ěžé. Chrkteristický olyom Jmeovtelový olyom e všech strích řeosů: F, většiou ho číme Δ Chrkteristická rovice systému: Δ Stilit: kořey chrkteristické rovice v levé oloroviě komlexí roviy. Vycháí í kriteri stility, ř. Hurwitovo Routh-Schurovo. Vliv iskretice - regulátor eví co se ěje s růěhem mei okmžiky vorkováí, roto filtrujeme vyšší frekvece filtrem - váí o soustvy čsové ožěí.5*tv - růěhy, které eslňují Shoův teorém fv > * fmx, ejsou rekostruovtelé - čím větší fv tím více se lížíme reálému růěhu, le jsme limitováí výočetím výkoem y yl iskretiový PID stejý jko sojitý, musí: - slě Sho teorém - fitrce vyšších frekvecí - mlá Tv - filtrce erivčí složky

5 3. Stilit ovoů se ětou vou. Stilit iskrétích iskretiových systémů. Nyquistovo kriterium stility, lgerická kriteri. Stilit ovoů se ětou vou Stilí systém: o skočeí uícího vstuího sigálu se vrcí o ůvoího stvu oev omeeý uící sigál je rověž omeeá > óly řeosové fukce leží v levé oloroviě roviy Póly řeosové fukce kořey olyomu ve jmeovteli svou olohou určují i chrkter řechoého ěje kmitvý, tlumeý, omlý o. Stilit iskrétích iskretiových systémů Stilí systém: o skočeí uícího vstuího sigálu se vrcí o ůvoího stvu oev omeeý uící sigál je rověž omeeá > óly řeosové fukce leží v jeotkové kružici. Nyquistovo kriterium stility ložeo losti růěhu frekvečí chrkteristiky otevřeého ovou esíleí je většuje měřítko chrkteristiky. Výhoy: - t le jistit lyticky, le stčí i exerimetálě - může ýt oužito i ro regulčí ovoy s orvím ožěím, ke ele oužít lgerických kritérií. - stilitu koumáme i hleisk kvlittivího - jk lece je ovo stilí. Nyquistovo kriterium: Uvřeý ětoveí ovo je stilí, jestliže frekvečí chrkteristik otevřeého ovou v komlexí roviě oíhá ři měě frekvece o if o if o, v klém směru tolikrát, kolik ólů řeosu otevřeé smyčky leží v rvě oloroviě. Zjeoušeé Nyquistovo ro žáé estilí óly: Procháí-li frekvečí chrkteristik roojeého ovou kritickým oem, je ovo hrici stility. lgerická kriteri stility - vycháí chrkteristického olyomu - určují stilitu ro rosh rmetrů, e je ro kokrétí hootu - rcý, složitý výočet ro vyšší řáy Hurwitovo kritérium Všechy koeficiety chrkteristické rovice musí ýt klé žáý koeficietů ž esmí ýt rove ule Všechy suetermity říslušé rvkům hlví igoále Hurwitovy mtice sestveé koeficietů chrkteristické rovice musí ýt klé. Hurwitovu mtici sestvíme le oráku, etermity jsou le k rohové výseky trsoové Hurw. mtice!!!

6 Routh- Schurovo kritérium Schém reukce je ásleující: íšeme koeficiety reukové rovice o řáku o ejvyšší mociy k ejižší možo i ok otrheme sué koeficiety v oří kžý ruhý kžý otržeý koeficiet ásoíme oílem vou ejvyšších koeficietů / - výsleek íšeme o ruhého řáku osuutý o jeo místo vlevo ruhý řáek který má čley vžy o jee rvího řáku oečteme o rvého řáku osteme třetí řáek koeficiety třetího řáku jsou koeficiety rovice o jee stueň ižší, ež yl reuková rovice, eoť místě ejvyššího koeficietu jsme ostli ulu reukci rováíme tímto ůsoem ále ž rovici. stuě tři koeficiety. Nulu čátku řy koeficietů euvžujeme. Koeficiety u všech reukových rovic musí ýt klé. To je omík stility.

7 4. PID regulátory řeosy, relice, vlstosti. Návrh PID regulátorů růými metomi otimálí moul, frekvečí ávrh. PSD regulátory ro iskrétí iskretiové systémy. PID regulátory Přeos ieálího PID regulátoru Přeos reálého PID regulátoru Relice logové říeí je omlu vytlčováo číslicovými regulátory. Jsou všk říy ky je uté ožít logový regulátor: Poku ožujeme široké frekvečí ásmo Poku reliujeme říící lgoritmy ve výušém rostřeí Poku výšeí cey viklé oužitím číslicového řešeí eí komeováo otečými fukcemi sé stveí kostt regulátoru, moitorováí růěhů, Vlstosti P-složk: Proorcioálí regulátor esiluje regulčí ochylku tkto esíleou ejmé výkoově kčí veličiou ůsoí regulovou soustvu. P regulátor mešuje ustáleé ochylky, ejišťuje všk jejich ulovost. P regulátor může ři evhoém stveí ůsoit estilitu uvřeého ovou. I-složk: vee ro otlčeí trvlé ustáleé ochylky. Váší o řeosu otevřeé smyčky sttismus ól v očátku, u iskrétích systémů v oě,, tj. fáový osu o -9 > mešeí ásoy stility. Tké rolužuje eriou kmitů. D-složk: vee ro rychleí regulčího ěje lešeí stility. Velká erivčí složk esiluje šumy rokmitává kčí veličiu tím i regulovou veličiu, mlá erivčí složk se může ůsoovt estilitu. reálá D složk je fitrová íky reličí kosttě ve jmeovteli > erokmitává tolik. Návrh PID regulátorů růými metomi Meto otimálího moulu Přechoý ěj ue otimálí, jestliže mlitu frekvečího řeosu říeí ue mít hootu líkou o co ejvyšších frekv. eue mít reočí řekmit. Přeos říeí řeoklááme ve tvru: Te umocíme ruhou, osíme j*omeg orováme s rovicí: Pomíky otimál. moulu očet omíek je á očtem volitelých kost.: F m m w, j F j F w w,,3... i ro i i...,,, j F m m m m w

8 Meto frekvečích chrkteristik Chrkteristik otevřeého ovou musí ýt v ecielech, k ltí: Sestveí: kžé v čitteli ělá sklo ve jmeovteli - číá ltit of frekvece /T, ke T je čsová kostt. Otimálí je kyž: - chrkteristik rotíá osu co ejvyšších frekvecích ovlivňuje rychlost řech. ěje - rotíá osu o skloem -/ek to co ejále oě stry o omeg řeu fáová eečost

9 PSD regulátory ro iskrétí iskretiové systémy Nejrve sestvíme řeosovou fukci Fw le ožvků. Z řeosové fukce říeí oruchy le vyjářit řeis ro regulátor. Fy. reliovtelost: regulátor musí mít v řeosu ^-, ^-,... jik y regovl uoucí vorky. Nulová ochylk: ke G je liovolý olyom. Koečý ěj: Fw oshuje celý čittelový olyom sojité části silá om., Fw tovří olyom o koečém očet čleů slá om. Diskrétí ekvivlet PID regulátoru PSD regulátor - roorcioálě-sumčě iferečí. K řeosu soustvy řiojíme řeos fiktivího orvího ožěí o velikosti T/. Tímto krokem resektujeme skutečost, že sojité říeí ylo hreo iskrétím.. Pro tkto urveou soustvu vrheme sojitý PID regulátor ole ých ožvků. 3. K vržeému PID regulátoru jeme PSD ekvivlet ole ásleujících řevoích vthů: i i i R i R T T T T k R T T k R,, S F R F F S R v w w

10

11 5. Meto geometrického míst kořeů. Itegrálí kriteri kvlity regulce. Regulce koečý očet kroků. Meto geometrického míst kořeů - Wlter Evs, 5. lét, tké meto kořeového hoogrfu - umožňuje sleovt roložeí kořeů chrkteristického olyomu ři měě esíleí v otevřeé smyčce - vycháí roložeí ul ólů řeosu otevřeé smyčky což čsto áme roíl o kořeů chr. rov. - F určíme óly uly kreslíme je o souřic očet ólů lf kořey, et óly

12 Itegrálí kriteri kvlity regulce Lieárí kritérium Z hleisk výočtu itegrálu je uté, y yl systém erioický. J L [ e t e ] t Usměrěé lieárí kritérium J UL e t e t c Kvrtické kritérium Kritérium řikláá větší váhu větším ochylkám. Nevýhoou kvrtického kritéri je kmitvý výsleek oevy s reltivě vysokým řekmitem. J K [ e t e ] t ITE kritérium Itegrl of Time multilie y solute vlue of Error ITE tří mei váhová kritéri. Váh ochylky růstá lieárě s čsem. lytický výočet rkticky eí možý kvůli řítomosti elieárí fukce solutí hooty. J ITE e t e t t Regulce koečý očet kroků - vol řeosu říeí Fw - koečá o regulčího ěje může ýt: - silá: i mei okmžiky vorkováí, Fw musí oshovt celý čittelový olyom e sojité části - slá: je v okmžicích vork., Fw musí tvořit olyom o koečém očtu čleů - mohou ýt i lší ožvky, říkl určitá hoot v ěkterém kroku o skoku w, o.

13 6. Rovětveé ovoy: s omocou říící veličiou, kčí veličiou, s měřeím oruchy, s moelem ejmé ro soustvy s orvím ožěím. Schmitův regulátor. Víceroměrové říicí systémy. utoomost, ivritost. - více ve mei jeotlivými čley regul. ovou - ůvo: vyšší ožvky kvlitu regulce ovoy s omocou regulovou veličiou - Čsto oužívá ři regulci teloty u servomechismů - Umožňuje ostrěí sttismu v soustvě v říě oužití I,PI,PID jko hlvího regulátoru lešuje stilitu systému - Zveeím omocé regulové veličiy měřeé v líkosti vstuu soustvy le rychlit rekci vik oruchového sigálu Příkly: S terč, ke je cílem ovlát jeho točeí, S motor otáčející terčem, u roklu terče hříeli, R regulátor otáček motoru, R regulátor olohy, kčí vel. jsou otáčky R- regulce teloty v kái, R regulce možství lyu tím i regulce tel oávého o káě ovoy s omocou kčí veličiou - Musí ýt možé ůsoit soustvu ejméě věmi kčími veličimi - řá řeosu eo lesoň čsovky kčích veliči y měly ýt růé. - Hlví regulátor většiou I,PI jištěí co ejmeší ustáleé ochylky, velejší PD rychlost regulce Příkl: regulovou veličiou je telot Č, kčí veličiy jsou možství rotékjící áry hlví oeíré možství voy velejší. c ovoy s měřeím oruchy - oruch ut rocháí člákem s řeosem S u řičítá se k výstuu regulové soustvy - tuto oruchu měříme řes regulátor R řičítáme k kčí veličiě x t u tohoto systému le osáhout úlé ivritosti Příkl: vytáěí velkých uov, oruch je vekoví telot, tu měříme

14 ovoy s moelem regulové soustvy - kčí veliči xt ůsoí jk regulovou soustvu S, tk moel M - řeoklááme, že součástí regulové soustvy je čláek s orvím ožěím o velikosti Δ - moel oshuje stejý čláek, mimo to je všk k isoici eožěý výstu systému Schmitův regulátor Orvu evím jestli je to oo - omocý regulátor ve ěté vě - možé součsě slit ožvek řeos říeí i oruchy ři filtru vstuího sigálu - může lešit ymické vlstosti, ovykle řiává vyšší erivce k hlvímu sigálu - může měit sttismus soustvy Víceroměrové říicí systémy Víceroměrová soustv má výstuích veliči y, v,-,y, stejý očet kčích veliči x, x,-, x, tetýž očet oruch u, u,-, u. Stejý očet oruch emusí ýt, le vžy je možé olit ulovou oruchou y seěly mticové očty. utoomost mě k-té žáé hooty ůsoí měu k-té regulové veličiy osttí se erojeví. utoomost je jeím hlvích ožvků kleých víceroměrové systémy: - úlá - sttická oue v ustáleém stvu - selektiví týká se oue vyrých veliči To y ylo slěo řeoklu, že všechy řeosy, i j, v mtici S y yly ulové t. mtice S y yl igoálí. Ivritost Neměost, oolost roti oruchovým sigálům, sžíme se jí osáhout ejčstěji komecí oruch. U ovou s měřeím oruchy je možé teoreticky osáhout úlé komece oruchového sigálu tv. ivritosti soustvy vůči oruše. Teto stv ste, Su RS je-li slě omík. Su Prktické reliovtelost této omíky je omee říy, ky je řeos S u R S vyššího eo lesoň stejého řáu jko řeos S. S ij

15 7. tiví regulčí ovoy: MRC, STURE, PSC. Použití fuy mtemtiky v říeí. - v reálých reg. systémech se ěhem rovou měí vlstosti říeého ojektu - roces říeí tk trácí ůvoí kvlitu - tiví regulátor se v růěhu řiůsouje měám MRC Moel Referece tive Cotrol - tce ole referečího moelu, který určuje ožové vlstosti otevř. eo uvř. smyčky - srovává se výstu moelu výstu e soustvy le toho se urvují rmetry eo i struktur regulátoru STURE Self-Tuig Regultors - smočiě se stvující regulátory - struktur evě urče, měí se je rmetry, čsto Z-N eo moifiková Z-N - růěžá ietifikce - rolémy se stilitou roustost, ovykle olěo rohoovcími rvily PSC Prmeter Scheulig Cotrol - měřeí ůležitých stvových roměých, tj. určeí rcovího ou kolem kterého systém rov rcuje - ro jeotlivé oolsti jsou ř. forou tulky áy struktury hooty rmetrů regulátorů. Fuy mtemtik ři říeí - rošířeí log. oerátorů fuy možiy rvek má stueň říšlušosti - ligvistická roměá hooty jsou výry jyk - termy horká, telá, vlžá, stueá - kžý term má fukci říslušosti, která určuje ř. jké teloty jk moc řísluší k ojmu stueá Regulce: fuifikce řevo měřeé hooty ojem C -> hoě stueá iferečí mechimus áe rvilel kyž je hoě stueá, či hoě toit 3 efuifikce řevo ojmu výstuí hootu hoě toit -> W Roložeí fukcí říslušosti může ýt erovoměré, ejčstěji jsou fukce říslušosti tvru ily. Velice složité stvováí, vhoé ro systémy s eámým moelem.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Transfer inovácií 14/2009 2009

Transfer inovácií 14/2009 2009 Trasfer iovácií 14/2009 2009 OSOUZENÍ VNITŘNĚ-ROCESOVÝCH JEVŮ V OTIMALIZACI KLASICKÝCH KOVOOBRÁBĚCÍCH ROCESŮ ASSESSMENT O IN-ROCESS HENOMENA IN OTIMISING CLASSICAL METAL MACHINING ROCESSES Ig. Jaroslav

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Atomová hmotnostní jednotka, relativní atomové a molekulové hmotnosti Atomová hmotnostní jednotka u se používá k relativnímu porovnání hmotností

Atomová hmotnostní jednotka, relativní atomové a molekulové hmotnosti Atomová hmotnostní jednotka u se používá k relativnímu porovnání hmotností . Základí cheické výpočty toová hotostí jedotka, relativí atoové a olekulové hotosti toová hotostí jedotka u se používá k relativíu porováí hotostí ikročástic, atoů a olekul a je defiováa jako hotosti

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1 casis.qx 30.8.007 0:9 age casis.qx 30.8.007 0:9 age RNENSKÉ YTY www.rese-yty.c D +, Vříša, Khutice r - ěst ře rá ružste. bytu +. yt je ře řee V (č..), terý rběhe reitaliaci (částa 30 tis.). Auita je slacea.

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783)

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783) Leohad EULER F. KOUTNÝ, Zlí (5. 4. 77 8. 9. 78) (asi 756) Kompilace sestaveá z liteáích pameů a webových stáe o životě a díle jedoho z ejvýzamějších matematiů všech dob. Histoicé téma Euleova života je

Více

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b)

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b) / KOMBINATORIKA Příld Určete počet všech přirozeých dvojciferých čísel, v jejichž dedicém zápisu se ždá číslice vysytuje ejvýše jedou. Způsob řešeí ) Kombitoricé prvidlo součiu: Počet všech uspořádých

Více