Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení,"

Transkript

1 Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění hmotných částí jak ve výrobním procesu, tak i při oběhu. Význam manipulace s materiálem potvrdí následující fakta: - z celkové průběžné doby výroby připadá na manipulaci s materiálem %, - na jednu technologickou operaci připadají 2 8 operací manipulačních, - na jednu kontrolní operaci připadá 2 6 operací manipulačních, - ve výrobních podnicích pracuje na úseku manipulace s materiálem % dělníků, - z celkových zpracovatelských nákladů ve strojírenství připadá na manipulaci s materiálem 20 %, - manipulace s materiálem je stále fyzicky nejnamáhavější částí strojírenské výroby, - manipulace s materiálem je oblastí s největší úrazovostí a s největší ztrátou hodnot. Objekt manipulace s materiálem Manipulační operaci člením dále na manipulační úkony a ty na manipulační pohyby. Tak např. manipulační operace je: nakládka, souvisle prováděná přeprava, vážení, balení Spojením operací manipulace s materiálem vzniká dílčí manipulační proces, např. nakládka, překládka, vykládka. Postup projektování a racionalizace manipulace s materiálem Důležitým předpokladem sestavení dobrého návrhu manipulace je správný metodický postup. Příprava návrhu probíhá obvykle v následujících pracovních etapách: - diagnostikace (orientační průzkum k odhalení hlavních nedostatků a usměrnění další činnosti), - sběr informací (shromáždění potřebných informací a jejich zpracování k rozboru, informace z evidence a pozorování zkoumaného objektu), - rozbor situace (všestranné hodnocení současného stavu za účelem získání směrů řešení, rozbor toku materiálu, dopravních prostředků, časů, nákladů na manipulaci atd.) - návrh (tvůrčí řešení problému s využitím poznatků vědy a techniky), - realizace (vlastní výroba zařízení, stavba projektu a vyhodnocení skutečných výkonů). Sběr informací a rozbor vlastností manipulovaného materiálu Po sběru informací o manipulovaném materiálu provádíme pak všestranný rozbor přepravovaného sortimentu z hlediska množství, výkonu, paletizace, intenzity toku materiálu atd. Sběr informací a rozbor časové náročnosti manipulace s materiálem Pracnost manipulačních operací je důležitým podkladem pro určení počtu manipulačních dělníků i prostředků, je tedy základní informací pro projektování. Výsledkem rozboru má být zjištění rezerv hospodárnosti, kterou manipulace s materiálem ovlivňuje přímo i nepřímo. Určení rezerv je výsledkem srovnání optimální koncepce se současným stavem. Je nutno vytvořit takovou koncepci manipulace s materiálem, která bude pro navrhovaný výrobní pochod optimální jak z hlediska předpokládaného výrobních programu, tak z hlediska perspektivy kapacitního rozvoje výroby. Druhé hledisko je významné proto, aby se prostorové podmínky a technické prostředky manipulace nestaly v budoucnu brzdou růstu výrobní kapacity, která se stupňuje nepřetržitým rozvojem technologických metod. Dopravní vozíky Bezmotorové a) bez zdvihu - dvoukolové (jednokolové): rudly, plošinové, s korbou, speciální - čtyřkolové (tříkolové): plošinové, vlečné plošinové, speciální b) se zdvihem - bezmotorovým: nízkozdvižné, vysokozdvižné, jeřábové, speciální - motorovým: vysokozdvižné, motorové c) pojízdné plošiny Motorové a) bez zdvihu tahače, plošinové b) se zdvihem nízkozdvižné: vidlicové, plošinové, portálové, - vysokozdvižné: vidlicové, plošinové, portálové, jeřábové Vozíky se spalovacím motorem Ty to vozíky mají zážehové nebo vznětové motory. Hnací síla může být přímá(mechanicky) nebo nepřímá(pomocí generátorů).

2 Výhody: větší výkon než akumulátorové, větší rychlost, menší citlivost na terén, doba provozu není omezena baterií Nevýhody: splodiny - CO, vznětové mají menší obsah než zážehové Jeřáby-skupina zdvíhacích strojů(zařízení) Požadavky - velký dopravní výkon(při malé vlastní hmotnosti), bezpečný a spolehlivý provoz, jednoduchost, možnost automatizace, adaptabilita základní členění: 1)Lehký provoz(dílny,provozy)-montážní jeřáby,dílenské a manipulační 2)Střední provoz(sklady,stavby,loděnice)-dílenské,portálové,stavební 3)Těžký provoz(přístavy,skladiště)-přístavní,chapadlové,magnetové 4)Velmi těžký provoz-silně využité drapákové jeřáby Počet pracovních cyklů: Tr = n * t * τ * Tn (n počet pracovních dnů/rok, t celková pracovní doba [hodin/den], τ...časové využití jeřábu, Tn...počet pracovních cyklů/hodinu) Jeřáby- mostové, sloupové, konzolové, portálové Mostové jeřáby jednonosníkové nosnost 1-5 tun, max.počet cyklů Tr = dvounosníkové nosnost tun Portálové(kozové)-břemeno až 250 tun, vybavenost kočky hák, -magnet, -drapák Stavební - wolfův jeřáb- jeřáb presto - nepojízdný otočný DERRICK - stožárový (kotven lany) - třínožkový (2 příhradové nohy) - trubkový jeřáb (pojezd po kolejích) - stavební kozový jeřáb Kabelový jeřáb přeprava břemen na velké vzdálenosti, rozpětí m, nosnost 1-25 tun Kladkostroje s řetězem, - s ocelovým lanem Kladkostroje (kočky) ruční, elektrické, pneumatické Křížová tabulka vztahů: Seznam všech činností a vztahů zanášíme do tabulky a porovnáváme vazby každého s každým. Před vyplněním tabulky musí být vyjasněny následující problémy: -které činnosti musí být nejblíže příslušnému technologickému místu -které činnosti by měli být blízko z důvodu manipulace a objemu-se kterými činnostmi je úzká spolupráce nebo využíváno stejných strojů a zařízení-seřazení podle stupně důležitosti-které vztahy nejsou rozhodující Křížovou tabulku vztahů můžeme též zpracovat podle postupnosti-sledu výrobních operací na daném pracovišti. Při jejím zpracování si čí selně označíme jednotlivé polotovary nebo dílce, které zanášíme do příslušných okének vztahu. Blokové schéma-přehledné znázornění schematu výroby, řízení a organizačních vztahů. Z blokového schematu je patrná celková analýza výrobního postupu-od skladů, přes hlavní výrobu až po montážní pracoviště a expediční sklady. Velmi důležitý je takový rozbor u komplikovanějších systémů vyžadujících návaznosti z důvodu max. využití. Bloková schemata jsou nezbytným doplňkem části výrobního generelu a to zejména jeho organizačně-řídící části. Manipulace s materiálem do str. 30 Postup projektování a racionalizace manipulace s materiálem: předpoklad sestavení dobrého návrhu je správný metodický přístup. Příprava je práce cyklická a lze ji rozdělit do etap: a) diaknostikace orientační průzkum k odhalení hlavních nedostatků a usměrnění další činnosti, b) sběr informací shromáždění potřebných informací a jejich zpracování k rozboru, informace z evidence a pozorování zkoumaného objektu, c) rozbor situace všestranné hodnocení současného stavu za účelem získání směru řešení, rozbor toku materiálu, dopravních prostředků, časů, nákladů na manipulaci, d) návrh tvůrčí řešení problému a využití poznatku vědy a techniky, e) realizace vlastní výroba zařízení, stavba projektu a vyhodnocení skutečných výkonů. METODY SBĚRU INFORMACÍ A ROZBORU MANIPULACE S MATERIÁLEM Při volbě metody musíme mít na zřeteli návaznost etap tvorby nového návrhu, tzn. sbíráme informace pro rozbor a rozebíráme proto, abychom mohli složit nový,

3 optimální návrh. Při sběru informací získaných z pozorování se snažíme skutečnost zachytit graficky. SBĚR INFORMACÍ A ROZBOR VLASTNOSTÍ MANIPULOVANÉHO MATERIÁLU Údaje o každé manipulované položce si nejprve shromáždíme na samostatných listech. znázorňuje distribuční křivka intenzitu materiálového toku jednotlivých druhů mat. Zajímavé je, že malému procentu druhových položek odpovídá velké procento objemu mat.toku. Můžeme zde obvykle aplikovat metodu ABC - Obr., která nám říká: skupina A : (10 až 20% druhu mat.) činí 70 až 75% celkového objemu, skupina B: (30% druhu mat.) činí 20% celkového objemu, skupina C: (60 až70% druhu mat.) činí 5 až 10% celkového objemu. SBĚR INFORMACÍ A ROZBOR ČASOVÉ NÁROČNOSTI MANIPULACE S MAT. Pracnost manipulačních operaci je důležitým podkladem pro určení počtu manipulačních dělníků i prostředků, je tedy základní informací proprojektování. Ke sledování průměrné spotřeby pracovní doby, se používají metody: snímky operace (slouží ke zjištění doby trvání manipulační operace), snímky pracovního dne ( slouží k získání přehledu o celkové skladbě pracovní doby manipulačního dělníka nebo prostředku). POSTUPOVÉ GRAFY A ROZBOR VLASTNÍ MANIPULACE při grafickém záznamu pracovního děje používáme následující značky: kolečko- pracovní operace, půlkruh- čekání na provedení operace, čtvereckontrolní operace, trojúhelník- skladování, šipka- dopravní operace, trojúhelník s kruhem- příprava mat. přesné značky OBR. Další metoda sběru inf. o manipulační činnosti, využívá předtištěný formulář MATERIÁLOVÝ TOK V ZÁVODĚ Účelem rozboru je pomocí již uvedených podkladů a přímým měřením zjistit skutečný směr pohybu a roční váhový a objemový obrat mat.výrobními provozy a skladem hotových výrobků. Výsledné hodnoty se stanový do šachovnicové tabulky, z níž jsou zřejmé dopravní vztahy mezi všemi útvary a ty dvojice útvarů, mezi nimiž je největší materiálový obrat, jsou předmětem hlubšího zkoumání. Příklad použití šachovnicové tabulky. VNITROOBJEKTOVÁ MANIPULACE S MAT. představuje zpravidla největší podíl manipulece s mat a vyžaduje značný počet dělníků. Při rozboru postupujeme stejným způsobem u mat. toku v závodě, bilanci sestavíme pomocí šachovnicové tabulky dopravních vztahů jednak mezi pracovišti a mezi dílnami. Rozhodující hlediska při volbě manipulačních prostředků jsou: organizační typ výroby (kusová, sériová), stupeň rytmičnosti výroby, rychlost toku výroby, hmotnost výrobků a další. MEZIOPERAČNÍ (TECHNOLOGICKÁ) MANIPULACE S MATERIÁLEM tab. OBR podle stupně mechanizace nebo automatizace strojů jsou v mezioperační manipulaci při tváření, obrábění atd. větší nebo menší rezervy produktivity práce a hospodárnosti výroby. Tím je rozuměno nakládání obrobku na stroj, jeho vyjímání, přemisťování atd. to vše snižuje produktivitu práce. Je tedy nutné navrhnout potřebná opatření ke snížení nebo odstranění manipulace s materiálem např. podavačů mat., zásobníků,polohovacích palet atd. Efektivnost opatření se projeví: ve vyloučení jednicového dělníka, ve snížení fyzické únavy dělníka. SBĚR INFORMACÍ A ROZBOR NÁKLADŮ NA MANIPULACI S MAT. shromažďování informací je velmi obtížné, náklady na manipulaci se obvykle zahrnují do režijních nákladů a započítávají se spolu s ostatními nepřímými náklady (režijní přirážkou). Pro rozbor nákladů na manipulaci nejčastěji používáme druhové členění: materiálové náklady (náklady na energii a pohonné hmoty), mzdové náklady, odpisy, ostatní náklady (ztráty, pokuty, penále, úroky). Celkové náklady na manipulaci lze vypočíst N c = N n + n z Q [Kč.rok -1 ], N n náklady nezávislé (režijního charakteru), n z náklady závislé (např. energie, mzdy atd.), Q roční objem manipulace s mat. Při rozboru pak můžeme srovnat výhodnost jednotlivých navrhovaných variant a to graficky i početně Tab OBR.

4 METODY SESTAVOVÁNÍ NÁVRHŮ DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ TROJÚHELNÍKOVÁ METODA PROSTÁ používá se tam, kde je jeden vztah rozhodující a ostatní vztahy jsou podřadné. Účelem je minimalizace vzdáleností mezi pracovišti. METODA TĚŽIŠTĚ:pracuje s jedním vztahem, který má největší vliv na uspořádání pracovišť.údaje pro výpočet uspořádáme do tabulky: tabulky. Poč. sloupců se rovná počtu operací nejsložitější součástky (nebo max. počtu operací, který připadá v úvahu pro výr. program na pracovištích). Do políček zapisujeme počet normohodin/rok a hmotnost/rok jednotlivých součástí a součtové hodnoty parametrů součástí. Hodnoty hlavního vztahu považujeme za svisle orientované síly a sloupce za ramena těchto sil. Pro každé strojní zařízení vypočteme momenty ke každému obsazenému sloupci. Optimální je pak takové umístění, při němž jsou absolutní hodnoty momentů nejmenší (hodnotíme pro každé pracoviště zvlášť). Metoda je vhodná pro rozmisťování strojů více předmětných linek. METODA S.L.P. : systematické projektování princip místa s největším vzájemným vztahem musí ležet co nejblíže. Druhy vyjádření vztahu : 1.Hodnotíme jediný, nejdůležitější vztah např.množství přepravovaného mat. 2.Více kritérií najednou materiálový tok + příbuznost technol. procesů+manipulační vztahy+organizace. Postup zpracování S.L.P. metody : 1.Pracoviště vypíšeme do trojúhel.tabulky jmenovitě nebo kódovaně. 2. Určíme značky, barvy a graf.spojení pro vyjádření velikosti vztahů. 3.Graficky sestavíme vzájemné umístění pracovišť.(viz také graf vazby níže) METODA SOUŘADNIC : používá se k umístění nového objektu mezi stávající. Matematicko-grafické řešení souřadnice centrálního objektu : = ; = METODA NÁVAZNOSTI OPERACÍ :vychází ze skutečnosti, že součást postupuje podle sledu operací. Součet mezioperačních pohybů součástek je materiálový tok. Cílem je krátký nevratný tok bez křižování a hromadění výrobků. Zapisujeme do trojúheníkové tabulky. Metody navrhování manipulace s materiálem: -Systematické navrhování manipulace s materiálem (řešit v první fázi vnější dopravní připojení, pak plochy mezi budovami a následně detailní řešení a realizace). Prostorové uspořádá pracovišť je určujícím prvkem navrhování. Metoda vícepředmětového sledu činností -počet sledovaných materiálů je vetší než pět(8-10). Trojúhelníková metoda rozmístění odesílatelů a příjemců- nejintenzivnější přepravní místa leží nejblíže vedle sebe. Kruhová metoda rozmístění odesíl. a příjemců-přepravované objemy mater. a vzdálenosti jsou minimální. Početně-grafická metoda

5 . = Gi-váhový objem materiálu Li-dopravní vzdálenost. Na rozmístění míst odesílatelů a příjemců m může působit součastně mnoho vlivů. Musíme tedy využít organi. a systém postupu. Grafické znázornění: Šachovnicová tabulka. Vztah mezi přepravovaným materiálem a manipulačními pr ostředky:je nutné rozdělit materiál podle:skupenství( tuhý, kapalný),přípravy k přepravě(kusy,volně ložený),fyzikálních znaků(rozměr hmotnost),další znaky a partery(množství, periodicita).kusové materiály se klasifikují do skupin podle FEM(tvar,poloha,hmotnost,objem,sypkost atd.).přepravnímy prostředky jsou nejčastěji skříňové,sloupové),nástavby na palety,ukládací bedny(rovné,zkosené) přepravky (pro tekutiny v lahvích),kontejnery(plošinové,ohradové,skříňové). Paletizací nazýváme metodu manipulace s materiálem při níž předměty spočívají na podložce(paletě)-možnost ukládání palet na sebe. Hutní materiál převážíme a skladujeme v tzv. manipulač. Jednotkách-svazky,svitky,pakety,odlitek.Používá se k tomu manipulátorů,závěsů,permanentních magnetů(na plechy),mostových jeřábů,bočních vysokozdvižných vozíků,atd. KAPACITNÍ PROPOČET: je jedním z důležitých úkonů zpracovaných projektantem v rámci řešení tech. projektu výrobních nebo manipulačních systémů a při návrhu nových výrob, tj. hrubé nebo přesné stanovení průchodnosti a výrobních kapacit především potřeby výrobních ploch dělníků a strojů. Základní podklady a vztahy pro zpracování všech druhů kapacitních propočtů slouží především ekonomické vztahy výpočtu efektivních časových fondů a směnnosti. KAPACITNÍ PROPOČET VÝPOČTY: Roční využitelné časové fondy (efektivní časové fondy): E r (Efektivní časový fond ručního pracoviště [hod.rok -1 ] při jedné směně) E r = ( ) hod.rok-1 E s (Efektivní časový fond stroje [hod.rok -1 ] při jedné směně) E s = E r (0,10 0,12). E r = , = 1858, hod.rok -1 E d (Efektivní časový fond dělníka) E d = E r - ( ) = = 213 dní/rok = 1704 hodin/rok -1 - Směnnost S s (směnnost strojních pracovišť) = 2; S r (směnnost ručních pracovišť) = 2 Koeficient překračování norem - Koeficient překračování norem strojní k pns = 1.2; Koeficient překračování norem ruční k pnr = 1.25 Hrubý kapacitní propočet : pomocí přímých ukazatelů vybíráme podle nejbližších podobných výrobků Počet dělníků : = (V = objem výroby, qd = ukazatel roční výroby jednoho dělníka); Množství strojů : =. ( = ukazatel roční výroby jednoho stroje, Ss = strojní směnnost); Plochy : =. Pomocí nepřímých ukazatelů ( v Kč): (materiál 65%, mzdy 9%, režie) Podíl mezd : M = VN.0,09; Mzdy ručních a strojních dělníků : Mr,s =., (Kr,s = podíl ručních, strojních mezd) Ruční a strojní pracnost : Hr,s =, (Hr,s = skutečné odpracované hodiny, mr,s =, prům.hod.mzda dělníka); Potřebný poč.pracovišť : Ps,r =, (Es,r = efektivní. kapacita strojního, ručního pracoviště)

6 Podrobný kapacitní propočet : Časový fond roční fond ručního pracoviště v jedné směně : = ( = ; strojní pracoviště : = 0,06 Fond dělníka : = ( ; Teoretický poč.strojů : = ; Teoretický počet ručních pracovišť: = ; Předpoklad využití stroje v operaci: = 100[%] Skupinové využití strojů: = = = ( 100%; Výr.dělníci stroj. prac. v 1 směně: %;Využití celé linky: =. %; Využití ručního pracoviště: ; Výr. dělníci pro ruční pracoviště v 1 směně: = ; Počet pomocných dělníků: = 0,35. ; Pracovníci kontroly (5-7 %) z počtu strojních dělníků: Dk = 0,06Dvs ITA = 0.2. (D evc + D epop ) = administrativních pracovníků 30%, konstruktérů 20%, operativní řízení (mistři a technologové) 50% Plochy : Celk.plocha stroj.pracovišť: Fs = fs x Psk; ručních pracovišť : Fr = fr x Psk; Výr.plocha : Fv = Fs + Fr; Podlahová plocha: Fp = Fv.0,5; Plocha skladů: Fpskl = Fp.0,29; Provozní podlahová plocha: F pr = F p + F V [m 2 ]; Správní plocha: F spr =1,4 (T. 5 + A. 4,5 + K. 10) [m 2 ]; Sociální plocha: F SOC = 1,4. (F šat + F um + F WC ); Celková plocha útvaru: F útv = F pr + F spr + F SOC Výpočet el.energie: podle specifické spotřeby z objemu roční výroby: Qe = V.e (Qe = roční spotřeba el.energie, V = roční objem výroby, e = spotřeba na jednotku výr.objemu kwh/kč; kwh/t; kwh/ks). podle instal.příkonu skut.objem el.energie: Psk =. (Psk = skut.příkon, Pins = instalovaný příkon, = é áč časové a výkonové využití strojů) Roční spotřeba el.energie: Qr = Psk. T (T = poč.hodin provozu za rok). Kapacitní propočet linek : TAKT = základní parametr linky, čas pro vyrobení (obrobení) jednoho kusu : =... / (Es = roční ef.fond stroj.pracoviště, Ss = směnnost hod/směnu, = součinitel časového využití stroje, N = požadovaný počet součástí za rok), takt také vypočítáme z pož.výkonu směny: = (Ts = čas směny, Tz = ztrátový čas, Ns = poč.součástí vyrobených ve směně) Teoretický poč.pracovišť pro jednu operaci: = =. ; Celkový čas pro výrobu součásti na lince: Tc = n.t (n = poč.pracovišť). Dynamický kapacitní propočet : řeší problém teorie front. Zjišťuje okamžitou kapacitní potřebu strojů, zařízení, lidí a ploch v časovém úseku podle krátkodobého plánu. Můžeme ho provádět zároveň s plánováním výroby a využít optimalizační metody Class 20, Capos Kapacitní propočet slévárny Propočet tavícího provozu pro technologický projekt slévárny ocelolitiny Zadání (tun odlitků.rok -1 ) - pro vlastní výrobu - pro náhradní díly - pro externí zákazníky Celkem (t.odlitků.rok - 1 ) Využití tekutého kovu (%) Počet pracovních dní v roce

7 Výpočet pro zadání č.4: Členění odlitků dle Výchozí hmotnosti: v členění hodnoty: Q = 0-10kg t.odlitků.rok -1 t.odlitků.rok kg pro vlastní 9000 t.odlitků.rok -1 výrobu t.odlitků.rok kg pro náhradní 1900 t.odlitků.rok -1 díly t.odlitků.rok kg pro externí 1100 t.odlitků.rok -1 zákazníky t.odlitků.rok kg 1000 Celkem: Q = t.odlitků.rok -1 t.odlitků.rok kg 0 1 t.odlitků.rok -1 Celkem: Q = Uvedené členění slévárny ocelolitiny včetně t.odlitků.rok - množství Q = t.odlitků.rok -1 1 vede ke kombinaci obloukových pecí ( s delším pracovním cyklem) a vysokofrekvenčních pecí (s kratším pracovním cyklem plynulý odběr kovu). S ohledem na produkci je skladba pecí navržena v kombinaci: 2 ks elektrických obloukových pecí (EOP) 5 tun (prům.vsázka 7,3 tuny) 2 ks elektrických indukčních vysokofrekvenčních (VFP) pecí 2 tuny (prům.vsázka 2,0 tuny) Průměrný počet taveb u jednotlivých pecí: Průměrný počet taveb u 5 t pece.den -1 Průměrný počet taveb u 2 t pece.den -1 Propal u elektrických obloukových pecí Propal u elektrických vysokofrekvenčních pecí Provozní ztráty (dodávka proudu, havárie) Využití tekutého kovu Počet pracovních dní Využití kovové vsázky 5 (prům.vsázka 7,3 t) 8 (prům.vsázka 2,0 t) 6% 2% 10% 55% 254 Výpočet tavícího provozu: 1.Počet tun vsázky.rok -1 : a) Elektrická oblouková pec 5 tun: 254x5=1270 taveb.rok x7,3=9271 tun vsázky.rok -1 2 EOP 2x9271=18542 tun vsázky.rok -1 b) Elektrická vysokofrekvenční pec 2 tuny: 254x8=2032 taveb.rok -1 2x2032=4064 tun vsázky.rok -1 2 VFP 2x4064=8128 tun vsázky.rok -1 2.Tekutý kov v tunách.rok -1 2 EOP 2x9271=18542 tun vsázky.rok -1 Tekutý kov (na -6% propal žlábku) použitelný ,5=17429,5 t.rok -1 ( tekutý kov v t.rok -1 EOP celkem) 2 Tekutý kov z EOP ,5 VFP 2x4064=8128 tun vsázky.rok -1-2% t.pec.den -1 propal Tekutý kov z VFP , ,5=7965,5 t.rok -1 ( tekutý kov VFP t.pec.den -1 celkem) Tekutý kov celého Tekutý kov na žlábku použitelný tavícího procesu v tunách.rok -1-10% provozních -2539, % ztrát 4.Ověření kapacity výroby odlitků při Tekutý kov (na 22855,5 55% využití tekutého kovu Celková žlábku) použitelný kapacita výroby odlitků: Q c = 22855,5x0,55=12570,5 tun odlitků.rok -1 celkem S přihlédnutím k výchozímu požadavku t.odlitků.rok -1 můžeme potvrdit, že požadovaná kapacita výroby bude zajištěna. á ý., 5.Kontrola koeficientu využití kovové vsázky = á á.. % =. =,. = % Koeficient využití kovové vsázky je 1% pod zadanou hodnotu = %. Kapacitní propočet kovárny pro zápustkové kování 1) Strojní park je dán velikostí, hmotností, složitostí výkovků. Výkovky roztřídíme do hmotnostních skupin, ke každé sk. přiřadíme stroj a z techn. pasportů určíme hodinové výkony bucharů v kg. 2) Stanovení počtu strojů, G-hmotnost výkovků dané třídy (kg), V-hodinový výkon bucharu (kg), F - roční hodinový fond bucharu = G V F 3) Výpočet počtu a ložné plochy pecí

8 Určíme ložnou plochu = (m2) Z literatury vybereme typy pecí, aby odpovídaly stanovené ploše. 4) Orientační výpočet ploch kovárny = Q a s Plochy rozdělíme plocha výrobní 55%, plocha pomocná 35%, plocha vedlejší 10%. Dispozice kovárny : Budovy musí umožňovat přirozené větrání. Ohřívací pece umísťujeme ujeme tak, aby sálavé teplo neobtěžovalo obsluhu. Umísťujeme je na druhou stranu než je ovládání stroje. Na stranu ovládání projektujeme ostřihovací lis. Takové obsazení pracoviště nazýváme kovárenská buňka. Kapacitní propočet kovárny pro volné kování Velikost bucharů určíme dle hmotnosti a rozměrů výkovku. Volba Bucharu : 1) Dle kusové hmotnosti a rozměru výkovku určíme hmotnost beranu a tím i velikost bucharu z tab.8. 2) Dle hmotnosti beranu (t)a stupně složitosti (9 stupnů-ix je nejjednodušší)výkovku určíme hodinový výkon bucharu (kg) z tab.9. 3) Určíme počet bucharů, G-hmotnost výkovků dané třídy (kg), V-hodinový výkon bucharu (kg), F - roční hodinový fond bucharu = G V F 4) Součinitel využití bucharů k vypoč. hodnota počtu bucharů = 100% zvolený počet bucharů 5) Stanovení počtu pecí výkon pecí se pohybuje kg/m2/hod Ložná plocha pece = plochy m2/hod. (m2), Q - množství ohřátého materiálu v kg/hod, f-specifický výkon pece kg/ložné Kapacitní propočet lisovny Uvažujeme zpravidla dvě varianty : a)samostatné řešení nástřihové linky a samostatné řešení lisovny (hrohadná výroba) b)řešení lisovny včetně ě nástřihu jako předvýrobní operace Kapacitní propočet pro hrubý propočet možno použít metody přímých a nepřímých ukazatelů Stanovení počtu operací a porovnání s výrobností lisu.počet operací n = f n, n v počet výlisků, f-vybavenost nářadím Stanovení potřebného počtu lisů = Q-počet výlisků za rok t-pracnost na jeden kus

9 F-roční fond lisu (hod) Kapacitní propočet nástřihové linky Pracovní cyklus včetně zavedení svitku t c = t m + t z, t z čas zavedení svitku Teoretický počet svitků za den = t odpracované hodiny (2směny) Praktický počet svitků (poruchovost, výměny nástrojů ) volíme koeficient 0,7, S p = S t. 0,7 Hmotnost svitků G=S p. G b, G b hmotnost 1 svitku Výrobnost linky V= počet dní za rok. počet minut za den. počet zdvihů za minutu. %využití. počet ztrát. počet nástřihů na 1 zdvih. Kapacitní propočet nástřihové linky Dle průměru přístřihů přiředíme řředíme lisy, Tabulka pro jednotlivé průměry přístřihů s počtem tahů Pomocí závislých a nezávislých nákladů lze stanovit množství kusů kdy začne být lisování rentabilní. Množství P kdy se vyplatí snížit Z a zvýšit N je dáno rovností obou variant Dispozice lisovny Ukládání stohů plechů je řešeno tak, aby se vazač dostal ze všech stran, stohy plechů dáváme jednou stranou k sobě, aby na druhé straně vznikl prostor pro manipulaci s vozíkem. Příprava materiálu : nástřihové linky velké série, tabulové nůžky malé série ZÁKLADY MAKROPROJEKTOVÁNÍ Situování: umisťování závodu do terénu s vědomím, že bude existovat stovky let. V úvahu bereme tyto hlediska : sociálně- politické (zaměstnanost pro muže i ženy); ekonomické (místní suroviny,malé nároky na dopravu, energii a rozvody); územní plán (vztahy závod-město, závod-železnice atd.); obrana státu (malá zranitelnost závodu, možnost válečné výroby); výběr stanoviště (geologický průzkum). Generel závodu: základní plán závodu. Základem je výr.program závodu, technologie a efektivnost. V rámci vytvoření dobrých výrobních, pracovních, hygienických a bezpečnostních podmínek členíme v generelu plochu závodu na zóny: hlavní výroby pomocných a obslužných výrob správní skladovací sociální. Projekty výr.seskupení: technické zprávy kapacitní propočety, to je hrubé nebo přesné stanovení průchodnosti a výrobních kapacit - především potřeby výrobních ploch, dělníků a strojů.

10 Úkolem kapacitního propočtu technologického generelu je provést takové rámcové propočty, aby mohly být v jednotlivých částech jeho řešení stanoveny pro jednotlivé objekty či soubory limity v počtech zaměstnanců, ve velikosti ploch, potřebách SaZ i investičních nákladech. Cílem je stanovení těchto parametrů: Počet pracovníků, Počet a duh strojů, Počtu a druhu technologických pracovních míst,plochy, Energie, Suroviny, Materiál. Zdroje nebezpečí a zhoršení pracovního prostředí: Detailní dispozice provozů dílen: Přípravné období; Kapacitní propočet; Navrhování; Formalizace (zpracování) návrhu. Volba budovy: Šířka lodi 12,18,24,30,36m. Podélná rozteč sloupů 6,12,18m. Potřebná délka lodi : L = 2.(l 1 +l 2 +l 3 +l 4 )+l 5 Výška lodi : V = s + m + b + k + v Osvětlení : Stroboskopický jev soustruh nesmí být osvětlen zářivkou. Osvětlení : místní, celkové, kaskádové, lokální atd. Má přicházet zleva. Např. 80luxů osvětlení rýsovacích desek, 70luxů Konstrukční kancelář, 50lx obrobna, 40lx montáž větších celků. (Svítivost kandela, Intenzita osvětlení lux). Nosnost podlah : kg/m 3 pro středně těžkou výrobu. NORMÁLNÍ PRACOVIŠTĚ-SYSTÉMY, OBSLUHA, USPOŘÁDÁNÍ, LINKY: Pracoviště je místo, které pracovník potřebuje pro svoji práci.dělíme je na strojní a ruční. Strojní se dělí podle počtu dělníkůkteří na stroji pracují. Normální pracoviště, na kterém jeden stroj obsluhuje jeden dělník 1. Stroje lze uspořádat volně-náhodné uspořádaní 2. Technologické uspořádání-frézky na jednom místě soustruhy na druhém místě.atd 3. Předmětné uspořádání-stroje seřazeny podle operací, vzniká výrobní linka 4. Modulární uspořádání-seskupování stejných technologických bloků 5. Buňkové a hnízdové uspořádání-nap. kovací buňka, motážní hnízdo 6. Kombinované uspořádání-kombinace předešlých způsobů PROJEKTOVÁNÍ MECHANICKO-MONTÁŽNÍCH PROVOZŮ A DÍLEN Dělírna materiálu : v malých závodech jsou dělírny materiálu situovány přímo ve skladech hutního materiálu, nebo v úvodní části obrobny. Hlavní stroje a zařízení dělírny : rámové a kotoučové pily; tabulové nůžky a zařízení pro rovnání plechů; nůžky na tyčový materiál a profily a zařízení na rovnání; stroje na pálení plechů; pískovací a omílací zařízení; žíhací pece; navrtávačky; regály a palety na tyče a plechy; manipulační zařízení (jeřáby, vozíky, dopravníky); zařízení na odjehlování. Přípravné a pomocné technologie : stroje a zařízení pro : odjehlování tyčí a trubek; navrtávání tyčí pro soustružnické operace; odmašťování před i po dělení; žíhání výpalků; ruční i strojní rovnání plechů, tyčí a výpalků, čištění materiálu obrušováním, pískováním, omíláním. Zvýšenou pozornost věnujeme : manipulaci s materiálem, hlučnosti, prašnosti, odsávání. Hrubé kapacitní propočty podle hrubých ukazatelů např.v prospektových materiálech dělícího stroje. Ozubárna : spec.dílna složitá technologie a drahé strojní zařízení, proto volíme ekonomicky výhodnější varianty s přihlédnutím k přesnosti a vyráběnému množství. Čelní ozubení vyrábíme : frézováním kotoučovou, stopk. frézou a odvalováním, obrážením odvalovacím a dělícím způsobem, obrážením hřebenovým a kotoučovým nožem. Kuželové ozubení vyrábíme : hoblováním, odvalováním,frézováním. Při kusové výrobě vyrábíme ozubení dělícím způsobem malá přesnost, nízká produktivita práce ale levnější stroje. Při výrobě odvalovacím způsobem je operační čas dlouhý proto stroje ustavujeme pro

11 vícestrojovou obsluhu. Na konco ozubárny zřizujrmr odmašťovací pracoviště. Zvýš.pozornost věnujeme třískovému hospodářství, seřizování a údržbě strojů a broušení nástrojů. Brusírna : Speciální nároky na projektování, drahé strojní zařízení. Brusky jsou přesné stroje vyžadující zvláštní klimatické podmínky a prostředí bez otřesů. Pravidla pro brusírny : brusírnu neumisťovat do blízkosti provozů způsobujících otřesy půdy (kovárna, lisovna); brusky umísťovat ve větší vzdálenosti od strojů s přerušovaným řezem a v lodích bez mostových jeřábů; zvýšená pozornost stavbě základů (pružné podložky). Při situování brusek nesmí kotouč směřovat na pracovníka sousedního pracoviště. Umístění brusek : podélné, kolmé, šikmé. Brusky jsou vybaveny odsávacím zařízením. Brusírna je dílna se značnou spotřebou chladící kapaliny projekt musí počítat s jejím čištěním a vyprazdňováním. Zápustková kovárna: Kapacitním propočtem potřebu strojů a zařízení, výr. ploch a obsazení směn pracovníky. Nutné podklady: roční výrobní plán, údaje o způsobu práce (volné nebo částečně zápustkové kování a event. členění výkovků do kategorií), údaje o počtu hodin využitelných u strojů a zaměstnanců, údaje o druzích paliva pro sebe, údaje o zdrojích pohonné energie pro stroje. Výr. program je nutno přesně specifikovat na roční výrobu volně kovaných hmotnostních tříd. Obsahuje-li výr.program i výkon zápustkové kování, je nutno postupovat podle přesného výrobního programu těchto výkovků. Svařovna :Výpočet provádíme metodou volby představitelů výrobkových skupin za předpokladu, že si jsou výrobky přibližně konstrukčně, materiálově i technologicky podobné. Nejmenší výrobek ve skupině nesmí být více jak o polovinu lehčí než představitel a největší výrobek skupiny zase o polovinu těžší jak představitel. Nutná rozsáhlá údržba svářecích aparátů. Dělení svařoven: -podle svařovaného výrobku-podle použité metody svařování-podle sériovosti-podle úrovně mechanizace. Cílem je stanovení těchto parametrů: -výběr reprezentanta -označení jednotlivých výrobků výběru-přepočet hmotnosti všech kusů na představitele-z materiálové normy reprezentanta opíšeme jeho materiálovou spotřebu -přepočtem zjistíme materiálovou spotřebu celé skupiny-u celé skupiny vypočteme pracnost-provedeme rozvahu časových fondů stroje, svářeče a pomocníka-stanovíme potřebný počet dělníků, strojů a pracovišť Slévárna : Technologický projekt slévárny musí mít všechny náležitosti technologického objektu strojírenského závodu a to technickou zprávu a výkresovou část. - v technické zprávě bude především - technicko-ekonomické údaje, - rozpočtové údaje včetně kapacitního propočtu - ve výkresové dokumentaci půdorys, rozmístění strojů a zařízení, technologický řez, výšku slévárny, výrobní schéma Projekt musí obsahovat výkresy začlenění objektu slévárny do komplexního generelu závodu. Rozdělení a druhy sléváren z projekčního hlediska: 1)podle množství odlitků za rok: a) slévárny pro hromadnou výrobu b)slévárny pro seriovou výrobu c)slévárny zakázkové 2)podle druhu odlitků: a)slévárny šedé litiny nejrozšířenější, ohřev v kuplovnách-pomocí koksu, využíváme odpad a třísky (objem 5-6 tun) b)slévárny ocelolitiny - elektrické obloukové pece (1-10 tun) - elektrické vysokofrekvenční pece (1-2 tuny) - martínské pece ( tun) - konvertory (5-25 tun) Volba pecních jednotek se provádí podle největšího odlitku (počet tun tekutého kovu) a podle tekutého kovu v tunách za rok. c)slévárny speciální kokilové- skořepinové lití - přesné lití d)slévárny barevných kovů Kapacitní propočet: vycházíme z procesu - postupný slévárenský proces- plynulý slévárenský proces Hlavní zásady: 1)Nejkratší cesty a správný tok materiálu-sklady v blízkosti spotřeby-licí pole v blízkosti tavících jednotek-formovny v blízkosti licího pole 2)Optimální použití mechanizačních prostředků jeřáby, dopravníky 3)Dostatečné dimenzování haly slévárny výška dostatečná pro umístění vysokých zařízení(kuplovna), vrchní dopravy(jeřáby) a umístění vzduchotechniky(ventilace) 4)Umístit potřebná zařízení podle technologického postupu, umístění pecí trvalé. 5)Technologické časy mají podstatný vliv na potřebné plochy. 6)Hygienické požadavky se vztahují zvláště na čistotu ovzduší. 7)Prostory sléváren řešíme dostatečným přírodním osvětlením. Při řešení slévárny je nutné provést propočet energetických bilancí jedná se o závod s velkou energetickou náročností. Také musíme zohlednit vysoké požadavky na přepravu materiálu železnice a zavlečkování areálu. Kovárna : Hlavní částí projektu je technická zpráva obsahující vstupní údaje, charakteristiku a základní údaje současného a navrhovaného stavu a technologie, způsoby zajištění cílových ukazatelů včetně kapacitních propočtů. Rozdělení kováren: 1a)Projekční hledisko- kovárny výkovků široké spotřeby- kovárny předhotovující výroby- kovárny pomocné 1b)Technologie výroby odlitků- Kovárny pro volné kování Kovárny pro malosériovou výrobu těžkých výkovků z ingotů hydraulickými lisy. - Kovárny pro kování z válcovaného materiálu buchary - Kovárny pro zápustkové kování podmínkou je vysoká sériovost, většina tech. postupů obsahuje předkování, kování, ostřižení výronku což probíhá na více strojích.

12 Vhodné je použít svislé klikové lisy Nutno řešit rychlou manipulaci žhavého materiálu k lisu většinou pomocí válečkových, drátěných dopravníků nebo gravitačních skluzů. Pece jsou inukční, plynové nebo naftové. Pro kapacitní propočet jsou nutné tyto podklady: roční výrobní plán, údaje o způsobu práce (volné nebo zápustkové kování), počet využitelných hodin u strojů a zaměstnanců, druh paliva pece, zdroje pohonu strojů. PROJEKTOVÁNÍ LINEK Problém při navrhování předmětné linky je stanovení počtu strojů a zařízení, aby bylo jejich využití vysoké. Provádíme zásahy v technologickém postupu a úpravy času tak, aby trvání operací bylo násobkem taktu. Tato synchronizace je prováděna i na vytížení pracovníků. Čas je závislý na pracovních podmínkách musíme provést technicko-organizační opatření : Slučováním a rozdělováním operací a úkonů, také použitím nových Řezných nástrojů umožňujících zvýšení řezné rychlosti. VÝROBNÍ CENTRA jsou nazývána IVÚ (integrovaný výr.úsek) = sdružení NC technologie. Technologická paleta : 0, x, y, z zařízení, kde upnu polotovar do SS. Linky prosté Vykládání a vkládání materiálu do stroje je ruční. Doprava mezi stroji je řešena dopravníkem. Linky poloautomatické Vykládání a vkládání materiálu do stroje je řešeno podavači. Doprava mezi stroji je řešena dopravníkem. Linky automatické s pružným spojením Manipulace pomocí různých automatických dopravníků. Zastavení jednoho stroje neohrozí fungování celé linky. Linky automatické s tuhým spojením Manipulace pomocí různých automatických dopravníků. Ale zastavení jednoho stroje přeruší chod celé linky. VZDÁLENOSTI STROJŮ: SKLADY ROZDĚLENÍ, VZORCE Sklady se dělí na zásobovací a odbytové. Zásobovací: základní mat.:hutní mat., polotovary, subdodávky, hořlaviny, jedy a kyseliny, technické plyny. Režijní mat.: řezivo, dřevo, modely, nářadí, staveb. mat. Odbytové: hotové výrobky, náhradní díly, doplňkové díly, kooperace, odpadový mat. Volné skládky, uzavřené sklady, sklady speciální. Skladový program: výrobní program-roční spotřeba jednotlivých druhů materiálu. Skladový normativ: N=( + +. [Kč]: e-dodávková lhůta[den], P P -pojistná zásoba[den],t z -technologická zásoba[den],s j -jednodenní spotřeba[kč/den]. Skladové normativy počítáme pro každý materiál, Velikost skladu: dimenzujeme na okamžitou zásobu: z = ε. ( + +. [Kč]: ε-koeficient závislý na druhu materiálu a hustotě dodávek. Zásoba materiálu: Q = [tuny],z-okamžitá zásoba[kč],k-cena materiálu[kč/tuna]. Pohotovostní výrobní dávka: Q p = [tuny]:q p-skladové množství, T-doba výr. taktu, t-požadovaná doba skladování. Počet skladovacích jednotek:plyne z výr. programu pro manipulaci=počtem manipulačních jednotek. Počet manipulačních jednotek: η MJ= [ks]: Q-hmotnost sklad. materiálu[t], ρ-objemová hmotnost[t.m -3 ], V M -ložný.. objem manipulační jednotky[m 3 ], k 1 -součinitel využití ložného objemu. Skladovací normativ 1: je stejný jako skladový normativ akorát je tam N 1. Počet přepravních prostředků: n p =n MJ.(1+K p ), n MJ -počet manipulačních jednotek[ks], K p -součinitel doby oběhu(0,2-0,5). Základní zařízení skladů: Dopravníky-podlahové, závěsné. Zásobníky-otevřené, uzavřené. Regály-stolové, otočné, skříňové, opěrné, hřebenové, stromečkové, konzolové, příhradové. Přenosné prostředky-palety, bedny, kontejnery. KRITÉRIA EFEKTIVNOSTI VÝR. SYSTÉMŮ: Výr. systémy zvyšují produktivitu práce, snižují lidskou práci, vedli k vývoji automatických výrobních technol. zařízení. Aby se dosáhlo efektivnosti (vysoká pořiz. cena) sdružily se do vícepředmětných linek na nejméně dvousměnný provoz. Vyrábí proměnný sortiment v malých opakovaných dávkách. příprava stroje probíhá předem mimo dílnu. Je zde omezena činnost člověka jen na přísun a odsun obrobků, dozor odstranění poruch atd. Skožení: technologické pracovičtě-číslicově řízené, vnitřní dopravní systém-řízení PC,přísun a odsun materiálu.řídící systémumožňuje řízení systému je buď CNC počítač, nebo DNC centrální PC. OBNOVA VYSTÁRLÉHO MATERIÁLU-RENOVACE - (překročíme hodnoty meze kluzu), POKLES TAŽNOSTI (stárnutí, vyčerpání plasticity, zpevnění) Stárnutí oceli rozumíme proces, který má za následek růst pevnosti, meze kluzu, tvrdosti, klesá tažnost, vrubová houževnatost. Nepříznivé důsledky jsou výrazné u nízkouhlíkových (do 0,2%C) ocelí.stárnutí tedy mění mechanické vlastnosti. Čím vyšší teplota tím rychleji mat. stárne. Stárnutí vede ke křehnutí oceli. Postup pro svitky : materiál se poláme a zpět narovná je renovovaný. Postup pro tabule : vyžíhat. Zjišťování tažnosti : Erichsen, A80. KONOX neuklidněná, hlubokotažná materiál vystárne. KOHAL uklidněná očkovaná hliníkem. Diagramy P-Q: P-product, Q-quantity

13 Slouží k zaznamenávání sériovosti výroby jednotlivých skupin výrobků nebo typů součástí. Uvedené P-Q diagramy lze s úspěchem použít i při zpracování tzv. oborové struktury podniku nebo při zpracování výhledových koncepcí. Šachovnicová tabulka: Znázorňuje přehled materiálové přepravy, přehledné materiálové a výrobkové přesuny uskutečněné za určité časové období mezi jednotlivými vnitrozávodními pracovišti, nebo závodem a okolím. Vazby a jejich pevnosti: Vyznačují vzájemné vztahy mezi jednotlivými dílčími úseky závodu nebo samostatných pracovišť. Je také důležité zaznamenat sílu vazby daných pracovišť a předpokladu že mezi nimi nějaká vazba je. Sankeyův diagram: Intenzita toku materiálu po různých drahách nebo cestách je základním měřítkem relativní důležitosti každé dráhy a je proto rovněž důležitou informací při řešení dispozice uspořádání celého výrobního procesu. Materiálový tok je třeba kvantifikovat. Tloušťka čáry vyjadřuje objem manipulovaného materiálu za určitou časovou jednotku, délka čáry znázorňuje vzdálenost přepravy a šipka směr materiálového toku. Ekonomika, manipulace a skladování Důležité je stanovení technicko-ekonomických efektů porovnání provozních nákladů nového a starého systému manipulace. Porovnáváme obvykle tyto položky: odpisy základních prostředků ZP; odpisy předmětů postupné spotřeby PPS; náklady na opravu a údržbu; mzdy pracovníků. Tyto hodnoty vypočítáváme pro průměrnou zásobu materiálu, roční obrat, hmotnost atd. Z vypočtených provozních nákladů jsou tyto ukazatele : provozní náklady na jednu tunu, mzdové náklady na jednu tunu, energetické náklady na jednu tunu. Pro srovnání různých systémů se musíme dívat na: velikost manipulační jednotky, výši pořizovacích nákladů, úsporu plochy, námahu a bezpečnost práce, stupeň organizace Některé z těchto hodnot jsou obtížně srovnatelné, proto si pomáháme různými bodovacími metodami. Meziobjektová (objektová) manipulace Přepravní výkony jsou charakterizovány objemem přepravovaného materiálu v tunách za směnu. Dopravní proces se skládá z nakládky přepravy a vykládky. Pro zjednodušení návrhu manipulace slouží ukazatel vyhledávacího normogramu. Mezioperační (operační) manipulace Hlavní faktory ovlivňující mezioperační a operační manipulaci : materiál polotovaru (hmotnost, rozměry, množství, balení); pracovní síla a prostředí (kvalifikace, počet, využití, namáhání), stavba (rozpětí sloupů, výška haly); výrobek (rozměry, hmotnost, tvar) ; manipulační prostředky (technické parametry, nároky na obsluhu), výrobní zařízení, organizace výroby Už při navrhování nového výrobku rozhodující konstruktér a technolog o složitosti manipulace s materiálem: volbou polotovaru, počet operací, rozmístění strojů,... Manipulace s mat. v zámečnických dílnách a svařovnách Pro přepravu menších dílců se používá paletový vozík nebo vysokozdvižný vozík. Pro přepravu rozměrnějších kusů se používají většinou mostové jeřáby. K otáčení a polohování mat. do vhodné pracovní polohy slouží různé ruční, mechanické a hydraulické polohovadla. Manipulace s mat. v dělírnách a lisovnách Plechy dodávané v tabulích se přepravují jeřáby v paletách nebo pomocí závěsných zařízení. Plech se pokládají na zdvižné plošiny, které umožňují odebírat plechy z roviny shodné s pracovní rovinou nůžek nebo lisů. Válený tyčový materiál se obvykle přepravuje jeřáby a válečkovými dopravníky nebo vysokozdvižnými vozíky. Pro spojení lisů, které na sebe operačně navazují se používá pásových a vibračních dopravníků, kladičkových a válečkových drah a skluzů. Použitím manipulátorů, podavačů a vyhazovačů se zvýšil výkon lisu a tím i produktivita práce až o 400 % oproti minulosti. Manipulace s mat. v kovárnách a lisovnách za tepla Teplota mat. klade zvýšené požadavky na manipulační zařízení, na její odolnost, bezporuchovost a bezpečnost práce. Požadavek, aby ohřátý materiál byl co nejrychleji dodán z pece do kovacího zařízení vyžaduje rychlou manipulaci. (skluz, pásový dopravník, článkový dopravník, válečková trať). Vzdálenost mezi pecí a kovacím zařízení musí být co nejmenší. V těžkých kovárnách se používá k manipulaci mostový kovací jeřáb nebo manipulátor. Manipulace s odpadem Moderní manipulace s třískovým odpadem počítá se soustavou dopravníků a speciálních kontejnerů. Třísky jsou od strojů dopravovány vynášecími dopravníky buď do kontejnerů umístěných u strojů nebo přes soustavu

14 sběrných dopravníků až do větších kontejnerů ven z objektu. Přeprava odpadu Způsob dopravy závisí na počtu druhů, množství, tvaru odpadu a vzdálenosti. Máme 3 způsoby: mechanický, hydraulický, pneumatický Mechanická doprava je u nás nejpoužívanější. (plošinové vozíky, nákladní auta, přívěsy, železniční vozíky, jeřáby a různé druhy dopravníků). DOPRAVNÍKY PRO SYPKÉ MATERIÁLY VD=Vibrační dopravníky třasadla : k přemisťování materiálu využívají setrvačnou sílu. Základní části žlab ( má obdélníkový nebo půlkruhový průřez, je uložen pružně na základu dopravníku) a pohon (udílí kmitavý pohyb).materiál se neoddělí od žlabu klouže, nebo se oddělí od žlabu nadskočí. VD dělíme podle délky žlabu, nebo podle délky posuvu částice ve žlabu na: impulzorní a s mikrovrhem.dopravní výkon: = , =. ( = dopravované množství /h, = plocha průřezu materiálu, v = střední rychlost materiálu /, s m = dráha materiálu při jednom dvojzdvihu žlabu ).Střední dopravní rychlosti VD s mikrovrhem: s klikovým mechanismem (0,2 0,8 /, s mechanickým budičem (0,03 0,5 /, s el.-magnetickým budičem (0,01 0,3 /. SD=Šnekové dopravníky : materiál přemisťován pomocí šroubu. Zákl.části žlab (tvar U, tl.2 8mm, vůle mezi šroubem 5-10mm, délky jako šneky), šnek (skládá se z hřídele a šroubovice plná nebo lopatková přivařená na hřídeli, bývají provedení jedno nebo dvoušnekové, pravo nebo levotočivé), pohon (el.motor na konzole spojené s čelem žlabu, pružná spojka). Zemská tíže a tření materiálu o žlab brání společnému otáčení materiálu se šnekem. SD mají jednoduchou konstrukci, mohou se začlenit do aut. výr.linek. Použití vodorovná, šikmá, vyjímečně svislá doprava. Objem přepravovaného Materiálu 1 300m 3 /h. Max.délka 60m. Otáčky 0,2 4 /. Max.dopravní rychlost 0,5 m/s. Šneky s obvodovou šnekovnicí jsou urč.pro přepravu tuhých, hustě tekoucích materiálů např.asfalt. K nakypření nebo zhutnění materiálu jsou šneky s proměnlivým stoupáním nebo s kuželovou šnekovnicí. Šneky jsou v délce 2600mm a koncové vyrovnávací dílce 1000, 1300 nebo 1950mm. Dopravní výkon: = ( D = průměr šnekovnice, s = stoupání, volíme v rozmezí 0,8, = součinitel plnění pro cement a písek 30%, otáčky 1 2, pro kusový materiál = 15%, otáčky 0,2 1, n = otáčky šneku, = součinitel sklonu dopravníku pro 10 je = 0,8, pro 15 je = 0,71, pro 25 je = 0,5 ). Použití SD : prašný, zrnitý a drobně kusový materiál do velikosti kusů 60mm. Zároveň plní technologickou fci : míchání, mytí, hnětení, ohřívání, chlazení. Použití převážně ve slévárnách pro dopravu formovacího materiálu, dále pro dopravu uhlí, koksu, dělených třísek, také mytí a odmašťování součástí. KE=Korečkové elevátory : dopravíky s velkým sklonem. Základní jednotka je koreček, pevně spojený s tažným elementem (pásem, řetězem, lanem). Obsah korečku až 150 litrů, šířka mm. Rychlost 0,3 1,6 m/s vyjímečně do 3,5 m/s. Dopravní výška až 90m, max.výkony 150m 3. Dopravní výkon: = /h (v 0 = geometrický obsah korečku, t k = rozteč korečků, = součinitel plnění). Použití podobné j. upředchozích. Konveyory jsou korečkové dopravniíky s výkyvnými korečky. Pomocné prostředky pro manipulaci se sypkými materiály : Zásobníky (zažízení pro uložení materiálu, který se pohybuje účinkem vlastní tíhy). Podavače ( slouží k rovnoměrnému odebírání materiálu ze zásobníku druhy talířové, bubnové, roštové). Nakladače (pro přemístění materiálu z místa uložení na dopravní prostředek talířové, korečkové, šnekové, klepetové). Samohybné zařízení s lopatou je cyklicky pracující nakladač. Výpočet naloženého množství materiálu : =. (v 0 = obsah lopaty, j = poč.prac.cyklů za hod.). Vykladače (mechanické vykládací zařízení šnekové, korečkové, lopatkové).výklopníky (mechanické, rotační až 100t/hod.). Vyklápěcí můstky (vyklápění aut a přívěsů boční nebo zadní stěnou). Manipulační prostředky pro sypký i kusový materiál S=Skluzy: nejjednodušší, nejlevnější, bezporuchové využívají vlastní tíhu přepravovaných předmětů. Jsou rovné, zakřivené, spirálové, vyrobeny z kovu, plastu, dřeva. Slouží také ke krátkodobému skladování materiálu. Sklon S musí být takový aby se materiál pohyboval přiměřenou rychlostí. Použití S : slévárny, kovárny, lisovny, dělírny, obrobny, sklady. Výpočet sklonu a rychlosti vychází ze zákona o zach.energie. Výstupní rychlost materiálu : = + 2. (h.. cos (v 1 = vstupní rych., g = tíhové zrych., h = dopr.výška, l = délka skluzu, = úhel sklonu, = souč.tření plechovka 0,35-0,52, lepenk. krabice s ocel.páskou 0,55-0,61, překližková bedna 0,54-0,62). Materiál se pohybuje konst.rychlostí je-li 1 = 0 pak v 2 = v 1, je-li 1 > 0 rychlost se zvětšuje, je-li 1 < 0 rychlost se zmenšuje. ZD=Žlabové dopravníky: žlab (ocelový tl. 5-7mm), pohon (hydraulický nebo elektromotor), unášeč vlečený řetězem nebo tyčí (zdvih 1,5m, rychl.vpřed 0,16 m/s, rychl.zpět 0,1 m/s). Rozdělení ZD podle pohybu : trkací - unašeče nebo hřebly konají vratný přímočarý pohyb. Trojúhelníkový tvar unašečů a žeber ve žlabu umožňuje zpětný pohyb bez strhávání materiálu.trkací přepraví 10t mat./hod, délku mají 200m. ZD s obíhajícími unášeči dlouhé 100m, dopraví až 300t mat/hod. Prac.rychlost 1-1,3m/s. Vhodné pro šikmou dopravu vzhůru +35 až +45. Nevýhoda vys.spotř.energie, drcení materiálu, vys.pořizovací a provozní náklady. Dopravované množství : = /h (S o = průřez žlabu, = součinitel plnění). Použití trkacích dopravníků ve stroj.podniku doprava třísek a šrotu. Dopravníky s obíhajícími hřebly mají podobné použití jako redlery. PD=Pásové dopravníky : nosný orgán je nekonečný pás napínaný válečky.pohon asynchronní el.motor s kroužkovou kotvou, nebo kotvou nakrátko přes poháněcí buben.čelisťová brzda brání zpětnému chodu.konstrukce PD je ocelová. Kapacita PD až 10000m 3 /h. Délka až 5000m. Rychlost pásu 0,3-10m/s. Šířky pásu mm. Provedení stabilní, pojízdné a přenosné. Materiál pásů : pryž (vyztužená tex,synt a ocelovými vložkami), PVC, ocel.plech, pletivo.

15 Spojení pásu : lepením, vulkanizací, svěrkami. Pás je podepřen válečky ve válečkové stolici na 1km délky dopravníku až 4000válečků. Vzdálenost stolic mm, na nezatížené větvi až 3m. Shrnovací pluh umožňuje shrnout materiál z pásu v kterémkoliv místě. Sklon PD 18-20, pro větší sklony spec.pásy s žebry. Silové poměry PD : přenos sil Eulerův vztah pro vláknové tření : = ; = = (F 1 = tah v nabíhající větvi pásu, / F 2 = tah ve sbíhající větvi pásu, F 0 = obvodová síla na hnacím bubnu, M = hnací moment, = souč.tření mezi pásem a bubnem, = úhel opásání, e = 2,718 základ přirozených logaritmů). PD pro zvláštní účely : S krycím přítlačným pásem pro sklon až 90. S pletivovými pásy pro materiály s teplotou až 1200 a chem. agresivní látky. Zdrhadlové dopravníky po stranách lišty s ozubením umožňují uzavření materiálu dovnitř pásu. Vrhací dopravníky pás se pohybuje vysokou rychlostí a vrhá materiál. Magnetické dopravníky vynášení drobných kovových součástí. Výpočet pryžových PD : Dopravované množství : = /h. Použití PD: slévárny, kovárny, lisovny, dělírny, kalící pece, mořírny, montáže, expedice. CD=Článkové dopravníky : nosný prvek oběžné řetězy s články jejich tvar závisí na druhu dopravovaného materiálu. Vhodné pro přepravu velkých, těžkých, ostrohranných, horkých a agresivních předmětů. Sklon do 20ti a teploty 200 C.(žebrované až do 70ti ) Výkon do 1000t/h, max.rychlost 1,3m/s, max délka 1000m, obvykle 100m, šířky článků mm. Provedení pásů kluzné, s pojízdnými a pevnými kladkami. Pohon řetězové kolo na přepadacím konci a mezipohon mech.unašeče nebo magnetické, kde je vlečný řetěz osazen permanentními magnety. Dopravní výkon : = /h. při kusové výrobě : = /h (t k = rozteč jednotl.kusů, m = hmotnost jednoho kusu, v = rychlost). Hlavní využití CD : těžké teplé provozy slévárny, lisovny, kovárny. Speciální úpravou vznikají např. nakladače sudů. LD=Lanové dráhy : hlavní tažný a nosný element je lano. Lanovky pozemní (břemeno uloženo ve vozíku který se pohybuje po zemi) a visuté (zavěšeno na napnutém laně). Podle počtu lan : jednolanové a dvoulanové (tažné a nosné lano). Systém dopravy kyvadlový nebo oběžný. Výhoda visuté lanovky je nezávislost na terénu. Závěs s břemenem se pohybuje po nosném laně pomocí kladek (do 1000kg). Závěsy jsou spojeny tažným lanem trvale nebo dočasně pomocí samosvorného zařízení. Nosné lano uzavřená konstrukce z tvarových drátů. Největší tah v laně : F max = F N + F W + F S (F W = složka tahu pohybových odporů, F S = složka tahu setrvačnosti při rozběhu a zastavení) F N = nejmenší napínací tah = ( ). q 1t. g (q 1t = hmotnost 1m tažného lana). Pohon LD : asynchronní el.motor přes pružnou spojku a převodovku spojen s lanovým kotoučem. Rychlosti vozíků : 0,5; 1,25; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 2,8; 3,15; 3,4; 4m/s DOPRAVNÍKY PRO KUSOVÝ MATERIÁL VT=Válečkové a kladičkové tratě : kontinuálně pracující zařízení typickým znakem je řada otočně uložených válečků nebo kladiček v rámech. Předměty se pohybují vlivem : gravitační síly, síly působící na předmět, rotace poháněných válečků. V sériové a hromadné výrobě jsou VT sestaveny z výhybek, zvedacích stolů apod. Rozdělení : Podle účelu (sběrné, výrobní, montážní), Podle konstrukce (lehlé, střední a těžké tratě 1kN, 2kN a 5kN na metr tratě). Rozteč mezi válečky se volí podle délky dopravovaného dílce (aby ležel jenméně na dvou až třech válečcích). Přímá trať je složena z úseků dlouhých 1,5 3m. Rychlost přepravy 20m/min. Kladičkové dopravníky jsou dvou a víceřadé, sklon 2-6. Pro posun materiálu u strojů se používají stoly s kuličkami. Použití VT : mezi pracovišti kovárny, válcovny, slévárny, lisovny, dělírny a expedice. ZD=Závěsové dporavníky : materiál je pomocí závesu připevněn k jezdci a tažen řetězem nebo lanem po kolejnici. Provedení jednodrahové a dvouhradové ZD (jedna dráha k vedení a nesení řetězu, druhá k vedení závěsných vozíků). To umožňuje odpojit vozík od tažného elementu a odstavit jej na vedl.kolej. Sklon : Délka m, nosnost až 2500kg na jednom závěsu. Kolejnice profilu I je zavěšena ke stropu nebo na stěny a sloupy. Do této skupiny dopravníků patří i podlahový řetězový dopravník táhne plošinový vozík, který lze v libovolném místě odpojit nebo zapojit. Použití ZD : meziobjektová a dílenská přeprava technologická, mezioperační, montážní a skladová, dále provozy povrchové úpravy stříkací, mořící, galvanizační procesy.

16

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 )

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 ) DOPRAVNÍKY Dopravníky jsou stroje sloužící k přemisťování materiálu a předmětů hromadného charakteru ve vodorovném, šikmém i svislám směru. Dopravní vzdálenosti jsou většinou do několika metrů, výjimečně

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Více

25. Výtahy (zdviže, elevátory, lifty)

25. Výtahy (zdviže, elevátory, lifty) zapis_dopravni_stroje_vytahy08/2012 STR Fc 1 z 5 25. Výtahy (zdviže, elevátory, lifty) Zařízení k #1 (vertikální) dopravě osob nebo nákladů Parametry výtahů: nosnost výtahu 25.1. Ruční výtah největší hmotnost

Více

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu.

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Výroba Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Vazby mezi odbytem, výrobou a zásobováním á NÁKUP PLÁN

Více

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla).

1 TVÁŘENÍ. Tváření se provádí : klidným působením sil (válcováním, lisováním), rázem (kování za studena a za tepla). 1 TVÁŘENÍ Mechanické zpracování kovů, při kterém se působením vnějších sil mění tvar předmětů, aniž se poruší materiál dochází k tvalému přemisťování částic hmoty. Tváření se provádí : klidným působením

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

Vnitropodniková doprava O. Kánský

Vnitropodniková doprava O. Kánský Vnitropodniková doprava 2016 O. Kánský Vnitroskladová doprava skladové vozíky dopravníky výtahy jeřáby Skladové vozíky podle pohonu ruční motorové podle vedení nezávislé kolejové automaticky řízené podle

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA Mezioperační doprava Velký vliv na úroveň organizace výrobního procesu Plní 2 základní funkce Plynulost zásobování Minimální spotřeba manipulačních časů Transportní systém vždy po

Více

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává.

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává. Zdvihadla Pojmem zdvihadla (nebo poněkud přesněji jednoduchá zdvihadla ) rozumíme zdvihací zařízení, členěná dále do těchto tří skupin: zvedáky, kladkostroje, navíjedla. Zdvihadla jsou všeobecně charakterizována

Více

DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 15. 9. 2013 Název zpracovaného celku: DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ Doprava přeprava

Více

21. Zvedáky (zdviháky, hevery)

21. Zvedáky (zdviháky, hevery) 21. Zvedáky (zdviháky, hevery) Použití zvedání těžkých břemen do malých výšek Rozdělení mechanické, hydraulické, pneumatické Hřebenový zvedák Šroubový zvedák Hydraulický zvedák 21.1. Mechanický hřebenový

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994 Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská 1060, CZ 589 01 Třešť Tel.: +420 567 214 550 Fax: +420 567 224 405 E-mail: strojirny@podzimek.cz http: www.podzimek.cz/machinery Technická zpráva ČSN EN ISO 9001:2000

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

Ruční manipulátory. Přístroje k uchopení různých mechanických dílů a beztížné manipulaci s nimi prostřednictvím speciálních úchopních zařízení.

Ruční manipulátory. Přístroje k uchopení různých mechanických dílů a beztížné manipulaci s nimi prostřednictvím speciálních úchopních zařízení. Ruční manipulátory Přístroje k uchopení různých mechanických dílů a beztížné manipulaci s nimi prostřednictvím speciálních úchopních zařízení. Snadno se obsluhují a umožňují obsluze manipulaci s produkty

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ TECHNOLOGICKÉ PROJEKTY A MANIPULACE S MATERIÁLEM (řešené příklady a učební texty) Zpracoval : Doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. V Brně srpen 2002

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Robotika

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Robotika Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) Stabilita

Více

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky SLÉVÁRNY A KOVÁRNA Naši slévárenskou a kovárenskou produkci zajišťují dvě slévárny a jedna kovárna

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava Příloha č.: 1 ze dne:..01 osvědčení o akreditaci č.: 80/01 ze dne:..01 List 1 z 18 Těšínská 96/79B, 746 41 Opava 1 * Textilní lana speciální a vázací 13.94.11, * Textilní výrobky pro technické účely -

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

Hydraulika ve strojírenství

Hydraulika ve strojírenství Hydraulika ve strojírenství Strojírenská výroba je postavena na celé řadě tradičních i moderních technologií: obrábění, tváření, svařování aj. Příslušné technologické operace pak provádějí většinou stroje:

Více

F = 0, 6 S k K (pozor na jednotky při dosazování)

F = 0, 6 S k K (pozor na jednotky při dosazování) KAPACITNÍ VÝPOČTY Na základě stanovení příslušného typu tvářecího stroje je nutné určit či ověřit jeho velikost. Velikost stroje je možné v prvém přiblížení stanovit na základě diagramů výrobců tvářecích

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/

Válcování. Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová. Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/ Válcování Zpracovala: Ing. Petra Řezáčová Princip Ztuhlé ocelové ingoty o hmotnosti kolem 10 t se prohřívají v hlubinných pecích na teplotu tváření kolem 1100 C a válcují se na předvalky. Z těch se pak

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Slévárenský dělník operátor výtluk (roštu)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Slévárenský dělník operátor výtluk (roštu) Formovna Rošt Slévárenský dělník operátor výtluk (roštu) Vykonává práce související se slévárenskou výrobou. Délka směny 7,5 hod. + 0,5 neplacená přestávka. Vyučení Pečlivost, Samostatnost Práce s hydraulickými

Více

Layout pracoviště a řízení Rozvrhování pracovníků

Layout pracoviště a řízení Rozvrhování pracovníků Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Layout pracoviště a řízení Rozvrhování pracovníků Jan Vavruška Technická univerzita

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY. Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY. Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky TRADICE KVALITA FLEXIBILITA Strojírensko-metalurgická skupina UNEX je světově uznávaný výrobce kolesových

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus

1-beran 2-stůl 3-stojan (rám) 4-klika 5-ojnice 6-setrvačník 7-tvářené těleso 1,4,5-klikový mechanismus MECHANICKÉ LISY Mechanické lisy patří mezi nejvíce používané tvářecí stroje. Jejich nevýhodou je největší tvářecí síla, které dosáhnou až těsně u dolní úvrati (DÚ). Lis může být zatížen pouze tak velkou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2 IX. DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY Stránka Dopravní kladičky 1 Všesměrové kladičky 2 Vodící kladičky a kotouče, kotouče nárazníkové

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

GEWA - břemenová traverza, typ WTS

GEWA - břemenová traverza, typ WTS GEWA - břemenová traverza, typ WTS se 2 jistícími háky Tyto traverzy mají dva pevně umístěné jistící háky a uprostřed závěsné oko pasující na zátěžový hák dle DIN 15401. K dodání také s 2- pramenným úvazkem

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků

Více

DRT. Dopravníky řetězové akumulační. Určeny k přepravě kusových výrobků větších rozměrů a vyšších hmotností

DRT. Dopravníky řetězové akumulační. Určeny k přepravě kusových výrobků větších rozměrů a vyšších hmotností DRT Dopravníky řetězové akumulační Určeny k přepravě kusových výrobků větších rozměrů a vyšších hmotností Dopravníky řetězové akumulační Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších

Více

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA PALAX KS 50s

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA PALAX KS 50s STROJE NA ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA PALAX KS 50s NOVÝ! STRONG PRO Palax KS 50s pro náročné profesionální použití Stroj Palax KS 50s je robustní stroj na zpracování palivového dřeva, konstruovaný pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/ Technologie ložných a skladových operací 342-0316/02 Výuka v letním semestru akademického roku 2009/2010 8.2.2010-14.5.2010 342-0316/02 - Technologie ložných a skladových operací (TLSO), 2009/2010 letní

Více

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o.

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. nástrojárna, kovoobrábění Šumice 90, 687 31 IČO: 253 12 090 DIČ: CZ 253 12 090 Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. Firma Gyrus, s.r.o. se zabývá konstrukcí a výrobou

Více

Lisovací nástroje. Stříhání

Lisovací nástroje. Stříhání Lisovací nástroje Podle počtu pracovních úkonů při jednom zdvihu jsou lisovací nástroje: - Jednoduché při každém zdvihu beranu lisu je zhotoven výrobek. Např. k vystřižení jednoduchého tvaru na jeden krok.

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

Univerzální profilovací linky

Univerzální profilovací linky 1 Univerzální profilovací linky Rovnací zařízení Podavač Odvíjecí buben Hydraulický lis Kontrola smyčky Vevádění plechu Rychlovýměnné kazety Linku navrhneme podle Vašich potřeb konstrukce a výroba na míru

Více

- u souměrných součástí se kreslí tak, že jedna polovina se zobrazí v řezu, druhá v pohledu

- u souměrných součástí se kreslí tak, že jedna polovina se zobrazí v řezu, druhá v pohledu E- learning na den 16.1. 2014 pro tř.1.a, obor Zahradník Úkol: Prostudujte způsoby zobrazování součástí na stránkách 1 3. Nakreslete na volný list papíru dvě součásti znázorněné na str. 3, přesně podle

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT Tematické okruhy pro ústní maturity STT 1 ) Statické zkoušky pro zjišťování pevnosti materiálu druhy zkoušek, zkušební zařízení zkušební vzorky grafické závislosti, vyhodnocení zkoušek, výpočetní vztahy

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více